Volební magazín Jihomoravsk kraj. Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební magazín 2012. Jihomoravsk kraj. Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana"

Transkript

1 Jihomoravsk kraj Pro kraj na pln úvazek Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana

2 Úvodní slovo Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v fiíjnu 2012 budou pfiedev ím stfietem odpovûdné politiky s populismem. Chtûl bych pfiitom zdûraznit, Ïe na celostátní politiku nemají Ïádn vliv. Jsou pfiedev ím vystavením úãtu krajsk m vládám. Právû proto je úãast v tûchto volbách dûleïitá, protoïe jak se ukazuje, sociální demokracie se v fiadû krajû chovala velmi nezodpovûdnû. Kraje se zadlu- Ïovaly rychleji neï ústfiední vládní orgány. Zvy ovaly v daje na vlastní spotfiebu, na rozdíl od státní správy i na platy sv ch úfiedníkû, zatímco na investiãní rozvoj neziskového sektoru, kolství nebo sociálních sluïeb je sniïovaly. âeská republika si nezaslouïí opakování oranïové tsunami. ZároveÀ si uvûdomujeme, Ïe obãan tí demokraté nesou odpovûdnost ve sloïité ekonomické situaci v celé Evropû. Víme, Ïe provádíme ãasto nepopulární kroky, nûkdy kompromisní. Pfiesto je na ím cílem brzdit nebezpeãné zadluïování státu a usilovat o zv ení konkurenceschopnosti na í zemû. Opaãná cesta je ustoupit z reforem, zrychlovat zadluïování, dramaticky zvy ovat danû a zadûlávat tak na obrovské problémy uï v blízké budoucnosti. To je cesta ãeské levice. PovaÏujeme za alarmující, Ïe âssd v fiadû krajû spolupracuje s nereformovateln mi komunisty. Na ím cílem bude tyto oranïovo-rudé kartely rozbít a v krajích nepfiipustit. Pokud dostaneme dûvûru voliãû, budeme hledat takové koaliãní partnery, ktefií budou ctít rozpoãtovou disciplínu, coï je zvlá tû dnes mimofiádnû dûleïité. Obãanská demokratická strana postavila kvalitní kandidáty na hejtmanky a hejtmany. Je mezi nimi fiada nov ch tváfií, a to nejen na postech lídrû, ale i v rámci cel ch krajsk ch kandidátek. Mají moji plnou podporu. Hlas pro kandidáty ODS je hlasem pro odpovûdnou politiku. Petr Neãas pfiedseda vlády a ODS Ing. Jifií Crha kandidát na hejtmana Karel Jurka Vy kovsko Mgr. Vladimír merda Brno venkov Ing. arch. Vojtûch Mencl Brno mûsto Mgr. Jifií imeãek Hodonínsko 2 Ing. Vojtûch Fabík Znojemsko Rostislav Ko tial sko

3 Rozhovor s kandidátem na hejtmana Doufám, že populistickým slibům odzvonilo Ing. Jiří Crha Narozen: Vzdûlání: MU Brno, fakulta ekonomicko-správní, obor vefiejná ekonomie VUT Brno, fakulta elektrotechnická Vefiejné pûsobení: : vedoucí kanceláfie pfiednosty Okresního úfiadu : pfiednosta Okresního úfiadu : fieditel Krajského úfiadu Jihomoravského kraje Souãasná práce: místostarosta mûsta Blanska Jifií Crha stál deset let v ãele jihomoravského krajského úfiadu a své bohaté zku enosti nyní hodlá zúroãit v podzimních krajsk ch volbách, ve kter ch se uchází o post hejtmana. Zeptali jsme se proto na jeho názory, a to nejen ty politické. Jak byl vá motiv zapojit se aktivnû do nadcházejících voleb a co si myslíte o sv ch hlavních konkurentech? Mé angaïmá v roli fieditele úfiadu je vlastnû jedním z hlavních motivû, kter mû ke kandidatufie na post hejtmana pfiivedl. O dûní v kraji mám pfiehled a stávající situace mû silnû zneklidàuje. Já byl v Ïivotû vïdycky zvykl stavût a tvofiit, na souãasném vedení kraje a stylu jejich práce je ale vidût, Ïe chtûjí hlavnû bofiit. Krajsk úfiad ovlivàuje Ïivoty v ech lidí v regionu. Co byste rád v jeho fungování zmûnil, pokud ve volbách uspûjete? To by byl pomûrnû dlouh seznam, urãitû chci ale vylep- it jeho po ramocen obraz, zlep it komunikaci s voliãi a posílit transparentnost rozhodování. Je pro mû napfiíklad naprosto nemyslitelné zamûstnávat skupinu poradcû, o kter ch vefiejnost nic neví, pfiestoïe jsou placeni z penûz daàov ch poplatníkû, jak to praktikuje stávající hejtman. To je konkrétní ukázka toho, co kazí úfiadu reputaci. Pokud se nem lím, jste velk m zastáncem konkurence na Ïeleznici, je to tak? Ano. Otázka dopravní obsluïnosti je jedním z pilífiû na eho programu. Zpfiístupnûní Ïelezniãních tratí konkurenci v Jihomoravském kraji musí probûhnout co nejrychleji a v plném rozsahu. Jihomoravská ODS otevfiení soutûïe na Ïeleznici jednoznaãnû podporuje. Konkurenãní boj prospûje pfiedev ím cestujícím. Vy í nároky na kvalitu poskytovan ch sluïeb pfiinutí dopravce tyto poïadavky akceptovat. Z pfiíkladû na dálkov ch tratích vidíme, Ïe to není zanedbateln problém, a vefiejnost tento krok vítá. Z ãeho jste pfii tvorbû celkového volebního programu vycházeli? Nejvût í dûraz jsme kladli na konkrétní problémy, které obãany v na em kraji trápí. Bûhem pfiíprav jsem vedl nespoãet diskusí s obãany, zájmov mi sdruïeními, podnikateli a dal ími subjekty. Získali jsme tak reáln obraz o tom, co lidi v kraji skuteãnû trápí. Jsem proto pfiesvûdãen, Ïe ná program voliãe osloví a ve volbách jej ocení. Myslím, Ïe vefiejnost dnes uï dobfie rozli uje mezi tím, co je v kompetenci kraje, a co není. Nesmysln m nesplniteln m populistick m slibûm tak uï doufám definitivnû odzvonilo. Na závûr si dovolím odboãit od politiky. Jak nejradûji trávíte svûj voln ãas, pokud vám vûbec nûjak zb vá? Voln ãas trávím nejradûji s rodinou. V mládí jsem hodnû sportoval a i dnes se snaïím udrïovat v kondici. KdyÏ to poãasí dovolí, vyrazím na kolo, zahraji si s kamarády fotbal nebo tenis. Jakmile napadne první sníh, táhne mû to na lyïe. Jednou jsem zkusil i snowboard, ale modfiiny po celém tûle mû utvrdily v tom, Ïe to není nic pro mû. 3

4 Pfiedstavení kraje Jak to chodí v Jihomoravském kraji a co chceme zlepšit JiÏní Morava je m m domovem a mojí srdeãní záleïitostí. Málokter kraj se mûïe pochlubit tak rozmanit m kulturním a pfiírodním bohatstvím. Jihomoravsk kraj zahrnuje celkem sedm okresû. Svojí rozlohou a poãtem obyvatel se fiadí na ãtvrté místo v republice. RÛznorodé pfiírodní podmínky pak mají logicky vliv na zpûsob vyuïívání krajiny a na zpûsob Ïivota v konkrétní lokalitû. Témûfi 60 % tvofií zemûdûlská pûda, coï je v zvou k dal ímu rozvíjení intenzivní zemûdûlské v roby. Unikátem je rovnûï skuteãnost, Ïe zde najdeme více neï 90 % plochy vinic v rámci celé âr. Kromû toho patfiíme k regionûm s v znamn m ekonomick m potenciálem. Samotné mûsto Brno, které je centrem kraje, má nejvût í inovativní potenciál ze v ech mûst v âr, a stejnû jako celá jiïní Morava má znaãné pfiedpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Îivot v na em kraji je krásn, má v ak i fiadu úskalí. Pfiedev ím okresy Znojmo a Hodonín trápí vysoká nezamûstnanost, stále chybí potfiebná dopravní infrastruktura aè uï kvalitní silniãní spojení se sousedními regiony, nebo v samotném mûstû Brnû. Nejvût ím problémem, kter na první pohled není vidût, je stoupající zadluïení, které je dûsledkem patného hospodafiení posledních let. Neefektivní ãerpání úvûru z Evropské investiãní banky, placení anonymních poradcû, nev hodné centrální nákupy, ãerpání evropsk ch dotací na nesmyslné projekty, to je jen málo z fiady hfiíchû souãasného vedení kraje. Jako kandidát na hejtmana tyto problémy sleduji s velk m znepokojením. Dlouho jsem pûsobil jako fieditel krajského úfiadu, proto chci obãanûm nabídnout své zku enosti s fiízením kraje. Jsem pfiesvûdãen, Ïe v souãasné sloïité ekonomické situaci je jedin m fie ením zefektivnûní fungování jak krajsk ch institucí, tak státní správy. Kraj nemûïe po lidech chtít, aby se uskromnili, a pfiitom se sám chovat naprosto nehospodárnû, jak je tomu dosud. Na co kraj potfiebuje externí anonymní poradce, kdyï máme fiadu kvalitních pracovníkû? Proã jsou centrální nákupy draï í neï individuální zakázky? Na tyto a dal í otázky chci znát odpovûdi! Vûfiím proto, Ïe mé názory jihomorav tí voliãi sv mi hlasy ve volbách podpofií. Jen tak bude jiïní Morava tím skvûl m místem pro Ïivot, jak m jej chceme mít. 4

5 Pfiedstavení volebního ãela kandidátky Naši vinaři a zemědělci mají moji podporu! V âeské republice je to právû jiïní Morava, které se otázky zemûdûlství a vinafiství nejvíce dot kají. Obãanská demokratická strana vnímá venkov jako prostor pro vyváïenou podporu zemûdûlského podnikání, péãe o krajinu a ochranu Ïivotního prostfiedí. Zasadíme se proto o maximální sblíïení programû ministerstev zemûdûlství, místního rozvoje a Ïivotního prostfiedí s cílem vzájemnû propojit pûsobnost zákonû i finanãních podpor pro venkov. Základními principy zemûdûlské politiky ODS budou vïdy obhajoba a ochrana vlastnictví, podpora férového podnikání a posilování odpovûdnosti v ech podnikatelû a obyvatel venkova k obci a krajinû. Vûfiíme, Ïe tyto tradiãní konzervativní hodnoty mají na na em venkovû mnoho pfiíznivcû, a slibuji, Ïe je budu v maximálnû moïné mífie hájit. Rozumnou podporou ekologického zemûdûlství chceme pfiispût k ir í nabídce kvalitních potravin a zároveà k zachování pestrosti ãeské krajiny. V znamnou roli pro nás hraje podpora domácích potravin. Osvûtou spotfiebitele a kvalitní propagací chceme prezentovat potraviny z na eho kraje. PodpÛrn mi aktivitami posílíme rostoucí prestiï na eho vinafiství. Vína z jiïní Moravy dnes jiï smûle obstojí v celosvûtové konkurenci, takïe tím spí hodláme i nadále práci na ich vinafiû maximálnû podporovat. Víno je krví na eho kraje, na i vinafii musí b t v Evropû vidût a sly et. My jim v tom pomûïeme. Jifií Crha kandidát na hejtmana

6 Pfiedstavení volebního ãela kandidátky Seznamte se s našimi kandidáty Ing. arch. Vojtěch Mencl kandidát ã. 2 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1970 Ïenat, jedna dcera Vystudoval architekturu na Vysokém uãení technickém v Brnû. JiÏ témûfi 20 let pracuje jako urbanista a své zku enosti uplatàuje tfietí volební období v Zastupitelstvu Mâ Brno-stfied. Mezi jeho záliby patfií sport, pfiedev ím bûïecké lyïování a inline brusle, literatura faktu a v tvarné umûní. Proã kandiduji? V krajském zastupitelstvu chci pracovat pro rozvoj jiïní Moravy. Chci pfiispût k rozvoji mûst, obcí a na í krásné krajiny, k dobudování zcela nezbytn ch dopravních tahû, pfiedev ím spojení do Vídnû, a k pfiestavbû Ïelezniãního uzlu v Brnû. Za zásadní povaïuji rovnûï vybudování protipovodàové ochrany a zlep ení ãistoty vod v tocích a nádrïích. JiÏ 14 let je starostou Îabãic, které se fiadí mezi nejrychleji se rozvíjející obce na jiïní Moravû. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnû. Jeho nejvût ím koníãkem je pfiedev ím tfiíletá vnuãka Nikolka. Ve volném ãase se vûnuje myslivosti a kynologii. Má rád ve ker sport, pfiedev ím v ak fotbal, kter v minulosti závodnû hrál. Proã kandiduji? Chci vyuïít sv ch zku eností z komunální politiky, znalostí problematiky fungování obcí a práce v krajském zastupitelstvu. Dlouhodobû podporuji ãinnosti místních spolkû, které tvofií základ Ïivota v obcích a men ích mûstech. Mám zájem o rozvoji cykloturistiky a cestovního ruchu. Chtûl bych se rovnûï vûnovat otázkám Ïivotního prostfiedí a péãe o krajinu. 6 Mgr. Vladimír Šmerda kandidát ã. 3 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1959 Ïenat, 3 dûti, jedno vnouãe

7 Pfiehled kandidátû Kandidátní listina pro volby do Jihomoravského kraje 1 Ing. Bc. Jifií Crha místostarosta Blanska 2 Ing. arch. Vojtûch Mencl urbanista 3 Mgr. Vladimír merda starosta Îabãic 4 Rostislav Ko tial starosta Mikulova 5 Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA ekonom, právník 6 Mgr. Jifií imeãek zástupce fieditelky gymnázia v Kyjovû Hodonín 7 Karel Jurka místostarosta Vy kova Vy kov 8 Ing. Vojtûch Fabík starosta Únanova Znojmo 9 RNDr. Milo ifalda fieditel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu 10 Ing. Oldfiich tarha místostarosta Kufiimi 11 Ing. arch. Anna Procházková architektka 12 Jifií Kasala podnikatel, student Hodonín 13 Ing. Ivan Charvát starosta Slavkova Vy kov 14 Vlastimil Helma starosta Îidlochovic 15 Vladimír Stejskal starosta Letovic 16 Ing. Andrea Pazderová místostarostka Mâ Brno Královo-Pole 17 Mgr. Pavel Málek starosta Jevi ovic Znojmo 18 Bc. Martina Hiclová manaïerka obchodu 19 Ing. Jaroslav Dohnálek starosta Boskovic 20 JUDr. Zuzana Hermanová starostka Drnovic Vy kov 7

8 Pfiehled kandidátû Kandidátní listina p 21 Ing. Jana Baãíková, DiS. starostka Vacenovic Hodonín 22 Ing. Radim Tich, MBA fieditel projektu 23 MUDr. Petr Havel lékafi Znojmo 24 Libor Sadílek místostarosta Hustopeãí 25 Marek Pazall podnikatel Vy kov 31 JUDr. Jan Královec fieditel gymnázia v Letovicích 32 Michal Kadlec hostinsk 33 Ing. tefan ottník starosta Brani ovic Znojmo 34 Katefiina Hradilová podnikatelka Hodonín 35 Mgr. Bc. Richard Dufipekt ekonom, finanãní poradce 41 Tomá Kryl makléfi 42 Mgr. Franti ek Ondráãek starosta Rajhrardu 43 MUDr. Jana Novotná lékafika 44 Ing. Jan Helikar starosta Vranovic 45 Ludmila Adlerová místostarostka Mâ Nov Lískovec 51 Mgr. Petr Anto fieditel Z Nûmãiãky 52 Ing. Luká Witala, Ph.D. stavební inïen r 53 Ing. Jaroslav Pospí il úfiedník Hodonín 54 Ing. Franti ek Havífi podnikatel 55 Ing. Petr Klíma místostarosta Rosic 61 Ing. Jifií Flora starosta Vlko e Hodonín 8 62 Jifií ikula referent státní správy 63 JUDr. Pavel Ka ník místostarosta Hlohovce 64 Ing. Zdenûk Kadlc stavbyvedoucí 65 Bc. Hynek Julínek vedoucí Centra informaãních a komunikaãních technologií Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity Vy kov

9 ro volby do Jihomoravského kraje 26 Ing. Alena ezníãková, MBA manaïerka IT 27 Ing. Jaroslav Hlou ek ekonom 28 Ing. Bc. Radomír DaÀhel daàov poradce 29 Ing. Dagmar Nepefiená investiãní techniãka, zástupce fieditele Zoo Parku Vy kov Vy kov 30 Ing. Josef Svoboda starosta Pohofielic 36 Mgr. Petr Orlick fieditel Z Osvûtimany Hodonín 37 Petr Slezák starosta Nûmãiãek 38 Ing. Jaroslav merda finanãní analytik Vy kov 39 Vladimír Ryba energetik 40 Bc. Lubomír Mlejnek starosta Kuchafiovic Znojmo 46 Martin Kühn kuchafi Vy kov 47 Jifií Dvofiáãek soukrom podnikatel Znojmo 48 Andrea iãicová manaïerka pfiístavu Hodonín 49 Luká Boula IT specialista 50 Bc. Pavel Hou È technik Znojmo 56 Antonín Îilka elektromechanik 57 Bohuslav Hlaviãka podnikatel 58 Miroslava Holasová úãetní 59 Bc. Oldfiich Vachala student 60 Mgr. Michal Politzer IT specialista 66 Libor Kosour 67 Roman Li ka 68 Franti ek Dobe 69 Bc. Karel Souãek 70 Ing. Robert rahol technicko-hospodáfisk pracovník Znojmo bankovní specialista stavební technik molekulární biolog IT specialista 9

10 Pfiedstavení volebního ãela kandidátky Rostislav Koštial kandidát ã. 4 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1960 Ïenat, dva synové Od roku 2006 je starostou mûsta Mikulov. Vystudoval stfiední zemûdûlskou a technickou kolu. Mezi jeho záliby patfií fotografování, snowboarding a sjezdové lyïování. Rád poslouchá rockovou a jazzovou hudbu, stejnû tak i klasiku. Proã kandiduji? Své zku enosti z vedení mûsta bych rád zúroãil na krajské úrovni. Chci se aktivnû podílet na rozvoji regionu, podporovat lokální zemûdûlce a producenty potravin. Ná kraj má obrovsk potenciál v agroturistice, proto se chci zasadit o její co nejvût í podporu. Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA kandidát ã. 5 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1967 rozveden, dvû dûti Vystudoval Provoznû-ekonomickou fakultu na Vysoké kole zemûdûlské v Brnû. V souãasnosti je ãlenem Zastupitelstva a Rady mûstské ãásti Brno-Sever. Mezi jeho záliby patfií cykloturistika, inline brusle, potápûní a sportovní rybolov. Proã kandiduji? Chtûl bych vyuïít své dosavadní pracovní zku enosti ze soukromého sektoru pro efektivní rozvoj Jihomoravského kraje v ekonomické oblasti. Mojí prioritou je otázka rozvoje venkova a podpora zemûdûlství. Mgr. Jiří Šimeček kandidát ã. 6 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1967 Ïenat, bezdûtn V souãasnosti pracuje jako zástupce fieditelky KlvaÀova gymnázia a Stfiední odborné koly zdravotnické a sociální v Kyjovû, kde jiï dfiíve pûsobil jako uãitel dûjepisu a obãanské v uky. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brnû a dále absolvoval postgraduální studium historie na Filozofické fakultû Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho zájmy patfií historie, odborná literatura a literatura faktu, poznávací turistika, vinafiství a rekreaãní sport. Proã kandiduji? ProtoÏe Ïiji v malé obci a chci, aby ODS byla vidût a sly et i zde. 10

11 Pfiedstavení volebního ãela kandidátky Karel Jurka kandidát ã. 7 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1973 Ïenat, manïelka Jitka, 2 dûti V profesním Ïivotû se dlouhodobû vûnuje práci v oborech polygrafie a v poãetní techniky. Od roku 2009 je prvním místostarostou mûsta Vy- kov. Voln ãas tráví nejradûji s rodinou. Mezi jeho záliby patfií fotografování, hra na kytaru, cestování, turistika a historie. Proã kandiduji? V zastupitelstvu kraje bych rád zúroãil své nabyté poznatky a zku enosti z komunální politiky s jedin m cílem: B t prospû n svému kraji a vy- kovskému regionu. Jednou z priorit, kterou bych se rád zab val, je podpora podnikání, zamûstnanosti, jejich vzájemné provázanosti a souvisejícím rozvojem sluïeb a cestovního ruchu v na em regionu. Ing. Vojtěch Fabík kandidát ã. 8 do Zastupitelstva Jihomoravského kraje narozen v roce 1959 Ïenat, bezdûtn Vystudoval Fakultu zahradnictví na Vysoké kole zemûdûlské v Brnû. Od roku 1990 pûsobí jako starosta obce Únanov. Mezi jeho záliby patfií ãetba, vinafiství a country hudba. Proã kandiduji? Své dlouholeté zku enosti komunálního politika bych chtûl vyuïít ve prospûch rozvoje kraje. Roli kraje vnímám pfiedev ím v oblasti kolství, dostupné a kvalitní lékafiské péãe a v boji proti kriminalitû. To jsou priority, kter m se chci vûnovat. 11

12 Volební program Pro kraj na plný úvazek! HOSPODAŘENÍ Stop dal ímu zadluïování Jihomoravského kraje. Nezodpovûdné pl tvání vefiejn mi prostfiedky brzdí rozvoj na eho kraje. Zavedeme transparentní v bûrová fiízení a nastavíme rovné podmínky pro v echny. Zlep íme elektronickou komunikaci úfiadu s obãany a obcemi, ãímï v raznû sníïíme provozní náklady kraje. Souãasné vedení kraje hospodafií s pomocí obrovsk ch úvûrû, tomu je potfieba zabránit. Nechceme, aby nezodpovûdné dluhy spláceli na i obãané. Rozhledny v údolí a podobné pfiedraïené projekty musíme zastavit. Evropské peníze chceme investovat do smyslupln ch projektû, jako jsou opravy silnic nebo tvorba pracovních míst. Tedy projektû, které jsou pro obãany na eho kraje opravdu uïiteãné. Spustíme webovou aplikaci vûnující se rozpoãtu kraje. Jeho podobu budou moci pfiipomínkovat sami obãané. Hospodafiení kraje se znaãnû zprûhlední a kaïd uvidí, kam jeho peníze putují. DOPRAVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ Vpustíme konkurenci na Ïeleznici v maximální moïné mífie. Zefektivníme integrovan dopravní systém v návaznosti na zamûstnavatele v kraji. Zlep íme dopravní infrastrukturu prioritou je pro nás propojení Brna s Vídní (silnice R52), Jihomoravského a Pardubického kraje (silnice R43 na Svitavy), silnice na Znojmo (silnice I/53) a Hodonín (silnice R55). Chceme brnûnské nádraïí a Ïelezniãní spojení s Evropou na úrovni 21. století. Dále budeme podporovat rozvoj brnûnského leti tû. Podpofiíme budování obchvatû mûst a obcí. Placení m tného na krajsk ch silnicích je pro nás nepfiípustné. Budeme rozvíjet vodní cestu BaÈÛv kanál a podporovat vodní dopravu obecnû. Pfiipravíme kvalitní podklady pro územní rozvoj kraje. Budeme podporovat mûsta a obce pfii pofiizování jejich územních plánû. Konkurenci na Ïeleznici jasné ANO. Konkurence je prospû ná ve v ech oborech lidské ãinnosti, nevidíme dûvod, proã by mûla b t doprava na jiïní Moravû v jimkou. Dûravé silnice jsou ostudou kraje, prostfiedky u etfiené na Ïeleznici pouïijeme k opravû silnic. VĚDA, VÝZKUM, INOVACE UdrÏíme Brno na pici v oblasti vûdy a v zkumu, Praze to na 2. místû slu í. I nadále budeme podporovat projekty propojující vûdu, v zkum a vysoké kolství. Chceme rozvíjet ãinnost Jihomoravského inovaãního centra, Technologického parku Brno a podporovat projekty typu CEITEC Science Park nebo Mezinárodní centrum klinického v zkumu ICRC. Chceme jít cestou úspû n ch moravsk ch vynálezcû, ne cestou ãínsk ch montoven. Vytvofiíme pro ãeské vûdce podmínky, aby z kraje neodcházeli za prací do zahraniãí. 12

13 VINAŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zemûdûlství je pro ná kraj stûïejním odvûtvím. Nesouhlasíme s daní z tichého vína. Roz ífiíme moïnosti ãerpání finanãních prostfiedkû z Programu rozvoje venkova âr. Budeme i nadále podporovat propagaci jiïní Moravy jako vinafiského regionu s dlouholetou tradicí. Budeme podporovat v stavby a rekonstrukce ãistiãek odpadních vod i kanalizací na území kraje. Zamûfiíme se na obnovu vodních tokû, rybníkû a nádrïí, chceme udrïet maximum vody v krajinû. Zajistíme efektivní protipovodàovou ochranu záplavov ch oblastí. Budeme pokraãovat v projektu ãisté brnûnské pfiehrady. Nepodpofiíme neopodstatnûná roz ifiování chránûn ch území na úkor mûst, obcí a soukrom ch vlastníkû. Budeme podporovat produkãní i sportovní rybáfie v na- em kraji. Chceme aktivnû podporovat místní producenty potravin, zlep íme jejich propagaci a cestu k zákazníkûm. Víno je krví na eho kraje, na i vinafii musí b t v Evropû vidût a sly et, my jim v tom pomûïeme. PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A CESTOVNÍ RUCH Rozvineme krajsk program podpory pro zaãínající podnikatele. Prohloubíme spolupráci s profesními komorami za úãelem zlep ení podnikatelského prostfiedí a prezentace kraje zahraniãním investorûm. Zapojíme kraj do organizování zahraniãních misí pro podnikatele pûsobící na jiïní Moravû. Aktivnû podpofiíme kongresovou turistiku. Prioritou je pro nás podpora a rozvoj turisticky atraktivních lokalit. Zv íme prûmûrnou délku pobytu náv tûvníkû na eho kraje. 13

14 Volební program Zamûfiíme se na podporu velk ch nadregionálních akcí, které dûlají kraji dobré jméno. Chceme posílit napojení cyklotras do sousedního Rakouska, kde vidíme inspiraci pro efektivní propojení turismu s rozvojem celého regionu. Velká cena Brna, mezinárodní veletrhy, to jsou akce, které dûlají jiïní Moravû jméno ve svûtû. Budeme je proto i nadále podporovat. Turisté se v kraji pfiíli nezdrïí, pfiitom je tu tolik krásn ch lokalit. Chceme zdvojnásobit délku pobytu náv tûvníkû. Podpofiíme pofiádání v znamn ch sportovních akcí v kraji. Péãe o dítû je nesmírnû nároãná, my chceme rodinám co nejvíce pomáhat. Proto budeme podporovat zvy ování kapacit matefisk ch kol. Vytvofiíme diskusní platformu z fiad akademikû, pedagogû a rodiãû. Nechceme, aby kraj o kolství rozhodoval bez detailní znalosti názorû v ech zainteresovan ch skupin. Vybavíme sportovi tû bezpeãn mi brankami a dal ím kvalitním vybavením. Sport musí b t zábavou, ne noãní mûrou. 14 ŠKOLSTVÍ A SPORT Investice do vzdûlanosti chápeme jako investici do konkurenceschopnosti a zamûstnanosti. Zabezpeãíme plnohodnotnou, racionální a funkãní síè kol. Zlep íme propojení uãàovského a odborného kolství s praxí. Rozvineme systém stipendií pro uãàovské obory, v uãili tích a stfiedních kolách podpofiíme ty obory, které reflektují reálné potfieby pracovního trhu. Podpofiíme nová místa v matefisk ch kolkách. Do Brna patfií ligov fotbal i hokej a má na i podporu. Chceme mladé motivovat ke sportu, vytvofiíme systém podpory mlad ch talentû. Práce s mládeïí je nejlep í prevencí proti drogám a dal- ím sociálnû patologick m jevûm. Podpofiíme program na finanãní podporu sportovních zafiízení.

15 KULTURA A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Spolky a neziskové organizace jsou na imi partnery. Budeme se podílet na zachování kulturních památek a jejich vhodném vyuïití. Podpofiíme zapsání národní kulturní památky Slovanské hradi tû v Mikulãicích do seznamu UNESCO. Klíãová je pro nás podpora kulturních tradic, místních spolkû, tradic kulturního dûdictví a folklórních akcí. Za stûïejní povaïujeme spolupráci s Asociací nestátních neziskov ch organizací v oblasti sportu, volného ãasu, kultury, zdravotnictví, sociálních vûcí a Ïivotního prostfiedí. Jízda králû a krojové slavnosti dûlají jiïní Moravu Moravou. Proto chceme tyto akce co nejvíce podporovat. Kraj nemusí suplovat ty ãinnosti, které efektivnû zvládají neziskové organizace. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI Zachováme síè zdravotnick ch zafiízení v souãasném rozsahu. Budeme fie it problematiku tzv. sociální hospitalizace a sluïby dlouhodobé péãe. Podporujeme komplexnost sociálních sluïeb, tedy vzájemnou provázanost sociálních sluïeb, poradenství a prevence. Prosazujeme rovn pfiístup k financování sociálních slu- Ïeb mezi typy poskytovatelû na základû srovnání efektivity jednotliv ch sluïeb. Budeme i nadále rozvíjet spolupráci s neziskov m sektorem. Zdraví máme kaïd jenom jedno, proto budeme dbát na dostupnost zdravotní péãe pro v echny. Podporujeme rozvoj terénní sociální péãe pfied umísèováním potfiebn ch do rûzn ch typû sociálních zafiízení. SENIOŘI A DŮSTOJNÉ STÁŘÍ Zajistíme pokraãování projektû Senior Pas a Senior PointÛ. Chceme realizovat projekty vûnující se mezigeneraãnímu souïití, tedy projekty, které seniory neoddûlují, ale integrují. Podpofiíme aktivity zamûfiené na zvy ování kvality Ïivota seniorû, a to vãetnû podpory vzniku nadstandardních sluïeb pro dûstojné stáfií. Podporujeme mezigeneraãní projekty, které pomáhají Ïít dûstojné stáfií v blízkosti rodinn ch pfiíslu níkû. Harmonick vztah mezi generacemi je vizitkou vyspûlé spoleãnosti, proto budeme péãi o seniory vûnovat maximální pozornost. PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ Provûfiíme hospodafiení krajské spoleãnosti pro centrální nákupy (CEJIZA). Zavedeme transparentní v bûrová fiízení a elektronické aukce. Ve keré informace o prûbûhu a v sledcích jednotliv ch fiízení budou dostupné na internetu v reálném ãase. Zru íme institut anonymních poradcû hejtmana máme zku ené odborníky, nepotfiebujeme na eptávaãe bez mandátu voliãû. Není moïné, aby byly centrální nákupy v reïii kraje draï- í, neï individuální zakázky. 15

16 Podpory kandidátû Karel Jarůšek B val vynikající fotbalista Zbrojovky Brno a fotbalové reprezentace Karel JarÛ ek vyzpovídal svého dlouholetého kamaráda Jifiího Crhu. Cel rozhovor se toãil, jak jinak, neï kolem sportu. prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. Prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc., dlouholetá pfiednostka 1. dûtské interní kliniky Lékafiské fakulty Masarykovy univerzity v Brnû poloïila tfii záludné otázky svému rodinnému známému Jifiímu Crhovi. Va i kandidátku tvofií zku ení komunální politici, je v tom nûjak zámûr? Ano, je to pfiesnû tak. Chtûli jsme, aby v krajsk ch volbách kandidovali zku ení komunální politici, ktefií mají detailní pfiehled o dûní v kraji, znají problémy sv ch regionû a jsou v úzkém kontaktu s obãany. Myslím, Ïe to je cesta, kterou se má politika ubírat. Pokud lidé osobnû znají svého zastupitele, starostu apod., mohou se na nûj snadnûji obracet se sv mi problémy. To je podle mû prav smysl politiky. Proto jsem rád, Ïe na na í kandidátce figurují dlouholetí starostové nebo obecní zastupitelé. Vztah mezi obãanem a politikem by nemûl konãit vhozením lístku do hlasovací urny. Dnes máme v kraji hejtmana, kter je zároveà poslancem, a to je rozhodnû patnû a na rozvoji kraje se Jirko, v pfiípadû Ïe bude zvolen hejtmanem, a já vûfiím, Ïe ano, co hodlá prosazovat v oblasti sportu? Od tebe jsem snad ani jinou otázku neãekal (smích). Rozvoji sportu budeme v na em programu vûnovat velkou pozornost. Chceme zavést koncepãní podporu sportu v Jihomoravském kraji. Oba dobfie víme, Ïe Brno by si zaslouïilo nov fotbalov stadion, je to ale bûh na dlouhou traè a já nechci dopfiedu nic slibovat. Chceme rovnomûrnû podporovat v echna sportovní odvûtví, fotbalem poãínaje a atletikou konãe. Jirko, o tobû je známo, Ïe jsi velk milovník fotbalu. Zahraje si je tû obãas aktivnû, nebo uï jsi spí e v roli fanou ka? Je pravda, Ïe poslední dobou jsem se k hraní fotbalu moc nedostal. Kdykoliv mám ale pfiíleïitost, rád si zahraju. V roli fanou ka jsem o poznání aktivnûj í, fandím na emu nároìáku, Zbrojovce v první lize a samozfiejmû blanensk m fotbalistûm, mezi kter mi mám fiadu kamarádû. KoneckoncÛ v rámci pfiedvolební kampanû mû ãeká série utkání, takïe se moïná potkáme pfiímo na hfii ti. Kometa, nebo Zbrojovka? Jsem patriot, takïe fandím v em regionálním klubûm a sportovcûm, ktefií reprezentují ná kraj. Máme tu skvûlé basketbalistky, excelentní baseballisty, stolní tenisty a fiadu dal ích. Pokud bych si mûl vybrat ãistû mezi Zbrojovkou a Kometou, tak nevím. Miluju sledovat hokej, je rychl, dynamick a napínav. Na druhou stranu jsem jiï od mala hrával fotbal. Mám to tedy tak padesát na padesát. to negativnû odráïí. Za sebe proto fiíkám, Ïe chci pro kraj pracovat na pln úvazek. Jako dlouholetou lékafiku mû zajímá, co chcete lidem nabídnout v oblasti krajského zdravotnictví. Rozhodnû chceme zachovat stávající síè nemocnic bez ohledu na to, kdo pfiíslu né zdravotnické zafiízení zfiizuje. Chceme dostupnou zdravotní péãi pro v echny obãany, aby bûïná péãe byla poskytována co nejblíïe obãanûm, tzn. v jednotliv ch okresech a pouze za super specializovanou péãí by pacienti dojíïdûli do center ve fakultních nemocnicích. Tento systém je nejefektivnûj í a nejekonomiãtûj í pro v echny zúãastnûné strany. Dále je tfieba fie it tzv. sociální hospitalizace, kdy pacient by jiï nemûl b t ve zdravotnickém zafiízení a pfiitom nejsou vytvofieny podmínky pro jeho umístûní na sociálním lûïku. Se stárnutím populace bude tento problém narûstat. Co vy dûláte pro své zdraví? Pfiiznám se, Ïe v tomto smûru mám velké rezervy. V minulosti jsem se hodnû vûnoval sportu, ale v souãasné dobû mi moc ãasu na sportování nezb vá. S pfiib vajícím vûkem si to ãím dál více uvûdomuji a hodlám to zmûnit. Volební magazín ODS, vychází jako pfiíloha ListÛ ODS, v tisk je zdarma Vydává ODS Publishing, s.r.o., a Hlavní kanceláfi ODS, Doudlebská 1699/5, Praha 4

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU: âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 1 /1 1 Z OBSAHU: Dopis prezidenta âma ãlenûm Informace z ãinnosti v boru âma Informace o ãinnosti âma ManaÏersk svazov fond Kluby manaïerû RÛzná sdûlení

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více