Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0 Lukáš Matyska Vedoucí práce: Ing. Jan Šotola Studijní program: Elektrotechnika a informatika strukturovaný magisterský Obor: Informatika a výpočetní technika leden 2007

2 4

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití níže citovaných pramenů. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne Lukáš Matyska 5

4 6

5 Abstract One of the methods to present saved data to the user is making the reports. This text is focused on tools for creating them using Microsoft.NET Framework 2.0 platform and Microsoft SQL Server 2005 database platform. Text describes and compares Microsoft Reporting Services and Crystal Reports XI tools. In the first part problems of reports are introduced and some basic terms are defined. In the second part basic metrics are defined and forementioned products are compared from a view of their architecture, work effectiveness and demand factor of integration into existing projects developed on three-tier architecture. Abstrakt Jednou z metod, jak prezentovat uložená data uživateli, je vytváření sestav. Tento text je zaměřen na nástroje pro jejich tvorbu na platformě Microsoft.NET Framework 2.0 a databázové platformě Microsoft SQL Server Text popisuje a srovnává nástroje Microsoft Reporting Services a Crystal Reports XI. První část textu seznamuje čtenáře s problematikou reportů a uvádí definice použitých pojmů. Část druhá definuje srovnávací metriky a zmíněné produkty navzájem porovnává z hlediska architektury, efektivity práce a náročnosti začlenění do stávajících projektů vyvíjených na třívrstvé architektuře. 7

6 8

7 Obsah 1 ÚVOD Cíl práce Slovo úvodem DEFINICE POJMŮ Sestava (Report) Report Server Procesor sestav (Report Processor) Jednotka pro práci s daty Jednotka pro vykreslování Procesor pro plánování a doručování sestav Programové rozhraní Reportovací služby (Reporting Services) Snímek sestavy (Report Snapshot) Třívrstvá architektura Databázová vrstva Aplikační vrstva Klientská vrstva SROVNÁVACÍ METRIKY Metriky srovnání architektury Metriky srovnání vývojového prostředí Metriky srovnání nároků na klienta Metriky srovnání připojení k datovému zdroji Metriky srovnání formátů výstupu sestav Metriky srovnání integrace do ASP Metriky srovnání WebForms a WinForms Metriky srovnání licencování a zavedení do provozu SROVNÁNÍ NÁSTROJŮ Architektura Architektura reportovacích služeb

8 4.1.2 Životní cyklus sestavy Formát souboru sestavy Generování sestav Srovnání architektury Vývojové prostředí MS Report Builder MS Report Designer Crystal Report Designer Srovnání vývojových prostředí Nároky na klienta Připojení k datovému zdroji Formáty výstupu sestav Integrace sestav do ASP Sestavy pro WebForms a WinForms Licencování a zavedení do provozu Licence Server CAL Procesorová licence Cenová kalkulace MS SSRS Cenová kalkulace BO CRXI Zavedení do provozu Srovnání licencování a zavedení do provozu ZÁVĚR Výsledky srovnání Zhodnocení splněných cílů SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK OBSAH PŘILOŽENÉHO CD

9 1 Úvod 1.1 Cíl práce Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s architekturou, možnostmi a rozdíly nástrojů pro tvorbu a prezentaci výstupních sestav na platformě Microsoft.NET Framework a databázové platformě Microsoft SQL Server Zaměřuje se na nástroje Microsoft SQL Server Reporting Services (MS SSRS) a Business Objects Crystal Reports XI (BO CRXI). Při srovnání porovnává tyto body: Architektura architektura reportovacích služeb, postup celého procesu od vytvoření sestavy až po její prezentaci, formát souboru sestavy, jak se sestavy generují v MS SSRS a jak v BO CRXI Vývojové prostředí nároky na programové zajištění pro tvorbu sestav, uživatelská přívětivost grafického návrhu Nároky na klienta jaké programové vybavení potřebuje koncový uživatel, aby mohl sestavy prohlížet Připojení k datovému zdroji formáty a rozhraní pro načítání dat, které poskytují oba nástroje Formáty výstupu sestav do jakých formátů lze výsledné sestavy exportovat Integrace sestav do ASP jak se dají sestavy začleňovat do ASP stránek, jak náročné je přizpůsobit sestavy již hotovým ASP stránkám, do kterých se vkládají WebForms a WinForms rozdíly mezi sestavami pro web a pro formuláře Licencování a zavedení do provozu co je potřeba na provoz sestav a jaké jsou k tomu nutné licence, kolik stojí nástroje pro vývoj 11

10 1.2 Slovo úvodem V dnešní době rozvinutých informačních technologií, kdy má člověk téměř neomezený přístup k informacím, patří k prioritním požadavkům uživatele, aby byly informace přehledně uspořádány a manipulace s nimi byla co možná nejrychlejší a nejjednodušší. Jak uvádí Lacko [1] 65 až 80 % běžných uživatelů vyžaduje informace zpracované ve formě sestav viz. Obr Obr Procentuální zastoupení uživatelů vzhledem k využití jednotlivých Business Inteligence technologií Máme-li informace uloženy například v relační databázi, jsou logicky uspořádány, můžeme je snadno udržovat a databáze nám poskytuje kontrolu nad jejich konzistencí. Formát, v jakém jsou dotazovacím jazykem vráceny, však není vhodný k jejich prezentaci. Navíc si lze těžko představit, že našim zákazníkům či partnerům umožníme přistupovat k celým tabulkám, ve kterých se mohou vyskytovat informace, které nechceme nebo nesmíme poskytovat. Ani pro naše vlastní rozhodování většinou nepotřebujeme všechny informace, ale pouze ty významné a ty, které nás zajímají. Pokud jich je velké množství, požadujeme, aby byly v seskupené formě, sumarizované nebo vyjádřené průměrnými hodnotami. Pokud chceme, aby měl klient k našim informacím stálý přístup a jejich zobrazení si mohl interaktivně měnit, využijeme pro prezentaci dat jako komunikační medium internet. Sestavy můžeme tvořit ručně v ASP stránkách na třívrstvé architektuře. Tento přístup umožňuje vytvářet sestavy přesně podle klientových představ, je ale velmi pracný a tedy i nákladný. Každou tabulku, vstupní pole, navázání dat a událostí ovládacích prvků nebo třeba export musíme zadávat ručně. Jednodušším řešením je využití moderních technologií, a to reportovacích služeb. Ty poskytují vše potřebné pro vytváření, správu a doručování sestav se současným zachováním požadavků na bezpečnost. 12

11 2 Definice pojmů 2.1 Sestava (Report) Microsoft v odkazu [8] uvádí takovouto definici sestavy, cituji: Sestava je objekt, který vypisuje, formátuje a organizuje informace podle zadaných kritérií. Příkladem sestav jsou prodejní souhrny, telefonní seznam či ový adresář. Další definici sestavy může čtenář nalézt například na serveru Micro2000 [10] a též v online rejstříku výrazů [7]. Podle uvedených pramenů a s přihlédnutím k textu z úvodní kapitoly můžeme uvést tuto definici sestavy: Definice Sestava je souhrn informací uspořádaných a formátovaných dle zadaných kritérií, připravených k prezentaci a to v takovém rozsahu, který je pro daný účel žádoucí. Definice Interaktivní sestava je sestava, jejíž zobrazované informace lze filtrovat a uspořádat dle definovaných parametrů, které může uživatel měnit. Sestavou se však někdy bude v textu zamýšlet její definice nebo též soubor definice sestavy, zkráceně soubor sestavy. Soubor sestavy definuje jak bude výsledná sestava zobrazena a k tomu se používá několik základních pojmů. Jednotlivý řádek zobrazené informace se nazývá detail. Informace v detailech se mohou seskupovat podle určených pravidel a pak detaily obklopuje hlavička a patka seskupení, které se opakují vždy na začátku a konci každého seskupení. Stejně tak se na začátku a konci každé stránky se opakují hlavička a patka stránky. Sestava může mít ještě sama uvedenu svou hlavičku a patku. 2.2 Report Server 1 Report server je služba webového serveru, která poskytuje nejvhodnější prostředky pro správu, plánování a doručování sestav, především však umožňuje prezentovat sestavy a exportovat je do různých výstupních formátů. Report Server také umožňuje online přístup k sestavám ve formě dynamických webových stránek jako odpověď na klientův dotaz. 1 Širší definice může čtenář nalézt například v odkazech [7], [9], [11] nebo [12] 13

12 Bez větší újmy na obecnosti, text seznámí čtenáře detailně s report serverem, popisem řešení od firmy Microsoft. Diagram MS Report Serveru s nejbližším okolím je na Obr Obr Diagram Report Serveru s nejbližším okolím Procesor sestav (Report Processor) Procesor sestav je srdcem celého report serveru. Pracuje v několika krocích. Nejprve získá soubor definice sestavy z databáze report serveru. Inicializuje parametry a proměnné ve výrazech sestavy a provádí další předběžné akce, které připraví definici sestavy pro sloučení s daty. V dalším kroku procesor sestav zažádá jednotku pro práci s daty o požadované uložené informace a připravenou definici sestavy se získanými daty zkombinuje. Kombinování se provádí na základě definice zobrazení, která je uložena v souboru sestavy. Data se postupně načítají po řádcích z každé sekce. Sekcí se rozumí hlavička a patka sestavy, hlavička a patka seskupení a jednotlivé detaily. V tomto kroku se též aplikují agregační funkce a výrazy. Pokud byl přijat požadavek například na generování sestavy za běhu, procesor sestav zašle zkombinovaný soubor sestavy a datový zdroj do jednotky pro vykreslování, aby sestavu přetransformovala do použitelné formy 1 Obrázek je převzat z MS SSRS Books Online [5] 14

13 jakou je například HTML, PDF nebo XML. V tomto kroku jednotka pro vykreslování očísluje stránky a doplní hlavičky a patky stránek, neboť informace o stránkování nebyly v předešlých krocích známy. Výsledek nakonec vrátí jako odpověď. Stručné scénáře akcí jsou popsány v Tab Tab Scénáře akcí procesoru sestav Požadavek Uživatel si vyžádá sestavu generovanou za běhu Uživatel vytváří snímek nebo procesor pro plánování a doručování spouští generování snímku Uživatel žádá o snímek nebo procesor pro plánování a doručování rozesílá snímky Jednotka pro práci s daty Akce report procesor získá soubor definice sestavy požádá o data sestavy jednotku pro práci s daty zkombinuje definici sestavy s daty kombinaci zašle jednotce pro vykreslování výsledek vrátí jako odpověď report procesor získá soubor definice sestavy požádá o data sestavy jednotku pro práci s daty zkombinuje definici sestavy s daty výsledek uloží do databáze report serveru report procesor získá uložený snímek snímek zašle jednotce pro vykreslování výsledek vrátí jako odpověď Jednotka pro práci s daty zprostředkovává procesoru sestav informace z datového zdroje v podobě množiny řádků požadované výstupní tabulky. Pracuje v posloupnosti následujících kroků: Otevře připojení k datovému zdroji Analyzuje dotaz na data a zjistí seznam požadovaných sloupců Spustí dotaz nad datovým zdrojem a dostane množinu řádek Pokud je to nutné, přidá k množině řádků parametry Iteruje postupně přes celou množinu řádků a vrací získaná data Každá jednotka pro práci s daty je specifická pro typ datového zdroje. Přehled všech podporovaných typů datového zdroje obou nástrojů je detailně uveden v přehledu kapitoly 4.4 Připojení k datovému zdroji na str

14 2.2.3 Jednotka pro vykreslování Úkolem jednotky pro vykreslování je na požádání procesoru sestav převést poskytnutá data na grafickou reprezentaci, odpovídající definici zobrazení. Definice zobrazení je v souboru sestavy, který byl jednotce pro vykreslování předán procesorem sestav. Formát vykreslení je specifický pro typ zařízení, kterému má být sestava doručena. Výčet všech podporovaných formátů obou nástrojů je detailně srovnáván v kapitole 4.5 Formáty výstupu sestav na str. 36. Vývojář si však díky programovému rozhraní může navrhnout a naprogramovat vlastní formát zobrazení, a proto množství výstupní formát je prakticky neomezené Procesor pro plánování a doručování sestav Procesor pro plánování a doručování sestav poskytuje podporu pro plánování a řídí práci jednotky pro doručování, která se používá ke vkládání sestav do schránek nebo sdílených umístění Programové rozhraní Programové rozhraní zpracovává všechny požadavky zaslané report serveru. K získávání požadavků používá IIS. Ty přicházejí ve formě SOAP nebo http požadavku. 2.3 Reportovací služby (Reporting Services) Dle Microsoft [4], [5] a [6] jsou reportovací služby serverově založená platforma, poskytující kompletní řešení pro vytváření, správu a doručování papírových i interaktivních webových sestav. Vytvořené sestavy mohou být prezentovány a vzdáleně spravovány přes internet. MS SSRS i BO CRXI v sobě zahrnují konfigurační, administrační, prezentační nástroje a také aplikaci pro koncového uživatele, s jejíž pomocí lze vytvářet sestavy i bez zkušeností s programováním. Reportovací služby mají též své programové rozhraní pro snadnou integraci s jinými aplikacemi. 16

15 Obr Architektura MS SSRS 1 Na Obr je znázorněn schématický diagram architektury MS SSRS. Detailní popis architektury pro oba nástroje je uveden v kapitole Architektura reportovacích služeb na str Snímek sestavy (Report Snapshot) Snímek sestavy, v tomto textu též jen snímek, je sestava obsahující definici svého zobrazení a množinu řádek získanou z dotazu od jednotky pro práci s daty. Snímek se neukládá ve vykreslené podobě, ale v surových datech. Při požadavku na vyzvednutí snímku, se pak snímek v závislosti na požadovaném formátu vykreslí. Vytváření snímků má tři výhody: Historie sestavy Udržování všech uložených snímků v čase vytváří historii sestavy a ukazuje jak se data v průběhu času měnila. Konzistence Pokud se data sestavy často mění a je požadováno, aby přistupující uživatelé měli zobrazena stejná data, přístup generování reportu není možný. Pokud však všichni uživatelé uvidí jen poslední uložený snímek, konzistence je zaručena. Výkon Naplánováním generování snímků rozsáhlých sestav v době malého vytížení report serveru se ušetří výpočetní čas procesoru sestav ve špičce. 1 Obrázek je přejat ze stránky

16 2.5 Třívrstvá architektura V třívrstvé architektuře 1, jak název sám napovídá, je aplikace rovnoměrně rozdělena mezi klienta a server do tří navzájem oddělených úrovní, viz Obr Tento model dává aplikaci výhody sdílených aplikačních objektů, snadného spravování a rozšiřitelnosti. Každá vrstva obsluhuje vlastní část celkového výpočetního procesu a sousedním vrstvám poskytuje potřebné funkce. Obr Model třívrstvé architektury Databázová vrstva Nejnižší vrstvou je databázová vrstva, která obstarává práci se samotnými daty. Databázový server zajišťuje bezpečné úložiště informací jak z hlediska ochrany přístupu a zabezpečení, tak z hlediska integrity dat. Dále databázová vrstva poskytuje prostředky pro rychlý přístup a práci s uloženými informacemi. 1 Více lze nalézt například na Dagblog [13] 2 Obrázek je převzat z adresy

17 2.5.2 Aplikační vrstva Střední vrstvou je aplikační vrstva, jež vytváří logiku celé aplikace. Jejím hlavním úkolem je poskytovat všechny potřebné funkce klientské vrstvě. Aplikační server nemusí být nutně na jiném stroji než je server databázový, ale právě možnost vzájemného oddělení dává tomuto modelu výhodu velké rozšiřitelnosti Klientská vrstva Poslední vrstvou je klientská vrstva, která poskytuje prezentační služby. Jejím dalším úkolem je umožnit klientům využívat všech služeb celého systému, které definuje aplikační vrstva. Jelikož aplikační logika je zprostředkována střední vrstvou, která je na výkonném serveru, klesají nároky na straně uživatele. Klientská vrstva je tedy tenký klient. 19

18 3 Srovnávací metriky Tato kapitola přehledně pohromadě definuje srovnávací metriky pro jednotlivé body vzájemného porovnání nástrojů MS SSRS a BO CRXI. Nadpis ve formátu 3.X Metriky srovnání abcde označuje jakého bodu srovnání se následující metriky budou týkat. Název metriky ve formátu 3.X Y abcde je následován popisem, který metriku definuje. Ohodnocení porovnávaných veličin v dané metrice je pak v každé kapitole uvedeno samostatně. V ohodnocení platí přímá úměra ve vztahu s kladným názvem metriky. Tedy pokud si název metriky můžeme položit jako kladnou otázku, například Stabilita (Jakou má nástroj stabilitu?), pak čím vyšší má ohodnocení, tím je ve srovnání lepší. Naopak pokud si název metriky můžeme položit jako zápornou otázku, například Chybovost (Jakou má nástroj chybovost?), pak čím vyšší je ohodnocení, tím je nástroj ve srovnání horší. Stupnice má rozsah Metriky srovnání architektury Metrika Možnost rozšíření služeb Srovnává možnosti dalšího rozšíření služeb. Bere v úvahu, zda je architektura modulární, jestli má programové rozhraní nebo připravený nástroj pro vložení rozšíření. Metrika Efektivita generování sestav Srovnává efektivitu generování sestav z hlediska rychlosti generování sestavy při prvním dotazu, při dalších dotazech, při vyžádání snímku. Metrika Požadavky na systémové zdroje Srovnává nástroje dle nároků na přiřazení systémových zdrojů, jako jsou požadavky na paměť, minimální konfigurace pro instalaci. Metrika Množství podporovaných platforem Srovnává množství platforem, na které lze reportovací služby nainstalovat. Metrika Vrstvy architektury Srovnává architekturu z hlediska modelu vrstev. 20

19 3.2 Metriky srovnání vývojového prostředí Metrika Uživatelská přívětivost Srovnává možnosti při návrhu, intuitivnost práce, rozvržení pracovní plochy. Metrika Stabilita Srovnává stability reportovacích služeb a vývojového prostředí. Metrika Chybovost Srovnává závažnost a množství chyb. Metrika Nároky na systémové zdroje Srovnává nástroje dle požadavků na přiřazení systémových zdrojů, jako jsou požadavky na paměť, minimální konfigurace pro instalaci. 3.3 Metriky srovnání nároků na klienta Metrika Cena Srovnává náklady na pořízení nutného software před instalací. Metrika Zkušenosti klienta Srovnává požadavky na zkušenost klienta pro práci se sestavami. 3.4 Metriky srovnání připojení k datovému zdroji Metrika Rozšířenost typu datového zdroje Srovnává dle odhadu kolik uživatelů a programů daný datový zdroj podporuje a používá. Metrika Jiná programová podpora pro práci s datovým zdrojem Srovnává počet a možnosti dalšího software pro práci s daným datovým zdrojem. Metrika Otevřenost formátu datového zdroje Srovnává zda je formát daného datového zdroje otevřený. Metrika Odolnost vůči chybám v datovém zdroji Srovnává možnosti ignorování chyb v datovém zdroji. 3.5 Metriky srovnání formátů výstupu sestav Metrika Rozšířenost výstupního formátu Srovnává dle odhadu, kolik uživatelů a programů daný výstupní formát podporuje a využívá. 21

20 Metrika Jiná programová podpora pro práci s výstupním formátem Srovnává počet a možnosti dalšího software pro práci s daným výstupním formátem. Metrika Otevřenost výstupního formátu Srovnává, zda je daný výstupní formát otevřeným formátem. Metrika Odolnost vůči chybám ve výstupním formátu Srovnává možnosti ignorování chyb ve výstupním formátu. 3.6 Metriky srovnání integrace do ASP Metrika Snadnost použití Srovnává snadnost a intuitivnost práce s komponentami pro integraci do ASP stránek. Metrika Grafické přizpůsobení stránce Srovnává možnosti grafického přizpůsobení vložené sestavy ASP stránce. 3.7 Metriky srovnání WebForms a WinForms Metrika Snadnost použití Srovnává, zda je snadnější integrovat sestavy do WebForms nebo WinForms. Metrika Grafické přizpůsobení formuláři Srovnává možnosti grafického přizpůsobení mezi WebForms a WinForms. Metrika Požadavky na další zdroje Srovnává, zda WebForms nebo WinForms potřebují pro integraci poskytnout nějaké další zdroje. 3.8 Metriky srovnání licencování a zavedení do provozu Metrika Náklady na licence Srovnává ceny licencí. Metrika Detailní nastavitelnost Srovnává množství a možnosti individuálních nastavení reportovacích služeb. Metrika Dostupnost dokumentace Srovnává rozsah dostupné dokumentace a úsilí vynaložené pro získání detailnějších informací, které v běžné dokumentaci nejsou. 22

21 4 Srovnání nástrojů 4.1 Architektura V této kapitole budou nástroje srovnávány z hlediska architektury. Text nejprve popisuje obecnou architekturu jednotlivých nástrojů a dále se zaměřuje na životní cyklus sestavy, formát souboru definice sestavy a nakonec její generování. Vždy je nejdříve popisován produkt MS SSRS, poté BO CRXI a nakonec je uvedena tabulka srovnání obou nástrojů. Takovýto formát mají všechny podkapitoly ze čtvrté kapitoly Architektura reportovacích služeb Architektura MS SSRS MS SSRS mají několikavrstvou architekturu, viz Obr Spodní vrstvu tvoří Katalog SQL Serveru, což je databáze, kterou spravuje SQL Server. Report server tuto databázi využívá k ukládání definic reportů, snímků, adresářů, zabezpečení, metadat a podobně. Report server je jádrem celého systému reportovacích služeb a stará se o běh sestav. Jeho hlavním úkolem je na základě souboru definice sestavy vykreslit sestavu v požadovaném formátu. Obstarává však také správný chod vytváření snímků a řídí proces plánování a doručování sestav. Funkce a podrobná architektura report serveru jsou popsány v kapitole 2.2 Report Server na str. 13. Obr Architektura MS SSRS 1 1 Podklady pro obrázek může čtenář nalézt v [1] a [6] 23

22 Nad report serverem se nachází vrstva aplikačních rozhraní URL, WMI a rozhraní pro webové služby. K aplikačnímu rozhraní přistupují okolní aplikace. Na URL rozhraní přistupuje webový prohlížeč. Přes WMI rozhraní spravujeme reportovací služby a na rozhraní pro webové služby přistupují všechny ostatní aplikace. Minimální požadavky na hardware jsou uvedeny v Tab Tab Minimální hardware požadavky pro MS SSRS Komponenta Minimální požadavky Procesor Pentium II 500 MHz nebo vyšší Reportovací služby 256 MB RAM (jen pro reportovací služby) Report server 50 MB MS.NET Framework MB Report Designer 30 MB Příklady a Books Online 145 MB Architektura BO CRXI Architektura BO CRXI se skládá ze separovaných avšak navzájem vnitřně propojených vrstev, které jsou optimalizovány pro jejich specifické úkony. Její rozvržení ukazuje Obr Základní vrstvy tedy jsou datová služba, služby platformy, služby pro vývojáře a klientská vrstva. Obr Architektura CRXI a nástroje z jejího okolí 1 1 Obrázek je převzat z technického přehledu [14] 24

23 Práci celého systému řídí server centrální správy (Central Management Server) zkráceně CMS, který je znázorněn na obrázku Obr CMS se skládá z množiny různých komponent a služeb, které jsou navzájem propojeny výkonnou webově založenou strukturou. CMS je odpovědný za údržbu databázových informací o celém systému. CMS též řídí přístup do centrální úložní databáze (repositury database), kde jsou uloženy aktuální fyzické dokumenty, informace o uživatelích, skupinách, zabezpečení a stavu celého systému. Minimální požadavky na hardware jsou uvedeny v Tab Obr Server centrální správy (CMS) 1 Tab Minimální hardware požadavky pro BO CRXI Komponenta Minimální požadavky Procesor Pentium III 700 MHz nebo vyšší BO Enterprise XI 1GB RAM BO Enterprise XI 5GB Performance Manager 1,5 GB Životní cyklus sestavy Životní cyklus sestavy se odehrává ve třech fázích jak je vidět na obrázku Obr Začíná návrhem sestavy ve vývojovém prostředí, kde se definují datové zdroje, zobrazená pole, grafy a celkový vzhled sestavy. Po dokončení návrhu se sestava publikuje na Report Server a přechází do fáze údržby. V této fázi se dolaďují a spravují návrhy sestav, adresáře a datové zdroje. Report Server umožňuje sestavy generovat na požádání, ale také dokáže v určených dobách vytvářet snímky sestav. Klient pak nevidí v daný okamžik aktuální data, ale údaje, které byly zaznamenány v posledním snímku. Do fáze údržby se tedy zahrnuje i plánování sestav a správa 1 Obrázek je převzat z technického přehledu [14] 25

24 historických snímků. Celý cyklus tímto však nekončí. Výsledné sestavy mohou být doručeny pomocí různých doručovacích kanálů. Avšak vzhledem k možnosti kdykoli využít online přístupu, se sestava musí uchovávat stále aktuální a celý proces se tak vrací do fáze údržby. Životní cyklus sestavy je v obou nástrojích totožný. Obr Životní cyklus sestavy Formát souboru sestavy MS SSRS používají k uložení sestav speciálně pro tento případ vytvořený definiční jazyk RDL (Report Definition Language). Kód v jazyku RDL se zapisuje formou XML dokumentu. Výsledná sestava tedy může být vytvořena nebo později upravena jakýmkoli textovým editorem nebo některým nástrojem třetích stran, který dokáže RDL editovat. Ba co více, XML soubor sestavy může být dynamicky upravován přímo za běhu aplikace při vytváření sestavy. Ovšem takovéto úpravy vyžadují velmi pokročilou znalost RDL. Možnost úpravy XML souboru však představuje jisté bezpečnostní riziko, protože může snáze dojít k pozměnění obsahu souboru. BO CRXI používají k uložení souboru sestavy binární formát. Jednotlivé objekty sestavy jsou přístupné přes jejich API. Pro BO CRXI existuje několik nástrojů třetích stran poskytujících další rozšiřující funkce pro práci se sestavami Generování sestav Generování sestav v SSRS Generování v SSRS se děje ve dvou fázích výpočetní a vykreslovací. Výpočetní fázi provádí procesor sestav, viz. kapitola Procesor sestav (Report Processor) na str. 14, a vykreslovací fázi jednotka pro vykreslení, viz. kapitola Jednotka pro práci s daty na str. 15. Detailní popis generování sestav v SSRS je uveden v kapitole věnované report serveru 2.2 Report 26

25 Server na str. 13. Pro ucelení představy o postupu generování sestavy v SSRS je zde uveden obrázek, viz. Obr Obr Postup generování sestavy v SSRS Generování sestav v CRXI CRXI používají k vygenerování sestav algoritmus založený na třech průchodech. Průchod se provádí při čtení nebo manipulaci s daty. V závislosti na složitosti sestavy CRXI mohou udělat až tři průchody. Jednotlivé kroky jsou na obrázku Obr Obr Postup průchodů při generování sestavy 2 1 Zdroj Zdroj manual=boexir2/en/xir2_cr_usergde_en.pdf,

26 4.1.5 Srovnání architektury Tab Srovnání architektury Metrika Možnost rozšíření služeb Metrika Efektivita generování sestav Metrika Požadavky na systémové zdroje Metrika Množství podporovaných platforem MS SSRS BO CRXI Metrika Vrstvy architektury 4.2 Vývojové prostředí Jedním z důležitých požadavků klienta při vybírání produktu, do kterého chce investovat a ve kterém hodlá v budoucnu vyvíjet, je jistě požadavek na vývojové prostředí. Oba nástroje nabízejí přibližně stejnou šíři poskytovaných služeb a oba mají velmi podobné možnosti, proto při rozhodování o výběru celého nástroje klient sleduje přívětivost, možnosti a usnadnění vývojového prostředí, protože právě s ním bude nejvíce pracovat. Následující kapitoly stručně shrnují způsob práce a možnosti jednotlivých vývojových prostředí MS Report Builder MS SSRS poskytuje dva produkty pro tvorbu sestav. Jedním je Report Builder. Toto je nástroj integrovaný přímo do reportovacích služeb. Je provozován na Report Serveru a jde spustit přímo z jeho webového rozhraní. Je určen spíše pro manažery, analytiky a běžné uživatele, tedy takové, kteří nemusejí mít nutně zkušenosti s programováním. Právě tato cílová skupina určuje i způsob práce v tomto nástroji. V Report Builderu nepíše uživatel žádný kód, jen vybírá tabulky a jejich sloupce, které chce mít zobrazeny. K vybraným sloupcům se uživateli automaticky nabízí možné přidružené funkce, jako například průměrné a celkové součty, způsob řazení, filtrování či seskupování. Ukázka tvorby sestavy je na Obr

27 Obr Ukázka tvorby sestavy v nástroji Report Builder Přístup k informacím v Report Builderu je řešen takzvaným modelem datového zdroje (Data source model). Oprávněný uživatel nejprve musí na Report Serveru vystavit definici datového zdroje a z ní pak udělat její model. Tomuto modelu se ve vlastnostech zabezpečení nastaví oprávnění pro skupiny či jednotlivé uživatele. Jelikož každá sestava vytvářená v Report Builderu musí vycházet z nějakého datového modelu, je tímto vyřešen problém neoprávněného přístupu uživatele k sestavě. Velkou výhodou tohoto produktu je, že výsledná sestava, v podobě dynamické webové stránky, je opravdu velmi interaktivní. Do záhlaví všech sloupců se přidají ovládací prvky pro sestupné a vzestupné řazení. Každý záznam sestavy je aktivní odkaz, který po kliknutí vynutí na Report Serveru generování nové sestavy za běhu, jež je detailem zvoleného záznamu. Oproti tomu nevýhodou je celková jednoduchost, která nepokrývá všechny požadavky pokročilých uživatelů. Ukázka výsledné interaktivní sestavy je na Obr

28 Obr Vytvořený interaktivní report prohlížený přímo v Report Builderu MS Report Designer Nedostatky Report Builder eliminuje druhý produkt Report Designer, který umožňuje vývojářům tvořit sestavy přímo v MS VS.NET IDE a využívat jeho celé programové vybavení, neboť MS SSRS poskytují velké množství.net komponent pro práci se sestavami. Pokud uživatel nemá MS VS.NET IDE, může využít vývojové prostředí SQL Server Business Inteligence Development Studio, které se s SQL Server 2005 může nainstalovat a má stejnou funkčnost jako MS VS Výhodou oproti Report Builder je možnost vytvoření specifických vlastností, ale za cenu toho, že se musí většina aktivních prvků vkládat a nastavovat ručně. Na uživatele tak klade větší nároky na znalosti, například i tím, že sestavy vytvořené v Report Designer si informace o datovém zdroji mohou nést uvnitř sebe i s konkrétním SQL dotazem. Vytváření sestavy by se dalo rozdělit do dvou fází definování datového zdroje a vzhled sestavy. Tyto dvě části návrhu jsou odděleny do vlastních záložek Data a Layout, což vytváří hlavní rys produktu Report Designer. Při návrhu vzhledu sestavy se jednotlivé položky vkládají do objektu podobného tabulce. Výhodou je snadnost přidávání nových políček sestavy. Pokud potřebuje návrhář přidat nový sloupec, původní sloupce se posunou a vytvoří místo pro novou hodnotu. Tabulka však neumožňuje, aby se sloupce navzájem překrývali. SSRS dále umožňují všechny objekty v sestavě rozmísťovat libovolně po pracovní ploše, čili návrhář tak má přehled o 30

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY

3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3 MOŽNÉ PŘÍSTUPY K TVORBĚ APLIKACÍ NAD SVG DOKUMENTY 3.1 Tenký a tlustý klient Klientské aplikace nad XML dokumenty v prostředí internetu se dají rozdělit na dvě skupiny: tenký klient a tlustý klient.

Více

cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba, druhá a další z téže firmy 3000Kč cena dvoudenního školení: 7000Kč/osoba, druhá další z téže firmy 6000Kč.

cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba, druhá a další z téže firmy 3000Kč cena dvoudenního školení: 7000Kč/osoba, druhá další z téže firmy 6000Kč. Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena jednodenního školení: 4000Kč/osoba,

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

IW3 MS SQL SERVER 2014

IW3 MS SQL SERVER 2014 Instalace a konfigurace IW3 MS SQL SERVER 2014 Ing. Peter Solár, MCITP EA solar@pocitacoveskoleni.cz 1 OSNOVA 1. příprava instalace SQL serveru 2. instalace SQL serveru 3. základní konfigurace SQL serveru

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access generování složitějších sestav Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access generování složitějších sestav Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access generování

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Informační systémy 2006/2007

Informační systémy 2006/2007 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy 2006/2007 Ivan Kedroň 1 Obsah Analytické nástroje SQL serveru. OLAP analýza

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE

ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE ODBORNÁ KNIHOVNA ČESKÉ POJIŠŤOVNY ONLINE SW ŘEŠENÍ AIP SAFE Ludmila Langová, AiP Safe Lenka Vavrušková, ČP Příspěvek se věnuje stručnému popisu systému AiP Safe a možnostem jeho využití pro archivaci,

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese?

HelpDesk. Co je HelpDesk? Komu je aplikace určena? Co vám přinese? Aktivity Správce IT HelpDesk HelpDesk Co je HelpDesk? HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení. Svou přehledností umožňuje

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

TM1 vs Planning & Reporting

TM1 vs Planning & Reporting R TM1 vs Planning & Reporting AUDITOVATELNOST? ZABEZPEČENÍ? SDÍLENÍ? KONSOLIDACE? PROPOJITELNOST???? TM1?? COGNOS PLANNING IBM COGNOS 8 PLANNING Cognos Planning Podpora plánovacího cyklu Jednoduchá tvorba

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více