1. Vymezení plnění zakázky. 2. Doba a místo plnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vymezení plnění zakázky. 2. Doba a místo plnění"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v poptávkovém řízení v souladu se Směrnicí ředitele č. 2 o zadávání veřejných zakázek Název veřejné zakázky: Dodavatel produktů Microsoft 2012 Kód CPV: Licence programového vybavení Podpora programového vybavení Informace o zadavateli: Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FNHK) Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ Zastoupený: prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D. - ředitelem IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoby zadavatele: Ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Procházka, telefon: , Technické informace: Pavel Košťál, telefon: , 1. Vymezení plnění zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytování užívacích práv k produktům firmy Microsoft formou velkoobjemového licencování v rámci smlouvy Microsoft SelectPlus č ; PCN: , popř. Microsoft Enterprise Agreement pro státní správu a samosprávu, dle požadavků zadavatele v prostředí FN HK. Předmětem plnění nejsou OEM produkty firmy Microsoft. OEM produkty zadavatel typicky nakupuje ve formě operačních systémů dodávaných jako součást PC. Dodávka PC včetně OEM produktů je vysoutěžena jiným tendrem. 2. Doba a místo plnění Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu pouze s jedním uchazečem na dobu 2 let nebo do vyčerpání limitu 1,999 mil. Kč bez DPH. Tento uchazeč bude zavázán zajistit dodávky licencí, po etapách v rozsahu, jež bude definován v objednávkách jednotlivých dílčích plnění po dobu účinnosti uzavřené rámcové kupní smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že doba realizace každé etapy nepřekročí 15 pracovních dnů od dne doručení objednávky zhotoviteli. Uchazeč bude povinen v rámci svých dílčích plnění veřejné zakázky nabídnout alespoň takové podmínky, které jsou předmětem hodnocení při výběru uchazeče k uzavření rámcové kupní smlouvy v tomto zadávacím řízení a na jejichž základě bude s uchazečem rámcová kupní smlouva uzavřena. Dílčí objednávky budou uzavírány dle aktuálních potřeb a finančních možností zadavatele Požadované dodávky, které budou předmětem rámcové kupní smlouvy, budou dodavatelem zajišťovány ode dne účinnosti rámcové smlouvy, po celou dobu jejího trvání. Poptávkové řízení FNHK Dodavatel produktů Microsoft z 5

2 Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH za celý objem nabídky ve struktuře dle bodu 4. Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí elektronické aukce na portálu podle nejnižší celkové nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny, a to pomocí elektronické aukce prostřednictvím atestovaného elektronického nástroje, kdy uchazeči vyzvaní k účasti do elektronické aukce mohou upravovat své předběžné (vstupní) cenové nabídky. Informace o základních technických nárocích elektronického nástroje a veškeré informace týkající se průběhu elektronické aukce a jejího nastavení budou uvedeny ve výzvě, která bude odeslána všem nevyloučeným uchazečům. Hodnotící komise provede po ukončení elektronické aukce hodnocení nabídek dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH, a to na základě výsledků elektronické aukce. Výběr účastníka rámcové kupní smlouvy Rámcová kupní smlouva bude uzavřena s jedním uchazečem, který se dle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH po ukončení elektronické aukce umístí jako 1. v pořadí. 4. Požadavky na způsob zpracování cenové nabídky: Na základě vymezení předmětu veřejné zakázky, uchazeč stanoví vstupní (předběžnou) nabídkovou cenu. Nabídková cena za plnění této zakázky musí obsahovat cenu základní včetně ostatních poplatků a musí se jednat o cenu konečnou. Ostatními poplatky se myslí např. cestovné, ubytování, clo, dopravné do místa určení, balné atd. Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil vyplněnou tabulku cenovou nabídku, která je uvedena níže v této zadávací dokumentaci. Uchazeč musí být schopen dodat a ocenit veškeré poptávané položky. Maximálně přípustná celková nabídková cena je 1,9 mil. Kč včetně DPH. Zadavatel v případě překročení této částky vyřadí takovéto nabídky z poptávkového řízení. Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH, a to: a) Ceny produktů dle Microsoft Select Plus. Uchazeč nabídne procentuální slevu na produkty nakupované zadavatelem v rámci Rámcové smlouvy Microsoft Select Plus. Tato cena jednak uvede do nabídky a současně se promítne do cen produktů uvedených ve srovnávací tabulce níže. b) Pro porovnání cen uchazeč vyplní následující srovnávací tabulku vzorku produktů dle Ceníku Microsoft Select Plus v odpovídající slevové kategorii v Kč včetně DPH po aplikaci nabízené slevy. Poptávkové řízení FNHK Dodavatel produktů Microsoft z 5

3 TAB1: Srovnávací tabulka vzorku produktů Nabídka musí být zpracována do podoby tabulky: Part number Produkt Microsoft Select Cena za ks bez DPH Cena za kus - Kč s DPH Počet licencí J5A SysCtrCnfgMgrCltML 2012 SNGL MVL PerUsr 700 R WinSvrCAL 2008 SNGL MVL UsrCAL 700 P WinSvrDataCtr 2008R2 SNGL MVL 1Proc 2 P WinSvrEnt 2008R2 SNGL MVL 4 P WinSvrStd 2008R2 SNGL MVL OfficeStd 2010 SNGL MVL 15 79P OfficeProPlus 2010 SNGL MVL 10 Cena celkem Cena celkem s DPH UPOZORNĚNÍ: Jedná se pouze o předpokládané počty požadovaných SW licencí, tedy ani celkovou částku za předmět plnění na základě rámcové smlouvy nelze předem přesně stanovit. Dílčí plnění bude závislé na aktuálních požadavcích a finančních možnostech zadavatele. c) Uchazeč připojí na CD-R nebo DVD ke své nabídce aktuální koncový ceník společnosti Microsoft, platný od 1. dubna Obchodní podmínky Vítězný uchazeč předloží do tří dnů od doručení rozhodnutí o výsledku zadávacího řízení návrh rámcové kupní smlouvy v elektronické podobě. Návrh smlouvy musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a musí obsahovat dále uvedené smluvní podmínky. Zadavatel si vyhrazuje právo odebrat pouze část licencí z nabídky nebo i změnit strukturu licencí dle potřeby a přidělených finančních prostředků. Zadavatel si vyhrazuje možnost dalšího jednání o smluvních podmínkách i právo soutěž zrušit. Nabídku podá uchazeč písemně v 1 originále v souladu s veškerými podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Kopie nabídky bude přiložena na nepřepisovatelném CD. Akceptovány jsou formáty MS Office verze 2003 nebo 2010 či PDF. Nabídka bude předložena v českém jazyce. Smluvní podmínky Smlouva bude obsahovat přesnou identifikaci smluvních stran - dodavatel, případně zhotovitel (v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, pokud uchazeč není v rejstříku zapsán, v souladu s jeho živnostenským oprávněním). Poptávkové řízení FNHK Dodavatel produktů Microsoft z 5

4 Smlouva bude obsahovat přesné vymezení předmětu zakázky včetně přesné specifikace jednotlivých položek, které charakterizují předmět zakázky. Podrobnou specifikaci předmětu dodání doporučujeme zařadit jako přílohu smlouvy Cena bude ve smlouvě uvedena ve stejné struktuře, v jaké je požadována pro nabídku. Celková nabídková cena musí být pevná a nesmí být uvedena kurzovní doložka. Platební podmínky: Platba za předmět veřejné zakázky bude uhrazena na základě zadavatelem vystavených etapových objednávek, faktur a předávacích protokolů odsouhlasených zadavatelem. Splatnost faktur (daňových dokladů) bude nejméně 45 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK). Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel vylučuje stanovení ceny ve splátkách i jiné způsoby financování (leasing, pronájem, outsourcing, úvěr) a zálohové placení. Uchazeč je oprávněn nabídnout výhodnější platební podmínky Místo plnění: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové. Zveřejnění ceny: Dodavatel souhlasí se zveřejněním cen. Smluvní strany sjednají jako další služby poskytované na základě této smlouvy bez samostatné fakturace zdarma: Konzultace v oblasti licenční politiky SW Microsoft - Licenční Hot-line Aktivace, správa, či údržba VLSC stránek Aktivace a správa SA benefitů Evidence kopií faktur doposud odebraných licencí Vedení SW evidence Reklamační řízení licence Přístup ke znalostním databázím Kompilace (vypalování) kompaktních disků s českou a anglickou mutací produktů Poskytování informací, záplat systémů a updatů Zprostředkování možnosti zkušebních instalací software Sankce ze strany dodavatele o Uchazeč je oprávněn vymezit ve smlouvě sankce pouze pro případ, že zadavatel bude v prodlení s úhradou ceny, a to maximálně ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení. Sankce ze strany zadavatele o Zadavatel může uplatnit sankci za prodlení v dodávce licence softwarů oproti sjednanému termínu ve výši Kč za den zpoždění, pokud je zpoždění delší než 10 dní oproti smlouvě, maximálně však 30 % z ceny dodávky. Prodlení o tři týdny může být důvodem k odstoupení zadavatele od smlouvy. o V případě odstoupení od smlouvy pro problémy na straně zadavatele má uchazeč nárok pouze na úhradu nutných a prokazatelně vynaložených nákladů. o Finální smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zadavatel a jedno dodavatel. 6. Požadavky na kvalifikaci dodavatele Součástí nabídky musí být výpis z obchodního rejstříku a živnostenský list odpovídající předmětu dodávky (prostá kopie není třeba ověřená). Čestné prohlášení o tom, že uchazeč disponuje osobami s následujícími certifikacemi: Poptávkové řízení FNHK Dodavatel produktů Microsoft z 5

5 70-672: Designing and Providing Volume Licensing Solutions to Large Organizations (min. 4 certifikované osoby) : Designing, Assessing, and Optimizing Software Asset Management (SAM) (min. 3 certifikované osoby) Dále zadavatel požaduje předložení Certifikace o úrovni partnerství se společností Microsoft, kterou uchazeč předloží v originále nebo úředně ověřené kopii. Certifikace požadovaných specialistů předloží uchazeč v originále nebo úředně ověřené kopii. o Statut Large Account Reseller o Aktuálně platná smlouva Premier Support Services o Status Gold v programu Microsoft Certified Partner 7. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny Zvýšení konečné ceny je nepřípustné. 8. Místo a doba pro podávání nabídek Nabídky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele se podávají osobně v pracovní dny od hod. a to na HelpDesk, odbor výpočetních systémů, budova č. 24, 1. patro. Je také možno poslat nabídku doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených "Poptávkové řízení Dodavatel produktů Microsoft NEOTEVÍRAT" a na uzavření zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové - OVS, HelpDesk, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ v termínu do Poptávkové řízení FNHK Dodavatel produktů Microsoft z 5

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle směrnice ředitele č. III/2 na uzavření smlouvy na služby

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle směrnice ředitele č. III/2 na uzavření smlouvy na služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou podle směrnice ředitele č. III/2 na uzavření smlouvy na služby Název zakázky: Vedení běžných bankovních účtů a zhodnocení dočasně volných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Čj. KrÚ 27385/2015 nadlimitní veřejné zakázky Poskytování užívacích práv ("Licencí")

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky:,,havarijní pojištění vozidel a pojízdných strojů a zařízení Části zakázky: Část 1: Havarijní pojištění vozidel Část 2: Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na zadání zakázky malého rozsahu Zahraniční studijní pobyty pro pedagogy Identifikační údaje Název zakázky: Jazykové vzdělávání Názvy projektu: Otevři svou mysl

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie na komoditní burze Výběrové řízení formou poptávky na zprostředkování obchodu s elektrickou energií a výběr dodavatele elektrické energie M Ě S T O S O K O L O V 1. Zadavatel: Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obchodní akademie, Bučovice, Komenského náměstí 211, IČO : 00566934, tel. 00420517383169 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 04 - IT školení Služba Datum vyhlášení zakázky: 7. 1. 2011

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY podlimitní veřejná zakázka na služby ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více