Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Základní údaje o škole, vlastní hodnocení školy. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek MŠMT. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy. 4. Údaje o přijímacím řízení. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 9. Zpráva o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 10. Základní údaje o hospodaření školy. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 15. Závěr. Projednáno na pedagogické radě Mgr. Petr Procházka ředitel

2 1. Základní údaje o škole : Název školy : Hotelová škola Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680 Sídlo : Jeseník, Dukelská 680 Identifikátor zařízení: Právní forma : příspěvková organizace IČO : DIČ : CZ Zřizovatel školy : Olomoucký kraj právní forma : kraj, IČO : se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc Ředitel školy : Mgr. Petr Procházka, Zeyerova 658/6, Jeseník Škola sdružuje : 1. Hotelová škola kapacita : 430 žáků IZO : Školní jídelna kapacita : 400 jídel IZO : Školská rada : zřízena (viz Zřizovací listina školské rady při Hotelové škole Vincenze Priessnitze, Jeseník, Dukelská 680, ze dne , č.j. KÚOK/1011/2006/OŠMT/312). Má 6 členů. Telefon : ; Fax : , web:

3 Statistické údaje o škole Údaje o žácích - Počet žáků v jednotlivých ročnících a oborech : 1. ročník Hotelnictví 50 žáků 2. ročník Hotelnictví 58 žáků 3. ročník Hotelnictví 64 žáků 4. ročník Hotelnictví 76 žáků 4. roč. Hotelnictví dálkové 17 žáků Celkem 265 žáků - Počet tříd 10 - Počet nově přijatých žáků k Počet žáků, kteří přerušili studium Počet žáků hlásící se na vyšší stupeň školy 87%.

4 Vlastní hodnocení školy Vzdělávání je prioritou sociálně ekonomického rozvoje, rozhodujícím způsobem ovlivňuje lidský a sociální kapitál společnosti, kvalitu života a hodnotovou orientaci lidí. Má-li evropské hospodářství zůstat konkurenceschopné a zachovat prosperitu svých občanů, je jedinou účinnou odpovědí inovace a kvalita. V této otázce patří ústřední odpovědnost vzdělávacím systémům, které musí pružně reagovat na měnící se prostředí a poskytovat kvalitní vzdělání. Naším základním cílem je uspokojovat vzdělávací potřeby nejen dětí a mládeže, ale i dospělých, zajišťovat kvalitu a funkčnost vzdělávání tvorbou takového vzdělávacího programu, který bude odpovídat potřebám informační a znalostní společnosti, sféry práce a potřebám aktivní účasti na životě v demokratické společnosti v integrované Evropě a zároveň respektovat individuální odlišnosti a životní podmínky účastníků vzdělávání. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi zpracovalo na základě analýzy současného stavu hodnocení, ve kterém odráží dosažené výsledky a aktuální podmínky pro výchovu a vzdělávání žáků. 1. Oblast vzdělávání teoretická a praktická výuka Naše škola se řídí Školním vzdělávacím programem Hotelnictví a cestovní ruch, který byl zpracován na základě RVP pro studijní obor M/01 Hotelnictví. Školní vzdělávací program zohledňuje potřeby trhu práce, zejména v regionu a vychází z požadavků na odbornou i osobnostní způsobilost dané kategorie pracovníků. Škola provádí dílčí změny v obsahu, učebním plánu a organizaci výuky, jejichž potřeba vyplývá z výsledků evaluace programu a úspěšnosti žáků ve studiu, nebo jsou vyvolány změnami na trhu práce, rozvojem oborových disciplín, techniky, změnami materiálních a organizačních podmínek školy aj. Ve školním roce 2012/2013 jsme : - Rozšířili jsme výuku anglického jazyka na 5 hodin týdně, abychom podpořili kvalitu našich studentů v jazykové oblasti - Připravujeme žáky k mezinárodním zkouškám z cizího jazyka - Připravujeme žáky na společnou a profilovou část maturitní zkoušky - Ve společné části maturitní zkoušky na jaře v roce 2012 jsme se umístili podle průzkumu výsledků CERMAT na 1. místě mezi školami stejného typu v Olomouckém kraji a celostátně na 7. místě mezi hotelovými školami (viz příloha) - Nabízíme žákům nepovinné předměty (matematická cvičení), odborné kroužky (barmanský, sommeliérský, barristický), - Zavedli jsme nový vstupní a stravovací systém do školy -Realizovali jsme projekt Šablony tvorba digitálních učebních materiálů -Rozšířili jsme odbornou praxi vedoucí k lepšímu osvojení manuálních dovedností studentů -Propojili jsme dovednosti práce s informačními a komunikačními technologiemi s odbornými dovednostmi -Zavedli jsme elektronickou třídní knihu -Účastnili jsme se celostátních soutěžích v oblasti gastronomie a cestovního ruchu -Účastnili jsme se celostátních soutěží Finanční gramotnost, SAPERE, -Uspořádali jsme významné akce školy Lázeňský pohár, Den otevřených dveří, Reprezentační ples školy, prezentace školy na veřejnosti -Zavedli jsme nový systém hodnocení odborných akcí školy kreditový systém -Pořádali jsme akce pro sociální partnery bankety, rauty, recepce -Zapojili se do programů EU Leonardo da Vinci týkající se mezinárodních stáží studentů a odborné praxe v Litvě, Lotyšsku, Skotsku, Německu, Řecku a Rakousku

5 -Uplatňuje projektové vyučování předmět Projektový seminář gastronomie a cestovní ruch -Zúčastnili jsme se celostátních jazykových soutěží Puškinův památník (Mohelnice, Praha), olympiády v CJ - Začlenili jsme do výuky ochranu životního prostředí v rámci ekologie Den Země, šetrná turistika, ekologické projekty - Snažíme se používat vyučovací metody soustředěné na aktivní činnost a zapojení žáka, které pomohou změnit encyklopedický systém výuky na řešení problémových úkolů, týmovou práci, snížit podíl frontální výuky - Navázali jsme spolupráci a nové zahraniční kontakty se školou v Anglii, na Slovensku a v Polsku - Inovovali jsme profilovou část maturitní zkoušky závěrečná práce s obhajobou - Rozšířili jsme praxi na oblast památkových objektů, informačních center, cestovních kanceláří. Na základě zjištění můžeme říci, že se Školním vzdělávacím programem školy se ztotožňují jak učitelé, tak i žáci a jejich zákonní zástupci a ve výsledcích jsme dosáhli výrazných úspěchů a zlepšení. 2) Oblast kulturně výchovná - Zaměřili jsme se dbát důsledněji na úpravu zevnějšku žáků, společenské vystupování a chování nejen ve škole, ale i na veřejnosti - Zlepšila se i spolupráce s rodiči žáků zvýšili jsme informovanost rodičů pomocí systému Bakalář zápis klasifikace, absence žáka, třídních schůzek, ů a webových stránek školy, osobních kontaktů s rodiči - Zvýšenou pozornost jsme věnovali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (PUP), se sociálním znevýhodněním, se zdravotním znevýhodněním, žákům ohroženým patologickými jevy - Zlepšila se také spolupráce s Policií ČR, lékaři, KPŠ, pedagogicko psychologickou poradnou,centrem duševního zdraví a sociálním odborem MÚ Jeseník - Nadále probíhala spolupráce se Školskou radou - Při zjišťování negativních jevů jsme využívali zejména dotazníková šetření a po besedách jsme pomocí dotazníků u žáků zjišťovali zpětnou vazbu na tyto besedy a přednášky - Každoročně zpracováváme minimální preventivní program a program výchovného poradenství - Zapojili jsme se do projektů týkajících se této oblast společnost Darmoděj - Zvýšili jsme úroveň poradenské činnosti v oblasti dalšího vzdělávání absolventů účast na prezentacích škol,dny otevřených dveří, Gaudeamus, nabídli jsme studentům možnosti studia v zahraničí - Účastnili jsme se kulturních, společenských a sportovních akcí školy krajské a celostátní kolo Puškinova památníku - Zvýšenou měrou jsme se zaměřili na propagaci školy - letáky, webové stránky, propagační materiály, vizitky, místní i oblastní tisk, spot v rádiu, nový informační panel, výroba propagačních předmětů - Rozšířili jsme nejen odborné, ale i kulturně poznávací exkurze (ČNB, Muzeum gastronomie, Osvětim, Velké Losiny, pivovar Hanušovice, výstavy ve Vodní tvrzi.. - Prostřednictvím kulturních akcí se snažíme pěstovat národní hrdost a vážení si kulturních hodnot

6 3) Oblast personální - Upravili jsme postavení pedagogických pracovníků, neboť vzrůstají nároky na jejich osobní i odborné kvality, zvyšují se jejich povinnosti - Hmotně je zainteresovat na výsledcích výchovně vzdělávacích aktivit - Věnovali jsme se vzdělanostnímu rozvoji pedagogických pracovníků, aby obstáli tváří v tvář vzrůstajícím nárokům na odbornou i všeobecnou připravenost, osobní zainteresovanost a odpovědnost - Využívali jsme SW aplikací ke koordinaci práce jednotlivých pracovníků i pracovních úseků - Zajistili jsme co možná nejvyšší aprobovanost pracovníků umožnili a podporovali další vzdělávání pedagogických pracovníků dle plánu DVPP studium VŠ, příprava na novou maturitu školení učitelů maturitních předmětů (hodnotitelé, zadavatelé, školní komisaři) - Snížili věkové složení pedagogického sboru získáním mladých, perspektivních učitelů, kteří se dokáží přizpůsobit změnám - Učitelé se účastnili jazykových kurzů dle individuálního výběru - Účast na kurzech informatiky v rámci zvýšení počítačové gramotnosti učitelů program Bakalář (rozvrh hodin, zápis klasifikace, zastupování, vedení ped. dokumentace, elektronické třídní knihy) - Účast na školeních týkajících se zpracovávání projektů EU - Účast na odborných kurzech a školeních vedoucí k prohloubení popř. rozšíření stávající kvalifikace - Využívali jsme prostředky výpočetní a kancelářské techniky k zefektivnění činností - Snažili se zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců (vybavení kanceláří, kabinetů) - Diferencovali jsme finanční ohodnocení učitelů podle kvality. 4) Oblast řídící práce - Stanovili jsme přesněji kompetence a odpovědnost pracovníků, nové náplně práce - Zaměřili jsme se ve zvýšené míře na evaluaci hodnocení pracovníků, hodnocení žáků, hodnocení jednotlivých předmětů pomocí školou vytvořených evaluačních dotazníků, využívali jiná hodnocení (testy vstupní a výstupní, výsledky maturit, srovnávání tříd, testy SCIO) - Zkvalitnili jsme práci třídních učitelů zejména v oblasti působení na žáky absence, zlepšování studijních výsledků, dodržování školního řádu, vedení pedagogické dokumentace (systém Bakalář) - Zůstali jsme v kontaktu s předními firmami a subjekty z oblasti hotelového a turistického průmyslu tak, abychom se dokázali rychle přizpůsobit změnám v této oblasti - Dosáhli jsme zlepšení mezilidských vztahů mezi pracovníky na všech úsecích organizováním společných akcí, odborných exkurzí, návštěvami kulturních představení - Zvýšili jsme kontrolu na všech úsecích návrh okamžitých řešení a opatření, dodržování stanovených termínů - Rozšířili jsme kontakty v oblasti zahraniční spolupráce s hotelovými školami o Anglii,, firmami, vzdělávacími a odbornými institucemi, - Zlepšili vnější i vnitřní informovanost pracovníků porady úseků pravidelně 2x do měsíce, porady vedení 4x do měsíce, pedagogické rady 1x za tři měsíce, popřípadě dle aktuální potřeby - Zlepšila se spolupráce s poradními orgány předmětové komise, třídní učitelé - Zapojili jsme aktivně do chodu školy KPŠ, Školskou radu (pořádání barmanské soutěže, plesu školy..).

7 5) Oblast materiálně technická a psychohygienické podmínky školy Škola disponuje třemi budovami a školní restaurací, která je využívána pro odbornou praxi žáků. Má k dispozici 22 učeben, z toho 2 moderně vybavené učebny pro přípravu pokrmů, učebny pro techniku obsluhy, multimediální učebnu s využitím interaktivní tabule, dvě počítačové učebny pro výuku techniky administrativy, obchodní korespondence a informačních technologií s nezbytnou výbavou, dále učebny pro výuku cizích jazyků vybavené audio a videotechnikou. Bohužel nemáme k dispozici knihovnu a studovnu. Žáci mohou využívat ve volných hodinách učebnu výpočetní techniky s připojením na internet, provedli jsme nasazení WIFI techniky ve všech budovách školy. Součástí školy je také školní jídelna, školní restaurace Labyrint, která je využívána k různým akcím pořádaných jak školou, tak veřejností. Pro pedagogy je dostatek kabinetů, taktéž má kabinet výchovný poradce, kde se uskutečňují mimo jiné i zasedání Školního parlamentu.výpočetní technika se doplňuje a modernizuje.škola nemá vlastní tělocvičnu. Pro výuku tělesné výchovy je využívána sportovní hala a tělocvična ZŠ Boženy Němcové. Taktéž byla provedena rekonstrukce šaten zakoupeny šatní skříně pro žáky. - Změnili jsme exteriér i interiér školy zateplení budovy, vybavení školní kuchyně, nákup informačních panelů, skleněných vitrín apod. - Rozšířit videotechniku na škole výměna zastaralých přístrojů, dataprojektory - Nákup nových učebních pomůcek, programů, odborné literatury, obrazového materiálu, mapy - Vybudovali učebnu specializovanou na cestovní ruch - Doplnili inventář a pomůcky pro gastronomii, sommeliérství a barristy - Rozšířili kabinety pro učitele cizích jazyků - Zakoupili pomůcky pro administrativní práce kopírka apod. 6) Oblast mezinárodních vztahů a spolupráce se zahraničními partnery - Rozšířili jsme spolupráci se zahraničními hotelovými školami ze Slovenska, Ukrajiny, Francie, Litvy, Polska, nově Lotyšska a Anglie - Dále jsme rozvíjeli spolupráci se zahraničními partnery v oblasti odborné praxe Řecko, Německo, Litva, Francie, Skotsko, Rakousko, Lotyšsko - Zorganizovali jsme soutěž s mezinárodní účastí Lázeňský pohár - Zapojili se a získali finanční prostředky z grantů programů EU Leonardo da Vinci (IVT, VETPRO) stáže učitelů a studentů - Rozvíjeli vztahy s polskou příhraniční oblastí v rámci projektů ve spolupráci s jinými organizacemi a školskými zařízeními 7) Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, kde máme problémy - Škola dosahuje vynikajících výsledků v odborné přípravě studentů zejména v přípravě barmanů, kde na soutěžích pravidelně obsazujeme přední místa - Velmi dobrá je i příprava studentů na odborné stáže v zahraničí, o čemž svědčí kladné ohlasy z podniků, kde naši pracují, - Dobrých výsledků dosahujeme ve výuce cizích jazyků - Taktéž úspěšnost studentů u maturitních zkoušek je velmi vysoká v roce 2012 na 1.místě v Olomouckém kraji mezi školami stejného typu, celostátně na 7. místě - Klesá úroveň znalostí v odborných předmětech, což má tyto příčiny: - Vzhledem k demografickému vývoji klesá počet dětí, při přijímacím řízení tudíž není uskutečňován dostatečný výběr žáků, tedy jsou přijímáni i žáci s horšími studijními výsledky

8 - Nedostatečná motivace žáků pro učení se - Žáci se neztotožňují s obsahem některých předmětů, učí se tzv. pro známku - Problematickým předmětem nadále zůstává matematika - Znalosti jsou pouze teoretické, jsou málo využívány v praxi - Nejsou dostatečně využívány didaktické pomůcky - Málo je využíváno sebehodnocení žáků - Žáci nemají dostatek prostoru pro uplatnění své aktivity. Návrh opatření: - podporovat finančním ohodnocením ty učitele, kteří používají inovativní metody výuky - provádět častěji hospitace zejména u začínajících učitelů, předávat si zkušenosti na základě vzájemných hospitací - více využívat digitálních učebních materiálů - využívat i jiné formy hodnocení jako jsou pochvaly, kreditový systém - učit žáky hodnotit sami sebe - ve výuce více uvádět a využívat příklady z praxe - změnit obsahovou stránku některých předmětů tak, aby byl pro žáky zajímavější - zvýšit kvalitu výuky, motivaci žáků, dát žákům další možnosti ke zlepšení (kroužky, konzultace, doučování) Závěr: Vzhledem k pokračující ekonomické stagnaci, která se zejména v našem pohraničním regionu projevuje rostoucí mírou nezaměstnanosti, sníženou ochotou žáků dojíždět za vzděláním, otevřením podobných studijních oborů na školách v Jeseníku, Šumperku a Olomouci, zhoršením dopravní dostupnosti Jesenicka, lze očekávat v dalších letech úbytek studentů. Tomu můžeme čelit jen zvýšenou kvalitou výuky, lepší propagací školy ve všech dostupných médiích, zvýšením úrovně kvality našich absolventů, popřípadě zavedením nového atraktivního oboru.

9 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Kód oboru Název oboru Číslo jednací ročník M/ M/01 RVP Hotelnictví Denní studium RVP Hotelnictví Dálkové studium ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch KUOK 38394/ ŠVP: Hotelnictví a cestovní ruch KU- OK 38394/ I., II., III.,IV IV.

10 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Na škole ve šk. roce 2012/2013 vyučovalo 22 kmenových pracovníků a 2 pracovníci externě. Věková struktura pedagogického sboru odpovídá struktuře obvyklé na středních školách zastoupena je věková struktura let, mladší 45 let je 65% učitelského sboru. Muži tvoří čtvrtinu učitelského sboru, což odpovídá vzdělávací nabídce. Se svými 87% aprobovaně odučenými hodinami (z celkového počtu hodin, které se vyučují, včetně volitelných předmětů) patří škola mezi 40% středních odborných škol s nejvyšší mírou aprobovanosti učitelů. Téměř všichni členové pedagogického sboru mají dostatečnou uživatelskou schopnost práce s počítačem všichni učitelé absolvovali kurz základní počítačové gramotnosti a část pedagogů absolvovalo i speciální počítačové dovednosti v rámci různých počítačových kurzů - kurz finanční gramotnosti, projektové vzdělávání, tvorba digitálních učebních materiálů, elektronická třídní kniha, plán akcí, zápis absence. V loňském školním roce dokončila jedna pracovnice bakalářské studium na vysoké škole a pokračuje v magisterském studiu. Co se týká aprobací, škola má dostatek pracovníků s ekonomickým vzděláním, kteří dosáhli titulu Ing. Také několik učitelů vystudovalo na univerzitách v Ostravě a Olomouci Učitelství odborných předmětů se zaměřením na bankovnictví, finance a daně, právo a zahraniční obchod. Dále jsme se zapojili do přípravy na novou maturitu, kde jsme absolvovali kurzy pro hodnotitele, zadavatele, školního komisaře a školení pro management. Prostřednictvím Schola servis jsme se účastnili školení týkající se ústního i písemného hodnocení maturitních předmětů český jazyk a cizí jazyky. Kromě těchto kurzů se učitelé účastnili i kurzů doplňujících či rozšiřujících jejich vzdělání (viz příloha). Většina učitelů také v rámci projektu Inovace odborných předmětů absolvovalo školení na tvorbu digitálních učebních materiálů a školení na inovaci Školního vzdělávacího programu. Na škole také pracuje koordinátor ICT, ŠVP, koordinátor environmentální výchovy a metodik prevence. V rámci odborného vzdělávání se učitelé odborných předmětů účastní seminářů, konferencí a školení zaměřených na nové trendy v těchto oblastech. Také jazykové vzdělání učitelů je na velmi vysoké úrovni. Všichni učitelé anglického jazyka splňují vysokoškolské vzdělání, jako druhý cizí jazyk nabízíme jazyk ruský, německý a francouzský, které vyučují taktéž aprobovaní učitelé. Nabídku chceme rozšířit o třetí cizí jazyk slovenský, polský nebo španělský. Nejen pro studenty školy, ale také pro veřejnost nabízíme různé odborné kurzy, účastníme se celostátních soutěží ať již ekonomických (finanční gramotnost, psaní na klávesnici, SAPE- RE), odborných v rámci cestovního ruchu (zeměpisné soutěže) nebo jazykových (olympiády, Puškinův památník). Ostatní pracovníci školy spoluvytvářejí dobré pracovní podmínky pro práci učitelů a žáků. Můžeme konstatovat, že vedení školy se nadále snaží vytvářet podmínky pro odborný i všeobecně vzdělávací vzdělanostní růst učitelů. Ti jsou motivováni ke zvyšování, doplňování a rozšiřování své kvalifikace. Vedení školy také podporuje profesní aktivity učitelů mimo školu pokud mají příznivý vliv na jejich práci ve škole.

11 4. Údaje o přijímacím řízení Studijní obor M/01 Hotelnictví denní studium Počet přihlášek (1. kolo): 68 Počet přijatých : 63 Nedostavilo se 5 Počet přihlášek (2. kolo) : 3 Počet přijatých : 2 Nedostavil se : 1 Počet odevzdaných zápisových lístků 47 Z toho vrácených zápisových lístků 6 Opakování 1. roč. 1 Přestup z jiné školy do 1. roč. 0 Celkem přijato do 1. roč. 42 žáků Studijní obor M/01 Hotelnictví dálkové studium Počet přihlášek 1 Studijní obor L/51 Gastronomie dálkové studium Počet přihlášek 3 Z důvodu malého počtu uchazečů nebude ve školním roce 2013/14 dálkové studium otevřeno.

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Výsledky chování za 1. a 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Celkem Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ st. z chování st z chování PochvalaTU Pochvala ŘŠ Podmín. vylouč. 2-2

22 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. (Metodické doporučení k primární prevenci č.j / ). Cílové skupiny : Strategie prevence se na této škole dotýká těchto cílových skupin : středoškolští studenti (dojíždějící i ubytovaní na DM) ředitel, učitelé, mistři odborného výcviku nepedagogičtí pracovníci školy Výsledná kvalita preventivní péče o žáky předpokládá vzájemnou spolupráci a jednotnost všech zapojených pracovníků. Ve školním roce 2012/13 proběhly aktivity : Oblast tématického Plnění (akce, termíny.. plánu Vzdělávání, - Konzultace s okres. metodikem porady metodiků M. Kupkou v PPP - ové aktuality, průběžně - Porada metodiků ( ) host Spurný, Jeseník Poznámka Pil. Pil. Kontakty Spolupráce učitelů, info o žácích Témata prevence ve výuce - PPP M. Kupka - Darmoděj - program besed - MP Jeseník (p. Táborský), PČR (preventistka p. Neubauerová), OSPOD (p. Kalinová), probační úřad - PONTIS Šumperk (nabídka besed, MPP) - Pravidelné porady úseku, pedagogické rady, průběžně dle potřeby - Deník MP průběžně veden od r Průběžně konzultace s VP: sociální problémy žáků, besedy, dotazníky Připraven formulář pro učitele, tématické plány, plány předmětových komisí 1. PROJEKT PPP Jeseník studenti 1. ročníků (p. Kupka a kolektiv PPP)- přispěl k utváření kolektivů v 1. ročnících školy, poskytnul zpětnou vazbu pro školu. 2. PUŠKINUV PAMÁTNÍK soutěž ruského jazyka, na naší škole každoročně, letos pojata jako zážitková soutěž, účast studentů napříč školou, forma nespecifické prevence k upevnění třídních kolektivů a k podpoře příznivého klimatu školy. Vystoupení v Jeseníku (Divadelní žatva), Mohelnice, Praha. 3. VZNIK ŠKOLNÍ KAVÁRNY Pil. Pil., Ozs. Ozs. Kor.,Gros. Hég.

23 Dotazníky, zpětné vazby Nástěnka prevence vzniknul prostor pro trávení volného času, vytvořeno gastronomickou komisí, 1 student zde vykonává odbornou praxi, dozor p. Hégr 4. STRAVOVACÍ NÁVYKY MLÁDEŽE probírány v rámci předmětu NAV (2. ročníky- anketa snídaně, vyhodnocení). Maturanti ( Nebúrka, Kališová, H4A) vypracovali dotazník a snídaňovou tabuli ke Dni otevřených dveří. 1. PREVENCE KRIMINALITY R. RUBEŠ, MP Praha (2. ročníky a 3. ročníky říjen 2012) Přednáška byla zakončena dotazníkem zpětnou vazbou. Kromě toho v průběhu školního roku studenti vyplňovali další dotazníky na témata : ŠKOLNÍ SPOKOJENOST - ( ročníky) - červen 2013 Výsledky těchto dotazníků byly průběžně analyzovány a využity k zkvalitňování práce školy. Letošní rok jsme omezili množství besed, vyhodnotili jsme je jako méně efektivní, než dlouhodobější projekty (PPP, Puškinův památník). Nabízené besedy sdružení Darmoděj neproběhly z důvodu nevhodných časových termínů (prosinec 2013). Stálá nástěnka u kabinetu ZŘ Nově průběžná nástěnka u kabinetu ZŘ (aktuality, novinové zprávy Pil.) Pil. Pil. Pil. Školní inspekce : navštívila školu v říjnu 2012, oblast prevence kontrolovala Mgr. Kamila Burianová. Práce metodika na škole byla vyhodnocena jako kvalitní. Byly kontrolovány dokumenty (preventivní program) a konkrétní práce metodika. Bylo doporučeno umístit prevenci na webové stránky školy, a zřídit elektronickou schránku důvěry. Webové stránky školy byly na jaře 2013 modernizovány, byla zřízena sekce školní parlament, prevenci budeme průběžně doplňovat. Požadavek na el. schránku důvěry byl předložen p. Hégrovi (IKT), zjistí potřebné informace k vytvoření. Tvorba vnitřních předpisů - metodický postup při zjištění konzumace alkoholu, tabákových výrobků a OPL ve škole dosud pracujeme podle obecných doporučení v příloze metodického doporučení k primární prevenci č.j / Cílem je konkretizace předpisů pro naši školu, k tomu je třeba více kontaktů s jinými hotelovými školami, výměna zkušeností. Dosud pro to nebyly vytvořeny podmínky. Dotazník školní spokojenosti Byl proveden u studentů ročníků, celkem, odpovídalo 42 studentů. Letos se účastnilo menší množství studentů z důvodů odborné praxe. Dotazník má 20 tvrzení o škole a o školním klimatu, ke kterým žáci přiřazují čísla podle přesnosti tvrzení.většinu položek studenti hodnotili průměrným hodnocením (4 body), většina je spokojena s třídním kolektivem a s možnosti uplatnění po vystudování školy. Připomínky se

24 týkaly organizačního chodu školy, vybavení, stravování. Výsledky dotazníku budou v září 2013 předneseny na školním parlamentu a poradě učitelů, podněty ke změnám budou prodiskutovány na školním parlamentu. Studie ESPAD 2011 Škola se v účastnila vyplňování dotazníku ke studii ESPAD v červnu 2011 (studenti 1. roč.). Výsledky studie dosud nebyly k dispozici. Po opakované urgenci MPP byly v květnu 2013 zaslány p. Pavlou Chromynovou z úřadu vlády s tímto komentářem : existují pouze souhrnné výsledky pro celou ČR ( časopis Zaostřeno na drogy 1/ 2012), výsledky za kraje ČR se dosud rozpracovávají, výsledky za jednotlivé školy se nezpracovávají (aručení anonymity). V souvislosti s tímto pojetím hodnotím přínos těchto studií pro naši školu jako nulový, doporučuji se v budoucnu neúčastnit. Předpokládala jsem, že výsledky budeme moci použít při tvorbě plánů prevence do dalších let. Ve školním roce 2012/13 byly nejčastěji řešeny případy rizikového chování z okruhů : kouření zneužívání alkoholu neomluvená nebo zvýšená absence vandalismus (šatnové skříňky). K řešení těchto problémů proběhlo : KOUŘENÍ - ová debata napříč školou ve školním roce 2012/13 (září, MPP ), řešilo se kouření v okolí školní budovy, kouření v době praxe v Labyrintu. Přetrvává problém důsledné a jednotné kontroly ze strany všech zaměstnanců školy evidence kuřáků, konzultace s rodiči žáků v průběhu třídních schůzek (TU) spolupráce s třídními učiteli, kázeňské postihy za opuštění školní budovy spolupráce s městskou policií, namátkové kontroly, popř. pokutování kuřáků (domluveno v září 2012, MPP) průběžně v rámci výuky diskuse o zdravém životním stylu, nekuřáctví ( NAV, NAP ) čipová metoda, testovací školní rok závěr :nezabraňuje studentům odcházet, každé opuštění budovy žáky je evidováno, kontrola záleží na TU téma kouření přenést k debatě na půdu školního parlamentu ve školním roce 2013/14. ZNEUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU diskuse, referáty na téma alkoholismus v rámci výuky ( NAV, ZPV, OBN, třídnické hod.) Lázeňský pohár, DOD zvýšený dohled nad pracovišti, kde se pracuje s alkoholem ( bar) kázeňské řešení problémů na Lázeňském poháru 2012 ( ŘŠ, ZŘ, MPP, VP, TU) v příštím školním roce se chceme více zaměřit na téma kvalitního využívání volného času a motivaci studentů ke zdravému životnímu stylu, přibývá také studentů, kteří nebydlí na DM ale mají privátní ubytování, je třeba s tím počítat. NEOMLUVENÁ NEBO ZVÝŠENÁ ABSENCE proběhly opravné zkoušky (1. a 2. pololetí ) v 1. ročníku přijati dodatečně studenti z jiných škol, jen někteří se úspěšně zapojili do studia, ostatní studium ukončili. Ukončení studia studentů s vysokou a neomluvenou absencí ( třída H1A) i přes populační pokles a úbytek studentů se škola rozhodla netolerovat záškoláctví i za cenu případného vyloučení studentů

25 VANDALISMUS poškozování skřínek v prostorách suterénních šaten, od školního roku 2013/14 plánujeme nová opatření. OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY ( OPL) Podezření na zneužití návykových látek v průběhu vyučování nebylo u žádného žáka, kromě kouření. V jednom případě bylo řešeno použití OPL na DM SOŠ, proběhly policejní výslechy některých studentů. Testovací sada na detekci návykových látek nebyla po konzultaci s odborníky zakoupena, v tomto směru jsme při podezření na zneužití domluveni na spolupráci s PČR nebo se zdravotníky. Vize, úkoly do školního roku 2013/14 : zpracovat srovnávací SWOT analýzu prevence na škole - sociometrický výzkum třídních kolektivů dlouhodobá prevence ve spolupráci se sdružením Darmoděj, oslovit další subjekty nabídnout vzdělávání pro TU stravovací návyky mládeže tvorba vnitřních předpisů pokračovat.

26 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Obor Název instituce Krzystková Aneta Velcová Eva Gambová Lucie ICT koordinátor Workshop pro ped. pracovníky Software Bakaláři ICT koordinátor Workshop pro ped. pracovníky Učitelství odborných předmětů pro střední školy magisterské st. MU Brno MU Brno Prostějov MU Brno MU Brno OU Ostrava Pillichová Jana Koordinátor EVVO SZŠ Šumperk Hégr Kamil Workshop pro ped. pracovníky ICT koordinátor MU Brno MU Brno Sedlářová Miroslava Finanční gramotnost NIDV Olomouc Koryťáková Jarmila Software Bakaláři Modul suplování a vyhodnocení pracovní doby Právní vědomí Prostějov UP Olomouc Zbranková Zuzana Finanční gramotnost NIDV Olomouc Chromková Jana Workshop MU Brno Jedličková Iveta Letní škola historie Fil. fak. UK Praha Procházka Petr Inovace výuky dějepisu Právní předpisy Olomouc Olomouc

27 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Slavnostní zahájení školního roku v DPB Společná část MZ opravný termín Profilová část MZ opravný termín Schůzka výchovných poradců Den záchranného systému Gastroden u Macha odborní učitelé Sportovní den volejbal, fotbal Beseda s příslušníky Policie ČR Přespolní běh Sportovní soutěž stolní tenis Prezentace SŠ Česká Třebová Beseda Kraj Vincenze Priessnitze Prevence patologických jevů, stmelení kolektivů - projekt Lázeňský pohár soutěž barmanů Prezentace SŠ Hranice Barmanská soutěž Mariánské Lázně Divadelní představení Chlupatý sluha Prezentace SŠ Šumperk Prezentace SŠ Jeseník Mini DOD pro ZŠ (jazykáři, TOS, CTR, MAT..) Zahájení soutěží Finanční gramotnost + SAPERE Školení ICT pro veřejnost ARPOK Soutěž v piškvorkách - Šumperk Prezentace SŠ Prostějov Prezentace SŠ - Šumperk Prezentace SŠ Přerov Exkurze Osvětim Prezentace SŠ - Olomouc Barmanská soutěž Brno Barmanský kurz Sportovní soutěž florbal Školení Bakalář Šumperk OHK prezentace projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Databáze mobility Ostrava školení Střelba ze vzduchovky soutěž Zeměpisná soutěž školní kolo Šachové utkání soutěž Den otevřených dveří Olympiáda v ANJ školní kolo Olympiáda v NEJ Divadelní představení Strašidlo Canterwilské Soutěž TEA Veletrh Regiontour Brno Reprezentační ples školy

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2011/2012 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2013/2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole, vlastní hodnocení školy. 2. Přehled studijních oborů včetně

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100

VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 VÝSTUPY PROJEKTU ŠKOLA PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1.Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zprostředkující

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více