V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ"

Transkript

1 V. POČÁTKY OBROZENSKÉHO PÍSEMNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Na samém prahu obrozenského básnictví stojí dva sborníčky Einige Übersetzungen von Schulern der Dichtkunst an der Hohenschule zu Prag, v nichž otiskl r. l775 bývalý jesuita, profesor poesie na pražské filosofické fakultě František z Schönfeldu, překlady svých žáků. První sborníček obsahuje latinský text a německý i český překlad - vždy s obsahem - l. eklogy Vergiliovy a český text a latinský i německý překlad Rosova Pastýřského rozmlouvání (1670); v druhém je latinský text, německý a český překlad eklogy Vergiliovy a l0. elegie I. knihy Tibullovy. Tato elegie, obsahující nářky na válku, i eklogy se čtly na latinských školách 18. století. Schönfeld vydal překlady svých žáku k jejich veřejným zkouškám. V předmluvě k I. sborníčku ukazuje, jak učil své žáky: vykládal jim eklogy, žáci je převáděli v prózu, podržujíce básnickou mluvu, a pak měnili básnický výraz v řečnický. Dále uváděl žáky do německého básnictví tím, že jim vyložil zásady německého veršování a ukázal na rozdíl severského a východního (t. j. antického) bájesloví; podle toho přeložili někteří žáci Pastýřské rozmlouvání tónem bardů (pěstoval jej Klopstock a j.). V prázdných dnech učil své žáky české prosodii podle Rosy (Čechořečnost seu Grammatica linguae Bohemicae, l672). K překládání do češtiny vedl žáky proto, aby nahradili starší české překlady z latiny a řečtiny, jež byly spáleny s husitskými knihami (tu mluví osvícenec). V oboru rétoriky vykládal žákům o nalézání látky (investio), o figurách, periodách a rozbíral Ciceronovy řeči. Vše to dělal pro vlast, neboť sladké je... jméno vlasti (str. 8). V předmluvě k II. svazečku, věnovanému Cornovovi, praví, že učil své žáky theorii slovesných druhů a že jejich překlady jen zběžné prohlédl, t. j. celkem neopravoval. Schönfeld uvedl i jména mladých překladatelů: l. eklogu zčeštili Jos.Vykysalý a Jos. Hurka, 4. eklogu Fr. Stimpfl a Martin Taborský, 5. eklogu opět Hurka, 6. eklogu Vykysalý a Tibulla Vojt. Dvořák; jsou to jména odjinud neznámá. Latinský a německý překlad Pastýřského rozmlouvání i německý překlad Tibulla jsou veršovány, ostatní překlady, zvláště české, jsou prozaické, ale někde, jak si všiml Fr. Taborský (ČČH 8, 1902, str. 181), jsou básnická přemístění slov a rozběhy k verši jednak časoměrnému, jednak přízvučnému, na př. spanilý z mých ovčinců padne beránek (I, str. 19), železný člověk to byl... ač nic neprovinil (II, str. 46). Českým překladatelům chyběla jak vhodná slova, tak pevná pravidla tvaroslovná. Překlad l. eklogy čili, jak říkali v Rosově duchu, slouho-spěvu se začíná takto: Barto! ty zde rozšiřeného, pod přikryvadlem buku, outlý pískáš na třtině: já pak tuto krajinu, a sladký jsem zanechal role ta; já z vlasti utekl; ty zatim zahálčivý v chládku jméno tvý milý překrásné učíš opakovati lesy (I, str. 18). Srovnáme-li s tím německý překlad: Tityr! du liegst da unter dem laubigten Dache von Buchen und stimmest ein Waldlieb auf deinem leichttönenden Haberrohr an, - ich aber entweiche aus diesem Gebiet, die Schönen Triften verlaß ich, ich fliehe mein Vaterland. - Du harrest im Schatten gestreckt, und lehrest die Haine den Namen der holden Amaryllis verdoppeln (str. 13 n.), uvidíme, jak byla tehdejší spisovná čeština zanedbána. Jména Tityrus a Meliboeus nahradili čeští překladatelé domácími jmény Bárta a Korduba, která nalezli v Pastýřském rozmlouvání ; podobně přejmenovali v 5. ekloze Menalku na Vavroše a Mopsa na Bartu. Také jiná antická jména počeštili podle Rosova příkladu: Musy jsou zvány Zpěvopanny, Apollon Chasoň (tak Rosa, Čechořečnost, str. 487), nymfy Hajopaní, Bacchus Vínoboh. Celkem působí české překlady Schönfeldových žáků ještě barokním dojmem a Rosova báseň není mezi ně nadarmo vložena. Zato v německých překladech je již patrný vliv Klopstockovy mluvy. Premonstrát Jan Bohumír Dlabač, jehož lze pokládat za prvního novočeského básníka, napodobil antickou časomíru a antickou mythologii. Svůj náboženský epos Spasení světa ( ; v rukopise Strahovské knihovny DB IV 37) začal psát časoměrnými hexametry, jiné, nevydané básně (t.) psal elegickými dvojveršími, sapfickými slokami a pod., Zpěv Vlastěmila na obyvatele milevské (1782)

2 asklepiadskými slokami a Zpěv ke cti Nejsvětějšího Otce Pia Šestýho (1782) rýmovanými slokami složenými z jednoho verše archilošského a jednoho alkmanského: Zstup z Nebe Kalliopé! Zpěvy krásné veď, kde Apollo na Harfu hraje; tvé zpěvy směš, nebo světlo kde řásné skrz Široký brzo projde kraje... Jsou to hojné ohlasy antické mythologie: mimo Apollona a Kalliopu se mluví o Peronu (Jovu, též Rosa), Želoni (Merkuru, Rosa: Zeloň), Zefyru, Sudičkách. Jindy básnil Dlabač přízvučně, arci nepřesně, jako jiní tehdejší básníci. Kolísavý poměr k antice měl Klopstockův ctitel, urputný nepřítel Dobrovského Václav Stach ( ), byl Seibtovým žákem. V básni Mé vidění (Starý veršovec pro rozumnou kratochvíli, 1805, str.7 n.) vyprávěl, jak se mu pod svatým dubím věštců zjevila Umka a vyzvala ho, aby básnil; je to nepřímý ohlas počátku Hesiodovy Theogonie. V poznámce vysvětloval slovo věštec jako vates a Umka jako Musa. V několika básních se stavěl proti napodobení starověkých básníků a místo nich dával za vzor vlastenecké básníky německé, zejména vídeňského jesuitu Denise (Sined der Barde). Tak v básni Otrocké následování pohanských básníků pravil, že Čech nemá napodobit řecké a římské básníky, svádějící k nepravostem a k nevěře; Čech svou píseň ctnosti světí... křesťan není svůdník dětí... ani vazby k verši svému od vás nepotřebuje... Kdož pak Safo potřeboval, když si česky prozpěvoval? kdo pak tázal se Horáce, jak se sváže česká práce? (str. 14 n.). V básni Zpěvák nadchnutý ležákem píše: Říman nechť si Řeky chválí, Čech se přec od obou vzdálí, by od Němců se učil (str. 15 n.) a v básni Umírající osmácté století chválí Hermanna, že bil tyrana a zkrotil římskou pýchu (str. 65); Hermanna, vítěze nad Varem v Teutoburském lese, oslavoval Klopstock a skladatelé bardiet. Ale v svých útocích proti Dobrovského prosodii se stavěl přátelštěji k antice. Vytýkal mu, že se nepoučil u starého pána... Kvintyliána (str.89) a že má cizí duši, t.j. německou (str. 93), tvrdí, že máme pohyblivý přízvuk jako Řekové (str. 91), ptá se: K Řekům se nesmíme blížit?, ukazuje, že je časoměrný hexametr pravidelnější než přízvučný (str. 99), a vytýká Nejedlému, jenž překládal Homéra přízvučně, že ho trhá, řeže a kulatí, až se celý Řek z něj tratí (str. 116). Své sbírce dal motta z Horatiovy Poetiky (78,333): Aut prodesse volunt... a Grammatici certant... (str. 87). Sám skládal básně v přízvučných a rýmovaných verších, v časoměrných hexametrech, v Horatiových slokách a ve volných verších podle Klopstockova vzoru. Jiný odpůrce Dobrovského prosodie, úředník Václav František Hřib ( ), složil své České básniřství v novém rouše (Prvotiny 1816, str. 223 n.) v nejrozmanitějších verších časoměrných i přízvučných. V jedné části Mirtila písně polní o své pastýřce Lině (str. 297 n.) mluvil o Gnidu, Pafu a Cypru, kde byla uctívána Lada (Venuše). Antikou, arci antikou často z druhé nebo z třetí ruky, je naplněn první novočeský almanach, Básně v řeči vázané, který vydal r (2., rozšířené vydání 1812) Václav Thám (1765- asi 1816). Jsou tam - vedle anakreontických básní českých nebo přeložených z němčiny, vedle humanistických překladů z Ovidia, Persia, Lucana, Catonových dvojverší a vedle jiných básní humanistických i barokních - překlady 14 původních anakreonteií (10, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 34, 36, 39, 41, 51 Pr.; str. 52, 65 n., 143 n.), dvou básní Catullových (3, 46; str. 73 n.) a jednoho zlomku Sapfina (94 D.; str. 72 n.). Anakreontea, (básně podvržené Anakreontovi v císařské době), původní i napodobená, slavící lásku a víno, byla oblíbena v rokoku a takový ráz má též jedna z přeložených básní Catullových (3), kdežto druhá (46) i Sapfin zlomek spíše hověly praedromantickému vkusu. Z anakreontejí přeložil šest Maxm. Štván (str. 65 n.), jedno Jan Hynek Kavka (str. 143 n.), u ostatních není překladatel jmenován. Překlady

3 jsou někdy zcela volné, jindy přesnější; jedno anakreonteion je přeloženo čtyřstopými verši s rýmem (str. 52), ostatní mají rýmy, ale nejasný rytmus, na př. 23 Pr.: Chtěl sem Atryde, chtěl sem Kodma zpívati, ale citara chtěla o lásce hráti, i hned tedy sem dal na ni čerstvé struny, chtěje hráti velké Herkulesa vojny... (str.65). Catullovy básně a Sapfin zlomek přeložil rýmovanými, ale ne vždy rytmickými verši Kavka. Překlad není přesný (na př. v 46.b. Catullově přeloženo linquantur... campi otvírají se... pole a přidáno již jelen chvátá na vysoké hory str. 74), avšak nálada je vystižena, na př. Cat. 3: Plačte vy žádosti, kvílte vy sličnosti, všickni lidé, všudy, jenž jste v vážnosti, zhynulo milé potěšení vrabčátko, jež nad své oči milovalo děvčátko... (str.73) nebo Sapfo zl.94 D.: Již měsíce spanilého, již i zhvězdění světlého, blesk na nebi západ jasný, čas půlnoci již jest strašný, již vypršela hodina, - já pak tolika jediná ležím, ach nastojte sama! (str. 72 n.) Znalost antického básnictví projevil Thám a jeho spolupracovnici několika motty z Vergilia, Horatia, Ovidia, Juvenala a Claudiana i četnými antickými ohlasy v básních. Tak v básni Na smrt (str. 53 n.) volá Thám na pomoc zpěvopanny (t. j. Musy, srov. Schönfeldovy žáky), Cházona (t. j. Apollona; Rosa: Chasoň), Virgila a Nazona (t. j. Ovidia), v básni Víno (str. 139 n.) vzývá Štván Bacha a o sobě říká, že napije-li se, bývá bujný jako Alkmeon (snad míní básníka Alkmana) a rozkošný co Anákreon, a v básni Na zpěvořečnost (str. 89 n.) se uvádí jako předmět epiky dobývání Troje, zpěv Orfeův a Prometheova krádež ohně. Stachova báseň Na smrt Marie Terezie (str. 59 n.), složená alkajskými, většinou přízvučnými slokami, byla podnícena, jak naznačuje i motto, Horatiovou ódou I 24, v Zůvení Battysty do kraje (str. 144 n.) se líčí jarní příroda podle Horatiových ód I 4 a IV 7, v C. Pavelkově Toužení po vlasti, složeném rýmovanými, rytmicky nejasnými slokami sapfickými, se velebí život v přírodě jako v 2. epodě Horatiově a jeho Bouřka (str. 148 n.) se začíná ohlasem Sapfina nářku (vyšel v I. svazku Básní, Bouřka v II. svazku), báseň Dámon a Jaron (str. 136 n.) je napodobena podle Vergiliových Bukolik. Jeden z básníků, církevní kněz Ondřej Haffner, polemisoval s Horatiem: v básni Třesení země (z r. 1786; vyšla v 2. vyd. str. 174 n.) tvrdil, že i spravedlivý muž, jehož neochvějný klid slavil Horác (C. III 3), se bude bát při posledním soudu. Mezi raně obrozenskými dramaty mělo jedno antický námět; byla to Tharsia z Tyru od knihtiskaře Antonína Josefa Zýmy, provozovaná r u Hybernů a následujícího roku vytištěná. Její děj je čerpán z pozdního latinského románu o Apolloniovi, králi tyrském; vynecháno jest vyprávění o krvesmilné lásce krále Antiocha k dceři (l n.), o Apolloniově útěku před Antiochem (5 n.), o jeho sňatku (16 n.) a výjevy v nevěstinci (30). Na počátku hry prodají kuplířovi námořní lupiči Tharsii, jíž se zmocnili, a od něho ji odkoupí syn místního vladaře (I). Dívka mu vypráví, že jí na moři zemřela matka, když ji byla porodila, že ji otec Apollon dal na vychování pěstounům a ti ji chtěli utratit, ale uloupili ji loupežníci (II). Přijede Apollon, zoufalý nad smrtí dcery, a nechce vystoupit z lodi. Přivedou k němu Tharsii, otec ji pozná a dá za

4 manželku vladařovu synu, jenž ji miluje (III). Král nalezne též svou choť, již pokládal za mrtvou a dal spustit do moře; v Efesu se jí ujal lékař a ona se stala Vestinou kněžkou (IV). Jména osob jsou v hře pozměněna (král se zve Apollon místo Apollonios, jeho choť Licinia místo Lucina jejich dcera Tharsia místo Tarsia, kuplíř Avilfo místo Lenonius (od leno) syn vladařův ( arcivévody melchynského ) Anatagor místo Antinagoras, lékař Cirymon místo Ceramon, bohyně Vesta místo Diana. Loupežníci se jmenují Mustan a Dylo, královna má sestru Finezii, jež také slouží v chrámě, když ji byl opustil milenec (IV), o ní se v románu nemluví. Proti románu jsou rozšířeny výjevy s lupiči a s opilými námořníky; upomínají na Plautovy hry i Shakespearovy veselohry. Opilý plavec si zpívá: Já mám chaloupku, na vršku bez došků, jakou chci mít; až já se opiji, já si ji pobiji, tak jak, jak tak, jak, jak, tak, jak chci mít (III, str. 55); je to podle Erbenovy sbírky píseň z Královéhradecka. Nehledě k této písni, nepocházejí ovšem změny proti románu od Zýmy, nýbrž jistě se opřel o nějakou hru německou. Že byl román o Apolloniovi dramatisován, víme z Shakespearova Periklea, knížete tyrského. V předmluvě k Odběhlci z lásky synovské (1785) mluvil K. Bulla o básnictví a za příklad epiky dával Homéra, za příklad lyriky Pindara ( Pyndarem... do nadpřirozených krajin se pokusují ) a Petrarku, za příklad dramatu Shakespeara. Na rozhraní 18. a 19. století asi vznikl český překlad počátku Blumauerovy travestie Aeneidy nadepsaný Eneáš hrdina žertovně zčeštěny dle P.Blumaura. Je zachován v rukopise knihovny Národního musea I E 21, tištěn nebyl. Jeho původce se označil F. L. a dal si motto Tentare licet ; byl jistě osvícenec jako Blumauer. Přeložil jen 31 prvních slok, tedy asi třicetinu celé básně. Nechtěl se, jak říká v doslovu, uvést v podezření, že má zalíbení v Blumauerových ouštipkách a že je chce rozšířit mezi Čechy, k posouzení snad neschopné, ale snažil se ukázat, že je naše mateřština schopná žertu a vejtisklivosti (t. j. výraznosti) a může závodit s cizími jazyky. V překladu nahradil jambické verše své předlohy katalektickými verši daktylskými (dává i metrické schéma); podržel rýmy, ale leckdy jich dosahoval násilně. Překládal svižně, volně, měnil i rozšiřoval obrazy, na př. Aeneas schrie und zitterte an Händen und an Füßsen - Eneaš v celém se těle mladá co vosika třas, v strachu a starosti žele - oudy mu probíhá mráz. Neslušnosti předlohy nezmírnil, spíš rozšiřoval, přidal na př. v 30. sloce: sukničku kdybys si zdvihla. Jména bohů zčešťoval, na př. Neptun - Vidloň, Zeus - Králomoc (již Rosa), a k překladu připojil pod čarou poznámky, na. př.: Neptun neb Vidloň ochrance plavců na moři. Začátek zní: Ondy býl hrdina valný, který se Eneaš zvul, Troja když hořela, zbalný uzlíček popadl a hůl, pryč po svých utíkal z města, mnohá však stíhla jej pomsta manželky Joviaše. O rozšíření znalosti antiky, arci antiky většinou skreslené, se v širokých kruzích čtenářských zasloužil spisovatel a nakladatel Václav Matěj Kramerius ( ) přetištěním několika starších spisů. Nejprve, r. 1790, znova vydal staročeské Letopisy Trojanské, zpracované podle Trojské kroniky Guida delle Collone. Začínají se Iasonovou výpravou a rozbořením Laomedontovy Troje a končí smrtí Agamemnonovou, Pyrrhovou a Ulyssovou. Starověké podání je tu přetvořeno v středověkém duchu: mluví se o trojských rytířích a měšťanech, o zrádném biskupu trojském Kalchantovi, o Troilově lásce k jeho dceři Bryzeydě, o její rukavici a její nevěře, o Achyllově lásce k Polixeně a na konci se podává moralisující náhrobní nápis Hektorův a Achyllův. Následujícího roku, 1791, vydal Kramerius podle starších tisků (zvláště pražského vydání z r a olomouckého z r. l639; A.. uhlář, Jana Albína

5 Ezopovy fabule, 1901, str. XXIX n.) Ezopovy Básně spolu s jeho Životem ; byl to překlad Steinhöwelova Esopa (kolem 1477). Kniha obsahuje rozsáhlý, zcela smyšlený životopis Ezopův, složený v středním věku v Byzantsku podle starších pramenů. Podle něho byl šlechetný Ezop otrokem mudrce Xantha a moudrostí ho nadala bohyně Isis. Ezop se setkal s lydským králem Krézem, babylonským Licerem, egyptským Nektenábem a všecky překonal důvtipem. Svůj život skončil v Deltu, byv tam nevinně odsouzen ke svržení se skály. Pak následuje t. zv. Romulova sbírka ezopských bajek (z konce starého věku) i jiné pozdější sbírky. R přetiskl Kramerius Krátkou historii o válce židovské z knih Jozefa Flavia vytaženou léta 1595 od Mikuláše Stypacia Strakovského. Josefovo dílo, líčící velmi poutavě židovskou válku za Nerona a za Vespasiana, přeložil Stypacius z latinské předlohy, pocházející od štrasburského lékaře Davida Kybera, Historia belli judaici (1550), a přeložené ze středověkého, hebrejského díla, neprávem přičítaného Josefu ben Gorion; to bylo založeno na latinském, t. zv. Hegesippově zpracování Josefa. Mnohem stručnější výtah z Židovské války vydal před Krameriem ve Vídni Jozef Prokop (Krátký vejpis pětileté vojny židovské); rozumí se, že také nebyl pořízen přímo podle řecké předlohy. Konečně, po Krameriově smrti, vyšlo r jeho nové vydání překladu Xenofontovy Kyrupaideie, pořízeného Abrahamem z Günterodu (1605); mělo název Xenofonta mudrce atenského život a skutkové Cýra staršího prvního mocnáře perského. Je to první dějepisný a výchovný román v evropském písemnictví. Kramerius Günterodův překlad leckde zkrátil (na př. vynechal výklad o perském zřízení I 2, 5-16) a jazykově poněkud zmodernisoval, jako to činil i v jiných svých vydáních starších děl. Po Krameriovi vydali ezopské bajky ještě jeho syn Václav Rodomil Kramerius ( ) (Obnovený Ezop, aneb Nové Ezopovy bajky, 1815) a spisovatel Ignác Jan Šiessler ( ) (Ezopovy básně pro mládež, 1816). Zase to nebyly překlady bajek Ezopových, jak jsou nám zachovány, nýbrž překlady Meißnerovy sbírky Aesopische Fabeln für die Jugend (1794), podávající v pěti knihách 150 bajek podle Ezopa a pozdějších i zcela nových bajkařů, jako La Mottea, Destillonse, Lessinga. Oba překlady jsou vyzdobeny obrázky, Šiesslerův neumělými rytinami ke každé bajce podle Meißnerovy sbírky, Krameriův novými, barevnými obrázky. Na konec svého překladu položil Kramerius Ezopův životopis zpracovaný podle onoho, který vydal jeho otec. Mimo Günterodovu Kyrupaideii a Stypaciovu Válku židovskou vyšly na počátku 19. století ještě dva drobné humanistické překlady z antického písemnictví, a to podle rukopisů. V Hlasateli (4. str. 133 n.) vydal r křižovník a skriptor universitní knihovny Jan Václav Zimmermann ( ) překlad Ciceronových Paradox a téhož roku samostatně vydal překlad jeho Laelia. Oba pocházely od Řehoře Hrubého z Jelení a jsou zachovány v Universitní knihovně (XVII D 38 Par. a Lael., XVII H 13 Lael.). Překlad Paradox není úplný; chybí již v rukopise úvod a 3. a 4. kus. K překladu Laelia připojil Zimmermann latinský text podle bipontského vydání z r a v předmluvě srovnal základní myšlenku Ciceronovu s učením Písma. Mnoho čtenářů se seznámilo s antikou prostřednictvím dvojího překladu Fénelonova Telemacha (1699); i to bylo ovšem poznání nepřímé, skreslené, antika viděná hranolem dvorského klasicismu zabarveného moralistně i sentimentálně. První překlad pořídil kněz Josef Javůrek ( ). (Příběhové Telemacha, syna Ulyssova, ) ne z originálu, nýbrž podle dvou německých překladů a podle rukopisného překladu jakéhosi Soukupa (předml.). Ve věnování říká Javůrek, že jeho kniha přináší naučení těm, kdo mají být povoláni k zemským úřadům. Překlad byl dost obratný, trpěl však nedostatkem vhodných slov. Jména antických bohů tlumočil Javůrek jako Rosa nebo v jeho duchu, na př. Juppiter- Peron, (Rosa), Apollon - Chasoň (Rosa), Venus - Zyzlila (Rosa), Sirena - Ochochule (staré), Minerva - Mudřena, Triton - Trubiroh (ve významu trubač staré), Neptunus - Vidloň, Najada - Vodněna, Pluto - Merot (Rosa). Druhý překlad Telemacha pocházel od Zieglera; o něm níže

6 Na Moravě se opozdilo slovesné obrození, ale již jeho první zástupce, lidumilný hranický lékař Josef Heřman Agapit Gallaš ( ) miloval antiku. Vystudoval filosofii v Olomouci a pilně čítal staré klasiky (podle netištěné autobiografie; St. Souček, Čas. Mat. Mor. 27, 1903, str. 218). Jako chirurg ve Vídni si vyzdovil svůj byt podle starověkého způsobu obrazy - byl též malířem - antických mudrců a tří bohů v nickách (Nische), totiž Apollona, Minervy a medicejské (Venuše) str. 223), a pro jednu svou vídeňskou žačku sepsal mythologii s obrázky (Souček, Čas. Mor. mus. zem. 9, 1909, str. 268). Svou moravskou prozaickou idyllu Tajemný velký dub, vydanou r.1803, kde oslavoval arciknížete maršála Karla i hrdinné, pracovité slovanské sedláky, uvedl veršem z Vergiliových Bukolik (5,78) a mluvil tam o Musách (a 2: První snad z kůru moravských Pieryn přichází k Tobě má Zpěvobohyně... ), o Harpyjích, Apolínu, Chásonu (t. j. Apollonu), Tyfonu, Arkadii, Varovi, Polionovi, ale i o bardech. Mluva je plna slovních přesmyků podle vzoru latinských veršů, na př. v šupinatovém zlatou na prsích Medúzou ozdobeném brnění (a 2). Téhož roku, 1803, předložil Gallaš moravské censuře sbírku idyl Osudné povolání básníka k bukolickému pění (v Moravském zemském archivu v Brně), v níž vynášel Theokrita, Geßnera, Musy, Chasona, Milka nebo Milečka, arkadské Charitky, Thalii a j. Celou sbírku i většinu idyl uváděl motty z Horatia, Vergilia, Cicerona a jednou (str. 131) i z Platona θ ε τα ς χ ρισιν, Diog. L. IV 6). V idyle Toužení po pokoji (str. 79 n.) čerpal z Tibulla (I 10) a v Rybářích (str. 244 n.) volně zpracoval, jistě dle německého překladu, 21. idylu Theokritovu, avšak jinak napodobil švýcarského idylika Geßnera. I tu stale užíval přesmyků, na př. o můj hudebný připravuje nástroj (str. 125). Po některých škrtech byla tato sbírka připuštěna censurou k vydání, ale nevyšla. V Muze Moravské (1813), jež byla moravskou obdobou Thámových a Puchmajerových almanachů, spojil Gallaš rokokovou anakreontiku s osvícenskou poučeností a s ohlasy duchovního (barokního) i lidového (hanáckého) básnictví. Jednotlivé oddíly své sbírky uváděl zkomolenými citáty z Vergilia, Horatia a Ovidia, sám skládal anakreontické básničky a martialovské epigramy a volně přeložil dvě anakreonteia (16, 35 Pr., str. 283 n., 287 n.), tři epigramy z Palatinské anthologie (V 230, 301, 388) - ta byla oblíbena od doby renesance - a 7. báseň Catullovu o polibcích (str. 294 n.). Překládal rýmovanými trocheji, na př. Cat. 7: Kolik bych chtěl ustek míti kdybys mi je chtěla příti tážeš se mne holčičko? Tisíc by jich bylo málo stokrát víc by se mi zdálo býti ještě maličko (str. 294). Několik spisů přímo nebo nepřímo jednajících o antice zanechal Gallaš v rukopise. V Slavě starého Říma (v Moravském zemském archivu v Brně) podal podle cizích předloh místopis starověkého Říma; pojednal o jeho poloze, o počtu domů i obyvatel, o mostech, branách, náměstích, chrámech i jiných stavbách a o římském triumfu. Dovolával se při tom starověkých spisovatelů, zejména Plinia st., ale znal je ovšem jen z druhé ruky. Z výtvarných děl nejvíce chválil Laokontovo sousoší, velmi místerný kus řezbařské prace (l. 35 a). Ale jako zbožný křesťan i osvícenec odsuzoval temnosti pohanské (9 a) a pohanské pověry a pošetilosti (70 a). V Mythyckých povídkách o Boheh a Bohinah moravských Slavanů (1820, v archivu města Brna) ztotožňoval - jako kdysi Kosmas a polský kronikář Długosz - slovanské, často jen domněle slovanské báje a bohy s antickými. Jejich shodu vysvětloval tím, že Slované, kteří byli kdysi daleko moudřejší než pohanští Řekové a Římané, přejali mnoho z jejich náboženství (předmluva) a naučili se od nich zobrazovat bohy ( Přistup ). Tak ambrosii a nektar

7 olympských bohů srovnával s koláči a medovinou slovanských bohů, Peruna s Jovem Tonans, Jasoně či Chasoně s Apollonem, Zelona s Hermem a Merkurem, Ževěnu (jindy píše: Ževena) s Demetrou a Cererou, Mařenu s Dianou, Ninvu s Proserpinou, Lela a Polela s Kastorem a Pollukem. Tato srovnání nalezl již u Rosy, podle Veleslavína (Sylva quadrilinguis 1598, str. 1730) nazýval Bakcha Bachořem, ale některá ztotožnění si asi vymyslil sám, na př. že Vel (zpravidla se jmenuje Veles) je Zeus a Jupiter Optimus Maximus, že Svatovit je Janus, Ohnik Hefaistos a Vulkan, Třihlavač Kerberos (Zlobický ho jmenoval Tříhlavec; viz Jungmannův Slovník). Shodu slovanských a řeckořímských bohů znova dokazoval ve spise Velka srovnalost mythologie Slavanske s řeckou a latinskou (kdysi v Rajhradském klášteře; nyní nezvěstné). Tam ztotožňoval Minervu s Moudřenou, Pomonu s Ovocnou, Floru s Kvetuší, Pales s Šalašankou, Satyry s Lesníky, Bellonu s Válčicí atd. (Souček, Čas. Mor. mus. zem. 9, 1909, str. 268). V obou spisech těžil ze slovníku svého krajana Antonína Tkány (Tkaný) Mythologie der alten Teutschen und Slaven (Znojmo, 1827; srov. Souček, uv. m.). V národopisném pojednání Valaši v kraji přerovském, praví Arkádové moravští v knihovně Národního musea; přetiskl K. Kadlec, Čes. lid 15, 1906, str. l62 n.) srovnával moravské Valachy s arkadskými pastýři, Radhošť nazýval valašským Olympem a mluvil o Moravě za římského císařství. Skladba Sjezd bohů arkadských, vydaná r v Hranicích, se patrně nezachovala (není ani v českých a moravských knihovnách, ani v Národní knihovně vídeňské). V rukopise (v Moravském zemském archivu) zůstal Gallašův spisek Svatého Aurelia Augustyna biskupa hyponnského Otce církevního řeč o Ožralstvi.... Je to zkrácený překlad kázáni, jež se v rukopisech přičítá Augustinovi, ale v nové době se mu upírá (App. č. 294). Jak poznal Souček (uv.m. 10, 1910, str. 223), nepochází tento překlad od samého Gallaše, nýbrž od Vavřince Leandra Rvačovského, který jej vložil do IV. oddílu svého Masopustu (1580). Gallaš jej nepatrně pozměnil a doplnil několika výňatky z Augustina, namířenými také proti opilství; jistě je nečerpal přímo z pramene. Jiný moravský osvícenec a vlastenec, olomoucký knihovník Jan Alois Hanke z Hankenštejna ( ) přeložil do němčiny, franštiny a češtiny Pliniovy listy (Jungmann, Hist. lit. č. 2. vyd., str. 434), avšak rukopis tohoto překladu se ztratil. Čeští i moravští obrozenští spisovatelé překládali nebo napodobovali antická díla nejen proto, že tak činili spisovatelé jiných národů, ale i proto, že potřebovali vzor, podle něhož by pozvedli pokleslé národní písemnictví, a tento vzor nechtěli hledat u Němců, jak bylo nasnadě. Proto psali jejich předchůdci odborné práce často latinsky. Tak byla antika našemu obrození nejen vzorem, nýbrž i zbraní.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla)

O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) O bozích a lidech (Aeneas, adaptace lit. díla) Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Datum (období) tvorby: listopad 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: literární výchova práce s literárními texty Tento projekt

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura

III. Bohové: římský panteon a jeho struktura III. Bohové: římský panteon a jeho struktura Polyteistické náboženství. Bohové se specifickými funkcemi. Panteon je proměnlivý. Antropomorfní bytosti. Racionální bytosti: Vyžadují úctu a kult, ale ne ponížení

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.)

PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.) III/2- CJ1/1.12/De KLASICKÉ OBDOBI Ř I MSKÉ LITÉŘATUŘY PUBLIUS VÉŘGILIUS MAŘO PUBLIUS VERGILIUS MARO [vergílijus] (70 19 PŘ. N. L.) Vergilius ukázal cestu epice v tom, že je možno spojit velký námět s

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

XV. Latinské a řecké pojmy z oblasti literatury a literární teorie

XV. Latinské a řecké pojmy z oblasti literatury a literární teorie Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM

XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM XV. SLOVENŠTÍ BÁSNÍCI MEZI KLASICISMEM A ROMANTISMEM V třicátých letech vystoupilo na Slovensku nové pokolení básnické. Byli to většinou odchovanci prešpurského lycea, evangeličtí kněží; při lyceu založili

Více

VI. PUCHMAJEROVA DRUŽINA

VI. PUCHMAJEROVA DRUŽINA VI. PUCHMAJEROVA DRUŽINA Deset let po Thámovi, r. 1795, vydal bohoslovec Antonín Jaroslav Puchmajer (1769-1820) nový almanach Sebrání básní a zpěvů a po něm ještě čtyři (1797, Nové básně, 1798, 1802, 1814).

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

a úkoly září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv

Teorie literatury. Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie. III/2-CJ1/1.17/Šv Teorie literatury Úvod do studia literatury Základní pojmy z literární teorie III/2-CJ1/1.17/Šv OBSAH 1. Literatura a její význam 2. Věda o literatuře 3. Výrazové formy 4. Literární druhy 5. Literární

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra.

TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra. TEORIE LITERATURY - Základy versologie. Podstata verše, rytmu a metra. pro stanovení verše je rozhodující jak jeho grafická podoba, tak jeho akustické vlastnosti rytmus: pravidelné opakování, které je

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia)

Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Gaius Iulius Hyginus O astronomii (De astronomia) Úvod, překlad Hyginovy Astronomie a Pseudo-Eratosthenových Zhvězdnění a rejstříky Alena Hadravová Překlad Arátových Jevů na nebi Radislav Hošek ARTEFACTUM

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY - OPAKOVÁNÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 LITERÁRNÍ

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

VII. OBROZENÍ PÍSEMNICTVÍ NA SLOVENSKU

VII. OBROZENÍ PÍSEMNICTVÍ NA SLOVENSKU VII. OBROZENÍ PÍSEMNICTVÍ NA SLOVENSKU Na Slovensku nebyl v 17. a 18. století přerušen literární vývoj jako v Čechách a na Moravě, ale slovenské písemnictví bylo také na rozhraní 18. a 19. století obrozeno,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Pracovní listy Architektura I.

Pracovní listy Architektura I. Pracovní listy Architektura I. Mgr. Jiří Kutina Obsah Obrázek č.1.: Úvodní obrázek...4 Obrázek č.2.: Pěstní klín, Věstonická Venuše...5 Obrázek č.3.: Skalní rytina koně a ženy...5 Obrázek č.4.: Tholos,

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ Vývoj a fáze Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda

Rým, verš, literární druhy, literární formy, žánry, literární věda Anotace Tematický celek zaměřený na literární pojmy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout.

1. Rozstříháme jednotlivé verše básně. Zamícháme a necháme žáky vytáhnout. č. 18 název Hra anotace Pracovní list zábavnou hrou žákům přibližuje poezii. Zabývá se básní - rozborem, slokou, veršem i rýmy. Součástí pracovního listu je i metodika. očekávaný výstup ZV LMP Jazyk a

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky.

Řecká literatura - nejstarší evropská literatura. - písmo přejato od Féničanů, přidány samohlásky. Antická literatura - označení pro starověkou řeckou a římskou literaturu ( 9. stol. přnl 529 n.l.) - antické období je základem řecké kultury a vzdělanosti, v tomto bdobí dochází nejen ke vzniku evropské

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

1. Antická literatura, počátky středověké literatury

1. Antická literatura, počátky středověké literatury Literatura starověkého Řecka 1. Antická literatura, počátky středověké literatury ČJL 1. Antická literatura, počátky středověké literatury 1/5 1. Archaické období Od 8. do 6. stol. př. n. l. Rozvíjí se

Více

JOSEF PALIVEC (1886 1975)

JOSEF PALIVEC (1886 1975) JOSEF PALIVEC (1886 1975) Pracovní list úroveň A I Palivec vlastenec a frankofil Vysvětlivka: Frankofil = člověk, který má rád Francii Josef Palivec byl velmi vzdělaný člověk. Ovládal několik jazyků a

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více