Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie Pracovní skupina RV a politika po Pracovní skupina Víno Presidium Cogeca a presidium Copa a COPA, COGECA Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie Dietrich Klein schůzi zahájil a po schválení programu a zápisu se přešlo k volbě vedení. Na oba posty jak předsedy tak místopředsedy byl jen jeden kandidát (staří zástupci D + FR) a tak byl volba v obou případech udělána aklamací. Klein zůstává předsedou a zástupce FNSEA Philippe Dusser je místopředsedou. Jedním z hlavních bodů dnešního jednání a rovněž jeho pokračování na poradní schůzi na DG Agri, je ILUC. Připomínky došly jen z EU 15, nic z EU12. Největší připomínky se týkají definice zbytkových produktů, či odpadu a kolem toho se točila většina další diskuse. Klein zde předložil návrh dokumentu o ILUC, ze kterého udělám nejprve přehled, a pak se vrátím k samotné diskusi a připomínkám, které tu dnes byly. Vědecký základ pro ILUC (indirect land use change). Tvrzení, že nepřímé dopady povedou k deforestraci (Brazílie). Současný stav výzkumu studie mají velké rozdíly ve výsledcích o dopadech ILUC. Trend zvyšuje se snižování GHG emisí. Nový model pro ILUC _IFPRI vyhodnocení změny užití půdy na politiku EU u biopaliv. Model počítá s veškerou teoretickou půdou a její změnou užití. Není zde žádný odpovídající závěr u ILUC. Další změna půdy u 1,73m ha a 1,87 m ha se očekává do IFPRI uznává, že v tomto modelu je celkem 25 nejistot. Tyto nejistoty spolu s nepřesnými daty a nerealistickými závěry vedou k chybným LUC hodnotám. 410 m ha půdy zde není zahrnuto: Globální rozlohy půdy kultur: Podle IFPRI modelu 1,12 mld ha. Podle FAO 1,53 mld ha. Rozdíly v propočtech v obou případech jsou 27% a tak základní údaje nejsou realistické. Nekorektní modelování II. - chráněné oblasti jsou zahrnuty do tohoto modelu, ale evropské požadavky na udržitelnost a národní legislativy se nepočítají, některé legislativní zákony (Německo - na ochranu lesů), jsou ignorovány. Výsledek: v modelu se počítá, že nová půda pro kultury bude vytvořena z 39% lesů a 42% z pastvin. Dále model nepřesně předpokládá, že dojde k vykácení ha lesů, které bude třeba na uspokojení poptávky po biopalivech. JRC propočty: (Joint research centre) Vědecký základ pro nepřímé užití půdy změny podle JRC. 1

2 GHG redukce včetně ILUC faktory JRC (%). Včetně ILUC Včetně ILUC 36 g CO2/MJ Specifické hodnoty 1. Bioethanol Cukrovka 18 % 53 % Pšenice 11 % 27 % Cukrová třtina 28 % 47 % 2. Biodiesel Řepka 2 % - 30 % Palmový olej 19 % - 5 % I v propočtech JRC zůstává řada nejistot. Nedělá se zatím rozdílu mezi ILUC a DLUC (přímé). Komise má k tomu stanovisko: vědecký základ je nejistý, zatím žádné rozhodnutí o ILUC. Čtyři politické možnosti: 1. monitoring vědeckého pokroku pro ILUC (bez akcí) 2. zvýšit prahy pro GHG 3. dodatečné požadavky na udržitelnost pro určitá biopaliva 4. zavedení faktorů ILUC. Dopadová studie a možný legislativní návrh v první polovině Hodnocení debaty o ILUC: neexistuje potřebný vědecký základ pro regulaci. ILUC faktory způsobí další změny užití půdy. Globální ILUC faktory nemají řídící dopad kácení dešťových pralesů nemůže být ovlivněno EU rámcem. Jak vidět z těchto bodů jednání jsou trvale obtížná a na co si stěžují zástupci nejvíce, je neexistence dopadové studie, problémy dvojího zápočtu. Země EU15 na celém problému pracují s různou intenzitou, někde to jde na debatu o všech obnovitelných zdrojích, ale systém ILUC zatím prakticky nikde nefunguje. Organizace mají v celé věci docela jasno, na rozdíl od politiků, kteří jsou hodně rozděleni. Klein zde vyzývá organizace, aby své připomínky a podněty připravily a odeslaly do sekretariátu. Není ani znám stav v jednotlivých ČZ. Diskutovat rovněž otázku klasifikace odpadu a zbytků. Zde má jasno jen 5 zemí (NL, UK, D, DK, FR). U konkrétních propočtů je to především biodiesel a použití stolních olejů (užitých) a jejich propočty, které dělají problémy. Ve Francii upozorňují na dovozy (obchod) těchto olejů především z USA (přes t), které byl zahrnuty do produkce. Vše se soustředilo do Rotterdamu, odkud jde do celé EU. Francouzská vláda chce letos omezit podíl produktů, které mohou být namíchány na maximálně t. CAP 2013 žádné specifické požadavky či připomínky dotaz na Komisi o uvažovaných úpravách. Většina zemí opakovaně poukazuje na problém uznání dobrovolných systémů, kde chybí jasná pravidla (minimální) pro vzájemné uznání. Obchod. Diskuse pokračuje u antidumping opatření, ale i zde chybí potřebné údaje. Mercosur nic se nehýbe, v práci pokračují jen technické skupiny politicky nic. Daně jaká je situace v ČZ organizace by měly získat informace od ministerstev financí, a také jaké jsou zde výhledy. Pracovní skupina RV a politika po

3 Technické otázky týkající se rozvoje venkova přišli vysvětlit tři zástupci DG Agri. Jako u PO a CMO byla i tato schůze rozdělena podle skupin otázek. První skupina byla okolo obecných cílů a priorit. Většinu otázek a vysvětlení podávala paní Loriz-Hoffmann. Dlouhodobé cíle vycházejí nejen z návrhu na CAP ale také ze strategie EU pro 2020: konkurence, rozvoj zdrojů, zejména obnovitelných, údržba prostoru. Otázka se objevila okolo lesů, které nejsou zahrnuty jako zemědělství do Dohody (Treaty), zde jsou řešeny především jako environmnetální článek a klima. Není společná politika pro lesy a vše je ponecháno na ČZ. V rámci II. Pilíře je také potenciální zemědělská půda, bez nároků na PP, ale může dostat podporu v rámci agro-environmentálních prostředků, to se týká především baltských zemí. Konkurence sektoru, podpořená restrukturací, zlepšení tržní orientace, diversifikace. Aktivní farmář je zde definován jako někdo, kdo má závazky v rámci II. Pilíře a musí tyto podmínky plnit. Investice: členské země chtěly zahrnout celou řadu specifických požadavků, mít větší pružnost, mít specifické programy pro hory, problémy mladých farmářů, krátký dodávkový řetězec, ale tyto body nejsou součástí hlavních programů, spíš sub-programů. Jedním z důležitých bodů je zde investice do rozvoje zpracování a marketingu (přináší přidanou hodnotu). Podpory do zemědělských aktivit jsou omezovány u větších produkčních celků. Rovněž zde nejsou dány podpory na investice do užitých strojů a prostředků, ale může se o tom uvažovat v rámci delegovaných aktů (na členské země). Neprodukční investice jsou pak uvažovány jedině v sektoru lesů, to znamená do infrastruktur. Od určité velikosti, nemá farma (definice ČZ) nárok na podpory. U zpracování či marketingu takové omezení není. Podobně platí i pro družstva. Zástupci Komise zde několikrát zdůrazňují, že je nutné vyloučit dvojité platby. V řadě definic u podmínek se nechává členským zemím dostatečný prostor, aby si je vymezily (jak široké inovace). Mladí 2% jsou povinná z I. Pilíře, v II. Pilíři je to na členských zemích. Čl. 20. proč se vypustil dřívější odchod do důchodu nebyl plně využíván a nepomohlo to nijak ke generační obnově. Uvažuje se o bance půdy zatím ne, převody půdy přes prodeje farem. Britové mají problém s definicí venkova, kdy celá řada příměstských oblastí byla z RV vyloučena. Je to obecný problém? ČZ si to definují vždy ve vztahu k určitým opatřením. Obnovitelná energie. Jaké druhy investic jsou zde zahrnuty. I to je velmi široké, např. v Rakousku je sem zařazen program na podporu topení a zpracování zbytků u jednotlivých farem. Ale určitá omezení jsou u podpor do biopaliv I. Generace. Priorita je i zde především pro II. generaci a žádná pro podporu kultur (olejnin). Investice se zde mohou týkat jak veřejných tak privátních projektů a jsou dělány bez ohledu na velikost. Investice do lesního sektoru pokud se bude sledovat Strategie 2020, bude potřeba vymezit podpory i pro lesy. U škod se jako v jiných sektorech omezují podpory 30% ztrát a to se podle Komise nezmění. I u lesů se jedná zejména o podpory pro SME a některá opatření na zvýšení ekonomické hodnoty lesů, ČZ si zde samy definují, co dají za podpory. Zavodňování to se má týkat jen investic do nových zařízení v NČZ. A také má za úkol snížit spotřebu vody proti dřívějším ukazatelům o 25%. Zde je riziko, že bude mít negativní tlak na zemědělství, i když nové investice by měly zlepšit především výkonnost a využití vody. Poradní služby a systémy. Vše zde bude záviset na poptávce po poradních službách. Proč má být systém podporován maximálně 5 let a zajistit, že za tu dobu poskytne farmářům co potřebují. Ukazuje se, že i přes veškerou snahu je v EU jen 20% farmářů, kteří využívají poradních služeb. U otázek jsme měli také příklad, který vyšel ze semináře Agrárních komor vloni na jaře o projektu poradních 3

4 skupin, zlepšení výměny informací, školení, stáže. Ukazuje se, že přes všechny sliby ze strany Komise, nyní váhají, zda tento projekt komorám nechat. Podle mluvčí DG Agri, chtějí spíš někoho, kdo je mimo systém, ale jak může zajistit výsledek bez prokazatelných zkušeností. Environment a zelenání bude považováno za povinnost (1. pilíř) a nemůže být zahrnuto do RV. Bio to už plní zelenání. WFD direktiva vody, podobně jako Natura 2000, dostávají peníze za omezení, které mají oproti produktivním oblastem. V EU je nyní stále 150 schémat LFA, a celá řada z nich je založena na lidnatosti oblastí. Komise se podle vlastních slov snaží podmínky harmonizovat a mít shodný systém pro celé EU. Posledním bode bylo vytváření a propojování sítí především NRN národních venkovských sítí (national rural network), které mají být napojeny na EU úrovni. Za všechny zde byl jmenován inovační EU partnerství. LEADER se to této sítě nezahrnuje, je považován za příliš byrokratický a také dost omezující. Na konci diskuse to shrnul španělský delegát. RV má jeden velký problém dnes a to je spolufinancování. V době, kdy bylo dost peněz se zdály plány Komise uskutečnitelné. Ale nyní jsou zde vážné pochyby, zda členské země zmobilizují dostatečné množství prostředků a zda nebudeme mít postupný přechod k národní zemědělské politice. Pracovní skupina Víno V úvodu se přihlásil řecký zástupce a informoval o dopadu současné krize na sektor vína. To se projevuje nejen v domácí spotřebě, ale také v exportu. Zvýšila se DPH z původních 8% na nedávných 18% a nyní dosahuje 23%. Z toho se odvíjí celková katastrofální situace sektoru. K němu se přidali zástupci Itálie, kde mají rovněž navýšení DPH o 2% a maďarský zástupce, který zde řekl, že u nich je nejvyšší DPH v EU ve výši 27%. Sekretariát vypracuje dopis na Komisi a Radu, kde se bude žádat, aby víno bylo posuzováno jako potraviny. Víno v RV za DG Agri zde udělala přehled Chiara Dellapasqua. V úvodu se zmínila o CAP politice obecně a návazně na to o opatřeních pro sektor vína. Common strategic framework (CSF) společný strategický rámec který se uvažuje v rámci Strategie Kontrakt partnerství a evropské partnerství inovací. Z nich vychází RV a EAFRD a podobně se vyvíjí i ostatní fondy ERDF, ESF, CF... Všechny tyto nástroje pokračují, jen jsou rozšířeny a měly by být pružnější. Kromě většího důrazu na RM (risk management) je zde uvažováno o přístupu Start-up u Leader. Dále tématické sub-programy pro specifické potřeby (mladí, horské oblasti...) U každého specifického programu musí být analýzy, vyhodnocení a plány s finančním vyjádřením. Jedním z nových úkolů je rovněž rozšířit trénink, semináře a výměny na farmách krátkodobé. Proplácet se mají náklady na organizování FAS (farm advise system). Sazby 1500, jinak podpory po dobu 5 let na zahájení činnosti. Maximálně se může uvažovat o na 3 roky školení poradců. Schémata kvality i pro víno roční podpory. Zlepšení práce PO s, ty rovněž dostávají podporu prvních 5 let existence, ale to je předeším pro ty, které jsou SME. Investice: zvýšit výkonnost zpracování a prodej environmnetální zlepšení 4

5 infrastruktura Rozvoj farem především pro mladé, SME a do nezemědělských aktivit (turistika). Restrukturace: až pro mladé, stejná částka pro podniky a do pro malé farmy. Propojení základních složek RV a obnovu vesnic řídí se pravidly pro státní podpory. Spolupráce: nové podniky, mezi malými operátory, promoce krátkého prodejního řetězce, místní produkce, společné environmentální projekty. RM na kultury a nemoci - vzájemné fondy - stabilizační nástroje příjmů. Leader: spolufinancování 85% v LFA, 50% v ostatních oblastech. EAFRD 25% minimálně na klimatické změny, až 80% na převody znalostí a 100% na inovace (z PP). Také zde španělský zástupce zdůraznil, že jsou to sice hezké návrhy, ale ve většině zemí rámci úspor budou chybět peníze na spolufinancování. U RM je zde kritika rovněž toho, že ČZ se zatím nedomluvily o společném startu, dohoda se týká především výpočtem kritické masy pro placení. Portugalský zástupce se zde vrací k problémů fiskality v třetích zemích, říká že Rusko a Brazílie zvýšily daně z 27% na 55%, bez ohledu na WTO. Pro Španěly jsou další diskuse jen teoretické, dokud nebude jasno, jaký bude rozpočet, nemohou pokračovat úvahy o jeho rozdělení. Návrh strategické agendy pro víno pro : 1. budoucnost CAP, včetně práva na výsadbu 2. trh vína s požadavkem na evropskou pozorovatelnu 3. politika kvality specifická opatření pro sektor vína 4. promoční politika ale požadavek nejen pro vnější trh, podpora promoce na vnitřním trhu 5. informace pro zákazníky podobně jako u ostatních potravin 6. propojení na lisabonskou dohodu regulace CMO, delegované akty 7. bio víno 8. alkohol a zdraví pokračování programu wine in moderation 9. další otázky : obchodní politika EU WTO, Mercosur otázky potravinového řetězce daňová politika 10. procedury pro pracovní skupinu Víno skupina by se měla sejít minimálně 4-5x za rok, přičemž dvě schůze budou spojeny se skupinami poradními na Komisi. Další část byla věnována roli práv na výsadbu v sektoru vína EU. Návrh vychází z italského příspěvku, který byl doplněn z ostatních zemí. Zdůrazňuje se v něm, že víno je evropský exportní artikl s velkým potenciálem a představuje nyní téměř čtvrtinu všech EU vývozů. Vývoz do třetích zemí v 2010 byl v objemu 6,7 mld. Kromě toho je sektor významným zaměstnavatelem, protože je intenzivní na práci. Práva na výsadbu jsou důležitým nástrojem jak pro řízení kvantity či kvality evropského vína a umožňují ochránit potenciál evropské produkce. Víno je jeden z mála produktů, který má také vysokou přidanou hodnotu. Předpokládané dopady postupného zrušení systému budou velmi dramatické. Ekonomické následky povede k převodu produkce jen do oblastí, kde jsou vysoké výnosy a nízké produkční náklady dojde k propadu cen. Sociální dopady: riziko likvidace rodinných farem, přechod na vysoko intenzivní produkci, veškeré investice půjdou přes velké podniky. Pokud farmář přežije, změní se jen v dodavatele základní suroviny. 5

6 Environmentální dopad: převody mezi oblastmi, celá řada oblastí venkova se může dramaticky změnit. Dojde k ztrátám u variant hroznů. Velké problémy v oblastech, kde není žádná alternativa k pěstování vína. Finanční dopady: u každé krize budou ohroženy prakticky všechny rodinné farmy a to povede k finančním nárokům na Komisi. Nemělo by se uvažovat o žádné alternativě k současnému systému práv na výsadbu. To má být udrženo u všech typů vína: PDO, PGI. Presidium Cogeca a presidium Copa a Záměrně budu dělat zprávu z obou zasedání, protože většina bodů zde byla společná, schvalovací pořad vyžaduje aby usnesení či pozice byly schváleny na obou presidiích a tak tomu bylo i zde. Navíc je určitá část odpoledního zasedání společná tentokrát vystoupení Generálního ředitele Falkenberg z DG Envir. A před tím přehled na závěr jednání presidia Cogeca provedený předsedou výboru mléka, Henri Brichart. Hlavním bodem obou jednání bylo schválení pozice C/C k reformě CAP a specificky okolo bodu 9. Tento bod byl několikrát projednán odděleně spolu s presidentem Copa Sonnleitner a generálním sekretářem Pesonen spolu s polskou, slovenskou delegací, kde jsem byl rovněž přítomen a také v části maďarský zástupce. Baltské země zde byly na Copa zasedání neviditelné, projevily se jen při zasedání Cogeca, kde do bodu 9. nechali zapracovat poznámku o baltských zemích. Cogeca. Schválení programu a zápisu z poslední schůze. Činnost presidenta Bruni a generálního sekretáře za období od posledního presidia. Bruni se sešel vícekrát s dánskou Mze, jednali o prioritách dánského předsednictví, včetně CAP. Sekretariát připravuje materiály pro každé zasedání Rady. Účast na jednáních v EP, včetně CAP a dopadové studie, Grune Woche a schůzky s celou řadou ministrů v Berlíně. Pekka upozornil, že celkový přehled je na agriinfo, jen doplnil o přípravě ad hoc pracovní skupině Víno práva na výsadbu jejíž první schůze má být (původní schůze měla být ve stejné době jako je Business Forum ve Veroně). Důležité!!! Dubnové zasedání obou presidií bude v obráceném pořadí, Začne presidiem Copa ve čtvrtek dopoledne, odpolední společné, kde má vystoupit dánská Mze a rovněž nový zástupce WFO (světové farmářské organizace). 4. CAP Cogeca dokumenty opět schválila včetně těch týkajících se CMO a PO s. Ze čtyř připomínek návrhů zde byla přijata alternativa třetí: Komise jde správným směrem co se týče redistribuce PP, ale její návrh znamená, že i v 2020 bude úroveň plateb na hektar podstatně nižší než je evropský průměr v několika ČZ a speciálně v zemích baltských. Musí být tedy zajištěno aby všichni farmáři měli férové a odpovídající podmínky s přihlédnutím na různost podmínek. Tento bod, který byl rovněž v další schůzi Copa předmětem jednání dostal ještě upravenější formu, kam byla více zahrnuta doložka Polska a Slovenska, i když zde nebyl přijat dodatek o době uplatnění (2014), jak to žádal slovenský předseda. K samotnému hlasování se vrátím později. 5. Mezinárodní aspekty zemědělství. Seminář k této otázce připravený Komisí na byl zrušen (kvůli generální stávce v Belgii) a bude se konat v březnu. 6

7 Byla zde také řada připomínek, z nichž byly do dokumentu zařazeny o exportních podporách a podporách na promoci v 3. zemích (Boerenbond). Španělský zástupce žádá vypracování nových účinnějších nástrojů na podporu EU exportu. 6. obnovitelná energie návrh měl mít ještě úpravy až do Nebyly zde připomínky (bylo doporučeno na zasedání POCC-CCC). Kongres Okolo je stále celá řada nejistot, především zda se vůbec bude v Maďarsku konat. Problém zůstává u nezaplacení poplatků za loňský rok. Pekka k tomu řekl, že se zatím počítá, že bude v Budapešti, ministr dal záruku, ale studují se i další alternativy v případě, že by došlo k problémům. K financování Pekka řekl, že Komise odmítla dát na Kongres podporu, protože C/C nechtěla v době jednání o reformě CAP, dát do názvu jako hlavní téma oslavu 50. let CAP, jak to požadovala Komise. Je to dost skandální jednání a nátlak ze strany DG Agri. Pekka k tomu ještě řekl, že se shánějí soukromí sponzoři, příspěvky již slíbil BASF a John Deere, s asi čtvrtinou úhrady, potřeba sehnat 3 4 další. Jak se zdá i zde padá tabu, které zde bylo dříve, že C/C nebude hledat podpory u soukromých sponzorů, ale pokud bude Komise nadále odmítavá (žádný požadavek za posledních 5 měsíců nebyl vyřízen kladně), bude muset jít touto cestou, aby se dal celý Kongres financovat. Aranud Petit podal krátkou zprávu ze semináře o Futeres, z počátku února. Uvažuje se o jeho pokračováním s možností základního tréninku a informací v příštích měsících. Verona Business Forum 26/3. Ukazuje se, že většina organizací má problémy jak zdůvodnit prospěšnost takového semináře, kde byly ohlášeny ceny za hotel od 300 do 450 euro za noc. Zatím i přes řadu výzev se přihlásilo jen 20 účastníků. Na podzim se počítá s Business forum Mléko pravděpodobně listopad. Místo konání není zatím jasné, velkou roli zde bude hrát mlékařský výbor C/C, jak mi potvrdil o přestávce jeho předseda Henri Brichart. Odměny pro úspěšné inovace v coop. Zatím ani zde není příliš velký zájem, zatím jen Itálie, Španělé slíbili, že dodají jména do 10 dnů (prý je těžké rozhodnout, koho navrhnout, zájemců je hodně). Němci spolu s Francouzi rovněž přislíbili své kandidáty. Ostatní čekají, datum přihlášek je prodloužen do Obchodní dohody Maroko Na zasedání Cogeca se stále čekalo, jak dopadne hlasování v EP (proběhlo večer ve Štrasburku), dopady na sektor ovoce a zeleniny především v zemích jižní Evropy bude dramatický. Již nyní je vývoz z EU ve výši 600m (převážně obilí, mléčné produkty), dovozy jsou již přes 900m a po další liberalizaci se uvažuje o zvýšení dovozů rajčat o víc než t, podobně u lilku ( t), jahod a dalších produktů, včetně oliv a citrusů. Problém pro jižní státy je v načasování produkce, ke sklizni dochází prakticky ve stejné době jako na jihu Evropy, spíš s menším náskokem, trh je pak zavalen a pokles cen je při výši nákladů v EU pro producenty ve Španělsku, Itálii, Řecku a Portugalsku nepřijatelný. Španělský zástupce mluví o tragedii pro celé regiony. Na zasedání Copa byl výsledek jasný, pro sektor velmi negativní. Zajímavé bylo, že Španělé ve svých projevech chválili raportéra EP, José Bové (francouzský antiglobalista a ekolo) za to, jak hájil zájmy EU farmářů, to se příliš nelíbilo FNSEA, která s ním měla v minulosti celou řadu střetnutí a jsou známy jeho pokusy o likvidaci všech zkoušek GMO kukuřice v terénu. Ale na druhou stranu to nepřineslo žádný plus u pravicové většiny EP, pro kterou celá diskuse o zemědělských problémech byla vyloženě bez zájmu (Pedro ze španělské ASAJA o tom tak referoval). Obecně to ukazuje, že nestačí vůbec lobovat jen u zemědělského výboru (i na něm byl den před tím jen asi třetina členů), celý parlament dnes, kdy se neustále řeší otázky okolo krize Řecka a trvalé dopady finanční krize, mají jen velmi malý zájem o zemědělství. Také trvale vysoký tlak NGO, jak později ukázala schůze s GŘ DG Envir Falkenberg, jejich argumenty jsou brány jako jediné pravdivé a to i oproti řadě vědeckých posudků. To je alarmující stav. 7

8 Henri Brichart udělal přehled situace v sektoru mléka a stav jednání o balíčku opatření. Je to prakticky stejná prezentace, jakou jsme měli v prosinci na zasedání, s tím rozdílem, že je doplněna o přehledy, jak si WP představuje výhled pro trhy na příští roky, kde ale vše doprovází jako leit-motiv finanční nejistota. Sektor funguje nyní vcelku dobře, průměrná cena je 0,34 /l, produkce je 5,5% pod kvótou, pět zemí ji překročilo (Rak, DK,CY, Lux, NL). EU zaznamenává trvalý pokles podílu na světovém obchodu, to je chyba hlas zejména z Irska a Francie. Před 10 lety to bylo 31% světového trhu, dnes jen 25%. Brichart k tomu řekl, že je velká škoda, že EU vede velmi defenzivní politiku, chybí dostatečně cílené nástroje, jaké používají jak USA tak Nový Zéland. Dále chybí větší organizovanost sektoru, tvrdá konkurence mezi družstvy a privátním sběrem. Francie má jen necelých 50% produkce realizováno přes družstva (Němci 70-80%). V odpolední části, kdy byli v sále účastnici obou presidií zahájil jednání Gert Sonnleitner, rovněž přehledem svých jednání od prosincového presidia. Pekka po něm udělal stejný přehled jako na Cogeca. Sonnleitner se rovněž sešel s celou řadou Mze především v rámci Grune Woche v Berlíně. Byl kritičtější než Bruni, říká, že politici se moc o zemědělství nezajímají, všichni se soustřeďují na úspory a rozpočet a to je pro sektor velmi nebezpečné. V EP je sice určitá podpora pro CAP, ale mohla by být větší, podobně je tomu na Radě. Ciolos nechce nic změnit v návrhu, diskuse budou pokračovat,a ke všemu je třeba zaujmout rozhodné stanovisko, zelenání v současné podobě je nesmyslné. Falkenberg generální ředitel DG Envir. To bylo jedno velké zklamání, samé fráze, obecné poznámky, jeho příspěvek musel být snad připraven ochránci všeho druhu, protože vinil zemědělce ze všech možných a nemožných přehmatů, včetně obrovské ztráty biodiversity a úhynu řady druhů ptáků a živočichů. Pokud by měla být reforma CAP prováděna touto DG, pak by to byla úplná katastrofa. Nejen že údaje, které zde uváděl byly v jasném rozporu s oficiálními vědeckými údaji, nebylo vůbec jasné, co tím sleduje. Jestli to měla být provokace, pak s dost špatným vkusem, když to říká producentům základních prostředků života. Mezinárodní aspekty zemědělství. Další datum poradní skupiny, kde má C/C mít nejméně 27 míst, bude 12. března. Shelby k tomu řekla, že u vícestranných rozhovorů chybí dnes jakýkoliv zájme USA na pokračování (WTO), poukázala na riziko procházejících různých bilaterálních dohod, kde jsou prakticky vždy stanoveny určité preference, jejichž dopady nejsou prakticky nikdy nijak vyčísleny (Mercosur a liberalizace dovozů zemědělských produktů do EU). Chybí zde záruky pro farmáře, jako záruky plateb, RM (risk management), promoce značek na trhu 3. zemí. Vzápětí na to informoval italský zástupce o výsledku hlasování v EP o dohodě o obchodu s Marokem, jehož důsledky budou pro jih Evropy velmi silné. Podobně jako řada zemí požahují po vzoru USA provádění přes jejich ambasády sběr zemědělských informací (DEA) v celém světě. Evropa zatím nic takového nemá a takový sběr dává ucelené přehledy o trendech trhu daleko rychleji, než oficiální statistiky. U každé dohody by mělo být vyhodnocení a měla by tam být doložka, že to musí být vyrovnané. V posledních víc než 10 letech EU vychází z každé podobné dohody se ztrátou. Dohody, podobné s tou s Marokem zničí celé sektory ovoce a zeleniny. Kontroly nefungují, produkty přecházejí hranice do EU přes přechody jiné, než byly deklarovány a jak se zdá, nikoho to příliš nezajímá. 8. Obnovitelná energie. Schváleno bez připomínek, všechny dodatky připravené na POCC-CCC sem byly zahrnuty, nic dalšího. 8

9 Futures opakovaný referát Arnaud Petit o semináři z počátku měsíce. Kongres společně jsem o něm informoval již z Cogeca presidium. Jen k tomu Pekka ještě dododal další paradox jednání Komise. Geopa, by chtěla v rámci Kongresu uspořádat seminář o zaměstnanosti v rámci CAP. DG Employ, které má zaměstnanecké vztahy a odbory na starost k tomu již sdělilo, že je ochotné zaplatit až 95% nákladů spojených se seminářem. Ročně se pro Geopa konají průběžně 2 semináře, kam přijede průměrně 80 zástupců. To je zvláštní pro DG, které nemá moc prostředků, uvolnit takovou částku, když DG Agri odmítá dát jakýkoliv příspěvek na Kongres. AOB. CAP pozice C/C bude vydána příští týden Další postup práce Potravinového řetězce dobrovolná doporučení z listopadu. Komise jak se zdá i zde dělá určité úsilí, slíbila, že pokud nebude přijat dobrovolný systém narovnání pravidel, pak přistoupí k legálním opatřením. WFO světová farmářská organizace začne fungovat plně v Římě počátkem dubna, kontrakty se zaměstnanci jsou podepsány. Další zasedání WFO má být valné shromáždění v Římě 6. až 9. června. Carlsson, který je novým ředitelem WFO má přislíbeno, že po dohodách s francouzskými advokáty (o možnosti návaznosti v akreditaci na IFAP) být plně funkční i u OSN a FAO. Otázka akreditace se tak vyřešila poměrně rychle a snadno, organizace měly obavy, že po nich budou francouzské soudy chtít úhradu dluhů IFAP. Jak je tento problém řešen však nebylo sděleno. Obecné zprávy: Informační středisko opět nedostupné, snad více štěstí příští týden. 9

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Osiva

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Osiva Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Osiva 12.12... 1 Pracovní skupina Víno 13/12... 2 Pracovní skupina Rozvoj venkova 14.12.... 3 POCC/CCC Měsíční 15/12... 5 Pracovní skupina Zajištění kvality 15/12...

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

SZP Společná zemědělská politika. prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích SZP Společná zemědělská politika prof. Ing. Magdaléna Hrabánková, CSc., prof. h.c. Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Společná zemědělská 1. Pilíř politika SZP přímé platby

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. pro období 2014 2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova pro období 2014 2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Analýza nařízení k podpoře rozvoje venkova z EZFRV srovnání se stávajícím

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

COPA, COGECA... 1 Seminář CAP po 2013 výzvy pro přechodné období, POCC/CCC

COPA, COGECA... 1 Seminář CAP po 2013 výzvy pro přechodné období, POCC/CCC Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář CAP po 2013 výzvy pro přechodné období, 15. 9... 1 POCC/CCC 16.9... 4 COPA, COGECA Seminář CAP po 2013 výzvy pro přechodné období, 15. 9. Copa-Cogeca tomuto semináři neudělala

Více

Obsah: COPA, COGECA POCC-CCC 12/1.

Obsah: COPA, COGECA POCC-CCC 12/1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Biotechnologie 13.1... 2 Tisková konference k vyhlášení Mezinárodního roku družstev 2012.... 4 Rok 2012... 5 Dánské předsednictví... 5 FAO... 5 Mercosur ochrana...

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu 1. 11. 2012 38. Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 a možnosti podpory pro malé obce Opatření III.2.1 Obnova

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9.

Obsah: COPA, COGECA. Presidium Cogeca 22.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 Presidium Cogeca 22.9... 1 Společné presidium C/C 22/9 odpoledne (spolu s presidentem Velebou)... 2 Aktivní farmář... 4 GMO Evropský soud x Francie... 4 Mléko ČZ rozdíly... 4 Německo

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále

Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále Nastavení přímých plateb v roce 2014 a od roku 2015 dále členské shromáždění ČSCHMS Skalský Dvůr 11/9/2013 Zdeněk Trnka odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství Aktuální stav přípravy nové SZP 25.6.2013

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Společná zemědělská politika v ČR

Společná zemědělská politika v ČR Společná zemědělská politika v ČR Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 2014 16. 10. 2014, Konstantinovy Lázně Obsah prezentace Nová Společná zemědělská politika od roku 2014 Podpory v rámci

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Legislativní návrh SZP po roce z pohledu uplatnění metody LEADER

Legislativní návrh SZP po roce z pohledu uplatnění metody LEADER Legislativní návrh SZP po roce 2014+ z pohledu uplatnění metody LEADER Jan Florian ml. místopředseda Národní sítě MAS ČR o.s. MAS Český Západ Místní partnerství Národní konference VENKOV 2011 Sedlčany

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV Program rozvoje venkova České republiky CLLD v PRV 1 Harmonogram přípravy PRV PRV předložen EK nejpozději do 17. 7. 2014 (Dohoda o partnerství byla předložena 17. 4. 2014) Nejpozději do 30. 6. 2014 musí

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přistoupení EU k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC) CS CS 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU DŮVODOVÁ

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: 7.12. 2011 Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Obsah: COPA, COGECA. POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9.

Obsah: COPA, COGECA. POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 POCC-CCC měsíční schůze koordinačního politického výboru 8.9.... 1 Seminář Copa Cogeca Komunikace CAP 9.9... 2 Užití půdy v EU strategie 2020... 5 Podpory větší monitoring... 5

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Program rozvoje venkova a zkušenosti z prvního kola výzev. Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe

Program rozvoje venkova a zkušenosti z prvního kola výzev. Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe Program rozvoje venkova 2014-2020 a zkušenosti z prvního kola výzev Celostátní síť pro venkov, příklady dobré praxe Program rozvoje venkova Nástroj pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina POCC/CCC měsíční.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina POCC/CCC měsíční. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina POCC/CCC měsíční.... 1 Sociální dialog Copa-Geopa 3.9... 3 CAP 2010 tržní intervence... 5 Obilí výhledy Ukrajiny... 5 GMO - Itálie... 5 US salmonella u vajec...

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Semena 19.4.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Semena 19.4. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Semena 19.4... 1 Hovězí pracovní skupina 20.4... 3 Agrární komory C/C- konzultace 22.4... 5 POCC/CCC 23.4... 7 Rozpočet a CAP... 8 EFSA 2 další GMO... 9 Mladí

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11... 1 Pracovní skupina Osiva 10/11... 3 Copa-Geopa/Effat sociální dialog 10/11... 5 POCC/CCC 12/11.... 6 Mléko redukční plán... 8 Rada

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 8. a 9. 2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 8. a 9. 2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 8. a 9. 2... 1 Copa - Geopa 9.2... 3 Presidency Copa 10.2. společně s presidentem Velebou... 5 Presidium Copa 10. a 11. 2. společně s presidentem Velebou...

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více