ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB"

Transkript

1 ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA Zadavatel: Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Vytvořil: Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. Datum zpracování: Listopad prosinec 2011

2 Obsah: 1 Úvod 5 2 Cílová skupina Definice cílové skupiny - teoretické vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením Zastoupení osob se zdravotním postižením v populaci ČR Specifika cestování osob se zdravotním postižením Způsoby pohybu/cestování cílové skupiny Lidé odkázaní na pomoc vozíku Turisté se ztíženou možností pohybu Nevidomí Neslyšící 12 3 Cestování OZP ve specifických územích a v národních parcích Příklady dobré praxe péče o OZP ve specifickém území z ČR i zahraničí Švédský národní park Söderasen Bavorský národní park Bayerischer Wald Národní parky Velké Británie a Národní park Peak District Další příklady projektů ze světa, které se věnují bezbariérovému CR Dobré příklady informačních projektů bezbariérového ubytování ze světa Analýza potřeb OZP pro cestování do a v NP Stávající nabídka v národních parcích ČR pro OZP Národní park České Švýcarsko (www.npcs.cz) Národní park Podyjí (www.nppodyji.cz) Krkonošský národní park (www.krnap.cz) 37 4 Příklady dalších aktivit bezbariérové turistiky v ČR Další aktivity bezbariérové turistiky v ČR Projekt Euroklíč 43 5 Bezbariérové cestování v NP Šumava Stávající nabídka pro OZP v Národním parku Šumava Způsoby a možnosti ubytování pro OZP v NP Šumava Jihočeský kraj Plzeňský kraj 68 2

3 5.3 Doporučení pro systematické řešení bezbariérového cestování v Národním parku Šumava Finanční rozvaha řešení bezbariérového cestování v NP Šumava Analýza možností financování projektů cestování OZP po NP Šumava Tři příklady recentně realizovaných projektů v ČR Fundraising pro NP Šumava Konkrétní možnosti financování dotační tituly ČR, EU Národní programy Krajské dotační tituly Evropské dotační tituly Programy přeshraniční spolupráce: Projektový zásobník oblasti NP Šumava z hlediska podpory bezbariérového cestování Návrh projektových záměrů z pohledu OZP v NP Šumava Využitelnost tématu z pohledu Public Relations pro NP Šumava SWOT analýza bezbariérového cestování v NP Šumava 88 6 Závěr 91 7 Použité zdroje 92 3

4 Tabulka 1 Seznam zkratek Zkratka ČR DTC ENAT EU GIS CHKO KIPR KRNAP MPSV ČR MŽP ČR NNO NP NRZP OP OP VK o.p.s. o.s. OZP PR ROP SWOT USA WHO ZTP ZTP/P Česká republika Disabled Travellers Companion Popis European Network for Accessible Tourism (Evropská síť pro dostupné cestování) Evropská unie Geografické informační systémy Chráněná krajinná oblast Krajinný integrovaný plán rozvoje regionu NP Šumava Krkonošský národní park Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo životního prostředí České republiky Nestátní nezisková organizace Národní park Národní rada osob se zdravotním postižením Operační program Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení Osoba se zdravotním postižením Public relations Regionální operační program Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb Spojené státy americké Světová zdravotnická organizace, World Health Orgaization Zvlášť těžké postižení Zvlášť těžké postižení/průvodce 4

5 1 ÚVOD Tato analýza si klade za cíl identifikovat možnosti cestování osob se zdravotním postižením v Národním parku Šumava. Před samotnou identifikací možností je třeba vymezit cílovou skupinu a zjistit její specifické potřeby, které se liší podle druhu postižení. Dále analýze předchází představení příkladů dobré praxe ze zahraničí, jimiž se můžeme inspirovat, a analýza stávající nabídky a vybavenosti pro bezbariérového cestování v ČR obecně a v národních parcích. Stěžejní částí analýzy je zjištění možností financování projektů cestování OZP po NP Šumava. V závěru práce je provedena SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a rizika spojené s cestováním OZP v NP Šumava. 5

6 2 CÍLOVÁ SKUPINA V úvodu je třeba vymezit cílovou skupinu a vysvětlit různá chápání pojmu osoba se zdravotním postižením. 2.1 Definice cílové skupiny - teoretické vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením Společnost je tvořena lidmi různých národností, ale i kultur, a každá z nich jiným způsobem přistupuje k osobám se zdravotním postižením (dále OZP). U nás se vlivem polistopadových událostí (roku 1989) mnohé změnilo. Dříve byly tendence takové osoby izolovat, nejlépe v malých odlehlých obcích v ústavech. Osobám s těžším postižením se nedostávalo ani vzdělání, byli označováni za nevzdělavatelné. Mnohdy,,přežívali v nedůstojných podmínkách, nebylo přihlédnuto k jejich specifickým potřebám. Nyní se u nás společnost snaží různými způsoby připravovat takové podmínky, které by respektovaly specifické potřeby OZP. Z analýzy české i zahraniční literatury vyplývá určitá nejednotnost v užívání pojmu postižení, postižený člověk, člověk s postižením (PROCHÁZKOVÁ, 2009). Možno však zaznamenat určitý posun od označování osob s postižením - již nemluvíme o postiženém, ale o člověku, osobě či jedinci s postižením. Rovněž se při definování osob s postižením nezabýváme jejich postižením, jejich nedostatky, ale jejich potenciálem a potřebou pomoci a podpory (PROCHÁZKOVÁ, 2009). Angličtí autoři užívají pojem handicap, ale i novější, pro někoho méně diskriminující nebo stigmatizující disabled (znevýhodněný, postižený). V ČR se většinou upřednostňuje výraz postižený nebo zdravotně postižený (člověk). Pokud se hovoří o uplatnění v pracovním procesu, používají se pojmy jedinci se sníženou či změněnou pracovní schopností. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., (ze dne 13. května 2004) v 67 považuje za osoby se zdravotním postižením ty fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen,,osoby s těžším zdravotním postižením ), částečně invalidními a rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen,,osoby zdravotně znevýhodněné ). Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm. c) se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Nově se potom s účinností od posuzuje invalidita podle Vyhlášky MPSV ČR č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti pro účely invalidity a tři stupně invalidity zavádí Zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Neexistuje jednotná definice, která by pojem postižený vymezovala. Český pedagogický slovník vysvětluje pojem,,postižený jako:,,postižený je jedinec postižený nějakým druhem trvalého tělesného, duševního, smyslového nebo řečového poškození, které mu bez speciální pomoci víceméně znemožňuje splňovat požadavky běžného vzdělávacího procesu a provozu. HARTL, HARTLOVÁ (2000) uvádějí, že se jedná o,,jakoukoli poruchu duševní nebo tělesnou, která může být dočasná, dlouhodobá nebo trvalá, která brání jedinci účinně se přizpůsobit běžným nárokům života. Dnes se pojem postižený člověk stále více nahrazuje jinými termíny, jako jsou např. znevýhodněný člověk 6

7 nebo člověk se speciálními potřebami. Je to zejména z důvodu posunu ve formálně právním posuzování postavení postižených, kteří už nejsou pouze předmětem začleňování do společnosti, ale přispívají také k její rozrůzněnosti. Tito lidé nejsou jiní, mají jen v různých fázích svého života jiné potřeby. A tím, jak společnost v naplňování těchto potřeb postižené podporuje, je klasifikována společnost, ne postižení (TITZL 2000). Protože se jednotlivé definice odlišují, dalo by se říct, že určitým způsobem vytvořila Světová zdravotnická organizace (WHO World Health Organization) jednotné řešení při obecném vymezení pojmu postižení, která se ve své Mezinárodní klasifikaci poškození, omezení a postižení (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980) zaměřuje na dopad postižení jedince a rozlišuje tři oblasti. Jedná se o: impairment (vada, poškození) jakákoliv ztráta nebo abnormálnost psychologické, fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce, disability (omezení, znevýhodnění) jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z vady) schopnosti jednat a provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro lidskou bytost považují za normální, handicap (postižení) nevýhoda vyplývající pro daného jedince z jeho vady nebo postižení, která omezuje nebo znemožňuje naplnění role, která je pro tohoto jedince (s přihlédnutím k věku, pohlaví a sociálním a kulturním činitelům) normální, postižením podmíněné nevýhody v sociální struktuře. Definice samotného postižení Světové zdravotnické organizace (WHO) zní:,,částečné nebo úplné omezení schopností vykonávat některou činnost nebo více činností, které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu. To ale nemusí být vysvětlováno jako snížení kvality života jedince nebo jeho schopnost vzdělávat se a pracovat. Pokud k něčemu obdobnému dochází, vypovídá to, že asi nebyly využity mechanismy podporující vyrovnání příležitostí a kompenzující překážky nebo tyto mechanismy nebyly vůbec vytvořeny. To potom vede k tomu, že je jedinec znevýhodněn oproti jiným lidem ve společnosti (NOVOSAD, 2009). Vždyť je v zájmu každé vyspělé společnosti podporovat a pomáhat takovým jedincům k vyrovnání jejich šancí. Dnešní pohled k této problematice už vnímá nejprve samotného člověka a až poté si všímá jeho případného postižení. Změny nastaly i v přístupu postiženého jedince ve společnosti a roli společnosti. Dříve se uvažovalo o začlenění postiženého jedince do společnosti, potom byly snahy, aby se jedinec přizpůsobil společnosti a jejím podmínkám, nyní už jsou tendence, aby se společnost změnila, přizpůsobila a nastavila takové možnosti a podmínky, které by vycházely vstříc specifickým potřebám jednotlivců. S tím souvisí i v poslední době používané pojmy integrace (scelení, ucelení, sjednocení) a inkluze (uzavření, zahrnutí). Už FREJKA (1929) říká, že Rudolf Jedlička formuloval požadavek, aby si stát,,sám uvědomil svou povinnost starati se o zmrzačelé, a aby se naučil dívati se na investice pro zmrzačelé jako investice užitečné, které by se státu dobře národohospodářsky vyplácely, neboť je vhodnějším starati se o léčbu a výchovu mrzáků, než platiti zmrzačelým doživotní renty nezaměstnanosti. 2.2 Zastoupení osob se zdravotním postižením v populaci ČR Na základě komplexnějšího průzkumu Českého statistického úřadu (2007) zastoupení OZP v české populaci vyplývá, že z 10,287 milionu obyvatel ČR představují 9,87 % OZP. K uvedenému šetření se vycházelo z následující definice:,,zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové anebo duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze oprávněně předpokládat, že tento stav potrvá déle než jeden rok. Odlišnost od typického stavu pro odpovídající věk musí být 7

8 takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby. K nejčastějším typům zdravotního postižení patří onemocnění vnitřních orgánů, zejména oběhové soustavy, zhoubné novotvary a nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek. S menším rozdílem je následují nemoci nebo postižení pohybového ústrojí. NOVOSAD, 2009) uvádí šest základních typů zdravotního postižení, které byly rozlišeny při tomto šetření. Jedná se o: 572 tisíc osob s vnitřním postižením, 550 tisíc osob s tělesným postižením, 128 tisíc lidí s duševním postižením, resp. psychiatrickým onemocněním, 107 tisíc lidí s mentálním postižením, 87 tisíc osob s postižením zraku, 75 tisíc osob s postižením sluchu. Vezmeme-li v úvahu celé spektrum zdravotních postižení, tvoří tato skupina 10 % z populace. Všichni tito občané patří do skupiny potenciálních návštěvníků národních parků. Při cestování jsou mnohdy více nebo méně odkázáni na doprovod či pomoc svých rodinných příslušníků a přátel. Tedy s jedním člověkem se zdravotním postižením cestují 1 až 2 další osoby. V ten moment si je třeba uvědomit, že kvalitní přípravou podmínek pro zdravotně postižené návštěvníky národních parků rázem oslovujeme 20, spíše i 30 % populace. A to je cílová skupina, která již rozhodně zasluhuje velkou pozornost podnikatelů. Jenom vozíčkářů je v České republice zhruba a ročně jich přibývá. Podobné potřeby turistických cest jako vozíčkáři mají i senioři s holemi, nemocní s berlemi, ale také rodiče s dětskými kočárky. Dohromady má tato cílová skupina jenom v ČR kolem lidí. Proto cíleným marketingem na skupinu osob se zdravotním postižením můžeme k podnikatelům do národních parků přivést poměrně zajímavou kupní sílu. 2.3 Specifika cestování osob se zdravotním postižením Možnost volného pohybu a kontakt s přírodou jsou jedny ze základních potřeb člověka. Při stále silnějším obklopení civilizací a jejími ochranitelskými výdobytky zároveň nabývá na síle potřeba potvrzování vlastních biologických kořenů. Záleží na osobnosti každého člověka, kterému z obou součástí svého životního prostoru přikládá větší váhu. Zda touží spíše po prožitku z přírody, nebo po bludišti městských ulic a lákadel v něm se nabízejících. Zda se zdravotně postižený člověk odváží čelit nástrahám přírody a otevřené krajiny, nebo je mu lépe v bezpečí domova a jasně vymezeného uličního teritoria. Pro zdravého člověka v podstatě není problém se samostatně pohybovat v jakémkoliv standardně bezpečném prostředí. Chůze po ulici je stejně přirozená jako toulky po lesní cestě. Dokáže se plně orientovat, registrovat či předvídat možné překážky a vyhnout se jim, případně je překonat. Je omezen prakticky jen svou momentální kondicí. Pokud se nepohybuje v extrémním prostředí, či tam, kde je jeho činnost předem závislá na spolupráci s druhými, může se spolehnout sám na sebe, na své vlastní síly a schopnosti. I osoby se zdravotním postižením jsou lidé jako všichni ostatní, mají různé zájmy, koníčky, záliby. Jen s tím rozdílem, že tyto své aktivity musí spojit se svými možnostmi, které je mnohdy omezují. Neméně důležité jsou pro mnohé z nich i finanční náklady. Ne každý z těchto lidí má práci nebo může pracovat. Tito lidé bývají závislí na svých invalidních důchodech či různých příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením, nebo na dávkách státní sociální podpory, proto často zvažují své možnosti i z tohoto hlediska. 8

9 Člověk s nějakým druhem tělesného či smyslového postižení je mimo své důvěrně známé a pro něj přizpůsobené prostředí (domov, pracoviště) zpravidla odkázán na nějakou formu pomoci a spolupráci s druhými. Někteří potřebují k sobě doprovod (asistenta), někdo vodícího / asistenčního psa, jiní používají kompenzační pomůcky. Člověk se zdravotním postižením musí překonávat bariéry, potřebuje být maximálně informován o prostředí, ve kterém se pohybuje. Při jakémkoli cestování musí člověk s handicapem počítat a svou cestu musí velmi dobře naplánovat a načasovat. Pokud nemá vlastní dopravu, cesta musí být promyšlená i v souvislosti s hromadnou dopravou, její dostupností či vzdáleností od cílového místa. Od osob, kteří jsou postiženým osobám ku pomoci se vyžaduje schopnost bezproblémové komunikace s nimi, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Oč jednodušší by pro ně bylo, kdyby mohli nahlédnout do nějakého katalogu či publikace, která by jim nabídla souhrnné, ucelené informace o místech vhodných k rekreaci, výletům alespoň v rámci nějaké lokality, popřípadě v rámci celé republiky, kde by se dozvěděli něco blíže o daném místě, o možnostech poskytovaných služeb restauračních a ubytovacích zařízení, o připravenosti regionu pro osoby se zdravotním postižením (pro koho je dané místo dobře dostupné či je nějaký problém v bariérovosti). Není nic horšího, než když někam přijedete, tak až na místě zjistíte, že protože jste na vozíku, nedostanete se do budovy, nemají pro Vás upravené toalety či další jiné potřebné služby. I zdraví lidé, když jedou někam na výlet či dovolenou, jedou na místa osvědčená, kam se rádi vrací, nebo hledají místa, která jsou pro ně neznámá, zajímavá, lákavá. Možná volí i na základě doporučení někoho známého. Vždy je ale bude zajímat, jaké služby dané místo nabízí, dopravní dostupnost, možnosti stravování, ubytování, zajímavosti v okolí, využití volného času, půjčovny sportovních potřeb. Osoby se zdravotním postižením toto také zajímá, ale potřebují mít více informací v souvislosti s jejich postižením. Poslední dobou se již v této oblasti objevují první vlaštovky. Některé organizace (většinou jde o nestátní neziskové organizace NNO) se pokouší mapovat a monitorovat části našeho území pro potřeby osob se zdravotním postižením z hlediska sociální turistiky. Ale jsou i takové organizace, které se snaží přiblížit zajímavá místa ve větších městech (většinou Praha) jako jsou památky, parky či některé stezky. Protože to je celkem finančně nákladná záležitost, není takových organizací mnoho. Většina organizací se problém snaží finančně řešit v rámci realizace nějakého projektu, který se k této problematice vztahuje. V poslední době se tato problematika stává zajímavou i pro psaní závěrečných, diplomových či bakalářských prací. Zatím jich není moc, ale už se i studenti pokoušejí zamýšlet nad touto oblastí. Sice nebudou mít finanční prostředky na vydání nějaké brožury, ale jejich výzkum může přispět jako podklad jednotlivým organizacím k zmapování některého regionu. 2.4 Způsoby pohybu/cestování cílové skupiny Způsoby pohybu a cestování cílové skupiny se liší podle druhu postižení. Pro účely této studie probereme specifické potřeby OZP při pohybu a pobytu v přírodě, a to zvlášť pro osoby na invalidním vozíku a osoby s omezenou pohyblivostí, pro nevidomé a pro neslyšící. Každý druh handicapu má svá úskalí a vyžaduje specifický přístup. Zázemí národních parků poskytuje pohyb většinou po zpevněných cestách (částečně i asfaltových), turistické přístřešky, základny či ubytovny s běžným přístupem nijak zvlášť bezbariérovým. I v těchto poněkud ztížených podmínkách je pobyt v přírodě pro milovníky přírody s handicapem možný, zvláště pokud mají kolem sebe přátele či asistenty ochotné pomoci a dostatek informací. Pak je možné zdolávat i spletité kořeny stromů a kamenité cesty stoupající strmě vzhůru. 9

10 2.4.1 Lidé odkázaní na pomoc vozíku Někteří vozíčkáři jsou schopni se po zpevněné cestě pohybovat vlastními silami, záleží na charakteru a stupni postižení. Zde jim může být překážkou pouze příliš velké převýšení či délka trasy. Ti, kteří se nemohou plně spolehnout na sílu a pohyblivost svých paží, potřebují někoho, kdo bude vozík tlačit. V opravdu těžce schůdném terénu mohou pomoci další dva lidé, kteří z obou stran vozík chytí nad předními kolečky a pomáhají táhnout. Na tato místa je možné uvázat i tažné lano. Je nutno zdůraznit, že takový způsob zdolávání terénu může být opravdu fyzicky náročný. Pro člověka sedícího na vozíku nemusí být ani zvlášť příjemný, protože bývá nakloněn dozadu jízda na vozíku po zadních kolech je v terénu vhodnější, malá přední kolečka se zasekávají o nerovnosti, a jízdou po nerovnostech patřičně vytřásán, což může zásadně narušit stabilitu sedu. Další variantou je pohyb na elektrickém vozíku, který v mnohém dopomáhá svému majiteli v samostatnosti. Dokáže na něm ujet poměrně velkou vzdálenost do dalšího nabíjení baterie, poradí si i s převýšením v krajině či s lehčím terénem. Kamenem úrazu bývají ovšem písčité cesty, kde kola elektrického vozíku podkluzují a majitel vozíku v tu chvíli může uvíznout na místě. V terénu se člověk na vozíku prakticky nepohybuje vlastními silami, proto mu může hrozit prochladnutí, i když z ostatních může řinout pot. Stačí, když fouká chladnější vítr, o dešti nemluvě. Proto u něj dvojnásob platí, že by měl mít k dispozici teplý oděv, ochranu proti větru, případně i rukavice a čepici. Vhodná je i speciální pláštěnka, která překryje jak nohy sedícího člověka, tak i zadní opěrku vozíku, a voda stéká zcela mimo vozík. Při použití běžných pláštěnek hrozí, že voda nateče sedícímu člověku přímo do klína a za záda a v kombinaci s chladem mu způsobí nemalé útrapy. Zajímavá zkušenost je s dřevěnými lávkami na naučných stezkách ve zvlášť chráněných oblastech, např. na slatinách. Jsou-li chodníky tvořeny krátkými vodorovnými prkénky či kulatinami, pohyb s vozíkem na nich je s patřičnou opatrností možný i když ne zrovna příjemný. Některé lávky však jsou (zejména po rekonstrukci) tvořeny třemi podélnými prkny a mezery mezi nimi mají takovou rozteč, že do nich kola vozíku přesně zapadnou. Jízda s vozíkem je na takovýchto lávkách velmi obtížná, nebo dokonce nemožná Turisté se ztíženou možností pohybu Mnoho lidí s tělesným postižením není přímo odkázáno na vozík, ale s oporou či dopomocí jsou schopni samostatné chůze. Způsob jejich chůze je velmi individuální, od těch, kteří chodí velmi pomalu a s velkou námahou, až po takové, kteří se o berlích pohybují dokonce rychleji, než je běžná chůze zdravého člověka. Typ terénu, po kterém se mohou pohybovat, je přímo závislý na jejich možnostech. Někdo je rád, když ujde pár desítek metrů po rovné cestě, jiný hravě vyskáče vzhůru po kamenech. Sjednocujícím faktorem je však to, že lidé se ztíženou možností pohybu zpravidla ujdou kratší vzdálenost a nižší rychlostí. Ti, kteří jsou si vědomi svých limitů, si s sebou berou obvykle vozík, na který se mohou kdykoliv posadit, odpočinout si či urazit část trasy na vozíku. Na rozdíl od lidí přímo odkázaných na vozík jsou však schopni překážku, která by byla s vozíkem těžko překročitelná, zdolat po nohou, buď sami, nebo s pomocí průvodců. S touto možností je dobré počítat při plánování trasy. Jsou též tací, kteří chodí samostatně bez pomůcek, ale ve složitém terénu ztrácejí jistotu a rovnováhu, proto potřebují příležitostnou oporu. Tito milovníci přírody se rovněž rychleji unaví a rozhodně neujdou mnohakilometrové trasy. Paradoxně pro ně může být lepší chůze po měkké lesní půdě nežli po tvrdé asfaltové cestě. 10

11 Při výletu do přírody nebo návštěvě parku pomáhá: dostupné informace o délkách a kvalitě tras (v kilometrech, u náročnějších tras v metrech), kvalitě jejich povrchu (asfalt, písčité podloží, ušlapaná půda, štěrk...), převýšení (stoupání, klesání), možnosti prochladnutí (na kterou trasu se přiobléknout vede ve skalách, hlubokým lesem...) upozornění na specifika naučných stezek nebo specifických míst na trase lávky, chodníčky, přechody přes vodu, mosty, schůdky...) dostupnost bezbariérového sociálního zařízení (aby si turista s postižením podle toho mohl naplánovat trasu, neboť není pro něj většinou možné toaletu řešit v přírodě) případná možnost bezbariérového ubytování v okolí (tyto informace jsou často náročné na dohledání a přitom hodně pomáhají v rozhodování někam se vydat) Nevidomí Situace lidí s úplnou nebo částečnou ztrátou zraku je velmi různorodá. Vliv na jejich schopnosti orientace v prostoru a na samostatnost má mnoho faktorů. Jedním z nejpodstatnějších je období, kdy o zrak přišli - zda až během života, nebo jsou nevidomí od narození. Někteří se dokázali na svět temnoty dobře adaptovat, jiní potřebují stálý doprovod a ochranu. Dalším faktorem je, jak velká ztráta zraku je postihla, jestli plná nebo částečná. Každopádně nevidomí vnímají přírodu velmi intenzivně všemi ostatními smysly. Jejich základním orientačním smyslem bývá sluch. Vytvářejí si zvukovou mapu prostředí, v němž se vyskytují. Proto pro ně bývá mnohem náročnější poznávat nová místa. Neznámé zvuky přicházející z otevřeného nového prostoru je mohou zneklidňovat a dezorientovat. Je důležité s nevidomými stále komunikovat, podrobně jim vysvětlovat, jak vypadá okolí, jaké překážky jsou před nimi, kudy se jde, kdo jde s ním. Upozorňovat na jevy, které možná můžeme považovat za samozřejmé a nevýznamné, ale nevidomým mohou pomoci utvořit si ucelenější představu, kde jsou. I osahání kmene stromu, listů na větvích, trávy u nohou či vody v potůčku může mít pro nevidomého prvořadý význam a umožní mu přímé spojení s přírodou. Při vedení nevidomého se držíme obecných zásad kontaktu s nevidomým. Příkladem může být že nevidomý se volně přidržuje za loket svého vůdce. Ten je vždy o krok napřed a upozorňuje na případné překážky a změny terénu a další. Při výletu do přírody nebo návštěvě parku pomáhá: informace o trasách v Braillově písmu nebo informace na webových stránkách blind friendly, aby nevidomí mohli maximum informací získat předtím, než se na trasu vydají upozornění na nebezpečné úseky během trasy dopředu (skály, převisy přes cestu, nerovnosti, srázy a stěny, mokřiny...) hmatová expozice, která přiblíží nevidícímu terén i přírodní zvláštnosti té dané oblasti možnost průvodcování na některých trasách. 11

12 2.4.4 Neslyšící SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU Osoby se ztrátou sluchu se dokážou v přírodě orientovat a pohybovat bez větších problémů. Pokud by se neslyšící člověk ocitl zcela sám uprostřed divočiny, možná by se mu mohlo stát osudným, že neslyší například varovný řev tygra nebo dusot stáda nosorožců, ale takové situace můžeme pro případ českých národních parků vyloučit. Rozhodující je tedy v případě výletu do přírody přítomnost někoho, kdo se dokáže s neslyšícím domluvit znakovou řečí nebo existuje dostatek informací v písemné podobě. Při výletu do přírody nebo návštěvě parku pomáhá: podrobné písemné materiály o lokalitě i o trasách znalost znakové řeči u některého ze zaměstnanců v informačním centru Pro lidi s hendikepem, kteří se do parku chtějí vydat sami, by mohlo být přínosné zapůjčení zařízení, které by v případě nouze mohlo přivolat pomoc a které by daný člověk získal při vstupu do parku (výměnou za zálohu) a při návratu vrátil. 12

13 3 CESTOVÁNÍ OZP VE SPECIFICKÝCH ÚZEMÍCH A V NÁRODNÍCH PARCÍCH Kapitola 3 přibližuje zkušenosti s cestováním ve specifických územích v ČR i v zahraničí, mezi něž patří i národní parky. 3.1 Příklady dobré praxe péče o OZP ve specifickém území z ČR i zahraničí Pro naplnění potřeb cílové skupiny byla provedena internetová rešerše obdobně orientovaných projektů i v jiných národních parcích Evropy a světa. Cílem bylo zachycení případných trendů a možnost využít dobrých zkušeností pro české národní parky. V dalších kapitolách jsou uvedeny 3 příklady dobré praxe využitelné pro české NP Švédský národní park Söderasen (http://www.nationalpark-soderasen.lst.se/) Tento národní park má velmi pěkné, přitom kompletně bezbariérové návštěvnické centrum. Dále má vybudované dvě stezky s informačními tabulemi, vhodné jak pro vozíčkáře, tak pro maminky s kočárky. Jedna je 800 a druhá 1100 metrů dlouhá (k jezerům). Považujeme to za klasický příklad dobré praxe, která by se mělo objevit i v případě všech našich národních parků Bavorský národní park Bayerischer Wald (http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de) Bavorský národní park Bayerischer wald na handicapované návštěvníky pamatuje a připravil pro ně celou řadu atrakcí. Přímo z webových stránek citujeme: Ne jen lidé s dlouhodobým tělesným nebo závažným duševním postižením, ale i lidé dočasně omezení ve své pohyblivosti nebo starší občané - ti všichni rádi prožijí svou dovolenou pokud možno bezbariérově. Parkoviště pro postižené, osobní výtahy, rampy, výtahy podél schodišť, místnosti a toalety pro postižené - všechno jsou to zařízení, která najdete v našich návštěvnických centrech a která se starají o možnost vstupu těchto osob do většiny prostor a účasti při nejrůznějších akcích. Informace o speciálních aktivitách obdržíte v informační budově u parkoviště v Ludwigsthal, v budově Stráže NP u parkoviště v Neuschönau a samozřejmě ve všech informačních a návštěvnických centrech. 13

14 Mezi největší taháky NP BW patří: Kompletně bezbariérové informační centrum Hans Eisenmann-Haus Areál lesních her ve Spiegelau, kde jsou stezky pro vozíčkáře Venkovní areál malých obor pro zvěř s okružní, 7km dlouhou cestou. Areál má bezbariérové toalety u parkoviště a na dalších 3 místech. Výborný vzor bezbariérovosti je Stezka v korunách stromů v Neuschönau (http://www.baumwipfelpfad.by/bwp_cz/index.php) - stezka je dobře přístupná pro vozíčkáře, přímo z parkoviště na stezku vede výtah. Stezka je maximálně se 6 % stoupáním. Bezbariérové toalety jsou samozřejmostí. Dále má NP velmi dobře zpracovaný materiál, který byl speciálně připraven pro osoby se zdravotním postižením. V celém spektru je seznamuje s nabídkou atrakcí, ale také ubytování a možností stravování pro zdravotně postižené návštěvníky. Uvedený matriál představuje celkovou mapu s vyznačení jednotlivých destinací (celkem 77 bodů na mapě) kde tělesně postižení návštěvníci NP BW mohou nalézt servis a zázemí adekvátní jejich potřebám. Je to jistě další vzor materiálu, který i české NP měly pro své handicapované návštěvníky připravit. 14

15 3.1.3 Národní parky Velké Británie a Národní park Peak District Národní parky Velké Británie představují jeden ze vzorů v prezentaci národních parků na internetu, jakožto míst vhodných pro turistiku, a to včetně do nejmenšího detailu definované problematiky národní parky pro všechny. Národní parky jsou tu pro všechny a my pracujeme velmi tvrdě, abychom zajistili, že krajina, scenerie a inspirace z národních parků byli dostupné opravdu každému, bez ohledu na to jaké má potřeby přístupnosti hovoří za vše. Na centrálních stránkách je zmíněna problematika Accessible National Parks, (www.nationalparks.gov.uk/accessforall). Jsou zde profesionální a přitom velmi laskavou formou dostupné informace o přístupnosti každého národního parku. U každého z 15 NP zde najdeme informace o tom kde zaparkovat, kde jsou přístupné bezbariérové toalety a kde a jaké jsou přístupné budovy. Na centrálních stánkách je odkaz na web každého z 15 NP, který má na svých stránkách detailnější kapitolu Access for all, většinou s vlastní brožurou, připravenou ke stažení. Celý systém s (fotogalerií, mluvenými průvodci, tištěnými průvodci, materiály v Braillovu písmu, videi, parkovacími místy, přístupnými budovami, ubytováním, restauracemi atd.) můžeme pojmout jako vzorový model pro záměry v ČR. Z dostupných informací se nám zdá, že právě národní park Peak District je absolutním vzorem k bezbariérovému cestování. Na internetových stránkách je možné najít pestrou paletu nápadů jak je možné přistupovat k handicapovaným návštěvníkům národního parku. Stránky doporučujeme prostudovat, jako vzorové příklady uvádíme: Access Peak Project Je série videopořadů, které ukazují vozíčkáře a osoby s jinými pohybovými problémy jak si snadno mohou užívat prostředí národního parku Peak District. Filmy jsou dostupné na stránkách národního parku, na Youtube, ale také na DVD, které je možné si zakoupit, jakožto součást finanční podpory celého projektu. 15

16 Je série videopořadů, které ukazují vozíčkáře a osoby s jinými pohybovými problémy jak si snadno mohou užívat prostředí národního parku Peak District. Filmy jsou dostupné na stránkách národního parku, na Youtube, ale také na DVD, které je možné si zakoupit, jakožto součást finanční podpory celého projektu. Access Passport Originální a milý projekt je tzv. Access Passport. Jedná se o jakýsi cestovní pas kam si handicapovaní cestovatelé dělají razítka z navštívených míst. Audioprůvodce 13ti dílný audioprůvodce po národním parku Peak Distrikt. Audio nahrávky jsou ve formátu mp3. V informačních střediscích je možné si zdarma zapůjčit mp3 přehrávač, nebo je možné si audioprůvodce nahrát do mobilu. K audiorpůvodci je připravena mapa zobrazující průvodcovaná místa. Možno využít pro nevidomé a pro lidi se zbytky zraku. A nejen pro ně. Místa k navštívení Perfektní a vzorová interaktivní mapa na internetu, kam si návštěvník může kliknout do jednotlivých bodů a vzápětí mu vyjede mapa s popisem detailu zvoleného místa Informace je srozumitelná, graficky velmi přehledná, podávající informace o nabídce využití pro osoby se zdravotním postižením. Grafika je vhodně doplněna srozumitelnými piktogramy, viz níže Další příklady projektů ze světa, které se věnují bezbariérovému CR Stránky ENAT. Uvádí spojení s informacemi o přístupnosti o místech na celém světě. Jedním z profilových projektů je také Athena na cestách, Trianon Čechy, o.s. je jedním z hlavích partnerů tohoto projektu. Wheel the World je propracovaná on-line databáze se zdrojovými zprávami o cestování postižených v různých 16

17 kategoriích. Disability World je propracovaná on-line databáze s informacemi o přístupnosti hotelů, ubytování a turistických atrakcí. Disability Travel and Recreation Resources uvádí mnoho spojení zaměřených na plánování cestování, různé destinace, dopravu, cestování letadlem, knihy a tábory pro děti. MossRehab ResourceNet uvádí adresy a spojení na cestovní kanceláře, hotely, pronájem dodávek, zdrojové zprávy pro cestovatele, cestovní publikace a další. DisabledTravelers.com je databáze se spojením a s informacemi o cestovních kancelářích, organizátorech exkurzí, cestách za dobrodružstvím, pronájmu dodávek a zařízení, výletních plavbách, cestování letadlem, dále poskytuje rady ohledně přístupu, výměny bydlení, společníků pro cestování, také zdrojové informace a kritiky. Stránky evokují, jak velké může být toto odvětví i z byznysového pohledu. Kontakty na specializované CK. Travel Guides uvádí seznam spojení na cestovní průvodce, databáze, cesty s průvodcem, časopisy atd. Wheelchair Access uvádí seznam spojení pro mnoho zemí. Holiday Access Direct uvádí seznam spojení na lety, ubytování, pronájem vozidel, výletní plavby, služby spojené s přemístěním a cestování za dobrodružstvím. Accessible Everything je on-line blog věnovaný cestování postižených s mnoha příběhy a užitečnými spojeními. Good Access Guide pomáhá rezervovat lety a uvádí seznam spojení na ubytování a vyhlídkové plavby. Transitions Abroad.com uvádí mnoho spojení na články, mezinárodní výměnné programy, možností pro turisty, publikace, cestovní organizace a webové stránky věnované cestování. Emerging Horizons je časopis o cestování přístupný on-line, který nabízí pravidelně aktualizovaný seznam cestovních spojení na mnoho destinací na celém světě. Gimp On The Go je on-line časopis o cestování postižených s tipy na cestování, kritikami, novinkami z turistického průmyslu a mnoha užitečnými spojeními na různé destinace

18 Mobility International Schweiz má on-line databázi s mnoha internetovými odkazy užitečnými pro cestování handicapovaných po celém světě. Disaboom je on-line časopis pro postižené s užitečnými tipy, příběhy a spojeními týkajícími se cestování. Barrier Free Travel je weblog s mnoha tipy, příběhy, spojeními a rozhlasovým vysíláním (od vydavatele Emerging Horizons a různých průvodců). you-too je on-line databáze o přístupnosti míst a veřejných budov v celé Evropě. Ebility je všeobecný informační zdroj pro lidi s postižením. Global Access News je plný užitečných informací pro postižené lidi cestující po celém světě. World on Wheelz poskytuje postiženým na celém světě rady ohledně cestování. Fórum The Thorn Tree má datovou strukturu pro postižené cestovatele. Toegankelijk Reizen uvádí informace o cestování ve čtyřech jazycích. UN Enable Informace o mezinárodních právech lidí s postižením, včetně Dohody, která vstoupila v platnost v roce Dobré příklady informačních projektů bezbariérového ubytování ze světa Prostřednictvím Matching Houses si lidé s postižením mohou vyměňovat domy s jinými lidmi, kteří mají stejné potřeby, co se týká dostupnosti. Na HostelWorld.com můžete vyhledat levné a přístupné bydlení na celém světě. accessatlast.com je vyhledávací databáze dostupného bydlení. AbleToGo je databáze, která vám umožní vyhledat dostupné bydlení ve Spojeném království a v zahraničí

19 Accessible Properties.net je celosvětový adresář domů na prodej přístupných pro vozíčkáře, dostupných pronájmů a nemovitostí na dovolenou. Urlaub im Rollstuhl poskytuje informace o asi 100 ubytovacích možnostech přístupných pro vozíčkáře ve Francii, Řecku, Itálii, v Karibiku, Keni, Chorvatsku, na Madeiře, v Nizozemsku, Portugalsku, Švýcarsku, Španělsku, Thajsku, České republice, Maďarsku a v USA. Wheelchair Accessible Europe je hotelový průvodce přístupného ubytování po celé Evropě. Na webových stránkách Eurocampings si můžete vybrat a vyhledat přístupné kempinky v Evropě. Accessible holiday homes nabízí bydlení pro vozíčkáře. Trip Wheeling poskytuje informace o bezbariérovém přístupu na celém světě. Disabled World Disability Travel - součást webových stránek Disabled World o věcech, které postižení cestovatelé a jejich rodiny a přátelé musí vzít v úvahu předtím, než začnou plánovat, a během procesu plánování DPTAC Door to Door. Tento zdroj poskytuje různé informace o cestování postižených, dále vnější spojení na všechny aspekty cestování od vybírání ubytování až po lékařskou/zdravotní přípravu (v němčině) homesfordisabledpeople.com Tyto stránky poskytují informace o sedmidenním safari v Keni přístupném pro vozíčkáře. Jde o safari v malých skupinách vedené osobami, které mají zkušenosti s prací s postiženými cestovateli. Tyto webové stránky poskytují vzorový itinerář a popis různých ubytování. kenyasafaridisabled/ handicappedsafaris.htm Emerging Horizons je on-line zdroj pro postižené cestovatele. Tyto stránky poskytují všeobecné tipy na cestování a zprávy o přístupnosti, a dále spojení na různé publikace specializující se na cestování postižených. Endeavor Safaris se pyšní tím, že nabízejí velké množství safari, které mohou být ušity namíru pro cestovatele s omezenou hybností, poruchami sluchu, zraku a pro cestovatele, kteří potřebují kyslíkové 19

20 nádoby nebo dialýzu ledvin. Mají dokonale přístupná vozidla a mají mnoho bezpečnostních opatření, včetně call centra, které je v provozu 24 hodin denně, pohotovostního odvozu do zdravotnického zařízení (jeli to nutné) a další výhody. Gimp on the Go se sám označuje jako prvotřídní internetová publikace o cestování postižených. Tyto dobře uspořádané webové stránky nabízejí tipy na cestování a kritiky, a dále informační panel, kde na sebe mohou cestovatelé navzájem reagovat. Také je tu spojení na jiné zdroje zaměřené na postižené cestovatele. Tyto webové stránky poskytují pokyny týkající se elektrických adaptérů, konvertorů a transformátorů pro cestování na vozíčku do zahraničí a ohledně dalších elektrických přístrojů. hairs Toto je domovská stránka Society for Accessible Travel and Hospitality. Poskytují různé informace o cestování postižených, včetně hodnocení přístupnosti a informací o různých událostech, kterých se SATH účastní, a dále kontakty. Victoria Safaris Disability Tours. Victoria Safaris nabízí safari pro postižené, zejména pak pro vozíčkáře. Tyto webové stránky nabízejí základní informace o cestování s postiženými a spojení na jejich přístupné programy. ytours.htm World on Wheelz se specializuje na uživatele vozíčků, pomalé chodce a seniory se speciálními potřebami. Nabízí cestování ve skupinách i samostatně a jejich webové stránky poskytují výběr přístupných safari o různé délce v různých zemích, včetně vzorových itinerářů, abyste si mohli vybrat výlet, který nejlépe vyhovuje přáním a potřebám Analýza potřeb OZP pro cestování do a v NP Jednou z priorit předkládané analytické studie je objektivně zmapovat potřeby zdravotně postižených osob a definovat jejich skutečné motivy pro cestování v národních parcích ČR. Informace jsme převzali z Analýzy potřeb OZP zpracované pro Ministerstvo životního prostředí ČR, která byla postavena na základě osobních konzultací a řízených rozhovorů s představiteli cílové skupiny a dotazníkového šetření. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP), především skrze její krajské koordinátory. Při distribuci dotazníku byly využity 20

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Vypracovala: Pavlína Dobruská Vedoucí práce: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka _ Praha, 2012

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s.

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály krajů RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály podle funkčnosti Funkční : Cykloportály podle funkčnosti Nefunkční : Cykloportály a Google Viditelné: Prvních 30 na Google: cykloportály

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých Diskusní fórum: Hluchoslepí a současný stav sociálních služeb Datum konání:25. března 2009 Místo: PedF UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, posluchárna P22 I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

Cestovní plánovač. Podrobná esej. Aplikace bude fungovat v podobě webového portálu. Uživatel musí zadat vstupní údaje pro cestu:

Cestovní plánovač. Podrobná esej. Aplikace bude fungovat v podobě webového portálu. Uživatel musí zadat vstupní údaje pro cestu: Přemysl Čech Cestovní plánovač Podrobná esej 1. Cíl Cílem projektu je vytvořit komplexní webový portál pro pohodlné plánování jakékoliv cesty po světě zahrnující ubytování, stravování, návštěvu atrakcí

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli?

Kde jste se o dnešní akci dozvěděli? JEDNORÁZOVÉ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ V MZM CÍL Zjistit v návaznosti na předchozí Výzkum návštěvníků 55+ další aspekty související s návštěvou seniorů v muzeu a také jejich případný

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více