Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000

2

3 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT SLOVO ÚVODEM ÚVODNÍ OBRAZOVKA II. SLOVNÍK WINGED INSTALACE A ODINSTALACE SLOVNÍKU Instalace jednouživatelské verze Reinstalace slovníku a instalace nové verze Reinstalace slovníku Instalace nové verze Instalace sí ové verze Odinstalace slovníku PRÁCE SE SLOVNÍKEM WINGED Spuštìní slovníku Ovládání slovníku Vyhledání pøekladu zvoleného hesla Pøenos pøes schránku (clipboard) Propojení slovníku s dalšími programy Propojení slovníku s MS-WORDem Instalace propojení s ostatními programy Práce s nápovìdou Ukonèení práce se slovníkem KONFIGURACE Konfigurace slovníku Nastavení fontu Nastavení øazení Založení nového uživatelského slovníku Konfigurace klávesnice Pøiøazení zvolenému jazyku soubor s jinou klávesnicí Vytvoøení nové klávesnice Standardní klávesnice Podpora zápisu zprava doleva Uložit aktuální pozici slovníku MANIPULACE SE SLOVY

4 4.1. Oprava již existujícího hesla nebo jeho pøekladù Vložit nové heslo nebo jeho pøeklad Vymazání celého hesla Vymazání jen jednoho pøekladu JAZYK, HLEDAT, ÚPRAVY Jazyk Hledat Úpravy SOUBOR Historie slovíèek Nepravidelná slovesa Pøekladaè UTILITY Export hesel Import hesel Naètení z textu Archivace hesel Naètení archivovaných hesel Inicializace datových souborù Formát ukládání (ètení) pro export (import) hesel Práce s jednotlivými kódovými stránkami INTERNÍ OVLADAÈ KLÁVESNICE SLOVNÍKU WINGED Trochu teorie a použité pojmy Dialog pro modifikaci klávesnice Pøiøazení významu klávese Pøiøazení nového obrazu klávese Pøiøazení spouštìní aplikace Vytvoøení nové klávesy Zrušení jednoho (všech) obrazu nebo celé klávesy Vytvoøení a zrušení prefixu Vytvoøení prefixu Zrušení prefixu Výbìr fontu CHYBOVÁ HLÁŠENÍ PØI PRÁCI CHYBOVÁ HLÁŠENÍ PØI INSTALACI SOFTWAROVÉ A HARDWAROVÉ NÁROKY

5 12. SLOVNÍ ZÁSOBA III. UNIVERZÁLNÍ OVLADAÈ KLÁVESNICE WINKLAV INSTALACE A ODINSTALACE OVLADAÈE KLÁVESNICE Instalace ovladaèe klávesnice Odinstalace ovladaèe klávesnice PRÁCE S OVLADAÈEM KLÁVESNICE WINKLAV Trochu teorie a použité pojmy Spuštìní ovladaèe klávesnice Aktivace a deaktivace klávesnice Pøepínání mezi klávesnicemi Práce s nápovìdou Ukonèení práce s ovladaèem klávesnice NASTAVENÍ MODIFIKACE KLÁVESNICE Pøiøazení významu klávese Pøiøazení nového obrazu klávese Pøiøazení spouštìní aplikace Vytvoøení nové klávesy Zrušení jednoho (všech) obrazu nebo celé klávesy Vytvoøení a zrušení prefixu Vytvoøení prefixu Zrušení prefixu Výbìr fontu PRÁCE WINKLAVUS OSTATNÍMI PROGRAMY Práce WinKlavu s programy pod Windows Práce WinKlavu v oknì MS-DOSu SOFTWAROVÉ A HARDWAROVÉ NÁROKY

6 I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT 1. SLOVO ÚVODEM Vážení uživatelé, dostává se Vám do rukou disk CD-ROM spoleènosti REWIN, s.r.o., který obsahuje dva produkty - WinGED 2000 a WinKlav WinGED 2000 je elektronický multioborový slovník, který je urèen k rychlému vyhledávání pøekladu hesla nebo slovního spojení z cizího jazyka do èeštiny a naopak. K rychlosti vyhledávání pøispívá vyhledávání již bìhem zápisu a skuteènost, že není použita varianta uživatelských slovníkù, tzn. že doplnìná slovní zásoba je zaøazena do hlavní slovní zásoby (slovní zásoba je jednotná). Pøi vývoji slovníku byl hlavní dùraz kladen na jednoduchost a intuitivnost ovládání, velkou kapacitu hesla i pøekladù a na maximální otevøenost slovní zásoby. Úplná instalace slovníku obsahuje následující slovní zásoby (stav k ): - anglickou - francouzskou - polskou - nìmeckou - španìlskou - rumunskou - ruskou - italskou WinKlav 2000 je univerzální ovladaè klávesnice, který vznikl na základì požadavku pøekladatelù a uživatelù výpoèetní techniky. Slouží k uživatelskému pøedefinování kláves na klávesnici poèítaèe. Je pøedevším vhodný pro: - nadefinování libovolného znaku ze znakové sady fontu (<,, ±,,, &,,, ~ apod.) pod libovolnou klávesu (kombinaci kláves). - vytvoøení vlastní klávesnice dle individuálních požadavkù (napø. standardní ruskou klávesnici lze pøedefinovat na ruskou s èeským rozložením, stejnì tak lze nadefinovat i další - rumunskou, øeckou apod., pøièemž znaky, které èeská abeceda nemá lze nadefinovat logicky pod kombinace kláves, aby umístìní bylo intuitivní, a tím lehce zapamatovatelné (napø. znak z rumunské abecedy - þ by bylo asi vhodné nadefinovat pod kombinace kláves Ctrl+T a Þ pod kombinaci Shift+Ctrl+T apod.). POZOR!! Uživatelská pøíruèka popisuje nejnovìjší verze pro 32-ti bitové systémy (Windows 95, 98, NT a 2000). Proto v pøípadì instalace pro Windows 3.1x nemusí být nìkteré nové funkce spustitelné (proveditelné). V pøípadì zájmu o instalaci pro Windows 3.1x kontaktujte obchodní oddìlení, které Vám podá bližší informace o možnosti nákupu této verze (platí pouze pro kombinaci jazykù - angliètina + nìmèina + ruština + francouzština + španìlština + italština se starší slovní zásobou). Na závìr bychom Vám chtìli podìkovat, že jste se rozhodli pro náš software a vìøíme, že s ním budete spokojeni. Doufáme, že k tomu pøispìje i tato Uživatelská pøíruèka, ve které jsou jednotlivé funkce podrobnì popsány. Pro snazší orientaci se nadpisy èasto shodují s položky nabídky. Všem uživatelùm budeme vdìèní za pøipomínky èi návrhy, které mùžete zasílat na nebo na adresu naší spoleènosti: REWIN, s.r.o., P.O.BOX 4, Praha 4. Ti z Vás, kteøí nám zašlou Registraèní kartu (poslední list Uživatelské pøíruèky) a vyplní požadované údaje, budou dostávat informace o nových verzích, rozšíøeních slovní zásoby, pøípadnì dalších našich produktech. Všechny tyto informace budou též zveøejnìny na internetových stránkách

7 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA Chcete-li provést instalaci nové verze (instalovat upgrade) nebo reinstalaci slovníku, pøeètìte si nejdøíve oddíl II, bod 1.2. Po prvním vložení disku CD-ROM do jednotky CD-ROM, by se mìlo CD automaticky spustit. Pokud máte tuto vlastnost Windows vypnutu, musíte CD spustit mechanicky (klepnìte na tlaèítko Start a potom na pøíkaz Spustit, zde zadejte název jednotky CD-ROM a soubor start.exe). Po potvrzení tlaèítkem OK se objeví úvodní obrazovka. Klepnutím na tlaèítka Informace se mùžete dovìdìt více o instalovaných produktech. Pro správné zobrazení tìchto informací musíte mít nainstalován nìjaký internetový prohlížeè. Úvodní program se snaží tuto informaci zjistit sám (hledá Internet Explorer). Máte-li instalován jiný prohlížeè, musíte zadat cestu ke spouštìcímu souboru (z nabídky - Konfigurace cest). Pokud na poèítaèi nemáte instalován žádný, informace o produktech si nezobrazíte. Na další práci se slovníkem ani s ovladaèem klávesnice instalace internetového prohlížeèe vliv nemá! Klepnutím na tlaèítko Instalace WinGED 2000 nebo Instalace WinKlav 2000 se objeví dialog, ve kterém si zvolíte instalaèní jazyk, po potvrzení se objeví dialog (viz obr., obdobný je i pro WinKlav 2000). Pokud nezadáte instalaèní kód (umístìn na vnitøní stranì Uživatelské pøíruèky), mùžete si klepnutím na tlaèítko Demo verze nainstalovat demonstraèní verzi. Demonstraèní verze slovníku není èasovì omezena. Omezena je slovní zásoba v každém jazyce - pouze na písmeno D. Pokud zvolíte instalaci demonstraèní verze ovladaèe klávesnice, získáte plnì funkèní produkt na 100 dní od první instalace. V pøípadì vypršení této zkušební lhùty nelze ovladaè klávesnice spustit, ani znovu pøeinstalovat, a tím získat dalších 100 dní! Demonstraèní verze obou produktù používejte pouze na vyzkoušení funkcí a na seznámení se s produktem. Pøi následné instalaci ostré verze, dojde k pøeinstalování (a tím také k pøepsání datových souborù). Proto jakékoliv zmìny (doplòky slovní zásoby, nastavení) nelze pøenést z demonstraèní verze do verze ostré. Další prùbìh instalace je podrobnì popsán v následujících kapitolách každého produktu. Zadáním instalaèního kódu a stisknutím tlaèítka Pokraèovat (viz dialog), zaène instalace ostré verze produktu, kterou jste si zakoupili. Další prùbìh instalace je podrobnì popsán v následujících kapitolách každého produktu. Poznámka: zobrazovat úvodní obrazovku Tuto možnost jistì uvítají všichni, kdo si zvolí variantu instalace: Varianty instalace slovníku - Vìtšinu nechat na CD (úspora místa - pomalejší odezva). Jejím odznaèením zakážete automaticky zobrazovat úvodní obrazovku pøi novém naèítání CD

8 II. SLOVNÍK WINGED INSTALACE A ODINSTALACE SLOVNÍKU 1.1. Instalace jednouživatelské verze Po vybrání komunikaèního jazyka instalace, zadání instalaèního kódu a následném zapsání názvu firmy a jména uživatele (tyto položky jsou povinné a jejich délka je minimálnì 5 znakù) je nutné si správnì nastavit parametry instalace (viz dialog). Vyberte cílový operaèní systém POZOR!! Výbìr cílového operaèního systému je tøeba udìlat správnì. Pokud si nejste jisti, kterou verzi Windows používáte, poklepejte na ikonu Tento poèítaè, z nabídky zvolte Nápovìda (objeví se položka O systému Windows XX) nebo kontaktujte pøímo svého dodavatele. V pøípadì chybného výbìru mùže dojít k problémùm pøi komunikaci slovníku s ostatními aplikacemi (pro každou verzi systému se instaluje jiný ovládací program). Varianty instalace slovníku V dalším kroku se musíte rozhodnout, zda se má slovník kompletnì nainstalovat na pevný disk poèítaèe (velikost instalace je závislá od instalovaných slovníkù - až 130 MB) - rychlejší odezva, není vyžadováno CD, nebo se mají nainstalovat jen nejdùležitìjší soubory (velikost instalace je opìt závislá od instalovaných slovníkù - až 30 MB) - pomalejší odezva, podle rychlosti CD (nelze však øíci, èím rychlejší jednotka CD-ROM, tím rychlejší odezva, protože se musí brát v úvahu i poèáteèní rozbìh), ale na disku se ušetøí místo - hlavní soubory se slovní zásobou zùstanou na CD

9 Cesty ke slovní zásobì a programu Pøestože je slovník plnì 32-ti bitová aplikace, instalaèní program nepracuje s dlouhými názvy souborù (adresáøù), ale pouze s krátkými (max. do znakù). Proto pokud chcete nainstalovat slovník do takového adresáøe, musíte použít starou DOSovou konvenci (napø. C:\Program Files\Wg2000\ je tøeba zapsat jako C:\PROGRA~1\WG2000\). POZOR!! V pøípadì, že si doinstalováváte další jazyky na již jednou instalovaný slovník, zachovávejte stejné adresáøe. V opaèném pøípadì budou pracovat správnì jen jazyky nainstalované jako poslední. Vyberte slovníky, které chcete instalovat Pokud instalaci slovníku provádíte na poèítaèi poprvé, máte v pøípadì demonstraèní verze zatrženy všechny slovní zásoby, v pøípadì ostré verze pak slovní zásoby, které jste si zakoupili. Pokud jste však nejdøíve nainstalovali demonstraèní verzi slovníku a potom instalujete ostrou verzi bez pøedešlé odinstalace, musíte si slovní zásoby znovu vybrat. U každé slovní zásoby lze instalovat i jeden libovolný smìr (napø. jen A-È). Pokud jste vše zadali správnì klepnìte na tlaèítko Instalace. Po instalaci je vhodné provést restart poèítaèe! 1.2. Reinstalace slovníku a instalace nové verze Pokud budete provádìt jednu z tìchto instalací, je nutné, pokud jste si obohacovali pøípadnì upravovali slovní zásobu, tyto zmìny zazálohovat! Reinstalace slovníku Pøi reinstalaci slovníku proveïte Archivaci hesel (podrobný popis je uveden v bodì 7.4.) a po znovunaistalování slovníku pak Naètení archivovaných hesel (podrobný popis je uveden v bodì 7.5.) Instalace nové verze Pokud vlastníte slovník GED a chystáte se instalovat aktuální verzi slovníku WinGED 2000, je tøeba øíci, že instalací nového slovníku nedochází k pøeinstalaci slovníku GED, oba slovníky lze mít nainstalovány souèasnì. Tuto variantu však nedoporuèujeme, proto pokud jste úspìšnì nainstalovali novou verzi slovníku (postup instalace viz oddíl I, bod 2), slovník GED z disku poèítaèe odstraòte. U nižších verzí vymazáním, u vyšších (poèínaje verzí 6.1) odinstalováním. Než však pøistoupíte k tomuto kroku, musíte si uvìdomit, že odstranìním slovníku GED pøijdete o veškerá rozšíøení, která jste bìhem používání slovníku provedli. Pokud je chcete zachovat proveïte nejdøíve Export hesel ze všech slovníkù, ve kterých byly tyto zmìny provedeny (viz pøíslušná kapitola Uživtelské pøíruèky slovníku GED, v pøípadì, že ji již nemáte, mùžete postupovat podle bodu 7.1.), to se vztahuje i na novì vytvoøené uživatelské slovníky (jazyk 3-10 respektive 7-10). Po exportu je nutné provést Import hesel do slovníku WinGED 2000 (viz bod 7.2). Pro slovní zásobu novì vytvoøených uživatelských slovníkù musíte nejdøíve založit na zbylých volných pozicích slovníku WinGED 2000 nové uživatelské slovníky (viz bod 3.4.), do kterých následnì provedete Import hesel (viz bod 7.2). Jestliže se rozhodnete slovník GED na disku ponechat a definovali jste si tlaèítka do textového editoru MS-WORD, nelze tato tlaèítka nadefinovat také pro slovník WinGED 2000, nebo používají stejná makra. POZOR!! Vámi modifikované klávesnice nelze pøenést do vyšší verze slovníku, je tedy nutné je - 7 -

10 znovu v nové verzi slovníku definovat (viz kapitola 8). Pokud vlastníte slovník WinGED 2000 verze 1.7 a nižší (verzi programu zjistíte z nabídky Pomoc, O programu) a chystáte se instalovat aktuální verzi slovníku, je tøeba øíci, že instalací nového slovníku dochází k pøeinstalaci starší verze, a tím i k odstranìní provedených rozšíøení, je to dáno zmìnou øazení hesel. Pokud je chcete zachovat proveïte nejdøíve Export hesel ze všech slovníkù, ve kterých byly tyto zmìny provedeny (viz pøíslušná kapitola Uživatelské pøíruèky slovníku WinGED, v pøípadì, že ji již nemáte, mùžete postupovat podle bodu 7.1.), to se vztahuje i na novì vytvoøené uživatelské slovníky (jazyk 7-10). Po instalaci nové verze slovníku (postup instalace viz oddíl I, bod 2) je nutné provést Import hesel (viz bod 7.2.), pro slovní zásobu novì vytvoøených uživatelských slovníkù musíte nejdøíve založit na zbylých volných pozicích nové uživatelské slovníky (viz bod 3.4.), do kterých následnì provedete Import hesel (viz bod 7.2.). POZOR!! Vámi modifikované klávesnice lze pøenést do vyšší verze slovníku, je tedy nutné, chcete-li zachovat soubory s definovanými klávesnicemi, pøed instalací nové verze zazálohovat tyto soubory (*.wkb a *.ini) do jiného adresáøe a po její instalaci soubory pøepsat soubory zálohovanými. Pokud vlastníte slovník WinGED 2000 verze 1.8 a vyšší a chystáte se instalovat aktuální verzi slovníku, je tøeba øíci, že instalací nového slovníku dochází k pøeinstalaci starší verze, a tím i k odstranìní provedených rozšíøení (pokud je chcete zachovat proveïte nejdøíve Export hesel ze všech slovníkù, ve kterých byly tyto zmìny provedeny, viz pøíslušná kapitola Uživatelské pøíruèky slovníku WinGED, v pøípadì, že ji již nemáte, mùžete postupovat podle bodu 7.1.), kromì pøípadu, že jste si vytvoøili nové uživatelské slovníky (jazyk 7-10), které nejsou na pozicích instalovaných slovníkù (slovník anglický lesnický a døevaøský, polský, rumunský) viz tabulka: jazyk pozice jazyk pozice angliètina 1 italština 6 nìmèina 2 lesnický a døevaøský 7 ruština 3 polština 8 francouzština 4 rumunština 9 španìlština 5 Pokud by mìlo dojít ke kolizi, je nutné ještì pøed zaèátkem instalace nové verze slovníku provést Export hesel tohoto jazyka (viz bod 7.1.). Po instalaci nové verze slovníku (postup instalace viz oddíl I, bod 2) je nutné pro slovní zásobu novì vytvoøených uživatelských slovníkù nejdøíve založit na zbylých volných pozicích nové uživatelské slovníky (viz bod 3.4.), do kterých následnì provedete Import hesel (viz bod 7.2.). POZOR!! Vámi modifikované klávesnice lze pøenést do vyšší verze slovníku, je tedy nutné, chcete-li zachovat soubory s definovanými klávesnicemi, pøed instalací nové verze zazálohovat tyto soubory (*.wkb a *.ini) do jiného adresáøe a po její instalaci soubory pøepsat soubory zálohovanými Instalace sí ové verze Budete-li slovník instalovat ze sí ového serveru, ve kterém bude sdíleno instalaèní CD, je nutné nejdøíve toto CD namapovat pro všechny ostatní stanice, protože instalaèní program neumí pracovat pøímo se sí ovou cestou, která obsahuje také jméno serveru. V pøípadì instalace sí ové verze je možné slovník nainstalovat ve dvou režimech. První režim je - 8 -

11 takový, že všichni pøipojení uživatelé sdílejí stejnou slovní zásobu a modifikace slovní zásoby jedním uživatelem se okamžitì projeví u ostatních pøipojených uživatelù. V takovém pøípadì na sí ový disk (souborový server) nainstalujte jak hlavní, tak doplnìnou slovní zásobu (viz obr.). Na jednotlivé stanice nainstalujte jen ovládací program (Wg2000.exe) již bez slovní zásoby. Pøi této instalaci se dá sdìlit, ke kterým slovním zásobám bude mít tato stanice pøístup. Jednotlivé slovní zásoby se zaškrtnou. Aby se již nekopírovala slovní zásoba na server, zaškrtne se volba Sí ová instalace (viz obr.). Po takto provedené instalaci je nutné provést namapování sí ového disku a adresáøe, kde leží slovní zásoba tak, aby datové soubory byly pøístupné z jednotlivých pracovních stanic. Tím se zaruèí, že všichni uživatelé budou mít k dispozici jednotný slovník, který mùže být on-line doplòován o další firemní hesla a jejich pøeklady. Ve druhém režimu provozu sí ové verze slovníku je možné, aby všichni pøipojení uživatelé na - 9 -

12 zaèátku sdíleli stejnou databázi slov, ale jednotlivé modifikace této databáze se neprojeví u ostatních pøipojených uživatelù. V takovém pøípadì na sí ový disk (souborový server) nainstalujte jen hlavní slovní zásobu (viz obr.). Na jednotlivé stanice nainstalujte jak ovládací program (Wg2000.exe), tak doplnìnou slovní zásobu (viz obr.). Po takto provedené instalaci je nutné provést namapování sí ového disku a adresáøe, kde leží hlavní slovní zásoba tak, aby datové soubory byly pøístupné z jednotlivých pracovních stanic. Tím se zaruèí, že všichni uživatelé budou mít k dispozici pùvodní slovník, ale jednotliví uživatelé se nebudou nijak ovlivòovat. POZOR!! Pro sí ovou instalaci používejte jen instalaèní CD s kódem sí ová verze. V opaèném pøípadì mùže dojít k nekonzistenci datových souborù slovníkù, a tím ke ztrátì vìtšiny dat

13 1.4. Odinstalace slovníku Slovník WinGED 2000 lze odinstalovat odinstalaèním programem (tlaèítko Start, potom Programy, WinGED 2000 a Uninstal). 2. PRÁCE SE SLOVNÍKEM WINGED Spuštìní slovníku Slovník se spustí poklepnutím na ikonu slovníku. Po spuštìní se objeví hlavní dialogové okno slovníku (viz obr.). Editaèní øádek pro zápis hesla Seznam pøíbuzných hesel podle abecedy Seznam všech pøekladù vybraného hesla 2.2. Ovládání slovníku Ovládání slovníku je velmi jednoduché a intuitivní, lze ho provádìt hned nìkolika zpùsoby: 1. prostøednictvím hlavní nabídky (viz obr.) lze pøistoupit na všechny funkce slovníku, a to pouze s použitím klávesnice nebo pomocí myši. Popis jednotlivých funkcí se zobrazuje v dolním stavovém (nápovìdném) øádku. 2. prostøednictvím tlaèítek (viz obr.) - tlaèítka umístìná na panelu nástrojù (viz obr., nastavení po

14 psáno v bodì 3.1) symbolizují vìtšinu funkcí. Pøi umístìní ukazatele myši na tato tlaèítka se zobrazí bublinová nápovìda s krátkým popisem jejich funkce. O nìco podrobnìjší popis se zobrazí i v dolním stavovém (nápovìdném) øádku. 3. prostøednictvím funkèních kláves - nìkolik funkcí slovníku bylo nadefinováno i pod funkèní klávesy. Seznam jednotlivých kláves a jejich funkcí, které se provedou je následující: F1 - spustí nápovìdu F2 - vyvolá okno s historií posledních hledaných hesel F3 - zmìní smìr pøekladu pro daný slovník F4 - provede zpìtný pøeklad pro vybraný pøeklad F5 - vyvolá dialog pro úpravu vybraného hesla F6 - vyvolá dialog pro vložení nového hesla nebo jeho pøekladu F7 - vyvolá seznam nepravidelných sloves (zatím jen pro angliètinu a nìmèinu) F8 - zapíná a vypíná napojení slovníku na schránku 2.3. Vyhledání pøekladu zvoleného hesla Do editaèního øádku hlavního dialogového okna zapište pøekládané heslo. Již pøi zápisu slovník nabízí hesla, která jsou shodná s již zapsaným øetìzcem. Pokud se hledané heslo zobrazí v seznamu hesel, zvolte ho poklepáním nebo kurzorovými šipkami, v dolním oknì se objeví jeho pøeklady. Pokud ke zvolenému heslu existuje pøepis výslovnosti (angliètina), zobrazí se hned pod seznamem originálù. POZOR!! Protože tøídìní nerozlišuje malá a velká písmena, ani pøehlasované samohlásky, mùžete pøi vyhledávání v nìmecké slovní zásobì zapisovat heslo bez pøehlásek, tedy bez pøepínání z èeské klávesnice na nìmeckou. Øazení použité ve slovníku ignoruje malá/velká písmena, ignoruje nepísmenné znaky kromì:,, ;, *, mezera, které mají nejvyšší prioritu. Vytvoøíte-li si nový uživatelský slovník, pro který bude tøeba upravit øazení (napø.: pro dánštinu, bulharštinu,...), neváhejte kontaktovat výrobce Pøenos pøes schránku (clipboard) Zápis hesla je možné také pøenést z jiné aplikace pøes schránku - v každém programu Úpravy (Edit) a Kopírovat (Copy) nebo pomocí kombinace kláves (Ctrl+C ~ ve vìtšinì aplikací kopírování) nebo klepnutím na pøíslušné tlaèítko na panelu nástrojù (viz bod 3.1.). Vložení do slovníku pak pøes Úpravy a Vlož nebo pomocí kombinace kláves (Ctrl+V ~ ve vìtšinì aplikací vložení) nebo klepnutím na pøíslušné tlaèítko. Zvolený pøeklad nebo jeho požadovanou èást mùžete obdobným zpùsobem pøenést do textu. Pøi oznaèování myší platí tato pravidla: l klepnutím kdekoli na øádku oznaèíte celý øádek; l poklepnutím za pøekladem oznaèíte poslední slovo; l poklepnutím na pøekladu oznaèíte to slovo, nad kterým se kurzor právì nachází; l stisknutím a následným tahem myši zleva nebo zprava oznaèíte libovolnou èást pøekladu. Zcela libovolnou èást pøekladu je možné vybrat klávesnicí pomocí kombinace kláves Shift+šipka vlevo nebo šipka vpravo. POZOR!! K práci se schránkou nepoužívejte pravé tlaèítko myši (v pøípadì ruštiny pøenese chybný øetìzec znakù)!

15 Pokud chcete schránku napojit pøímo na slovník, ètìte bod Propojení slovníku s dalšími programy Propojení slovníku s MS-WORDem Tato možnost slouží k urychlení pøekladù jednotlivých hesel pøi práci s MS-WORDem. Staèí jen vybrat heslo nebo slovní spojení a pak klepnout na tlaèítko na panelu nástrojù v textovém editoru MS-WORD. Slovník se automaticky vyvolá a pøeloží dané heslo. Zvolený pøeklad si ze slovníku pøenesete pøes schránku a vložíte ho po pøepnutí do WORDu zpìt do textu. Propojení proveïte až po prvním spuštìní slovníku. Spus te MS-WORD. Pro WORD verze 6.0 a 95 z nabídky zvolte Soubor a potom Šablony. Pro WORD 97 a 2000 Nástroje a potom Šablony a doplòky. V dialogovém oknì, které se objeví, klepnìte na tlaèítko Organizátor a potom na tlaèítko Zavøít soubor (v levé èásti dialogu). Nápis na tlaèítku se zmìní na Otevøít soubor, po jeho stisknutí ze standardního dialogu pro výbìr souborù vyberte soubor se jménem Wg2000.dot - pokud se nepoužívají dlouhé názvy a cesty, jinak Wg2032.dot, soubory jsou uloženy v adresáøi, kam byl instalován slovník (též na CD). Pod pravým oknem musí být šablona, do které chcete, aby se vložily propojovací tlaèítka (vìtšinou Normal.dot). Nyní v dialogu vyberte kartu Panely nástrojù a v levém oknì, kde je vybrána šablona Wg2000.dot nebo Wg2032.dot se objeví: Panel nástrojù 1 (angliètina), Panel nástrojù 2 (nìmèina), Panel nástrojù 3 (ruština), Panel nástrojù 4 (francouzština), Panel nástrojù 5 (španìlština), Panel nástrojù 6 (italština), Panel nástrojù 7 (polština), Panel nástrojù 8 (anglický lesnický a døevaøský), Panel nástrojù 9 (rumunština). Vyberte ty, které chcete používat (oznaèeny modøe), dejte Kopírovat do Normal.dot. Potom v dialogu vyberte kartu Makra a v levém oknì, kde je vybrána šablona Wg2000.dot nebo Wg2032.dot se objeví: WGAC a WGCA (angliètina), WGNC a WGCN (nìmèina), WGRC a WGCR (ruština), WGFC a WGCF (francouzština), WGSC a WGCS (španìlština), WGIC a WGCI (italština), WGPC a WGCP (polština), WGLESC a WGCLES (anglický lesnický a døevaøský), WGRUMC a WGCRUM (rumunština). Vyberete ty, které chcete používat a dejte Kopírovat do Normal.dot. Po provedení tìchto úkonù klepnìte na tlaèítko Zavøít. Tím by mìla být instalace propojení hotova. Pokud nejsou ve WORDu nová tlaèítka viditelná, je tøeba z nabídky zvolit Zobrazit a potom Panely nástrojù a zatrhnout klepnutím panely nástrojù, které jste si zvolili. POZOR!! Pokud jste nainstalovali novou verzi slovníku a máte definováno propojení pøedešlé verze s MS-WORDem, je nutné toto propojení ve Vaší šablonì zrušit (vìtšinou se jedná o šablonu Normal.dot), a to vymazáním jak z Panelu nástrojù, tak z Maker (obrácený postup než pøi definování propojení) Instalace propojení s ostatními programy Instalaci tlaèítek popsanou v bodì lze provést jen u textových editorù WORD poèínaje verzí 6.0. Se všemi aplikacemi pod Windows (vèetnì WORDu) lze propojit slovník pøes schránku. Propojení se provede z nabídky Konfigurace a potom Konfigurace slovníku a ztržením volby Napojení slovníku pøi spuštìní. Tato volba zpùsobí, že se slovník ihned po spuštìní napojí na schránku. Jakmile se ve schránce objeví nové slovo nebo slovní spojení, slovník se vyvolá do popøedí a pøeloží heslo nebo slovní spojení uložené ve schránce. Bìhem práce se slovníkem je možné propojení se schránkou zapnout nebo vypnout, a to pomocí tlaèítek na panelu nástrojù nebo z nabídky Úpravy a potom Aktivace propojení se schránkou (Zrušení propojení se schránkou)

16 nebo pøímo klávesou F Práce s nápovìdou Nápovìda se vyvolá z nabídky Pomoc a potom Nápovìda (též tlaèítko nebo klávesa F1). Nápovìda je øešena hypertextovì tak, jak je v aplikacích pod Windows bìžné Ukonèení práce se slovníkem Pro ukonèení práce se slovníkem zvolte z nabídky Soubor a potom Konec. Slovník se ještì zeptá Opravdu si pøejete ukonèit program?, potvrzením tlaèítka Ano se program ukonèí (nastavení potvrzování volby viz bod 3.1.). Program lze ukonèit i uzavøením okna. 3. KONFIGURACE 3.1. Konfigurace slovníku Pøi prvním spuštìní slovníku je vhodné nastavit požadovanou konfiguraci. Z nabídky zvolte Konfigurace a potom Konfigurace slovníku. Do editaèního pole Historie slovíèek zapište požadovaný poèet naposledy hledaných hesel, která se mají pamatovat (standardnì je 10). Do editaèního pole Znak oddìlující poznámky zapište znak, kterým chcete oznaèovat zápisy pod èarou (standardnì. ). Tento znak musíte zapsat vždy pøed poznámky, které chcete zapsat pod èáru a které budou zobrazovány pouze u tohoto hesla. V editaèním poli Cesta k souborùm s hlavní slovní zásobou a Cesta k souborùm s doplnìnou slovní zásobou je zapsána cesta, ve které jsou uloženy datové soubory slovníku, ovìøte jejich správnost (v pøípadì, že jste tyto cesty pøi instalaci nemìnili, kontrola není nutná). Pokud není žádoucí, aby slovník pøi ukonèení vyžadoval potvrzení ukonèení, je tøeba odznaèit Potvrzovat volbu ukonèení slovníku. Pro snazší komunikaci s ostatními programy je možné slovník napojit na schránku, popsáno v bodì Slovník umožòuje práci s deseti rùznými slovními zásobami, pøièemž pozice pro slovní zásobu anglickou, nìmeckou, ruskou, francouzskou, španìlskou a italskou jsou pevnì nadefinovány. Jejich popisy kromì Tlaèítka nelze mìnit. V pøípadì, že jste si zakoupili i nìkterý ze slovníkù (anglický lesnický a døevaøský, polský, rumunský), jsou obsazeny další pozice dle tabulky v bodì U tìchto jazykù lze nápisy (Název pro originál, Název pro pøeklad, Název slovníku,...) mìnit. Zbylé pozice slouží k vytváøení nových uživatelských slovníkù (viz bod 3.4.). Pøidávání a odebírání tlaèítek z panelu nástrojù lze provést v nabídce Konfigurace a potom Konfigurace slovníku a tlaèítka Panel nástrojù. Zde se na levé stranì zobrazí úplný seznam všech tlaèítek (rychloikon). Pomocí jednotlivých tlaèítek Kopie, Vymazat, Pøesun nahoru a Pøesun dolù je možné pøesunout zvolená tlaèítka na pravou stranu (zobrazí se v Panelu nástrojù pod hlavní nabídkou slovníku) a stanovit jejich poøadí. Slovník umožòuje komunikovat (veškeré nápisy) v rùzných jazycích. Standardnì se dodává komunikace ve všech sedmi jazycích. Výbìr jiného komunikaèního jazyka je možný v dialogu Konfigurace slovníku, v poli se seznamem Komunikaèní jazyk. Do dalších jazykù jsou pøeloženy pouze nápisy, nikoli kontextová nápovìda (Help)

17 3.2. Nastavení fontu Nastavení fontù (zmìna písma, jeho øezu, velikosti a skriptu) se vyvolá z nabídky Konfigurace a potom Nastavení fontu. Zde je možné zvolenému slovníku pøiøadit k jeho originálu, výslovnosti i pøekladu libovolný druh písma, který je nainstalován ve Windows. Po stisku tlaèítka Font pro originál nebo Font pro výslovnost nebo Font pro pøeklad se objeví standardní dialog Windows pro výbìr fontu. Ve Windows 98, NT a 2000 se volba jednotlivých skriptù (význam skriptù popsán v bodì 8.7) pøímo nezobrazuje v dialogu pro výbìr fontu, ale je možné jednotlivé skripty vybrat dodateènì v následujícím dialogu Nastavení øazení Nastavení øazení slouží k nastavení správného algoritmu pro øazení hesel v novì vytvoøených uživatelských slovnících. Standardnì se používá øazení anglické pro Slovník anglicko-èeský, øazení èeské pro Slovník èesko-anglický, Slovník èesko-nìmecký,.... Nastavení øazení se vyvolá z nabídky Konfigurace a potom Nastavení øazení. POZOR!! Zmìnu øadícího algoritmu provádìjte pouze na prázdných datových souborech vybraného slovníku. V opaèném pøípadì mùže dojít pro daný slovník k chybné funkci Založení nového uživatelského slovníku Nové uživatelské slovníky lze založit na zbylých pozicích (pokud jste si nezakoupili žádný ze slovníkù - anglický lesnický a døevaøský, polský, rumunský), máte k dispozici ještì ètyøi pozice (jazyk 7-10). Pokud hodláte v budoucnu nìkterý z uvedených slovníkù dokoupit, jejich pozici neobsazujte (pøiøazení pozic je uvedeno v tabulce kapitoly ). POZOR!! Než zaènete zakládat nový uživatelský slovník musíte nejdøíve inicializovat datové soubory (viz bod 7.6). Potvrzením tlaèítka OK byla provedena inicializace datových souborù a mùžete tedy pøistoupit k vlastnímu definování. Z nabídky zvolte Konfigurace a potom Konfigurace slovníku. Na zvolenou volnou pozici zapište do editaèního pole Název pro originál název, jak se má jmenovat originál, do editaèního pole Název pro pøeklad název, jak se má jmenovat pøeklad a editaèního pole Název slovníku název, jak se má jmenovat tento nový slovník. V pøípadì slovníku portugalsko-èeského bude Název pro originál obsahovat Portugalský originál, název pro pøeklad Èeský pøeklad a Název slovníku bude obsahovat Slovník portugalsko-èeský, obdobnì zapište i pro opaèný smìr. Pokud chcete vybírat nový slovník pomocí tlaèítka umístìného na panelu nástrojù, zapište do editaèního pole Tlaèítko písmeno, pod kterým se má jazyk zobrazovat. Povoleno je jedno písmeno z anglické abecedy. Aby se tlaèítko zobrazovalo, musí být také vybrán G-Blok jednotlivých jazykù (již pøednastaveno). Po potvrzení tlaèítky OK a Ano jste založili nové uživatelské slovníky. V následných krocích je nutné nastavit font (viz bod 3.2.) a správné øazení (viz bod 3.3.). Nyní jsou slovníky pøipraveny k vkládání slovní zásoby (zpùsoby vkládání jsou podrobnì popsány v kapitole 4 a 7) Konfigurace klávesnice Pøi psaní v cizích jazycích mohou pùsobit problémy hesla, ve kterých se vyskytují znaky, které èeská abeceda neobsahuje. Pøepnutí klávesnice ve Windows (rozložení klávesnice dané standardem zemì,

18 ve které je daný jazyk jazykem úøedním - nemìnné, nelze modifikovat) umožní tato hesla zapsat, ale málokdo ví, pod kterou klávesou je daný znak nadefinován. Samozøejmì, že se to dá zjistit metodou pokus - omyl a následným polepením kláves klávesnice. Dá se to vyøešit zakoupením klávesnice daného jazyka. Nic z toho však asi není optimálním øešením. Všem, kdo se s tìmito problémy potýkají, nabízíme elegantní a hlavnì univerzální øešení, a to takové, že si aktivujete pøiøazení klávesnic, které lze dále modifikovat (interní funkce slovníku WinGED 2000) k jednotlivým jazykùm. Aktivaci provedete z nabídky (Konfigurace, Konfigurace klávesnice) a zatržením volby Aktivovat, po provedení tohoto kroku nemusíte pøi zmìnì slovníku pøepínat klávesnice ve Windows. V levé èásti tohoto dialogu je seznam všech slovníkù. Zvolením jednoho z nich a klepnutím na tlaèítko Konfigurace v horní èásti (Klávesnice pro originál) vidíte rozložení kláves pro daný jazyk. Postupným zapnutím tlaèítek (bílé pozadí) Shift, Ctrl, Alt, pøípadnì jejich kombinací zjistíte jaké znaky jsou pod danou klávesou (kombinací kláves) nadefinovány. Pokud Vám umístìní znaku pod urèitou klávesou (kombinací kláves) nevyhovuje, pøípadnì nìkteré znaky chybí (pøiøazené klávesnice berte za základ), ètìte pozornì kapitolu 8. Stisknutím tlaèítka Konec zavøete obrazovku s rozložením klávesnice, následným stisknutím tlaèítka OK jste zpìt v hlavním dialogovém oknì slovníku Pøiøazení zvolenému jazyku soubor s jinou klávesnicí Název souboru, ve kterém je uloženo nastavení klávesnice je zobrazeno v editaèním poli dialogu Konfigurace klávesnice napø. pod nápisem Klávesnice pro originál. Tlaèítkem Procházet si mùžete ke zvolenému jazyku pøiøadit klávesnici jinou, která nejvíce vyhovuje svým rozmístìním. Soubory s definovanými klávesnicemi (pøípona wkb) se instalují do stejného adresáøe jako ovládací program slovníku. Standardnì je pøednastaven adresáø C:\Wg2000\. Slovník je dodáván s deseti pøednastavenými a jednou prázdnou klávesnicí: 1) Cz.wkb - upravená èeská klávesnice, ve které je zamìnìno písmeno y za písmeno z (stejnì tak Y za Z ) a naopak (obdoba klávesnic jazykù západních), a kde je navíc nadefinován pod horní levou klávesou ( ; ) prefix (P3) pro pøehlásku -, pro psaní znakù nìmecké abecedy, lze ho použít i pøi psaní ß 2) Def.wkb - prázdná klávesnice 3) Mad.wkb - standardní maïarská klávesnice 4) Nem.wkb - standardní nìmecká klávesnice 5) Nem2.wkb - upravená nìmecká klávesnice, shodná s americkou, v kombinaci s klávesou Ctrl se zobrazují pøehlásky a ß 6) Pol.wkb - standardní polská klávesnice 7) Rus.wkb - standardní ruská klávesnice 8) Rus2.wkb - upravená ruská klávesnice, rozložení kláves odpovídá èeské klávesnici 9) Slo.wkb - standardní slovenská klávesnice 10) Sp.wkb - standardní španìlská klávesnice 11) Us.wkb - standardní americká klávesnice POZOR!! Klávesnici lze pøiøadit (modifikovat) i pro výslovnost a pøeklad. Pokud zvolenému jazyku pøiøazujete klávesnici pro originál i pøeklad, neznamená to, že jste pøiøadili klávesnici i opaènému smìru slovníku. Pø.: Chceme pøiøadit Slovníku nìmecko-èeskému standardní nìmeckou klávesnici (primárnì je pøednastavena upravená nìmecká klávesnice), slovník je nainstalován v adresáøi C:\Wg2000\. 1. Zvolíme Slovník nìmecko-èeský

19 2. Vybíráme klávesnici pro originál. Po klepnutí na tlaèítko Procházet vybereme soubor Nem.wkb a potvrdíme tlaèítkem Otevøít. Pod nápisem Klávesnice pro originál se nám objeví: C:\Wg2000\Nem.wkb. Klávesnici pro pøeklad ponecháme C:\Wg2000\Cz.wkb (již pøednastaveno). 3. Zvolíme Slovník èesko-nìmecký. 4. Vybíráme klávesnici pro pøeklad. Po klepnutí na tlaèítko Procházet vybereme soubor Nem.wkb a potvrdíme tlaèítkem Otevøít. Pod nápisem Klávesnice pro pøeklad se nám objeví: C:\Wg2000\Nem.wkb. Klávesnici pro originál ponecháme C:\wg2000\Cz.wkb (již pøednastaveno). Pokud jste si založili vlastní uživatelské slovníky (jiné než A-È a È-A) a aktivovali jste si pøiøazení klávesnic, je tøeba právì tìmto slovníkùm pøiøadit správné klávesnice (primárnì nastaveny Us.wkb a Cz.wkb. Pokud Vám žádná z nadefinovaných klávesnic nevyhovuje, musíte si založit klávesnici novou (viz bod 3.5.2) Vytvoøení nové klávesnice Pokud chcete vytvoøit úplnì novou klávesnici, je nutné v dialogu Konfigurace klávesnice klepnout na tlaèítko Nová klávesnice, objeví se dialog s názvem Založení souboru s klávesnicí, kde v editaèním poli pro Název souboru zadáte název souboru s novou klávesnicí. Zadáním shodného názvu s již vytvoøeným, pøemažete jeho pùvodní obsah. Po potvrzení tlaèítkem Otevøít (dojde k probliknutí) se objeví obdobný dialog s názvem Na které klávesnici založit, ve kterém je nutné vybrat na jaké klávesnici chcete novou klávesnici založit. Pokud chcete úplnì prázdnou, vyberte klávesnici Def.wkb. Pro definici jednotlivých kláves ètìte pozornì kapitolu Standardní klávesnice V levém dolním rohu dialogu Konfigurace klávesnice je nápis Standardní klávesnice v jehož editaèním poli není zadána žádná klávesnice. Tato èást dialogu slouží k zadání klávesnice právì pro zápis v tìchto editaèních polích slovníku, kromì editaèních polí pro zápis hesel. Pokud není zadaná žádná klávesnice, bere se aktuální klávesnice Windows. Dùvodem, proè tato možnost ve slovníku je, je napø. nemožnost zápisu \ z èeské klávesnice (nutné pro zadávání cest k souborùm), proto je vhodné si za standardní klávesnici zvolit Us.wkb Podpora zápisu zprava doleva V pravém horním rohu dialogu Konfigurace klávesnice je možnost zatržení zápisu zprava doleva. Slovník podporuje i tuto formu zápisu. POZOR!! Automatické pøepínání klávesnic v závislosti na zvoleném jazyce, pøípadnì jejich modifikace podle pøání uživatele je interní záležitostí slovníku WinGED Pokud chcete využívat tìchto výhod i v ostatních aplikacích pod Windows (MS-Word, MS-Outlook, MS-PowerPoint apod.), vyzkoušejte si náš další produkt - WinKlav 2000, jehož demoverzi najdete též na instalaèním CD Uložit aktuální pozici slovníku Tato volba slouží k uložení nastavené velikosti a umístìní hlavního dialogového okna slovníku. Je pøístupná z nabídky Konfigurace a potom Uložit aktuální pozici slovníku

20 4. MANIPULACE SE SLOVY 4.1. Oprava již existujícího hesla nebo jeho pøekladù Slovník WinGED 2000 umožòuje úpravu (editaci) nejen vlastních rozšíøení, ale i pùvodní slovní zásoby. Po vybrání hesla (slovního spojení) k úpravì zvolte z nabídky Manipulace se slovy a potom Oprava již existujícího hesla nebo jeho pøekladù (též tlaèítkem z Panelu nástrojù nebo klávesou F5), zobrazí se dialog (viz obr.). V jeho levé èásti se zobrazí vybrané heslo, pod ním výslovnost (u angliètiny) a všechny jeho pøeklady. Po provedené úpravì (lze provádìt i úpravy poøadí pøekladù), doplnìní (pro vložení poznámky zapište na zaèátek øádku nejdøíve Znak oddìlující poznámky - nastaveno pøi konfiguraci slovníku a potom vlastní poznámku) mùžete volitelnì tyto zmìny pøevést i do opaèného smìru slovníku. Ke zrychlení použijte tlaèítko. Poznámky se též pøenesou, ale ve slovníku se nezobrazí (nelze mít poznámku jako originál). Zrušení pøekopírování je možné pomocí tlaèítka Vyèištìní. Po klepnutí na tlaèítko OK se zvolené opravy aplikují na slovní zásobu slovníku, a to tak že se pùvodní originál vèetnì všech jeho pøekladù nahradí novým (upraveným) originálem s novými (upravenými) pøeklady Vložit nové heslo nebo jeho pøeklad Pokud hodláte do slovníku vložit nové heslo (slovní spojení), zvolte z nabídky Manipulace se slovy a potom Vložit nové heslo nebo jeho pøeklad (též tlaèítkem z Panelu nástrojù nebo klávesou F6), objeví se obdobný dialog jako na obr. v bodì 4.1. Navíc je tam tlaèítko Další slovo, pomocí kterého mùžete vkládat více hesel za sebou, nebo potvrzením tlaèítka OK byste nejen vložení potvrdili, ale zároveò byste tento dialog opustili. Ke vkládání dalších pøekladù lze zvolit i postup popsaný v bodì Vymazání celého hesla Po vybrání hesla (slovní spojení) urèeného k vymazání vèetnì všech jeho pøekladù, zvolte z nabídky Manipulace se slovy a potom Vymazání celého hesla (též tlaèítkem z Panelu nástrojù), objeví se obdobný dialog jako na obr. v bodì 4.1. Potvrzením volby tlaèítkem OK se heslo se všemi pøeklady vymaže z datových souborù slovníku. Pokud heslo promítnete i do opaèného smìru hesla se s pøekladem též odstraní Vymazání jen jednoho pøekladu Pokud chcete vymazat jen jeden pøeklad zvoleného hesla, lze to provést tak, že si oznaèíte pøeklad urèený k výmazu (napø. klepnutím za pøekladem), dále zvolte z nabídky Manipulace se slovy

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2.

Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2. Obsah 1. Instalace programu 1.1. Instalace do adresáøe s nižší verzí 1.2. Instalace do nového adresáøe 1.3. Nastavení sazeb pro rok 2009 2. Finance (podvojné úèetnictví) 2.1. Vzorce pøedkontací pro úètování

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

NEWTON Dictate 2.6 / NET

NEWTON Dictate 2.6 / NET Projekt OP LZZ CZ.1.04/4.1.00/48.00040, příjemce podpory: Česká inspekce životního prostředí Zefektivnění činnosti inspektorů České inspekce životního prostředí NEWTON Dictate 2.6 / NET Uživatelský manuál

Více