VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY"

Transkript

1 VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008

2 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy. Zadavatel projektu: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Projekt EQUAL Posílení zaměstnání občanů se zdravotním postižením na území hl. města Prahy. Řešitelé projektu: Doc.Mgr.PaedDr.Jan Michalík,Ph.D., Doc.PaedDr.Milan Valenta,Ph.D. Mgr. Iveta Grofková, Ph.D, Mgr. Leona Černá, Mgr. Petra Rosulková, Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených I.P.Pavlova Olomouc Konzultant metodologie šetření: Prof.PhDr.Miroslav Chráska,CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Abstrakt: Cílem studie bylo přinést původní informace o cílové skupině (osobách pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením) v oblasti pracovních kompetencí a jim relevantních psychosociálních charakteristik členů cílové skupiny. Těch charakteristik, jež významným způsobem korelují s působením stresujících a resilientních faktorů na cílovou skupinu a korespondují s její kvalitou života. Strategie kvantitativně zaměřeného šetření byla založena na výběru vysoce reprezentativního vzorku respondentů, vypracování nástroje sběru dat (víceúrovňový a mnohapoložkový dotazník) a statistickém zpracování dat s následnou interpretací výsledků. Šetření přineslo zcela původní a zásadní informace o pracovních kompetencích osob pečujících o osobu blízkou na území hlavního města Prahy. Klíčová slova: Osoba pečující o osobu se zdravotním postižením, pracovní kompetence, kvalita života, dotazník, kvantitativní výzkum. Summary: The aim of the research was to collect information about the target group (persons who take care of family member with disability) in the field of work competencies and corresponding psychosocial characteristics of the target group members. Those characteristics which significantly correlate with stressful and resilient factors affecting target group and which correlate with the quality of target group life. The strategy of quantitative research was based on the selection of broadly representative sample of respondents, developing of data collection instrument (multilevel and multi-item questionnaire) and statistical processing of acquired data followed by interpretation of the outcomes. The research produced original and valuable information about work competencies of the persons who take care of close person in Prague.

3 Key words: Person taking care of person with disability, work competencies, quality of life, questionnaire, quantitative research Uvedení do problematiky, předmět a cíle šetření: Předmětem šetření se stala oblast pracovních kompetencí (a jejích potenciálního vyhasínání) u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením. Řešitelé si jako cíl projektu vytyčili přinést nové a dosud nezjištěné údaje o situaci těchto osob v indikované oblasti. Vycházeli přitom z premisy, že dlouhodobá péče (deset, ale i dvacet a více let) zpravidla znamená výrazné znevýhodnění (či přímo ireverzibilní exklusi) v potencionálním návratu na trh práce. Cílová skupina šetření (osoby dlouhodobě pečující o osobu se zdravotním postižením) stála dosud mimo pozornost odborných pracovišť (kdy sporadické a dílčí výzkumy se týkaly primárně samotných osob s postižením). Uvedená problematika úzce koresponduje s výzkumným boomem poslední dekády (u nás i ve světě) zaměřeným na výzkum kvality života (blíže viz souhrnná publikace zaměřená na šetření a výsledky šetření v této oblasti: Mareš,J. a kol. Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno:MSD,2006), ovšem předměty šetření těchto výzkumů směřují do oblasti intaktní populace a částečně i populace se zdravotním postižením (obecně je kvalita života spojována se zdravím, viz badateli všeobecně akceptovaný termín HRQL health-related quality of life. Žádný z domácích i zahraničních výzkumů dosud nesledoval kvalitu života osob pečujících (care-giver) a to ve vztahu k jejich pracovním kompetencím a interakcí stresujících a resilientních faktorů v jejich životě. Uvedené šetření si kladlo za cíl: a) vypracovat metodiku (metodologii) pro posuzování daného jevu b) provést cílený výzkum šetření na reprezentativním vzorku respondentů c) vyhodnotit zjištěné údaje s dílčími cíli: - názory respondentů na vlastní pracovní způsobilost - bariéry návratu na trh práce (sociální, kvalifikační, psychologické) - stanovení zlomové časové hranice vyhasínání dříve získaných kompetencí - problémy domácí práce - rekvalifikace a její problémy - otázka sociální pasti - perspektiva dávkového nebo příjmového schématu - psychosociální (in) stabilita respondentů v závislosti na délce péče d) přinést soubor doporučení pro - další výzkumy oblasti kvality života - dotčené orgány veřejné správy, organizace z. p. řešících sledovanou oblasti - edukační instituce MŠMT a MPSV Metodologie šetření: Řešitelé zvolili kvantitativní metodologii šetření postavenou na výběru vysoce reprezentativního vzorku probandů, na dotazníkovém šetření a statistickém zpracování dat s tříděním prvního a druhého stupně a se stanovením statistické významnosti nasbíraných dat. 3

4 Výzkumný soubor byl vybrán ze základního souboru osob pečujících o osobu se zdravotním postižením (operacionalizovaně o osoby pobírající příspěvek na péči) na území hlavního města Prahy formou kontrolovaného proporcionálního a stratifikovaného výběru. Dotazník byl distribuován výhradně osobám, které pečují o osobu pobírající příspěvek na péči, a to prostřednictvím pracovníků odborů sociálních věcí dvaadvaceti městských částí Prahy (řešitelé sami nesměli v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů získat od orgánů veřejné správy adresy respondentů). Počet, poměr a stratifikace (dle počtu osob základního souboru a stupňů závislosti na péči) distribuovaných dotazníků v jednotlivých částech Prahy je uveden v tabulce: Správní obvod Počet obyvatel Počet dotazníků Praha Praha nad 100 tis. Praha Praha Praha Praha Praha tis. 30 Praha Praha Praha Praha Praha Praha tis. 25 Praha Praha Praha Praha Praha Praha do 25 tis. Praha Praha Praha Celkem Dalším tříděním bylo stanovení počtu dotazníků distribuovaných dle jednotlivých stupňů závislosti na péči. Jedná se o následující stratifikaci: Počet dotazníků I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem bylo distribuováno 605 dotazníků, z nichž se vrátilo na zpracování dat 225 dotazníků (tj.37,8%). Návratnost dotazníku byla ovlivněna následujícími faktory: negativně značným rozsahem dotazníků ( na šedesát položek a aktivních řádků) 4

5 pozitivně motivačními a technickými faktory ( doporučující dopis předsedy NRZP určený pracovníkům sociálních odborů, průvodní dopis rodinám s osobou se zdravotním postižením, přiložení ofrankované obálky se zpáteční adresou a nabídka bezplatného zaslání publikace k novému zákonu o sociálních službách). Vlastní nástroj měření byl tvořen víceúrovňovým anonymním dotazníkem (viz příloha I.) zahrnujícím jak vlastní obsahové položky, tak i položky kontaktní, funkcionálně psychologické, kontrolní zpracované většinou strukturovanou (uzavřenou) a částečně nestrukturovanou (otevřenou) formou, dále byly využity ratingové škály a standardizovaná SEIQoL metodika. Dotazník byl konstruován do několika úrovní: část I. informační a demografická data část II. psychosociální a ekonomické charakteristiky a perspektivy část III. položky oblasti pracovních kompetencí část IV. SEIQoL metodika Nasbíraná data byla statisticky zpracována a to v několika úrovních: tříděním prvního stupně (47 základních kontingenčních tabulek) s graf. podporou tříděním druhého stupně na základě dvou vybraných sledovaných znaků: o dle stupně zdravotního postižení (I.a II. III.aIV.) o dle doby péče (do 10 let a nad 10 let) o dle toho, zda proband žije sám či v partnerství-manželství o dle toho, zda pečovaná osoba je trvale doma či v nějakém instit.zařízení o dle toho, zda je pečováno o dítě či dospělého U třídění druhého stupně v oblasti pracovních kompetencí byly sledované znaky (stupně postižení a to, zdali se jedná o péči o dítě či o rodiče nebo příbuzného se zdravotním postižením) zaměřeny na komparování statistické významnosti četností dat v levé části posuzovací škály (1-3) a pravé části (5-7), tedy komparování toho, do jaké míry proband souhlasí či nesouhlasí s výrokem v dané položce. U nasbíraných dat vybraných položek dotazníku (položky skupiny II.A, II.B, II.C, II.F a III.části dotazníku zaměřené na pracovní kompetence) byla zjišťována jejich statistická významnost statistickou metodou chí-kvadrát při hladině významnosti 0,05 a 0,01. Byly stanoveny následující statistické hypotézy z oblasti pracovních kompetencí osob pečujících o osobu se zdravotním postižením (pro snadnější orientaci v textu jsou uvedeny pouze alternativní hypotézy s tím, že nulové hypotézy si nimiž použitá statistická metoda operuje jsou negací výroků těchto alternativních hypotéz): HYPOTÉZA I. V časovém intervalu po 5-10 letech péče o osobu blízkou dochází u pečujících osob k nevratné ztrátě pracovních kompetencí. HYPOTÉZA II. Pečující osoby považují návrat k původní profesi za nemožný. HYPOTÉZA III. U pečujících osob převládá ochota vykonávat i podřadnější práci. HYPOTÉZA IV. Aby mohli pracovat, převládá u pečujících osob ochota podstoupit rekvalifikaci. HYPOTÉZA V. Pečujícím osobám brání v návratu na trh práce především péče o postiženého a jejich vysoký věk. 5

6 Šetření bylo realizováno v následujícím chronologickém plánu: srpen, září 2007 přípravná fáze šetření, konstrukce a oponentura měřícího nástroje a strategie šetření září, říjen 2007 distribuce dotazníků a sběr dat listopad, prosinec 2007 zpracování dat a jejich statistické vyhodnocení leden 2008 vypracování výzkumné zprávy (vč.komentování a interpretace výsledků a zpracování souboru doporučení) Výsledky šetření, komentáře, interpretace I. ČÁST DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE O RESPONDENTECH Tabulka 1: Pohlaví respondentů (pol. 1) Graf č. 1 Rel.četn ost muž 42 18,7 žena ,3 Pohlaví respondentů 19% muž žena 81% První ze série základních zjištění o charakteru zkoumaného vzorku potvrdil známé informace o vyšším zastoupení žen mezi pečujícími osobami. Snad jen míra tohoto zastoupení osm z deseti pečujících osob jsou ženy je přeci jen velmi vysoká. 6

7 Tabulka 2: Partnerství / manželství (pol. 2) žiji sám/sama 69 30,7 žiji v partnerství / manželství ,9 neodpovědělo 1 0,4 Graf č.2 Partnerství / manželství 68,9% ,7% 0,4% žiji sám/sama žiji v partnerství /manželství neodpovědělo Necelá jedna třetina pečujících osob žije sama, dvě třetiny v partnerství nebo manželství. Cílem výzkumu nebylo zjišťovat tzv. rozvodovost v rodinách pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením. Potom by muselo být do položky uvedeno i zda se jedná o manželství první či druhé, zda manželství zaniklo mj. i v důsledku péče apod. Tabulka 3: Bydliště respondentů (pol.3) Graf č.3 ve městě ,3 na vesnici 5 2,2 neodpovědělo / 10 4,5 7

8 Bydliště respondentů 2% 5% ve městě na vesnici neodpovědělo / 93% Drtivá většina respondentů pocházela z Prahy, což odpovídalo cílové skupině výzkumu a možnostem distribuce dotazníku, které jsou mj. popsány dále u položky č. Tabulka 4: Věk respondentů (pol. 4) Graf č.4 do do ,9 do ,6 do ,3 do ,0 do ,5 nad ,8 neodpovědělo 2 0,9 Věk respondentů 25% 2 15% 1 5% 4,9% 19,6% 2 17,3% 23,5% 13,8% 0,9% do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 nad 70 neodpovědělo 8

9 I v této části věnované věkovému složení respondentů přinesl výzkum překvapivé informace. I když se předpokládalo, že většina respondentů bude staršího věku, přeci jen pouze pět procent pečujících osob do třiceti let věku a dalších dvacet procent do čtyřiceti let věku znamená velmi nízké zastoupení mladších osob ve výzkumu. S největší pravděpodobností bude mít tento fakt vliv i na délku péče o osobu s postižením. Tabulka 5: Vzdělání respondentů (pol.5) Graf č. 5 základní 23 10,2 středoškolské ,1 vyšší odborné 28 12,4 vysokoškolské 40 17,8 neodpovědělo / 8 3,5 Vzdělání respondentů 6 56,1% ,2% 12,4% 17,8% 3,5% základní středoškolské vyšší odborné vysokoškolské neodpovědělo / Obdobně překvapivé, ovšem jen na první pohled, výsledky přineslo zjištění u položky č. 5 věnované dosaženému vzdělání respondentů. Více než 56% respondentů dosáhlo středoškolského vzdělání a plných 18% vzdělání vysokoškolského. Se základním vzděláním bylo ve vzorku jen 1 pečujících osob. Je možno tento fakt interpretovat několika způsoby. Např. se může jednat o vyšší zájem vzdělaných osob účastnit se relativně rozsáhlého výzkumu. Může se však i jednat o potvrzení (zatím však validně neověřeného) faktu, že osoby s vyšším vzděláním méně odkládají své příbuzné do zařízení s celoročním pobytem viz dále odpovědi na položku typ zařízení, které osoba se zdravotním postižením navštěvuje. Tabulka 6: Doba aktivního zaměstnání respondentů (pol. 6) 9

10 Graf č ,5 16 a více ,3 neodpovědělo / 5 2,2 Doba aktivního zaměstnávání respondentů 2,2% 61,3% 36,5% a více neodpovědělo / Délkou doby zaměstnání respondentů bylo sledováno výchozí zjištění pro vybrané položky jejich uplatnění na pracovním trhu, které byly v rámci výzkumu rovněž sledovány nejsou však součástí této zprávy. To se týká i další položky, která má však vypovídací hodnotu i ve vztahu k cílům výzkumu, který je právě popisován. Jen necelých 18% respondentů v současné době pracuje na plný úvazek a dalších 8 % na úvazek částečný. Plných 71,5 % v současné době nepracuje vůbec. I když je zčásti tato skutečnost vyvolána i věkovou skladbou respondentů (cca 4 je v důchodovém věku), přesto se potvrdilo, že pečující rodiny jsou převážně tzv. jednopříjmové. Tabulka 7: Zaměstnání respondentů v současné době (pol. 7) ano 40 17,8 částečný úvazek 18 8,0 ne ,5 neodpovědělo 6 2,7 Graf č.7 10

11 Zaměstnání respondentů v současné době 8 71,5% 7 ano ,8% 8% 2,7% částečný úvazek ne neodpovědělo Tabulka 8: Stupeň postižení člena rodiny (pol.8) I. stupeň + II. stupeň 49 21,8 III. stupeň + IV. stupeň ,9 neodpovědělo / 12 5,3 Graf č.8 Stupeň postižení člena rodiny 72,9% ,8% 5,3% I. stupeň + II. stupeň III. stupeň + IV. stupeň neodpovědělo / 1 11

12 Velmi důležitou položku tvořila informace o stupni postižení člena rodiny. Využito bylo moderní klasifikace zákona o sociálních službách, tj. stupni závislosti na péči. Zákon přináší čtyři stupně závislosti. Lze konstatovat, že zcela nepochybně existuje rozdíl mezi náročností o člena rodiny s prvním nebo druhým stupněm závislosti a zbylými dvěma. Tento rozdíl vyvěrá z již nastavených klasifikačních kritérií zákona tj. počtu úkonu z celkových 36, které daná osoba nemůže zvládnout. Tak např. dospělá osoba aby získala IV stupeň závislosti nesmí zvládnout 30 a více úkonů péče. Výsledky jsou Tabulka 9: Stáří člena rodiny, o nějž pečuji (pol.9) do ,3 do ,4 do ,6 do ,7 více než ,8 neodpovědělo / 5 2,2 celkem Graf č.9 Stáří člena rodiny, o nějž pečují 45% 41,8% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 5,3% 28,4% 11,6% 10,7% 2,2% do 6 do 20 do40 do 65 více než 65 neodpovědělo / 12

13 Údaje z odpovědi u položky č. 4 zaměřené na věk respondentů (připomeňme, že jen 25 % pečujících osob bylo mladších 40 let) souvisí s věkovým složením stářím člena rodiny o nějž je pečováno. Plných 41,8 % osob o něž je pečováno je starších 65 let věku a celkem nadpoloviční většina je starší 40 let.děti (zde do 20 let) jsou v rodinách jen v 33,7% případů. Tabulka 10: Jak dlouho pečuji o člena rodiny (pol. 10) Graf č.10 do ,7 do ,7 do ,0 do ,9 do ,0 více než ,2 neodpovědělo/ 8 3,5 Jak dlouho pečuji o člena rodiny 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 38,7% 22,7% 12% 12,9% 4% 6,2% 3,5% do 6 do 10 do 15 do 20 do 30 více než 30 neodpovědělo/ Doba péče je velmi důležitý údaj, neboť od něj se odvíjejí důležité socio-psychologické aspekty, které jsou předmětem zkoumání v další části dotazníku. Ukázalo se, že největší počet pečujících osob vykonávalo péči relativně krátce do šest let a to 38,7 %. Následovala délka péče do deseti let 22,7 %. A do patnácti resp. dvaceti let péče uvedlo po 12% respondentů. Doba péče bude jedním z velmi důležitých kritérií druhého třídění. Tabulka 11: Kdo je osoba, o níž pečuji (pol. 11) dítě ,5 rodič 52 23,1 sourozenec 3 1,3 není příbuzný/á 10 4,4 příbuzný 54 24,0 neodpovědělo / 6 2,7 13

14 Graf č.11 Kdo je osoba o níž pečuji 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 44,5% 23,1% 1,3% 4,4% 24% 2,7% dítě rodič sorozenec není příbuzný/á příbuzný neodpovědělo / Jestliže jsme výše vyslovili předpoklad, že, vzhledem k věku osob o něž je pečováno se nebude jednat o děti respondentů, tato skutečnost se nepotvrdila. Přestože mají tyto osoby vyšší věk viz předchozí položky jsou k osobám pečujícím nejčastěji v pozici dítěte. To uvedlo 44,5 respondentů. Ve 23,4 % případů se jedná o rodiče pečujících osob, o sourozence pečuje jen 1,3 % respondentů a 24% pečuje o dalšího příbuzného. Jen 4,4 % pečují o osobu, která není v příbuzenském vztahu. Tabulka 12: Které zařízení osoba (o kterou pečuji) navštěvuje (pol. 12) je doma + denní pobyt ,4 týdenní pobyt 9 4,0 + celoroční pobyt neodpovědělo / 8 3,6 14

15 Graf č.12 Které zařízení osoba (o kterou pečuji) navštěvuje 4, 3,6% je doma + denní pobyt týdenní pobyt+ celoroční pobyt 92,4% neodpovědělo/ji ná odpověď Jedná se opět o jednu ze zásadních položek. Je nepochybně velký rozdíl pokud osoba o níž je pečováno navštěvuje týdenní či dokonce celoroční zařízení a pokud je doma či maximálně navštěvuje denní pobyt, který bývá záležitostí 4 7 hodin denně. V rámci výzkumu jsme nespecifikovali zda člověk navštěvuje školní zařízení či zařízení sociálních služeb. Ukázalo se, že drtivá většina osob o něž je pečována pobývá doma či maximálně navštěvuje zařízení s denním pobytem 92,4 %. Je skutečností, že toto vysoké číslo bylo jistě dosaženo i díky odpovídající motivaci pečujících osob účastnit se podobného výzkumu. Naopak v případech, že osoba s postižením je např. v celoročním pobytu je zřejmé, že klesá i motivace pečující osoby se výzkumu účastnit. II. ČÁST V rámci druhé části dotazníku byly zařazeny položky první položky sledující nikoliv fakta a skutečnosti, nýbrž názory, postoje a hodnocení respondentů k vybraným otázkám jejich života, jež se váží, mají svůj původ či dopad do skutečnosti dlouhodobé péče o člena rodiny. V části A první skupině položek se jednal o obecné a pozitivně vnímané hodnoty osobnosti, které na jedné straně jsou ze strany většinové společnosti pečujícím lidem přisuzovány, na straně druhé obsahem dlouhodobé péče může skutečně dojít k modifikaci jejich vnímání ze strany pečující osoby. Jedná se o oblasti následující: a. spiritualita (prožívání víry a duchovna) b. altruismus (připravenosti pomáhat jiným) c. tolerance k ostatním lidem d. klid a vyrovnanost e. víra v lidskou solidaritu f. životní optimismu g. pokora k tomu co život přináší 15

16 Tabulka 13: Míra spirituality respondentů (pol.13) A zvýšila se 49 21,8 zůstala stejná ,3 snížila se 24 10,7 neodpovědělo / 41 18,2 Graf č.13 Míra spirituality respondentů 5 49,3% ,8% 10,7% 18,2% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / 1 Mírou spirituality bylo rozuměno (a tato položka téměř jako jediná byla v dotazníku dále rozvedena a přiblížena) zvýšení či snížení jejich schopnosti a připravenosti vnímat duchovní stránky života - zde ve smyslu víry. Ukázalo se, že drtivá většina respondentů téměř 5 - hodnotí svou situaci v této oblasti slovy zůstala stejná, jen 21% respondentů uvádí, že se zvýšila a jedna desetina respondentů se domnívá, že v průběhu péče došlo ke snížení citlivosti (schopnosti) vnímání toho co bývá spiritualitou označováno. Poměrně vysoké vzhledem k ostatním položkám je množství respondentů, kteří na tuto otázku neodpověděli. Vzhledem k jejímu charakteru je to však pochopitelné. Navíc se ukazuje, že zařazování obdobných položek v případných dalších šetřeních bude muset být více zhodnoceno z hlediska požadavků přístupnosti a srozumitelnosti měřícího nástroje. Tabulka 14: Míra altruismu (pol. 14) zvýšila se 82 36,4 zůstala stejná ,8 snížila se 10 4,4 neodpovědělo / 30 13,3 16

17 Graf č.14 Míra altruismu 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 45,8% 36,4% 4,4% 13,3% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / jiná odpověď Jestliže u předchozí položky jsme mohli zaznamenat jisté rozpaky i ve vztahu k její jednoznačnosti a porozumění, u položky sledující míru altruismu (i tato je cizím slovem) již můžeme oprávněně předpokládat vyšší míru porozumění obsahu pojmu. Jednoduchý předpoklad, že dlouhodobá péče o člena rodiny se zdravotním postižením s sebou nutně ponese zvýšení míry porozumění a schopnosti vcítit se do problému jiných s následným imperativem pomoci a péče se však nepotvrdil. Téměř polovina respondentů hodnotí tuto (obecně velice pozitivní složku osobnosti) slovy zůstala stejná, 36% procent uvádí její zvýšení a jen 4,45% respondentů se domnívá, že se míra jejich altruismu snížila. Je nutno zdůraznit, že se jedná o prvek sebehodnocení respondentů! Tabulka 15: Míra tolerance (pol. 15) Graf č.15 zvýšila se 97 43,1 zůstala stejná 93 41,3 snížila se 15 6,7 neodpovědělo / 20 8,9 Míra tolerance 5 43,1% 41,3% ,7% 8,9% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / 17

18 Další z obecně přijímaných tzv. pozitivních hodnot je schopnost tolerance. Danou položkou byly opět sledovány subjektivní pocity respondentů z toho, k jakým změnám u nich v této oblasti za léta péče došlo. Největší dvě skupiny respondentů (43% a 41%) uvedly, že se jejich míra tolerance zvýšila nebo zůstala stejná. Jen 6,7% respondentů přiznává, že se míra snížila a necelých devět procent z nich neodpovědělo. Tabulka 16: Míra klidu a vyrovnanosti (pol. 16) zvýšila se 42 18,7 zůstala stejná 67 29,8 snížila se 92 40,9 neodpovědělo / 24 10,7 Graf č.16 Míra klidu a vyrovnanosti 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 18,7% 29,8% 40,9% 10,7% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / Komentář položka 16 Míra klidu a vyrovnanosti Sledovanou položkou byla zjišťována situace v oblasti změn osobnostní charakteristiky nazvané jako klid a vyrovnanost. Jedná se o obecnou kategorii vyjadřující míru spokojenosti, která bývá obecně považována za žádoucí cíl lidského usilování bez ohledu na konkrétní životní situaci dané osoby. Právě péče o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením je faktem, který přináší situace, jež klidu a vyrovnanosti příliš nenasvědčují. Opak je pravdou. Klid a vyrovnanost tváří v tvář nároku dlouhodobé péče je záležitostí jen velmi obtížně dosažitelnou. Pohled respondentů našeho výzkumu ukázal, že 18,7% respondentů se domnívá, že tato jejich schopnost či stav, se v průběhu let péče zvýšil. Asi třetina respondentů, necelých 3 se domnívá, že zůstala stejná a plných 40,9% přiznává, že míra jejich klidu 18

19 a vyrovnanosti a míra jejich schopnosti prožít pocit klidu a vyrovnanosti se s dobou péče snížila. Uvedené číslo je, vzhledem k poměrně velmi optimistickým odpovědím u předchozích položek dotazníku výrazně odlišné a dodejme, že nikoliv překvapující. Potvrzuje známou skutečnost, že nároky dlouhodobé domácí péče v oblasti stability lidského organismu, vyrovnanosti lidské psychiky a její schopnosti čelit výzvám, které tato péče s sebou přináší s delší dobou péče klesají. U této položky, stejně jako u mnoha dalších, bude velmi zajímavé srovnání odpovědí korespondentů pečujících o blízkou osobu krátkodobě a naopak pečujících 20 a více let. Stejně zajímavé bude srovnání této položky u lidí pečujících o osoby v 1. a 2. stupni závislosti a lidi pečujících o těžce postižené ve 3. a 4. stupni závislosti. Tabulka 17: Míra víry v lidskou solidaritu (pol. 17) zvýšila se 34 15,1 zůstala stejná 99 44,0 snížila se 61 27,1 neodpovědělo / 31 13,8 Graf č.17 Míra víry v lidskou solidaritu 13,8% 15,1% 27,1% 44, zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / Komentář položka č Míra víry v lidskou solidaritu Zdravotní postižení představuje sociální událost svého druhu. Sociální událost, která je bez dalšího jen obtížně srovnatelná s ostatními kategoriemi, které jsou českou společností nějakým způsobem zohledňovány, saturovány a podporovány. Zdravotní postižení, je záležitostí, která je hodna podpory lidské společnosti a s jistou mírou této společenské solidarity lidé s postižením i lidé o ně pečující nepochybně počítají. V našem výzkumu jsme se zajímali jaká je zkušenost pečujících osob s lidskou solidaritou, kterou bychom také mohli charakterizovat jako míru pomoci, podpory a zájmu okolí. Je 19

20 nepochybné, že i tato víra v lidskou solidaritu poklesla. Je tedy vidět, že zkušenosti pečujících osob jsou velmi různorodé kategorie v procesu lidského vnímání a prožívání skutečnosti bude v průběhu času doznávat proměn. 15% respondentů uvedlo, že v průběhu dlouhodobé péče se jejich míra vnímání lidské solidarity zvýšila, 44% tedy téměř polovina uvádí, že zůstala stejná a takřka celá třetina, 27,1% respondentů uvádí, že jejich a bude zajímavé je porovnat s další položkou uvedenou na dalších místech dotazníku, která sledovala podporu a zájem lidí z okolí pečujících osob o jejich situaci. Tabulka 18: Míra životního optimismu (pol. 18) zvýšila se 32 14,2 zůstala stejná 79 35,2 snížila se 93 41,3 neodpovědělo / 21 9,3 Graf č.18 Míra životního optimismu 9,3% 14,2% zvýšila se zůstala stejná 41,3% 35,2% snížila se neodpovědělo / jiná odpověď Komentář položka č Míra životního optimismu Tváří v tvář některým skutečnostem které těžké zdravotní postižení, stejně jako péče o osoby s těžkým zdravotním postižením před člověka přináší a staví, je velmi obtížné zachovat si životní optimismus a tzv. pozitivní očekávání. Otázka tedy směrovala do kategorií, které nebývají obvyklé ve spojitosti s dlouhodobou domácí péčí. Podle 14% respondentů našeho výzkumu se jejich míra životního optimismu za dobu péče zvýšila. Jedna třetina asi 35% respondentů uvádí, že zůstala stejná a ovšem plných 41,3%, takže největší skupina respondentů uvádí, že jejich míra životního optimismu v průběhu péče 20

21 poklesla. V rámci druhého třídění se budeme podrobně zaměřovat na rozdíly v odpovědích jednotlivých kategorií respondentů, zde opět zejména respondentů pečujících o velmi těžce postiženého člena rodiny a respondentů, jejichž péče je dlouhodobá, což znamená delší než 15 a více let. Tabulka 19: Míra pokory k tomu, co život přináší (pol.19) zvýšila se 94 41,8 zůstala stejná 77 34,2 snížila se 22 9,8 neodpovědělo / 32 14,2 Graf č.19 Míra pokory k tomu, co život přináší 14,2% 9,8% 41,8% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / 34,2% Komentář položka č Míra pokory k tomu co život přináší Několikrát bylo již uvedeno, že dlouhodobá domácí péče o těžce zdravotně postiženého člena rodiny přináší řadu složitých událostí, které nemohou nemít vliv na hodnoty a osobnost pečující osoby. Jednou z vlastností, která je obecně vnímána jako pozitivní a obvykle provázející život pečujících osob je jistá míra pokory ke skutečnostem, které život přináší. Ke skutečnostem, které konec konců nemůže pečující osoba sama ovlivnit. 41,8 % respondentů 21

22 se domnívá, že jejich míra pokory se v průběhu dlouhodobé péče zvýšila, 34% respondentů uvádí, že zůstala stejná a téměř 10 % se naopak domnívá, že se snížila. Číslo 41,8 % respondentů uvádějících zvýšení jejich míry pokory je velmi vysoké a svědčí o jistém, zatím však nedefinovaném stupni smíření a přijetí reality, kterou dlouhodobá domácí péče přináší. B Výskyt negativních psychických stavů u pečujících osob Tabulka 20: Ztráta pocitu, že mám věci pod kontrolou (pol. 20) Kdy psychický stav vzniká? Průměrná doba od začátku péče: 6,0 roků ( n = 71 ) Trvání psychického stavu odpovědí Relat. stav trvá 23 10,2 stav občas nastává 63 28,0 stav již netrvá 23 10,2 neodpovědělo / ,6 Celkem Graf č.20 Ztráta pocitu, že mám věci pod kontrolou 6 51,6% ,2% 28% 10,2% stav trvá stav občas nastává stav již netrvá neodpovědělo / 1 Komentář položka č Ztráta pocitů, že mám věci pod kontrolou. Jednalo se o první položku mapující oficiálně přiznané, nebo oficiálně proklamované negativní dopady a negativní důsledky dlouhodobé péče. Tato otázka v sobě obsahovala dotaz na délku trvání příslušného psychického stavu, který byl označen jako ztráta pocitu, 22

23 že dotyčná osoba má věci pod kontrolou. A rovněž dotaz druhý, po jaké době od začátku péče zhruba k tomuto pocitu dochází. Že tento stav u nich stále trvá označilo 10,2% respondentů. Asi třetina respondentů 28% uvádí, že tento stav občas nastává. Plná polovina respondentů, 51,6%, na tuto otázku neodpověděla, a jen 1 uvedlo, že tento stav už u nich není. Jinými slovy řečeno, téměř 4 respondentů buď akutně, nebo občas zažívá stav, že nemá věci pod kontrolou a celá polovina na tuto otázku neodpověděla. Je to dosud ze všech položek nejvyšší číslo respondentů, kteří na danou otázku neodpověděli. Tabulka 21: Masivní nástup deprese a beznaděje (pol.21) Kdy psychický stav vzniká? Průměrná doba od začátku péče: 5,8 roků ( n = 73 ) Trvání psychického stavu odpovědí Relat. stav trvá 18 8,0 stav občas nastává 66 29,4 stav již netrvá 39 17,3 neodpovědělo / ,3 Celkem Graf č.21 Masivní nástup deprese a beznaděje 5 45,3% % 29,4% 17,3% stav trvá stav občas nastává stav již netrvá neodpovědělo / jiná odpověď 23

24 Komentář položka 21 - Masivní nástup deprese a beznaděje Jedná se o gradovanější variantu otázky a jí odpovídajících odpovědí s nimiž jsme se setkali u položky č. 20. Zde se již neptáme a nezajímáme pouze o to zda pečující osoba přestává mít věci pod kontrolou, ale expresivně hovoříme o masivním nástupu deprese a beznaděje. To, že tento stav trvá přiznává 8% respondentů. 3 hovoří o tom, že občas nastává, 17,3% že netrvá - že takovýto stav nemají. A 45% respondentů opět neodpovědělo. U těchto položek, stejně jako u všech ostatních platí, že bude velmi zajímavé srovnání odpovědi respondentů podle skupiny osob o niž je pečováno. Průměrná doba nástupu depresí a stavu beznaděje byla respondenty označena jako 5,8 let od okamžiku zahájení péče. Tabulka 22: Pocit velké únavy (pol. 22) Kdy psychický stav vzniká? Průměrná doba od začátku péče: 6,1 roků ( n = 122 ) Trvání psychického stavu odpovědí Relat. stav trvá 75 33,3 stav občas nastává 78 34,7 stav již netrvá 14 6,2 neodpovědělo / 58 25,8 celkem Graf č.22 Pocit velké únavy 35% 33,3% 34,7% 3 25,8% 25% 2 15% 1 5% 6,2% stav trvá stav občas nastává stav již netrvá neodpovědělo / Komentář položka 22 - Pocit velké únavy Zařazení dané položky vycházelo z obecného zjištění obrovské náročnosti péče o člověka se zdravotním postižením. Dopady do psychiky a struktury osobnosti jednotlivce jsou nejenom 24

VÝZKUM STRESUJÍCÍCH A RESILIENTNÍCH FAKTORŮ A TENDENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM STRESUJÍCÍCH A RESILIENTNÍCH FAKTORŮ A TENDENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM STRESUJÍCÍCH A RESILIENTNÍCH FAKTORŮ A TENDENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Jan Michalík, Milan Valenta Abstrakt: Cílem studie bylo přinést

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Fyzické tresty Výzkum PR

Fyzické tresty Výzkum PR Fyzické tresty Výzkum PR Statistická chyba Respondenti 18+ velikost vzorku (N) dolní hranice procento populace 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní horní dolní

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

KVALITA ŽIVOTA OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM

KVALITA ŽIVOTA OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM KVALITA ŽIVOTA OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE VZÁCNÝM ONEMOCNĚNÍM - ZPRÁVA Z VÝZKUMU IRVS, OLOMOUC: Milan Valenta, Jan Michalík, Iveta Grofková, Helena Kočová, Miluše Rakosová, Petra Tomalová, Pavel

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel.: 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 :

První otázka zjišťovala morální přijatelnost konzumace vybraných látek 1 : Ob300 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové, v následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou u Vás ve

Více

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013

Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Mezinárodní výzkum dospělých Workshop k výsledkům výzkumu MŠMT, 21.10.2013 Hana Říhová (rihova@nvf.cz) Národní vzdělávací fond Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Potřebnost odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Potřebnost odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením Potřebnost odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením V průběhu roku 2009 byl realizován projekt Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR, týkající se průzkumu situace

Více

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3 ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. Graf : Subjektivní hodnocení a očekávání vývoje nezaměstnanosti v porovnání s vývojem míry nezaměstnanosti (časové srovnání

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále

Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok. Výsledky průzkumu na portále Estetická plastická chirurgie v očích zájemkyň a zájemců o zákrok Výsledky průzkumu na portále ČR 2010 Obsah Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 Fast facts...3 1 Názory na estetickou plastickou

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více