Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0 Lukáš Matyska Vedoucí práce: Ing. Jan Šotola Studijní program: Elektrotechnika a informatika strukturovaný magisterský Obor: Informatika a výpočetní technika leden 2007

2 4

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití níže citovaných pramenů. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne Lukáš Matyska 5

4 6

5 Abstract One of the methods to present saved data to the user is making the reports. This text is focused on tools for creating them using Microsoft.NET Framework 2.0 platform and Microsoft SQL Server 2005 database platform. Text describes and compares Microsoft Reporting Services and Crystal Reports XI tools. In the first part problems of reports are introduced and some basic terms are defined. In the second part basic metrics are defined and forementioned products are compared from a view of their architecture, work effectiveness and demand factor of integration into existing projects developed on three-tier architecture. Abstrakt Jednou z metod, jak prezentovat uložená data uživateli, je vytváření sestav. Tento text je zaměřen na nástroje pro jejich tvorbu na platformě Microsoft.NET Framework 2.0 a databázové platformě Microsoft SQL Server Text popisuje a srovnává nástroje Microsoft Reporting Services a Crystal Reports XI. První část textu seznamuje čtenáře s problematikou reportů a uvádí definice použitých pojmů. Část druhá definuje srovnávací metriky a zmíněné produkty navzájem porovnává z hlediska architektury, efektivity práce a náročnosti začlenění do stávajících projektů vyvíjených na třívrstvé architektuře. 7

6 8

7 Obsah 1 ÚVOD Cíl práce Slovo úvodem DEFINICE POJMŮ Sestava (Report) Report Server Procesor sestav (Report Processor) Jednotka pro práci s daty Jednotka pro vykreslování Procesor pro plánování a doručování sestav Programové rozhraní Reportovací služby (Reporting Services) Snímek sestavy (Report Snapshot) Třívrstvá architektura Databázová vrstva Aplikační vrstva Klientská vrstva SROVNÁVACÍ METRIKY Metriky srovnání architektury Metriky srovnání vývojového prostředí Metriky srovnání nároků na klienta Metriky srovnání připojení k datovému zdroji Metriky srovnání formátů výstupu sestav Metriky srovnání integrace do ASP Metriky srovnání WebForms a WinForms Metriky srovnání licencování a zavedení do provozu SROVNÁNÍ NÁSTROJŮ Architektura Architektura reportovacích služeb

8 4.1.2 Životní cyklus sestavy Formát souboru sestavy Generování sestav Srovnání architektury Vývojové prostředí MS Report Builder MS Report Designer Crystal Report Designer Srovnání vývojových prostředí Nároky na klienta Připojení k datovému zdroji Formáty výstupu sestav Integrace sestav do ASP Sestavy pro WebForms a WinForms Licencování a zavedení do provozu Licence Server CAL Procesorová licence Cenová kalkulace MS SSRS Cenová kalkulace BO CRXI Zavedení do provozu Srovnání licencování a zavedení do provozu ZÁVĚR Výsledky srovnání Zhodnocení splněných cílů SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK OBSAH PŘILOŽENÉHO CD

9 1 Úvod 1.1 Cíl práce Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s architekturou, možnostmi a rozdíly nástrojů pro tvorbu a prezentaci výstupních sestav na platformě Microsoft.NET Framework a databázové platformě Microsoft SQL Server Zaměřuje se na nástroje Microsoft SQL Server Reporting Services (MS SSRS) a Business Objects Crystal Reports XI (BO CRXI). Při srovnání porovnává tyto body: Architektura architektura reportovacích služeb, postup celého procesu od vytvoření sestavy až po její prezentaci, formát souboru sestavy, jak se sestavy generují v MS SSRS a jak v BO CRXI Vývojové prostředí nároky na programové zajištění pro tvorbu sestav, uživatelská přívětivost grafického návrhu Nároky na klienta jaké programové vybavení potřebuje koncový uživatel, aby mohl sestavy prohlížet Připojení k datovému zdroji formáty a rozhraní pro načítání dat, které poskytují oba nástroje Formáty výstupu sestav do jakých formátů lze výsledné sestavy exportovat Integrace sestav do ASP jak se dají sestavy začleňovat do ASP stránek, jak náročné je přizpůsobit sestavy již hotovým ASP stránkám, do kterých se vkládají WebForms a WinForms rozdíly mezi sestavami pro web a pro formuláře Licencování a zavedení do provozu co je potřeba na provoz sestav a jaké jsou k tomu nutné licence, kolik stojí nástroje pro vývoj 11

10 1.2 Slovo úvodem V dnešní době rozvinutých informačních technologií, kdy má člověk téměř neomezený přístup k informacím, patří k prioritním požadavkům uživatele, aby byly informace přehledně uspořádány a manipulace s nimi byla co možná nejrychlejší a nejjednodušší. Jak uvádí Lacko [1] 65 až 80 % běžných uživatelů vyžaduje informace zpracované ve formě sestav viz. Obr Obr Procentuální zastoupení uživatelů vzhledem k využití jednotlivých Business Inteligence technologií Máme-li informace uloženy například v relační databázi, jsou logicky uspořádány, můžeme je snadno udržovat a databáze nám poskytuje kontrolu nad jejich konzistencí. Formát, v jakém jsou dotazovacím jazykem vráceny, však není vhodný k jejich prezentaci. Navíc si lze těžko představit, že našim zákazníkům či partnerům umožníme přistupovat k celým tabulkám, ve kterých se mohou vyskytovat informace, které nechceme nebo nesmíme poskytovat. Ani pro naše vlastní rozhodování většinou nepotřebujeme všechny informace, ale pouze ty významné a ty, které nás zajímají. Pokud jich je velké množství, požadujeme, aby byly v seskupené formě, sumarizované nebo vyjádřené průměrnými hodnotami. Pokud chceme, aby měl klient k našim informacím stálý přístup a jejich zobrazení si mohl interaktivně měnit, využijeme pro prezentaci dat jako komunikační medium internet. Sestavy můžeme tvořit ručně v ASP stránkách na třívrstvé architektuře. Tento přístup umožňuje vytvářet sestavy přesně podle klientových představ, je ale velmi pracný a tedy i nákladný. Každou tabulku, vstupní pole, navázání dat a událostí ovládacích prvků nebo třeba export musíme zadávat ručně. Jednodušším řešením je využití moderních technologií, a to reportovacích služeb. Ty poskytují vše potřebné pro vytváření, správu a doručování sestav se současným zachováním požadavků na bezpečnost. 12

11 2 Definice pojmů 2.1 Sestava (Report) Microsoft v odkazu [8] uvádí takovouto definici sestavy, cituji: Sestava je objekt, který vypisuje, formátuje a organizuje informace podle zadaných kritérií. Příkladem sestav jsou prodejní souhrny, telefonní seznam či ový adresář. Další definici sestavy může čtenář nalézt například na serveru Micro2000 [10] a též v online rejstříku výrazů [7]. Podle uvedených pramenů a s přihlédnutím k textu z úvodní kapitoly můžeme uvést tuto definici sestavy: Definice Sestava je souhrn informací uspořádaných a formátovaných dle zadaných kritérií, připravených k prezentaci a to v takovém rozsahu, který je pro daný účel žádoucí. Definice Interaktivní sestava je sestava, jejíž zobrazované informace lze filtrovat a uspořádat dle definovaných parametrů, které může uživatel měnit. Sestavou se však někdy bude v textu zamýšlet její definice nebo též soubor definice sestavy, zkráceně soubor sestavy. Soubor sestavy definuje jak bude výsledná sestava zobrazena a k tomu se používá několik základních pojmů. Jednotlivý řádek zobrazené informace se nazývá detail. Informace v detailech se mohou seskupovat podle určených pravidel a pak detaily obklopuje hlavička a patka seskupení, které se opakují vždy na začátku a konci každého seskupení. Stejně tak se na začátku a konci každé stránky se opakují hlavička a patka stránky. Sestava může mít ještě sama uvedenu svou hlavičku a patku. 2.2 Report Server 1 Report server je služba webového serveru, která poskytuje nejvhodnější prostředky pro správu, plánování a doručování sestav, především však umožňuje prezentovat sestavy a exportovat je do různých výstupních formátů. Report Server také umožňuje online přístup k sestavám ve formě dynamických webových stránek jako odpověď na klientův dotaz. 1 Širší definice může čtenář nalézt například v odkazech [7], [9], [11] nebo [12] 13

12 Bez větší újmy na obecnosti, text seznámí čtenáře detailně s report serverem, popisem řešení od firmy Microsoft. Diagram MS Report Serveru s nejbližším okolím je na Obr Obr Diagram Report Serveru s nejbližším okolím Procesor sestav (Report Processor) Procesor sestav je srdcem celého report serveru. Pracuje v několika krocích. Nejprve získá soubor definice sestavy z databáze report serveru. Inicializuje parametry a proměnné ve výrazech sestavy a provádí další předběžné akce, které připraví definici sestavy pro sloučení s daty. V dalším kroku procesor sestav zažádá jednotku pro práci s daty o požadované uložené informace a připravenou definici sestavy se získanými daty zkombinuje. Kombinování se provádí na základě definice zobrazení, která je uložena v souboru sestavy. Data se postupně načítají po řádcích z každé sekce. Sekcí se rozumí hlavička a patka sestavy, hlavička a patka seskupení a jednotlivé detaily. V tomto kroku se též aplikují agregační funkce a výrazy. Pokud byl přijat požadavek například na generování sestavy za běhu, procesor sestav zašle zkombinovaný soubor sestavy a datový zdroj do jednotky pro vykreslování, aby sestavu přetransformovala do použitelné formy 1 Obrázek je převzat z MS SSRS Books Online [5] 14

13 jakou je například HTML, PDF nebo XML. V tomto kroku jednotka pro vykreslování očísluje stránky a doplní hlavičky a patky stránek, neboť informace o stránkování nebyly v předešlých krocích známy. Výsledek nakonec vrátí jako odpověď. Stručné scénáře akcí jsou popsány v Tab Tab Scénáře akcí procesoru sestav Požadavek Uživatel si vyžádá sestavu generovanou za běhu Uživatel vytváří snímek nebo procesor pro plánování a doručování spouští generování snímku Uživatel žádá o snímek nebo procesor pro plánování a doručování rozesílá snímky Jednotka pro práci s daty Akce report procesor získá soubor definice sestavy požádá o data sestavy jednotku pro práci s daty zkombinuje definici sestavy s daty kombinaci zašle jednotce pro vykreslování výsledek vrátí jako odpověď report procesor získá soubor definice sestavy požádá o data sestavy jednotku pro práci s daty zkombinuje definici sestavy s daty výsledek uloží do databáze report serveru report procesor získá uložený snímek snímek zašle jednotce pro vykreslování výsledek vrátí jako odpověď Jednotka pro práci s daty zprostředkovává procesoru sestav informace z datového zdroje v podobě množiny řádků požadované výstupní tabulky. Pracuje v posloupnosti následujících kroků: Otevře připojení k datovému zdroji Analyzuje dotaz na data a zjistí seznam požadovaných sloupců Spustí dotaz nad datovým zdrojem a dostane množinu řádek Pokud je to nutné, přidá k množině řádků parametry Iteruje postupně přes celou množinu řádků a vrací získaná data Každá jednotka pro práci s daty je specifická pro typ datového zdroje. Přehled všech podporovaných typů datového zdroje obou nástrojů je detailně uveden v přehledu kapitoly 4.4 Připojení k datovému zdroji na str

14 2.2.3 Jednotka pro vykreslování Úkolem jednotky pro vykreslování je na požádání procesoru sestav převést poskytnutá data na grafickou reprezentaci, odpovídající definici zobrazení. Definice zobrazení je v souboru sestavy, který byl jednotce pro vykreslování předán procesorem sestav. Formát vykreslení je specifický pro typ zařízení, kterému má být sestava doručena. Výčet všech podporovaných formátů obou nástrojů je detailně srovnáván v kapitole 4.5 Formáty výstupu sestav na str. 36. Vývojář si však díky programovému rozhraní může navrhnout a naprogramovat vlastní formát zobrazení, a proto množství výstupní formát je prakticky neomezené Procesor pro plánování a doručování sestav Procesor pro plánování a doručování sestav poskytuje podporu pro plánování a řídí práci jednotky pro doručování, která se používá ke vkládání sestav do schránek nebo sdílených umístění Programové rozhraní Programové rozhraní zpracovává všechny požadavky zaslané report serveru. K získávání požadavků používá IIS. Ty přicházejí ve formě SOAP nebo http požadavku. 2.3 Reportovací služby (Reporting Services) Dle Microsoft [4], [5] a [6] jsou reportovací služby serverově založená platforma, poskytující kompletní řešení pro vytváření, správu a doručování papírových i interaktivních webových sestav. Vytvořené sestavy mohou být prezentovány a vzdáleně spravovány přes internet. MS SSRS i BO CRXI v sobě zahrnují konfigurační, administrační, prezentační nástroje a také aplikaci pro koncového uživatele, s jejíž pomocí lze vytvářet sestavy i bez zkušeností s programováním. Reportovací služby mají též své programové rozhraní pro snadnou integraci s jinými aplikacemi. 16

15 Obr Architektura MS SSRS 1 Na Obr je znázorněn schématický diagram architektury MS SSRS. Detailní popis architektury pro oba nástroje je uveden v kapitole Architektura reportovacích služeb na str Snímek sestavy (Report Snapshot) Snímek sestavy, v tomto textu též jen snímek, je sestava obsahující definici svého zobrazení a množinu řádek získanou z dotazu od jednotky pro práci s daty. Snímek se neukládá ve vykreslené podobě, ale v surových datech. Při požadavku na vyzvednutí snímku, se pak snímek v závislosti na požadovaném formátu vykreslí. Vytváření snímků má tři výhody: Historie sestavy Udržování všech uložených snímků v čase vytváří historii sestavy a ukazuje jak se data v průběhu času měnila. Konzistence Pokud se data sestavy často mění a je požadováno, aby přistupující uživatelé měli zobrazena stejná data, přístup generování reportu není možný. Pokud však všichni uživatelé uvidí jen poslední uložený snímek, konzistence je zaručena. Výkon Naplánováním generování snímků rozsáhlých sestav v době malého vytížení report serveru se ušetří výpočetní čas procesoru sestav ve špičce. 1 Obrázek je přejat ze stránky

16 2.5 Třívrstvá architektura V třívrstvé architektuře 1, jak název sám napovídá, je aplikace rovnoměrně rozdělena mezi klienta a server do tří navzájem oddělených úrovní, viz Obr Tento model dává aplikaci výhody sdílených aplikačních objektů, snadného spravování a rozšiřitelnosti. Každá vrstva obsluhuje vlastní část celkového výpočetního procesu a sousedním vrstvám poskytuje potřebné funkce. Obr Model třívrstvé architektury Databázová vrstva Nejnižší vrstvou je databázová vrstva, která obstarává práci se samotnými daty. Databázový server zajišťuje bezpečné úložiště informací jak z hlediska ochrany přístupu a zabezpečení, tak z hlediska integrity dat. Dále databázová vrstva poskytuje prostředky pro rychlý přístup a práci s uloženými informacemi. 1 Více lze nalézt například na Dagblog [13] 2 Obrázek je převzat z adresy

17 2.5.2 Aplikační vrstva Střední vrstvou je aplikační vrstva, jež vytváří logiku celé aplikace. Jejím hlavním úkolem je poskytovat všechny potřebné funkce klientské vrstvě. Aplikační server nemusí být nutně na jiném stroji než je server databázový, ale právě možnost vzájemného oddělení dává tomuto modelu výhodu velké rozšiřitelnosti Klientská vrstva Poslední vrstvou je klientská vrstva, která poskytuje prezentační služby. Jejím dalším úkolem je umožnit klientům využívat všech služeb celého systému, které definuje aplikační vrstva. Jelikož aplikační logika je zprostředkována střední vrstvou, která je na výkonném serveru, klesají nároky na straně uživatele. Klientská vrstva je tedy tenký klient. 19

18 3 Srovnávací metriky Tato kapitola přehledně pohromadě definuje srovnávací metriky pro jednotlivé body vzájemného porovnání nástrojů MS SSRS a BO CRXI. Nadpis ve formátu 3.X Metriky srovnání abcde označuje jakého bodu srovnání se následující metriky budou týkat. Název metriky ve formátu 3.X Y abcde je následován popisem, který metriku definuje. Ohodnocení porovnávaných veličin v dané metrice je pak v každé kapitole uvedeno samostatně. V ohodnocení platí přímá úměra ve vztahu s kladným názvem metriky. Tedy pokud si název metriky můžeme položit jako kladnou otázku, například Stabilita (Jakou má nástroj stabilitu?), pak čím vyšší má ohodnocení, tím je ve srovnání lepší. Naopak pokud si název metriky můžeme položit jako zápornou otázku, například Chybovost (Jakou má nástroj chybovost?), pak čím vyšší je ohodnocení, tím je nástroj ve srovnání horší. Stupnice má rozsah Metriky srovnání architektury Metrika Možnost rozšíření služeb Srovnává možnosti dalšího rozšíření služeb. Bere v úvahu, zda je architektura modulární, jestli má programové rozhraní nebo připravený nástroj pro vložení rozšíření. Metrika Efektivita generování sestav Srovnává efektivitu generování sestav z hlediska rychlosti generování sestavy při prvním dotazu, při dalších dotazech, při vyžádání snímku. Metrika Požadavky na systémové zdroje Srovnává nástroje dle nároků na přiřazení systémových zdrojů, jako jsou požadavky na paměť, minimální konfigurace pro instalaci. Metrika Množství podporovaných platforem Srovnává množství platforem, na které lze reportovací služby nainstalovat. Metrika Vrstvy architektury Srovnává architekturu z hlediska modelu vrstev. 20

19 3.2 Metriky srovnání vývojového prostředí Metrika Uživatelská přívětivost Srovnává možnosti při návrhu, intuitivnost práce, rozvržení pracovní plochy. Metrika Stabilita Srovnává stability reportovacích služeb a vývojového prostředí. Metrika Chybovost Srovnává závažnost a množství chyb. Metrika Nároky na systémové zdroje Srovnává nástroje dle požadavků na přiřazení systémových zdrojů, jako jsou požadavky na paměť, minimální konfigurace pro instalaci. 3.3 Metriky srovnání nároků na klienta Metrika Cena Srovnává náklady na pořízení nutného software před instalací. Metrika Zkušenosti klienta Srovnává požadavky na zkušenost klienta pro práci se sestavami. 3.4 Metriky srovnání připojení k datovému zdroji Metrika Rozšířenost typu datového zdroje Srovnává dle odhadu kolik uživatelů a programů daný datový zdroj podporuje a používá. Metrika Jiná programová podpora pro práci s datovým zdrojem Srovnává počet a možnosti dalšího software pro práci s daným datovým zdrojem. Metrika Otevřenost formátu datového zdroje Srovnává zda je formát daného datového zdroje otevřený. Metrika Odolnost vůči chybám v datovém zdroji Srovnává možnosti ignorování chyb v datovém zdroji. 3.5 Metriky srovnání formátů výstupu sestav Metrika Rozšířenost výstupního formátu Srovnává dle odhadu, kolik uživatelů a programů daný výstupní formát podporuje a využívá. 21

20 Metrika Jiná programová podpora pro práci s výstupním formátem Srovnává počet a možnosti dalšího software pro práci s daným výstupním formátem. Metrika Otevřenost výstupního formátu Srovnává, zda je daný výstupní formát otevřeným formátem. Metrika Odolnost vůči chybám ve výstupním formátu Srovnává možnosti ignorování chyb ve výstupním formátu. 3.6 Metriky srovnání integrace do ASP Metrika Snadnost použití Srovnává snadnost a intuitivnost práce s komponentami pro integraci do ASP stránek. Metrika Grafické přizpůsobení stránce Srovnává možnosti grafického přizpůsobení vložené sestavy ASP stránce. 3.7 Metriky srovnání WebForms a WinForms Metrika Snadnost použití Srovnává, zda je snadnější integrovat sestavy do WebForms nebo WinForms. Metrika Grafické přizpůsobení formuláři Srovnává možnosti grafického přizpůsobení mezi WebForms a WinForms. Metrika Požadavky na další zdroje Srovnává, zda WebForms nebo WinForms potřebují pro integraci poskytnout nějaké další zdroje. 3.8 Metriky srovnání licencování a zavedení do provozu Metrika Náklady na licence Srovnává ceny licencí. Metrika Detailní nastavitelnost Srovnává množství a možnosti individuálních nastavení reportovacích služeb. Metrika Dostupnost dokumentace Srovnává rozsah dostupné dokumentace a úsilí vynaložené pro získání detailnějších informací, které v běžné dokumentaci nejsou. 22

21 4 Srovnání nástrojů 4.1 Architektura V této kapitole budou nástroje srovnávány z hlediska architektury. Text nejprve popisuje obecnou architekturu jednotlivých nástrojů a dále se zaměřuje na životní cyklus sestavy, formát souboru definice sestavy a nakonec její generování. Vždy je nejdříve popisován produkt MS SSRS, poté BO CRXI a nakonec je uvedena tabulka srovnání obou nástrojů. Takovýto formát mají všechny podkapitoly ze čtvrté kapitoly Architektura reportovacích služeb Architektura MS SSRS MS SSRS mají několikavrstvou architekturu, viz Obr Spodní vrstvu tvoří Katalog SQL Serveru, což je databáze, kterou spravuje SQL Server. Report server tuto databázi využívá k ukládání definic reportů, snímků, adresářů, zabezpečení, metadat a podobně. Report server je jádrem celého systému reportovacích služeb a stará se o běh sestav. Jeho hlavním úkolem je na základě souboru definice sestavy vykreslit sestavu v požadovaném formátu. Obstarává však také správný chod vytváření snímků a řídí proces plánování a doručování sestav. Funkce a podrobná architektura report serveru jsou popsány v kapitole 2.2 Report Server na str. 13. Obr Architektura MS SSRS 1 1 Podklady pro obrázek může čtenář nalézt v [1] a [6] 23

22 Nad report serverem se nachází vrstva aplikačních rozhraní URL, WMI a rozhraní pro webové služby. K aplikačnímu rozhraní přistupují okolní aplikace. Na URL rozhraní přistupuje webový prohlížeč. Přes WMI rozhraní spravujeme reportovací služby a na rozhraní pro webové služby přistupují všechny ostatní aplikace. Minimální požadavky na hardware jsou uvedeny v Tab Tab Minimální hardware požadavky pro MS SSRS Komponenta Minimální požadavky Procesor Pentium II 500 MHz nebo vyšší Reportovací služby 256 MB RAM (jen pro reportovací služby) Report server 50 MB MS.NET Framework MB Report Designer 30 MB Příklady a Books Online 145 MB Architektura BO CRXI Architektura BO CRXI se skládá ze separovaných avšak navzájem vnitřně propojených vrstev, které jsou optimalizovány pro jejich specifické úkony. Její rozvržení ukazuje Obr Základní vrstvy tedy jsou datová služba, služby platformy, služby pro vývojáře a klientská vrstva. Obr Architektura CRXI a nástroje z jejího okolí 1 1 Obrázek je převzat z technického přehledu [14] 24

23 Práci celého systému řídí server centrální správy (Central Management Server) zkráceně CMS, který je znázorněn na obrázku Obr CMS se skládá z množiny různých komponent a služeb, které jsou navzájem propojeny výkonnou webově založenou strukturou. CMS je odpovědný za údržbu databázových informací o celém systému. CMS též řídí přístup do centrální úložní databáze (repositury database), kde jsou uloženy aktuální fyzické dokumenty, informace o uživatelích, skupinách, zabezpečení a stavu celého systému. Minimální požadavky na hardware jsou uvedeny v Tab Obr Server centrální správy (CMS) 1 Tab Minimální hardware požadavky pro BO CRXI Komponenta Minimální požadavky Procesor Pentium III 700 MHz nebo vyšší BO Enterprise XI 1GB RAM BO Enterprise XI 5GB Performance Manager 1,5 GB Životní cyklus sestavy Životní cyklus sestavy se odehrává ve třech fázích jak je vidět na obrázku Obr Začíná návrhem sestavy ve vývojovém prostředí, kde se definují datové zdroje, zobrazená pole, grafy a celkový vzhled sestavy. Po dokončení návrhu se sestava publikuje na Report Server a přechází do fáze údržby. V této fázi se dolaďují a spravují návrhy sestav, adresáře a datové zdroje. Report Server umožňuje sestavy generovat na požádání, ale také dokáže v určených dobách vytvářet snímky sestav. Klient pak nevidí v daný okamžik aktuální data, ale údaje, které byly zaznamenány v posledním snímku. Do fáze údržby se tedy zahrnuje i plánování sestav a správa 1 Obrázek je převzat z technického přehledu [14] 25

24 historických snímků. Celý cyklus tímto však nekončí. Výsledné sestavy mohou být doručeny pomocí různých doručovacích kanálů. Avšak vzhledem k možnosti kdykoli využít online přístupu, se sestava musí uchovávat stále aktuální a celý proces se tak vrací do fáze údržby. Životní cyklus sestavy je v obou nástrojích totožný. Obr Životní cyklus sestavy Formát souboru sestavy MS SSRS používají k uložení sestav speciálně pro tento případ vytvořený definiční jazyk RDL (Report Definition Language). Kód v jazyku RDL se zapisuje formou XML dokumentu. Výsledná sestava tedy může být vytvořena nebo později upravena jakýmkoli textovým editorem nebo některým nástrojem třetích stran, který dokáže RDL editovat. Ba co více, XML soubor sestavy může být dynamicky upravován přímo za běhu aplikace při vytváření sestavy. Ovšem takovéto úpravy vyžadují velmi pokročilou znalost RDL. Možnost úpravy XML souboru však představuje jisté bezpečnostní riziko, protože může snáze dojít k pozměnění obsahu souboru. BO CRXI používají k uložení souboru sestavy binární formát. Jednotlivé objekty sestavy jsou přístupné přes jejich API. Pro BO CRXI existuje několik nástrojů třetích stran poskytujících další rozšiřující funkce pro práci se sestavami Generování sestav Generování sestav v SSRS Generování v SSRS se děje ve dvou fázích výpočetní a vykreslovací. Výpočetní fázi provádí procesor sestav, viz. kapitola Procesor sestav (Report Processor) na str. 14, a vykreslovací fázi jednotka pro vykreslení, viz. kapitola Jednotka pro práci s daty na str. 15. Detailní popis generování sestav v SSRS je uveden v kapitole věnované report serveru 2.2 Report 26

25 Server na str. 13. Pro ucelení představy o postupu generování sestavy v SSRS je zde uveden obrázek, viz. Obr Obr Postup generování sestavy v SSRS Generování sestav v CRXI CRXI používají k vygenerování sestav algoritmus založený na třech průchodech. Průchod se provádí při čtení nebo manipulaci s daty. V závislosti na složitosti sestavy CRXI mohou udělat až tři průchody. Jednotlivé kroky jsou na obrázku Obr Obr Postup průchodů při generování sestavy 2 1 Zdroj Zdroj manual=boexir2/en/xir2_cr_usergde_en.pdf,

26 4.1.5 Srovnání architektury Tab Srovnání architektury Metrika Možnost rozšíření služeb Metrika Efektivita generování sestav Metrika Požadavky na systémové zdroje Metrika Množství podporovaných platforem MS SSRS BO CRXI Metrika Vrstvy architektury 4.2 Vývojové prostředí Jedním z důležitých požadavků klienta při vybírání produktu, do kterého chce investovat a ve kterém hodlá v budoucnu vyvíjet, je jistě požadavek na vývojové prostředí. Oba nástroje nabízejí přibližně stejnou šíři poskytovaných služeb a oba mají velmi podobné možnosti, proto při rozhodování o výběru celého nástroje klient sleduje přívětivost, možnosti a usnadnění vývojového prostředí, protože právě s ním bude nejvíce pracovat. Následující kapitoly stručně shrnují způsob práce a možnosti jednotlivých vývojových prostředí MS Report Builder MS SSRS poskytuje dva produkty pro tvorbu sestav. Jedním je Report Builder. Toto je nástroj integrovaný přímo do reportovacích služeb. Je provozován na Report Serveru a jde spustit přímo z jeho webového rozhraní. Je určen spíše pro manažery, analytiky a běžné uživatele, tedy takové, kteří nemusejí mít nutně zkušenosti s programováním. Právě tato cílová skupina určuje i způsob práce v tomto nástroji. V Report Builderu nepíše uživatel žádný kód, jen vybírá tabulky a jejich sloupce, které chce mít zobrazeny. K vybraným sloupcům se uživateli automaticky nabízí možné přidružené funkce, jako například průměrné a celkové součty, způsob řazení, filtrování či seskupování. Ukázka tvorby sestavy je na Obr

27 Obr Ukázka tvorby sestavy v nástroji Report Builder Přístup k informacím v Report Builderu je řešen takzvaným modelem datového zdroje (Data source model). Oprávněný uživatel nejprve musí na Report Serveru vystavit definici datového zdroje a z ní pak udělat její model. Tomuto modelu se ve vlastnostech zabezpečení nastaví oprávnění pro skupiny či jednotlivé uživatele. Jelikož každá sestava vytvářená v Report Builderu musí vycházet z nějakého datového modelu, je tímto vyřešen problém neoprávněného přístupu uživatele k sestavě. Velkou výhodou tohoto produktu je, že výsledná sestava, v podobě dynamické webové stránky, je opravdu velmi interaktivní. Do záhlaví všech sloupců se přidají ovládací prvky pro sestupné a vzestupné řazení. Každý záznam sestavy je aktivní odkaz, který po kliknutí vynutí na Report Serveru generování nové sestavy za běhu, jež je detailem zvoleného záznamu. Oproti tomu nevýhodou je celková jednoduchost, která nepokrývá všechny požadavky pokročilých uživatelů. Ukázka výsledné interaktivní sestavy je na Obr

28 Obr Vytvořený interaktivní report prohlížený přímo v Report Builderu MS Report Designer Nedostatky Report Builder eliminuje druhý produkt Report Designer, který umožňuje vývojářům tvořit sestavy přímo v MS VS.NET IDE a využívat jeho celé programové vybavení, neboť MS SSRS poskytují velké množství.net komponent pro práci se sestavami. Pokud uživatel nemá MS VS.NET IDE, může využít vývojové prostředí SQL Server Business Inteligence Development Studio, které se s SQL Server 2005 může nainstalovat a má stejnou funkčnost jako MS VS Výhodou oproti Report Builder je možnost vytvoření specifických vlastností, ale za cenu toho, že se musí většina aktivních prvků vkládat a nastavovat ručně. Na uživatele tak klade větší nároky na znalosti, například i tím, že sestavy vytvořené v Report Designer si informace o datovém zdroji mohou nést uvnitř sebe i s konkrétním SQL dotazem. Vytváření sestavy by se dalo rozdělit do dvou fází definování datového zdroje a vzhled sestavy. Tyto dvě části návrhu jsou odděleny do vlastních záložek Data a Layout, což vytváří hlavní rys produktu Report Designer. Při návrhu vzhledu sestavy se jednotlivé položky vkládají do objektu podobného tabulce. Výhodou je snadnost přidávání nových políček sestavy. Pokud potřebuje návrhář přidat nový sloupec, původní sloupce se posunou a vytvoří místo pro novou hodnotu. Tabulka však neumožňuje, aby se sloupce navzájem překrývali. SSRS dále umožňují všechny objekty v sestavě rozmísťovat libovolně po pracovní ploše, čili návrhář tak má přehled o 30

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Ondřej Novák

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Oracle Application Express

Oracle Application Express Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle Application Express Nástroj pro menší podnikové aplikace Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Roubal

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení Radek Pospíšil Commerce Server 2002 Příručka pro rychlé seznámení Obsah Úvod...........................................................................5 Výhody a vlastnosti MS Commerce Serveru 2002........................................6

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Zuzana Skřivánková Tvorba výukového modulu pro SŘBD Access Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti Kotlík Martin Brno 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Návrh webového systému řízení malé společnosti

Návrh webového systému řízení malé společnosti České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Návrh webového systému řízení malé společnosti Vladimír Macek Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Kvapilík Studijní program: Elektrotechnika

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Identifikace procesních vazeb mezi ERP a CRM vedoucí práce: Doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. 2012 autor: Bc.

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010 Semestrální práce Téma: Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) VŠE Praha, LS 2009/2010 Autoři: Jan Tyle, Jan Ullrich, Václav Hanuš Předmět: 4IT450

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jana Baranová Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více