Č. j.: 2009/43 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j.: 2009/43 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1

2 Č. j.: 2009/43 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2008/2009 2

3 Obsah 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Organizace školy 1.3 Charakteristika školy 1.4 Školská rada 1.5 Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách 2.1 Vzdělávací program 2.2 Volitelný předmět 2.3 Přehled oborů vzdělávání 3.1 Přehled pracovníků školy 3.2 Změny v personálním zabezpečení 4.1 Výchovné poradenství 4.2 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 4.3 Přijímací řízení 5.1 Studijní výsledky jednotlivých tříd 5.2 Plnění učebních osnov 6.1 Školní projekty 7.1 Hodnocení a autoevaluace 8.1 Školní družina 9.1 Další vzdělávání pracovníků školy 10.1 Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 10.2 Mezinárodní spolupráce 10.3 Mimoškolní aktivity 10.4 Olympiády a soutěže 10.5 Ostatní mimoškolní aktivity 10.6 Zájmová činnost 11.1 Stravování žáků 12.1 Granty 13.1 Investiční a neinvestiční akce 14.1 Inspekční činnost 15.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 16.1 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 17.1 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 18.1 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 19.1 Základní údaje o hospodaření školy 3

4 1.1 Základní údaje o škole Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram Adresa Obecnice 255 Tel.,fax Právní forma příspěvková organizace IČO DIČ IZO Škola sdružuje : 1. Základní škola kapacita 250 žáků IZO Školní družina kapacita 100 žáků IZO Zřizovatel školy Obec Obecnice, se sídlem Obecnice 159 IČO

5 1.2 Organizace školy Mgr. Jiří Kadlec Stanislava Nováková Mgr. Jan Kernal Mgr. Barbora Zívrová Hana Poláková Pelikánová Jiří Stočes, Jaroslav Kadlec ředitel zástupce ředitele výchovný poradce metodik prevence soc. patologických jevů vedoucí vychovatelka vedoucí údržby 1.3 Charakteristika školy Masarykova základní škola Obecnice poskytuje základní vzdělání, je právním subjektem, který sdružuje základní školu a školní družinu. Zřizuje ji obec Obecnice. Ve školním roce 2008/2009 jsme v 1., 2., 6. a 7. ročníku vyučovali podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání. V ostatních ročnících jsme využili ke vzdělávání žáků vzdělávací program Základní škola č. j /96-2. Naše základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. V každém ročníku byla jedna třída. Vzhledem ke spádovosti školy k nám docházejí žáci z Obecnice, Drahlína, Lhoty u Příbramě, Sádku, Podlesí a Příbrami. Ve školním roce 2008/2009 školu navštěvovalo celkem 160 žáků (dívky 70, chlapci 90). Ve školní družině bylo zapsáno 81 pravidelně docházejících žáků. Vyučování prvního až devátého ročníku probíhalo v budově školy. Výuka probíhá zejména v kmenových třídách. Odborná multimediální učebna byla využívána i při výuce ostatních předmětů výukové programy, flashové animace, Internet, interaktivní tabule. Žáci naší školy využívají školní cvičnou kuchyňku, která je opatřena moderním kuchyňským nábytkem i spotřebiči. Školní družina je umístěna ve vlastních prostorách. Průběžně využívala multimediální učebnu, tělocvičnu, keramickou dílnu, cvičnou školní kuchyňku a zejména prostornou školní zahradu, která je vybavena dětskou zahradní sestavou. Škola úzce spolupracovala s Mateřskou školou Drahlín, Mateřskou školou Sluníčko Lhota u Příbramě, Mateřskou školou a školní jídelnou Obecnice. 5

6 1.4 Školská rada V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání pracovala na naší škole školská rada. Celkový počet členů školské rady je devět. Na konci školního roku 2007/2008 skončilo funkční období členů školské rady. Ředitel školy na počátku školního roku 2008/2009 zajistil v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb. Na základě volebního řádu zvolili rodiče ze svých řad zástupce, kterými se staly pí Věra Scherferová, pí Markéta Landsperská a pí Pavla Michalová. Zastupitelstvo obce Obecnice na svém zasedání dne projednalo a schválilo členy školské rady za zřizovatele, jmenovitě pí Romanu Polákovou, p. Václava Šefla a p. Jaroslava Krejčího. Dne zvolili členové pedagogické rady své zástupce, a to Mgr. Evu Bízovou, pí Hanu Polákovou Pelikánovou a pí Stanislavu Novákovou. Školská rada si na svém prvním zasedání stanovila svůj jednací řád. Předsedkyní školské rady byla zvolena pí Markéta Landsperská. Ve školním roce 2008/2009 Školská rada při MZŠ Obecnice schválila Výroční zprávu o činnosti Masarykovy základní školy za školní rok 2007/2008 a změny ve Školním řádu Masarykovy základní školy 0becnice, projednala návrh rozpočtu na další školní rok a inspekční zprávu České školní inspekce, vyjádřila se k rozboru hospodaření. Zajímala se i o další dění týkající se školy. V závěru školního roku se vzdala svého mandátu pí Věra Scherferová. 6

7 1.5 Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách ročník počet tříd počet žáků chlapci dívky Vzdělávací program Ve školním roce v prvním, druhém, šestém a sedmém ročníku probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání, č. j. 2008/7. Ve třetím až pátém, osmém a devátém ročníku se žáci vyučovali podle vzdělávacího programu Základní škola, č. j /

8 2.2 Volitelný předmět Jako volitelný předmět se v osmém a devátém ročníku vyučovala informatika. V sedmém ročníku si zákonní zástupci a jejich děti zvolili předměty německý jazyk a konverzace v německém jazyce, v šestém ročníku se vyučoval předmět konverzace v anglickém jazyce a přírodovědné praktikum. 2.3 Přehled oborů vzdělávání, učební plán Předmět Český jazyk Německý jazyk 2 3 Anglický jazyk 3 3 Anglický jazyk Kn N 1 Kn A 1 Matematika Prvouka 3 Člověk a svět 2 2 Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie 2 2 Fyzika Přírodovědné prakt. 1 Přírodopis Zeměpis Dějepis Ob.výchova 1 1 Výchova k občanství 1 1 Rod.výchova 1 1 Výchova ke zdraví 1 1 Hudební výchova Výtvarná výchova 1 1, Praktické činnosti 1 1, Informatika H 2 2 Informatika D Tělesná výchova H Tělesná výchova D

9 3.1 Přehled pracovníků školy Učitelé Mgr. Jiří Kadlec FTVS Praha Tv Mgr. Jiří Matějka Ped. F Plzeň I. st. Tv Mgr. Anna Kadlecová Ped. F UK Praha Čj Ov Mgr. Jan Kernal VŠP Hradec Králové pedagogika Ped. F UK Praha vých. poradenství Stanislava Nováková Spgš Beroun vychovatelství Ing. Ivana Řeřichová VŠDS Žilina ekonomika Ped. F UK Praha učitel druhého st.zš Mgr. Kateřina Fricová UJP Ústí nad Labem I. st. Tv, RD Mgr. Anna Landová Ped. F UK Praha I. st. Mgr. Eva Bízová Ped. F Plzeň I. st. Mgr. Bc. Markéta Marková Ped. F UK Praha BIO ZSV ETF UK Praha soc. práce Mgr. Barbora Zívrová Ped. F JU České Budějovice NJ-HV Mgr. Jiřina Švejdová Ped. F UK Praha Bi - Ch Mgr. Jana Pokorná UJAK spec. ped. Mgr. Hana Husáková Ped. F Ostrava nár.škola Vv Ped. F UK Praha spec. příp. dívek Mgr. František Matějka Ped. F ZU Plzeň Bi - Ch Jaroslava Černá Seš Tábor cizojazyčná koresp. Mgr. Alena Pôbišová Ped. F Plzeň I. st. Vychovatelé Hana Poláková Pelikánová SOU sklářské Světlá nad Sázavou Pavla Strmisková SOU T Kolín ZČU-FPE Plzeň spec. ped. pro vych. Provozní zaměstnanci Jana Uzlová SZEŠ Hořovice ekonomika Soc. práv. akad. Praha sociálně-právní Jiří Stočes SOU Hluboš vyučen Jaroslav Kadlec SOU vyučen Bohumila Kadlecová SOU vyučena Libuše Šlapáková ZŠ Dolní Hbity základní Růžena Šrámková ZŠ základní 9

10 3.2 Změny v personálním zabezpečení V průběhu školního roku 2008/2009 odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Bc. Markéta Marková. Úvazek za výše jmenovanou převzal Mgr. František Matějka. 4.1 Výchovné poradenství Oblast výchovného poradenství zajišťuje na škole Mgr. Jan Kernal. Výchovný poradce zpracoval a předložil na počátku školního roku Plán výchovného poradce MZŠ Obecnice. Plán je rozdělen do tří částí. V první části byly vymezeny hlavní úkoly výchovného poradce, ve druhé části byly stanoveny termíny a organizace konzultací, ve třetí části byly určeny úkoly pro jednotlivé měsíce. Hlavní úkoly výchovného poradce byly plněny v souladu s plánem a konkrétními požadavky pro školní rok 2008/2009. V průběhu loňského školního roku byli diagnostikováni a individuálně integrováni v běžné třídě čtyři žáci se specifickými poruchami učení a jeden žák s vadou zraku. Vyučující zpracovali individuální vzdělávací programy, podle kterých probíhala výuka těchto žáků. Mimořádně nadaní žáci nenavštěvovali naši školu. Z hlediska přijímání absolventů devátých ročníků do studijních či učebních oborů můžeme konstatovat, že žáci naší školy byli úspěšní. Musíme ovšem brát v potaz, že svoji roli hraje i situace ve školství, nebo-li snaha středních škol přijímat maximální počet studentů. Výchovný poradce spolupracoval jak s rodiči, tak s třídními učiteli a zejména s pracovníky PPP Příbram a Střediska výchovné péče pro děti a mládež Příbram. Vážné přestupky v chování žáků byly projednávány výchovnou komisí. Některé problémy byly řešeny s Policíí ČR, sociálními pracovnicemi Městského úřadu Příbram - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a za pomoci OÚ Obecnice. Na žádost Městského úřadu Příbram byl vypracován seznam žáků s možnými výchovnými a sociálními problémy. Bylo vytipováno celkem sedm žáků. V průběhu školního roku navštívila opakovaně školu pí Veselá, která pracovala s rodiči a jejich dětmi v oblasti grafomotoriky. V březnu jsme iniciovali schůzku metodického sdružení prvního stupně se zástupci spádových mateřských škol. Z tohoto jednání vzešly společné postupy, které napomohou ke zlepšení přípravy dětí a k bezproblémovému přechodu na základní školu. V závěru školního roku proběhla beseda s pracovnicemi PPP Příbram PhDr. Evou Kubíkovou, pí Veselou a rodiči budoucích žáků první třídy, která se týkala přechodu dětí z mateřské školy do prvního ročníku základní školy a zvládání prvního roku školní docházky. 10

11 4.2 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Zápis do prvního ročníku základní školy proběhl v pátek 16. ledna Ve větší míře se jednalo pouze o seznámení se školou prostřednictvím nabídky různých činností. Převážná většina dětí byla testována na školní zralost vyučujícími prvního stupně již v mateřských školách. Počet dětí, které se dostavily k zápisu celkem 26 Počet dětí, které se dostavily k zápisu poprvé 18 Počet podaných žádostí o odklad 9 Počet přijatých dětí do 1. ročníku Přijímací řízení Počet dětí přijatých na střední školy 18 Počet dětí přijatých na odborná učiliště 6 11

12 5.1 Studijní výsledky jednotlivých tříd v I. pololetí školního roku 2008/ průměrný pospěch 1,000 1, 143 1, 341 1,397 1,556 1,629 1,636 1,900 1,750 prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 1 2 nehodnocen(a) 1ž./1p. chování 2 chování 3 Studijní výsledky jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2008/ průměrný pospěch 1,000 1,169 1,323 1,545 1,581 1,641 1,662 1,818 1,765 prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli nehodnocen(a) chování chování Plnění učebních osnov Ve školním roce 2008/2009 byly splněny učební plány ve všech předmětech kromě předmětu anglický jazyk v VI. třídě (skupina Mgr. Barbory Zívrové) a předmětu hudební výchova v VIII. třídě. Učivo bude zapracováno v tematických plánech pro školní rok 2009/2010 a doplněno při výuce. Náplň předmětů tělesná výchova a praktické činnosti byla přizpůsobena stávajícím podmínkám školy. Pro naprostou naplněnost osnov je třeba dokončit realizaci atletického hřiště, dovybavit školu dílnami apod. 12

13 Výchova k volbě povolání Předmět výchova k volbě povolání se na naší škole samostatně nevyučoval. Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání je zařazena do vzdělávacího programu na základě metodického pokynu č. j.19458/ , probíhala podle Plánu naplňování vzdělávací oblasti Výchovy k volbě povolání pro školní rok 2008/2009. Žáci, kteří plnili očekávané výstupy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání, se budou v plné míře zabývat oblastí volby povolání zejména v předmětu praktické činnosti v osmém a devátém ročníku. Cílem Plánu naplňování vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání pro školní rok 2008/2009 bylo vybavit žáky kompetencemi, které jim umožní kvalifikovaně se orientovat na trhu práce a činit zodpovědná rozhodnutí. Žákům byly poskytnuty potřebné teoretické poznatky, učitelé u žáků rozvíjeli praktické dovednosti. Žáci devátého ročníku byli seznámeni s projektem který vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. V současné době nelze hodnotit, zda rozhodnutí o další profesní volbě žáků byla optimální pro jejich budoucnost. Vzdělávací obsah výchovy k volbě povolání byl začleněn do několika předmětů, zejména občanské výchovy, výchovy k občanství, praktických činností, výchově ke zdraví, rodinné výchovy a předmětu člověk a jeho svět. Některá témata se prolínala do všech předmětů. Vzhledem k údajům o plnění tematických plánů i hodnocení realizace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání můžeme konstatovat, že Plán naplňování vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání pro školní rok 2008/2009 byl splněn. 13

14 Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Zdraví každého žáka chápeme jako rovnováhu mezi tělesným, duševním a sociálním stavem. Zaměřujeme se na vytváření takového stylu života žáků, který vede ke zdravotně preventivnímu chování, k upevňování pozitivních mezilidských vztahů, ke zlepšování životního prostředí, bezpečí člověka atd. Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu představuje dlouhodobý program. Současné školství reagovalo na nutnost systematického vzdělávání v této oblasti začleněním problematiky výchovy ke zdraví do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Z toho vyplynula povinnost školy rozpracovat tuto oblast do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání. Od školního roku 2007/2008 jsme zařadili výuku předmětu výchova ke zdraví do učebního plánu. Předmět jsme ve školním roce 2008/2009 vyučovali v VI. a VII. ročníku. Vzdělávací obsah předmětu je vymezen očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Byl zaměřen především na vztahy mezi lidmi, formy soužití, změny v životě člověka, zdravý způsob života, péči o zdraví, prevenci rizik ohrožující zdraví, podporu zdraví, osobnostní a sociální rozvoj. V ostatních třídách se zaměřili vyučující na propagaci zdravého životního stylu a ochrany zdraví. Hlavním cílem Plánu výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu Masarykovy základní školy, který koordinovala Mgr. Anna Kadlecová, byla prevence dětských úrazů a poskytování první pomoci. Úkoly vycházely z Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století Zdraví 21 a pokynů MŠMT. Úkoly a konkrétní záměry, které si učitelé stanovili v Plánu výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu Masarykovy základní školy Obecnice byly plněny ve stanovených termínech a s konkrétními výstupy. Žáci získali nové poznatky a rozvíjeli si své dovednosti. Můžeme konstatovat, že jsou dobře vybaveni teoreticky a zvládají praktické řešení různých situací s přihlédnutím k jejich věku a možnostem. Uvědomují si nebezpečí, rizikové chování a porušování daných pravidel. Doufáme, že teoretické znalosti i praktické dovednosti budou prakticky uplatňovat i mimo školu. Vyvrcholením celoročního snažení byl projektový den Den zdraví, kdy žáci dostali příležitost prezentovat výstupy, které vznikaly v průběhu školního roku 2008/2009. Chlapci a děvčata představovali vlastní výukové programy, plakáty, výklady na odborné téma, výtahy, přehledy, ankety a další prezentace na téma zdraví a první pomoc. Ověřovali si, zda prakticky zvládají situace, kdy je potřeba rychle jednat. Výchova ke zdraví bezprostředně souvisí s dalšími oblastmi týkajícími se zdraví a zdravého životního stylu, např. prevence sociálně patologických jevů, dopravní výchovy, environmentální výchovy, tělesné výchovy a dalších předmětů, které se dotýkají zdraví nebo mohou pracovat s odbornou terminologií na téma zdraví. Cíle jednotlivých oblastí na sebe navazují, vzájemně se prolínají a doplňují. Ve školním roce 2008/2009 se žáci zapojili do akce, která v plánu nebyla zařazena. Jedná se o internetovou soutěž Hravě žij zdravě, která je zaměřena na zdravý životní styl. Pozornost problematice zdraví věnují také vychovatelky školní družiny. Prostřednictvím her, sportovních akcí, vycházek do přírody, soutěží, modelových situací, praktických a dalších činností rozvíjely u žáků poznatky a dovednosti z oblasti výchovy ke zdraví. Během školního roku byla v době vyučování věnována pozornost pravidelným činnostem souvisejícím se zdravím, např. větrání, střídání činností, správné sezení, relaxace, tělovýchovné chvilky, dodržování pravidel hygieny a pitného režimu. Přestože jsme vytyčené úkoly splnili, budeme i nadále věnovat pozornost oblastem týkajícím se zdraví, zdravému životnímu stylu a s tím související prevencí. Chceme, 14

15 aby žáci nejenom ovládali teoretické znalosti a praktické dovednosti, které uplatňují ve škole, ale přijali zodpovědnost za vlastní zdraví a jednali podle pravidel i mimo ni. Program prevence sociálně patologických jevů Plán prevence sociálně patologických jevů MZŠ Obecnice vypracovala Mgr. Barbora Zívrová. Hlavním cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů byla výchova žáka zodpovědného za vlastní chování, který uplatňuje zdravý způsob života v míře přiměřené jeho věku. Ve školním roce 2008/2009 byl systém primární prevence splněn. Zvláštní pozornost jsme soustředili na prevenci užívání tabáku a alkoholu. Vyučující se tomuto tématu věnovali v jednotlivých vyučovacích předmětech a při třídních konzultačních hodinách v průběhu celého školního roku. V měsíci listopadu jsme prostřednictvím všech vyučovacích předmětů zaměřili jeden týden na výše jmenované téma. Vznikly pracovní listy a výukové plakáty. Během školního roku 2008/2009 se nevyskytl žádný případ kouření tabáku ani požití alkoholických nápojů žáky v areálu školy a na akcích související se školou mimo areál školy. Zdálo by se, že naše úsilí je beze zbytku naplněno. Z níže uvedených údajů však vyplývá, že žáci se jinak chovají ve škole a jinak na veřejnosti. Abychom zmapovali vztah žáků k alkoholu a kouření, jejich informovanost o těchto látkách, zadali jsme v červnu žákům druhého stupně anonymní dotazníky. Přehled vyhodnocených odpovědí žáků na vybrané otázky, který zpracovala Mgr. Barbora Zívrová, nabízejí následující grafy doplněné stručným rozborem a komentářem výsledků. 15

16 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Naprostá většina žáků MZŠ Obecnice uvádí, že slyšela o zdravotních rizicích spojených s kouřením tabáku a věří tomu, co se dozvěděli. Z odpovědí žáků můžeme dále vyvodit dvě důležité informace. Čím jsou žáci starší, tím méně je rizika spojená s kouřením zajímají. Nejvíce věřili informacím, které jim byly o kouření zprostředkovány, žáci 6. třídy. Důvodem by mohl být věk žáků. 16

17 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Z výše uvedených grafů vyplývá, že informace žáků o pasivním kouření nejsou jednotné a u cca devatenácti procent žáků jsou zcela nedostatečné. Odpovědi žáků na otázku: Co je to pasivní kouření byly také neuspokojivé, řada z nich neví, co se za pojmem pasivní kouření skrývá. Je proto potřeba žáky s touto problematikou blíže seznámit. 17

18 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída V průměru již někdy zkoušelo kouřit tabák 68 procent žáků 2. stupně. V 7. třídě 60% žáků ještě nikdy nekouřilo, což lze považovat za velmi dobrou zprávu a je potřeba žáky v odmítání tabáku podpořit. Žádný z žáků šesté až osmé třídy nekouří tabák pravidelně. Bohužel v deváté třídě se již pravidelní kuřáci objevují. Je důležitým úkolem třídního učitele pravidelné kuřáky odhalovat a doporučit je k další odborné práci školnímu metodikovi prevence. 18

19 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Nejvíce žáků uvádí, že poprvé kouřilo v rozmezí jedenácti až třinácti let. Tento věk tak můžeme považovat za nejrizikovější z hlediska potenciální nabídky cigaret mladistvým. Naprostá většina žáků v dotazníku uvedla, že cigarety získává od svých kamarádů. Je proto potřeba, aby již žáci na prvním stupni získali jistotu v odmítání návykových látek a posílili své asertivní chování natolik, aby dokázali odolat případné nabídce. 19

20 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Většina z těch žáků, kteří kouří cigarety, je nekouří každodenně, ale příležitostně. V osmé a deváté třídě se však již objevují pravidelní kuřáci. Vzhledem k tomu, že žáci nekouří cigarety v areálu školy ani při školních akcích (ve školním roce 2008/2009 se neobjevil ani jeden takový případ), musí kouřit ve svém volném čase. Proto můžeme předpokládat, že rodiče o kouření svého dítěte ví. A tento předpoklad se skutečně ukazuje jako pravdivý. Čtyři žáci na škole ve svých odpovědích uvedli, že rodiče o jejich kouření ví. V takových případech, pokud se rodič nesnaží kouření dítěte zabránit a nepožádá školu o spolupráci, má škola velmi omezené možnosti kouření žáka zabránit. Za poslední tři roky nenavštívil výchovnou metodičku prevence ani jeden zákonný zástupce s prosbou o pomoc v případu kouření svého dítěte. 20

21 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 21

22 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 22

23 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Z odpovědí žáků na otázky týkající se pití alkoholu vyplývá, že alkohol je návyková látka mezi dotazovanými dětmi více rozšířená, než tabák. Mnoho žáků má k alkoholu kladný vztah, který je podporován vstřícným přístupem jejich rodin k požívání alkoholu. Důkazem je naprostá většina žáků, kteří poprvé pili alkohol před desátým rokem života byl jim tedy s největší pravděpodobností podáván někým z rodiny. Nepříjemně velké procento žáků konzumuje alkohol alespoň 1x týdně a navyká si tak na myšlenku, že alkohol neškodí a je normální a běžné ho pít (a to dokonce i ve věku pod patnáct let). Od sedmé třídy stoupá procento žáků, kteří již byli opilí. 23

24 V loňském školním roce jsme řešili na naší škole jeden případ šikany, konkrétně šikanování žákyně VI. třídy. Celý případ byl řešen podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Vyučující postupovali podle Krizového plánu MZŠ Obecnice, který je součástí Plánu prevence sociálně patologických jevů MZŠ Obecnice. Obsahuje přesný návod, jakým způsobem postupovat při řešení krizových situací. Krizový plán MZŠ Obecnice zajišťuje jednotný postup učitelů v různých krizových situacích, zároveň však zabezpečuje individuální přístup ke každému případu. Šestá třída byla již dříve vyhodnocena jako třída s problematickým sociálním chováním se sklony k šikaně. Na návrh metodičky prevence byl realizován v této třídě základní intervenční program. Pomocí aktivit zařazených do programu 3P K-centra Příbram se atmosféra ve třídě zlepšila a neobjevil se zde již žádný případ šikanování. Přes tato opatření je této třídě věnovaná zvýšená pozornost. Školní metodička prevence Mgr. Barbora Zívrová vypracovala Program proti šikanování. Tento dokument objasňuje pojem šikanování, určuje zodpovědnost jednotlivých pedagogických pracovníků a vymezuje postupy při řešení šikanování. Vytvářením pozitivního klimatu ve třídě i škole a odstraněním šikany se zabývali všichni pedagogičtí pracovníci na jednodenním semináři vedeným PaedDr. Zdenou Kašparovou. Učitelé a vychovatelky školní družiny se seznámili se základními technikami, které mohou použít při diagnostice a formování třídního kolektivu. Nad rámec plánu jsme v červnu školního roku pracovali se zásadami bezpečné komunikace na internetu. Učitelé čerpali informace o rizicích z filmu Seznam se bezpečně. Přiměřeně věku zprostředkovali žákům informace o možných nástrahách na internetu. Školní metodik prevence sociálně patologických jevů vykonával poradenskou činnost týkající se prevence sociálně patologických jevů v určených, pevně stanovených hodinách (každé pondělí 14:00 15:30 hodin) i po individuální domluvě. V rámci využití volného času byla v loňském roce žákům prvního i druhého stupně opět nabídnuta možnost navštěvovat zájmovou činnost školní družiny a pobočku ZUŠ J.J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Také další nabídka, např. návštěvy divadelních a filmových představení, koncertů, výstav, pořádání sportovních soutěží, směřovala žáky k získání přehledu o možném využití volného času. V roce 2008 začala škola odebírat časopis Prevence, který se zabývá problematikou sociálně patologických jevů. S časopisem intenzivně pracuje školní metodička prevence i někteří pedagogičtí pracovníci. Environmentální výchova Environmentální výchova je součástí Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Učí žít žáky v souladu s přírodou a s principem trvale udržitelného rozvoje. Plán environmentální výchovy zpracovala ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky Mgr. Bc. Markéta Marková. Po odchodu Mgr. Bc. Markové na rodičovskou dovolenou pokračoval v realizaci Plánu environmentální výchovy MZŠ Obecnice Mgr. František Matějka. Základní dokumenty, z nichž vycházíme při realizaci environmentální výchovy na naší škole, jsou: program OSN Desetiletí pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Strategie udržitelného rozvoje České republiky usnesení vlády č z roku 2000, Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / , 24

25 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j / , Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola poznání, č.j. 2008/7. Environmentální výchova je jedním z průřezových témat, které, jak nám ukládá Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jsme zapracovali do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání. V I. II., VI. a VII. třídě jsme zařazovali environmentální výchovu podle našeho zpracovaného programu. Ve školním roce 2008/2009 jsme se zaměřili ve všech ročnících především na prohloubení poznatků z oblasti ochrany rostlin a živočichů, rozmanitosti přírody, úbytku živočišných i rostlinných druhů a ochrany těchto druhů. Těmto tématům jsme se věnovali zejména v průběhu Jarního ekologického týdne, jehož součástí byla mimo jiné i přednáška Mgr. Davida Fischera, krátký vzdělávací program vytvořený žáky VI. třídy pro děti z mateřské školy, ukázka práce sokolníků s dravci apod. V rámci environmentální výchovy se podařilo prohloubit spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR s.p. divize Hořovice. Naše škola se úspěšně zapojila do sběru lesních plodů. Ve spolupráci s firmou Veolia se nám podařilo získat malou přenosnou laboratoř, kterou využijeme zejména pro výuku přírodopisu, chemie a environmentální výchovy. Všichni učitelé se podle možností zabývali tematikou environmentální výchovy a zařazovali ji do svých hodin. V rámci praktických činností pečovali žáci o školní zahradu. Během celého roku učitelé a vychovatelé vedli žáky k šetření energií, k péči o prostředí třídy a školy, k třídění odpadu apod. Můžeme konstatovat, že roční Plán environmentální výchovy MZŠ Obecnice jsme splnili a vytvořili jsme podmínky k třídění odpadu na škole. Dopravní výchova Dopravní výchova má na naší škole dlouholetou tradici. Plán dopravní výchovy Masarykovy základní školy Obecnice zpracoval za přispění všech vyučujících Mgr. Jiří Matějka. V letošním roce byla dopravní výchova realizována ve spolupráci s Autoklubem Příbram. Proběhla beseda se žáky I. třídy zaměřená na bezpečné chování chodců a cyklistů na místních komunikacích. Žáci IV. třídy se zúčastnili přednášek, cvičných jízd a testů. Úspěšní absolventi získali průkaz cyklisty. Dopravní výchova byla začleněna do předmětů: tělesná výchova, prvouka, člověk a svět, přírodověda, rodinná výchova, občanská výchova a český jazyk. Cíle stanovené na počátku školního roku byly splněny. 25

26 Multikulturní výchova Od školního roku 2006/2007 zařazujeme pravidelně do výuky multikulturní výchovu. Na základě manuálu pro zpracování školních vzdělávacích programů jsme implementovali průřezové téma multikulturní výchova do vlastního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2008/2009 jsme uplatňovali tematické okruhy multikulturní výchovy v I., II., VI. a VII. třídě. Přestože Masarykovu základní školu Obecnice nenavštěvují žáci, kteří jsou příslušníky menšinových skupin, zabývali jsme se otázkou minorit a majorit. Plán multikulturní výchovy MZŠ Obecnice zpracovala Mgr. Barbora Zívrová. Na počátku školního roku si vytyčila především tyto cíle: rozvíjet dovednost rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhat prevenci vzniku xenofobie, poskytovat znalost některých základních pojmů multikulturní terminologie, pomáhat žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, učit přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné, pomáhat uvědomovat si neslučitelnost rasové (náboženské či jiné) intolerance s principy života v demokratické společnosti. Plán multikulturní výchovy byl v jednotlivých předmětech splněn. Žáci druhého stupně se v říjnu 2008 zúčastnili divadelního představení Zpátky do Evropy, které představilo různé evropské kultury a podněcovalo ke vzájemné toleranci. V lednu proběhl na naší škole projektový den s názvem Den tolerance. Vyučující připravili pro žáky všech tříd výukové dílny s aktivitami, které zahrnovaly tematické okruhy multikulturní výchovy: Princip sociálního smíru a solidarity, Kulturní diference, Lidské vztahy, Multikulturalita. Vybraní žáci prvního stupně se zúčastnili projektu s názvem Noc s Andersenem, ve kterém porovnávali vybraná literární díla českých a světových autorů, a tak se seznámili s kulturami těchto zemí. 26

27 6.1 Školní projekty Název projektu Zpracovatel Cílové zaměření Návykové látky a zdraví Mgr. Hana Husáková žáci ročníku Využití biotiky v architektuře Mgr. Hana Husáková žáci 9. ročníku Život v mraveništi Mgr. Hana Husáková žáci 7. ročníku Vztah člověka k přírodě Mgr. Hana Husáková žáci 8. ročníku Vztah člověka ke krásám přírody Mgr. Hana Husáková žáci 6. ročníku Média nám nejsou cizí Mgr. Hana Husáková žáci ročníku Děti a zábavná pyrotechnika Mgr. Hana Husáková žáci 8. ročníku Zásady první pomoci Mgr. Hana Husáková žáci 7. ročníku Život v našem okolí Mgr. Anna Kadlecová žáci 8. a 9. ročníku Den zdraví Mgr. Anna Kadlecová žáci ročníku Region Historie a současnost Mgr. Anna Kadlecová žáci 6. ročníku Život v naší obci Mgr. Anna Kadlecová žáci 6. ročníku Kalendář tradic a událostí Mgr. Anna Kadlecová žáci 6. ročníku Putování se sovou Mgr. Anna Kadlecová žáci 6. ročníku Naše zdraví Mgr. Anna Kadlecová žáci 8. a 9. ročníku Setkání s humorem Mgr. Anna Kadlecová žáci ročníku Bajky Mgr. Anna Kadlecová žáci 6. ročníku Bajky - dramatizace Mgr. Anna Kadlecová žáci 7. ročníku Média nám nejsou cizí Mgr. Anna Kadlecová žáci ročníku Pověsti z Brd Mgr. Anna Kadlecová žáci 6. ročníku Příručka první pomoci Mgr. Anna Kadlecová žáci 7. ročníku Vánoce v literatuře a filmu Mgr. Anna Kadlecová žáci ročníku Podnikatelský záměr Mgr. Anna Kadlecová žáci 9. ročníku Místo, které se změnilo Mgr. Anna Kadlecová žáci 9. ročníku Biodiverzita - Brdy Mgr. Anna Kadlecová žáci 9. ročníku Bezpečné chování Mgr. Anna Kadlecová žáci 6. ročníku Zdravý životní styl Mgr. Anna Kadlecová žáci 9. ročníku Mezinárodní den tolerance Mgr. Barbora Zívrová žáci ročníku Zvířata v ZOO Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku Domov Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku Ovoce, zelenina Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku Halloween Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku Perníčky Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku Čertí škola Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku Vánoce Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku Krtečkův den Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku Ferdův den Mgr. Jana Pokorná žáci 1. ročníku 27

28 Masopust Velikonoce Čarodějnice Po stopách kocoura Mikeše Prázdninové ostrovy Indiáni Draci Les Den proti drogám Stopy ve sněhu Masopust Čertí škola Vánoce Velikonoce Čarodějnice Jaro Josef Lada - Hrusice Z pohádky do pohádky Čtení mě baví?! Hlas barev Těšíme se na Vánoce Porozumění dorozumění Čertí škola Masopust Jarní ekologický týden Tajemné klíče Mgr. Jana Pokorná Mgr. Jana Pokorná Mgr. Jana Pokorná Mgr. Jana Pokorná Mgr. Jana Pokorná Mgr. Jana Pokorná Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Mgr. Eva Bízová Stanislava Nováková Stanislava Nováková Stanislava Nováková Stanislava Nováková Stanislava Nováková Stanislava Nováková Stanislava Nováková Mgr. František Matějka Pavla Strmisková, Hana Poláková Pelikánová žáci 1. ročníku žáci 1. ročníku žáci 1. ročníku žáci 1. ročníku žáci 1. ročníku žáci 1. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 2. ročníku žáci 3. ročníku žáci 3. ročníku žáci 3. ročníku žáci 3. ročníku žáci 3. ročníku žáci 3. ročníku Žáci 3. ročníku žáci ročníku žáci ŠD 28

29 7.1 Hodnocení a evaluace Pedagogičtí pracovníci se řídí Vnitřním metodickým pokynem ředitele MZŠ Obecnice k hodnocení žáků. Tento pokyn vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. a řídí se vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. ze dne V loňském školním roce byli celkově žáci hodnoceni v prospěchu i v chování známkami. V průběhu školního roku ověřovali vyučující celou řadu evaluačních nástrojů, které vedou zejména k sebehodnocení a sledování vlastního pokroku žáků. K hodnocení používali nejenom klasifikaci, ale také slovní hodnocení a grafický záznam. V I., II.,VI. a VII. třídě, kde jsme zahájili výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání, jsme hodnotili žáky pomocí hodnotících listů. V dalších ročnících jsme pokračovali v ověřování hodnocení prostřednictvím hodnotících listů podle Vnitřního metodického pokynu ředitele Masarykovy základní školy Obecnice k hodnocení žáků. Pomocí těchto listů mohou žáci lépe sledovat průběh svého učení a vyjadřovat se ke svým výsledkům. Prostor mají i zákonní zástupci. Musíme však konstatovat, že zatím této možnosti využívají jen zřídka. Výchovná opatření napomenutí, důtky, pochvaly byla udělována prokazatelně písemnou formou na zvláštním tiskopisu. Třídní učitelé průběžně sledovali školní docházku žáků. Komisionální přezkoušení probíhalo podle výše uvedeného vnitřního metodického pokynu. Informace o prospěchu a chování svého dítěte mohou rodiče nalézt na Internetu S hodnocením dětí se mohli rodiče seznámit na třídních schůzkách nebo prostřednictvím individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími. K autoevaluační činnosti od roku 2005 využíváme kromě vlastních nástrojů ((hospitační a kontrolní činnost) také možnosti testování žáků pomocí testů SCIO. V rámci komplexní evaluační analýzy byl testován 8. a 9. ročník. V rámci projektu Komplexní evaluační analýza byla zpracována komplexní zpráva obsahující souhrnné 29

30 výsledky školy pro ročník, který byl testován ve školních letech 2005/2006 až 2008/2009. Jedná se o 6. ročník, který prošel celým projektem až do devátého ročníku. Z takto získaných dat jsme získali informace o tzv. relativním posunu (tzn. zlepšení či zhoršení žáků, tříd a celé školy, kterého dosáhli žáci během studia na druhém stupni). Z komplexní zprávy vyplývá, že v průběhu druhého stupně se v českém jazyce 60% žáků zlepšilo, 27% žáků se mírně zlepšilo nebo zhoršilo a 7% žáků se zhoršilo. V oblasti hodnocení škol se naše škola ve sledovaném období zlepšila, přesto se řadí mezi průměrné školy. V matematice se v průběhu druhého stupně 7% žáků výrazně zlepšilo, 27% žáků zlepšilo, 26% žáků se mírně zlepšilo nebo zhoršilo, 7% žáků se zhoršilo a 27% žáků se výrazně zhoršilo. V oblasti hodnocení matematiky se naše škola ve sledovaném období mírně zhoršila a patří mezi podprůměrné školy. V oblasti OSP došlo ve sledované období k nárůstu. Je nutné podotknout, že do celkového hodnocení škol jsou zahrnuty i výsledky žáků z víceletých gymnázií, které celkové hodnocení značně zkreslují. Ve školním roce 2008/2009 byla vykonávání hospitační činnost s cílem sledování: 1. uplatňování rozvoje klíčových kompetencí při vyučovací hodině u žáků, kteří byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání č. j. 2007/1 (školní rok 2007/2008) a v současné době u nich probíhá vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání č. j. 2008/7, 2. uplatňování metod a forem práce vedoucích k rozvoji dovedností, vyučovací koncepce ve vztahu k hodnocení a klima třídy u žáků, kteří jsou vzděláváni podle učebního programu Základní škola č. j /96-2, ve znění pozdějších úprav. V dubnu 2009 byla vypracována průběžná zpráva, která bude dokončena po uplynutí celého sledovaného období na konci školního roku 2009/2010 a bude uvedena ve vlastním hodnocení školy. Pravidelně čtvrtletně byla hodnocena realizace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola poznání. Nebyly předloženy žádné podstatné návrhy na změny. 30

31 8.1 Školní družina Součástí školy je školní družina. Ve školním roce 2008/2009 měla školní družina tři oddělení pro 81 pravidelně docházejících žáků. Provoz byl uzpůsoben učebním plánům a zejména potřebám rodičů. První a druhé oddělení školní družiny bylo určeno žákům prvního stupně, kteří byli celý školní rok zapojeni do projektu Tajemné klíče. Děti prostřednictvím her a praktických činností plnily určené cíle. Náplní třetího oddělení byla zájmová volitelná činnost, např. tradiční řemesla, sportovní činnosti, práce na PC, kuchařské umění. Výrobky z pracovně technické a výtvarné zájmové činnosti prezentovali chlapci a děvčata drobným prodejem při školních jarmarcích. Akce školní družiny název termín Příbramské peklo Prodejní vánoční jarmark Návštěva starších občanů obce Obecnice Strašidýlko z Metrwilu Pyžamový ples Exkurze pošty Obecnice Velikonoční prodejní jarmark Den Země Slet čarodějnic Chov akvarijních ryb návštěva Den dětí Indiánská stezka AQUAPARK Příbram Další vzdělávání pracovníků školy V prvním a druhém pololetí školního roku 2008/2009 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků podle Rámcového plánu DVPP MZŠ Obecnice. Všichni pracovníci školy byli proškoleni v oblasti BOZP (2 hodin) a většina pedagogického sboru se zúčastnila semináře PeadDr. Kašparové, který se týkal diagnostiky třídy. V době studijního volna jednotliví učitelé vyhledávali a studovali literaturu na jimi vybrané téma. Zpracovanou prezentaci závěrů svého studia poskytli svým kolegům. 31

32 Přehled studia v době studijního volna pedagogů Jméno a příjmení Mgr. Jiří Kadlec Mgr. Jana Pokorná Mgr. Eva Bízová Mgr. Alena Pôbišová Mgr. Jiří Matějka Ing. Ivana Řeřichová Mgr. Anna Kadlecová Mgr. Jan Kernal Mgr. Barbora Zívrová Mgr. František Matějka Jaroslava Černá Mgr. Hana Husáková Hana Poláková Pelikánová Pavla Strmisková Stanislava Nováková Téma Školské normy a zákony Metody nápravy SPU Metody výuky Práce se žáky s dyskalkulií Nové metody výuky, pohybové a míčové hry Didaktika matematiky, nové přístupy a metody ve vyučování matematiky Nové metody ve výuce literatury Vyučování v souladu se ŠVP ZV Prevence sociálně patologických jevů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krajina všemi smysly Pohádkové vzdělávání Pedagogika volného času Školské normy a zákony, prevence sociálně pat. jevů Přehled dalšího vzdělávání pracovníků školy Jméno a příjmení Vzdělávací program Počet hodin Mgr. Jiří Kadlec Diagnostika třídy 6 Stanislava Nováková Diagnostika třídy 6 Mgr. Eva Bízová Diagnostika třídy 6 Diagnostika třídy 6 Ing. Ivana Řeřichová Dva dny s didaktikou matematiky 16 Mgr. Anna Kadlecová Diagnostika třídy 6 Diagnostika třídy 6 Mgr. Barbora Zívrová Konference primární prevence 12 Setkání metodiků prevence 4 Jaroslava Černá Diagnostika třídy 6 Veselé jaro a Velikonoce 6 Mgr. Jan Kernal Diagnostika třídy 6 Příběhy bezpráví 8 Hana Poláková Pelikánová Diagnostika třídy 6 Mgr. Alena Pôbišová Diagnostika třídy 6 Změna zřizovací listiny 5 Jana Uzlová Zpráva o výsledcích fin. kontrol 5 Změny sociálního pojištění 6 Pavla Strmisková Diagnostika třídy 6 Mgr. Jana Pokorná Diagnostika třídy 6 32

33 Metoda dobrého startu 5 Mgr. Anna Landová Diagnostika třídy 6 Mgr. Hana Husáková Diagnostika třídy 6 Mgr. Jiří Matějka Diagnostika třídy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10.2 Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2007/2008 jsme navázali prostřednictvím e-twinningu spolupráci se školou v Litvě. Žáci sedmé třídy si začali prostřednictvím internetu dopisovat. Ve školním roce 2008/2009 byla spolupráce oboustranně ukončena. V průběhu školního roku se nám nepodařilo vyhledat zájemce o spolupráci Mimoškolní aktivity V souladu s osnovami a Plánem práce MZŠ Obecnice jsme uspořádali akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Úroveň akcí byla vybírána a organizována tak, aby dosahovala potřebné kvality. Již několik let využíváme dlouholeté spolupráce s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami, která pro žáky I. až VIII. třídy připravila bibliografické pořady v rámci předmětu český jazyk. Ve školním roce 2008/2009 pracoval pod vedením Mgr. Anny Kadlecové Klub mladých čtenářů a Klub mladých diváků. Z důvodu nezájmu neproběhl lyžařský a snowboardový výcvik žáků druhého stupně. Žáci druhého a třetího ročníku absolvovali kurz plavání při Plavecké škole Příbram. Název akce termín účast Evropský den jazyků vyhlášení, příprava I. IX. třída Běh Kovohutěmi I. IX. třída Štefánikova hvězdárna I. V. třída Návštěva farmy daňků I. třída Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbramě IV. a V. třída Divadelní představení Zpátky do Evropy VI. IX. třída Podzimní tvoření s rodiči I. třída Exkurze ZD Sádek se sídlem Lhota u Příbramě II. třída Napiš si svou básničku vyhodnocení soutěže vybr. žáci Beseda se spisovatelem Luďkem Stínilem vybr. žáci Policie ČR - beseda II. třída Atletický čtyřboj vybr. žáci Minikopaná - turnaj vybr. žáci Podzimní tvoření s rodiči II. třída Minikopaná - turnaj vybr. žáci Příběhy bezpráví - beseda VIII. a IX. třída Vánoční tvoření s rodiči I. třída, ŠD 33

34 Divadelní představení Na skle malované VI. až IX. třída Prodejní vánoční jarmark ŠD Vánoční tvoření s rodiči III. třída Mikulášská nadílka v Mariánské štole ŠD Projektový den Čertí škola I. V. třída Výstava betlémů Příbram II. třída Čertí rej I. třída Výstava betlémů Příbram I. třída Vánoční besídka II. třída Den otevřených dveří MZŠ Obecnice Vánoční besídka ve spolupráci s ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem I. IX. třída Planeta Země projektový pořad VI. IX. třída Projektový den - Vánoce I. V. třída Lední revue I. - V. třída Projektový den - Vánoce VI. IX. třída Projektový den Den tolerance I. IX. třída Grafomotorika I. třída Afrika - beseda I. IX. třída Lyžařský výcvik Monínec I. IX. třída PREVENTA CUP vyb. žáci Labutí jezero - ND Praha VIII. a IX. třída Lyžařský výcvik Monínec I. - IX. třída Projektový den - Masopust I. V. třída Policie ČR beseda, šikana IV. V. třída Policie ČR beseda, drogy, alkohol, VIII. třída Divadelní představení Zlobivý brouček I. - V. třída Basketbal - hoši VIII. IX. třída Jarní tvoření s rodiči II. třída Noc s Andersenem I. IV., VI. -VII. třída Prodejní velikonoční jarmark ŠD Výchovný koncert - Praha VI. IX. třída Projektový den - Velikonoce I. V. třída COCA cola cup VI. IX. třída Dopravní výchova Autoklub Příbram IV. třída Plavecký výcvik duben - červen III. IV. třída Mgr. David Fischer - beseda I. IX. třída Ukázky práce chovatelů dravců I. IX. třída Lesní školka exkurze I. V. třída MC Donald s Cup I. III. třída MC Donald s Cup IV. V. třída Filmové představení III. IX. třída Dopravní výchova I. Autoklub Příbram I. třída Dopravní výchova II. Autoklub Příbram IV. třída Památník Antonína Dvořáka VII. třída Dopravní hřiště Autoklub Příbram IV. V. třída Botanicus Lysá nad Labem IV., V.a VII. třída Divadelní představení Jája a Pája I. III. třída Program pro mateř. školu VI. třída Tábor Vojna - exkurze VIII. a IX. třída 34

35 Český kras IX. třída ZOO Praha VIII. třída Beroun a jeho okolí VI. třída Cyklistický výlet - Hluboš IV. třída Návštěva MŠ Sluníčko Lhota u Příbramě II. třída Hrusice I. III. třída Vystoupení kouzelníka I. V. třída 10.4 Olympiády a soutěže Žáci naší školy se zapojili do celé řady sportovních soutěží, např. malá kopaná, Mc Donald s Cup, Coca cola cup, Běh Kovohutěmi, Běh města Příbrami, basketbal, vybíjená apod. Mgr. Jiří Matějka uspořádal školní turnaj ve florbalu. Žák IX. třídy Tomáš Sláma obsadil na mistrovství ČR žáků v běhu druhé místo. V prosinci proběhlo místní kolo olympiády v českém jazyce. Postupující žáci se zúčastnili okresního kola. Pod vedením Mgr. Kadlecové se žáci druhého stupně zúčastnili těchto soutěží: Napiš si básničku, celostátní soutěž literární tvorby pořádaná Knihovnou J. Drdy Příbram, žáci let, vyhodnocení 2krát třetí místo, další tři žáci do 10. místa, Život v mraveništi, žáci VII. třídy, doprovodné texty k celostátní výtvarné soutěži, vyhodnocení 1. místo (kolektivní práce), První pomoc, žáci VII. třídy, doprovodné texty k výtvarné soutěži HZS Příbram, vyhodnocení 1. místo (kolektivní práce), Mezi generacemi, žáci VIII. třídy, literární soutěž časopisu, vyhodnocení. Žáci naší školy se zapojili do těchto výtvarných soutěží: Mezinárodní výtvarná soutěž Pod modrou oblohou, žáci VIII. a IX. třídy, Požárníci výtvarná soutěž SDH Obecnice, žáci VI. třídy, Život v mraveništi, žáci VII. třídy, 1. místo ve III. kategorii (kolektivní práce), Nebezpečné hry dětí a zásady první pomoci, žáci VII. a VIII. třídy, 1. místo ve IV. kategorii (kolektivní práce), Vyrob si svůj labyrint, dvě práce - žáci I. a II., III. třídy, 1. místo a diplom za úspěšné umístění. Celoškolní výtvarnou soutěž s názvem Co uvařil podzim a Jaro čaruje připravila pro žáky školy Mgr. Jana Pokorná. Do soutěže se pod vedením třídních učitelů prvního stupně a Mgr. Hany Husákové zapojili žáci prvního i druhého stupně. Vítězům byly předány pochvaly a odměny Ostatní mimoškolní aktivity Děti a pí. učitelky z Mateřské školy a školní jídelny Obecnice, z Mateřské školy Sluníčko Lhota u Příbramě a z Mateřské školy Drahlín navštívily naši školu. Žáci prvního stupně připravili pro budoucí prvňáčky program. Pro širokou veřejnost jsme připravili v prosinci loňského roku Návštěvní den a setkání vedení školy se zástupci spádových obcí. 35

36 10.6 Zájmová činnost V loňském školním roce opět otevřela na naší škole svoji pobočku Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem. Žáci školy mohli své zájmy prohlubovat a zdokonalovat v hudebním a literárně dramatickém oboru. Mgr. Jana Pokorná zorganizovala pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami kroužek s názvem Terapie. Někteří žáci I. třídy se zapojili do výtvarně dramatického kroužku, který vedla také Mgr. Jana Pokorná. Pro žáky druhého stupně připravila zájmový útvar s názvem Dračí doupě Mgr. Barbora Zívrová. Škola umožňuje bezplatné využívání tělocvičny všem složkám v obci v době mimo vyučování, včetně sobot a nedělí Stravování žáků Součástí školy není školní jídelna. Stravování žáků je zajišťováno Mateřskou školou a školní jídelnou Obecnice, kde je vytvořeno kulturní a hygienické prostředí pro stravování našich žáků Granty Na podané projekty nebyly poskytnuty žádné dotace. 36

37 13.1 Investiční a neinvestiční akce V rámci investic zřizovatele bylo provedeno celkové zateplení školní budovy. Investiční prostředky školy jsme využili na nákup serveru. Neinvestiční prostředky byly využity na provoz školy, dovybavení tříd školním nábytkem splňujícím předepsané hygienické normy apod Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí V loňském školním roce proběhla na naší škole inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí. Protokol o státní kontrole podle ustanovení 174 ods. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, č. j. ČŠI-583/09-02 je uložen v ředitelně školy. Ze sedmi sledovaných oblastí nebylo v šesti případech zjištěno porušení uvedeného ustanovení právního předpisu. V jednom případě bylo zjištěno porušení ustanovení 30 odst. 1 druhé části věty písm. c) školského zákona. Došlo k okamžité nápravě a k doplnění Školního řádu MZŠ Obecnice. 37

Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram. 262 21 Obecnice 255. školní rok 2003-04

Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram. 262 21 Obecnice 255. školní rok 2003-04 Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2003-04 1 Základní charakteristika školy Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram Adresa 262 21

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více