Volební magazín Jihomoravsk kraj. Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební magazín 2012. Jihomoravsk kraj. Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana"

Transkript

1 Jihomoravsk kraj Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana

2 Úvodní slovo Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v fiíjnu 2012 budou pfiedev ím stfietem odpovûdné politiky s populismem. Chtûl bych pfiitom zdûraznit, Ïe na celostátní politiku nemají Ïádn vliv. Jsou pfiedev ím vystavením úãtu krajsk m vládám. Právû proto je úãast v tûchto volbách dûleïitá, protoïe jak se ukazuje, sociální demokracie se v fiadû krajû chovala velmi nezodpovûdnû. Kraje se zadlu- Ïovaly rychleji neï ústfiední vládní orgány. Zvy ovaly v daje na vlastní spotfiebu, na rozdíl od státní správy i na platy sv ch úfiedníkû, zatímco na investiãní rozvoj neziskového sektoru, kolství nebo sociálních sluïeb je sniïovaly. âeská republika si nezaslouïí opakování oranïové tsunami. ZároveÀ si uvûdomujeme, Ïe obãan tí demokraté nesou odpovûdnost ve sloïité ekonomické situaci v celé Evropû. Víme, Ïe provádíme ãasto nepopulární kroky, nûkdy kompromisní. Pfiesto je na ím cílem brzdit nebezpeãné zadluïování státu a usilovat o zv ení konkurenceschopnosti na í zemû. Opaãná cesta je ustoupit z reforem, zrychlovat zadluïování, dramaticky zvy ovat danû a zadûlávat tak na obrovské problémy uï v blízké budoucnosti. To je cesta ãeské levice. PovaÏujeme za alarmující, Ïe âssd v fiadû krajû spolupracuje s nereformovateln mi komunisty. Na ím cílem bude tyto oranïovo-rudé kartely rozbít a v krajích nepfiipustit. Pokud dostaneme dûvûru voliãû, budeme hledat takové koaliãní partnery, ktefií budou ctít rozpoãtovou disciplínu, coï je zvlá tû dnes mimofiádnû dûleïité. Obãanská demokratická strana postavila kvalitní kandidáty na hejtmanky a hejtmany. Je mezi nimi fiada nov ch tváfií, a to nejen na postech lídrû, ale i v rámci cel ch krajsk ch kandidátek. Mají moji plnou podporu. Hlas pro kandidáty ODS je hlasem pro odpovûdnou politiku. Petr Neãas pfiedseda vlády a ODS Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana Karel Jurka Vy kovsko Mgr. Vladimír merda Brno venkov Ing. arch. Vojtûch Mencl Brno mûsto Mgr. Jifií imeãek Hodonínsko 2 Ing. Vojtûch Fabík Znojemsko Rostislav Ko tial sko

3 Rozhovor s kandidátem na hejtmana Doufám, že populistickým slibům odzvonilo Ing. Jiří Crha Narozen: Vzdûlání: MU Brno, fakulta ekonomicko-správní, obor vefiejná ekonomie VUT Brno, fakulta elektrotechnická Vefiejné pûsobení: : vedoucí kanceláfie pfiednosty Okresního úfiadu : pfiednosta Okresního úfiadu : fieditel Krajského úfiadu Jihomoravského kraje Souãasná práce: místostarosta mûsta Blanska Jifií Crha stál deset let v ãele jihomoravského krajského úfiadu a své bohaté zku enosti nyní hodlá zúroãit v podzimních krajsk ch volbách, ve kter ch se uchází o post hejtmana. Zeptali jsme se proto na jeho názory, a to nejen ty politické. Jak byl vá motiv zapojit se aktivnû do nadcházejících voleb a co si myslíte o sv ch hlavních konkurentech? Mé angaïmá v roli fieditele úfiadu je vlastnû jedním z hlavních motivû, kter mû ke kandidatufie na post hejtmana pfiivedl. O dûní v kraji mám pfiehled a stávající situace mû silnû zneklidàuje. Já byl v Ïivotû vïdycky zvykl stavût a tvofiit, na souãasném vedení kraje a stylu jejich práce je ale vidût, Ïe chtûjí hlavnû bofiit. Krajsk úfiad ovlivàuje Ïivoty v ech lidí v regionu. Co byste rád v jeho fungování zmûnil, pokud ve volbách uspûjete? To by byl pomûrnû dlouh seznam, urãitû chci ale vylep- it jeho po ramocen obraz, zlep it komunikaci s voliãi a posílit transparentnost rozhodování. Je pro mû napfiíklad naprosto nemyslitelné zamûstnávat skupinu poradcû, o kter ch vefiejnost nic neví, pfiestoïe jsou placeni z penûz daàov ch poplatníkû, jak to praktikuje stávající hejtman. To je konkrétní ukázka toho, co kazí úfiadu reputaci. Pokud se nem lím, jste velk m zastáncem konkurence na Ïeleznici, je to tak? Ano. Otázka dopravní obsluïnosti je jedním z pilífiû na eho programu. Zpfiístupnûní Ïelezniãních tratí konkurenci v Jihomoravském kraji musí probûhnout co nejrychleji a v plném rozsahu. Jihomoravská ODS otevfiení soutûïe na Ïeleznici jednoznaãnû podporuje. Konkurenãní boj prospûje pfiedev ím cestujícím. Vy í nároky na kvalitu poskytovan ch sluïeb pfiinutí dopravce tyto poïadavky akceptovat. Z pfiíkladû na dálkov ch tratích vidíme, Ïe to není zanedbateln problém, a vefiejnost tento krok vítá. Z ãeho jste pfii tvorbû celkového volebního programu vycházeli? Nejvût í dûraz jsme kladli na konkrétní problémy, které obãany v na em kraji trápí. Bûhem pfiíprav jsem vedl nespoãet diskusí s obãany, zájmov mi sdruïeními, podnikateli a dal ími subjekty. Získali jsme tak reáln obraz o tom, co lidi v kraji skuteãnû trápí. Jsem proto pfiesvûdãen, Ïe ná program voliãe osloví a ve volbách jej ocení. Myslím, Ïe vefiejnost dnes uï dobfie rozli uje mezi tím, co je v kompetenci kraje, a co není. Nesmysln m nesplniteln m populistick m slibûm tak uï doufám definitivnû odzvonilo. Na závûr si dovolím odboãit od politiky. Jak nejradûji trávíte svûj voln ãas, pokud vám vûbec nûjak zb vá? Voln ãas trávím nejradûji s rodinou. V mládí jsem hodnû sportoval a i dnes se snaïím udrïovat v kondici. KdyÏ to poãasí dovolí, vyrazím na kolo, zahraji si s kamarády fotbal nebo tenis. Jakmile napadne první sníh, táhne mû to na lyïe. Jednou jsem zkusil i snowboard, ale modfiiny po celém tûle mû utvrdily v tom, Ïe to není nic pro mû. 3

4 Pfiedstavení kraje Jak to chodí v Jihomoravském kraji a co chceme zlepšit JiÏní Morava je m m domovem a mojí srdeãní záleïitostí. Málokter kraj se mûïe pochlubit tak rozmanit m kulturním a pfiírodním bohatstvím. Jihomoravsk kraj zahrnuje celkem sedm okresû. Svojí rozlohou a poãtem obyvatel se fiadí na ãtvrté místo v republice. RÛznorodé pfiírodní podmínky pak mají logicky vliv na zpûsob vyuïívání krajiny a na zpûsob Ïivota v konkrétní lokalitû. Témûfi 60 % tvofií zemûdûlská pûda, coï je v zvou k dal ímu rozvíjení intenzivní zemûdûlské v roby. Unikátem je rovnûï skuteãnost, Ïe zde najdeme více neï 90 % plochy vinic v rámci celé âr. Kromû toho patfiíme k regionûm s v znamn m ekonomick m potenciálem. Samotné mûsto Brno, které je centrem kraje, má nejvût í inovativní potenciál ze v ech mûst v âr, a stejnû jako celá jiïní Morava má znaãné pfiedpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Îivot v na em kraji je krásn, má v ak i fiadu úskalí. Pfiedev ím okresy Znojmo a Hodonín trápí vysoká nezamûstnanost, stále chybí potfiebná dopravní infrastruktura aè uï kvalitní silniãní spojení se sousedními regiony, nebo v samotném mûstû Brnû. Nejvût ím problémem, kter na první pohled není vidût, je stoupající zadluïení, které je dûsledkem patného hospodafiení posledních let. Neefektivní ãerpání úvûru z Evropské investiãní banky, placení anonymních poradcû, nev hodné centrální nákupy, ãerpání evropsk ch dotací na nesmyslné projekty, to je jen málo z fiady hfiíchû souãasného vedení kraje. Jako kandidát na hejtmana tyto problémy sleduji s velk m znepokojením. Dlouho jsem pûsobil jako fieditel krajského úfiadu, proto chci obãanûm nabídnout své zku enosti s fiízením kraje. Jsem pfiesvûdãen, Ïe v souãasné sloïité ekonomické situaci je jedin m fie ením zefektivnûní fungování jak krajsk ch institucí, tak státní správy. Kraj nemûïe po lidech chtít, aby se uskromnili, a pfiitom se sám chovat naprosto nehospodárnû, jak je tomu dosud. Na co kraj potfiebuje externí anonymní poradce, kdyï máme fiadu kvalitních pracovníkû? Proã jsou centrální nákupy draï í neï individuální zakázky? Na tyto a dal í otázky chci znát odpovûdi! Vûfiím proto, Ïe mé názory jihomorav tí voliãi sv mi hlasy ve volbách podpofií. Jen tak bude jiïní Morava tím skvûl m místem pro Ïivot, jak m jej chceme mít. 4

5 Pfiedstavení volebního ãela kandidátky Naši vinaři a zemědělci mají moji podporu! V âeské republice je to právû jiïní Morava, které se otázky zemûdûlství a vinafiství nejvíce dot kají. Obãanská demokratická strana vnímá venkov jako prostor pro vyváïenou podporu zemûdûlského podnikání, péãe o krajinu a ochranu Ïivotního prostfiedí. Zasadíme se proto o maximální sblíïení programû ministerstev zemûdûlství, místního rozvoje a Ïivotního prostfiedí s cílem vzájemnû propojit pûsobnost zákonû i finanãních podpor pro venkov. Základními principy zemûdûlské politiky ODS budou vïdy obhajoba a ochrana vlastnictví, podpora férového podnikání a posilování odpovûdnosti v ech podnikatelû a obyvatel venkova k obci a krajinû. Vûfiíme, Ïe tyto tradiãní konzervativní hodnoty mají na na em venkovû mnoho pfiíznivcû, a slibuji, Ïe je budu v maximálnû moïné mífie hájit. Rozumnou podporou ekologického zemûdûlství chceme pfiispût k ir í nabídce kvalitních potravin a zároveà k zachování pestrosti ãeské krajiny. V znamnou roli pro nás hraje podpora domácích potravin. Osvûtou spotfiebitele a kvalitní propagací chceme prezentovat potraviny z na eho kraje. PodpÛrn mi aktivitami posílíme rostoucí prestiï na eho vinafiství. Vína z jiïní Moravy dnes jiï smûle obstojí v celosvûtové konkurenci, takïe tím spí hodláme i nadále práci na ich vinafiû maximálnû podporovat. Víno je krví na eho kraje, na i vinafii musí b t v Evropû vidût a sly et. My jim v tom pomûïeme. Jifií Crha kandidát na hejtmana

6 Pfiedstavení volebního ãela kandidátky Seznamte se s našimi kandidáty Ing. arch. Vojtěch Mencl kandidát ã. 2 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1970 Ïenat, jedna dcera Vystudoval architekturu na Vysokém uãení technickém v Brnû. JiÏ témûfi 20 let pracuje jako urbanista a své zku enosti uplatàuje tfietí volební období v Zastupitelstvu Mâ Brno-stfied. Mezi jeho záliby patfií sport, pfiedev ím bûïecké lyïování a inline brusle, literatura faktu a v tvarné umûní. Proã kandiduji? V krajském zastupitelstvu chci pracovat pro rozvoj jiïní Moravy. Chci pfiispût k rozvoji mûst, obcí a na í krásné krajiny, k dobudování zcela nezbytn ch dopravních tahû, pfiedev ím spojení do Vídnû, a k pfiestavbû Ïelezniãního uzlu v Brnû. Za zásadní povaïuji rovnûï vybudování protipovodàové ochrany a zlep ení ãistoty vod v tocích a nádrïích. JiÏ 14 let je starostou Îabãic, které se fiadí mezi nejrychleji se rozvíjející obce na jiïní Moravû. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnû. Jeho nejvût ím koníãkem je pfiedev ím tfiíletá vnuãka Nikolka. Ve volném ãase se vûnuje myslivosti a kynologii. Má rád ve ker sport, pfiedev ím v ak fotbal, kter v minulosti závodnû hrál. Proã kandiduji? Chci vyuïít sv ch zku eností z komunální politiky, znalostí problematiky fungování obcí a práce v krajském zastupitelstvu. Dlouhodobû podporuji ãinnosti místních spolkû, které tvofií základ Ïivota v obcích a men ích mûstech. Mám zájem o rozvoji cykloturistiky a cestovního ruchu. Chtûl bych se rovnûï vûnovat otázkám Ïivotního prostfiedí a péãe o krajinu. 6 Mgr. Vladimír Šmerda kandidát ã. 3 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1959 Ïenat, 3 dûti, jedno vnouãe

7 Pfiehled kandidátû Kandidátní listina pro volby do Jihomoravského kraje 1 Ing. Bc. Jifií Crha místostarosta Blanska 2 Ing. arch. Vojtûch Mencl urbanista 3 Mgr. Vladimír merda starosta Îabãic 4 Rostislav Ko tial starosta Mikulova 5 Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA ekonom, právník 6 Mgr. Jifií imeãek zástupce fieditelky gymnázia v Kyjovû Hodonín 7 Karel Jurka místostarosta Vy kova Vy kov 8 Ing. Vojtûch Fabík starosta Únanova Znojmo 9 RNDr. Milo ifalda fieditel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu 10 Ing. Oldfiich tarha místostarosta Kufiimi 11 Ing. arch. Anna Procházková architektka 12 Jifií Kasala podnikatel, student Hodonín 13 Ing. Ivan Charvát starosta Slavkova Vy kov 14 Vlastimil Helma starosta Îidlochovic 15 Vladimír Stejskal starosta Letovic 16 Ing. Andrea Pazderová místostarostka Mâ Brno Královo-Pole 17 Mgr. Pavel Málek starosta Jevi ovic Znojmo 18 Bc. Martina Hiclová manaïerka obchodu 19 Ing. Jaroslav Dohnálek starosta Boskovic 20 JUDr. Zuzana Hermanová starostka Drnovic Vy kov 7

8 Pfiehled kandidátû Kandidátní listina p 21 Ing. Jana Baãíková, DiS. starostka Vacenovic Hodonín 22 Ing. Radim Tich, MBA fieditel projektu 23 MUDr. Petr Havel lékafi Znojmo 24 Libor Sadílek místostarosta Hustopeãí 25 Marek Pazall podnikatel Vy kov 31 JUDr. Jan Královec fieditel gymnázia v Letovicích 32 Michal Kadlec hostinsk 33 Ing. tefan ottník starosta Brani ovic Znojmo 34 Katefiina Hradilová podnikatelka Hodonín 35 Mgr. Bc. Richard Dufipekt ekonom, finanãní poradce 41 Tomá Kryl makléfi 42 Mgr. Franti ek Ondráãek starosta Rajhrardu 43 MUDr. Jana Novotná lékafika 44 Ing. Jan Helikar starosta Vranovic 45 Ludmila Adlerová místostarostka Mâ Nov Lískovec 51 Mgr. Petr Anto fieditel Z Nûmãiãky 52 Ing. Luká Witala, Ph.D. stavební inïen r 53 Ing. Jaroslav Pospí il úfiedník Hodonín 54 Ing. Franti ek Havífi podnikatel 55 Ing. Petr Klíma místostarosta Rosic 61 Ing. Jifií Flora starosta Vlko e Hodonín 8 62 Jifií ikula referent státní správy 63 JUDr. Pavel Ka ník místostarosta Hlohovce 64 Ing. Zdenûk Kadlc stavbyvedoucí 65 Bc. Hynek Julínek vedoucí Centra informaãních a komunikaãních technologií Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Vy kov

9 ro volby do Jihomoravského kraje 26 Ing. Alena ezníãková, MBA manaïerka IT 27 Ing. Jaroslav Hlou ek ekonom 28 Ing. Bc. Radomír DaÀhel daàov poradce 29 Ing. Dagmar Nepefiená investiãní techniãka, zástupce fieditele Zoo Parku Vy kov Vy kov 30 Ing. Josef Svoboda starosta Pohofielic 36 Mgr. Petr Orlick fieditel Z Osvûtimany Hodonín 37 Petr Slezák starosta Nûmãiãek 38 Ing. Jaroslav merda finanãní analytik Vy kov 39 Vladimír Ryba energetik 40 Bc. Lubomír Mlejnek starosta Kuchafiovic Znojmo 46 Martin Kühn kuchafi Vy kov 47 Jifií Dvofiáãek soukrom podnikatel Znojmo 48 Andrea iãicová manaïerka pfiístavu Hodonín 49 Luká Boula IT specialista 50 Bc. Pavel Hou È technik Znojmo 56 Antonín Îilka elektromechanik 57 Bohuslav Hlaviãka podnikatel 58 Miroslava Holasová úãetní 59 Bc. Oldfiich Vachala student 60 Mgr. Michal Politzer IT specialista 66 Libor Kosour 67 Roman Li ka 68 Franti ek Dobe 69 Bc. Karel Souãek 70 Ing. Robert rahol technicko-hospodáfisk pracovník Znojmo bankovní specialista stavební technik molekulární biolog IT specialista 9

10 Pfiedstavení volebního ãela kandidátky Rostislav Koštial kandidát ã. 4 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1960 Ïenat, dva synové Od roku 2006 je starostou mûsta Mikulov. Vystudoval stfiední zemûdûlskou a technickou kolu. Mezi jeho záliby patfií fotografování, snowboarding a sjezdové lyïování. Rád poslouchá rockovou a jazzovou hudbu, stejnû tak i klasiku. Proã kandiduji? Své zku enosti z vedení mûsta bych rád zúroãil na krajské úrovni. Chci se aktivnû podílet na rozvoji regionu, podporovat lokální zemûdûlce a producenty potravin. Ná kraj má obrovsk potenciál v agroturistice, proto se chci zasadit o její co nejvût í podporu. Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA kandidát ã. 5 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1967 rozveden, dvû dûti Vystudoval Provoznû-ekonomickou fakultu na Vysoké kole zemûdûlské v Brnû. V souãasnosti je ãlenem Zastupitelstva a Rady mûstské ãásti Brno-Sever. Mezi jeho záliby patfií cykloturistika, inline brusle, potápûní a sportovní rybolov. Proã kandiduji? Chtûl bych vyuïít své dosavadní pracovní zku enosti ze soukromého sektoru pro efektivní rozvoj Jihomoravského kraje v ekonomické oblasti. Mojí prioritou je otázka rozvoje venkova a podpora zemûdûlství. Mgr. Jiří Šimeček kandidát ã. 6 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1967 Ïenat, bezdûtn V souãasnosti pracuje jako zástupce fieditelky KlvaÀova gymnázia a Stfiední odborné koly zdravotnické a sociální v Kyjovû, kde jiï dfiíve pûsobil jako uãitel dûjepisu a obãanské v uky. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnû a dále absolvoval postgraduální studium historie na Filozofické fakultû Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho zájmy patfií historie, odborná literatura a literatura faktu, poznávací turistika, vinafiství a rekreaãní sport. Proã kandiduji? ProtoÏe Ïiji v malé obci a chci, aby ODS byla vidût a sly et i zde. 10

11 Pfiedstavení volebního ãela kandidátky Karel Jurka kandidát ã. 7 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1973 Ïenat, manïelka Jitka, 2 dûti V profesním Ïivotû se dlouhodobû vûnuje práci v oborech polygrafie a v poãetní techniky. Od roku 2009 je prvním místostarostou mûsta Vy- kov. Voln ãas tráví nejradûji s rodinou. Mezi jeho záliby patfií fotografování, hra na kytaru, cestování, turistika a historie. Proã kandiduji? V zastupitelstvu kraje bych rád zúroãil své nabyté poznatky a zku enosti z komunální politiky s jedin m cílem: B t prospû n svému kraji a vy- kovskému regionu. Jednou z priorit, kterou bych se rád zab val, je podpora podnikání, zamûstnanosti, jejich vzájemné provázanosti a souvisejícím rozvojem sluïeb a cestovního ruchu v na em regionu. Ing. Vojtěch Fabík kandidát ã. 8 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1959 Ïenat, bezdûtn Vystudoval Fakultu zahradnictví na Vysoké kole zemûdûlské v Brnû. Od roku 1990 pûsobí jako starosta obce Únanov. Mezi jeho záliby patfií ãetba, vinafiství a country hudba. Proã kandiduji? Své dlouholeté zku enosti komunálního politika bych chtûl vyuïít ve prospûch rozvoje kraje. Roli kraje vnímám pfiedev ím v oblasti kolství, dostupné a kvalitní lékafiské péãe a v boji proti kriminalitû. To jsou priority, kter m se chci vûnovat. 11

12 Volební program Pro kraj na plný úvazek! HOSPODAŘENÍ Stop dal ímu zadluïování Jihomoravského kraje. Nezodpovûdné pl tvání vefiejn mi prostfiedky brzdí rozvoj na eho kraje. Zavedeme transparentní v bûrová fiízení a nastavíme rovné podmínky pro v echny. Zlep íme elektronickou komunikaci úfiadu s obãany a obcemi, ãímï v raznû sníïíme provozní náklady kraje. Souãasné vedení kraje hospodafií s pomocí obrovsk ch úvûrû, tomu je potfieba zabránit. Nechceme, aby nezodpovûdné dluhy spláceli na i obãané. Rozhledny v údolí a podobné pfiedraïené projekty musíme zastavit. Evropské peníze chceme investovat do smyslupln ch projektû, jako jsou opravy silnic nebo tvorba pracovních míst. Tedy projektû, které jsou pro obãany na eho kraje opravdu uïiteãné. Spustíme webovou aplikaci vûnující se rozpoãtu kraje. Jeho podobu budou moci pfiipomínkovat sami obãané. Hospodafiení kraje se znaãnû zprûhlední a kaïd uvidí, kam jeho peníze putují. DOPRAVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ Vpustíme konkurenci na Ïeleznici v maximální moïné mífie. Zefektivníme integrovan dopravní systém v návaznosti na zamûstnavatele v kraji. Zlep íme dopravní infrastrukturu prioritou je pro nás propojení Brna s Vídní (silnice R52), Jihomoravského a Pardubického kraje (silnice R43 na Svitavy), silnice na Znojmo (silnice I/53) a Hodonín (silnice R55). Chceme brnûnské nádraïí a Ïelezniãní spojení s Evropou na úrovni 21. století. Dále budeme podporovat rozvoj brnûnského leti tû. Podpofiíme budování obchvatû mûst a obcí. Placení m tného na krajsk ch silnicích je pro nás nepfiípustné. Budeme rozvíjet vodní cestu BaÈÛv kanál a podporovat vodní dopravu obecnû. Pfiipravíme kvalitní podklady pro územní rozvoj kraje. Budeme podporovat mûsta a obce pfii pofiizování jejich územních plánû. Konkurenci na Ïeleznici jasné ANO. Konkurence je prospû ná ve v ech oborech lidské ãinnosti, nevidíme dûvod, proã by mûla b t doprava na jiïní Moravû v jimkou. Dûravé silnice jsou ostudou kraje, prostfiedky u etfiené na Ïeleznici pouïijeme k opravû silnic. VĚDA, VÝZKUM, INOVACE UdrÏíme Brno na pici v oblasti vûdy a v zkumu, Praze to na 2. místû slu í. I nadále budeme podporovat projekty propojující vûdu, v zkum a vysoké kolství. Chceme rozvíjet ãinnost Jihomoravského inovaãního centra, Technologického parku Brno a podporovat projekty typu CEITEC Science Park nebo Mezinárodní centrum klinického v zkumu ICRC. Chceme jít cestou úspû n ch moravsk ch vynálezcû, ne cestou ãínsk ch montoven. Vytvofiíme pro ãeské vûdce podmínky, aby z kraje neodcházeli za prací do zahraniãí. 12

13 VINAŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zemûdûlství je pro ná kraj stûïejním odvûtvím. Nesouhlasíme s daní z tichého vína. Roz ífiíme moïnosti ãerpání finanãních prostfiedkû z Programu rozvoje venkova âr. Budeme i nadále podporovat propagaci jiïní Moravy jako vinafiského regionu s dlouholetou tradicí. Budeme podporovat v stavby a rekonstrukce ãistiãek odpadních vod i kanalizací na území kraje. Zamûfiíme se na obnovu vodních tokû, rybníkû a nádrïí, chceme udrïet maximum vody v krajinû. Zajistíme efektivní protipovodàovou ochranu záplavov ch oblastí. Budeme pokraãovat v projektu ãisté brnûnské pfiehrady. Nepodpofiíme neopodstatnûná roz ifiování chránûn ch území na úkor mûst, obcí a soukrom ch vlastníkû. Budeme podporovat produkãní i sportovní rybáfie v na- em kraji. Chceme aktivnû podporovat místní producenty potravin, zlep íme jejich propagaci a cestu k zákazníkûm. Víno je krví na eho kraje, na i vinafii musí b t v Evropû vidût a sly et, my jim v tom pomûïeme. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A CESTOVNÍ RUCH Rozvineme krajsk program podpory pro zaãínající podnikatele. Prohloubíme spolupráci s profesními komorami za úãelem zlep ení podnikatelského prostfiedí a prezentace kraje zahraniãním investorûm. Zapojíme kraj do organizování zahraniãních misí pro podnikatele pûsobící na jiïní Moravû. Aktivnû podpofiíme kongresovou turistiku. Prioritou je pro nás podpora a rozvoj turisticky atraktivních lokalit. Zv íme prûmûrnou délku pobytu náv tûvníkû na eho kraje. 13

14 Volební program Zamûfiíme se na podporu velk ch nadregionálních akcí, které dûlají kraji dobré jméno. Chceme posílit napojení cyklotras do sousedního Rakouska, kde vidíme inspiraci pro efektivní propojení turismu s rozvojem celého regionu. Velká cena Brna, mezinárodní veletrhy, to jsou akce, které dûlají jiïní Moravû jméno ve svûtû. Budeme je proto i nadále podporovat. Turisté se v kraji pfiíli nezdrïí, pfiitom je tu tolik krásn ch lokalit. Chceme zdvojnásobit délku pobytu náv tûvníkû. Podpofiíme pofiádání v znamn ch sportovních akcí v kraji. Péãe o dítû je nesmírnû nároãná, my chceme rodinám co nejvíce pomáhat. Proto budeme podporovat zvy ování kapacit matefisk ch kol. Vytvofiíme diskusní platformu z fiad akademikû, pedagogû a rodiãû. Nechceme, aby kraj o kolství rozhodoval bez detailní znalosti názorû v ech zainteresovan ch skupin. Vybavíme sportovi tû bezpeãn mi brankami a dal ím kvalitním vybavením. Sport musí b t zábavou, ne noãní mûrou. 14 ŠKOLSTVÍ A SPORT Investice do vzdûlanosti chápeme jako investici do konkurenceschopnosti a zamûstnanosti. Zabezpeãíme plnohodnotnou, racionální a funkãní síè kol. Zlep íme propojení uãàovského a odborného kolství s praxí. Rozvineme systém stipendií pro uãàovské obory, v uãili tích a stfiedních kolách podpofiíme ty obory, které reflektují reálné potfieby pracovního trhu. Podpofiíme nová místa v matefisk ch kolkách. Do Brna patfií ligov fotbal i hokej a má na i podporu. Chceme mladé motivovat ke sportu, vytvofiíme systém podpory mlad ch talentû. Práce s mládeïí je nejlep í prevencí proti drogám a dal- ím sociálnû patologick m jevûm. Podpofiíme program na finanãní podporu sportovních zafiízení.

15 KULTURA A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Spolky a neziskové organizace jsou na imi partnery. Budeme se podílet na zachování kulturních památek a jejich vhodném vyuïití. Podpofiíme zapsání národní kulturní památky Slovanské hradi tû v Mikulãicích do seznamu UNESCO. Klíãová je pro nás podpora kulturních tradic, místních spolkû, tradic kulturního dûdictví a folklórních akcí. Za stûïejní povaïujeme spolupráci s Asociací nestátních neziskov ch organizací v oblasti sportu, volného ãasu, kultury, zdravotnictví, sociálních vûcí a Ïivotního prostfiedí. Jízda králû a krojové slavnosti dûlají jiïní Moravu Moravou. Proto chceme tyto akce co nejvíce podporovat. Kraj nemusí suplovat ty ãinnosti, které efektivnû zvládají neziskové organizace. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI Zachováme síè zdravotnick ch zafiízení v souãasném rozsahu. Budeme fie it problematiku tzv. sociální hospitalizace a sluïby dlouhodobé péãe. Podporujeme komplexnost sociálních sluïeb, tedy vzájemnou provázanost sociálních sluïeb, poradenství a prevence. Prosazujeme rovn pfiístup k financování sociálních slu- Ïeb mezi typy poskytovatelû na základû srovnání efektivity jednotliv ch sluïeb. Budeme i nadále rozvíjet spolupráci s neziskov m sektorem. Zdraví máme kaïd jenom jedno, proto budeme dbát na dostupnost zdravotní péãe pro v echny. Podporujeme rozvoj terénní sociální péãe pfied umísèováním potfiebn ch do rûzn ch typû sociálních zafiízení. SENIOŘI A DŮSTOJNÉ STÁŘÍ Zajistíme pokraãování projektû Senior Pas a Senior PointÛ. Chceme realizovat projekty vûnující se mezigeneraãnímu souïití, tedy projekty, které seniory neoddûlují, ale integrují. Podpofiíme aktivity zamûfiené na zvy ování kvality Ïivota seniorû, a to vãetnû podpory vzniku nadstandardních sluïeb pro dûstojné stáfií. Podporujeme mezigeneraãní projekty, které pomáhají Ïít dûstojné stáfií v blízkosti rodinn ch pfiíslu níkû. Harmonick vztah mezi generacemi je vizitkou vyspûlé spoleãnosti, proto budeme péãi o seniory vûnovat maximální pozornost. PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ Provûfiíme hospodafiení krajské spoleãnosti pro centrální nákupy (CEJIZA). Zavedeme transparentní v bûrová fiízení a elektronické aukce. Ve keré informace o prûbûhu a v sledcích jednotliv ch fiízení budou dostupné na internetu v reálném ãase. Zru íme institut anonymních poradcû hejtmana máme zku ené odborníky, nepotfiebujeme na eptávaãe bez mandátu voliãû. Není moïné, aby byly centrální nákupy v reïii kraje draï- í, neï individuální zakázky. 15

16 Podpory kandidátû Karel Jarůšek B val vynikající fotbalista Zbrojovky Brno a fotbalové reprezentace Karel JarÛ ek vyzpovídal svého dlouholetého kamaráda Jifiího Crhu. Cel rozhovor se toãil, jak jinak, neï kolem sportu. prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., dlouholetá pfiednostka 1. dûtské interní kliniky Lékafiské fakulty Masarykovy univerzity v Brnû poloïila tfii záludné otázky svému rodinnému známému Jifiímu Crhovi. Va i kandidátku tvofií zku ení komunální politici, je v tom nûjak zámûr? Ano, je to pfiesnû tak. Chtûli jsme, aby v krajsk ch volbách kandidovali zku ení komunální politici, ktefií mají detailní pfiehled o dûní v kraji, znají problémy sv ch regionû a jsou v úzkém kontaktu s obãany. Myslím, Ïe to je cesta, kterou se má politika ubírat. Pokud lidé osobnû znají svého zastupitele, starostu apod., mohou se na nûj snadnûji obracet se sv mi problémy. To je podle mû prav smysl politiky. Proto jsem rád, Ïe na na í kandidátce figurují dlouholetí starostové nebo obecní zastupitelé. Vztah mezi obãanem a politikem by nemûl konãit vhozením lístku do hlasovací urny. Dnes máme v kraji hejtmana, kter je zároveà poslancem, a to je rozhodnû patnû a na rozvoji kraje se Jirko, v pfiípadû Ïe bude zvolen hejtmanem, a já vûfiím, Ïe ano, co hodlá prosazovat v oblasti sportu? Od tebe jsem snad ani jinou otázku neãekal (smích). Rozvoji sportu budeme v na em programu vûnovat velkou pozornost. Chceme zavést koncepãní podporu sportu v Jihomoravském kraji. Oba dobfie víme, Ïe Brno by si zaslouïilo nov fotbalov stadion, je to ale bûh na dlouhou traè a já nechci dopfiedu nic slibovat. Chceme rovnomûrnû podporovat v echna sportovní odvûtví, fotbalem poãínaje a atletikou konãe. Jirko, o tobû je známo, Ïe jsi velk milovník fotbalu. Zahraje si je tû obãas aktivnû, nebo uï jsi spí e v roli fanou ka? Je pravda, Ïe poslední dobou jsem se k hraní fotbalu moc nedostal. Kdykoliv mám ale pfiíleïitost, rád si zahraju. V roli fanou ka jsem o poznání aktivnûj í, fandím na emu nároìáku, Zbrojovce v první lize a samozfiejmû blanensk m fotbalistûm, mezi kter mi mám fiadu kamarádû. KoneckoncÛ v rámci pfiedvolební kampanû mû ãeká série utkání, takïe se moïná potkáme pfiímo na hfii ti. Kometa, nebo Zbrojovka? Jsem patriot, takïe fandím v em regionálním klubûm a sportovcûm, ktefií reprezentují ná kraj. Máme tu skvûlé basketbalistky, excelentní baseballisty, stolní tenisty a fiadu dal ích. Pokud bych si mûl vybrat ãistû mezi Zbrojovkou a Kometou, tak nevím. Miluju sledovat hokej, je rychl, dynamick a napínav. Na druhou stranu jsem jiï od mala hrával fotbal. Mám to tedy tak padesát na padesát. to negativnû odráïí. Za sebe proto fiíkám, Ïe chci pro kraj pracovat na pln úvazek. Jako dlouholetou lékafiku mû zajímá, co chcete lidem nabídnout v oblasti krajského zdravotnictví. Rozhodnû chceme zachovat stávající síè nemocnic bez ohledu na to, kdo pfiíslu né zdravotnické zafiízení zfiizuje. Chceme dostupnou zdravotní péãi pro v echny obãany, aby bûïná péãe byla poskytována co nejblíïe obãanûm, tzn. v jednotliv ch okresech a pouze za super specializovanou péãí by pacienti dojíïdûli do center ve fakultních nemocnicích. Tento systém je nejefektivnûj í a nejekonomiãtûj í pro v echny zúãastnûné strany. Dále je tfieba fie it tzv. sociální hospitalizace, kdy pacient by jiï nemûl b t ve zdravotnickém zafiízení a pfiitom nejsou vytvofieny podmínky pro jeho umístûní na sociálním lûïku. Se stárnutím populace bude tento problém narûstat. Co vy dûláte pro své zdraví? Pfiiznám se, Ïe v tomto smûru mám velké rezervy. V minulosti jsem se hodnû vûnoval sportu, ale v souãasné dobû mi moc ãasu na sportování nezb vá. S pfiib vajícím vûkem si to ãím dál více uvûdomuji a hodlám to zmûnit. Volební magazín ODS, vychází jako pfiíloha ListÛ ODS, v tisk je zdarma Vydává ODS Publishing, s.r.o., a Hlavní kanceláfi ODS, Doudlebská 1699/5, Praha 4

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku 9 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V EVROPù A VE SVùTù Magdalena Hunãová KNIHOVNIâKA PROJEKTU PODNIKÁNÍ V SOCIÁLNÍ EKONOMICE 6 Osvûta a vzdûlávání na podporu sociálního podnikání v regionech Moravy a Vysoãiny SOCIÁLNÍ

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7

Rozpočet Městské části. Některé role jsou bonbonky strana 12. Praha 4. na rok 2008 strana 6 7 Jubilejní 10. reprezentační ples MČ Praha 4 8. března 2008 Žofín (Strana 28) MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVII ÚNOR 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál.

Klesá spotřeba elektřiny. Energetici investují dál. REGIONÁLNÍ INFORMACE A KONTAKTY ČERVEN 2009 HLAVNÍ TÉMA ENERGETIKA ZAOSTŘENO NA ARCHITEKTURU Kde skončí jaderný odpad? 4 Tomáš Sedláček a Jan Vejmělek 8 9 Stavby roku 2008 10 11 Klesá spotřeba elektřiny.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více