Pár slov úvodem. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pár slov úvodem. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s."

Transkript

1

2 Pár slov úvodem Své povídání si dovolím zaèít podìkováním Vám všem, s nimiž se nad tímto katalogem opìt setkávám. Dìkuji všem, kteøí poèítaèe ve výuce používáte èi se o jejich použití zasazujete, za Vaši obìtavost, nasazení a v neposlední míøe i za èas, který tomuto nelehkému úkolu vìnujete. Je smutné, že školství pro naši vládu stále není prioritou èíslo jedna, ale skromnì se krèí nìkde vzadu. Hlavním problémem využívání poèítaèù ve školách je stále nedostatek finanèních prostøedkù. Naštìstí se alespoò nìkterým školám daøí získávat peníze z rozlièných grantù a projektù. A velmi nás tìší, že školy ve stále vìtší míøe úspìšnì zaøazují naše tituly do projektù zamìøených napø. na zakoupení interaktivní tabule. Øada našich vlastních titulù Terasoft se v roce 2009 rozrostla o mnohé novinky. Všechny jsou, jak již je zvykem, multiplatformní, lze je tedy používat nejen v operaèních systémech Windows, ale i Linux nebo Apple. Dùraz je stále kladen na bezproblémový provoz v poèítaèové síti. Všechny nové i starší tituly Terasoft umožòují instalaci na sí ový server. A nyní již pár slov o našich novinkách. V edici titulù pro výuku pøírodovìdy, pøírodopisu a prvouky vychází již šesté pokraèování TS Pøírodovìda 6 - poznáváme živoèichy a rostliny zamìøené na živoèichy a rostliny, s nimiž se žáci mohou setkat ve svém okolí, nebo si je prohlédnout v zoologické èi botanické zahradì. Vyuèující prvního stupnì ZŠ zajisté pøivítají novou øadu titulù Angliètina hrou, díky které si dìti zaèínající s výukou angliètiny zábavnou a velmi pøitažlivou formou osvojí nejdùležitìjší anglická slovíèka. Zaèátkem øíjna vychází i velmi oèekávaná Matematika pro 5. roèník s podtitulem Cesta do pravìku, která volnì navazuje na snad nejoblíbenìjší program pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ titul Matematika pro roèník ZŠ. Titul umožòuje procvièování matematiky v oboru pøirozených a desetinných èísel. Výukovou a procvièovací èást doplòuje zábavný animovaný interaktivní pøíbìh plný dobrodružství. Øada titulù pro výuku pøírodopisu pokraèuje již tøetím pokraèováním nazvaným TS Botanika 3 - Rostliny výtrusné, nahosemenné a jednodìložné. Dalším dílem pokraèuje i úspìšná edice Poznáváme minulost, druhý díl je vìnován starovìkému Egyptu. Všechny programy jsou po grafické stránce i svým ovládáním plnì pøizpùsobeny i k použití se všemi typy interaktivních tabulí. Všechny naše nové tituly tak mají napø. dostateènì velké a kontrastní písmo, možnost ovládání bez nutnosti použití klávesnice nebo výrazné a snadno pøístupné ovládací prvky. Nespornou výhodou a jedineèností vydaných titulù je možnost používat je prakticky se všemi uèebnicemi, které jsou v souèasné dobì na trhu. Takže, pokud se pøíští rok rozhodnete pro zmìnu uèebnice, nebudete nuceni shánìt a investovat do nových materiálù pro podporu interaktivní výuky. Terasoft vìnuje pøípravì materiálù pro interaktivní výuku velkou pozornost, proto v naší nabídce naleznete i tituly, které jsou vyvíjeny speciálnì pro interaktivní tabule. Ty jsou vytváøeny v prostøedí Promethean ActivStudio. Tituly pro výuku matematiky jsou k dispozici také ve formátu Notebook pro tabule SMART. Všechny naše materiály vytvoøené pøímo pro interaktivní tabule Promethean mají mezinárodní certifikaci nejvyššího stupnì - The ActivClassroom by PROMETHEAN - Powered pøímo od výrobce tìchto tabulí. Další ocenìní získaly v podobì Køiš álové tužky tituly pro interaktivní tabule TS Pøírodopis Živoèichové a rostliny a TS Pøírodopis Žijí s námi na 46. mezinárodním festivalu TECHFILM 2009 v Soutìži výukových produktù. Abychom Vám usnadnili rozhodování, které programy se Vám mohou hodit, již tradiènì nabízíme možnost jejich zapùjèení na nezávazné bezplatné vyzkoušení. Mgr. Bohumil Vošický pøedseda pøedstavenstva Terasoft, a. s.

3 OBSAH VÝUKOVÉ TITULY TERASOFT Novinky Materiály pro interaktivní výuku Èeský jazyk Matematika pro 1. stupeò ZŠ Anglický jazyk Nìmecký jazyk Vlastivìda a dìjepis Pøírodovìda a pøírodopis Pøírodopis a biologie Výukové tituly pro 1. stupeò ZŠ Výtvarná výchova Obrázky a fotografie pro výuku Chemie Rodinná výchova Informatika Všeobecný pøehled Fyzika Ostatní výukové tituly ZEMÌPISNÉ TITULY NATIONAL GEOGRAPHIC 31 VIRTUÁLNÍ ELEKTRONICKÁ LABORATOØ TINA 32 VÝUKA JAZYKÙ EUROTALK 34

4 TERASOFT - NOVINKY 2009 TS Matematika pro 5. roèník ZŠ - Cesta do pravìku Žáci si s programem dokonale procvièí všechny potøebné poèetní úkony v oboru pøirozených a desetinných èísel Výukovou a testovací èást doplòuje zábavná animovaná hra plná dobrodružství Titul je doplnìn tiskovým modulem, který umožòuje vyuèujícím snadnou pøípravu písemných testù Více informací najdete na stranì 10 TS Angliètina hrou I - pro 1. stupeò ZŠ První díl nové øady titulù urèených pro zábavnou a efektivní výuku angliètiny na prvním stupni ZŠ Výuková èást obsahuje interaktivnì zpracovaná témata z dìtem blízkých oblastí, srozumitelné a vtipné ilustrace napomáhají k rychlému a trvalému zapamatování slovíèek Znalost slovíèek si dìti procvièí a upevní prostøednictvím šesti zajímavých her a pìti napínavých soutìží Více informací najdete na stranì 13 Poznáváme minulost II - Egypt Druhý díl z nové øady interaktivních animovaných programù urèených pro výuku vlastivìdy a dìjepisu na ZŠ Výuková èást seznamuje žáky se životem starovìkých Egyp anù, vše je doplnìno názornými ilustracemi a animacemi Nechybí ani napínavý pøíbìh, hry a ilustrovaná testová èást Více informací najdete na stranì 16 2 Kontakt tel

5 TERASOFT - NOVINKY 2009 TS Pøírodovìda 6 - Poznáváme živoèichy a rostliny Nejnovìjší díl mimoøádnì úspìšné øady pro výuku pøírodovìdy a pøírodopisu na ZŠ Je zamìøen na poznávání nejznámìjších živoèichù a rostlin, s nimiž se mùžeme setkat ve svém okolí, nebo si je prohlédnout v zoologické èi botanické zahradì Program doplòují hry, soutìže a obsáhlá encyklopedie Více informací najdete na stranì 20 Edison 5.0 Nová verze velmi populární multimediální elektrolaboratoøe výbornì využitelná ve výuce fyziky na základních a støedních školách Svým provedením je velmi vhodná pro prezentaci na interaktivních tabulích Oproti pøedchozí verzi pøináší mnoho nových funkcí i daleko kvalitnìjší grafické zpracování Více informací najdete na stranì 28 TS Botanika 3 - Rostliny výtrusné, nahosemenné a jednodìložné Nejnovìjší díl oblíbené øady programù urèených pro výuku pøírodopisu a biologie na 2. stupni ZŠ a na SŠ Titul je zamìøený na mechorosty, kapraïorosty, rostliny nahosemenné a nejvýznamnìjší èeledi jednodìložných rostlin Obsahuje výukovou a testovací èást, encyklopedii a tiskový modul Více informací najdete na stranì 21 TS Angliètina hrou II - pro 1. stupeò ZŠ Druhý díl nové øady titulù urèených pro zábavnou a efektivní výuku angliètiny na prvním stupni ZŠ Výuková èást obsahuje interaktivnì zpracovaná témata napøíklad z tìchto oblastí: obleèení, potraviny a nápoje, dopravní prostøedky, dny v týdnu, domov, èísla 10-20, v zoologické zahradì, v parku, na farmì, geometrické tvary a tìlesa Ani v tomto díle nechybí oblíbené hry a soutìže, ve kterých si dìti dùkladnì procvièí vše, co se nauèily ve výukové èásti 3

6 TERASOFT - VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO INTERAKTIVNÍ TABULE Výukové tituly speciálnì vytvoøené pro interaktivní tabule V naš í nabídc e titulù urèenýc h pro interaktivn í výuk u naleznet e dva typ y výukových mater iálù. V první øadì se jedná o titul y, kter é js ou vyvíjeny speciálnì pro interakti vní tabul e. Tyto materiály jsou vytváøeny v prostøedí Promethean ActivStudio. Díky tomu, že základní verzi software ActivInspire nabízí Promethean ke stažení zdarma, je možné tyto materiály plnohodnotnì používat na všech typech interaktivních tabulí. Nìkteré tituly (Matematika pro roèník) jsou k dispozici také ve formátu Notebook pro tabule Smart. Všechny naše materiály vytvoøené pøímo pro interaktivní tabule Promethean mají mezinárodní certifikaci nejvyššího stupnì - Promethean Powered pøímo od výrobce tìchto tabulí. Výhodou materiálù vytvoøených pøímo v software pro tabule je pøedevším jejich variabilita, uèitel si je mùže snadno pøizpùsobit svým potøebám. Nevýhodou mohou být vìtší nároky na znalosti práce vyuèujícího s interaktivní tabulí. TS Živoèichové a rostliny ÈR - verze pro interaktivní tabule TS Žijí s námi - verze pro interaktivní tabule Oblíbené programy pro výuku pøírodovìdy, pøírodopisu a prvouky na ZŠ V titulu TS Živoèichové a rostliny ÈR se žáci seznámí s vybranými pøírodními spoleèenstvy ÈR a jejich zástupci Titul TS Žijí s námi se zamìøuje na živoèichy a rostliny žijící v blízkosti èlovìka Nápovìda - pøi práci s programem si vyuèující na každé obrazovce jednoduchým kliknutím na ikonku otazníku vyvolají nápovìdu, v níž mají krok za krokem pøesnì popsáno, jak mají se stranou pracovat. Nápovìda obsahuje pøipravené vhodné otázky pro žáky a nápady na zpestøení výuky. Souèástí nápovìdy je i odkaz na èíslo pracovního listu pro žáky. Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplnìné formì pro samostatnou práci žákù i ve vyplnìné formì pro snadnou kontrolu. Jsou doplnìny velkým množstvím fotografií a kreseb. Metodické materiály pro vyuèující obsahují náhledy všech obrazovek pøed zaèátkem práce i po jejím skonèení. Každou stranu metodické pøíruèky doplòuje i náhled úkolu v pracovním listu, který se vztahuje k dané stranì flipchartu. Nechybí ani podrobný popis práce s obrazovkou, správné øešení otázek a doplòkové odborné informace k tématu pro vyuèující. 4 Kontakt tel

7 TERASOFT - VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO INTERAKTIVNÍ TABULE TS Matematika pro 1. roèn?k - verze pro interaktivn?tabule TS Matematika pro 1. a 2. roèn?k - verze pro interaktivn?tabule TS Logické hádanky a úkoly z geometrie - verze pro interaktivní tabule Výukové programy vhodné pro použití v 1. a 2. roèníku ZŠ a pro žáky speciálních škol, výuka je zpracována po jednotlivých vyuèovacích hodinách. Od tìchto programù byla vytvoøena i speciální verze pro tabule Smart. Pokud máte zájem o tuto verzi, uveïte to prosím na objednávce. Pozor! Všechny tituly této øady byly novì doplnìny o rozsáhlé bohatì ilustrované pracovní listy, které lze využívat i pøi práci s klasickými verzemi tìchto titulù. Klasické výukové tituly vhodné pro interaktivní tabule Druhým typem materiálù jsou klasické výukové tituly, pøi jejichž tvorbì dáváme velký dùraz na možnost jejich využití s interaktivními tabulemi. Všechny naše nové tituly tak mají napø. dostateènì velké a kontrastní písmo, možnost ovládání bez nutnosti použití klávesnice nebo výrazné a snadno pøístupné ovládací prvky. Výhodou tìchto klasických titulù je zejména to, že s nimi mohou na tabuli pracovat i ménì zkušení uživatelé. Zvláštì v nižších roènících se projeví také možnost vyšší rozmanitosti úkolù nebo her, které pøeci jenom nelze vytvoøit v jednodušším softwaru tabule. Pro naše nové tituly jsme získali nejen certifikaci Promethean Friendly, ale pro mnohé z nich i vyšší certifikaci Promethean Select. 5

8 TERASOFT - ÈESKÝ JAZYK Výuka èeského jazyka Nejrozšíøenìjší a nejpoužívanìjší software pro výuku èeského jazyka na školách v ÈR Mezi hlavní pøednosti tìchto titulù patøí pøedevším efektivnost výuky, velký rozsah procvièované látky a snadné ovládání Velikou výhodou u všech dílù této øady jsou rozsáhlé možnosti tisku pracovních listù. Ty lze velmi snadno vytváøet náhodným nebo ruèním výbìrem ze všech obsažených jevù resp. cvièení. TS Èeský jazyk 1 - Pravopis Velmi efektivní procvièování pravopisných jevù na úrovni ZŠ V tomto díle jsou probírána tato témata: vyjmenovaná slova pøídavná jména podstatná jména velká písmena druhy slov pravopis s/z pravopis ì shoda pøísudku s podmìtem spodoba Nìkteré èásti lze využít již od druhé tøídy ZŠ. Pro opakování látky mohou být naopak využity i studenty støedních škol. TS Èeský jazyk 2 - Jazykové rozbory Pøímo navazuje na TS Èeský jazyk 1 - Pravopis Procvièuje vìtné rozbory, vìtné èleny, mluvnické kategorie podstatných jmen, pøídavných jmen a sloves, druhy vedlejších vìt, psaní èárky ve vìtì jednoduché a v souvìtí Všechny èásti obsahují možnost nastavení parametrù, které umožòují individuálnì pøizpùsobit program znalostem a vìku. Díky této možnosti mohou jeden program používat žáci od tøetí tøídy ZŠ až po maturanty pøi závìreèném opakování ve 4. roèníku gymnázia. TS Èeský jazyk 3 - Diktáty Procvièování pravopisných jevù v diktátech Na tomto CD-ROM naleznete více než 300 diktátù (cca doplòovaných jevù) èlenìných do nìkolika kategorií, podle vhodnosti použití v jednotlivých roènících. Vìtšinu diktátù pro vyšší roèníky tvoøí diktáty použité pøi pøijímacích zkouškách na gymnázia a ostatní SŠ. Naopak v první kategorii jsou zaèlenìny speciálnì pøipravené diktáty pro 1. stupeò ZŠ, vhodné již od druhého roèníku. Tento titul pøedstavuje s velkým náskokem nejrozsáhlejší takto zamìøený software na èeském trhu. 6 Kontakt tel

9 TERASOFT - ÈESKÝ JAZYK TS Èeský jazyk 4 - Pravopisná cvièení Procvièování a zdokonalování pravopisných znalostí Jednotlivé pravopisné jevy jsou procvièovány ve vìtách nebo v tematicky zamìøených souvislých textech Velmi vhodné pro žáky se specifickými poruchami uèení a pro pøípravu na pøijímací zkoušky na SŠ Klasická výuková èást je rozdìlena na procvièovací a testovací režim. Uèitel èi žák si zde vybere cvièení procvièující požadovaný pravopisný jev nebo jevy. Cvièení jsou pro pøehlednost rozdìlena do 17 hlavních kategorií (napø. cvièení pro 2. roèník, vyjmenovaná slova, velká písmena, psaní slov pøejatých, skupiny souhlásek, koncovky pøíd. jmen...). Každá kategorie je vìtšinou ještì rozdìlena na podkategorie. Je tedy možné zvolit napø. cvièení zamìøené na vyjmenovaná slova po M nebo koncovky podst. jmen v rodì mužském. U každého typu cvièení je také uvedeno, od jaké tøídy je vhodné jej zaøadit do výuky. Celkem je v programu pøibližnì doplòovaných jevù. Na pøípadnou chybu žáka v procvièovacím režimu reaguje program ihned nabídnutím správného zdùvodnìní doplòovaného jevu. V testovacím režimu se chyby a vysvìtlení správného øešení objeví až po vyplnìní celého cvièení. Získané znalosti si žáci mohou procvièit také pøi høe. Na CD naleznete dvì verze atraktivní dobrodružné hry, kterou svým nezamìnitelným zpùsobem namluvil Jiøí Lábus. Cílem dìtí je pomoci detektivu Koumesovi vyøešit zapeklité pøípady z hmyzí louky. Ve høe dìti naleznou velké množství poutavých interaktivních animací z pera Josefa Quise. Pøi hraní budou potøebovat dùvtip a bystrý mozek, ale samozøejmì se neobejdou bez znalostí pravopisu. TS Èeský jazyk 5 - Opakování mluvnice a literatury Mimoøádnì vhodný titul k prùbìžnému opakování uèiva Velmi vhodný i k pøípravì na pøijímací zkoušky Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvoøení a význam slov, tvarosloví, skladbu, literaturu, souhrnné testy Tento produkt je urèen pro žáky ZŠ (od 6. roèníku ZŠ) a SŠ, pro které je pøipraveno rozmanitých úkolù rozdìlených do 6 oblastí. Svým obsahem a rozsahem CD kompletnì pokrývá uèivo základní školy, jehož zvládnutí je k úspìšnému složení pøijímací zkoušky nezbytné. Je také mimoøádnì vhodný k prùbìžnému opakování uèiva. Program doplòují pracovní listy, které jsou zejména mezi vyuèujícími velmi oblíbenou pomùckou. K dispozici je 120 pracovních listù urèených k vyplnìní a pro snadnou kontrolu je samozøejmì pøipravena i varianta s doplnìnými odpovìïmi. 7

10 TERASOFT - MATEMATIKA PRO 1. STUPEÒ ZŠ TS Matematika pro roèník ZŠ Zábavným zpùsobem procvièuje všechny dùležité partie uèiva matematiky na 1. stupni ZŠ Nejrozšíøenìjší a nejoblíbenìjší program pro výuku matematiky na školách v ÈR Tento program ve 13 modulech obsahuje mnoho pøíkladù na pamìtné i písemné sèítání, odèítání, násobení a dìlení. Zaøazeny jsou také pøíklady zamìøené na orientaci na èíselné ose, zaokrouhlování èísel, rozklady èísel v desítkové soustavì, porovnávání èísel, pøíklady se závorkami a další dùležité partie uèiva matematiky prvního stupnì ZŠ. Jednotlivé typy pøíkladù je možné procvièovat samostatnì nebo si zvolit "pohádkovou variantu, která je vhodná zejména pøi opakovaní uèiva. V ní jsou pro dìti za odmìnu za úspìšné øešení pøíkladù pøipraveny pohádky a pøíbìhy s vtipnými obrázky a animacemi. Dùležitou pomùckou, zejména pro vyuèující, je rozsáhlý tiskový modul, který umožòuje velmi snadné vytváøení písemných testù (pracovních listù). Takto pøipravený test je možné vytisknout i se správnými øešeními, což vyuèujícím velmi usnadní opravování testù. TS Matematika pro prvòáèky 1 (pro 1. roèník ZŠ) Mimoøádnì rozsáhlý výukový program zpracovaný po jednotlivých vyuèovacích hodinách Titul získal celou øadu ocenìní na mezinárodních soutìžích (napø. zvláštní cenu na Comenius-Auszeichnungen 2005 v Berlínì) i v ÈR (napø. prestižní ocenìní Zlatá Schola Nova) První díl z nové øady výukových programù pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Svým zpracováním naprosto dokonale odstraòuje strach a obavy, které nìkdy matematika u dìtí vzbuzuje. Oslovuje v dìtech jejich zvídavost a snahu po objevování. Každá reakce dítìte je ihned slovnì vyhodnocena, správná odpovìï je pochválena, pøi chybì je nabídnuta pomoc a rada, která pøispìje k tomu, že dítì úkol vyøeší správnì. Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem, psaný text se vzhledem k vìku dìtí v programu prakticky vùbec nevyskytuje. Velká pozornost je vìnována slovním úlohám. Èísla 1-5 dìtem zavádíme pomocí motivaèní pohádky s úkolem. V prvním dílu je obsaženo následující uèivo: zavedení èísel 1 až 5, rozvoj elementárních poèetních pøedstav o èíselných a prostorových vztazích, numerace (pøiøadit èíslo dané skupinì pøedmìtù, znázornit èíslo pomocí skupiny pøedmìtù, porovnávání, zaøazení èísla v èíselné øadì, urèování poøadí), poèetní operace sèítání a odèítání, zavedení èísla nula (èíslo nula je zavedeno jako výsledek operace odèítání), zavedení èísel 6-10 a poèetní operace s tìmito èísly, pøíklady s rámeèky, úvod ke geometrii. 8 Kontakt tel

11 TERASOFT - MATEMATIKA PRO 1. STUPEÒ ZŠ TS Matematika - Logické úkoly a hádanky z geometrie Druhý díl nové øady titulù pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ Kromì verze pro žáky ZŠ na CD najdete i speciální verzi pro MŠ Všechny úkoly jsou zadávány kreslenou formou a mluveným slovem Celý titul je rozdìlen na sedm samostatných èastí. Prùvodcem každou z nich je jiné zvíøátko. Pro dìti jsou pøipraveny napø. logické hádanky, úlohy zamìøené na procvièení pohybu a orientace ve ètvercové síti, vybarvování jednotlivých políèek dle pøedlohy, kreslení soumìrných obrázkù, hledání rozdílù mezi plánem a skuteènou stavbou, luštìní tajného písma opièky Lotynky, rozlišování geometrických tvarù a tìles a jejich názvy. TS Matematika pro prvòáèky 2 (pro 1. a 2. roèník ZŠ) Již tøetí pokraèování øady titulù urèených pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ Velmi vhodné pro žáky speciálních škol Výuková èást je rozpracována po jednotlivých vyuèovacích hodinách, každá je uvedena dramatizací motivaèního pøíbìhu ze života zvíøátek CD vyniká rozmanitostí skladby pøedkládaných úkolù Obsažené uèivo: Èísla (zavedení èísel 11-20, èíselná øada, porovnávání, vztahy pøed a za, nerovnice) Poèítáme do 20 bez pøechodu desítky (sèítání typu 10+6, pøíklady typu 14-4, a 20-10, sèítání typu 14+4 a 14+6, odèítání typu 16-2 a 20-6) Poèítáme do 20 s pøechodem desítky (sèítání s pøechodem pøes desítku, rozklad èísla 10 na dva sèítance, sèítání a odèítání v oboru do 20 s pøechodem desítky) 9

12 TERASOFT - MATEMATIKA PRO 1. STUPEÒ ZŠ TS Matematika pro 5. roèník ZŠ - Cesta do pravìku Program navazuje na velmi oblíbený program Matematika pro roèník ZŠ Žáci si s programem dokonale procvièí všechny potøebné poèetní úkony v oboru pøirozených a desetinných èísel Titul je doplnìn tiskovým modulem, který umožòuje vyuèujícím snadnou pøípravu písemných testù Titul TS Matematika pro 5. roèník ZŠ je již tradiènì rozdìlen na výukovou a testovací èást. Výuková èást je obsahovì velmi pestrá. V èásti vìnované pøirozeným èíslùm je pøipraveno 56 rùzných typù úloh. V èásti zamìøené na desetinná èísla najdete 68 rozlièných druhù úloh. Tím je zajištìno opravdu dùkladné procvièení probírané látky. Orientaci v programu a rychlé spuštìní vybrané èásti, napø. slovních úloh zamìøených na sèítání a odèítání desetinných èísel, umožòuje uživatelsky velmi pøátelské pøehledné menu nebo možnost spustit si vybranou èást pøímo z obsahu. Jako odmìnu za dobrou práci získá dítì za každý vypoètený pøíklad èást obrázku. V èásti Pøirozená èísla si dìti procvièí zápis pøirozených èísel v desítkové soustavì, jejich zobrazení na èíselné ose, zaokrouhlování a porovnávání podle velikosti. Velká pozornost je vìnována pøíkladùm zamìøeným na sèítání, odèítání, násobení a dìlení pøirozených èísel. Nechybìjí ani slovní úlohy, èíselné øady, práce s èíselnou osou, doplòování tabulek, nerovnice, pøíklady se závorkami, hledání èísel, pøevody jednotek a samozøejmì velké množství pøíkladù zamìøených na procvièení pamìtného i písemného poèítání. Èást Desetinná èísla je zamìøena na poèítání se smíšenými èísly, desetinnými zlomky a èísly, na jejich porovnávání, zaokrouhlování a zobrazování na èíselné ose. Žáci si procvièí i sèítání a odèítání desetinných èísel, násobení a dìlení desetinného èísla deseti, stem a tisícem, násobení desetinného èísla pøirozeným èíslem menším než deset a dìlení desetinných èísel jednociferným pøirozeným èíslem. Ani tentokrát nechybìjí slovní úlohy, doplòování tabulek, omalovánky, pøevody jednotek, práce s èíselnou osou, pøíklady se závorkami, nerovnice aj. Výukovou a testovací èást doplòuje interaktivní hra plná zábavných animací. V ní se spolu se zajícem a medvìdem dostanou dìti až do pravìku, kde zažijí nejedno dobrodružství, bìhem nìjž si ani neuvìdomí, kolik pøíkladù pøi høe spoèítaly. Díky tomu dìti neztrácejí motivaci k uèení a program je zaujme na dlouhou dobu. Nedílnou souèástí programu je Tiskový modul, který umožòuje vyuèujícím velmi snadnou pøípravu písemných testù. Umožòuje tisk prakticky všech typù úloh obsažených v programu. Všechny typy úloh lze libovolnì kombinovat. Nechybí ani možnost vytisknutí varianty testu s již doplnìným správným øešením zvolených pøíkladù, která uèiteli velmi usnadní následné opravování. Nabídka vyzkoušení našich titulù: V pøípadì zájmu staèí zavolat na telefonní èíslo , zaslat na nebo vyplnit formuláø na Školám nabízíme možnost zapùjèení našich titulù Terasoft na dvoumìsíèní nezávazné bezplatné vyzkoušení. Zkušební dobu Vám rádi prodloužíme plnì podle Vašich potøeb 10 Kontakt tel

13 TERASOFT - ANGLICKÝ JAZYK TS Angliètina pro malé školáky 1 TS Angliètina pro školáky 2 TS Angliètina pro školáky 3 TS Angliètina pro školáky 4 TS Angliètina pro školáky 5 slovíèka gramatika Nejrozšíøenìjší a nejpoužívanìjší software pro výuku angliètiny na školách v ÈR Podpora nejpoužívanìjších uèebnic a unikátní rozsah procvièované látky Tato novì zpracovaná šestidílná øada programù, zpracovaná v souladu s osnovami a podle požadavkù vyuèujících, svým obsahem plnì pokrývá výuku angliètiny na ZŠ. Uplatní se ale i pøi výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Programy umožòují zvolit si nastavení podle používané uèebnice. Uèivo a slovní zásoba programù je na úrovni nejpoužívanìjších uèebnic pro ZŠ (Angliètina pro roèník ZŠ - Zahálková, Angliètina pro roèník ZŠ - Lacinová, Project 1, 2, 3, 4 a Project Plus, Project English 1, 2 a 3, Chatterbox 1 a 2). Èást Gramatika se vìnuje v interaktivních cvièeních všem hlavním oblastem gramatiky. Celkem je zaøazeno 166 gramatických jevù, které jsou procvièovány v témìø namluvených vìtách. Dùraz se klade i na porozumìní mluvenému slovu a psanému textu. Pro dìti je pøipraveno 82 interaktivnì zpracovaných kreslených témat z oblastí dìtem blízkých, a tím i pro nì pøitažlivých. Pro snadné zapamatování slovní zásoby je pøipraveno i 77 tematických okruhù, v nichž každé slovíèko je doplnìno ilustrativním obrázkem. Dva speciálnì zamìøené moduly jsou urèeny k procvièování správné výslovnosti použitých slovíèek a vìt. Na CD je vše kompletnì ozvuèené a namluvené rodilými mluvèími. Všechny úrovnì výuky doplòují rozsáhlé tiskové moduly, které umožòují jednoduché sestavení a vytištìní cvièení zamìøených na procvièování gramatiky, pøekladù vìt nebo slovíèek. porozumìní mluvenému a ètenému textu tematické okruhy procvièování výslovnosti tiskové moduly 11

14 TERASOFT - ANGLICKÝ JAZYK Angliètina pro nejmenší (pro 3. a 4. roèník ZŠ) Mezinárodnì úspìšný multimediální titul urèený k prvnímu seznámení dìtí s angliètinou Po spuštìní èeká na dìti kouzelná pohádková krajina, ve které se svými novými kamarády zažijí nejedno velké dobrodružství, bìhem nìjž si formou rozlièných her aktivnì a zcela pøirozenì osvojí více než 250 slovíèek a vìtných spojení. Celkovì je pro dìti pøipravených 32 rozmanitých her, ve kterých se nauèí napøíklad poèítat do dvaceti, procvièí si písmenka anglické abecedy, názvy barev, nábytku, ovoce nebo obleèení. Vzhledem k vìku dìtí jsou všechny pokyny zadávány v èeštinì. Program je kvalitnì namluvený známými èeskými herci, jeho anglickou èást namluvili rodilí mluvèí. Program doplòuje barevný obrázkový slovník. Angliètina pro dìti (pro 4. a 5. roèník ZŠ) Volnì navazuje na titul Angliètina pro nejmenší (pro 3. a 4. roèník ZŠ) Obsahuje anglicky namluvených slovíèek a jednoduchých vìt Dìti v tomto programu oèekává malý mimozemš an Titi, který potøebuje pomoci s opravou své kosmické lodi, aby se mohl vrátit zpìt na svou rodnou planetu. Spoleènì s dìtmi postupnì navštíví 10 rozlièných míst (dìtský pokoj, školní tøída, cirkus, høištì, mìsto aj.), kde se však mluví pouze anglicky. Ve více než 50 rozmanitých hrách se dìti nauèí napø. pojmenovat èleny rodiny, popsat vzhled osob a vyjádøit jejich pocity, procvièí si názvy barev, školních pomùcek, odìvù, zvíøat, èástí lidského tìla, povolání, roèních období, budov ve mìstì apod. I v tomto programu je k dispozici barevný obrázkový slovník, který je doplnìn o pamì ovou hru. Vzhledem k vìku dìtí jsou všechny pokyny zadávány v èeštinì. Program je kvalitnì namluvený známými èeskými herci, jeho anglickou èást namluvili rodilí mluvèí. 12 Kontakt tel

15 TERASOFT - ANGLICKÝ JAZYK TS Angliètina hrou I - pro 1. stupeò ZŠ První díl nové øady multimediálních interaktivních výukových titulù urèených pro zábavnou a efektivní výuku angliètiny na prvním stupni ZŠ Svým pojetím je mimoøádnì vhodný i pro žáky speciálních škol Díky svému grafickému zpracování a zpùsobu ovládání je program velmi vhodný i pro použití na interaktivních tabulích S tímto titulem se dìti velmi rychle nauèí svá první anglická slova. Rozsah slovní zásoby odpovídá prvnímu roku výuky na školách. Zadání úkolù, pokyny a pøeklady jsou, vzhledem k vìku dìtí, namluveny èesky. Srozumitelné a vtipné ilustrace napomáhají k rychlému a trvalému zapamatování anglických slov. Výuková èást obsahuje interaktivnì zpracovaná témata z dìtem blízkých oblastí (pozdravy, èísla, barvy, rodina, hraèky, škola, moje tìlo, pohádkové bytosti, zvíøátka, pokyny aj.). Srozumitelné a vtipné ilustrace napomáhají k rychlému a trvalému zapamatování slovíèek. Dìti se seznámí s jejich výslovností a pravopisem, budou sestavovat slovíèka z písmenek, hledat obrázky, jejichž názvy uslyší, sestavovat dvojice, luštit popletená slova a doplòovaèky. V dalších dvou è?stech nazvan?ch Hry a Soutìže a testy si žáci zábavnou a efektivní formou kromì znalosti slovíèek dokonale procvièí i pamì, postøeh a logické myšlení. Obrázkový slovníèek obsahuje všechna slov?èka, s nimiž se ž?ci sezn?mili ve v?ukové è?sti. K nim jsme nav?c zaøadili ta slovíèka, s nimiž se dìti bìžnì setkají napøíklad v anglických knihách pro dìti. Umožòuje procvièování slovní zásoby podobným zpùsobem jako výuková èást. Pod jednotlivými animovanými písmenky se nacházejí slovíèka zaèínající na vybrané písmenko. Ani v této èásti nechybí procvièení pravopisu jednotlivých slovíèek. TS Angliètina - Procvièujeme gramatiku Pro intenzivní procvièování anglické gramatiky v rozsahu uèiva ZŠ Zaøazená cvièení pomáhají zvládnout základní znalosti gramatiky i slovní zásoby anglického jazyka Cílem je zautomatizování dovednosti v pohotovém a jazykovì správném užití potøebného mluvnického jevu Výhodou je výrazná opora o èeský jazyk, vysvìtlení gramatických jevù je v èeštinì Autor vycházel pøi sestavování publikace ze svých mnohaletých zkušeností s výukou angliètiny na našich školách. Cvièení jsou koncipována tak, aby zahrnovala jak klasické výbìry z nabídky variant a doplòovaèky, tak nutné drily a pøeklady. U drilových cvièení nutných, avšak tolik neoblíbených byla v maximální možné míøe dodržována zásada praktické komunikativnosti a dialogiènosti. Žáci vidí, že nejde o dril bezduchý, nýbrž imitující reálné komunikaèní situace formou jakýchsi minidialogù: ptaní se na konkrétní údaje ve vìtì; popírání tvrzení; ujiš ování se, že jsme dobøe rozumìli apod. 13

16 TERASOFT - NÌMECKÝ JAZYK TS Nìmèina pro malé školáky 1 TS Nìmèina pro školáky 2 TS Nìmèina pro školáky 3 TS Nìmèina pro školáky 4 Nejrozšíøenìjší a nejpoužívanìjší software pro výuku nìmèiny na školách v ÈR Podpora nejpoužívanìjších uèebnic a unikátní rozsah procvièované látky Tato novì zpracovaná šestidílná øada programù, zpracovaná v souladu s osnovami a podle požadavkù vyuèujících, svým obsahem plnì pokrývá výuku nìmèiny na ZŠ. Uplatní se ale i pøi výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Programy umožòují zvolit si nastavení podle používané uèebnice. Uèivo a slovní zásoba programù je na úrovni nejpoužívanìjších uèebnic pro ZŠ (Nová nìmèina, Nìmèina pro základní školy (Maroušková), Heute haben wir Deutsch, Wer? Wie? Was? a Das Deutschmobil. Poznámka: Následující èíselné údaje se vztahují k zatím vydaným 4 prvním dílùm øady. Èást Gramatika umožòuje žákùm dùkladnì si procvièit v interaktivních cvièeních všechny hlavní oblasti gramatiky. Celkem je zaøazeno 127 gramatických jevù, které jsou procvièovány v namluvených vìtách. Dùraz se klade i na porozumìní mluvenému slovu a psanému textu. Pro dìti je pøipraveno 82 interaktivnì zpracovaných kreslených témat z oblastí dìtem blízkých, a tím i pro nì pøitažlivých. Pro snadné zapamatování slovní zásoby je pøipraveno i 67 tematických okruhù, v nichž každé slovíèko je doplnìno ilustrativním obrázkem. Dva speciálnì zamìøené moduly jsou urèeny k procvièování správné výslovnosti použitých slovíèek a vìt. Na CD je vše kompletnì ozvuèené a namluvené rodilými mluvèími. Všechny úrovnì výuky doplòují rozsáhlé tiskové moduly, které umožòují jednoduché sestavení a vytištìní cvièení zamìøených na procvièování gramatiky, pøekladù vìt nebo slovíèek. slovíèka gramatika porozumìní mluvenému a ètenému textu tematické okruhy procvièování výslovnosti tiskové moduly 14 Kontakt tel

17 TERASOFT - NÌMECKÝ JAZYK TS Nìmèina pro školáky 5 Pøedposlední díl úspìšné šestidílné øady programù pro výuku nìmèiny Podpora nejpoužívanìjších uèebnic, snadné zaøazení do ŠVP, interaktivita a unikátní rozsah procvièované látky Rozsáhlý tiskový modul Slovní zásoba programu vychází z pìti nejpoužívanìjších uèebnic pro ZŠ (Nìmèina pro 8. roèník základní školy - Maroušková, Pingpong Neu 2, Wer? Wie? Was? 3-2. polovina, Das Deutschmobil 3-2. polovina, Heute haben wir Deutsch 4). Vyuèující si velmi snadno vytvoøí uèební lekci v souladu s uèebnicí, kterou pøi výuce užívá. V èásti Gramatika je v interaktivních cvièeních pøipraveno pøes vìt, na nichž si žáci dùkladnì procvièí hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícím 5. roku výuky. Vìty jsou rozdìleny do 64 kategorií (skloòování podstatných a pøídavných jmen, perfektum a préteritum pravidelných a nepravidelných sloves, smìrová pøíslovce, dìlení slov, øadové èíslovky, vedlejší vìty èasové, stupòování pøídavných jmen a pøíslovcí, pøedložkové vazby sloves aj.). V modulu Tematické okruhy je pøichystáno více než 400 slovíèek uspoøádaných do 19 tematicky zamìøených èástí (lidské tìlo, obleèení, popis osoby, povahové rysy, rodina, nemoci, film, sport, v restauraci, v kanceláøi aj.). V èásti Porozumìní si žáci procvièí svoji schopnost porozumìt jazyku a reagovat na mluvenou nebo psanou nìmèinu. Celkem je pøipraveno 17 interaktivnì zpracovaných kreslených témat (charakteristika osoby, rodinné vztahy, nakupování, TV program, obleèení, Berlín, nìmecká mìsta, povolání aj.). Nìmèina pro nejmenší (pro 3. a 4. roèník ZŠ) Mezinárodnì úspìšný multimediální titul urèený k prvnímu seznámení dìtí s nìmèinou Po spuštìní èeká na dìti kouzelná pohádková krajina, ve které se svými novými kamarády zažijí nejedno velké dobrodružství, bìhem nìjž si formou rozlièných her aktivnì a zcela pøirozenì osvojí více než 250 slovíèek a vìtných spojení. Celkovì je pro dìti pøipravených 32 rozmanitých her, ve kterých se nauèí napøíklad poèítat do dvaceti, procvièí si písmenka nìmecké abecedy, názvy barev, nábytku, ovoce nebo obleèení. Vzhledem k vìku dìtí jsou všechny pokyny zadávány v èeštinì. Program je kvalitnì namluvený známými èeskými herci, jeho nìmeckou èást namluvili rodilí mluvèí. Program doplòuje barevný obrázkový slovník. 15

18 TERASOFT - VLASTIVÌDA A DÌJEPIS Poznáváme minulost I - Pravìk První díl z nové øady programù urèených pro výuku vlastivìdy a dìjepisu na ZŠ Obsahuje interaktivní výukovou èást, animovaný pøíbìh, testy a hry Interaktivní poznávací èást zamìøená na poznávání života našich pøedkù v pravìku nám postupnì pomáhá odhalovat èetná tajemství o životì pravìkých lidí. Dozvíme se, jak pravìcí lidé rozdìlávali oheò, jak získávali obživu, jak vyrábìli a používali zbranì. Také budeme sledovat umìlecké pokusy prvních pravìkých umìlcù. Zajímavým zpestøením jsou podrobné návody, jak lze vyrobit z kosti jehlu, jak využít kosti zvíøat pøi výrobì loïky, jak zhotovit ozdoby z mušlièek èi jak ušít jednoduchý odìv. Pøedstavu o životì doplòuje i èást vìnovaná stavbì obydlí. Zde mùžeme jeho budování sledovat opravdu krok za krokem. Pøitažlivost titulu pro dìti zvyšuje animovaný napínavý pøíbìh a zaøazené hry. Na dìti èekají omalovánky, puzzle, hledání rozdílù, skládanky èi hra, ve které dìti zdobí a oblékají pravìké lidi. Zaøazená testová èást je zamìøena na urèování toho, které z pøedložených obrázkù patøí do dané historické epochy. Poznáváme minulost II - Egypt Druhý díl z nové øady interaktivních animovaných programù urèených pro výuku vlastivìdy a dìjepisu na ZŠ Tentokrát žáky zavedeme do období starovìkého Egypta plného tajemství a záhad, z nichž mnohé ještì èekají na své rozluštìní Vzhledem k zpùsobu zpracování je mimoøádnì vhodný i pro žáky speciálních škol Výuková èást seznamuje žáky se životem starovìkých Egyp anù. Vše je doplnìno názornými ilustracemi a animacemi. Dìti se pøenesou do období mocných faraonù a tajemných pyramid. Poznají i každodenní život prostých lidí. Nechybí ani informace o odívání, špercích, používaných nástrojích a zbraních. Øadu výrobních a stavebních postupù starovìkých Egyp anù je možno sledovat podrobnì krok za krokem. Pøíbìh - strhující napínavý pøíbìh plný nebezpeèí, nástrah, záhad i lásky, v nìmž žáci s využitím získaných znalostí z výukové èásti pomáhají hrdinùm splnit pøichystané úkoly, bez jejichž vyøešení by pøíbìh nemohl š astnì skonèit. Hry - na dìti èeká pestrá nabídka rozlièných her. V nich si napøíklad zahrají na archeology, nebo budou z úlomkù sestavovat nalezené pøedmìty èi vykopané kostry staroegyptských zvíøat. Vyzkouší si i sestavení egyptské lodi èi chariotu a pokusí se dokonèit rozestavìnou pyramidu. Testy - bohatì ilustrovaná testová èást zábavnou formou provìøí, co si dìti zapamatovaly. Na výbìr jsou pøipraveny testy s deseti, dvaceti a dvaceti šesti otázkami. 16 Kontakt tel

19 TERASOFT - VLASTIVÌDA A DÌJEPIS TS Vlastivìda 1 - Starší èeské dìjiny Urèeno nejen pro 1. stupeò, ale vzhledem k rozsahu i pro výuku dìjepisu na 2. stupni ZŠ Ilustrace Jiøího Petráèka dokreslují celkovou atmosféru produktu, bohatý fotografický materiál pøibližuje významné archeologické nálezy a dochované pamìtihodnosti Obsahuje encyklopedii, pracovní listy a materiály pro projektové vyuèování Titul je urèen pro práci v bìžných poèítaèových uèebnách i pro každodenní využití v prezentaèní výuce s využitím projektoru. Vzhledem k rozsahu výukového materiálu - textù, ilustrací, map a fotografií, jej plnì využijí i žáci 2. stupnì ZŠ pøi výuce dìjepisu. Výuková èást obsahuje 329 obrazovek, které jsou rozdìleny do 15 kapitol mapujících historický vývoj na našem území od pravìku až do roku V samostatné testovací èásti naleznete 173 obrazovek s otázkami. Encyklopedie obsahuje pøehled pojmù, událostí a osobností, doplnìný o fotografie, ilustrace a mapy. Modul Projektové vyuèování pøináší vyuèujícím kvalitnì zpracované pomùcky, které využijí pøi pøípravì projektù i pøi výuce v hodinách bez pøítomnosti poèítaèe. TS Dìjepis (otázky, testy, soutìže) Velmi rozsáhlá obsahová náplò, zahrnující dìjiny od pravìku až do souèasnosti Na CD-ROM Dìjepis naleznete velmi rozsáhlou obsahovou náplò, zahrnující dìjiny od pravìku až do souèasnosti. Podklady byly vytváøeny ve spolupráci s pøedními odborníky. Otázky jsou voleny v souladu s platnými uèebnicemi dìjepisu a odpovídají požadavkùm školních osnov. Žáci si formou podobnou populárním televizním soutìžím procvièí svoje dìjepisné znalosti. Obsahuje 4 rùzné soutìže, které je dokáží zaujmout na dlouhou dobu. Ve všech soutìžích lze nastavit jednotlivé okruhy podle požadovaného historického období. Tím lze téma otázek v soutìžcích velmi snadno pøizpùsobit probíranému uèivu v hodinì. Díky tomu se program jistì stane výborným pomocníkem nejen pøi opakování uèiva. Na rozdíl od mnoha konkurenèních titulù zde nenaleznete pouze textové otázky, ale i množství fotografií a ilustrací. Naprosto unikátní je také kompletní namluvení všech textù, vèetnì otázek a odpovìdí. To spolu s inteligentními komentáøi moderátora dodává všem soutìžím výjimeènì dramatickou atmosféru a potøebné napìtí. Pro rozšíøení možností využití ve výuce nabízíme, u našich nových produktù již obvyklý, tiskový modul. S jeho pomocí lze z otázek rozdìlených podle témat snadno pøipravit vytištìné testové otázky - pracovní listy, které je možno využít napø. ve škole k pøípravì testù nebo i k domácí pøípravì. Samozøejmì, pro snadnou kontrolu je možné si tyto testy vytisknout i doplnìné o správné odpovìdi. 17

20 TERASOFT - PØÍRODOVÌDA A PØÍRODOPIS TS Pøírodovìda 1 - Rostliny a houby Zamìøeno na nejznámìjší rostliny v naší republice a jejich životní prostøedí Obsahuje výuku, testy, hry, encyklopedii i pracovní listy Titul je urèen pro výuku pøírodovìdy a prvouky, ale plnì jej využijí i žáci 2. stupnì ZŠ pøi výuce pøírodopisu. Výuková èást obsahuje 482 interaktivních obrazovek rozdìlených do 19 kapitol (rozmanitost pøírodnin, pøírodní spoleèenstva, stavba tìla rostliny, výživa a dýchání rostlin, rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé, kulturní a plané rostliny, obilniny, plevele, jarní byliny, luèní, vodní a zahradní rostliny, léèivé a jedovaté rostliny, jehliènaté a listnaté stromy a keøe, houby aj.), procvièovací èást obsahuje opìt v 19 kapitolách 293 obrazovek s úkoly. TS Pøírodovìda 2 - Živoèichové a rostliny cizích krajin Polární oblasti, tropické deštné lesy, savany, pouštì a polopouštì, moøe a oceány, cizokrajné ovoce a koøení... Urèeno nejen pro výuku pøírodovìdy, ale uplatní se i ve výuce pøírodopisu a zemìpisu na 2. stupni ZŠ Výuková èást obsahuje 500 interaktivních výukových obrazovek rozdìlených do 14 kapitol, procvièovací èást zahrnuje 240 obrazovek s úkoly. Pro zpøíjemnìní výuky na žáky také èekají doplòovaèky, velké srovnávací obrazovky, pøiøazovací obrázkové úkoly, øazení do dvojic, sestavování potravních øetìzcù a nechybí ani práce s mapami a tabulkami. Všechny texty jsou kvalitnì namluveny. TS Pøírodovìda 3 - Živoèichové a rostliny ÈR Seznamuje žáky s vybranými pøírodními spoleèenstvy ÈR a jejich zástupci Atmosféru titulu podtrhují ilustrace Kvìtoslava Híska Výuková èást obsahuje 352 interaktivních výukových obrazovek v 10 kapitolách, procvièovací èást èítá 177 obrazovek s úkoly. Hry pøenesou dìti na návštìvu do vybraných pøírodních spoleèenstev naší republiky. Prostøednictvím her budou objevovat tajemství lesa, louky, rybníka a pole. Všechny hry je možno hrát samostatnì nebo ve dvojicích. Na vítìze èekají lákavé odmìny v podobì vytištìných diplomù. 18 Kontakt tel

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY

VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY VÝUKOVÉ PROGRAMY, GRAFICKÉ APLIKACE COREL, ADOBE A MACROMEDIA, OCHRANA PC A SPRÁVA UÈEBNY 2007-2008 PRO ŠKOLY SOFTWARE KATALOG www.terasoft.cz tel.:311 513 316 e-mail: info@terasoft.cz Pár slov úvodem

Více

( poboèky, kontakty, telefony, výstavy Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická Velkoobchodní distribuce pro støední a východní Èechy Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So 9 00 12 00 tel

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

A A A C 3. a 4. a. roèník ZŠ r C METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR

A A A C 3. a 4. a. roèník ZŠ r C METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR 3. a 4. roèník ZŠ METODICKÁ PØÍRUÈKA OBSAH 1. VYUŽITÍ PROGRAMU PØI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA 1.1 ÚVODNÍ SLOVO...2 1.2 TABULKA HER A JEJICH TEMATICKÉ ZAMÌØENÍ...3 2. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 2.1 HLAVNÍ MENU...4

Více

3. a 4. a. roèník ZŠ r METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR

3. a 4. a. roèník ZŠ r METODICKÁ PØÍRUÈKA METODICKÁ PØÍR 3. a 4. roèník ZŠ METODICKÁ PØÍRUÈKA OBSAH 1. VYUŽITÍ PROGRAMU PØI VÝUCE NÌMECKÉHO JAZYKA 1.1 ÚVODNÍ SLOVO...2 1.2 TABULKA HER A JEJICH TEMATICKÉ ZAMÌØENÍ...3 2. OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 2.1 HLAVNÍ MENU...4 2.2

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

Multimediální výukové programy

Multimediální výukové programy Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Multimediální výukové programy Jiří Dostál Olomouc 2013 1 1 Multimediální a interaktivní výukové programy ve vzdělávání Tradiční model výuky je stále více ovlivňován

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období)

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) Příloha č.1: RVP ZV-Očekávané výstupy v Informační a komunikační technologii v 1. a 2. období I. stupeň Učivo Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) 1. Základy práce s počítačem - základní

Více

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 3 Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 2008 Obsah Úvodem Ellen Volavková: Pøekonávání tisíce pøekážek... 5 Jiøí

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011

Ostrovský mìsíèník. Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. Ostrovští hasièi v roce 2011 Poslední obèánek roku 2011 a první obèánci mìsta Ostrova roku 2012 2 XIII. XIV. roèník Masopustní karneval MDDM Ostrov rozveselí dìti i dospìlé. 2 5 8 Divadelní pøedstavení Chudák Harpagon je plné humoru.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více