}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky }w!"#$%&'()+,-./012345<ya Využití informačních technologií na podporu zavádění systémů integrovaného managmentu Bakalářská práce Radovan Leistner jaro 2004

2 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal, nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Děkuji především vedoucímu své bakalářské práce prof. RNDr. Jiřímu Hřebíčkovi, CSc., za odbornou pomoc a podporu. Také bych chtěl velmi poděkovat Bc. Lucii Leistnerové, za podnětné připomínky a podporu, které mne dovedly k cíli. i

3 Shrnutí Tato bakalářská práce zpracovává analýzu aktuálního stavu systémů řízení pomocí informačních technologií a návrh informačního systému s použitím současných technologií. Následující kapitoly se zabývají výsledky analýzy a návrhem pro zavádění těchto systémů a jejich implementace do praxe. Klíčová slova systémy řízení, management jakosti, environmentální management, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ii

4 Obsah 1 Úvod 1 2 Pojmy ISO - International Organization for Standardization Proč jsou tak důležité standardy? Systémy integrovaného managementu Informační systém v prostředí 3 3 Cíl práce Požadavky na systém Analýza systémů integrovaného managementu v prostředí Internetu 6 5 Management jakosti Charakteristika Analýza Enviromentální management Charakteristika Analýza Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Charakteristika Analýza Návrh systému pro správu dokumentů Popis systému Datový model Seznam událostí ERD diagram Funkční model Kontextový diagram DFD diagram Závěr 22 iii

5 Kapitola 1 Úvod Pro stále rostoucí počet českých firem je potřeba nalézt způsob, jakým jednoduše umožnit vystavení informací týkajících se jejich systémů řízení pomocí informačních technologií. Stav zpracování systémů řízení pomocí informačních technologií u českých firem se v poslední době zlepšil, ale stále existuje velké procento firem, které nevyužívají všech možností dnešních technologií. Právě ty nabízí spousty prvků, jak prezentovat svou firmu širokému okruhu veřejnosti. Tato bakalářská práce tedy popisuje shrnutí výsledků analýzy stavu využití informačních systémů v oblasti integrovaného managementu a návrh systému pro prezentaci a správu dokumentů týkajících se právě systémů řízení. 1

6 Kapitola 2 Pojmy 2.1 ISO - International Organization for Standardization Jedná se o síť národních standardizačních organizací 148 zemí s centrálním sekretariátem v Ženevě ve Švýcarsku. Tato organizace byla oficiálně založena 23. února roku 1946 na základě pravidla, že každý stát může mít pouze jednoho člena. Samotný název ISO je odvozen z řeckého slova isos, které v překladu znamená stejný. ISO je nevládní organizace. Členové nejsou v tomto případě součástí systému Spojených národů nebo vládních delegací. Nicméně ISO zaujímá zvláštní postavení mezi veřejným a soukromým sektorem. Je to na jedné straně díky faktu, že mnoho členů je součástí vládních struktur svých zemí nebo jsou řízeny vládou. Na druhou stranu ostatní členové mají své počátky v soukromém sektoru, kdy byly založeny díky národní spolupráci průmyslových asociací Proč jsou tak důležité standardy? Pokud by neexistovaly žádné standardy, jistě bychom si toho brzy všimli. Standardy mají ohromný přínos pro většinu aspektů našeho života. Přesto je velmi často tento přínos skoro neviditelný. Děje se to v případech, kdy neexistují standardy, jejichž důležitost je nutné přenést i do domácností. Příkladem mohou být uživatelé výrobků, kteří si rychle po zakoupení povšimnou, že se přístroj rozbije díky nízké kvalitě nebo nejsou kompatibilní s již vlastněným zařízením, případně jsou nespolehlivé nebo dokonce nebezpečné. Pokud však výrobky splňují naše požadavky, máme tendenci to považovat za samozřejmost. Obvykle si ale neuvědomujeme roli, kterou v tom všem hrají standardy, při zvyšování stupně kvality, bezpečnosti, spolehlivosti, efektivity a zaměnitelnosti. Organizace ISO je největší světový tvůrce standardů. Přestože je základní čínností vývoj technických standardů, standardy ISO mají zároveň důležitou odezvu i v ekonomické a společenské sféře. Standardy ISO jsou přínosem pro celou společnost. Mezinárodní standardy, které organizace ISO vyvíjí jsou velice užitečné. Jsou potřebné pro všechny typy průmyslových a obchodních organizací, pro vlády, pro dodavatele a zákazníky výrobků a služeb jak ve veřejných, tak i v soukromých sektorech a hlavně pro osoby v roli spotřebitelů a koncových uživatelů. 2

7 Standardy ISO přispívají k efektivnějšímu, bezpečnějšímu a bezchybnému vývoji, výrobě a zásobování výrobky a službami. Umožňují jednodušší a poctivější obchodování mezi zeměmi. Zajišťují vládám technické základy pro zdravotní, bezpečnostní a enviromentální legislativu. Přispívají k přenosu technologií do rozvojových zemí. ISO standardy též slouží k ochraně spotřebitelů a uživatelů výrobků a služeb. 2.2 Systémy integrovaného managementu Formalizované manažerské systémy se objevuji ve větším měřítku již od počátku 80. let 20. století. V současné době existují tři hlavní oblasti, pro něž jsou manažerské systémy implementovány. Jedná se o: management jakosti enviromentální management management bezpečnostni a ochrany zdraví při práci V historii manažerských systémů se nejdříve objevují systémy managementu jakosti, jež jsou orientovány na výrobek, respektive jeho kvalitu. Historicky mladší než systémy managementu jakosti jsou systémy enviromentálního managementu, které se zabývají dopadem celého životního cyklu výrobku na životní prostředí, z čehož vyplývá, že tyto systémy jsou orientovány především na proces výroby. Nejmladší z uvedené trojice systémů jsou systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež se orientují na zaměstnance firmy, tedy na člověka. Jelikož však nelze firmu řídit podle několika souběžných na sobě vzájemně nezávislých systémů řízení, je zapotřebí tyto systémy integrovat. Systém, který vznikl integrací více manažerských systémů zaměřených na různé oblasti řízení firmy, se nazývá systém integrovaného managementu. Ve světovém měřítku uplatňuje řada velkých firem nástroje integrovaného managementu trvale ve své činnosti. Důvody, které vedou tyto podniky k jeho zavádění, jsou zejména ekonomická výhodnost a zlepšení image firmy. Narozdíl od velkých firem jsou tyto systémy v malých a středních podnicích poměrně málo rozšířeny. 2.3 Informační systém v prostředí WWW Informační systém ve webovém prostředí je aplikace, která se používá pomocí WWW prohlížeče. Je psána prostředky, které jsou typické pro webové prostředí. Tj. na straně serveru to jsou jazyky PHP, ASP, CGI, Perl,... a v klientské části se spouští programy psané v jazycích JavaScript, Java, Flash,... Jádro takového informačního systému je v programech na webovém serveru a klienti k němu přistupují pomocí svých webových prohlížečů (namísto speciální aplikace, která se musí na uživatelův počítač nainstalovat), které bývají již dnes distribuovány s většinou uživatelských prostředí. Důležitou otázkou okolo informačních systémů v prostředí WWW je otázka zabezpečení. Klasický HTTP protokol, který se používá pro komunikaci na WWW je nešifrovaný. 3

8 Lze však velmi výhodě použít jeho šifrovaného dvojníka HTTPS. Používá pro zabezpečení technologii asymetrické kryptografie SSL. Dalším způsobem pro zabezpečení přístupu jsou různé typy autentizačních metod vůči serverové části informačního systému. 4

9 Kapitola 3 Cíl práce Cílem této práce je analýza systémů řízení prezentovaných v prostředí Internetu a vytvoření návrhu systému, pomocí kterého bude prováděna správa dokumentů spojených s implementací a provozováním systémů integrovaného managementu. 3.1 Požadavky na systém V systému se budou ukládat informace o dokumentech týkajících se systémů řízení. Dokumenty budou moci ručně přidávat zaměstnanci ze svých pracovních stanic po přihlášení se na server. Na serveru budou ukládány informace o dokumentech a certifikacích v databázi. Dokumenty samotné budou uloženy na lokálním disku v předem dané stromové struktuře odpovídající standardům. Vzdálená správa dokumentů bude možná pouze po autentizaci přes šifrované spojení. Zálohování dokumentů bude prováděno pravidelně. Uživatelé tohoto systému si budou schopni dokumenty uložené na serveru prohlížet, případně stahovat na své pracovní stanice přes webové rozhraní. Dále bude existovat možnost vytvářet grafy pro přehlednější analýzu uchovávaných informací. 5

10 Kapitola 4 Analýza systémů integrovaného managementu v prostředí Internetu Následující 3 kapitoly zpracovávají výsledky analýzy systémů řízení v prostředí Internetu. V analýze jsem se zaměřoval hlavně na zpracování jednotlivých systémů řízeni, dostupnost informací týkajících se těchto systémů a cizojazyčné překlady. Použité nástroje Seznam nástrojů používaných během analýzy. Operační systémy 1. RedHat Linux release 9 (Shrike) 2. Windows XP Professional Webové prohlížeče 1. Opera Galeon Internet Explorer 6 V dnešní době nabízí webové technologie spousty nástrojů. Některé však nejsou dostatečně kompatibilní se všemi webovými prohlížeči. Hlavním používaným prohlížečem byla Opera s podporou technologie Flash. Problémy se zobrazováním kaskádových stylů a jednoduchých javascriptů bylo možné řešit diky prohlížeči Galeon. Oba zmíněné prohlížeče byly provozovány na operačním systému Linux. Pro ostatní případy bylo nutné použít prohlížeč Internet Explorer splečnosti Microsoft provozovaný na systému Windows XP, taktéž od společnosti Microsoft. Pro vyhledávání stránek jsem používal portál Google. 6

11 Kapitola 5 Management jakosti 5.1 Charakteristika Norma ISO 9000:2000 obsahující základy, zásady a slovník systému managementu jakosti definuje jakost jako stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. Požadavkem je zde míněna potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné. Management jakosti zahrnuje všechny činnosti vedení podniku, které stanovují politiku jakosti, cíle a odpovědnosti a realizují je takovými prostředky, jako je plánování, řízení, prokazování a zlepšování jakosti. Management jakosti je odpovědností všech úrovní vedení, ale musí být řízen vrcholovým vedením. Jeho realizace je věcí všech zaměstnanců organizace. Systém managementu jakosti pak obsahuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci managementu jakosti, je navrhován především pro uspokojování interních potřeb vedení podniku a je širší než požadavky určitého zákazníka. 5.2 Analýza V současné době je systémy managementu jakosti certifikováno 5299 firem. Na stránkách jsem zvolil dostatečně velký vzorek těchto podniků, abych zajistil dostatečnou vypovídací schopnost. Tento vzorek obsahoval jeden tisíc firem. Některé odkazy na firmy byly duplicitní, většinou díky recertifikaci z normy ISO 9001:1994 na normu ISO 9001:2000, případně z normy ISO 9002 na jednu z norem ISO V první části jsem se zaměřil na jazykové zpracování těchto systémů. Přirozeně největší podíl na stránkách má český jazyk, avšak vyskytlo se 16 případů, kdy byly stránky bez zpracování v českém jazyce. Tyto případy se objevovují většinou u místních poboček zahraničních firem. Druhým nejčastějším jazykem je angličtina především zásluhou velké rozšířenosti tohoto jazyka ve světě. Třetím nejčastějším jazykem je němčina, kdy zvláště u hranic s Německem a Rakouskem existují silné obchodní vazby. Detailnější informace o použitých jazycích poskytuje tabulka

12 Jazyk Počet Anglický 255 Arabský 1 Bulharský 1 Český 688 Francouzský 6 Chorvatský 1 Italský 1 Maďarský 3 Německý 97 Polský 10 Ruský 28 Španělský 2 Tabulka 5.1: Použité jazyky ISO9000 Obrázek 5.1 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 5.1. Pro uchování přehlednosti bylo nutné shromáždit vyjímečně používané jazyky do skupiny Ostatní. Obrázek 5.1: ISO použité jazyky V druhé části analýzy jsem zkoumal dostupnost a způsob zpracování informací o certifikaci. Nejčastějším případem zpracování byla pouze strohá zmínka o certifikaci buď v podobě drobné ikony certifikačního orgánu s označením získané certifikace nebo jednořádkové shrnutí. Druhým nejčastějším případem byly vystavené nasnímané certifikáty. Vysoké procento stránek vůbec neobsahovalo zmínku o certifikaci nebo stránky neexistovaly. Tabulka 5.2 obsahuje souhrn výsledků analýzy. Je však potřeba dodat, že v devatenácti případech byly stránky kompatibilní pouze s prohlížečem Internet Explorer firmy Microsoft, v osmi 8

13 případech byly vystavené politiky jakosti v nestandardním formatu.doc a v deseti případech byly systémy jakosti zpracovány pouze v cizím jazyce. Způsob zpracování Počet Vystavené certifikáty 243 Vystavené politiky 70 Pouze zmínka o certifikaci 248 Bez zmínky o certifikaci 144 Neexistující stránky 135 Nefunkční stránky 28 Tabulka 5.2: Zpracování ISO9000 Obrázek 5.2 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 5.2. Obrázek 5.2: Zpracování ISO9000 9

14 Kapitola 6 Enviromentální management 6.1 Charakteristika Pojem systém enviromentálního managementu (EMS), je přesně vymezen a normalizován. Podle mezinárodní definice jde o součást celkového řídícího systému podniku, která využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku pro stanovení, realizaci a revizi jeho enviromentální politiky. Důležitým znakem EMS je, že si jej jakákoliv organizace, bez rozdílu typu, velikosti a charakteru, může sama vytvořit jako součást svého celkového řízení. V podstatě je EMS řada vzájemně koordinovaných činností, jež podnik systematicky a vědomě začleňuje do svého řídícího systému, aby tak mohl plánovitě snižovat svůj negativní dopad na životní prostředí. Zavedení systému enviromentálního managementu je iterativní spojitý proces. Vždy po splnění zadaného úkolu se vytýčí úkol nový. Pro konkrétní zavádění enviromentálního manažerského systému v podniku lze používat různých nástrojů. 6.2 Analýza V současné době je systémy enviromentálního managementu certifikováno 393 firem. Na stránkách jsem zvolil dostatečně velký vzorek těchto podniků, abych zajistil dostatečnou vypovídací schopnost. Tento vzorek obsahoval všech 393 firem. Některé odkazy na firmy byly duplicitní, většinou díky aktualizaci údajů o firmě. Stejně jako v předchozí kapitole jsem se nejprve zaměřil na jazykové zpracování těchto systémů. Opět největší podíl na stránkách má český jazyk, avšak vyskytlo se 29 případů, kdy byly stránky bez zpracování v českém jazyce. Tyto případy se objevovují většinou u místních poboček zahraničních firem. Druhým nejčastějším jazykem je angličtina především zásluhou velké rozšířenosti tohoto jazyka ve světě. Třetím nejčastějším jazykem je němčina, kdy zvláště u hranic s Německem a Rakouskem existují silné obchodní vazby. V jednom případě byly stránky zpracovány i v poněkud netradičních jazycích podobných 10

15 čínštině. Tyto jazyky jsem shrnul ve skupině Ostatní. Detailnější informace o použitých jazycích poskytuje tabulka 6.1. Jazyk Počet Arabský 1 Anglický 125 Český 277 Francouzský 5 Chorvatský 1 Maďarský 1 Německý 42 Polský 1 Ruský 10 Španělský 5 Švédský 1 Ostatní 1 Tabulka 6.1: Použité jazyky ISO14001 Obrázek 6.1 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 6.1. Pro uchování přehlednosti bylo nutné shromáždit vyjímečně používané jazyky do skupiny Ostatní. Obrázek 6.1: ISO použité jazyky V druhé části analýzy jsem zkoumal dostupnost a způsob zpracování informací týkajících se enviromentálního managementu. Nejčastějším případem zpracování byly snadno dostupné a přehledně zpracované enviromentální politiky. Druhým nejčastějším případem 11

16 byly vystavené nasnímané certifikáty. Třetím nejčastějším případem zpracování byly pouze strohé zmínky o certifikaci buď v podobě drobné ikony certifikačního orgánu s označením získané certifikace nebo jednořádkové shrnutí. Vysoké procento stránek vůbec neobsahovalo zmínku o certifikaci nebo stránky neexistovaly. Tabulka 6.2 obsahuje souhrn výsledků analýzy. Je však potřeba dodat, že v deseti případech byly stránky kompatibilní pouze s prohlížečem Internet Explorer firmy Microsoft, v sedmi případech byly vystavené politiky jakosti v nestandardním formatu.doc a ve dvou případech byly systémy jakosti zpracovány pouze v cizím jazyce. Ve srovnání se zpracováním politik jakosti je zřejmé, že firmy certifikované v oblasti enviromentálního managementu jsou si vědomy velké odpovědnosti vůči svému okolí, což se odráží i na vyšší kvalitě zpracování stránek. Způsob zpracování Počet Vystavené certifikáty 55 Vystavené politiky 154 Pouze zmínka o certifikaci 50 Bez zmínky o certifikaci 11 Neexistující stránky 52 Nefunkční stránky 11 Tabulka 6.2: Zpracování ISO14001 Obrázek 6.2 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 6.2. Obrázek 6.2: Zpracování ISO

17 Kapitola 7 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 7.1 Charakteristika Přijetí a systematické zavedení souboru účinných opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) může být ku prospěchu všech zainteresovaných stran. Organizace všech druhů a velikostí si osvojují systematický přístup k řízení BOZP a k rozvíjení systémů managementu BOZP (HSMS Health and Safety Management System) v kontextu všeobecného růstu zájmu všech zainteresovaných stran o otázky BOZP, změn právních předpisů, dalších opatření k podpoře trvalého zlepšování BOZP. Organizace zavádějí HSMS z mnoha důvodů, včetně právních pohnutek, etických ohledů, pracovně-právních vztahů a ekonomických aspektů. Zavedení HSMS vede především k omezení nemocí z povolání a pracovních úrazů, při minimalizaci nákladů spojených s nehodami na pracovišti. HSMS rovněž slouží některým organizacím k tomu, aby interně a v některých případech i navenek prokazovaly, že systematicky omezují rizika, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace. Definice v připravované české normě ČSN pro BOZP říká, že systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) je ta část celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnost, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje pro vývoj, zavedení, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, a tím příspívá k omezení rizik, která jsou spojena s činností organizace. 7.2 Analýza V současné době je systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikováno pouze 21 firem. Na stránkách jsem tedy jako vzorek zvolil všechny tyto podniky, abych zajistil dostatečnou vypovídací schopnost. Některé odkazy na firmy 13

18 byly duplicitní, většinou díky aktualizaci údajů o firmě. V první části jsem se zaměřil na jazykové zpracování těchto systémů. Přirozeně největší podíl na stránkách má český jazyk, avšak vyskytl se jeden případ, kdy byly stránky bez zpracování v českém jazyce. Druhým nejčastějším jazykem je angličtina především zásluhou velké rozšířenosti tohoto jazyka ve světě. Třetím nejčastějším jazykem je trochu překvapivě ruština. Detailnější informace o použitých jazycích poskytuje tabulka 7.1. Jazyk Počet Anglický 8 Český 14 Německý 1 Ruský 2 Tabulka 7.1: Použité jazyky OHSAS18001 Obrázek 7.1 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 7.1. Obrázek 7.1: OHSAS použité jazyky V druhé části analýzy jsem zkoumal dostupnost a způsob zpracování informací o certifikaci. Nejčastějším případem zpracování byly snadno dostupné a přehledně zpracované enviromentální politiky. Druhým nejčastějším případem byly vystavené oscanované certifikáty. Avšak vzhledem k počtu certifikovaných firem normami BS 8800/OHSAS nelze považovat rozdíly za podstatné. Tabulka 7.2 obsahuje souhrn výsledků analýzy. Je však potřeba dodat, že v jednom případě byly stránky kompatibilní pouze s prohlížečem Internet Explorer firmy Microsoft. 14

19 Způsob zpracování Počet Vystavené certifikáty 4 Vystavené politiky 5 Pouze zmínka o certifikaci 3 Bez zmínky o certifikaci 3 Neexistující stránky 3 Tabulka 7.2: Zpracování OHSAS18001 Obrázek 7.2 nabízí názornější pohled na informace z tabulky 7.2. Obrázek 7.2: Zpracování OHSAS

20 Kapitola 8 Návrh systému pro správu dokumentů 8.1 Popis systému Systém IMS organizuje správu dokumentů souvisejících s certifikacemi systémů integrovaného managementu. Zpracovává žádosti o výpisy certifikací, dokumentů, scanů nebo grafů, úpravy údajů vyskytujících se v systému nebo žádosti o zobrazení dokumentů, grafů či scanů. Dále vykonává pravidelné zálohy. V současné době je většina pracovních stanic provozována na systému Microsoft Windows. Návrh však není tímto faktem nijak omezen, jelikož je nezávislý na použitých platformách. Možnost přístupu mají tři typy uživatelů správce, zaměstnanec a auditor. Pro zaměstnance je přístup k serveru pouze z dostupných pracovních stanic ve firmě. Auditor může přistupovat do systému odkudkoliv stejně jako správce. Ten však nemá tak omezená práva při práci v systému ve srovnání s auditorem. Správce může vypisovat seznamy certifikací nebo osob, editovat osoby, certifikace a scany týkající se certifikací, nebo si též může nechat zobrazit scany dokumentů týkajících se certifikace. Zaměstnanec může vypisovat grafy, dokumenty a certifikace, přidávat nebo rušit dokumenty k certifikacím, editovat grafy a položky grafů, nebo si může nechat zobrazit grafy, případně dokumenty. Auditor je umožněno vypisovat certifikace a dokumenty nebo zobrazovat dokumenty. 16

21 8.2 Datový model Seznam událostí Seznam událostí, na které systém IMS reaguje: SPRAVCE IMS(SI) 1. vypsání seznamu možných certifikací, certifikací, osob 2. editace osoby, certifikace, scanu 3. zobrazení scanu AUDITOR IMS(AI) 1. vypsání certifikace, dokumentu 2. zobrazení dokumentu ZAMESTNANEC IMS(ZI) 1. vypsání dokumentů, certifikace 2. editace dokumentu, grafu 3. edituj položku grafu 4. zobrazení dokumentu 5. zobraz graf IMS IMS 1. zálohova systému ERD diagram Entita Seznam certifikaci obsahuje informace o dostupných certifikacích. Primárním klíčem je atribut ID seznam certifikaci. Atributy Norma a Nazev jsou jednoznačné. Atribut Skupina představuje určení oblasti, do které daná certifikace spadá. Atribut Norma již představuje určení konkrétní certifikace. Atribut Název uchovává slovní pojmenování certifikace. Atribut Poznamky obsahuje dodatečné údaje týkající se certifikace. Entita Certifikace obsahuje informace o získaných certifikacích. Primárním klíčem je atribut ID certifikace, cizím klíčem je ID seznam certifikaci z entity Seznam certifikaci. Atribut Datum revize představuje datum rok měsíc den, kdy byla provedena revize dané certifikace. Atribut Poznamky obsahuje dodatečné informace týkající se certifikace. Atribut Datum vystaveni představuje datum rok měsíc den, kdy byla certifikace oficiálně uznána splněním kontrolního auditu a obdržením certifikátu. Vztah Seznam certifikaci:certifikace je 0:1, ten přiřazuje jedinou certifikaci k jedné z položek seznamu certifikací, přičemž položka ze seznamu certifikací nemusí určovat žádnou certifikaci. 17

22 Obrázek 8.1: ERD diagram Entita Scan certifikace obsahuje informace o scanech obdržených certifikátů. Primárním klíčem je atribut ID scan, cizím klíčem je ID certifikace z entity Certifikace. Atribut Nazev si uchovává informaci o názvu souboru, jenž obsahuje scan k certifikaci určené cizím klíčem. Atribut Cesta obsahuje plnou cestu adresářovou strukturou k souboru. Vztah Certifikace:Scan certifikace je 1:N, ten přiřazuje jedinou certifikaci ke scanu certifikátu, přičemž více scanům může být určující jedna certifikace. Entita Graf obsahuje informace o grafech týkajících se certifikací. Primárním klíčem je atribut ID graf, cizím klíčem jsou ID Osoba z entity Osoba a ID certifikace z entity Certifikace. Atribut Nazev uchovává slovní pojmenování grafu. Atributy Popis X a Popis Y obsahují popisné informace os grafu. Atribut Barva určuje barvu výplně grafu. Atribut Typ určuje typ grafu. Tento atribut může nabývat hodnot sloupcovy, bodovy, carovy nebo kruhovy. Atribut Datum zmeny představuje datum rok měsíc den, kdy byl graf naposledy modifikován. Vztah Certifikace:Graf je 1:N, ten přiřazuje jedinou certifikaci ke grafu, přičemž více grafům může být určující jedna certifikace. 18

23 Entita Polozka grafu obsahuje informace o jednotlivých položkách grafů. Primárním klíčem je atribut ID polozka, cizím klíčem je ID graf z entity Graf. Atribut Hodnota uchovává hodnotu položky grafu. Vztah Polozka grafu:graf je 1:N, ten přiřazuje jediný graf k položce grafu, přičemž více položkám grafu může být určující jeden graf. Entita Dokument obsahuje informace o dokumentech týkajících se certifikací. Primárním klíčem je atribut ID dokumentu, cizím klíčem jsou ID osoba z entity Osoba a ID certifikace z entity Certifikace. Atribut Typ představuje určení typu souboru podle jeho přípony. Atribut Nazev uchovává jméno souboru bez přípony. Atribut Cesta popisuje kompletní cestu adresářovou strukturou k danému souboru. Atribut Velikost obsahuje velikost souboru v bajtech. Atribut Datum zmeny představuje datum rok měsíc den, kdy byl soubor naposledy upravován. Vztah Certifikace:Dokument je 1:N, ten přiřazuje jedinou certifikaci k dokumentu, přičemž více dokumentům může být určující jedna certifikace. Entita Osoba obsahuje informace o osobách s přístupem do systému. Primárním klíčem je atribut ID osoba. Atributy Jmeno a Prijmeni uchovávají křestní jméno a příjmení osoby. Atribut E mail obsahuje informaci o adrese osoby pro elektronickou poštu. Atribut Telefon uchovává kontakt na osobu v podobě telefonního čísla, pokud takové číslo existuje. V případě, že osobě není přiděleno žádné telefonní číslo, zůstává tento atribut prázdný. Vztah Osoba:Dokument je 1:N, ten přiřazuje jedinou osobu k dokumentu, přičemž více dokumentům může být určující jedna osoba. Vztah Osoba:Graf je 1:N, ten přiřazuje jedinou osobu ke grafu, přičemž více grafům může být určující jedna osoba. 8.3 Funkční model Kontextový diagram Kontextový diagram popisuje rozhraní mezi uživateli a systémem. Všechny datové proudy směřující do systému označují akce, na které systém reaguje buď změnou stavu nebo příslušným výstupním proudem nebo obojím najednou. V proudu dat SI vstupují do systému žádosti o vypsání seznamu možných certifikací, certifikací nebo osob, editace osoby, certifikace nebo scanu k certifikaci, zobrazení scanů. V proudu dat IS vystupují ze systému odpovědi na žádosti o vypsání seznamu možných certifikací, certifikací nebo osob, editace osoby, certifikace nebo scanu k certifikaci, zobrazení scanů. V proudu dat AI vstupují do systému žádosti o vypsání certifikací nebo dokumentů, zobrazení dokumentů. 19

24 Obrázek 8.2: Kontextový diagram V proudu dat IA vystupují ze systému odpovědi na žádosti o vypsání certifikací nebo dokumentů, zobrazení dokumentů. V proudu dat ZI vstupují do systému žádosti o vypsání grafů, dokumentů a certifikací, přidání/zrušení dokumentu k certifikaci, editaci grafu nebo položky grafu, zobrazení grafů nebo dokumentů. V proudu dat IZ vystupují ze systému odpovědi na žádosti o vypsání grafů, dokumentů a certifikací, přidání/zrušení dokumentu k certifikaci, editaci grafu nebo položky grafu, zobrazení grafů nebo dokumentů DFD diagram Diagram datových toků popisuje systém jako síť procesů, které plní danou funkci a předávají si data. Procesy označují část sytému, která transformuje určité vstupy na výstupy. Paměť modeluje data v klidu, která jsou uchovávána na určitém místě pro pozdější použití. Datový tok znázorňuje cesty, po kterých určitá data putují. Terminátor je entita z vnějšího světa, se kterou systém komunikuje. Jednotlivá označení struktur DFD diagramu naleznete na obrázku 5.3. Obrázek 8.3: Označení DFD struktur 20

25 Procesy jsou pojmenovány podle seznamu událostí. Datové toky mezi terminátory a procesy představují rozhraní systému. Obrázek 8.4: DFD diagram 21

26 Kapitola 9 Závěr V této bakalářské práci jsem provedl analýzu stávajících informačních systémů v oblasti integrovaného managementu nabízených na Internetu. Analýzu jsem zaměřil především na jazykové zpracování, dostupnost a způsob zpracování informací systémů managementu. Ze získaných poznatků jsem navrhl platformě nezávislý informační systém pro správu dokumentů týkajících se certifikace, pomocí kterého může být spravována jakákoliv firma. Zavedením tohoto systému se ve firmě usnadní správa a zpřehlední tok certifikačních dokumentů. Systém je pro firmu též ekonomicky výhodný, jelikož využívá technických prostředků, kterými již společnost disponuje. Směrem, kterým lze navržený systém dále rozvíjet, může být implementace funkcí pro tvorbu certifikačních dokumentů přímo v systému nebo funkcí pro automatickou tvorbu dokumentů nebo formulářů. 22

27 Literatura [1] Url ISO Overview. [2] Url ISO cz - Certifikace systémů řízení. [3] Url The Czech Environment Management Center. [4] Url EMAS. [5] Hřebíček Jiří, Ráček Jaroslav. Systémy integrovaného managementu [6] Leistnerová Lucie. Webový informační systém pro správu internetové kavárny, [bakalářská práce]. [7] Motyčka Jiří. Informační systém pro rehabilitační oddělení nemocnice, [diplomová práce]. 23

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087

Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku. Jakub Kamrla, KAM087 Databázové a informační systémy Informační systém prodejny nábytku Jakub Kamrla, KAM087 1. část Funkční a nefunkční požadavky 1. K čemu má systém sloužit Jedná se o informační systém pro jednu nejmenovanou

Více

Informační systém pro nemocnici

Informační systém pro nemocnici Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz

Audit bezpečnosti počítačové sítě. Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Předmět: Správa počítačových sítí Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Úvod ní studie @fel.cvut.cz Téma bakalářské práce: Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Pokyny pro vypracování: Analyzujte IS ozdravných pobytů dětí a mládeže obecné zdravotní pojišťovny.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1

Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013. Autor RH SID, s.r.o. 1 Agenda Systém G5i Uživatelský manuál 1.11.2013 Autor RH SID, s.r.o. 1 Obsah: 1 Internetový informační portál Integri G5i... 3 2 Minimální konfigurace pro provoz G5i... 3 3 Přihlášení... 4 4 Struktura informačního

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001)

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při Petr Misák Ústav stavebního zkušebnictví VUT FAST v Brně misak.p@fce.vutbr.cz www.fce.vutbr.cz/szk Co to vlastně je? Je to nejmladší v řadě normovaných systémů

Více

Prezentace platebního systému PAIMA

Prezentace platebního systému PAIMA Prezentace platebního systému PAIMA Ing. Vlastimil Beneš 19.5.2011 SmartCard Forum 2011 1 Obsah prezentace Základní vlastnosti Architektura Proč DESFire Použití SAM Závěr 19.5.2011 SmartCard Forum 2011

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Mobilita a roaming Možnosti připojení

Mobilita a roaming Možnosti připojení Projekt Eduroam Projekt Eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě WEBnet. Mohou jej využívat studenti, zaměstnanci a spřátelené organizace. V rámci tohoto

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Náhled společnosti Atos na elektronizaci veřejné správy E-government Mikulov 2013

Náhled společnosti Atos na elektronizaci veřejné správy E-government Mikulov 2013 Náhled společnosti Atos na elektronizaci veřejné správy E-government Mikulov 2013 Petr Mayer Stanislav Cingroš Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 2 Vize YourGov Veřejná správa bez překážek 2 Základní

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI. Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). PORTÁL FARMÁŘE MZE ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESORTNÍCH REGISTRŮ VEŘEJNOSTI - PŘÍPADOVÁ STUDIE O zákazníkovi Webový Portál farmáře byl vytvořen pro Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe). Ministerstvo zemědělství

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Vážení přátelé, Dne 1.7.2007 vyšlo nové vydání původní specifikace OHSAS

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

PROHLÁŠENÍ. k převzetí dokumentu Nastavení přístupových práv pro OSS a SPO v aplikacích Audit MV

PROHLÁŠENÍ. k převzetí dokumentu Nastavení přístupových práv pro OSS a SPO v aplikacích Audit MV PROHLÁŠENÍ k převzetí dokumentu Nastavení přístupových práv pro OSS a SPO v aplikacích Audit MV Zástupci firmy Deloitte Czech Republic převzali stejnopis tohoto dokumentu pro potřebu výkonu poradenské

Více

CÍLE A PROGRAMY BOZP

CÍLE A PROGRAMY BOZP CÍLE A PROGRAMY BOZP na rok 2010 organizace: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ohradní 1159/65, Praha 4 - Michle Zpracovali: Ing. Oldřich Landa, CSc. QMS a SMBOZP Petra Koucká Správce dokumentace: Petra Koucká Schválil:

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Windows SharePoint Services

Windows SharePoint Services Windows SharePoint Services Vnitrofiremní týmový portál za použití služby Windows SharePoint Services jako účinný nástroj pro zefektivnění týmové spolupráce Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě

Audit bezpečnosti počítačové sítě Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Semestrální práce Y36SPS Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více