}w!"#$%&'()+,-./012345

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky }w!"#$%&'()+,-./012345<ya Využití informačních technologií na podporu zavádění systémů integrovaného managmentu Bakalářská práce Radovan Leistner jaro 2004

2 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal, nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Děkuji především vedoucímu své bakalářské práce prof. RNDr. Jiřímu Hřebíčkovi, CSc., za odbornou pomoc a podporu. Také bych chtěl velmi poděkovat Bc. Lucii Leistnerové, za podnětné připomínky a podporu, které mne dovedly k cíli. i

3 Shrnutí Tato bakalářská práce zpracovává analýzu aktuálního stavu systémů řízení pomocí informačních technologií a návrh informačního systému s použitím současných technologií. Následující kapitoly se zabývají výsledky analýzy a návrhem pro zavádění těchto systémů a jejich implementace do praxe. Klíčová slova systémy řízení, management jakosti, environmentální management, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ii

4 Obsah 1 Úvod 1 2 Pojmy ISO - International Organization for Standardization Proč jsou tak důležité standardy? Systémy integrovaného managementu Informační systém v prostředí 3 3 Cíl práce Požadavky na systém Analýza systémů integrovaného managementu v prostředí Internetu 6 5 Management jakosti Charakteristika Analýza Enviromentální management Charakteristika Analýza Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Charakteristika Analýza Návrh systému pro správu dokumentů Popis systému Datový model Seznam událostí ERD diagram Funkční model Kontextový diagram DFD diagram Závěr 22 iii

5 Kapitola 1 Úvod Pro stále rostoucí počet českých firem je potřeba nalézt způsob, jakým jednoduše umožnit vystavení informací týkajících se jejich systémů řízení pomocí informačních technologií. Stav zpracování systémů řízení pomocí informačních technologií u českých firem se v poslední době zlepšil, ale stále existuje velké procento firem, které nevyužívají všech možností dnešních technologií. Právě ty nabízí spousty prvků, jak prezentovat svou firmu širokému okruhu veřejnosti. Tato bakalářská práce tedy popisuje shrnutí výsledků analýzy stavu využití informačních systémů v oblasti integrovaného managementu a návrh systému pro prezentaci a správu dokumentů týkajících se právě systémů řízení. 1

6 Kapitola 2 Pojmy 2.1 ISO - International Organization for Standardization Jedná se o síť národních standardizačních organizací 148 zemí s centrálním sekretariátem v Ženevě ve Švýcarsku. Tato organizace byla oficiálně založena 23. února roku 1946 na základě pravidla, že každý stát může mít pouze jednoho člena. Samotný název ISO je odvozen z řeckého slova isos, které v překladu znamená stejný. ISO je nevládní organizace. Členové nejsou v tomto případě součástí systému Spojených národů nebo vládních delegací. Nicméně ISO zaujímá zvláštní postavení mezi veřejným a soukromým sektorem. Je to na jedné straně díky faktu, že mnoho členů je součástí vládních struktur svých zemí nebo jsou řízeny vládou. Na druhou stranu ostatní členové mají své počátky v soukromém sektoru, kdy byly založeny díky národní spolupráci průmyslových asociací Proč jsou tak důležité standardy? Pokud by neexistovaly žádné standardy, jistě bychom si toho brzy všimli. Standardy mají ohromný přínos pro většinu aspektů našeho života. Přesto je velmi často tento přínos skoro neviditelný. Děje se to v případech, kdy neexistují standardy, jejichž důležitost je nutné přenést i do domácností. Příkladem mohou být uživatelé výrobků, kteří si rychle po zakoupení povšimnou, že se přístroj rozbije díky nízké kvalitě nebo nejsou kompatibilní s již vlastněným zařízením, případně jsou nespolehlivé nebo dokonce nebezpečné. Pokud však výrobky splňují naše požadavky, máme tendenci to považovat za samozřejmost. Obvykle si ale neuvědomujeme roli, kterou v tom všem hrají standardy, při zvyšování stupně kvality, bezpečnosti, spolehlivosti, efektivity a zaměnitelnosti. Organizace ISO je největší světový tvůrce standardů. Přestože je základní čínností vývoj technických standardů, standardy ISO mají zároveň důležitou odezvu i v ekonomické a společenské sféře. Standardy ISO jsou přínosem pro celou společnost. Mezinárodní standardy, které organizace ISO vyvíjí jsou velice užitečné. Jsou potřebné pro všechny typy průmyslových a obchodních organizací, pro vlády, pro dodavatele a zákazníky výrobků a služeb jak ve veřejných, tak i v soukromých sektorech a hlavně pro osoby v roli spotřebitelů a koncových uživatelů. 2

7 Standardy ISO přispívají k efektivnějšímu, bezpečnějšímu a bezchybnému vývoji, výrobě a zásobování výrobky a službami. Umožňují jednodušší a poctivější obchodování mezi zeměmi. Zajišťují vládám technické základy pro zdravotní, bezpečnostní a enviromentální legislativu. Přispívají k přenosu technologií do rozvojových zemí. ISO standardy též slouží k ochraně spotřebitelů a uživatelů výrobků a služeb. 2.2 Systémy integrovaného managementu Formalizované manažerské systémy se objevuji ve větším měřítku již od počátku 80. let 20. století. V současné době existují tři hlavní oblasti, pro něž jsou manažerské systémy implementovány. Jedná se o: management jakosti enviromentální management management bezpečnostni a ochrany zdraví při práci V historii manažerských systémů se nejdříve objevují systémy managementu jakosti, jež jsou orientovány na výrobek, respektive jeho kvalitu. Historicky mladší než systémy managementu jakosti jsou systémy enviromentálního managementu, které se zabývají dopadem celého životního cyklu výrobku na životní prostředí, z čehož vyplývá, že tyto systémy jsou orientovány především na proces výroby. Nejmladší z uvedené trojice systémů jsou systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež se orientují na zaměstnance firmy, tedy na člověka. Jelikož však nelze firmu řídit podle několika souběžných na sobě vzájemně nezávislých systémů řízení, je zapotřebí tyto systémy integrovat. Systém, který vznikl integrací více manažerských systémů zaměřených na různé oblasti řízení firmy, se nazývá systém integrovaného managementu. Ve světovém měřítku uplatňuje řada velkých firem nástroje integrovaného managementu trvale ve své činnosti. Důvody, které vedou tyto podniky k jeho zavádění, jsou zejména ekonomická výhodnost a zlepšení image firmy. Narozdíl od velkých firem jsou tyto systémy v malých a středních podnicích poměrně málo rozšířeny. 2.3 Informační systém v prostředí WWW Informační systém ve webovém prostředí je aplikace, která se používá pomocí WWW prohlížeče. Je psána prostředky, které jsou typické pro webové prostředí. Tj. na straně serveru to jsou jazyky PHP, ASP, CGI, Perl,... a v klientské části se spouští programy psané v jazycích JavaScript, Java, Flash,... Jádro takového informačního systému je v programech na webovém serveru a klienti k němu přistupují pomocí svých webových prohlížečů (namísto speciální aplikace, která se musí na uživatelův počítač nainstalovat), které bývají již dnes distribuovány s většinou uživatelských prostředí. Důležitou otázkou okolo informačních systémů v prostředí WWW je otázka zabezpečení. Klasický HTTP protokol, který se používá pro komunikaci na WWW je nešifrovaný. 3

8 Lze však velmi výhodě použít jeho šifrovaného dvojníka HTTPS. Používá pro zabezpečení technologii asymetrické kryptografie SSL. Dalším způsobem pro zabezpečení přístupu jsou různé typy autentizačních metod vůči serverové části informačního systému. 4

9 Kapitola 3 Cíl práce Cílem této práce je analýza systémů řízení prezentovaných v prostředí Internetu a vytvoření návrhu systému, pomocí kterého bude prováděna správa dokumentů spojených s implementací a provozováním systémů integrovaného managementu. 3.1 Požadavky na systém V systému se budou ukládat informace o dokumentech týkajících se systémů řízení. Dokumenty budou moci ručně přidávat zaměstnanci ze svých pracovních stanic po přihlášení se na server. Na serveru budou ukládány informace o dokumentech a certifikacích v databázi. Dokumenty samotné budou uloženy na lokálním disku v předem dané stromové struktuře odpovídající standardům. Vzdálená správa dokumentů bude možná pouze po autentizaci přes šifrované spojení. Zálohování dokumentů bude prováděno pravidelně. Uživatelé tohoto systému si budou schopni dokumenty uložené na serveru prohlížet, případně stahovat na své pracovní stanice přes webové rozhraní. Dále bude existovat možnost vytvářet grafy pro přehlednější analýzu uchovávaných informací. 5

10 Kapitola 4 Analýza systémů integrovaného managementu v prostředí Internetu Následující 3 kapitoly zpracovávají výsledky analýzy systémů řízení v prostředí Internetu. V analýze jsem se zaměřoval hlavně na zpracování jednotlivých systémů řízeni, dostupnost informací týkajících se těchto systémů a cizojazyčné překlady. Použité nástroje Seznam nástrojů používaných během analýzy. Operační systémy 1. RedHat Linux release 9 (Shrike) 2. Windows XP Professional Webové prohlížeče 1. Opera Galeon Internet Explorer 6 V dnešní době nabízí webové technologie spousty nástrojů. Některé však nejsou dostatečně kompatibilní se všemi webovými prohlížeči. Hlavním používaným prohlížečem byla Opera s podporou technologie Flash. Problémy se zobrazováním kaskádových stylů a jednoduchých javascriptů bylo možné řešit diky prohlížeči Galeon. Oba zmíněné prohlížeče byly provozovány na operačním systému Linux. Pro ostatní případy bylo nutné použít prohlížeč Internet Explorer splečnosti Microsoft provozovaný na systému Windows XP, taktéž od společnosti Microsoft. Pro vyhledávání stránek jsem používal portál Google. 6

11 Kapitola 5 Management jakosti 5.1 Charakteristika Norma ISO 9000:2000 obsahující základy, zásady a slovník systému managementu jakosti definuje jakost jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Požadavkem je zde míněna potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné. Management jakosti zahrnuje všechny činnosti vedení podniku, které stanovují politiku jakosti, cíle a odpovědnosti a realizují je takovými prostředky, jako je plánování, řízení, prokazování a zlepšování jakosti. Management jakosti je odpovědností všech úrovní vedení, ale musí být řízen vrcholovým vedením. Jeho realizace je věcí všech zaměstnanců organizace. Systém managementu jakosti pak obsahuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci managementu jakosti, je navrhován především pro uspokojování interních potřeb vedení podniku a je širší než požadavky určitého zákazníka. 5.2 Analýza V současné době je systémy managementu jakosti certifikováno 5299 firem. Na stránkách jsem zvolil dostatečně velký vzorek těchto podniků, abych zajistil dostatečnou vypovídací schopnost. Tento vzorek obsahoval jeden tisíc firem. Některé odkazy na firmy byly duplicitní, většinou díky recertifikaci z normy ISO 9001:1994 na normu ISO 9001:2000, případně z normy ISO 9002 na jednu z norem ISO V první části jsem se zaměřil na jazykové zpracování těchto systémů. Přirozeně největší podíl na stránkách má český jazyk, avšak vyskytlo se 16 případů, kdy byly stránky bez zpracování v českém jazyce. Tyto případy se objevovují většinou u místních poboček zahraničních firem. Druhým nejčastějším jazykem je angličtina především zásluhou velké rozšířenosti tohoto jazyka ve světě. Třetím nejčastějším jazykem je němčina, kdy zvláště u hranic s Německem a Rakouskem existují silné obchodní vazby. Detailnější informace o použitých jazycích poskytuje tabulka

12 Jazyk Počet Anglický 255 Arabský 1 Bulharský 1 Český 688 Francouzský 6 Chorvatský 1 Italský 1 Maďarský 3 Německý 97 Polský 10 Ruský 28 Španělský 2 Tabulka 5.1: Použité jazyky ISO9000 Obrázek 5.1 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 5.1. Pro uchování přehlednosti bylo nutné shromáždit vyjímečně používané jazyky do skupiny Ostatní. Obrázek 5.1: ISO použité jazyky V druhé části analýzy jsem zkoumal dostupnost a způsob zpracování informací o certifikaci. Nejčastějším případem zpracování byla pouze strohá zmínka o certifikaci buď v podobě drobné ikony certifikačního orgánu s označením získané certifikace nebo jednořádkové shrnutí. Druhým nejčastějším případem byly vystavené nasnímané certifikáty. Vysoké procento stránek vůbec neobsahovalo zmínku o certifikaci nebo stránky neexistovaly. Tabulka 5.2 obsahuje souhrn výsledků analýzy. Je však potřeba dodat, že v devatenácti případech byly stránky kompatibilní pouze s prohlížečem Internet Explorer firmy Microsoft, v osmi 8

13 případech byly vystavené politiky jakosti v nestandardním formatu.doc a v deseti případech byly systémy jakosti zpracovány pouze v cizím jazyce. Způsob zpracování Počet Vystavené certifikáty 243 Vystavené politiky 70 Pouze zmínka o certifikaci 248 Bez zmínky o certifikaci 144 Neexistující stránky 135 Nefunkční stránky 28 Tabulka 5.2: Zpracování ISO9000 Obrázek 5.2 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 5.2. Obrázek 5.2: Zpracování ISO9000 9

14 Kapitola 6 Enviromentální management 6.1 Charakteristika Pojem systém enviromentálního managementu (EMS), je přesně vymezen a normalizován. Podle mezinárodní definice jde o součást celkového řídícího systému podniku, která využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku pro stanovení, realizaci a revizi jeho enviromentální politiky. Důležitým znakem EMS je, že si jej jakákoliv organizace, bez rozdílu typu, velikosti a charakteru, může sama vytvořit jako součást svého celkového řízení. V podstatě je EMS řada vzájemně koordinovaných činností, jež podnik systematicky a vědomě začleňuje do svého řídícího systému, aby tak mohl plánovitě snižovat svůj negativní dopad na životní prostředí. Zavedení systému enviromentálního managementu je iterativní spojitý proces. Vždy po splnění zadaného úkolu se vytýčí úkol nový. Pro konkrétní zavádění enviromentálního manažerského systému v podniku lze používat různých nástrojů. 6.2 Analýza V současné době je systémy enviromentálního managementu certifikováno 393 firem. Na stránkách jsem zvolil dostatečně velký vzorek těchto podniků, abych zajistil dostatečnou vypovídací schopnost. Tento vzorek obsahoval všech 393 firem. Některé odkazy na firmy byly duplicitní, většinou díky aktualizaci údajů o firmě. Stejně jako v předchozí kapitole jsem se nejprve zaměřil na jazykové zpracování těchto systémů. Opět největší podíl na stránkách má český jazyk, avšak vyskytlo se 29 případů, kdy byly stránky bez zpracování v českém jazyce. Tyto případy se objevovují většinou u místních poboček zahraničních firem. Druhým nejčastějším jazykem je angličtina především zásluhou velké rozšířenosti tohoto jazyka ve světě. Třetím nejčastějším jazykem je němčina, kdy zvláště u hranic s Německem a Rakouskem existují silné obchodní vazby. V jednom případě byly stránky zpracovány i v poněkud netradičních jazycích podobných 10

15 čínštině. Tyto jazyky jsem shrnul ve skupině Ostatní. Detailnější informace o použitých jazycích poskytuje tabulka 6.1. Jazyk Počet Arabský 1 Anglický 125 Český 277 Francouzský 5 Chorvatský 1 Maďarský 1 Německý 42 Polský 1 Ruský 10 Španělský 5 Švédský 1 Ostatní 1 Tabulka 6.1: Použité jazyky ISO14001 Obrázek 6.1 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 6.1. Pro uchování přehlednosti bylo nutné shromáždit vyjímečně používané jazyky do skupiny Ostatní. Obrázek 6.1: ISO použité jazyky V druhé části analýzy jsem zkoumal dostupnost a způsob zpracování informací týkajících se enviromentálního managementu. Nejčastějším případem zpracování byly snadno dostupné a přehledně zpracované enviromentální politiky. Druhým nejčastějším případem 11

16 byly vystavené nasnímané certifikáty. Třetím nejčastějším případem zpracování byly pouze strohé zmínky o certifikaci buď v podobě drobné ikony certifikačního orgánu s označením získané certifikace nebo jednořádkové shrnutí. Vysoké procento stránek vůbec neobsahovalo zmínku o certifikaci nebo stránky neexistovaly. Tabulka 6.2 obsahuje souhrn výsledků analýzy. Je však potřeba dodat, že v deseti případech byly stránky kompatibilní pouze s prohlížečem Internet Explorer firmy Microsoft, v sedmi případech byly vystavené politiky jakosti v nestandardním formatu.doc a ve dvou případech byly systémy jakosti zpracovány pouze v cizím jazyce. Ve srovnání se zpracováním politik jakosti je zřejmé, že firmy certifikované v oblasti enviromentálního managementu jsou si vědomy velké odpovědnosti vůči svému okolí, což se odráží i na vyšší kvalitě zpracování stránek. Způsob zpracování Počet Vystavené certifikáty 55 Vystavené politiky 154 Pouze zmínka o certifikaci 50 Bez zmínky o certifikaci 11 Neexistující stránky 52 Nefunkční stránky 11 Tabulka 6.2: Zpracování ISO14001 Obrázek 6.2 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 6.2. Obrázek 6.2: Zpracování ISO

17 Kapitola 7 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 7.1 Charakteristika Přijetí a systematické zavedení souboru účinných opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) může být ku prospěchu všech zainteresovaných stran. Organizace všech druhů a velikostí si osvojují systematický přístup k řízení BOZP a k rozvíjení systémů managementu BOZP (HSMS Health and Safety Management System) v kontextu všeobecného růstu zájmu všech zainteresovaných stran o otázky BOZP, změn právních předpisů, dalších opatření k podpoře trvalého zlepšování BOZP. Organizace zavádějí HSMS z mnoha důvodů, včetně právních pohnutek, etických ohledů, pracovně-právních vztahů a ekonomických aspektů. Zavedení HSMS vede především k omezení nemocí z povolání a pracovních úrazů, při minimalizaci nákladů spojených s nehodami na pracovišti. HSMS rovněž slouží některým organizacím k tomu, aby interně a v některých případech i navenek prokazovaly, že systematicky omezují rizika, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace. Definice v připravované české normě ČSN pro BOZP říká, že systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) je ta část celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnost, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje pro vývoj, zavedení, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, a tím příspívá k omezení rizik, která jsou spojena s činností organizace. 7.2 Analýza V současné době je systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikováno pouze 21 firem. Na stránkách jsem tedy jako vzorek zvolil všechny tyto podniky, abych zajistil dostatečnou vypovídací schopnost. Některé odkazy na firmy 13

18 byly duplicitní, většinou díky aktualizaci údajů o firmě. V první části jsem se zaměřil na jazykové zpracování těchto systémů. Přirozeně největší podíl na stránkách má český jazyk, avšak vyskytl se jeden případ, kdy byly stránky bez zpracování v českém jazyce. Druhým nejčastějším jazykem je angličtina především zásluhou velké rozšířenosti tohoto jazyka ve světě. Třetím nejčastějším jazykem je trochu překvapivě ruština. Detailnější informace o použitých jazycích poskytuje tabulka 7.1. Jazyk Počet Anglický 8 Český 14 Německý 1 Ruský 2 Tabulka 7.1: Použité jazyky OHSAS18001 Obrázek 7.1 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 7.1. Obrázek 7.1: OHSAS použité jazyky V druhé části analýzy jsem zkoumal dostupnost a způsob zpracování informací o certifikaci. Nejčastějším případem zpracování byly snadno dostupné a přehledně zpracované enviromentální politiky. Druhým nejčastějším případem byly vystavené oscanované certifikáty. Avšak vzhledem k počtu certifikovaných firem normami BS 8800/OHSAS nelze považovat rozdíly za podstatné. Tabulka 7.2 obsahuje souhrn výsledků analýzy. Je však potřeba dodat, že v jednom případě byly stránky kompatibilní pouze s prohlížečem Internet Explorer firmy Microsoft. 14

19 Způsob zpracování Počet Vystavené certifikáty 4 Vystavené politiky 5 Pouze zmínka o certifikaci 3 Bez zmínky o certifikaci 3 Neexistující stránky 3 Tabulka 7.2: Zpracování OHSAS18001 Obrázek 7.2 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 7.2. Obrázek 7.2: Zpracování OHSAS

20 Kapitola 8 Návrh systému pro správu dokumentů 8.1 Popis systému Systém IMS organizuje správu dokumentů souvisejících s certifikacemi systémů integrovaného managementu. Zpracovává žádosti o výpisy certifikací, dokumentů, scanů nebo grafů, úpravy údajů vyskytujících se v systému nebo žádosti o zobrazení dokumentů, grafů či scanů. Dále vykonává pravidelné zálohy. V současné době je většina pracovních stanic provozována na systému Microsoft Windows. Návrh však není tímto faktem nijak omezen, jelikož je nezávislý na použitých platformách. Možnost přístupu mají tři typy uživatelů správce, zaměstnanec a auditor. Pro zaměstnance je přístup k serveru pouze z dostupných pracovních stanic ve firmě. Auditor může přistupovat do systému odkudkoliv stejně jako správce. Ten však nemá tak omezená práva při práci v systému ve srovnání s auditorem. Správce může vypisovat seznamy certifikací nebo osob, editovat osoby, certifikace a scany týkající se certifikací, nebo si též může nechat zobrazit scany dokumentů týkajících se certifikace. Zaměstnanec může vypisovat grafy, dokumenty a certifikace, přidávat nebo rušit dokumenty k certifikacím, editovat grafy a položky grafů, nebo si může nechat zobrazit grafy, případně dokumenty. Auditor je umožněno vypisovat certifikace a dokumenty nebo zobrazovat dokumenty. 16

21 8.2 Datový model Seznam událostí Seznam událostí, na které systém IMS reaguje: SPRAVCE IMS(SI) 1. vypsání seznamu možných certifikací, certifikací, osob 2. editace osoby, certifikace, scanu 3. zobrazení scanu AUDITOR IMS(AI) 1. vypsání certifikace, dokumentu 2. zobrazení dokumentu ZAMESTNANEC IMS(ZI) 1. vypsání dokumentů, certifikace 2. editace dokumentu, grafu 3. edituj položku grafu 4. zobrazení dokumentu 5. zobraz graf IMS IMS 1. zálohova systému ERD diagram Entita Seznam certifikaci obsahuje informace o dostupných certifikacích. Primárním klíčem je atribut ID seznam certifikaci. Atributy Norma a Nazev jsou jednoznačné. Atribut Skupina představuje určení oblasti, do které daná certifikace spadá. Atribut Norma již představuje určení konkrétní certifikace. Atribut Název uchovává slovní pojmenování certifikace. Atribut Poznamky obsahuje dodatečné údaje týkající se certifikace. Entita Certifikace obsahuje informace o získaných certifikacích. Primárním klíčem je atribut ID certifikace, cizím klíčem je ID seznam certifikaci z entity Seznam certifikaci. Atribut Datum revize představuje datum rok měsíc den, kdy byla provedena revize dané certifikace. Atribut Poznamky obsahuje dodatečné informace týkající se certifikace. Atribut Datum vystaveni představuje datum rok měsíc den, kdy byla certifikace oficiálně uznána splněním kontrolního auditu a obdržením certifikátu. Vztah Seznam certifikaci:certifikace je 0:1, ten přiřazuje jedinou certifikaci k jedné z položek seznamu certifikací, přičemž položka ze seznamu certifikací nemusí určovat žádnou certifikaci. 17

22 Obrázek 8.1: ERD diagram Entita Scan certifikace obsahuje informace o scanech obdržených certifikátů. Primárním klíčem je atribut ID scan, cizím klíčem je ID certifikace z entity Certifikace. Atribut Nazev si uchovává informaci o názvu souboru, jenž obsahuje scan k certifikaci určené cizím klíčem. Atribut Cesta obsahuje plnou cestu adresářovou strukturou k souboru. Vztah Certifikace:Scan certifikace je 1:N, ten přiřazuje jedinou certifikaci ke scanu certifikátu, přičemž více scanům může být určující jedna certifikace. Entita Graf obsahuje informace o grafech týkajících se certifikací. Primárním klíčem je atribut ID graf, cizím klíčem jsou ID Osoba z entity Osoba a ID certifikace z entity Certifikace. Atribut Nazev uchovává slovní pojmenování grafu. Atributy Popis X a Popis Y obsahují popisné informace os grafu. Atribut Barva určuje barvu výplně grafu. Atribut Typ určuje typ grafu. Tento atribut může nabývat hodnot sloupcovy, bodovy, carovy nebo kruhovy. Atribut Datum zmeny představuje datum rok měsíc den, kdy byl graf naposledy modifikován. Vztah Certifikace:Graf je 1:N, ten přiřazuje jedinou certifikaci ke grafu, přičemž více grafům může být určující jedna certifikace. 18

23 Entita Polozka grafu obsahuje informace o jednotlivých položkách grafů. Primárním klíčem je atribut ID polozka, cizím klíčem je ID graf z entity Graf. Atribut Hodnota uchovává hodnotu položky grafu. Vztah Polozka grafu:graf je 1:N, ten přiřazuje jediný graf k položce grafu, přičemž více položkám grafu může být určující jeden graf. Entita Dokument obsahuje informace o dokumentech týkajících se certifikací. Primárním klíčem je atribut ID dokumentu, cizím klíčem jsou ID osoba z entity Osoba a ID certifikace z entity Certifikace. Atribut Typ představuje určení typu souboru podle jeho přípony. Atribut Nazev uchovává jméno souboru bez přípony. Atribut Cesta popisuje kompletní cestu adresářovou strukturou k danému souboru. Atribut Velikost obsahuje velikost souboru v bajtech. Atribut Datum zmeny představuje datum rok měsíc den, kdy byl soubor naposledy upravován. Vztah Certifikace:Dokument je 1:N, ten přiřazuje jedinou certifikaci k dokumentu, přičemž více dokumentům může být určující jedna certifikace. Entita Osoba obsahuje informace o osobách s přístupem do systému. Primárním klíčem je atribut ID osoba. Atributy Jmeno a Prijmeni uchovávají křestní jméno a příjmení osoby. Atribut E mail obsahuje informaci o adrese osoby pro elektronickou poštu. Atribut Telefon uchovává kontakt na osobu v podobě telefonního čísla, pokud takové číslo existuje. V případě, že osobě není přiděleno žádné telefonní číslo, zůstává tento atribut prázdný. Vztah Osoba:Dokument je 1:N, ten přiřazuje jedinou osobu k dokumentu, přičemž více dokumentům může být určující jedna osoba. Vztah Osoba:Graf je 1:N, ten přiřazuje jedinou osobu ke grafu, přičemž více grafům může být určující jedna osoba. 8.3 Funkční model Kontextový diagram Kontextový diagram popisuje rozhraní mezi uživateli a systémem. Všechny datové proudy směřující do systému označují akce, na které systém reaguje buď změnou stavu nebo příslušným výstupním proudem nebo obojím najednou. V proudu dat SI vstupují do systému žádosti o vypsání seznamu možných certifikací, certifikací nebo osob, editace osoby, certifikace nebo scanu k certifikaci, zobrazení scanů. V proudu dat IS vystupují ze systému odpovědi na žádosti o vypsání seznamu možných certifikací, certifikací nebo osob, editace osoby, certifikace nebo scanu k certifikaci, zobrazení scanů. V proudu dat AI vstupují do systému žádosti o vypsání certifikací nebo dokumentů, zobrazení dokumentů. 19

24 Obrázek 8.2: Kontextový diagram V proudu dat IA vystupují ze systému odpovědi na žádosti o vypsání certifikací nebo dokumentů, zobrazení dokumentů. V proudu dat ZI vstupují do systému žádosti o vypsání grafů, dokumentů a certifikací, přidání/zrušení dokumentu k certifikaci, editaci grafu nebo položky grafu, zobrazení grafů nebo dokumentů. V proudu dat IZ vystupují ze systému odpovědi na žádosti o vypsání grafů, dokumentů a certifikací, přidání/zrušení dokumentu k certifikaci, editaci grafu nebo položky grafu, zobrazení grafů nebo dokumentů DFD diagram Diagram datových toků popisuje systém jako síť procesů, které plní danou funkci a předávají si data. Procesy označují část sytému, která transformuje určité vstupy na výstupy. Paměť modeluje data v klidu, která jsou uchovávána na určitém místě pro pozdější použití. Datový tok znázorňuje cesty, po kterých určitá data putují. Terminátor je entita z vnějšího světa, se kterou systém komunikuje. Jednotlivá označení struktur DFD diagramu naleznete na obrázku 5.3. Obrázek 8.3: Označení DFD struktur 20

25 Procesy jsou pojmenovány podle seznamu událostí. Datové toky mezi terminátory a procesy představují rozhraní systému. Obrázek 8.4: DFD diagram 21

26 Kapitola 9 Závěr V této bakalářské práci jsem provedl analýzu stávajících informačních systémů v oblasti integrovaného managementu nabízených na Internetu. Analýzu jsem zaměřil především na jazykové zpracování, dostupnost a způsob zpracování informací systémů managementu. Ze získaných poznatků jsem navrhl platformě nezávislý informační systém pro správu dokumentů týkajících se certifikace, pomocí kterého může být spravována jakákoliv firma. Zavedením tohoto systému se ve firmě usnadní správa a zpřehlední tok certifikačních dokumentů. Systém je pro firmu též ekonomicky výhodný, jelikož využívá technických prostředků, kterými již společnost disponuje. Směrem, kterým lze navržený systém dále rozvíjet, může být implementace funkcí pro tvorbu certifikačních dokumentů přímo v systému nebo funkcí pro automatickou tvorbu dokumentů nebo formulářů. 22

27 Literatura [1] Url ISO Overview. [2] Url ISO cz - Certifikace systémů řízení. [3] Url The Czech Environment Management Center. [4] Url EMAS. [5] Hřebíček Jiří, Ráček Jaroslav. Systémy integrovaného managementu [6] Leistnerová Lucie. Webový informační systém pro správu internetové kavárny, [bakalářská práce]. [7] Motyčka Jiří. Informační systém pro rehabilitační oddělení nemocnice, [diplomová práce]. 23

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti

Informace a využití výpočetní techniky. v managementu jakosti Informace a využití výpočetní techniky v managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Otakar Král a kol. Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2004 Publikace

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Management řízení kvality na veřejných vysokých školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lenka

Více

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů

Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Webová aplikace redakčního systému pro správu a vytváření dokumentů BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ivo Drgáč Brno, podzim 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Informační systém pro překladatelskou agenturu INFORMATION SYSTEM FOR TRANSLATION AGENCY

Informační systém pro překladatelskou agenturu INFORMATION SYSTEM FOR TRANSLATION AGENCY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY Faculty of mechanical engineering Institute of Automation and Computer Science

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Systém pro využívání metodiky Management of Business Informatics

Systém pro využívání metodiky Management of Business Informatics České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systém pro využívání metodiky Management of Business Informatics Bc. Michal Dobiáš

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Martin Geleta Bankovní management

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komunikace v projektovém týmu Communication within the project team Hana Preslová Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více