Povodně budou brzy minulostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povodně budou brzy minulostí"

Transkript

1 Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce vyvolá u mnohých vzpomínky na povodnì, které se prohnaly i naším mìstem. Brzy nastane doba, kdy obavy z velké vody uā nebudou pøi vytrvalejších deštích noèní mùrou. V souèasné dobì je pøipravován ve spolupráci s Povodím Vltavy návrh stavby Podpora prevence pøed povodnìmi II dle metodického pokynu Ministerstva zemìdìlství ÈR v rámci programu vèetnì āádosti o podporu. Pro stavbu byl nejdøíve zpracován digitální model k posouzení navrhovaných opatøení. Poté byla na ÈVUT Praha, Fakulta stavební, katedra hydrotechniky, provedena analýza povodòových škod a rizik. Ze závìrù podrobných podkladù vychází projektová dokumentace, jeā obsahuje šest stavebních objektù (opatøení) na øece Otavì. Oblast je rozdìlena na jednotlivé úseky, a to: SO2 od āeleznièního mostu po most na Písecké silnici po obou bøezích, SO3 od mostu na Písecké po most v Ellerovì po obou bøezích, SO4 - od mostu v Ellerovì po most Jana Palacha na pravém bøehu, SO5 od mostu v Ellerovì po konec kamenné nábøeāní zdi na levém bøehu, SO8 od mostu Jana Palacha k Pìtikolskému jezu na pravém bøehu (pod hradem). Dvì opatøení se týkají øeky Volyòky, která se dovede také poøádnì rozbìsnit. Jedná se o SO6 od soutoku Volyòky s Otavou po āeleznièní most na obou bøezích, SO7 od āeleznièního Jedna z pøipravovaných lokalit. Povodně budou brzy minulostí mostu po køiāovatku u ÈZ na pravém bøehu. Samozøejmì budou provedena protipovodòová opatøení na kanalizaèní síti mìsta. V souèasné dobì vystupuje Povodí Vltavy, s. p., jakoāto āadatel o finanèní podporu výše uvedené stavby. Protoāe okolí øek pøímo vybízí k vyuāití bøehù, respektuje stavba návrh nových cyklostezek, které mìsto Strakonice v souèasné dobì pøipravuje. Kolem Otavy se jedná o pokraèování Otavské cyklistické cesty, páteøní cyklostezky podél levého bøehu Otavy. Mùāeme se tìšit i na propojení Volyòské cyklistické cesty podél pravého bøehu øeky Volyòky a Otavy dlouhé 45 km, jeā bude spojnicí mezi stávajícími cyklotrasami Vltavská a Otavská. Po toku øeky Volyòky od pramene pod Svìtlou horou aā k soutoku s Otavou u strakonického hradu budou rozmístìny informaèní tabule a nìkolik odpoèinkových míst. V úterý 8. èervna 2010 byla uzavøena Smlouva o spolupráci pøi realizaci Volyòské cyklistické cesty, kterou pøedstavitelé Vimperka, Volynì a Strakonic potvrdili svými podpisy a zavázali se tak ke spoleènému budování Volyòské cyklostezky Cyklostezka vede také po nové lávce. vèetnì spolupráce v oblasti cestovního ruchu, investièních pøíleāitostí a āivotního prostøedí. V souvislosti s návrhem stavby protipovodòových opatøení se jedná o kompletní propojení cyklostezky z Radošovic podél pravého bøehu Volyòky, která povede pod āeleznièním mostem pod most Jana Palacha a dále bude pokraèovat podél pravého bøehu øeky Otavy pod most v Ellerovì ulici aā pod most na Písecké, kde bude napojena na projektovanou cyklostezku Strakonice Hajská Pøeš ovice. Na levém bøehu se návrh cyklostezky týká propojení mezi mosty Jana Palacha a mostem v Ellerovì ulici, pokraèuje dál na Sídlištì 1. máje a odtud do Øepice. Investorem stavby Protipovodòová ochrana mìsta Strakonice je Povodí Vltavy, s. p. V návaznosti na pøípravu realizace stavby zpracovává mìsto Strakonice projektovou dokumentaci stavby cyklostezek a souèasnì podává āádost o poskytnutí dotaèního titulu na výše uvedené. Zámìrem mìsta je realizace stavby cyklostezek v èasové návaznosti na stavbu protipovodòových opatøení, aby byl celý dotèený prostor finálnì upravován spoleènì. Vìøíme, āe na základì vzájemné spolupráce s Povodím Vltavy vznikne dle pøedpokladu jiā v roce 2011 funkèní a zajímavý prostor podél tokù øek Otavy a Volyòky a āe zámìr Povodí Vltavy a mìsta Strakonice bude spoleènì plnì realizován ke spokojenosti obyvatel mìsta i turistù. Lukáš Srb, majetkový odbor redakèní rada 1

2 2 zprávy z radnice RADA MĚSTA STRAKONICE 140. jednání dne Finanční příspěvky poskytnuty Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 4.000,- Kè TJ Sokol Strakonice na zajištìní úèasti na Evropském setkání mládeāe do 11 let ve Francii ve dnech ; 4.000,- Kè VOŠ a SPŠ Strakonice na mistrovství Èeské republiky, které se konalo v Brnì dne v rámci celosvìtového studentského vzdìlávacího projektu Formule 1 ve školách; 5.000,- Kè MS Banín Draāejov na ceny pro dìti, na soutìāe, vyznamenání a upomínkové pamìtní a sakrální pøedmìty u pøíleāitosti 60. výroèí organizované myslivosti v Draāejovì. Výše úplaty za předškolní vzdělávání Rada mìsta vzala na vìdomí výši úplaty za pøedškolní vzdìlávání pro období od do , a to: MŠ U Parku 300,- Kè, MŠ A. B. Svojsíka 345,- Kè, MŠ Ètyølístek 360,- Kè, MŠ Lidická a MŠ Šumavská 390,- Kè. Úplata za pøedškolní vzdìlávání vyplývá z vyhlášky è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání. Výše je stanovena øeditelkami konkrétních školek vādy na období školního roku a je zveøejnìna nejpozdìji do 30. èervna. Dìtem docházejícím do posledního roèníku mateøské školy je poskytováno vzdìlávání bezúplatnì. Bliāší podmínky o úplatì za pøedškolní vzdìlávání jsou zveøejnìny v jednotlivých mateøských školách jednání dne Zastřešení terasy Na základì doporuèení komise souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na zastøešení terasy v MŠ Holeèkova 410 se spoleèností H&T, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Vstupní prostory školky budou zastøešeny prosklenými prvky. Zastøešení by mìlo být dokonèeno do Vstupní prostor MŠ jednání dne Socha Švandy dudáka na náměstí Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo na vytvoøení sochy Švandy dudáka s Vitrage art studio Akademický malíø Jiøí Kubelka, Strakonice, za cenu díla ,- Kè. Socha v āivotní velikosti ztváròující postavu Švandy dudáka bude vytvoøena z bronzu a bude umístìna v centrální zónì novì vznikajícího námìstí. Mìsto získalo na její zpracování dotaci ve výši ,- Kè z Integrovaného operaèního programu v rámci tzv. Integrovaného plánu rozvoje mìsta Strakonice. Námìt na vznik sochy vzešel z dìtského zastupitelstva v rámci celoroèní kampanì Stopy minulosti mosty k budoucnosti. Schematické umístìní sochy. Vizualizace: Ing. arch. Josef Kiszka Finance na kulturu Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù na èinnost v oblasti kultury následujícím āadatelùm, a to ve výši: ,- Kè Skupinì historického šermu Vendetta, ,- Kè Skupinì historického šermu Markýz, ,- Kè Divadelnímu souboru Èelakovský Strakonice, ,- Kè Loutkové scénì Radost, ,- Kè Mladé dudácké muzice, ,- Kè country skupinì Pauza, ,- Kè Pìveckému sboru Gymnázia Strakonice, ,- Kè Prácheòskému souboru písní a tancù Strakonice, ,- Kè Dìtskému folklornímu souboru Prácheòáèek Strakonice, ,- Kè Taneèní skupinì Rozálie Strakonice, ,- Kè RM dance studiu, 5.000,- Kè Jednotì K. H. Borovského. Dále rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 5.000,- Kè Taneèní skupinì Rozálie, o. s., na úhradu nákladù spojených s úèastí na mistrovství ÈR v country tancích dìtí kategorie B clogging ve dnech v Sokolovì, 5.000,- Kè CTS Sluníèko Strakonice, o. s., na úhradu upomínkových pøedmìtù úèinkujícím pøi X. roèníku mezinárodní taneèní pøehlídky Dance show Strakonice 2010 dne , ,- Kè Nadaènímu fondu Gymnázia Strakonice na úhradu nákladù spojených s organizací workcampu pro studenty z partnerského mìsta Bad Salzungen, který se uskuteèní v polovinì záøí Usnesení z jednání RM naleznete na Nabídka bytových jednotek k přímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedené bytové jednotky pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšších nabídek: byt è. 067 o velikosti 1+0 v èp. 87, ul. Na Ohradì, Strakonice I o výmìøe 32,40 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. byt è. 009 o velikosti 2+1 v èp. 76, ul. Bezdìkovská, Strakonice II o výmìøe 58,50 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 2. srpna 2010 v hodin v malé zasedací místnosti MìÚ Strakonice. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Mateřské školy uspokojily zájem Celkem 853 míst, taková je kapacita devíti mateøských škol zøizovaných mìstem Strakonice. Koncem kvìtna byly uzavøeny zápisy a øeditelky MŠ pøedloāily odboru školství a cestovního ruchu poèty dìtí vèetnì novì pøijatých. Dobrá zpráva je, āe se nám podaøilo pøijmout dìti všech pracujících maminek, a to i tìch, které do zamìstnání nastoupí aā v prùbìhu pøíštího roku, øíká místostarostka mìsta PhDr. Ivana Øíhová. Dále doplnila, āe k byla díky uskuteènìným rekonstrukcím a zmìnì hygienické vyhlášky rozšíøena kapacita nìkterých školek. Pro srovnání s rokem 2006 by mohlo být nyní pøijato o 147 dìtí více. A jen od loòska se poèet míst v mateøských školách zvýšil o 28. Rodièe mají právo volby školky podle vlastního uváāení. Nejèastìjším kritériem je blízkost bydlištì, pøípadnì pracovištì. Vzhledem k vysokému poètu dìtí a rùzným lokálním koncentracím mladých rodin musela být nìkterým āadatelùm o umístìní dítìte v mateøské škole odeslána zamítavá odpovìï. To se týkalo pøedevším situací, kdy dítì mìlo navštìvovat školku na omezený poèet hodin. Tedy v pøípadì, āe matka èi otec ještì èerpají rodièovský pøíspìvek nebo je nìkterý z nich na mateøské dovolené s dalším potomkem. Zvláštì o mateøské školy v severní èásti mìsta je trvale zvýšený zájem, který bohuāel není moāno ve všech pøípadech uspokojit. Pøedevším zamìstnaným rodièùm jsme se snaāili maximálnì vyjít vstøíc. V pøípadì, āe dítì nebylo z kapacitních dùvodù do nìkteré školky pøijato, nabídli jsme místo v jiné mateøské škole, øíká Stanislava Broulimová z odboru školství a cestovního ruchu Mìstského úøadu ve Strakonicích. V praxi to fungovalo tak, āe napøíklad po naplnìní kapacity ve školce v ulici A. B. Svojsíka bylo odmítnutým zájemcùm umoānìno umístit dítì v MŠ Ètyølístek a Školní. Z dùvodù demografického vývoje populace se o stavbì další školky v severní èásti mìsta, tak jak je navrhováno nìkterými obèany, neuvaāuje. V tuto chvíli jsou jiā mateøské školy prakticky obsazeny. Na zaèátku školního roku bude jasné, zda všechny pøihlášené dìti skuteènì také nastoupí, èi zda ještì nìkde bude volno. Kromì strakonických jsou v nìkterých školkách umís ovány dìti ze smluvních obcí. V souèasnosti je to 36 vesnic z okolí mìsta, kde dìti nemají pøíleāitost podobné zaøízení navštìvovat. Tato vyhrazená místa, za nìā obce mìstu podle smlouvy platí, jsou pøedevším ve školkách v jiāní èásti mìsta. Irena Malotová, PR

3 informace Spojení strakonických mostů přes řeku Otavu živým řetězem V letošním roce se dìti ze strakonických škol rozhodly oslavit Den dìtí velmi neobvyklým zpùsobem. Na podnìt dìtského zastupitelstva se 1. èervna 2010 dopoledne sešlo u øeky Otavy 1779 dìtí, které utvoøily spojením svých rukou āivý øetìz dlouhý 1350 metrù a tím propojily most Jana Palacha a most v Ellerovì ulici. Strakonické dìti tak vytvoøily zcela nový èeský rekord. Nad prùbìhem celé akce dohlíāeli èlenové týmu rozhodèích agentury Dobrý den, s. r. o., Pelhøimov, kteøí potvrdili splnìní podmínek pro zápis rekordu do Èeské knihy rekordù, kde nebyl dosud podobný rekord evidován. Pøi akci vypustily dìti do vzduchu nìkolik stovek pestrobarevných balónkù naplnìných heliem. Pohled na èást āivého øetìzu. Spojení mostù má podle dìtského zastupitelstva symbolizovat pøátelství, vztahy, minulost a budoucnost. Cílem akce bylo také podpoøit propagaci našeho mìsta. Denisa Barvíøová, odbor rozvoje Zřízení parkovacích karet pro bezplatné užívání parkoviště pod nemocnicí Po dobu rekonstrukcí v okolí ulice Mlýnská budou vystaveny rezidenèní parkovací karty na parkování pod nemocnicí pro obèany s trvalým pobytem v ulici Mlýnská a majitele nemovitostí v této ulici. Platnost karet je do a vydává je MìÚ Strakonice, vedoucí kanceláøe tajemníka p. Josef Vácha, Velké námìstí 2, (zelená budova), 1. patro vpravo, è. dveøí 53. Pro vystavení rezidenèní karty se prosím dostavte osobnì s platným obèanským prùkazem a malým technickým prùkazem vozu. Úøední hodiny pro vydávání RPK: Pondìlí Støeda Pátek zavøeno Kontaktní telefon: Leták měl úspěch V termínu kvìtna 2010 se v Písku konal jiā 14. roèník soutìāe propagaèních materiálù TOURPROPAG. Do pìti soutìāních kategorií bylo moāno pøihlásit tiskoviny, které prezentují rùzné turistické cíle nebo zajímavé akce. Mìsto Strakonice obsadilo první místo v kategorii leták turistického cíle s materiálem Strakonice procházka mìstem, který byl vydán v roce Cenu za mìsto pøevzala pøi slavnostním vyhlášení výsledkù místostarostka PhDr. Ivana Øíhová. Leták se od ostatních odlišoval pøedevším netradièním zpracováním. Místo klasických fotografií bylo vyuāito ilustrací Pavla Koubka, který namaloval nejznámìjších místní památky. K dispozici je v souèasné dobì v mìstském informaèním centru nebo na strakonickém hradì. Eva Janochová, oddìlení cestovního ruchu Diplom a cena za první místo. Auta se pomalu vracejí na náměstí Se zaèátkem prázdnin se vrací silnièní provoz na strakonické námìstí. Sice pouze v malé èásti, ale sloāitému provozu v centru se trochu uleví. Zprovoznìna bude ulice U Svaté Markéty pøes Velké námìstí do ulice Bavorovy. Provoz bude v tomto roce ponechán obousmìrný, k redukci tranzitní dopravy bude pøistoupeno aā po úplném dokonèení centrální køiāovatky ve tvaru Velké námìstí. osmièky v pøíštím roce. Rozdìlení stavby do dvou let bylo motivováno konáním dudáckého festivalu s jeho doprovodnými prùvody, jejichā upravené trasy je vhodné vést alespoò po èásti námìstí. Pokud práce budou probíhat podle plánu, dalšího otevøeného úseku námìstí (po køiāovatku s ulicí Hrnèíøská) se doèkáme na konci prázdnin a celé ulice Lidické do konce roku Dìkujeme všem za vstøícnost a pochopení s provádìním stavby. Václav Býèek, vedoucí odboru dopravy Dìkujeme všem 292 èlenùm okrskových volebních komisí za spolupráci pøi volbách do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. Mnoho zájemcù nebylo však v komisích umístìno, protoāe bylo delegováno 218 èlenù od 12 politických stran, které mají pøednost pøed delegováním od starosty mìsta. Starosta jmenoval 28 zapisovatelù a doplnil zbývajících 46 èlenù komisí. Podìkování patøí za zájem samozøejmì i tìm, kteøí se do okrskových komisí nedostali. Zájemci o èlenství v okrskových volebních komisích pro podzimní volby do zastupitelstev obcí 2010 se mohou hlásit následující den po vyhlášení termínu podzimních voleb panem prezidentem. O èlenství je moāné poāádat buï osobnì v kanceláøi správního oddìlení v 1. patøe nároāní budovy MìÚ Strakonice (bývalá budova Komerèní banky), nebo telefonicky na tel. èísle Milada U Sv. Markéty. Volby 2010 Švihálková èi Miroslava Strnadová anebo em na: a Omezení provozu ve spořitelně Klientské prostory poboèky Èeské spoøitelny ve Strakonicích (Velké námìstí 55) projdou rekonstrukcí na pøelomu èervna a èervence. Po dobu rekonstrukce bude zajištìn provoz v ostatních prostorách budovy, a to: ulice U Sv. Markéty (vedle bankomatu): bezhotovostní operace, 1. patro: pokladny a bezhotovostní operace, 2. patro: privátní a firemní poradenství. Otevírací doba zùstává beze zmìny. 3

4 z města Mìsíc kvìten se jako vādy nese ve znamení øady akcí, které jsou ve mìstì poøádány, a v soubìhu s tím je plánována i èinnost hlídek mìstské policie. S blíāícím se koncem školního roku finišují i programy prevence kriminality. Na tomto úseku probìhlo deset pøednášek v jednotlivých základních školách, kde se āáci seznamují nejen s problematikou kriminality a deliktù v pøestupkové rovinì, ale i se základy dopravní výchovy. Svou èinnost jsme mìli moānost prezentovat pøi Dni otevøených dveøí, poøádaným Armádou ÈR, ale i pøi Dni dìtí v Sousedovicích. Abychom nezapomínali ani na seniory, pokraèovali jsme i v programu instalací dalších kusù bezpeènostních øetízkù u dveøí bytù. Bìhem mìsíce kvìtna jsme celkovì zaregistrovali více neā devìt stovek èísel jednacích. Policistùm obvodního oddìlení jsme pøedali pìt pøípadù podezøení z trestné èinnosti. Stráāníky bylo nalezeno a pøedáno k øešení tøiatøicet komunikaèních závad, do útulku pro psy jsme umístili deset psích tulákù. Na záchytnou stanici do Èeských Budìjovic jsme museli odvézt jednoho klienta. V øešení z tohoto mìsíce máme jednu èernou skládku a sedm nových potencionálních vrakù. Bìhem noèních kontrol jsme nalezli nebo byli upozornìni na devìt nezajištìných vozidel. Co se týèe pøestupkù, v dopravì jsme jich zaznamenali více neā tøi stovky a na úseku veøejného poøádku ètyøi desítky. Na základì vašich podnìtù jsme øešili více neā stovku událostí, nahlásili jste nám jedenáct pøípadù ztracených pejskù èi vìcí a naopak jsme øešili dvacet nálezù. Dne ve veèerních hodinách spatøili stráāníci pøi kontrole nádraāních prostor vozidlo zaparkované v jednosmìrné ulici v protismìru. Kdyā poāadovali po øidièi doklady k oprávnìní øízení motorového vozidla, sdìlil jim, āe není drāitelem pøíslušné skupiny øidièského oprávnìní. Následovala zkouška na alkohol, ani v té øidiè neobstál. Vzhledem ke všem skuteènostem putoval devìtadvacetiletý øidiè do rukou Policie ÈR. Devìtaètyøicetiletý muā z Klatovska kradl v ranních hodinách dne v jednom ze strakonických marketù. Pøestoāe zde odcizil zboāí v hodnotì pouhých dvou stovek, jeho poèínání je vzhledem k minulosti povaāováno za trestný èin. Byl pøedán policistùm OO PÈR ve Strakonicích. Dva mladíci byli dne v podveèerních hodinách kontrolováni hlídkou mìstské policie. Oba totiā popíjeli na lavièce alkohol. Vzhledem k tomu, āe ani jednomu nebylo osmnáct let a na místì stráāníci zjistili, kde a kdo jim alkohol prodal, byla zamìstnankynì marketu pokutována. Starší paní odešla dne v brzkých ranních hodinách bez rozlouèení a pouze v āupanu z chirurgického oddìlení strakonické nemocnice. Spoleènì s popisem osoby a obleèení jsme takovéto oznámení pøijali se āádostí o pomoc. Stráāníci āenu zastihli jiā na mostì na Písecké ulici. Ta se však pøevozu nazpìt ve sluāebním vozidle bránila, proto na místo pøijela posádka RZS, která pacientku dopravila zpìt na oddìlení. Muāe, na nìhoā jsme byli upozornìni kolemjdoucí āenou, nalezli stráāníci mìstské policie v ranních hodinách dne leāet na chodníku v ulici Lidická. Vzhledem k tomu, āe s dotyèným nebyla moāná komunikace a pøístroj znaèky Dräger namìøil u dotyèného hodnotu 2.69 promile alkoholu v krvi, pøevezli jej stráāníci následnì do protialkoholní záchytné stanice v Èeských Budìjovicích. 4 Městská policie Strakonice Bez øidièského oprávnìní øídil devatenáctiletý mladík vozidlo dne v ranních hodinách. Toto zjistil stráāník mìstské policie v ulici Luèní pøi øešení pøestupku na úseku dopravy, kterého se dotyèný dopustil. Mladý muā byl pøedán hlídce Policie ÈR. Ponauèení a pokutové bloky od hlídky mìstské policie si odnesl majitel vozidla, který ve veèerních hodinách dne zkrášloval svùj vùz na veøejné komunikaci pomocí saponátu. Dva mladíci se krátce po pùlnoci dne rozhodli otrhat okrasné kvìtiny ze záhonu pøed obchodním komplexem Hvìzda. Jejich poèínání však zaregistroval na kamerovém systému stráāník mìstské policie a pøestupek obou mladíkù byl vyøešen pøivolanou hlídkou. Ze svého poèínání se bude zodpovídat devatenáctiletý hoch, který mezi druhou a tøetí hodinou ranní dne poškodil zeï u budovy Èeské pošty v ulici Podskalská. Delikt, kterého se mladík dopustil, postøehl stráāník mìstské policie na jedné z kamer, která je zde umístìna, a na místo pøivolal své kolegy. Ti výtrāníka zajistili a vzhledem ke Nápojové kartony (tetrapak) v souèasnosti patøí mezi velmi populární obaly. Na èeském trhu našly vìtší uplatnìní od poèátku 90. let minulého století, je do nich baleno mléko, ovocné š ávy, víno i další potraviny. Tyto obaly mají pro spotøebitele mnoho výhod jsou lehké, dobøe skladovatelné a po celou dobu uchovávají 100% kvalitu potraviny èi nápoje. Jejich nevýhodou je, āe jsou obalem jednorázovým, nelze je opìtovnì pouāít pro balení potravin. Nápojový karton je navíc tvoøen ze 70% 90% celulózou vyrobenou ze døeva a je velice kvalitní surovinou pro další papírenské zpracování. Bohuāel nedá se recyklovat stejným zpùsobem jako obyèejný starý papír. Nápojový karton je tvoøen ze tøí rùzných materiálù papírový karton, polyethylen (nepropustný pro vodu) a hliník (chrání obsah proti pronikání svìtla). Pokud schází vrstva hliníku, je nápojový karton urèen na potraviny k okamāité spotøebì. Jelikoā pro tento druh odpadu existuje další vyuāití, je zbyteèné vhazovat ho do smìsného komunálního odpadu. Doba jeho rozkladu na skládce je 5 aā 15 let. Uā vùbec by se tyto obaly nemìly spalovat, protoāe pøi tom dochází k uvolòování tìākých kovù a chloroorganických látek do ovzduší. Ve Strakonicích se roènì vyprodukuje 1,5 aā 6 kg na osobu. Třiïte nápojové kartony škodì, kterou zpùsobil, pøedali s podezøením na spáchání trestného èinu Policii ÈR. Zhruba ve stejném èase, jako byla pøedcházející událost, zjistili stráāníci mìstské policie muāe na Velkém námìstí, kterak posilnìn alkoholem kope do pøenosných dopravních znaèek. Útrata z tohoto veèera se mu rázem zvýšila o blokovou pokutu, kterou na místì zaplatil. Ve veèerních hodinách dne jsme byli pøivoláni k doøešení drobné krádeāe v jednom ze strakonických marketù. Z pøestupce se po zjištìní totoānosti vyklubala osoba v celostátním pátrání. Šestadvacetiletý muā byl pøedán Policii ÈR. V dopoledních hodinách dne se bavili dva muāi na staveništi na Velkém námìstí tím, āe lezli po technice, která zde byla odstavena. Jejich poèínání však zaregistroval stráāník na monitoru mìstského kamerového systému a pøivolaná hlídka na místì jiā zjednala poøádek. Pøiblíāilo se období prázdnin a dovolených, èasu na odpoèinek. Proto všem pøeji mnoho slunných dní, dìtem krásné, povedené prázdniny a všem ètenáøùm pøíjemnou dovolenou. Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice TetraPak lze recyklovat dvojím zpùsobem: 1. V papírnách pomocí víøivého rozvláknìní, pøi kterém dojde k oddìlení jednotlivých vrstev fólie, odstranìní nevláknitých materiálù, coā jsou zbytky obsahu kartonu, polyethylenových a hliníkových fólií, tiskaøských barev, kovového odpadu a jiných cizorodých látek, které by jinak zahltily agregát. Víøivým rozvláknìním se z nápojových kartonù získají celulózová vlákna urèená k opìtovné výrobì papíru. Hliníková fólie a polyethylen jsou spalovány ve schváleném zaøízení v papírnách na výrobu páry. Pára se pak vyuāívá pro sušení bunièiny nebo k výrobì elektrické energie pro potøeby rozvlákòovacího procesu. Jindy se pøi vyuāití nevláknitých materiálù upøednostòuje pyrolýza, kdy se øízenì ohøívá smìs hliníku a polyethylenu na teplotu dostaèující pro zplyòování polyethylenu, pøièemā hliník zùstává neporušený a èistý. Zplynovaný polyethylen má vysokou výhøevnost a je výborným palivem pøi sušení bunièiny. 2. Mechanickým drcením nápojové kartony se rozdrtí bez nutnosti separace jednotlivých vrstev a dr se tepelnì slisuje s pøidáním plniv do desek, která pak slouāí jako izolaèní materiál ve stavebnictví. Lucie Klimešová, odbor āivotního prostøedí Tøiïte TetraPak a vyhrajte! Po celé prázdniny se mùāete zúèastnit soutìāe spojené s tøídìním tetrapakových obalù. V tomto vydání Zpravodaje najdete samolepku k tomu urèenou. Na samolepce vyplòte kontaktní údaje a nalepte ji na prázdný nápojový karton a ten vhoïte do pøíslušné nádoby. Ve Strakonicích vhazujeme nápojové kartony do nádob s oznaèením PET lahve a nápojové kartony. Krabice od mléka, dāusù, vína prosím pøed vhozením do kontejneru vypláchnìte a sešlápnìte. Soutìā konèí 31. srpna Výherci budou vylosováni v záøí. V pøípadì, āe Vám dojdou samolepky, mùāete si další vyzvednout v Mìstském informaèním centru Strakonice, Velké námìstí 3.

5 kultura ve městě POZOR, ZMÌNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MìKS STRAKONICE REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT 24 HODIN PØED ZAÈÁTKEM PØEDSTAVENÍ, JINAK SE REZERVACE RUŠÍ. Program na èervenec 2010: Pátek 23. èervence KONCERT SKUPINY DIVOKEJ BILL Pøedkapela MEDVÌD 009. Letní kino hod. Sobota 24. èervence nedìle 25. èervence RUMPÁLOVÁNÍ Na dva dny se strakonický hrad opevní a návštìvníci se pøenesou v èase o nìkolik století zpìt a zaèíná hodování, souboje, kejklování a klání aneb Støedovìké Rumpálování. Areál hradu se promìní v dobový trh se starými a jiā dávno zapomenutými øemesly. Støedovìkou náladu doplòují divadelní, taneèní, hudební, šermíøská a kejklíøská vystoupení. Nezapomíná se ani na dìti, pro nìā jsou pøipraveny rùzné hry, zvíøata, dovednosti a soutìāe. Více viz str. 10. Pøipravujeme na srpen 2010: Ètvrtek 26. srpna nedìle 29. srpna 19. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL Veškeré informace a podrobný program najdete na KRUH PØÁTEL HUDBY 24. KONCERTNÍ SEZONA Základní informace Vše potøebné pro èlenství v KPH obdrāíte v pøedprodeji vstupenek MìKS v pøízemí mìstského domu kultury, tel.: nebo na Drāitelé pøedplatného v sezonì mají pøednostní právo na zakoupení stávajícího místa za pøedpokladu, āe je zakoupí od do Od nabízíme pøedplatné ve volném prodeji Ceny pøedplatného èiní 1.200,- Kè, dùchodci a ZTP 750,- Kè, dìti a studenti 600,- Kè (za osm koncertù) Ceny pøedplatného jsou kalkulovány bez pozvánek a poštovného Moānost zasílání pozvánek , sms (20,- Kè), poštou (80,- Kè) Cena vstupenek na jednotlivé koncerty se bude øídit celkovými náklady spojenými s pøíslušným koncertem Zmìna programu vyhrazena! PROGRAMOVÁ NABÍDKA KONCERT V OPEØE VIRTUOSI DI PRAGA Oldøich Vlèek dirigent Úèinkují sólisté Národního divadla v Praze: Alābìta Poláèková soprán, Roman Janál baryton Program koncertu: M. A. Charpantier Te Deum W. A. Mozart árie Zuzanky è. 28 (Figarova svatba) W. A. Mozart Canzonetta è. 16 (Don Giovanni) W. A. Mozart Šampaòská è. 11 (Don Giovanni) W. A. Mozart duet Zerliny a Giovanniho La ci darem è. 7 (Don Giovanni) A. Dvoøák Polka A. Dvoøák Humoreska W. A. Mozart Exsultate jubilate Alleluja G. Rossini árie Figara è. 2 (Lazebník Sevillský) W. A. Mozart Pa pa duet è. 21 (Kouzelná flétna) RHAPSODY Irvin Venyš klarinet, Daniel Wiesner klavír Program koncertu: Johannes Brahms ( ): Sonáta pro klarinet a klavír Es dur è. 2 Op. 120 Claude Debussy ( ): První rapsódie pro klarinet a klavír Bohuslav Martinù ( ): Sonatina pro klarinet a klavír, H. 356 Francis Poulenc ( ): Sonáta pro klarinet a klavír KONCERT PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY PAVEL ŠPORCL housle ROMANO STILO Cikánská cimbálová kapela Marek Rajt 1. housle, Nikola Sléz 2. housle, László Onodi kytara, viola, Martin Rajt kontrabas, František Rigo Sr. cimbál, František Rigo Jr. elektrický klavír O VÁNOCÍCH ZPÍVÁM... Zpìvy vánoèní Evropy a klasické èeské a moravské koledy Úèinkuje: vokálnì instrumentální soubor dobových nástrojù CHAIRÉ PØÍBRAM, umìlecký vedoucí Josef Krèek, sólo zpìv: Eva Káèerková, Dominika Pilecká, Vladimír Matìjka a Karel Brynda V 1. èásti koncertu uslyšíte koledy staré Evropy a ve 2. èásti koncertu zazní èeské i moravské lidové koledy. NOVOROÈNÍ KONCERT NAPØÍÈ POPULÁRNÍMI ÁNRY od opery pøes operetu aā ke králi valèíkù Johannu Straussovi Úèinkuje: Jihoèeská komorní filharmonie Èeské Budìjovice. Šéfdirigentem Jihoèeské komorní filharmonie Èeské Budìjovice je Jan Talich. INFLAGRANTI HUDBA BEZ HRANIC Slavné melodie z klasiky i rocku v moderních úpravách pro elektrické smyèce. Moderní smyècové trio hraje ve sloāení Markéta Muzikáøová (housle), Kateøina Lískovcová (housle) a Sylva Jablonská (violoncello). KONCERT: EDITA RANDOVÁ mezzosoprán a soubor CONSORTIUM PRAGENSE Edita Randová pøední èeská mezzosopranistka. Soubor CONSORTIUM PRAGENSE (housle I, housle II, viola, violoncello, kontrabas, trubka) SOUZNÌNÍ VEÈER DUETÙ Úèinkují: Pavla Bøínková a Pavel Jeāek Na programu zazní dueta ze slavných svìtových muzikálù. 5

6 6 pohádkové předplatné a program kin POHÁDKOVÉ PØEDPLATNÉ SEZONA Pøedplatné bude zahrnovat pìt pohádkových pøedstavení a šesté pøedstavení zdarma jako dárek pro pøedplatitele. Pøedstavení budou probíhat vādy jednu sobotu nebo nedìli v mìsíci, a to od øíjna 2010 do bøezna 2011 vādy od hod. Drāitelé pøedplatného v sezonì mají pøednostní právo na zakoupení stávajícího místa za pøedpokladu, āe jej zakoupí od do Od nabízíme pøedplatné ve volném prodeji. Cena pøedplatného èiní pro dítì 250,- Kè, pro dospìlého 350,- Kè. Výhodou pøedplatného je záruka stálého místa v hledišti a sleva oproti vstupence zakoupené na jednotlivá pøedstavení. Všechny potøebné informace k pohádkovému pøedplatnému obdrāíte v pøedprodeji vstupenek MìKS v pøízemí mìstského domu kultury, tel.: nebo na Divadlo M ÈERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ Napsala: Maria Køepelková Hudba: Marek Eben, hudební aranāmá: Pavel Krs Reāie: Marie a Milan Petrovští Hrají a zpívají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Tomáš Nisser KINO OKO STRAKONICE Ètvrtek 1. sobota 3. èervence POZOR!!! od a 20.00, Velká Británie, taneèní film, è. znìní, 98, 3D 2. a 3. jen od hod. STREETDANCE 3D doporuèená pøístupnost: pøístupný První taneèní film ve 3D. vstupné: 130,- Kè Reāie: Max Giwa, Dania Pasquini Hrají: Nichola Burley, Charlotte Rampling, Richard Winsor, Hrají: George Sampson, Eleanor Bron ad. Bontonfilm Nedìle 4. ètvrtek 8. a nedìle 11. pondìlí 12. èervence od hod. USA, fantasy/horor/romance, titulky, 124, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let TWILIGHT SÁGA: ZATMÌNÍ Edward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheò. Spoleènou mají jen vzájemnou nesmiøitelnou nenávist. Reāie: David Slade Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene Úterý 13. støeda 14. èervence od hod. USA, scifi/akèní horor, titulky, 2D doporuèená pøístupnost: od 15 let PREDÁTOØI vstupné: 75,- Kè Nová kapitola v dìjinách Predátorù. Reāie: Nimród Antal Hrají: Adrien Brody, Laurence Fishburne, Topher Grace, Danny Trejo ad. Bontonfilm Ètvrtek 15. pátek 23. èervence POZOR!!! od a 20.00, USA, komedie, è. znìní, 92, 3D a jen od hod. SHREK ZVONEC A KONEC doporuèená pøístupnost: pøístupný Poslední kapitola. vstupné: 150,- Kè Reāie: Mike Mitchell Hrají: Shia Labeouf, Megan Fox, John Duhamel, Tyrese Gibson ad. Bontonfilm PREMIÉRA Ètvrtek 22. pátek 23. èervence od hod. USA, akèní sci-fi, è. dabing, 161, 3D doporuèená pøístupnost: všem AVATAR vstupné: 105,- Kè Vítejte v novém mìstì za hranicí vaší fantazie. Reāie: Jameson Cameron Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Hrají: Michelle Rodriguez ad. Bontonfilm Sobota 24. nedìle 25. èervence od hod. USA, akèní komedie, titulky, 119 vstupné: 70,- Kè A TEAM Máte problém? Podvedli vás, okradli, ublíāili vám? Najmìte si A Team! Reāie: Joe Camahan Hrají: Bradley Cooper, Liam Neeson, Sharlto Copley, Hrají: Quinton Rampage Jackson ad. Bontonfilm Pondìlí 26. úterý 27. èervence od hod. USA, thriller, titulky, 115 doporuèená pøístupnost: od 15 let ZELENÁ ZÓNA vstupné: 70,- Kè V Iráku zuøí válka a vysoko nad ním komplikovaná zpravodajská hra, která mùāe pøinést zkázu tomu, kdo v ní bude ve finále tahat za kratší konec. Reāie: Paul Greengrass Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Hrají: Amy Ryan, Jason Isaacs ad. Bontonfilm Støeda 28. ètvrtek 29. èervence od hod. Británie/Francie/Nìmecko, thriller, titulky, 128 doporuèená pøístupnost: od 12 let MU VE STÍNU vstupné: 65,- Kè Thriller z pera Mistra historických románù Roberta Harrise pøináší napínavý pøíbìh spisovatele, který je najat na sepsání pamìtí bývalého britského premiéra. Reāie: Roman Polanski Hrají: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Hrají: Olivia Williams, John Bernthal ad. SPI Divadelní spoleènost Julie Jurištové VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY Autor a reāie: Dana Praāáková Hudba: Radim Linhart Divadlo Antonína Dvoøáka Pøíbram STRAŠIDÝLKO Z METRWILLU Hrají: Jiøí Vojta, Vladimír Seniè, Petra Duspivová Divadlo Lampion SMOLÍÈEK PACHOLÍÈEK Reāie: Jiøí Ondra j. h. Dramaturgie: Zuzana Vojtíšková Scéna, loutky, kostýmy: Kateøina Kroupová j. h. Hudba: David Hlaváè j. h. Hrají: František Èachotský, Justin Svoboda, Zita Morávková, Drahomír Mráz a Hana Hubertová Docela velké divadlo Litvínov O CHYTRÉM HONZOVI A PRINCEZNÌ ROZÁRCE Hrají a zpívají: Petr Erlitz, Lenka Lavièková, Jan Bouše, Lukáš Masár a Petr Kozák. Reāie: Jurij Galin a Lenka Lavièková Jihoèeské divadlo Èeské Budìjovice ÈERVENÁ KARKULKA Úèinkují: Lucie Škodová, Lenka Pokorná, Denisa Posekaná, Ivo Haman, Jan Hönig, Petr Hubík, Lukáš Langmajer Reāie: Martin František, dramaturgie: Zdenìk Jecelín LETNÍ KINO Pátek 2. èervence USA, komedie, titulky, 100 doporuèená pøístupnost: od 12 let TO BYL ZÍTRA FLÁM vstupné: 70,- Kè Totálnì propaøená komedie. Reāie: Steve Pink Hrají: John Cusack, Rob Corddry, Craig Robinson, Chevy Chase ad. Palace pictures Sobota 3. èervence Nìm/Rak/Fra, drama, titulky, 124 doporuèená pøístupnost: všem KVÌT POUŠTÌ vstupné: 70,- Kè Obøízce neutekla, ale poušti ano Skuteèný pøíbìh o cestì z africké pouštì na svìtová pøehlídková mola. Reāie: Sherry Hormann Hrají: Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall, Juliet Stevenson ad. Cimenart Pátek 9. èervence USA/SAE, rodinná komedie, è. dabing, 92 doporuèená pøístupnost: pøístupný CHLUPATÁ ODPLATA vstupné: 75,- Kè Skvìlá rodinná komedie plná neodolatelných gagù vás nauèí, āe pokoušet se bojovat proti matce pøírodì je pøedem prohraná bitva. Reāie: Roger Kumble Hrají: Brendan Fraser, Brooke Shields Sobota 10. èervence ÈR, komedie, 102 doporuèená pøístupnost: všem DOKTOR OD JEZERA HROCHÙ vstupné: 70,- Kè Troška nepraktické švandy. Reāie: Zdenìk Troška Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Bob Klepl, Hrají: Oldøich Navrátil, Tereza Bebarová ad. Falcon film Pátek 16. èervence USA, akèní, titulky, 106 doporuèená pøístupnost: od 15 let KICK ASS Svìt potøebuje nové hrdiny! Reāie: Matthew Vaughn Hrají: Aaron Johnson, Chris Mintz Plasse, Chloe Moretz, Nicolas Cage Bioscop Sobota 17. èervence USA, romantická komedie, titulky, 106 doporuèená pøístupnost: od 12 let ZÁLONÍ PLÁN Zamilovat se, oāenit se a mít dítì dokáāe snad kaādý, realizovat to v opaèném poøadí Reāie: Alan Poul Hrají: Jennifer Lopez, Alex O Loughlin, Hrají: Eric Christian Olsen, Anthony Anderson ad. Falcon film Pátek 30. èervence Británie/Francie/Nìmecko, thriller, titulky, 128 doporuèená pøístupnost: od 12 let MU VE STÍNU vstupné: 75,- Kè Thriller z pera Mistra historických románù Roberta Harrise pøináší napínavý pøíbìh spisovatele, který je najat na sepsání pamìtí bývalého britského premiéra. Reāie: Roman Polanski Hrají: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Hrají: Kim Cattrall, Olivia Williams, John Bernthal ad. SPI Sobota 31. èervence ÈR, komedie, 118 doporuèená pøístupnost: všem ENY V POKUŠENÍ vstupné: 70,- Kè Komedie Jiøího Vejdìlka. Reāie: Jiøí Vejdìlek Hrají: Jiøí Macháèek, Eliška Balzerová, Hrají: Lenka Vlasáková, Vojtìch Dyk ad. Falcon film Zmìna programu vyhrazena. PØEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK KINO OKO tel.: otevøeno: NE ÈT hod.

7 Nové sluāby Šmidingerovy knihovny: Pøedregistrace je dostupná z Online katalog Hledej Pøedregistrace ètenáøe. Zde se nový ètenáø sám pøihlásí, v co nejkratší dobì by pak mìl pøijít do knihovny, kde jiā jen podepíše pøipravenou pøihlášku a zaplatí poplatek. Kromì roèní registrace novì registrujeme ètenáøe také jen na 2 èi na 6 mìsícù. Prodluāování výpùjèek opìt dostupné z pohodlí domova z Mùj úèet (k pøihlášení je tøeba èíslo prùkazky a pin) Prodluā oznaèené výpùjèky. Prodlouāení není moāné, pokud má ètenáø knihy pùjèené jiā 100 dní, na knihu je rezervace a pokud nemá ètenáø zaplacený registraèní poplatek. Sluāba SMS prostøednictvím sms zprávy mùāe ètenáøi chodit oznámení o pøedupomínce, upomínce èi zarezervované knize. Další moāností je komunikace em èi poštou. Cena rezervace knihy u korespondenèního lístku je 10,- Kè, em 5,- Kè, sms 5,- Kè. Bibliobox na pavlaèi knihovny je novì instalovaný bibliobox, jehoā sluāby mohou vyuāít ètenáøi o víkendech, svátcích a v úterý, tj. ve dnech, kdy je knihovna uzavøena. Ètenáøi mohou do biblioboxu vracet knihy ze všech oddìlení a èasopisy. Z pohodlí domova si ètenáøi na online katalogu Šmidingerovy knihovny mohou vyhledat knihu, o kterou mají zájem. Lze zde zjistit, zda je pøímo k dispozici, èi je pùjèená nebo zarezervovaná dalším ètenáøem v tom pøípadì je moāné si ji také zarezervovat pomocí èísla prùkazky a pinu. Další zajímavou sluābou online katalogu jsou seznamy a novinky, ètenáø si mùāe omezit seznam novinek napø. z posledního mìsíce, mùāe si volbu omezit napø. na knihy beletrie, knihy nauèné atd. Se Šmidingerovou knihovnou se nyní mùāete setkat i na sociální síti Facebook. Stránku mùāete sledovat, i kdyā nejste uāivateli Facebooku. Pokud jste, mùāete se stát fanoušky ŠK a automaticky tak budete informováni o aktuálním dìní v knihovnì. Abychom svým ètenáøùm i návštìvníkùm knihovny co nejvíce zpøíjemnili pobyt u nás, poskytujeme moānost bezdrátového pøipojení Wi-Fi. Pokud tedy kdokoliv potøebuje pøipojit svùj notebook èi mobilní telefon k internetu, mùāe této sluāby vyuāít. Bìhem turistické sezony je pro veøejnost otevøena Hradní vševìdna. Pokud vás pøepadne hlad, nedostatek informací nebo jen pocítíte prostou únavu z dlouhých výletù a slunných dnù, zastavte se pod schody do knihovny v Hradní vševìdnì. Skýtá pøíjemný chládek, drobné obèerstvení, mnoho rùzných informací, mapy èi veøejný internet. Otevøena je dennì od 9.00 do hodin. () Akademie volného èasu Jiā od prosince 2009 bìāí v knihovnì cyklus akcí s názvem Akademie volného èasu, urèený pøedevším pro seniory. Dveøe však byly a stále jsou otevøeny i široké veøejnosti, která o program Akademie taktéā projevila zájem. Úèastníci dostali prùkazy, do kterých se zapisují jejich návštìvy na besedách a jiných akcích. Pøi 75% úèasti pak koncem roku získají ocenìní za aktivní āivotní styl. Cílem Akademie volného èasu je zpøíjemnit seniorùm jejich volný èas, pøinést zajímavé informace, zprostøedkovat nové kontakty nejen s jejich vrstevníky a umoānit setkání se zajímavými lidmi. V první èásti cyklu si úèastníci napøíklad poslechli naši pøední socioloāku PhDr. Jiøinou Šiklovou Csc., mohli putovat za svými pøedky s Èeskou genealogickou a heraldickou spoleèností Praha, a v èervnu podnikli výlet do Strāe k památníku Karla Èapka a na zámek Vrchotovy Janovice. Na podzim bude mít Akademie program: Záøí Jméno jako osud (mùāe jméno spoluvytváøet osud èlovìka?) Øíjen Pavel Skupa o Josefu Skupovi (beseda s prasynovcem známého loutkáøe) Listopad Zvyky adventního èasu Prosinec Tvoøivé dílny pozvánky a výzva () Informaèní zdroje databáze ÈTK a EPIS Ve studovnì oddìlení pro dospìlé mùāete vyuāít sluāeb databází ÈTK a EPIS (Ekonomicko Právní Informaèní Systém). Tyto databáze zpøístupòují kvalitnì zpracované a ovìøené informace s moānostmi vícehlediskového vyhledávání. Knihovna umoāòuje svým uāivatelùm bezplatný on line pøístup k tìmto databázím pro studijní a vìdecké úèely. Výsledky hledání si mùāe uāivatel vytisknout èi uloāit. ÈTK Èeská tisková kanceláø je národní tiskovou agenturou zabývající se získáváním, zpracováváním, ukládáním a šíøením informací všeho druhu. Produktem ÈTK je INFOBANKA nejvìtší èeský elektronický zdroj zpravodajství, plných textù, èeských novin, fotografií atd. Naše knihovna má pøístup k tìmto databázím ÈTK: Biografie, Zemì svìta, Èeská republika a EU. EPIS neboli Ekonomicko Právní Informaèní Systém. Umoāòuje pøehledné vyhledávání v zákonech a jejich aktualizacích. Dále obsahuje: judikaturu, plná znìní právních pøedpisù (øazeno dle rokù nebo èísla zákonù atd.), anotace odborných èasopisù z oblasti legislativy a daní, termínový kalendáø podnikatele. Upozoròujeme, āe materiály získané z tìchto databází nesmí být poskytovány tøetím osobám, vyuāívány ke komerèním úèelùm a dále šíøeny. () Výpùjèní doba o prázdninách: Dìtské oddìlení rozšiøuje výpùjèní dobu pro své ètenáøe takto: po, st, èt, pá: , út, so: zavøeno Výpùjèní doba oddìlení pro dospìlé a èítárny/hudebního oddìlení se nemìní.po, st, èt, pá: út: zavøeno so: () ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: v nedìli na pøírodovìdný výlet. Sraz je v u mapy na nádraāí ÈSAD. V odjedeme zadovským autobusem do Pøeèína (pøípadnì do Chvalšovic). Pùjde se po polních cestách do Dobrše, kde máme domluvenou návštìvu tvrze, zvonice a výstav (napø. k 300. výroèí místní školy jak to vypadalo ve škole za starých èasù). Zpìt pojedeme autobusem z Chvalšovic v nebo v Délka trasy: 7 km, po dohodì ji lze zmìnit. Podle moāností budou pøípadnì poøádány kratší pøírodovìdné procházky. Informace získáte na a prostøednictvím knihovny. Je moāné pøicházet s vlastními návrhy, kam se podívat. Vítány budou i pøíspìvky do tradièní Burzy námìtù na cestování (poznámky z osvìdèených výletù, mohou být podrobné nebo i jen struènì napsané). Odevzdávat je lze u výpùjèního pultu v poboèce v Husovì ulici èp. 380 nebo hodit do poštovní schránky nebo poslat em na Otevírací doba o prázdninách viz tel.: , MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH Muzeum støedního Pootaví Strakonice vás zve na: výstavu Obrázky z Francie Miroslav Konrád obrazy, ilustrace Jan Šmíd fotografie, knihy Vernisáā s douškem francouzského vína se uskuteèní v pondìlí 12. èervence 2010 v 17 hodin v Jelence strakonického hradu. Úvodní slovo: Miroslav Konrád. V hudební èásti vystoupí klavírista Jakub Uhlík. Výstava potrvá do 31. srpna Doprovodné programy: Paøíā oèima Jana Šmída Beseda s promítáním a autogramiádou obou vystavujících autorù se uskuteèní v úterý 10. srpna 2010 v 19 hodin v kapitulní síni strakonického hradu. (Knihy Jana Šmída v prodeji v prùbìhu výstavy v pokladnì muzea) Koncert pìveckého sboru èeských a moravských sbormistrù 17. èervence 2010 od 19 hodin v kapitulní síni strakonického hradu V programu: díla Mistrù ètyø staletí Rumpálování trhy, hodování, souboje a klání Ukázky øemesel spojené s prodejem. Hudební, taneèní, kejklíøská a šermíøská vystoupení, dobový vojenský tábor èervence Více viz str. 10. Noèní prohlídky Èlenové Skupiny historického šermu Markýz kaādou støedu seznámí návštìvníky s osobnostmi a událostmi z historie strakonického hradu. Sledujte www stránky muzea. Pokraèuje: ivot za války Výstava zachycující všední āivot za II. svìtové války na Strakonicku. Do 31. srpna 2010 Jaroslav Šusta obrazy a kresby do 6. èervence 2010 Strakonický hrad otevøeno (èervenec, srpen) dennì hod. tel.:

8 sportovní příležitosti STARZ STRAKONICE ÈERVENEC 2010 Letní areál bude v èervenci v provozu dennì od do hodin. Pokud bude nepøíznivé poèasí, bude letní areál uzavøen a provoz pro veøejnost bude v krytém bazénu. V pøípadì, āe si návštìvník nebude jistý, zda se plave venku nebo uvnitø, mùāe si tuto informaci zjistit na tel. èíslech: , I letos se v letním areálu uskuteèní nìkolik soustøedìní sportovních oddílù. Proto prosíme návštìvníky, aby sledovali informaèní tabuli u vstupu do areálu, kde bude vādy napsán rozpis èasù a drah vyhrazených pro tréninky. M. Walter vedoucí provozu plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ČERVENCI 2010 Letní areál v provozu Po Ne hod. V pøípadì nepøíznivého poèasí bude otevøen krytý bazén (letní areál bude v tom pøípadì uzavøen). Sauna mimo provoz. Ceník plaveckého stadionu (letní areál) STARZ Strakonice od hod. Èas pøíchodu od hod. Dìti do 3 let (vèetnì) zdarma zdarma Dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 60,- Kè 50,- Kè Osoby starší 15 let 70,- Kè 60,- Kè Osoby s prùkazem ZTP 30,- Kè 30,- Kè Osoby s prùkazem ZTP/P Rodina 2 dospìlí + 1 dítì (do 15 let) Rodina 2 dospìlí + 2 dìti (do 15 let) Rodina 2 dospìlí + 3 dìti (do 15 let) zdarma platí 2 dospìlí platí 2 dospìlí + 1 dítì platí 2 dospìlí + 2 dìti Hromadná vstupenka (školy, tábory, sportovní oddíly) platí po celý den vstupné jako od hod. Rodinné vstupné platí v pøípadì, āe rodièe nevyuāívají nìkterou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka)! Permanentní vstupenky dìti od 4 do 15 let (vèetnì) osoby starší 15 let VÝJIMKY: SOUSTØEDÌNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLÙ: : SK Neptun akvabely : ÈSPS plavci : Kontakt bb vozíèkáøi STARZ Strakonice, Na Køemelce 512, Strakonice, Zmìny programù vyhrazeny! 500,- Kè / 10 návštìv 600,- Kè / 10 návštìv FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE zavøeno zavøeno 8

9 Celkem v sedmi kategoriích soutìāil Mìš anský pivovar ve Strakonicích se svými pivy na degustaèní soutìāi Pivo èeské republiky 2010, která je tradièní souèástí Slavností piva v Èeských Budìjovicích. Ve dnech se na budìjovickém výstavišti pil a ochutnával zlatavý mok. Pøihlásilo se celkem 51 pivovarù s 241 vzorky piv, které se utkaly v 15 kategoriích. V kategorii Novináøské pivo 2010 pod patronací Syndikátu jihoèeských novináøù se Mìš anský pivovar umístil ètvrtý. Dále získal v dalších kategoriích dvakrát páté a jednou ètvrté místo. Nejlépe si vedl benjamínek mezi strakonickými pivy nový svìtlý leāák Otavský zlatý. Tomu patøila v degustaèní soutìāi støíbrná medaile. Otavský zlatý doplnil novì sortiment strakonického pivovaru. Pivovar dnes mùāe nabídnout široké veøejnosti rùzné charaktery piv tak, aby si zákazník mohl sám vybrat. Støedem sortimentu je oblíbený svìtlý leāák Premium, který se vyznaèuje plností a pøíjemnou zakulacenou hoøkostí. Obsah Otavská plavba v Praze V rámci projektu Otavská plavba se mìsta Sušice, Horaāïovice, Strakonice a Písek prezentovala ve dnech v Turistickém informaèním centru agentury Czech Tourism na Staromìstském námìstí v Praze. Cílem bylo pøedstavit vodáctví a turistiku na øece Otavì širší veøejnosti. Týden byl zahájen tiskovou konferencí, pøi které mohli úèastníci ochutnat nový produkt mìš- anského pivovaru Otavský zlatý, který byl pokøtìn a uveden do āivota 21. kvìtna 2010 v Písku. Další dny lákali zástupci jednotlivých mìst na návštìvu Pootaví. Poslední den patøil Strakonicím, které svou prezentaci obohatily vystoupením krojovaného dudáka. Dudácká hudba se nesla celým informaèním centrem a blízkým okolím a vzbudila velké ohlasy. Oddìlení cestovního ruchu Úspěch malých výtvarníků Dìti na zahrádce bylo téma 17. roèníku výtvarné soutìāe pro výtvarníky do 15 let, kterou vyhlásil Èeský zahrádkáøský svaz. Dìti mìly zaslat kresbu nebo polytechnickou práci, která by demonstrovala jejich vztah k zahrádce. Celkem bylo hodnoceno v nìkolika kategoriích pod odborným dohledem akademického malíøe Vladimíra Vošahlíka 2351 zaslaných prací. Nejkrásnìjší dílo v nejmladší skupinì soutìāících vytvoøili āáci Mateøské školy Spojaøù. Dìti získaly první místo za kolektivní polytechnickou práci. V téāe soutìāi také zabodovala Základní a mateøská škola Plánkova v kategorii Z zvláštní školy. První a druhé místo obsadili āáci Pavel Demeter a Jan Lacko. Srdeènì všem malým výtvarníkùm i jejich uèitelkám blahopøejeme. Irena Malotová, PR Otavský zlatý je stříbrný alkoholu v tomto leāáku dosahuje 5,2 % objemu. Smìrem dolù k lehèím a výraznìjším pivùm, co se týká hoøkosti, je Otavský zlatý. Na opaènou stranu je pak Král Šumavy, Klostermann a Velkopøevor. Tato piva se vyznaèují vyšší stupòovitostí a obsahem alkoholu, výraznìjší plností a pouāitím speciálních sladù pøi jejich výrobì. Všechna piva z produkce strakonického pivovaru jsou uvaøena ve varnì a bez øedìní putují do spotøebitelských obalù. K jejich výrobì je pouāit èeský slad a āatecký chmel. Piva se neøedí a jsou nepasterovaná, uvedla sládková pivovaru Dagmar Vlková. Soutìā se uskuteènila pod záštitou Ministerstva zemìdìlství ÈR, hejtmana Jihoèeského kraje a primátora statutárního mìsta Èeské Budìjovice. Poøadatelem bylo Výstavištì Èeské Budìjovice, a. s., ve spolupráci s firmou REVEL. Degustace provádìli kvalifikovaní odborníci z pivovarù Èeské republiky a Slovenska. Irena Malotová, PR informace S projektem Comenius na cestách V kvìtnu se uskuteènilo další setkání projektu Comenius v irském Limericku. Hostitelská škola St. Paul s National School je školou katolickou, navštìvují ji dìti od 4 12 let. Zaujalo nás pestré národnostní sloāení āákù školy. Ještì více jsme byli pøekvapeni prostøedím, v nìmā se āáci uèili, škola pøipomínala naši ZŠ na Šumavské, tøídy však byly vybaveny dataprojektory a poèítaèi s tiskárnou. Tøi školní dny byly naplnìny sportem, uèitelé hosté uèili irské dìti národní høe nebo høe, která je oblíbená u nich ve škole. My jsme za naši školu pøivezli dìtem malý dárek knihu o Strakonicích a dresy s èeskou vlajkou a jménem našeho mìsta. Mìli jsme s sebou i instruktáāní DVD Hra vybíjená a její pravidla. Toto DVD natoèila s našimi āáky Strakonická televize a anglický komentáø pøipravila a namluvila pí Helena Samcová. Irské dìti nejprve zhlédly video, pak si hru vyzkoušely v praxi. V Irsku jsme se setkali s milými a pohostinnými lidmi, bohatou historií a nádhernou pøírodou. Za ZŠ Strakonice, ul. Jiøího z Podìbrad 882. Helena Bra ková Navazujeme na úspěchy minulých let ZŠ Pováāská Strakonice a její druāstva navázala na úspìchy uplynulých let v soutìāi Mladých zdravotníkù a soutìāe Dokaā, āe umíš. Poskytnutí první pomoci, schopnost reagovat na nenadálé situace je souèástí školního vzdìlávacího programu. Výchova v této oblasti se škole vrací i v tom, āe nìkteøí bývalí èlenové zdravotnického krouāku pracují v souèasnosti jako instruktoøi (napø. Michal Hadraba, student SPŠ Strakonice, Václav Pavlík, student Gymnázia Vodòany, Magdaléna Halounová a Sandra Hanzlová z Gymnázia Strakonice). Letošní soutìāe skonèily pro zdejší zdravotnický krouāek opravdu úspìšnì. V okresním kole hlídek Mladých zdravotníkù vybojovalo druāstvo mladších i starších první místo a postoupilo do krajského kola, ve kterém druāstvo starších obsadilo tøetí místo. V soutìāi Mladý záchranáø Dokaā, āe umíš získalo starší druāstvo první místo v okresním kole ve Strakonicích i v krajském kole v Èeských Budìjovicích. V sobotu 5. èervna 2010 za krásného letního poèasí probìhl ve venkovním areálu plaveckého stadionu další roèník plaveckých závodù. Zúèastnilo se 160 závodníkù z 10 oddílù (Jiskra Domaālice, USK Praha, Sparta Kutná Hora, Slavoj Tachov, TJ Prachatice, TJ Klatovy, Plavání Èeské Budìjovice a domácí oddíly plavání a póla TJ FEZKO). Na startu jsme mohli vidìt jak sedmileté dìti, tak borce z øad starších dorostencù. Hlavní závod 800 volný zpùsob muāi vyhrál Jiøí Habel z USK Praha v èase 9:41,29. Hlavní závod āen 400 volný zpùsob vyhrála Tereza Zimovjanová také z USK Praha. Neztratili se ani domácí závodníci. Oddíl plavání získal 7 medailí: Václav Strejèek (1 zlatá, 1 støíbrná), Filip Hendrich (1 zlatá, 1 bronzová), Aleš Hrièko (1 zlatá, 1 støíbrná), Karel Soukup (1 støíbrná). Z pólistù na stupnì vítìzù vystoupili: Michala Mrázová (1. místo), Ondøej Šimek a Kateøina Kazbundová (2. místo) a Mikuláš Váchal, který stanul na tøetí pøíèce. Strakonický Zlatý fez Na fotografii èlenky vítìzného druāstva, āákynì 9. tøídy ZŠ Pováāská: Eva Mošovská (velitelka), Lenka Broāáková, Lenka Halounová, Michaela Boøová, Eliška Vondrysová. Zdeòka Pletková vedoucí zdravotnického krouāku ZŠ Pováāská Hlavním rozhodèím závodù byla Ing. Vlasta Pacourková, na postech èasomìøièù stanuly významné osobnosti strakonického sportu: pánové Václav Kováø, Jiøí Michalko, Ing. Jiøí Volák, Václav a Robert Pacourkovi. Všichni úèastníci se jiā tìší na další roèník. Za TJ FEZKO Strakonice Dana Šejvlová Okamāik ze závodù. Foto: Archiv zdravotnického krouāku Foto: Pavel Rycl 9

10 informace a pozvánky Muzeum støedního Pootaví a mìstské kulturní støedisko ve spolupráci s mìstem Strakonice poøádají ve dnech 24. a 25. èervence 2010 TRHY, SOUBOJE A KLÁNÍ V areálu strakonického hradu se na všech nádvoøích rozloāí stánky støedovìkého trāištì s ukázkami dobových øemesel a na dvou pódiích budou vystupovat šermíøi, muzikanti, kejklíøi a taneèníci. Návštìvníci si prohlédnou dobový vojenský tábor v areálu skokového závodištì Stanislava Poláka a pro dìti budou na nìkolika místech pøipraveny hry. 10. roèník bude bohatší o novì otevøenou èernou kuchyni a pec s ukázkami vaøení a peèení. Hradní brány se otevøou v sobotu 24. èervence 2010 v 10 hodin dopoledne. Nádvoøí strakonického hradu āije. Foto: Archiv MSP Sobota 24. èervence Slavnostní zahájení pøed branou zámku a fechtování hradní hotovosti Od do veèerních hodin vystoupí na pódiu na druhém nádvoøí Kapela Guinevra, skupina dobových tancù Gloria, gladiátoøi ze skupiny Lancea, divadelní soubor a šermíøi ze skupiny Lorika a své umìní pøedvedou šermíøi skupin Markýz, Kejklíø a Vendetta. Ve stejnou dobu zaène vystoupením divadelní skupiny Trakaø program na tøetím hradním nádvoøí, který pobìāí nepøetrāitì do pozdního odpoledne. Veèerní program zahájí ve hodin kapela Klíè a bude pokraèovat módní pøehlídkou, která humornou formou seznámí návštìvníky s oblékáním v prùbìhu staletí. Na závìr nebude chybìt šermíøské vystoupení s pyrotechnickými efekty, objeví se Bílá paní a vše uzavøe ve hodin ohòostroj na druhém hradním nádvoøí. Sobotní program doplní dobové vojenské leāení na skokovém závodišti Stanislava Poláka s ukázkami bitevních formací a cvièení vojska v 15. století. V hodin se utkají husité s vojáky panské jednoty. Po celý den jsou pøipraveny soutìāe pro dìti s ukázkami zbroje a zbraní. PROGRAM: Nedìle 25. èervence 2010 V hodin pøivítá hradní hotovost diváky a o 30 minut pozdìji zaène vystoupení hudební skupiny Strašlivá Podívaná. Do tøetí hodiny odpolední bude pokraèovat program vystoupeními šermíøských a taneèních skupin a muzikálem na motivy povìsti O Golemovi. Na tøetím hradním nádvoøí se od 10,15 do hodin postupnì pøedstaví nìkteré z uvedených taneèních a šermíøských skupin, program rozšíøí indiánské tance, doplnìné o malování pro dìti a ukázky obleèení a vybavení prérijních indiánù. Na skokovém závodišti bude od 10 hodin otevøeno vojenské leāení a v 15 hodin se sem pøesune celá hradní hotovost. V 15,30 zaène bitva husitù a køiāáky a rytíøský turnaj, který pøibliānì v 17 hodin ukonèí defilé všech úèinkujících. () V sobotu i v nedìli rozloāí na druhém hradním nádvoøí svou muèírnu strakonická Skupina historického šermu Markýz a opìt se otevøou dveøe upravené èerné kuchynì. Návštìvníci se seznámí s vaøením na otevøeném ohništi, peèením v peci a dobovým vybavením. Prostory zrekonstruované èerné kuchynì byly poprvé pro veøejnost slavnostnì otevøeny v rámci akce Muzejní noc, která se uskuteènila mezi dvacátou a tøiadvacátou hodinou. Oprava prostor èerné kuchynì byla souèástí projektu spolufinancovaného z Regionálního operaèního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a vyuāití kulturního dìdictví v rozvoji cestovního ruchu. Hlavním cílem bylo pokraèovat v revitalizaci národní kulturní památky strakonický hrad, coā znamenalo zpøístupnit další prostory návštìvníkùm, rozšíøit nabídku sluāeb a akcí v tomto významném kulturnì historickém centru. Kromì zmínìné èerné kuchynì, která byla objevena pøi prùzkumech nejstarší èásti hradu, zahrnoval projekt také obnovu pøilehlého dvorku pod hradbami, rozšíøení Muzea støedního Pootaví o veøejné prostory a laickou badatelnu, èásteèné zrekonstruování reprezentaèních prostor vèetnì obøadní sínì a obnovení zázemí pro èinnost skupin historického šermu. Stavbu provedla firma Jihospol, a. s., v období od øíjna 2008 do kvìtna Cena èinila ,- Kè vèetnì DPH. Z toho korun pokryje pøíspìvek ze strukturálního fondu ROP. 10 Černá kuchyně poprvé otevřena Návštìvníci muzejní noci tak jako první zhlédli opravené unikátní prostory strakonického hradu. Èerná kuchynì byla pøistavìna k vnitøní stranì štítové hradby v sousedství brány nìkdy z poèátku 16. století. Vlastní èernou kuchyni tvoøila západní èást objektu, nad níā se tyèil dodnes zèásti viditelný kuāelovitý dýmník. Východní, o nìco vìtší èást kuchynì, oddìlená klenebním pásem, slouāila zøejmì jako pøípravna Severnì od ní se nachází aā donedávna neznámý prostor chlebové pece a sušárny, píše se v propagaèním materiálù Muzea støedního Pootaví. Bìhem muzejní noci se návštìvníci hradu mohli vrátit o nìkolik staletí zpìt, vidìt, kde a jak se pøipravovalo jídlo, kde se peklo maso, vaøilo v kotli nebo dìlal chleba. Mimochodem v historické peci bylo moāné upéct aā 20 bochníkù naráz. O tom, jaký rituál peèení chlebù pøedcházel, vyprávìl a chleby do pece sázel pekaø Augustin Sobotoviè. Kromì pekaøe mìli návštìvníci muzejní noci moānost vidìt umìní dalších tradièních øemeslníkù, prohlédnout si ukázky dobové zbroje, vyzkoušet, jaké to bylo chodit do školy v 19. století, zahrát si na dudy, nauèit se vodit loutky nebo se podívat na dobové filmy. Irena Malotová, PR Pohled do èerné kuchynì. Foto: Archiv MSP

11 pozvánky Fokus Písek, poboèka Strakonice Sdruāení pro péèi o duševnì nemocné Bezdìkovská 216, Strakonice tel.: , Otevírací doba: Pondìlí hod. Úterý hod. Støeda hod. Ètvrtek hod. Pátek hod. Ukázka programu na èervenec: Kaādé pondìlí od klub Vaøeèka, poèítaèový kurz dle individuální domluvy ètvrtek Zpívání s kytarou, harmonikou a varhany ètvrtek 8.45 cca Výlet do Pivovaru do Protivína exkurze Nová sluāba terénní sociální rehabilitace: doprovod, pomoc pøi vyøizování na úøadech, nácvik dovedností v domácnosti apod. V pøípadì zájmu volejte Naše sluāby jsou poskytovány zdarma. KLUB MANA ul. Zvolenská 918 ÈERVENEC 2010 NEDÌLNÍ BOHOSLUBA od 9.00 hod a BIBLICKÉ VEÈERY støeda od hod. LET S BE FREE&CREATE Je ti let? Kaādý pátek od hod. Nudíš se a nemáš co dìlat? Rád tancuješ a maluješ a chceš se v tom zdokonalit? Chceš si spustit svou oblíbenou hudbu, zahrát šipky, karty, nebo jen tak pokecat? Pøijï se podívat do klubu pro mládeā! Více informací najdete na: OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SPONA Kurz výroby støedovìké zakuøované keramiky bìhem mìsíce srpna ve Strakonicích. Kurz probìhne ve dvou fázích: v první se nauèíme toèit na kruhu a výzdobu keramiky, v druhé asi po ètrnáctidenním schnutí výrobkù budeme keramiku vypalovat v replice støedovìké pece. Tu budou nìkteøí z nás stavìt jiā koncem èervence. Kurzovné ,- Kè. Termíny budou upøesnìny. Poèet úèastníku je omezen. Kurz povede Jaroslav Marek. Na kurz je tøeba se pøihlásit nejpozdìji do 19. èervence Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice PRÁZDNINOVÝ PROGRAM Pondìlky od 9 hod. KAFÍÈKOVÁNÍ pøijïte pøíjemnì strávit dopoledne do Berušky na zahrádku, malé pøekvapení, pøi špatném poèasí budeme uvnitø. Volná herna. Moānost HLÍDÁNÍ DÌTÍ v MC Beruška 1 hodina/30,- Kè Úterky od 9 hod. PLAVÁNÍ S BERUŠKOU Sraz je v 9 hod. pøed plaveckým stadionem. Do 12 hod. èlenky zdarma, neèlenky 30,- Kè.!Pozor Beruška v tento den zavøená! Støedy od 9 hod. DÍLNIÈKA Pøijïte se pobavit a vyrobit si prázdninové dílko, pøi pìkném poèasí tvoøíme na zahrádce. Ètvrtky PRÁZDNINOVÉ VÝLETY Aktuální výlety zveøejnìny v MC a na webových stránkách.!pozor Beruška v tento den zavøená! Pátky MC Beruška UZAVØENO! Více informací na našich webových stránkách. Tìšíme se na setkání s vámi! Tel. do MC Beruška: Pøedsedkynì MC Andrea Lišková Koordinátorka MC Michaela Horejšová Ptáci, kteří s námi žijí ve Strakonicích a okolí Dnes bych vám rád pøedstavil známý ptaèí druh, kosa èerného (Turdus merula), trochu jinak. Chci ukázat, jaký má v lidské spoleènosti sloāitý āivot. Kos je prvním poslem jara. Sameèkové ráno ještì za tmy jiā zdatnì vyzpìvují. Kdo chodí brzy ráno do práce, tento zpìv dobøe zná. Døíve byl kos èerný lesním ptákem a byl to druh taāný. Bìhem minulého století se kosové zaèali stìhovat do mìst, kde našli lepší āivotní podmínky pøedevším dostupnìjší potravu a mírnìjší klima. Tím zaèali āít usedlý āivot, pøestali na zimu odlétat, a dokonce oproti lesním kosùm zaèali hnízdit aā o 14 dní døíve. Lesní kosi jsou velmi plaší a ostraāití, takāe je spíše zaslechneme, neā uvidíme. Hnízda si stavìjí hlavnì na keøích a stromech pøeváānì do výše 2 m, mìstští kosi však bez jakéhokoliv výbìru prakticky všude napø. na øímsách, ve výklencích, na høbitovech na hrobech a èasto na pøedmìtech zavìšených na zdech. Hnízdo je stavìno z trávy, listù, koøínkù a vìtvièek, uvnitø je vrstvièka hlíny a pak výstelka z jemných travin a koøínkù. Kosice snáší vìtšinou 4 aā 5 vajíèek, která jsou namodralá èi nazelenalá s hustými rezavými skvrnkami. Samice na nich sedí dní, po stejnou dobu krmí oba rodièe na hnízdì a pak 2 3 týdny dokrmují mlá ata mimo hnízdo. Kos èerný hnízdí dvakrát aā tøikrát do roka, a pøesto nehrozí jeho pøemnoāení. Protoāe hnízdo je pomìrnì nízko nad zemí a dost špatnì schované, dochází k velkým ztrátám. Podle výzkumù ze sedmdesátých let minulého století dochází k úhynu mláïat v prvním roce āivota 68 %, ve druhém 56 %, ve tøetím 55 %, ve ètvrtém 43 % atd. Nejvyšší zjištìný vìk u krouākovaného jedince je 20 a 1/4 roku. Loòského roku jsem sledoval dvì náhodnì nalezená hnízda kosù u øepických rybníkù. Ani u jednoho nebylo hnízdìní dokonèeno, obì však byla velmi nápadná. Kdyā nahlédneme do Knìāourkova Velkého pøírodopisu ptákù z r. 1910, doèteme se tam také vìtu: Maso má kos výborné jako jeho pøíbuzní a hlavnì na podzim je ve zvìøinì znamenitý. Z toho vidíme, āe kos to nemìl nikdy lehké. Letošní zima byla pro ptactvo velmi nepøíjemná. Dlouho leāící sníh oddìlil ptáky od pøirozené potravy. Obyvatelé Strakonic ukázali svou lásku k pøírodì. Tolik krmítek a takové mnoāství pøedkládané potravy nepamatuji. Proto všem patøí velký dík a také pøipomenutí, āe nejen potrava, ale i hnízdní moānosti a zachování pøírodního prostøedí jsou nutné k āivotu ptákù. A zachovaná pøíroda je téā nutná k āivotu lidí. Ivan Jana Základní umìlecká škola Strakonice Kochana z Prachové 263 tel./fax: První setkání āákù s uèiteli v novém školním roce probìhne 1. týden v záøí. Podrobný rozpis setkání vèetnì rozvrhu PHV a HN bude vyvìšen venku na vývìsce na budovì v ul. Kochana z Prachové a rovnìā bude uveøejnìn na I v dobì prázdnin je moāné, aby novì pøijatí āáci ke studiu své pøihlášky pøinášeli do kanceláøe v budovì zámku. V dobì naší nepøítomnosti staèí pøihlášku vhodit do poštovní schránky, která bude pravidelnì vybírána. Pracovníci ZUŠ pøejí všem āákùm a jejich rodièùm pøíjemné proāití prázdnin krásné poèasí a smysluplné naplnìní volných chvil. Strakonické promenádní koncerty s Nektarkou (pìtilitrové koncerty) Datum: 18. èervence 2010 a 22. srpna 2010 Èas: od do hod. Místo: Palackého námìstí u morového sloupu ve Strakonicích Koncerty jsou zdarma. Akce nese podnázev pìtilitrové z toho dùvodu, āe budou do ozdobené pìtilitrové lahve vybírány dobrovolné finanèní èástky posluchaèù, výtìāek bude vìnován Dìtskému centru Jihoèeského kraje v areálu strakonické nemocnice. Koncerty poøádá hudební soubor Nektarka s kapelníkem Ing. J. Záhorským. První èást bude vìnována skladbám klasikù (B. Smetana, A. Dvoøák, G. Verdi, J. Offenbach, J. Praveèek, O. Nedbal ), s prvky sólových pøednesù a orchestrálních skladeb pro dechové orchestry. Druhá èást bude vìnována āánru lidové dechovky s uvedením pøeváānì jihoèeských autorù (L. Kubeš, A. Doško, L. Rom, J. Jankovský ), vìtšinou téā se zpìvem. 11

12 12 pohled do historie Základní umìlecká škola oslavila letos sedmdesáté výroèí, které uplynulo od jejího zaloāení. Tehdy pøed 70 lety se jmenovala mìstská hudební škola, pozdìji byla pøejmenována na lidovou školu umìní a od 90. let ji znáte jako základní umìleckou školu. Oficiální statut sice získala aā 1. dubna 1940, ale vyuèovat se zaèalo uā 1. listopadu v roce Na poèátku do školy chodilo 12 dìtí 7 na housle, 4 na klavír a jedno na zpìv. Vyuèovali je 2 uèitelé. Pro porovnání dnes má škola 736 āákù, 4 obory a 32 uèitelù. Za dobu své existence škola nìkolikrát mìnila své pùsobištì. V souèasnosti naleznete hudební obor v budovì zámku a v budovì v ulici Kochana z Prachové, kde souèasnì pùsobí i další obory výtvarný, taneèní a literárnì dramatický, také máme poboèku s jednou dechovou tøídou v Radomyšli. Škola vychovala øadu vynikajících profesionálù i amatérù. Mnozí moāná neví, āe i ministra kultury Václava Riedlbaucha. Pro studium na konzervatoøi pøipravila i jeho další sourozence, kteøí se umìní vìnují profesionálnì muzikanty Jana, Josefa, Marii. Strakonickou školou prošli i Václav Hudeèek, Oldøich Vlèek, Vojtìch Spurný a další Øada bývalých āákù se stala pedagogy na konzervatoøích i v umìleckých školách. Jen v naší škole uèí v souèasnosti v hudebním oboru 10 bývalých āákù. Výtvarný obor podchytil zájem a nasmìroval budoucí akademické malíøe, architekty, scénické výtvarníky, pedagogy, keramiky, restaurátory, designéry, aranāéry Taneèní obor absolvovala sólistka Jihoèeského divadla Nadìāda Hrušková, souèasná vyuèující Alice Janotová i vedoucí strakonického taneèního studia Radka Radka Nováková (Slavíková). Cílem školy však není jen zamìøení na profesionální dráhu. Zùstává i øada výborných a nadšených amatérù. ZUŠ slavila 70. výroèí A co naše škola pøichystala pro veøejnost v tomto výroèním roce? Vydala almanach, prezentaèní publikaci výtvarného oboru a kalendáø. Hudební obor pøipravil v zámeckém sálku 7 āákovských koncertù, 4 absolventské, 25 tøídních pøehrávek, 2 koncerty konzervatoristù, 8 vzdìlávacích poøadù pro školy a 4 pro školky, 6 velkých vystoupení v DK k 70. výroèí: Vánoèní koncert, Koncert souborù, Veèer taneèního oboru, Závìreèný koncert a 2 sborové. Pochvalnì byla ocenìna pøedstavení dramatického oboru v Jièínì na 15. celostátní dílnì Dramatická výchova ve škole, v Praze v rámci pøehlídky ke Svìtovému dni divadla pro dìti a mládeā, divadelní pøedstavení Královna kolobìāka a Minikomedie ve Strakonicích U Mravenèí skály a na Malé scénì v Èeských Budìjovicích v rámci festivalu Divadelní āabka. áci VO pøipravili výstavy v plzeòské Galerii Paletka, v písecké Sladovnì, ve strakonické knihovnì (Podoby loutky a Vesmír), v galerii Infocentra Vodòany, v prostorách volyòského kina a tradièní výstavu v átriu Euroškoly (Skvosty pøírody). Nejvìtším dárkem k výroèí byly úspìchy v soutìāích. Kytaristka Kateøina Bošková (uè. Josef Pelán) získala 1. místo ve své kategorii ve finále celostátní soutìāe Zlatá struna v Plzni a hrála v bøeznu na koncertì vítìzù v plzeòském divadle Jonáš. Na pøelomu dubna a kvìtna odjely do Belgie dìti ze sboru Fere Angeli spolu se svou vedoucí Marcelou Mikovou. Pøivezly si vedle spousty záāitkù i nejvyšší ocenìní. V kvìtnu si nejmladší houslistka šestiletá Pavlínka Bedøichová z celostátní soutìāe Plzenecké houslièky dovezla ve své kategorii pochvalu a 1. místo. 5. èervna pøijeli recitátoøi z ústøedního kola soutìāe ZUŠ v Uherském Hradišti. Vít Malota dovezl 1. místo (Zlatého Pegase) a Jan Mrázek a Klára Topinková èestné uznání. Zda úspìchy èi jen tajné lásky zlákaly spoluāaèky tìchto chlapcù, dodnes jasné není, ale i ony pøišly s nápadem, āe by také chtìly hrát, a tím se zaèalo i na dívèím poli. Ovšem pøedtím se musely doslova vyhádat hodiny na hlavním výboru, stejnì jako moānost pouāívat sprchy po tréninku, pozdìji dokonce byla povolena i teplá voda. Dnes to zní jako výmysl. Jako byl duší u klukù Boja, u dívek to byla Dana Soukupová Kupková (uèitelka), Jitka Dušková Kabourková (uèitelka), Alena (Aja) Englichová (manāelka Jury Englicha) Masopustová (ināenýrka ekonomie), Zina Pejšová Nedvìdová (profesorka), Vìrka Mikolášková Kratochvílová (ināenýrka, profesorka), Dana Strnadová Chládková (uèitelka), Zuzana Èejková (vdala se do Nìmecka, uèitelka). To byl základ budoucí āenské hry. Dìvèata vynikala nadprùmìrnou morálkou a od prvních chvil svìdomitostí a touhou být lepší. Jejich první tréninky byly v minitìlocviènì ZŠ FLÈ. Také jim chybìla vyšší hráèka, a tak byla zlákána Dana Pichová Petránová, která nejen doplnila tým pílí a svìdomitostí, ale pozdìji se úspìšnì zapojila také jako velmi poctivá trenérka. Byla to ona, kdo mezi svými dìtmi objevila talent Jarky Bernasové. Dodnes jí dluāíme podìkování. Mnohá potvrzení jejich vùle jsou jistì hodná zápisu do historie. Zaèalo to jiā v jejich prvním tréninku, kdyā oba trenéøi (Poboøil a Vondøièka) pøišli o víc neā pùlhodinu pozdìji, ale dìvèata tam ochotnì èekala a bez výèitek zaèal trénink. Podobný aā neuvìøitelný pøíklad kdyā na tréninku dostaly za úkol nácvik pøihrávek a trenér byl na cca 5 10 min odvolán, dìvèata po celu tu dobu pokraèovala v zadaném úkolu. Snad stojí také za zaznamenání, āe první pozdní pøíchod pøinutil Vondøièku, aby si dal do vínku, āe jiā nikdy nesmí pøijít na trénink tak pozdì. Jednou dokonce utekl z Blatné ze sezení se svým øeditelem (MVDr. Miroslavem Benešem) a pìšky (bìhem) se dostal do Blatenky, tam pøemluvil místního chlapce, aby jej na motorce odvezl k atletickému tréninku Na Sídlištì. Od prvních pokusù pøed 30 lety opouštíme krajské pøebory muāi i āeny Do druāstva dorostencù se zapojili dva o rok starší studenti Jan Koch (dlouholetý ināenýr v ÈZ) a Radek Soukup (ināenýr v ÈZM), dorostenci v oblasti pøevyšovali, a proto bylo vytvoøeno Béèko muāù a oba týmy se pøihlásily do oblastního pøeboru. Jelikoā mladé Béèko trénoval Vondøièka, který v nìm i hrál, a také Karel Pavlík (hru Béèka uznával jako lepší), jinak organizaèní duše klubu, nebyli mezi muāi Áèka oblíbeni. Béèku tajnì fandil Jindra Frèek, ale hrál za Áèka. Béèko praktikovalo osobu a zkušenostmi osvìdèení hráèi Áèka zónu, a to nešlo dohromady. Proto nutno dodat, āe vztahy obou týmù neoplývaly pøátelským ovzduším, spíš naopak a je celkem logické, āe osvìdèení borci z Áèka, kteøí patøili ke špièce v pøeboru, se museli cítit jako lepší tým, nebo se netajili myšlenkou na 11. èervna získal taneèní orchestr L Band se svým vedoucím Miroslavem Lukešem v celostátním kole soutìāe orchestrù ZUŠ v Litvínovì první místo v kategorii taneèních orchestrù, které se sjely z celé republiky. Z 46 orchestrù byl jejich výkon ocenìn vystoupením na koncertì vítìzù spolu s dalšími ètyømi soubory. L Bandu byla udìlena také zvláštní cena poroty za mimoøádný interpretaèní výkon. Z krajských úspìchù hudebního oboru zaslouāí jmenovat zlaté pásmo FERE ANGELI v krajské soutìāní pøehlídce dìtských sborù. Druhá místa v soutìāi ZUŠ v oboru komorní hry získaly soubory vedené Petrou Bedøichovou houslové duo Eliška Sokolová a Adéla Holmanová a barokní trio s houslistkami Martinou Brabcovou, Nelou Kohoutovou a violoncellistou Davidem Kunclem. Na 3. místì se v krajském klání umístilo klarinetové trio Petra Karase s Kateøinou Skalákovou a sourozenci Jiøím a Klárou Slabými. Do ústøedního kola postoupily i práce āákù výtvarného oboru v soutìāi Evropa ve škole. Ocenìní získali Ondøej Kovalèík s plastikou Vzkøíšení (uè. J. Lískovcová) a kolektivní práce Astronomické myšlení (uè. I. Schwarzová). V mezinárodní soutìāi Lidice 2010 mìli celkem šest medailí, 2 medaile získala škola za grafiku a kombinované techniky a 4 individuální obdrāeli Kryštof Jánský, Karolina Kudrlièková, Vít Zákostelecký (I. Schwarzová), Jana Jeāková (Lískovcová). A jak dopadla pøíprava āákù na studium? Prozatím známe pøijetí na konzervatoøe. V Èeských Budìjovicích bude po prázdninách studovat Jitka Nestøebová (z klavírní tøídy J. Míèkové) a Linda Kunclová (z pìvecké tøídy V. Urbanové), v Plzni Josef Pilný (ze āes ové tøídy F. Zetka). V ostatních oborech ještì āáci na své pøijetí èekají. Zaèaly prázdniny a po nich školu èeká nové významné období. Všechny ZUŠ zahájí práci na vlastním školním vzdìlávacím programu. Vìøíme, āe nám umoāní zavést øadu pozitivních zmìn. Alena Šabková, øeditelka 50 nebo 60 let strakonického basketbalu anebo víc? potup do II. ligy (tenkrát druhé nejvyšší soutìāe). O tom, kdo je lepší, rozhodlo s napìtím oèekávané derby. Mládeā vyhrála, ale radost z výhry kazilo rozèarování na druhé stranì a skoro se spolu nemluvilo, navíc M. Vondøièka s K. Pavlíkem byli pokládáni za pøíèinu neúspìchu a museli poslouchat výtky, āe kdyby hráli s nimi, byl by výsledek opaèný. V takto napjatých vztazích pokraèovaly boje v pøeboru. Nejvìtším konkurentem v boji o postup byla Blatná, kde byla skvìlá parta. Honza Pouzar, bratøi Václav a Jaroslav Pokorní, Vladimír Zvára, Rudolf Hejl. Pozdìji je doplnili mladíci jako Ing. Mirek Janovský (dnešní øeditel nemocnice v Písku, ale hlavnì jeho synové se pozdìji pustili spolu s ním do kvalitní pøípravy písecké mládeāe), Jiøí Eichinger, Rudolf Hampl a další. V Blatné bylo basketbalové dìní kvalitní, mìli také dorostence i dorostenky. Oni se to nauèili od americké armády, která osvobodila v roce 1945 Blatnou stejnì jako Strakonice. A āe jim zùstal basket pod kùāí, dosvìdèuje fakt, āe dodnes Jan Pouzar (bývalý øeditel strakonické mlékárny) svolává jednou roènì ke srazùm starší generaci z celého Jihoèeského kraje. A tak se muselo rozhodnutí o postupu pøeloāit do blatenské sokolovny a ta tenkrát byla diváky nabitá boj byl daleko sloāitìjší neā doma s Áèkem. Koneènì o blatenské kvalitì svìdèí její vysoká výhra nad naším Aèkem. Pokraèování pøíštì. Miroslav Vondøièka Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Bc. Lucie Šnajdrová). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4

Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4 Revitalizace hradu pokračuje čtvrtým rokem str. 3 Zvýhodnění plateb místních poplatků formou SIPO str. 4 Bezpeènost obèanù ve mìstì Poèátkem roku 2003 vstoupila v platnost novela zákona è. 553 / 1991 Sb.,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Rozkvetlé město Strakonice J. Brùāek: Vìøím, āe hezké prostøedí èlovìka kultivuje. Roènì mìsto Strakonice na výsadbu a údrābu zelenì

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Koncem èervna se mùāeme tìšit na novou studii mostu pøes Otavu. jsou kreativní disciplíny, které dávají smysl všemu kolem nás. Díky nim jsme schopni zaujmout

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Parcely Na Muškách čekají na nové majitele str. 3 Legislativní postup při realizaci záměru vrtané studny str. 9 Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Mìsto Strakonice vìnuje na rozvoj sluāeb pro

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program:

Ing. Vlasák místostarosta Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

S pøáním další spolupráce a osobního setkání na táboøe Jakub Havránek, hlavní vedoucí tábora.

S pøáním další spolupráce a osobního setkání na táboøe Jakub Havránek, hlavní vedoucí tábora. Váāení zájemci o letní westernový tábor, dovolte mi, abych vám touto cestou pøedstavil pøipravovaný tábor. Tábor poøádá Free centrum, které má za cíl pøipravovat program pro trávení volného èasu mladých

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více