12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12.1 Návrhové hodnoty vlastností materiálu"

Transkript

1 12 Prvy za požáru Chování prvů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva při požáru není možné jednoduše popsat. Odlišuje se chování při rozhořívání a při plně rozvinutém požáru. Při rozhořívání se uplatní hořlavost materiálu, stupeň jeho zápalnosti, rychlost šíření ohně/plamene na jeho povrchu a míra předávání tepla. Plně rozvinutý požár představuje ázi po vzplanutí, dy jsou všechny hořlavé materiály zachváceny ohněm. Požadavy na materiály během této áze jsou zaměřeny na jejich schopnost zachovat si své mechanicé vlastnosti a omezovat oheň na oblast jeho vzniu, aby nedocházelo šíření ohně nebo ouře a působení příliš vysoých teplot na straně odvrácené ohni, teré by mohly vést nepřímému přenosu požáru na sousední části onstruce. Schopnost odolávat plnému požáru je obecně označována jao požární odolnost. Tato schopnost může být přiřazena onstručnímu prvu, nioliv materiálu Návrhové hodnoty vlastností materiálu Pro ověření mechanicé odolnosti prvů vystavených účinům požáru se musí návrhové hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností určovat ze vztahů: 20 d,i = mod,i (12.1) S d,i = mod,i S M,i 20 M,i (12.2) de d,i je návrhová pevnost při požáru; S d,i návrhová tuhostní vlastnost (modul pružnosti E d,i nebo modul pružnosti ve smyu G d,i ) při požáru; % vantil pevnostní vlastnosti při běžné teplotě; S % vantil tuhostní vlastnosti (modul pružnosti nebo modul pružnosti ve smyu) při běžné teplotě; mod,i modiiační součinitel pro požár; M,i dílčí součinitel spolehlivosti při požáru. Modiiační součinitel pro požár mod,i zohledňuje reduci pevnostních a tuhostních vlastností při zvýšených teplotách a nahrazuje modiiační součinitel pro navrhování při běžné teplotě mod. Doporučený dílčí součinitel spolehlivosti vlastnosti materiálu při požáru je M,i = 1,0. 20% vantil pevnostní nebo tuhostní vlastnosti se má vypočítat tato: 20 i (12.3) S20 i S05 (12.4) de 20 je 20 % vantil pevnostní vlastnosti při běžné teplotě; S % vantil tuhostní vlastnosti (modul pružnosti nebo modul pružnosti ve smyu) při běžné teplotě; S 05 5 % vantil tuhostní vlastnosti (modul pružnosti nebo modul pružnosti ve smyu) při běžné teplotě; i uveden v tab

2 Tab Hodnoty i i Rostlé dřevo 1,25 Lepené lamelové dřevo 1,15 Desy na bázi dřeva 1,15 LVL 1,1 Spoje se spojovacími prostředy ve střihu s bočními prvy ze dřeva a dese na bázi dřeva 1,15 Spoje se spojovacími prostředy ve střihu s bočními prvy z oceli 1,05 Spoje s osově zatíženými spojovacími prostředy 1, Návrhové hodnoty účinu zatížení Účine zatížení se má určovat pro čas t 0 při použití ombinačních součinitelů 1,1 nebo 2,1 podle EN :2002, ap Zjednodušeně může být účine zatížení E d,i stanoven z analýzy pro běžnou teplotu tato: E E (12.5) d,i i d de E d je návrhový účine zatížení při navrhování na běžnou teplotu pro záladní ombinaci zatížení, viz EN 1990; i je reduční součinitel pro návrhové zatížení při požární situaci. Reduční součinitel i pro ombinaci zatížení (6.10) v EN 1990:2002 se má uvažovat tato: G i Q,1 i G Q G Q,1,1 (12.6) nebo, pro ombinace zatížení (obr a) a (obr b) v EN 1990:2002, jao nejmenší hodnota zísaná z následujících dvou vztahů: G i Q,1 i G Q G Q,1,1 (12.7a) G Q i G i,1 Q G Q,1,1 (12.7b) de Q,1 je charateristicá hodnota hlavního proměnného zatížení; G charateristicá hodnota stálého zatížení; G dílčí součinitel pro stálá zatížení; Q,1 dílčí součinitel pro proměnné zatížení 1; i součinitel pro časté hodnoty proměnných zatížení při požární situaci, dané buď 1,1 nebo 2,1, viz EN :2002; reduční součinitel nepříznivých stálých zatížení G. 110

3 Přílad průběhu redučního součinitele i v závislosti na poměru zatížení Q,1 /G pro různé hodnoty součinitele ombinace i podle vztahu (12.6) je zobrazen na obr s následujícími předpolady: GA = 1,0; G = 1,35; Q = 1,5. Dílčí součinitele jsou uvedeny v příslušných národních přílohách EN 1990:2002. Vztahy (12.7a) a (12.7b) dávají trochu vyšší hodnoty. Obr Přílady redučního součinitele i v závislosti na poměru zatížení Q,1 /G podle vztahu (12.6) Jao zjednodušení je doporučena hodnota i = 0,6, mimo užitná zatížení ategorie E, uvedená v EN :2002 (prostory citlivé na hromadění zboží včetně přístupových prostor), de je doporučena hodnota i = 0,7. Orajové podmíny v podpěrách mohou být uvažovány neměnné v čase Hlouby zuhelnatění Odolnost prvů ze dřeva a materiálů na bázi dřeva proti účinům požáru charaterizují především jejich hlouby zuhelnatění. Hlouba zuhelnatění je vzdálenost mezi vnějším povrchem původního prvu a polohou čáry zuhelnatění; určuje se z doby vystavení účinům požáru a příslušné rychlosti zuhelnatění. K zuhelnatění prvů ze dřeva a dese na bázi dřeva dochází především v případě, že jsou přímo vystaveny požáru. Posouzení průřezů na účiny požáru má vycházet z atuální hlouby jejich zuhelnatění, včetně zaoblení rohů. Alternativně může být stanoven nominální průřez bez zaoblení rohů, založený na nominální hloubce zuhelnatění. Poloha čáry zuhelnatění odpovídá poloze izoterm 300 C. Tento předpolad platí pro většinu dřeva jehličnatých a listnatých dřevin. 111

4 Rychlosti zuhelnatění jsou běžně rozdílné pro: povrchy nechráněné během doby vystavení účinům požáru; povrchy chráněné, u terých zuhelnatění dochází ještě před porušením pláště požární ochrany; povrchy chráněné, teré jsou vystaveny účinům požáru až po porušení pláště požární ochrany. Pravidla uvedená v následujícím textu platí pro normové vystavení účinům požáru, dané nominální normovou teplotní řivou závislosti teplota čas při požáru, terá odpovídá zejména celulózovému typu požárního zatížení (hoří dřevo, papír a láty). Proces hoření dřeva vypadá následovně. Při hoření dřeva a materiálů na bázi dřeva probíhá chemicý rozlad, při němž se vytváří dřevěné uhlí a hořlavé plyny. K samovznícení teného proužu dřeva dochází při teplotě mezi 340 a 430 C. Zápalná teplota může být i výrazně nižší (např. 150 C), byl-li dřevěný prve již delší dobu ohříván. Teploty menší než 100 C, ale vyšší než poojová teplota, přivádějí do dřeva teplo a urychlují jeho vysoušení. Při 100 C se voda ve dřevu začíná odpařovat a pára uniá cestou nejmenšího odporu, tj. v rozích, hranami, spoji, otevřenými póry a trhlinami. V těchto místech dřevo vysychá rychleji. Teplota zůstává onstantní až do doby, než se voda odpaří. V rozmezí 150 až 200 C se tvoří povrchové plyny (asi 70 % nehořlavého CO 2 a 30 % hořlavého CO). Do 275 C probíhá tepelný rozlad dřeva (pyrolýza) poměrně pomalu a výhřevnost plynů přitom je jen asi J m -3 hmoty. Teprve při zvýšení teploty nad 275 C nastávají již silně exotermicé reace a stoupá rychle teplota tvorbou leho zápalné směsi uhlovodíů o výhřevnosti J m -3 i více. Nejvíce hořlavá směs vzniá při teplotách mezi 400 až 420 C a její výhřevnost se zvyšuje až na J m -3. Při teplotách nad 500 C se tvoření plynů opět snižuje. Po prvém vznícení a hoření zápalné směsi plynů vša hoření poračuje dále, podporováno vyvíjejícím se teplem, teré rozládá i hlubší vrstvy dřeva na spalitelné produty. Na druhé straně se na povrchu vytváří vrstva nespáleného uhlíu, terý je špatným vodičem tepla a zamezuje přístupu tepla vnitřním nerozloženým vrstvám, čímž znemožňuje přívodu dalších spalitelných plynů na povrch. V tomto stadiu může u rozměrnějších průřezů prvů oheň i ustat, nedojde-li poprasání a odprýsání této vrstvy. Tepelná vodivost zuhelnatělé vrstvy (dřevěného uhlí) je pouze asi jedna šestina tepelné vodivosti rostlého dřeva. Vrstva dřevěného uhlí působí jao izolační vrstva a rozlad dřeva pod ní probíhá zpomaleně. Z tohoto důvodu a vzhledem nízé tepelné vodivosti dřeva zůstává teplota uprostřed průřezu mnohem nižší než na povrchu. Požární odolnost dřevěných onstrucí je proto podstatně vyšší, než se všeobecně předpoládá Povrchy nechráněné Rozlišují se dvě hodnoty rychlosti zuhelnatění: jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění; nominální návrhová rychlost zuhelnatění. 112

5 Jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění platí pro jednorozměrné zuhelnatění, viz obr. 12.2, a uvažuje se onstantní v čase. Obr Jednorozměrné zuhelnatění široého průřezu (vystaveného účinům požáru z jedné strany) Návrhová hlouba zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění se určí tato: d char,0 = 0 t (12.8) de d char,0 je návrhová hlouba zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění; 0 jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění; t doba vystavení účinům požáru. Nominální návrhová rychlost zuhelnatění, jejíž hodnota již zahrnuje účine zaoblení rohů, viz obr. 12.3, se též uvažuje onstantní v čase. Obr Hlouba zuhelnatění d char,0 pro jednorozměrné zuhelnatění a nominální hlouba zuhelnatění d char,n. 113

6 Nominální návrhová hlouba zuhelnatění se určí tato: d char,n = n t (12.9) de d char,n je nominální návrhová hlouba zuhelnatění, terá zahrnuje účine zaoblení rohů; n je nominální návrhová rychlost zuhelnatění, terá zahrnuje účine zaoblení rohů. Jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění se používá za předpoladu, že je uváženo zvětšené zuhelnatění blízo rohů a jedná se o průřezy s původní minimální šířou b min, de b 2d 80 pro d 13mm (12.10a) min char,0 char,0 b 8,15 d pro d 13 mm (12.10b) min char,0 char,0 Když nejmenší šířa průřezu je menší než b min, používá se nominální návrhová rychlost zuhelnatění. Pro průřezy počítané s použitím jednorozměrných návrhových rychlostí zuhelnatění se poloměr zaoblení rohů uvažuje roven hloubce zuhelnatění d char,0. Pro povrchy dřeva nechráněné po dobu vystavení účinům požáru jsou návrhové rychlosti zuhelnatění 0 a n uvedeny v tab Návrhové rychlosti zuhelnatění pro rostlé dřevo listnatých dřevin, vyjma buu, s charateristicými hodnotami hustoty mezi 290 a 450 g/m 3, se mohou stanovit lineární interpolací mezi hodnotami z tab Rychlosti zuhelnatění buu se berou ta, ja jsou dány pro rostlé dřevo jehličnatých dřevin. Tab Návrhové rychlosti zuhelnatění 0 mm/min n mm/min a) Dřevo jehličnatých dřevin a bu Lepené lamelové dřevo s charateristicou hustotou 290 g/m 3 0,65 0,70 Rostlé dřevo s charateristicou hustotou 290 g/m 3 0,65 0,80 b) Dřevo listnatých dřevin Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých dřevin s charateristicou hustotou 290 g/m 3 0,65 0,70 Rostlé nebo lepené lamelové dřevo listnatých dřevin s charateristicou hustotou 450 g/m 3 0,50 0,55 c) LVL s charateristicou hustotou 480 g/m 3 0,65 0,70 d) Desy Dřevěné obložení 0,90 a Přeliža 1,00 a Desy na bázi dřeva jiné než přeliža 0,90 a a Hodnoty platí pro charateristicou hustotou 450 g/m 3 a tloušťu desy 20 mm. Pro návrhové rychlosti zuhelnatění dese na bázi dřeva a dřevěného obložení platí hodnoty uvedené v tab Hodnoty platí pro charateristicou hustotu desy 450 g/m 3 a tloušťu 114

7 desy 20 mm. Pro ostatní charateristicé hustoty dese ρ a tloušťy dese h p menší než 20 mm se rychlost zuhelnatění určí tato: s 0,ρ,t = 0 ρ h (12.11) ρ = ρ = 450 p 20 h (12.12) (12.13) de ρ je charateristicá hustota desy v g/m 3 ; h p tloušťa desy v milimetrech Povrchy zpočátu chráněné U povrchů chráněných pláštěm požární ochrany, jinými ochrannými materiály nebo jinými onstručními prvy, viz obr. 12.4, je třeba uvážit, že: počáte zuhelnatění je posunut až do času t ch ; zuhelnatění může začít před porušením požární ochrany, ale nižší rychlostí než rychlostmi zuhelnatění uvedenými v tab. 12.2, až do času porušení požární ochrany t ; po čase porušení požární ochrany t, rychlost zuhelnatění je zvýšena nad hodnoty uvedené v tab až do času t a, popsaného dále; v čase t a, dyž se hlouba zuhelnatění rovná buď hloubce zuhelnatění stejného prvu bez požární ochrany nebo 25 mm, podle toho, co je menší, se rychlost zuhelnatění vrací hodnotě uvedené v tab Ochrana zajištěná dalšími onstručními prvy může být omezená s ohledem na: o pošození nebo olaps ochranného prvu; o nadměrnou deormaci ochranného prvu. Má se též uvážit účine nevyplněných mezer větších než 2 mm ve spojích a obložení na počáte zuhelnatění a, jestliže je to namístě, na rychlost zuhelnatění před porušením ochrany. 1 nosní 2 sloup 3 zálop 4 obložení (a) (b) Obr Přílady protipožárního obložení: (a) nosníů, (b) sloupů 115

8 Obr.12.5 Vývoj hlouby zuhelnatění v čase, dyž t ch = t a dyž hlouba zuhelnatění v čase t a je nejméně 25 mm 1 Průběh rychlosti zuhelnatění n (nebo β 0 ) pro prvy nechráněné během doby vystavení účinům požáru; 2 Průběh pro zpočátu chráněné prvy po porušení požární ochrany: 2a Po odpadnutí požární ochrany zuhelnatění začíná ve zvýšené míře; 2b Po dosažení hlouby zuhelnatění 25 mm se rychlost zuhelnatění reduuje na úroveň danou v tab Obr.12.6 Vývoj hlouby zuhelnatění v čase, dyž t ch = t a dyž hlouba zuhelnatění v čase t a je menší než 25 mm 1 Průběh pro prvy nechráněné během doby vystavení účinům požáru pro rychlost zuhelnatění, uvedenou v tab.12.2; 3 Průběh pro zpočátu chráněné prvy s dobami porušení požární ochrany t a s časovým limitem t a menším než je uvedeno v podmínce (12.15b). 116

9 Obr Vývoj hlouby zuhelnatění v čase, dyž t ch < t 1 Průběh rychlosti zuhelnatění n (nebo β 0 ) pro prvy nechráněné během doby vystavení účinům požáru; 2 Průběh pro zpočátu chráněné prvy, de zuhelnatění začíná před porušením ochrany: 2a Zuhelnatění začíná v t ch v reduované míře, dyž ochrana je stále na místě; 2b Po odpadnutí ochrany zuhelnatění začíná ve zvýšené míře; 2c Po dosažení hlouby zuhelnatění 25 mm se rychlost zuhelnatění reduuje na úroveň danou v tab Rychlosti zuhelnatění Pro t ch t t se rychlosti zuhelnatění dřevěných prvů uvedené v tab přenásobí součinitelem 2. V případě, dy je dřevěný prve chráněn jedinou vrstvou sádroartonové desy typu F, se 2 určí tato: 2 = 1 0,018 h p (12.14) de h p je tloušťa vrstvy v mm. Jestliže se obložení sládá z něolia vrstev sádroartonové desy typu F, za h p se bere tloušťa vnitřní vrstvy. Jestliže je dřevěný prve chráněn vlnou z minerálních vláen s minimální tloušťou 20 mm a minimální hustotou 26 g/m 3, terá zůstane celistvá až do C, je možno 2 brát z tab Pro tloušťy mezi 20 a 45 mm se může použít lineární interpolace. Tab Hodnoty 2 pro dřevo chráněné vlnou z minerálních vláen Tloušťa h ins [mm] ,6 117

10 Pro období po porušení ochrany dané t t t a, se rychlosti zuhelnatění v tab přenásobí součinitelem 3 = 2. Pro t t a se rychlosti zuhelnatění v tab použijí bez přenásobení součinitelem 3. Časové omezení t a viz obr a obr. 12.6, se pro t ch = t uvažuje jao min. hodnota ze vztahu (12.15a) a (12.15b): t a = 2 (12.15a) 25 t a = 3 + t (12.15b) n nebo pro t ch < t (viz obr. 12.7) 25 t tch 2 n t a = + t (12.16) 3 n de n je předpoládaná návrhová rychlost zuhelnatění, v mm/min. Podmíny (12.15a), (12.15b) a (12.16) platí taé pro jednorozměrné zuhelnatění, dyž n je nahrazeno 0. Výpočet t je popsán dále. Podmína (12.15b) v sobě zahrnuje sutečnost, že vrstva zuhelnatění 25 mm představuje dostatečnou ochranu, aby byla rychlost zuhelnatění reduována na hodnoty v tab Počáte zuhelnatění Pro pláště požární ochrany sládající se z jedné nebo něolia vrstev dese na bázi dřeva nebo dřevěného obložení se čas počátu zuhelnatění t ch chráněného dřevěného prvu určuje tato: t ch = h p 0 (12.17) de h p je tloušťa desy, v případě něolia vrstev celová tloušťa vrstev; t ch čas počátu zuhelnatění. Pro pláště tvořené jednou vrstvou sádroartonové desy typu A, F nebo H podle EN 520, ve vnitřních částech nebo na obvodě sousedícím s vyplněnými spoji, nebo nevyplněnými dutinami o šířce 2 mm nebo méně, se čas počátu zuhelnatění t ch uvažuje tato: t ch = 2,8 h p 14 (12.18) de h p je tloušťa desy v mm. V místech sousedících se spoji s nevyplněnými dutinami s šířou větší než 2 mm se čas počátu zuhelnatění t ch určí tato: t ch = 2,8 h p 23 (12.19) de h p je tloušťa desy v mm. Sádroartonová desa typu E, D, R a I podle EN 520 má stejné nebo lepší tepelné a mechanicé vlastnosti než typu A a H. 118

11 Pro pláště tvořené dvěma vrstvami sádroartonové desy typu A nebo H se čas počátu zuhelnatění t ch určí podle vztahu (12.18), de tloušťa h p se bere jao tloušťa vnější vrstvy a 50 % tloušťy vnitřní vrstvy, předpoládaje, že rozteč spojovacích prostředů ve vnitřní vrstvě není větší než rozteč spojovacích prostředů ve vnější vrstvě. Pro pláště tvořené dvěma vrstvami sádroartonové desy typu F se čas počátu zuhelnatění t ch určí podle vztahu (12.18), de tloušťa h p se bere jao tloušťa vnější vrstvy a 80 % tloušťy vnitřní vrstvy, předpoládaje, že rozteč spojovacích prostředů ve vnitřní vrstvě není větší než rozteč spojovacích prostředů ve vnější vrstvě. Pro nosníy nebo sloupy chráněné vlnou z minerálních vláen se čas počátu zuhelnatění t ch určí tato: t ch = 0,07(h ins 20) de t ch je čas počátu zuhelnatění v minutách; h ins tloušťa izolačního materiálu v mm; ins hustota izolačního materiálu v g/m 3. Časy do porušení plášťů požární ochrany ins (12.20) Porucha plášťů požární ochrany může nastat z důvodu: zuhelnatění nebo mechanicé degradace materiálu pláště; nedostatečné dély průniu spojovacích prostředů do nezuhelnatělého dřeva; neúměrných roztečí a vzdáleností spojovacích prostředů. Pro pláště požární ochrany z dřevěného obložení a dese na bázi dřeva připevněných nosníům nebo sloupům se čas do porušení určí následovně: t = t ch (12.21) de t ch se stanoví podle vztahu (12.17). Pro sádroartonovou desu typu A a H se čas do porušení t uvažuje tato: t = t ch (12.22) de t ch se stanoví podle vztahu (12.18) a h p se stanoví podle shora uvedených zásad. Všeobecně je pošození způsobené mechanicou degradací závislé na teplotě a rozměru dese a jejich orientaci. Normálně je svislá poloha příznivější než vodorovná. Déla průniu la spojovacích prostředů do nezuhelnatělého dřeva má být nejméně 10 mm. Požadovaná déla spojovacího prostředu l,req se stanoví tato: l,req = h p + d char,0 + l a (12.23) de h p je tloušťa desy; d char,0 hlouba zuhelnatění dřevěného prvu; l minimální déla průniu spojovacího prostředu do nezuhelnatělého dřeva. a Zvětšené zuhelnatění blízo rohů je přitom třeba vzít v úvahu. 119

12 12.4 Metoda reduovaného průřezu Účinný průřez se má vypočítat pomocí reduce počátečního průřezu o účinnou hloubu zuhelnatění d e (viz obr. 12.8): d = d + d (12.24) e char,n 0 0 s d 0 = 7 mm, d char,n se určuje podle vztahu (12.9), 0 je vysvětlen v následujícím textu. Předpoládá se, že materiál v blízosti čáry zuhelnatění ve vrstvě tloušťy 0 d 0 má nulovou pevnost a tuhost, zatímco vlastnosti pevnosti a tuhosti zbytového průřezu se uvažují nezměněné. 1 Počáteční povrch prvu 2 Oraj zbytového průřezu 3 Oraj účinného průřezu Obr Deinice zbytového průřezu a účinného průřezu Pro nechráněné povrchy se má 0 určit z tab Tab Určení 0 pro nechráněné povrchy s t v minutách (viz obr a) 0 t < 20 minut t/20 t 20 minut 1,0 Pro chráněné povrchy s t ch 20 minut se má předpoládat, že se 0 mění lineárně od 0 do 1 během časového intervalu od t 0 do t = t ch, viz obr b. Pro chráněné povrchy s t ch 20 minut platí tab (a) (b) Obr Průběh 0 : (a) pro nechráněné prvy a chráněné prvy, de t ch 20 minut; (b) pro chráněné prvy, de t ch 20 minut

13 Pro dřevěné povrchy lemující prázdnou dutinu ve stropní nebo stěnové sestavě (normálně široé strany sloupu nebo stropnice) platí následující: Kde se protipožární obvodový plášť sládá z jedné nebo dvou vrstev sádroartonové desy typu A, desy ze dřeva nebo dese na bázi dřeva, má se 0, v čase porušení obvodového pláště t, uvažovat 0,3. Potom se má předpoládat, že se zvyšuje lineárně na jednotu během následujících 15 minut. Kde se protipožární obvodový plášť sládá z jedné nebo dvou vrstev sádroartonové desy typu F, má se 0, v čase začátu zuhelnatění t ch, uvažovat rovné 1,0. Pro časy t < t ch se má použít lineární interpolace, viz obr b. Návrhové pevnostní a tuhostní vlastnosti účinného průřezu se mají počítat s mod,i = 1, Metoda reduovaných vlastností Pro obdélníové průřezy ze dřeva jehličnatých dřevin, vystavené požáru ze tří nebo čtyř stran, a ruhové průřezy, vystavené požáru podél jejich celého obvodu, platí následující pravidla. Zbytový průřez se má určovat podle ap Pro t 20 minut se má modiiační součinitel pro požár mod,i uvažovat následovně (viz obr ): pro pevnost v ohybu: mod,i pro pevnost v tlau: mod,i 1 p 1, 0 (12.25) 200 A r r 1 p 1, 0 (12.26) 125 A pro pevnost v tahu a modul pružnosti: mod,i 1 p 1, 0 (12.27) 330 A r de p je obvod zbytového průřezu vystaveného požáru v m; A r plocha zbytového průřezu v m 2. Pro nechráněné a chráněné prvy se má pro čas t = 0 uvažovat modiiační součinitel pro požár mod,i = 1. Pro nechráněné prvy se může pro 0 t 20 minut určovat modiiační součinitel lineární interpolací. 121

14 1 Pevnost v tahu, modul pružnosti 2 Pevnost v ohybu 3 Pevnost v tlau Obr Zobrazení vztahů (12.25) (12.27) Přílad 12.1 Návrh nosníu na účiny požáru Návrh prostě podepřeného nosníu na požární odolnost R60. Rozpětí nosníu je 5,0 m a je zatížen návrhovým zatížením g d + q d = 6,5 N/m. Poměr rozhodujícího proměnného zatížení (sněhu) a součtu stálých zatížení Q,1 /G = 1,0. Příčná a torzní stabilita nosníu je zajištěna bedněním. Nosní je ze smrového dřeva třídy S13 a je zabudován ve třídě provozu 1. Návrh na běžnou teplotu Ohybový moment g q l 2 2 6,5 5 d d M d 20,31 Nm 8 8 Návrhová pevnost v ohybu m,d m, 22 mod 0,9 15, 2 MPa 1, 3 Navržený průřez 180/220 mm. Posouzení normálového napětí za ohybu M m,d crit m,d crit 1, 0 (příčná a torzní stabilita nosníu je zajištěna) 6 M d 6 20,3110 m,d 2 14,0 MPa 15,2 MPa W Nosní na ohyb při běžné teplotě vyhoví. 122

15 Návrh na účiny požáru Ohybový moment Q / G 1,0,1 i (1, 0 1,1 ) / ( G Q,1 ) 1, 0 0, 2 1, 0 / 1, 35 1, 5 1, 0 0, 42 0,65 Md,i i Md 0, , 53 Nm 1) Metoda reduovaného průřezu mod,i 1, 0 i 1, 25 M,i 1, 0 n 0,8 mm/min (rostlé dřevo) d0 7 mm 0 1,0 (povrch nosníu není chráněn) Účinná hlouba zuhelnatění d t d 0,8 60 1, mm e n 0 0 Průřezový modul (nosní je vystaven požáru ze tří stran) b b 2 d mm i e hi h de mm 2 2 i bi h 3 Wi mm Návrhová pevnost v ohybu m, 22 m,d,i mod,i i 1, 0 1, 25 27,5 MPa 1, 0 M,i Posouzení normálového napětí za ohybu m,d,i crit m,d,i crit 1, 0 (příčná a torzní stabilita nosníu je zajištěna) M 26,8 MPa 27,5 MPa d,i 6 8,53 10 m,d,i Wi Nosní na ohyb pro R60 vyhoví. 123

16 2) Metoda reduovaných vlastností i 1, 25 M,i 1, 0 n 0,8 mm/min (rostlé dřevo) Hlouba zuhelnatění d char t 0, mm n Průřezový modul (nosní je vystaven požáru ze tří stran) b b 2d mm r char hr h dchar mm 2 2 r br h 3 Wr mm Návrhová pevnost v ohybu Ar br hr 0, 084 0,172 1, 4 10 m p b 2 h 0, ,172 42,8 10 m r r -2-2 mod,i 1 p 1, A r 1 42,8 10 1, 0 0, , m, 22 m,d,i mod,i i 0,85 1, 25 23, 4 1, 0 M,i MPa Posouzení normálového napětí za ohybu m,d,i crit m,d,i crit 1, 0 (příčná a torzní stabilita nosníu je zajištěna) M 20,6 MPa 23,4 MPa d,i 6 8, m,d,i Wr Nosní na ohyb pro R60 vyhoví. Přílad 12.2 Návrh sloupu na účiny požáru Navrhněte loubově uložený sloup na požární odolnost R30. Déla sloupu je 3,0 m a je zatížen osovou silou N d = 33 N. Poměr rozhodujícího proměnného zatížení (užitného) a součtu stálých zatížení Q,1 /G = 2,0. Sloup je ze smrového dřeva třídy S13 a zabudován je ve tří- 124

17 dě provozu 1. Proti účinům požáru je sloup chráněn OSB desami, jejichž tloušťa je 20 mm a hustota 550 g/m 3. Návrh na běžnou teplotu Návrhová pevnost v tlau c,0,d mod c,0, M 20 0,8 12, 3 1, 3 MPa Navržený průřez 100/100 mm (příčine OSB dese do únosnosti sloupu není započítán) Štíhlostní poměry le ,8 i 0, E 2 0,05 c,crit ,14 6, ,8 rel c,0, c,crit 20 1,8 6,1 Součinitel vzpěrnosti 2 2 0,5 1 c rel 0,3 rel 0,5 1 0, 2 1,8 0,3 1,8 2, 27 c 1 1 0, 27 Posouzení sloupu na vzpěr rel 2, 27 2, 27 1,8 c N d A c,0,d 1, ,99 1,0 4 0, ,3 Sloup na vzpěr při běžné teplotě vyhoví. Návrh na účiny požáru Q / G 2,0,1 (1, 0 ) / ( ) i 1,1 G Q,1 Nd,i i Nd 0, , 2 N 1, 0 0, 5 2, 0 / 1, 35 1, 5 2, 0 0, 46 0,60 125

18 Doba do porušení pláště požární ochrany (OSB desy, hp 20 mm, 0,450,20 0,9 mm/min) ρ ,9 550 h 1, 0 0,ρ,t 0,450,20 ρ h 0,550,20 0,9 0,9 1,0 0,81 mm/min t ch h p 0,550,20 20 tch 24,5 min 0,81 1) Metoda reduovaného průřezu mod,i 1, 0 i 1, 25 M,i 1, 0 n 0,8 mm/min (rostlé dřevo) d0 7 mm ti,req tch 30 24, 5 5, 5 min t 0 i,req t 30 24,5 0, Účinná hlouba zuhelnatění d 2 t d 2 0,8 5,5 0,3 7 11mm e n 0 0 Štíhlostní poměry b b 2d mm i e le i 0, E 2 0,05 c,crit ,14 3,

19 rel c,0, c,crit 20 2,3 3, 7 Součinitel vzpěrnosti 2 2 0,5 1 c rel 0,3 rel 0,5 1 0,2 2,30,3 2,3 3,3 c 1 1 0,17 Návrhová pevnost v tlau rel 3,3 3,3 2,3 c,0,d,i mod i c,0, M,i 20 1, 0 1, MPa 1, 0 Posouzení sloupu na vzpěr Ai bi mm 2 N A d,i c i c,0,d,i 3 1, 0 15, ,6 1,0 3 0, Sloup na vzpěr pro R30 vyhoví. 2) Metoda reduovaných vlastností i 1, 25 M,i 1, 0 n 0,8 mm/min (rostlé dřevo) Hlouba zuhelnatění d char Štíhlostní poměry r 2 t 20,85,59mm n b b 2 d mm char le i 0, E 2 0,05 c,crit ,14 4,1 MPa

20 rel c,0, c,crit 20 2, 2 4,1 Součinitel vzpěrnosti 2 2 0,5 1 c rel 0,3 rel 0,5 1 0, 2 2, 2 0,3 2, 2 3,1 c 1 1 0,19 Návrhová pevnost v tlau rel 3,1 3,1 2, Ar br 0, m 2 p 4 b 4 0, ,8 10 m r mod,i, Ar mod,i,5 0, p 1 32,8 10 1, 0 1, 0 0, 6-2 c,0, c,0,d,i mod,i i M,i 20 0,9 1, 25 22,5 MPa 1, 0 Posouzení sloupu na vzpěr c N r d,i A c,0,d,i 1, ,2 10 0,53 1,0 3 0,19 6, , 5 Sloup na vzpěr pro R30 vyhoví. 128

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový 2 Zásady navrhování Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat onstruci a zvolit vhodný návrhový model. Model musí být dostatečně přesný, aby výstižně popsal chování onstruce s přihlédnutím

Více

6 Mezní stavy únosnosti

6 Mezní stavy únosnosti 6 Mezní stavy únosnosti U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich mezní stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce, při nichž může být ohrožena bezpečnost lidí. 6. Navrhování

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy Petr Kuklík Obsah: Dřevo ve městě současnost Vícepodlažní

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze ČVUT v Praze Fakulta stavební Universitní centrum energeticky efektivních budov Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Obsah: Dřevo ve městě současnost

Více

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN 912 15 t 1 45 mm

Opatření a Hřebíky 15 d 2,8 mm Vruty 15 d 3,5 mm Svorníky 15 t 1 45 mm Kolíky 20 t 1 45 mm Hmoždíky podle EN 912 15 t 1 45 mm 13 Spoje za požáru Tato kapitola je věnována problematice spojů dřevěných konstrukcí vystavených účinkům normového požáru a pokud není uvedeno jinak, pro požární odolnosti nepřekračující 60 minut. Pravidla,

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 8, r o. 8 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ Ú n o s n

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Praha 20.10.2011 Obsah: Dřevo ve městě

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. Použitelnost Obvylé mezní stavy použitelnosti betonových onstrucí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. je potřebné definovat - omezující ritéria - návrhové hodnoty

Více

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík

7.1 Úvod. 7 Dimenzování prvků dřevěných konstrukcí. σ max σ allow. σ allow = σ crit / k. Petr Kuklík Petr Kulí Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7 Dimenzování prvů dřevěných onstrucí 7.1 Úvod U dřevěných onstrucí musíme ověřit jejich stavy, teré se vztahují e zřícení nebo jiným způsobům pošození onstruce,

Více

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností

3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností Eurokód 5 společně s ostatními eurokódy neuvádí žádné hodnoty pevnostních a tuhostních vlastností materiálů. Tyto hodnoty se určují podle příslušných zkušebních

Více

pracovní verze pren 13474 "Glass in Building", v níž je uveden postup výpočtu

pracovní verze pren 13474 Glass in Building, v níž je uveden postup výpočtu POROVNÁNÍ ANALYTICKÉHO A NUMERICKÉHO VÝPOČTU NOSNÉ KONSTRUKCE ZE SKLA Horčičová I., Netušil M., Eliášová M. Česé vysoé učení technicé v Praze, faulta stavební Anotace Slo se v moderní architetuře stále

Více

Příklad zatížení ocelové haly

Příklad zatížení ocelové haly 4. Zatížení větrem Přílad haly Zatížení stavebních onstrucí Přílad atížení ocelové haly Zadání Určete atížení a maximální možné vnitřní síly na prostřední rám halového jednolodního objetu (vi obráe). Celová

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Jméno a příjmení uchazeče (tiskace):... Číselný kód přihlášky:

Jméno a příjmení uchazeče (tiskace):... Číselný kód přihlášky: - 1 - Faulta stavební, ČVUT v Praze přijímací zouša pro navazující magistersý Jméno a příjmení uchazeče (tisace):... Číselný ód přihlášy: Poyny vyplnění testu: Na aždé stránce vyplňte v záhlaví ód své

Více

studentská kopie Předběžný odhad profilů: 1. Výpočet zatížení 1.1) Zatížení stálá Materiál: RD S10, LLD SB

studentská kopie Předběžný odhad profilů: 1. Výpočet zatížení 1.1) Zatížení stálá Materiál: RD S10, LLD SB Zadání: Navrhněte a posuďte rozhodujíí nosné prvy (latě, rove, leštiny, vaznie, sloupy) a jejih spoje (vaznie leština, leština-roev, roev-vaznie, vaznie-sloupe) střešní onstrue obytné budovy z materiálů

Více

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška Prvy betonových onstrucí BL0 0 přednáša ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY chování štíhlých tlačených prutů chování štíhlých onstrucí metody vyšetřování účinů 2. řádu ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY POJMY ztužující a ztužené prvy

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky 13. Zděné konstrukce Navrhování zděných konstrukcí Zděné konstrukce mají široké uplatnění v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Mají dobrou pevnost, menší objemová hmotnost, dobrá tepelně izolační schopnost

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY

SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY SPOJE OCEL-DŘEVO SE SVORNÍKY NEBO KOLÍKY Charakteristická únosnost spoje ocel-řevo je závislá na tloušťce ocelových esek t s. Ocelové esky lze klasiikovat jako tenké a tlusté: t s t s 0, 5 tenká eska,

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu

Navrhování dřevěnỳch konstrukcí podle Eurokódu PŘĺRUČKA Navrhování dřevěnỳch onstrucí podle Euroódu 5 Leonardo da Vinci Pilot Project CZ/06/B/F/PP/168007 Educational Materials or Designing and Testing o Timber Structures Leonardo da Vinci Pilot Projects

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 3 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i

Více

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy

Schválení Vruty EASYfast 8-12 mm, technické schválení pro izolační systémy Schválení Vruty EASYfast 8-1 mm, technicé schválení pro izolační systémy Jazyy / Languages: cs BERNER_78156.pdf 013-07-5 Z-9.1-619 pro tesařsé vruty EASYfast 8,0 1,0 mm Všeobecné stavebně technicé schválení

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky

8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky 8 Spoje s kovovými spojovacími prostředky U dřevěných konstrukcí závisí jejich použitelnost a trvanlivost především na návrhu spojů mezi jednotlivými konstrukčními prvky. U běžně používaných spojů se rozlišují

Více

Desky Trámy Průvlaky Sloupy

Desky Trámy Průvlaky Sloupy Desky Trámy Průvlaky Sloupy Deska působící: v jednom směru ve dvou směrech Rozpětí l až 8 m h ~ l / 26, až 0,30 m M ~ w l 2 /8 Přednosti: -větší tuhost než u bezhřibové desky - nižší než bezhřibová deska

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1.

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1. Téma: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANA DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM část 1. Vypracoval: Ing. Roman Rázl TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN

PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁMU PODLE ČSN EN PŘÍKLAD VÝPOČTU RÁU PODLE ČS E 99-- Jaub Dolejš*), Zdeně Sool**).Zadání avrhněte sloup plnostěnného dvouloubového rámu, jehož roměr jsou patrné obráu. Horní pásnice příčle je po celé délce ajištěna proti

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

VLIV NA PEVNOST SMRKOVÉHO DŘEVA Vliv suků na porušení (kanada) 75 77% 77% suky Odklon vláken 9 až 22% DOTVAROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OHÝBANÝCH PRVKŮ Dřevo vazkopružný materiál Třídy trvanlivosti dřeva vybraných

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27

KOMISE. 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 16.3.2006 Úřední věstník Evropské unie L 79/27 KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové

Více

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce Eva Dvořáková, František Wald Obsah lekce Princip odolnosti Ověření jednoduché Princip požární odolnosti ocelobetonové stropní kce Ověření odolnosti -

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy.

Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie, je to druh biomasy. 11. Dřevo, materiálové vlastnosti. Dřevo a materiály na bázi dřeva, vlastnosti, třídy trvání zatížení, třídy provozu, charateristicé hodnoty pro výpočty, MSÚ, MSP. Dřevo představuje obnovitelný zdroj energie,

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby

NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ ZE SYSTÉMU. dle ČSN EN a ČSN EN NEICO - ucelený systém hrubé stavby ZE SYSTÉMU dle ČSN EN 1996-1-1 a ČSN EN 1996-3 NEICO - ucelený systém hrubé stavby K dosažení co nejlepších výsledků navrhování zdiva z betonových skořepinových tvárnic NEICO a k zachování hlavních výhod

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Zatížení a namáhání Konstrukční prvky stavebního objektu jsou namáhány: vlastní hmotností užitným zatížením zatížením

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce

Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Konstrukce dřevěné haly rozvržení kce Zadání Jednopodlažní jednolodní dřevěná hala: rozpětí = polovina rozpětí zadané ocelové haly vzdálenost sloupů = poloviční vzdálenost oproti zadané ocelové hale vzdálenost

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6

PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 PŘÍKLAD: Výpočet únosnosti vnitřní nosné cihelné zdi zatížené svislým zatížením podle Eurokódu 6 A) ČS E 1996-1-1 (Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce) B) ČS E 1996-3

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více