Filtry. Pískové filtry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filtry. Pískové filtry"

Transkript

1 Filtry Pískové filtry Použití: Pískové filtry se používají v průmyslových a energetických provozech k filtraci chladící a technologické vody, k filtraci čiřené vody za sedimentací, ke koagulační filtraci a k filtraci dalších kapalin, např. kondenzátu. Technická charakteristika: Pískový filtr tvoří stojatá válcová nádoba s klenutými dny, postavená na čtyřech trubkových nohách. Ve spodní části nádoby je umístěno tryskové dno, sloužící k uložení filtrační náplně. V horní části pláště jsou přivařena závěsná oka pro manipulaci s filtrem. Vnitřní povrch filtru je bez nátěru, vnější povrch je natřen základním nátěrem nebo nátěrovým systémem dle zadání zákazníka. Technické údaje: Filtry jsou konstruovány pro nejvyšší pracovní přetlak 0,6 MPa a nejvyšší pracovní teplotu 90 ºC. Černouhelný filtrační materiál horní vrstvy vyhovuje do teploty 40 ºC. Nejvyšší tlakový spád na tryskovém dnu je 0,15 MPa. Při vyšším tlakovém spádu by mohlo dojít k poškození tryskového dna. Dodávání a skladování: Rozměry filtrů vyhovují přepravě po železnici i v silničním provozu. Skladování filtrů musí být zajištěno tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Volba velikosti filtru a složení filtračního lože musí být provedeny odborným projektantem na základě technologického výpočtu, respektujícího vlastnosti filtrovaného média a požadovanou kvalitu filtrátu. V objednávce je třeba uvést počet kusů a označení. Filtrační náplně u finálních dodávek zajišťuje projektant filtrační stanice, u kusových dodávek provozovatel filtrů. Pískový filtr mm:

2 Pískový filtr mm: Ionexové filtry IFS-D Použití Ionexový filtr IFS-D je zařízení určené pro současné změkčení a dekarbonizaci dvouvrstvým katexovým ložem, složeným ze spodní vrstvy silně kyselého katexu v sodíkové formě a horní vrstvy slabě kyselého karboxylového katexu ve formě volné kyseliny. Filtr se regeneruje dvoustupňově, nejprve minerální kyselinou (HCl, H 2 SO 4 ) a pak po krátkém vymytí chloridem sodným (NaCl). Technická charakteristika Ionexový filtr je vertikální tlaková nádoba z oceli tř. 11, sestávající z válcového pláště uzavřeného hluboce klenutými dny. Ve spodní části je mezi přírubami umístěno tryskové dno. Vně tělesa je potrubí pro vstup a výstup vody i odvzdušnění s příslušnou obsluhovací armaturou. Přívod regeneračního roztoku je umístěn uprostřed hlavního potrubí. Filtr se používá pro dekarbonizaci dvousložkovým katexovým ložem. Filtr má střední vestavbu rozvodu vstupní vody pro úpravu acidity výstupní vody. Technické údaje Nejvyšší pracovní přetlak je 0,6 MPa. Nejvyšší pracovní teplota je závislá na druhu použité pracovní náplně, konstrukční materiál vyhovuje do 70 ºC. Filtr IFS-D není tlakovou nádobou ve smyslu ČSN Složení vstupní vody musí vyhovovat technickým podmínkám dodavatele pracovních náplní. Hmotnosti uvedené v tabulce jsou pouze informativní. Hmotnost konstrukční se rozumí bez náplně a pogumování. Výkony filtrů IFS-D a množství ionexu uvedené v tabulce slouží jako orientační údaje pro projektování. Přesné hodnoty stanoví projektant. Jiné náhradní díly se s filtry nedodávají.

3 Dodávání, balení, doprava a skladování Dodávka IFS-D filtru sestává z tělesa filtru a hlavního spojovacího potrubí podle obrázku. Smontování do celku s armaturami, měřícími přístroji a ostatním potrubím se provádí na místě montáže. Filtry IFS-D se dodávají bez obalu a s nenamontovanými filtračními tryskami. Drobné demontovatelné části se dodávají samostatně uložené do beden, vhodně označené a nakonzervované. Konzervační prostředek je nutno při delším skladování obnovit každých 6 měsíců. Filtry se dopravují běžnými dopravními prostředky. Filtry musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Ionexové filtry s interní regenerací Použití Ionexové filtry s interní regenerací se používají k deionisaci, resp. demineralizaci vody. Jako náplně se používá měniče iontů (ionexů). Měniče iontů umístěné v ionexových filtrech se dělí na katexy a anexy. Katexy ve vodíkové formě se používají k odstraňování kationtů výměnou za vodíkové ionty a regenerují se minerálními kyselinami (HCl, H 2 SO 4 ). Anexy v hydroxilové formě se používají k odstraňování aniontů výměnou za hydroxilový iont a regenerují se hydroxidem sodným (NaOH). Technická charakteristika Ionexový filtr dle obrázku je vertikální tlaková nádoba z oceli tř. 11, sestávající z válcového pláště uzavřeného hluboce klenutými dny, uložená na trubkových nohách.

4 Uvnitř tělesa jsou tyto vestavby rozváděcí koš na vstupu vody v prostoru horního dna rošt pro rozvod regenerantu na úrovni hladiny ionexu scezovací rošt pro odvod upravené vody ve spodním dně Technické údaje Nejvyšší pracovní přetlak je 0,6 MPa. Nejvyšší pracovní teplota je 60 ºC. Ionexový filtr s interní regenerací není tlakovou nádobou ve smyslu ČSN Složení vstupní vody musí vyhovovat technickým podmínkám dodavatele pracovních náplní. Hmotnosti uvedené v tabulce se rozumí bez náplně a bez pneu. armatury. Údaje uvedené v tabulce slouží jako informativní údaje pro projektování. Přesné hodnoty určí projektant. Tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem vody nesmí při provozu ionexového filtru překročit hodnotu 0,2 MPa. Při vyšších rozdílech vzniká nebezpečí porušení scezovacích orgánů. Filtr musí být pro praní vybaven přívodem čistého tlakového vzduchu (bez oleje) o přetlaku kpa. Ionexové filtry mají v celém rozsahu velikostí armatury s pneumatickými servopohony. Armatura s ručním ovládáním lze použít pouze do velikosti ř 2000 (Js 150). U ionexových filtrů je předpokládáno užití podložné vrstvy pod náplň ionexu. V případě, že nebude podložné vrstvy použito, musí být ionexová náplň s min. zrnem nad 0,35 mm. Dodávání, balení, doprava a skladování Dodávka ionexového filtru sestává z tělesa filtru s namontovanými vestavbami; armatura, propojovací potrubí a drobné příslušenství se dodávají samostatně a smontování se provádí až po zakotvení filtru na betonový základ. Provozní náplň, měřiče množství a jiná speciální armatura nepatří do příslušenství filtru. Filtry se dopravují běžnými dopravními prostředky. Filtry musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a aby byly chráněny před povětrnostními vlivy.

5 Filtry UZF Použití Univerzální změkčovací filtry jsou určeny pro změkčování vody katexem v sodíkové formě, případně pro neutrální dekarbonizaci. Upravovaná voda může protékat jak shora dolů (změkčování kondenzátu, anex a při neutrální dekarbonizaci), tak zdola nahoru při změkčování přídavné vody (protiproudový způsob). Technická charakteristika Univerzální změkčovací filtr je stojatá válcová nádoba, svařená z ocelových plechů a klenutých den. Uložena je na čtyřech nohách. Uvnitř nádoby je zabudováno horní a dolní tryskové dno. Horní tryskové dno je chráněno proti zanášení vrstvou inertních plovoucích kuliček. Vně je nádoba opatřena ovládacím potrubím s armaturou, manometry a odběry vzorků upravované a upravené vody. Dodávání a skladování Filtry se dodávají s potrubím a obsluhovací armaturou v rozsahu podle obrázků uvedených dále, bez obalu. Drobné demontovatelné části a díly vystavené nebezpečí poškození při dopravě jsou uložené do beden. Součástí dodávky je rovněž předpis pro provoz, obsluhu a údržbu filtrů. Skladování filtrů na místě montáže musí být zajištěno takovým způsobem, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Další služby dodavatele Pro finální dodávky univerzálních změkčovacích filtrů zajišťuje dodavatel k filtrům první pracovní náplň, provádí montáž a uvádí zařízení do provozu. Podle požadavku provozovatele dodává náhradní sady filtračních trysek pro jednotlivé velikosti filtrů.

6 Vícevrstvé tlakové filtry Funkce Vícevrstvé tlakové filtry představují další vývojový stupeň filtrů určených pro snižování nerozpustných látek hmotovou filtrací. Nové konstrukční řešení filtrů sleduje zlepšení jejich nevýhod, při zachování jejich výhodných vlastností oproti dalším systémům filtrace. Vychází přitom z poloprovozních měření provedených v rámci vývojových prací a z provozních zkušeností s doposud používanými jednoproudý - mi jednokomorovými či dvoukomorovými filtry i dvouproudými dvousměrnými filtry. Technické řešení filtrů Zlepšení projektových a provozních vlastností se u vícevrstvých tlakových filtrů (VTF) dosahuje kombinací jednoduché a provozně osvědčené konstrukce s vhodně koncipovaným složením náplně. Vícevrstvý tlakový filtr tvoří stojatá válcová nádoba uzavřená dole a nahoře klenutými dny, postavena na čtyřech trubkových nohách. Ve spodní části nádoby je umístěno tryskové dno sloužící k uložení rozvodné, podložné a filtračních vrstev náplně. K plášti nad tryskovým dnem je umístěn průlez nebo průhmat určený ke kontrole vnitřku filtru, montáži trysek, uložení a vyjímání rozvodných vrstev a k vyprazdňování vyhrnováním podložných, rozvodných a filtračních vrstev. Filtr je opatřen vnějším potrubím s ruční armaturou (na vyžádání rovněž s elektro nebo pneupohonem), manometry a odběry vzorků vody. Vnitřní povrch filtru je bez nátěru, vnější povrch je opatřen základním nátěrem. Pro filtraci vody s vyšším průměrným obsahem nerozpustných látek nebo pro vody s obsahem obtížně pratelných látek se filtry vybavují odděleným vstupem prací vody a zařízením pro přívod a rozvod pracího vzduchu. Náplň filtru je tvořena třemi základními vrstvami: rozvodnou podložnou filtrační Vícevrstvé tlakové filtry jsou určeny pro snížení nerozpustných látek hmotovou filtrací. Jsou vhodné pro: a) prostou filtraci povrchových vod s obsahem suspendovaných látek do 50 mg/l b) odstraňování železa z nehumátových vod s obsahem Fe do 12 mg/l c) koagulační filtraci s maximálním obsahem organických látek odpovídajícím CHSK 8 mgo /l d) filtraci za čířením s dvoustupňovou separací e) terciální čištění komunálních odpadních vod filtrací f) další separační postupy při čištění vod Filtry jsou konstruovány pro nejvyšší pracovní přetlak 0,6 MPa a nejvyšší pracovní teplotu 90 ºC. Nejvyšší pracovní teplotu třeba však volit i s přihlédnutím k zvolené skladbě filtračního lože. Tryskové dno je konstrukčně řešeno na tlakový spád náplně 0,15 MPa. Údaje pro poptávku / objednávku Volba velikosti a provedení filtru musí být provedena odborníkem na základě dlouhodobých údajů o složení vstupní a požadovaném složení výstupní vody, její maximální a minimální teploty a kvality odstraňovaných nerozpustných látek. V objednávce je nutno uvést požadovaný počet filtrů a jejich označení, eventuelně další, pro daný případ specifické údaje. Na jejich základě bude určeno vhodné složení náplně, způsob praní a tomu odpovídající provedení filtru.

7

6 STANDARDNÍ SESTAVY APARATUR

6 STANDARDNÍ SESTAVY APARATUR 6 STANDARDNÍ SESTAVY APARATUR 6 STANDARDNÍ SESTAVY APARATUR 6.1 Procesní kotlíky Určení a použití Kompletní procesní kotlíky tvoří základní stavební jednotky technologických procesů v chemickém, farmaceutickém

Více

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK

TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK TPM 088/12 Změna 2 Platné od: 28. 3. 2014 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY MANDÍK 2 TPM 088/12 MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, www.mandik.cz OBSAH 1. VÝKONOVÁ ŘADA JEDNOTEK................................................

Více

Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV. Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12.

Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV. Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12. Provozní předpis a návod k obsluze kompaktní elektrolytické úpravny vody typ KEUV Vypracoval: Ing. Jaromír Šnajdr Rev. 3: 04. 12. 2006 1/14 Obsah 1. Přeprava a manipulace 2. Instalační podmínky 2.1 Požadavky

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla.

Práce je doplněna především potřebnými grafy a schematy, v praxi nejčastěji používaných zařízení s četnými příklady na využívání odpadního tepla. Úvod Účelem této práce je detailním způsobem seznámit především energetické auditory a pracovníky energetického poradenství o vybraných výrobách v odvětvích našeho průmyslu s nejčastěji se vyskytujícími

Více

jednotek KLMZ pro ZONU II

jednotek KLMZ pro ZONU II PODNIKOVÁ NORMA Platnost od: 1.05.2010 Návod k používání, montážní a provozní předpisy PKP 12 7449 jednotek KLMZ pro ZONU II 1. ÚVOD 1.1 Návod k používání je určen provozovateli klimatizačních jednotek

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Člen skupiny NIBE Švédsko

Člen skupiny NIBE Švédsko Člen skupiny NIBE Švédsko KVALITA V CELÉM PROCESU V celém procesu výroby elektrických topných těles ve společnosti Backer Elektro CZ je dlouhodobě přikládána velká důležitost kvalitě produktů ve všech

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly

Příloha č. 1 zadávací dokumentace. Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly Příloha č. 1 zadávací dokumentace Minimální technické parametry pro veřejnou zakázku Dodávka vybavení technologické haly Úvodem, obecné informace na požadavky konstrukce a techniky. K dispozici pro technologii

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice 24 Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ Armaturka Koukol České Budějovice Naše společnost působí na českém trhu od roku 1991 a navazuje na předválečnou výrobu armatur

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM

K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 32 BM 1 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 32 BM a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw.

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 5 2.1 Paliva... 5 2.2 Požadavky na otopný systém... 6 2.3 Odvod

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.

Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel: 02 / 2421 7774, fax: 02 / 2421 7701 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc. - 2 - O B S A H

Více