Ustavující zasedání městského zastupitelstva proběhlo 15. listopadu v sále Besedního domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ustavující zasedání městského zastupitelstva proběhlo 15. listopadu v sále Besedního domu"

Transkript

1 P R O S I N E C Ivančický Ivančický zpravodaj zpravodaj PROSINEC 2010 ROČNÍK XXXIX R O Č N Í K X X X I X Obr. č. 1 Ustavující zasedání městského zastupitelstva proběhlo 15. listopadu v sále Besedního domu (více uvnitř) Ustavující zasedání městského zastupitelstva proběhlo 15. listopadu v sále Besedního domu (více uvnitř) 1

2 2

3 Ustavující zasedání nového zastupitelstva V pondělí bylo v hod. v reprezentačním sále Besedního domu zahájeno ustavující zasedání městského zastupitelstva. Hlavním úkolem zastupitelstva bylo na tomto zasedání zvolit vedení města, tedy starostu, místostarosty a radu města. Na základě hlasování bylo dohodnuto, že volby do těchto funkcí nebudou tajné, nýbrž proběhnou aklamací zvednutím ruky. Starostou města byl zvolen MUDr. Vojtěch Adam (KSČM), který tak zahajuje již své třetí volební období na tomto významném postu. Jeho zástupci - místostarostové - byli voleni, stejně jako při minulých volbách, dva. Požadavek na dva místostarosty starosta zdůvodnil investiční náročností nadcházejících let, ve kterých budou ve městě probíhat práce na budování kanalizací a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Jako 1. místostarostu, který bude mít tuto náročnou stavební akci na starosti, navrhl Radoslava Skálu (KSČM), stavebního technika ivančické nemocnice. Ten byl také vzápětí zvolen. Radoslav Skála bude rovněž zastupovat Ivančice ve Svazku vodovodů a kanalizací. 2. místostarostou byl zvolen Mgr. Radek Musil (ČSSD), profesor na Gymnáziu Jana Blahoslava. Kromě starosty budou i oba místostarostové pověřeni k úřednímu úkonu provádění svateb. Dále byly voleni další dva členové pětičlenné rady města. Radním i v dalším období zůstává Mgr. Tomáš Chytka (Občané pro Ivančice) a novou radní se stala Mgr. Jana Heřmanová (Sdružení nestraníků). Dalším úkolem bylo zvolit předsedy dvou ze zákona povinných orgánů města - kontrolního výboru města a finančního výboru města. Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Alena Kahúnová. Na předsedu kontrolního výboru byl navržen MVDr. Luboš Šlapanský, který se však této funkce vzdal a proto volba předsedy kontrolního výboru byla odložena na příští zasedání zastupitelstva. Nová radní Mgr. J. Heřmanová se přihlásila s návrhem ustavit další výbor pro školství, kulturu, mládež, sport a volnočasové aktivity. Její návrh byl hlasováním schválen a na předsedkyni tohoto výboru byla navržena a vzápětí hlasováním schválena Mgr. J. Heřmanová. Ustavující zasedání nového zastupitelstva neřídil už jeho nejstarší člen, jak tomu bývalo dříve, ale podle novely Zákona o obcích starosta právě uplynulého volebního období. Na snímku vlevo starosta MUDr. V. Adam, vpravo tajemník MěÚ Mgr. J. Vařejka. 3

4 ZASTUPITELSTVO MĚSTA IVANČIC Rada města: MUDr. Vojtěch Adam Radoslav Skála Mgr. Radek Musil (KSČM) (KSČM) (ČSSD) starosta 1. místostarosta 2. místostarosta Mgr. Tomáš Chytka (Občané pro Ivančice) Mgr. Jana Heřmanová (Sdružení nestraníků) Členové zastupitelstva Ing. Vladan Ševčík Pavel Fajks Petr Sláma (KSČM) (KSČM) (ČSSD) 4

5 Alena Kahúnová (KSČM) MUDr. František Matušina (KDU-ČSL) Ing. Antonín Moravec MVDr. Luboš Šlapanský Ing. Roman Sládek (ODS) (ODS) (Konzervativní strana) Milan Buček MUDr. Mikuláš Kuczman (TOP 09) (TOP 09) 5

6 Z USNESENÍ RADY MĚSTA Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. 23. schůze konaná dne Ö Žádost Kulturního a informačního centra o souhlas s přijetím daru od Vinařského fondu ČR RM schvaluje přijetí daru od Vinařského fondu, Brno, ve výši 50 % na krytí nákladů nejvýše však ,- Kč, vzniklých pronájmem prostor, honorářem umělců, nebo propagací části akce 17. Slavností chřestu ochutnávka moravských vín. Ö Kácení lip u hřiště v Řeznovicích RM souhlasí se smýcením lip u hřiště v Řeznovicích po realizaci náhradní výsadby. Ö Čestné prohlášení k žádosti o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště v Řeznovicích žadatel o dotaci SPORTOVNÍ, o.s. RM schvaluje znění čestného prohlášení o způsobu vypořádání v případě zániku Smlouvy o nájmu částí pozemků p.č. ZE 84/1 a 84/2 v k.ú. Řeznovice a vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Čestné prohlášení bude předloženo k žádosti o poskytnutí dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výstavbu multifunkčního hřiště žadatelem o dotaci SPORTOVNÍ, o.s., IČ Ö Smlouva o nájmu zasedací místnosti v objektu č.e na pozemku st. 200 v k.ú. Němčice (hasička) RM schvaluje Smlouvu o nájmu zasedací místnosti v objektu č.e (hasička - Sbor dobrovolných hasičů Němčice) na pozemku st. 200 v k.ú. Němčice u Ivančic (pronajímatel Město Ivančice, nájemce Autoškola Marek Chromek s.r.o., IČ ). Ö Nabídka firmy HUTIRA na prodej nebo pronájem areálu RM bere na vědomí nabídku na prodej nebo pronájem areálu firmy HUTIRA v Ivančicích. V jednáních bude RM pokračovat po schválení rozpočtu na rok Ö Termíny konání slavností v roce 2011 RM schvaluje termíny konání slavností v r takto: - Slavnosti chřestu 20. a 21. května 2011, - Ivančická pouť 30. a 31. července 2011, - Svatováclavské trhy 23. a 24. září Ö Vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího MěÚ 6

7 RM bere na vědomí informaci starosty MUDr. Vojtěcha Adama o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka vedoucího Městského úřadu Ivančice. Dosavadní tajemník Mgr. Jiří Vařejka ukončí svou funkci v souladu s 103 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. ke dni jmenování nového tajemníka. Ö Provedení inventarizace majetku a závazku Města Ivančice k RM schvaluje: - Příkaz starosty, kterým ukládá provedení inventarizace majetku a závazku ke dni dle rozvahy Města Ivančice, - provedení fyzické inventury majetku k , - složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí, - seznam inventarizovaných objektů. Ö Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb ze dne Tímto Dodatkem se rozšiřuje vykonávání vybraných regionálních služeb Městské knihovny Ivančice na všechny obce ve správním obvodu ORP Ivančice. Ö Přidělení zakázky na zhotovitele díla Ivančice - Revitalizace ZŠ a MŠ RM dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek výběrové komise, konané , přiděluje zakázku na akci Ivančice revitalizace ZŠ a MŠ firmě STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., IČ , a to: revitalizace na ZŠ Růžová za cenu ,- Kč vč. DPH a na MŠ Chřestová za cenu ,- Kč vč. DPH. Hodnotící komise vybírala z 5 nabídek. Bude hrazeno z rozpočtu 2011 a přidělené dotace Operačního programu ŽP Fond soudržnosti. Ö Žádost Střediska volného času o prominutí provozních nákladů za odebrané obědy RM souhlasí s prominutím provozních nákladů ve výši 2.280,- Kč za obědy, které odebere (do konce roku 2010) ve Školní jídelně Ivančice dětské centrum zřízené při Středisku volného času Ivančice. Ö Vytápění budovy Kounická 80 RM schvaluje objednávku na vytápění objektu Kounická 80, Ivančice (bývalá speciální škola) na přechodné období (cca 1 měsíc). Vytápění bude zabezpečovat firma TEPLO Ivančice, s.r.o. Ö Odkoupení zabezpečovacího zařízení RM schvaluje odkoupení zabezpečovacího zařízení od Mateřské školy a Základní školy Želešice, nainstalovaného v budově Kounická 80, Ivančice (bývalá speciální škola), za zbytkovou cenu 5.000,- Kč. Cena byla posouzena firmou RTZ Holding, a.s., Brno, která odkup doporučuje. Bude financováno z rozpočtu odboru majetkoprávního. 7

8 24. schůze konaná dne Ö Nabídka pojistného programu pojištění vozidel RM, na základě doporučení odboru plánovacího a finančního, schvaluje uzavření pojistné smlouvy na flotilu vozidel Města Ivančice na rok 2011 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a zároveň RM schvaluje dodatek na pojištění nového požárního vozidla v roce 2010 (od 8. listopadu do 31. prosince). Ö Mandátní smlouva o poskytování právní pomoci + plná moc RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci v souvislosti s vymáháním místních poplatků s JUDr. Kamilem Mattesem, advokátem, IČ Zároveň RM schvaluje příslušnou plnou moc ve věci právní pomoci při vymáhání místních poplatků. Ö Přerušení provozu MŠ v Němčicích a Alexovicích v době vánočních prázdnin RM souhlasí s přerušením provozu mateřských škol Němčice a Alexovice v době vánočních prázdnin tj. od do z organizačních důvodů. Ö Předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru ZŠ V. Menšíka Ivančice RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 39b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí věcných darů (dárci: RUPOS Ivančice, Zemědělské potřeby ZEUS Ivančice a Cihelna Ivančice) v celkové výši ,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice. Ö Nájemní smlouva ZŠ Oslavany RM schvaluje Nájemní smlouvu se ZŠ Oslavany, okres Brno-venkov o pronájmu sportovního areálu tělocvičny pro sportovní aktivity zaměstnanců MěÚ Ivančice (nohejbal). Nájemné ve výši 100,- Kč/hod (2 hodiny týdně) bude hrazeno ze sociálního fondu zaměstnanců MěÚ Ivančice. Ö Zábor veřejného prostranství Pekárna Ivanka RM schvaluje zábor veřejného prostranství (části pozemku p.č. 3167/ 1 v k.ú. Ivančice) za účelem umístění velkoobjemového kontejneru před dům Oslavanská 427/11 po dobu rekonstrukce tohoto domu. RM ukládá majetkoprávnímu odboru vybrat od stavebníka (Pekárna Ivanka, s.r.o.) místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2008. Ö Odkoupení pozemku od STO- PA-Reveko s.r.o. RM doporučuje zastupitelstvu schválení nabytí pozemku st. 30/4 8

9 o výměře 127 m 2 v k.ú. Ivančice od STOPA-Reveko s.r.o. za cenu 540,- Kč/m 2. RM schvaluje dohodu o narovnání, jejímž předmětem je úhrada částky 6.858,- Kč na účet výše uvedené společnosti. RM ruší v celém rozsahu své usnesení č. 13/R28 ze dne Ö Smlouva o právu provést stavbu přístavba lodžií k byt. domu Okružní 17 RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu přístavbu lodžií k bytovému domu Okružní 17, stavebník Společenství vlastníků domu č. 853/ 17, IČ Ö Prodej požárního automobilu RM uděluje souhlas k prodeji staré a nepojízdné cisternové automobilové stříkačky CAS 25 na podvozku Š 706 RTHP (speciální požární automobil), RZ BO 63-55, do vlastnictví J. Čermáka za cenu ,- Kč (dle znaleckého posudku). Ö Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění financování IDS JMK RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, podle něhož platba pro rok 2011 za nadstandard dopravní obslužnosti (tj. spoje Ivančice-Hrubšice a zpět) činí ,- Kč a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení. Ö Plán zimní údržby místních komunikací na rok 2010/2011 RM schvaluje plán zimní údržby místních komunikací v Ivančicích na období 2010/2011. Ö Zimní údržba místních komunikací 2010/2011 smlouva o dílo prohrnování sněhu RM schvaluje Smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací 2010/2011 na prohrnování sněhu s firmou Technické služby Ivančice s.r.o., IČ Ö Zimní údržba místních komunikací 2010/2011 smlouva o dílo skladování a nakládka posypového materiálu RM schvaluje Smlouvu o dílo k zajištění zimní údržby místních komunikací pro rok 2010/2011 na skladování inertního posypového materiálu a jeho nakládku s firmou STAFIZ-K, s.r.o., Ivančice, IČ Krásné prožití vánočních svátků přeje redakce IZ PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BUDE DVOJČÍSLO LEDEN-ÚNOR A VYJDE VE DRUHÉ POLOVINĚ LEDNA

10 Užívejte si se SENIOR PASEM SENIOR PAS je unikátním projektem Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem nad 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA! Projekt přináší systém slev na výrobky a služby držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5 50 % jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Vydání karet je bezplatné, požádat o ni může každý obyvatel Jihomoravského kraje starší 55 let. Registraci si zajistíte na: Dokončení úprav v ulici Pod Hájkem V pondělí 8. listopadu byl předán do provozu úsek ulice Pod Hájkem od křižovatky ulice U hřiště k Černé ulici. Rozpočet na úpravu ulice v délce 310 metrů spočítali projektanti na 9 milionů, ve výběrovém řízení byla vybrána firma OHL ŽS Brno, která předložila nabídku na 6,2 milionu. Část blíže k rodinným domkům má zámkovou dlažbu, vlastní vozovka má asfaltový povrch, na třech místech jsou zpomalovací prahy. Podél plotů měl být zatravněný pruh, ve kterém jsou uloženy rozvody např. el. proudu a telefonu, nakonec i tento pruh byl vydlážděn a může sloužit jako chodník. Ulice je spádována betonovým odvodňovacím rigolem k horské vpusti, pod silnicí je pak voda odváděna v mezeře mezi domy číslo 88 a 121 mimo ulici. I tato část, tj. odvodní rigol mezi domy, byla v délce několika metrů upravena dlažbou 10

11 z kamene. Trochu sporný je úsek na konci ulice (u Paloučku), kde ústí polní cesta. Při větších deštích přináší voda písek, smetí a počkáme, jak se s tím vypořádá úzká odvodňovací vpusť. Zatím bez konečné úpravy zůstala část zatáčky na konci Černé ulice v délce 23 metrů. Tento úsek bude dokončen až po vybudování nové kanalizace v Černé ulici. Úpravou této části nabyla celá ulice Pod Hájkem až k restauraci Pod Kapličkou moderního vzhledu a spolu s loni dokončenou ulicí U Hřiště, mají Alexovice na dlouhou dobu bezprašné vozovky. Jiří Široký Změny na železnici Zimní provoz Ivančice Oslavany ukončen Velmi nízká poptávka cestujících v úseku Ivančice Oslavany vedla objednavatele regionální dopravy Jihomoravský kraj k ukončení objednávky železniční dopravy v tomto úseku vyjma letní sezony. Od 12. prosince 2010 tak tento úsek trati osiří, avšak provoz se úplně nezastaví. Do Oslavan budou osobní vlaky zajíždět v nepracovní dny v letní sezóně, a sice od 2. dubna do 30. září 2011, vždy pětkrát denně. Ivančické nádraží již bude od bez výpravčího 11

12 Nádraží bez výpravčího Na Ivančicku dochází k podstatné změně v oblasti železniční infrastruktury a řízení provozu. Správa železniční dopravní cesty v podzimních měsících nahradila elektromechanické zabezpečovací zařízení v Moravských Bránicích moderním elektronickým zabezpečovacím zařízením. Navíc se z této stanice budou ovládat a zabezpečovat dálkově i jízdy vlaků v železničních stanicích Ivančice a Moravský Krumlov, které rovněž prošly modernizací. Služba výpravčích se zde z uvedených důvodů ruší, vše bude zajišťovat bránický výpravčí. Prodejní doba jízdenek Prodej jízdních dokladů bude v Ivančicích zajišťovat pokladník, a to v nezměněné době jako doposud, tzn. v pracovní dny od 5.00 do s přestávkou od do 11.00, v sobotu od 7.00 do s přestávkou od do a v neděli od 7.00 do s přestávkou rovněž od do h. Ve zbývající době odbaví cestující bez přirážky průvodčí ve vlacích jízdným podle tarifu Českých drah. Jakými vozy do Brna? Železniční dopravu z Ivančic do Moravských Bránic a dále na Brno či Miroslav budou České dráhy i nadále zajišťovat soupravami, na které jsme si již zvykli, tedy motorovými vozy řady 842, kterým se říká kvatra a řídícími vozy, v kterých je zabudováno stanoviště strojvedoucího, odkud strojvedoucí ovládá dálkově motorový vůz. Vozy disponují pohodlnými sedadly, řídící vozy nabízí moderní vakuové WC (tedy takové, které se smí používat i ve stanici) a plošinu pro přepravu cestujících na vozíku. Nový jízdní řád V neděli 12. prosince 2010 vstupuje v platnost nový železniční jízdní řád. Počty vlaků mezi Ivančicemi a Brnem zůstaly na stejné úrovni jako v jízdním řádu předchozím. Osobní vlaky odjíždí z Ivančic vždy v 16. minutu, v ranní špičce i v 46. minutě. V opačném směru z Brna do Ivančic odjíždí osobní vlaky z hlavního nádraží v ranní době v 49. minutě, avšak po většinu dne až v 54. minutě. Příjezd do Ivančic je stanice na 41. minutu, oproti současné době tedy dochází ke zkrácení cestovní doby z 51 minut na 47 minut. 12

13 Na zastávce Ivančice letovisko budou vlaky zastavovat již bez omezení bez ohledu zda je letní sezóna či nikoli. Vlaky směrem do Brna zde budou stavět celoročně v době od 5.21 do h, v opačném směru od 5.06 do h. Ing. Alan Butschek, ředitel Krajského centra osobní dopravy Brno, České dráhy, a.s. Silnice z Alexovic do Řeznovic má nový povrch Na konci října, v sobotu , byl na cca 2 km dlouhé silnici z Alexovic do Řeznovic položen nový asfaltový povrch. Vzápětí následovala stejná úprava silnice od autobusové točny na kraji Alexovic po letkovický most, čili v úseku o délce cca 200 m, kterému se pro svou polohu mezi řekou a strouhou také říká Na Hrázi. Obě akce financovala Správa a údržba silnic JmK a práce provedla firma Colas CZ, a.s. Finisherem bylo celkem položeno a uválcováno m 2 asfaltem balené kamenné drti o tloušťce 5 7 cm, což odpovídá cca 700 m 3 tohoto materiálu. Náklady na tuto akci činily 4,5 mil. Kč včetně DPH. Dnes již opravená vozovka vypadala v posledních letech po každé zimě jako asfaltová oranice, a to především v klimaticky exponovaném úseku pod Pekárkou. Každoročně pak následovalo obvyklé ruční zaplátování děr horkou balenou asfaltovou směsí lopatami, které však nemělo velkou šanci přestát bez úhony další zimu, neboť takto položený asfalt se nespojil s asfaltem vozovky ani po uválení. Nelze se proto divit kritickým připomínkám občanů, které byly nakonec Nejvíce klimaticky exponovaný úsek pod Pekárkou míval v posledních letech vždycky po zimě povrch připomínající asfaltovou oranici 13

14 vyslyšeny. Svůj význam pro uvolnění téměř pětimilionové investice hrálo i to, že po uvedené cestě přijíždí často i zahraniční zájezdy na prohlídku románského kostela v Řeznovicích a stav vozovky tak byl i naší národní ostudou. Domněnky slyšené na veřejnosti, že na silnici byl položen nový povrch kvůli plánované objížďce na M. Krumlov, se nezakládají na pravdě. Silnice z Řeznovic do Alexovic s opěrnou betonovou a kamennou zdí byla vybudována až po 1. světové válce a původně měla povrch z udusaného štěrku. Před tím, než byla silnice vybudována, vedla do Alexovic jen stezka a při větší vodě v řece se muselo jezdit přes Pekárku. Silnice z Řeznovic do Hrubšic byla vybudována až roku Před ní tu byla jen cesta pro koňské potahy, která nebyla vhodná pro automobilovou dopravu. Na počátku 50. let minulého století dopravní frekvence do Ivančic narůstala. Dopravní spojení s Ivančicemi již zajišťovaly autobusy, do hrubšického písečňáku a do Kolečkárny jezdila těžká nákladní auta. Kvůli zvýšené zátěži se v silnici vyjížděly koleje a obyvatelé domů kolem této dopravní cesty trpěli pro její prašnost. Ve snaze cestu zpevnit na ni byla v roce 1954 položena vrstva ze směsi vápna a hlíny. Tehdy se této pokusné technologii říkalo bezprašná, ale silnice prášila ještě víc, než ta původní, štěrková. Po mnohých intervencích občanů (tedy stejně jako tomu bylo nyní) bylo rozhodnuto, že silnice se vyasfaltuje. Budování asfaltové silnice pak proběhlo od do Pracovaly dvě čety přípravná válcovací četa, která pokládala vrstvu štěrku, a četa živičná, která štěrk prolévala roztaveným asfaltem. Mimo obec byly položeny dvě takovéto vrstvy a v obci tři. Délka nové silnice činila m a její plocha m 2. Celkové náklady na tuto akci byly Kčs. Tato asfaltová silnice se bez oprav provozovala až do roku 1986, kdy na na již značně poničený povrch byl finsherem položen nový asfaltový koberec, který se používal dalších 24 let. V posledních 5 letech však byl stav vozovky již velmi špatný. Čas ukáže, jak dlouho vydrží nově položená vrstva. Text a foto Vít Karas 25. výstava chryzantém 25. výstavu chryzantém v Ivančicích připravili členové organizace Chryzantéma jižní Morava na předposlední říjnový víkend. Zahájení se ujal v pátek 22. října předseda organizace Oskar Dvořák, který zhodnotil uplynulých 24 ročníků. V kulturním programu vystoupila studentka konzervatoře, flétnistka Karolína Smutná. Organizace Chryzantéma vznikla v padesátých letech minulého století v Praze. Později byla rozdělena na 8 oblastí v Česku a 2 na Slovensku. Předsedou oblasti Jižní Morava se stal pan Bárta z Opatovic u Rajhradu a 1. výstava se konala v sále hotelu Černý lev v roce Další výstavy byly pořádány v bývalém 14

15 Jubilejní výstavu zahájil předseda organizace Chryzantéma jižní Morava Oskar Dvořák. sále MěKS ve sportovní hale kromě roku 1988, kdy výstava proběhla v muzeu dělnického hnutí v Brně. Od roku 1995 patří výstavě chryzantém reprezentační sál a jeho přísálí v Besedním domě. Nejlepší výsledky své zájmové činnosti přivážejí každý rok do Ivančic pěstitelé chryzantém z celé jižní Moravy a dokonce i ze Slovenska. Každý pěstitel si svou expozici aranžuje sám a k vidění byla neuvěřitelná škála barev i velikostí květů v průměru od jednoho do patnácti centimetrů. Letošní aranžmá ve středu sálu s květinovou pětadvacítkou vytvořila Jana Kopuletá. Zpestřením celé výstavy byla výstavka fotografií zachycující začátky organizace. Marek Hándl POSTŘEHY Z TAIWANU (II) (Dokumentární fotografie Marka Hándla k tomuto příspěvku najdete v barevné příloze uvnitř časopisu.) Marek Hándl (17) je student Gymnázia Jana Blahoslava. Na jeden rok přerušil v Ivančicích studium a 20. srpna 2010 odletěl na Taiwan, aby se tam při studiu na taiwanské střední škole mohl zdokonalovat ve znalosti čínského jazyka. Z této exotické země přispívá pro naše čtenáře svými postřehy. 15

16 Opět zdravím vážené čtenáře Ivančického zpravodaje z nyní již ne tak horkého Taiwanu. I zde na konci listopadu pomalu začíná zima. Průměrná teplota se nyní pohybuje asi tak kolem 19 C, což je ve zdejším vlhkém podnebí na mikinu a dlouhé kalhoty, mnoho Taiwanců sáhne i po bundě, ale pro mě je tu stále relativně teplo. Často se stane, že vysvitne slunce a to potom okamžitě sahám po tričku a krátkých kalhotách. V brzké době se také na Taiwanu budou konat volby do senátu a tak vidíte obličeje politiků téměř na každém kroku a po ulicích jezdí auta, odkud jsou vyvolávána různá politická hesla. Řekl bych, že kampaň je zde vedena ve větším rozsahu než u nás, nesetkal jsem se zde však s žádnou negativní kampaní. Maximálně v diskuzi politikové upozorňují na odlišnosti ve svých programech. Tak to by bylo k aktuálním informacím z Taiwanu. Nyní bych vás chtěl seznámit s Taiwanskou kuchyní, protože jídlo a také pití je jednou z nejdůležitějších součástí kultury jakékoli země a jídlo na Taiwanu bude pro všechny jistě velice zajímavé. Nejprve bych začal s pitím. Většinu času se na Taiwanu pije voda nebo čaj. Oblíbené jsou tady také džusy nebo nápoje připravené z čerstvého ovoce. Tyto nápoje si buď připravují lidé sami doma, ale převážně si je kupují na ulici v obchodě s drinky. Těch je tady nespočetně mnoho. Voda se tady téměř vždy pije teplá. Studenou nebo ledovou vodu tady považují za velice nezdravou a naopak například pokud se cítíte špatně od žaludku poradí vám napít se horké vody. Zdejší čaj se s evropským vůbec nedá srovnat, protože je opravdu silný a často má stejný účinek jako káva. Ta se tu pije zřídka. Čajů je zde opravdu nespočetně mnoho druhů a dá se připravit na tisíce různých způsobů teplý, studený, s mlékem, bez mléka, s ovocem nebo s želé Samozřejmě tady dostanete i světové nápoje jako je Coca Cola, Sprite atd. Nyní bych konečně přikročil k jídlu. Na Taiwanu se k jídlu dostane téměř všechno. Nejprve bych však chtěl napsat, že Taiwan není Čína a psí maso se tady nekonzumuje, naopak to mnoho lidí považuje za odporné. Přesto i zde jsou lidé, kteří si to občas dopřejí. Stejně tak se tady nekonzumuje maso králičí a zaječí, což je například u nás relativně běžné. Velice oblíbené je zde kuřecí, vepřové, hovězí, kachna a husa. Dostanete tady však také koupit hmyz a hadí maso. Každodenní strava Hlavní součástí jídla na Taiwanu je samozřejmě rýže. Ta se tady opravdu jí každý den. Jen výjimečně ji vystřídají nudle. Typický taiwanský oběd nebo večeře (tato dvě jídla se neliší) vypadá asi takto: Každý si nejprve do misky nabere rýži a poté si podle hladu a chuti dává tzv. cchaje. Rýže vlastně funguje jako příloha a tu má každý ve své misce. Dohromady potom všichni ze společných 16

17 misek, či talířů jedí různé druhy masa, zeleniny nebo mořských plodů. Každé jídlo se skládá z pěti nebo více chodů. Poté se téměř po každém jídle pije polévka. Ano, polévka se na Taiwanu nejí, ale pije, protože ke konzumaci každého jídla se používají hůlky, takže jíst polévku by bylo poněkud těžší. Snídaně se od české také liší celkem výrazně. Většinou se zde k snídani jí takový knedlík, lehce nasládlý a neplněný. Těsto je podobné knedlíku, který my jíme k masu. Často se zde také jí knedlík plněný masem a zeleninou. Občas také toastový chléb s džemem, což však není vůbec typické. Mléčné výrobky a mléko vůbec se na Taiwanu skoro vůbec nekonzumuje, protože je drahé a není to zvykem. Jeden litr mléka zde v supermarketu vyjde asi na 50 Kč a například jogurty zde vůbec nenajdete. Japonská kuchyně Japonská kuchyně je na Taiwanu také velice populární a vlastně je také trochu vlastní taiwanskou kuchyní, protože Taiwan v historii mnoho let patřil Japonsku a také je to ostrov, takže japonská kuchyně, kde se převážně konzumují mořské plody, je Taiwanu velice blízká. Na Taiwanu je nespočet japonských restaurací, kde si můžete objednat jídla od krabů, přes krevety, mořské řasy, sushi nebo chobotnice až po rejnoky či různé platýze a mušle. Noční market Téměř každé město na Taiwanu má jednou či vícekrát týdně tzv. noční market, kde můžete výhodně nakoupit různé věci denní potřeby nebo oblečení, dobře se pobavit různými hrami anebo se tam také můžete výborně najíst. Jídlo nočního marketu se však nám Evropanům může v mnoha případech zdát téměř nepoživatelné. Nejhorší jsou pravděpodobně kuřecí spáry, připravené na mnoho různých způsobů. Za pochoutku jsou tady však také považována vepřová střeva, kuřecí zadeček nebo žaludek, ale také kuřecí varlata. Často vás také překvapí, jak jídlo prodávají. Například není neobvyklé, že si prostě koupíte celou husí hlavu nebo husí ploutve. Velice oblíbené jsou tady také různé druhy tofu nebo ústřicová omeleta. Za typické jídlo nočního marketu je zde také považován tzv. kuřecí či vepřový smažený plátek, což je úplně stejné jako typický vídeňský řízek nebo možná ne tak typický. K řízku také neodmyslitelně patří bramborový salát a ten je tady také oblíbeným pokrmem. Takže, jak vidíte, na Taiwanu najdete k jídlu opravdu všechno. 17

18 Společenská kronika Blahopřejeme Dne 7. prosince 2010 se dožívá 90 let ivančický tiskař Jan Juránek. Do dalších let mu hodně zdraví a pohody přeje redakce Ivančického zpravodaje Tiskař vanecký Tímto titulem se zdobil Miloš Navrátil ( ), majitel tiskárny v Krumlovské ulici, kterou zdědil po svém otci Ferdinandovi. Tito Navrátilové se považovali za pokračovatele ivančických bratrských tiskařů ze 16. století. A právem. Ferdinand se zasloužil v roce 1906 o vydání první monografie o městě od Augustina Kratochvíla s názvem Ivančice. Miloš, vlastivědný pracovník, správce muzea, svými tisky, graficky obohacenými vlastní tvorbou, se významně zasloužil o propagaci města. Vydal i Elplovy Tři zlaté poháry. Tento široký úvod jsem potřeboval k tomu, abych na jeho pozadí představil svého spolužáka, kamaráda, dalšího Tiskaře vaneckého, Jana Juránka. Ivančický rodák se dožívá 7. prosince 90 let. Jsme si blízcí také tím, že oba jsme nevelké postavy. Jeho dětský svět se stejně jako můj formoval jednak ve škole, kde jsme sedávali po šesti v lavicích u pana učitele Františka Muchy, jednak ve městě a jeho okolí, které nebylo ve dvacátých letech spoutáno jako dnes komunikacemi, technikou a moderními formami života. Jeho region byl především někde kolem Čerňáku a tam, kde měli Juránkovi kousek půdy k obživě. Vychodil měšťanskou školu a nastoupil do ivančické tiskárny Miloše Navrátila, kde bylo volné místo pro učně. To tehdy nebyla běžná záležitost. Od jiného tiskaře jsem se dověděl, že se na toto řemeslo vybíral uchazeč velmi obezřetně, s náročnými požadavky. Musel především ovládat jazykovou složku, ale u Miloše Navrátila, a to si dovedu dost dobře představit, jak jsem ho znal, musel prokázat k tiskařině cit, jistou úroveň kulturního chování pro to, aby neudělal tiskařině hanbu, ba naopak, aby se ji snažil zvelebit a aby se za svého učně nemusel Miloš Navrátil stydět. V žádném z těchto aspektů Jenda Juránek nezklamal. Naopak. Po celý svůj život věnoval své zázemí tiskařině a jejím příbuzným oborům nejen vydáváním příležitostných tisků, ale i shromažďováním grafických listů, zejména Ex libris. Mezi těmi, jimž tento druh kulturního vyžívání je blízký, je jméno Jana Juránka, Tiskaře vaneckého, známo. Jeho sbírky, výstřižky z pestré škály všeho možného kumštu, zaměřené k regionu, k tiskům, ke grafice jsou pečlivě uspořádány ve 18

19 zdánlivě nepřehledném množství krabic a složek. Ty jsou v regálech ve zvlášť k tomu vyčleněné místnosti a už nejsou s to nic přijímat. K stáru dokonce překážejí, říká sběratel. Ale nejen to. Jako by i jemu bylo souzeno předat dál pomyslnou štafetu bratrských tiskařů 16. věku. Splnil i tento úděl. Ve svém synu Janovi má důstojného nástupce. Dostal jsem k narozeninám sadu jeho myšlenkově nabitých a graficky půvabně vyšperkovaných drobných osobních tisků. Když přijedu do Ivančic v pátek na hrob rodičů, setkávám se už s nemnoha mně známými Vančáky. Mezi těmi, kteří tu ještě zbyli, je i Jenda Juránek. Když se potkáme, je o čem povídat, na co vzpomínat. Jedno takové setkání dosud pamatuji. To se blížilo výročí století, rok 2000, kdy jsme si řekli, že je až k nevíře, že jsme se tohoto časového zlomu dožili. A vidíte, milí čtenáři. Uplynulo deset let a díky Bohu jsme tu oba Honzové ještě mezi Vámi. A je nám tu dobře. Přeji Ti, Jendo, aby se Ti dařilo i v dalším desetiletí. Honza Kouřil Zadřená tříska Dovedete si představit časy, kdy nebyla televize, kdy se rozhlasovou krystalkou vlastní výroby chlubil můj tatínek, kdy se zprávy sdělovaly tichou poštou za večera na zápraží domů? V tom čase rok co rok přijížděla do Ivančic kočovná divadelní společnost, aby v týdenním repertoáru nabídla divadelní kusy nevšední, nevídané a neslýchané, které nesly punc kultury. Nevím, a ani tehdy jsem neměl tušení, odkud můj tatínek předem věděl, že tito hosté do města přijedou. Svou službu na místní lokálce si v tom čase domluvil u pana přednosty tak, aby nic nestálo v cestě jeho zájmu o divadlo, aby nic nebránilo jeho návštěvě denních představení. Ale nejen to. Nevím, a ani tehdy jsem netušil, odkud se s tou společností znal a oni znali jeho natolik, že mu důvěřovali, že mu svěřili osobní zvaní po městě. Ano, tak to bylo. Denně roznášel po domech plakáty zvíci velikosti dvou čtvrtek, na kterých bylo vytištěno, co se všecko ten den v sále u Černého lva chystá. A byla to 19

20 pestrá nabídka od dojemných láskyplných příběhů po krvavá dramata, to mi věřte. Sál byl denně naplněn. Vstupné bylo lidové a vyplatilo se vložit je do povznášejících dojmů, které se akumulovaly, aby byly zdrojem sdílených vyprávění na zmíněných domovních besedách. Když týdenní štace skončila, obešel tatínek zase domácnosti, aby posbíral plakáty, protože příští týden roznášel plakáty zase nějaký jiný nadšenec v nějakém jiném městě. Tak to pamatují moje klukovská léta. Tatínek měl divadlo zadřené za nehty jako třísku. Patřil k místnímu ochotnickému souboru, který se usídlil pod firmou živnostníků v sále místního kasina, vyštafírovaném nad oponou obrazem rodáka Alfonse Muchy. Ta představení jsem jako děcko neznal, to dá rozum. Jen z vyprávění a se shonu kolem toho dění jsem tušil, o co jde. Až jednou jsem přece jen měl možnost tatínkovi za jeho hereckou kreaci zatleskat. To hrál tuláka v Piskáčkově operetě v přírodním amfiteátru na Réně. K této roli se potřeboval naučit známou písničku, co ji hrají ještě dneska v rádiu. To si přinesl domů noty, pro něho zcela cizí doličný dokument, a že abych ho to naučil zpívat. Bylo mně něco kolem osmi let, kdy jsem začal hrát na housle a noty jsem do houslí uměl vložit. Úkol jsme společně zvládli, a když mému chlebodárci v tom přírodním teátru publikum tleskalo, byl jsem nesmírně hrdý a mezi kluky, co jsme spolu chodili, jsem přes nejmenší vzrůst o něco vyrostl. Když přešla léta a s tatínkem jsme se na ivančickém hřbitově rozloučili, našel jsem v pozůstalosti, světe div se, skromnou divadelní knihovnu. Tatínek, který četl jen noviny, kupoval divadelní hry, a to ne lecjaké. Byly Ibsenovy, Shakespearovy, Tylovy, ale i kabaretní výstupy Švába Malostranského. Co s tím? Můj spolužák z učitelského ústavu, který mě už bohužel předešel, Svaťa Skopal, kdysi režisér v Karlových Varech a v tehdejším Gottwaldově, rád si přijel pro toto dědictví. Ty tatínkovy zadřené divadelní geny, jak jsem se při bilancování jeho života dověděl od maminky, měly první stopy ještě za doby, kdy se jako mladý puberťák z Nezamyslic, svého rodiště, své mamince, ztratil. Odejel s podobnou společností do sousedního Pivína. Publikum mu netleskalo, protože stařenka, jeho matka, když se vrátil, natleskala mu, co se do něj vešlo. Chudák! A tak, když jsem si zase obnovil na příští sezónu předplatné do Janáčkova divadla, a navštívil dosud třebas jinou divadelní tvorbu, opery d Albertovu Nížinu a Janáčkovu Její pastorkyňu, mám pocit, že jablko nepadlo daleko od stromu a že by se tatínek za mě ani v tomto punktu nemusel stydět. 20

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006

M Ě S T O I V A N Č I C E. Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 M Ě S T O I V A N Č I C E Z á p i s 28. schůze rady města, konané dne 28.12.2006 P ř í t o m n i : starosta MUDr. Vojtěch Adam místostarostové Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal ostatní členové rady

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne 1.6.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 19. schůze rady města konané dne 29.6.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 4. schůze rady města konané dne 22.2.2017 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

38. schůze rady města konaná dne 18.11.2015 Výpis z přijatých usnesení:

38. schůze rady města konaná dne 18.11.2015 Výpis z přijatých usnesení: 38. schůze rady města konaná dne 18.11.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu) Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Milan Horňák Nepřítomen: Hosté: p. Maroušek (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Prezentace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení:

20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení: 20. schůze rady města, konaná dne 19.9.2006 Výpis z přijatých usnesení: Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 komunální odpady RM souhlasí s předloženým zněním návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2006 kterou

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení:

24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení: 24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení: Dohoda o partnerství RM souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství k projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s. z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 15. listopadu 2010

Z á p i s. z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 15. listopadu 2010 Z á p i s z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 15. listopadu 2010 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam Milan Buček Pavel Fajks Mgr. Jana Heřmanová Mgr. Tomáš Chytka

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 28. schůze rady města konané dne 27.9.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne

M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne M Ě S T O I V A N Č I C E V ý p i s z přijatých usnesení 30. schůze rady města konané dne 26.10.2016 Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 14. 12. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek,

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Usnesení. Usnesení. konané dne čís. 1009/RMObM1014/26/ /RMObM1014/26/11

Usnesení. Usnesení. konané dne čís. 1009/RMObM1014/26/ /RMObM1014/26/11 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 15. 09. 2011 čís. 1009/RMObM1014/26/11 1013/RMObM1014/26/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. v sále KD Doubravčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 8. 11. 2016 od 18.00 hod. v sále KD Doubravčice Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Martin Kubica Omluveni:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne

Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne Jednání Rady města Broumova č. 39 ze dne 23. 4. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016

ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 ZÁPIS č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 6. června 2016 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení:

16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: 16. schůze rady města, konaná dne 8.8.2006 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o výpůjčce Model města Ivančic v r. 1875 Muzeum Brněnska RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 11/2006/MIV s Muzeem Brněnska,

Více

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014)

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 7. 12. 2014 (č. usnesení 17/2014-38/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 15.12.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 2 Program:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více