V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ"

Transkript

1 V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Na samém prahu obrozenského básnictví stojí dva sborníčky Einige Übersetzungen von Schulern der Dichtkunst an der Hohenschule zu Prag, v nichž otiskl r. l775 bývalý jesuita, profesor poesie na pražské filosofické fakultě František z Schönfeldu, překlady svých žáků. První sborníček obsahuje latinský text a německý i český překlad - vždy s obsahem - l. eklogy Vergiliovy a český text a latinský i německý překlad Rosova Pastýřského rozmlouvání (1670); v druhém je latinský text, německý a český překlad eklogy Vergiliovy a l0. elegie I. knihy Tibullovy. Tato elegie, obsahující nářky na válku, i eklogy se čtly na latinských školách 18. století. Schönfeld vydal překlady svých žáku k jejich veřejným zkouškám. V předmluvě k I. sborníčku ukazuje, jak učil své žáky: vykládal jim eklogy, žáci je převáděli v prózu, podržujíce básnickou mluvu, a pak měnili básnický výraz v řečnický. Dále uváděl žáky do německého básnictví tím, že jim vyložil zásady německého veršování a ukázal na rozdíl severského a východního (t. j. antického) bájesloví; podle toho přeložili někteří žáci Pastýřské rozmlouvání tónem bardů (pěstoval jej Klopstock a j.). V prázdných dnech učil své žáky české prosodii podle Rosy (Čechořečnost seu Grammatica linguae Bohemicae, l672). K překládání do češtiny vedl žáky proto, aby nahradili starší české překlady z latiny a řečtiny, jež byly spáleny s husitskými knihami (tu mluví osvícenec). V oboru rétoriky vykládal žákům o nalézání látky (investio), o figurách, periodách a rozbíral Ciceronovy řeči. Vše to dělal pro vlast, neboť sladké je... jméno vlasti (str. 8). V předmluvě k II. svazečku, věnovanému Cornovovi, praví, že učil své žáky theorii slovesných druhů a že jejich překlady jen zběžné prohlédl, t. j. celkem neopravoval. Schönfeld uvedl i jména mladých překladatelů: l. eklogu zčeštili Jos.Vykysalý a Jos. Hurka, 4. eklogu Fr. Stimpfl a Martin Taborský, 5. eklogu opět Hurka, 6. eklogu Vykysalý a Tibulla Vojt. Dvořák; jsou to jména odjinud neznámá. Latinský a německý překlad Pastýřského rozmlouvání i německý překlad Tibulla jsou veršovány, ostatní překlady, zvláště české, jsou prozaické, ale někde, jak si všiml Fr. Taborský (ČČH 8, 1902, str. 181), jsou básnická přemístění slov a rozběhy k verši jednak časoměrnému, jednak přízvučnému, na př. spanilý z mých ovčinců padne beránek (I, str. 19), železný člověk to byl... ač nic neprovinil (II, str. 46). Českým překladatelům chyběla jak vhodná slova, tak pevná pravidla tvaroslovná. Překlad l. eklogy čili, jak říkali v Rosově duchu, slouho-spěvu se začíná takto: Barto! ty zde rozšiřeného, pod přikryvadlem buku, outlý pískáš na třtině: já pak tuto krajinu, a sladký jsem zanechal role ta; já z vlasti utekl; ty zatim zahálčivý v chládku jméno tvý milý překrásné učíš opakovati lesy (I, str. 18). Srovnáme-li s tím německý překlad: Tityr! du liegst da unter dem laubigten Dache von Buchen und stimmest ein Waldlieb auf deinem leichttönenden Haberrohr an, - ich aber entweiche aus diesem Gebiet, die Schönen Triften verlaß ich, ich fliehe mein Vaterland. - Du harrest im Schatten gestreckt, und lehrest die Haine den Namen der holden Amaryllis verdoppeln (str. 13 n.), uvidíme, jak byla tehdejší spisovná čeština zanedbána. Jména Tityrus a Meliboeus nahradili čeští překladatelé domácími jmény Bárta a Korduba, která nalezli v Pastýřském rozmlouvání ; podobně přejmenovali v 5. ekloze Menalku na Vavroše a Mopsa na Bartu. Také jiná antická jména počeštili podle Rosova příkladu: Musy jsou zvány Zpěvopanny, Apollon Chasoň (tak Rosa, Čechořečnost, str. 487), nymfy Hajopaní, Bacchus Vínoboh. Celkem působí české překlady Schönfeldových žáků ještě barokním dojmem a Rosova báseň není mezi ně nadarmo vložena. Zato v německých překladech je již patrný vliv Klopstockovy mluvy. Premonstrát Jan Bohumír Dlabač, jehož lze pokládat za prvního novočeského básníka, napodobil antickou časomíru a antickou mythologii. Svůj náboženský epos Spasení světa ( ; v rukopise Strahovské knihovny DB IV 37) začal psát časoměrnými hexametry, jiné, nevydané básně (t.) psal elegickými dvojveršími, sapfickými slokami a pod., Zpěv Vlastěmila na obyvatele milevské (1782)

2 asklepiadskými slokami a Zpěv ke cti Nejsvětějšího Otce Pia Šestýho (1782) rýmovanými slokami složenými z jednoho verše archilošského a jednoho alkmanského: Zstup z Nebe Kalliopé! Zpěvy krásné veď, kde Apollo na Harfu hraje; tvé zpěvy směš, nebo světlo kde řásné skrz Široký brzo projde kraje... Jsou to hojné ohlasy antické mythologie: mimo Apollona a Kalliopu se mluví o Peronu (Jovu, též Rosa), Želoni (Merkuru, Rosa: Zeloň), Zefyru, Sudičkách. Jindy básnil Dlabač přízvučně, arci nepřesně, jako jiní tehdejší básníci. Kolísavý poměr k antice měl Klopstockův ctitel, urputný nepřítel Dobrovského Václav Stach ( ), byl Seibtovým žákem. V básni Mé vidění (Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli, 1805, str.7 n.) vyprávěl, jak se mu pod svatým dubím věštců zjevila Umka a vyzvala ho, aby básnil; je to nepřímý ohlas počátku Hesiodovy Theogonie. V poznámce vysvětloval slovo věštec jako vates a Umka jako Musa. V několika básních se stavěl proti napodobení starověkých básníků a místo nich dával za vzor vlastenecké básníky německé, zejména vídeňského jesuitu Denise (Sined der Barde). Tak v básni Otrocké následování pohanských básníků pravil, že Čech nemá napodobit řecké a římské básníky, svádějící k nepravostem a k nevěře; Čech svou píseň ctnosti světí... křesťan není svůdník dětí... ani vazby k verši svému od vás nepotřebuje... Kdož pak Safo potřeboval, když si česky prozpěvoval? kdo pak tázal se Horáce, jak se sváže česká práce? (str. 14 n.). V básni Zpěvák nadchnutý ležákem píše: Říman nechť si Řeky chválí, Čech se přec od obou vzdálí, by od Němců se učil (str. 15 n.) a v básni Umírající osmácté století chválí Hermanna, že bil tyrana a zkrotil římskou pýchu (str. 65); Hermanna, vítěze nad Varem v Teutoburském lese, oslavoval Klopstock a skladatelé bardiet. Ale v svých útocích proti Dobrovského prosodii se stavěl přátelštěji k antice. Vytýkal mu, že se nepoučil u starého pána... Kvintyliána (str.89) a že má cizí duši, t.j. německou (str. 93), tvrdí, že máme pohyblivý přízvuk jako Řekové (str. 91), ptá se: K Řekům se nesmíme blížit?, ukazuje, že je časoměrný hexametr pravidelnější než přízvučný (str. 99), a vytýká Nejedlému, jenž překládal Homéra přízvučně, že ho trhá, řeže a kulatí, až se celý Řek z něj tratí (str. 116). Své sbírce dal motta z Horatiovy Poetiky (78,333): Aut prodesse volunt... a Grammatici certant... (str. 87). Sám skládal básně v přízvučných a rýmovaných verších, v časoměrných hexametrech, v Horatiových slokách a ve volných verších podle Klopstockova vzoru. Jiný odpůrce Dobrovského prosodie, úředník Václav František Hřib ( ), složil své České básniřství v novém rouše (Prvotiny 1816, str. 223 n.) v nejrozmanitějších verších časoměrných i přízvučných. V jedné části Mirtila písně polní o své pastýřce Lině (str. 297 n.) mluvil o Gnidu, Pafu a Cypru, kde byla uctívána Lada (Venuše). Antikou, arci antikou často z druhé nebo z třetí ruky, je naplněn první novočeský almanach, Básně v řeči vázané, který vydal r (2., rozšířené vydání 1812) Václav Thám (1765- asi 1816). Jsou tam - vedle anakreontických básní českých nebo přeložených z němčiny, vedle humanistických překladů z Ovidia, Persia, Lucana, Catonových dvojverší a vedle jiných básní humanistických i barokních - překlady 14 původních anakreonteií (10, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 34, 36, 39, 41, 51 Pr.; str. 52, 65 n., 143 n.), dvou básní Catullových (3, 46; str. 73 n.) a jednoho zlomku Sapfina (94 D.; str. 72 n.). Anakreontea, (básně podvržené Anakreontovi v císařské době), původní i napodobená, slavící lásku a víno, byla oblíbena v rokoku a takový ráz má též jedna z přeložených básní Catullových (3), kdežto druhá (46) i Sapfin zlomek spíše hověly praedromantickému vkusu. Z anakreontejí přeložil šest Maxm. Štván (str. 65 n.), jedno Jan Hynek Kavka (str. 143 n.), u ostatních není překladatel jmenován. Překlady

3 jsou někdy zcela volné, jindy přesnější; jedno anakreonteion je přeloženo čtyřstopými verši s rýmem (str. 52), ostatní mají rýmy, ale nejasný rytmus, na př. 23 Pr.: Chtěl sem Atryde, chtěl sem Kodma zpívati, ale citara chtěla o lásce hráti, i hned tedy sem dal na ni čerstvé struny, chtěje hráti velké Herkulesa vojny... (str.65). Catullovy básně a Sapfin zlomek přeložil rýmovanými, ale ne vždy rytmickými verši Kavka. Překlad není přesný (na př. v 46.b. Catullově přeloženo linquantur... campi otvírají se... pole a přidáno již jelen chvátá na vysoké hory str. 74), avšak nálada je vystižena, na př. Cat. 3: Plačte vy žádosti, kvílte vy sličnosti, všickni lidé, všudy, jenž jste v vážnosti, zhynulo milé potěšení vrabčátko, jež nad své oči milovalo děvčátko... (str.73) nebo Sapfo zl.94 D.: Již měsíce spanilého, již i zhvězdění světlého, blesk na nebi západ jasný, čas půlnoci již jest strašný, již vypršela hodina, - já pak tolika jediná ležím, ach nastojte sama! (str. 72 n.) Znalost antického básnictví projevil Thám a jeho spolupracovnici několika motty z Vergilia, Horatia, Ovidia, Juvenala a Claudiana i četnými antickými ohlasy v básních. Tak v básni Na smrt (str. 53 n.) volá Thám na pomoc zpěvopanny (t. j. Musy, srov. Schönfeldovy žáky), Cházona (t. j. Apollona; Rosa: Chasoň), Virgila a Nazona (t. j. Ovidia), v básni Víno (str. 139 n.) vzývá Štván Bacha a o sobě říká, že napije-li se, bývá bujný jako Alkmeon (snad míní básníka Alkmana) a rozkošný co Anákreon, a v básni Na zpěvořečnost (str. 89 n.) se uvádí jako předmět epiky dobývání Troje, zpěv Orfeův a Prometheova krádež ohně. Stachova báseň Na smrt Marie Terezie (str. 59 n.), složená alkajskými, většinou přízvučnými slokami, byla podnícena, jak naznačuje i motto, Horatiovou ódou I 24, v Zůvení Battysty do kraje (str. 144 n.) se líčí jarní příroda podle Horatiových ód I 4 a IV 7, v C. Pavelkově Toužení po vlasti, složeném rýmovanými, rytmicky nejasnými slokami sapfickými, se velebí život v přírodě jako v 2. epodě Horatiově a jeho Bouřka (str. 148 n.) se začíná ohlasem Sapfina nářku (vyšel v I. svazku Básní, Bouřka v II. svazku), báseň Dámon a Jaron (str. 136 n.) je napodobena podle Vergiliových Bukolik. Jeden z básníků, církevní kněz Ondřej Haffner, polemisoval s Horatiem: v básni Třesení země (z r. 1786; vyšla v 2. vyd. str. 174 n.) tvrdil, že i spravedlivý muž, jehož neochvějný klid slavil Horác (C. III 3), se bude bát při posledním soudu. Mezi raně obrozenskými dramaty mělo jedno antický námět; byla to Tharsia z Tyru od knihtiskaře Antonína Josefa Zýmy, provozovaná r u Hybernů a následujícího roku vytištěná. Její děj je čerpán z pozdního latinského románu o Apolloniovi, králi tyrském; vynecháno jest vyprávění o krvesmilné lásce krále Antiocha k dceři (l n.), o Apolloniově útěku před Antiochem (5 n.), o jeho sňatku (16 n.) a výjevy v nevěstinci (30). Na počátku hry prodají kuplířovi námořní lupiči Tharsii, jíž se zmocnili, a od něho ji odkoupí syn místního vladaře (I). Dívka mu vypráví, že jí na moři zemřela matka, když ji byla porodila, že ji otec Apollon dal na vychování pěstounům a ti ji chtěli utratit, ale uloupili ji loupežníci (II). Přijede Apollon, zoufalý nad smrtí dcery, a nechce vystoupit z lodi. Přivedou k němu Tharsii, otec ji pozná a dá za

4 manželku vladařovu synu, jenž ji miluje (III). Král nalezne též svou choť, již pokládal za mrtvou a dal spustit do moře; v Efesu se jí ujal lékař a ona se stala Vestinou kněžkou (IV). Jména osob jsou v hře pozměněna (král se zve Apollon místo Apollonios, jeho choť Licinia místo Lucina jejich dcera Tharsia místo Tarsia, kuplíř Avilfo místo Lenonius (od leno) syn vladařův ( arcivévody melchynského ) Anatagor místo Antinagoras, lékař Cirymon místo Ceramon, bohyně Vesta místo Diana. Loupežníci se jmenují Mustan a Dylo, královna má sestru Finezii, jež také slouží v chrámě, když ji byl opustil milenec (IV), o ní se v románu nemluví. Proti románu jsou rozšířeny výjevy s lupiči a s opilými námořníky; upomínají na Plautovy hry i Shakespearovy veselohry. Opilý plavec si zpívá: Já mám chaloupku, na vršku bez došků, jakou chci mít; až já se opiji, já si ji pobiji, tak jak, jak tak, jak, jak, tak, jak chci mít (III, str. 55); je to podle Erbenovy sbírky píseň z Královéhradecka. Nehledě k této písni, nepocházejí ovšem změny proti románu od Zýmy, nýbrž jistě se opřel o nějakou hru německou. Že byl román o Apolloniovi dramatisován, víme z Shakespearova Periklea, knížete tyrského. V předmluvě k Odběhlci z lásky synovské (1785) mluvil K. Bulla o básnictví a za příklad epiky dával Homéra, za příklad lyriky Pindara ( Pyndarem... do nadpřirozených krajin se pokusují ) a Petrarku, za příklad dramatu Shakespeara. Na rozhraní 18. a 19. století asi vznikl český překlad počátku Blumauerovy travestie Aeneidy nadepsaný Eneáš hrdina žertovně zčeštěny dle P.Blumaura. Je zachován v rukopise knihovny Národního musea I E 21, tištěn nebyl. Jeho původce se označil F. L. a dal si motto Tentare licet ; byl jistě osvícenec jako Blumauer. Přeložil jen 31 prvních slok, tedy asi třicetinu celé básně. Nechtěl se, jak říká v doslovu, uvést v podezření, že má zalíbení v Blumauerových ouštipkách a že je chce rozšířit mezi Čechy, k posouzení snad neschopné, ale snažil se ukázat, že je naše mateřština schopná žertu a vejtisklivosti (t. j. výraznosti) a může závodit s cizími jazyky. V překladu nahradil jambické verše své předlohy katalektickými verši daktylskými (dává i metrické schéma); podržel rýmy, ale leckdy jich dosahoval násilně. Překládal svižně, volně, měnil i rozšiřoval obrazy, na př. Aeneas schrie und zitterte an Händen und an Füßsen - Eneaš v celém se těle mladá co vosika třas, v strachu a starosti žele - oudy mu probíhá mráz. Neslušnosti předlohy nezmírnil, spíš rozšiřoval, přidal na př. v 30. sloce: sukničku kdybys si zdvihla. Jména bohů zčešťoval, na př. Neptun - Vidloň, Zeus - Králomoc (již Rosa), a k překladu připojil pod čarou poznámky, na. př.: Neptun neb Vidloň ochrance plavců na moři. Začátek zní: Ondy býl hrdina valný, který se Eneaš zvul, Troja když hořela, zbalný uzlíček popadl a hůl, pryč po svých utíkal z města, mnohá však stíhla jej pomsta manželky Joviaše. O rozšíření znalosti antiky, arci antiky většinou skreslené, se v širokých kruzích čtenářských zasloužil spisovatel a nakladatel Václav Matěj Kramerius ( ) přetištěním několika starších spisů. Nejprve, r. 1790, znova vydal staročeské Letopisy Trojanské, zpracované podle Trojské kroniky Guida delle Collone. Začínají se Iasonovou výpravou a rozbořením Laomedontovy Troje a končí smrtí Agamemnonovou, Pyrrhovou a Ulyssovou. Starověké podání je tu přetvořeno v středověkém duchu: mluví se o trojských rytířích a měšťanech, o zrádném biskupu trojském Kalchantovi, o Troilově lásce k jeho dceři Bryzeydě, o její rukavici a její nevěře, o Achyllově lásce k Polixeně a na konci se podává moralisující náhrobní nápis Hektorův a Achyllův. Následujícího roku, 1791, vydal Kramerius podle starších tisků (zvláště pražského vydání z r a olomouckého z r. l639; A.. uhlář, Jana Albína

5 Ezopovy fabule, 1901, str. XXIX n.) Ezopovy Básně spolu s jeho Životem ; byl to překlad Steinhöwelova Esopa (kolem 1477). Kniha obsahuje rozsáhlý, zcela smyšlený životopis Ezopův, složený v středním věku v Byzantsku podle starších pramenů. Podle něho byl šlechetný Ezop otrokem mudrce Xantha a moudrostí ho nadala bohyně Isis. Ezop se setkal s lydským králem Krézem, babylonským Licerem, egyptským Nektenábem a všecky překonal důvtipem. Svůj život skončil v Deltu, byv tam nevinně odsouzen ke svržení se skály. Pak následuje t. zv. Romulova sbírka ezopských bajek (z konce starého věku) i jiné pozdější sbírky. R přetiskl Kramerius Krátkou historii o válce židovské z knih Jozefa Flavia vytaženou léta 1595 od Mikuláše Stypacia Strakovského. Josefovo dílo, líčící velmi poutavě židovskou válku za Nerona a za Vespasiana, přeložil Stypacius z latinské předlohy, pocházející od štrasburského lékaře Davida Kybera, Historia belli judaici (1550), a přeložené ze středověkého, hebrejského díla, neprávem přičítaného Josefu ben Gorion; to bylo založeno na latinském, t. zv. Hegesippově zpracování Josefa. Mnohem stručnější výtah z Židovské války vydal před Krameriem ve Vídni Jozef Prokop (Krátký vejpis pětileté vojny židovské); rozumí se, že také nebyl pořízen přímo podle řecké předlohy. Konečně, po Krameriově smrti, vyšlo r jeho nové vydání překladu Xenofontovy Kyrupaideie, pořízeného Abrahamem z Günterodu (1605); mělo název Xenofonta mudrce atenského život a skutkové Cýra staršího prvního mocnáře perského. Je to první dějepisný a výchovný román v evropském písemnictví. Kramerius Günterodův překlad leckde zkrátil (na př. vynechal výklad o perském zřízení I 2, 5-16) a jazykově poněkud zmodernisoval, jako to činil i v jiných svých vydáních starších děl. Po Krameriovi vydali ezopské bajky ještě jeho syn Václav Rodomil Kramerius ( ) (Obnovený Ezop, aneb Nové Ezopovy bajky, 1815) a spisovatel Ignác Jan Šiessler ( ) (Ezopovy básně pro mládež, 1816). Zase to nebyly překlady bajek Ezopových, jak jsou nám zachovány, nýbrž překlady Meißnerovy sbírky Aesopische Fabeln für die Jugend (1794), podávající v pěti knihách 150 bajek podle Ezopa a pozdějších i zcela nových bajkařů, jako La Mottea, Destillonse, Lessinga. Oba překlady jsou vyzdobeny obrázky, Šiesslerův neumělými rytinami ke každé bajce podle Meißnerovy sbírky, Krameriův novými, barevnými obrázky. Na konec svého překladu položil Kramerius Ezopův životopis zpracovaný podle onoho, který vydal jeho otec. Mimo Günterodovu Kyrupaideii a Stypaciovu Válku židovskou vyšly na počátku 19. století ještě dva drobné humanistické překlady z antického písemnictví, a to podle rukopisů. V Hlasateli (4. str. 133 n.) vydal r křižovník a skriptor universitní knihovny Jan Václav Zimmermann ( ) překlad Ciceronových Paradox a téhož roku samostatně vydal překlad jeho Laelia. Oba pocházely od Řehoře Hrubého z Jelení a jsou zachovány v Universitní knihovně (XVII D 38 Par. a Lael., XVII H 13 Lael.). Překlad Paradox není úplný; chybí již v rukopise úvod a 3. a 4. kus. K překladu Laelia připojil Zimmermann latinský text podle bipontského vydání z r a v předmluvě srovnal základní myšlenku Ciceronovu s učením Písma. Mnoho čtenářů se seznámilo s antikou prostřednictvím dvojího překladu Fénelonova Telemacha (1699); i to bylo ovšem poznání nepřímé, skreslené, antika viděná hranolem dvorského klasicismu zabarveného moralistně i sentimentálně. První překlad pořídil kněz Josef Javůrek ( ). (Příběhové Telemacha, syna Ulyssova, ) ne z originálu, nýbrž podle dvou německých překladů a podle rukopisného překladu jakéhosi Soukupa (předml.). Ve věnování říká Javůrek, že jeho kniha přináší naučení těm, kdo mají být povoláni k zemským úřadům. Překlad byl dost obratný, trpěl však nedostatkem vhodných slov. Jména antických bohů tlumočil Javůrek jako Rosa nebo v jeho duchu, na př. Juppiter- Peron, (Rosa), Apollon - Chasoň (Rosa), Venus - Zyzlila (Rosa), Sirena - Ochochule (staré), Minerva - Mudřena, Triton - Trubiroh (ve významu trubač staré), Neptunus - Vidloň, Najada - Vodněna, Pluto - Merot (Rosa). Druhý překlad Telemacha pocházel od Zieglera; o něm níže

6 Na Moravě se opozdilo slovesné obrození, ale již jeho první zástupce, lidumilný hranický lékař Josef Heřman Agapit Gallaš ( ) miloval antiku. Vystudoval filosofii v Olomouci a pilně čítal staré klasiky (podle netištěné autobiografie; St. Souček, Čas. Mat. Mor. 27, 1903, str. 218). Jako chirurg ve Vídni si vyzdovil svůj byt podle starověkého způsobu obrazy - byl též malířem - antických mudrců a tří bohů v nickách (Nische), totiž Apollona, Minervy a medicejské (Venuše) str. 223), a pro jednu svou vídeňskou žačku sepsal mythologii s obrázky (Souček, Čas. Mor. mus. zem. 9, 1909, str. 268). Svou moravskou prozaickou idyllu Tajemný velký dub, vydanou r.1803, kde oslavoval arciknížete maršála Karla i hrdinné, pracovité slovanské sedláky, uvedl veršem z Vergiliových Bukolik (5,78) a mluvil tam o Musách (a 2: První snad z kůru moravských Pieryn přichází k Tobě má Zpěvobohyně... ), o Harpyjích, Apolínu, Chásonu (t. j. Apollonu), Tyfonu, Arkadii, Varovi, Polionovi, ale i o bardech. Mluva je plna slovních přesmyků podle vzoru latinských veršů, na př. v šupinatovém zlatou na prsích Medúzou ozdobeném brnění (a 2). Téhož roku, 1803, předložil Gallaš moravské censuře sbírku idyl Osudné povolání básníka k bukolickému pění (v Moravském zemském archivu v Brně), v níž vynášel Theokrita, Geßnera, Musy, Chasona, Milka nebo Milečka, arkadské Charitky, Thalii a j. Celou sbírku i většinu idyl uváděl motty z Horatia, Vergilia, Cicerona a jednou (str. 131) i z Platona θ ε τα ς χ ρισιν, Diog. L. IV 6). V idyle Toužení po pokoji (str. 79 n.) čerpal z Tibulla (I 10) a v Rybářích (str. 244 n.) volně zpracoval, jistě dle německého překladu, 21. idylu Theokritovu, avšak jinak napodobil švýcarského idylika Geßnera. I tu stale užíval přesmyků, na př. o můj hudebný připravuje nástroj (str. 125). Po některých škrtech byla tato sbírka připuštěna censurou k vydání, ale nevyšla. V Muze Moravské (1813), jež byla moravskou obdobou Thámových a Puchmajerových almanachů, spojil Gallaš rokokovou anakreontiku s osvícenskou poučeností a s ohlasy duchovního (barokního) i lidového (hanáckého) básnictví. Jednotlivé oddíly své sbírky uváděl zkomolenými citáty z Vergilia, Horatia a Ovidia, sám skládal anakreontické básničky a martialovské epigramy a volně přeložil dvě anakreonteia (16, 35 Pr., str. 283 n., 287 n.), tři epigramy z Palatinské anthologie (V 230, 301, 388) - ta byla oblíbena od doby renesance - a 7. báseň Catullovu o polibcích (str. 294 n.). Překládal rýmovanými trocheji, na př. Cat. 7: Kolik bych chtěl ustek míti kdybys mi je chtěla příti tážeš se mne holčičko? Tisíc by jich bylo málo stokrát víc by se mi zdálo býti ještě maličko (str. 294). Několik spisů přímo nebo nepřímo jednajících o antice zanechal Gallaš v rukopise. V Slavě starého Říma (v Moravském zemském archivu v Brně) podal podle cizích předloh místopis starověkého Říma; pojednal o jeho poloze, o počtu domů i obyvatel, o mostech, branách, náměstích, chrámech i jiných stavbách a o římském triumfu. Dovolával se při tom starověkých spisovatelů, zejména Plinia st., ale znal je ovšem jen z druhé ruky. Z výtvarných děl nejvíce chválil Laokontovo sousoší, velmi místerný kus řezbařské prace (l. 35 a). Ale jako zbožný křesťan i osvícenec odsuzoval temnosti pohanské (9 a) a pohanské pověry a pošetilosti (70 a). V Mythyckých povídkách o Boheh a Bohinah moravských Slavanů (1820, v archivu města Brna) ztotožňoval - jako kdysi Kosmas a polský kronikář Długosz - slovanské, často jen domněle slovanské báje a bohy s antickými. Jejich shodu vysvětloval tím, že Slované, kteří byli kdysi daleko moudřejší než pohanští Řekové a Římané, přejali mnoho z jejich náboženství (předmluva) a naučili se od nich zobrazovat bohy ( Přistup ). Tak ambrosii a nektar

7 olympských bohů srovnával s koláči a medovinou slovanských bohů, Peruna s Jovem Tonans, Jasoně či Chasoně s Apollonem, Zelona s Hermem a Merkurem, Ževěnu (jindy píše: Ževena) s Demetrou a Cererou, Mařenu s Dianou, Ninvu s Proserpinou, Lela a Polela s Kastorem a Pollukem. Tato srovnání nalezl již u Rosy, podle Veleslavína (Sylva quadrilinguis 1598, str. 1730) nazýval Bakcha Bachořem, ale některá ztotožnění si asi vymyslil sám, na př. že Vel (zpravidla se jmenuje Veles) je Zeus a Jupiter Optimus Maximus, že Svatovit je Janus, Ohnik Hefaistos a Vulkan, Třihlavač Kerberos (Zlobický ho jmenoval Tříhlavec; viz Jungmannův Slovník). Shodu slovanských a řeckořímských bohů znova dokazoval ve spise Velka srovnalost mythologie Slavanske s řeckou a latinskou (kdysi v Rajhradském klášteře; nyní nezvěstné). Tam ztotožňoval Minervu s Moudřenou, Pomonu s Ovocnou, Floru s Kvetuší, Pales s Šalašankou, Satyry s Lesníky, Bellonu s Válčicí atd. (Souček, Čas. Mor. mus. zem. 9, 1909, str. 268). V obou spisech těžil ze slovníku svého krajana Antonína Tkány (Tkaný) Mythologie der alten Teutschen und Slaven (Znojmo, 1827; srov. Souček, uv. m.). V národopisném pojednání Valaši v kraji přerovském, praví Arkádové moravští v knihovně Národního musea; přetiskl K. Kadlec, Čes. lid 15, 1906, str. l62 n.) srovnával moravské Valachy s arkadskými pastýři, Radhošť nazýval valašským Olympem a mluvil o Moravě za římského císařství. Skladba Sjezd bohů arkadských, vydaná r v Hranicích, se patrně nezachovala (není ani v českých a moravských knihovnách, ani v Národní knihovně vídeňské). V rukopise (v Moravském zemském archivu) zůstal Gallašův spisek Svatého Aurelia Augustyna biskupa hyponnského Otce církevního řeč o Ožralstvi.... Je to zkrácený překlad kázáni, jež se v rukopisech přičítá Augustinovi, ale v nové době se mu upírá (App. č. 294). Jak poznal Souček (uv.m. 10, 1910, str. 223), nepochází tento překlad od samého Gallaše, nýbrž od Vavřince Leandra Rvačovského, který jej vložil do IV. oddílu svého Masopustu (1580). Gallaš jej nepatrně pozměnil a doplnil několika výňatky z Augustina, namířenými také proti opilství; jistě je nečerpal přímo z pramene. Jiný moravský osvícenec a vlastenec, olomoucký knihovník Jan Alois Hanke z Hankenštejna ( ) přeložil do němčiny, franštiny a češtiny Pliniovy listy (Jungmann, Hist. lit. č. 2. vyd., str. 434), avšak rukopis tohoto překladu se ztratil. Čeští i moravští obrozenští spisovatelé překládali nebo napodobovali antická díla nejen proto, že tak činili spisovatelé jiných národů, ale i proto, že potřebovali vzor, podle něhož by pozvedli pokleslé národní písemnictví, a tento vzor nechtěli hledat u Němců, jak bylo nasnadě. Proto psali jejich předchůdci odborné práce často latinsky. Tak byla antika našemu obrození nejen vzorem, nýbrž i zbraní.

XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM

XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM V třicátých letech vystoupilo na Slovensku nové pokolení básnické. Byli to většinou odchovanci prešpurského lycea, evangeličtí kněží; při lyceu založili

Více

II. LATINSKÉ ŠKOLY A FILOSOFICKÉ ÚSTAVY

II. LATINSKÉ ŠKOLY A FILOSOFICKÉ ÚSTAVY II. LATINSKÉ ŠKOLY A FILOSOFICKÉ ÚSTAVY Od středního věku až do poloviny 19. století se pokládala v západní a střední Evropě latina za hlavní předmět vyššího vzdělání. Od doby humanismu se učili žáci na

Více

IV. VÝTVARNÝ A HUDEBNÍ KLASICISMUS

IV. VÝTVARNÝ A HUDEBNÍ KLASICISMUS IV. VÝTVARNÝ A HUDEBNÍ KLASICISMUS V 2. polovině 18. století a v prvních desítiletích 19. století zesílil v Italii, ve Francii a podle jejich vzoru i v jiných zemích vliv antiky na výtvarné umění. Tento

Více

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan

antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan antologie literatury pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku Kristián Šujan 1 Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Jan

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky

1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky 1. Počátky písemnictví. Nejstarší literární památky Charakteristika doby 3.tisíciletí př.n.l. (vznik písma) 5.století n.l.(rozpad římské říše), období starověku Počátky nepsaného umění nalézáme v projevech

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

Literatura pro děti a mládež

Literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež Distanční text Olga Kubeczková Obsah 1. Úvod 4 2. Literatura pro děti a mládež v počátcích 6 2.1 Počátky 6 2.2 Národní obrození 11 2.3 Folklor 17 2.4 Shrnutí kapitoly o počátcích

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY BÁSNICKÁ TVORBA ŠEBESTIÁNA HNĚVKOVSKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Renáta Jelínková Učitelství pro střední školy, obor ČJ-VV

Více

VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC

VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC VÁCLAV BEDNÁŘ BOHUMÍR INDRA JIŘÍ LAPÁČEK KRONIKÁŘI MĚSTA HRANIC Úvodní strana rukopisného pojednání Dismase Josefa Ignáce rytíře Hoffera o Hranicích. Konec 20. let 18. st. Archiv města Brna. VÁCLAV BEDNÁŘ

Více

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak Padesát tváří Jiřího Grätze aneb Dějinami českého básnictví trochu jinak Předmluva Dvojvrstevná je tato kniha. Měla by zobrazit vývoj české poezie od národního obrození až po naši dobu, obsahuje výkladové

Více

VELKÉ POSTAVY ČESKÝCH DĚJIN

VELKÉ POSTAVY ČESKÝCH DĚJIN VELKÉ POSTAVY ČESKÝCH DĚJIN ROBERT SAK JOSEF JUNGMANN Život obrozence VYŠEHRAD Kniha vychází s finančním přispěním ministerstva kultury ČR Vyobrazení na s. 4: Josef Jungmann malba tuší Taddeo Mayera,

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová

Život a dílo Jakuba Jana Ryby. Jana Lapešová Život a dílo Jakuba Jana Ryby Jana Lapešová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Svou bakalářskou prací na téma Život a dílo Jakuba Jana Ryby jsem chtěla vyzvednout význam tohoto umělce a pedagoga pro dnešní

Více

ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. úvod a kapitola první (1836 až 1849)

ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. úvod a kapitola první (1836 až 1849) můj národ a má vlast ČESKÁ REVUE úvod a kapitola první (1836 až 1849) Mácha Korn Strang Presl Metelka Kollár Zap Zapová Mickiewicz Klácel Kohl Schmidl Rajská Nebeský Rettigová Jungmann Šumavský Kapper

Více

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby

Národní obrození v Čechách Charakteristika doby Národní obrození v Čechách Charakteristika doby V 18. a 19. století bylo naše území stále součástí mnohonárodnostní habsburské monarchie. V této době však započalo postupné potlačování feudalismu a prosazovalo

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka

Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra systematické teologie Michal Cvingráf Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Starověký Řím Studijní obor: Třída: 78-41-M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Bárta Martin Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

BIBLE ČESKÁ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Dr. JAN HEJČL (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL PRVÝ: SVAZEK I. PATERO KNIH MOJŽÍŠOVÝCH

BIBLE ČESKÁ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Dr. JAN HEJČL (LIDOVÉ VYDÁNÍ) DÍL PRVÝ: SVAZEK I. PATERO KNIH MOJŽÍŠOVÝCH 4 Úvod 36. Kniha proroka Abdiáše, Abd 37. Kniha proroka Jonáše, Stručně uvedeno: Jon 38. Kniha proroka Micheáše, Mich 39. Kniha proroka Nahuma, Nah 40. Kniha proroka Habakuka, Hab 41. Kniha proroka Sofonjáše,

Více

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V.

KATOLICKY. Paedagogicky a časově spracoval. František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. Ví 1 V«KATOLICKY LIDOVÝ KATECHISMUS. Paedagogicky a časově spracoval František Spirago, c. k. professor na německém gymnasiu Na příkopě v Praze. Přeložil dle V. vydání František Kalvoda, c. k. professor

Více

Novalis a jeho Hymny k poctě noci

Novalis a jeho Hymny k poctě noci Jan Dostal Novalis a jeho Hymny k poctě noci Anthroposofická studie I Novalis, to je pevnina, to je neobjevený nebo aspoň ze značné části neprobádaný kus země. Florian Roder, Novalis, Stuttgart 1992 Co

Více

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická

Vilém D. Schneeberger. Lid chválící. Nástin metodistické hymnologie. Evangelická církev metodistická Vilém D. Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie n a základě zpěvníku ECM Evangelická církev metodistická Praha 2006 Vilém D.Schneeberger Lid chválící Nástin metodistické hymnologie na

Více

Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ):

Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ): ZPRÁVY, NAUČENÍ A NAPOMENUTÍ JEDNOTY BRATRSKÉ 1 R. Říčan Obsah (pro rychlý pohyb mezi dokumenty použijte Záložky ): 1. Úvod. Zprávy, naučení a napomenutí Jednoty bratrské 1.1 Zprávy všem vůbec 1.1.1 Spísek

Více

Starověká kultura. 1. Charakteristika období. 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi. 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady

Starověká kultura. 1. Charakteristika období. 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi. 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady Starověká kultura 1. Charakteristika období 2. Sumerská literatura Epos o Gilgamešovi 3. Indická a čínská literatura Védy, upanišady 4. Egyptská literatura Sinuhet Náboženské hymny 5. Hebrejská literatura

Více