1. Proč neproběhlo výběrové řízení na dodavatele (ať už softwarových produktů nebo softwarových služeb); Softwarové služby: Zadávací (výběrové)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Proč neproběhlo výběrové řízení na dodavatele (ať už softwarových produktů nebo softwarových služeb); Softwarové služby: Zadávací (výběrové)"

Transkript

1 1. Proč neproběhlo výběrové řízení na dodavatele (ať už softwarových produktů nebo softwarových služeb); Softwarové služby: Zadávací (výběrové) řízení proběhlo v roce Česká republika - Ministerstvo vnitra, (dále jen MV ČR" nebo centrální zadavatel ) uzavřelo se společností MlCROSOFT, s.r.o. (dále jen Microsoft ČR ) a společností Microsoft lreland operations Limited, dne 22. května 2008 Smlouvu o strategické spolupráci (dále jen SoSS ), ve které se MV ČR mj. zavázalo zajišťovat soulad zákonů České republiky a možností jejich vynucení se směrnicemi a metodickými pokyny Evropské unie v oblasti ochrany duševního vlastnictví a bezezbytku prosazovat jednání v souladu se zákony České republiky v této právní oblasti. Společnost Microsoft ČR se v SoSS mj. zavázala podporovat rozvoj informačních technologií a dále spolupracovat v této oblasti s Českou republikou a jejími jednotlivými subjekty. Záměr uzavřít SoSS byl schválen vládou ČR usnesením vlády č. 332/2008 ze dne 26. března 2008 k úpravě smluvních vztahů se společností Microsoft. Usnesením vlády ČR č. 799/2008 ze dne 27. června 2008 o smluvních vztazích se společností Microsoft pak vláda uložila svým členům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy mj. uzavřít s MV ČR do 30. června 2008 dohodu o centrálním zadávání a nepodnikat do uzavření dohody o centrálním zadávání nekoordinované kroky v oblasti zajištění softwarových produktů společnosti Microsoft. Cílem uvedených usnesení bylo vytvořit nový smluvní rámec tak, aby byla zabezpečena optimální ekonomická výhodnost pořizovaných licencí, jejich úplná a dlouhodobá legalizace, standardizace a také možnost využívání nejnovějších verzí softwarových produktů po dobu celého trvání smlouvy. Dalším záměrem bylo přispět k efektivitě informatizace veřejné správy a společnosti a jednoduchým způsobem zabezpečit moderní, legální a ekonomicky výhodné programové vybavení veřejné správy. Společnost Microsoft ČR ani jiný subjekt patřící do skupiny Microsoft neposkytuje licence ke svým produktům přímo koncovým zákazníkům, nýbrž tuto činnost provádí na platformě obchodních zástupců. Jednou z kategorií partnerů, kteří jsou oprávněni koncovým zákazníkům poskytovat produkty Microsoft prostřednictvím licenčních programů, tvoří Large Account Resellers (dále jen LAR'). K subjektům patřících do kategorie LAR pro Českou republiku patří mj. společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. Dne 30. června 2008 uzavřeli MV ČR jako centrální zadavatel a MPSV jako zadavatel s poukazem na 3 zákona o veřejných zakázkách a citované usnesení vlády ČR č. 799/2008 Dohodu o centrálním zadávání, ve které si blíže vymezili vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním vč. závazku centrálního zadavatele provádět zadávací řízení a centrálně zadávat veřejné zakázky na produkty Microsoft na účet zadavatele. Dne 14. října 2008 bylo centrálním zadavatelem zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky ev. č , jejímž předmětem bylo uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft v multilicenčních programech Enterprise a Select a služeb subjektům veřejné správy. Oznámení o veřejné zakázce Uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft bylo centrálním zadavatelem uveřejněno v souladu s ustanovením 146 zákona o veřejných zakázkách v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 17. října V souladu se stanovenými hodnotícími kritérii zadávacího řízení byla jako nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka předložená dodavatelem Fujitsu Siemens Computers s.r.o. (od 16. dubna 2009 Fujitsu Technology Solutions s.r.o., dále jen Fujitsu ). Dne 1. prosince 2008 uzavřel centrální zadavatel na základě výše uvedeného zadávacího řízení s dodavatelem Fujitsu Rámcovou smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft (dále jen Rámcová

2 smlouva ). Oznámení o zadání této zakázky bylo uveřejněno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 5. prosince Toto zadávací řízení realizoval centrální zadavatel pro subjekty veřejné správy, se kterými před zahájením zadávacího řízení uzavřel dohodu o centrálním zadávání. Zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová smlouva, proběhlo zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, včetně jeho oznámení na centrální adrese. Centrální zadavatel postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když výše uvedenou zakázku zadal v řádném zadávacím řízení ve smyslu ustanovení 21 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách při splnění podmínek dle 22 zákona o veřejných zakázkách. Předpokladem realizace samotného cíle veřejné zakázky je uzavírání jednotlivých prováděcích smluv, na základě kterých se poskytují licence k produktům Microsoft a služby dle požadavků orgánů veřejné správy. V souladu s čl. 4 Rámcové smlouvy (Podmínky a postup při uzavírání prováděcích smluv) byla dne 15. července 2011 mezi centrálním zadavatelem a Fujitsu uzavřena na účet MPSV Prováděcí smlouva č. 85/2011 (dále jen Prováděcí smlouva ), která zadavateli zajistila možnost užívat produkty Microsoft a služby s těmito produkty spojené. Prováděcí smlouva byla následně dodatkována, a to celkem šesti dodatky uzavíranými v období od srpna 2011 do konce prosince Předmětem těchto dodatků byla vždy úprava předmětu Prováděcí smlouvy v tom smyslu, že se měnil, resp. konkretizoval rozsah poskytovaných služeb. Jak už bylo výše uvedeno, Rámcová smlouva předpokládá, že plnění ze strany společnosti Fujitsu se bude sestávat z poskytnutí licencí k produktům společnosti Microsoft a zároveň z poskytování služeb, jejichž poskytování je ze strany centrálního zadavatele resp. MPSV poptáváno. Seznam produktů společnosti Microsoft, jež mohou být v rámci Prováděcí smlouvy č. 85/2011 poptávány, je uveden v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Seznam služeb a cena těchto služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové smlouvy. Předmětem veřejné zakázky, která byla centrálním zadavatelem zadávána na základě Prováděcí smlouvy na účet MPSV, byly výhradně produkty společnosti Microsoft a doplňkové služby uvedené v příloze č. 2 Rámcové smlouvy. Zadavatel od ledna 2012 využívá nových agendových systémů formou služby a přístupu ke službě v podobě "tenkého" klienta (oproti předchozímu řešení v podobě dodávky klasické aplikace instalované na všech koncových zařízeních), kde hlavním cílem je využití standardních produktů a jejich vhodná konfigurace pro potřeby zajištění agendy zadavatele a interních rozhodovacích procesů. Z tohoto důvodu jsou použity produkty společnosti Microsoft, které pokrývají kompletní portfolio potřeb pro integraci procesů a datových zdrojů. Vlastní řešení je pak pouze v customizaci daných produktů pro konkrétní potřeby rozhodovacích procesů a jejich napojení na další systémy. Kromě technické flexibility dává toto řešení i dostatečnou flexibilitu z pohledu zvolených dodavatelů takového řešení, kdy se zadavatel nedostává do monopolu jednoho dodavatele, tak jak tomu bylo v minulosti. Společnost Microsoft je pak garantem funkčnosti celého systému. V souladu s Rámcovou smlouvou bylo využito technologických produktů společnosti Microsoft (především Windows Server, SQL Server, SharePoint Server, BizTalk Server a Internet Information Server), přičemž customizace a nastavení všech potřebných 2

3 produktů pro fungování agendových systémů bylo prováděno zejm. v rámci služby "Pomoc při implementaci desktopových a serverových aplikací" v souladu s přílohou č. 2 Rámcové smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že postup byl plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a že se v žádném případě nejedná o zadání veřejné zakázky mimo rámec tohoto zákona. Customizace softwarových produktů: Pro customizované řešení aplikací byla, v souladu s autorským zákonem, kdy se jakákoliv taková činnost považuje za tvorbu autorského díla, poskytnuta oprávnění k výkonu užívacích práv na základě smluv, které zadavatel uzavřel s osobami odlišnými od vybraného uchazeče (Fujitsu) a které nikterak nesouvisí s Rámcovou smlouvou, Prováděcí smlouvou ani s Dodatky. V rámci dotčených veřejných zakázek malého rozsahu postupoval zadavatel při jejich zadávání v souladu s vnitřními předpisy MPSV. Záměrem MPSV bylo právě zajištění obslužných modulů od různých dodavatelů při jejich funkční nezávislosti. Poskytnutí oprávnění k výkonu užívacích práv a následný přechod licencí na MPSV je předpokladem pro zamezení dodavatelské exkluzivity a monopolizace generující nekonečnou spirálu vylepšování obslužných modulů za cenu neúměrných finančních investic. Z výše uvedeného vyplývá, že postup byl plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a že se v žádném případě nejedná o zadání veřejné zakázky mimo rámec tohoto zákona. 2. Kdo vymyslel použití smlouvy MV s Fujitsu a kdo je za ni odpovědný (zde smlouva na poskytování systémového software a ne aplikačního software)? O oprávněnosti využití platformy Microsoft viz výše. Vedení MPSV rozhodlo o změně systémů, v nichž se administrují a vyplácejí dávky na úřadech práce, zejména z důvodu nutných úspor a větší flexibility. Přechod na nový systém ukončil monopolní postavení jednoho dodavatele, který si v podstatě mohl určovat podmínky výplaty, což byl stav zejména z finančních důvodů dlouhodobě neudržitelný. Náklady na systémy od tohoto dodavatele v posledních letech rostly z roku na rok o desítky milionů korun za posledních pět let MPSV jen na administraci dávek vyplatilo celkem 2,4 mld. Kč. Hlavním předpokladem pro úspěšnou realizaci úspor je zásadní změna ve filosofii provozovaných systémů (nejen aplikačních), kdy dochází k přechodu od decentralizovaného a technicky komplikovaného prostředí do jednotného systému, který je postaven na vhodně zvolených technologiích (produkty Microsoft) 1. Díky tomu je možné odbourat komplikovanou provozní náročnost a zamezit duplicitnímu řešení v podobě vysokých nároků na vlastní HW, SW a služby. To celkově přináší i efektivnější práci s klienty, kdy dochází k sdílení potřebných informací a je možné stavět univerzálnější procesy při řešení potřeb klientů. Provozování agendových systémů je v daleko větší míře postaveno na poskytování jasně definovaných služeb, které mají odpovídajícím způsobem 1 Pro vlastní technické řešení jsou použity tyto produkty a technologie Microsoft: Infrastrukturní a databázová část (Windows Server - Internet Information Server, virtualizace Hyper-V, SQL Server, Exchange Server), procesní část, aplikační a dokumentová část (Internet Information Server, SharePoint Server, technologie.net a Silverlight), integrační část (BizTalk Server) 3

4 nastaveny potřebné parametry na jejich provoz (princip SLA dohoda o úrovni služeb). To sebou nese maximální flexibilitu ve využívání (a odebírání) ICT služeb, která se odpovídajícím způsobem promítá do celkových nižších nákladů na provoz oproti předchozím obdobím. Jednotná a standardizovaná platforma je důležitá i pro celkovou IT infrastrukturou resortu (platforma pro zajištění výpočetního výkonu a diskového prostoru - administrace a správa zálohování dat, síťových rozhraní, databáze, integrační platformy, administrace systému elektronické pošty, portálového řešení, správa identit, Service Desk apod.). Přistoupením MPSV k tomuto řešení, již stát, resp. daňový poplatník, neplatí za vývoj jednotlivých komponent, ale platí pouze službu, tedy zprostředkování výpočetního výkonu. Díky změně dodavatele také může MPSV využít k realizaci resortní strategie fondy EU, a to z toho důvodu, že dodavatel byl vybrán na základě zadávacího řízení. Předchozí monopolní dodavatel byl vybrán před více než patnácti lety a smluvní vztah s ním byl následně několikanásobně z důvodu ochrany autorských práv k vyvinutým aplikacím rozšiřován a prodlužován v takových případech není možné čerpat prostředky z evropských zdrojů. Nová resortní ICT koncepce je založena na následujících klíčových aspektech: - odklon od nákupu a správy hardware (HW) k nákupu služeb, čímž dochází k větší flexibilitě vynaložených finančních prostředků s možností aktuálně upravovat stav HW podle konkrétních potřeb resortu; pořizovací náklady, správa i údržba se přesouvají na dodavatele, protože je odebírána jasně definovaná služba v odpovídajících parametrech a při zachování velmi vysokého standardu zabezpečení dat i služeb, zákazník (ministerstvo) platí pouze za to, co spotřebuje - resortní řešení - v maximální míře usilujeme ve všech oblastech ICT o hledání takových řešení, která jsou použitelná průřezově v rámci resortu např. jednotná resortní datová základna apod.; dochází tak ke sjednocení zdrojů, snížení nároků na klienty (uživatele), odbourání duplicitních činností a dat v resortu; - standardizovaná řešení - využíváme řešení, která jsou standardně používána i v komerční sféře a jsou "osvědčená" trhem, tímto krokem se bráníme vytváření jakékoliv závislosti na konkrétních dodavatelích (v tomto případě dodavatelích jednotlivých agendových aplikací) Kombinace těchto aspektů vede v důsledku k tomu, že ve všech hlavních segmentech ICT nákladů počítá ministerstvo s výraznou úsporou nákladů. Kroky k realizaci naší koncepce přinášejí ministerstvu potřebnou efektivitu a flexibilitu ve využívaných ICT službách a dávají předpoklad, aby při budoucích legislativních či organizačních změnách bylo schopno efektivně na tyto změny reagovat bez významných zásahů do koncepce i ekonomiky v oblasti ICT. Funkcionality jednotlivých nových obslužných modulů byly navrženy týmy zkušených pracovníků ÚP v jednotlivých agendách a pokrývají zákonem definovaný rozsah agendové problematiky. Na rozdíl od minulosti vedení MPSV nehodlá akceptovat nekonečnou spirálu vylepšování obslužných modulů za cenu neúměrných finančních investic a dodavatelskou exkluzivitu. Oproti minulosti jsou požadavky na tyto nové systémy jasně definované (a odsouhlasené) a odpovídají potřebám resortu dle platné legislativy. 4

5 3. Kdo formuloval zadání pro Fujitsu na dodávku IT produktů pro ÚP? Jaký je přesný obsah tohoto zadání, kdy bylo předáno dodavateli, zda byly ze strany dodavatele doplňující dotazy, pokud ano, jaké? Požaduje se zveřejnění celého zadání včetně případných dodatečných úprav a doplňků. Zadání je patrné ze samotného znění Prováděcí smlouvy č. 85/2011 ve znění jejich dodatků. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu MPSV. Obsah zadání vychází rovněž z právních předpisů přijatých v rámci tzv. Sociální reformy I. Z nové legislativy musel dodavatel při přípravě SW řešení bezvýhradně vycházet a k datu nabytí účinnosti jednotlivých právních norem zajistit funkční provoz jednotlivých agendových aplikací. Kontraktace proběhla v souladu čl. 4 Rámcové smlouvy. Smluvní stranou Prováděcí Smlouva č. 85/2011 je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí pouze ve smyslu čl Rámcové smlouvy jednostranně přistoupilo k této prováděcí smlouvě. Zadávací postup vedoucí k uzavření prováděcí smlouvy dle čl Rámcové smlouvy ve smyslu ust. 92 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách realizovalo Ministerstvo vnitra. 4. Kdo za ÚP odesílá servisní hlášení při chybách, poruchách, nedostatcích apod.? Hlášení o funkčnosti aplikací je zadáváno na Helpdesk MPSV. Požadavky sem zadávají informatici ÚP, vedoucí příslušných krajských oddělení a jejich zástupci. Informace o nasazení nové verze aplikace jsou vždy v den nasazení zasílána všem uživatelům aplikací a zároveň krajským ředitelům ÚP, vedoucím oddělení a jejich zástupcům. Metodici GŘ ÚP rovněž přijímají ové, telefonické a osobní dotazy k aplikacím, které zodpovídají, případně konzultují či řeší ve spolupráci s odpovědnou osobou či institucí. 5. Kolik bylo těchto servisních hlášení za měsíce leden, únor a březen roku 2012? Leden: celkem 3072 servisních požadavků na služby Fujitsu, z nich se 48 % týkalo agendových systémů. Z tohoto počtu pak bylo více jak 70 % požadavků duplicitních. Únor: celkem 3571 servisních požadavků na služby Fujitsu, z nich se 37 % týkalo agendových systémů. Z tohoto počtu pak bylo 46 % požadavků duplicitních. Březen: celkem 3443 servisních požadavků na služby Fujitsu, z nich se 26 % týkalo agendových systémů a z tohoto počtu bylo 30% požadavků duplicitních. 5

6 6. Komu jsou zasílána servisní hlášení, reklamace apod.? (z logiky věcí musí všechna hlášení být odesílána přímo firmě Fujitsu, protože jedině ti mají smlouvu). Všechny servisní hlášení, reklamace a další k agendovým systémům jsou z HelpDesku MPSV předávány na Fujitsu. 7. Jaká je reakční doba dodavatele? Reakční doba na hlášené servisní požadavky nepřekročila smluvní ujednání (odezva vždy proběhla do 15 minut a reakce byla činěna v souladu se smlouvou dle typu požadavku) 8. Jak Fujitsu řeší reklamace? Řešení reklamačních požadavků a reklamace jsou řešeny standardním způsobem dle reklamačního řádu společnosti Fujitsu. Zejména se jedná o evidenci a proces zpracování reklamace. 9. Požadujeme zveřejnění úplného seznamu servisních hlášení a přijatých řešení ve tvaru: číslo reklamace, datum hlášení reklamace, datum vyřešení reklamace, rozhodnutí, zda se jedná o záruční nebo mimozáruční opravu. V měsíci lednu byla poskytnuta sleva z důvodu nedodržení kvality Služby 6-1: Poskytování činností provozní podpory aplikačního prostředí aplikací Sociální služby, Zaměstnanost, Zdravotně postižení a Veřejná služba v souladu s kapitolou C. Kvalita služeb Dodatku č. 6 Prováděcí smlouvy sleva ve výši ,20 Kč bez DPH, tj ,24 Kč s DPH. Cena před slevou činila ,- Kč bez DPH. Cena po odečtení slevy činila ,80 Kč bez DPH, tj ,76 Kč s DPH. Tato sleva byla poskytnuta ve fakturách číslo a viz příloha. 10. Kdo přijímá faktury od dodavatele IT systému pro ÚP, kolik mělo být plnění za první tři měsíce podle smlouvy a šesti dodatků, kolik bylo plnění, jaká byla poskytnuta sleva nebo uplatněna sankce? Viz odpověď na předchozí otázku. Požadujeme seznam všech faktur s těmito údaji: číslo faktury, dodavatel, období, za které jsou účtovány služby nebo produkty, částka dle smlouvy, poskytnutá sleva či sankce, datum úhrady Vedoucí oddělení rozvoje ICT MPSV, seznam faktur za všechny služby Fujitsu (tzn. nejen provoz IT systémů pro ÚP) viz příloha. 6

7 11. Kolik činily odměny pracovníkům MPSV a ÚP za první tři měsíce roku 2012, požadujeme tyto údaje za každý měsíc: počet zaměstnanců s odměnou v souvislosti s vyplácením dávek, celková výše odměn, celkové odvody pojištění. Za 1. čtvrtletí bylo v rámci celého ÚP vyplaceno na odměnách tis. Kč. Odměnu obdrželo celkem 7215 zaměstnanců. Za leden bylo vyplaceno na odměnách tis. Kč a za březen pak zbylá částka ve výši tis. Kč (v tomto výplatním termínu byly zohledněny odměny za měsíce únor i březen). Pokud se týká rozlišení odměn v souvislosti s vyplácením dávek, je obtížné toto přesně odlišit, jelikož v tomto období to byla velmi často týmová práce všech zaměstnanců různých typových pozic, přesto dle pracovních pozic, které mají činnosti přímo související s výplatou dávek v pracovní náplni je tato částka za celé čtvrtletí tis. Kč z celkových tis. Kč. Odvody pojištění z odměn za 1. čtvrtletí byly tis. Kč. Za 1. čtvrtletí, v měsíci dubnu, bylo v rámci celého MPSV na odměnách vyplaceno ,- Kč. Odměny byly vyplaceny řadovým zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům do úrovně ředitelů jednotlivých odborů. V přepočtu na jednoho zaměstnance MPSV byla za 1. čtvrtletí vyplacena průměrná odměna ve výši 895,- Kč. 12. Existují nějaké faktury vůči MPSV či ÚP od subdodavatelů, pokud ano, na základě jakého smluvního vztahu? Ano, za užívací práva viz výše. Jednalo se o jednorázové plnění. 13. Jak je zajištěna ochrana osobních údajů u cloudových služeb? Ochrana dat je založena na mezinárodně uznávaných standardech v oblasti IT. Každý zaměstnanec má čipovou kartu s certifikátem, přístup (přihlášení) do počítače a následně k aplikacím je pouze pomocí tohoto certifikátu a oprávnění jsou řízena v aplikacích. Data jsou uložena v datových centrech (Státní tiskárna cenin, ČD Telematika), které splňující přísné bezpečnostní standardy, jako je nepřetržitý dohled, několikanásobně jištěné systémy záloh, řízené přístupy, bezpečnostní zóny apod. K datům se dostanou pouze pověření zaměstnanci, nikoli firmy. MPSV v souvislosti se správou Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí podle 4a zákona č. 73/2011 Sb. uzavřelo rovněž s dodavateli Fujitsu Technology Solutions s.r.o., Vítkovice IT Solutions a.s., SKILL s.r.o., Techniserv IT, spol. s r.o. a Atos IT Solutions and Services, s.r.o. smlouvy o zpracování osobních údajů. Dle ust. 45 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů hrozí právnické osobě, která by spáchala správní delikt spočívající v odcizení osobních údajů pokuta až do výše 10 mil. Kč pro každý jednotlivý případ. 14. Jak bude řešen nedostatek pracovníků na ÚP tak, aby se zamezilo nárůstu přesčasové práce? Situace na začátku roku 2012 byla mimořádná, a jak ukazuje vývoj přesčasové práce v prvních 3 měsících, zejména pak výrazný pokles v březnu, nepředpokládáme potřebu 7

8 přesčasové práce v dalším období. Vývoj počtu přesčasových hodin: leden cca , únor cca , březen cca , přehledně viz graf: 15. Jak bude řešen rozpor, že některé dodatky jsou podepsány s platností do roku 2015 a rámcová smlouva s firmou Fujitsu je platná do roku 2013? Rámcová smlouva mezi MV ČR a Fujitsu byla uzavřena dne 1. prosince 2008 v návaznosti na zadávací řízení a na základě usnesení vlády ČR č. 332 ze dne 26. března 2008 a usnesení vlády ČR č. 799 ze dne 27. června Doba trvání Rámcové smlouvy byla stanovena na 5 let ode dne nabytí její účinnosti, tj. do Dle čl. 8.4 Rámcové smlouvy zánik této Rámcové smlouvy nemá žádný vliv na platnost a účinnost již uzavřených Prováděcích smluv a Prováděcích smluv Microsoft. Práva a povinnosti upravené v Rámcové smlouvě zůstávají v platnosti a účinnosti v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle příslušných Prováděcích smluv. Nové Prováděcí smlouvy po ukončení platnosti této Rámcové smlouvy již nelze uzavřít. Prováděcí smlouva č. 85/2011 byla mezi MV ČR a Fujitsu v souladu s čl. 4 Rámcové smlouvy uzavřena na účet MPSV dne 15. července MPSV tedy rozpor mezi platností Rámcové smlouvy a platností některých dodatků k Prováděcí smlouvě MPSV neshledává. Ustanovení zákona o veřejných zakázkách, která vymezují pojem rámcová smlouvy, stanoví, že rámcová smlouva upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy (nikoliv zadaných). Pojem zadávání definuje 17 zákona o veřejných zakázkách. Z hlediska znění zákona o veřejných zakázkách i znění příslušné relevantní evropské směrnice (2004/18/ES) se MPSV domnívá, že co se týká samotného plnění přesahující platnost Rámcové smlouvy, nezáleží na skutečnosti, kdy toto plnění bude ukončeno. Oba předpisy totiž odkazují pouze a jenom na okamžik uzavírání 8

9 dílčí smlouvy (zadání dílčí veřejné zakázky, tedy i dodatku), nikoliv na dobu realizace předmětu plnění zadaného na základě Rámcové smlouvy. 16. Požaduje zpracování vizualizace struktury úspor na ÚP ČR mezi léty 2011 a V souvislosti s plánovanými změnami v oblasti správy služeb zaměstnanosti, dávkových systémů a také v oblasti posílení kontrolních kapacit MPSV došlo k k sjednocení 77 úřadů práce pod Úřad práce ČR (ÚP). Nová organizační struktura byla nastavena tak, aby byly poskytovány služby v oblasti politiky zaměstnanosti a nepojistných dávkových systémů na všech pracovištích ÚP. Od ledna 2012 ÚP zajišťuje všechny nepojistné sociální dávky a samozřejmě také i nadále agendu zaměstnanosti. V kvantitativním srovnání z pohledu objemu dávek zpracovával ÚP měsíčně v roce 2011 cca 930 tis. dávek státní sociální podpory a cca 150 tis. podpor v nezaměstnanosti. Od ledna 2012 zpracovává navíc dalších 300 tis. příspěvků na péči, 220 tis. příspěvků na mobilitu a cca 150 tis. dávek pomoci v hmotné nouzi. K tomuto navýšení agend došlo bez personálního navýšení zaměstnanců ÚP. ÚP by měl v letošním roce uspořit na provozních prostředcích cca 185 mil. Kč. Organizační členění V roce 2011 působil ÚP na 424 pracovištích, v roce 2012 už je to více než 550 pracovišť. Došlo tím bezpochyby k přiblížení služeb státu klientovi, původní obavy některých kritiků o opačný efekt se tak ukázaly jako naprosto liché. Rozšíření počtu kontaktních míst je způsobeno především dislokací v městech a obcích, kde doposud ÚP nepůsobil, ale byla zde realizována v roce 2011 agenda nepojistných sociálních dávek. Dále se jedná o rozšíření sítě pracovišť v městech, kde je ÚP mimo své původní dislokace umístěn i v budovách obecních úřadů, kde došlo z důvodů přiblížení se klientovi k setrvání na obecních pracovištích. Personální zajištění V průběhu roku 2011 došlo, na základě provedené analýzy, ke dvěma zásadním vlnám propouštění, tak, aby se ÚP připravil na absorbci delimitovaných zaměstnanců z obcí a krajů, těch bylo delimitování z obcí a 49 z krajů. Po všech procesech má tedy ÚP v roce 2012 téměř totožný stav pracovníků jako k 1. dubnu 2011, ovšem s tím, že zvládá značné navýšení agend. Rušeny ale byly především pozice administrativní, nikoli ty, které se zabývaly faktickou činností úřadů práce (tzv. back office). Při propouštění byly dále zohledněny například další převody agend, tj. především kontrolní činnost na Státní úřad inspekce práce. V oblasti odborných agend byla rušena ta místa, která se ve srovnání jednotlivých pracovišť jevila jako naddimenzovaná, což bylo způsobeno rozdílným přístupem k zabezpečení agend v době fungování 77 okresů. Nové kompetence Od ledna 2012 ÚP zajišťuje všechny nepojistné sociální dávky a samozřejmě také i nadále agendu zaměstnanosti. V kvantitativním srovnání z pohledu objemu dávek zpracovával ÚP měsíčně v roce 2011 cca 930 tis. dávek SSP a cca 150 tis. podpor v nezaměstnanosti. Od ledna 2012 zpracovává dalších 300 tis. příspěvků na péči, 220 tis. příspěvků na mobilitu a cca 150 tis. dávek pomoci v hmotné nouzi. Všechny pro ÚP nové agendy jsou charakteristické i tím, že i přes jejich agregaci a optimalizaci procesů, jsou procesně složitější, než dosavadní agendy. Jednoznačně je to u 9

10 dávek pro OZP a v příspěvku na péči, kde ÚP nově zajišťuje sociální šetření, které u dávek SSP není zavedeno. Kvantitativně tedy ÚP narostla agenda o cca 60%, ovšem z hlediska kvalitativního jde o ještě větší rozsah. Zajištění předmětných činností je pak možné zvládnout za podmínky důrazu na řízení organizace práce, zjednodušování administrativy, spojování doposud izolovaných, leč podobných činností do sjednoceného výkonu především v případě nepojistných sociálních dávek a v neposlední řadě využitím vzájemně propojených informačních systémů. Náklady Transformační náklady Určité náklady do konce roku 2011 byly spojeny s potřebou vytvoření úředních dokumentů ÚP, přesunem pracovníků z MPSV nebo z úřadů práce na ústředí, sjednocení systému pro spisovou službu a personální agendu atp. Tyto náklady nepřekročily předpokládaný odhad ve výši cca 40 mil. Kč, tzn. náklady cca 500 tis. Kč na jeden původní úřad práce. Náklady na platy (včetně příslušenství) Po vzniku centrálního ÚP a následně provedené systemizaci a optimalizaci organizační struktury bylo v roce 2011 oproti schválenému rozpočtu dosaženo úspor v prostředcích na platy a příslušenství v celkové výši 175 mil. Kč. Z této částky připadá na úspory prostředků na platy 142,8 mil. Kč. (Údaje jsou ověřitelné v účetní závěrce ÚP a ve finančních výkazech, které MPSV předkládá Ministerstvu financí.) Takto vytvořené úspory lze považovat za trvalé a jsou jedním ze zdrojů financování agendy převzaté z územně správních celků. V letošním roce předpokládáme další úsporu provozních nákladů cca 185 mil. Kč. Náklady na ICT, MPSV a ÚP 10

11 Z hlediska úspor veřejných prostředků je potřeba vzít především do úvahy snížení výdaje státního rozpočtu na příspěvek na výkon státní správy obcím. Tento byl snížen o cca 700 mil. Kč. Celkem prokazatelná úspora v souvislosti i s výše popsanými náklady je přibližně 900 mil. Kč. 17. Žádá bližší vysvětlení definice kvality služeb podle dodatku č. 6 k prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions s.r.o., tedy oddílu C.1. (Kvalita služeb) a dále pak C.6. (vyloučení odpovědnosti dodavatele). Pokud se týká vyloučení odpovědnosti, pak se jedná o odpovědnost tvůrců logiky aplikačního programového vybavení, nikoli Fujitsu. Tato Dodávka není součástí Prováděcí smlouvy č. 85/2011 (viz také odpověď na dotaz č. 1). Jednotliví řešitelé jsou odpovědni za logiku výpočtů. Za funkčnost celé služby je odpovědno Fujitsu. 18. Jak byly řešeny a vyřešeny problémy spojené s ochranou osobních údajů? Viz odpověď na dotaz č. 13. Seznámení zaměstnanců správce nebo zpracovatele s vnitřními předpisy souvisejícími s opatřeními k zabezpečení osobních údajů v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí (JIS PSV) vč. závazku mlčenlivosti se dokládá textem Upozornění na dodržování povinností při používání informačních systémů a realizaci spisové služby, se kterým byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci MPSV, ÚP i České správy sociálního zabezpečení. 19. Řešení těchto aplikací v agendě zaměstnanosti: - nefungující automatizovaný tisk adres na poštovní obálky; - nelze využít ze současné aplikace součinnost s exekutory a soudy; - nelze pro účely zprostředkování dělat výběry uchazečů dle vícenásobných výběrových podmínek (OK systém toto umožňoval); - nejsou vyřešeny přeplatky v podpoře v nezaměstnanosti - systém neumí zajistit, že vznikl přeplatek a vyplatí vše; - při vzniku nároku podpory v rekvalifikaci nedokáže pokaždé spočítat správnou výši podpory; - systém je pomalý (zpracování rozhodnutí trvá až jednu hodinu); - nelze zadat lhůty u sankčního vyřízení; - v systému nelze uzavírat individuální akční plány; - nelze zadávat kódy IZO a kódy vzdělávacích odborů; - chybné potvrzení o evidenci a podpoře v nezaměstnanosti; - systém nezobrazuje počet pozvaných uchazečů o zaměstnání; - nefunguje zadávání volných pracovních míst. 11

12 - nefungující automatizovaný tisk adres na poštovní obálky je řešeno systémem tzv. hybridní pošty a není tedy nutné zapracovávat - nelze využít ze současné aplikace součinnost s exekutory a soudy v systému Okpráce také tato funkcionalita se dlouho vyvíjela a byla zapracována teprve velmi krátce před koncem minulého roku. Samotná součinnost exekutorům, soudům a dalším orgánům je poskytována, přičemž zavedení této funkcionality je intenzivně vyvíjeno v návaznosti na výsledky jednání mezi MPSV, Ministerstvem spravedlnosti a Exekutorskou komorou a bude zapracováno v nejbližším období dle harmonogramu - nelze pro účely zprostředkování dělat výběry uchazečů dle vícenásobných výběrových podmínek (OK systém toto umožňoval); předdefinované výběry jsou postupně zapracovávány s ohledem na optimalizaci provozu aplikace. - nejsou vyřešeny přeplatky v podpoře v nezaměstnanosti - systém neumí zajistit, že vznikl přeplatek a vyplatí vše; systém kontroluje výplatu v rámci JVM a není možné vyplatit vše a to ani v případě přeplatku; pokud se týká požadavku na zpětné propisování přeplatků v oblasti podpory v nezaměstnanosti přímo v aplikaci, pak tento požadavek je zpracován, testován a bude nasazen v nejbližších dnech. - při vzniku nároku podpory v rekvalifikaci nedokáže pokaždé spočítat správnou výši podpory; k této připomínce je možné pouze uvést, že vše je zapracováno a podpora při rekvalifikaci je počítána správně - systém je pomalý (zpracování rozhodnutí trvá až jednu hodinu); pokud se týká samotné rychlosti systému, pak rychlost je v normě a není pravdou, že zpracování rozhodnutí trvá hodinu. Samozřejmě se však i nadále pokračuje na optimalizaci systému, dle již schváleného harmonogramu - nelze zadat lhůty u sankčního vyřízení k této připomínce je možné konstatovat, že vše je zapracováno, lhůty lze zadávat - v systému nelze uzavírat individuální akční plány samotné zpracování individuálního akčního plánu je především závislé na osobním kontaktu pracovníka příslušného kontaktního pracoviště ÚP, který provádí poradenskou činnost ve vztahu k uchazeči o zaměstnání. Individuální akční plán je standardně uzavírán, přičemž jeho zpracování do aplikace, které v podstatě spočívá v zapracování jedné šablony dokumentu, která však ve svém důsledku je pouze pomocným formulářem, v žádném případě nemůže omezit či znemožnit uzavírán individuálního akčního plánu. Přesto je zapracování této šablony v současné době řešeno. - nelze zadávat kódy IZO a kódy vzdělávacích odborů k této připomínce je možné uvést, že tyto funkcionality jsou součástí aplikace a je tedy možné je standardně používat 12

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Page

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/36 Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránek Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Zastoupený: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Ing. Marianem Jurečkou, ministrem zemědělství Evidenční

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

ČSSZ před branami Cloud Computingu. Ing. František Křesák, úsek informačních

ČSSZ před branami Cloud Computingu. Ing. František Křesák, úsek informačních ČSSZ před branami Cloud Computingu Ing. František Křesák, úsek informačních technologií ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení základní úkoly a ICT technologie, současný stav architektury IIS, možné

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace

České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost. Zadávací dokumentace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR České dráhy, a.s., zvyšují zaměstnatelnost Zadávací dokumentace Počítačové kurzy 1 1. Zadavatel Obchodní firma / název:

Více

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a, 60 68 Praha 6 - Bubeč Váš dopis značky / ze d 23. 7. 204 Naše značka (uveďte v odpovědi) 204/D04794/0/ÚPV Vyřizuje / linka / Praha 25. 7. 204 Poskytnutí

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí V Praze dne 18. února 2015 Ve věci žádosti žadatele Transparency International Česká republika, o. p. s., IČO: 272 15 814, se sídlem Sokolovská

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Informace pro uchazeče o zaměstnání Informace pro uchazeče o zaměstnání Produkty a služby společnosti OKsystem a.s. OKsystem je česká softwarová společnost, která se dlouhodobě zaměřuje na vývoj aplikačních programových systémů, dodávky

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK V Praze dne 30. března 2012 PROHLÁŠENÍ NFPK tímto prohlašuje, že všechny zde uvedené

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) Část C - Formuláře pro prokázání splnění některých kvalifikačních předpokladů uchazeče (CELKEM

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 7 Dodatečné informace č. 7 V souladu s ustanoveními 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČO : 00007064 Zastoupená: Ing. Miroslavem Tůmou Ph.D. vrchním ředitelem sekce provozu informačních a komunikačních technologií (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod

Kontrolované osoby: Ministerstvo vnitra (dále též MV ); Ministerstvo zahraničních věcí (dále též MZV ). I. Úvod Informace z kontrolní akce č. 08/09 - Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquis Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz a rozvoj ERP 2014-2016 Evidenční číslo veřejné zakázky: Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město 362227 Druh zadávacího

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více