1. Proč neproběhlo výběrové řízení na dodavatele (ať už softwarových produktů nebo softwarových služeb); Softwarové služby: Zadávací (výběrové)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Proč neproběhlo výběrové řízení na dodavatele (ať už softwarových produktů nebo softwarových služeb); Softwarové služby: Zadávací (výběrové)"

Transkript

1 1. Proč neproběhlo výběrové řízení na dodavatele (ať už softwarových produktů nebo softwarových služeb); Softwarové služby: Zadávací (výběrové) řízení proběhlo v roce Česká republika - Ministerstvo vnitra, (dále jen MV ČR" nebo centrální zadavatel ) uzavřelo se společností MlCROSOFT, s.r.o. (dále jen Microsoft ČR ) a společností Microsoft lreland operations Limited, dne 22. května 2008 Smlouvu o strategické spolupráci (dále jen SoSS ), ve které se MV ČR mj. zavázalo zajišťovat soulad zákonů České republiky a možností jejich vynucení se směrnicemi a metodickými pokyny Evropské unie v oblasti ochrany duševního vlastnictví a bezezbytku prosazovat jednání v souladu se zákony České republiky v této právní oblasti. Společnost Microsoft ČR se v SoSS mj. zavázala podporovat rozvoj informačních technologií a dále spolupracovat v této oblasti s Českou republikou a jejími jednotlivými subjekty. Záměr uzavřít SoSS byl schválen vládou ČR usnesením vlády č. 332/2008 ze dne 26. března 2008 k úpravě smluvních vztahů se společností Microsoft. Usnesením vlády ČR č. 799/2008 ze dne 27. června 2008 o smluvních vztazích se společností Microsoft pak vláda uložila svým členům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy mj. uzavřít s MV ČR do 30. června 2008 dohodu o centrálním zadávání a nepodnikat do uzavření dohody o centrálním zadávání nekoordinované kroky v oblasti zajištění softwarových produktů společnosti Microsoft. Cílem uvedených usnesení bylo vytvořit nový smluvní rámec tak, aby byla zabezpečena optimální ekonomická výhodnost pořizovaných licencí, jejich úplná a dlouhodobá legalizace, standardizace a také možnost využívání nejnovějších verzí softwarových produktů po dobu celého trvání smlouvy. Dalším záměrem bylo přispět k efektivitě informatizace veřejné správy a společnosti a jednoduchým způsobem zabezpečit moderní, legální a ekonomicky výhodné programové vybavení veřejné správy. Společnost Microsoft ČR ani jiný subjekt patřící do skupiny Microsoft neposkytuje licence ke svým produktům přímo koncovým zákazníkům, nýbrž tuto činnost provádí na platformě obchodních zástupců. Jednou z kategorií partnerů, kteří jsou oprávněni koncovým zákazníkům poskytovat produkty Microsoft prostřednictvím licenčních programů, tvoří Large Account Resellers (dále jen LAR'). K subjektům patřících do kategorie LAR pro Českou republiku patří mj. společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. Dne 30. června 2008 uzavřeli MV ČR jako centrální zadavatel a MPSV jako zadavatel s poukazem na 3 zákona o veřejných zakázkách a citované usnesení vlády ČR č. 799/2008 Dohodu o centrálním zadávání, ve které si blíže vymezili vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním vč. závazku centrálního zadavatele provádět zadávací řízení a centrálně zadávat veřejné zakázky na produkty Microsoft na účet zadavatele. Dne 14. října 2008 bylo centrálním zadavatelem zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky ev. č , jejímž předmětem bylo uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft v multilicenčních programech Enterprise a Select a služeb subjektům veřejné správy. Oznámení o veřejné zakázce Uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft bylo centrálním zadavatelem uveřejněno v souladu s ustanovením 146 zákona o veřejných zakázkách v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 17. října V souladu se stanovenými hodnotícími kritérii zadávacího řízení byla jako nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka předložená dodavatelem Fujitsu Siemens Computers s.r.o. (od 16. dubna 2009 Fujitsu Technology Solutions s.r.o., dále jen Fujitsu ). Dne 1. prosince 2008 uzavřel centrální zadavatel na základě výše uvedeného zadávacího řízení s dodavatelem Fujitsu Rámcovou smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft (dále jen Rámcová

2 smlouva ). Oznámení o zadání této zakázky bylo uveřejněno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 5. prosince Toto zadávací řízení realizoval centrální zadavatel pro subjekty veřejné správy, se kterými před zahájením zadávacího řízení uzavřel dohodu o centrálním zadávání. Zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová smlouva, proběhlo zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, včetně jeho oznámení na centrální adrese. Centrální zadavatel postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když výše uvedenou zakázku zadal v řádném zadávacím řízení ve smyslu ustanovení 21 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách při splnění podmínek dle 22 zákona o veřejných zakázkách. Předpokladem realizace samotného cíle veřejné zakázky je uzavírání jednotlivých prováděcích smluv, na základě kterých se poskytují licence k produktům Microsoft a služby dle požadavků orgánů veřejné správy. V souladu s čl. 4 Rámcové smlouvy (Podmínky a postup při uzavírání prováděcích smluv) byla dne 15. července 2011 mezi centrálním zadavatelem a Fujitsu uzavřena na účet MPSV Prováděcí smlouva č. 85/2011 (dále jen Prováděcí smlouva ), která zadavateli zajistila možnost užívat produkty Microsoft a služby s těmito produkty spojené. Prováděcí smlouva byla následně dodatkována, a to celkem šesti dodatky uzavíranými v období od srpna 2011 do konce prosince Předmětem těchto dodatků byla vždy úprava předmětu Prováděcí smlouvy v tom smyslu, že se měnil, resp. konkretizoval rozsah poskytovaných služeb. Jak už bylo výše uvedeno, Rámcová smlouva předpokládá, že plnění ze strany společnosti Fujitsu se bude sestávat z poskytnutí licencí k produktům společnosti Microsoft a zároveň z poskytování služeb, jejichž poskytování je ze strany centrálního zadavatele resp. MPSV poptáváno. Seznam produktů společnosti Microsoft, jež mohou být v rámci Prováděcí smlouvy č. 85/2011 poptávány, je uveden v příloze č. 1 Rámcové smlouvy. Seznam služeb a cena těchto služeb jsou uvedeny v příloze č. 2 Rámcové smlouvy. Předmětem veřejné zakázky, která byla centrálním zadavatelem zadávána na základě Prováděcí smlouvy na účet MPSV, byly výhradně produkty společnosti Microsoft a doplňkové služby uvedené v příloze č. 2 Rámcové smlouvy. Zadavatel od ledna 2012 využívá nových agendových systémů formou služby a přístupu ke službě v podobě "tenkého" klienta (oproti předchozímu řešení v podobě dodávky klasické aplikace instalované na všech koncových zařízeních), kde hlavním cílem je využití standardních produktů a jejich vhodná konfigurace pro potřeby zajištění agendy zadavatele a interních rozhodovacích procesů. Z tohoto důvodu jsou použity produkty společnosti Microsoft, které pokrývají kompletní portfolio potřeb pro integraci procesů a datových zdrojů. Vlastní řešení je pak pouze v customizaci daných produktů pro konkrétní potřeby rozhodovacích procesů a jejich napojení na další systémy. Kromě technické flexibility dává toto řešení i dostatečnou flexibilitu z pohledu zvolených dodavatelů takového řešení, kdy se zadavatel nedostává do monopolu jednoho dodavatele, tak jak tomu bylo v minulosti. Společnost Microsoft je pak garantem funkčnosti celého systému. V souladu s Rámcovou smlouvou bylo využito technologických produktů společnosti Microsoft (především Windows Server, SQL Server, SharePoint Server, BizTalk Server a Internet Information Server), přičemž customizace a nastavení všech potřebných 2

3 produktů pro fungování agendových systémů bylo prováděno zejm. v rámci služby "Pomoc při implementaci desktopových a serverových aplikací" v souladu s přílohou č. 2 Rámcové smlouvy. Z výše uvedeného vyplývá, že postup byl plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a že se v žádném případě nejedná o zadání veřejné zakázky mimo rámec tohoto zákona. Customizace softwarových produktů: Pro customizované řešení aplikací byla, v souladu s autorským zákonem, kdy se jakákoliv taková činnost považuje za tvorbu autorského díla, poskytnuta oprávnění k výkonu užívacích práv na základě smluv, které zadavatel uzavřel s osobami odlišnými od vybraného uchazeče (Fujitsu) a které nikterak nesouvisí s Rámcovou smlouvou, Prováděcí smlouvou ani s Dodatky. V rámci dotčených veřejných zakázek malého rozsahu postupoval zadavatel při jejich zadávání v souladu s vnitřními předpisy MPSV. Záměrem MPSV bylo právě zajištění obslužných modulů od různých dodavatelů při jejich funkční nezávislosti. Poskytnutí oprávnění k výkonu užívacích práv a následný přechod licencí na MPSV je předpokladem pro zamezení dodavatelské exkluzivity a monopolizace generující nekonečnou spirálu vylepšování obslužných modulů za cenu neúměrných finančních investic. Z výše uvedeného vyplývá, že postup byl plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a že se v žádném případě nejedná o zadání veřejné zakázky mimo rámec tohoto zákona. 2. Kdo vymyslel použití smlouvy MV s Fujitsu a kdo je za ni odpovědný (zde smlouva na poskytování systémového software a ne aplikačního software)? O oprávněnosti využití platformy Microsoft viz výše. Vedení MPSV rozhodlo o změně systémů, v nichž se administrují a vyplácejí dávky na úřadech práce, zejména z důvodu nutných úspor a větší flexibility. Přechod na nový systém ukončil monopolní postavení jednoho dodavatele, který si v podstatě mohl určovat podmínky výplaty, což byl stav zejména z finančních důvodů dlouhodobě neudržitelný. Náklady na systémy od tohoto dodavatele v posledních letech rostly z roku na rok o desítky milionů korun za posledních pět let MPSV jen na administraci dávek vyplatilo celkem 2,4 mld. Kč. Hlavním předpokladem pro úspěšnou realizaci úspor je zásadní změna ve filosofii provozovaných systémů (nejen aplikačních), kdy dochází k přechodu od decentralizovaného a technicky komplikovaného prostředí do jednotného systému, který je postaven na vhodně zvolených technologiích (produkty Microsoft) 1. Díky tomu je možné odbourat komplikovanou provozní náročnost a zamezit duplicitnímu řešení v podobě vysokých nároků na vlastní HW, SW a služby. To celkově přináší i efektivnější práci s klienty, kdy dochází k sdílení potřebných informací a je možné stavět univerzálnější procesy při řešení potřeb klientů. Provozování agendových systémů je v daleko větší míře postaveno na poskytování jasně definovaných služeb, které mají odpovídajícím způsobem 1 Pro vlastní technické řešení jsou použity tyto produkty a technologie Microsoft: Infrastrukturní a databázová část (Windows Server - Internet Information Server, virtualizace Hyper-V, SQL Server, Exchange Server), procesní část, aplikační a dokumentová část (Internet Information Server, SharePoint Server, technologie.net a Silverlight), integrační část (BizTalk Server) 3

4 nastaveny potřebné parametry na jejich provoz (princip SLA dohoda o úrovni služeb). To sebou nese maximální flexibilitu ve využívání (a odebírání) ICT služeb, která se odpovídajícím způsobem promítá do celkových nižších nákladů na provoz oproti předchozím obdobím. Jednotná a standardizovaná platforma je důležitá i pro celkovou IT infrastrukturou resortu (platforma pro zajištění výpočetního výkonu a diskového prostoru - administrace a správa zálohování dat, síťových rozhraní, databáze, integrační platformy, administrace systému elektronické pošty, portálového řešení, správa identit, Service Desk apod.). Přistoupením MPSV k tomuto řešení, již stát, resp. daňový poplatník, neplatí za vývoj jednotlivých komponent, ale platí pouze službu, tedy zprostředkování výpočetního výkonu. Díky změně dodavatele také může MPSV využít k realizaci resortní strategie fondy EU, a to z toho důvodu, že dodavatel byl vybrán na základě zadávacího řízení. Předchozí monopolní dodavatel byl vybrán před více než patnácti lety a smluvní vztah s ním byl následně několikanásobně z důvodu ochrany autorských práv k vyvinutým aplikacím rozšiřován a prodlužován v takových případech není možné čerpat prostředky z evropských zdrojů. Nová resortní ICT koncepce je založena na následujících klíčových aspektech: - odklon od nákupu a správy hardware (HW) k nákupu služeb, čímž dochází k větší flexibilitě vynaložených finančních prostředků s možností aktuálně upravovat stav HW podle konkrétních potřeb resortu; pořizovací náklady, správa i údržba se přesouvají na dodavatele, protože je odebírána jasně definovaná služba v odpovídajících parametrech a při zachování velmi vysokého standardu zabezpečení dat i služeb, zákazník (ministerstvo) platí pouze za to, co spotřebuje - resortní řešení - v maximální míře usilujeme ve všech oblastech ICT o hledání takových řešení, která jsou použitelná průřezově v rámci resortu např. jednotná resortní datová základna apod.; dochází tak ke sjednocení zdrojů, snížení nároků na klienty (uživatele), odbourání duplicitních činností a dat v resortu; - standardizovaná řešení - využíváme řešení, která jsou standardně používána i v komerční sféře a jsou "osvědčená" trhem, tímto krokem se bráníme vytváření jakékoliv závislosti na konkrétních dodavatelích (v tomto případě dodavatelích jednotlivých agendových aplikací) Kombinace těchto aspektů vede v důsledku k tomu, že ve všech hlavních segmentech ICT nákladů počítá ministerstvo s výraznou úsporou nákladů. Kroky k realizaci naší koncepce přinášejí ministerstvu potřebnou efektivitu a flexibilitu ve využívaných ICT službách a dávají předpoklad, aby při budoucích legislativních či organizačních změnách bylo schopno efektivně na tyto změny reagovat bez významných zásahů do koncepce i ekonomiky v oblasti ICT. Funkcionality jednotlivých nových obslužných modulů byly navrženy týmy zkušených pracovníků ÚP v jednotlivých agendách a pokrývají zákonem definovaný rozsah agendové problematiky. Na rozdíl od minulosti vedení MPSV nehodlá akceptovat nekonečnou spirálu vylepšování obslužných modulů za cenu neúměrných finančních investic a dodavatelskou exkluzivitu. Oproti minulosti jsou požadavky na tyto nové systémy jasně definované (a odsouhlasené) a odpovídají potřebám resortu dle platné legislativy. 4

5 3. Kdo formuloval zadání pro Fujitsu na dodávku IT produktů pro ÚP? Jaký je přesný obsah tohoto zadání, kdy bylo předáno dodavateli, zda byly ze strany dodavatele doplňující dotazy, pokud ano, jaké? Požaduje se zveřejnění celého zadání včetně případných dodatečných úprav a doplňků. Zadání je patrné ze samotného znění Prováděcí smlouvy č. 85/2011 ve znění jejich dodatků. Všechny tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu MPSV. Obsah zadání vychází rovněž z právních předpisů přijatých v rámci tzv. Sociální reformy I. Z nové legislativy musel dodavatel při přípravě SW řešení bezvýhradně vycházet a k datu nabytí účinnosti jednotlivých právních norem zajistit funkční provoz jednotlivých agendových aplikací. Kontraktace proběhla v souladu čl. 4 Rámcové smlouvy. Smluvní stranou Prováděcí Smlouva č. 85/2011 je Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí pouze ve smyslu čl Rámcové smlouvy jednostranně přistoupilo k této prováděcí smlouvě. Zadávací postup vedoucí k uzavření prováděcí smlouvy dle čl Rámcové smlouvy ve smyslu ust. 92 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách realizovalo Ministerstvo vnitra. 4. Kdo za ÚP odesílá servisní hlášení při chybách, poruchách, nedostatcích apod.? Hlášení o funkčnosti aplikací je zadáváno na Helpdesk MPSV. Požadavky sem zadávají informatici ÚP, vedoucí příslušných krajských oddělení a jejich zástupci. Informace o nasazení nové verze aplikace jsou vždy v den nasazení zasílána všem uživatelům aplikací a zároveň krajským ředitelům ÚP, vedoucím oddělení a jejich zástupcům. Metodici GŘ ÚP rovněž přijímají ové, telefonické a osobní dotazy k aplikacím, které zodpovídají, případně konzultují či řeší ve spolupráci s odpovědnou osobou či institucí. 5. Kolik bylo těchto servisních hlášení za měsíce leden, únor a březen roku 2012? Leden: celkem 3072 servisních požadavků na služby Fujitsu, z nich se 48 % týkalo agendových systémů. Z tohoto počtu pak bylo více jak 70 % požadavků duplicitních. Únor: celkem 3571 servisních požadavků na služby Fujitsu, z nich se 37 % týkalo agendových systémů. Z tohoto počtu pak bylo 46 % požadavků duplicitních. Březen: celkem 3443 servisních požadavků na služby Fujitsu, z nich se 26 % týkalo agendových systémů a z tohoto počtu bylo 30% požadavků duplicitních. 5

6 6. Komu jsou zasílána servisní hlášení, reklamace apod.? (z logiky věcí musí všechna hlášení být odesílána přímo firmě Fujitsu, protože jedině ti mají smlouvu). Všechny servisní hlášení, reklamace a další k agendovým systémům jsou z HelpDesku MPSV předávány na Fujitsu. 7. Jaká je reakční doba dodavatele? Reakční doba na hlášené servisní požadavky nepřekročila smluvní ujednání (odezva vždy proběhla do 15 minut a reakce byla činěna v souladu se smlouvou dle typu požadavku) 8. Jak Fujitsu řeší reklamace? Řešení reklamačních požadavků a reklamace jsou řešeny standardním způsobem dle reklamačního řádu společnosti Fujitsu. Zejména se jedná o evidenci a proces zpracování reklamace. 9. Požadujeme zveřejnění úplného seznamu servisních hlášení a přijatých řešení ve tvaru: číslo reklamace, datum hlášení reklamace, datum vyřešení reklamace, rozhodnutí, zda se jedná o záruční nebo mimozáruční opravu. V měsíci lednu byla poskytnuta sleva z důvodu nedodržení kvality Služby 6-1: Poskytování činností provozní podpory aplikačního prostředí aplikací Sociální služby, Zaměstnanost, Zdravotně postižení a Veřejná služba v souladu s kapitolou C. Kvalita služeb Dodatku č. 6 Prováděcí smlouvy sleva ve výši ,20 Kč bez DPH, tj ,24 Kč s DPH. Cena před slevou činila ,- Kč bez DPH. Cena po odečtení slevy činila ,80 Kč bez DPH, tj ,76 Kč s DPH. Tato sleva byla poskytnuta ve fakturách číslo a viz příloha. 10. Kdo přijímá faktury od dodavatele IT systému pro ÚP, kolik mělo být plnění za první tři měsíce podle smlouvy a šesti dodatků, kolik bylo plnění, jaká byla poskytnuta sleva nebo uplatněna sankce? Viz odpověď na předchozí otázku. Požadujeme seznam všech faktur s těmito údaji: číslo faktury, dodavatel, období, za které jsou účtovány služby nebo produkty, částka dle smlouvy, poskytnutá sleva či sankce, datum úhrady Vedoucí oddělení rozvoje ICT MPSV, seznam faktur za všechny služby Fujitsu (tzn. nejen provoz IT systémů pro ÚP) viz příloha. 6

7 11. Kolik činily odměny pracovníkům MPSV a ÚP za první tři měsíce roku 2012, požadujeme tyto údaje za každý měsíc: počet zaměstnanců s odměnou v souvislosti s vyplácením dávek, celková výše odměn, celkové odvody pojištění. Za 1. čtvrtletí bylo v rámci celého ÚP vyplaceno na odměnách tis. Kč. Odměnu obdrželo celkem 7215 zaměstnanců. Za leden bylo vyplaceno na odměnách tis. Kč a za březen pak zbylá částka ve výši tis. Kč (v tomto výplatním termínu byly zohledněny odměny za měsíce únor i březen). Pokud se týká rozlišení odměn v souvislosti s vyplácením dávek, je obtížné toto přesně odlišit, jelikož v tomto období to byla velmi často týmová práce všech zaměstnanců různých typových pozic, přesto dle pracovních pozic, které mají činnosti přímo související s výplatou dávek v pracovní náplni je tato částka za celé čtvrtletí tis. Kč z celkových tis. Kč. Odvody pojištění z odměn za 1. čtvrtletí byly tis. Kč. Za 1. čtvrtletí, v měsíci dubnu, bylo v rámci celého MPSV na odměnách vyplaceno ,- Kč. Odměny byly vyplaceny řadovým zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům do úrovně ředitelů jednotlivých odborů. V přepočtu na jednoho zaměstnance MPSV byla za 1. čtvrtletí vyplacena průměrná odměna ve výši 895,- Kč. 12. Existují nějaké faktury vůči MPSV či ÚP od subdodavatelů, pokud ano, na základě jakého smluvního vztahu? Ano, za užívací práva viz výše. Jednalo se o jednorázové plnění. 13. Jak je zajištěna ochrana osobních údajů u cloudových služeb? Ochrana dat je založena na mezinárodně uznávaných standardech v oblasti IT. Každý zaměstnanec má čipovou kartu s certifikátem, přístup (přihlášení) do počítače a následně k aplikacím je pouze pomocí tohoto certifikátu a oprávnění jsou řízena v aplikacích. Data jsou uložena v datových centrech (Státní tiskárna cenin, ČD Telematika), které splňující přísné bezpečnostní standardy, jako je nepřetržitý dohled, několikanásobně jištěné systémy záloh, řízené přístupy, bezpečnostní zóny apod. K datům se dostanou pouze pověření zaměstnanci, nikoli firmy. MPSV v souvislosti se správou Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí podle 4a zákona č. 73/2011 Sb. uzavřelo rovněž s dodavateli Fujitsu Technology Solutions s.r.o., Vítkovice IT Solutions a.s., SKILL s.r.o., Techniserv IT, spol. s r.o. a Atos IT Solutions and Services, s.r.o. smlouvy o zpracování osobních údajů. Dle ust. 45 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů hrozí právnické osobě, která by spáchala správní delikt spočívající v odcizení osobních údajů pokuta až do výše 10 mil. Kč pro každý jednotlivý případ. 14. Jak bude řešen nedostatek pracovníků na ÚP tak, aby se zamezilo nárůstu přesčasové práce? Situace na začátku roku 2012 byla mimořádná, a jak ukazuje vývoj přesčasové práce v prvních 3 měsících, zejména pak výrazný pokles v březnu, nepředpokládáme potřebu 7

8 přesčasové práce v dalším období. Vývoj počtu přesčasových hodin: leden cca , únor cca , březen cca , přehledně viz graf: 15. Jak bude řešen rozpor, že některé dodatky jsou podepsány s platností do roku 2015 a rámcová smlouva s firmou Fujitsu je platná do roku 2013? Rámcová smlouva mezi MV ČR a Fujitsu byla uzavřena dne 1. prosince 2008 v návaznosti na zadávací řízení a na základě usnesení vlády ČR č. 332 ze dne 26. března 2008 a usnesení vlády ČR č. 799 ze dne 27. června Doba trvání Rámcové smlouvy byla stanovena na 5 let ode dne nabytí její účinnosti, tj. do Dle čl. 8.4 Rámcové smlouvy zánik této Rámcové smlouvy nemá žádný vliv na platnost a účinnost již uzavřených Prováděcích smluv a Prováděcích smluv Microsoft. Práva a povinnosti upravené v Rámcové smlouvě zůstávají v platnosti a účinnosti v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle příslušných Prováděcích smluv. Nové Prováděcí smlouvy po ukončení platnosti této Rámcové smlouvy již nelze uzavřít. Prováděcí smlouva č. 85/2011 byla mezi MV ČR a Fujitsu v souladu s čl. 4 Rámcové smlouvy uzavřena na účet MPSV dne 15. července MPSV tedy rozpor mezi platností Rámcové smlouvy a platností některých dodatků k Prováděcí smlouvě MPSV neshledává. Ustanovení zákona o veřejných zakázkách, která vymezují pojem rámcová smlouvy, stanoví, že rámcová smlouva upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti rámcové smlouvy (nikoliv zadaných). Pojem zadávání definuje 17 zákona o veřejných zakázkách. Z hlediska znění zákona o veřejných zakázkách i znění příslušné relevantní evropské směrnice (2004/18/ES) se MPSV domnívá, že co se týká samotného plnění přesahující platnost Rámcové smlouvy, nezáleží na skutečnosti, kdy toto plnění bude ukončeno. Oba předpisy totiž odkazují pouze a jenom na okamžik uzavírání 8

9 dílčí smlouvy (zadání dílčí veřejné zakázky, tedy i dodatku), nikoliv na dobu realizace předmětu plnění zadaného na základě Rámcové smlouvy. 16. Požaduje zpracování vizualizace struktury úspor na ÚP ČR mezi léty 2011 a V souvislosti s plánovanými změnami v oblasti správy služeb zaměstnanosti, dávkových systémů a také v oblasti posílení kontrolních kapacit MPSV došlo k k sjednocení 77 úřadů práce pod Úřad práce ČR (ÚP). Nová organizační struktura byla nastavena tak, aby byly poskytovány služby v oblasti politiky zaměstnanosti a nepojistných dávkových systémů na všech pracovištích ÚP. Od ledna 2012 ÚP zajišťuje všechny nepojistné sociální dávky a samozřejmě také i nadále agendu zaměstnanosti. V kvantitativním srovnání z pohledu objemu dávek zpracovával ÚP měsíčně v roce 2011 cca 930 tis. dávek státní sociální podpory a cca 150 tis. podpor v nezaměstnanosti. Od ledna 2012 zpracovává navíc dalších 300 tis. příspěvků na péči, 220 tis. příspěvků na mobilitu a cca 150 tis. dávek pomoci v hmotné nouzi. K tomuto navýšení agend došlo bez personálního navýšení zaměstnanců ÚP. ÚP by měl v letošním roce uspořit na provozních prostředcích cca 185 mil. Kč. Organizační členění V roce 2011 působil ÚP na 424 pracovištích, v roce 2012 už je to více než 550 pracovišť. Došlo tím bezpochyby k přiblížení služeb státu klientovi, původní obavy některých kritiků o opačný efekt se tak ukázaly jako naprosto liché. Rozšíření počtu kontaktních míst je způsobeno především dislokací v městech a obcích, kde doposud ÚP nepůsobil, ale byla zde realizována v roce 2011 agenda nepojistných sociálních dávek. Dále se jedná o rozšíření sítě pracovišť v městech, kde je ÚP mimo své původní dislokace umístěn i v budovách obecních úřadů, kde došlo z důvodů přiblížení se klientovi k setrvání na obecních pracovištích. Personální zajištění V průběhu roku 2011 došlo, na základě provedené analýzy, ke dvěma zásadním vlnám propouštění, tak, aby se ÚP připravil na absorbci delimitovaných zaměstnanců z obcí a krajů, těch bylo delimitování z obcí a 49 z krajů. Po všech procesech má tedy ÚP v roce 2012 téměř totožný stav pracovníků jako k 1. dubnu 2011, ovšem s tím, že zvládá značné navýšení agend. Rušeny ale byly především pozice administrativní, nikoli ty, které se zabývaly faktickou činností úřadů práce (tzv. back office). Při propouštění byly dále zohledněny například další převody agend, tj. především kontrolní činnost na Státní úřad inspekce práce. V oblasti odborných agend byla rušena ta místa, která se ve srovnání jednotlivých pracovišť jevila jako naddimenzovaná, což bylo způsobeno rozdílným přístupem k zabezpečení agend v době fungování 77 okresů. Nové kompetence Od ledna 2012 ÚP zajišťuje všechny nepojistné sociální dávky a samozřejmě také i nadále agendu zaměstnanosti. V kvantitativním srovnání z pohledu objemu dávek zpracovával ÚP měsíčně v roce 2011 cca 930 tis. dávek SSP a cca 150 tis. podpor v nezaměstnanosti. Od ledna 2012 zpracovává dalších 300 tis. příspěvků na péči, 220 tis. příspěvků na mobilitu a cca 150 tis. dávek pomoci v hmotné nouzi. Všechny pro ÚP nové agendy jsou charakteristické i tím, že i přes jejich agregaci a optimalizaci procesů, jsou procesně složitější, než dosavadní agendy. Jednoznačně je to u 9

10 dávek pro OZP a v příspěvku na péči, kde ÚP nově zajišťuje sociální šetření, které u dávek SSP není zavedeno. Kvantitativně tedy ÚP narostla agenda o cca 60%, ovšem z hlediska kvalitativního jde o ještě větší rozsah. Zajištění předmětných činností je pak možné zvládnout za podmínky důrazu na řízení organizace práce, zjednodušování administrativy, spojování doposud izolovaných, leč podobných činností do sjednoceného výkonu především v případě nepojistných sociálních dávek a v neposlední řadě využitím vzájemně propojených informačních systémů. Náklady Transformační náklady Určité náklady do konce roku 2011 byly spojeny s potřebou vytvoření úředních dokumentů ÚP, přesunem pracovníků z MPSV nebo z úřadů práce na ústředí, sjednocení systému pro spisovou službu a personální agendu atp. Tyto náklady nepřekročily předpokládaný odhad ve výši cca 40 mil. Kč, tzn. náklady cca 500 tis. Kč na jeden původní úřad práce. Náklady na platy (včetně příslušenství) Po vzniku centrálního ÚP a následně provedené systemizaci a optimalizaci organizační struktury bylo v roce 2011 oproti schválenému rozpočtu dosaženo úspor v prostředcích na platy a příslušenství v celkové výši 175 mil. Kč. Z této částky připadá na úspory prostředků na platy 142,8 mil. Kč. (Údaje jsou ověřitelné v účetní závěrce ÚP a ve finančních výkazech, které MPSV předkládá Ministerstvu financí.) Takto vytvořené úspory lze považovat za trvalé a jsou jedním ze zdrojů financování agendy převzaté z územně správních celků. V letošním roce předpokládáme další úsporu provozních nákladů cca 185 mil. Kč. Náklady na ICT, MPSV a ÚP 10

11 Z hlediska úspor veřejných prostředků je potřeba vzít především do úvahy snížení výdaje státního rozpočtu na příspěvek na výkon státní správy obcím. Tento byl snížen o cca 700 mil. Kč. Celkem prokazatelná úspora v souvislosti i s výše popsanými náklady je přibližně 900 mil. Kč. 17. Žádá bližší vysvětlení definice kvality služeb podle dodatku č. 6 k prováděcí smlouvě č. 85/2011 mezi Ministerstvem vnitra a Fujitsu Technology Solutions s.r.o., tedy oddílu C.1. (Kvalita služeb) a dále pak C.6. (vyloučení odpovědnosti dodavatele). Pokud se týká vyloučení odpovědnosti, pak se jedná o odpovědnost tvůrců logiky aplikačního programového vybavení, nikoli Fujitsu. Tato Dodávka není součástí Prováděcí smlouvy č. 85/2011 (viz také odpověď na dotaz č. 1). Jednotliví řešitelé jsou odpovědni za logiku výpočtů. Za funkčnost celé služby je odpovědno Fujitsu. 18. Jak byly řešeny a vyřešeny problémy spojené s ochranou osobních údajů? Viz odpověď na dotaz č. 13. Seznámení zaměstnanců správce nebo zpracovatele s vnitřními předpisy souvisejícími s opatřeními k zabezpečení osobních údajů v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí (JIS PSV) vč. závazku mlčenlivosti se dokládá textem Upozornění na dodržování povinností při používání informačních systémů a realizaci spisové služby, se kterým byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci MPSV, ÚP i České správy sociálního zabezpečení. 19. Řešení těchto aplikací v agendě zaměstnanosti: - nefungující automatizovaný tisk adres na poštovní obálky; - nelze využít ze současné aplikace součinnost s exekutory a soudy; - nelze pro účely zprostředkování dělat výběry uchazečů dle vícenásobných výběrových podmínek (OK systém toto umožňoval); - nejsou vyřešeny přeplatky v podpoře v nezaměstnanosti - systém neumí zajistit, že vznikl přeplatek a vyplatí vše; - při vzniku nároku podpory v rekvalifikaci nedokáže pokaždé spočítat správnou výši podpory; - systém je pomalý (zpracování rozhodnutí trvá až jednu hodinu); - nelze zadat lhůty u sankčního vyřízení; - v systému nelze uzavírat individuální akční plány; - nelze zadávat kódy IZO a kódy vzdělávacích odborů; - chybné potvrzení o evidenci a podpoře v nezaměstnanosti; - systém nezobrazuje počet pozvaných uchazečů o zaměstnání; - nefunguje zadávání volných pracovních míst. 11

12 - nefungující automatizovaný tisk adres na poštovní obálky je řešeno systémem tzv. hybridní pošty a není tedy nutné zapracovávat - nelze využít ze současné aplikace součinnost s exekutory a soudy v systému Okpráce také tato funkcionalita se dlouho vyvíjela a byla zapracována teprve velmi krátce před koncem minulého roku. Samotná součinnost exekutorům, soudům a dalším orgánům je poskytována, přičemž zavedení této funkcionality je intenzivně vyvíjeno v návaznosti na výsledky jednání mezi MPSV, Ministerstvem spravedlnosti a Exekutorskou komorou a bude zapracováno v nejbližším období dle harmonogramu - nelze pro účely zprostředkování dělat výběry uchazečů dle vícenásobných výběrových podmínek (OK systém toto umožňoval); předdefinované výběry jsou postupně zapracovávány s ohledem na optimalizaci provozu aplikace. - nejsou vyřešeny přeplatky v podpoře v nezaměstnanosti - systém neumí zajistit, že vznikl přeplatek a vyplatí vše; systém kontroluje výplatu v rámci JVM a není možné vyplatit vše a to ani v případě přeplatku; pokud se týká požadavku na zpětné propisování přeplatků v oblasti podpory v nezaměstnanosti přímo v aplikaci, pak tento požadavek je zpracován, testován a bude nasazen v nejbližších dnech. - při vzniku nároku podpory v rekvalifikaci nedokáže pokaždé spočítat správnou výši podpory; k této připomínce je možné pouze uvést, že vše je zapracováno a podpora při rekvalifikaci je počítána správně - systém je pomalý (zpracování rozhodnutí trvá až jednu hodinu); pokud se týká samotné rychlosti systému, pak rychlost je v normě a není pravdou, že zpracování rozhodnutí trvá hodinu. Samozřejmě se však i nadále pokračuje na optimalizaci systému, dle již schváleného harmonogramu - nelze zadat lhůty u sankčního vyřízení k této připomínce je možné konstatovat, že vše je zapracováno, lhůty lze zadávat - v systému nelze uzavírat individuální akční plány samotné zpracování individuálního akčního plánu je především závislé na osobním kontaktu pracovníka příslušného kontaktního pracoviště ÚP, který provádí poradenskou činnost ve vztahu k uchazeči o zaměstnání. Individuální akční plán je standardně uzavírán, přičemž jeho zpracování do aplikace, které v podstatě spočívá v zapracování jedné šablony dokumentu, která však ve svém důsledku je pouze pomocným formulářem, v žádném případě nemůže omezit či znemožnit uzavírán individuálního akčního plánu. Přesto je zapracování této šablony v současné době řešeno. - nelze zadávat kódy IZO a kódy vzdělávacích odborů k této připomínce je možné uvést, že tyto funkcionality jsou součástí aplikace a je tedy možné je standardně používat 12

PRIVÁTNÍ CLOUD V PROSTŘEDÍ RESORTU

PRIVÁTNÍ CLOUD V PROSTŘEDÍ RESORTU PRIVÁTNÍ CLOUD V PROSTŘEDÍ RESORTU Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions 9.4.2013 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Strategický záměr - Privátní cloud Dokument Strategický rámec rozvoje

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Plánovaný cíl veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Předmětem veřejné zakázky je další vývoj souboru aplikací Informačního centra CS (IC), které zajišťují svojí

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová ministryně práce a sociálních věcí V Praze dne 18. února 2015 Ve věci žádosti žadatele Transparency International Česká republika, o. p. s., IČO: 272 15 814, se sídlem Sokolovská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci III. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Page

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 1

Odůvodnění veřejné zakázky 1 Příloha č. II k Návrhu na realizaci zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky 1 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se (jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí) Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Název zakázky: dodávka ICT Zadavatel: D-tisk, spol. s r.o. 1 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Zadávací

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky podllee ussttaanoveeníí 156 zzáákonaa Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II.

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci II. Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR krajskou pobočku v Liberci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

VÝZVA k podání nabídky na službu

VÝZVA k podání nabídky na službu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. 75644 Police 142 VÝZVA k podání nabídky na službu Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Audit MAS KLS za rok 2012 v rámci projektu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Vláda ČR svým usnesením č. 924 ze dne 12. listopadu 2014 uložila 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí zahájit přípravu centrálního nákupu na úrovni státní správy

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis předmětu veřejné zakázky. 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek 8.4.2013 Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové Petr Oplátek, Simona Rákosová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu DÍL 0 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Alternative dispute resolution (ADR) Evidenční číslo

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa

Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Název zakázky Chodníky podél S III/15523 k.ú. Vidov - 1. část - V. a VI. etapa Zadavatel zakázky: Adresa: Vidov 51, 370 07 Č. Budějovice 1/6 1. Vyhlášení zadávacího řízení Tato zakázka nespadá pod režim

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Odborné školení PALSTAT

Odborné školení PALSTAT ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005 ze dne 20. 9. 2005 č. 13/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. I

DODATEČNÉ INFORMACE č. I SVS/2015/009205-G DODATEČNÉ INFORMACE č. I Vážení dodavatelé, zadavatel veřejné zakázky s názvem Implementace odborného informačního systému SVS a dodávka HW terminálů, ev. č. VZ 498494, (dále jen veřejná

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie CE.BI. Hi-tech s.r.l.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie CE.BI. Hi-tech s.r.l. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 232/2012 Sb.,

Více

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie

ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie ISSS Hradec Králové 2012 Centralizované zadávání - národní strategie Ing. Jan Novotný Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Proč RSCZ Jeden z hlavních úkolů vlády Petra Nečase >

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více