Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami"

Transkript

1 Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, za účetní období Zpráva o vztazích OSC 2013

2 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období PROPOJENÉ OSOBY A VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Rozhodným obdobím pro tuto zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami (dále jen zpráva o vztazích mezi propojenými osobami) je účetní období od do Osoby propojené se společností OSC, a.s., jako s osobou ovládanou ve smyslu 74 a 75 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jsou : a) Právnická osoba ČEZ, a. s. jako osoba ovládající společnost OSC, a.s. na základě vlastnictví podílu 66,67 % akcií společnosti OSC, a.s. b) Právnické osoby tvořící Skupinu ČEZ (koncern ČEZ ve smyslu 79 výše uvedeného zákona), které jsou jako dceřiné společnosti přímo ovládány nebo jako vnučky nebo pravnučky nepřímo ovládány mateřskou společností ČEZ, a. s. Skupinu ČEZ (koncern ČEZ) tvořilo v roce 2013 celkem 147 právnických osob, z nichž jednou je společnost OSC, a.s. Seznam členů Skupiny ČEZ (koncernu ČEZ) je uveden v abecedním pořadí v příloze č. 1. V tomto seznamu jsou mateřská společnost ČEZ, a. s. a jí přímo ovládané dceřiné firmy vyznačeny tučným písmem v názvu společnosti. Společnost OSC, a.s. není ovládající osobou ve smyslu 74 výše uvedeného zákona, ale je pouze osobou ovládanou. V rozhodném období roku 2013 uzavřela společnost OSC, a.s. smlouvy nebo dodatky smluv s ovládající (mateřskou) společností ČEZ, a. s., a dále uzavřela smlouvy se sedmi dalšími subjekty ze Skupiny ČEZ (koncernu ČEZ), jejichž seznam je uveden jmenovitě dále. S ostatními subjekty patřícími do takto vymezené skupiny propojených osob nevstoupila společnost OSC, a.s. v rozhodném období roku 2013 do žádných jednání či smluvních vztahů ve smyslu 82 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. v rozhodném období roku 2013 účinným zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.. I. Ovládaná osoba : Obchodní firma OSC, a.s. Sídlo firmy: Brno, Staňkova 18a, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1376 IČ: II. Ovládající osoba : Obchodní firma: ČEZ, a. s. Sídlo firmy: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 IČ: Zpráva o vztazích OSC /6

3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období III. Ostatní osoby přímo nebo nepřímo ovládané společností ČEZ, a. s. Společnost OSC, a.s. uzavřela v rozhodujícím období roku 2013 vztahy vesměs obchodního charakteru s následujícími subjekty ze Skupiny ČEZ (koncern ČEZ), mimo vlastní mateřskou společnost ČEZ, a. s.: 1) Obchodní společnost: ČEZ ICT Services, a. s. Sídlo firmy: Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 IČ: ) Obchodní společnost: ČEZ Logistika, s.r.o. Sídlo společnosti: Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 3123/152, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka IČ: ) Obchodní společnost: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.. Sídlo společnosti: Třebíč, Bráfova 16, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka IČ: ) Obchodní společnost: Teplárna Trmice, a.s. Sídlo společnosti: Trmice, Edisonova 453, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí n/l oddíl B, vložka 2056 IČ: ) Obchodní společnost: ÚJV Řež, a.s. Sídlo společnosti: Husinec-Řež čp. 130, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 IČ: ) Obchodní společnost: Elektrárna Chvaletice, a.s. Sídlo společnosti: Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ Zapsaná v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2905 IČ: ) Obchodní společnost: TMK Hydroenergy Power, S.R.L. Sídlo společnosti: 48 Primaverii St., 1.st Floor, Resita, Caras- Severin County, , Romania Zapsaná v OR : Registration No. J11/309/ IČ: Zpráva o vztazích OSC /6

4 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI V rozhodném období roku 2013 uzavřela společnost OSC, a.s. celkem 33 smluv, dodatků smluv nebo jiných dohod s osobami tvořícími Skupinu ČEZ (koncern ČEZ). Z uvedeného celkového počtu se jedná o 30 případů smluv o dílo včetně jejich dodatků nebo objednávek na dodávku a zboží nebo servisních. Seznam těchto smluv je uveden v příloze č. 2. Zbývající 3 případy pak představují jiný typ smlouvy nebo jejího dodatku a jejich přehled je uveden v příloze č. 3. Dále pak společnost OSC, a.s. udělila v rozhodném období roku 2013 pro vybrané subjekty Skupiny ČEZ celkem 5 užívacích práv (licencí) na dodaný software, přičemž 1 oprávnění (licence) bylo převedeno na nového nabyvatele v souvislosti se změnou vlastnické struktury. Seznam těchto licencí je uveden v příloze č. 4. Bližší charakteristika uzavřených smluv a dohod, které uzavřela ovládaná společnost OSC, a.s. v rozhodném období roku 2013 s propojenými osobami ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je obsažena v dále uvedeném přehledu. Zde jsou uvedeny relevantní společnosti Skupiny ČEZ v pořadí počínaje mateřskou společností ČEZ, a. s., a to dále obecně, bez ohledu na počet uzavřených smluv nebo na výši uskutečněného plnění nebo jiné kvantitativní ukazatele ze smluv vyplývající: 1) ČEZ, a. s. S ovládající osobou bylo v roce 2013 uzavřeno celkem 27 dohod, představujících v převážné většině (celkem 21 případů) smlouvy o dílo nebo na výkon servisní činnosti, dodatky ke smlouvám tohoto typu nebo objednávky na výše uvedené činnosti, na základě kterých vznikl smluvní vztah, ve kterých vystupuje společnost OSC, a.s. jako dodavatel (zhotovitel) předmětu díla nebo služby. Zbývající 3 případy se týkají jednak dodatku k nájemní smlouvě, jednak smlouvy na dodávku, ve kterých figuruje společnost ČEZ, a.s. jako pronajímatel, resp. dodavatel energií nebo. V rozhodném období roku 2013 dále udělila společnost OSC, a.s ovládající osobě ČEZ, a. s. celkem 3 licence (užívací práva ) na dodaný software. 2) ČEZ ICT Services, a. s. Se společností ČEZ ICT Services, a. s. byla v rozhodném období roku 2013 uzavřena smlouva na servisní činnost a dodatek této smlouvy, ve kterých vystupuje ovládaná osoba jako dodavatel. 3) ČEZ Logistika, s.r.o. Se společností ČEZ Logistika, s.r.o. uzavřela ovládaná osoba v rozhodném období roku 2013 smlouvu o dílo, kde společnost OSC, a.s. vystupuje jako zhotovitel díla. Zpráva o vztazích OSC /6

5 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období ) ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.. V rozhodném období roku 2013 byla uzavřena s výše uvedenou společností smlouva o dílo, kde společnost OSC, a.s. je zhotovitelem díla. 5) Teplárna Trmice, a.s. Se společností Teplárna Trmice, a.s. byly v rozhodném období roku 2013 uzavřena smlouva o dílo, ve které vystupovala společnost OSC, a.s jako zhotovitel díla. 6) ÚJV Řež, a.s. V rozhodném období roku 2013 byla podepsána smlouva o dílo, ve které vystupuje společnost OSC, a.s. jako zhotovitel díla. 7) Elektrárna Chvaletice, a.s. Se společností Elektrárna Chvaletice, a.s. byly v rozhodném období roku 2013 uzavřeny celkem 3 smlouvy o dílo (objednávky), ve kterých figuruje OSC a.s. jako zhotovitel díla. 8) TMK Hydroenergy Power, S.R.L. Společnost TMK Hydroenergy Power S.R.L. jako dceřiná společnost firmy CEZ Romania S.A. uzavřela v roce 2013 se společností OSC, a.s. jednu smlouvu o dílo, ve které je zhotovitelem díla společnost OSC, a.s. Všechny výše uvedené smluvní vztahy a dohody byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. V případě, že zhotovitelem díla nebo dodavatelem byla ovládaná osoba OSC, a.s., předmět plnění zahrnuje dohodnutý předmět díla nebo dodávky v souladu s uzavřenou smlouvou, resp. objednávkou. Příslušné protiplnění pak vesměs zahrnuje dohodnuté smluvní, včetně vytvoření podmínek na straně objednatele, nezbytných pro řádnou realizaci předmětu plnění v místě plnění. V těch případech, kde ovládaná osoba vystupuje v pozici objednatele, je plnění a protiplnění ze smluvního vztahu vyplývající obdobné výše uvedenému, ale v obráceném gardu. Z uzavřených smluv a dohod nevznikla ovládané osobě žádná majetková újma, výhoda nebo nevýhoda ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.. Jiné smlouvy a dohody s propojenými osobami ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, nebyly v rozhodném období roku 2013 uzavřeny. 3. JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami nevznikly v rozhodném období roku 2013 žádné jiné právní úkony učiněné v zájmu nebo ve prospěch propojených osob. Zpráva o vztazích OSC /6

6 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami za období OSTATNÍ OPATŘENÍ UČINĚNÁ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami nebyla učiněna v rozhodném období roku 2013 žádná ostatní opatření v zájmu nebo na popud propojených osob ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, resp. ve smyslu v té době účinného zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 5. DŮVĚRNOST INFORMACÍ Předložená zpráva neobsahuje informace o cenách, platbách, splátkách, úrocích ani o jiných finančních částkách ve vztazích mezi propojenými osobami, stejně jako jiné kvantitativní údaje spojené s těmito vztahy. Takové informace a skutečnosti jsou důvěrného charakteru a jsou součástí obchodního tajemství příslušných osob tvořících Skupinu ČEZ. 6. ZÁVĚR Z výše uvedených vztahů mezi propojenými osobami, uzavřených v rozhodném období roku 2013, nevznikla ovládané osobě žádná újma, stejně jako žádné výhody nebo nevýhody ve smyslu zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla zpracována statutárním orgánem společnosti OSC, a.s. ve smyslu ustanovení 82 zákona č.90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a bude předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti OSC, a.s. a k přezkoumání auditorem roční závěrky společnosti OSC, a.s. za účetní období roku Stanovisko dozorčí rady a výrok auditora k předložené zprávě budou pak prezentovány na řádné valné hromadě společnosti v roce Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2013 a jako taková bude projednána řádnou valnou hromadou společnosti OSC, a.s. a bude uložena do sbírky listin společnosti u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Nedílnou součástí předložené zprávy jsou její přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4: - Příloha č. 2 - Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Příloha č. 3 - Ostatní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Příloha č. 4 - Udělená užívací práva (licence) osobám v rámci Skupiny ČEZ v roce 2013 V Brně dne 28. února Za statutární orgán společnosti OSC, a.s. Ing. Vlastimír Krček, předseda představenstva Ing. Luděk Schrumpf, místopředseda představenstva Zpráva o vztazích OSC /6

7 1 A.E. Wind sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 2 Akcez Enerji A.S AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 4 AK-EL Kemah Elektrik Üretim ve Ticaret A.S Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu / Beyoğlu - İstanbul 5 Aken B.V Bergweg 133-A, 3037 EE Rotterdam, Nizozemské království 6 Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S Miralay Şefik Bey Sokak, No.13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 7 Akenerji Dogal Gaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S Miralay Şefik Bey Sokak No. 15, Kat:3, Oda 3, Gümüşsuyu Beyoğlu, Istanbul, Turecko 8 Akenerji Elektrik Üretim A.S / Akka Elektrik Üretim A.S Akkur Enerji Üretim A.S Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No.15-17, K3-4, Oda No. 2, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 11 Areál Třeboradice, a.s Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ Baltic Green I sp. z.o.o ul. Mlynarska 11, , Warszawa, Polsko 13 Baltic Green II sp. z.o.o ul. Mlynarska 11, , Warszawa, Polsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 1/12

8 14 Baltic Green III sp. z.o.o ul. Mlynarska 11, , Warszawa, Polsko 15 Bara Group OOD Georgi Sava Rakovski Street, 4th floor, Region Sredetz,1000 Sofia, Bulgaria 16 Centrum výzkumu Řež s.r.o Husinec-Řež č. p. 130, PSČ CEZ Albania Sh.A. (od Shared Services Albánka Sh.A.) K R Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie 18 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o Fra Andela Zvizdovica br. 1, Sarajevo, Bosna a Hercegovina 19 CEZ Bulgaria EAD BULSTAT No Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko 20 CEZ Bulgarian Investments B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 21 CEZ Deutschland GmbH HRB München, Karl-Theodor Str. 69, PC 80803, Spolková republika Německo 22 CEZ Distributie S.A Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC , Rumunsko 23 CEZ Elektro Bulgaria AD BULSTAT No Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko 24 CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko 25 CEZ Finance Ireland Ltd Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko 26 CEZ Hungary Ltd Rétköz u. 5, Budapest, 1118 Budapest, Maďarsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 2/12

9 27 CEZ Chorzow B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 28 CEZ International Finance B.V Hogehilweg 5D 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 29 CEZ International Finance Ireland Ltd Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irsko 30 CEZ Laboratories Bulgaria EOOD (in liquidation) BULSTAT No Dobrinova Skala str., Lyulin Municipality, Sofia, Bulharsko 31 CEZ MH B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 32 CEZ Nowa Skawina S.A ul. Pilsudskiego 10, Skawina, Polsko 33 CEZ Poland Distribution B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 34 CEZ Polska sp. z o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Polsko 35 CEZ Producty Energetyczne Polska sp.z o.o ul. M. Sklodowskej-Curie 30, Chorzow, Polsko 36 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD BULSTAT No Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PC 1309, Bulharsko 37 CEZ Romania S.A Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2A, Rumunsko 38 CEZ RUS OOO Presnenskij val 19, Moscow, , Ruská Federace 39 CEZ Servicii S.A Piteşti, 148 Republicii Boulevard, PC Rumunsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 3/12

10 40 CEZ Shpërndarje Sh.A. K H Abdyl Fransheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie 41 CEZ Silesia B.V Hogehilweg 5D, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, the Netherlands 42 CEZ Slovensko, s.r.o Gorkého 3, Bratislava, PSČ , Slovensko 43 CEZ Srbija d.o.o Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd, Republika Srbsko 44 CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Poland 45 CEZ Trade Albania SH.P.K. K D Abdyl Fransheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Tirana, Albanie 46 CEZ Trade Bulgaria EAD BULSTAT No Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko 47 CEZ Trade Polska sp. z o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Polsko 48 CEZ Trade Romania S.R.L Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko 49 CEZ Ukraine LLC Velika Vasilkivska street 5, Kyjev, Ukrajina 50 CEZ Vanzare S.A Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC , Rumunsko 51 CEZTel, a.s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ CM European Power International B.V Weena 327, 3013 AL, Rotterdam, Nizozemské království Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 4/12

11 53 CM European Power International s.r.o Lakeside Park, Tomášikova 64, Bratislava, Slovensko 54 CM European Power Slovakia s.r.o Vlčie hrdlo 1/A, Bratislava , Slovensko 55 ČEZ Bohunice a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ Distribuce, a. s Děčín IV- Podmokly,Teplická 874/8, PSČ ČEZ Distribuční služby, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ ČEZ Energetické služby, s.r.o Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ ČEZ Energetické produkty, s.r.o Hostivice, Komenského 534, PSČ ČEZ Energo, s.r.o Praha 8, Karlín Karolínská 661/4, PSČ ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o Třebíč, Bráfova 16, PSČ ČEZ Korporátní služby, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ ČEZ Logistika, s.r.o. (zánik ) Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ ČEZ Měření, s.r.o. (zánik ) Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 5/12

12 66 ČEZ Nová energetika Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s Praha 4, Duhová 1/425, PSČ ČEZ Prodej, s.r.o Praha 4, Duhová 1/425, PSČ ČEZ Správa majetku, s.r.o Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ ČEZ Teplárenská, a.s Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ ČEZ, a. s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ ICT Services, a. s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ Eco Etropol AD Georgi Sava Rakovski Street, 4th floor, Region Sredetz,1000 Sofia, Bulgaria 75 Eco-Wind Construction S.A ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 76 Egemer Elektrik Üretim A.S Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.15-17, K:3-4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 77 EGI, a.s. v likvidaci Praha 6, M. Horákové 109, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 6/12

13 78 EGP INVEST, spol. s r.o Uherský Brod, A.Dvořáka 1707, PSČ Elektrárna Dětmarovice, a.s Dětmarovice 1222, PSČ Elektrárna Chvaletice a.s. (do ) Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ Elektrárna Mělník III, a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ Elektrárna Počerady, a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ Elektrárna Tisová, a.s Březová-Tisová2, PSČ Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, Chorzów, Polsko 85 Elektrownia Skawina S.A ul. Piłsudskiego 10, Skawina, Polsko 86 Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o ul. Chobolańska 29/4, , Szczecin, Polsko 87 Energotrans, a.s Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ Energetické centrum s.r.o Jindřichův Hradec, Otín č.p. 3, PSČ ENERGIE KRUPKA, s.r.o. (do ) Krupka 1, Mariánské náměstí 22, PSČ Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 7/12

14 91 Farma Wiatrowa Wilkolaz-Bychawa sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 92 Fernwärme GmbH Hohenmölsen - Webau HRB Ernst-Thälmann-Str. 6, Hohenmölsen, Spolková republika Německo 93 FM service s.r.o Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ FVE Buštěhrad a.s Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ Free Energy Project Oreshets EAD Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PC 1000, Bulharsko 96 F.W. Tolkowiec sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 97 GALA-MIBRAG-Service GmbH HRB Elsteraue OT Profen, Platz der Freiheit 4, 06729, Elsteraue, Spolková republika Německo 98 Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH HRB 2322 Nonnenstrasse 9, Leipzig, Spolková republika Německo 99 In PROJEKT LOUNY engineering, s.r.o Louny, Na valích 899, PSČ Jadrová energetická společnosť Slovenska, a.s Bratislava, Tomášíkova 22, PSČ , Slovensko 101 JESS Invest, s.r.o Bratislava, Tomášíkova 22, PSČ , Slovensko 102 JTSD - Braunkohlebergbau GmbH HRB 9374 Glück Auf Strasse 1, Zeitz, Spolková republika Německo 103 LACOMED, spol. s r.o Husinec-Řež čp. 130, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 8/12

15 104 LOMY MOŘINA spol. s r.o Mořina, PSČ MARTIA a.s Ústí/Labem, Mezní 2854/4, PSČ Mega Energy sp. z o.o ul. Marynarska 11, , Warszawa, Polsko 107 Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko 108 MIBRAG Neue Energie GmbH HRB Glück Auf Strasse 1, Zeitz, Spolková republika Německo 109 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh (MIBRAGmbH) HRB Wiesenstrasse 20, Theissen, Spolková republika Německo 110 MOL-CEZ European Power Hungary Ltd Olajmunkás út. 2, Százhalombatta, 2440, Maďarsko 111 Montan Bildungs-und Entwicklungsgesellschaft mbh HRB Wiesenstrasse 20, Theissen, Spolková republika Německo 112 MUEG Mitteldeutsche Umwelt - und Entsorgung GmbH HRB MW Team Invest S.R.L Geiseltalstrasse 1, Braunsbedra, Spolková republika Německo 2B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector 1, Bucuresti, , Romunsko 114 NERS d.o.o. RU Industrijska zona bb, Gacko PC 89240, Bosna a Hercegovina 115 New Kosovo Energy L.L.C Andrej Gropa Nr. 30, Prishtina, PC , Kosovo 116 Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o Husinec-Řež čp. 130, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 9/12

16 117 OSC, a.s Brno, Staňkova 18a, PSČ Ovidiu Development S.R.L B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector 1, Bucuresti, , Romunsko 119 PPC Úžín, a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ PRODECO, a.s Teplice, Masarykova 51, PSČ Sakarya Elektrik Dagitim A.S Sakaraya Elektrik Perakende Sakis A.S Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko Orkangazi CaddesiTrafo Tesieri No.72, Oda:1, Maltepe Mahallesi, Adapazari, SAKARAYA, 54100, Turecko 123 SD - 1.strojírenská, a.s. (do ) Bílina, Důlní 437, PSČ SD - Autodoprava, a.s. (od Revitrans, a.s.) Bílina, Důlní 429, PSČ SD - Kolejová doprava, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SD - KOMES, a.s Most, Moskevská 14/1, PSČ SD - Rekultivace, a.s. (do ) Kadaň, Tušimice 7, PSČ Severočeské doly a.s Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ SINIT,a.s Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 10/12

17 130 STE - obchodní služby spol. s r.o.v likvidaci (do ) Praha 2, Vinohradská 8, PSČ ŠKODA PRAHA a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ŠKO-ENERGO, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ Taidana Limited HE Griva Digeni 115, Trident Centre, 3101 Limassol, Kypr 136 TEC Varna EAD BULSTAT No Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko 137 Telco Pro Services, a.s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ Teplárna Trmice, a.s Trmice, Edisonova 453, PSČ TEPLO KRKONOŠE, a.s Vrchlabí, Labská 964, PSČ Teplo Klášterec, a.s Miřetice u Kladna n/ohří, Pod Stadionem 415, PSČ TI Energo, s.r.o Praha Karlín, Karolinská 661/4, PSČ TMK Hydroenergy Power S.R.L Primaverii St., 1st floor, Resita, Caras-Severin County, , Rumunsko Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 11/12

18 143 Tomis Team S.R.L B Ion Ionescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector 1, Bucuresti, , Romunsko 144 Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o Brno, Veveří 95, PSČ ÚJV Řež a.s Husinec-Řež čp. 130, PSČ VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o Vrchlabí, Labská 964, PSČ Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o Plzeň, Tylova 158/46, PSČ Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 1 12/12

19 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Poř.č. Číslo smlouvy nebo objednávky Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavření smlouvy Plnění OSC Protiplnění Újma / Přínos Číslo smlouvy OSC ČEZ, a.s. C802 - Modifikace modelu simulátoru ETE, vyvolané realizaci akce B718 a modifikace modelu AZ pro TVEL ČEZ, a.s. D258 - Zapracování změn z HBV do simulátoru ETE (IT ) ČEZ, a.s. B730 - Modernizace průtočných částí NT dílů turbíny 1000 MW - úprava modelu v simulátoru ETE ČEZ, a.s Modifikace plnorozsahového trenažéru EDU, etapa SMN452 ÚJV Řež, a.s. Sběr dat z trenažéru pro analýzu chování personálu BD JE při mimořádných stavech ČEZ, a.s. Profesní školení dispečerů ČEZ, a.s ČEZ, a.s. Certifikace podpůrných na bloku B3 v EDĚ ČEZ, a.s. Certifikace podpůrných na bloku B2 v EDĚ ČEZ, a.s. Certifikace podpůrných (SR) a (MZ) na bloku B4 v EPR ČEZ, a.s. Seřízení regulačních obvodů na bloku B14 v EPR ČEZ ICT Services, a.s. Poskytování servisních pro systém PTIS Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2 1/3

20 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Poř.č. Číslo smlouvy nebo objednávky Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavření smlouvy Plnění OSC Protiplnění Újma / Přínos Číslo smlouvy OSC ČEZ, a.s. Certifikace rozšířeného rozsahu podpůrné služby SR na FB Vltava ČEZ, a.s. Začlenění terminálu Teplárny Trmice do systému RTISZ ( IT ) ČEZ, a.s. Certifikace schopnosti startu ze tmy (BS) na TG1 až TG4 VE Orlík ČEZ, a.s. Řízení výkonu vybraných zdrojů v oblasti Výškov - Chotějovice při přetížení přenosové linky (IT K /2013 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Měření čerpadelo požární vody v elektrárně Dukovany ECH ( ) Elektrárna Chvaletice, a.s. Dodávka terminálu a systému ICV pro elektrárnu Chvaletice /2013/CH Elektrárna Chvaletice, a.s. SRV - Implementace skupinového rozdělovače výkonu do serveru ICV v elektrárně Chvaletice /2013/CH Elektrárna Chvaletice, a.s. Zdvojení serveru ICV (nformační centrum výroby) v elektrárně Chvaletice ČEZ, a.s. Napájení centrální části systému RTISZ na dispečnku ČEZ zařízení ČEZ, a.s. Regulátor ostrovního provozu (LFCOP) ve Skupině ČEZ (IT K0347) ČEZ, a.s. Optimalizace řízení provozu RTISZ 2013 (IT K0355) Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2 2/3

21 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo a servisní smlouvy uzavřené v roce 2013 s osobami v rámci Skupiny ČEZ Poř.č. Číslo smlouvy nebo objednávky Smluvní strana Předmět smlouvy Datum uzavření smlouvy Plnění OSC Protiplnění Újma / Přínos Číslo smlouvy OSC 23 RO.00/1150/ TMK HYDROENERGY POWER S.R.L. Garanční měření vodních elektráren soustavy RESITA (Rumunsko) po rekonstrukci TI/ ČEZ, a.s. Servis a úpravy řídících jednotek terminálu elektrárny Tisová ČEZ, a.s. Vypovězení smlouvy na servis terminálu v elektrárně Počerady ČEZ, a.s. A740 - Doplnění automatického odstavení TG do systému PCS ETE pro HVB-1 a HVB ČEZ, a.s. D287- Reimplementace AT-RISK změn do systému PCS pro odstávky GO1a GO2 ETE ČEZ, a.s. C333 - Modernizace on-line diagnostických systémů v systému PCS ETE pro GO 2014 HVB-1 a HVB ČEZ, a.s. B730 - Modernizace průtočných částí NT dílů turbíny 1000 MW (úpravy v systému PCS pro HVB-1a HVB-2 ETE) ČEZ Logistika s.r.o. Migrace SW koncentrátorů měření středního výkonu pod OS Windows Zpráva o vztazích OSC 2013, příloha 2 3/3

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd 1 24.2.2010 16:11:14 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně

Více

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD SKUPINA ČE Z Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD

Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD Ú Á ČÁ ŘÁ ÁÚČ Í Á Ě Ý Á Á ÚČ ý Č Í Á Ě Í Á Ě Á Í Ý Á Ř Č Č Í Ú Á Ě Ý ý Č Í Á ž ó Í Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD I. ÚVOD Akciová spolenost Explosia byla založena v roce 1998

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti a.s. za rok 2013 a.s. jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2013 Obsah 2013 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s.. 2 Úvodní slovo generálního ředitele.. 4 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti. 5 Charakteristika a

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti Datum uzávěrky zprávy 30. 4. 2015 duben 2015 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643 109 602 00

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením 66a, odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením 66a, odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla vypracována v souladu s ustanovením 66a, odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, za poslední účetní období, tj. od 1. ledna

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2008 Datum uzávěrky zprávy 30. 4. 2009 duben 2009 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic Skupina ČEZ je největším energetickým uskupením ve střední a jihovýchodní Evropě. Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku,

Více

Simulační systémy. Řídicí systémy Zpracování a přenos dat

Simulační systémy. Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Datum uzávěrky zprávy 31. 3. 2012 duben 2011 OSC, a.s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 18a fax: +420 541 643

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme,

Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí, v němž žijeme, Skupina ČEZ Výroční zpráva 2008 cestou harmonie člověka s přírodou Důležité pro budoucnost je zachování rovnováhy, klíčová je harmonizace vztahu mezi naplňováním potřeb a zachováním kvality prostředí,

Více

Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010

Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010 Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2010 49,42 % podíl na trhu 21 757 tis. tun odbytová těžba uhlí 4 660 mil. Kč EBITDA 4 229 mil. Kč výdaje na investice 359,37 mil. Kč výdaje na ekologii Skupinu Severočeské

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Česká spořitelna, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích za účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 3. března 2015 Společnost Česká spořitelna,,

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je

Více