Ob asník Zbýova 1/2012 v novaný nejnov jím aktualitám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ob asník Zbýova 1/2012 v novaný nejnov jím aktualitám"

Transkript

1 Ob asník Zbýova 1/2012 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENDUBEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky, informace veho druhu Pln ní rozpo tu m sta a záv re ný ú et za rok 2011, rozpo et m sta pro rok 2012 innosti m stské policie 1

2 2

3 Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo na svém únorovém zasedání rozpočet na letošní rok. Předpokládané příjmy jsou ve výši 40,315 mil. Kč, plánované výdaje činí 42,555 mil. Kč. Rozpočet je schodkový, rozdíl bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let. Tvorba rozpočtu byla do značné míry ovlivněna dvěma investičními akcemi, které budou v nejbližší době stavebně zahájeny. Jedná se o modernizaci a intenzifikaci čistírny odpadních vod a výstavbu nového sběrného dvora. Na obě investiční akce byla MŽP přislíbena finanční dotace, dosud však nejsou podepsány smlouvy a proto není vyjasněno financování. Rozpočet proto nepočítá pro letošní rok s žádnou větší akcí, aby mohlo město potřebný podíl vlastních prostředků pokrýt bez zapojení úvěru. Dalším důvodem k opatrnosti při vynakládání financí města je současná ekonomická situace ve státě i v Evropě. Jistě sledujete, jaké problémy jsou s vybíráním daní. Je možno předpokládat, že naplánované příjmy z daní nemusí být dosaženy, proto je nutno zvažovat výdaje v každé i sebemenší položce. I v této souvislosti bych se chtěl zmínit o činnosti městské policie. Jsem přesvědčen o tom, že ve městě se čtyřmi tisíci obyvateli, které Zbýšov má a při vývoji celospolečenské situace, je existence MěP nutností. Jedním z důvodů je snižování akceschopnosti Policie ČR vlivem omezování financí a postupného snižování stavu policistů, dalším je nárůst přestupků a trestných činů v katastru našeho města. Někteří naši spoluobčané si demokracii a svobodu vykládají po svém, ke zločinnosti přispívá i narůstající nezaměstnanost a předluženost některých domácností ve Zbýšově. Další důležitou náplní strážníků je kontrola chování majitelů psů a jejich svěřenců. Zaznamenáváme značný nárůst počtu psů, kterých je na MěÚ evidováno 412 (A kolik je ještě nepřihlášených?). To znamená, že každá třetí rodina vlastní psího miláčka. Z totoho důvodu muselo vedení města reagovat a obecně závaznou vyhláškou upravilo pohyb psů v našem městě a stanovilo pro něj pravidla. Sami jistě s nelibostí sledujete, jak v našem městě a v jeho okolí narůstá množstaví exkrementů, které mnoha způsoby znepříjemňují pobyt v ulicích a v přírodě. Občané jsou ohrožováni psy, kteří po městě volně pobíhají. Strážníci chrání zdraví a majetek našich občanů. Městská policie má řadu dalších úkolů a pravomocí, se kterými vás seznamuje ve svém příspěvku uvnitř tohoto čísla Ozvěny. Její činnost oceňuje i Policie ČR naposledy za příkladný zásah při přepadení místní herny a okamžité zadržení pachatele (viz písemné poděkování P ČR na dalších stránkách Ozvěny). Vratislav Široký starosta města Foto na titulní straně a str. 2 Pravidelně vás seznamujeme s aktivitami zbýšovské pobočky Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. Na fotografiích jsou hmatatelné důkazy její aktivní a úspěšné činnosti včetně připravovaného dálkového pochodu. Do práce na čištění studánky se loni zapojili i žáci devátých tříd základní školy. 3

4 VÝPIS Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZBÝŠOVA USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 10. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za období 1 11/2011, který činí ,71 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až listopad 2011 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o výměnu bytu 1. návrh rozpočtu města na rok 2012 informaci o ceně dodávky akce Modernizace a intenzifikace ČOV Zbýšov, která činí Kč a to vč. DPH, z toho dotace Kč. informaci starosty o účasti DSO Kahan na veletrhu v lednu 2012 v Brně a o hospodaření KTS Ekologie Zastávka, spol. s r. o. Ö rozhodla o přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského 414 V. H. o odepsání zbytku dluhu za nájemné z bytu pana L. J. ve výši Kč o poskytnutí finanční odměny ředitelům škol v navržené výši o zvýšení registračního poplatku v městské knihovně na 100 Kč ročně, resp. na 50 Kč ročně o změně zpracovatele webových stránek města od Ö projednala a schválila program zasedání ZM dne Ö schválila změnu termínu pro využití daru 200 tis. Kč na opravu kostela sv. Martina USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z 10. zasedání ZM informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za období 1 11/2011, který činí ,71 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až listopad 2011 písemný pracovní návrh rozpočtu města na rok 2012 skutečnost, že do termínu schválení rozpočtu na rok 2012 se bude hospodaření města řídit Pravidly rozpočtového provizoria stanovenými v soula- 4

5 du se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a schválenými ZM dne poděkování starosty za účast na zasedáních ZM a práci pro město v tomto roce přání do roku 2012 a pozvání na Novoroční ohňostroj města v 17 hodin Ö souhlasí s prodloužením termínu pro využití daru na opravu kostela sv. Martina Ö schválilo dodatečné rozpočtové opatření č. 7/2011 Ö projednalo a schválilo v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odkoupení pozemku parc. č. 108/2 o výměře 393 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan za cenu 400 Kč/m 2 předběžné podmínky prodeje části pozemku parc. č. 786/1 o výměře cca 50 m 2 ve čtvrti Sička k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö projednalo a zamítlo záměr prodeje parcely PK 1285 o výměře 181 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö rozhodlo o odložení plánované kulturní akce města, která se měla konat ve dnech státního smutku, vyhlášeného na 21. až 23. prosince k úmrtí bývalého prezidenta republiky pana Václava Havla USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 11. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za rok 2011, který činí ,40 Kč a o plnění rozpočtu města za rok verzi rozpočtu města na rok 2012 Soupis investičních akcí realizovaných městem Zbýšovem v letech 2009 až 2011v členění podle výše nákladů do Kč a nad tuto hranici doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o výměnu bytu stížnost paní B. S. na nevyhovující podmínky v bytě a informaci starosty k problému 5

6 Ö rozhodla o přidělení obecního bytu na ul. J. A. Komenského 413 M. I., bytu na ul. 9. května 90 panu J. M. o prodloužení nájemních smluv na užívání obecních bytů do , resp. do , o neobnovení nájemních vztahů s dlužníky nájemného a o podání žalob na vyklizení bytu a na úhradu dluhů dle seznamu o úhradě dopravy místních občanů na Memoriál Miloše Moudrého do ÚSP Habrovany o poskytnutí veřejné finanční podpory na činnost žadatelů místních zájmových a společenských organizací Ö projednala a schválila cenu za pronájem obecních parcel ve čtvrti Padělky, užívaných většinou jako zahrádky 5 Kč/m 2 /rok cenu za pronájem zahrady na parc. č. 220/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, nájemce paní M. O., Zbýšov, Majrov - 5 Kč/m 2 /rok přihlášení pana M. N. do obecního bytu na ul. Sportovní 493 pronájem pozemků u Neslovického potoka panu P. Ž., Brno, pro využití k osázení vrbami na produkci proutí Ö projednala a doporučila ZM ke schválení umožnění umístění stanice mobilních telefonů GSM na pozemek parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (halda na Sičce) na základě žádosti společnosti DIKOS s. r. o., Újezd u Brna Ö schválila program zasedání ZM dne USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z 11. zasedání ZM informaci starosty o výsledku jednání rady města dne písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města za rok 2011, který činí ,40 Kč a o plnění rozpočtu města za leden až prosinec 2011 Soupis investičních akcí realizovaných městem Zbýšovem v letech 2009 až 2011v členění podle výše nákladů do Kč a nad tuto hranici informaci starosty o postavení ředitelů škol v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů informaci tajemnice MěÚ o termínu přezkoumání hospodaření města Zbýšova za rok

7 informaci starosty o připravovaném záměru Vodárny Zbýšov utěsnit koryto Neslovického potoka v délce 350 až 400 bm přírodním materiálem jako prevenci před možnou kontaminací pramenů informaci starosty o zdárném rozvoji služeb a územní působnosti Společnosti KTS Ekologie Zastávka kladné hodnocení činnosti MKC Zbýšov pod vedením Martiny Švancarové Ö projednalo a schválilo Návrh rozpočtu města Zbýšova pro rok 2012, který počítá s příjmy ve výši Kč a předpokládá výdaje Kč, plánovaný deficit činí Kč záměr umístění stanice mobilních telefonů GSM a. s. T-Mobile Czech Republik na pozemek parc. č. 833/1 (halda) a navrhlo prověřit možnost vybudování rozhledny v rámci budování konstrukce prodej pozemku p. č. 753 rozšíření p. č. 741 o cca 50 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan, panu D. C., Zbýšov, čtvrť Sička 424, za cenu 200 Kč/m 2 bezúplatnou výměnu pozemků mezi Městem Zbýšovem (výměra 102 m 2 ) a Ing. S. Š. (výměra cca 180 m 2 na Dolině) Ö konstatovalo, že řešení žádosti pana J. K., Náměšť n. Osl., o koupi obecního pozemku parc. č. PK 1285 o výměře 181 m 2 není s ohledem na stav rozpracovanosti záměru výstavby obchodního centra momentálně aktuální Ö rozhodlo nepřipojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne o poskytnutí příspěvku 30 tis. Kč DDM Oslavany na výdaje zájmových kroužků ve Zbýšově v roce 2012 informovat prostřednictvím Ozvěny občany města o kompetencích, činnosti a přínosu městské policie Ö schválilo jmenování zástupců zřizovatele MUDr. Veroniky Matejové a Hany Čermákové do školské rady na funkční období USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 1. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,97 Kč úpravu návrhu Rozpočtu města Zbýšova na rok 2012 snížením částky v příjmech i výdajích o 27 mil. Kč z důvodu časového skluzu v uzavření smluv na poskytnutí dotací na investiční akce 7

8 doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání a o výměnu bytů návrh záměru Jihomoravského kraje darovat Městu Zbýšovu nemovitosti, včetně stanovených podmínek a to budovu č. p. 636, občanská vybavenost, na p. č. 1528/2 a pozemky p. č. 1528/1, ostatní plocha, o výměře 1638 m 2, p. č. 1528/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1149 m 2, vše v k. ú. Zbýšov u Oslavan Ö rozhodla o poskytnutí, resp. neposkytnutí veřejné finanční podpory na činnost žadatelů místních zájmových a společenských organizací a jednotlivců dle seznamu o prodloužení nájemních smluv na užívání obecních bytů o žádosti MŠ Zbýšov, p. o., o převod zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2011 Ö projednala a schválila v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr pronájmu části pozemku obce parc. č. 833/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan (odval na Sičce), o výměře cca 100 m 2 Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON ČR pro umístění kabelu přípojky NN ke garáži na ul. J. A. Komenského a pro zřízení přípojky pro novostavbu RD na Dolině a výši jednorázových úhrad. RM doporučuje ZM schválení uvedených smluv. Dohodu o narovnání, týkající se směny pozemků mezi Městem Zbýšovem a manžely P., Zbýšov Ö schválila záměr společenství vlastníků bytů rozšířit parkoviště na Školní ulici Ö zamítla žádost p. P. S. o udělení souhlasu s místem podnikání na úřední adrese Zbýšov, Masarykova 248 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů z 1/2012 zasedání ZM informaci starosty o výsledku jednání rady města dne návrh záměru Jihomoravského kraje darovat Městu Zbýšovu nemovitosti, včetně stanovených podmínek a to budovu č. p. 636, občanská vybavenost, na p. č. 1528/2 a pozemky p. č. 1528/1, ostatní plocha, o výměře 1638 m 2, p. č. 1528/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1149 m 2, vše v k. ú. Zbýšov u Oslavan 8

9 ukončení a výsledek inventarizace majetku města za rok 2011 Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v regionu Rosicka za rok 2011 informaci starosty o zásazích strážníků Městské policie Zbýšov a o ocenění jejich činnosti Policií ČR informaci o podaných žádostech o dotace na opravu těžní věže Simson a dovybavení ZJ SDH poděkování M. Všetečky členům SDH za spolupráci při přípravě ledové plochy na Sičce upozornění MUDr. Ševčíka na černé skládky v katastru Zbýšova po zimním období Ö schválilo v souladu s 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet města na rok 2012 jako schodkový - příjmy ve výši Kč, výdaje Kč, plánovaný deficit ve výši Kč bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let v souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtový výhled města na období let 2013 až 2015 Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON ČR pro umístění kabelu přípojky NN na parc. č. 199 a 201/1 ke garáži na ul. J. A. Komenského a pro zřízení přípojky na parc. č. 911/7 v k. ú. Zbýšov u Oslavan pro novostavbu RD na Dolině a výši jednorázových úhrad Ö projednalo a schválilo Směrnici města Zbýšova pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v původně navrhovaném znění s doplňky a úpravami dle zákona č. 55/ 2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet sociálního fondu města na rok 2012 Ö zamítlo záměry prodeje pozemků ve čtvrti Sička pro stavbu garáží do doby komplexního vyřešení zástavby v dané lokalitě USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RM, konané dne RADA MĚSTA Ö vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z 2. schůze Rady města Zbýšova písemnou informaci o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,16 Kč informaci starosty o přípravě a realizaci investičních akcí města doručené žádosti o přidělení obecních bytů do užívání schválení převodu objektu současného Penzionu pro důchodce na Maj- 9

10 rově a souvisejících nemovitostí do majetku města Zbýšova k Radou JmK písemnou informaci ředitelky MŠ Zbýšov, p. o., o organizaci vyučování v měsíci červenci Výroční zprávu Základní školy Zbýšov, okres Brno-venkov, p. o., o hospodaření za rok 2011 informaci matrikářky MěÚ o počtu narozených dětí ve Zbýšově za období 2005 až 2011 informaci starosty o návštěvě předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky v expozici MPŽ ve Zbýšově Ö schválila program zasedání ZM dne s platností od cenu pronájmu pozemků ve čtvrti Padělky, využívaných jako zahrádky příp. klidové zóny majitelů bytů 5 Kč/m 2 /rok převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Zbýšov, p. o., za rok 2011 ve výši 2 172,46 Kč do rezervního fondu školy Ö rozhodla o poskytnutí veřejné finanční podpory Kč na Turnaj o velikonočního beránka v malé kopané Ö potvrdila stanovisko ze schůze RM dne ke stížnosti p. B. S. na vlhkost v bytě Na Láně stanovisko projektanta k požadavku nájemníka p. M. S. o povolení stavebních úprav v bytě na Majrově Ö projednala a schválila v souladu s ust. 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr pronájmu části pozemku obce parc. 786/1 v k. ú. Zbýšov u Oslavan přidělení bytu na ul. J. A. Komenského 415 p. J. J. s rodinou (výměna bytu), smlouva do Ö revokovala rozhodnutí ze dne a schválila převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ za rok 2011 ve výši ,92 Kč dle návrhu vedení školy a zaslání finančních prostředků MŠ na odpisy za I. čtvrtletí 2012 a dooprávkování za rok 2011 Ö projednala a schválila Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON ČR pro umístění kabelu přípojky NN ke garáži na Majrově a výši jednorázové úhrady. RM doporučuje ZM schválení uvedené smlouvy 10

11 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ ZM, konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA Ö vzalo na vědomí písemnou informaci o plnění rozpočtu a o zůstatku finančních prostředků na účtech města k , který činí ,16 Kč informaci starosty o výsledku jednání rady města dne konečné znění Směrnice města Zbýšova pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, platné od informaci starosty o ukončených a připravovaných investičních akcích města termín projednání návrhu změny č. I Územního plánu města Zbýšova dne na MěÚ Rosice a osobní stanovisko Ing. Horáka k dotčené problematice informaci starosty o nadbytečných městem nezaviněných převodech prostředků z FLEXI účtu informaci Ing. Horáka, že odpověď operátora o nemožnosti technického řešení rozhledny na plánovaném vysílači se nezakládá na pravdě a je účelová z důvodu snížení nákladů, dále požadavek, aby bylo trváno na myšlence vybudování rozhledny jako podmínky jeho umístění doporučení Ing. Horáka k záměrům využití prostranství u Rapantových - ponechat pozemek raději nezastavěný do doby, než se naskytne vhodná investice požadavek na výměnu písku a zakrytí pískoviště v sídlišti na Sportovní ulici informaci starosty o změně majitele průmyslového areálu Na Láně a o zahájení provozu firmy Metaldyne dne t. r. informaci starosty o jednání dozorčí rady KTS Ekologie, s. r. o., Zastávka a o jejích příznivých hospodářských výsledcích a růstu Ö projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON ČR pro umístění kabelu přípojky NN na Majrově na parc. č. PK 2835 v k. ú. Zbýšov u Oslavan a jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH záměr prodeje pozemků pro výstavbu garáží jednotlivě o výměře cca 20 m 2 na parcele č. 778/1 ve čtvrti Sička, k. ú. Zbýšov u Oslavan záměr prodeje pozemku zastavěného garáží ve čtvrti Padělky parc. č. 1598/106 o výměře 17 m 2 a parc. č. 1598/162 o výměře 4 m 2 v k. ú. Zbýšov u Oslavan Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Kahan za rok 2011 Ö odročilo rozhodnutí ve věci záměru prodeje části pozemku KN 613/1, evidovaného v ZE jako PK 1285 o výměře cca 45 m 2 Uvedená verze výpisu z usnesení je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Anna Zahradníčková, tajemnice MěÚ 11

12 Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2011 Rozpočet Rozpoč. opatření Plnění k PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fin. operace VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina

13 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Kostel - oprava kulturní památky Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Ostat. správa v oblasti bydl. a kom. služeb Ostatní záležitosti bydlení Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní finanční operace Pojištění nespecifikované ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč Vratislav Široký, starosta 13

14 Závěrečný účet Města Zbýšova za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění Příjmy celkem z toho daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Výdaje celkem z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Saldo: Příjmy výdaje Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2011 činily celkem ,20 Kč - viz tabulka výše dotace účel dotace Dotace ze SR: Všeobecná pokladní správa ,- sčítání lidu, domů a bytů Ministerstvo kultury ,- Simson Úřad práce ,- aktivní politika zaměstnanosti MŠMT ,20 průtoková dotace pro ZŠ Dotace od JmK ,- činnost jednotky SDH Dotace od obcí ,- na žáky ZŠ Souhrnný finanční vztah ,- státní správa, školství, knihovna C e l k e m ,20 Kč Kromě dotace na sčítání LDB byly všechny ostatní dotace beze zbytku vyčerpány. Zpracovala Helena Miková, vedoucí finančního odboru MěÚ 14

15 Nově opravený vstup do obřadní smuteční síně 15

16 Rozpočet Města Zbýšova pro rok 2012 Rozpočet 2012 PŘÍJMY CELKEM v tis. Kč Daně, poplatky, dotace Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Předškolní zařízení Základní školy Film, tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl. prostředků Sportovní zařízení Využití volného času děti a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby Sběr a svoz ostatních odpadů-eko-kom Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Kulturní centrum Svoz odpadů Vodovod - nájem Veřejná zeleň ČOV, kanalizace - nájem Ostatní fin. operace 100 VÝDAJE CELKEM v tis. Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství Cestovní ruch (Kahan) Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Výstavba čekáren + IDS Dopravní značení Železniční dráhy Pitná voda Odvádění a čistění odpadních vod Předškolní zařízení Základní školy Filmová tvorba, kina

17 3314 Činnosti knihovnické Činnost muzeí Kronika Kostel - oprava kulturní památky Pořízení, zachování a obnova kultur. hodnot Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost - TJ Baník Ostatní tělovýchovná činnost - kulturistika Využití volného času dětí Ostatní zájmová činnost a rekreace Všeobecná ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví ÚPD Komunální služby a územní rozvoj Využívání Kom. odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostatních odpadů Ostatní nakládání s odpady Protipovodňové opatření Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje Finanční vypořádání min. let Ostatní neinv. dotace nezisk. organizacím Mikroregion Kahan Ostatní finanční operace 6320 Pojištění nespecifikované 80 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI v tis. Kč Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude pokryt z přebytku hospodaření z minulých let Rozpočet byl projednán a schválen ZM na zasedání dne Vratislav Široký, starosta 17

18 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor vnitřní správy Palackého nám. 13, Rosice pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice Konec zápisu dítěte do cestovního pasu V současné době smí občan mladší 10 let překročit státní hranice bez vlastního cestovního dokladu jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. Platnost všech zápisů však skončí dnem Od tohoto data musí mít každý občan (vč. nejmenších dětí) při cestě do zahraničí svůj vlastní doklad. V rámci Evropské unie stačí k překračování státních hranic občanský průkaz, mimo tuto zónu je třeba prokazovat totožnost cestovním pasem. Nyní je tak zavedena možnost vyřídit jak cestovní pas, tak i občanský průkaz pro dítě mladší 15 let. Pokud plánujete dovolenou v zahraničí, využijte volnějšího provozu před letní turistickou sezónou a požádejte o vydání dokladu už nyní. Cestovní pas i občanský průkaz pro dítě do 15 let se vydává ve lhůtě do 30 dnů s platností na 5 let. Správní poplatek u cestovního pasu činí 100,- Kč, u občanského průkazu 50,-Kč. K vyřízení žádosti postačí rodný list dítěte. Pouze v případě pochybnosti o státním občanství dítěte může úřad vyžadovat doložení dokladu o státním občanství. Úřední hodiny agend občanských průkazů a cestovních pasů jsou: pondělí a středa 8:00 11:30 hodin a 12:30 17:00 hodin. Bližší informace podají pracovníci odboru vnitřní správy na tel (174). Mgr. Magda Hasoňová, vedoucí odboru vnitřní správy 18

19 19

20 Informace pro držitele občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem V souladu s 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze na kontaktní elektronický čip občanského průkazu zapsat data pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem obsahujícím data pro ověřování elektronických podpisů odpovídající těmto datům a data nezbytně nutná pro užívání elektronického podpisu. K výše uvedenému slouží obslužná aplikace (tzv middleware), která je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra: Služby pro veřejnost Rady a služby Obslužná aplikace eop (middleware). K dispozici je rovněž instalační příručka, odpovědi na často kladené otázky a odkazy na kvalifikované poskytovatele certifikačních služeb, u kterých je možné získat kvalifikovaný certifikát. Pomocí obslužné aplikace je možné změnit i hodnotu PIN. URL: Činnosti Městské policie Zbýšov Činnost MP Zbýšov spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města. Strážníci rovněž plní další úkoly, které jim stanoví jednak zákon o obecní policii, jednak zvláštní zákony, jako jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami atd. MP započala svoji činnost v roce 2003 v počtu dvou strážníků. Služba je vykonávána v pracovní dny a v případě potřeby o víkendu v osmihodinovém provozu i v noci. Není tak zajištěna čtyřiadvacetihodinová nepřetržitá služba. MP Zbýšov při své činnosti spolupracuje s Policií ČR, zejména pak s územním odborem v Rosicích. MP Zbýšov je definována jako orgán obce, který zejména: přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, se podílí v rozsahu stanoveném zákonem o policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, se podílí na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra ČR na požádání údaje o obecní policii. 20

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje

û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje Občasník Zbýšova 1/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Plnění rozpočtu za rok 2008 û Rozpočet města na rok 2009 û Policie radí a informuje 1 Co mi šeptá jaro

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pln ní rozpo tu a záv re ný ú et m sta za rok 2009 Rozpo et na rok 2010 N která hornická výro í 1 Zpověď vandala Zdena Kopáčková

Více

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN

Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Ob asník Zbýova 1/2011 v novaný nejnov jím aktualitám LEDENB EZEN Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Hospoda ení m sta v roce 2010, rozpo et na rok 2011 S ítání lidu, dom a byt 2011 1 Foto na titulní straně

Více

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009

û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů Obálka 3_2009 Obálka 3_2009 Občasník Zbýšova 3/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám SRPEN ŘÍJEN Z OBSAHU: û Pravidelné rubriky û Z historie ke Dni horníků û Fotbalová sezona 2008/2009 ve znamení postupů 1 Foto na titulní

Více

měsíčník města březen 2013 cena 10 Kč

měsíčník města březen 2013 cena 10 Kč měsíčník města březen 2013 cena 10 Kč Motoráček u Sázavy (foto Lenka Volaninová) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Výhláška číslo 1/2013...str. 3 Schůze rady... str. 3 strana 1 Z historie... str.

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč měsíčník města září 2012 cena 10 Kč Léto končí (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie...str. 11 strana 1 Školství... str. 12 Kultura... str. 14 Co vás

Více

Slovo místostarosty. S novým rokem 2013 1. leden Zdena Kopáčková

Slovo místostarosty. S novým rokem 2013 1. leden Zdena Kopáčková 1 S novým rokem 2013 1. leden Zdena Kopáčková Je Nový rok a nová předsevzetí svou premieru právě světí. Velké je naše odhodlání, však myšlence se neubrání, že skončit mohou reprízy, že s všedními dny vymizí

Více

měsíčník města září 2014 cena 10 Kč

měsíčník města září 2014 cena 10 Kč měsíčník města září 2014 cena 10 Kč Stará pohlednice Světlé (ze soukromé sbírky) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Zasedání zastupitelstva. str. 3 Z historie... str. 16 strana 1 Školství...str. 18 Kultura...str.

Více

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek Podrobný rozpočet města na stranách 6, 7 a 8 Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17 Svatební obřady se vracejí do sala terreny 2/2009 29. ledna 2009 roãník XV. Hole ovsko cena 10,-

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku

û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku Občasník Zbýšova 2/2009 věnovaný nejnovějším aktualitám KVĚTEN ČERVENEC Z OBSAHU: û Výsledky voleb do EP û Obsáhlá společenská kronika û Setkání Zbýšovů û Ukončení školního roku 1 Foto na titulní straně:

Více

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky...

- 2 - 2. Výsledky činnosti MP... 3. 2.4. Oblast ochrany majetku... 10. 2.5. Oblast ochrany před alkoholismem... 12. 2.6. Ostatní přestupky... Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2006 v porovnání s rokem 2005 - 2 - O B S A H 1. Úvod... 3 2. Výsledky činnosti MP... 3 2.1. Oblast veřejného pořádku... 3 2.2. Oblast dopravy...

Více

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5.

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5. Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník IV, číslo 1 Vážení spoluobčané, 5. února 2010 Vedení města hodnotilo rok 2009 Foto: www.dzupin.com Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč

měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč měsíčník města listopad 2012 cena 10 Kč Slavnostní otevření komunikace k průmyslové zóně (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie... str. 12 strana

Více

ročník I PROSINEC 2011

ročník I PROSINEC 2011 Změny úředních hodin v době svátků V době vánočních svátků nedojde k žádným změnám. Bude otevřeno od úterý 27. 12. do pátku 30. 12. 2011. Úřední hodiny: Středa 28.12. 8:00-17:00 hod Úřední hodiny pro registr

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Co se děje, co se bude dít

Co se děje, co se bude dít KLATOVSKÝ ZPRAVODAJ informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK VI. LEDEN 2014 www.klatovy.cz ZDARMA Co se děje, co se bude dít Ničit a obtěžovat není normální Kvalitu životního prostředí města určitě významně

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více