Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Seč za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje jsou v tis. Kč) 1.1. Plnění rozpočtu za roky PŘÍJMY 2 588, , , , ,23 VÝDAJE 2 760, , , , ,56 SALDO -171,50 244,39-137,00 627,9 561, Běžný rozpočet 2011 třída skutečnost schválený upravený % SR % UR PŘÍJMY 2 374, , ,86 83,39 83,22 VÝDAJE 2 382, , ,80 79,87 65,51 SALDO -8,59-136,10-783, Kapitálový rozpočet 2011 třída skutečnost schválený upravený % SR % UR PŘÍJMY 888,20 700,00 891,00 126,89 99,69 VÝDAJE 317,94 300,00 453,50 105,98 70,11 SALDO 570,26 400,00 437, Rozpočtové hospodařen dle tříd Příjmy 2011 schválený upravený % SR % UR třída skutečnost 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 084, , ,90 94,76 96,38 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 164,40 210,00 233,00 78,29 70,56 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 754,20 700,00 757,00 107,74 99,63 4-PŘIJATÉ DOTACE 258,96 436,90 590,96 59,27 43,82 CELKEM PŘÍJMY 3 262, , ,86 91,97 87, Daňové příjmy vybrané položky 2011 položky skutečnost schválený upravený % SR % UR Sdílené daně 1 746, , ,80 94,25 96,50 Místní poplatky 148,83 162,00 158,10 91,87 94,14 Správní poplatky 3,16 10,00 5,00 31,60 63,20 Daň z nemovitosti 186,29 170,00 190,00 109,58 98,05 Ostatní daňové příjmy 0,00 5,00 0,00

2 1.6. Rozpočtové hospodaření dle tříd výdaje 2011 třída skutečnost schválený upravený % SR % UR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 382, , ,80 79,87 65,51 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 317,94 300,00 453,50 105,98 70,11 CELKEM VÝDAJE 2 700, , ,30 82,26 66, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2010 skut % 2011 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 192,89 7,36 139,37 5,16 ostatní platby za provedenou práci 140,33 5,35 109,81 4,07 odměny zastupitelům 261,08 9,96 364,70 13,50 mzdové výdaje celkem 594,30 22,68 613,89 22,73 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 140,61 5,37 72,75 2,69 nákupy vody, paliv a energie 147,41 5,62 172,91 6,40 nákup služeb a ostatní nákupy 483,79 18,46 394,73 14,62 opravy a údržba majetku 663,84 25,33 672,38 24,90 daně (daň z převodu nemovitostí ) 26,25 1,00 46,54 1,72 výdaje z finančního vypořádání 7,31 0,28 9,78 0,36 ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 40,43 1,54 29,84 1,11 ostatní provozní výdaje celkem 1 509,64 57, ,94 51,80 dotace příspěvkovým organizacím 270,00 10,30 250,00 9,26 dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům 114,56 4,37 119,80 4,44 dotace "průtokové" - soc.dávky dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem 384,56 14,67 369,80 13,69 půjčené prostředky CELKEM 2 488,50 94, ,62 88,23 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika pořízení budov, staveb ,36 2,01 nákup pozemků stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,85 2,03 ostatní (studie, ÚP, rezerva ) 96,00 3,66 192,00 7,11 pořízení vlastního majetku celkem 96,00 3,66 301,21 11,15 investiční dotace vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům 36,26 1,38 16,73 0,62 investiční dotace celkem 36,26 1,38 16,73 0,62 půjčené prostředky 0 0 CELKEM 132,26 5,05 317,94 11,77 VÝDAJE CELKEM 2 620,76 100, ,56 100,00

3 1.8. Závazné ukazatele 2011 Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje oblasti činnosti sch. rozp. sch. rozp. skutečnost skutečnost Pokladní správa 2 636, ,63 0 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch 58,00 70,00 53,81 55,98 Doprava a spoje 0 670, ,83 Vodní hospodářství 0 200,00 3,30 32,59 Školství 0 400,00 5,00 355,85 Kultura 5,00 42,00 2,00 25,54 Sport 15,00 60,00 1,00 15,13 Zájmová činnost 2,00 75, ,48 Zdravotnictví 0 6, Bytové hospodářství Veřejné osvětlení 0 100,00 3,00 74,06 Hřbitov 40,00 50,00 13,08 38,35 Komunální služby, výstavby inž.sítí 705,00 70,00 734,87 30,84 Územní rozvoj 0 300, ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 75,00 320,00 57,69 266,61 Veřejné prostranství 0 80,00 24,00 183,86 Sociální zabezpečení Sociální služby 0 25, ,57 Krizové stavy Hasiči a městská policie 0 40, ,98 Zastupitelstvo 0 315, ,93 Správa úřadu 0 400,00 13,10 250,06 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 10,00 50,00 7,76 52,122 Ostatní finanční operace 0 10,00 0 9,78 Ostatní nezařazené Celkem 3 546, , , ,56 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 263, ,67 CELKEM 263, , Financování 2011 schválený upravený % SR % UR název položky skutečnost Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -561,67-263,90 346,44 212,84-162,13 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM -561,67-263,90 346,44 212,84-162,13

4 1.10. Souhrnná tabulka plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za r Skutečnost schválený upravený % SR % UR Třída 1 daňové příjmy 2 084, , ,90 94,76 96,38 Třída 2 nedaňové příjmy 164,40 210,00 233,00 78,29 70,56 Třída 3 kapitálové příjmy 754,20 700,00 757,00 107,74 99,63 Třída 4 přijaté dotace 258,96 436,90 590,96 59,27 43,82 Příjmy celkem 3 262, , ,86 91,97 87,14 Třída 5 Běžné výdaje 2 382, , ,80 79,87 65,51 Třída 6 Kapitálové výdaje 317,94 300,00 453,50 105,98 70,11 Výdaje celkem 2 700, , ,30 82,26 66,02 Saldo: Příjmy-výdaje 561,67 263,90-346,44 (Přebytek +, deficit -) Třída 8 financování Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -561,67-263,90 346,44 212,84-162,13 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj Oper.z peněž.účtů organizace FINANCOVÁNÍ CELKEM -561,67-263,90 346, Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby a přehled rozpočtových opatření jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v kanceláři účetní. U daňových příjmů došlo k významnějšímu přeplnění příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z příjmů právnických osob, které ovšem úplně nenahradilo výpade příjmů fyzických osob z podnikání za rok U nedaňových příjmů nebyly oproti schválenému rozpočtu naplněny příjmy z dozuvíraných smluv o nájmu hrobových míst na období (hlavní důvodu neprodloužení nájmu z důvodu neužívání hrobového místa). Hlavní částí nedaňový příjmů jsou příjmy z pronájmu a příspěvek na třídění odpadu od fy EKO-KOM a.s. Kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje plynové regulační stanice (budova + technologiej) vč. pozemku. U přijatých dotací nedošlo k čerpání dotace od SZIF na opravu komunikací v obci oproti schválenému rozpočtu, naopak byla schválena a čerpána dotace od Plzeňského kraje na územní plán obce. Běžné výdaje nejvyšší čerpání běžných výdajů souviselo s opravami komunikací a chodníků v obci (celkově Kč 537 tis.), s financování zřízené Mateřské školy Seč a doplatek výdajů na žáka pro ZŠ Blovice (celkově Kč 356 tis.), vyšší podíl je tvořen výdaji na svoz komunálního odpadu ve výši Kč 267 tis. a výdaji na odměnách zastupitelům obce ve výši Kč 389 tis. (vyplaceno jednorázové odstupné bývalému starostovi obce Mgr. Kubáňovi). Kapitálové výdaje výdaje související s pořízení autobusové čekárny u hlavní silnice na Plzeň ve výši Kč 40 tis., výdaje na vypracování územního plánu obce ve výši Kč 192 tis., výdaje na pořízení multikáry ve výši Kč 59 tis., výdaje (podíl na investiční dotaci pro

5 Mikroregion Úslava) na dovybavení jednotky SDH Seč ve výši Kč 17 tis. a výdaje související s prodloužením plynového řadu ve výši Kč 15 tis. 2) Ukazatel dluhové služby a monitoring obce Dluhová služba (v tis. Kč) popis Daňové příjmy 2 266, , ,68 Nedaňové příjmy 131,51 593,31 164,40 Přijaté transfery - fin. vztah 46,63 119,03 99,33 Dluhová základna 2 444, , ,41 Úroky 19,34 10,82 0 Splátka jistiny a dluhopisů 200,00 346,39 0 Splátky leasingu Dluhová služba 219,34 357,21 0 Ukazatel dluhové služby % 8,97 12,49 0 Monitoring obce (v tis. Kč) popis Počet obyvatel 288,00 288,00 290,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 2 750, , ,24 3. Úroky 19,33 10, Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 200,00 346, Dluhová služba celkem ř.3+ř.4 219,33 357, Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7,97 11, Rozvaha aktiv a pasiv , , ,66 8. Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci(pnfv) 479,72 452,92 666,93 9. Stav na bankovních účtech 391,48 628, , Úvěry a komunální obligace 346, Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy Zadluženost celkem ř.10+ř , Podíl cizích zdrojů a PNFV k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 3,59 3,41 6, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a PNFV (%) ř.12/ř.8 72, Zadluženost na jednoho obyvatele ř.8/ř.1 1,67 1,57 2, Oběžná aktiva 451,00 811, , Krátkodobé závazky 133,33 452,92 666, Celková (běžná) likvidita ř.16/ř.17 3,38 1,79 2,07

6 3) Údaje o hospodaření s majetkem 3.1. Pohledávky z obchodního styku k : Účetní jednotka evidovala následující pohledávky z obchodního styku: - Marie Milotová Kč 1 120,-- (pohledávka z předfakturace vodného za 4. Q 2011 v hostinci) 3.2. Celkové pohledávky mimo poskytnutých záloh: 5 600,-- Kč, 3.3. Pohledávky vnitřní mezi okruhy v tis. Kč: 0 tis. Kč 3.4. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : 0 tis. Kč 3.5. Závazky z obchodního styku k : přeplatek z vyúčtování el.energie vůči CEZ Prodej s.r.o. ve výši Kč 605,--, nedoplatek Kč 20,-- z faktury pro společnost TRIADA spol. s r.o Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: Nejsou 3.7. Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny: obec eviduje majetek zatížený zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla vyplývající z titulu prodeje hostince v k.ú. Seč vč. vybavení a přilehlých pozemků. Jedná se o zástavní právo k těmto nemovitostem: - pozemek /zastavěná plocha/ st.parc.č. 10/2 o výměře 752 m2 vše v k.ú. a obci Seč. Účetní hodnota zastaveného majetku činí Kč ,-- je evidována na podrozvahovém účtu Závazky nevedené v účetnictví: Účetní jednotka jednotka převedla do podrozvahové evidence nezaplacený závazek z r ve výši Kč 3 500,--, jelikož zanikl dodavavatel, v podrozvahové evidenci bude závazek veden do uplynutí doby promlčecí lhůty Najatý majetek (finanční leasing): Účetní jednotka nepořídila žádný majetek formou leasingu Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: Obec eviduje majetek zatížený zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla vyplývající z titulu prodeje hostince v k.ú. Seč vč. vybavení a přilehlých pozemků. Jedná se o zástavní právo k těmto nemovitostem: - pozemek /zastavěná plocha/ st.parc.č. 10/2 o výměře 752 m2 vše v k.ú. a obci Seč. Účetní hodnota zastaveného majetku činí Kč ,-- je evidována na podrozvahovém účtu Dlouhodobý majetek: Přírůstky: Na účet 021 xx v roce 2011 byla nově zanesena budova vodárny v PC Kč ,--, čímž byla dořešena právní neexistence budovy na LV, ocenění bylo převzato z účetnictví nájemce. V prosinci 2011 byla do majetku účetní jednotky bezúplatně předána budova čp. 2 vč. pozemku st.pč. 2/1 v k.ú. Seč od Plzeňského kraje. Budova bylo vložena do majetku v ocenění evidované Plzeňským krajem,a to Kč ,--, pozemek byl oceněn znaleckým posudkem na Kč ,--. V roce 2011 byla pořízena nová autobusová zastávka ve výši Kč ,--. Na účet 022 xx byla zařazena technologie vodárny v ceně Kč ,-- (ocenění převzato od nájemce).

7 Na účet 022 xx byl zařazen automobil Magma Variant v PC Kč ,80. Bezúplatně nabyty majetek do vlastnictví obce od Mikroregionu Úslava, a to vybavení zásahové jednotky ve výši Kč ,-- a herní sestava Hrad Rabí se skluzavkou ve výši Kč ,--. Úbytky Z dlouhodobého majetku byla vyřazena odprodaná technologie plynové stanice v PC Kč ,--. V listopadu a prosinci 2011 došlo k vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku v celkové výši Kč ,10 (vše určeno k likvidaci, vyjma vozíku s přívěsem, který byl odprodán) Z účtu pozemků 031 byly vyřazeny pozemky v k.ú. Únětice u Blovic a k.ú. Seč u Blovic z důvodu jejich neexistence na výpisu z LV k datu v celkové výši Kč ,-- (oproti stavu r. 2010) Finanční investice Obec Seč neeviduje žádné finanční investice Významné dlouhodobé závazky: Věřitel Závazek k v Kč Ostatní významné skutečnosti: nezjištěny Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci: Obec eviduje na podrozvahových účtech budovu MŠ vč. pozemku a vybavení pro provoz MŠ, jenž byly na základě předávací listiny v r předány do správy zřízené příspěvkové organizaci MŠ Seč (majetek předaný do správy přeceněn na základě předložené inventarizace MŠ Seč za rok 2011), pozemek st.parc.č.10/2 o výměře 752 m2 zatížený zástavním právem ve prospěch Ing. Františka Krýsla z titulu prodeje hostince, výzbroj AVIE SDH Seč, věcná břemena (seznam viz inventarizace), majetek evidovaný v operativní evidenci dle inventarizace ke dni a a nezaplacené závazky převedené do podrozvahy: P.Koucký, Starý Plzenec, fa č ze dne Dále je zde evidována pohledávka z titulu uzavřených smluv o dotace se SZIF z prosince 2010 a prosince 2011 v celkové výši Kč ,-- (účet 939xx) a budoucí kupní smlouva na odprodej plynovodu s RWE GasNet s.r.o. ve výši Kč , Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: 0 ha Výše ocenění lesních porostů: 0 Kč 3.16.Účetní jednotka nemá majetek charakterů uměleckých děl a předmětů 4) Hospodářská činnost obce Obec neprovozuje žádnou hospodářskou činnost. 5) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec k nevykazovala žádné zůstatky na účelových fondech.

8 6) Rozvaha obce k Kompletní výkaz rozvahy k datu k nahlédnutí v kanceláři účetní. Hlavní údaje z rozvahy v tis. Kč: Aktiva celkem Netto ,66 Pasiva celkem ,66 A. Stálá aktiva 9 229,56 C. Vlastní kapitál 9 941,73 V tom: DNM 481,85 v tom: jmění úč.jedn ,03 DHM 8 747,71 výsl.hospodaření 167,69 Dlouh.fin.aktiva 0,00 D. Cizí zdroje 666,93 B. Oběžná aktiva 1 379,10 v tom: rezervy 0,00 v tom: zásoby 10,83 dlouhodobé závazky 0,00 pohledávky 177,76 krátkodobé závazky 666,93 finanční maj ,51 bankovní úvěry 0 K došlo k jednorázovému dooprávkování dlouhodobého majetku. Účetní jednotka v důvodu věrného obrazu vydala na základě ČUS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku, nový odpisový plán platný od , ve kterém v souladu s ČÚS č. 708 provedla zatřídění majetku do jednotlivých odpisových skupin a stanovila rovnoměrný způsob odepisování v organizaci. Pouze u budovy č.p. 2 (bezúplatně převzata od Plzeňského kraje) bylo dooprávkování pomocí 40% (bod ČUS 708) z důvodu neznámého data zařazení objektu do užívání, ostatní DHM byl odepsán na základě skutečné doby zařazení. Dohadné účty pasivní K eviduje obec na dohadných účtech pasivních nevyfakturované dodávky: Věřitel Nevyfakturovaná dodávka Účetní stav celkem Kč Kanalizace a vodovody Nevyfakturované dodávky 5 200,-- Starý Plzenec a.s. doplatek vodného 4.Q 11 RWE energie, a.s. Odhad spotřeby plynu 10-12/ ,-- ZŠ Blovice, ŠJ Stravné Hora 12/ ,-- Kanalizace a vodárny Vodné a stočného 4.Q ,-- Starý Plzenec,a.s. hostinec, hřiště, hřbitov ČEZ Prodej s.r.o. Odhad spotřeby el.energie v říjnu 2 700,-- až prosinci 2011 ve výši zapl.záloh - OU Zpč.komunální služby Nevyfakturované služby svoz ,-- a.s. odpadu 12/2010 ČEZ Prodej s.r.o. Odhad spotřeby el.energie 4 260,-- klubovna 10-12/2011 ČEZ Prodej s.r.o. Odhad spotřeby el.energie ,-- 12/2011 veř.osv. ČEZ Prodej s.r.o. Odhad spotřeby el.energie ,-- 12/2011 hasičárna Diecézní charita Plzeň Doplatek rozvoz obědů 4.Q ,88 ČEZ Prodej s.r.o. Dohad spotřeby el.energie šatny ,-- hřiště r Celkem ,88

9 Dohadné účty aktivní Plzeňský kraj Poskytovatel Účetní stav PopisÚčetní stav celkem v Kč Dotace C16/PSOV 2011 na ÚP obce ,00 Náklady příštích období k : Náklad + věřitel Náklad příštích období Účetní stav celkem Kč Wolter Kluwers, a.s. Předplatné Věstník PK 1 045, Kooperativa Předpis pojistného vozík 192,-- Pojišťovna a.s Kooperativa Pojistné r ,-- Pojišťovna a.s. TRIADA spol. s r.o. Předplatné Obec a finance 540, GORDIC spol. s r.o. Udržovací popl. SWNEM 1 020,-- 1-6/2012 Acha obec účtuje s.r.o. Registrace na www 400,-- Kooperativa Pojištění majetku ,-- Pojišťovna a.s. Celkem 8 612,-- Výnosy příštích období k : Náklad + věřitel Smlouvy o nájmu HM na roky viz příloha Smlouvy o nájmu HM na roky viz příloha DPPO za obec za rok 2011 Výnosy příštích období předpis nájemného Předpis služeb Účetní stav celkem Kč , ,-- DPPO ,-- Celkem ,90

10 7) Výkaz zisku a ztráty k v tis. Kč Název položky Hlavní Hospodářská I. Náklady z činnosti 2 905,68 0 II.Finanční náklady 12,70 0 III.Náklady na transfery 401,34 0 NÁKLADY CELKEM 3 319,72 0 I. Výnosy z činnosti 967,71 0 II. Finanční výnosy 7,76 0 III. Výnosy z daní a poplatků 1 932,68 0 IV. Výnosy z transferů 123,45 0 VÝNOSY CELKEM 3 031,60 0 Výsledek hospodaření před zdaněním - 288,12 0 Daň z příjmů 125,21 0 Výsledek hospodaření po zdanění -413,33 0 Výsledkem hospodaření před zdaněním za rok 2011 je ztráta, která byla způsoben zejména: a) náklady na rekonstrukci a opravu místních komunikací ve výši Kč 537,75 tis., jenž byly v roce 2011 plně hrazeny z rozpočtu obce, dotace od SZIF bude po závěrečné prohlídce převedena obci až v roce 2012, b) rozdílem mezi tržní cenou odprodávaného majetku (pozemky a technologie plynové stanice) v celkové výši Kč 636,35 tis. a zůstatkovou cenou odprodávaného majetku (pozemky a technologie plynové stanice) v celkové výši Kč 934,57 tis. Přestože výsledkem hospodaření je ztráta byla z rozdílů nákladů a výnosů ekonomické činnosti vypočtena daň z příjmu ve výši Kč 125,21 tis. (daňově uznatelné náklady a výnosy viz výpočet DPPO). 8) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Finanční vypořádání PO je schvalováno zastupitelstvem obce současně s projednáváním závěrečného účtu obce: Hospodářský výsledek MŠ Seč k datu : Výnosy celkem z hlavní činnosti Kč ,06 v tom: příspěvky a dotace Kč ,00 Náklady celkem z hlavní činnosti Kč , Celkem hospodářský výsledek zisk Kč 382,44 Daň z příjmu (19%) Kč 0 Celkem hospodářský výsledek po zdanění zisk Kč 382,44 Návrh na rozdělení do fondů: Rezervní fond Fond odměn Odvod zřizovateli Výsledek hospodaření k

11 MŠ Seč 382,44 Kč 0 Kč ,44 Kč Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace vč. všech zákonem předepsaných výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce, jsou založeny na obecním úřadě v kanceláři účetní. Zřízená příspěvková organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost, pouze činnost hlavní, a to předškolní výchova a školní stravování. 9) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec je příjemcem dotací ze státního rozpočtu v tomto členění: Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Kč ,-- Účelová dotace Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Kč 1 509,-- Dotace od Úřadu práce PJ v rámci APZ Kč ,-- Účelová investiční dotace od Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci programu PSOV C16/PSOV 2011 (Územní plán obce, vyúčtování v 2012/2013) Kč ,-- Dotace k vypořádání jsou evidovány na analytických účtech č. 374 xx. Výše uvedené dotace byly poskytnuty a vyčerpány v r Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací na sčítání lidu 2011 byly v únoru 2012 ve výši Kč 1 509,-- vráceny do státního rozpočtu. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Čerpání % KÚPK * Výkon státní 4112 správy , ,- 100 KÚPK Volby Sčítání , KÚPK Dotace od Úřadu , ,-- práce PJ 100 KÚPK Dotace PSOV , , * KÚPK Krajský úřad Plzeňského kraje 10) Zůstatky na bankovních účtech SU Kč Celkem 231 xx ,41 11) Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů Bankovní ústav SU AU Kč Česká spořitelna, a.s Celkem 0 12) Významné skutečnosti po datu účetní závěrky: K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

12 13) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno odborem kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje, vedoucí kontroly byla pověřena Ing. Marcela Šašková. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) Při dílčím přezkoumání za rok 2011 dílčí přezkoumání nebylo provedeno. II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Seč za rok 2011 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Seč za rok 2011 Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hspodaření ÚSC Seč za rok 2011 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm.b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,16 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,45 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,19 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. V Seči dne Předkládá: Ing. Ivana Šrámková, hlavní účetní obce Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce k Rozvaha obce k Výkaz zisku a ztráty obce k Příloha účetní závěrky obce k Příloha účetní závěrky obce k dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 6. Inventarizační zpráva obce za rok Přehled výnosů a nákladů obce za rok daň z příjmu právnických osob 8. Rozvaha MŠ Seč k Výkaz zisku a ztráty MŠ Seč k Příloha účetní závěrky MŠ Seč k Příloha účetní závěrky MŠ Seč k dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 12. Inventarizační zpráva MŠ Seč za rok Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Seč, IČ za rok 2011

13 Návrh na usnesení: 1) Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad. 2) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku zřízené příspěvkové organizace MŠ Seč za rok 2011 tak, jak bylo organizací navrženo. 3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Inventarizační zprávy Obce Seč za rok 2011 a MŠ Seč za rok Vyvěšeno na úřední desce i na elektronické úřední desce: Sejmuto:

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Seč za rok 2013 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění rozpočtu, příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH

MĚSTO LETOHRAD. Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH MĚSTO LETOHRAD Závěrečný účet města Letohrad za rok 2014 - NÁVRH Závěrečný účet je vypracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

,----- Krajský úřad Zlínského

,----- Krajský úřad Zlínského ,----- Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolní Obec Huštěnovice Huštěnovice 92 687 03 Babice datum pověřená úřednl osoba číslo jednací spisová značka 7.3.2012 Bc. Pavlina

Více