Povodně budou brzy minulostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povodně budou brzy minulostí"

Transkript

1 Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce vyvolá u mnohých vzpomínky na povodnì, které se prohnaly i naším mìstem. Brzy nastane doba, kdy obavy z velké vody uā nebudou pøi vytrvalejších deštích noèní mùrou. V souèasné dobì je pøipravován ve spolupráci s Povodím Vltavy návrh stavby Podpora prevence pøed povodnìmi II dle metodického pokynu Ministerstva zemìdìlství ÈR v rámci programu vèetnì āádosti o podporu. Pro stavbu byl nejdøíve zpracován digitální model k posouzení navrhovaných opatøení. Poté byla na ÈVUT Praha, Fakulta stavební, katedra hydrotechniky, provedena analýza povodòových škod a rizik. Ze závìrù podrobných podkladù vychází projektová dokumentace, jeā obsahuje šest stavebních objektù (opatøení) na øece Otavì. Oblast je rozdìlena na jednotlivé úseky, a to: SO2 od āeleznièního mostu po most na Písecké silnici po obou bøezích, SO3 od mostu na Písecké po most v Ellerovì po obou bøezích, SO4 - od mostu v Ellerovì po most Jana Palacha na pravém bøehu, SO5 od mostu v Ellerovì po konec kamenné nábøeāní zdi na levém bøehu, SO8 od mostu Jana Palacha k Pìtikolskému jezu na pravém bøehu (pod hradem). Dvì opatøení se týkají øeky Volyòky, která se dovede také poøádnì rozbìsnit. Jedná se o SO6 od soutoku Volyòky s Otavou po āeleznièní most na obou bøezích, SO7 od āeleznièního Jedna z pøipravovaných lokalit. Povodně budou brzy minulostí mostu po køiāovatku u ÈZ na pravém bøehu. Samozøejmì budou provedena protipovodòová opatøení na kanalizaèní síti mìsta. V souèasné dobì vystupuje Povodí Vltavy, s. p., jakoāto āadatel o finanèní podporu výše uvedené stavby. Protoāe okolí øek pøímo vybízí k vyuāití bøehù, respektuje stavba návrh nových cyklostezek, které mìsto Strakonice v souèasné dobì pøipravuje. Kolem Otavy se jedná o pokraèování Otavské cyklistické cesty, páteøní cyklostezky podél levého bøehu Otavy. Mùāeme se tìšit i na propojení Volyòské cyklistické cesty podél pravého bøehu øeky Volyòky a Otavy dlouhé 45 km, jeā bude spojnicí mezi stávajícími cyklotrasami Vltavská a Otavská. Po toku øeky Volyòky od pramene pod Svìtlou horou aā k soutoku s Otavou u strakonického hradu budou rozmístìny informaèní tabule a nìkolik odpoèinkových míst. V úterý 8. èervna 2010 byla uzavøena Smlouva o spolupráci pøi realizaci Volyòské cyklistické cesty, kterou pøedstavitelé Vimperka, Volynì a Strakonic potvrdili svými podpisy a zavázali se tak ke spoleènému budování Volyòské cyklostezky Cyklostezka vede také po nové lávce. vèetnì spolupráce v oblasti cestovního ruchu, investièních pøíleāitostí a āivotního prostøedí. V souvislosti s návrhem stavby protipovodòových opatøení se jedná o kompletní propojení cyklostezky z Radošovic podél pravého bøehu Volyòky, která povede pod āeleznièním mostem pod most Jana Palacha a dále bude pokraèovat podél pravého bøehu øeky Otavy pod most v Ellerovì ulici aā pod most na Písecké, kde bude napojena na projektovanou cyklostezku Strakonice Hajská Pøeš ovice. Na levém bøehu se návrh cyklostezky týká propojení mezi mosty Jana Palacha a mostem v Ellerovì ulici, pokraèuje dál na Sídlištì 1. máje a odtud do Øepice. Investorem stavby Protipovodòová ochrana mìsta Strakonice je Povodí Vltavy, s. p. V návaznosti na pøípravu realizace stavby zpracovává mìsto Strakonice projektovou dokumentaci stavby cyklostezek a souèasnì podává āádost o poskytnutí dotaèního titulu na výše uvedené. Zámìrem mìsta je realizace stavby cyklostezek v èasové návaznosti na stavbu protipovodòových opatøení, aby byl celý dotèený prostor finálnì upravován spoleènì. Vìøíme, āe na základì vzájemné spolupráce s Povodím Vltavy vznikne dle pøedpokladu jiā v roce 2011 funkèní a zajímavý prostor podél tokù øek Otavy a Volyòky a āe zámìr Povodí Vltavy a mìsta Strakonice bude spoleènì plnì realizován ke spokojenosti obyvatel mìsta i turistù. Lukáš Srb, majetkový odbor redakèní rada 1

2 2 zprávy z radnice RADA MĚSTA STRAKONICE 140. jednání dne Finanční příspěvky poskytnuty Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 4.000,- Kè TJ Sokol Strakonice na zajištìní úèasti na Evropském setkání mládeāe do 11 let ve Francii ve dnech ; 4.000,- Kè VOŠ a SPŠ Strakonice na mistrovství Èeské republiky, které se konalo v Brnì dne v rámci celosvìtového studentského vzdìlávacího projektu Formule 1 ve školách; 5.000,- Kè MS Banín Draāejov na ceny pro dìti, na soutìāe, vyznamenání a upomínkové pamìtní a sakrální pøedmìty u pøíleāitosti 60. výroèí organizované myslivosti v Draāejovì. Výše úplaty za předškolní vzdělávání Rada mìsta vzala na vìdomí výši úplaty za pøedškolní vzdìlávání pro období od do , a to: MŠ U Parku 300,- Kè, MŠ A. B. Svojsíka 345,- Kè, MŠ Ètyølístek 360,- Kè, MŠ Lidická a MŠ Šumavská 390,- Kè. Úplata za pøedškolní vzdìlávání vyplývá z vyhlášky è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání. Výše je stanovena øeditelkami konkrétních školek vādy na období školního roku a je zveøejnìna nejpozdìji do 30. èervna. Dìtem docházejícím do posledního roèníku mateøské školy je poskytováno vzdìlávání bezúplatnì. Bliāší podmínky o úplatì za pøedškolní vzdìlávání jsou zveøejnìny v jednotlivých mateøských školách jednání dne Zastřešení terasy Na základì doporuèení komise souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na zastøešení terasy v MŠ Holeèkova 410 se spoleèností H&T, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Vstupní prostory školky budou zastøešeny prosklenými prvky. Zastøešení by mìlo být dokonèeno do Vstupní prostor MŠ jednání dne Socha Švandy dudáka na náměstí Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na vytvoøení sochy Švandy dudáka s Vitrage art studio Akademický malíø Jiøí Kubelka, Strakonice, za cenu díla ,- Kè. Socha v āivotní velikosti ztváròující postavu Švandy dudáka bude vytvoøena z bronzu a bude umístìna v centrální zónì novì vznikajícího námìstí. Mìsto získalo na její zpracování dotaci ve výši ,- Kè z Integrovaného operaèního programu v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje mìsta Strakonice. Námìt na vznik sochy vzešel z dìtského zastupitelstva v rámci celoroèní kampanì Stopy minulosti mosty k budoucnosti. Schematické umístìní sochy. Vizualizace: Ing. arch. Josef Kiszka Finance na kulturu Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù na èinnost v oblasti kultury následujícím āadatelùm, a to ve výši: ,- Kè Skupinì historického šermu Vendetta, ,- Kè Skupinì historického šermu Markýz, ,- Kè Divadelnímu souboru Èelakovský Strakonice, ,- Kè Loutkové scénì Radost, ,- Kè Mladé dudácké muzice, ,- Kè country skupinì Pauza, ,- Kè Pìveckému sboru Gymnázia Strakonice, ,- Kè Prácheòskému souboru písní a tancù Strakonice, ,- Kè Dìtskému folklornímu souboru Prácheòáèek Strakonice, ,- Kè Taneèní skupinì Rozálie Strakonice, ,- Kè RM dance studiu, 5.000,- Kè Jednotì K. H. Borovského. Dále rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 5.000,- Kè Taneèní skupinì Rozálie, o. s., na úhradu nákladù spojených s úèastí na mistrovství ÈR v country tancích dìtí kategorie B clogging ve dnech v Sokolovì, 5.000,- Kè CTS Sluníèko Strakonice, o. s., na úhradu upomínkových pøedmìtù úèinkujícím pøi X. roèníku mezinárodní taneèní pøehlídky Dance show Strakonice 2010 dne , ,- Kè Nadaènímu fondu Gymnázia Strakonice na úhradu nákladù spojených s organizací workcampu pro studenty z partnerského mìsta Bad Salzungen, který se uskuteèní v polovinì záøí Usnesení z jednání RM naleznete na Nabídka bytových jednotek k přímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedené bytové jednotky pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšších nabídek: byt è. 067 o velikosti 1+0 v èp. 87, ul. Na Ohradì, Strakonice I o výmìøe 32,40 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. byt è. 009 o velikosti 2+1 v èp. 76, ul. Bezdìkovská, Strakonice II o výmìøe 58,50 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 2. srpna 2010 v hodin v malé zasedací místnosti MìÚ Strakonice. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Mateřské školy uspokojily zájem Celkem 853 míst, taková je kapacita devíti mateøských škol zøizovaných mìstem Strakonice. Koncem kvìtna byly uzavøeny zápisy a øeditelky MŠ pøedloāily odboru školství a cestovního ruchu poèty dìtí vèetnì novì pøijatých. Dobrá zpráva je, āe se nám podaøilo pøijmout dìti všech pracujících maminek, a to i tìch, které do zamìstnání nastoupí aā v prùbìhu pøíštího roku, øíká místostarostka mìsta PhDr. Ivana Øíhová. Dále doplnila, āe k byla díky uskuteènìným rekonstrukcím a zmìnì hygienické vyhlášky rozšíøena kapacita nìkterých školek. Pro srovnání s rokem 2006 by mohlo být nyní pøijato o 147 dìtí více. A jen od loòska se poèet míst v mateøských školách zvýšil o 28. Rodièe mají právo volby školky podle vlastního uváāení. Nejèastìjším kritériem je blízkost bydlištì, pøípadnì pracovištì. Vzhledem k vysokému poètu dìtí a rùzným lokálním koncentracím mladých rodin musela být nìkterým āadatelùm o umístìní dítìte v mateøské škole odeslána zamítavá odpovìï. To se týkalo pøedevším situací, kdy dítì mìlo navštìvovat školku na omezený poèet hodin. Tedy v pøípadì, āe matka èi otec ještì èerpají rodièovský pøíspìvek nebo je nìkterý z nich na mateøské dovolené s dalším potomkem. Zvláštì o mateøské školy v severní èásti mìsta je trvale zvýšený zájem, který bohuāel není moāno ve všech pøípadech uspokojit. Pøedevším zamìstnaným rodièùm jsme se snaāili maximálnì vyjít vstøíc. V pøípadì, āe dítì nebylo z kapacitních dùvodù do nìkteré školky pøijato, nabídli jsme místo v jiné mateøské škole, øíká Stanislava Broulimová z odboru školství a cestovního ruchu Mìstského úøadu ve Strakonicích. V praxi to fungovalo tak, āe napøíklad po naplnìní kapacity ve školce v ulici A. B. Svojsíka bylo odmítnutým zájemcùm umoānìno umístit dítì v MŠ Ètyølístek a Školní. Z dùvodù demografického vývoje populace se o stavbì další školky v severní èásti mìsta, tak jak je navrhováno nìkterými obèany, neuvaāuje. V tuto chvíli jsou jiā mateøské školy prakticky obsazeny. Na zaèátku školního roku bude jasné, zda všechny pøihlášené dìti skuteènì také nastoupí, èi zda ještì nìkde bude volno. Kromì strakonických jsou v nìkterých školkách umís ovány dìti ze smluvních obcí. V souèasnosti je to 36 vesnic z okolí mìsta, kde dìti nemají pøíleāitost podobné zaøízení navštìvovat. Tato vyhrazená místa, za nìā obce mìstu podle smlouvy platí, jsou pøedevším ve školkách v jiāní èásti mìsta. Irena Malotová, PR

3 informace Spojení strakonických mostů přes řeku Otavu živým řetězem V letošním roce se dìti ze strakonických škol rozhodly oslavit Den dìtí velmi neobvyklým zpùsobem. Na podnìt dìtského zastupitelstva se 1. èervna 2010 dopoledne sešlo u øeky Otavy 1779 dìtí, které utvoøily spojením svých rukou āivý øetìz dlouhý 1350 metrù a tím propojily most Jana Palacha a most v Ellerovì ulici. Strakonické dìti tak vytvoøily zcela nový èeský rekord. Nad prùbìhem celé akce dohlíāeli èlenové týmu rozhodèích agentury Dobrý den, s. r. o., Pelhøimov, kteøí potvrdili splnìní podmínek pro zápis rekordu do Èeské knihy rekordù, kde nebyl dosud podobný rekord evidován. Pøi akci vypustily dìti do vzduchu nìkolik stovek pestrobarevných balónkù naplnìných heliem. Pohled na èást āivého øetìzu. Spojení mostù má podle dìtského zastupitelstva symbolizovat pøátelství, vztahy, minulost a budoucnost. Cílem akce bylo také podpoøit propagaci našeho mìsta. Denisa Barvíøová, odbor rozvoje Zřízení parkovacích karet pro bezplatné užívání parkoviště pod nemocnicí Po dobu rekonstrukcí v okolí ulice Mlýnská budou vystaveny rezidenèní parkovací karty na parkování pod nemocnicí pro obèany s trvalým pobytem v ulici Mlýnská a majitele nemovitostí v této ulici. Platnost karet je do a vydává je MìÚ Strakonice, vedoucí kanceláøe tajemníka p. Josef Vácha, Velké námìstí 2, (zelená budova), 1. patro vpravo, è. dveøí 53. Pro vystavení rezidenèní karty se prosím dostavte osobnì s platným obèanským prùkazem a malým technickým prùkazem vozu. Úøední hodiny pro vydávání RPK: Pondìlí Støeda Pátek zavøeno Kontaktní telefon: Leták měl úspěch V termínu kvìtna 2010 se v Písku konal jiā 14. roèník soutìāe propagaèních materiálù TOURPROPAG. Do pìti soutìāních kategorií bylo moāno pøihlásit tiskoviny, které prezentují rùzné turistické cíle nebo zajímavé akce. Mìsto Strakonice obsadilo první místo v kategorii leták turistického cíle s materiálem Strakonice procházka mìstem, který byl vydán v roce Cenu za mìsto pøevzala pøi slavnostním vyhlášení výsledkù místostarostka PhDr. Ivana Øíhová. Leták se od ostatních odlišoval pøedevším netradièním zpracováním. Místo klasických fotografií bylo vyuāito ilustrací Pavla Koubka, který namaloval nejznámìjších místní památky. K dispozici je v souèasné dobì v mìstském informaèním centru nebo na strakonickém hradì. Eva Janochová, oddìlení cestovního ruchu Diplom a cena za první místo. Auta se pomalu vracejí na náměstí Se zaèátkem prázdnin se vrací silnièní provoz na strakonické námìstí. Sice pouze v malé èásti, ale sloāitému provozu v centru se trochu uleví. Zprovoznìna bude ulice U Svaté Markéty pøes Velké námìstí do ulice Bavorovy. Provoz bude v tomto roce ponechán obousmìrný, k redukci tranzitní dopravy bude pøistoupeno aā po úplném dokonèení centrální køiāovatky ve tvaru Velké námìstí. osmièky v pøíštím roce. Rozdìlení stavby do dvou let bylo motivováno konáním dudáckého festivalu s jeho doprovodnými prùvody, jejichā upravené trasy je vhodné vést alespoò po èásti námìstí. Pokud práce budou probíhat podle plánu, dalšího otevøeného úseku námìstí (po køiāovatku s ulicí Hrnèíøská) se doèkáme na konci prázdnin a celé ulice Lidické do konce roku Dìkujeme všem za vstøícnost a pochopení s provádìním stavby. Václav Býèek, vedoucí odboru dopravy Dìkujeme všem 292 èlenùm okrskových volebních komisí za spolupráci pøi volbách do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Mnoho zájemcù nebylo však v komisích umístìno, protoāe bylo delegováno 218 èlenù od 12 politických stran, které mají pøednost pøed delegováním od starosty mìsta. Starosta jmenoval 28 zapisovatelù a doplnil zbývajících 46 èlenù komisí. Podìkování patøí za zájem samozøejmì i tìm, kteøí se do okrskových komisí nedostali. Zájemci o èlenství v okrskových volebních komisích pro podzimní volby do zastupitelstev obcí 2010 se mohou hlásit následující den po vyhlášení termínu podzimních voleb panem prezidentem. O èlenství je moāné poāádat buï osobnì v kanceláøi správního oddìlení v 1. patøe nároāní budovy MìÚ Strakonice (bývalá budova Komerèní banky), nebo telefonicky na tel. èísle Milada U Sv. Markéty. Volby 2010 Švihálková èi Miroslava Strnadová anebo em na: a Omezení provozu ve spořitelně Klientské prostory poboèky Èeské spoøitelny ve Strakonicích (Velké námìstí 55) projdou rekonstrukcí na pøelomu èervna a èervence. Po dobu rekonstrukce bude zajištìn provoz v ostatních prostorách budovy, a to: ulice U Sv. Markéty (vedle bankomatu): bezhotovostní operace, 1. patro: pokladny a bezhotovostní operace, 2. patro: privátní a firemní poradenství. Otevírací doba zùstává beze zmìny. 3

4 z města Mìsíc kvìten se jako vādy nese ve znamení øady akcí, které jsou ve mìstì poøádány, a v soubìhu s tím je plánována i èinnost hlídek mìstské policie. S blíāícím se koncem školního roku finišují i programy prevence kriminality. Na tomto úseku probìhlo deset pøednášek v jednotlivých základních školách, kde se āáci seznamují nejen s problematikou kriminality a deliktù v pøestupkové rovinì, ale i se základy dopravní výchovy. Svou èinnost jsme mìli moānost prezentovat pøi Dni otevøených dveøí, poøádaným Armádou ÈR, ale i pøi Dni dìtí v Sousedovicích. Abychom nezapomínali ani na seniory, pokraèovali jsme i v programu instalací dalších kusù bezpeènostních øetízkù u dveøí bytù. Bìhem mìsíce kvìtna jsme celkovì zaregistrovali více neā devìt stovek èísel jednacích. Policistùm obvodního oddìlení jsme pøedali pìt pøípadù podezøení z trestné èinnosti. Stráāníky bylo nalezeno a pøedáno k øešení tøiatøicet komunikaèních závad, do útulku pro psy jsme umístili deset psích tulákù. Na záchytnou stanici do Èeských Budìjovic jsme museli odvézt jednoho klienta. V øešení z tohoto mìsíce máme jednu èernou skládku a sedm nových potencionálních vrakù. Bìhem noèních kontrol jsme nalezli nebo byli upozornìni na devìt nezajištìných vozidel. Co se týèe pøestupkù, v dopravì jsme jich zaznamenali více neā tøi stovky a na úseku veøejného poøádku ètyøi desítky. Na základì vašich podnìtù jsme øešili více neā stovku událostí, nahlásili jste nám jedenáct pøípadù ztracených pejskù èi vìcí a naopak jsme øešili dvacet nálezù. Dne ve veèerních hodinách spatøili stráāníci pøi kontrole nádraāních prostor vozidlo zaparkované v jednosmìrné ulici v protismìru. Kdyā poāadovali po øidièi doklady k oprávnìní øízení motorového vozidla, sdìlil jim, āe není drāitelem pøíslušné skupiny øidièského oprávnìní. Následovala zkouška na alkohol, ani v té øidiè neobstál. Vzhledem ke všem skuteènostem putoval devìtadvacetiletý øidiè do rukou Policie ÈR. Devìtaètyøicetiletý muā z Klatovska kradl v ranních hodinách dne v jednom ze strakonických marketù. Pøestoāe zde odcizil zboāí v hodnotì pouhých dvou stovek, jeho poèínání je vzhledem k minulosti povaāováno za trestný èin. Byl pøedán policistùm OO PÈR ve Strakonicích. Dva mladíci byli dne v podveèerních hodinách kontrolováni hlídkou mìstské policie. Oba totiā popíjeli na lavièce alkohol. Vzhledem k tomu, āe ani jednomu nebylo osmnáct let a na místì stráāníci zjistili, kde a kdo jim alkohol prodal, byla zamìstnankynì marketu pokutována. Starší paní odešla dne v brzkých ranních hodinách bez rozlouèení a pouze v āupanu z chirurgického oddìlení strakonické nemocnice. Spoleènì s popisem osoby a obleèení jsme takovéto oznámení pøijali se āádostí o pomoc. Stráāníci āenu zastihli jiā na mostì na Písecké ulici. Ta se však pøevozu nazpìt ve sluāebním vozidle bránila, proto na místo pøijela posádka RZS, která pacientku dopravila zpìt na oddìlení. Muāe, na nìhoā jsme byli upozornìni kolemjdoucí āenou, nalezli stráāníci mìstské policie v ranních hodinách dne leāet na chodníku v ulici Lidická. Vzhledem k tomu, āe s dotyèným nebyla moāná komunikace a pøístroj znaèky Dräger namìøil u dotyèného hodnotu 2.69 promile alkoholu v krvi, pøevezli jej stráāníci následnì do protialkoholní záchytné stanice v Èeských Budìjovicích. 4 Městská policie Strakonice Bez øidièského oprávnìní øídil devatenáctiletý mladík vozidlo dne v ranních hodinách. Toto zjistil stráāník mìstské policie v ulici Luèní pøi øešení pøestupku na úseku dopravy, kterého se dotyèný dopustil. Mladý muā byl pøedán hlídce Policie ÈR. Ponauèení a pokutové bloky od hlídky mìstské policie si odnesl majitel vozidla, který ve veèerních hodinách dne zkrášloval svùj vùz na veøejné komunikaci pomocí saponátu. Dva mladíci se krátce po pùlnoci dne rozhodli otrhat okrasné kvìtiny ze záhonu pøed obchodním komplexem Hvìzda. Jejich poèínání však zaregistroval na kamerovém systému stráāník mìstské policie a pøestupek obou mladíkù byl vyøešen pøivolanou hlídkou. Ze svého poèínání se bude zodpovídat devatenáctiletý hoch, který mezi druhou a tøetí hodinou ranní dne poškodil zeï u budovy Èeské pošty v ulici Podskalská. Delikt, kterého se mladík dopustil, postøehl stráāník mìstské policie na jedné z kamer, která je zde umístìna, a na místo pøivolal své kolegy. Ti výtrāníka zajistili a vzhledem ke Nápojové kartony (tetrapak) v souèasnosti patøí mezi velmi populární obaly. Na èeském trhu našly vìtší uplatnìní od poèátku 90. let minulého století, je do nich baleno mléko, ovocné š ávy, víno i další potraviny. Tyto obaly mají pro spotøebitele mnoho výhod jsou lehké, dobøe skladovatelné a po celou dobu uchovávají 100% kvalitu potraviny èi nápoje. Jejich nevýhodou je, āe jsou obalem jednorázovým, nelze je opìtovnì pouāít pro balení potravin. Nápojový karton je navíc tvoøen ze 70% 90% celulózou vyrobenou ze døeva a je velice kvalitní surovinou pro další papírenské zpracování. Bohuāel nedá se recyklovat stejným zpùsobem jako obyèejný starý papír. Nápojový karton je tvoøen ze tøí rùzných materiálù papírový karton, polyethylen (nepropustný pro vodu) a hliník (chrání obsah proti pronikání svìtla). Pokud schází vrstva hliníku, je nápojový karton urèen na potraviny k okamāité spotøebì. Jelikoā pro tento druh odpadu existuje další vyuāití, je zbyteèné vhazovat ho do smìsného komunálního odpadu. Doba jeho rozkladu na skládce je 5 aā 15 let. Uā vùbec by se tyto obaly nemìly spalovat, protoāe pøi tom dochází k uvolòování tìākých kovù a chloroorganických látek do ovzduší. Ve Strakonicích se roènì vyprodukuje 1,5 aā 6 kg na osobu. Třiïte nápojové kartony škodì, kterou zpùsobil, pøedali s podezøením na spáchání trestného èinu Policii ÈR. Zhruba ve stejném èase, jako byla pøedcházející událost, zjistili stráāníci mìstské policie muāe na Velkém námìstí, kterak posilnìn alkoholem kope do pøenosných dopravních znaèek. Útrata z tohoto veèera se mu rázem zvýšila o blokovou pokutu, kterou na místì zaplatil. Ve veèerních hodinách dne jsme byli pøivoláni k doøešení drobné krádeāe v jednom ze strakonických marketù. Z pøestupce se po zjištìní totoānosti vyklubala osoba v celostátním pátrání. Šestadvacetiletý muā byl pøedán Policii ÈR. V dopoledních hodinách dne se bavili dva muāi na staveništi na Velkém námìstí tím, āe lezli po technice, která zde byla odstavena. Jejich poèínání však zaregistroval stráāník na monitoru mìstského kamerového systému a pøivolaná hlídka na místì jiā zjednala poøádek. Pøiblíāilo se období prázdnin a dovolených, èasu na odpoèinek. Proto všem pøeji mnoho slunných dní, dìtem krásné, povedené prázdniny a všem ètenáøùm pøíjemnou dovolenou. Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice TetraPak lze recyklovat dvojím zpùsobem: 1. V papírnách pomocí víøivého rozvláknìní, pøi kterém dojde k oddìlení jednotlivých vrstev fólie, odstranìní nevláknitých materiálù, coā jsou zbytky obsahu kartonu, polyethylenových a hliníkových fólií, tiskaøských barev, kovového odpadu a jiných cizorodých látek, které by jinak zahltily agregát. Víøivým rozvláknìním se z nápojových kartonù získají celulózová vlákna urèená k opìtovné výrobì papíru. Hliníková fólie a polyethylen jsou spalovány ve schváleném zaøízení v papírnách na výrobu páry. Pára se pak vyuāívá pro sušení bunièiny nebo k výrobì elektrické energie pro potøeby rozvlákòovacího procesu. Jindy se pøi vyuāití nevláknitých materiálù upøednostòuje pyrolýza, kdy se øízenì ohøívá smìs hliníku a polyethylenu na teplotu dostaèující pro zplyòování polyethylenu, pøièemā hliník zùstává neporušený a èistý. Zplynovaný polyethylen má vysokou výhøevnost a je výborným palivem pøi sušení bunièiny. 2. Mechanickým drcením nápojové kartony se rozdrtí bez nutnosti separace jednotlivých vrstev a dr se tepelnì slisuje s pøidáním plniv do desek, která pak slouāí jako izolaèní materiál ve stavebnictví. Lucie Klimešová, odbor āivotního prostøedí Tøiïte TetraPak a vyhrajte! Po celé prázdniny se mùāete zúèastnit soutìāe spojené s tøídìním tetrapakových obalù. V tomto vydání Zpravodaje najdete samolepku k tomu urèenou. Na samolepce vyplòte kontaktní údaje a nalepte ji na prázdný nápojový karton a ten vhoïte do pøíslušné nádoby. Ve Strakonicích vhazujeme nápojové kartony do nádob s oznaèením PET lahve a nápojové kartony. Krabice od mléka, dāusù, vína prosím pøed vhozením do kontejneru vypláchnìte a sešlápnìte. Soutìā konèí 31. srpna Výherci budou vylosováni v záøí. V pøípadì, āe Vám dojdou samolepky, mùāete si další vyzvednout v Mìstském informaèním centru Strakonice, Velké námìstí 3.

5 kultura ve městě POZOR, ZMÌNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MìKS STRAKONICE REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT 24 HODIN PØED ZAÈÁTKEM PØEDSTAVENÍ, JINAK SE REZERVACE RUŠÍ. Program na èervenec 2010: Pátek 23. èervence KONCERT SKUPINY DIVOKEJ BILL Pøedkapela MEDVÌD 009. Letní kino hod. Sobota 24. èervence nedìle 25. èervence RUMPÁLOVÁNÍ Na dva dny se strakonický hrad opevní a návštìvníci se pøenesou v èase o nìkolik století zpìt a zaèíná hodování, souboje, kejklování a klání aneb Støedovìké Rumpálování. Areál hradu se promìní v dobový trh se starými a jiā dávno zapomenutými øemesly. Støedovìkou náladu doplòují divadelní, taneèní, hudební, šermíøská a kejklíøská vystoupení. Nezapomíná se ani na dìti, pro nìā jsou pøipraveny rùzné hry, zvíøata, dovednosti a soutìāe. Více viz str. 10. Pøipravujeme na srpen 2010: Ètvrtek 26. srpna nedìle 29. srpna 19. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL Veškeré informace a podrobný program najdete na KRUH PØÁTEL HUDBY 24. KONCERTNÍ SEZONA Základní informace Vše potøebné pro èlenství v KPH obdrāíte v pøedprodeji vstupenek MìKS v pøízemí mìstského domu kultury, tel.: nebo na Drāitelé pøedplatného v sezonì mají pøednostní právo na zakoupení stávajícího místa za pøedpokladu, āe je zakoupí od do Od nabízíme pøedplatné ve volném prodeji Ceny pøedplatného èiní 1.200,- Kè, dùchodci a ZTP 750,- Kè, dìti a studenti 600,- Kè (za osm koncertù) Ceny pøedplatného jsou kalkulovány bez pozvánek a poštovného Moānost zasílání pozvánek , sms (20,- Kè), poštou (80,- Kè) Cena vstupenek na jednotlivé koncerty se bude øídit celkovými náklady spojenými s pøíslušným koncertem Zmìna programu vyhrazena! PROGRAMOVÁ NABÍDKA KONCERT V OPEØE VIRTUOSI DI PRAGA Oldøich Vlèek dirigent Úèinkují sólisté Národního divadla v Praze: Alābìta Poláèková soprán, Roman Janál baryton Program koncertu: M. A. Charpantier Te Deum W. A. Mozart árie Zuzanky è. 28 (Figarova svatba) W. A. Mozart Canzonetta è. 16 (Don Giovanni) W. A. Mozart Šampaòská è. 11 (Don Giovanni) W. A. Mozart duet Zerliny a Giovanniho La ci darem è. 7 (Don Giovanni) A. Dvoøák Polka A. Dvoøák Humoreska W. A. Mozart Exsultate jubilate Alleluja G. Rossini árie Figara è. 2 (Lazebník Sevillský) W. A. Mozart Pa pa duet è. 21 (Kouzelná flétna) RHAPSODY Irvin Venyš klarinet, Daniel Wiesner klavír Program koncertu: Johannes Brahms ( ): Sonáta pro klarinet a klavír Es dur è. 2 Op. 120 Claude Debussy ( ): První rapsódie pro klarinet a klavír Bohuslav Martinù ( ): Sonatina pro klarinet a klavír, H. 356 Francis Poulenc ( ): Sonáta pro klarinet a klavír KONCERT PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY PAVEL ŠPORCL housle ROMANO STILO Cikánská cimbálová kapela Marek Rajt 1. housle, Nikola Sléz 2. housle, László Onodi kytara, viola, Martin Rajt kontrabas, František Rigo Sr. cimbál, František Rigo Jr. elektrický klavír O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM... Zpìvy vánoèní Evropy a klasické èeské a moravské koledy Úèinkuje: vokálnì instrumentální soubor dobových nástrojù CHAIRÉ PØÍBRAM, umìlecký vedoucí Josef Krèek, sólo zpìv: Eva Káèerková, Dominika Pilecká, Vladimír Matìjka a Karel Brynda V 1. èásti koncertu uslyšíte koledy staré Evropy a ve 2. èásti koncertu zazní èeské i moravské lidové koledy. NOVOROÈNÍ KONCERT NAPØÍÈ POPULÁRNÍMI ÁNRY od opery pøes operetu aā ke králi valèíkù Johannu Straussovi Úèinkuje: Jihoèeská komorní filharmonie Èeské Budìjovice. Šéfdirigentem Jihoèeské komorní filharmonie Èeské Budìjovice je Jan Talich. INFLAGRANTI HUDBA BEZ HRANIC Slavné melodie z klasiky i rocku v moderních úpravách pro elektrické smyèce. Moderní smyècové trio hraje ve sloāení Markéta Muzikáøová (housle), Kateøina Lískovcová (housle) a Sylva Jablonská (violoncello). KONCERT: EDITA RANDOVÁ mezzosoprán a soubor CONSORTIUM PRAGENSE Edita Randová pøední èeská mezzosopranistka. Soubor CONSORTIUM PRAGENSE (housle I, housle II, viola, violoncello, kontrabas, trubka) SOUZNÌNÍ VEÈER DUETÙ Úèinkují: Pavla Bøínková a Pavel Jeāek Na programu zazní dueta ze slavných svìtových muzikálù. 5

6 6 pohádkové předplatné a program kin POHÁDKOVÉ PØEDPLATNÉ SEZONA Pøedplatné bude zahrnovat pìt pohádkových pøedstavení a šesté pøedstavení zdarma jako dárek pro pøedplatitele. Pøedstavení budou probíhat vādy jednu sobotu nebo nedìli v mìsíci, a to od øíjna 2010 do bøezna 2011 vādy od hod. Drāitelé pøedplatného v sezonì mají pøednostní právo na zakoupení stávajícího místa za pøedpokladu, āe jej zakoupí od do Od nabízíme pøedplatné ve volném prodeji. Cena pøedplatného èiní pro dítì 250,- Kè, pro dospìlého 350,- Kè. Výhodou pøedplatného je záruka stálého místa v hledišti a sleva oproti vstupence zakoupené na jednotlivá pøedstavení. Všechny potøebné informace k pohádkovému pøedplatnému obdrāíte v pøedprodeji vstupenek MìKS v pøízemí mìstského domu kultury, tel.: nebo na Divadlo M ÈERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ Napsala: Maria Køepelková Hudba: Marek Eben, hudební aranāmá: Pavel Krs Reāie: Marie a Milan Petrovští Hrají a zpívají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Tomáš Nisser KINO OKO STRAKONICE Ètvrtek 1. sobota 3. èervence POZOR!!! od a 20.00, Velká Británie, taneèní film, è. znìní, 98, 3D 2. a 3. jen od hod. STREETDANCE 3D doporuèená pøístupnost: pøístupný První taneèní film ve 3D. vstupné: 130,- Kè Reāie: Max Giwa, Dania Pasquini Hrají: Nichola Burley, Charlotte Rampling, Richard Winsor, Hrají: George Sampson, Eleanor Bron ad. Bontonfilm Nedìle 4. ètvrtek 8. a nedìle 11. pondìlí 12. èervence od hod. USA, fantasy/horor/romance, titulky, 124, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let TWILIGHT SÁGA: ZATMÌNÍ Edward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheò. Spoleènou mají jen vzájemnou nesmiøitelnou nenávist. Reāie: David Slade Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene Úterý 13. støeda 14. èervence od hod. USA, scifi/akèní horor, titulky, 2D doporuèená pøístupnost: od 15 let PREDÁTOØI vstupné: 75,- Kè Nová kapitola v dìjinách Predátorù. Reāie: Nimród Antal Hrají: Adrien Brody, Laurence Fishburne, Topher Grace, Danny Trejo ad. Bontonfilm Ètvrtek 15. pátek 23. èervence POZOR!!! od a 20.00, USA, komedie, è. znìní, 92, 3D a jen od hod. SHREK ZVONEC A KONEC doporuèená pøístupnost: pøístupný Poslední kapitola. vstupné: 150,- Kè Reāie: Mike Mitchell Hrají: Shia Labeouf, Megan Fox, John Duhamel, Tyrese Gibson ad. Bontonfilm PREMIÉRA Ètvrtek 22. pátek 23. èervence od hod. USA, akèní sci-fi, è. dabing, 161, 3D doporuèená pøístupnost: všem AVATAR vstupné: 105,- Kè Vítejte v novém mìstì za hranicí vaší fantazie. Reāie: Jameson Cameron Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Hrají: Michelle Rodriguez ad. Bontonfilm Sobota 24. nedìle 25. èervence od hod. USA, akèní komedie, titulky, 119 vstupné: 70,- Kè A TEAM Máte problém? Podvedli vás, okradli, ublíāili vám? Najmìte si A Team! Reāie: Joe Camahan Hrají: Bradley Cooper, Liam Neeson, Sharlto Copley, Hrají: Quinton Rampage Jackson ad. Bontonfilm Pondìlí 26. úterý 27. èervence od hod. USA, thriller, titulky, 115 doporuèená pøístupnost: od 15 let ZELENÁ ZÓNA vstupné: 70,- Kè V Iráku zuøí válka a vysoko nad ním komplikovaná zpravodajská hra, která mùāe pøinést zkázu tomu, kdo v ní bude ve finále tahat za kratší konec. Reāie: Paul Greengrass Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Hrají: Amy Ryan, Jason Isaacs ad. Bontonfilm Støeda 28. ètvrtek 29. èervence od hod. Británie/Francie/Nìmecko, thriller, titulky, 128 doporuèená pøístupnost: od 12 let MU VE STÍNU vstupné: 65,- Kè Thriller z pera Mistra historických románù Roberta Harrise pøináší napínavý pøíbìh spisovatele, který je najat na sepsání pamìtí bývalého britského premiéra. Reāie: Roman Polanski Hrají: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Hrají: Olivia Williams, John Bernthal ad. SPI Divadelní spoleènost Julie Jurištové VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY Autor a reāie: Dana Praāáková Hudba: Radim Linhart Divadlo Antonína Dvoøáka Pøíbram STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU Hrají: Jiøí Vojta, Vladimír Seniè, Petra Duspivová Divadlo Lampion SMOLÍÈEK PACHOLÍÈEK Reāie: Jiøí Ondra j. h. Dramaturgie: Zuzana Vojtíšková Scéna, loutky, kostýmy: Kateøina Kroupová j. h. Hudba: David Hlaváè j. h. Hrají: František Èachotský, Justin Svoboda, Zita Morávková, Drahomír Mráz a Hana Hubertová Docela velké divadlo Litvínov O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNÌ ROZÁRCE Hrají a zpívají: Petr Erlitz, Lenka Lavièková, Jan Bouše, Lukáš Masár a Petr Kozák. Reāie: Jurij Galin a Lenka Lavièková Jihoèeské divadlo Èeské Budìjovice ÈERVENÁ KARKULKA Úèinkují: Lucie Škodová, Lenka Pokorná, Denisa Posekaná, Ivo Haman, Jan Hönig, Petr Hubík, Lukáš Langmajer Reāie: Martin František, dramaturgie: Zdenìk Jecelín LETNÍ KINO Pátek 2. èervence USA, komedie, titulky, 100 doporuèená pøístupnost: od 12 let TO BYL ZÍTRA FLÁM vstupné: 70,- Kè Totálnì propaøená komedie. Reāie: Steve Pink Hrají: John Cusack, Rob Corddry, Craig Robinson, Chevy Chase ad. Palace pictures Sobota 3. èervence Nìm/Rak/Fra, drama, titulky, 124 doporuèená pøístupnost: všem KVÌT POUŠTÌ vstupné: 70,- Kè Obøízce neutekla, ale poušti ano Skuteèný pøíbìh o cestì z africké pouštì na svìtová pøehlídková mola. Reāie: Sherry Hormann Hrají: Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall, Juliet Stevenson ad. Cimenart Pátek 9. èervence USA/SAE, rodinná komedie, è. dabing, 92 doporuèená pøístupnost: pøístupný CHLUPATÁ ODPLATA vstupné: 75,- Kè Skvìlá rodinná komedie plná neodolatelných gagù vás nauèí, āe pokoušet se bojovat proti matce pøírodì je pøedem prohraná bitva. Reāie: Roger Kumble Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shields Sobota 10. èervence ÈR, komedie, 102 doporuèená pøístupnost: všem DOKTOR OD JEZERA HROCHÙ vstupné: 70,- Kè Troška nepraktické švandy. Reāie: Zdenìk Troška Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Bob Klepl, Hrají: Oldøich Navrátil, Tereza Bebarová ad. Falcon film Pátek 16. èervence USA, akèní, titulky, 106 doporuèená pøístupnost: od 15 let KICK ASS Svìt potøebuje nové hrdiny! Reāie: Matthew Vaughn Hrají: Aaron Johnson, Chris Mintz Plasse, Chloe Moretz, Nicolas Cage Bioscop Sobota 17. èervence USA, romantická komedie, titulky, 106 doporuèená pøístupnost: od 12 let ZÁLONÍ PLÁN Zamilovat se, oāenit se a mít dítì dokáāe snad kaādý, realizovat to v opaèném poøadí Reāie: Alan Poul Hrají: Jennifer Lopez, Alex O Loughlin, Hrají: Eric Christian Olsen, Anthony Anderson ad. Falcon film Pátek 30. èervence Británie/Francie/Nìmecko, thriller, titulky, 128 doporuèená pøístupnost: od 12 let MU VE STÍNU vstupné: 75,- Kè Thriller z pera Mistra historických románù Roberta Harrise pøináší napínavý pøíbìh spisovatele, který je najat na sepsání pamìtí bývalého britského premiéra. Reāie: Roman Polanski Hrají: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Hrají: Kim Cattrall, Olivia Williams, John Bernthal ad. SPI Sobota 31. èervence ÈR, komedie, 118 doporuèená pøístupnost: všem ENY V POKUŠENÍ vstupné: 70,- Kè Komedie Jiøího Vejdìlka. Reāie: Jiøí Vejdìlek Hrají: Jiøí Macháèek, Eliška Balzerová, Hrají: Lenka Vlasáková, Vojtìch Dyk ad. Falcon film Zmìna programu vyhrazena. PØEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK KINO OKO tel.: otevøeno: NE ÈT hod.

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM Silák Zekon na strakonickém hradì. Foto: Archiv MìÚ První srpnový víkend bude strakonický hrad patøit devátému roèníku oblíbených historických slavností, jehoā poøadatelé jsou

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ

SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ Sbìrný dvùr v Tovární ulici. Foto: Archiv MìÚ Sdìlujeme obèanùm, e v souvislosti se zvìtšením sbìrného dvora v Tovární ulici a s pøípravou nového sbìrného dvora

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1. pøi našich pìších, cyklistických i vodáckých. Mgr. Jindøiška Jùdová, starostka mìsta http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 26. LEDNA 2007 ČÍSLO 1 Na novou lávku pøes Otavu ve Velkých Hydèicích pøispìlo také Mìsto Horaāïovice. Promìny Horaāïovic PŘÍŠTĚ ODPOVÍDÁ:

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA DUBEN 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují

Více

říjen 2007 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

říjen 2007 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský zpravodaj říjen 2007 50. ročník běhu Hronov-Náchod Zprávy Kronika Don Giovanni Pozvánka Skauti Nová vyhláška Říjnová výročí Z historie sportu Kuronské slavnosti Hopsáček Primátor Ekoutek Svoz

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Volby do zastupitelstva VOLBY. Zásady prodeje mìstských bytù schváleny. do zastupitelstva. Støedoèeského kraje ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. øíjna 2004 strana 1 èíslo: 10 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. øíjna 2004 V tomto èísle najdete: A už zase zvoní str. 4 Benátecký støevíc str. 5 Bazilišek nebo drak? str. 6 Slavit nebo neslavit?

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více