VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY"

Transkript

1 VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008

2 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy. Zadavatel projektu: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Projekt EQUAL Posílení zaměstnání občanů se zdravotním postižením na území hl. města Prahy. Řešitelé projektu: Doc.Mgr.PaedDr.Jan Michalík,Ph.D., Doc.PaedDr.Milan Valenta,Ph.D. Mgr. Iveta Grofková, Ph.D, Mgr. Leona Černá, Mgr. Petra Rosulková, Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených I.P.Pavlova Olomouc Konzultant metodologie šetření: Prof.PhDr.Miroslav Chráska,CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Abstrakt: Cílem studie bylo přinést původní informace o cílové skupině (osobách pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením) v oblasti pracovních kompetencí a jim relevantních psychosociálních charakteristik členů cílové skupiny. Těch charakteristik, jež významným způsobem korelují s působením stresujících a resilientních faktorů na cílovou skupinu a korespondují s její kvalitou života. Strategie kvantitativně zaměřeného šetření byla založena na výběru vysoce reprezentativního vzorku respondentů, vypracování nástroje sběru dat (víceúrovňový a mnohapoložkový dotazník) a statistickém zpracování dat s následnou interpretací výsledků. Šetření přineslo zcela původní a zásadní informace o pracovních kompetencích osob pečujících o osobu blízkou na území hlavního města Prahy. Klíčová slova: Osoba pečující o osobu se zdravotním postižením, pracovní kompetence, kvalita života, dotazník, kvantitativní výzkum. Summary: The aim of the research was to collect information about the target group (persons who take care of family member with disability) in the field of work competencies and corresponding psychosocial characteristics of the target group members. Those characteristics which significantly correlate with stressful and resilient factors affecting target group and which correlate with the quality of target group life. The strategy of quantitative research was based on the selection of broadly representative sample of respondents, developing of data collection instrument (multilevel and multi-item questionnaire) and statistical processing of acquired data followed by interpretation of the outcomes. The research produced original and valuable information about work competencies of the persons who take care of close person in Prague.

3 Key words: Person taking care of person with disability, work competencies, quality of life, questionnaire, quantitative research Uvedení do problematiky, předmět a cíle šetření: Předmětem šetření se stala oblast pracovních kompetencí (a jejích potenciálního vyhasínání) u osob dlouhodobě pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením. Řešitelé si jako cíl projektu vytyčili přinést nové a dosud nezjištěné údaje o situaci těchto osob v indikované oblasti. Vycházeli přitom z premisy, že dlouhodobá péče (deset, ale i dvacet a více let) zpravidla znamená výrazné znevýhodnění (či přímo ireverzibilní exklusi) v potencionálním návratu na trh práce. Cílová skupina šetření (osoby dlouhodobě pečující o osobu se zdravotním postižením) stála dosud mimo pozornost odborných pracovišť (kdy sporadické a dílčí výzkumy se týkaly primárně samotných osob s postižením). Uvedená problematika úzce koresponduje s výzkumným boomem poslední dekády (u nás i ve světě) zaměřeným na výzkum kvality života (blíže viz souhrnná publikace zaměřená na šetření a výsledky šetření v této oblasti: Mareš,J. a kol. Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno:MSD,2006), ovšem předměty šetření těchto výzkumů směřují do oblasti intaktní populace a částečně i populace se zdravotním postižením (obecně je kvalita života spojována se zdravím, viz badateli všeobecně akceptovaný termín HRQL health-related quality of life. Žádný z domácích i zahraničních výzkumů dosud nesledoval kvalitu života osob pečujících (care-giver) a to ve vztahu k jejich pracovním kompetencím a interakcí stresujících a resilientních faktorů v jejich životě. Uvedené šetření si kladlo za cíl: a) vypracovat metodiku (metodologii) pro posuzování daného jevu b) provést cílený výzkum šetření na reprezentativním vzorku respondentů c) vyhodnotit zjištěné údaje s dílčími cíli: - názory respondentů na vlastní pracovní způsobilost - bariéry návratu na trh práce (sociální, kvalifikační, psychologické) - stanovení zlomové časové hranice vyhasínání dříve získaných kompetencí - problémy domácí práce - rekvalifikace a její problémy - otázka sociální pasti - perspektiva dávkového nebo příjmového schématu - psychosociální (in) stabilita respondentů v závislosti na délce péče d) přinést soubor doporučení pro - další výzkumy oblasti kvality života - dotčené orgány veřejné správy, organizace z. p. řešících sledovanou oblasti - edukační instituce MŠMT a MPSV Metodologie šetření: Řešitelé zvolili kvantitativní metodologii šetření postavenou na výběru vysoce reprezentativního vzorku probandů, na dotazníkovém šetření a statistickém zpracování dat s tříděním prvního a druhého stupně a se stanovením statistické významnosti nasbíraných dat. 3

4 Výzkumný soubor byl vybrán ze základního souboru osob pečujících o osobu se zdravotním postižením (operacionalizovaně o osoby pobírající příspěvek na péči) na území hlavního města Prahy formou kontrolovaného proporcionálního a stratifikovaného výběru. Dotazník byl distribuován výhradně osobám, které pečují o osobu pobírající příspěvek na péči, a to prostřednictvím pracovníků odborů sociálních věcí dvaadvaceti městských částí Prahy (řešitelé sami nesměli v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů získat od orgánů veřejné správy adresy respondentů). Počet, poměr a stratifikace (dle počtu osob základního souboru a stupňů závislosti na péči) distribuovaných dotazníků v jednotlivých částech Prahy je uveden v tabulce: Správní obvod Počet obyvatel Počet dotazníků Praha Praha nad 100 tis. Praha Praha Praha Praha Praha tis. 30 Praha Praha Praha Praha Praha Praha tis. 25 Praha Praha Praha Praha Praha Praha do 25 tis. Praha Praha Praha Celkem Dalším tříděním bylo stanovení počtu dotazníků distribuovaných dle jednotlivých stupňů závislosti na péči. Jedná se o následující stratifikaci: Počet dotazníků I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Celkem bylo distribuováno 605 dotazníků, z nichž se vrátilo na zpracování dat 225 dotazníků (tj.37,8%). Návratnost dotazníku byla ovlivněna následujícími faktory: negativně značným rozsahem dotazníků ( na šedesát položek a aktivních řádků) 4

5 pozitivně motivačními a technickými faktory ( doporučující dopis předsedy NRZP určený pracovníkům sociálních odborů, průvodní dopis rodinám s osobou se zdravotním postižením, přiložení ofrankované obálky se zpáteční adresou a nabídka bezplatného zaslání publikace k novému zákonu o sociálních službách). Vlastní nástroj měření byl tvořen víceúrovňovým anonymním dotazníkem (viz příloha I.) zahrnujícím jak vlastní obsahové položky, tak i položky kontaktní, funkcionálně psychologické, kontrolní zpracované většinou strukturovanou (uzavřenou) a částečně nestrukturovanou (otevřenou) formou, dále byly využity ratingové škály a standardizovaná SEIQoL metodika. Dotazník byl konstruován do několika úrovní: část I. informační a demografická data část II. psychosociální a ekonomické charakteristiky a perspektivy část III. položky oblasti pracovních kompetencí část IV. SEIQoL metodika Nasbíraná data byla statisticky zpracována a to v několika úrovních: tříděním prvního stupně (47 základních kontingenčních tabulek) s graf. podporou tříděním druhého stupně na základě dvou vybraných sledovaných znaků: o dle stupně zdravotního postižení (I.a II. III.aIV.) o dle doby péče (do 10 let a nad 10 let) o dle toho, zda proband žije sám či v partnerství-manželství o dle toho, zda pečovaná osoba je trvale doma či v nějakém instit.zařízení o dle toho, zda je pečováno o dítě či dospělého U třídění druhého stupně v oblasti pracovních kompetencí byly sledované znaky (stupně postižení a to, zdali se jedná o péči o dítě či o rodiče nebo příbuzného se zdravotním postižením) zaměřeny na komparování statistické významnosti četností dat v levé části posuzovací škály (1-3) a pravé části (5-7), tedy komparování toho, do jaké míry proband souhlasí či nesouhlasí s výrokem v dané položce. U nasbíraných dat vybraných položek dotazníku (položky skupiny II.A, II.B, II.C, II.F a III.části dotazníku zaměřené na pracovní kompetence) byla zjišťována jejich statistická významnost statistickou metodou chí-kvadrát při hladině významnosti 0,05 a 0,01. Byly stanoveny následující statistické hypotézy z oblasti pracovních kompetencí osob pečujících o osobu se zdravotním postižením (pro snadnější orientaci v textu jsou uvedeny pouze alternativní hypotézy s tím, že nulové hypotézy si nimiž použitá statistická metoda operuje jsou negací výroků těchto alternativních hypotéz): HYPOTÉZA I. V časovém intervalu po 5-10 letech péče o osobu blízkou dochází u pečujících osob k nevratné ztrátě pracovních kompetencí. HYPOTÉZA II. Pečující osoby považují návrat k původní profesi za nemožný. HYPOTÉZA III. U pečujících osob převládá ochota vykonávat i podřadnější práci. HYPOTÉZA IV. Aby mohli pracovat, převládá u pečujících osob ochota podstoupit rekvalifikaci. HYPOTÉZA V. Pečujícím osobám brání v návratu na trh práce především péče o postiženého a jejich vysoký věk. 5

6 Šetření bylo realizováno v následujícím chronologickém plánu: srpen, září 2007 přípravná fáze šetření, konstrukce a oponentura měřícího nástroje a strategie šetření září, říjen 2007 distribuce dotazníků a sběr dat listopad, prosinec 2007 zpracování dat a jejich statistické vyhodnocení leden 2008 vypracování výzkumné zprávy (vč.komentování a interpretace výsledků a zpracování souboru doporučení) Výsledky šetření, komentáře, interpretace I. ČÁST DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE O RESPONDENTECH Tabulka 1: Pohlaví respondentů (pol. 1) Graf č. 1 Rel.četn ost muž 42 18,7 žena ,3 Pohlaví respondentů 19% muž žena 81% První ze série základních zjištění o charakteru zkoumaného vzorku potvrdil známé informace o vyšším zastoupení žen mezi pečujícími osobami. Snad jen míra tohoto zastoupení osm z deseti pečujících osob jsou ženy je přeci jen velmi vysoká. 6

7 Tabulka 2: Partnerství / manželství (pol. 2) žiji sám/sama 69 30,7 žiji v partnerství / manželství ,9 neodpovědělo 1 0,4 Graf č.2 Partnerství / manželství 68,9% ,7% 0,4% žiji sám/sama žiji v partnerství /manželství neodpovědělo Necelá jedna třetina pečujících osob žije sama, dvě třetiny v partnerství nebo manželství. Cílem výzkumu nebylo zjišťovat tzv. rozvodovost v rodinách pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením. Potom by muselo být do položky uvedeno i zda se jedná o manželství první či druhé, zda manželství zaniklo mj. i v důsledku péče apod. Tabulka 3: Bydliště respondentů (pol.3) Graf č.3 ve městě ,3 na vesnici 5 2,2 neodpovědělo / 10 4,5 7

8 Bydliště respondentů 2% 5% ve městě na vesnici neodpovědělo / 93% Drtivá většina respondentů pocházela z Prahy, což odpovídalo cílové skupině výzkumu a možnostem distribuce dotazníku, které jsou mj. popsány dále u položky č. Tabulka 4: Věk respondentů (pol. 4) Graf č.4 do do ,9 do ,6 do ,3 do ,0 do ,5 nad ,8 neodpovědělo 2 0,9 Věk respondentů 25% 2 15% 1 5% 4,9% 19,6% 2 17,3% 23,5% 13,8% 0,9% do 20 do 30 do 40 do 50 do 60 do 70 nad 70 neodpovědělo 8

9 I v této části věnované věkovému složení respondentů přinesl výzkum překvapivé informace. I když se předpokládalo, že většina respondentů bude staršího věku, přeci jen pouze pět procent pečujících osob do třiceti let věku a dalších dvacet procent do čtyřiceti let věku znamená velmi nízké zastoupení mladších osob ve výzkumu. S největší pravděpodobností bude mít tento fakt vliv i na délku péče o osobu s postižením. Tabulka 5: Vzdělání respondentů (pol.5) Graf č. 5 základní 23 10,2 středoškolské ,1 vyšší odborné 28 12,4 vysokoškolské 40 17,8 neodpovědělo / 8 3,5 Vzdělání respondentů 6 56,1% ,2% 12,4% 17,8% 3,5% základní středoškolské vyšší odborné vysokoškolské neodpovědělo / Obdobně překvapivé, ovšem jen na první pohled, výsledky přineslo zjištění u položky č. 5 věnované dosaženému vzdělání respondentů. Více než 56% respondentů dosáhlo středoškolského vzdělání a plných 18% vzdělání vysokoškolského. Se základním vzděláním bylo ve vzorku jen 1 pečujících osob. Je možno tento fakt interpretovat několika způsoby. Např. se může jednat o vyšší zájem vzdělaných osob účastnit se relativně rozsáhlého výzkumu. Může se však i jednat o potvrzení (zatím však validně neověřeného) faktu, že osoby s vyšším vzděláním méně odkládají své příbuzné do zařízení s celoročním pobytem viz dále odpovědi na položku typ zařízení, které osoba se zdravotním postižením navštěvuje. Tabulka 6: Doba aktivního zaměstnání respondentů (pol. 6) 9

10 Graf č ,5 16 a více ,3 neodpovědělo / 5 2,2 Doba aktivního zaměstnávání respondentů 2,2% 61,3% 36,5% a více neodpovědělo / Délkou doby zaměstnání respondentů bylo sledováno výchozí zjištění pro vybrané položky jejich uplatnění na pracovním trhu, které byly v rámci výzkumu rovněž sledovány nejsou však součástí této zprávy. To se týká i další položky, která má však vypovídací hodnotu i ve vztahu k cílům výzkumu, který je právě popisován. Jen necelých 18% respondentů v současné době pracuje na plný úvazek a dalších 8 % na úvazek částečný. Plných 71,5 % v současné době nepracuje vůbec. I když je zčásti tato skutečnost vyvolána i věkovou skladbou respondentů (cca 4 je v důchodovém věku), přesto se potvrdilo, že pečující rodiny jsou převážně tzv. jednopříjmové. Tabulka 7: Zaměstnání respondentů v současné době (pol. 7) ano 40 17,8 částečný úvazek 18 8,0 ne ,5 neodpovědělo 6 2,7 Graf č.7 10

11 Zaměstnání respondentů v současné době 8 71,5% 7 ano ,8% 8% 2,7% částečný úvazek ne neodpovědělo Tabulka 8: Stupeň postižení člena rodiny (pol.8) I. stupeň + II. stupeň 49 21,8 III. stupeň + IV. stupeň ,9 neodpovědělo / 12 5,3 Graf č.8 Stupeň postižení člena rodiny 72,9% ,8% 5,3% I. stupeň + II. stupeň III. stupeň + IV. stupeň neodpovědělo / 1 11

12 Velmi důležitou položku tvořila informace o stupni postižení člena rodiny. Využito bylo moderní klasifikace zákona o sociálních službách, tj. stupni závislosti na péči. Zákon přináší čtyři stupně závislosti. Lze konstatovat, že zcela nepochybně existuje rozdíl mezi náročností o člena rodiny s prvním nebo druhým stupněm závislosti a zbylými dvěma. Tento rozdíl vyvěrá z již nastavených klasifikačních kritérií zákona tj. počtu úkonu z celkových 36, které daná osoba nemůže zvládnout. Tak např. dospělá osoba aby získala IV stupeň závislosti nesmí zvládnout 30 a více úkonů péče. Výsledky jsou Tabulka 9: Stáří člena rodiny, o nějž pečuji (pol.9) do ,3 do ,4 do ,6 do ,7 více než ,8 neodpovědělo / 5 2,2 celkem Graf č.9 Stáří člena rodiny, o nějž pečují 45% 41,8% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 5,3% 28,4% 11,6% 10,7% 2,2% do 6 do 20 do40 do 65 více než 65 neodpovědělo / 12

13 Údaje z odpovědi u položky č. 4 zaměřené na věk respondentů (připomeňme, že jen 25 % pečujících osob bylo mladších 40 let) souvisí s věkovým složením stářím člena rodiny o nějž je pečováno. Plných 41,8 % osob o něž je pečováno je starších 65 let věku a celkem nadpoloviční většina je starší 40 let.děti (zde do 20 let) jsou v rodinách jen v 33,7% případů. Tabulka 10: Jak dlouho pečuji o člena rodiny (pol. 10) Graf č.10 do ,7 do ,7 do ,0 do ,9 do ,0 více než ,2 neodpovědělo/ 8 3,5 Jak dlouho pečuji o člena rodiny 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 38,7% 22,7% 12% 12,9% 4% 6,2% 3,5% do 6 do 10 do 15 do 20 do 30 více než 30 neodpovědělo/ Doba péče je velmi důležitý údaj, neboť od něj se odvíjejí důležité socio-psychologické aspekty, které jsou předmětem zkoumání v další části dotazníku. Ukázalo se, že největší počet pečujících osob vykonávalo péči relativně krátce do šest let a to 38,7 %. Následovala délka péče do deseti let 22,7 %. A do patnácti resp. dvaceti let péče uvedlo po 12% respondentů. Doba péče bude jedním z velmi důležitých kritérií druhého třídění. Tabulka 11: Kdo je osoba, o níž pečuji (pol. 11) dítě ,5 rodič 52 23,1 sourozenec 3 1,3 není příbuzný/á 10 4,4 příbuzný 54 24,0 neodpovědělo / 6 2,7 13

14 Graf č.11 Kdo je osoba o níž pečuji 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 44,5% 23,1% 1,3% 4,4% 24% 2,7% dítě rodič sorozenec není příbuzný/á příbuzný neodpovědělo / Jestliže jsme výše vyslovili předpoklad, že, vzhledem k věku osob o něž je pečováno se nebude jednat o děti respondentů, tato skutečnost se nepotvrdila. Přestože mají tyto osoby vyšší věk viz předchozí položky jsou k osobám pečujícím nejčastěji v pozici dítěte. To uvedlo 44,5 respondentů. Ve 23,4 % případů se jedná o rodiče pečujících osob, o sourozence pečuje jen 1,3 % respondentů a 24% pečuje o dalšího příbuzného. Jen 4,4 % pečují o osobu, která není v příbuzenském vztahu. Tabulka 12: Které zařízení osoba (o kterou pečuji) navštěvuje (pol. 12) je doma + denní pobyt ,4 týdenní pobyt 9 4,0 + celoroční pobyt neodpovědělo / 8 3,6 14

15 Graf č.12 Které zařízení osoba (o kterou pečuji) navštěvuje 4, 3,6% je doma + denní pobyt týdenní pobyt+ celoroční pobyt 92,4% neodpovědělo/ji ná odpověď Jedná se opět o jednu ze zásadních položek. Je nepochybně velký rozdíl pokud osoba o níž je pečováno navštěvuje týdenní či dokonce celoroční zařízení a pokud je doma či maximálně navštěvuje denní pobyt, který bývá záležitostí 4 7 hodin denně. V rámci výzkumu jsme nespecifikovali zda člověk navštěvuje školní zařízení či zařízení sociálních služeb. Ukázalo se, že drtivá většina osob o něž je pečována pobývá doma či maximálně navštěvuje zařízení s denním pobytem 92,4 %. Je skutečností, že toto vysoké číslo bylo jistě dosaženo i díky odpovídající motivaci pečujících osob účastnit se podobného výzkumu. Naopak v případech, že osoba s postižením je např. v celoročním pobytu je zřejmé, že klesá i motivace pečující osoby se výzkumu účastnit. II. ČÁST V rámci druhé části dotazníku byly zařazeny položky první položky sledující nikoliv fakta a skutečnosti, nýbrž názory, postoje a hodnocení respondentů k vybraným otázkám jejich života, jež se váží, mají svůj původ či dopad do skutečnosti dlouhodobé péče o člena rodiny. V části A první skupině položek se jednal o obecné a pozitivně vnímané hodnoty osobnosti, které na jedné straně jsou ze strany většinové společnosti pečujícím lidem přisuzovány, na straně druhé obsahem dlouhodobé péče může skutečně dojít k modifikaci jejich vnímání ze strany pečující osoby. Jedná se o oblasti následující: a. spiritualita (prožívání víry a duchovna) b. altruismus (připravenosti pomáhat jiným) c. tolerance k ostatním lidem d. klid a vyrovnanost e. víra v lidskou solidaritu f. životní optimismu g. pokora k tomu co život přináší 15

16 Tabulka 13: Míra spirituality respondentů (pol.13) A zvýšila se 49 21,8 zůstala stejná ,3 snížila se 24 10,7 neodpovědělo / 41 18,2 Graf č.13 Míra spirituality respondentů 5 49,3% ,8% 10,7% 18,2% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / 1 Mírou spirituality bylo rozuměno (a tato položka téměř jako jediná byla v dotazníku dále rozvedena a přiblížena) zvýšení či snížení jejich schopnosti a připravenosti vnímat duchovní stránky života - zde ve smyslu víry. Ukázalo se, že drtivá většina respondentů téměř 5 - hodnotí svou situaci v této oblasti slovy zůstala stejná, jen 21% respondentů uvádí, že se zvýšila a jedna desetina respondentů se domnívá, že v průběhu péče došlo ke snížení citlivosti (schopnosti) vnímání toho co bývá spiritualitou označováno. Poměrně vysoké vzhledem k ostatním položkám je množství respondentů, kteří na tuto otázku neodpověděli. Vzhledem k jejímu charakteru je to však pochopitelné. Navíc se ukazuje, že zařazování obdobných položek v případných dalších šetřeních bude muset být více zhodnoceno z hlediska požadavků přístupnosti a srozumitelnosti měřícího nástroje. Tabulka 14: Míra altruismu (pol. 14) zvýšila se 82 36,4 zůstala stejná ,8 snížila se 10 4,4 neodpovědělo / 30 13,3 16

17 Graf č.14 Míra altruismu 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 45,8% 36,4% 4,4% 13,3% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / jiná odpověď Jestliže u předchozí položky jsme mohli zaznamenat jisté rozpaky i ve vztahu k její jednoznačnosti a porozumění, u položky sledující míru altruismu (i tato je cizím slovem) již můžeme oprávněně předpokládat vyšší míru porozumění obsahu pojmu. Jednoduchý předpoklad, že dlouhodobá péče o člena rodiny se zdravotním postižením s sebou nutně ponese zvýšení míry porozumění a schopnosti vcítit se do problému jiných s následným imperativem pomoci a péče se však nepotvrdil. Téměř polovina respondentů hodnotí tuto (obecně velice pozitivní složku osobnosti) slovy zůstala stejná, 36% procent uvádí její zvýšení a jen 4,45% respondentů se domnívá, že se míra jejich altruismu snížila. Je nutno zdůraznit, že se jedná o prvek sebehodnocení respondentů! Tabulka 15: Míra tolerance (pol. 15) Graf č.15 zvýšila se 97 43,1 zůstala stejná 93 41,3 snížila se 15 6,7 neodpovědělo / 20 8,9 Míra tolerance 5 43,1% 41,3% ,7% 8,9% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / 17

18 Další z obecně přijímaných tzv. pozitivních hodnot je schopnost tolerance. Danou položkou byly opět sledovány subjektivní pocity respondentů z toho, k jakým změnám u nich v této oblasti za léta péče došlo. Největší dvě skupiny respondentů (43% a 41%) uvedly, že se jejich míra tolerance zvýšila nebo zůstala stejná. Jen 6,7% respondentů přiznává, že se míra snížila a necelých devět procent z nich neodpovědělo. Tabulka 16: Míra klidu a vyrovnanosti (pol. 16) zvýšila se 42 18,7 zůstala stejná 67 29,8 snížila se 92 40,9 neodpovědělo / 24 10,7 Graf č.16 Míra klidu a vyrovnanosti 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 18,7% 29,8% 40,9% 10,7% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / Komentář položka 16 Míra klidu a vyrovnanosti Sledovanou položkou byla zjišťována situace v oblasti změn osobnostní charakteristiky nazvané jako klid a vyrovnanost. Jedná se o obecnou kategorii vyjadřující míru spokojenosti, která bývá obecně považována za žádoucí cíl lidského usilování bez ohledu na konkrétní životní situaci dané osoby. Právě péče o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením je faktem, který přináší situace, jež klidu a vyrovnanosti příliš nenasvědčují. Opak je pravdou. Klid a vyrovnanost tváří v tvář nároku dlouhodobé péče je záležitostí jen velmi obtížně dosažitelnou. Pohled respondentů našeho výzkumu ukázal, že 18,7% respondentů se domnívá, že tato jejich schopnost či stav, se v průběhu let péče zvýšil. Asi třetina respondentů, necelých 3 se domnívá, že zůstala stejná a plných 40,9% přiznává, že míra jejich klidu 18

19 a vyrovnanosti a míra jejich schopnosti prožít pocit klidu a vyrovnanosti se s dobou péče snížila. Uvedené číslo je, vzhledem k poměrně velmi optimistickým odpovědím u předchozích položek dotazníku výrazně odlišné a dodejme, že nikoliv překvapující. Potvrzuje známou skutečnost, že nároky dlouhodobé domácí péče v oblasti stability lidského organismu, vyrovnanosti lidské psychiky a její schopnosti čelit výzvám, které tato péče s sebou přináší s delší dobou péče klesají. U této položky, stejně jako u mnoha dalších, bude velmi zajímavé srovnání odpovědí korespondentů pečujících o blízkou osobu krátkodobě a naopak pečujících 20 a více let. Stejně zajímavé bude srovnání této položky u lidí pečujících o osoby v 1. a 2. stupni závislosti a lidi pečujících o těžce postižené ve 3. a 4. stupni závislosti. Tabulka 17: Míra víry v lidskou solidaritu (pol. 17) zvýšila se 34 15,1 zůstala stejná 99 44,0 snížila se 61 27,1 neodpovědělo / 31 13,8 Graf č.17 Míra víry v lidskou solidaritu 13,8% 15,1% 27,1% 44, zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / Komentář položka č Míra víry v lidskou solidaritu Zdravotní postižení představuje sociální událost svého druhu. Sociální událost, která je bez dalšího jen obtížně srovnatelná s ostatními kategoriemi, které jsou českou společností nějakým způsobem zohledňovány, saturovány a podporovány. Zdravotní postižení, je záležitostí, která je hodna podpory lidské společnosti a s jistou mírou této společenské solidarity lidé s postižením i lidé o ně pečující nepochybně počítají. V našem výzkumu jsme se zajímali jaká je zkušenost pečujících osob s lidskou solidaritou, kterou bychom také mohli charakterizovat jako míru pomoci, podpory a zájmu okolí. Je 19

20 nepochybné, že i tato víra v lidskou solidaritu poklesla. Je tedy vidět, že zkušenosti pečujících osob jsou velmi různorodé kategorie v procesu lidského vnímání a prožívání skutečnosti bude v průběhu času doznávat proměn. 15% respondentů uvedlo, že v průběhu dlouhodobé péče se jejich míra vnímání lidské solidarity zvýšila, 44% tedy téměř polovina uvádí, že zůstala stejná a takřka celá třetina, 27,1% respondentů uvádí, že jejich a bude zajímavé je porovnat s další položkou uvedenou na dalších místech dotazníku, která sledovala podporu a zájem lidí z okolí pečujících osob o jejich situaci. Tabulka 18: Míra životního optimismu (pol. 18) zvýšila se 32 14,2 zůstala stejná 79 35,2 snížila se 93 41,3 neodpovědělo / 21 9,3 Graf č.18 Míra životního optimismu 9,3% 14,2% zvýšila se zůstala stejná 41,3% 35,2% snížila se neodpovědělo / jiná odpověď Komentář položka č Míra životního optimismu Tváří v tvář některým skutečnostem které těžké zdravotní postižení, stejně jako péče o osoby s těžkým zdravotním postižením před člověka přináší a staví, je velmi obtížné zachovat si životní optimismus a tzv. pozitivní očekávání. Otázka tedy směrovala do kategorií, které nebývají obvyklé ve spojitosti s dlouhodobou domácí péčí. Podle 14% respondentů našeho výzkumu se jejich míra životního optimismu za dobu péče zvýšila. Jedna třetina asi 35% respondentů uvádí, že zůstala stejná a ovšem plných 41,3%, takže největší skupina respondentů uvádí, že jejich míra životního optimismu v průběhu péče 20

21 poklesla. V rámci druhého třídění se budeme podrobně zaměřovat na rozdíly v odpovědích jednotlivých kategorií respondentů, zde opět zejména respondentů pečujících o velmi těžce postiženého člena rodiny a respondentů, jejichž péče je dlouhodobá, což znamená delší než 15 a více let. Tabulka 19: Míra pokory k tomu, co život přináší (pol.19) zvýšila se 94 41,8 zůstala stejná 77 34,2 snížila se 22 9,8 neodpovědělo / 32 14,2 Graf č.19 Míra pokory k tomu, co život přináší 14,2% 9,8% 41,8% zvýšila se zůstala stejná snížila se neodpovědělo / 34,2% Komentář položka č Míra pokory k tomu co život přináší Několikrát bylo již uvedeno, že dlouhodobá domácí péče o těžce zdravotně postiženého člena rodiny přináší řadu složitých událostí, které nemohou nemít vliv na hodnoty a osobnost pečující osoby. Jednou z vlastností, která je obecně vnímána jako pozitivní a obvykle provázející život pečujících osob je jistá míra pokory ke skutečnostem, které život přináší. Ke skutečnostem, které konec konců nemůže pečující osoba sama ovlivnit. 41,8 % respondentů 21

22 se domnívá, že jejich míra pokory se v průběhu dlouhodobé péče zvýšila, 34% respondentů uvádí, že zůstala stejná a téměř 10 % se naopak domnívá, že se snížila. Číslo 41,8 % respondentů uvádějících zvýšení jejich míry pokory je velmi vysoké a svědčí o jistém, zatím však nedefinovaném stupni smíření a přijetí reality, kterou dlouhodobá domácí péče přináší. B Výskyt negativních psychických stavů u pečujících osob Tabulka 20: Ztráta pocitu, že mám věci pod kontrolou (pol. 20) Kdy psychický stav vzniká? Průměrná doba od začátku péče: 6,0 roků ( n = 71 ) Trvání psychického stavu odpovědí Relat. stav trvá 23 10,2 stav občas nastává 63 28,0 stav již netrvá 23 10,2 neodpovědělo / ,6 Celkem Graf č.20 Ztráta pocitu, že mám věci pod kontrolou 6 51,6% ,2% 28% 10,2% stav trvá stav občas nastává stav již netrvá neodpovědělo / 1 Komentář položka č Ztráta pocitů, že mám věci pod kontrolou. Jednalo se o první položku mapující oficiálně přiznané, nebo oficiálně proklamované negativní dopady a negativní důsledky dlouhodobé péče. Tato otázka v sobě obsahovala dotaz na délku trvání příslušného psychického stavu, který byl označen jako ztráta pocitu, 22

23 že dotyčná osoba má věci pod kontrolou. A rovněž dotaz druhý, po jaké době od začátku péče zhruba k tomuto pocitu dochází. Že tento stav u nich stále trvá označilo 10,2% respondentů. Asi třetina respondentů 28% uvádí, že tento stav občas nastává. Plná polovina respondentů, 51,6%, na tuto otázku neodpověděla, a jen 1 uvedlo, že tento stav už u nich není. Jinými slovy řečeno, téměř 4 respondentů buď akutně, nebo občas zažívá stav, že nemá věci pod kontrolou a celá polovina na tuto otázku neodpověděla. Je to dosud ze všech položek nejvyšší číslo respondentů, kteří na danou otázku neodpověděli. Tabulka 21: Masivní nástup deprese a beznaděje (pol.21) Kdy psychický stav vzniká? Průměrná doba od začátku péče: 5,8 roků ( n = 73 ) Trvání psychického stavu odpovědí Relat. stav trvá 18 8,0 stav občas nastává 66 29,4 stav již netrvá 39 17,3 neodpovědělo / ,3 Celkem Graf č.21 Masivní nástup deprese a beznaděje 5 45,3% % 29,4% 17,3% stav trvá stav občas nastává stav již netrvá neodpovědělo / jiná odpověď 23

24 Komentář položka 21 - Masivní nástup deprese a beznaděje Jedná se o gradovanější variantu otázky a jí odpovídajících odpovědí s nimiž jsme se setkali u položky č. 20. Zde se již neptáme a nezajímáme pouze o to zda pečující osoba přestává mít věci pod kontrolou, ale expresivně hovoříme o masivním nástupu deprese a beznaděje. To, že tento stav trvá přiznává 8% respondentů. 3 hovoří o tom, že občas nastává, 17,3% že netrvá - že takovýto stav nemají. A 45% respondentů opět neodpovědělo. U těchto položek, stejně jako u všech ostatních platí, že bude velmi zajímavé srovnání odpovědi respondentů podle skupiny osob o niž je pečováno. Průměrná doba nástupu depresí a stavu beznaděje byla respondenty označena jako 5,8 let od okamžiku zahájení péče. Tabulka 22: Pocit velké únavy (pol. 22) Kdy psychický stav vzniká? Průměrná doba od začátku péče: 6,1 roků ( n = 122 ) Trvání psychického stavu odpovědí Relat. stav trvá 75 33,3 stav občas nastává 78 34,7 stav již netrvá 14 6,2 neodpovědělo / 58 25,8 celkem Graf č.22 Pocit velké únavy 35% 33,3% 34,7% 3 25,8% 25% 2 15% 1 5% 6,2% stav trvá stav občas nastává stav již netrvá neodpovědělo / Komentář položka 22 - Pocit velké únavy Zařazení dané položky vycházelo z obecného zjištění obrovské náročnosti péče o člověka se zdravotním postižením. Dopady do psychiky a struktury osobnosti jednotlivce jsou nejenom 24

VÝZKUM STRESUJÍCÍCH A RESILIENTNÍCH FAKTORŮ A TENDENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM STRESUJÍCÍCH A RESILIENTNÍCH FAKTORŮ A TENDENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM STRESUJÍCÍCH A RESILIENTNÍCH FAKTORŮ A TENDENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Jan Michalík, Milan Valenta Abstrakt: Cílem studie bylo přinést

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU?

NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/24 vydáno dne 5. 4. 24 NARŮSTÁ PODÍL LIDÍ, KTEŘÍ POSUZUJÍ EKONOMICKÝ VÝVOJ OPTIMISTICKY. JSME SVĚDKY OBRATU? Téměř polovina občanů (46 %) se domnívá, že česká ekonomika

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu v jednotlivých oblastech

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012

Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice listopad 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

es /[6] Jilská 1, Praha 1 Tel.: es17 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 0 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení listopad

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2015 ev600 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 5 Technické

Více

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Postoje občanů k prezidentskému úřadu - Technické

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016

Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 2016 pm1002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství České republiky

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Jak jsou na tom Češi s tolerancí?

Jak jsou na tom Češi s tolerancí? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:222 221 655 E-mail:michaela.dimitrova@soc.cas.cz Jak jsou na tom Češi s tolerancí? Technické parametry

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Obavy a příprava na důchod listopad 2016

Obavy a příprava na důchod listopad 2016 Tisková zpráva Obavy a příprava na důchod listopad 20 Více než polovina českých občanů (52 %), kteří dosud nejsou důchodci, v současnosti spoří či investuje, aby se zajistila na stáří. Lidé se špatnou

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení)

5. Osoby bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) 5. bydlící mimo byty a zařízení (nouzové bydlení) Skupina osob bydlících mimo byty a zařízení byla složena z typově různých skupin osob, které měly odlišné charakteristiky. Byly to: osoby bydlící v rekreační

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016 oz16080 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 10 10 86 E-mail: ondrej.malina@soc.cas.cz Česká společnost a onemocnění AIDS červen 016

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 19 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR - březen

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014

Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben 2014 pm0a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +20 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Názory veřejnosti na členství v Evropské unii duben

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více