ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, Staré Město tel , ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Č.j.: 331/14 Spisový znak: Skartační znak: A5 Vydal: Schválil: Mgr. Radovan Šikula Mgr. Radovan Šikula Pedagogická rada projednala dne: --- Razítko: Platnosti ode dne: Platnost do: Školská rada projednala --- Za správnost a aktuálnost dokumentu zodpovídá: Libuše Šimová Poznámky: Obsah 1. Identifikační údaje o mateřské škole Obecná charakteristika školy Podmínky vzdělávání Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací obsah Evaluační systém Závěrečná ustanovení Přílohy Str. 1 z 45

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název: Základní škola a Mateřská škola, Staré Město, okres Šumperk Adresa: Nádražní 77, Staré Město, Mateřská škola: Školní 76, nám. Osvobození 106, Staré Město, Zřizovatel: Město Staré Město, nám. Osvobození 166, Staré Město Ředitel školy: Mgr. Bc Radovan Šikula Kontakty: MŠ kontakt: 1. třída: třída: třída: ZŠ kontakt: ZŠ jídelna: IČ: RED IZO: Web. stránky: Platnost: ŠVP je platný od ŠVP chápeme jako živý dokument, který bude průběžně upravován dle aktuálních potřeb formou číslovaných dodatků. 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola ve Starém Městě je součástí Základní školy. Budova MŠ se nachází samostatně, vedle budovy ZŠ. Od roku 2010 probíhala celková rekonstrukce a od byl zahájen pravidelný provoz. Obě školy se nachází nedaleko centra. Mateřská škola je od trojtřídní venkovskou školou s kapacitou 65 dětí. Sídlí ve dvou budovách: Součástí budovy Školní 76 je výdejna - přípravná kuchyně, jídlo je dováženo do MŠ ze školní jídelny. Budova MŠ je jednopatrová. V přízemí je situována šatna pro dvě třídy, jídelna, přípravná kuchyň. Technické zázemí tvoří kancelář vedoucí učitelky, sklad prádla a čisticích prostředků. Pro provozní zaměstnance je k dispozici šatna se sprchou. V prvním patře jsou tři herny. I. třída Broučci a II. třída Šnečci. Obě třídy jsou smíšené. U každé třídy je sklad lehátek, lehátka se v určeném čase připravují do herny, kde je dětem umožněn odpolední odpočinek. Třetí třída je kolaudována jako herna. Nachází se zde mj. tělovýchovné nářadí a náčiní. Každá třída má vlastní osobitý charakter. Prostředí je uspořádáno do center aktivit. Každá třída má své vlastní sociální zařízení. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a hračkami. Barevná koncepčnost a uspořádání do center aktivit tvoří osobitý charakter. Všechny třídy MŠ jsou barevně sladěny s ohledem na psychologické působení barev a podporu vnitřní stimulace efektivního vzdělávání. Součástí školy je školní zahrada, která je celá oplocená. Projekt Pohádkové království podporuje pohybové aktivity dětí, je vybavena klouzačkami, pískovištěm a lavičkami k odpočinku. Třetí třída Ptáčata je součástí Základní školy v budově na nám. Osvobození 106. Navštěvují ji dětí zpravidla od 5-7 let. Str. 2 z 45

3 Ve spojení MŠ se ZŠ vidíme velkou výhodu. Proces přípravy dítěte na školní docházku probíhá plynule, buduje se plánovitě a cíleně kladný vztah ke škole jak u dětí, tak u rodičů. Další prioritou je návaznost na lyžařské, plavecké a environmentální aktivity. Děti se setkávají na společných divadelních představeních, vernisážích, hudebních koncertech. Děti z MŠ navštěvují zájmové kroužky v rámci školního klubu, proto je již v tomto období možné podpořit různorodé činnosti. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiální vybavení Mateřská škola č. p. 76 má jednu školní budovu, kde se nachází I. a II. třída s celodenním provozem. III. třída s polodenním provozem je umístěna v budově ZŠ č. p Vstup do školy je řešen dvěma samostatnými vchody. Rodičům je škola v době provozu otevřena prostřednictvím zvonění. Třídy jsou přiměřené, slunné, dobře větratelné, mají svůj osobitý charakter vybavení a jsou uspořádány do center aktivit tak, aby vzdělávací nabídka uspokojovala potřeby dětí podle jejich převažujícího typu inteligence. Velikost tříd nám umožňuje vytvoření dostatečného prostoru pro pohyb dětí a vzájemné setkávání. Nábytek tříd je moderní, funkční a v množství, které odpovídá počtu dětí. Šatny dětí jsou vybaveny novým, na zakázku vyrobeným nábytkem, které vytváří předpoklady pro samostatnost dětí. Toalety organizačně umožňují zajistit dětem přiměřenou intimitu. Hračky a učební pomůcky jsou ve třídách dětem volně přístupné v rámci dohodnutých pravidel. V každé třídě jsou vzdělávací sety Lego - dacta, Logico, hudební nástroje a další učební pomůcky Některé učební pomůcky se na třídách dle potřeby střídají. Úprava interiéru: Děti se svými výtvory podílí na výzdobě tříd, šaten a chodeb. Výzdoba třídy je v souladu s probíranými tématy. Uspořádání tříd umožňuje individuální i skupinové činnosti (je dostatečně variabilní). Vybavení exteriéru: Školní zahrada je funkčně členěná do projektu Pohádkové království a umožňuje různé druhy aktivit. Hygienické a bezpečnostní požadavky realizujeme prostřednictvím těchto vnitřních předpisů: Školní řád MŠ, Sanitační řády Prověrky BOZP, pravidelné revize Návrh na pořízení učebních pomůcek - TVP Další záměry na cestě ke kvalitě: Připravovat dětem dostatek materiálů a pomůcek pro experimenty Plánovité obměňování hraček a učebních pomůcek ve třídách Děti si po sobě hračky průběžně uklízí Učitelka dbá, aby ve třídě byl na první pohled vidět obsah probíraného tématu Modernizujeme kabinet pomůcek (učebních pomůcek a knihovny) Zavedení internetové sítě, počítačů pro vedení dokumentace Str. 3 z 45

4 Vybavení pomůckami na pískoviště Plán - návrh na pořízení učebních pomůcek bude pravidelně vyhodnocován na pedagogické poradě vždy v říjnu. Musí být v souladu s třídním metodickým materiálem "zvídavé koutky", součást TVP Výměna lůžkovin Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Intervaly mezi jídlem odpovídají předpisům. Skladba jídelníčku je pravidelně vyhodnocována "spotřebním košem". Děti do jídla zásadně nenutíme, mají možnost výběru, volí si velikosti porce. Vedeme děti k samostatnosti při přípravě stravy a kulturním stravovacím návykům při stolování. Děti jsou záměrně vedeny k tomu, aby stolovaly v klidu a pohodě. S rodiči dětí jsou předem konzultovány požadavky na stravování dítěte. S jídelníčkem se mohou seznámit na nástěnce v šatně, kde je vyvěšen, a na webových stránkách. Celý den je zajištěn pitný režim, který učitelky aktivně podporují. Denní režim: Denní řád v MŠ - stanovený režim dne a denní program je doporučená časová osa, aktuální realizace vychází z individuálních potřeb dětí a aktuálních akcí školy. Konkrétní organizace dne je stanovena ve Školním řádu Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity Osobní hygiena, dopolední svačina Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, samostatné činnosti dle volby dětí přímo i nepřímo řízené Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost Oběd a osobní hygiena dětí Zájmové činnosti Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku Odpolední svačina, osobní hygiena Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy Str. 4 z 45

5 Pobyt venku: Je zajišťován každodenně. Délku pobytu přizpůsobujeme počasí a povětrnostním podmínkám v rozsahu min. 2 hodiny denně. Umožňujeme dětem v nejlepší možné míře pohybové vyžití. Zajištění odpočinku: Respektujeme individuální potřeby odpočinku či spánku, potřeby dětí a požadavky rodičů. Minimální doba odpočinku v klidu na lůžku je půl hodiny, následuje postupné vstávání, dětem je nabízen výběr klidových činností tak, aby nerušily děti, které odpočinek potřebují. Podpora zdravého životního stylu probíhá prostřednictvím vzoru učitelky, personálu, cílených aktivit. Psychohygienické potřeby dětí dále konkrétně upravuje Provozní řád MŠ. Další záměry na cestě ke kvalitě: Vytvoření podmínek pro občasné svačinové rauty, kvalita stolničení Vytváření dostatečného časového prostoru pro spontánní hry dětí Podporovat EKO aktivity zejména v době pobytu venku Podmínky pro zajištění pohybu a pohybových aktivit ve třídách Psychosociální podmínky Kvalita prostředí: Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Zajistit dětem pocit jistoty a bezpečí je to nejdůležitější, co děti potřebují. Svým jednáním vytváříme prostředí důvěry a vzájemné spolupráce. Adaptace dětí: Při zápisu jsou rodiče i děti seznamovány s prostředím školy, třídy i zaměstnanci. Rodičům nabízíme při úvodní prezentaci adaptační program, abychom dětem umožnili bezproblémový přechod z rodinného prostředí do MŠ. Věkově smíšené třídy umožňují nově přijatým dětem lepší podmínky pro adaptaci. Respektování přirozených dětských potřeb: Vycházíme z teorie uspokojování základních lidských potřeb, dle Maslowa, uspokojování sociálních potřeb (Svoboda) a uspokojování potřeb dětí předškolního věku (Matějíček). Rovnost v postavení dětí: Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Pravidla soužití: Osobní svoboda a volnost je respektována a současně jsou vytvořeny hranice, vyplývající z pravidel chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Děti se podílí na vytváření pravidel soužití. Graficky ztvárněná i slovně popsaná pravidla jsou ve třídě vyvěšena, slouží pro zpětnou vazbu. Naším cílem je, aby je děti přijaly za své, učily se je aktivně používat a využívat při případném řešení problému. Učitelky společně s dětmi vytváří Str. 5 z 45

6 limity a jasná pravidla chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Komunikace: Péče o děti je podporující, počítáme s aktivní účastí dětí při všech činnostech. Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Vedeme děti, aby nejdříve sami hledaly řešení svých problémů. Pedagogický styl: Umožňuje každému dítěti maximální možnost spoluúčasti a samostatného rozhodování o způsobu, míře a náročnosti vzdělávání. Děti zbytečně neorganizujeme, pracujeme formou nabídky, dáváme možnost výběru. Plánování činností vychází z potřeb dětí, volíme témata dětem blízká, užitečná a srozumitelná. Oceňujeme a podporujeme vše dobré. Podpora sociálního cítění, vytváření vzájemných pozitivních vztahů: Převažují pozitivní hodnocení dětí, snažíme se využívat důsledně metody zpětné vazby v hodnocení dětí, podporujeme u dětí samostatnost a schopnost důvěřovat si. U dětí rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou vedeny nenásilně a cílevědomě k prosociálnímu chování. Organizační podmínky - organizace chodu školy Organizace života dětí: Denní řád je dle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám i činnostem dětí. Organizace dne je přílohou školního řádu, je to doporučená časová osa z hlediska zdraví dětí se řídí těmito zásadami: Rituál přijetí, těšení, loučení maximálně tříhodinové intervaly mezi podávanými jídly ranní společný kroužek minimálně dvouhodinový pobyt venku s ohledem na počasí a povětrností podmínky aktivní celodenní pitný režim odpolední odpočinek pro nespavé děti maximálně půl hodiny v klidném prostředí, tato doba umožňuje usnout těm dětem, které to potřebují denní program, jeho organizace a nabídka činnosti Organizace vzdělávacího procesu: Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Vyváženě plánujeme nabídku spontánních i řízených aktivit, vycházíme z potřeb a zájmů dětí a s ohledem na jejich vzdělávací potřeby a možnosti. Třídy jsou řešeny jako centra aktivit, které vytváří prostor pro spontánní hry. Systém umožňuje dětem vlastní aktivitu, organizování a experimentování. Děti mají hry a pomůcky volně přístupné za předem dohodnutých pravidel. Podporujeme rozvíjení her citlivě volenou a obměňovanou nabídkou. Děti mají možnost hru Str. 6 z 45

7 přerušit nebo dokončit, dílo či výrobek uchovat, vystavit, podělit se o zážitky z procesu tvorby. Další záměry na cestě ke kvalitě: Prioritní důraz na sycení základních sociálních potřeb dětí - cesta k sebeuvědomění, sebedůvěře, seberealizaci, samostatnosti Zkvalitnění efektivních komunikačních dovedností a komunikačních pravidel zaměstnanců (evaluační plán) V oblasti komunikace důsledné užívání "popisného jazyka" a "zpětné vazby" pro zvýšení efektivity učení. Zdůvodněné hodnocení dítěte učitelkou Pro pocity jistoty a bezpečí - uspokojování základních potřeb budeme dětem vytyčovat "jasné hranice" Podpora a záměrné vytváření prostoru pro děti k hodnocení a sebehodnocení - pravidelné hodnotící kroužky (evaluační plán) Tvořivost a experimentování podpoříme vytvářením společných myšlenkových map do zvídavých koutků (evaluační plán) Personální podmínky V mateřské škole pracují čtyři kvalifikované učitelky se středoškolským vzděláním. Učitelky se účastní odborných seminářů k zvýšení kvality výchovně vzdělávajícího programu. Úklid a výdej jídel zajišťují provozní zaměstnanci kuchař, uklízečka. Řízení školy Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy, důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci. Ve škole je funkční informační systém, pedagogické porady se konají dle plánu, provozní dle potřeby školy. Vedoucí učitelka a pedagogičtí pracovníci vypracovávají a upgraduji ŠVP z pověření ředitele ZŠ a MŠ Staré Město. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ. Ředitel spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy. V oblasti vzdělávání MŠ spolupracujeme zejména se Základní školou ve Starém Městě, s Mateřskou školou v Stronie Slaskiem, PPP, logopedem, podporujeme spolupráci s rodiči. Další záměry na cestě ke kvalitě: Rozvíjet dovednosti prezentace ŠVP, TVP, Školního řádu směrem k rodičovské veřejnosti Rozvíjet efektivní návyky (Respektovat a být respektován) Spolupráce s rodiči - spoluúčast rodičů Spolupracujeme s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Spolupráce s rodiči již od úvodní prezentace, nabízíme adaptační program. Rodiče se mohou zúčastnit programu s dítětem v MŠ a jsou vždy vítáni. Aktivně se podílí na přípravě, tvorbě i realizaci různých projektů, účastní se kulturních akcí a tvořivých dílen, besed apod. Pravidelně seznamujeme Str. 7 z 45

8 se všemi aktivitami školy a záměry třídních vzdělávacích programů, prezentujeme výsledky projektů, práce dětí. Práva rodičů jsou součástí Školního řádu. Rodiče mají právo kdykoliv si vyžádat konzultaci s učitelkou, ředitelem školy a být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Pravidelně pořádáme individuální konzultační hodiny, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí. Zásadně nedáváme nevyžádané rady. Další záměry ne cestě ke kvalitě: Stanovení pravidel pro společný pobyt dětí a rodičů ve třídě (rozdělení rolí) Zkvalitníme prezentaci práce tříd a školy, informace o výsledcích a naplňování obsahu vzdělávání Vytvoření nabídky vzdělávání pro rodiče Zaměříme se na konkrétní prezentaci forem a metod vzdělávání, které uplatňujeme při realizaci ŠVP, zejména v oblasti efektivní komunikace a oblasti odměn a trestů 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do 6 let, dále s odkladem školní docházky. Přednostně jsou přijímány děti poslední rok před vstupem do základní školy. V MŠ jsou dvě věkově smíšené třídy a jedna homogenní. Složení dětského kolektivu se zpravidla nemění. Za děti, které odchází do ZŠ, jsou přijímány děti nové a tyto děti doplňují stávající dětský kolektiv. Děti do jednotlivých tříd jsou zařazovány tak, aby ve třídách byly přibližně stejně velké věkové skupiny vyvážený poměr chlapců a dívek, podle možností zohledňujeme přání rodičů při výběru třídy, sourozence zařazujeme společně do třídy také dle jejich přání.. Děti do mateřské školy mohou být přijaty na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a to v případě, že škola má volnou kapacitu a jsou splněny podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy ve správním řízení dle platných předpisů. Každý rok v květnu se koná zápis do MŠ po předchozím projednání se zřizovatelem a zveřejněním formou rozhlasu, webových stránek a veřejných vývěskách. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky a délku pobytu v těchto dnech. Děti si v den zápisu mohou prohlédnout se svými rodiči prostory školy, pohrát si a seznámit se s učitelkami. Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citovému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. Každá třída má zpracovaný svůj Třídní program. Při jeho tvorbě vycházejí učitelky z cílů Školního vzdělávajícího programu a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy. 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Koncepce Záměrem naší školy je naplnit důležité podmínky kvalitního rozvoje člověka na začátku vstupu "do života ve společnosti." Respektujeme různorodost, hodnotu, kreativitu a společný růst. Str. 8 z 45

9 Hlavní vzdělávací záměry, rámcové cíle a klíčové kompetence dětí: V našem vzdělávacím programu klademe důraz na: rozvoj seberealizace a tvořivost dítěte osvojení komunikace a spolupráce dětí získání samostatnosti a odpovědnosti dítěte Rámcové cíle Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání Osvojení hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobních postojů získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Usilujeme, aby dítě zpravidla dokázalo, umělo, zvládlo: Kompetence k učení Umí uplatnit svou aktivitu a hodnotit svoje postoje. Kompetence k řešení problémů Je otevřené, tvořivé, schopné hledat vlastní řešení a postupy. Kompetence komunikativní Dokáže se vyjádřit, spolurozhodovat, souhlasit a oponovat. Kompetence sociální a personální Respektuje dohodnutá pravidla, uplatňuje společenské návyky. Činnostní a občanské kompetence Využívá právo volby a za své rozhodnutí nese odpovědnost. Základní principy vzdělávání a prostředky k jejich naplňování Pojetí dítěte: 1. Respekt ke každému dítěti a přirozeným lidským potřebám. Individuální přístup. Vztah k rodině: 2. Nabídka spolupráce ve vzdělávacím pro gramu a pravidelný informační servis. Vztah k počátečnímu vzdělávání: 3. Spolupráce se Základní školou. 4. Zvídavé koutky. Hra a učení: 5. Vytváření pozitivního a bezpečného prostředí 6. Podnětné prostředí. 7. Vzdělávací prostředí, integrované učení. Samostatnost, spontánnost, tvořivost: 8. Vytváření návyků a pravidel, sebehodnocení. 9. Komunikace a spolupráce. Individualizace: 10. Pozorování, individuální plánování diferencovaná míra podpory. Str. 9 z 45

10 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů Východiskem pro efektivní vzdělávání je uspokojování potřeb pro dítě předškolního věku a vytváření podmínek pro jejich všeobecné naplnění v každodenní práci školy. Základní sociální potřeby: potřeby bezpečí a lásky potřeba místa potřeba limitu potřeba podnětu, péče a výživy potřeba podpory Základní výchovné působení: neklademe důraz na objem vědomostí, ale na schopnost jejich využití a uvádění do vztahů rozvíjíme komunikační dovednosti ve všech jejich formách, podporujeme rozvoj samostatnosti a odpovědnosti, mravní rozvoj, tvořivost, míru a úroveň seberealizace a sebepoznávacích schopností i stylu učení vytváříme podmínky pro styk s vrstevníky a možností získávání sociálních zkušeností (učíme děti reagovat a brát ohled na druhé) Při výběru pedagogických metod respektujeme principy mozkově kompatibilního učení (nepřítomnost ohrožení, smysluplný obsah, možnost výběru, přiměřený čas, obohacené prostředí, spolupráce, okamžitá zpětná vazba, dokonalé zvládnutí). Dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností. Využíváme zejména: Prožitkové učení: spontaneita objevnost komunikativnost prostor pro aktivitu a tvořivost celistvost Kooperativní integrované učení hrou a činnostmi Situační učení: Spontánní sociální učení Didakticky zacílená činnost, přímo či nepřímo motivovaná - spontánní či záměrné učení řízené individuální činnosti řízené skupinové činnosti Komunitní kruh: konstruktivní styl učení činností učení Efektivní komunikaci: projevovat empatii popisovat činnosti, situaci (vyhýbat se všeobecnému hodnocení šikovný - hodný) Str. 10 z 45

11 vyjadřovat své pocity (Já - výroky) vyvarovat se trestů, pochval a odměn, nahradit je "věcnou zpětnou vazbou" využívat pozitivní komunikaci (nepoužívat zápory) nechávat dětem pocítit přirozené následky dát dětem prostor k vlastnímu vyjádření (je slyšet více dětí než učitelku) podporovat samostatnost dětí možností výběru a vracením otázek Základní výchovně vzdělávací formy - činnosti dětí jsou: činnosti jsou plánované tak, aby vytvářely možnosti realizace pro všechny typy inteligence. Hra Komunikace Práce - Tvořivá aktivita s důrazem na vedení k samostatnosti Kooperativní hry a činnosti Experimentace Psychomotorická cvičení Výlety Veškeré činnosti a aktivity organizujeme tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě, experimentování, samostatnosti, komunikaci, hodnocení a sebehodnocení, spolupráci. Volíme takové organizační formy a metody, které zohledňují vývojové potřeby dětí, aktuální úroveň osobního rozvoje dětí ve třídě, zdravou životosprávu, psychohygienu, individuální zvláštnosti a individuální tempo dítěte. Učitelky pomáhají organizovat dětem aktivity, ale nevynucují je. Podporujeme sebehodnocení, zpětnou vazbu. Vzdělávací nabídka: tematické celky (tvoří základní nabídku) pedagogické projekty (mezinárodní) doplňkové programy (plavání) Tradiční akce školy (pedagogické projekty) : mikulášská besídka dětský den pěvecký mezinárodní festival rozloučení s předškoláky Další aktivity (doplňkové programy) : plavání akce pořádané ve spolupráci se ZŠ zimní radovánky - lyžování Rituály: oslavy narozenin ranní přivítání svačina, oběd 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Integrované bloky ŠVP zahrnují vzdělávací oblasti, charakteristiku hlavního smyslu IB, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se Str. 11 z 45

12 ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek. Úkoly environmentálního vzdělávání jsou integrovány do jednotlivých integrovaných bloků, průřezových témat a školních projektů. Zde se jedná především o pobyt v přírodě, vztahy k ní a o získávání kritického pohledu na poškozování přírody. Další záměry na cestě ke kvalitě: rozšíření spolupráce s lesním pedagogem úprava školního pozemku zajištění zvýšení kvality v oblasti polytechnického vzdělávání spolupráce s PRO-BIO s.r.o. (místní úspěšná firma) Problematikou se zabývají tyto projekty: den Země voda zdravá výživa Jedná se o praktické činnosti, dovednosti a pokusy. Jednotlivé vzdělávající oblasti jsou dle RVP PV: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Náš vzdělávací obsah je strukturovaný přehled učiva v integrovaných blocích, který jasně formuluje vzdělávací přínos pro děti a který je východiskem pro přípravu a realizaci třídních vzdělávacích programů. Obsahuje systém tematicky zaměřených celků, jehož smyslem je rozvíjení dětských osobností. Integrované bloky jsou otevřené, průběžně dotvářené. Východiskem pro uspořádání učiva v třídním vzdělávacím programu jsou zájmy, možnosti a potřeby dětí. Témata v třídním vzdělávacím programu bezprostředně souvisí s životem dítěte, chceme, aby pro děti byla blízká, zajímavá a užitečná, vycházela z jejich přirozených zkušeností. Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Klíčové kompetence slouží k hodnocení realizovaných integrovaných bloků. Ptáme se: "Vedly námi zvolené činnosti k tématu k rozvoji KK. Hlavní zásady pro naši práci s dětmi: prioritou je pro nás vždy zájem dítěte hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti respektujeme specifiku předškolního vzdělání Str. 12 z 45

13 uplatňujeme individuální přístup k dítěti důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činnosti sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme spolupracujeme s rodiči ZVÍDAVÍ PTÁČCI Integrovaný blok Charakteristika hlavního smyslu IB: Cílem IB je vytvářet dítěti základy klíčových kompetencí A VYLETĚL PTÁČEK Z HNÍZDA Vzdělávacím záměrem učitelek je podporovat utváření vztahů dítěte k sobě a kamarádům. Seznámit děti se základními pravidly, řádem mateřské školy. K učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky a oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí K řešení řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit Str. 13 z 45

14 problémů samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch ale také za snahu Komunikativní ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) Sociální a personální Činnostní a občanské samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. Vzdělávací oblast IB Dílčí cíle Činnosti Výstupy Dítě a jeho tělo Lidské tělo a jeho části (hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce, včetně pohlavních), jeho vývoj a změny (narození, růst těla a jeho proměny) Sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid) uvědomění si vlastního těla osvojení si věku přiměřených praktických dovedností jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, stolování, úklidu, úpravy prostředí apod. činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat potravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se apod.) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a o Str. 14 z 45

15 jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem, sportem Dítě a jeho psychika Lidé a jejich vlastnosti (fyzické, psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, dané pohlavní rozdíly) Každý je jiný (přirozená různost lidí) Já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovností, vytváření pojmů, mluveného projevu, vyjadřování) rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů,tvořivého sebevyjadřování) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavostí, zájmu, radosti z objevování apod.) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a osobní samostatnosti) komentování zážitků a aktivit,vyřizování vzkazů a zpráv spontánní hra činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnostmi dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobni činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost respektovat předem vyjasněná pravidla přemýšlet, vést jednoduché úvahy o tom, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat,,nápady,, nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních či Str. 15 z 45

16 sama a k odlišení od ostatních dramatických) i ve slovních výpovědích k nim odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivních i bez jejich opory uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je rozhodovat o svých činnostech ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat své city, přizpůsobovat jim své chování uvědomovat si své možnosti a limity (své silné a slabé stránky) prožívat radost ze zvládnutého a poznaného vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a jejich dokončení Dítě a ten druhý Mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) Pravidla vzájemného chování (doma, v MŠ, na veřejnosti, herní pravidla) seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navázání a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým aktivity podporující sbližování dětí činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonávat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. Str. 16 z 45

17 Dítě a společnost Pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce) Mravní zásady poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného socio kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj základních kulturně-společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopností projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny běžná každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi (pozdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich odlišné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí s prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla, jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody Dítě a svět Věda a technika (technické přístroje, se kterými se dítě setkává) vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává kognitivní činnosti kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech,objevování) všímat si změn a dění v nejbližším okolí porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmě (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, a že s těmito změnami je třeba v životě počítat) přizpůsobovat se běžným proměnlivým okolnostem doma i v Str. 17 z 45

18 MŠ Str. 18 z 45

19 Integrovaný blok LETÍM DO NEZNÁMÉHO SVĚTA A NEJSEM SÁM Charakteristika hlavního smyslu IB: Cílem IB je vytvářet dítěti základy klíčových kompetencí: Vzdělávacím záměrem učitelek je seznámit děti s věcmi, školou, městem, rodinou, tradicemi. K učení Má elemantární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije K řešení problémů Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem Komunikativní Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím Sociální a personální Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí Činnostní a občanské Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje. Je otevřené aktuálnímu dění Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činnorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Vzdělávací oblast IB Dílčí cíle Činnosti Výstupy Dítě a jeho tělo Věci kolem nás (předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, pracovní pomůcky, jejich užívání) rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsah pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj a užívání všech smyslů lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.) manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Str. 19 z 45

20 náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním smyslové a psychomotor. hry (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, sdrobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) Dítě a jeho psychika Rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovnělogickému pojmovému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie získávání relativní citové samostatnosti hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) samostatný slovní projev na určité téma vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování, sebehodnocení přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, Str. 20 z 45

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT ANEB DOMA JE DOMA 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více