ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB"

Transkript

1 ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA Zadavatel: Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Vytvořil: Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. Datum zpracování: Listopad prosinec 2011

2 Obsah: 1 Úvod 5 2 Cílová skupina Definice cílové skupiny - teoretické vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením Zastoupení osob se zdravotním postižením v populaci ČR Specifika cestování osob se zdravotním postižením Způsoby pohybu/cestování cílové skupiny Lidé odkázaní na pomoc vozíku Turisté se ztíženou možností pohybu Nevidomí Neslyšící 12 3 Cestování OZP ve specifických územích a v národních parcích Příklady dobré praxe péče o OZP ve specifickém území z ČR i zahraničí Švédský národní park Söderasen Bavorský národní park Bayerischer Wald Národní parky Velké Británie a Národní park Peak District Další příklady projektů ze světa, které se věnují bezbariérovému CR Dobré příklady informačních projektů bezbariérového ubytování ze světa Analýza potřeb OZP pro cestování do a v NP Stávající nabídka v národních parcích ČR pro OZP Národní park České Švýcarsko (www.npcs.cz) Národní park Podyjí (www.nppodyji.cz) Krkonošský národní park (www.krnap.cz) 37 4 Příklady dalších aktivit bezbariérové turistiky v ČR Další aktivity bezbariérové turistiky v ČR Projekt Euroklíč 43 5 Bezbariérové cestování v NP Šumava Stávající nabídka pro OZP v Národním parku Šumava Způsoby a možnosti ubytování pro OZP v NP Šumava Jihočeský kraj Plzeňský kraj 68 2

3 5.3 Doporučení pro systematické řešení bezbariérového cestování v Národním parku Šumava Finanční rozvaha řešení bezbariérového cestování v NP Šumava Analýza možností financování projektů cestování OZP po NP Šumava Tři příklady recentně realizovaných projektů v ČR Fundraising pro NP Šumava Konkrétní možnosti financování dotační tituly ČR, EU Národní programy Krajské dotační tituly Evropské dotační tituly Programy přeshraniční spolupráce: Projektový zásobník oblasti NP Šumava z hlediska podpory bezbariérového cestování Návrh projektových záměrů z pohledu OZP v NP Šumava Využitelnost tématu z pohledu Public Relations pro NP Šumava SWOT analýza bezbariérového cestování v NP Šumava 88 6 Závěr 91 7 Použité zdroje 92 3

4 Tabulka 1 Seznam zkratek Zkratka ČR DTC ENAT EU GIS CHKO KIPR KRNAP MPSV ČR MŽP ČR NNO NP NRZP OP OP VK o.p.s. o.s. OZP PR ROP SWOT USA WHO ZTP ZTP/P Česká republika Disabled Travellers Companion Popis European Network for Accessible Tourism (Evropská síť pro dostupné cestování) Evropská unie Geografické informační systémy Chráněná krajinná oblast Krajinný integrovaný plán rozvoje regionu NP Šumava Krkonošský národní park Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo životního prostředí České republiky Nestátní nezisková organizace Národní park Národní rada osob se zdravotním postižením Operační program Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost Obecně prospěšná společnost Občanské sdružení Osoba se zdravotním postižením Public relations Regionální operační program Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb Spojené státy americké Světová zdravotnická organizace, World Health Orgaization Zvlášť těžké postižení Zvlášť těžké postižení/průvodce 4

5 1 ÚVOD Tato analýza si klade za cíl identifikovat možnosti cestování osob se zdravotním postižením v Národním parku Šumava. Před samotnou identifikací možností je třeba vymezit cílovou skupinu a zjistit její specifické potřeby, které se liší podle druhu postižení. Dále analýze předchází představení příkladů dobré praxe ze zahraničí, jimiž se můžeme inspirovat, a analýza stávající nabídky a vybavenosti pro bezbariérového cestování v ČR obecně a v národních parcích. Stěžejní částí analýzy je zjištění možností financování projektů cestování OZP po NP Šumava. V závěru práce je provedena SWOT analýza, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a rizika spojené s cestováním OZP v NP Šumava. 5

6 2 CÍLOVÁ SKUPINA V úvodu je třeba vymezit cílovou skupinu a vysvětlit různá chápání pojmu osoba se zdravotním postižením. 2.1 Definice cílové skupiny - teoretické vymezení pojmu osoba se zdravotním postižením Společnost je tvořena lidmi různých národností, ale i kultur, a každá z nich jiným způsobem přistupuje k osobám se zdravotním postižením (dále OZP). U nás se vlivem polistopadových událostí (roku 1989) mnohé změnilo. Dříve byly tendence takové osoby izolovat, nejlépe v malých odlehlých obcích v ústavech. Osobám s těžším postižením se nedostávalo ani vzdělání, byli označováni za nevzdělavatelné. Mnohdy,,přežívali v nedůstojných podmínkách, nebylo přihlédnuto k jejich specifickým potřebám. Nyní se u nás společnost snaží různými způsoby připravovat takové podmínky, které by respektovaly specifické potřeby OZP. Z analýzy české i zahraniční literatury vyplývá určitá nejednotnost v užívání pojmu postižení, postižený člověk, člověk s postižením (PROCHÁZKOVÁ, 2009). Možno však zaznamenat určitý posun od označování osob s postižením - již nemluvíme o postiženém, ale o člověku, osobě či jedinci s postižením. Rovněž se při definování osob s postižením nezabýváme jejich postižením, jejich nedostatky, ale jejich potenciálem a potřebou pomoci a podpory (PROCHÁZKOVÁ, 2009). Angličtí autoři užívají pojem handicap, ale i novější, pro někoho méně diskriminující nebo stigmatizující disabled (znevýhodněný, postižený). V ČR se většinou upřednostňuje výraz postižený nebo zdravotně postižený (člověk). Pokud se hovoří o uplatnění v pracovním procesu, používají se pojmy jedinci se sníženou či změněnou pracovní schopností. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., (ze dne 13. května 2004) v 67 považuje za osoby se zdravotním postižením ty fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen,,osoby s těžším zdravotním postižením ), částečně invalidními a rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen,,osoby zdravotně znevýhodněné ). Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm. c) se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Nově se potom s účinností od posuzuje invalidita podle Vyhlášky MPSV ČR č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti pro účely invalidity a tři stupně invalidity zavádí Zákon č. 306/2008 Sb., který novelizuje současný zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Neexistuje jednotná definice, která by pojem postižený vymezovala. Český pedagogický slovník vysvětluje pojem,,postižený jako:,,postižený je jedinec postižený nějakým druhem trvalého tělesného, duševního, smyslového nebo řečového poškození, které mu bez speciální pomoci víceméně znemožňuje splňovat požadavky běžného vzdělávacího procesu a provozu. HARTL, HARTLOVÁ (2000) uvádějí, že se jedná o,,jakoukoli poruchu duševní nebo tělesnou, která může být dočasná, dlouhodobá nebo trvalá, která brání jedinci účinně se přizpůsobit běžným nárokům života. Dnes se pojem postižený člověk stále více nahrazuje jinými termíny, jako jsou např. znevýhodněný člověk 6

7 nebo člověk se speciálními potřebami. Je to zejména z důvodu posunu ve formálně právním posuzování postavení postižených, kteří už nejsou pouze předmětem začleňování do společnosti, ale přispívají také k její rozrůzněnosti. Tito lidé nejsou jiní, mají jen v různých fázích svého života jiné potřeby. A tím, jak společnost v naplňování těchto potřeb postižené podporuje, je klasifikována společnost, ne postižení (TITZL 2000). Protože se jednotlivé definice odlišují, dalo by se říct, že určitým způsobem vytvořila Světová zdravotnická organizace (WHO World Health Organization) jednotné řešení při obecném vymezení pojmu postižení, která se ve své Mezinárodní klasifikaci poškození, omezení a postižení (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, 1980) zaměřuje na dopad postižení jedince a rozlišuje tři oblasti. Jedná se o: impairment (vada, poškození) jakákoliv ztráta nebo abnormálnost psychologické, fyziologické nebo anatomické struktury nebo funkce, disability (omezení, znevýhodnění) jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z vady) schopnosti jednat a provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro lidskou bytost považují za normální, handicap (postižení) nevýhoda vyplývající pro daného jedince z jeho vady nebo postižení, která omezuje nebo znemožňuje naplnění role, která je pro tohoto jedince (s přihlédnutím k věku, pohlaví a sociálním a kulturním činitelům) normální, postižením podmíněné nevýhody v sociální struktuře. Definice samotného postižení Světové zdravotnické organizace (WHO) zní:,,částečné nebo úplné omezení schopností vykonávat některou činnost nebo více činností, které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu. To ale nemusí být vysvětlováno jako snížení kvality života jedince nebo jeho schopnost vzdělávat se a pracovat. Pokud k něčemu obdobnému dochází, vypovídá to, že asi nebyly využity mechanismy podporující vyrovnání příležitostí a kompenzující překážky nebo tyto mechanismy nebyly vůbec vytvořeny. To potom vede k tomu, že je jedinec znevýhodněn oproti jiným lidem ve společnosti (NOVOSAD, 2009). Vždyť je v zájmu každé vyspělé společnosti podporovat a pomáhat takovým jedincům k vyrovnání jejich šancí. Dnešní pohled k této problematice už vnímá nejprve samotného člověka a až poté si všímá jeho případného postižení. Změny nastaly i v přístupu postiženého jedince ve společnosti a roli společnosti. Dříve se uvažovalo o začlenění postiženého jedince do společnosti, potom byly snahy, aby se jedinec přizpůsobil společnosti a jejím podmínkám, nyní už jsou tendence, aby se společnost změnila, přizpůsobila a nastavila takové možnosti a podmínky, které by vycházely vstříc specifickým potřebám jednotlivců. S tím souvisí i v poslední době používané pojmy integrace (scelení, ucelení, sjednocení) a inkluze (uzavření, zahrnutí). Už FREJKA (1929) říká, že Rudolf Jedlička formuloval požadavek, aby si stát,,sám uvědomil svou povinnost starati se o zmrzačelé, a aby se naučil dívati se na investice pro zmrzačelé jako investice užitečné, které by se státu dobře národohospodářsky vyplácely, neboť je vhodnějším starati se o léčbu a výchovu mrzáků, než platiti zmrzačelým doživotní renty nezaměstnanosti. 2.2 Zastoupení osob se zdravotním postižením v populaci ČR Na základě komplexnějšího průzkumu Českého statistického úřadu (2007) zastoupení OZP v české populaci vyplývá, že z 10,287 milionu obyvatel ČR představují 9,87 % OZP. K uvedenému šetření se vycházelo z následující definice:,,zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové anebo duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze oprávněně předpokládat, že tento stav potrvá déle než jeden rok. Odlišnost od typického stavu pro odpovídající věk musí být 7

8 takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby. K nejčastějším typům zdravotního postižení patří onemocnění vnitřních orgánů, zejména oběhové soustavy, zhoubné novotvary a nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek. S menším rozdílem je následují nemoci nebo postižení pohybového ústrojí. NOVOSAD, 2009) uvádí šest základních typů zdravotního postižení, které byly rozlišeny při tomto šetření. Jedná se o: 572 tisíc osob s vnitřním postižením, 550 tisíc osob s tělesným postižením, 128 tisíc lidí s duševním postižením, resp. psychiatrickým onemocněním, 107 tisíc lidí s mentálním postižením, 87 tisíc osob s postižením zraku, 75 tisíc osob s postižením sluchu. Vezmeme-li v úvahu celé spektrum zdravotních postižení, tvoří tato skupina 10 % z populace. Všichni tito občané patří do skupiny potenciálních návštěvníků národních parků. Při cestování jsou mnohdy více nebo méně odkázáni na doprovod či pomoc svých rodinných příslušníků a přátel. Tedy s jedním člověkem se zdravotním postižením cestují 1 až 2 další osoby. V ten moment si je třeba uvědomit, že kvalitní přípravou podmínek pro zdravotně postižené návštěvníky národních parků rázem oslovujeme 20, spíše i 30 % populace. A to je cílová skupina, která již rozhodně zasluhuje velkou pozornost podnikatelů. Jenom vozíčkářů je v České republice zhruba a ročně jich přibývá. Podobné potřeby turistických cest jako vozíčkáři mají i senioři s holemi, nemocní s berlemi, ale také rodiče s dětskými kočárky. Dohromady má tato cílová skupina jenom v ČR kolem lidí. Proto cíleným marketingem na skupinu osob se zdravotním postižením můžeme k podnikatelům do národních parků přivést poměrně zajímavou kupní sílu. 2.3 Specifika cestování osob se zdravotním postižením Možnost volného pohybu a kontakt s přírodou jsou jedny ze základních potřeb člověka. Při stále silnějším obklopení civilizací a jejími ochranitelskými výdobytky zároveň nabývá na síle potřeba potvrzování vlastních biologických kořenů. Záleží na osobnosti každého člověka, kterému z obou součástí svého životního prostoru přikládá větší váhu. Zda touží spíše po prožitku z přírody, nebo po bludišti městských ulic a lákadel v něm se nabízejících. Zda se zdravotně postižený člověk odváží čelit nástrahám přírody a otevřené krajiny, nebo je mu lépe v bezpečí domova a jasně vymezeného uličního teritoria. Pro zdravého člověka v podstatě není problém se samostatně pohybovat v jakémkoliv standardně bezpečném prostředí. Chůze po ulici je stejně přirozená jako toulky po lesní cestě. Dokáže se plně orientovat, registrovat či předvídat možné překážky a vyhnout se jim, případně je překonat. Je omezen prakticky jen svou momentální kondicí. Pokud se nepohybuje v extrémním prostředí, či tam, kde je jeho činnost předem závislá na spolupráci s druhými, může se spolehnout sám na sebe, na své vlastní síly a schopnosti. I osoby se zdravotním postižením jsou lidé jako všichni ostatní, mají různé zájmy, koníčky, záliby. Jen s tím rozdílem, že tyto své aktivity musí spojit se svými možnostmi, které je mnohdy omezují. Neméně důležité jsou pro mnohé z nich i finanční náklady. Ne každý z těchto lidí má práci nebo může pracovat. Tito lidé bývají závislí na svých invalidních důchodech či různých příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením, nebo na dávkách státní sociální podpory, proto často zvažují své možnosti i z tohoto hlediska. 8

9 Člověk s nějakým druhem tělesného či smyslového postižení je mimo své důvěrně známé a pro něj přizpůsobené prostředí (domov, pracoviště) zpravidla odkázán na nějakou formu pomoci a spolupráci s druhými. Někteří potřebují k sobě doprovod (asistenta), někdo vodícího / asistenčního psa, jiní používají kompenzační pomůcky. Člověk se zdravotním postižením musí překonávat bariéry, potřebuje být maximálně informován o prostředí, ve kterém se pohybuje. Při jakémkoli cestování musí člověk s handicapem počítat a svou cestu musí velmi dobře naplánovat a načasovat. Pokud nemá vlastní dopravu, cesta musí být promyšlená i v souvislosti s hromadnou dopravou, její dostupností či vzdáleností od cílového místa. Od osob, kteří jsou postiženým osobám ku pomoci se vyžaduje schopnost bezproblémové komunikace s nimi, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Oč jednodušší by pro ně bylo, kdyby mohli nahlédnout do nějakého katalogu či publikace, která by jim nabídla souhrnné, ucelené informace o místech vhodných k rekreaci, výletům alespoň v rámci nějaké lokality, popřípadě v rámci celé republiky, kde by se dozvěděli něco blíže o daném místě, o možnostech poskytovaných služeb restauračních a ubytovacích zařízení, o připravenosti regionu pro osoby se zdravotním postižením (pro koho je dané místo dobře dostupné či je nějaký problém v bariérovosti). Není nic horšího, než když někam přijedete, tak až na místě zjistíte, že protože jste na vozíku, nedostanete se do budovy, nemají pro Vás upravené toalety či další jiné potřebné služby. I zdraví lidé, když jedou někam na výlet či dovolenou, jedou na místa osvědčená, kam se rádi vrací, nebo hledají místa, která jsou pro ně neznámá, zajímavá, lákavá. Možná volí i na základě doporučení někoho známého. Vždy je ale bude zajímat, jaké služby dané místo nabízí, dopravní dostupnost, možnosti stravování, ubytování, zajímavosti v okolí, využití volného času, půjčovny sportovních potřeb. Osoby se zdravotním postižením toto také zajímá, ale potřebují mít více informací v souvislosti s jejich postižením. Poslední dobou se již v této oblasti objevují první vlaštovky. Některé organizace (většinou jde o nestátní neziskové organizace NNO) se pokouší mapovat a monitorovat části našeho území pro potřeby osob se zdravotním postižením z hlediska sociální turistiky. Ale jsou i takové organizace, které se snaží přiblížit zajímavá místa ve větších městech (většinou Praha) jako jsou památky, parky či některé stezky. Protože to je celkem finančně nákladná záležitost, není takových organizací mnoho. Většina organizací se problém snaží finančně řešit v rámci realizace nějakého projektu, který se k této problematice vztahuje. V poslední době se tato problematika stává zajímavou i pro psaní závěrečných, diplomových či bakalářských prací. Zatím jich není moc, ale už se i studenti pokoušejí zamýšlet nad touto oblastí. Sice nebudou mít finanční prostředky na vydání nějaké brožury, ale jejich výzkum může přispět jako podklad jednotlivým organizacím k zmapování některého regionu. 2.4 Způsoby pohybu/cestování cílové skupiny Způsoby pohybu a cestování cílové skupiny se liší podle druhu postižení. Pro účely této studie probereme specifické potřeby OZP při pohybu a pobytu v přírodě, a to zvlášť pro osoby na invalidním vozíku a osoby s omezenou pohyblivostí, pro nevidomé a pro neslyšící. Každý druh handicapu má svá úskalí a vyžaduje specifický přístup. Zázemí národních parků poskytuje pohyb většinou po zpevněných cestách (částečně i asfaltových), turistické přístřešky, základny či ubytovny s běžným přístupem nijak zvlášť bezbariérovým. I v těchto poněkud ztížených podmínkách je pobyt v přírodě pro milovníky přírody s handicapem možný, zvláště pokud mají kolem sebe přátele či asistenty ochotné pomoci a dostatek informací. Pak je možné zdolávat i spletité kořeny stromů a kamenité cesty stoupající strmě vzhůru. 9

10 2.4.1 Lidé odkázaní na pomoc vozíku Někteří vozíčkáři jsou schopni se po zpevněné cestě pohybovat vlastními silami, záleží na charakteru a stupni postižení. Zde jim může být překážkou pouze příliš velké převýšení či délka trasy. Ti, kteří se nemohou plně spolehnout na sílu a pohyblivost svých paží, potřebují někoho, kdo bude vozík tlačit. V opravdu těžce schůdném terénu mohou pomoci další dva lidé, kteří z obou stran vozík chytí nad předními kolečky a pomáhají táhnout. Na tato místa je možné uvázat i tažné lano. Je nutno zdůraznit, že takový způsob zdolávání terénu může být opravdu fyzicky náročný. Pro člověka sedícího na vozíku nemusí být ani zvlášť příjemný, protože bývá nakloněn dozadu jízda na vozíku po zadních kolech je v terénu vhodnější, malá přední kolečka se zasekávají o nerovnosti, a jízdou po nerovnostech patřičně vytřásán, což může zásadně narušit stabilitu sedu. Další variantou je pohyb na elektrickém vozíku, který v mnohém dopomáhá svému majiteli v samostatnosti. Dokáže na něm ujet poměrně velkou vzdálenost do dalšího nabíjení baterie, poradí si i s převýšením v krajině či s lehčím terénem. Kamenem úrazu bývají ovšem písčité cesty, kde kola elektrického vozíku podkluzují a majitel vozíku v tu chvíli může uvíznout na místě. V terénu se člověk na vozíku prakticky nepohybuje vlastními silami, proto mu může hrozit prochladnutí, i když z ostatních může řinout pot. Stačí, když fouká chladnější vítr, o dešti nemluvě. Proto u něj dvojnásob platí, že by měl mít k dispozici teplý oděv, ochranu proti větru, případně i rukavice a čepici. Vhodná je i speciální pláštěnka, která překryje jak nohy sedícího člověka, tak i zadní opěrku vozíku, a voda stéká zcela mimo vozík. Při použití běžných pláštěnek hrozí, že voda nateče sedícímu člověku přímo do klína a za záda a v kombinaci s chladem mu způsobí nemalé útrapy. Zajímavá zkušenost je s dřevěnými lávkami na naučných stezkách ve zvlášť chráněných oblastech, např. na slatinách. Jsou-li chodníky tvořeny krátkými vodorovnými prkénky či kulatinami, pohyb s vozíkem na nich je s patřičnou opatrností možný i když ne zrovna příjemný. Některé lávky však jsou (zejména po rekonstrukci) tvořeny třemi podélnými prkny a mezery mezi nimi mají takovou rozteč, že do nich kola vozíku přesně zapadnou. Jízda s vozíkem je na takovýchto lávkách velmi obtížná, nebo dokonce nemožná Turisté se ztíženou možností pohybu Mnoho lidí s tělesným postižením není přímo odkázáno na vozík, ale s oporou či dopomocí jsou schopni samostatné chůze. Způsob jejich chůze je velmi individuální, od těch, kteří chodí velmi pomalu a s velkou námahou, až po takové, kteří se o berlích pohybují dokonce rychleji, než je běžná chůze zdravého člověka. Typ terénu, po kterém se mohou pohybovat, je přímo závislý na jejich možnostech. Někdo je rád, když ujde pár desítek metrů po rovné cestě, jiný hravě vyskáče vzhůru po kamenech. Sjednocujícím faktorem je však to, že lidé se ztíženou možností pohybu zpravidla ujdou kratší vzdálenost a nižší rychlostí. Ti, kteří jsou si vědomi svých limitů, si s sebou berou obvykle vozík, na který se mohou kdykoliv posadit, odpočinout si či urazit část trasy na vozíku. Na rozdíl od lidí přímo odkázaných na vozík jsou však schopni překážku, která by byla s vozíkem těžko překročitelná, zdolat po nohou, buď sami, nebo s pomocí průvodců. S touto možností je dobré počítat při plánování trasy. Jsou též tací, kteří chodí samostatně bez pomůcek, ale ve složitém terénu ztrácejí jistotu a rovnováhu, proto potřebují příležitostnou oporu. Tito milovníci přírody se rovněž rychleji unaví a rozhodně neujdou mnohakilometrové trasy. Paradoxně pro ně může být lepší chůze po měkké lesní půdě nežli po tvrdé asfaltové cestě. 10

11 Při výletu do přírody nebo návštěvě parku pomáhá: dostupné informace o délkách a kvalitě tras (v kilometrech, u náročnějších tras v metrech), kvalitě jejich povrchu (asfalt, písčité podloží, ušlapaná půda, štěrk...), převýšení (stoupání, klesání), možnosti prochladnutí (na kterou trasu se přiobléknout vede ve skalách, hlubokým lesem...) upozornění na specifika naučných stezek nebo specifických míst na trase lávky, chodníčky, přechody přes vodu, mosty, schůdky...) dostupnost bezbariérového sociálního zařízení (aby si turista s postižením podle toho mohl naplánovat trasu, neboť není pro něj většinou možné toaletu řešit v přírodě) případná možnost bezbariérového ubytování v okolí (tyto informace jsou často náročné na dohledání a přitom hodně pomáhají v rozhodování někam se vydat) Nevidomí Situace lidí s úplnou nebo částečnou ztrátou zraku je velmi různorodá. Vliv na jejich schopnosti orientace v prostoru a na samostatnost má mnoho faktorů. Jedním z nejpodstatnějších je období, kdy o zrak přišli - zda až během života, nebo jsou nevidomí od narození. Někteří se dokázali na svět temnoty dobře adaptovat, jiní potřebují stálý doprovod a ochranu. Dalším faktorem je, jak velká ztráta zraku je postihla, jestli plná nebo částečná. Každopádně nevidomí vnímají přírodu velmi intenzivně všemi ostatními smysly. Jejich základním orientačním smyslem bývá sluch. Vytvářejí si zvukovou mapu prostředí, v němž se vyskytují. Proto pro ně bývá mnohem náročnější poznávat nová místa. Neznámé zvuky přicházející z otevřeného nového prostoru je mohou zneklidňovat a dezorientovat. Je důležité s nevidomými stále komunikovat, podrobně jim vysvětlovat, jak vypadá okolí, jaké překážky jsou před nimi, kudy se jde, kdo jde s ním. Upozorňovat na jevy, které možná můžeme považovat za samozřejmé a nevýznamné, ale nevidomým mohou pomoci utvořit si ucelenější představu, kde jsou. I osahání kmene stromu, listů na větvích, trávy u nohou či vody v potůčku může mít pro nevidomého prvořadý význam a umožní mu přímé spojení s přírodou. Při vedení nevidomého se držíme obecných zásad kontaktu s nevidomým. Příkladem může být že nevidomý se volně přidržuje za loket svého vůdce. Ten je vždy o krok napřed a upozorňuje na případné překážky a změny terénu a další. Při výletu do přírody nebo návštěvě parku pomáhá: informace o trasách v Braillově písmu nebo informace na webových stránkách blind friendly, aby nevidomí mohli maximum informací získat předtím, než se na trasu vydají upozornění na nebezpečné úseky během trasy dopředu (skály, převisy přes cestu, nerovnosti, srázy a stěny, mokřiny...) hmatová expozice, která přiblíží nevidícímu terén i přírodní zvláštnosti té dané oblasti možnost průvodcování na některých trasách. 11

12 2.4.4 Neslyšící SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU Osoby se ztrátou sluchu se dokážou v přírodě orientovat a pohybovat bez větších problémů. Pokud by se neslyšící člověk ocitl zcela sám uprostřed divočiny, možná by se mu mohlo stát osudným, že neslyší například varovný řev tygra nebo dusot stáda nosorožců, ale takové situace můžeme pro případ českých národních parků vyloučit. Rozhodující je tedy v případě výletu do přírody přítomnost někoho, kdo se dokáže s neslyšícím domluvit znakovou řečí nebo existuje dostatek informací v písemné podobě. Při výletu do přírody nebo návštěvě parku pomáhá: podrobné písemné materiály o lokalitě i o trasách znalost znakové řeči u některého ze zaměstnanců v informačním centru Pro lidi s hendikepem, kteří se do parku chtějí vydat sami, by mohlo být přínosné zapůjčení zařízení, které by v případě nouze mohlo přivolat pomoc a které by daný člověk získal při vstupu do parku (výměnou za zálohu) a při návratu vrátil. 12

13 3 CESTOVÁNÍ OZP VE SPECIFICKÝCH ÚZEMÍCH A V NÁRODNÍCH PARCÍCH Kapitola 3 přibližuje zkušenosti s cestováním ve specifických územích v ČR i v zahraničí, mezi něž patří i národní parky. 3.1 Příklady dobré praxe péče o OZP ve specifickém území z ČR i zahraničí Pro naplnění potřeb cílové skupiny byla provedena internetová rešerše obdobně orientovaných projektů i v jiných národních parcích Evropy a světa. Cílem bylo zachycení případných trendů a možnost využít dobrých zkušeností pro české národní parky. V dalších kapitolách jsou uvedeny 3 příklady dobré praxe využitelné pro české NP Švédský národní park Söderasen (http://www.nationalpark-soderasen.lst.se/) Tento národní park má velmi pěkné, přitom kompletně bezbariérové návštěvnické centrum. Dále má vybudované dvě stezky s informačními tabulemi, vhodné jak pro vozíčkáře, tak pro maminky s kočárky. Jedna je 800 a druhá 1100 metrů dlouhá (k jezerům). Považujeme to za klasický příklad dobré praxe, která by se mělo objevit i v případě všech našich národních parků Bavorský národní park Bayerischer Wald (http://www.nationalpark-bayerischer-wald.de) Bavorský národní park Bayerischer wald na handicapované návštěvníky pamatuje a připravil pro ně celou řadu atrakcí. Přímo z webových stránek citujeme: Ne jen lidé s dlouhodobým tělesným nebo závažným duševním postižením, ale i lidé dočasně omezení ve své pohyblivosti nebo starší občané - ti všichni rádi prožijí svou dovolenou pokud možno bezbariérově. Parkoviště pro postižené, osobní výtahy, rampy, výtahy podél schodišť, místnosti a toalety pro postižené - všechno jsou to zařízení, která najdete v našich návštěvnických centrech a která se starají o možnost vstupu těchto osob do většiny prostor a účasti při nejrůznějších akcích. Informace o speciálních aktivitách obdržíte v informační budově u parkoviště v Ludwigsthal, v budově Stráže NP u parkoviště v Neuschönau a samozřejmě ve všech informačních a návštěvnických centrech. 13

14 Mezi největší taháky NP BW patří: Kompletně bezbariérové informační centrum Hans Eisenmann-Haus Areál lesních her ve Spiegelau, kde jsou stezky pro vozíčkáře Venkovní areál malých obor pro zvěř s okružní, 7km dlouhou cestou. Areál má bezbariérové toalety u parkoviště a na dalších 3 místech. Výborný vzor bezbariérovosti je Stezka v korunách stromů v Neuschönau (http://www.baumwipfelpfad.by/bwp_cz/index.php) - stezka je dobře přístupná pro vozíčkáře, přímo z parkoviště na stezku vede výtah. Stezka je maximálně se 6 % stoupáním. Bezbariérové toalety jsou samozřejmostí. Dále má NP velmi dobře zpracovaný materiál, který byl speciálně připraven pro osoby se zdravotním postižením. V celém spektru je seznamuje s nabídkou atrakcí, ale také ubytování a možností stravování pro zdravotně postižené návštěvníky. Uvedený matriál představuje celkovou mapu s vyznačení jednotlivých destinací (celkem 77 bodů na mapě) kde tělesně postižení návštěvníci NP BW mohou nalézt servis a zázemí adekvátní jejich potřebám. Je to jistě další vzor materiálu, který i české NP měly pro své handicapované návštěvníky připravit. 14

15 3.1.3 Národní parky Velké Británie a Národní park Peak District Národní parky Velké Británie představují jeden ze vzorů v prezentaci národních parků na internetu, jakožto míst vhodných pro turistiku, a to včetně do nejmenšího detailu definované problematiky národní parky pro všechny. Národní parky jsou tu pro všechny a my pracujeme velmi tvrdě, abychom zajistili, že krajina, scenerie a inspirace z národních parků byli dostupné opravdu každému, bez ohledu na to jaké má potřeby přístupnosti hovoří za vše. Na centrálních stránkách je zmíněna problematika Accessible National Parks, (www.nationalparks.gov.uk/accessforall). Jsou zde profesionální a přitom velmi laskavou formou dostupné informace o přístupnosti každého národního parku. U každého z 15 NP zde najdeme informace o tom kde zaparkovat, kde jsou přístupné bezbariérové toalety a kde a jaké jsou přístupné budovy. Na centrálních stánkách je odkaz na web každého z 15 NP, který má na svých stránkách detailnější kapitolu Access for all, většinou s vlastní brožurou, připravenou ke stažení. Celý systém s (fotogalerií, mluvenými průvodci, tištěnými průvodci, materiály v Braillovu písmu, videi, parkovacími místy, přístupnými budovami, ubytováním, restauracemi atd.) můžeme pojmout jako vzorový model pro záměry v ČR. Z dostupných informací se nám zdá, že právě národní park Peak District je absolutním vzorem k bezbariérovému cestování. Na internetových stránkách je možné najít pestrou paletu nápadů jak je možné přistupovat k handicapovaným návštěvníkům národního parku. Stránky doporučujeme prostudovat, jako vzorové příklady uvádíme: Access Peak Project Je série videopořadů, které ukazují vozíčkáře a osoby s jinými pohybovými problémy jak si snadno mohou užívat prostředí národního parku Peak District. Filmy jsou dostupné na stránkách národního parku, na Youtube, ale také na DVD, které je možné si zakoupit, jakožto součást finanční podpory celého projektu. 15

16 Je série videopořadů, které ukazují vozíčkáře a osoby s jinými pohybovými problémy jak si snadno mohou užívat prostředí národního parku Peak District. Filmy jsou dostupné na stránkách národního parku, na Youtube, ale také na DVD, které je možné si zakoupit, jakožto součást finanční podpory celého projektu. Access Passport Originální a milý projekt je tzv. Access Passport. Jedná se o jakýsi cestovní pas kam si handicapovaní cestovatelé dělají razítka z navštívených míst. Audioprůvodce 13ti dílný audioprůvodce po národním parku Peak Distrikt. Audio nahrávky jsou ve formátu mp3. V informačních střediscích je možné si zdarma zapůjčit mp3 přehrávač, nebo je možné si audioprůvodce nahrát do mobilu. K audiorpůvodci je připravena mapa zobrazující průvodcovaná místa. Možno využít pro nevidomé a pro lidi se zbytky zraku. A nejen pro ně. Místa k navštívení Perfektní a vzorová interaktivní mapa na internetu, kam si návštěvník může kliknout do jednotlivých bodů a vzápětí mu vyjede mapa s popisem detailu zvoleného místa Informace je srozumitelná, graficky velmi přehledná, podávající informace o nabídce využití pro osoby se zdravotním postižením. Grafika je vhodně doplněna srozumitelnými piktogramy, viz níže Další příklady projektů ze světa, které se věnují bezbariérovému CR Stránky ENAT. Uvádí spojení s informacemi o přístupnosti o místech na celém světě. Jedním z profilových projektů je také Athena na cestách, Trianon Čechy, o.s. je jedním z hlavích partnerů tohoto projektu. Wheel the World je propracovaná on-line databáze se zdrojovými zprávami o cestování postižených v různých 16

17 kategoriích. Disability World je propracovaná on-line databáze s informacemi o přístupnosti hotelů, ubytování a turistických atrakcí. Disability Travel and Recreation Resources uvádí mnoho spojení zaměřených na plánování cestování, různé destinace, dopravu, cestování letadlem, knihy a tábory pro děti. MossRehab ResourceNet uvádí adresy a spojení na cestovní kanceláře, hotely, pronájem dodávek, zdrojové zprávy pro cestovatele, cestovní publikace a další. DisabledTravelers.com je databáze se spojením a s informacemi o cestovních kancelářích, organizátorech exkurzí, cestách za dobrodružstvím, pronájmu dodávek a zařízení, výletních plavbách, cestování letadlem, dále poskytuje rady ohledně přístupu, výměny bydlení, společníků pro cestování, také zdrojové informace a kritiky. Stránky evokují, jak velké může být toto odvětví i z byznysového pohledu. Kontakty na specializované CK. Travel Guides uvádí seznam spojení na cestovní průvodce, databáze, cesty s průvodcem, časopisy atd. Wheelchair Access uvádí seznam spojení pro mnoho zemí. Holiday Access Direct uvádí seznam spojení na lety, ubytování, pronájem vozidel, výletní plavby, služby spojené s přemístěním a cestování za dobrodružstvím. Accessible Everything je on-line blog věnovaný cestování postižených s mnoha příběhy a užitečnými spojeními. Good Access Guide pomáhá rezervovat lety a uvádí seznam spojení na ubytování a vyhlídkové plavby. Transitions Abroad.com uvádí mnoho spojení na články, mezinárodní výměnné programy, možností pro turisty, publikace, cestovní organizace a webové stránky věnované cestování. Emerging Horizons je časopis o cestování přístupný on-line, který nabízí pravidelně aktualizovaný seznam cestovních spojení na mnoho destinací na celém světě. Gimp On The Go je on-line časopis o cestování postižených s tipy na cestování, kritikami, novinkami z turistického průmyslu a mnoha užitečnými spojeními na různé destinace

18 Mobility International Schweiz má on-line databázi s mnoha internetovými odkazy užitečnými pro cestování handicapovaných po celém světě. Disaboom je on-line časopis pro postižené s užitečnými tipy, příběhy a spojeními týkajícími se cestování. Barrier Free Travel je weblog s mnoha tipy, příběhy, spojeními a rozhlasovým vysíláním (od vydavatele Emerging Horizons a různých průvodců). you-too je on-line databáze o přístupnosti míst a veřejných budov v celé Evropě. Ebility je všeobecný informační zdroj pro lidi s postižením. Global Access News je plný užitečných informací pro postižené lidi cestující po celém světě. World on Wheelz poskytuje postiženým na celém světě rady ohledně cestování. Fórum The Thorn Tree má datovou strukturu pro postižené cestovatele. Toegankelijk Reizen uvádí informace o cestování ve čtyřech jazycích. UN Enable Informace o mezinárodních právech lidí s postižením, včetně Dohody, která vstoupila v platnost v roce Dobré příklady informačních projektů bezbariérového ubytování ze světa Prostřednictvím Matching Houses si lidé s postižením mohou vyměňovat domy s jinými lidmi, kteří mají stejné potřeby, co se týká dostupnosti. Na HostelWorld.com můžete vyhledat levné a přístupné bydlení na celém světě. accessatlast.com je vyhledávací databáze dostupného bydlení. AbleToGo je databáze, která vám umožní vyhledat dostupné bydlení ve Spojeném království a v zahraničí

19 Accessible Properties.net je celosvětový adresář domů na prodej přístupných pro vozíčkáře, dostupných pronájmů a nemovitostí na dovolenou. Urlaub im Rollstuhl poskytuje informace o asi 100 ubytovacích možnostech přístupných pro vozíčkáře ve Francii, Řecku, Itálii, v Karibiku, Keni, Chorvatsku, na Madeiře, v Nizozemsku, Portugalsku, Švýcarsku, Španělsku, Thajsku, České republice, Maďarsku a v USA. Wheelchair Accessible Europe je hotelový průvodce přístupného ubytování po celé Evropě. Na webových stránkách Eurocampings si můžete vybrat a vyhledat přístupné kempinky v Evropě. Accessible holiday homes nabízí bydlení pro vozíčkáře. Trip Wheeling poskytuje informace o bezbariérovém přístupu na celém světě. Disabled World Disability Travel - součást webových stránek Disabled World o věcech, které postižení cestovatelé a jejich rodiny a přátelé musí vzít v úvahu předtím, než začnou plánovat, a během procesu plánování DPTAC Door to Door. Tento zdroj poskytuje různé informace o cestování postižených, dále vnější spojení na všechny aspekty cestování od vybírání ubytování až po lékařskou/zdravotní přípravu (v němčině) homesfordisabledpeople.com Tyto stránky poskytují informace o sedmidenním safari v Keni přístupném pro vozíčkáře. Jde o safari v malých skupinách vedené osobami, které mají zkušenosti s prací s postiženými cestovateli. Tyto webové stránky poskytují vzorový itinerář a popis různých ubytování. kenyasafaridisabled/ handicappedsafaris.htm Emerging Horizons je on-line zdroj pro postižené cestovatele. Tyto stránky poskytují všeobecné tipy na cestování a zprávy o přístupnosti, a dále spojení na různé publikace specializující se na cestování postižených. Endeavor Safaris se pyšní tím, že nabízejí velké množství safari, které mohou být ušity namíru pro cestovatele s omezenou hybností, poruchami sluchu, zraku a pro cestovatele, kteří potřebují kyslíkové 19

20 nádoby nebo dialýzu ledvin. Mají dokonale přístupná vozidla a mají mnoho bezpečnostních opatření, včetně call centra, které je v provozu 24 hodin denně, pohotovostního odvozu do zdravotnického zařízení (jeli to nutné) a další výhody. Gimp on the Go se sám označuje jako prvotřídní internetová publikace o cestování postižených. Tyto dobře uspořádané webové stránky nabízejí tipy na cestování a kritiky, a dále informační panel, kde na sebe mohou cestovatelé navzájem reagovat. Také je tu spojení na jiné zdroje zaměřené na postižené cestovatele. Tyto webové stránky poskytují pokyny týkající se elektrických adaptérů, konvertorů a transformátorů pro cestování na vozíčku do zahraničí a ohledně dalších elektrických přístrojů. hairs Toto je domovská stránka Society for Accessible Travel and Hospitality. Poskytují různé informace o cestování postižených, včetně hodnocení přístupnosti a informací o různých událostech, kterých se SATH účastní, a dále kontakty. Victoria Safaris Disability Tours. Victoria Safaris nabízí safari pro postižené, zejména pak pro vozíčkáře. Tyto webové stránky nabízejí základní informace o cestování s postiženými a spojení na jejich přístupné programy. ytours.htm World on Wheelz se specializuje na uživatele vozíčků, pomalé chodce a seniory se speciálními potřebami. Nabízí cestování ve skupinách i samostatně a jejich webové stránky poskytují výběr přístupných safari o různé délce v různých zemích, včetně vzorových itinerářů, abyste si mohli vybrat výlet, který nejlépe vyhovuje přáním a potřebám Analýza potřeb OZP pro cestování do a v NP Jednou z priorit předkládané analytické studie je objektivně zmapovat potřeby zdravotně postižených osob a definovat jejich skutečné motivy pro cestování v národních parcích ČR. Informace jsme převzali z Analýzy potřeb OZP zpracované pro Ministerstvo životního prostředí ČR, která byla postavena na základě osobních konzultací a řízených rozhovorů s představiteli cílové skupiny a dotazníkového šetření. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP), především skrze její krajské koordinátory. Při distribuci dotazníku byly využity 20

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Vypracovala: Pavlína Dobruská Vedoucí práce: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka _ Praha, 2012

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE VYBRANÁ MUZEA USA A JEJICH PŘÍSTUP K NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE SELECTED MUSEUMS IN THE USA AND WHAT THEY OFFER TO THE HANDICAPPED SAN FRANCISCO CARMEL SANTA CRUZ NEW YORK CÍL

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry v knihovnách, bariéry v nás Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry architektonické orientační komunikační Rovný přístup k informacím v knihovně pro všechny Listina základních lidských

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

BEZBARIÉROVOST NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE_VÝUKA A PRAXE

BEZBARIÉROVOST NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE_VÝUKA A PRAXE BEZBARIÉROVOST NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE_VÝUKA A PRAXE PROF. ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ_ČVUT PRAHA_FAKULTA ARCHITEKTURY_ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH OBSAH VÝUKA BEZBARIÉROVOSTI PŘEKONEJME BARIÉRY MAPOVÁNÍ

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková

Portál Pomoc na dvanáctce. PhDr. Daniela Rázková Portál Pomoc na dvanáctce Portál městské části, na kterém jsou přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti. 7. dubna 2014 PhDr. Daniela Rázková PORTÁL POMOC NA DVANÁCTCE Pomoc na dvanáctce

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ

METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ METODIKA KATEGORIZACE PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ Kritéria pro zařazení objektů do jednotlivých kategorií z pohledu osob s omezenou schopností pohybu Zpracovala Pražská organizace vozíčkářů, o. s. Úvod Mapování

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku

OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku 2013-1-ES1-LEO05-66586 SENDI - Začleňování speciálních vzdělávacích potřeb a zdravotních postižení OBECNÝ PRŮZKUM TRHU Ve Španělsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice a Bulharsku Tento projekt

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně Výsledky průzkumu úrovně podpory znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně v akademickém roce 2011/2012 Podpora znevýhodněných uchazečů a studentů na VUT v Brně Úvod Dotazníkové šetření, provedené

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE

PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE PODPORA STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ PARDUBICE Ivana Švecová Setkáníředitelů středních škol Seč 28. 11. 2014 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na UPa se zdravotním

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s.

Cykloportály krajů. RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály krajů RNDr. Marie Filakovská VARS BRNO a.s. Cykloportály podle funkčnosti Funkční : Cykloportály podle funkčnosti Nefunkční : Cykloportály a Google Viditelné: Prvních 30 na Google: cykloportály

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více