Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com"

Transkript

1 Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21

2

3 IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague Praha 5 Smíchov Dedicated To Your Success

4 IBM Software forum 2003 I. sekce 09:00 09:20 Registrace 09:20 09:30 Úvod 09:30 10:15 WebSphere software pfiedstavení portfolia (Petr Le tina, IBM) pozice WebSphere software ve strategii e-business, pfiehled moïností produktu, pfiíklady nasazení 10:15 11:00 Aplikaãní servery a roz ifiující moduly (Vladimír Zyka, ITS) optimalizace zátûïe, web analyzer, clusters, dispatcher, workload scheduling 11:00 11:20 Pfiestávka 11:20 12:15 WebSphere software business integration (Jifií Soukeník, Trask solutions) integraãní fie ení, nástroje pro celopodnikovou a procesní integraci 12:15 13:00 Obûd 13:00 13:30 Rational software v vojové nástroje (Ivo RÛÏiãka, Unicorn) základní pfiedstavení Rational software portfolia a moïnosti propojení s ostatními produkty IBM 13:30 14:15 Portálová fie ení (Ivan kvor, Unicorn) co fie í, v hody nasazení, mobilní pfiístup k aplikacím, t mová práce a spolupráce v oblasti portálû 14:15 14:30Pfiestávka 14:30 15:15 Integrace podnikov ch informací (Petr Rektorys, Tomá Kadlec, IBM) Správa obsahu dokumentû, konsolidace informací z rûzn ch zdrojû 15:15 15:30Pfiestávka 15:30 16:30 IBM DB2 vs. Oracle (Tomá Kadlec, IBM) pfiedstavení IBM DB2 positioning 16:30 17:30 Diskuse se zástupci v robcû software u kulatého stolu (IBM, Oracle, moderuje Jifií Vesel, MF Servis)

5 II. sekce 09:00 09:20 Registrace 09:20 09:30 Úvod 09:30 10:15 Sdílení informací a efektivní komunikace (David Enc, IBM) v mûna informací, sdílení znalostí, spolupráce v t mech, okamïité fie ení problémû 10:15 11:00 Jak na procesy ve firmû (David Enc, IBM + Lubo Moravec, Ability Development) schvalování poïadavkû, fiízení obûhu dokumentû, publikování informací na internetu, integrace s ERP fie ením, SAPem 11:00 11:20 Pfiestávka 11:20 12:15 elearning a vnitrofiremní vzdûlávání (Ludûk Vyhnalík, IBM + Martin AmbroÏ, Datasys) moïnosti elektronického vzdûlávání, zku enosti s nasazením fie ení v âssz 12:15 13:00 Obûd 13:00 13:30 Tivoli software fiízení infrastruktury (Jan Bajer, IBM) základní pfiedstavení systémového managementu v podání Tivoli software, moïnosti nasazení 13:30 14:00 Zabezpeãení IT infrastruktury a správa uïivatelû (Luká Jeník a Tomá Svoboda, Trask solutions) 14:00 14:15 Zku enosti IT managerû s Tivoli software (Vladimír Melichar, Philips âr) komplexní fie ení správy stanic a dostupnosti serverû v 18 zemích prostfiednictvím Tivoli software 14:15 14:30Pfiestávka 14:30 15:15 Nástroje pro IT manaïery (Leo Stránsk, AG COM) nástroje na vyhodnocování událostí a sledování distribuovan ch heterogenních systémû 15:15 15:30Pfiestávka 15:30 16:00 IBM Lotus Domino vs. Microsoft Exchange (Vojtûch Tr, IBM) pfiedstavení Lotus Domina, positioning a moïnosti jeho nasazení 16:00 16:30 IBM Lotus Domino vs. Microsoft Exchange (Ladislav olc a Pavel Salava, Microsoft) pfiedstavení Microsoft Exchange, positioning a moïnosti jeho nasazení 16:30 17:30 Diskuse se zástupci v robcû software u kulatého stolu (IBM, Microsoft, moderuje Dalibor Luke, Digitrade)

6 VáÏení zákazníci a obchodní partnefii pfiijmûte, prosím, na e pozvání na odborn semináfi tématicky zamûfien na problematiku integrace - základ pro budování a provoz e-business fie ení. Uvedené setkání jsme pro Vás pfiipravili ve spolupráci s odborníky ze softwarové skupiny IBM âeská republika, specialisty z fiad obchodních partnerû a dal ích v robcû softwarov ch fie ení. Urãujícím faktorem pro námût a odbornou náplà na eho setkání byl zájem mnoh ch z Vás o komplexní pohled na tuto problematiku. Mnoho spoleãností se dnes pot ká s problémem integrace strojû a souãasnû fie í poïadavky související s integrací lidí. Budování komplexní e-business infrastruktury, která je v souãasné dobû vnímána jako základ pro efektivní chod firmy, je nutností zejména v souvislosti s na ím zaãlenûním mezi státy EU. Za v echny body programu bychom rádi vyzdvihli netradiãní pojetí diskuse na odborné téma, tzv. kulat stûl, na nûmï se jako pfiedná ející pfiedstaví zástupci pfiedních softwarov ch spoleãností. Zazní i referenãní pfiedná ky koncov ch zákazníkû, ktefií se s Vámi podûlí o reálné zku enosti, problémy a v sledky, kter ch díky implementaci fie ení postaven ch na technologii software IBM dosáhli. Setkání se bude konat v moderním a architektonicky ojedinûlém prostfiedí hotelu Andel s v Praze 5 na Smíchovû. Vûfiím, Ïe s námi strávíte pfiíjemn den. Tû íme se na setkání s Vámi. Erik olc IBM SW Product Manager Avnet Partner Solutions René Piták IBM Software Group Manager âr & SR

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 je společnost založená v roce 2001 na základech spolupráce několika subjektů, fyzických i právnických osob, podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku byla touha představit

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více