I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí"

Transkript

1 Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti státního svátku Policejní ochrana a povolení dočasného dovozu/tranzitu zbraní a střeliva ozbrojeného doprovodu Rádiové kmitočty pro ochranný doprovod I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Česká republika zajišťuje ochranu a bezpečnost diplomatických misí v souladu s článkem 22 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, který zakotvuje povinnost chránit diplomatické mise, zejména pak zajistit jejich ochranu před jakýmkoliv vniknutím nebo poškozením, a zabránit rušení klidu mise nebo újmě na její důstojnosti. Ochranu diplomatických misí zajišťuje Ředitelství ochranné služby Policie České republiky, Útvar pro ochranu ústavních činitelů (dále jen Ochranná služba). Policisté vykonávají nepřetržitou službu, standardní formou ochrany diplomatických misí je jejich pravidelná kontrola mobilními hlídkami. Styčný důstojník Ochranné služby je s diplomatickou misí v běžném telefonickém kontaktu. Při plnění tohoto úkolu je průběžně sledována bezpečnostní situace ve světě i v České republice a především aktuální bezpečnostní situace konkrétní diplomatické mise. Případné změny jsou vyhodnocovány a na jejich základě jsou následně přijímána zvýšená bezpečnostní opatření v podobě častějších kontrol mobilních hlídek či jejich setrvání v blízkosti budovy mise po dobu nezbytně nutnou. V případě narušení klidu mise je stanovisko útvaru při rozhodování o poskytnutí této nadstandardní služby obvykle kladné. Žádost se podává prostřednictvím Diplomatického protokolu ve formě verbální nóty. Pro urychlení postupu se doporučuje nótu zaslat faxem na číslo Dojde-li k odcizení nebo poškození majetku mise, je v prvé řadě nutné oznámit tuto skutečnost místnímu oddělení Policie České republiky, které je kompetentní k zahájení šetření. Kontakty, na které se diplomatické mise mohou v případě bezprostředního ohrožení své bezpečnosti obrátit:

2 V pracovní době Ochranná služba h česky/anglicky Tísňová linka Ochranné služby česky Tísňová linka Policie České republiky 158 česky Po pracovní době a ve dnech pracovního volna Tísňová linka Ochranné služby česky Tísňová linka Policie České republiky 158 česky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - stálá služba Operačního česky/anglicky a informačního centra Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 česky/anglicky/německy II. Žádost o policejní asistenci během recepce konané u příležitosti státního svátku Při rozhodování o poskytnutí policejní asistence posuzuje Ochranná služba především aktuální bezpečnostní situaci konkrétní diplomatické mise. U společenských podniků pořádaných diplomatickými misemi u příležitosti státních svátků je stanovisko policie obvykle kladné a policejní asistence je poskytována. U dalších společenských podniků, které svým zaměřením či rozsahem nedosahují úrovně akcí ke státnímu svátku, bude policejní asistence poskytnuta pouze v případě, že to bude vyžadovat aktuálně zhoršená bezpečnostní situace a možnost ohrožení konkrétní diplomatické mise, případně další závažné okolnosti. Poskytnutí policejní asistence znamená, že Ochranná služba zajišťuje ochranu při společenském podniku a bezpečný příjezd a odjezd hostů. V této souvislosti Diplomatický protokol upozorňuje, že pokud diplomatická mise potřebuje rozšířit parkovací možnosti v okolí budovy, ve které se koná společenský podnik, a žádá o zřízení dočasného parkoviště pro hosty, je nutné, aby se obrátila na odbor dopravy příslušného úřadu městské části. To je třeba provést v dostatečném časovém předstihu, minimálně dva (2) týdny předem, protože parkovací zóna musí být již sedm (7) dní před konáním společenské akce vyznačena rozmístěním svislých dopravních značek pro dočasný zákaz zastavení. Diplomatický protokol ani Ochranná služba formality spojené se zřízením dočasného parkoviště nezajišťují. 2

3 Postup při vyřizování žádosti verbální nóty nejméně pět (5) pracovních dní před pořádanou akcí. Diplomatický protokol žádá diplomatické mise o dodržování tohoto termínu, opožděné žádosti by nemuselo být vyhověno v požadovaném rozsahu. 2. Žádost by měla obsahovat co největší počet konkrétních údajů, především den, čas a místo konání recepce, účel nebo příležitost, při které se společenský podnik koná, počet pozvaných a nejvyšší funkční úroveň pozvaných. 3. Pro urychlení postupu se doporučuje nótu zaslat faxem na č III. Žádost o policejní ochranu a povolení dočasného dovozu/ tranzitu zbraní a střeliva ozbrojeného doprovodu Policejní ochrana je podle platných právních předpisů České republiky poskytována v případě oficiálních či pracovních návštěv tzv., tj.: hlava státu předseda dolní nebo horní komory parlamentu předseda vlády ministr zahraničních věcí ministr vnitra ministr spravedlnosti nejvyšší představitelé některých mezinárodních organizací (po posouzení bezpečnostní situace) ministr obrany (ochranu prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí zajišťuje Vojenská policie) Vykonává-li některá z oficiální či pracovní návštěvu České republiky za doprovodu ozbrojených osobních ochránců, je třeba, aby tito ochránci disponovali povolením k dočasnému dovozu, držení či nošení zbraně nebo střeliva v souladu se zákonem o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.). Takovým povolením je zbrojní průvodní list pro dočasný dovoz zbraně/střeliva vydaný velvyslanectvím či konzulátem České republiky, který je držitel zbraně či střeliva povinen mít po celou dobu pobytu na území České republiky u sebe a předložit jej příslušným orgánům na vyžádání ke kontrole. V případě ozbrojených ochránců chráněné osoby, které je ozbrojená ochrana poskytována se souhlasem jejího státu, není třeba výše uvedeným povolením disponovat, a to za předpokladu žádosti cizího státu o dočasný dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva. Povinnost disponovat povolením k dovozu, držení či nošení zbraně či střeliva se současně nevztahuje na držitele Evropského zbrojního pasu. 3

4 Ozbrojený ochránce chráněné osoby tedy není povinen disponovat zbrojním průvodním listem pro dočasný dovoz zbraně/střeliva či Evropským zbrojním pasem za splnění následujících podmínek: doprovázená osoba spadá do kategorie tzv. a vykonává na území České republiky oficiální či pracovní návštěvu ozbrojená ochrana je chráněné osobě poskytována se souhlasem jejího státu zastupitelský úřad státu chráněné osoby akreditovaný v České republice písemně požádá Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o povolení dočasného dovozu/tranzitu zbraní nebo střeliva ozbrojený ochránce se na území České republiky pohybuje pouze za doprovodu chráněné osoby. V případě, kdy se ozbrojený ochránce oddělí od chráněné osoby v průběhu jejího pobytu na území České republiky, musí být pro případ konfrontace s orgány České republiky vybaven kopií žádosti diplomatické mise o povolení dočasného dovozu/tranzitu zbraní nebo střeliva včetně souvisejících příloh. Ozbrojený ochránce, který pobývá na území České republiky před příjezdem nebo po odjezdu chráněné osoby, tedy mimo stanovené datum oficiální či pracovní návštěvy, je po tuto dobu povinen disponovat jedním ze zákonem předepsaných povolení k nošení zbraně (tj. zbrojní průvodní list pro dočasný dovoz zbraně/střeliva či Evropský zbrojní pas) nebo cestovat neozbrojen. V případě dočasného dovozu/tranzitu zbraní nebo střeliva ozbrojeným ochráncem osoby, která není podle českého právního řádu považována za chráněnou osobu, nebo není-li v návaznosti na žádost zastupitelského úřadu státu takové osoby rozhodnuto českými orgány jinak, bude dovoz či tranzit zbraní a střeliva územím České republiky umožněn pouze na základě předložení platného povolení k nošení zbraně (tj. zbrojní průvodní list pro dočasný dovoz zbraně/střeliva či Evropský zbrojní pas). Postup podání žádosti o policejní ochranu a povolení dočasného dovozu nebo tranzitu zbraní a střeliva ozbrojeného doprovodu verbální nóty nejméně pět (5) pracovních dní před předpokládaným příjezdem (příletem). Diplomatický protokol žádá diplomatické mise o dodržování tohoto termínu, opožděné žádosti by nemuselo být vyhověno v plném rozsahu. 2. Příloha nóty musí obsahovat počítačem vyplněný formulář 1a Žádost o policejní ochranu a povolení dočasného dovozu nebo tranzitu zbraní a střeliva ozbrojeného doprovodu. 3. Je-li chráněná osoba doprovázena ozbrojeným ochráncem, musí příloha nóty obsahovat také formulář 1b Údaje o ozbrojeném doprovodu/údaje o zbrani, který lze rozšířit s ohledem na počet zúčastněných osob. 4. Pro urychlení postupu se doporučuje nótu s přílohou zaslat faxem na číslo +420/ Diplomatický protokol zašle žádost příslušným útvarům Policie České republiky. Ochranná služba poté kontaktuje sama diplomatickou misi a domluví další postup. 6. V případě dovozu zbraně je žádost automaticky považována za schválenou, pokud Policejní prezidium nesdělí Diplomatickému protokolu námitky (písemné povolení 4

5 policie nevydává). V případě, že Policejní prezidium neschválí dovoz nebo tranzit zbraní a střeliva ozbrojeného doprovodu, neboť předmětná zbraň nevyhovuje zákonu o zbraních, Diplomatický protokol kontaktuje diplomatickou misi a navrhne další postup. IV. Žádost o přidělení rádiových kmitočtů pro ochranný doprovod Oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vydává Český telekomunikační úřad, žádosti o přidělení rádiových kmitočtů se vyřizují prostřednictvím Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Postup při vyřizování žádosti verbální nóty nejméně pět (5) pracovních dní před předpokládaným příjezdem (příletem). Diplomatický protokol žádá diplomatické mise o dodržování tohoto termínu, neboť opožděné žádosti nemusí Český telekomunikační úřad vyhovět. 2. Příloha nóty musí obsahovat počítačem vyplněný formulář 2 Žádost o schválení rádiových kmitočtů pro ochranný doprovod, který lze rozšířit v závislosti na rozsahu požadavku. 3. Pro urychlení postupu se doporučuje nótu s přílohou zaslat faxem na č. +420/ Příloha s údaji o požadovaných rádiových kmitočtech je prostřednictvím Diplomatického protokolu odeslána na Český telekomunikační úřad, který udělí Krátkodobé individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby (vystavuje se pouze v českém jazyce). Pokud je požadovaný rádiový kmitočet již využíván na území České republiky jiným subjektem, Český telekomunikační úřad přidělí kmitočet náhradní. 5. Diplomatická mise obdrží oprávnění faxem prostřednictvím Diplomatického protokolu. 5

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 78, O B S A H : 259. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících

Více

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 147/2010 Sb. Změna: 375/2011 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14.

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a 114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Aktualizováno k 3. září 2007

Aktualizováno k 3. září 2007 Aktualizováno k 3. září 2007 Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených sdělením č. 71/2001 Sb., zákonem č. 478/2001 Sb., zákonem č. 175/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Úplné znění k 1. 4. 2006 Tento dokument je jen je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost celní správa neodpovídá B Zákon č. 13/1993 Sb., ze dne 12. prosince 1992, C E

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2250 Sbírka zákonů č. 239 / 2013 Částka 93 239 ZÁKON ze dne 3. července 2013, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 18. února 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 48. Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více