Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Základní údaje o škole, vlastní hodnocení školy. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek MŠMT. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4. Údaje o přijímacím řízení. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Zpráva o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 15. Závěr. Projednáno na pedagogické radě Mgr. Petr Procházka ředitel

2 1. Základní údaje o škole : Název školy : Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 Sídlo : Jeseník, Dukelská 680 Identifikátor zařízení: Právní forma : příspěvková organizace IČO : DIČ : CZ Zřizovatel školy : Olomoucký kraj právní forma : kraj, IČO : se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitel školy : Mgr. Petr Procházka, Zeyerova 658/6, Jeseník Škola sdružuje : 1. Hotelová škola kapacita : 430 žáků IZO : Školní jídelna kapacita : 400 jídel IZO : Školská rada : zřízena (viz Zřizovací listina školské rady při Hotelové škole Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680, ze dne , č.j. KÚOK/1011/2006/OŠMT/312). Má 6 členů. Telefon : ; Fax : , web:

3 Statistické údaje o škole Údaje o žácích - Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech : 1. ročník Hotelnictví 50 žáků 2. ročník Hotelnictví 58 žáků 3. ročník Hotelnictví 64 žáků 4. ročník Hotelnictví 76 žáků 4. roč. Hotelnictví dálkové 17 žáků Celkem 265 žáků - Počet tříd 10 - Počet nově přijatých žáků k Počet žáků, kteří přerušili studium Počet žáků hlásící se na vyšší stupeň školy 87%.

4 Vlastní hodnocení školy Vzdělávání je prioritou sociálně ekonomického rozvoje, rozhodujícím způsobem ovlivňuje lidský a sociální kapitál společnosti, kvalitu života a hodnotovou orientaci lidí. Má-li evropské hospodářství zůstat konkurenceschopné a zachovat prosperitu svých občanů, je jedinou účinnou odpovědí inovace a kvalita. V této otázce patří ústřední odpovědnost vzdělávacím systémům, které musí pružně reagovat na měnící se prostředí a poskytovat kvalitní vzdělání. Naším základním cílem je uspokojovat vzdělávací potřeby nejen dětí a mládeže, ale i dospělých, zajišťovat kvalitu a funkčnost vzdělávání tvorbou takového vzdělávacího programu, který bude odpovídat potřebám informační a znalostní společnosti, sféry práce a potřebám aktivní účasti na životě v demokratické společnosti v integrované Evropě a zároveň respektovat individuální odlišnosti a životní podmínky účastníků vzdělávání. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi zpracovalo na základě analýzy současného stavu hodnocení, ve kterém odráží dosažené výsledky a aktuální podmínky pro výchovu a vzdělávání žáků. 1. Oblast vzdělávání teoretická a praktická výuka Naše škola se řídí Školním vzdělávacím programem Hotelnictví a cestovní ruch, který byl zpracován na základě RVP pro studijní obor M/01 Hotelnictví. Školní vzdělávací program zohledňuje potřeby trhu práce, zejména v regionu a vychází z požadavků na odbornou i osobnostní způsobilost dané kategorie pracovníků. Škola provádí dílčí změny v obsahu, učebním plánu a organizaci výuky, jejichž potřeba vyplývá z výsledků evaluace programu a úspěšnosti žáků ve studiu, nebo jsou vyvolány změnami na trhu práce, rozvojem oborových disciplín, techniky, změnami materiálních a organizačních podmínek školy aj. Ve školním roce 2012/2013 jsme : - Rozšířili jsme výuku anglického jazyka na 5 hodin týdně, abychom podpořili kvalitu našich studentů v jazykové oblasti - Připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka - Připravujeme žáky na společnou a profilovou část maturitní zkoušky - Ve společné části maturitní zkoušky na jaře v roce 2012 jsme se umístili podle průzkumu výsledků CERMAT na 1. místě mezi školami stejného typu v Olomouckém kraji a celostátně na 7. místě mezi hotelovými školami (viz příloha) - Nabízíme žákům nepovinné předměty (matematická cvičení), odborné kroužky (barmanský, sommeliérský, barristický), - Zavedli jsme nový vstupní a stravovací systém do školy -Realizovali jsme projekt Šablony tvorba digitálních učebních materiálů -Rozšířili jsme odbornou praxi vedoucí k lepšímu osvojení manuálních dovedností studentů -Propojili jsme dovednosti práce s informačními a komunikačními technologiemi s odbornými dovednostmi -Zavedli jsme elektronickou třídní knihu -Účastnili jsme se celostátních soutěžích v oblasti gastronomie a cestovního ruchu -Účastnili jsme se celostátních soutěží Finanční gramotnost, SAPERE, -Uspořádali jsme významné akce školy Lázeňský pohár, Den otevřených dveří, Reprezentační ples školy, prezentace školy na veřejnosti -Zavedli jsme nový systém hodnocení odborných akcí školy kreditový systém -Pořádali jsme akce pro sociální partnery bankety, rauty, recepce -Zapojili se do programů EU Leonardo da Vinci týkající se mezinárodních stáží studentů a odborné praxe v Litvě, Lotyšsku, Skotsku, Německu, Řecku a Rakousku

5 -Uplatňuje projektové vyučování předmět Projektový seminář gastronomie a cestovní ruch -Zúčastnili jsme se celostátních jazykových soutěží Puškinův památník (Mohelnice, Praha), olympiády v CJ - Začlenili jsme do výuky ochranu životního prostředí v rámci ekologie Den Země, šetrná turistika, ekologické projekty - Snažíme se používat vyučovací metody soustředěné na aktivní činnost a zapojení žáka, které pomohou změnit encyklopedický systém výuky na řešení problémových úkolů, týmovou práci, snížit podíl frontální výuky - Navázali jsme spolupráci a nové zahraniční kontakty se školou v Anglii, na Slovensku a v Polsku - Inovovali jsme profilovou část maturitní zkoušky závěrečná práce s obhajobou - Rozšířili jsme praxi na oblast památkových objektů, informačních center, cestovních kanceláří. Na základě zjištění můžeme říci, že se Školním vzdělávacím programem školy se ztotožňují jak učitelé, tak i žáci a jejich zákonní zástupci a ve výsledcích jsme dosáhli výrazných úspěchů a zlepšení. 2) Oblast kulturně výchovná - Zaměřili jsme se dbát důsledněji na úpravu zevnějšku žáků, společenské vystupování a chování nejen ve škole, ale i na veřejnosti - Zlepšila se i spolupráce s rodiči žáků zvýšili jsme informovanost rodičů pomocí systému Bakalář zápis klasifikace, absence žáka, třídních schůzek, ů a webových stránek školy, osobních kontaktů s rodiči - Zvýšenou pozornost jsme věnovali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (PUP), se sociálním znevýhodněním, se zdravotním znevýhodněním, žákům ohroženým patologickými jevy - Zlepšila se také spolupráce s Policií ČR, lékaři, KPŠ, pedagogicko psychologickou poradnou,centrem duševního zdraví a sociálním odborem MÚ Jeseník - Nadále probíhala spolupráce se Školskou radou - Při zjišťování negativních jevů jsme využívali zejména dotazníková šetření a po besedách jsme pomocí dotazníků u žáků zjišťovali zpětnou vazbu na tyto besedy a přednášky - Každoročně zpracováváme minimální preventivní program a program výchovného poradenství - Zapojili jsme se do projektů týkajících se této oblast společnost Darmoděj - Zvýšili jsme úroveň poradenské činnosti v oblasti dalšího vzdělávání absolventů účast na prezentacích škol,dny otevřených dveří, Gaudeamus, nabídli jsme studentům možnosti studia v zahraničí - Účastnili jsme se kulturních, společenských a sportovních akcí školy krajské a celostátní kolo Puškinova památníku - Zvýšenou měrou jsme se zaměřili na propagaci školy - letáky, webové stránky, propagační materiály, vizitky, místní i oblastní tisk, spot v rádiu, nový informační panel, výroba propagačních předmětů - Rozšířili jsme nejen odborné, ale i kulturně poznávací exkurze (ČNB, Muzeum gastronomie, Osvětim, Velké Losiny, pivovar Hanušovice, výstavy ve Vodní tvrzi.. - Prostřednictvím kulturních akcí se snažíme pěstovat národní hrdost a vážení si kulturních hodnot

6 3) Oblast personální - Upravili jsme postavení pedagogických pracovníků, neboť vzrůstají nároky na jejich osobní i odborné kvality, zvyšují se jejich povinnosti - Hmotně je zainteresovat na výsledcích výchovně vzdělávacích aktivit - Věnovali jsme se vzdělanostnímu rozvoji pedagogických pracovníků, aby obstáli tváří v tvář vzrůstajícím nárokům na odbornou i všeobecnou připravenost, osobní zainteresovanost a odpovědnost - Využívali jsme SW aplikací ke koordinaci práce jednotlivých pracovníků i pracovních úseků - Zajistili jsme co možná nejvyšší aprobovanost pracovníků umožnili a podporovali další vzdělávání pedagogických pracovníků dle plánu DVPP studium VŠ, příprava na novou maturitu školení učitelů maturitních předmětů (hodnotitelé, zadavatelé, školní komisaři) - Snížili věkové složení pedagogického sboru získáním mladých, perspektivních učitelů, kteří se dokáží přizpůsobit změnám - Učitelé se účastnili jazykových kurzů dle individuálního výběru - Účast na kurzech informatiky v rámci zvýšení počítačové gramotnosti učitelů program Bakalář (rozvrh hodin, zápis klasifikace, zastupování, vedení ped. dokumentace, elektronické třídní knihy) - Účast na školeních týkajících se zpracovávání projektů EU - Účast na odborných kurzech a školeních vedoucí k prohloubení popř. rozšíření stávající kvalifikace - Využívali jsme prostředky výpočetní a kancelářské techniky k zefektivnění činností - Snažili se zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců (vybavení kanceláří, kabinetů) - Diferencovali jsme finanční ohodnocení učitelů podle kvality. 4) Oblast řídící práce - Stanovili jsme přesněji kompetence a odpovědnost pracovníků, nové náplně práce - Zaměřili jsme se ve zvýšené míře na evaluaci hodnocení pracovníků, hodnocení žáků, hodnocení jednotlivých předmětů pomocí školou vytvořených evaluačních dotazníků, využívali jiná hodnocení (testy vstupní a výstupní, výsledky maturit, srovnávání tříd, testy SCIO) - Zkvalitnili jsme práci třídních učitelů zejména v oblasti působení na žáky absence, zlepšování studijních výsledků, dodržování školního řádu, vedení pedagogické dokumentace (systém Bakalář) - Zůstali jsme v kontaktu s předními firmami a subjekty z oblasti hotelového a turistického průmyslu tak, abychom se dokázali rychle přizpůsobit změnám v této oblasti - Dosáhli jsme zlepšení mezilidských vztahů mezi pracovníky na všech úsecích organizováním společných akcí, odborných exkurzí, návštěvami kulturních představení - Zvýšili jsme kontrolu na všech úsecích návrh okamžitých řešení a opatření, dodržování stanovených termínů - Rozšířili jsme kontakty v oblasti zahraniční spolupráce s hotelovými školami o Anglii,, firmami, vzdělávacími a odbornými institucemi, - Zlepšili vnější i vnitřní informovanost pracovníků porady úseků pravidelně 2x do měsíce, porady vedení 4x do měsíce, pedagogické rady 1x za tři měsíce, popřípadě dle aktuální potřeby - Zlepšila se spolupráce s poradními orgány předmětové komise, třídní učitelé - Zapojili jsme aktivně do chodu školy KPŠ, Školskou radu (pořádání barmanské soutěže, plesu školy..).

7 5) Oblast materiálně technická a psychohygienické podmínky školy Škola disponuje třemi budovami a školní restaurací, která je využívána pro odbornou praxi žáků. Má k dispozici 22 učeben, z toho 2 moderně vybavené učebny pro přípravu pokrmů, učebny pro techniku obsluhy, multimediální učebnu s využitím interaktivní tabule, dvě počítačové učebny pro výuku techniky administrativy, obchodní korespondence a informačních technologií s nezbytnou výbavou, dále učebny pro výuku cizích jazyků vybavené audio a videotechnikou. Bohužel nemáme k dispozici knihovnu a studovnu. Žáci mohou využívat ve volných hodinách učebnu výpočetní techniky s připojením na internet, provedli jsme nasazení WIFI techniky ve všech budovách školy. Součástí školy je také školní jídelna, školní restaurace Labyrint, která je využívána k různým akcím pořádaných jak školou, tak veřejností. Pro pedagogy je dostatek kabinetů, taktéž má kabinet výchovný poradce, kde se uskutečňují mimo jiné i zasedání Školního parlamentu.výpočetní technika se doplňuje a modernizuje.škola nemá vlastní tělocvičnu. Pro výuku tělesné výchovy je využívána sportovní hala a tělocvična ZŠ Boženy Němcové. Taktéž byla provedena rekonstrukce šaten zakoupeny šatní skříně pro žáky. - Změnili jsme exteriér i interiér školy zateplení budovy, vybavení školní kuchyně, nákup informačních panelů, skleněných vitrín apod. - Rozšířit videotechniku na škole výměna zastaralých přístrojů, dataprojektory - Nákup nových učebních pomůcek, programů, odborné literatury, obrazového materiálu, mapy - Vybudovali učebnu specializovanou na cestovní ruch - Doplnili inventář a pomůcky pro gastronomii, sommeliérství a barristy - Rozšířili kabinety pro učitele cizích jazyků - Zakoupili pomůcky pro administrativní práce kopírka apod. 6) Oblast mezinárodních vztahů a spolupráce se zahraničními partnery - Rozšířili jsme spolupráci se zahraničními hotelovými školami ze Slovenska, Ukrajiny, Francie, Litvy, Polska, nově Lotyšska a Anglie - Dále jsme rozvíjeli spolupráci se zahraničními partnery v oblasti odborné praxe Řecko, Německo, Litva, Francie, Skotsko, Rakousko, Lotyšsko - Zorganizovali jsme soutěž s mezinárodní účastí Lázeňský pohár - Zapojili se a získali finanční prostředky z grantů programů EU Leonardo da Vinci (IVT, VETPRO) stáže učitelů a studentů - Rozvíjeli vztahy s polskou příhraniční oblastí v rámci projektů ve spolupráci s jinými organizacemi a školskými zařízeními 7) Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, kde máme problémy - Škola dosahuje vynikajících výsledků v odborné přípravě studentů zejména v přípravě barmanů, kde na soutěžích pravidelně obsazujeme přední místa - Velmi dobrá je i příprava studentů na odborné stáže v zahraničí, o čemž svědčí kladné ohlasy z podniků, kde naši pracují, - Dobrých výsledků dosahujeme ve výuce cizích jazyků - Taktéž úspěšnost studentů u maturitních zkoušek je velmi vysoká v roce 2012 na 1.místě v Olomouckém kraji mezi školami stejného typu, celostátně na 7. místě - Klesá úroveň znalostí v odborných předmětech, což má tyto příčiny: - Vzhledem k demografickému vývoji klesá počet dětí, při přijímacím řízení tudíž není uskutečňován dostatečný výběr žáků, tedy jsou přijímáni i žáci s horšími studijními výsledky

8 - Nedostatečná motivace žáků pro učení se - Žáci se neztotožňují s obsahem některých předmětů, učí se tzv. pro známku - Problematickým předmětem nadále zůstává matematika - Znalosti jsou pouze teoretické, jsou málo využívány v praxi - Nejsou dostatečně využívány didaktické pomůcky - Málo je využíváno sebehodnocení žáků - Žáci nemají dostatek prostoru pro uplatnění své aktivity. Návrh opatření: - podporovat finančním ohodnocením ty učitele, kteří používají inovativní metody výuky - provádět častěji hospitace zejména u začínajících učitelů, předávat si zkušenosti na základě vzájemných hospitací - více využívat digitálních učebních materiálů - využívat i jiné formy hodnocení jako jsou pochvaly, kreditový systém - učit žáky hodnotit sami sebe - ve výuce více uvádět a využívat příklady z praxe - změnit obsahovou stránku některých předmětů tak, aby byl pro žáky zajímavější - zvýšit kvalitu výuky, motivaci žáků, dát žákům další možnosti ke zlepšení (kroužky, konzultace, doučování) Závěr: Vzhledem k pokračující ekonomické stagnaci, která se zejména v našem pohraničním regionu projevuje rostoucí mírou nezaměstnanosti, sníženou ochotou žáků dojíždět za vzděláním, otevřením podobných studijních oborů na školách v Jeseníku, Šumperku a Olomouci, zhoršením dopravní dostupnosti Jesenicka, lze očekávat v dalších letech úbytek studentů. Tomu můžeme čelit jen zvýšenou kvalitou výuky, lepší propagací školy ve všech dostupných médiích, zvýšením úrovně kvality našich absolventů, popřípadě zavedením nového atraktivního oboru.

9 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Kód oboru Název oboru Číslo jednací ročník M/ M/01 RVP Hotelnictví Denní studium RVP Hotelnictví Dálkové studium ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch KUOK 38394/ ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch KU- OK 38394/ I., II., III.,IV IV.

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Na škole ve šk. roce 2012/2013 vyučovalo 22 kmenových pracovníků a 2 pracovníci externě. Věková struktura pedagogického sboru odpovídá struktuře obvyklé na středních školách zastoupena je věková struktura let, mladší 45 let je 65% učitelského sboru. Muži tvoří čtvrtinu učitelského sboru, což odpovídá vzdělávací nabídce. Se svými 87% aprobovaně odučenými hodinami (z celkového počtu hodin, které se vyučují, včetně volitelných předmětů) patří škola mezi 40% středních odborných škol s nejvyšší mírou aprobovanosti učitelů. Téměř všichni členové pedagogického sboru mají dostatečnou uživatelskou schopnost práce s počítačem všichni učitelé absolvovali kurz základní počítačové gramotnosti a část pedagogů absolvovalo i speciální počítačové dovednosti v rámci různých počítačových kurzů - kurz finanční gramotnosti, projektové vzdělávání, tvorba digitálních učebních materiálů, elektronická třídní kniha, plán akcí, zápis absence. V loňském školním roce dokončila jedna pracovnice bakalářské studium na vysoké škole a pokračuje v magisterském studiu. Co se týká aprobací, škola má dostatek pracovníků s ekonomickým vzděláním, kteří dosáhli titulu Ing. Také několik učitelů vystudovalo na univerzitách v Ostravě a Olomouci Učitelství odborných předmětů se zaměřením na bankovnictví, finance a daně, právo a zahraniční obchod. Dále jsme se zapojili do přípravy na novou maturitu, kde jsme absolvovali kurzy pro hodnotitele, zadavatele, školního komisaře a školení pro management. Prostřednictvím Schola servis jsme se účastnili školení týkající se ústního i písemného hodnocení maturitních předmětů český jazyk a cizí jazyky. Kromě těchto kurzů se učitelé účastnili i kurzů doplňujících či rozšiřujících jejich vzdělání (viz příloha). Většina učitelů také v rámci projektu Inovace odborných předmětů absolvovalo školení na tvorbu digitálních učebních materiálů a školení na inovaci Školního vzdělávacího programu. Na škole také pracuje koordinátor ICT, ŠVP, koordinátor environmentální výchovy a metodik prevence. V rámci odborného vzdělávání se učitelé odborných předmětů účastní seminářů, konferencí a školení zaměřených na nové trendy v těchto oblastech. Také jazykové vzdělání učitelů je na velmi vysoké úrovni. Všichni učitelé anglického jazyka splňují vysokoškolské vzdělání, jako druhý cizí jazyk nabízíme jazyk ruský, německý a francouzský, které vyučují taktéž aprobovaní učitelé. Nabídku chceme rozšířit o třetí cizí jazyk slovenský, polský nebo španělský. Nejen pro studenty školy, ale také pro veřejnost nabízíme různé odborné kurzy, účastníme se celostátních soutěží ať již ekonomických (finanční gramotnost, psaní na klávesnici, SAPE- RE), odborných v rámci cestovního ruchu (zeměpisné soutěže) nebo jazykových (olympiády, Puškinův památník). Ostatní pracovníci školy spoluvytvářejí dobré pracovní podmínky pro práci učitelů a žáků. Můžeme konstatovat, že vedení školy se nadále snaží vytvářet podmínky pro odborný i všeobecně vzdělávací vzdělanostní růst učitelů. Ti jsou motivováni ke zvyšování, doplňování a rozšiřování své kvalifikace. Vedení školy také podporuje profesní aktivity učitelů mimo školu pokud mají příznivý vliv na jejich práci ve škole.

11 4. Údaje o přijímacím řízení Studijní obor M/01 Hotelnictví denní studium Počet přihlášek (1. kolo): 68 Počet přijatých : 63 Nedostavilo se 5 Počet přihlášek (2. kolo) : 3 Počet přijatých : 2 Nedostavil se : 1 Počet odevzdaných zápisových lístků 47 Z toho vrácených zápisových lístků 6 Opakování 1. roč. 1 Přestup z jiné školy do 1. roč. 0 Celkem přijato do 1. roč. 42 žáků Studijní obor M/01 Hotelnictví dálkové studium Počet přihlášek 1 Studijní obor L/51 Gastronomie dálkové studium Počet přihlášek 3 Z důvodu malého počtu uchazečů nebude ve školním roce 2013/14 dálkové studium otevřeno.

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Výsledky chování za 1. a 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ st. z chování st z chování PochvalaTU Pochvala ŘŠ Podmín. vylouč. 2-2

22 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. (Metodické doporučení k primární prevenci č.j / ). Cílové skupiny : Strategie prevence se na této škole dotýká těchto cílových skupin : středoškolští studenti (dojíždějící i ubytovaní na DM) ředitel, učitelé, mistři odborného výcviku nepedagogičtí pracovníci školy Výsledná kvalita preventivní péče o žáky předpokládá vzájemnou spolupráci a jednotnost všech zapojených pracovníků. Ve školním roce 2012/13 proběhly aktivity : Oblast tématického Plnění (akce, termíny.. plánu Vzdělávání, - Konzultace s okres. metodikem porady metodiků M. Kupkou v PPP - ové aktuality, průběžně - Porada metodiků ( ) host Spurný, Jeseník Poznámka Pil. Pil. Kontakty Spolupráce učitelů, info o žácích Témata prevence ve výuce - PPP M. Kupka - Darmoděj - program besed - MP Jeseník (p. Táborský), PČR (preventistka p. Neubauerová), OSPOD (p. Kalinová), probační úřad - PONTIS Šumperk (nabídka besed, MPP) - Pravidelné porady úseku, pedagogické rady, průběžně dle potřeby - Deník MP průběžně veden od r Průběžně konzultace s VP: sociální problémy žáků, besedy, dotazníky Připraven formulář pro učitele, tématické plány, plány předmětových komisí 1. PROJEKT PPP Jeseník studenti 1. ročníků (p. Kupka a kolektiv PPP)- přispěl k utváření kolektivů v 1. ročnících školy, poskytnul zpětnou vazbu pro školu. 2. PUŠKINUV PAMÁTNÍK soutěž ruského jazyka, na naší škole každoročně, letos pojata jako zážitková soutěž, účast studentů napříč školou, forma nespecifické prevence k upevnění třídních kolektivů a k podpoře příznivého klimatu školy. Vystoupení v Jeseníku (Divadelní žatva), Mohelnice, Praha. 3. VZNIK ŠKOLNÍ KAVÁRNY Pil. Pil., Ozs. Ozs. Kor.,Gros. Hég.

23 Dotazníky, zpětné vazby Nástěnka prevence vzniknul prostor pro trávení volného času, vytvořeno gastronomickou komisí, 1 student zde vykonává odbornou praxi, dozor p. Hégr 4. STRAVOVACÍ NÁVYKY MLÁDEŽE probírány v rámci předmětu NAV (2. ročníky- anketa snídaně, vyhodnocení). Maturanti ( Nebúrka, Kališová, H4A) vypracovali dotazník a snídaňovou tabuli ke Dni otevřených dveří. 1. PREVENCE KRIMINALITY R. RUBEŠ, MP Praha (2. ročníky a 3. ročníky říjen 2012) Přednáška byla zakončena dotazníkem zpětnou vazbou. Kromě toho v průběhu školního roku studenti vyplňovali další dotazníky na témata : ŠKOLNÍ SPOKOJENOST - ( ročníky) - červen 2013 Výsledky těchto dotazníků byly průběžně analyzovány a využity k zkvalitňování práce školy. Letošní rok jsme omezili množství besed, vyhodnotili jsme je jako méně efektivní, než dlouhodobější projekty (PPP, Puškinův památník). Nabízené besedy sdružení Darmoděj neproběhly z důvodu nevhodných časových termínů (prosinec 2013). Stálá nástěnka u kabinetu ZŘ Nově průběžná nástěnka u kabinetu ZŘ (aktuality, novinové zprávy Pil.) Pil. Pil. Pil. Školní inspekce : navštívila školu v říjnu 2012, oblast prevence kontrolovala Mgr. Kamila Burianová. Práce metodika na škole byla vyhodnocena jako kvalitní. Byly kontrolovány dokumenty (preventivní program) a konkrétní práce metodika. Bylo doporučeno umístit prevenci na webové stránky školy, a zřídit elektronickou schránku důvěry. Webové stránky školy byly na jaře 2013 modernizovány, byla zřízena sekce školní parlament, prevenci budeme průběžně doplňovat. Požadavek na el. schránku důvěry byl předložen p. Hégrovi (IKT), zjistí potřebné informace k vytvoření. Tvorba vnitřních předpisů - metodický postup při zjištění konzumace alkoholu, tabákových výrobků a OPL ve škole dosud pracujeme podle obecných doporučení v příloze metodického doporučení k primární prevenci č.j / Cílem je konkretizace předpisů pro naši školu, k tomu je třeba více kontaktů s jinými hotelovými školami, výměna zkušeností. Dosud pro to nebyly vytvořeny podmínky. Dotazník školní spokojenosti Byl proveden u studentů ročníků, celkem, odpovídalo 42 studentů. Letos se účastnilo menší množství studentů z důvodů odborné praxe. Dotazník má 20 tvrzení o škole a o školním klimatu, ke kterým žáci přiřazují čísla podle přesnosti tvrzení.většinu položek studenti hodnotili průměrným hodnocením (4 body), většina je spokojena s třídním kolektivem a s možnosti uplatnění po vystudování školy. Připomínky se

24 týkaly organizačního chodu školy, vybavení, stravování. Výsledky dotazníku budou v září 2013 předneseny na školním parlamentu a poradě učitelů, podněty ke změnám budou prodiskutovány na školním parlamentu. Studie ESPAD 2011 Škola se v účastnila vyplňování dotazníku ke studii ESPAD v červnu 2011 (studenti 1. roč.). Výsledky studie dosud nebyly k dispozici. Po opakované urgenci MPP byly v květnu 2013 zaslány p. Pavlou Chromynovou z úřadu vlády s tímto komentářem : existují pouze souhrnné výsledky pro celou ČR ( časopis Zaostřeno na drogy 1/ 2012), výsledky za kraje ČR se dosud rozpracovávají, výsledky za jednotlivé školy se nezpracovávají (aručení anonymity). V souvislosti s tímto pojetím hodnotím přínos těchto studií pro naši školu jako nulový, doporučuji se v budoucnu neúčastnit. Předpokládala jsem, že výsledky budeme moci použít při tvorbě plánů prevence do dalších let. Ve školním roce 2012/13 byly nejčastěji řešeny případy rizikového chování z okruhů : kouření zneužívání alkoholu neomluvená nebo zvýšená absence vandalismus (šatnové skříňky). K řešení těchto problémů proběhlo : KOUŘENÍ - ová debata napříč školou ve školním roce 2012/13 (září, MPP ), řešilo se kouření v okolí školní budovy, kouření v době praxe v Labyrintu. Přetrvává problém důsledné a jednotné kontroly ze strany všech zaměstnanců školy evidence kuřáků, konzultace s rodiči žáků v průběhu třídních schůzek (TU) spolupráce s třídními učiteli, kázeňské postihy za opuštění školní budovy spolupráce s městskou policií, namátkové kontroly, popř. pokutování kuřáků (domluveno v září 2012, MPP) průběžně v rámci výuky diskuse o zdravém životním stylu, nekuřáctví ( NAV, NAP ) čipová metoda, testovací školní rok závěr :nezabraňuje studentům odcházet, každé opuštění budovy žáky je evidováno, kontrola záleží na TU téma kouření přenést k debatě na půdu školního parlamentu ve školním roce 2013/14. ZNEUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU diskuse, referáty na téma alkoholismus v rámci výuky ( NAV, ZPV, OBN, třídnické hod.) Lázeňský pohár, DOD zvýšený dohled nad pracovišti, kde se pracuje s alkoholem ( bar) kázeňské řešení problémů na Lázeňském poháru 2012 ( ŘŠ, ZŘ, MPP, VP, TU) v příštím školním roce se chceme více zaměřit na téma kvalitního využívání volného času a motivaci studentů ke zdravému životnímu stylu, přibývá také studentů, kteří nebydlí na DM ale mají privátní ubytování, je třeba s tím počítat. NEOMLUVENÁ NEBO ZVÝŠENÁ ABSENCE proběhly opravné zkoušky (1. a 2. pololetí ) v 1. ročníku přijati dodatečně studenti z jiných škol, jen někteří se úspěšně zapojili do studia, ostatní studium ukončili. Ukončení studia studentů s vysokou a neomluvenou absencí ( třída H1A) i přes populační pokles a úbytek studentů se škola rozhodla netolerovat záškoláctví i za cenu případného vyloučení studentů

25 VANDALISMUS poškozování skřínek v prostorách suterénních šaten, od školního roku 2013/14 plánujeme nová opatření. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY ( OPL) Podezření na zneužití návykových látek v průběhu vyučování nebylo u žádného žáka, kromě kouření. V jednom případě bylo řešeno použití OPL na DM SOŠ, proběhly policejní výslechy některých studentů. Testovací sada na detekci návykových látek nebyla po konzultaci s odborníky zakoupena, v tomto směru jsme při podezření na zneužití domluveni na spolupráci s PČR nebo se zdravotníky. Vize, úkoly do školního roku 2013/14 : zpracovat srovnávací SWOT analýzu prevence na škole - sociometrický výzkum třídních kolektivů dlouhodobá prevence ve spolupráci se sdružením Darmoděj, oslovit další subjekty nabídnout vzdělávání pro TU stravovací návyky mládeže tvorba vnitřních předpisů pokračovat.

26 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Obor Název instituce Krzystková Aneta Velcová Eva Gambová Lucie ICT koordinátor Workshop pro ped. pracovníky Software Bakaláři ICT koordinátor Workshop pro ped. pracovníky Učitelství odborných předmětů pro střední školy magisterské st. MU Brno MU Brno Prostějov MU Brno MU Brno OU Ostrava Pillichová Jana Koordinátor EVVO SZŠ Šumperk Hégr Kamil Workshop pro ped. pracovníky ICT koordinátor MU Brno MU Brno Sedlářová Miroslava Finanční gramotnost NIDV Olomouc Koryťáková Jarmila Software Bakaláři Modul suplování a vyhodnocení pracovní doby Právní vědomí Prostějov UP Olomouc Zbranková Zuzana Finanční gramotnost NIDV Olomouc Chromková Jana Workshop MU Brno Jedličková Iveta Letní škola historie Fil. fak. UK Praha Procházka Petr Inovace výuky dějepisu Právní předpisy Olomouc Olomouc

27 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Slavnostní zahájení školního roku v DPB Společná část MZ opravný termín Profilová část MZ opravný termín Schůzka výchovných poradců Den záchranného systému Gastroden u Macha odborní učitelé Sportovní den volejbal, fotbal Beseda s příslušníky Policie ČR Přespolní běh Sportovní soutěž stolní tenis Prezentace SŠ Česká Třebová Beseda Kraj Vincenze Priessnitze Prevence patologických jevů, stmelení kolektivů - projekt Lázeňský pohár soutěž barmanů Prezentace SŠ Hranice Barmanská soutěž Mariánské Lázně Divadelní představení Chlupatý sluha Prezentace SŠ Šumperk Prezentace SŠ Jeseník Mini DOD pro ZŠ (jazykáři, TOS, CTR, MAT..) Zahájení soutěží Finanční gramotnost + SAPERE Školení ICT pro veřejnost ARPOK Soutěž v piškvorkách - Šumperk Prezentace SŠ Prostějov Prezentace SŠ - Šumperk Prezentace SŠ Přerov Exkurze Osvětim Prezentace SŠ - Olomouc Barmanská soutěž Brno Barmanský kurz Sportovní soutěž florbal Školení Bakalář Šumperk OHK prezentace projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Databáze mobility Ostrava školení Střelba ze vzduchovky soutěž Zeměpisná soutěž školní kolo Šachové utkání soutěž Den otevřených dveří Olympiáda v ANJ školní kolo Olympiáda v NEJ Divadelní představení Strašidlo Canterwilské Soutěž TEA Veletrh Regiontour Brno Reprezentační ples školy

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2011/2012 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2007/2008 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČO - 467 479 66 TEL. : +420 485 106 143 IZO - 000 082 252 TEL./FAX : +420 485 105 120

Více

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6

1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

OBSAH. I. Základní charakteristika

OBSAH. I. Základní charakteristika OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie Obchodní akademie Ekonomické lyceum Agropodnikání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více