Ekonomika a řízení bank. zimní semestr Regulace bank. Přednáška 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika a řízení bank. zimní semestr 2007. Regulace bank. Přednáška 10"

Transkript

1 Ekonomika a řízení bank zimní semestr 2007 Regulace bank Přednáška 10 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: Bořivoj Pražák UČO 5947

2 SSVV Charakteristika Systém signálů včasného varování SSVV - ( Early Warning Signals System) zabezpečuje pravidelné monitorování faktorů, které jsou významné pro řízení činnosti banky a jejích rizik Systém signálů včasného varování nepřetržitě hlídá banku a poskytuje výstupy ve volitelných časových periodách poskytuje důležité informace o stavu banky v koncentrované a přehledné formě vychází z osvědčené praxe, ale umožňuje libovolné přizpůsobení aktuální situaci a stylu řízení banky vyžaduje nastavení limitů a mezních hodnot v monitorovaných oblastech čerpá z objektivních zdrojů dat a nezávisí tak na hlášení pracovníků odpovědných za rizikové oblasti je možno rychle zavést a následně provozovat s minimálními nároky na zdroje je doplňkem existujících systémů manažerského výkaznictví umožňuje volit formu prezentace podle osobních preferencí vrcholového managementu je otevřeným systémem umožňujícím pružně reagovat na měnící se požadavky 2

3 SSVV Charakteristika Účelem hlášení SSVV je pravidelně informovat vedení banky o důležitých aspektech řízení A/L, rizik banky, finančního řízení a o dalších významných skutečnostech základní pojetí Charakteristika vytvořit systém, který nezávisle na příslušných odpovědných pracovnících generuje hlášení zachycující stav banky otevřenost systému systém musí být schopen rozšiřování o údaje z jiných aplikací nebo zdrojů dat příjemci hlášení vrcholový management - představenstvo a vybraní ředitelé periodicita základní - týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně podle situace lze volit i další termíny (ad hoc, denně, dekádně, pololetně apod.) charakteristika hlášení extrakt z podrobných výkazů, analýz a dat rozsah a podrobnost se zvyšuje s hodnoceným obdobím 3

4 SSVV Limity V bance jsou pro sledování rizik obvykle nastavena soustava limitů pokrývající hlavní úvěrová a tržní rizika Příklad Limity Úvěrové limity Obchodní rizika Kursové riziko Úrokové riziko Akciové riziko představenstvo centrála Depozita a obd.produkty CP- pev. a poh.sazba pobočka Segmenty trhu segment A segment B objem stop-loss během dne objem stop-loss během dne objem stop-loss během dne objem stop-loss během dne segment C přes noc přes noc přes noc přes noc 4

5 Regulace bank Poslání bankovního dohledu Dohled nad prováděním bankovních činností podle zákona o ČNB spočívá v "péči o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice" Poslání bankovního dohledu Důvěryhodnost a stabilita bankovního sektoru je pro fungování ekonomiky jednou ze základních podmínek Stabilitu nelze zajistit pouze tržními mechanismy, proto je činnost bank regulována velkým množstvím omezujících a přikazujících pravidel, především v podobě právních předpisů (tzv. bankovní regulace) Dozor nad dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je nazýván bankovním dohledem Cílem bankovního dohledu není zabránit kolapsu každé jednotlivé banky nahrazovat funkci policie a dalších orgánů činných v trestním řízení vyřizovat stížnosti klientů na banky Za řízení a finanční výsledky bank je odpovědný její management, kontrolu provádí dozorčí rada a valná hromada akcionářů Orgány banky odpovídají za funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik v bance Bankovní dohled provádí následnou kontrolu zaměřenou na dodržování stanovené regulace, a je povinen při zjištění nedostatků zasáhnout svými nástroji, kterými může být i odnětí bankovní licence nebo zavedení nucené správy 5

6 Regulace bank Pravomoci bankovního dohledu Bankovní dohled je v České republice věcně i institucionálně součástí České národní banky. Jeho práva a povinnosti vymezuje zákon o ČNB a zákon o bankách Pravomoci bankovního dohledu vydává po předchozím vyjádření ministerstva financí bankovní licence vydává opatření a vyhlášky definující pravidla obezřetného podnikání bank monitoruje činnost bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen provádí dohlídky (kontroly) v bankách, včetně poboček zahraničních bank a v družstevních záložnách vydává předchozí souhlasy podle zákona o bankách např. při nabývání podílu na bance, při prodeji podniku banky, sloučení banky, zrušení banky či ukončení bankovních aktivit ukládá opatření k nápravě a sankce za zjištěné nedostatky v činnosti bank rozhoduje o zavedení nucené správy a odnětí bankovní licence po předchozím vyjádření ministerstva financí Bankovní dohled však nemá právo zasahovat do obchodních rozhodnutí banky a do jejího řízení, které je ve výlučné kompetenci managementu banky, případně též dozorčí rady 6

7 Regulace bank Nástroje bankovního dohledu ČNB vydává opatření a vyhlášky, které obsahují podmínky pro vstup do bankovního sektoru a obezřetnostní pravidla v jednotlivých oblastech podnikání bank Pravomoci bankovního dohledu Metody bankovního dohledu Licencování Opatření k nápravě Povolovací činnost Uveřejňování informací Pravidla obezřetného podnikání Pojištění vkladů Konsolidovaný dohled Nástroje bankovního dohledu 7

8 Regulace bank Metody bankovního dohledu Bankovní dohled při své dohlížecí činnosti používá dvě základní metody - dohled na dálku a dohled na místě Metody bankovního dohledu Dohled na dálku monitoruje činnost bank na základě všech dostupných informací, tj. především výkazů a hlášení pravidelně předkládaných podle jednotné metodiky stanovené ČNB bankami, auditorských zpráv, informací získaných přímo jednorázově od banky, veřejně dostupných databází apod. Na základě dostupných informací je každá banka pravidelně analyzována, hodnocena podle jednotných kritérií a na základě výsledků těchto analýz je navrhován další způsob monitoringu banky, dohlídky na místě, opatření k nápravě apod. Údaje získané při dohledu na dálku jsou zároveň využívány k souhrnným analýzám bankovního sektoru. Kontrolní činnost probíhající přímo v bankách - tzv. dohlídky na místě - se postupně stávají rozhodujícím nástrojem bankovního dohledu. To vyplývá zejména z vyššího důrazu, který je kladen na posouzení systémů řízení jednotlivých rizik v bance. Poznání rizikového profilu každé banky umožňuje následně zvolit optimální formy dohledu tak, aby bylo možné v maximální míře zajistit kvalitní a efektivní monitoring každé banky a tak efektivně využít dostupné kapacitní a časové možnosti bankovního dohledu. 8

9 Regulace bank Licenční řízení (1) Jako banka mohou v České republice působit pouze akciové společnosti, které k této činnosti získaly licenci, kterou podle zákona o bankách vydává Česká národní banka Licenční řízení (1) Podkladem pro licenční řízení žádost, která musí mít písemnou formu a obsahuje základní informace o žadateli zdůvodnění žádosti obsahující kromě jiného i strategický záměr banky obchodní plán analýzu trhu, na kterém banka hodlá působit řadu listinných dokumentů, které jsou podkladem pro správní řízení. Správní řízení trvá 6 měsíců a je posuzována především způsobilost hlavních akcionářů z hlediska jejich finanční síly odborná a morální způsobilost osob navrhovaných do statutárních a řídících orgánů banky technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností reálnost ekonomických kalkulací o budoucí likviditě a rentabilitě banky aj. Minimální výše základního kapitálu pro založení banky je stanovena na 500 mil. Kč a tato částka musí být složena v peněžní formě na předem dohodnutý účet 9

10 Regulace bank Licenční řízení (2) Jako banka mohou v České republice působit pouze akciové společnosti, které k této činnosti získaly licenci, kterou podle zákona o bankách vydává Česká národní banka Licence vydaná na základě posouzení žádosti se vydává na dobu neurčitou Licenční řízení (2) obsahuje výčet činností, které je banka oprávněna provozovat podmínky, které banka musí splnit před zahájením určité povolené činnosti a dodržovat během této činnosti uvedení některých činností v licenci může být vázáno na udělení zvláštního povolení V České republice mohou působit i pobočky zahraničních bank, které jsou organizační složkou těchto bank. Zahraniční banky ze zemí mimo Evropskou unii potřebují ke své činnosti rovněž licenci Princip jednotné licence držitel licence udělené domovským orgánem dohledu v EU je oprávněn vykonávat činnosti vyplývající z jeho licence i na území jiného členského státu Evropské unie bez nutnosti žádat o licenci tohoto státu činnost na území hostitelského státu podléhá dohledu orgánu domovského státu banka poskytující služby prostřednictvím pobočky musí pouze splnit tzv. oznamovací proceduru, v rámci které předkládá informace týkající se obchodního plánu, výčtu poskytovaných činností, sídla pobočky, organizační struktury a vedoucího organizační složky 10

11 Regulace bank Opatření bankovního dohledu (1) Banky jsou povinny provádět své obchody způsobem, který nepoškozuje zájmy vkladatelů a neohrožuje její bezpečnost a stabilitu, dodržovat podmínky licence a zákonů Opatření bankovního dohledu (1) Bankovní dohled je v případě zjištění nedostatků oprávněna uplatnit následující opatření vyžádat ve stanovené lhůtě odstranění zjištěných nedostatků požadovat výměnu osob ve vedení a dozorčí radě banky omezit nebo zakázat vykonávání některé z činností uvedených v licenci nařídit mimořádný audit na náklady banky uložit pokutu do výše 50 mil. Kč snížit základní kapitál k pokrytí ztráty po jejím zúčtování s rezervními a dalšími fondy, pokud přesahuje 20 % vlastního kapitálu banky zavést nucenou správu (pouze v případě, kdy je ohrožena stabilita bankovního systému jako celku) odejmout licenci (při přetrvávání závažných nedostatků a v případech uvedených níže) 11

12 Regulace bank Opatření bankovního dohledu (2) Další opatření, která může bankovní dohled vůči bance uplatnit, se váží na ukazatele kapitálové přiměřenosti Opatření bankovního dohledu (2) V případě, že tento poměr se sníží pod dvě třetiny minimálního limitu (stanoveného opatřením ČNB na 8 %) ČNB požaduje např. zvýšení základního kapitálu na dostatečnou úroveň omezení nabývání některých (rizikovějších) aktiv omezení výše poskytovaných úrokových sazeb z vkladů na běžnou úroveň pozastavení obchodování s osobami majetkově či personálně propojenými s bankou V případě poklesu kapitálové přiměřenosti pod 1/3 minimálního limitu je ČNB povinna odejmout licenci Licenci může ČNB odejmout i v případech kdy banka nezahájila činnosti do 12 měsíců od získání licence nepřijímá po dobu 6 měsíců vklady od veřejnosti po tuto dobu neposkytuje úvěry v případech, kdy licenci získala na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti. Bankovní dohled může rovněž přijmout opatření spočívající v pozastavení akcionářských práv akcionáře banky, jenž získal nebo zvýšil kvalifikovanou účast na bance bez souhlasu ČNB nebo jehož působení je na újmu řádnému a obezřetnému podnikání banky. 12

13 Regulace bank Povolovací činnost bankovního dohledu (1) Zákon o bankách v řadě případů vyžaduje, aby banky nebo jiné právnické nebo fyzické osoby před provedením určité operace či úkonu požádaly o souhlas příp. informovaly ČNB. Předchozí souhlas je vyžadován v případech Předchozí souhlas úmyslu týkajícího nabytí přímého nebo nepřímého podílu na bance, který představuje nejméně 10 %, 20 %, 33 % nebo 50 % na hlasovacích právech banky vč. osob, které budou chtít dosáhnout výše uvedených limitů i na základním kapitálu banky, jakož i osoby, které budou ve vztahu k bance osobou řídící z titulu uzavřené ovládací smlouvy, přičemž tato povinnost se vztahuje i na osoby jednající ve shodě uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části fúze (sloučení, splynutí) banky s jinou bankou rozhodnutí valné hromady o zrušení banky nebo zastavení činností, ke kterým je nezbytná bankovní licence snížení základního kapitálu, pokud k němu nedochází z důvodu úhrady ztráty výběru auditora banky 13

14 Regulace bank Povolovací činnost bankovního dohledu (2) Zákon o bankách v řadě případů vyžaduje, aby banky nebo jiné právnické nebo fyzické osoby před provedením určité operace či úkonu požádaly o souhlas příp. informovaly ČNB. Informační povinnost Informační příp. oznamovací povinnost vzniká v případech: snížení přímého nebo nepřímého podílu na bance pod 10 %, 20 %, 33 % nebo 50 % hlasovacích práv (po účinnosti novely zákona o bankách i v případě snížení účasti na základním kapitálu banky pod výše uvedené limity v případě ztráty kontroly nad bankou v případě záměru převést takový objem akcií nebo jiných práv, který sám o sobě představuje kvalifikovanou účast na bance), přičemž tato povinnost se vztahuje i na osoby jednající ve shodě změny stanov personálních změn ve statutárním orgánu banky a na místech vedoucích zaměstnanců banky záměru otevřít pobočku nebo zastoupení banky v zahraničí nabytí kvalifikované účasti na jiné právnické osobě 14

15 Regulace bank Uveřejňování informací Informovanost o činnosti banky, osobách, které ji vlastní a řídí, o jejích hospodářských výsledcích je nezbytné pro rozhodování klientů o volbě banky pro správu jejich financí Povinnost uveřejňování informací o bance zahrnuje: Banky jako akciové společnosti jsou povinny Uveřejňování informací každoročně zveřejňovat výroční zprávu, která musí obsahovat kromě jiného především výsledky účetní závěrky a výrok externího auditora povinny zajistit audit vnitřních systémů řízení rizik ve svých prostorách srozumitelným způsobem informovat klienty, resp. potenciální klienty o podmínkách pro přijímání vkladů poskytování úvěrů poskytování dalších bankovních služeb zavést vlastní účinné postupy pro vyřizování stížností jejich klientů a o těchto postupech informovat klienty Banky jsou také povinny uveřejňovat na své internetové adrese základní údaje o sobě, o složení akcionářů o struktuře konsolidačního celku, jehož jsou součástí informace o své činnosti a finanční situace informace o plnění pravidel obezřetného podnikání 15

16 Regulace bank Obezřetné podnikání Při své činnosti je banka povinna dodržovat pravidla obezřetného podnikání, aby nedošlo k ohrožení návratnosti vkladů vkladatelů a destabilizaci bankovního sektoru jako celku Pro obezřetné podnikání platí: Obezřetné podnikání Základní pravidla obezřetného podnikání vycházejí z doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled při Bance pro mezinárodní platby (Bank for International Settlement, BIS) a ze směrnic ES. Základní pravidla obezřetného podnikání jsou stanovena přímo v zákoně o bankách, např. požadavek mít řídicí a kontrolní systém požadavek dodržovat kapitálovou přiměřenost pravidla angažovanosti limity pro kvalifikované účasti banky v jiných subjektech zákaz zvýhodněného obchodování s osobami personálně a majetkově propojenými s bankou (tzv. osobami se zvláštním vztahem k bance) požadavek na tzv. čínské zdi mezi úvěrovými a investičními obchody prováděnými bankou Základní pravidla obezřetnosti jsou rozvedena v prováděcích předpisech, zejména ve Vyhlášce č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 16

17 Regulace bank Pojištění vkladů K zajištění, aby případný krach banky měl minimální dopady především na drobné klienty bank, slouží Fond pojištění vkladů, jehož činnost je upravena zákonem o bankách Pojištění vkladů Fond pojištění vkladů má dvě hlavní funkce preventivní pro banky (snižuje riziko panických výběrů vkladů z bank veřejností, jestliže se rozšíří negativní informace o finanční situaci banky) sanační pro vkladatele. Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank a poboček zahraničních bank je použit pro výplatu vkladů v případě krachu některé banky z důvodu její nesolventnosti Pojištěny jsou všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně Pojištěny nejsou vklady bank, poboček zahraničních bank a finančních institucí. Rovněž nejsou pojištěny pohledávky z tzv. podřízených vkladů. Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky a poskytuje se ve výši 90 % tohoto objemu maximálně však do výše ekvivalentu 25 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky. Na náhradu nemají nárok osoby, které mají k bance zvláštní vztah, společnosti pod kontrolou banky,a rovněž osoby odsouzené v trestním řízení v souvislosti s praním špinavých peněz Pobočka zahraniční banky se za určitých podmínek nemusí účastnit systému pojištění vkladů podle zákona o bankách 17

18 Regulace bank Konsolidovaný dohled K zajištění, aby případný krach banky měl minimální dopady především na drobné klienty bank, slouží Fond pojištění vkladů, jehož činnost je upravena zákonem o bankách Banky vytvářejí finanční skupiny zahrnující např.: pojišťovnu penzijní fond investiční společnost investiční fondy finanční leasingovou společnost faktoringovou společnost aj. Konsolidovaný dohled Výsledky hospodaření všech společností ve skupině se mohou vzájemně ovlivňovat, takže dohled je prováděn nad celou skupinou společností konsolidovaně Konsolidovaný dohled sleduje a reguluje rizika, kterým je banka vystavena právě svojí účastí ve finanční skupině, takže některá pravidla obezřetného podnikání (zejm. kapitálové přiměřenosti, angažovanosti a vnitřního kontrolního systému) uplatňovaná též na skupinu jako celek. V České republice je konsolidovaný dohled prováděn nad bankovními skupinami, tj. skupinami, v jejichž čele stojí banka skupinami, v jejichž čele stojí jiná finanční instituce (finanční holdingová osoba) nefinanční instituce (smíšená holdingová osoba) 18

19 Vybrané pojmy Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy Licencování Uveřejňování informací Obezřetné podnikání BIS Vyhláška 123/2007 Konsolidovaný dohled Dohled na dálku Dohled na místě Předchozí souhlas Pojištění vkladů Čínská zeď v bankovnictví 19

20 Shrnutí Regulace podnikání ve bankovnictví je předmětem bankovního dohledu, který pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice Z hlediska regulace podnikání v bankovnictví je legislativa v České republice odvozena od legislativy Evropské unie a doporučení Basilejského výboru pro bankovní dohled Česká národní banka je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance zodpovědná za dohled nad finančním trhem v České republice Regulátorem vykonávajícím dohled nad bankami v České republice je Bankovní dohled České národní banky V ČR je integrovaný dohled na subjekty působící ve finančních službách Bankovní dohled má pravomoci, které mu umožňují v případě potřeby ukládat bankám porušujícím pravidla obezřetného podnikání nápravná opatření Pravidla obezřetného podnikání jsou soustředěna ve Vyhlášce č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 20

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011. 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991.

Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011. 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991. Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 o bankách Změna: 264/1992 Sb. Změna: 292/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 83/1995

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 31.12.2011 Změna: 264/1992 Sb. Změna: 292/1993 Sb. Změna: 156/1994

Více

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE OBSAH P ř e d m l u v a 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2 1. ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH OVLIVŇUJÍCÍCH BANKOVNÍ PODNIKÁNÍ 2 2. SOUČASNÝ STAV REGULACE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ 5 3. HODNOCENÍ SOULADU BANKOVNÍ REGULACE

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Banka jako podnikatel

Banka jako podnikatel KAPITOLA I Banka jako podnikatel 1 Pojem a prameny práva Banka má podobný základ slova jako bankrot (úpadek). Základem je italské slovo il banco, tj. česky lavice. Na těchto lavicích měli středověcí italští

Více

Nový zákon o platebním styku. Bulletin BBH - listopad 2009

Nový zákon o platebním styku. Bulletin BBH - listopad 2009 Nový zákon o platebním styku Bulletin BBH - listopad 2009 Nový zákon o platebním styku Nový zákon o platebním styku, který byl na začátku září vyhlášen ve sbírce zákonů 1 ( ZPS ), přináší zásadní změny

Více

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Současné postavení a činnost zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění jsou upraveny zejména zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

vyhlašuje ZÁKON o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 409 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 159/2000

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Ekonomika subjektů finančních služeb

Ekonomika subjektů finančních služeb VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Ekonomika subjektů finančních služeb Podmínky podnikání obchodníka s cennými papíry Nevolová Kristýna Švábová Miroslava Bayerová Tereza Magisterské studium, 1. Ročník

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Stavební spořitelna České spořitelny,

Více

Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem

Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem -1- Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává ŘÁDNOU VA L NOU HROMA D U Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,

Více