V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ"

Transkript

1 V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Na samém prahu obrozenského básnictví stojí dva sborníčky Einige Übersetzungen von Schulern der Dichtkunst an der Hohenschule zu Prag, v nichž otiskl r. l775 bývalý jesuita, profesor poesie na pražské filosofické fakultě František z Schönfeldu, překlady svých žáků. První sborníček obsahuje latinský text a německý i český překlad - vždy s obsahem - l. eklogy Vergiliovy a český text a latinský i německý překlad Rosova Pastýřského rozmlouvání (1670); v druhém je latinský text, německý a český překlad eklogy Vergiliovy a l0. elegie I. knihy Tibullovy. Tato elegie, obsahující nářky na válku, i eklogy se čtly na latinských školách 18. století. Schönfeld vydal překlady svých žáku k jejich veřejným zkouškám. V předmluvě k I. sborníčku ukazuje, jak učil své žáky: vykládal jim eklogy, žáci je převáděli v prózu, podržujíce básnickou mluvu, a pak měnili básnický výraz v řečnický. Dále uváděl žáky do německého básnictví tím, že jim vyložil zásady německého veršování a ukázal na rozdíl severského a východního (t. j. antického) bájesloví; podle toho přeložili někteří žáci Pastýřské rozmlouvání tónem bardů (pěstoval jej Klopstock a j.). V prázdných dnech učil své žáky české prosodii podle Rosy (Čechořečnost seu Grammatica linguae Bohemicae, l672). K překládání do češtiny vedl žáky proto, aby nahradili starší české překlady z latiny a řečtiny, jež byly spáleny s husitskými knihami (tu mluví osvícenec). V oboru rétoriky vykládal žákům o nalézání látky (investio), o figurách, periodách a rozbíral Ciceronovy řeči. Vše to dělal pro vlast, neboť sladké je... jméno vlasti (str. 8). V předmluvě k II. svazečku, věnovanému Cornovovi, praví, že učil své žáky theorii slovesných druhů a že jejich překlady jen zběžné prohlédl, t. j. celkem neopravoval. Schönfeld uvedl i jména mladých překladatelů: l. eklogu zčeštili Jos.Vykysalý a Jos. Hurka, 4. eklogu Fr. Stimpfl a Martin Taborský, 5. eklogu opět Hurka, 6. eklogu Vykysalý a Tibulla Vojt. Dvořák; jsou to jména odjinud neznámá. Latinský a německý překlad Pastýřského rozmlouvání i německý překlad Tibulla jsou veršovány, ostatní překlady, zvláště české, jsou prozaické, ale někde, jak si všiml Fr. Taborský (ČČH 8, 1902, str. 181), jsou básnická přemístění slov a rozběhy k verši jednak časoměrnému, jednak přízvučnému, na př. spanilý z mých ovčinců padne beránek (I, str. 19), železný člověk to byl... ač nic neprovinil (II, str. 46). Českým překladatelům chyběla jak vhodná slova, tak pevná pravidla tvaroslovná. Překlad l. eklogy čili, jak říkali v Rosově duchu, slouho-spěvu se začíná takto: Barto! ty zde rozšiřeného, pod přikryvadlem buku, outlý pískáš na třtině: já pak tuto krajinu, a sladký jsem zanechal role ta; já z vlasti utekl; ty zatim zahálčivý v chládku jméno tvý milý překrásné učíš opakovati lesy (I, str. 18). Srovnáme-li s tím německý překlad: Tityr! du liegst da unter dem laubigten Dache von Buchen und stimmest ein Waldlieb auf deinem leichttönenden Haberrohr an, - ich aber entweiche aus diesem Gebiet, die Schönen Triften verlaß ich, ich fliehe mein Vaterland. - Du harrest im Schatten gestreckt, und lehrest die Haine den Namen der holden Amaryllis verdoppeln (str. 13 n.), uvidíme, jak byla tehdejší spisovná čeština zanedbána. Jména Tityrus a Meliboeus nahradili čeští překladatelé domácími jmény Bárta a Korduba, která nalezli v Pastýřském rozmlouvání ; podobně přejmenovali v 5. ekloze Menalku na Vavroše a Mopsa na Bartu. Také jiná antická jména počeštili podle Rosova příkladu: Musy jsou zvány Zpěvopanny, Apollon Chasoň (tak Rosa, Čechořečnost, str. 487), nymfy Hajopaní, Bacchus Vínoboh. Celkem působí české překlady Schönfeldových žáků ještě barokním dojmem a Rosova báseň není mezi ně nadarmo vložena. Zato v německých překladech je již patrný vliv Klopstockovy mluvy. Premonstrát Jan Bohumír Dlabač, jehož lze pokládat za prvního novočeského básníka, napodobil antickou časomíru a antickou mythologii. Svůj náboženský epos Spasení světa ( ; v rukopise Strahovské knihovny DB IV 37) začal psát časoměrnými hexametry, jiné, nevydané básně (t.) psal elegickými dvojveršími, sapfickými slokami a pod., Zpěv Vlastěmila na obyvatele milevské (1782)

2 asklepiadskými slokami a Zpěv ke cti Nejsvětějšího Otce Pia Šestýho (1782) rýmovanými slokami složenými z jednoho verše archilošského a jednoho alkmanského: Zstup z Nebe Kalliopé! Zpěvy krásné veď, kde Apollo na Harfu hraje; tvé zpěvy směš, nebo světlo kde řásné skrz Široký brzo projde kraje... Jsou to hojné ohlasy antické mythologie: mimo Apollona a Kalliopu se mluví o Peronu (Jovu, též Rosa), Želoni (Merkuru, Rosa: Zeloň), Zefyru, Sudičkách. Jindy básnil Dlabač přízvučně, arci nepřesně, jako jiní tehdejší básníci. Kolísavý poměr k antice měl Klopstockův ctitel, urputný nepřítel Dobrovského Václav Stach ( ), byl Seibtovým žákem. V básni Mé vidění (Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli, 1805, str.7 n.) vyprávěl, jak se mu pod svatým dubím věštců zjevila Umka a vyzvala ho, aby básnil; je to nepřímý ohlas počátku Hesiodovy Theogonie. V poznámce vysvětloval slovo věštec jako vates a Umka jako Musa. V několika básních se stavěl proti napodobení starověkých básníků a místo nich dával za vzor vlastenecké básníky německé, zejména vídeňského jesuitu Denise (Sined der Barde). Tak v básni Otrocké následování pohanských básníků pravil, že Čech nemá napodobit řecké a římské básníky, svádějící k nepravostem a k nevěře; Čech svou píseň ctnosti světí... křesťan není svůdník dětí... ani vazby k verši svému od vás nepotřebuje... Kdož pak Safo potřeboval, když si česky prozpěvoval? kdo pak tázal se Horáce, jak se sváže česká práce? (str. 14 n.). V básni Zpěvák nadchnutý ležákem píše: Říman nechť si Řeky chválí, Čech se přec od obou vzdálí, by od Němců se učil (str. 15 n.) a v básni Umírající osmácté století chválí Hermanna, že bil tyrana a zkrotil římskou pýchu (str. 65); Hermanna, vítěze nad Varem v Teutoburském lese, oslavoval Klopstock a skladatelé bardiet. Ale v svých útocích proti Dobrovského prosodii se stavěl přátelštěji k antice. Vytýkal mu, že se nepoučil u starého pána... Kvintyliána (str.89) a že má cizí duši, t.j. německou (str. 93), tvrdí, že máme pohyblivý přízvuk jako Řekové (str. 91), ptá se: K Řekům se nesmíme blížit?, ukazuje, že je časoměrný hexametr pravidelnější než přízvučný (str. 99), a vytýká Nejedlému, jenž překládal Homéra přízvučně, že ho trhá, řeže a kulatí, až se celý Řek z něj tratí (str. 116). Své sbírce dal motta z Horatiovy Poetiky (78,333): Aut prodesse volunt... a Grammatici certant... (str. 87). Sám skládal básně v přízvučných a rýmovaných verších, v časoměrných hexametrech, v Horatiových slokách a ve volných verších podle Klopstockova vzoru. Jiný odpůrce Dobrovského prosodie, úředník Václav František Hřib ( ), složil své České básniřství v novém rouše (Prvotiny 1816, str. 223 n.) v nejrozmanitějších verších časoměrných i přízvučných. V jedné části Mirtila písně polní o své pastýřce Lině (str. 297 n.) mluvil o Gnidu, Pafu a Cypru, kde byla uctívána Lada (Venuše). Antikou, arci antikou často z druhé nebo z třetí ruky, je naplněn první novočeský almanach, Básně v řeči vázané, který vydal r (2., rozšířené vydání 1812) Václav Thám (1765- asi 1816). Jsou tam - vedle anakreontických básní českých nebo přeložených z němčiny, vedle humanistických překladů z Ovidia, Persia, Lucana, Catonových dvojverší a vedle jiných básní humanistických i barokních - překlady 14 původních anakreonteií (10, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 34, 36, 39, 41, 51 Pr.; str. 52, 65 n., 143 n.), dvou básní Catullových (3, 46; str. 73 n.) a jednoho zlomku Sapfina (94 D.; str. 72 n.). Anakreontea, (básně podvržené Anakreontovi v císařské době), původní i napodobená, slavící lásku a víno, byla oblíbena v rokoku a takový ráz má též jedna z přeložených básní Catullových (3), kdežto druhá (46) i Sapfin zlomek spíše hověly praedromantickému vkusu. Z anakreontejí přeložil šest Maxm. Štván (str. 65 n.), jedno Jan Hynek Kavka (str. 143 n.), u ostatních není překladatel jmenován. Překlady

3 jsou někdy zcela volné, jindy přesnější; jedno anakreonteion je přeloženo čtyřstopými verši s rýmem (str. 52), ostatní mají rýmy, ale nejasný rytmus, na př. 23 Pr.: Chtěl sem Atryde, chtěl sem Kodma zpívati, ale citara chtěla o lásce hráti, i hned tedy sem dal na ni čerstvé struny, chtěje hráti velké Herkulesa vojny... (str.65). Catullovy básně a Sapfin zlomek přeložil rýmovanými, ale ne vždy rytmickými verši Kavka. Překlad není přesný (na př. v 46.b. Catullově přeloženo linquantur... campi otvírají se... pole a přidáno již jelen chvátá na vysoké hory str. 74), avšak nálada je vystižena, na př. Cat. 3: Plačte vy žádosti, kvílte vy sličnosti, všickni lidé, všudy, jenž jste v vážnosti, zhynulo milé potěšení vrabčátko, jež nad své oči milovalo děvčátko... (str.73) nebo Sapfo zl.94 D.: Již měsíce spanilého, již i zhvězdění světlého, blesk na nebi západ jasný, čas půlnoci již jest strašný, již vypršela hodina, - já pak tolika jediná ležím, ach nastojte sama! (str. 72 n.) Znalost antického básnictví projevil Thám a jeho spolupracovnici několika motty z Vergilia, Horatia, Ovidia, Juvenala a Claudiana i četnými antickými ohlasy v básních. Tak v básni Na smrt (str. 53 n.) volá Thám na pomoc zpěvopanny (t. j. Musy, srov. Schönfeldovy žáky), Cházona (t. j. Apollona; Rosa: Chasoň), Virgila a Nazona (t. j. Ovidia), v básni Víno (str. 139 n.) vzývá Štván Bacha a o sobě říká, že napije-li se, bývá bujný jako Alkmeon (snad míní básníka Alkmana) a rozkošný co Anákreon, a v básni Na zpěvořečnost (str. 89 n.) se uvádí jako předmět epiky dobývání Troje, zpěv Orfeův a Prometheova krádež ohně. Stachova báseň Na smrt Marie Terezie (str. 59 n.), složená alkajskými, většinou přízvučnými slokami, byla podnícena, jak naznačuje i motto, Horatiovou ódou I 24, v Zůvení Battysty do kraje (str. 144 n.) se líčí jarní příroda podle Horatiových ód I 4 a IV 7, v C. Pavelkově Toužení po vlasti, složeném rýmovanými, rytmicky nejasnými slokami sapfickými, se velebí život v přírodě jako v 2. epodě Horatiově a jeho Bouřka (str. 148 n.) se začíná ohlasem Sapfina nářku (vyšel v I. svazku Básní, Bouřka v II. svazku), báseň Dámon a Jaron (str. 136 n.) je napodobena podle Vergiliových Bukolik. Jeden z básníků, církevní kněz Ondřej Haffner, polemisoval s Horatiem: v básni Třesení země (z r. 1786; vyšla v 2. vyd. str. 174 n.) tvrdil, že i spravedlivý muž, jehož neochvějný klid slavil Horác (C. III 3), se bude bát při posledním soudu. Mezi raně obrozenskými dramaty mělo jedno antický námět; byla to Tharsia z Tyru od knihtiskaře Antonína Josefa Zýmy, provozovaná r u Hybernů a následujícího roku vytištěná. Její děj je čerpán z pozdního latinského románu o Apolloniovi, králi tyrském; vynecháno jest vyprávění o krvesmilné lásce krále Antiocha k dceři (l n.), o Apolloniově útěku před Antiochem (5 n.), o jeho sňatku (16 n.) a výjevy v nevěstinci (30). Na počátku hry prodají kuplířovi námořní lupiči Tharsii, jíž se zmocnili, a od něho ji odkoupí syn místního vladaře (I). Dívka mu vypráví, že jí na moři zemřela matka, když ji byla porodila, že ji otec Apollon dal na vychování pěstounům a ti ji chtěli utratit, ale uloupili ji loupežníci (II). Přijede Apollon, zoufalý nad smrtí dcery, a nechce vystoupit z lodi. Přivedou k němu Tharsii, otec ji pozná a dá za

4 manželku vladařovu synu, jenž ji miluje (III). Král nalezne též svou choť, již pokládal za mrtvou a dal spustit do moře; v Efesu se jí ujal lékař a ona se stala Vestinou kněžkou (IV). Jména osob jsou v hře pozměněna (král se zve Apollon místo Apollonios, jeho choť Licinia místo Lucina jejich dcera Tharsia místo Tarsia, kuplíř Avilfo místo Lenonius (od leno) syn vladařův ( arcivévody melchynského ) Anatagor místo Antinagoras, lékař Cirymon místo Ceramon, bohyně Vesta místo Diana. Loupežníci se jmenují Mustan a Dylo, královna má sestru Finezii, jež také slouží v chrámě, když ji byl opustil milenec (IV), o ní se v románu nemluví. Proti románu jsou rozšířeny výjevy s lupiči a s opilými námořníky; upomínají na Plautovy hry i Shakespearovy veselohry. Opilý plavec si zpívá: Já mám chaloupku, na vršku bez došků, jakou chci mít; až já se opiji, já si ji pobiji, tak jak, jak tak, jak, jak, tak, jak chci mít (III, str. 55); je to podle Erbenovy sbírky píseň z Královéhradecka. Nehledě k této písni, nepocházejí ovšem změny proti románu od Zýmy, nýbrž jistě se opřel o nějakou hru německou. Že byl román o Apolloniovi dramatisován, víme z Shakespearova Periklea, knížete tyrského. V předmluvě k Odběhlci z lásky synovské (1785) mluvil K. Bulla o básnictví a za příklad epiky dával Homéra, za příklad lyriky Pindara ( Pyndarem... do nadpřirozených krajin se pokusují ) a Petrarku, za příklad dramatu Shakespeara. Na rozhraní 18. a 19. století asi vznikl český překlad počátku Blumauerovy travestie Aeneidy nadepsaný Eneáš hrdina žertovně zčeštěny dle P.Blumaura. Je zachován v rukopise knihovny Národního musea I E 21, tištěn nebyl. Jeho původce se označil F. L. a dal si motto Tentare licet ; byl jistě osvícenec jako Blumauer. Přeložil jen 31 prvních slok, tedy asi třicetinu celé básně. Nechtěl se, jak říká v doslovu, uvést v podezření, že má zalíbení v Blumauerových ouštipkách a že je chce rozšířit mezi Čechy, k posouzení snad neschopné, ale snažil se ukázat, že je naše mateřština schopná žertu a vejtisklivosti (t. j. výraznosti) a může závodit s cizími jazyky. V překladu nahradil jambické verše své předlohy katalektickými verši daktylskými (dává i metrické schéma); podržel rýmy, ale leckdy jich dosahoval násilně. Překládal svižně, volně, měnil i rozšiřoval obrazy, na př. Aeneas schrie und zitterte an Händen und an Füßsen - Eneaš v celém se těle mladá co vosika třas, v strachu a starosti žele - oudy mu probíhá mráz. Neslušnosti předlohy nezmírnil, spíš rozšiřoval, přidal na př. v 30. sloce: sukničku kdybys si zdvihla. Jména bohů zčešťoval, na př. Neptun - Vidloň, Zeus - Králomoc (již Rosa), a k překladu připojil pod čarou poznámky, na. př.: Neptun neb Vidloň ochrance plavců na moři. Začátek zní: Ondy býl hrdina valný, který se Eneaš zvul, Troja když hořela, zbalný uzlíček popadl a hůl, pryč po svých utíkal z města, mnohá však stíhla jej pomsta manželky Joviaše. O rozšíření znalosti antiky, arci antiky většinou skreslené, se v širokých kruzích čtenářských zasloužil spisovatel a nakladatel Václav Matěj Kramerius ( ) přetištěním několika starších spisů. Nejprve, r. 1790, znova vydal staročeské Letopisy Trojanské, zpracované podle Trojské kroniky Guida delle Collone. Začínají se Iasonovou výpravou a rozbořením Laomedontovy Troje a končí smrtí Agamemnonovou, Pyrrhovou a Ulyssovou. Starověké podání je tu přetvořeno v středověkém duchu: mluví se o trojských rytířích a měšťanech, o zrádném biskupu trojském Kalchantovi, o Troilově lásce k jeho dceři Bryzeydě, o její rukavici a její nevěře, o Achyllově lásce k Polixeně a na konci se podává moralisující náhrobní nápis Hektorův a Achyllův. Následujícího roku, 1791, vydal Kramerius podle starších tisků (zvláště pražského vydání z r a olomouckého z r. l639; A.. uhlář, Jana Albína

5 Ezopovy fabule, 1901, str. XXIX n.) Ezopovy Básně spolu s jeho Životem ; byl to překlad Steinhöwelova Esopa (kolem 1477). Kniha obsahuje rozsáhlý, zcela smyšlený životopis Ezopův, složený v středním věku v Byzantsku podle starších pramenů. Podle něho byl šlechetný Ezop otrokem mudrce Xantha a moudrostí ho nadala bohyně Isis. Ezop se setkal s lydským králem Krézem, babylonským Licerem, egyptským Nektenábem a všecky překonal důvtipem. Svůj život skončil v Deltu, byv tam nevinně odsouzen ke svržení se skály. Pak následuje t. zv. Romulova sbírka ezopských bajek (z konce starého věku) i jiné pozdější sbírky. R přetiskl Kramerius Krátkou historii o válce židovské z knih Jozefa Flavia vytaženou léta 1595 od Mikuláše Stypacia Strakovského. Josefovo dílo, líčící velmi poutavě židovskou válku za Nerona a za Vespasiana, přeložil Stypacius z latinské předlohy, pocházející od štrasburského lékaře Davida Kybera, Historia belli judaici (1550), a přeložené ze středověkého, hebrejského díla, neprávem přičítaného Josefu ben Gorion; to bylo založeno na latinském, t. zv. Hegesippově zpracování Josefa. Mnohem stručnější výtah z Židovské války vydal před Krameriem ve Vídni Jozef Prokop (Krátký vejpis pětileté vojny židovské); rozumí se, že také nebyl pořízen přímo podle řecké předlohy. Konečně, po Krameriově smrti, vyšlo r jeho nové vydání překladu Xenofontovy Kyrupaideie, pořízeného Abrahamem z Günterodu (1605); mělo název Xenofonta mudrce atenského život a skutkové Cýra staršího prvního mocnáře perského. Je to první dějepisný a výchovný román v evropském písemnictví. Kramerius Günterodův překlad leckde zkrátil (na př. vynechal výklad o perském zřízení I 2, 5-16) a jazykově poněkud zmodernisoval, jako to činil i v jiných svých vydáních starších děl. Po Krameriovi vydali ezopské bajky ještě jeho syn Václav Rodomil Kramerius ( ) (Obnovený Ezop, aneb Nové Ezopovy bajky, 1815) a spisovatel Ignác Jan Šiessler ( ) (Ezopovy básně pro mládež, 1816). Zase to nebyly překlady bajek Ezopových, jak jsou nám zachovány, nýbrž překlady Meißnerovy sbírky Aesopische Fabeln für die Jugend (1794), podávající v pěti knihách 150 bajek podle Ezopa a pozdějších i zcela nových bajkařů, jako La Mottea, Destillonse, Lessinga. Oba překlady jsou vyzdobeny obrázky, Šiesslerův neumělými rytinami ke každé bajce podle Meißnerovy sbírky, Krameriův novými, barevnými obrázky. Na konec svého překladu položil Kramerius Ezopův životopis zpracovaný podle onoho, který vydal jeho otec. Mimo Günterodovu Kyrupaideii a Stypaciovu Válku židovskou vyšly na počátku 19. století ještě dva drobné humanistické překlady z antického písemnictví, a to podle rukopisů. V Hlasateli (4. str. 133 n.) vydal r křižovník a skriptor universitní knihovny Jan Václav Zimmermann ( ) překlad Ciceronových Paradox a téhož roku samostatně vydal překlad jeho Laelia. Oba pocházely od Řehoře Hrubého z Jelení a jsou zachovány v Universitní knihovně (XVII D 38 Par. a Lael., XVII H 13 Lael.). Překlad Paradox není úplný; chybí již v rukopise úvod a 3. a 4. kus. K překladu Laelia připojil Zimmermann latinský text podle bipontského vydání z r a v předmluvě srovnal základní myšlenku Ciceronovu s učením Písma. Mnoho čtenářů se seznámilo s antikou prostřednictvím dvojího překladu Fénelonova Telemacha (1699); i to bylo ovšem poznání nepřímé, skreslené, antika viděná hranolem dvorského klasicismu zabarveného moralistně i sentimentálně. První překlad pořídil kněz Josef Javůrek ( ). (Příběhové Telemacha, syna Ulyssova, ) ne z originálu, nýbrž podle dvou německých překladů a podle rukopisného překladu jakéhosi Soukupa (předml.). Ve věnování říká Javůrek, že jeho kniha přináší naučení těm, kdo mají být povoláni k zemským úřadům. Překlad byl dost obratný, trpěl však nedostatkem vhodných slov. Jména antických bohů tlumočil Javůrek jako Rosa nebo v jeho duchu, na př. Juppiter- Peron, (Rosa), Apollon - Chasoň (Rosa), Venus - Zyzlila (Rosa), Sirena - Ochochule (staré), Minerva - Mudřena, Triton - Trubiroh (ve významu trubač staré), Neptunus - Vidloň, Najada - Vodněna, Pluto - Merot (Rosa). Druhý překlad Telemacha pocházel od Zieglera; o něm níže

6 Na Moravě se opozdilo slovesné obrození, ale již jeho první zástupce, lidumilný hranický lékař Josef Heřman Agapit Gallaš ( ) miloval antiku. Vystudoval filosofii v Olomouci a pilně čítal staré klasiky (podle netištěné autobiografie; St. Souček, Čas. Mat. Mor. 27, 1903, str. 218). Jako chirurg ve Vídni si vyzdovil svůj byt podle starověkého způsobu obrazy - byl též malířem - antických mudrců a tří bohů v nickách (Nische), totiž Apollona, Minervy a medicejské (Venuše) str. 223), a pro jednu svou vídeňskou žačku sepsal mythologii s obrázky (Souček, Čas. Mor. mus. zem. 9, 1909, str. 268). Svou moravskou prozaickou idyllu Tajemný velký dub, vydanou r.1803, kde oslavoval arciknížete maršála Karla i hrdinné, pracovité slovanské sedláky, uvedl veršem z Vergiliových Bukolik (5,78) a mluvil tam o Musách (a 2: První snad z kůru moravských Pieryn přichází k Tobě má Zpěvobohyně... ), o Harpyjích, Apolínu, Chásonu (t. j. Apollonu), Tyfonu, Arkadii, Varovi, Polionovi, ale i o bardech. Mluva je plna slovních přesmyků podle vzoru latinských veršů, na př. v šupinatovém zlatou na prsích Medúzou ozdobeném brnění (a 2). Téhož roku, 1803, předložil Gallaš moravské censuře sbírku idyl Osudné povolání básníka k bukolickému pění (v Moravském zemském archivu v Brně), v níž vynášel Theokrita, Geßnera, Musy, Chasona, Milka nebo Milečka, arkadské Charitky, Thalii a j. Celou sbírku i většinu idyl uváděl motty z Horatia, Vergilia, Cicerona a jednou (str. 131) i z Platona θ ε τα ς χ ρισιν, Diog. L. IV 6). V idyle Toužení po pokoji (str. 79 n.) čerpal z Tibulla (I 10) a v Rybářích (str. 244 n.) volně zpracoval, jistě dle německého překladu, 21. idylu Theokritovu, avšak jinak napodobil švýcarského idylika Geßnera. I tu stale užíval přesmyků, na př. o můj hudebný připravuje nástroj (str. 125). Po některých škrtech byla tato sbírka připuštěna censurou k vydání, ale nevyšla. V Muze Moravské (1813), jež byla moravskou obdobou Thámových a Puchmajerových almanachů, spojil Gallaš rokokovou anakreontiku s osvícenskou poučeností a s ohlasy duchovního (barokního) i lidového (hanáckého) básnictví. Jednotlivé oddíly své sbírky uváděl zkomolenými citáty z Vergilia, Horatia a Ovidia, sám skládal anakreontické básničky a martialovské epigramy a volně přeložil dvě anakreonteia (16, 35 Pr., str. 283 n., 287 n.), tři epigramy z Palatinské anthologie (V 230, 301, 388) - ta byla oblíbena od doby renesance - a 7. báseň Catullovu o polibcích (str. 294 n.). Překládal rýmovanými trocheji, na př. Cat. 7: Kolik bych chtěl ustek míti kdybys mi je chtěla příti tážeš se mne holčičko? Tisíc by jich bylo málo stokrát víc by se mi zdálo býti ještě maličko (str. 294). Několik spisů přímo nebo nepřímo jednajících o antice zanechal Gallaš v rukopise. V Slavě starého Říma (v Moravském zemském archivu v Brně) podal podle cizích předloh místopis starověkého Říma; pojednal o jeho poloze, o počtu domů i obyvatel, o mostech, branách, náměstích, chrámech i jiných stavbách a o římském triumfu. Dovolával se při tom starověkých spisovatelů, zejména Plinia st., ale znal je ovšem jen z druhé ruky. Z výtvarných děl nejvíce chválil Laokontovo sousoší, velmi místerný kus řezbařské prace (l. 35 a). Ale jako zbožný křesťan i osvícenec odsuzoval temnosti pohanské (9 a) a pohanské pověry a pošetilosti (70 a). V Mythyckých povídkách o Boheh a Bohinah moravských Slavanů (1820, v archivu města Brna) ztotožňoval - jako kdysi Kosmas a polský kronikář Długosz - slovanské, často jen domněle slovanské báje a bohy s antickými. Jejich shodu vysvětloval tím, že Slované, kteří byli kdysi daleko moudřejší než pohanští Řekové a Římané, přejali mnoho z jejich náboženství (předmluva) a naučili se od nich zobrazovat bohy ( Přistup ). Tak ambrosii a nektar

7 olympských bohů srovnával s koláči a medovinou slovanských bohů, Peruna s Jovem Tonans, Jasoně či Chasoně s Apollonem, Zelona s Hermem a Merkurem, Ževěnu (jindy píše: Ževena) s Demetrou a Cererou, Mařenu s Dianou, Ninvu s Proserpinou, Lela a Polela s Kastorem a Pollukem. Tato srovnání nalezl již u Rosy, podle Veleslavína (Sylva quadrilinguis 1598, str. 1730) nazýval Bakcha Bachořem, ale některá ztotožnění si asi vymyslil sám, na př. že Vel (zpravidla se jmenuje Veles) je Zeus a Jupiter Optimus Maximus, že Svatovit je Janus, Ohnik Hefaistos a Vulkan, Třihlavač Kerberos (Zlobický ho jmenoval Tříhlavec; viz Jungmannův Slovník). Shodu slovanských a řeckořímských bohů znova dokazoval ve spise Velka srovnalost mythologie Slavanske s řeckou a latinskou (kdysi v Rajhradském klášteře; nyní nezvěstné). Tam ztotožňoval Minervu s Moudřenou, Pomonu s Ovocnou, Floru s Kvetuší, Pales s Šalašankou, Satyry s Lesníky, Bellonu s Válčicí atd. (Souček, Čas. Mor. mus. zem. 9, 1909, str. 268). V obou spisech těžil ze slovníku svého krajana Antonína Tkány (Tkaný) Mythologie der alten Teutschen und Slaven (Znojmo, 1827; srov. Souček, uv. m.). V národopisném pojednání Valaši v kraji přerovském, praví Arkádové moravští v knihovně Národního musea; přetiskl K. Kadlec, Čes. lid 15, 1906, str. l62 n.) srovnával moravské Valachy s arkadskými pastýři, Radhošť nazýval valašským Olympem a mluvil o Moravě za římského císařství. Skladba Sjezd bohů arkadských, vydaná r v Hranicích, se patrně nezachovala (není ani v českých a moravských knihovnách, ani v Národní knihovně vídeňské). V rukopise (v Moravském zemském archivu) zůstal Gallašův spisek Svatého Aurelia Augustyna biskupa hyponnského Otce církevního řeč o Ožralstvi.... Je to zkrácený překlad kázáni, jež se v rukopisech přičítá Augustinovi, ale v nové době se mu upírá (App. č. 294). Jak poznal Souček (uv.m. 10, 1910, str. 223), nepochází tento překlad od samého Gallaše, nýbrž od Vavřince Leandra Rvačovského, který jej vložil do IV. oddílu svého Masopustu (1580). Gallaš jej nepatrně pozměnil a doplnil několika výňatky z Augustina, namířenými také proti opilství; jistě je nečerpal přímo z pramene. Jiný moravský osvícenec a vlastenec, olomoucký knihovník Jan Alois Hanke z Hankenštejna ( ) přeložil do němčiny, franštiny a češtiny Pliniovy listy (Jungmann, Hist. lit. č. 2. vyd., str. 434), avšak rukopis tohoto překladu se ztratil. Čeští i moravští obrozenští spisovatelé překládali nebo napodobovali antická díla nejen proto, že tak činili spisovatelé jiných národů, ale i proto, že potřebovali vzor, podle něhož by pozvedli pokleslé národní písemnictví, a tento vzor nechtěli hledat u Němců, jak bylo nasnadě. Proto psali jejich předchůdci odborné práce často latinsky. Tak byla antika našemu obrození nejen vzorem, nýbrž i zbraní.

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Antická literatura Řecko Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Antická literatura Řecko Pracovní list má podobu různých typů cvičení, lze je

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_CJL_1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1)

Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Prezentace 17-CJL -1-ročník Antické písemnictví (1) Antika = historická epocha, která završuje éru starověku. V rámci starověku zahrnuje dějiny existence starověkého (antického) Řecka a Říma. Starořecká

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2

Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC2 Antika: Řecko MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Antika: Řecko Období Hlavní autoři Období 1. Ve kterém období existovalo antické Řecko? 2. Co bylo polis? Uveď dva nejznámější zástupce + jejich charakter. 3.

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz LYRICKÉ ŽÁNRY 1. PÍSEŇ nejstarší ţánr poezie útvar určený ke zpěvu spojena s hudbou pravidelná stavba, rytmus, rým častý refrén rozděluje se podle původu na lidovou a umělou, duchovní,

Více

Literatura antického Řecka

Literatura antického Řecka Literatura antického Řecka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROŘECKÉ DRAMA - EURÍPIDÉS MÉDEIA emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách postavil se proti tradičním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 1.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 1.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 1.část NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 70. léta 18. století - 40. léta 19. století 17. a 18. století bylo pro český jazyk a literaturu těžkou dobou část vzdělanců odešla z náboženských

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře)

Démokritos z Abdér. Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33. (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Démokritos z Abdér Provizorní překlad testimonií DK 68 A 1 + A 33 (s podstatným užitím překladu Antonína Koláře) Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 34-49 A 1 Démokritos, syn Hégésistratův, podle

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz. Název školy Dostupné z: Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu Ročník, obor CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_745_Versologie_pwp Střední odborná škola a Střední

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Počátky českých dějin

Počátky českých dějin Počátky českých dějin Mgr. Hana Kvasničková 1 Ověřování znalostí učiva o počátcích českých dějin. 9.1. 2012 Vyjmenuje některé významné osobnosti a památná místa českých dějin. Žádné Pohané, Slované, kupec

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Česká středověká literatura

Česká středověká literatura Česká středověká literatura MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 Česká středověká literatura Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Karel IV. Smil Flaška z Pardubic žákovská poezie Život svaté

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ. Mgr. J. Bělinová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ČESKÁ LITERATURA OD POLOVINY 19. STOLETÍ Mgr. J. Bělinová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ALOIS JIRÁSEK VY_32_INOVACE_06_2_03_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Hospodářství v Íliadě a Odysseji

Hospodářství v Íliadě a Odysseji Hospodářství v Íliadě a Odysseji JUDITA KORTEOVÁ SEMINÁŘ PRO PROTOHISTORII A RANĚ STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ LS 2010/2011 Homér Život v období mezi 13. 8. stol. př. n. l. (asi konec 8. stol.) od 7. stol. legendy

Více

6. ročník. Literární díla dělíme na:

6. ročník. Literární díla dělíme na: 6. ročník Literární díla dělíme na: a) prozaická, dramatická, komediální b) prozaická, básnická, dramatická c) prozaická, tragická, veselohry d) prozaická, básnická, satirická Básnické dílo se skládá z:

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.)

PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.) III/2- CJ1/1.12/De KLASICKÉ OBDOBI Ř I MSKÉ LITÉŘATUŘY PUBLIUS VÉŘGILIUS MAŘO PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.) Vergilius ukázal cestu epice v tom, že je možno spojit velký námět s

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti!

Starověké Řecko. Otestuj své znalosti! Starověké Řecko Otestuj své znalosti! 1. Tento chrám v Aténách se jmenuje a/ Pentathlon b/ Parthenon c/ Artemidin http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/2006_01_21_ath%c3%a8nes_parth%c3%a9non.jpg/800px-

Více

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura III. Bohové: římský panteon a jeho struktura Polyteistické náboženství. Bohové se specifickými funkcemi. Panteon je proměnlivý. Antropomorfní bytosti. Racionální bytosti: Vyžadují úctu a kult, ale ne ponížení

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

Literární a slohová výchova, komunikace

Literární a slohová výchova, komunikace Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární a slohová výchova, komunikace Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor Literární výchova I Čte s porozuměním Shromáždí a zapíše co nejvíc

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury

Středověká literatura. Dějiny umění a literatury Středověká literatura Dějiny umění a literatury Co nás čeká v této lekci? Přiblížit společensko historickou situaci Zopakovat si znaky dobového umění a uvést si příklady Charakterizovat literaturu tohoto

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

IX. ŠAFAŘÍK, PALACKÝ A KOLLÁR

IX. ŠAFAŘÍK, PALACKÝ A KOLLÁR IX. ŠAFAŘÍK, PALACKÝ A KOLLÁR První se otevřeně přihlásili k novohumanistickému ideálu Šafařík a Palacký v Počátcích českého básnictví, obzvláště prozodie (1818); bojovali v nich proti osvícenskému klasicismu

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

XI. ROMANTIKOVÉ A JEJICH BLÍŽENCI

XI. ROMANTIKOVÉ A JEJICH BLÍŽENCI XI. ROMANTIKOVÉ A JEJICH BLÍŽENCI K antice se nejednou hlásili i naši romantikové a jim blízcí básníci, třebas již zpravidla nepřekládali a ve větší míře ani nenapodobovali antická díla, jako to činili

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870)

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870) Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_CJ.V.A_04

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Česká klasika Výběr z české poezie

Česká klasika Výběr z české poezie Česká klasika Výběr z české poezie také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Jana Eislerová Česká klasika Výběr z české poezie e-kniha Copyright Fragment, 2015 Všechna práva vyhrazena. Žádná

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více