Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie Pracovní skupina RV a politika po Pracovní skupina Víno Presidium Cogeca a presidium Copa a COPA, COGECA Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie Dietrich Klein schůzi zahájil a po schválení programu a zápisu se přešlo k volbě vedení. Na oba posty jak předsedy tak místopředsedy byl jen jeden kandidát (staří zástupci D + FR) a tak byl volba v obou případech udělána aklamací. Klein zůstává předsedou a zástupce FNSEA Philippe Dusser je místopředsedou. Jedním z hlavních bodů dnešního jednání a rovněž jeho pokračování na poradní schůzi na DG Agri, je ILUC. Připomínky došly jen z EU 15, nic z EU12. Největší připomínky se týkají definice zbytkových produktů, či odpadu a kolem toho se točila většina další diskuse. Klein zde předložil návrh dokumentu o ILUC, ze kterého udělám nejprve přehled, a pak se vrátím k samotné diskusi a připomínkám, které tu dnes byly. Vědecký základ pro ILUC (indirect land use change). Tvrzení, že nepřímé dopady povedou k deforestraci (Brazílie). Současný stav výzkumu studie mají velké rozdíly ve výsledcích o dopadech ILUC. Trend zvyšuje se snižování GHG emisí. Nový model pro ILUC _IFPRI vyhodnocení změny užití půdy na politiku EU u biopaliv. Model počítá s veškerou teoretickou půdou a její změnou užití. Není zde žádný odpovídající závěr u ILUC. Další změna půdy u 1,73m ha a 1,87 m ha se očekává do IFPRI uznává, že v tomto modelu je celkem 25 nejistot. Tyto nejistoty spolu s nepřesnými daty a nerealistickými závěry vedou k chybným LUC hodnotám. 410 m ha půdy zde není zahrnuto: Globální rozlohy půdy kultur: Podle IFPRI modelu 1,12 mld ha. Podle FAO 1,53 mld ha. Rozdíly v propočtech v obou případech jsou 27% a tak základní údaje nejsou realistické. Nekorektní modelování II. - chráněné oblasti jsou zahrnuty do tohoto modelu, ale evropské požadavky na udržitelnost a národní legislativy se nepočítají, některé legislativní zákony (Německo - na ochranu lesů), jsou ignorovány. Výsledek: v modelu se počítá, že nová půda pro kultury bude vytvořena z 39% lesů a 42% z pastvin. Dále model nepřesně předpokládá, že dojde k vykácení ha lesů, které bude třeba na uspokojení poptávky po biopalivech. JRC propočty: (Joint research centre) Vědecký základ pro nepřímé užití půdy změny podle JRC. 1

2 GHG redukce včetně ILUC faktory JRC (%). Včetně ILUC Včetně ILUC 36 g CO2/MJ Specifické hodnoty 1. Bioethanol Cukrovka 18 % 53 % Pšenice 11 % 27 % Cukrová třtina 28 % 47 % 2. Biodiesel Řepka 2 % - 30 % Palmový olej 19 % - 5 % I v propočtech JRC zůstává řada nejistot. Nedělá se zatím rozdílu mezi ILUC a DLUC (přímé). Komise má k tomu stanovisko: vědecký základ je nejistý, zatím žádné rozhodnutí o ILUC. Čtyři politické možnosti: 1. monitoring vědeckého pokroku pro ILUC (bez akcí) 2. zvýšit prahy pro GHG 3. dodatečné požadavky na udržitelnost pro určitá biopaliva 4. zavedení faktorů ILUC. Dopadová studie a možný legislativní návrh v první polovině Hodnocení debaty o ILUC: neexistuje potřebný vědecký základ pro regulaci. ILUC faktory způsobí další změny užití půdy. Globální ILUC faktory nemají řídící dopad kácení dešťových pralesů nemůže být ovlivněno EU rámcem. Jak vidět z těchto bodů jednání jsou trvale obtížná a na co si stěžují zástupci nejvíce, je neexistence dopadové studie, problémy dvojího zápočtu. Země EU15 na celém problému pracují s různou intenzitou, někde to jde na debatu o všech obnovitelných zdrojích, ale systém ILUC zatím prakticky nikde nefunguje. Organizace mají v celé věci docela jasno, na rozdíl od politiků, kteří jsou hodně rozděleni. Klein zde vyzývá organizace, aby své připomínky a podněty připravily a odeslaly do sekretariátu. Není ani znám stav v jednotlivých ČZ. Diskutovat rovněž otázku klasifikace odpadu a zbytků. Zde má jasno jen 5 zemí (NL, UK, D, DK, FR). U konkrétních propočtů je to především biodiesel a použití stolních olejů (užitých) a jejich propočty, které dělají problémy. Ve Francii upozorňují na dovozy (obchod) těchto olejů především z USA (přes t), které byl zahrnuty do produkce. Vše se soustředilo do Rotterdamu, odkud jde do celé EU. Francouzská vláda chce letos omezit podíl produktů, které mohou být namíchány na maximálně t. CAP 2013 žádné specifické požadavky či připomínky dotaz na Komisi o uvažovaných úpravách. Většina zemí opakovaně poukazuje na problém uznání dobrovolných systémů, kde chybí jasná pravidla (minimální) pro vzájemné uznání. Obchod. Diskuse pokračuje u antidumping opatření, ale i zde chybí potřebné údaje. Mercosur nic se nehýbe, v práci pokračují jen technické skupiny politicky nic. Daně jaká je situace v ČZ organizace by měly získat informace od ministerstev financí, a také jaké jsou zde výhledy. Pracovní skupina RV a politika po

3 Technické otázky týkající se rozvoje venkova přišli vysvětlit tři zástupci DG Agri. Jako u PO a CMO byla i tato schůze rozdělena podle skupin otázek. První skupina byla okolo obecných cílů a priorit. Většinu otázek a vysvětlení podávala paní Loriz-Hoffmann. Dlouhodobé cíle vycházejí nejen z návrhu na CAP ale také ze strategie EU pro 2020: konkurence, rozvoj zdrojů, zejména obnovitelných, údržba prostoru. Otázka se objevila okolo lesů, které nejsou zahrnuty jako zemědělství do Dohody (Treaty), zde jsou řešeny především jako environmnetální článek a klima. Není společná politika pro lesy a vše je ponecháno na ČZ. V rámci II. Pilíře je také potenciální zemědělská půda, bez nároků na PP, ale může dostat podporu v rámci agro-environmentálních prostředků, to se týká především baltských zemí. Konkurence sektoru, podpořená restrukturací, zlepšení tržní orientace, diversifikace. Aktivní farmář je zde definován jako někdo, kdo má závazky v rámci II. Pilíře a musí tyto podmínky plnit. Investice: členské země chtěly zahrnout celou řadu specifických požadavků, mít větší pružnost, mít specifické programy pro hory, problémy mladých farmářů, krátký dodávkový řetězec, ale tyto body nejsou součástí hlavních programů, spíš sub-programů. Jedním z důležitých bodů je zde investice do rozvoje zpracování a marketingu (přináší přidanou hodnotu). Podpory do zemědělských aktivit jsou omezovány u větších produkčních celků. Rovněž zde nejsou dány podpory na investice do užitých strojů a prostředků, ale může se o tom uvažovat v rámci delegovaných aktů (na členské země). Neprodukční investice jsou pak uvažovány jedině v sektoru lesů, to znamená do infrastruktur. Od určité velikosti, nemá farma (definice ČZ) nárok na podpory. U zpracování či marketingu takové omezení není. Podobně platí i pro družstva. Zástupci Komise zde několikrát zdůrazňují, že je nutné vyloučit dvojité platby. V řadě definic u podmínek se nechává členským zemím dostatečný prostor, aby si je vymezily (jak široké inovace). Mladí 2% jsou povinná z I. Pilíře, v II. Pilíři je to na členských zemích. Čl. 20. proč se vypustil dřívější odchod do důchodu nebyl plně využíván a nepomohlo to nijak ke generační obnově. Uvažuje se o bance půdy zatím ne, převody půdy přes prodeje farem. Britové mají problém s definicí venkova, kdy celá řada příměstských oblastí byla z RV vyloučena. Je to obecný problém? ČZ si to definují vždy ve vztahu k určitým opatřením. Obnovitelná energie. Jaké druhy investic jsou zde zahrnuty. I to je velmi široké, např. v Rakousku je sem zařazen program na podporu topení a zpracování zbytků u jednotlivých farem. Ale určitá omezení jsou u podpor do biopaliv I. Generace. Priorita je i zde především pro II. generaci a žádná pro podporu kultur (olejnin). Investice se zde mohou týkat jak veřejných tak privátních projektů a jsou dělány bez ohledu na velikost. Investice do lesního sektoru pokud se bude sledovat Strategie 2020, bude potřeba vymezit podpory i pro lesy. U škod se jako v jiných sektorech omezují podpory 30% ztrát a to se podle Komise nezmění. I u lesů se jedná zejména o podpory pro SME a některá opatření na zvýšení ekonomické hodnoty lesů, ČZ si zde samy definují, co dají za podpory. Zavodňování to se má týkat jen investic do nových zařízení v NČZ. A také má za úkol snížit spotřebu vody proti dřívějším ukazatelům o 25%. Zde je riziko, že bude mít negativní tlak na zemědělství, i když nové investice by měly zlepšit především výkonnost a využití vody. Poradní služby a systémy. Vše zde bude záviset na poptávce po poradních službách. Proč má být systém podporován maximálně 5 let a zajistit, že za tu dobu poskytne farmářům co potřebují. Ukazuje se, že i přes veškerou snahu je v EU jen 20% farmářů, kteří využívají poradních služeb. U otázek jsme měli také příklad, který vyšel ze semináře Agrárních komor vloni na jaře o projektu poradních 3

4 skupin, zlepšení výměny informací, školení, stáže. Ukazuje se, že přes všechny sliby ze strany Komise, nyní váhají, zda tento projekt komorám nechat. Podle mluvčí DG Agri, chtějí spíš někoho, kdo je mimo systém, ale jak může zajistit výsledek bez prokazatelných zkušeností. Environment a zelenání bude považováno za povinnost (1. pilíř) a nemůže být zahrnuto do RV. Bio to už plní zelenání. WFD direktiva vody, podobně jako Natura 2000, dostávají peníze za omezení, které mají oproti produktivním oblastem. V EU je nyní stále 150 schémat LFA, a celá řada z nich je založena na lidnatosti oblastí. Komise se podle vlastních slov snaží podmínky harmonizovat a mít shodný systém pro celé EU. Posledním bode bylo vytváření a propojování sítí především NRN národních venkovských sítí (national rural network), které mají být napojeny na EU úrovni. Za všechny zde byl jmenován inovační EU partnerství. LEADER se to této sítě nezahrnuje, je považován za příliš byrokratický a také dost omezující. Na konci diskuse to shrnul španělský delegát. RV má jeden velký problém dnes a to je spolufinancování. V době, kdy bylo dost peněz se zdály plány Komise uskutečnitelné. Ale nyní jsou zde vážné pochyby, zda členské země zmobilizují dostatečné množství prostředků a zda nebudeme mít postupný přechod k národní zemědělské politice. Pracovní skupina Víno V úvodu se přihlásil řecký zástupce a informoval o dopadu současné krize na sektor vína. To se projevuje nejen v domácí spotřebě, ale také v exportu. Zvýšila se DPH z původních 8% na nedávných 18% a nyní dosahuje 23%. Z toho se odvíjí celková katastrofální situace sektoru. K němu se přidali zástupci Itálie, kde mají rovněž navýšení DPH o 2% a maďarský zástupce, který zde řekl, že u nich je nejvyšší DPH v EU ve výši 27%. Sekretariát vypracuje dopis na Komisi a Radu, kde se bude žádat, aby víno bylo posuzováno jako potraviny. Víno v RV za DG Agri zde udělala přehled Chiara Dellapasqua. V úvodu se zmínila o CAP politice obecně a návazně na to o opatřeních pro sektor vína. Common strategic framework (CSF) společný strategický rámec který se uvažuje v rámci Strategie Kontrakt partnerství a evropské partnerství inovací. Z nich vychází RV a EAFRD a podobně se vyvíjí i ostatní fondy ERDF, ESF, CF... Všechny tyto nástroje pokračují, jen jsou rozšířeny a měly by být pružnější. Kromě většího důrazu na RM (risk management) je zde uvažováno o přístupu Start-up u Leader. Dále tématické sub-programy pro specifické potřeby (mladí, horské oblasti...) U každého specifického programu musí být analýzy, vyhodnocení a plány s finančním vyjádřením. Jedním z nových úkolů je rovněž rozšířit trénink, semináře a výměny na farmách krátkodobé. Proplácet se mají náklady na organizování FAS (farm advise system). Sazby 1500, jinak podpory po dobu 5 let na zahájení činnosti. Maximálně se může uvažovat o na 3 roky školení poradců. Schémata kvality i pro víno roční podpory. Zlepšení práce PO s, ty rovněž dostávají podporu prvních 5 let existence, ale to je předeším pro ty, které jsou SME. Investice: zvýšit výkonnost zpracování a prodej environmnetální zlepšení 4

5 infrastruktura Rozvoj farem především pro mladé, SME a do nezemědělských aktivit (turistika). Restrukturace: až pro mladé, stejná částka pro podniky a do pro malé farmy. Propojení základních složek RV a obnovu vesnic řídí se pravidly pro státní podpory. Spolupráce: nové podniky, mezi malými operátory, promoce krátkého prodejního řetězce, místní produkce, společné environmentální projekty. RM na kultury a nemoci - vzájemné fondy - stabilizační nástroje příjmů. Leader: spolufinancování 85% v LFA, 50% v ostatních oblastech. EAFRD 25% minimálně na klimatické změny, až 80% na převody znalostí a 100% na inovace (z PP). Také zde španělský zástupce zdůraznil, že jsou to sice hezké návrhy, ale ve většině zemí rámci úspor budou chybět peníze na spolufinancování. U RM je zde kritika rovněž toho, že ČZ se zatím nedomluvily o společném startu, dohoda se týká především výpočtem kritické masy pro placení. Portugalský zástupce se zde vrací k problémů fiskality v třetích zemích, říká že Rusko a Brazílie zvýšily daně z 27% na 55%, bez ohledu na WTO. Pro Španěly jsou další diskuse jen teoretické, dokud nebude jasno, jaký bude rozpočet, nemohou pokračovat úvahy o jeho rozdělení. Návrh strategické agendy pro víno pro : 1. budoucnost CAP, včetně práva na výsadbu 2. trh vína s požadavkem na evropskou pozorovatelnu 3. politika kvality specifická opatření pro sektor vína 4. promoční politika ale požadavek nejen pro vnější trh, podpora promoce na vnitřním trhu 5. informace pro zákazníky podobně jako u ostatních potravin 6. propojení na lisabonskou dohodu regulace CMO, delegované akty 7. bio víno 8. alkohol a zdraví pokračování programu wine in moderation 9. další otázky : obchodní politika EU WTO, Mercosur otázky potravinového řetězce daňová politika 10. procedury pro pracovní skupinu Víno skupina by se měla sejít minimálně 4-5x za rok, přičemž dvě schůze budou spojeny se skupinami poradními na Komisi. Další část byla věnována roli práv na výsadbu v sektoru vína EU. Návrh vychází z italského příspěvku, který byl doplněn z ostatních zemí. Zdůrazňuje se v něm, že víno je evropský exportní artikl s velkým potenciálem a představuje nyní téměř čtvrtinu všech EU vývozů. Vývoz do třetích zemí v 2010 byl v objemu 6,7 mld. Kromě toho je sektor významným zaměstnavatelem, protože je intenzivní na práci. Práva na výsadbu jsou důležitým nástrojem jak pro řízení kvantity či kvality evropského vína a umožňují ochránit potenciál evropské produkce. Víno je jeden z mála produktů, který má také vysokou přidanou hodnotu. Předpokládané dopady postupného zrušení systému budou velmi dramatické. Ekonomické následky povede k převodu produkce jen do oblastí, kde jsou vysoké výnosy a nízké produkční náklady dojde k propadu cen. Sociální dopady: riziko likvidace rodinných farem, přechod na vysoko intenzivní produkci, veškeré investice půjdou přes velké podniky. Pokud farmář přežije, změní se jen v dodavatele základní suroviny. 5

6 Environmentální dopad: převody mezi oblastmi, celá řada oblastí venkova se může dramaticky změnit. Dojde k ztrátám u variant hroznů. Velké problémy v oblastech, kde není žádná alternativa k pěstování vína. Finanční dopady: u každé krize budou ohroženy prakticky všechny rodinné farmy a to povede k finančním nárokům na Komisi. Nemělo by se uvažovat o žádné alternativě k současnému systému práv na výsadbu. To má být udrženo u všech typů vína: PDO, PGI. Presidium Cogeca a presidium Copa a Záměrně budu dělat zprávu z obou zasedání, protože většina bodů zde byla společná, schvalovací pořad vyžaduje aby usnesení či pozice byly schváleny na obou presidiích a tak tomu bylo i zde. Navíc je určitá část odpoledního zasedání společná tentokrát vystoupení Generálního ředitele Falkenberg z DG Envir. A před tím přehled na závěr jednání presidia Cogeca provedený předsedou výboru mléka, Henri Brichart. Hlavním bodem obou jednání bylo schválení pozice C/C k reformě CAP a specificky okolo bodu 9. Tento bod byl několikrát projednán odděleně spolu s presidentem Copa Sonnleitner a generálním sekretářem Pesonen spolu s polskou, slovenskou delegací, kde jsem byl rovněž přítomen a také v části maďarský zástupce. Baltské země zde byly na Copa zasedání neviditelné, projevily se jen při zasedání Cogeca, kde do bodu 9. nechali zapracovat poznámku o baltských zemích. Cogeca. Schválení programu a zápisu z poslední schůze. Činnost presidenta Bruni a generálního sekretáře za období od posledního presidia. Bruni se sešel vícekrát s dánskou Mze, jednali o prioritách dánského předsednictví, včetně CAP. Sekretariát připravuje materiály pro každé zasedání Rady. Účast na jednáních v EP, včetně CAP a dopadové studie, Grune Woche a schůzky s celou řadou ministrů v Berlíně. Pekka upozornil, že celkový přehled je na agriinfo, jen doplnil o přípravě ad hoc pracovní skupině Víno práva na výsadbu jejíž první schůze má být (původní schůze měla být ve stejné době jako je Business Forum ve Veroně). Důležité!!! Dubnové zasedání obou presidií bude v obráceném pořadí, Začne presidiem Copa ve čtvrtek dopoledne, odpolední společné, kde má vystoupit dánská Mze a rovněž nový zástupce WFO (světové farmářské organizace). 4. CAP Cogeca dokumenty opět schválila včetně těch týkajících se CMO a PO s. Ze čtyř připomínek návrhů zde byla přijata alternativa třetí: Komise jde správným směrem co se týče redistribuce PP, ale její návrh znamená, že i v 2020 bude úroveň plateb na hektar podstatně nižší než je evropský průměr v několika ČZ a speciálně v zemích baltských. Musí být tedy zajištěno aby všichni farmáři měli férové a odpovídající podmínky s přihlédnutím na různost podmínek. Tento bod, který byl rovněž v další schůzi Copa předmětem jednání dostal ještě upravenější formu, kam byla více zahrnuta doložka Polska a Slovenska, i když zde nebyl přijat dodatek o době uplatnění (2014), jak to žádal slovenský předseda. K samotnému hlasování se vrátím později. 5. Mezinárodní aspekty zemědělství. Seminář k této otázce připravený Komisí na byl zrušen (kvůli generální stávce v Belgii) a bude se konat v březnu. 6

7 Byla zde také řada připomínek, z nichž byly do dokumentu zařazeny o exportních podporách a podporách na promoci v 3. zemích (Boerenbond). Španělský zástupce žádá vypracování nových účinnějších nástrojů na podporu EU exportu. 6. obnovitelná energie návrh měl mít ještě úpravy až do Nebyly zde připomínky (bylo doporučeno na zasedání POCC-CCC). Kongres Okolo je stále celá řada nejistot, především zda se vůbec bude v Maďarsku konat. Problém zůstává u nezaplacení poplatků za loňský rok. Pekka k tomu řekl, že se zatím počítá, že bude v Budapešti, ministr dal záruku, ale studují se i další alternativy v případě, že by došlo k problémům. K financování Pekka řekl, že Komise odmítla dát na Kongres podporu, protože C/C nechtěla v době jednání o reformě CAP, dát do názvu jako hlavní téma oslavu 50. let CAP, jak to požadovala Komise. Je to dost skandální jednání a nátlak ze strany DG Agri. Pekka k tomu ještě řekl, že se shánějí soukromí sponzoři, příspěvky již slíbil BASF a John Deere, s asi čtvrtinou úhrady, potřeba sehnat 3 4 další. Jak se zdá i zde padá tabu, které zde bylo dříve, že C/C nebude hledat podpory u soukromých sponzorů, ale pokud bude Komise nadále odmítavá (žádný požadavek za posledních 5 měsíců nebyl vyřízen kladně), bude muset jít touto cestou, aby se dal celý Kongres financovat. Aranud Petit podal krátkou zprávu ze semináře o Futeres, z počátku února. Uvažuje se o jeho pokračováním s možností základního tréninku a informací v příštích měsících. Verona Business Forum 26/3. Ukazuje se, že většina organizací má problémy jak zdůvodnit prospěšnost takového semináře, kde byly ohlášeny ceny za hotel od 300 do 450 euro za noc. Zatím i přes řadu výzev se přihlásilo jen 20 účastníků. Na podzim se počítá s Business forum Mléko pravděpodobně listopad. Místo konání není zatím jasné, velkou roli zde bude hrát mlékařský výbor C/C, jak mi potvrdil o přestávce jeho předseda Henri Brichart. Odměny pro úspěšné inovace v coop. Zatím ani zde není příliš velký zájem, zatím jen Itálie, Španělé slíbili, že dodají jména do 10 dnů (prý je těžké rozhodnout, koho navrhnout, zájemců je hodně). Němci spolu s Francouzi rovněž přislíbili své kandidáty. Ostatní čekají, datum přihlášek je prodloužen do Obchodní dohody Maroko Na zasedání Cogeca se stále čekalo, jak dopadne hlasování v EP (proběhlo večer ve Štrasburku), dopady na sektor ovoce a zeleniny především v zemích jižní Evropy bude dramatický. Již nyní je vývoz z EU ve výši 600m (převážně obilí, mléčné produkty), dovozy jsou již přes 900m a po další liberalizaci se uvažuje o zvýšení dovozů rajčat o víc než t, podobně u lilku ( t), jahod a dalších produktů, včetně oliv a citrusů. Problém pro jižní státy je v načasování produkce, ke sklizni dochází prakticky ve stejné době jako na jihu Evropy, spíš s menším náskokem, trh je pak zavalen a pokles cen je při výši nákladů v EU pro producenty ve Španělsku, Itálii, Řecku a Portugalsku nepřijatelný. Španělský zástupce mluví o tragedii pro celé regiony. Na zasedání Copa byl výsledek jasný, pro sektor velmi negativní. Zajímavé bylo, že Španělé ve svých projevech chválili raportéra EP, José Bové (francouzský antiglobalista a ekolo) za to, jak hájil zájmy EU farmářů, to se příliš nelíbilo FNSEA, která s ním měla v minulosti celou řadu střetnutí a jsou známy jeho pokusy o likvidaci všech zkoušek GMO kukuřice v terénu. Ale na druhou stranu to nepřineslo žádný plus u pravicové většiny EP, pro kterou celá diskuse o zemědělských problémech byla vyloženě bez zájmu (Pedro ze španělské ASAJA o tom tak referoval). Obecně to ukazuje, že nestačí vůbec lobovat jen u zemědělského výboru (i na něm byl den před tím jen asi třetina členů), celý parlament dnes, kdy se neustále řeší otázky okolo krize Řecka a trvalé dopady finanční krize, mají jen velmi malý zájem o zemědělství. Také trvale vysoký tlak NGO, jak později ukázala schůze s GŘ DG Envir Falkenberg, jejich argumenty jsou brány jako jediné pravdivé a to i oproti řadě vědeckých posudků. To je alarmující stav. 7

8 Henri Brichart udělal přehled situace v sektoru mléka a stav jednání o balíčku opatření. Je to prakticky stejná prezentace, jakou jsme měli v prosinci na zasedání, s tím rozdílem, že je doplněna o přehledy, jak si WP představuje výhled pro trhy na příští roky, kde ale vše doprovází jako leit-motiv finanční nejistota. Sektor funguje nyní vcelku dobře, průměrná cena je 0,34 /l, produkce je 5,5% pod kvótou, pět zemí ji překročilo (Rak, DK,CY, Lux, NL). EU zaznamenává trvalý pokles podílu na světovém obchodu, to je chyba hlas zejména z Irska a Francie. Před 10 lety to bylo 31% světového trhu, dnes jen 25%. Brichart k tomu řekl, že je velká škoda, že EU vede velmi defenzivní politiku, chybí dostatečně cílené nástroje, jaké používají jak USA tak Nový Zéland. Dále chybí větší organizovanost sektoru, tvrdá konkurence mezi družstvy a privátním sběrem. Francie má jen necelých 50% produkce realizováno přes družstva (Němci 70-80%). V odpolední části, kdy byli v sále účastnici obou presidií zahájil jednání Gert Sonnleitner, rovněž přehledem svých jednání od prosincového presidia. Pekka po něm udělal stejný přehled jako na Cogeca. Sonnleitner se rovněž sešel s celou řadou Mze především v rámci Grune Woche v Berlíně. Byl kritičtější než Bruni, říká, že politici se moc o zemědělství nezajímají, všichni se soustřeďují na úspory a rozpočet a to je pro sektor velmi nebezpečné. V EP je sice určitá podpora pro CAP, ale mohla by být větší, podobně je tomu na Radě. Ciolos nechce nic změnit v návrhu, diskuse budou pokračovat,a ke všemu je třeba zaujmout rozhodné stanovisko, zelenání v současné podobě je nesmyslné. Falkenberg generální ředitel DG Envir. To bylo jedno velké zklamání, samé fráze, obecné poznámky, jeho příspěvek musel být snad připraven ochránci všeho druhu, protože vinil zemědělce ze všech možných a nemožných přehmatů, včetně obrovské ztráty biodiversity a úhynu řady druhů ptáků a živočichů. Pokud by měla být reforma CAP prováděna touto DG, pak by to byla úplná katastrofa. Nejen že údaje, které zde uváděl byly v jasném rozporu s oficiálními vědeckými údaji, nebylo vůbec jasné, co tím sleduje. Jestli to měla být provokace, pak s dost špatným vkusem, když to říká producentům základních prostředků života. Mezinárodní aspekty zemědělství. Další datum poradní skupiny, kde má C/C mít nejméně 27 míst, bude 12. března. Shelby k tomu řekla, že u vícestranných rozhovorů chybí dnes jakýkoliv zájme USA na pokračování (WTO), poukázala na riziko procházejících různých bilaterálních dohod, kde jsou prakticky vždy stanoveny určité preference, jejichž dopady nejsou prakticky nikdy nijak vyčísleny (Mercosur a liberalizace dovozů zemědělských produktů do EU). Chybí zde záruky pro farmáře, jako záruky plateb, RM (risk management), promoce značek na trhu 3. zemí. Vzápětí na to informoval italský zástupce o výsledku hlasování v EP o dohodě o obchodu s Marokem, jehož důsledky budou pro jih Evropy velmi silné. Podobně jako řada zemí požahují po vzoru USA provádění přes jejich ambasády sběr zemědělských informací (DEA) v celém světě. Evropa zatím nic takového nemá a takový sběr dává ucelené přehledy o trendech trhu daleko rychleji, než oficiální statistiky. U každé dohody by mělo být vyhodnocení a měla by tam být doložka, že to musí být vyrovnané. V posledních víc než 10 letech EU vychází z každé podobné dohody se ztrátou. Dohody, podobné s tou s Marokem zničí celé sektory ovoce a zeleniny. Kontroly nefungují, produkty přecházejí hranice do EU přes přechody jiné, než byly deklarovány a jak se zdá, nikoho to příliš nezajímá. 8. Obnovitelná energie. Schváleno bez připomínek, všechny dodatky připravené na POCC-CCC sem byly zahrnuty, nic dalšího. 8

9 Futures opakovaný referát Arnaud Petit o semináři z počátku měsíce. Kongres společně jsem o něm informoval již z Cogeca presidium. Jen k tomu Pekka ještě dododal další paradox jednání Komise. Geopa, by chtěla v rámci Kongresu uspořádat seminář o zaměstnanosti v rámci CAP. DG Employ, které má zaměstnanecké vztahy a odbory na starost k tomu již sdělilo, že je ochotné zaplatit až 95% nákladů spojených se seminářem. Ročně se pro Geopa konají průběžně 2 semináře, kam přijede průměrně 80 zástupců. To je zvláštní pro DG, které nemá moc prostředků, uvolnit takovou částku, když DG Agri odmítá dát jakýkoliv příspěvek na Kongres. AOB. CAP pozice C/C bude vydána příští týden Další postup práce Potravinového řetězce dobrovolná doporučení z listopadu. Komise jak se zdá i zde dělá určité úsilí, slíbila, že pokud nebude přijat dobrovolný systém narovnání pravidel, pak přistoupí k legálním opatřením. WFO světová farmářská organizace začne fungovat plně v Římě počátkem dubna, kontrakty se zaměstnanci jsou podepsány. Další zasedání WFO má být valné shromáždění v Římě 6. až 9. června. Carlsson, který je novým ředitelem WFO má přislíbeno, že po dohodách s francouzskými advokáty (o možnosti návaznosti v akreditaci na IFAP) být plně funkční i u OSN a FAO. Otázka akreditace se tak vyřešila poměrně rychle a snadno, organizace měly obavy, že po nich budou francouzské soudy chtít úhradu dluhů IFAP. Jak je tento problém řešen však nebylo sděleno. Obecné zprávy: Informační středisko opět nedostupné, snad více štěstí příští týden. 9

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9.

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 Presidium Cogeca 22.9... 1 Společné presidium C/C 22/9 odpoledne (spolu s presidentem Velebou)... 2 Aktivní farmář... 4 GMO Evropský soud x Francie... 4 Mléko ČZ rozdíly... 4 Německo

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Obsah: COPA, COGECA. POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9.

Obsah: COPA, COGECA. POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9.... 1 Seminář Copa Cogeca Komunikace CAP 9.9... 2 Užití půdy v EU strategie 2020... 5 Podpory větší monitoring... 5

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: 7.12. 2011 Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Semena 19.4.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Semena 19.4. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Semena 19.4... 1 Hovězí pracovní skupina 20.4... 3 Agrární komory C/C- konzultace 22.4... 5 POCC/CCC 23.4... 7 Rozpočet a CAP... 8 EFSA 2 další GMO... 9 Mladí

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS konané 23.3.2005 ve Skalském dvoře 1. Schůzi zahájil předseda ČSCHMS ing. Pavel Káčer 2. Řízení schůze se ujal ing. Chroust, pozdravil všechny přítomné a provedl uvítání

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11... 1 Pracovní skupina Osiva 10/11... 3 Copa-Geopa/Effat sociální dialog 10/11... 5 POCC/CCC 12/11.... 6 Mléko redukční plán... 8 Rada

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Potraviny 23.01... 1 POCC/CCC 26/1.... 4 Pracovní skupina ad hoc Produkty z mé farmy, 27/1... 6 Drůbež Brazílie... 7 Ceny vepřového Německo... 7 Ceny hnojiv...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Společná zemědělská politika v ČR

Společná zemědělská politika v ČR Společná zemědělská politika v ČR Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 2014 16. 10. 2014, Konstantinovy Lázně Obsah prezentace Nová Společná zemědělská politika od roku 2014 Podpory v rámci

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina POCC/CCC měsíční.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina POCC/CCC měsíční. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina POCC/CCC měsíční.... 1 Sociální dialog Copa-Geopa 3.9... 3 CAP 2010 tržní intervence... 5 Obilí výhledy Ukrajiny... 5 GMO - Itálie... 5 US salmonella u vajec...

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Evironment 8/6.... 1 POCC/CCC měsíční 10.6... 3 Po Radě: Nové členské země x EU15... 5 Kompenzace x konkurence EU... 5 Zelená fiskalita pro zemědělství?... 5 Rozpočet

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Programové období EU 2014-2020

Programové období EU 2014-2020 Programové období EU 2014-2020 aneb Jaké jsou priority Dopravních sektorových strategií Ing. Mgr. Marek Pastucha červen 2012 Praha Evropská unie Investice do vaší budoucnosti WWW.OPD.CZ Fond soudržnosti

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

COPA, COGECA. Kvalita zemědělské produkce 8.3. Obsah:

COPA, COGECA. Kvalita zemědělské produkce 8.3. Obsah: Obsah: COPA, COGECA... 1 Kvalita zemědělské produkce 8.3... 1 CCC koordinační výbor Cogeca. 9.3.10... 3 Pracovní skupina Rozvoj venkova 10.3.... 5 POCC/ CCC 12.3... 10 GMO... 11 Strategie 2020 zemědělství

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Promoce 8.2. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Promoce 8.2. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Promoce 8.2.... 1 Pracovní skupina Víno. 10.2.... 3 Presidency Copa 11.2. spolu s presidentem Velebou... 5 Presidium Copa 11. a 12.2. spolu s presidentem Velebou...

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Víceletý finanční rámec EU

Víceletý finanční rámec EU Víceletý finanční rámec EU Ekonomické zájmy ČR v EU 26. června 2012 Konference ekonomických radů, Praha ČR jako čistý příjemce z rozpočtu EU Čistá pozice ČR (= rozdíl mezi příjmy a odvody) v roce 2010:

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více