Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Vytváření sestav na platformě.net Framework 2.0 Lukáš Matyska Vedoucí práce: Ing. Jan Šotola Studijní program: Elektrotechnika a informatika strukturovaný magisterský Obor: Informatika a výpočetní technika leden 2007

2 4

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně za použití níže citovaných pramenů. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu 60 Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). V Praze dne Lukáš Matyska 5

4 6

5 Abstract One of the methods to present saved data to the user is making the reports. This text is focused on tools for creating them using Microsoft.NET Framework 2.0 platform and Microsoft SQL Server 2005 database platform. Text describes and compares Microsoft Reporting Services and Crystal Reports XI tools. In the first part problems of reports are introduced and some basic terms are defined. In the second part basic metrics are defined and forementioned products are compared from a view of their architecture, work effectiveness and demand factor of integration into existing projects developed on three-tier architecture. Abstrakt Jednou z metod, jak prezentovat uložená data uživateli, je vytváření sestav. Tento text je zaměřen na nástroje pro jejich tvorbu na platformě Microsoft.NET Framework 2.0 a databázové platformě Microsoft SQL Server Text popisuje a srovnává nástroje Microsoft Reporting Services a Crystal Reports XI. První část textu seznamuje čtenáře s problematikou reportů a uvádí definice použitých pojmů. Část druhá definuje srovnávací metriky a zmíněné produkty navzájem porovnává z hlediska architektury, efektivity práce a náročnosti začlenění do stávajících projektů vyvíjených na třívrstvé architektuře. 7

6 8

7 Obsah 1 ÚVOD Cíl práce Slovo úvodem DEFINICE POJMŮ Sestava (Report) Report Server Procesor sestav (Report Processor) Jednotka pro práci s daty Jednotka pro vykreslování Procesor pro plánování a doručování sestav Programové rozhraní Reportovací služby (Reporting Services) Snímek sestavy (Report Snapshot) Třívrstvá architektura Databázová vrstva Aplikační vrstva Klientská vrstva SROVNÁVACÍ METRIKY Metriky srovnání architektury Metriky srovnání vývojového prostředí Metriky srovnání nároků na klienta Metriky srovnání připojení k datovému zdroji Metriky srovnání formátů výstupu sestav Metriky srovnání integrace do ASP Metriky srovnání WebForms a WinForms Metriky srovnání licencování a zavedení do provozu SROVNÁNÍ NÁSTROJŮ Architektura Architektura reportovacích služeb

8 4.1.2 Životní cyklus sestavy Formát souboru sestavy Generování sestav Srovnání architektury Vývojové prostředí MS Report Builder MS Report Designer Crystal Report Designer Srovnání vývojových prostředí Nároky na klienta Připojení k datovému zdroji Formáty výstupu sestav Integrace sestav do ASP Sestavy pro WebForms a WinForms Licencování a zavedení do provozu Licence Server CAL Procesorová licence Cenová kalkulace MS SSRS Cenová kalkulace BO CRXI Zavedení do provozu Srovnání licencování a zavedení do provozu ZÁVĚR Výsledky srovnání Zhodnocení splněných cílů SEZNAM LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK OBSAH PŘILOŽENÉHO CD

9 1 Úvod 1.1 Cíl práce Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s architekturou, možnostmi a rozdíly nástrojů pro tvorbu a prezentaci výstupních sestav na platformě Microsoft.NET Framework a databázové platformě Microsoft SQL Server Zaměřuje se na nástroje Microsoft SQL Server Reporting Services (MS SSRS) a Business Objects Crystal Reports XI (BO CRXI). Při srovnání porovnává tyto body: Architektura architektura reportovacích služeb, postup celého procesu od vytvoření sestavy až po její prezentaci, formát souboru sestavy, jak se sestavy generují v MS SSRS a jak v BO CRXI Vývojové prostředí nároky na programové zajištění pro tvorbu sestav, uživatelská přívětivost grafického návrhu Nároky na klienta jaké programové vybavení potřebuje koncový uživatel, aby mohl sestavy prohlížet Připojení k datovému zdroji formáty a rozhraní pro načítání dat, které poskytují oba nástroje Formáty výstupu sestav do jakých formátů lze výsledné sestavy exportovat Integrace sestav do ASP jak se dají sestavy začleňovat do ASP stránek, jak náročné je přizpůsobit sestavy již hotovým ASP stránkám, do kterých se vkládají WebForms a WinForms rozdíly mezi sestavami pro web a pro formuláře Licencování a zavedení do provozu co je potřeba na provoz sestav a jaké jsou k tomu nutné licence, kolik stojí nástroje pro vývoj 11

10 1.2 Slovo úvodem V dnešní době rozvinutých informačních technologií, kdy má člověk téměř neomezený přístup k informacím, patří k prioritním požadavkům uživatele, aby byly informace přehledně uspořádány a manipulace s nimi byla co možná nejrychlejší a nejjednodušší. Jak uvádí Lacko [1] 65 až 80 % běžných uživatelů vyžaduje informace zpracované ve formě sestav viz. Obr Obr Procentuální zastoupení uživatelů vzhledem k využití jednotlivých Business Inteligence technologií Máme-li informace uloženy například v relační databázi, jsou logicky uspořádány, můžeme je snadno udržovat a databáze nám poskytuje kontrolu nad jejich konzistencí. Formát, v jakém jsou dotazovacím jazykem vráceny, však není vhodný k jejich prezentaci. Navíc si lze těžko představit, že našim zákazníkům či partnerům umožníme přistupovat k celým tabulkám, ve kterých se mohou vyskytovat informace, které nechceme nebo nesmíme poskytovat. Ani pro naše vlastní rozhodování většinou nepotřebujeme všechny informace, ale pouze ty významné a ty, které nás zajímají. Pokud jich je velké množství, požadujeme, aby byly v seskupené formě, sumarizované nebo vyjádřené průměrnými hodnotami. Pokud chceme, aby měl klient k našim informacím stálý přístup a jejich zobrazení si mohl interaktivně měnit, využijeme pro prezentaci dat jako komunikační medium internet. Sestavy můžeme tvořit ručně v ASP stránkách na třívrstvé architektuře. Tento přístup umožňuje vytvářet sestavy přesně podle klientových představ, je ale velmi pracný a tedy i nákladný. Každou tabulku, vstupní pole, navázání dat a událostí ovládacích prvků nebo třeba export musíme zadávat ručně. Jednodušším řešením je využití moderních technologií, a to reportovacích služeb. Ty poskytují vše potřebné pro vytváření, správu a doručování sestav se současným zachováním požadavků na bezpečnost. 12

11 2 Definice pojmů 2.1 Sestava (Report) Microsoft v odkazu [8] uvádí takovouto definici sestavy, cituji: Sestava je objekt, který vypisuje, formátuje a organizuje informace podle zadaných kritérií. Příkladem sestav jsou prodejní souhrny, telefonní seznam či ový adresář. Další definici sestavy může čtenář nalézt například na serveru Micro2000 [10] a též v online rejstříku výrazů [7]. Podle uvedených pramenů a s přihlédnutím k textu z úvodní kapitoly můžeme uvést tuto definici sestavy: Definice Sestava je souhrn informací uspořádaných a formátovaných dle zadaných kritérií, připravených k prezentaci a to v takovém rozsahu, který je pro daný účel žádoucí. Definice Interaktivní sestava je sestava, jejíž zobrazované informace lze filtrovat a uspořádat dle definovaných parametrů, které může uživatel měnit. Sestavou se však někdy bude v textu zamýšlet její definice nebo též soubor definice sestavy, zkráceně soubor sestavy. Soubor sestavy definuje jak bude výsledná sestava zobrazena a k tomu se používá několik základních pojmů. Jednotlivý řádek zobrazené informace se nazývá detail. Informace v detailech se mohou seskupovat podle určených pravidel a pak detaily obklopuje hlavička a patka seskupení, které se opakují vždy na začátku a konci každého seskupení. Stejně tak se na začátku a konci každé stránky se opakují hlavička a patka stránky. Sestava může mít ještě sama uvedenu svou hlavičku a patku. 2.2 Report Server 1 Report server je služba webového serveru, která poskytuje nejvhodnější prostředky pro správu, plánování a doručování sestav, především však umožňuje prezentovat sestavy a exportovat je do různých výstupních formátů. Report Server také umožňuje online přístup k sestavám ve formě dynamických webových stránek jako odpověď na klientův dotaz. 1 Širší definice může čtenář nalézt například v odkazech [7], [9], [11] nebo [12] 13

12 Bez větší újmy na obecnosti, text seznámí čtenáře detailně s report serverem, popisem řešení od firmy Microsoft. Diagram MS Report Serveru s nejbližším okolím je na Obr Obr Diagram Report Serveru s nejbližším okolím Procesor sestav (Report Processor) Procesor sestav je srdcem celého report serveru. Pracuje v několika krocích. Nejprve získá soubor definice sestavy z databáze report serveru. Inicializuje parametry a proměnné ve výrazech sestavy a provádí další předběžné akce, které připraví definici sestavy pro sloučení s daty. V dalším kroku procesor sestav zažádá jednotku pro práci s daty o požadované uložené informace a připravenou definici sestavy se získanými daty zkombinuje. Kombinování se provádí na základě definice zobrazení, která je uložena v souboru sestavy. Data se postupně načítají po řádcích z každé sekce. Sekcí se rozumí hlavička a patka sestavy, hlavička a patka seskupení a jednotlivé detaily. V tomto kroku se též aplikují agregační funkce a výrazy. Pokud byl přijat požadavek například na generování sestavy za běhu, procesor sestav zašle zkombinovaný soubor sestavy a datový zdroj do jednotky pro vykreslování, aby sestavu přetransformovala do použitelné formy 1 Obrázek je převzat z MS SSRS Books Online [5] 14

13 jakou je například HTML, PDF nebo XML. V tomto kroku jednotka pro vykreslování očísluje stránky a doplní hlavičky a patky stránek, neboť informace o stránkování nebyly v předešlých krocích známy. Výsledek nakonec vrátí jako odpověď. Stručné scénáře akcí jsou popsány v Tab Tab Scénáře akcí procesoru sestav Požadavek Uživatel si vyžádá sestavu generovanou za běhu Uživatel vytváří snímek nebo procesor pro plánování a doručování spouští generování snímku Uživatel žádá o snímek nebo procesor pro plánování a doručování rozesílá snímky Jednotka pro práci s daty Akce report procesor získá soubor definice sestavy požádá o data sestavy jednotku pro práci s daty zkombinuje definici sestavy s daty kombinaci zašle jednotce pro vykreslování výsledek vrátí jako odpověď report procesor získá soubor definice sestavy požádá o data sestavy jednotku pro práci s daty zkombinuje definici sestavy s daty výsledek uloží do databáze report serveru report procesor získá uložený snímek snímek zašle jednotce pro vykreslování výsledek vrátí jako odpověď Jednotka pro práci s daty zprostředkovává procesoru sestav informace z datového zdroje v podobě množiny řádků požadované výstupní tabulky. Pracuje v posloupnosti následujících kroků: Otevře připojení k datovému zdroji Analyzuje dotaz na data a zjistí seznam požadovaných sloupců Spustí dotaz nad datovým zdrojem a dostane množinu řádek Pokud je to nutné, přidá k množině řádků parametry Iteruje postupně přes celou množinu řádků a vrací získaná data Každá jednotka pro práci s daty je specifická pro typ datového zdroje. Přehled všech podporovaných typů datového zdroje obou nástrojů je detailně uveden v přehledu kapitoly 4.4 Připojení k datovému zdroji na str

14 2.2.3 Jednotka pro vykreslování Úkolem jednotky pro vykreslování je na požádání procesoru sestav převést poskytnutá data na grafickou reprezentaci, odpovídající definici zobrazení. Definice zobrazení je v souboru sestavy, který byl jednotce pro vykreslování předán procesorem sestav. Formát vykreslení je specifický pro typ zařízení, kterému má být sestava doručena. Výčet všech podporovaných formátů obou nástrojů je detailně srovnáván v kapitole 4.5 Formáty výstupu sestav na str. 36. Vývojář si však díky programovému rozhraní může navrhnout a naprogramovat vlastní formát zobrazení, a proto množství výstupní formát je prakticky neomezené Procesor pro plánování a doručování sestav Procesor pro plánování a doručování sestav poskytuje podporu pro plánování a řídí práci jednotky pro doručování, která se používá ke vkládání sestav do schránek nebo sdílených umístění Programové rozhraní Programové rozhraní zpracovává všechny požadavky zaslané report serveru. K získávání požadavků používá IIS. Ty přicházejí ve formě SOAP nebo http požadavku. 2.3 Reportovací služby (Reporting Services) Dle Microsoft [4], [5] a [6] jsou reportovací služby serverově založená platforma, poskytující kompletní řešení pro vytváření, správu a doručování papírových i interaktivních webových sestav. Vytvořené sestavy mohou být prezentovány a vzdáleně spravovány přes internet. MS SSRS i BO CRXI v sobě zahrnují konfigurační, administrační, prezentační nástroje a také aplikaci pro koncového uživatele, s jejíž pomocí lze vytvářet sestavy i bez zkušeností s programováním. Reportovací služby mají též své programové rozhraní pro snadnou integraci s jinými aplikacemi. 16

15 Obr Architektura MS SSRS 1 Na Obr je znázorněn schématický diagram architektury MS SSRS. Detailní popis architektury pro oba nástroje je uveden v kapitole Architektura reportovacích služeb na str Snímek sestavy (Report Snapshot) Snímek sestavy, v tomto textu též jen snímek, je sestava obsahující definici svého zobrazení a množinu řádek získanou z dotazu od jednotky pro práci s daty. Snímek se neukládá ve vykreslené podobě, ale v surových datech. Při požadavku na vyzvednutí snímku, se pak snímek v závislosti na požadovaném formátu vykreslí. Vytváření snímků má tři výhody: Historie sestavy Udržování všech uložených snímků v čase vytváří historii sestavy a ukazuje jak se data v průběhu času měnila. Konzistence Pokud se data sestavy často mění a je požadováno, aby přistupující uživatelé měli zobrazena stejná data, přístup generování reportu není možný. Pokud však všichni uživatelé uvidí jen poslední uložený snímek, konzistence je zaručena. Výkon Naplánováním generování snímků rozsáhlých sestav v době malého vytížení report serveru se ušetří výpočetní čas procesoru sestav ve špičce. 1 Obrázek je přejat ze stránky

16 2.5 Třívrstvá architektura V třívrstvé architektuře 1, jak název sám napovídá, je aplikace rovnoměrně rozdělena mezi klienta a server do tří navzájem oddělených úrovní, viz Obr Tento model dává aplikaci výhody sdílených aplikačních objektů, snadného spravování a rozšiřitelnosti. Každá vrstva obsluhuje vlastní část celkového výpočetního procesu a sousedním vrstvám poskytuje potřebné funkce. Obr Model třívrstvé architektury Databázová vrstva Nejnižší vrstvou je databázová vrstva, která obstarává práci se samotnými daty. Databázový server zajišťuje bezpečné úložiště informací jak z hlediska ochrany přístupu a zabezpečení, tak z hlediska integrity dat. Dále databázová vrstva poskytuje prostředky pro rychlý přístup a práci s uloženými informacemi. 1 Více lze nalézt například na Dagblog [13] 2 Obrázek je převzat z adresy

17 2.5.2 Aplikační vrstva Střední vrstvou je aplikační vrstva, jež vytváří logiku celé aplikace. Jejím hlavním úkolem je poskytovat všechny potřebné funkce klientské vrstvě. Aplikační server nemusí být nutně na jiném stroji než je server databázový, ale právě možnost vzájemného oddělení dává tomuto modelu výhodu velké rozšiřitelnosti Klientská vrstva Poslední vrstvou je klientská vrstva, která poskytuje prezentační služby. Jejím dalším úkolem je umožnit klientům využívat všech služeb celého systému, které definuje aplikační vrstva. Jelikož aplikační logika je zprostředkována střední vrstvou, která je na výkonném serveru, klesají nároky na straně uživatele. Klientská vrstva je tedy tenký klient. 19

18 3 Srovnávací metriky Tato kapitola přehledně pohromadě definuje srovnávací metriky pro jednotlivé body vzájemného porovnání nástrojů MS SSRS a BO CRXI. Nadpis ve formátu 3.X Metriky srovnání abcde označuje jakého bodu srovnání se následující metriky budou týkat. Název metriky ve formátu 3.X Y abcde je následován popisem, který metriku definuje. Ohodnocení porovnávaných veličin v dané metrice je pak v každé kapitole uvedeno samostatně. V ohodnocení platí přímá úměra ve vztahu s kladným názvem metriky. Tedy pokud si název metriky můžeme položit jako kladnou otázku, například Stabilita (Jakou má nástroj stabilitu?), pak čím vyšší má ohodnocení, tím je ve srovnání lepší. Naopak pokud si název metriky můžeme položit jako zápornou otázku, například Chybovost (Jakou má nástroj chybovost?), pak čím vyšší je ohodnocení, tím je nástroj ve srovnání horší. Stupnice má rozsah Metriky srovnání architektury Metrika Možnost rozšíření služeb Srovnává možnosti dalšího rozšíření služeb. Bere v úvahu, zda je architektura modulární, jestli má programové rozhraní nebo připravený nástroj pro vložení rozšíření. Metrika Efektivita generování sestav Srovnává efektivitu generování sestav z hlediska rychlosti generování sestavy při prvním dotazu, při dalších dotazech, při vyžádání snímku. Metrika Požadavky na systémové zdroje Srovnává nástroje dle nároků na přiřazení systémových zdrojů, jako jsou požadavky na paměť, minimální konfigurace pro instalaci. Metrika Množství podporovaných platforem Srovnává množství platforem, na které lze reportovací služby nainstalovat. Metrika Vrstvy architektury Srovnává architekturu z hlediska modelu vrstev. 20

19 3.2 Metriky srovnání vývojového prostředí Metrika Uživatelská přívětivost Srovnává možnosti při návrhu, intuitivnost práce, rozvržení pracovní plochy. Metrika Stabilita Srovnává stability reportovacích služeb a vývojového prostředí. Metrika Chybovost Srovnává závažnost a množství chyb. Metrika Nároky na systémové zdroje Srovnává nástroje dle požadavků na přiřazení systémových zdrojů, jako jsou požadavky na paměť, minimální konfigurace pro instalaci. 3.3 Metriky srovnání nároků na klienta Metrika Cena Srovnává náklady na pořízení nutného software před instalací. Metrika Zkušenosti klienta Srovnává požadavky na zkušenost klienta pro práci se sestavami. 3.4 Metriky srovnání připojení k datovému zdroji Metrika Rozšířenost typu datového zdroje Srovnává dle odhadu kolik uživatelů a programů daný datový zdroj podporuje a používá. Metrika Jiná programová podpora pro práci s datovým zdrojem Srovnává počet a možnosti dalšího software pro práci s daným datovým zdrojem. Metrika Otevřenost formátu datového zdroje Srovnává zda je formát daného datového zdroje otevřený. Metrika Odolnost vůči chybám v datovém zdroji Srovnává možnosti ignorování chyb v datovém zdroji. 3.5 Metriky srovnání formátů výstupu sestav Metrika Rozšířenost výstupního formátu Srovnává dle odhadu, kolik uživatelů a programů daný výstupní formát podporuje a využívá. 21

20 Metrika Jiná programová podpora pro práci s výstupním formátem Srovnává počet a možnosti dalšího software pro práci s daným výstupním formátem. Metrika Otevřenost výstupního formátu Srovnává, zda je daný výstupní formát otevřeným formátem. Metrika Odolnost vůči chybám ve výstupním formátu Srovnává možnosti ignorování chyb ve výstupním formátu. 3.6 Metriky srovnání integrace do ASP Metrika Snadnost použití Srovnává snadnost a intuitivnost práce s komponentami pro integraci do ASP stránek. Metrika Grafické přizpůsobení stránce Srovnává možnosti grafického přizpůsobení vložené sestavy ASP stránce. 3.7 Metriky srovnání WebForms a WinForms Metrika Snadnost použití Srovnává, zda je snadnější integrovat sestavy do WebForms nebo WinForms. Metrika Grafické přizpůsobení formuláři Srovnává možnosti grafického přizpůsobení mezi WebForms a WinForms. Metrika Požadavky na další zdroje Srovnává, zda WebForms nebo WinForms potřebují pro integraci poskytnout nějaké další zdroje. 3.8 Metriky srovnání licencování a zavedení do provozu Metrika Náklady na licence Srovnává ceny licencí. Metrika Detailní nastavitelnost Srovnává množství a možnosti individuálních nastavení reportovacích služeb. Metrika Dostupnost dokumentace Srovnává rozsah dostupné dokumentace a úsilí vynaložené pro získání detailnějších informací, které v běžné dokumentaci nejsou. 22

21 4 Srovnání nástrojů 4.1 Architektura V této kapitole budou nástroje srovnávány z hlediska architektury. Text nejprve popisuje obecnou architekturu jednotlivých nástrojů a dále se zaměřuje na životní cyklus sestavy, formát souboru definice sestavy a nakonec její generování. Vždy je nejdříve popisován produkt MS SSRS, poté BO CRXI a nakonec je uvedena tabulka srovnání obou nástrojů. Takovýto formát mají všechny podkapitoly ze čtvrté kapitoly Architektura reportovacích služeb Architektura MS SSRS MS SSRS mají několikavrstvou architekturu, viz Obr Spodní vrstvu tvoří Katalog SQL Serveru, což je databáze, kterou spravuje SQL Server. Report server tuto databázi využívá k ukládání definic reportů, snímků, adresářů, zabezpečení, metadat a podobně. Report server je jádrem celého systému reportovacích služeb a stará se o běh sestav. Jeho hlavním úkolem je na základě souboru definice sestavy vykreslit sestavu v požadovaném formátu. Obstarává však také správný chod vytváření snímků a řídí proces plánování a doručování sestav. Funkce a podrobná architektura report serveru jsou popsány v kapitole 2.2 Report Server na str. 13. Obr Architektura MS SSRS 1 1 Podklady pro obrázek může čtenář nalézt v [1] a [6] 23

22 Nad report serverem se nachází vrstva aplikačních rozhraní URL, WMI a rozhraní pro webové služby. K aplikačnímu rozhraní přistupují okolní aplikace. Na URL rozhraní přistupuje webový prohlížeč. Přes WMI rozhraní spravujeme reportovací služby a na rozhraní pro webové služby přistupují všechny ostatní aplikace. Minimální požadavky na hardware jsou uvedeny v Tab Tab Minimální hardware požadavky pro MS SSRS Komponenta Minimální požadavky Procesor Pentium II 500 MHz nebo vyšší Reportovací služby 256 MB RAM (jen pro reportovací služby) Report server 50 MB MS.NET Framework MB Report Designer 30 MB Příklady a Books Online 145 MB Architektura BO CRXI Architektura BO CRXI se skládá ze separovaných avšak navzájem vnitřně propojených vrstev, které jsou optimalizovány pro jejich specifické úkony. Její rozvržení ukazuje Obr Základní vrstvy tedy jsou datová služba, služby platformy, služby pro vývojáře a klientská vrstva. Obr Architektura CRXI a nástroje z jejího okolí 1 1 Obrázek je převzat z technického přehledu [14] 24

23 Práci celého systému řídí server centrální správy (Central Management Server) zkráceně CMS, který je znázorněn na obrázku Obr CMS se skládá z množiny různých komponent a služeb, které jsou navzájem propojeny výkonnou webově založenou strukturou. CMS je odpovědný za údržbu databázových informací o celém systému. CMS též řídí přístup do centrální úložní databáze (repositury database), kde jsou uloženy aktuální fyzické dokumenty, informace o uživatelích, skupinách, zabezpečení a stavu celého systému. Minimální požadavky na hardware jsou uvedeny v Tab Obr Server centrální správy (CMS) 1 Tab Minimální hardware požadavky pro BO CRXI Komponenta Minimální požadavky Procesor Pentium III 700 MHz nebo vyšší BO Enterprise XI 1GB RAM BO Enterprise XI 5GB Performance Manager 1,5 GB Životní cyklus sestavy Životní cyklus sestavy se odehrává ve třech fázích jak je vidět na obrázku Obr Začíná návrhem sestavy ve vývojovém prostředí, kde se definují datové zdroje, zobrazená pole, grafy a celkový vzhled sestavy. Po dokončení návrhu se sestava publikuje na Report Server a přechází do fáze údržby. V této fázi se dolaďují a spravují návrhy sestav, adresáře a datové zdroje. Report Server umožňuje sestavy generovat na požádání, ale také dokáže v určených dobách vytvářet snímky sestav. Klient pak nevidí v daný okamžik aktuální data, ale údaje, které byly zaznamenány v posledním snímku. Do fáze údržby se tedy zahrnuje i plánování sestav a správa 1 Obrázek je převzat z technického přehledu [14] 25

24 historických snímků. Celý cyklus tímto však nekončí. Výsledné sestavy mohou být doručeny pomocí různých doručovacích kanálů. Avšak vzhledem k možnosti kdykoli využít online přístupu, se sestava musí uchovávat stále aktuální a celý proces se tak vrací do fáze údržby. Životní cyklus sestavy je v obou nástrojích totožný. Obr Životní cyklus sestavy Formát souboru sestavy MS SSRS používají k uložení sestav speciálně pro tento případ vytvořený definiční jazyk RDL (Report Definition Language). Kód v jazyku RDL se zapisuje formou XML dokumentu. Výsledná sestava tedy může být vytvořena nebo později upravena jakýmkoli textovým editorem nebo některým nástrojem třetích stran, který dokáže RDL editovat. Ba co více, XML soubor sestavy může být dynamicky upravován přímo za běhu aplikace při vytváření sestavy. Ovšem takovéto úpravy vyžadují velmi pokročilou znalost RDL. Možnost úpravy XML souboru však představuje jisté bezpečnostní riziko, protože může snáze dojít k pozměnění obsahu souboru. BO CRXI používají k uložení souboru sestavy binární formát. Jednotlivé objekty sestavy jsou přístupné přes jejich API. Pro BO CRXI existuje několik nástrojů třetích stran poskytujících další rozšiřující funkce pro práci se sestavami Generování sestav Generování sestav v SSRS Generování v SSRS se děje ve dvou fázích výpočetní a vykreslovací. Výpočetní fázi provádí procesor sestav, viz. kapitola Procesor sestav (Report Processor) na str. 14, a vykreslovací fázi jednotka pro vykreslení, viz. kapitola Jednotka pro práci s daty na str. 15. Detailní popis generování sestav v SSRS je uveden v kapitole věnované report serveru 2.2 Report 26

25 Server na str. 13. Pro ucelení představy o postupu generování sestavy v SSRS je zde uveden obrázek, viz. Obr Obr Postup generování sestavy v SSRS Generování sestav v CRXI CRXI používají k vygenerování sestav algoritmus založený na třech průchodech. Průchod se provádí při čtení nebo manipulaci s daty. V závislosti na složitosti sestavy CRXI mohou udělat až tři průchody. Jednotlivé kroky jsou na obrázku Obr Obr Postup průchodů při generování sestavy 2 1 Zdroj Zdroj manual=boexir2/en/xir2_cr_usergde_en.pdf,

26 4.1.5 Srovnání architektury Tab Srovnání architektury Metrika Možnost rozšíření služeb Metrika Efektivita generování sestav Metrika Požadavky na systémové zdroje Metrika Množství podporovaných platforem MS SSRS BO CRXI Metrika Vrstvy architektury 4.2 Vývojové prostředí Jedním z důležitých požadavků klienta při vybírání produktu, do kterého chce investovat a ve kterém hodlá v budoucnu vyvíjet, je jistě požadavek na vývojové prostředí. Oba nástroje nabízejí přibližně stejnou šíři poskytovaných služeb a oba mají velmi podobné možnosti, proto při rozhodování o výběru celého nástroje klient sleduje přívětivost, možnosti a usnadnění vývojového prostředí, protože právě s ním bude nejvíce pracovat. Následující kapitoly stručně shrnují způsob práce a možnosti jednotlivých vývojových prostředí MS Report Builder MS SSRS poskytuje dva produkty pro tvorbu sestav. Jedním je Report Builder. Toto je nástroj integrovaný přímo do reportovacích služeb. Je provozován na Report Serveru a jde spustit přímo z jeho webového rozhraní. Je určen spíše pro manažery, analytiky a běžné uživatele, tedy takové, kteří nemusejí mít nutně zkušenosti s programováním. Právě tato cílová skupina určuje i způsob práce v tomto nástroji. V Report Builderu nepíše uživatel žádný kód, jen vybírá tabulky a jejich sloupce, které chce mít zobrazeny. K vybraným sloupcům se uživateli automaticky nabízí možné přidružené funkce, jako například průměrné a celkové součty, způsob řazení, filtrování či seskupování. Ukázka tvorby sestavy je na Obr

27 Obr Ukázka tvorby sestavy v nástroji Report Builder Přístup k informacím v Report Builderu je řešen takzvaným modelem datového zdroje (Data source model). Oprávněný uživatel nejprve musí na Report Serveru vystavit definici datového zdroje a z ní pak udělat její model. Tomuto modelu se ve vlastnostech zabezpečení nastaví oprávnění pro skupiny či jednotlivé uživatele. Jelikož každá sestava vytvářená v Report Builderu musí vycházet z nějakého datového modelu, je tímto vyřešen problém neoprávněného přístupu uživatele k sestavě. Velkou výhodou tohoto produktu je, že výsledná sestava, v podobě dynamické webové stránky, je opravdu velmi interaktivní. Do záhlaví všech sloupců se přidají ovládací prvky pro sestupné a vzestupné řazení. Každý záznam sestavy je aktivní odkaz, který po kliknutí vynutí na Report Serveru generování nové sestavy za běhu, jež je detailem zvoleného záznamu. Oproti tomu nevýhodou je celková jednoduchost, která nepokrývá všechny požadavky pokročilých uživatelů. Ukázka výsledné interaktivní sestavy je na Obr

28 Obr Vytvořený interaktivní report prohlížený přímo v Report Builderu MS Report Designer Nedostatky Report Builder eliminuje druhý produkt Report Designer, který umožňuje vývojářům tvořit sestavy přímo v MS VS.NET IDE a využívat jeho celé programové vybavení, neboť MS SSRS poskytují velké množství.net komponent pro práci se sestavami. Pokud uživatel nemá MS VS.NET IDE, může využít vývojové prostředí SQL Server Business Inteligence Development Studio, které se s SQL Server 2005 může nainstalovat a má stejnou funkčnost jako MS VS Výhodou oproti Report Builder je možnost vytvoření specifických vlastností, ale za cenu toho, že se musí většina aktivních prvků vkládat a nastavovat ručně. Na uživatele tak klade větší nároky na znalosti, například i tím, že sestavy vytvořené v Report Designer si informace o datovém zdroji mohou nést uvnitř sebe i s konkrétním SQL dotazem. Vytváření sestavy by se dalo rozdělit do dvou fází definování datového zdroje a vzhled sestavy. Tyto dvě části návrhu jsou odděleny do vlastních záložek Data a Layout, což vytváří hlavní rys produktu Report Designer. Při návrhu vzhledu sestavy se jednotlivé položky vkládají do objektu podobného tabulce. Výhodou je snadnost přidávání nových políček sestavy. Pokud potřebuje návrhář přidat nový sloupec, původní sloupce se posunou a vytvoří místo pro novou hodnotu. Tabulka však neumožňuje, aby se sloupce navzájem překrývali. SSRS dále umožňují všechny objekty v sestavě rozmísťovat libovolně po pracovní ploše, čili návrhář tak má přehled o 30

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics IBM Cognos Express IBM Software je Business Inteligence (BI) řešení pro reporting a plánování, charakteristické rychlým nasazením a snadným ovládáním. Organizacím a pracovním týmům poskytuje vše, co potřebují

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence

Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence Seminární práce na předmět Business Intelligence (4IT435) Vypracoval Borek Bernard, leden 2006 1 Abstrakt Microsoft SQL Server 2005 je po mnoha

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM 1. ENTERPRISE - licenční balíčky: - jednotlivé komponenty: - základní servery: - specializované

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

1.13 ACCESS popis programu

1.13 ACCESS popis programu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz AuditPro Jakub Lukeš obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz tel: +420 777 746 613 truconnexion a.s. pobočka Praha Kodaňská 46 Praha 10 Společnosti truconnexion, a.s. Vývoj

Více

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university

Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Sharepoint portál v prostředí univerzity Sharepoint portal in environment of university Ing. Milan Tomeš, Bc. Alena Musilová Abstrakt: Tento článek se zabývá využitím portálu Sharepoint v prostředí Univerzity

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více