Ustavující zasedání městského zastupitelstva proběhlo 15. listopadu v sále Besedního domu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ustavující zasedání městského zastupitelstva proběhlo 15. listopadu v sále Besedního domu"

Transkript

1 P R O S I N E C Ivančický Ivančický zpravodaj zpravodaj PROSINEC 2010 ROČNÍK XXXIX R O Č N Í K X X X I X Obr. č. 1 Ustavující zasedání městského zastupitelstva proběhlo 15. listopadu v sále Besedního domu (více uvnitř) Ustavující zasedání městského zastupitelstva proběhlo 15. listopadu v sále Besedního domu (více uvnitř) 1

2 2

3 Ustavující zasedání nového zastupitelstva V pondělí bylo v hod. v reprezentačním sále Besedního domu zahájeno ustavující zasedání městského zastupitelstva. Hlavním úkolem zastupitelstva bylo na tomto zasedání zvolit vedení města, tedy starostu, místostarosty a radu města. Na základě hlasování bylo dohodnuto, že volby do těchto funkcí nebudou tajné, nýbrž proběhnou aklamací zvednutím ruky. Starostou města byl zvolen MUDr. Vojtěch Adam (KSČM), který tak zahajuje již své třetí volební období na tomto významném postu. Jeho zástupci - místostarostové - byli voleni, stejně jako při minulých volbách, dva. Požadavek na dva místostarosty starosta zdůvodnil investiční náročností nadcházejících let, ve kterých budou ve městě probíhat práce na budování kanalizací a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Jako 1. místostarostu, který bude mít tuto náročnou stavební akci na starosti, navrhl Radoslava Skálu (KSČM), stavebního technika ivančické nemocnice. Ten byl také vzápětí zvolen. Radoslav Skála bude rovněž zastupovat Ivančice ve Svazku vodovodů a kanalizací. 2. místostarostou byl zvolen Mgr. Radek Musil (ČSSD), profesor na Gymnáziu Jana Blahoslava. Kromě starosty budou i oba místostarostové pověřeni k úřednímu úkonu provádění svateb. Dále byly voleni další dva členové pětičlenné rady města. Radním i v dalším období zůstává Mgr. Tomáš Chytka (Občané pro Ivančice) a novou radní se stala Mgr. Jana Heřmanová (Sdružení nestraníků). Dalším úkolem bylo zvolit předsedy dvou ze zákona povinných orgánů města - kontrolního výboru města a finančního výboru města. Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Alena Kahúnová. Na předsedu kontrolního výboru byl navržen MVDr. Luboš Šlapanský, který se však této funkce vzdal a proto volba předsedy kontrolního výboru byla odložena na příští zasedání zastupitelstva. Nová radní Mgr. J. Heřmanová se přihlásila s návrhem ustavit další výbor pro školství, kulturu, mládež, sport a volnočasové aktivity. Její návrh byl hlasováním schválen a na předsedkyni tohoto výboru byla navržena a vzápětí hlasováním schválena Mgr. J. Heřmanová. Ustavující zasedání nového zastupitelstva neřídil už jeho nejstarší člen, jak tomu bývalo dříve, ale podle novely Zákona o obcích starosta právě uplynulého volebního období. Na snímku vlevo starosta MUDr. V. Adam, vpravo tajemník MěÚ Mgr. J. Vařejka. 3

4 ZASTUPITELSTVO MĚSTA IVANČIC Rada města: MUDr. Vojtěch Adam Radoslav Skála Mgr. Radek Musil (KSČM) (KSČM) (ČSSD) starosta 1. místostarosta 2. místostarosta Mgr. Tomáš Chytka (Občané pro Ivančice) Mgr. Jana Heřmanová (Sdružení nestraníků) Členové zastupitelstva Ing. Vladan Ševčík Pavel Fajks Petr Sláma (KSČM) (KSČM) (ČSSD) 4

5 Alena Kahúnová (KSČM) MUDr. František Matušina (KDU-ČSL) Ing. Antonín Moravec MVDr. Luboš Šlapanský Ing. Roman Sládek (ODS) (ODS) (Konzervativní strana) Milan Buček MUDr. Mikuláš Kuczman (TOP 09) (TOP 09) 5

6 Z USNESENÍ RADY MĚSTA Ve zveřejněných výpisech jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. 23. schůze konaná dne Ö Žádost Kulturního a informačního centra o souhlas s přijetím daru od Vinařského fondu ČR RM schvaluje přijetí daru od Vinařského fondu, Brno, ve výši 50 % na krytí nákladů nejvýše však ,- Kč, vzniklých pronájmem prostor, honorářem umělců, nebo propagací části akce 17. Slavností chřestu ochutnávka moravských vín. Ö Kácení lip u hřiště v Řeznovicích RM souhlasí se smýcením lip u hřiště v Řeznovicích po realizaci náhradní výsadby. Ö Čestné prohlášení k žádosti o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště v Řeznovicích žadatel o dotaci SPORTOVNÍ, o.s. RM schvaluje znění čestného prohlášení o způsobu vypořádání v případě zániku Smlouvy o nájmu částí pozemků p.č. ZE 84/1 a 84/2 v k.ú. Řeznovice a vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Čestné prohlášení bude předloženo k žádosti o poskytnutí dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výstavbu multifunkčního hřiště žadatelem o dotaci SPORTOVNÍ, o.s., IČ Ö Smlouva o nájmu zasedací místnosti v objektu č.e na pozemku st. 200 v k.ú. Němčice (hasička) RM schvaluje Smlouvu o nájmu zasedací místnosti v objektu č.e (hasička - Sbor dobrovolných hasičů Němčice) na pozemku st. 200 v k.ú. Němčice u Ivančic (pronajímatel Město Ivančice, nájemce Autoškola Marek Chromek s.r.o., IČ ). Ö Nabídka firmy HUTIRA na prodej nebo pronájem areálu RM bere na vědomí nabídku na prodej nebo pronájem areálu firmy HUTIRA v Ivančicích. V jednáních bude RM pokračovat po schválení rozpočtu na rok Ö Termíny konání slavností v roce 2011 RM schvaluje termíny konání slavností v r takto: - Slavnosti chřestu 20. a 21. května 2011, - Ivančická pouť 30. a 31. července 2011, - Svatováclavské trhy 23. a 24. září Ö Vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího MěÚ 6

7 RM bere na vědomí informaci starosty MUDr. Vojtěcha Adama o vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka vedoucího Městského úřadu Ivančice. Dosavadní tajemník Mgr. Jiří Vařejka ukončí svou funkci v souladu s 103 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. ke dni jmenování nového tajemníka. Ö Provedení inventarizace majetku a závazku Města Ivančice k RM schvaluje: - Příkaz starosty, kterým ukládá provedení inventarizace majetku a závazku ke dni dle rozvahy Města Ivančice, - provedení fyzické inventury majetku k , - složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí, - seznam inventarizovaných objektů. Ö Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb ze dne Tímto Dodatkem se rozšiřuje vykonávání vybraných regionálních služeb Městské knihovny Ivančice na všechny obce ve správním obvodu ORP Ivančice. Ö Přidělení zakázky na zhotovitele díla Ivančice - Revitalizace ZŠ a MŠ RM dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek výběrové komise, konané , přiděluje zakázku na akci Ivančice revitalizace ZŠ a MŠ firmě STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., IČ , a to: revitalizace na ZŠ Růžová za cenu ,- Kč vč. DPH a na MŠ Chřestová za cenu ,- Kč vč. DPH. Hodnotící komise vybírala z 5 nabídek. Bude hrazeno z rozpočtu 2011 a přidělené dotace Operačního programu ŽP Fond soudržnosti. Ö Žádost Střediska volného času o prominutí provozních nákladů za odebrané obědy RM souhlasí s prominutím provozních nákladů ve výši 2.280,- Kč za obědy, které odebere (do konce roku 2010) ve Školní jídelně Ivančice dětské centrum zřízené při Středisku volného času Ivančice. Ö Vytápění budovy Kounická 80 RM schvaluje objednávku na vytápění objektu Kounická 80, Ivančice (bývalá speciální škola) na přechodné období (cca 1 měsíc). Vytápění bude zabezpečovat firma TEPLO Ivančice, s.r.o. Ö Odkoupení zabezpečovacího zařízení RM schvaluje odkoupení zabezpečovacího zařízení od Mateřské školy a Základní školy Želešice, nainstalovaného v budově Kounická 80, Ivančice (bývalá speciální škola), za zbytkovou cenu 5.000,- Kč. Cena byla posouzena firmou RTZ Holding, a.s., Brno, která odkup doporučuje. Bude financováno z rozpočtu odboru majetkoprávního. 7

8 24. schůze konaná dne Ö Nabídka pojistného programu pojištění vozidel RM, na základě doporučení odboru plánovacího a finančního, schvaluje uzavření pojistné smlouvy na flotilu vozidel Města Ivančice na rok 2011 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a zároveň RM schvaluje dodatek na pojištění nového požárního vozidla v roce 2010 (od 8. listopadu do 31. prosince). Ö Mandátní smlouva o poskytování právní pomoci + plná moc RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy o poskytování právní pomoci v souvislosti s vymáháním místních poplatků s JUDr. Kamilem Mattesem, advokátem, IČ Zároveň RM schvaluje příslušnou plnou moc ve věci právní pomoci při vymáhání místních poplatků. Ö Přerušení provozu MŠ v Němčicích a Alexovicích v době vánočních prázdnin RM souhlasí s přerušením provozu mateřských škol Němčice a Alexovice v době vánočních prázdnin tj. od do z organizačních důvodů. Ö Předchozí souhlas k přijetí sponzorského daru ZŠ V. Menšíka Ivančice RM uděluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 39b, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas k přijetí věcných darů (dárci: RUPOS Ivančice, Zemědělské potřeby ZEUS Ivančice a Cihelna Ivančice) v celkové výši ,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice. Ö Nájemní smlouva ZŠ Oslavany RM schvaluje Nájemní smlouvu se ZŠ Oslavany, okres Brno-venkov o pronájmu sportovního areálu tělocvičny pro sportovní aktivity zaměstnanců MěÚ Ivančice (nohejbal). Nájemné ve výši 100,- Kč/hod (2 hodiny týdně) bude hrazeno ze sociálního fondu zaměstnanců MěÚ Ivančice. Ö Zábor veřejného prostranství Pekárna Ivanka RM schvaluje zábor veřejného prostranství (části pozemku p.č. 3167/ 1 v k.ú. Ivančice) za účelem umístění velkoobjemového kontejneru před dům Oslavanská 427/11 po dobu rekonstrukce tohoto domu. RM ukládá majetkoprávnímu odboru vybrat od stavebníka (Pekárna Ivanka, s.r.o.) místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2008. Ö Odkoupení pozemku od STO- PA-Reveko s.r.o. RM doporučuje zastupitelstvu schválení nabytí pozemku st. 30/4 8

9 o výměře 127 m 2 v k.ú. Ivančice od STOPA-Reveko s.r.o. za cenu 540,- Kč/m 2. RM schvaluje dohodu o narovnání, jejímž předmětem je úhrada částky 6.858,- Kč na účet výše uvedené společnosti. RM ruší v celém rozsahu své usnesení č. 13/R28 ze dne Ö Smlouva o právu provést stavbu přístavba lodžií k byt. domu Okružní 17 RM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu přístavbu lodžií k bytovému domu Okružní 17, stavebník Společenství vlastníků domu č. 853/ 17, IČ Ö Prodej požárního automobilu RM uděluje souhlas k prodeji staré a nepojízdné cisternové automobilové stříkačky CAS 25 na podvozku Š 706 RTHP (speciální požární automobil), RZ BO 63-55, do vlastnictví J. Čermáka za cenu ,- Kč (dle znaleckého posudku). Ö Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění financování IDS JMK RM bere na vědomí návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, podle něhož platba pro rok 2011 za nadstandard dopravní obslužnosti (tj. spoje Ivančice-Hrubšice a zpět) činí ,- Kč a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení. Ö Plán zimní údržby místních komunikací na rok 2010/2011 RM schvaluje plán zimní údržby místních komunikací v Ivančicích na období 2010/2011. Ö Zimní údržba místních komunikací 2010/2011 smlouva o dílo prohrnování sněhu RM schvaluje Smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací 2010/2011 na prohrnování sněhu s firmou Technické služby Ivančice s.r.o., IČ Ö Zimní údržba místních komunikací 2010/2011 smlouva o dílo skladování a nakládka posypového materiálu RM schvaluje Smlouvu o dílo k zajištění zimní údržby místních komunikací pro rok 2010/2011 na skladování inertního posypového materiálu a jeho nakládku s firmou STAFIZ-K, s.r.o., Ivančice, IČ Krásné prožití vánočních svátků přeje redakce IZ PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE BUDE DVOJČÍSLO LEDEN-ÚNOR A VYJDE VE DRUHÉ POLOVINĚ LEDNA

10 Užívejte si se SENIOR PASEM SENIOR PAS je unikátním projektem Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem nad 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA! Projekt přináší systém slev na výrobky a služby držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5 50 % jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Vydání karet je bezplatné, požádat o ni může každý obyvatel Jihomoravského kraje starší 55 let. Registraci si zajistíte na: Dokončení úprav v ulici Pod Hájkem V pondělí 8. listopadu byl předán do provozu úsek ulice Pod Hájkem od křižovatky ulice U hřiště k Černé ulici. Rozpočet na úpravu ulice v délce 310 metrů spočítali projektanti na 9 milionů, ve výběrovém řízení byla vybrána firma OHL ŽS Brno, která předložila nabídku na 6,2 milionu. Část blíže k rodinným domkům má zámkovou dlažbu, vlastní vozovka má asfaltový povrch, na třech místech jsou zpomalovací prahy. Podél plotů měl být zatravněný pruh, ve kterém jsou uloženy rozvody např. el. proudu a telefonu, nakonec i tento pruh byl vydlážděn a může sloužit jako chodník. Ulice je spádována betonovým odvodňovacím rigolem k horské vpusti, pod silnicí je pak voda odváděna v mezeře mezi domy číslo 88 a 121 mimo ulici. I tato část, tj. odvodní rigol mezi domy, byla v délce několika metrů upravena dlažbou 10

11 z kamene. Trochu sporný je úsek na konci ulice (u Paloučku), kde ústí polní cesta. Při větších deštích přináší voda písek, smetí a počkáme, jak se s tím vypořádá úzká odvodňovací vpusť. Zatím bez konečné úpravy zůstala část zatáčky na konci Černé ulice v délce 23 metrů. Tento úsek bude dokončen až po vybudování nové kanalizace v Černé ulici. Úpravou této části nabyla celá ulice Pod Hájkem až k restauraci Pod Kapličkou moderního vzhledu a spolu s loni dokončenou ulicí U Hřiště, mají Alexovice na dlouhou dobu bezprašné vozovky. Jiří Široký Změny na železnici Zimní provoz Ivančice Oslavany ukončen Velmi nízká poptávka cestujících v úseku Ivančice Oslavany vedla objednavatele regionální dopravy Jihomoravský kraj k ukončení objednávky železniční dopravy v tomto úseku vyjma letní sezony. Od 12. prosince 2010 tak tento úsek trati osiří, avšak provoz se úplně nezastaví. Do Oslavan budou osobní vlaky zajíždět v nepracovní dny v letní sezóně, a sice od 2. dubna do 30. září 2011, vždy pětkrát denně. Ivančické nádraží již bude od bez výpravčího 11

12 Nádraží bez výpravčího Na Ivančicku dochází k podstatné změně v oblasti železniční infrastruktury a řízení provozu. Správa železniční dopravní cesty v podzimních měsících nahradila elektromechanické zabezpečovací zařízení v Moravských Bránicích moderním elektronickým zabezpečovacím zařízením. Navíc se z této stanice budou ovládat a zabezpečovat dálkově i jízdy vlaků v železničních stanicích Ivančice a Moravský Krumlov, které rovněž prošly modernizací. Služba výpravčích se zde z uvedených důvodů ruší, vše bude zajišťovat bránický výpravčí. Prodejní doba jízdenek Prodej jízdních dokladů bude v Ivančicích zajišťovat pokladník, a to v nezměněné době jako doposud, tzn. v pracovní dny od 5.00 do s přestávkou od do 11.00, v sobotu od 7.00 do s přestávkou od do a v neděli od 7.00 do s přestávkou rovněž od do h. Ve zbývající době odbaví cestující bez přirážky průvodčí ve vlacích jízdným podle tarifu Českých drah. Jakými vozy do Brna? Železniční dopravu z Ivančic do Moravských Bránic a dále na Brno či Miroslav budou České dráhy i nadále zajišťovat soupravami, na které jsme si již zvykli, tedy motorovými vozy řady 842, kterým se říká kvatra a řídícími vozy, v kterých je zabudováno stanoviště strojvedoucího, odkud strojvedoucí ovládá dálkově motorový vůz. Vozy disponují pohodlnými sedadly, řídící vozy nabízí moderní vakuové WC (tedy takové, které se smí používat i ve stanici) a plošinu pro přepravu cestujících na vozíku. Nový jízdní řád V neděli 12. prosince 2010 vstupuje v platnost nový železniční jízdní řád. Počty vlaků mezi Ivančicemi a Brnem zůstaly na stejné úrovni jako v jízdním řádu předchozím. Osobní vlaky odjíždí z Ivančic vždy v 16. minutu, v ranní špičce i v 46. minutě. V opačném směru z Brna do Ivančic odjíždí osobní vlaky z hlavního nádraží v ranní době v 49. minutě, avšak po většinu dne až v 54. minutě. Příjezd do Ivančic je stanice na 41. minutu, oproti současné době tedy dochází ke zkrácení cestovní doby z 51 minut na 47 minut. 12

13 Na zastávce Ivančice letovisko budou vlaky zastavovat již bez omezení bez ohledu zda je letní sezóna či nikoli. Vlaky směrem do Brna zde budou stavět celoročně v době od 5.21 do h, v opačném směru od 5.06 do h. Ing. Alan Butschek, ředitel Krajského centra osobní dopravy Brno, České dráhy, a.s. Silnice z Alexovic do Řeznovic má nový povrch Na konci října, v sobotu , byl na cca 2 km dlouhé silnici z Alexovic do Řeznovic položen nový asfaltový povrch. Vzápětí následovala stejná úprava silnice od autobusové točny na kraji Alexovic po letkovický most, čili v úseku o délce cca 200 m, kterému se pro svou polohu mezi řekou a strouhou také říká Na Hrázi. Obě akce financovala Správa a údržba silnic JmK a práce provedla firma Colas CZ, a.s. Finisherem bylo celkem položeno a uválcováno m 2 asfaltem balené kamenné drti o tloušťce 5 7 cm, což odpovídá cca 700 m 3 tohoto materiálu. Náklady na tuto akci činily 4,5 mil. Kč včetně DPH. Dnes již opravená vozovka vypadala v posledních letech po každé zimě jako asfaltová oranice, a to především v klimaticky exponovaném úseku pod Pekárkou. Každoročně pak následovalo obvyklé ruční zaplátování děr horkou balenou asfaltovou směsí lopatami, které však nemělo velkou šanci přestát bez úhony další zimu, neboť takto položený asfalt se nespojil s asfaltem vozovky ani po uválení. Nelze se proto divit kritickým připomínkám občanů, které byly nakonec Nejvíce klimaticky exponovaný úsek pod Pekárkou míval v posledních letech vždycky po zimě povrch připomínající asfaltovou oranici 13

14 vyslyšeny. Svůj význam pro uvolnění téměř pětimilionové investice hrálo i to, že po uvedené cestě přijíždí často i zahraniční zájezdy na prohlídku románského kostela v Řeznovicích a stav vozovky tak byl i naší národní ostudou. Domněnky slyšené na veřejnosti, že na silnici byl položen nový povrch kvůli plánované objížďce na M. Krumlov, se nezakládají na pravdě. Silnice z Řeznovic do Alexovic s opěrnou betonovou a kamennou zdí byla vybudována až po 1. světové válce a původně měla povrch z udusaného štěrku. Před tím, než byla silnice vybudována, vedla do Alexovic jen stezka a při větší vodě v řece se muselo jezdit přes Pekárku. Silnice z Řeznovic do Hrubšic byla vybudována až roku Před ní tu byla jen cesta pro koňské potahy, která nebyla vhodná pro automobilovou dopravu. Na počátku 50. let minulého století dopravní frekvence do Ivančic narůstala. Dopravní spojení s Ivančicemi již zajišťovaly autobusy, do hrubšického písečňáku a do Kolečkárny jezdila těžká nákladní auta. Kvůli zvýšené zátěži se v silnici vyjížděly koleje a obyvatelé domů kolem této dopravní cesty trpěli pro její prašnost. Ve snaze cestu zpevnit na ni byla v roce 1954 položena vrstva ze směsi vápna a hlíny. Tehdy se této pokusné technologii říkalo bezprašná, ale silnice prášila ještě víc, než ta původní, štěrková. Po mnohých intervencích občanů (tedy stejně jako tomu bylo nyní) bylo rozhodnuto, že silnice se vyasfaltuje. Budování asfaltové silnice pak proběhlo od do Pracovaly dvě čety přípravná válcovací četa, která pokládala vrstvu štěrku, a četa živičná, která štěrk prolévala roztaveným asfaltem. Mimo obec byly položeny dvě takovéto vrstvy a v obci tři. Délka nové silnice činila m a její plocha m 2. Celkové náklady na tuto akci byly Kčs. Tato asfaltová silnice se bez oprav provozovala až do roku 1986, kdy na na již značně poničený povrch byl finsherem položen nový asfaltový koberec, který se používal dalších 24 let. V posledních 5 letech však byl stav vozovky již velmi špatný. Čas ukáže, jak dlouho vydrží nově položená vrstva. Text a foto Vít Karas 25. výstava chryzantém 25. výstavu chryzantém v Ivančicích připravili členové organizace Chryzantéma jižní Morava na předposlední říjnový víkend. Zahájení se ujal v pátek 22. října předseda organizace Oskar Dvořák, který zhodnotil uplynulých 24 ročníků. V kulturním programu vystoupila studentka konzervatoře, flétnistka Karolína Smutná. Organizace Chryzantéma vznikla v padesátých letech minulého století v Praze. Později byla rozdělena na 8 oblastí v Česku a 2 na Slovensku. Předsedou oblasti Jižní Morava se stal pan Bárta z Opatovic u Rajhradu a 1. výstava se konala v sále hotelu Černý lev v roce Další výstavy byly pořádány v bývalém 14

15 Jubilejní výstavu zahájil předseda organizace Chryzantéma jižní Morava Oskar Dvořák. sále MěKS ve sportovní hale kromě roku 1988, kdy výstava proběhla v muzeu dělnického hnutí v Brně. Od roku 1995 patří výstavě chryzantém reprezentační sál a jeho přísálí v Besedním domě. Nejlepší výsledky své zájmové činnosti přivážejí každý rok do Ivančic pěstitelé chryzantém z celé jižní Moravy a dokonce i ze Slovenska. Každý pěstitel si svou expozici aranžuje sám a k vidění byla neuvěřitelná škála barev i velikostí květů v průměru od jednoho do patnácti centimetrů. Letošní aranžmá ve středu sálu s květinovou pětadvacítkou vytvořila Jana Kopuletá. Zpestřením celé výstavy byla výstavka fotografií zachycující začátky organizace. Marek Hándl POSTŘEHY Z TAIWANU (II) (Dokumentární fotografie Marka Hándla k tomuto příspěvku najdete v barevné příloze uvnitř časopisu.) Marek Hándl (17) je student Gymnázia Jana Blahoslava. Na jeden rok přerušil v Ivančicích studium a 20. srpna 2010 odletěl na Taiwan, aby se tam při studiu na taiwanské střední škole mohl zdokonalovat ve znalosti čínského jazyka. Z této exotické země přispívá pro naše čtenáře svými postřehy. 15

16 Opět zdravím vážené čtenáře Ivančického zpravodaje z nyní již ne tak horkého Taiwanu. I zde na konci listopadu pomalu začíná zima. Průměrná teplota se nyní pohybuje asi tak kolem 19 C, což je ve zdejším vlhkém podnebí na mikinu a dlouhé kalhoty, mnoho Taiwanců sáhne i po bundě, ale pro mě je tu stále relativně teplo. Často se stane, že vysvitne slunce a to potom okamžitě sahám po tričku a krátkých kalhotách. V brzké době se také na Taiwanu budou konat volby do senátu a tak vidíte obličeje politiků téměř na každém kroku a po ulicích jezdí auta, odkud jsou vyvolávána různá politická hesla. Řekl bych, že kampaň je zde vedena ve větším rozsahu než u nás, nesetkal jsem se zde však s žádnou negativní kampaní. Maximálně v diskuzi politikové upozorňují na odlišnosti ve svých programech. Tak to by bylo k aktuálním informacím z Taiwanu. Nyní bych vás chtěl seznámit s Taiwanskou kuchyní, protože jídlo a také pití je jednou z nejdůležitějších součástí kultury jakékoli země a jídlo na Taiwanu bude pro všechny jistě velice zajímavé. Nejprve bych začal s pitím. Většinu času se na Taiwanu pije voda nebo čaj. Oblíbené jsou tady také džusy nebo nápoje připravené z čerstvého ovoce. Tyto nápoje si buď připravují lidé sami doma, ale převážně si je kupují na ulici v obchodě s drinky. Těch je tady nespočetně mnoho. Voda se tady téměř vždy pije teplá. Studenou nebo ledovou vodu tady považují za velice nezdravou a naopak například pokud se cítíte špatně od žaludku poradí vám napít se horké vody. Zdejší čaj se s evropským vůbec nedá srovnat, protože je opravdu silný a často má stejný účinek jako káva. Ta se tu pije zřídka. Čajů je zde opravdu nespočetně mnoho druhů a dá se připravit na tisíce různých způsobů teplý, studený, s mlékem, bez mléka, s ovocem nebo s želé Samozřejmě tady dostanete i světové nápoje jako je Coca Cola, Sprite atd. Nyní bych konečně přikročil k jídlu. Na Taiwanu se k jídlu dostane téměř všechno. Nejprve bych však chtěl napsat, že Taiwan není Čína a psí maso se tady nekonzumuje, naopak to mnoho lidí považuje za odporné. Přesto i zde jsou lidé, kteří si to občas dopřejí. Stejně tak se tady nekonzumuje maso králičí a zaječí, což je například u nás relativně běžné. Velice oblíbené je zde kuřecí, vepřové, hovězí, kachna a husa. Dostanete tady však také koupit hmyz a hadí maso. Každodenní strava Hlavní součástí jídla na Taiwanu je samozřejmě rýže. Ta se tady opravdu jí každý den. Jen výjimečně ji vystřídají nudle. Typický taiwanský oběd nebo večeře (tato dvě jídla se neliší) vypadá asi takto: Každý si nejprve do misky nabere rýži a poté si podle hladu a chuti dává tzv. cchaje. Rýže vlastně funguje jako příloha a tu má každý ve své misce. Dohromady potom všichni ze společných 16

17 misek, či talířů jedí různé druhy masa, zeleniny nebo mořských plodů. Každé jídlo se skládá z pěti nebo více chodů. Poté se téměř po každém jídle pije polévka. Ano, polévka se na Taiwanu nejí, ale pije, protože ke konzumaci každého jídla se používají hůlky, takže jíst polévku by bylo poněkud těžší. Snídaně se od české také liší celkem výrazně. Většinou se zde k snídani jí takový knedlík, lehce nasládlý a neplněný. Těsto je podobné knedlíku, který my jíme k masu. Často se zde také jí knedlík plněný masem a zeleninou. Občas také toastový chléb s džemem, což však není vůbec typické. Mléčné výrobky a mléko vůbec se na Taiwanu skoro vůbec nekonzumuje, protože je drahé a není to zvykem. Jeden litr mléka zde v supermarketu vyjde asi na 50 Kč a například jogurty zde vůbec nenajdete. Japonská kuchyně Japonská kuchyně je na Taiwanu také velice populární a vlastně je také trochu vlastní taiwanskou kuchyní, protože Taiwan v historii mnoho let patřil Japonsku a také je to ostrov, takže japonská kuchyně, kde se převážně konzumují mořské plody, je Taiwanu velice blízká. Na Taiwanu je nespočet japonských restaurací, kde si můžete objednat jídla od krabů, přes krevety, mořské řasy, sushi nebo chobotnice až po rejnoky či různé platýze a mušle. Noční market Téměř každé město na Taiwanu má jednou či vícekrát týdně tzv. noční market, kde můžete výhodně nakoupit různé věci denní potřeby nebo oblečení, dobře se pobavit různými hrami anebo se tam také můžete výborně najíst. Jídlo nočního marketu se však nám Evropanům může v mnoha případech zdát téměř nepoživatelné. Nejhorší jsou pravděpodobně kuřecí spáry, připravené na mnoho různých způsobů. Za pochoutku jsou tady však také považována vepřová střeva, kuřecí zadeček nebo žaludek, ale také kuřecí varlata. Často vás také překvapí, jak jídlo prodávají. Například není neobvyklé, že si prostě koupíte celou husí hlavu nebo husí ploutve. Velice oblíbené jsou tady také různé druhy tofu nebo ústřicová omeleta. Za typické jídlo nočního marketu je zde také považován tzv. kuřecí či vepřový smažený plátek, což je úplně stejné jako typický vídeňský řízek nebo možná ne tak typický. K řízku také neodmyslitelně patří bramborový salát a ten je tady také oblíbeným pokrmem. Takže, jak vidíte, na Taiwanu najdete k jídlu opravdu všechno. 17

18 Společenská kronika Blahopřejeme Dne 7. prosince 2010 se dožívá 90 let ivančický tiskař Jan Juránek. Do dalších let mu hodně zdraví a pohody přeje redakce Ivančického zpravodaje Tiskař vanecký Tímto titulem se zdobil Miloš Navrátil ( ), majitel tiskárny v Krumlovské ulici, kterou zdědil po svém otci Ferdinandovi. Tito Navrátilové se považovali za pokračovatele ivančických bratrských tiskařů ze 16. století. A právem. Ferdinand se zasloužil v roce 1906 o vydání první monografie o městě od Augustina Kratochvíla s názvem Ivančice. Miloš, vlastivědný pracovník, správce muzea, svými tisky, graficky obohacenými vlastní tvorbou, se významně zasloužil o propagaci města. Vydal i Elplovy Tři zlaté poháry. Tento široký úvod jsem potřeboval k tomu, abych na jeho pozadí představil svého spolužáka, kamaráda, dalšího Tiskaře vaneckého, Jana Juránka. Ivančický rodák se dožívá 7. prosince 90 let. Jsme si blízcí také tím, že oba jsme nevelké postavy. Jeho dětský svět se stejně jako můj formoval jednak ve škole, kde jsme sedávali po šesti v lavicích u pana učitele Františka Muchy, jednak ve městě a jeho okolí, které nebylo ve dvacátých letech spoutáno jako dnes komunikacemi, technikou a moderními formami života. Jeho region byl především někde kolem Čerňáku a tam, kde měli Juránkovi kousek půdy k obživě. Vychodil měšťanskou školu a nastoupil do ivančické tiskárny Miloše Navrátila, kde bylo volné místo pro učně. To tehdy nebyla běžná záležitost. Od jiného tiskaře jsem se dověděl, že se na toto řemeslo vybíral uchazeč velmi obezřetně, s náročnými požadavky. Musel především ovládat jazykovou složku, ale u Miloše Navrátila, a to si dovedu dost dobře představit, jak jsem ho znal, musel prokázat k tiskařině cit, jistou úroveň kulturního chování pro to, aby neudělal tiskařině hanbu, ba naopak, aby se ji snažil zvelebit a aby se za svého učně nemusel Miloš Navrátil stydět. V žádném z těchto aspektů Jenda Juránek nezklamal. Naopak. Po celý svůj život věnoval své zázemí tiskařině a jejím příbuzným oborům nejen vydáváním příležitostných tisků, ale i shromažďováním grafických listů, zejména Ex libris. Mezi těmi, jimž tento druh kulturního vyžívání je blízký, je jméno Jana Juránka, Tiskaře vaneckého, známo. Jeho sbírky, výstřižky z pestré škály všeho možného kumštu, zaměřené k regionu, k tiskům, ke grafice jsou pečlivě uspořádány ve 18

19 zdánlivě nepřehledném množství krabic a složek. Ty jsou v regálech ve zvlášť k tomu vyčleněné místnosti a už nejsou s to nic přijímat. K stáru dokonce překážejí, říká sběratel. Ale nejen to. Jako by i jemu bylo souzeno předat dál pomyslnou štafetu bratrských tiskařů 16. věku. Splnil i tento úděl. Ve svém synu Janovi má důstojného nástupce. Dostal jsem k narozeninám sadu jeho myšlenkově nabitých a graficky půvabně vyšperkovaných drobných osobních tisků. Když přijedu do Ivančic v pátek na hrob rodičů, setkávám se už s nemnoha mně známými Vančáky. Mezi těmi, kteří tu ještě zbyli, je i Jenda Juránek. Když se potkáme, je o čem povídat, na co vzpomínat. Jedno takové setkání dosud pamatuji. To se blížilo výročí století, rok 2000, kdy jsme si řekli, že je až k nevíře, že jsme se tohoto časového zlomu dožili. A vidíte, milí čtenáři. Uplynulo deset let a díky Bohu jsme tu oba Honzové ještě mezi Vámi. A je nám tu dobře. Přeji Ti, Jendo, aby se Ti dařilo i v dalším desetiletí. Honza Kouřil Zadřená tříska Dovedete si představit časy, kdy nebyla televize, kdy se rozhlasovou krystalkou vlastní výroby chlubil můj tatínek, kdy se zprávy sdělovaly tichou poštou za večera na zápraží domů? V tom čase rok co rok přijížděla do Ivančic kočovná divadelní společnost, aby v týdenním repertoáru nabídla divadelní kusy nevšední, nevídané a neslýchané, které nesly punc kultury. Nevím, a ani tehdy jsem neměl tušení, odkud můj tatínek předem věděl, že tito hosté do města přijedou. Svou službu na místní lokálce si v tom čase domluvil u pana přednosty tak, aby nic nestálo v cestě jeho zájmu o divadlo, aby nic nebránilo jeho návštěvě denních představení. Ale nejen to. Nevím, a ani tehdy jsem netušil, odkud se s tou společností znal a oni znali jeho natolik, že mu důvěřovali, že mu svěřili osobní zvaní po městě. Ano, tak to bylo. Denně roznášel po domech plakáty zvíci velikosti dvou čtvrtek, na kterých bylo vytištěno, co se všecko ten den v sále u Černého lva chystá. A byla to 19

20 pestrá nabídka od dojemných láskyplných příběhů po krvavá dramata, to mi věřte. Sál byl denně naplněn. Vstupné bylo lidové a vyplatilo se vložit je do povznášejících dojmů, které se akumulovaly, aby byly zdrojem sdílených vyprávění na zmíněných domovních besedách. Když týdenní štace skončila, obešel tatínek zase domácnosti, aby posbíral plakáty, protože příští týden roznášel plakáty zase nějaký jiný nadšenec v nějakém jiném městě. Tak to pamatují moje klukovská léta. Tatínek měl divadlo zadřené za nehty jako třísku. Patřil k místnímu ochotnickému souboru, který se usídlil pod firmou živnostníků v sále místního kasina, vyštafírovaném nad oponou obrazem rodáka Alfonse Muchy. Ta představení jsem jako děcko neznal, to dá rozum. Jen z vyprávění a se shonu kolem toho dění jsem tušil, o co jde. Až jednou jsem přece jen měl možnost tatínkovi za jeho hereckou kreaci zatleskat. To hrál tuláka v Piskáčkově operetě v přírodním amfiteátru na Réně. K této roli se potřeboval naučit známou písničku, co ji hrají ještě dneska v rádiu. To si přinesl domů noty, pro něho zcela cizí doličný dokument, a že abych ho to naučil zpívat. Bylo mně něco kolem osmi let, kdy jsem začal hrát na housle a noty jsem do houslí uměl vložit. Úkol jsme společně zvládli, a když mému chlebodárci v tom přírodním teátru publikum tleskalo, byl jsem nesmírně hrdý a mezi kluky, co jsme spolu chodili, jsem přes nejmenší vzrůst o něco vyrostl. Když přešla léta a s tatínkem jsme se na ivančickém hřbitově rozloučili, našel jsem v pozůstalosti, světe div se, skromnou divadelní knihovnu. Tatínek, který četl jen noviny, kupoval divadelní hry, a to ne lecjaké. Byly Ibsenovy, Shakespearovy, Tylovy, ale i kabaretní výstupy Švába Malostranského. Co s tím? Můj spolužák z učitelského ústavu, který mě už bohužel předešel, Svaťa Skopal, kdysi režisér v Karlových Varech a v tehdejším Gottwaldově, rád si přijel pro toto dědictví. Ty tatínkovy zadřené divadelní geny, jak jsem se při bilancování jeho života dověděl od maminky, měly první stopy ještě za doby, kdy se jako mladý puberťák z Nezamyslic, svého rodiště, své mamince, ztratil. Odejel s podobnou společností do sousedního Pivína. Publikum mu netleskalo, protože stařenka, jeho matka, když se vrátil, natleskala mu, co se do něj vešlo. Chudák! A tak, když jsem si zase obnovil na příští sezónu předplatné do Janáčkova divadla, a navštívil dosud třebas jinou divadelní tvorbu, opery d Albertovu Nížinu a Janáčkovu Její pastorkyňu, mám pocit, že jablko nepadlo daleko od stromu a že by se tatínek za mě ani v tomto punktu nemusel stydět. 20

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení:

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: 10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Příloha

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015

Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Zápis č. 6 z Komise bytové konané dne 17. června 2015 Přítomni: Iva Havlátová, Mgr. Michal Kudláček, Milena Ševčíková, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Lukáš Iwkovicz Nepřítomni: MUDr. Lea Chroustová,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více