Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie 13.2."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie Pracovní skupina RV a politika po Pracovní skupina Víno Presidium Cogeca a presidium Copa a COPA, COGECA Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie Dietrich Klein schůzi zahájil a po schválení programu a zápisu se přešlo k volbě vedení. Na oba posty jak předsedy tak místopředsedy byl jen jeden kandidát (staří zástupci D + FR) a tak byl volba v obou případech udělána aklamací. Klein zůstává předsedou a zástupce FNSEA Philippe Dusser je místopředsedou. Jedním z hlavních bodů dnešního jednání a rovněž jeho pokračování na poradní schůzi na DG Agri, je ILUC. Připomínky došly jen z EU 15, nic z EU12. Největší připomínky se týkají definice zbytkových produktů, či odpadu a kolem toho se točila většina další diskuse. Klein zde předložil návrh dokumentu o ILUC, ze kterého udělám nejprve přehled, a pak se vrátím k samotné diskusi a připomínkám, které tu dnes byly. Vědecký základ pro ILUC (indirect land use change). Tvrzení, že nepřímé dopady povedou k deforestraci (Brazílie). Současný stav výzkumu studie mají velké rozdíly ve výsledcích o dopadech ILUC. Trend zvyšuje se snižování GHG emisí. Nový model pro ILUC _IFPRI vyhodnocení změny užití půdy na politiku EU u biopaliv. Model počítá s veškerou teoretickou půdou a její změnou užití. Není zde žádný odpovídající závěr u ILUC. Další změna půdy u 1,73m ha a 1,87 m ha se očekává do IFPRI uznává, že v tomto modelu je celkem 25 nejistot. Tyto nejistoty spolu s nepřesnými daty a nerealistickými závěry vedou k chybným LUC hodnotám. 410 m ha půdy zde není zahrnuto: Globální rozlohy půdy kultur: Podle IFPRI modelu 1,12 mld ha. Podle FAO 1,53 mld ha. Rozdíly v propočtech v obou případech jsou 27% a tak základní údaje nejsou realistické. Nekorektní modelování II. - chráněné oblasti jsou zahrnuty do tohoto modelu, ale evropské požadavky na udržitelnost a národní legislativy se nepočítají, některé legislativní zákony (Německo - na ochranu lesů), jsou ignorovány. Výsledek: v modelu se počítá, že nová půda pro kultury bude vytvořena z 39% lesů a 42% z pastvin. Dále model nepřesně předpokládá, že dojde k vykácení ha lesů, které bude třeba na uspokojení poptávky po biopalivech. JRC propočty: (Joint research centre) Vědecký základ pro nepřímé užití půdy změny podle JRC. 1

2 GHG redukce včetně ILUC faktory JRC (%). Včetně ILUC Včetně ILUC 36 g CO2/MJ Specifické hodnoty 1. Bioethanol Cukrovka 18 % 53 % Pšenice 11 % 27 % Cukrová třtina 28 % 47 % 2. Biodiesel Řepka 2 % - 30 % Palmový olej 19 % - 5 % I v propočtech JRC zůstává řada nejistot. Nedělá se zatím rozdílu mezi ILUC a DLUC (přímé). Komise má k tomu stanovisko: vědecký základ je nejistý, zatím žádné rozhodnutí o ILUC. Čtyři politické možnosti: 1. monitoring vědeckého pokroku pro ILUC (bez akcí) 2. zvýšit prahy pro GHG 3. dodatečné požadavky na udržitelnost pro určitá biopaliva 4. zavedení faktorů ILUC. Dopadová studie a možný legislativní návrh v první polovině Hodnocení debaty o ILUC: neexistuje potřebný vědecký základ pro regulaci. ILUC faktory způsobí další změny užití půdy. Globální ILUC faktory nemají řídící dopad kácení dešťových pralesů nemůže být ovlivněno EU rámcem. Jak vidět z těchto bodů jednání jsou trvale obtížná a na co si stěžují zástupci nejvíce, je neexistence dopadové studie, problémy dvojího zápočtu. Země EU15 na celém problému pracují s různou intenzitou, někde to jde na debatu o všech obnovitelných zdrojích, ale systém ILUC zatím prakticky nikde nefunguje. Organizace mají v celé věci docela jasno, na rozdíl od politiků, kteří jsou hodně rozděleni. Klein zde vyzývá organizace, aby své připomínky a podněty připravily a odeslaly do sekretariátu. Není ani znám stav v jednotlivých ČZ. Diskutovat rovněž otázku klasifikace odpadu a zbytků. Zde má jasno jen 5 zemí (NL, UK, D, DK, FR). U konkrétních propočtů je to především biodiesel a použití stolních olejů (užitých) a jejich propočty, které dělají problémy. Ve Francii upozorňují na dovozy (obchod) těchto olejů především z USA (přes t), které byl zahrnuty do produkce. Vše se soustředilo do Rotterdamu, odkud jde do celé EU. Francouzská vláda chce letos omezit podíl produktů, které mohou být namíchány na maximálně t. CAP 2013 žádné specifické požadavky či připomínky dotaz na Komisi o uvažovaných úpravách. Většina zemí opakovaně poukazuje na problém uznání dobrovolných systémů, kde chybí jasná pravidla (minimální) pro vzájemné uznání. Obchod. Diskuse pokračuje u antidumping opatření, ale i zde chybí potřebné údaje. Mercosur nic se nehýbe, v práci pokračují jen technické skupiny politicky nic. Daně jaká je situace v ČZ organizace by měly získat informace od ministerstev financí, a také jaké jsou zde výhledy. Pracovní skupina RV a politika po

3 Technické otázky týkající se rozvoje venkova přišli vysvětlit tři zástupci DG Agri. Jako u PO a CMO byla i tato schůze rozdělena podle skupin otázek. První skupina byla okolo obecných cílů a priorit. Většinu otázek a vysvětlení podávala paní Loriz-Hoffmann. Dlouhodobé cíle vycházejí nejen z návrhu na CAP ale také ze strategie EU pro 2020: konkurence, rozvoj zdrojů, zejména obnovitelných, údržba prostoru. Otázka se objevila okolo lesů, které nejsou zahrnuty jako zemědělství do Dohody (Treaty), zde jsou řešeny především jako environmnetální článek a klima. Není společná politika pro lesy a vše je ponecháno na ČZ. V rámci II. Pilíře je také potenciální zemědělská půda, bez nároků na PP, ale může dostat podporu v rámci agro-environmentálních prostředků, to se týká především baltských zemí. Konkurence sektoru, podpořená restrukturací, zlepšení tržní orientace, diversifikace. Aktivní farmář je zde definován jako někdo, kdo má závazky v rámci II. Pilíře a musí tyto podmínky plnit. Investice: členské země chtěly zahrnout celou řadu specifických požadavků, mít větší pružnost, mít specifické programy pro hory, problémy mladých farmářů, krátký dodávkový řetězec, ale tyto body nejsou součástí hlavních programů, spíš sub-programů. Jedním z důležitých bodů je zde investice do rozvoje zpracování a marketingu (přináší přidanou hodnotu). Podpory do zemědělských aktivit jsou omezovány u větších produkčních celků. Rovněž zde nejsou dány podpory na investice do užitých strojů a prostředků, ale může se o tom uvažovat v rámci delegovaných aktů (na členské země). Neprodukční investice jsou pak uvažovány jedině v sektoru lesů, to znamená do infrastruktur. Od určité velikosti, nemá farma (definice ČZ) nárok na podpory. U zpracování či marketingu takové omezení není. Podobně platí i pro družstva. Zástupci Komise zde několikrát zdůrazňují, že je nutné vyloučit dvojité platby. V řadě definic u podmínek se nechává členským zemím dostatečný prostor, aby si je vymezily (jak široké inovace). Mladí 2% jsou povinná z I. Pilíře, v II. Pilíři je to na členských zemích. Čl. 20. proč se vypustil dřívější odchod do důchodu nebyl plně využíván a nepomohlo to nijak ke generační obnově. Uvažuje se o bance půdy zatím ne, převody půdy přes prodeje farem. Britové mají problém s definicí venkova, kdy celá řada příměstských oblastí byla z RV vyloučena. Je to obecný problém? ČZ si to definují vždy ve vztahu k určitým opatřením. Obnovitelná energie. Jaké druhy investic jsou zde zahrnuty. I to je velmi široké, např. v Rakousku je sem zařazen program na podporu topení a zpracování zbytků u jednotlivých farem. Ale určitá omezení jsou u podpor do biopaliv I. Generace. Priorita je i zde především pro II. generaci a žádná pro podporu kultur (olejnin). Investice se zde mohou týkat jak veřejných tak privátních projektů a jsou dělány bez ohledu na velikost. Investice do lesního sektoru pokud se bude sledovat Strategie 2020, bude potřeba vymezit podpory i pro lesy. U škod se jako v jiných sektorech omezují podpory 30% ztrát a to se podle Komise nezmění. I u lesů se jedná zejména o podpory pro SME a některá opatření na zvýšení ekonomické hodnoty lesů, ČZ si zde samy definují, co dají za podpory. Zavodňování to se má týkat jen investic do nových zařízení v NČZ. A také má za úkol snížit spotřebu vody proti dřívějším ukazatelům o 25%. Zde je riziko, že bude mít negativní tlak na zemědělství, i když nové investice by měly zlepšit především výkonnost a využití vody. Poradní služby a systémy. Vše zde bude záviset na poptávce po poradních službách. Proč má být systém podporován maximálně 5 let a zajistit, že za tu dobu poskytne farmářům co potřebují. Ukazuje se, že i přes veškerou snahu je v EU jen 20% farmářů, kteří využívají poradních služeb. U otázek jsme měli také příklad, který vyšel ze semináře Agrárních komor vloni na jaře o projektu poradních 3

4 skupin, zlepšení výměny informací, školení, stáže. Ukazuje se, že přes všechny sliby ze strany Komise, nyní váhají, zda tento projekt komorám nechat. Podle mluvčí DG Agri, chtějí spíš někoho, kdo je mimo systém, ale jak může zajistit výsledek bez prokazatelných zkušeností. Environment a zelenání bude považováno za povinnost (1. pilíř) a nemůže být zahrnuto do RV. Bio to už plní zelenání. WFD direktiva vody, podobně jako Natura 2000, dostávají peníze za omezení, které mají oproti produktivním oblastem. V EU je nyní stále 150 schémat LFA, a celá řada z nich je založena na lidnatosti oblastí. Komise se podle vlastních slov snaží podmínky harmonizovat a mít shodný systém pro celé EU. Posledním bode bylo vytváření a propojování sítí především NRN národních venkovských sítí (national rural network), které mají být napojeny na EU úrovni. Za všechny zde byl jmenován inovační EU partnerství. LEADER se to této sítě nezahrnuje, je považován za příliš byrokratický a také dost omezující. Na konci diskuse to shrnul španělský delegát. RV má jeden velký problém dnes a to je spolufinancování. V době, kdy bylo dost peněz se zdály plány Komise uskutečnitelné. Ale nyní jsou zde vážné pochyby, zda členské země zmobilizují dostatečné množství prostředků a zda nebudeme mít postupný přechod k národní zemědělské politice. Pracovní skupina Víno V úvodu se přihlásil řecký zástupce a informoval o dopadu současné krize na sektor vína. To se projevuje nejen v domácí spotřebě, ale také v exportu. Zvýšila se DPH z původních 8% na nedávných 18% a nyní dosahuje 23%. Z toho se odvíjí celková katastrofální situace sektoru. K němu se přidali zástupci Itálie, kde mají rovněž navýšení DPH o 2% a maďarský zástupce, který zde řekl, že u nich je nejvyšší DPH v EU ve výši 27%. Sekretariát vypracuje dopis na Komisi a Radu, kde se bude žádat, aby víno bylo posuzováno jako potraviny. Víno v RV za DG Agri zde udělala přehled Chiara Dellapasqua. V úvodu se zmínila o CAP politice obecně a návazně na to o opatřeních pro sektor vína. Common strategic framework (CSF) společný strategický rámec který se uvažuje v rámci Strategie Kontrakt partnerství a evropské partnerství inovací. Z nich vychází RV a EAFRD a podobně se vyvíjí i ostatní fondy ERDF, ESF, CF... Všechny tyto nástroje pokračují, jen jsou rozšířeny a měly by být pružnější. Kromě většího důrazu na RM (risk management) je zde uvažováno o přístupu Start-up u Leader. Dále tématické sub-programy pro specifické potřeby (mladí, horské oblasti...) U každého specifického programu musí být analýzy, vyhodnocení a plány s finančním vyjádřením. Jedním z nových úkolů je rovněž rozšířit trénink, semináře a výměny na farmách krátkodobé. Proplácet se mají náklady na organizování FAS (farm advise system). Sazby 1500, jinak podpory po dobu 5 let na zahájení činnosti. Maximálně se může uvažovat o na 3 roky školení poradců. Schémata kvality i pro víno roční podpory. Zlepšení práce PO s, ty rovněž dostávají podporu prvních 5 let existence, ale to je předeším pro ty, které jsou SME. Investice: zvýšit výkonnost zpracování a prodej environmnetální zlepšení 4

5 infrastruktura Rozvoj farem především pro mladé, SME a do nezemědělských aktivit (turistika). Restrukturace: až pro mladé, stejná částka pro podniky a do pro malé farmy. Propojení základních složek RV a obnovu vesnic řídí se pravidly pro státní podpory. Spolupráce: nové podniky, mezi malými operátory, promoce krátkého prodejního řetězce, místní produkce, společné environmentální projekty. RM na kultury a nemoci - vzájemné fondy - stabilizační nástroje příjmů. Leader: spolufinancování 85% v LFA, 50% v ostatních oblastech. EAFRD 25% minimálně na klimatické změny, až 80% na převody znalostí a 100% na inovace (z PP). Také zde španělský zástupce zdůraznil, že jsou to sice hezké návrhy, ale ve většině zemí rámci úspor budou chybět peníze na spolufinancování. U RM je zde kritika rovněž toho, že ČZ se zatím nedomluvily o společném startu, dohoda se týká především výpočtem kritické masy pro placení. Portugalský zástupce se zde vrací k problémů fiskality v třetích zemích, říká že Rusko a Brazílie zvýšily daně z 27% na 55%, bez ohledu na WTO. Pro Španěly jsou další diskuse jen teoretické, dokud nebude jasno, jaký bude rozpočet, nemohou pokračovat úvahy o jeho rozdělení. Návrh strategické agendy pro víno pro : 1. budoucnost CAP, včetně práva na výsadbu 2. trh vína s požadavkem na evropskou pozorovatelnu 3. politika kvality specifická opatření pro sektor vína 4. promoční politika ale požadavek nejen pro vnější trh, podpora promoce na vnitřním trhu 5. informace pro zákazníky podobně jako u ostatních potravin 6. propojení na lisabonskou dohodu regulace CMO, delegované akty 7. bio víno 8. alkohol a zdraví pokračování programu wine in moderation 9. další otázky : obchodní politika EU WTO, Mercosur otázky potravinového řetězce daňová politika 10. procedury pro pracovní skupinu Víno skupina by se měla sejít minimálně 4-5x za rok, přičemž dvě schůze budou spojeny se skupinami poradními na Komisi. Další část byla věnována roli práv na výsadbu v sektoru vína EU. Návrh vychází z italského příspěvku, který byl doplněn z ostatních zemí. Zdůrazňuje se v něm, že víno je evropský exportní artikl s velkým potenciálem a představuje nyní téměř čtvrtinu všech EU vývozů. Vývoz do třetích zemí v 2010 byl v objemu 6,7 mld. Kromě toho je sektor významným zaměstnavatelem, protože je intenzivní na práci. Práva na výsadbu jsou důležitým nástrojem jak pro řízení kvantity či kvality evropského vína a umožňují ochránit potenciál evropské produkce. Víno je jeden z mála produktů, který má také vysokou přidanou hodnotu. Předpokládané dopady postupného zrušení systému budou velmi dramatické. Ekonomické následky povede k převodu produkce jen do oblastí, kde jsou vysoké výnosy a nízké produkční náklady dojde k propadu cen. Sociální dopady: riziko likvidace rodinných farem, přechod na vysoko intenzivní produkci, veškeré investice půjdou přes velké podniky. Pokud farmář přežije, změní se jen v dodavatele základní suroviny. 5

6 Environmentální dopad: převody mezi oblastmi, celá řada oblastí venkova se může dramaticky změnit. Dojde k ztrátám u variant hroznů. Velké problémy v oblastech, kde není žádná alternativa k pěstování vína. Finanční dopady: u každé krize budou ohroženy prakticky všechny rodinné farmy a to povede k finančním nárokům na Komisi. Nemělo by se uvažovat o žádné alternativě k současnému systému práv na výsadbu. To má být udrženo u všech typů vína: PDO, PGI. Presidium Cogeca a presidium Copa a Záměrně budu dělat zprávu z obou zasedání, protože většina bodů zde byla společná, schvalovací pořad vyžaduje aby usnesení či pozice byly schváleny na obou presidiích a tak tomu bylo i zde. Navíc je určitá část odpoledního zasedání společná tentokrát vystoupení Generálního ředitele Falkenberg z DG Envir. A před tím přehled na závěr jednání presidia Cogeca provedený předsedou výboru mléka, Henri Brichart. Hlavním bodem obou jednání bylo schválení pozice C/C k reformě CAP a specificky okolo bodu 9. Tento bod byl několikrát projednán odděleně spolu s presidentem Copa Sonnleitner a generálním sekretářem Pesonen spolu s polskou, slovenskou delegací, kde jsem byl rovněž přítomen a také v části maďarský zástupce. Baltské země zde byly na Copa zasedání neviditelné, projevily se jen při zasedání Cogeca, kde do bodu 9. nechali zapracovat poznámku o baltských zemích. Cogeca. Schválení programu a zápisu z poslední schůze. Činnost presidenta Bruni a generálního sekretáře za období od posledního presidia. Bruni se sešel vícekrát s dánskou Mze, jednali o prioritách dánského předsednictví, včetně CAP. Sekretariát připravuje materiály pro každé zasedání Rady. Účast na jednáních v EP, včetně CAP a dopadové studie, Grune Woche a schůzky s celou řadou ministrů v Berlíně. Pekka upozornil, že celkový přehled je na agriinfo, jen doplnil o přípravě ad hoc pracovní skupině Víno práva na výsadbu jejíž první schůze má být (původní schůze měla být ve stejné době jako je Business Forum ve Veroně). Důležité!!! Dubnové zasedání obou presidií bude v obráceném pořadí, Začne presidiem Copa ve čtvrtek dopoledne, odpolední společné, kde má vystoupit dánská Mze a rovněž nový zástupce WFO (světové farmářské organizace). 4. CAP Cogeca dokumenty opět schválila včetně těch týkajících se CMO a PO s. Ze čtyř připomínek návrhů zde byla přijata alternativa třetí: Komise jde správným směrem co se týče redistribuce PP, ale její návrh znamená, že i v 2020 bude úroveň plateb na hektar podstatně nižší než je evropský průměr v několika ČZ a speciálně v zemích baltských. Musí být tedy zajištěno aby všichni farmáři měli férové a odpovídající podmínky s přihlédnutím na různost podmínek. Tento bod, který byl rovněž v další schůzi Copa předmětem jednání dostal ještě upravenější formu, kam byla více zahrnuta doložka Polska a Slovenska, i když zde nebyl přijat dodatek o době uplatnění (2014), jak to žádal slovenský předseda. K samotnému hlasování se vrátím později. 5. Mezinárodní aspekty zemědělství. Seminář k této otázce připravený Komisí na byl zrušen (kvůli generální stávce v Belgii) a bude se konat v březnu. 6

7 Byla zde také řada připomínek, z nichž byly do dokumentu zařazeny o exportních podporách a podporách na promoci v 3. zemích (Boerenbond). Španělský zástupce žádá vypracování nových účinnějších nástrojů na podporu EU exportu. 6. obnovitelná energie návrh měl mít ještě úpravy až do Nebyly zde připomínky (bylo doporučeno na zasedání POCC-CCC). Kongres Okolo je stále celá řada nejistot, především zda se vůbec bude v Maďarsku konat. Problém zůstává u nezaplacení poplatků za loňský rok. Pekka k tomu řekl, že se zatím počítá, že bude v Budapešti, ministr dal záruku, ale studují se i další alternativy v případě, že by došlo k problémům. K financování Pekka řekl, že Komise odmítla dát na Kongres podporu, protože C/C nechtěla v době jednání o reformě CAP, dát do názvu jako hlavní téma oslavu 50. let CAP, jak to požadovala Komise. Je to dost skandální jednání a nátlak ze strany DG Agri. Pekka k tomu ještě řekl, že se shánějí soukromí sponzoři, příspěvky již slíbil BASF a John Deere, s asi čtvrtinou úhrady, potřeba sehnat 3 4 další. Jak se zdá i zde padá tabu, které zde bylo dříve, že C/C nebude hledat podpory u soukromých sponzorů, ale pokud bude Komise nadále odmítavá (žádný požadavek za posledních 5 měsíců nebyl vyřízen kladně), bude muset jít touto cestou, aby se dal celý Kongres financovat. Aranud Petit podal krátkou zprávu ze semináře o Futeres, z počátku února. Uvažuje se o jeho pokračováním s možností základního tréninku a informací v příštích měsících. Verona Business Forum 26/3. Ukazuje se, že většina organizací má problémy jak zdůvodnit prospěšnost takového semináře, kde byly ohlášeny ceny za hotel od 300 do 450 euro za noc. Zatím i přes řadu výzev se přihlásilo jen 20 účastníků. Na podzim se počítá s Business forum Mléko pravděpodobně listopad. Místo konání není zatím jasné, velkou roli zde bude hrát mlékařský výbor C/C, jak mi potvrdil o přestávce jeho předseda Henri Brichart. Odměny pro úspěšné inovace v coop. Zatím ani zde není příliš velký zájem, zatím jen Itálie, Španělé slíbili, že dodají jména do 10 dnů (prý je těžké rozhodnout, koho navrhnout, zájemců je hodně). Němci spolu s Francouzi rovněž přislíbili své kandidáty. Ostatní čekají, datum přihlášek je prodloužen do Obchodní dohody Maroko Na zasedání Cogeca se stále čekalo, jak dopadne hlasování v EP (proběhlo večer ve Štrasburku), dopady na sektor ovoce a zeleniny především v zemích jižní Evropy bude dramatický. Již nyní je vývoz z EU ve výši 600m (převážně obilí, mléčné produkty), dovozy jsou již přes 900m a po další liberalizaci se uvažuje o zvýšení dovozů rajčat o víc než t, podobně u lilku ( t), jahod a dalších produktů, včetně oliv a citrusů. Problém pro jižní státy je v načasování produkce, ke sklizni dochází prakticky ve stejné době jako na jihu Evropy, spíš s menším náskokem, trh je pak zavalen a pokles cen je při výši nákladů v EU pro producenty ve Španělsku, Itálii, Řecku a Portugalsku nepřijatelný. Španělský zástupce mluví o tragedii pro celé regiony. Na zasedání Copa byl výsledek jasný, pro sektor velmi negativní. Zajímavé bylo, že Španělé ve svých projevech chválili raportéra EP, José Bové (francouzský antiglobalista a ekolo) za to, jak hájil zájmy EU farmářů, to se příliš nelíbilo FNSEA, která s ním měla v minulosti celou řadu střetnutí a jsou známy jeho pokusy o likvidaci všech zkoušek GMO kukuřice v terénu. Ale na druhou stranu to nepřineslo žádný plus u pravicové většiny EP, pro kterou celá diskuse o zemědělských problémech byla vyloženě bez zájmu (Pedro ze španělské ASAJA o tom tak referoval). Obecně to ukazuje, že nestačí vůbec lobovat jen u zemědělského výboru (i na něm byl den před tím jen asi třetina členů), celý parlament dnes, kdy se neustále řeší otázky okolo krize Řecka a trvalé dopady finanční krize, mají jen velmi malý zájem o zemědělství. Také trvale vysoký tlak NGO, jak později ukázala schůze s GŘ DG Envir Falkenberg, jejich argumenty jsou brány jako jediné pravdivé a to i oproti řadě vědeckých posudků. To je alarmující stav. 7

8 Henri Brichart udělal přehled situace v sektoru mléka a stav jednání o balíčku opatření. Je to prakticky stejná prezentace, jakou jsme měli v prosinci na zasedání, s tím rozdílem, že je doplněna o přehledy, jak si WP představuje výhled pro trhy na příští roky, kde ale vše doprovází jako leit-motiv finanční nejistota. Sektor funguje nyní vcelku dobře, průměrná cena je 0,34 /l, produkce je 5,5% pod kvótou, pět zemí ji překročilo (Rak, DK,CY, Lux, NL). EU zaznamenává trvalý pokles podílu na světovém obchodu, to je chyba hlas zejména z Irska a Francie. Před 10 lety to bylo 31% světového trhu, dnes jen 25%. Brichart k tomu řekl, že je velká škoda, že EU vede velmi defenzivní politiku, chybí dostatečně cílené nástroje, jaké používají jak USA tak Nový Zéland. Dále chybí větší organizovanost sektoru, tvrdá konkurence mezi družstvy a privátním sběrem. Francie má jen necelých 50% produkce realizováno přes družstva (Němci 70-80%). V odpolední části, kdy byli v sále účastnici obou presidií zahájil jednání Gert Sonnleitner, rovněž přehledem svých jednání od prosincového presidia. Pekka po něm udělal stejný přehled jako na Cogeca. Sonnleitner se rovněž sešel s celou řadou Mze především v rámci Grune Woche v Berlíně. Byl kritičtější než Bruni, říká, že politici se moc o zemědělství nezajímají, všichni se soustřeďují na úspory a rozpočet a to je pro sektor velmi nebezpečné. V EP je sice určitá podpora pro CAP, ale mohla by být větší, podobně je tomu na Radě. Ciolos nechce nic změnit v návrhu, diskuse budou pokračovat,a ke všemu je třeba zaujmout rozhodné stanovisko, zelenání v současné podobě je nesmyslné. Falkenberg generální ředitel DG Envir. To bylo jedno velké zklamání, samé fráze, obecné poznámky, jeho příspěvek musel být snad připraven ochránci všeho druhu, protože vinil zemědělce ze všech možných a nemožných přehmatů, včetně obrovské ztráty biodiversity a úhynu řady druhů ptáků a živočichů. Pokud by měla být reforma CAP prováděna touto DG, pak by to byla úplná katastrofa. Nejen že údaje, které zde uváděl byly v jasném rozporu s oficiálními vědeckými údaji, nebylo vůbec jasné, co tím sleduje. Jestli to měla být provokace, pak s dost špatným vkusem, když to říká producentům základních prostředků života. Mezinárodní aspekty zemědělství. Další datum poradní skupiny, kde má C/C mít nejméně 27 míst, bude 12. března. Shelby k tomu řekla, že u vícestranných rozhovorů chybí dnes jakýkoliv zájme USA na pokračování (WTO), poukázala na riziko procházejících různých bilaterálních dohod, kde jsou prakticky vždy stanoveny určité preference, jejichž dopady nejsou prakticky nikdy nijak vyčísleny (Mercosur a liberalizace dovozů zemědělských produktů do EU). Chybí zde záruky pro farmáře, jako záruky plateb, RM (risk management), promoce značek na trhu 3. zemí. Vzápětí na to informoval italský zástupce o výsledku hlasování v EP o dohodě o obchodu s Marokem, jehož důsledky budou pro jih Evropy velmi silné. Podobně jako řada zemí požahují po vzoru USA provádění přes jejich ambasády sběr zemědělských informací (DEA) v celém světě. Evropa zatím nic takového nemá a takový sběr dává ucelené přehledy o trendech trhu daleko rychleji, než oficiální statistiky. U každé dohody by mělo být vyhodnocení a měla by tam být doložka, že to musí být vyrovnané. V posledních víc než 10 letech EU vychází z každé podobné dohody se ztrátou. Dohody, podobné s tou s Marokem zničí celé sektory ovoce a zeleniny. Kontroly nefungují, produkty přecházejí hranice do EU přes přechody jiné, než byly deklarovány a jak se zdá, nikoho to příliš nezajímá. 8. Obnovitelná energie. Schváleno bez připomínek, všechny dodatky připravené na POCC-CCC sem byly zahrnuty, nic dalšího. 8

9 Futures opakovaný referát Arnaud Petit o semináři z počátku měsíce. Kongres společně jsem o něm informoval již z Cogeca presidium. Jen k tomu Pekka ještě dododal další paradox jednání Komise. Geopa, by chtěla v rámci Kongresu uspořádat seminář o zaměstnanosti v rámci CAP. DG Employ, které má zaměstnanecké vztahy a odbory na starost k tomu již sdělilo, že je ochotné zaplatit až 95% nákladů spojených se seminářem. Ročně se pro Geopa konají průběžně 2 semináře, kam přijede průměrně 80 zástupců. To je zvláštní pro DG, které nemá moc prostředků, uvolnit takovou částku, když DG Agri odmítá dát jakýkoliv příspěvek na Kongres. AOB. CAP pozice C/C bude vydána příští týden Další postup práce Potravinového řetězce dobrovolná doporučení z listopadu. Komise jak se zdá i zde dělá určité úsilí, slíbila, že pokud nebude přijat dobrovolný systém narovnání pravidel, pak přistoupí k legálním opatřením. WFO světová farmářská organizace začne fungovat plně v Římě počátkem dubna, kontrakty se zaměstnanci jsou podepsány. Další zasedání WFO má být valné shromáždění v Římě 6. až 9. června. Carlsson, který je novým ředitelem WFO má přislíbeno, že po dohodách s francouzskými advokáty (o možnosti návaznosti v akreditaci na IFAP) být plně funkční i u OSN a FAO. Otázka akreditace se tak vyřešila poměrně rychle a snadno, organizace měly obavy, že po nich budou francouzské soudy chtít úhradu dluhů IFAP. Jak je tento problém řešen však nebylo sděleno. Obecné zprávy: Informační středisko opět nedostupné, snad více štěstí příští týden. 9

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.... 1 Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat. 19.5... 6 Pracovní skupina ad hoc Víno 20.5... 8 POCC/CCC 21.5...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5.

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5. Obsah: COPA, COGECA... 1 CAP - zjednodušení... 9 Zemědělství klíč ke Kodani... 10 Lamy světu chybí vize agri-obchodu... 10 EU GM politika- krmiva ztrácí 2,5 mld ročně... 10 Obilí předpověď... 11 Poptávka

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.... 1 POCC/CCC 17.6... 3 LULUCF zvláštní skupina Prostředí. 18.6... 4 Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr.

Více

18.10.2009 Určeno všem členům

18.10.2009 Určeno všem členům Obsah: COPA, COGECA... 1 Francie: modernizace diskuse vázne... 9 EP a rozpočet 2010... 9 Reforma CAP pojištění... 9 Pozorovatelna cen Ovoce + zelenina (FR)... 10 US chce EU před WTO panel kvůli chlorovaným

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května Vinařský věstník 6 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z MZe 3 Z ČSÚ 6 Z AK ČR 7 Z PK ČR 9 Ze zpráv K. Matouška (COPA/COGECA) 11 Jednání pracovní skupiny Víno při

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

Zemědělci bránili krávy

Zemědělci bránili krávy Dne 5. března se v Olomouci konal XVII. sněm AK ČR Strany 6 8 Liptál a Lidečko vesnice roku Zlínského kraje Strany 19 a 20 Brazílie země velkých agrárních možností Strany 36 a 37 Informační noviny Agrární

Více

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc.,

Slovo prezidenta Potravinářské komory ČR Ing. Miroslava Tomana, CSc., Číslo 6 Ročník IX 10. června 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na stranách č. 14 15 Vám přinášíme výsledky soutěže o Mlékárenský výrobek roku 2008 Čeká nás cenový boom? V nedělní relaci Otázky Václava Moravce

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR

Výroční zpráva. Potravinářské komory České republiky PKČR Výroční zpráva Potravinářské komory České republiky 2008 PKČR Obsah výroční zprávy 3 4 8 10 11 12 16 18 20 26 32 32 32 32 33 33 36 Úvodní slovo Rok 2008 a Potravinářská komora ČR Rozvoj českého potravinářského

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen

Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v době, kdy je ohrožen transport plynu do Evropy

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU

INVESTICE DO VÝZKUMU: AKČNÍ PLÁN PRO EVROPU Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj Svaz průmyslu a dopravy České republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálů a technologií Česká společnost pro nové materiály a

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma

kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma kontakt listopad 2003 ročník 8 číslo 11 zdarma Demonstrativní odchod části odborářů: Kolektivní vyjednávání je ohroženo! Foto: Petr Malík Průběh kolektivního vyjednávání na rok 2003 byl velmi dramatický

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A PGRLF PŘIPRAVILY PRO ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ ZÁJEMCE KOMPLEXNÍ ŘADU NOVÝCH PROGRAMŮ str. 10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE

Více

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE

ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE STRUKTURÁLNÍ FONDY Diplomant:Bc. Miroslav Kodada Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více