Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006/2007

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Obory vzdělání 3. Pracovníci školy 4. Přijímací řízení 5. Výsledky vzdělávání žáků 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8. Výsledky hospodaření školy 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace Sídlo: Český Těšín, Havlíčkova 13 Odloučené pracoviště: Karviná Hranice, Leonovova 1795 Identifikátor zařízení: IČO: Kapacita školy: 540 žáků IZO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Ředitelka školy: Mgr. Kristina Hermanová školy: Internet: Hlavním účelem zřízení Gymnázia s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Škola poskytuje žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu 440 žáků v 16 třídách, z toho v Českém Těšíně 360 žáků a v Karviné - Hranici 80 žáků. Průměrná naplněnost tříd byla 27,4 žáků/třídu. 2. Obory vzdělání Škola vyučuje a ve školském rejstříku je zařazen studijní obor K/401 Gymnázium všeobecné. 3. Pracovníci školy Ve školním roce 2006/2007 pracovalo ve škole 44 pedagogů. Celkový úvazek pedagogických pracovníků činil 39,24, 30 vyučovacích hodin týdně bylo odučeno formou práce navíc. Pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vysokoškolské vzdělání a jsou zařazeni do 12. platové třídy a příslušného platového stupně, jeden si doplňuje vysokoškolské studium. Pouze dva pedagogové nejsou plně aprobováni pro výuku na gymnáziu (JA, Inf.). Aprobovanost ve škole činí 95,4 %. Statutární zástupce ředitelky v Českém Těšíně, Mgr. Zbyšek Kujawa, zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti a má všechna práva a povinnosti ředitelky. Týdenní úvazek přímé pedagogické povinnosti je stanoven na 10 hodin. Zástupkyně ředitelky na odloučeném pracovišti v Karviné, Mgr. Eva Hrnčířová, je pověřená řízením odloučených tříd v budově OBA v Karviné. Na veřejnosti jedná ve věcech odloučených tříd jménem ředitelky. Týdenní úvazek přímé pedagogické povinnosti je stanoven na 14 hodin. Výchovný poradce spolupracuje s třídními učiteli, informuje žáky o možnostech dalšího studia, poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům, 3

4 v případě potřeby zprostředkovává styk s pedagogicko-psychologickou poradnou, spolupracuje s koordinátorkou minimální prevence na škole. Má snížený pracovní úvazek o 3 hod. týdně. Dva učitelé vykonávají funkci metodika informačních a komunikačních technologií. Pomáhají učitelům při zavádění ICT do výuky, iniciují a organizují využití učebny informatiky a dalších informačních a komunikačních technologií ve výuce, zajišťují školení pro pedagogické pracovníky. Míra přímé vyučovací povinnosti je snížená u každého o 2 hodiny týdně. Nepedagogičtí pracovníci se člení na: Administrativní pracovnice zajišťuje administrativu a personální agendu, má úplné střední odborné vzdělání a je zařazená do 9. platové třídy. Účetní zajišťuje vedení účetnictví školy, má úplné střední odborné vzdělání, je zařazena do 9. platové třídy. Zpracování mezd pro všechny pracovníky školy provádí fyzická osoba na základě příslušné mandátní smlouvy. Správce informační sítě zajišťuje chod a funkčnost počítačových sítí v Českém Těšíně a na odloučeném pracovišti v Karviné, je zařazen do 9. platové třídy. Školník a údržbář jeden v Českém Těšíně a jeden na odloučeném pracovišti v Karviné zajišťuje provoz školy a bezpečnost, drobné opravy ve škole, je zařazen do 6. a 5. platové třídy. Uklízečka šest v Českém Těšíně a dvě na odloučeném pracovišti v Karviné udržuje čisté a hygienicky nezávadné prostředí ve škole, je zařazená do 2. platové třídy. Topič obsluhuje nízkotlaké kotle v Českém Těšíně, je zařazen do 3. platové třídy, způsobilost získává pravidelným proškolením. 4. Přijímací řízení První kolo přijímacího řízení do prvního ročníku proběhlo v termínu vyhlášeném MŠMT ČR Na první termín se přihlásilo 107 žáků ZŠ. Uchazeči konali písemné zkoušky z jazyka polského a matematiky. V prvním termínu bylo přijato 107 žáků, z toho 7 bez přijímacích zkoušek na základě prospěchu v 8. a 9. ročníku ZŠ a dosažených výsledků v předmětových olympiádách. Ředitelka školy vyhlásila rovněž druhé kolo přijímacího řízení, ve kterém byly přijata jedna uchazečka. Celkem tedy bylo přijato 108 žáků do 4 tříd denního studia v oboru K/401 Gymnázium - všeobecné, z toho 3 v Českém Těšíně a 1na odloučeném pracovišti v Karviné. 5. Výsledky vzdělávání žáků Pro denní studium čtyřletého cyklu studijního oboru K/401 Gymnázia s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace je závazný učební plán č. j /99-22, který byl schválen MŠMT ČR Učební plán byl doplněn na základě pokynu MŠMT ČR č.j / o změně učebních dokumentů. 4

5 Předmět Ročník I Ročník II Ročník III Ročník IV Jazyk polský 3/1 3/1 3/1 4/1 Jazyk český 3/3 3/3 4/4 3/3 Cizí jazyk 1. 3/3 3/3 3/3 3/3 Cizí jazyk 2. 3/3 3/3 3/3 3/3 Zákl.spol.věd Dějepis Zeměpis 3 2 Matematika 3/1 4/1 3/1 3/1 Fyzika 2,5/0,5 2,5/0,5 3/1 2 Chemie 3/1 2,5/0,5 2 2 Biologie 2,5/0,5 3/1 2 2 Informatika 1/1 1/1 Estetická výchova 1/1 1/1 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 Volitelný předmět 1. 2/2 2/2 Volitelný předmět 2. 2/2 2/2 Volitelný předmět 3. 2/2 Celkem 33/17 33/15 33/19 33/20 Povinně volitelné předměty: 3. ročník - konverzace v anglickém jazyce, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář a cvičení ze zeměpisu,seminář a cvičení z matematiky, seminář a cvičení z chemie,seminář a cvičení z biologie, programování, deskriptivní geometrie 4. ročník - konverzace v anglickém jazyce, společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář a cvičení ze zeměpisu, seminář a cvičení z matematiky, seminář a cvičení z fyziky, seminář a cvičení z chemie, seminář a cvičení z biologie, programování, deskriptivní geometrie Nepovinné předměty - hudební výchova, výtvarná výchova, sportovní hry, logika, literární výchova, náboženství Prospěch ve vybraných povinných předmětech ve školním roce 2006/2007 První pololetí Povinné předměty Ročník JP JČ JA JN JF JR D ZSV Z M INF F CH B I. 2,11 2,00 1,77 1,44 1,66 1,72 1,50 2,17 1,43 2,04 2,33 2,09 II. 2,14 1,82 1,83 2,00 2,05 1,85 1,76 1,79 2,32 2,59 2,50 2,17 III. 2,16 1,77 1,57 1,92 1,87 1,66 1,54 2,40 2,36 2,27 1,89 IV. 2,07 1,44 1,36 1,82 1,94 1,67 1,70 2,36 1,23 2,27 2,03 2,17 Škola ,76 1,63 1,80 1,94 1,81 1,74 1,67 1,65 2,31 1,33 2,31 2,28 2,08 5

6 Druhé pololetí Povinné předměty Ročník JP JČ JA JN JF JR D ZSV Z M INF F CH B I. 2,13 1,971,77 1,84 1,66 1,81 1,79 1,56 2,32 1,26 2,06 2,41 2,23 II. 2,21 1,70 1,76 2,21 1,76 1,73 1,61 1,76 2,42 2,51 2,31 1,84 III. 2,16 1,61 1,66 1,79 1,98 1,69 1,65 2,44 2,35 2,14 2,07 IV. 2,02 1,78 1,35 1,86 2,70 1,67 1,77 2,35 1,06 2,26 2,35 2,12 Škola ,77 1,65 1,88 2,70 1,81 1,74 1,68 1,66 2,38 1,16 2,30 2,30 2,07 Celkový prospěch ve školním roce 2006/2007 První pololetí Ročník Celkový prospěch Vz Pr Np Nk Ab Abn Prům I ,74 0,51 1,80 II ,57 0,00 1,98 III ,96 0,19 1,78 IV ,72 0,202 1,75 Škola ,50 0,23 1,83 Druhé pololetí Ročník Celkový prospěch Vz Pr Np Nk Ab Abn Prům I ,55 0,21 1,82 II ,37 0,33 1,88 III ,41 0,22 1,82 IV ,47 0,18 1,81 Škola ,45 0,24 1,83 Vysvětlivky: Vz - prospěl s vyznamenáním Pr prospěl Np neprospěl Nk - neklasifikován Ab absence v počtu vyučovacích hodin na žáka Abn z toho neomluvená absence v počtu hodin na žáka Prům průměrný prospěch 6

7 Výchovná opatření a hodnocení chování v prvním poletí školního roku 2006/2007 Ročník Poč.žáků Pochvala Důtka tř.uč. Důtka řed. Podmín.vylouč. Vyloučení 2.st.z chov. 3.st. z chov. I II III IV Škola Výchovná opatření a hodnocení chování ve druhém poletí školního roku 2006/2007 Ročník Poč.žáků Pochvala Důtka tř.uč. Důtka řed. Podmín.vylouč. Vyloučení 2.st.z chov. 3.st. z chov. I II III IV Škola Maturitní zkoušky Ve školním roce 2006/2007 přistoupilo k maturitní zkoušce 103 žáků (z toho dva z minulého školního roku) ve čtyřech maturitních třídách. Písemná maturitní zkouška z jazyka polského se konala dne Studenti si volili jedno ze čtyř zadaných témat. Průměrná známka z písemné maturitní zkoušky je 2,26. Ústní maturitní zkoušky proběhly ve dvou termínech od do třídy IV.B a IV.C a od do třídy IV.A a IV.D. Z jazyka polského (průměr 1,94) a jazyka českého (průměr 1,56)maturovali povinně všichni žáci. Z volitelných předmětů si zvolilo 31 žáků jazyk anglický (průměr 1,19), 31 základy společenských věd (průměr 2,09), 28 dějepis (průměr 1,98), 25 zeměpis (průměr 1,38), 24 matematiku (průměr 1,43), 13 fyziku (průměr 1,55), 17 chemii (průměr 2,28), 23 biologii (průměr 1,93), 10 informatiku a výpočetní techniku (průměr 1,17), 4 deskriptivní geometrii (průměr 1,25). Jeden žák složil dobrovolnou maturitní zkoušku z jazyka anglického. Z jednotlivých maturitních předmětů bylo připraveno otázek. U maturitních zkoušek studenti prokázali vědomosti adekvátní tomuto typu školy. Celkové hodnocení maturitních zkoušek Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl IV.A IV.B IV.C IV.D

8 Ve školním roce 2006/2007 se gymnázium zapojilo rovněž do programu Maturita nanečisto Učitelé jazyka polského úzce spolupracují s CERMATem a podílejí se na přípravě nové maturity z jazyka polského. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2006/2007 se učitele zúčastnili akreditovaných školení, seminářů a ekurzí organizovaných především Pedagogickým centrem pro polské národnostní školství v Českém Těšíně a Krajským vzdělávacím a informačním centrem. Učitelé se zúčastnili školení k nové maturitě polský jazyk, český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematiky, fyziky, chemie, biologie a přírodovědy, občanského základu, dějepisu, zeměpisu, informačně technologického základu a obecných předpokladů. Další školení: - rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy - seminář Astronomia w szkołach ponadpodstawowych - seminář Najnowsze tendence w nauczaniu literatury - vzdělávácí zájezd VI Polonistyczno-historyczne wędrowanie - terénní cvičení Botanický víkend v Bílých Karpatech organizace Jihočeská univerzita) 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Ke stálým aktivitám školy patří slavnostní zahájení a ukončení školního roku, akademie spojená se slavnostním předáním maturitních vysvědčení, Den otevřených dveří, kurzy tance a společenské výchovy, lyžařské a sportovní kurzy, vánoční koncert, účast žáků na divadelních a filmových představeních, vystoupení žáků na různých kulturních a společenských akcích, účast žáků v předmětových olympiádách v České republice a v Polské republice, účast na sportovních akcích, mezinárodní spolupráce středních škol J. Słowackiego. Škola spolupracuje se sdružením rodičů Macierz Szkolna a spolupodílí se na organizaci různých akcí. Činnost jednotlivých předmětových komisí je velmi bohatá. V průběhu celého školního roku předmětové komise připravily následující akce: Předmětová komise polského jazyka - recitační soutěž pro žáky základních a středních škol v jazyce polském Kresy recitace žáků na vánočním koncertu - knihovnické hodiny v Městské knihovně v Českém Těšíně a Regionální knihovně v Karviné - Třinecké filmové léto účast a pomoc při organizaci - příprava propagačního materiálu pro Den otevřených dveří - příprava kulturních programu pro prezentaci školy na veřejnosti - spolupráce s Polskou scénou těšínského divadla účast žáků v představeních 8

9 - Eurodiktát společná akce tří předmětových komisí JP, JČ a JA - vánoční beseda s Dr. D. Kadłubcem a ředitelem těšínského divadla K. Suszkou Předmětová komise českého jazyka - účast žáků v představeních Divadelního festivalu Moravy a Slezska - účast v recitační soutěži Wolkerův Prostějov - účast v olympiádě českého jazyka - setkání žáků s K. Kaszperem a D. Jedzokiem - polsko- česká literatura v regiónu a její překlady - účast v soutěži Młody Tłumacz literární překlady - účast v divadelním představení Komorní scény Aréna v Ostravě - Multimediální festival v Regionální knihovně v Karviné Předmětová komise anglického jazyka - divadelní představení pro žáky 1. a 2. ročníků The Detectives - soutěž v anglické konverzaci - čtenářská soutěž v jazyce anglickém FOX organizované v Polsku - čtenářská soutěž v jazyce anglickém GATE ve spolupráci s jazykovou školou Pygmalion - vzdělávací zájezd do Anglie (Hastings) Předmětová komise německého jazyka - soutěž v německé konverzaci - poznávací zájezd do Švýcarska Předmětová komise společenských věd - účast žáků ve vzdělávacím programu o EU v Bruselu - Europa daleka i bliska prezentace EU očima žáků účastníků pobytu v Bruselu - setkání s představiteli Rady města Českého Těšína - přednáška Čím je psychologie pro mladého člověka prof. Říčan z ČAV - Psychologia da się lubić prezentace žáků 2. ročníků Předmětová komise matematiky - účast žáků v matematické olympiádě - účast žáků v mezinárodní matematické soutěži Matematický klokan učitelé matematiky se podílejí na organizaci Předmětová komise fyziky - účast žáků 1. ročníku na festivalu vědy na Slezské univerzitě v Katowicach a návštěva planetária v Chorzowie - účast žáků ve fyzikální olympiádě - účast žáků v polsko ukrajinské soutěži ve fyzice Lwiątko 2007 Předmětová komise chemie - účast žáků v chemické olympiádě - ekurze žáků 3. ročníků na čističku vody v Ropici v rámci volitelného předmětu - ekurze žáků 2. ročníku do Bochemie Bohumín - ekurze žáků 2. ročníku do třineckých železáren - ekurze žáků 3. ročníků na OHS v rámci volitelného předmětu 9

10 Předmětová komise biologie - účast žáků v mezinárodních ekologických dílnách v Ojcowskim Parku Narodowym v Ojcowie v Polsku ( se žáky středních škol v Siemianowicach Śląskich) - botanické ekurze pro žáky 1. ročníků - ekurze do ZOO Ostrava v rámci volitelného předmětu - mezinárodní ekologické dílny v Horní Lomné - přednášky na různá zajímavá témata první pomoc, dravci, S tebou o tobě, dinosauři Předmětová komise tělesné výchovy - účast žáků v mezinárodním sportovním táboře v Sztutowie organizovaném nadací Semper Polonia - turnaj v netradičních sportovních disciplinách v Českém Těšíně - mezinárodní turnaj v odbíjené chlapců v Częstochowie - městský turnaj v košíkové dívek 2. místo - městský turnaj v košíkové chlapců - 2. místo (organizace škola) - městský turnaj ve florbale dívek 1. místo - městský turnaj ve florbale chlapců 1. místo v Karviné, 3. místo v Českém Těšíně - mezinárodní turnaj ve stolním tenise v Třinci - okresní turnaj ve florbale chlapců 5. místo - okresní turnaj ve florbale dívek 4. místo - městský turnaj v odbíjené chlapců 1. místo - městský turnaj v odbíjené dívek 3. místo - okresní turnaj v odbíjené chlapců 4. místo - mezinárodní běžecké závody na Litvě - mezinárodní závody ve skoku vysokém v Třinci -1. místo v soutěži o Pohár starosty města Českého Těšína Předmětová komise estetické výchovy - pěvecký sbor Collegium Iuvenum Złoty Kamerton na celostátní soutěži pěveckých sborů v Polsku Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i MłodzieŜy v Bydgoszczy - folklórní sbor Zorómbek 2. místo v soutěži IX Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Śpiewu im. St. Hadyny v Koszęcinie - dívčí sbor Alaudae Złoty Kamerton na celostátní soutěži pěveckých sborů v Polsku Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i MłodzieŜy v Bydgoszczy - výstava výtvarných prací v Těšínském divadle - jubilejní představení u příležitosti 10. výročí vzniku divadla netradičních forem Szkapa - Szkapa se střediskem Slezské diakonie pro postiženou mládež Eben Ezer v Žukově Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné. V rámci této spolupráce pořádá besedy žáků 1. ročníků o metodách učení a pro žáky 2. ročníky o volbě povolání. Při realizaci minimálního preventivního programu škola spolupracuje se sdružením AVE. 10

11 Úspěchy žáků Okresní soutěže Název 1. místo 2. místo 3. místo Jiné umístění Konverzace v německém jazyce Konverzace v anglickém jazyce Olympiáda z českého jazyka Wolkerův Prostějov Florbal - chlapci Florbal - dívky Odbíjená - chlapci Regionální soutěže Název 1.místo 2.místo 3.místo Jiné umístění Wolkerův Prostějov Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Národní a mezinárodní soutěže Název 1.místo 2.místo 3.místo Jiné umístění Recitační soutěž Kresy 2006 Wolkerův Prostějov Matematický klokan Odbíjená chlapců v Częstochowie Žák IV.D třídy Paweł Hok byl oceněn za svoji aktivní práci po celou dobu studia hejtmanem Moravskoslezského kraje. 8. Základní údaje o hospodaření Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za rok 2006 je ziskový. Oproti nulovému hospodářskému výsledku za rok 2005 byl vykázán zisk 5 519,08 Kč. Zisk byl rozdělen do rezervního fondu ve výši 2 219,08 Kč a do fondu odměn 3 300,00 Kč. V Českém Těšíně Mgr. Kristina Hermanová ředitelka školy 11

12 Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 byla projednána a schválena Školskou radou dne MUDr. Józef Słowik člen Školské rady 12

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázium s polským jazykem vyučovacím Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 1 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Gymnázium, Brno, Křenová 36

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Gymnázium, Brno, Křenová 36 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2012 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Z P R Á V A V Ý R O Č N Í. o činnosti školy. za školní rok 2005 2006

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Z P R Á V A V Ý R O Č N Í. o činnosti školy. za školní rok 2005 2006 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005 2006 Srpen 2006 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy Obsah: I. Základní údaje II. III. IV. Přehled oborů, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku.

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATIMOV, DATYŇSKÁ 690 Datyňská 690, 739 32 Vratimov IČO: 47861665; Tel., fax: 596732002; E-mail: info@zsvratimov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 V Uherském Brodě dne 13. říjen 2006 Mgr. Michal Gergela

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2002/2003 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jana Turanová Obsah výroční zprávy o činnosti školy za

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř

Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř Gymnázium Chotěboř Výroční zpráva Gymnázia Chotěboř za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 byla vypracována podle pokynů Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více