EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN"

Transkript

1

2 EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brn I Betlémský kostel, kostel J. A. Komenského (Červený kostel) kazatelé: Ji í Gruber, Olga Tydlitátová, fará ka seniorátní fará i: Ji í Šimsa a Marta Ţidková kurátor: Václav Matoulek Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brn II Blahoslav v d m, Lidická 79, Brno, tel: kazatelé: Jaroslav Vítek a Ond ej Kolá, fará i kurátor: Jaroslav Kučera Farní sbor ČCE v Brn Husovicích Netušilova 26, Brno, tel: 545 kazatel: Št pán Hájek, fará kurátor: Vladimír Zikmund, seniorátní kurátor Farní sbor ČCE v Brn Ţidenicích Kostel Jílkova, fara Konečného 8, tel: 530 kazatelé: Pavel Kašpar, nám stek synodního seniora Romana Špačková, fará ka kurátor: Miroslav Ma ák, nám stek seniorátního kurátora Diakonie ČCE st edisko v Brn Hrnčí ská 27, Brno, tel: 549 editel: Jan Sob slavský Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociáln právní St ední zdravotní škola Evangelické akademie Šimáčkova 1, editelka: Hana Svobodová konfirmandé Setkávání brn nský evangelický m síčník. Ročník 201 I). Vydávají sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II. Odpov dní redakto i: Ji í Gruber, Jaroslav Vítek. Obálka Iva T mová. Registrováno pod číslem MK ČR E Doporučená cena jednotlivého čísla 12 Kč. Roční p edplatné Kč, sponzorské 150 Kč. Vychází 10x ročn s finanční podporou tatutárního m sta Brna.

3 ÚVODNÍK Má to cenu se modlit? Moţná, ţe vám také p išla ová p íloha, která nám ukázala nesmírnou velikost a nádheru vesmíru, kterou se poda ilo Američan m zdokumentovat díky fantastickému dalekohledu Hubble. Tento teleskopický p ístroj o váze 11 tun byl vynesen na ob ţnou dráhu v roce 1řř0. Nyní se nachází mimo naši atmosféru, krouţí kolem Zem ve výšce 5ř3 km a je schopen zachytit obraz vesmírných t les z hloubky kosmu. Museli bychom vzít do ruky učebnice fyziky (a cht la jsem íci zopáknout si, jaká je vzdálenost m ená ve sv telných rocích apod.), ale od dob našeho mládí šel výzkum i názvosloví natolik kup edu, ţe pokud jsme laici, nemáme nárok pochopit, jak je to moţné. M ţeme ţasnout nad nádherou hry barev a sv tel zobrazených mlhovin a pot šit se zobrazením naší planety, kde lze rozpoznat obrysy sv tadíl, tak jak je známe, kdyţ otáčíme globusem. Auto i prezentace pro nás p ipravili téţ modelové zobrazení vesmírných t les ve zmenšeném m ítku, abychom si dokázali alespo trochu p edstavit vzájemné velikostní proporce. Naše planeta Zem se stala tečkou, které jsme si povšimli, aţ kdyţ k ní kursorem p ibyla šipka. Doprovodné texty a sugestivní hudba, která jednotlivé obrázky provázela, splnily své. P esv dčiv ukázaly zanedbatelnost jednotlivého člov ka a jeho problém ve srovnání s vesmírným megaprostorem. V textu je to vyjád eno slovy: My všichni se nacházíme na tomto tit rném bod. Všechny naše války, všechny naše problémy, naše velikost a ubohost, naše celá technika, naše um ní a pokrok, naše civilizace, naše fauna a flora, všechny rasy a náboţenství, všechny vlády, zem, státy, naše nad je, to je 6 miliard bytostí ve stálém pohybu. S nap tím jsem čekala, jaký text p ijde na samotný záv r. A p išel: Uţij si pohled na svoji planetu, sv j sv t, sv j domov, svoji Zemi, své m sto, sv j d m je to to jediné, co naše d ti po nás zd dí Co vy na to? Také sdílíte pocit, ţe takto to p ece není? Sv t vznikl z v le Boţí, a ţe je tak fantasticky krásný a dokonalý, nás jen utvrzuje v jistot, ţe se to nestalo náhodou. Zárove v íme, ţe ani jeho konec nebude dílem náhody nebo vystup ované lidské zv le. Nepodlehn me tudíţ skepsi, ţe jsme nickou v mega vesmíru vţdy nám zní v uších verše proroka Izajáše: Neboj se, já jsem t vykoupil, povolal jsem t tvým jménem, jsi m j. Nebo z epištoly Galatským: Protoţe jste synové, poslal B h do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak uţ nejsi otrok, nýbrţ syn, a kdyţ syn, tedy z moci Boţí i d dic. Pán B h se od nás nevzdálil na sv telné roky, to jen nám to trvá n kdy adu rok, neţ k n mu op t nalezneme cestu a začneme vyuţívat té lidstvem nedocen né šance, ţe mu v modlitbách m ţeme p edkládat své starosti, vyznávat svá selhání, obavy a úzkosti a tiše Ilustrace na obálce: Iva T mová - Blahoslav v d m - varhany 25

4 čekat na jeho radu a pomoc. N kdy se nám zdá, ţe B h p íliš dlouho mlčí, a začínáme být netrp liví. Máme také pochybnost, jak a za co se vlastn smíme modlit. Sv. Augustin k tomu ekl: Dobrota našeho Pána se projevuje v tom, ţe nám často nedává to, co chceme, aby se nám dostalo toho, co bychom m li chtít. Na záv r bych se ješt cht la pozastavit u výroku, ţe svým potomk m nemáme co jiného nabídnout jako d dictví neţ planetu Zemi. Domnívám se, ţe v ící rodiče i prarodiče v dí, ţe skrze víru získaná nadčasová nad je je tou hodnotou, která svým významem p evyšuje všechny hmotné statky. Ud lat vše pro její posilování, ší ení a povzbuzování je pro nás program na celý ţivot. Kdo ochrání naše malé i dosp lé d tí p ed pocitem osam lostí, zklamání, stresu nebo aţ zoufalství? Který tým léka vymyslí medikamenty na ztrátu chuti ţít, na apatii či lhostejnost? Vím, ţe neexistuje jednoznačné a rychlé ešení. Snad nás povzbudí op t sv. Augustin svým známým výrokem: D lej sám, co dokáţeš, a modli se o to, co nedokáţeš, a B h ti dá, abys to dokázal. Boţe, ty jsi zde, i kdyţ mlčíš. Tob vd číme za celý vesmír, za nádheru slunce, hv zd, hor a mo í. Je dobré, ţe t známe, je dobré, ţe jsi. Jana Slámová BYLO Velbloudá i táhnou Betlémským kostelem Letošní d tskou vánoční slavnost ovládl sv t zv davých velbloudá. Učitelé NŠ s d tmi uvedli hru Tomáše Najbrta Sv t se m ní. Byli jsme op t sv dky 26

5 kaţdoročního zázraku, kdyţ se po sobotní rozpačité generální zkoušce, na níţ byla p ítomna p lka účinkujících, v ned li 1ř. prosince vylouplo sv ţí, s gustem zahrané p edstavení, které neobvykle velký počet návšt vník shromáţd ní odm nil potleskem. Roztomilé bylo vystoupení d tí p edškolního v ku své íkání doplnily veselými hlásky zvonk. Čtvrtá adventní ned le v našem sboru byla p knou branou k vánočním svátk m. Chanuka v Blahoslavov dom Olga Tydlitátová V ned li 1ř. prosince minulého roku se v Blahoslavov dom - tuším, ţe poprvé od jeho zaloţení - slavila ţidovská chanuka. Sedmiramenný svícen samoz ejm nesm l chyb t. Celkový dojem kazil pouze fará, který si odmítl sundat evangelický talár a nechat si nar st plnovous. Ale i tak nám vánoční hra "Chanuka v Betlém " hezky p ipomn la, na co čekali a na co nečekali lidé p ed dv ma tisíci lety v jednom zapadlém kout sv ta. Ond ej Kolá Sci-fi v Židenicích P i bohosluţbách na čtvrtou adventní ned li zahrály ţidenické d ti vánoční hru Ţivý betlém s K ovi áky od hronovského fará e Michala Kitty. D j hry je 27

6 zasazen do p edvánočního času v roce Práv probíhá sch ze ţidenického staršovstva, na které se eší problém Vánoc. N koho napadne, ţe by se mohlo zahrát vánoční divadlo a ţe by se mohla poprosit rodina Umbabových z Afriky, kte í p ijali k es anství uţ v roce Velikánská rodina Umbabových podle bible a starého papírového betlému, který kdysi sboru v novala sestra Slámová, nacvičí vánoční zv st, která nakonec osloví i lidi v budoucnosti. D kujeme všem malým herc m, kterých bylo letos t icet, od t íletých aţ po čtrnáctileté, za skv lé provedení. Stínohra v Husovicích Romana Špačková D tská vánoční slavnost se v našem husovickém sboru konala poslední adventní ned li, tedy 1ř. prosince. Tradiční doba konání, to jest v odpoledních hodinách, kdy je jiţ venku tma, se nám letos hodila. Tma byla dokonce podmínkou úsp chu p ipravované vánoční hry, protoţe jsme tentokrát s d tmi nacvičili stínohru. N kolik d tí si týden p ed vystoupením dom odneslo loutky (pastý e, ovečky, pejska a and la), aby se je naučily vodit. Text hry nebyl náročný, d raz spočíval na vizuální stránce. Podstatnou součástí hry byl však také hudební doprovod, který obstarala druhá skupinka d tí jako p vecký sbor a mládeţ v nástrojovém obsazení klávesy, flétna a dvoje housle. I kdyţ na nácvik, jako snad kaţdý rok, nebyl dostatek času, hra se díky soust ed nému nasazení d tí velmi povedla, coţ diváci ocenili potleskem a ţádostí o p ídavek. Po divadle jsme si všichni společn zazpívali koledu a po 28

7 modlitb se pod vánočním stromečkem rozdávaly dárky. Letošní vánoční slavnost všechny pot šila. Dita Sta ková BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ Podobenství o soudci a vdov (Lk 18,1-8) Co to je za typ modliteb, v nichţ je t eba nep estávat a neochabovat? Druh modlitby je hodn. D leţité jsou jist všechny. V kaţdém typu modlitby hrozí stagnace. V modlitbách d kovných, v chválách, v p ímluvách. Moţná je tu ovšem naznačeno, v kterém druhu modlitby je nejv tší hrozba rezignace, vyho ení, ot es víry. Kde je tedy skoro nutné znát p edem rizika, a podobenství je moţno p ijmout jako prevenci. O jaké modlitby tedy jde, v nichţ p edevším je t eba vytrvalosti? Pán B h je srovnáván s nespravedlivým pozemským soudcem, spíš s karikaturou soudce. Snad není nesprávné vyvodit, ţe jde tedy o modlitby, jeţ se obracejí k Bohu jako k dokonalému a spravedlivému Soudci. Jsou to úp nlivé prosby o spravedlnost, zastání, prosazení práva, tam, kde jde člov ku opravdu o hodn, kde ho nespravedlnost krut souţí a kde nemá mnoho prost edk, jak se sám spravedlnosti domoci. Jako ta vdova. P ípadn m ţe člov k mít i n jaké ty pozemské prost edky k dobývání spravedlnosti, ale vzdává se jich, pokud by jejich vedlejším účinkem bylo rozmnoţení nespravedlnosti, nechává tedy biblickým slovníkem ečeno pomstu Pánu. Dále čteme, ţe to je modlitba vyvolených Boţích. Coţ m ţe znít našim uším provokativn. V celém podobenství jde o spravedlnost. A zrovna 29

8 vyvolenost se nám m ţe jevit jako cosi extrémn nespravedlivého. Je to mín no tak, ţe Pán B h se zastane svých oblíbenc? A ti ostatní mají prost sm lu? Jen v náznaku dvojí moţné ešení: a) Kdyţ si u vyvolenosti začnu hrát s pojmy, pak se p es vybranost, vyt íbenost, prot íbenost dostanu aţ k ryzosti, pročišt nosti. Boţí vyvolení to jsou ti starozákonní ryzí, p ímí, spravedliví. Pro klid duše m ţeme z novozákonní perspektivy mluvit rad ji o ospravedln ných a očišt ných, o t ch, kterým Duch dává odlišit skutečná práva od domn lých práv, a tedy právem volají po zjednání práva. b) Domáhat se spravedlnosti zrovna na Pánu Bohu není nic samoz ejmého. Takţe vlastn všichni, kdo k n mu volají, jsou ti, kdo se nechali zavolat, povolat, takţe te v dí, jak a kam volat. Modlitby, o n ţ p edevším jde v podobenství, jsou modlitby typu Maranatha! Pane p ij, p ij brzy a zjednej právo! Aspo tak si vykládám záhadný dodatek o p íchodu Syna člov ka na zem. Kterýţto p íchod by taky prý mohl vyjít naprázdno, kdyţ p i n m nebude nalezena víra. Snad ţe by víra on ch modlitebník, na jejichţ volání Syn člov ka zareaguje, vyhasla zrovna v tu chvíli, kdy by byla konečn napln na, takţe by Syn člov ka nenašel nikoho, kdo by ješt o spravedlnost stál, v il v její existenci, dokázal ji p ijmout? Asi jako kdyby soudce v podobenství konečn vdov vyhov l, ale ona by, usouţená, tou dobou propadla nenávratn šílenství. To je docela d sivá p edstava. I proto moţná toto podobenství: neustávejte v modlitbách, neochabujte v d v e, a se to proboha nestane! Modlitba typu Maranatha taky tuší, ţe jsou k ivdy, nespravedlnosti, začarované kruhy, pro n ţ není v rámci tohoto sv ta dokonalé nápravy, to aţ v tom sv t p icházejícím. Snad jde o modlitby velmi osobní a emocionáln angaţované. Smiluj se nade mnou, Boţe, nebo po mn šlape člov k... (Ţ 56,2). Smiluj se nade mnou, Boţe, nebo po mn šlape instituce, systém, nebo vidím pošlapávání d stojnosti a práva mých bliţních a rve mi to vnit nosti... A myslím, ţe sem pat í i k ik t ch, kdo jsou zamotaní v bludných kruzích, nefunkčních vzorcích, do jejichţ kola nebyli vpleteni jen vlastní vinou. Snaţí se nenechat se p emoci zlem, ale p emáhat zlo dobrem, jenţe ono se to neda í a neda í, okolnosti válcují a válcují... A jsou to modlitby rizikové, protoţe u nich hrozí zdvojení nespravedlnosti. K souţení samému se p ipojí souţení nad nemoţností dovolat se pomoci. Ona evangelijní obrana k ik do nebes, jako by naráţela na zacpané uši. Ţádná odpov, ţádný posun. A tu podobenství radí: milí usouţení modlitebníci, vy ţíznící po spravedlnosti a vymotání ze sítí, vezm te rozum do hrsti: Vid li jste, jak ten gauner soudce nakonec povolil? Zjednal právo. A p itom to byl gauner nad gaunery ve stavu soudcovském! Jak by dokonalý a spravedlivý Soudce, k n muţ se modlíte Otče náš, mohl neodpov d t, nezastat se vás! To p ece odporuje zdravému rozumu, ţe by se na vás vykašlal. On odpoví. Ujme se vaší p e. Tak vytrvejte. 30

9 MODLITBA Soudce všeho sv ta, Bože, Otče náš, osv cuj náš rozum a cit, a nám vždycky včas dojde, že ty odpovíš, když se t budeme dovolávat v našich bolavých životních kauzách. Sy nás zkušeností své pomoci. Živ ohe našich modliteb, a nikdy neuhasne. Amen. Dagmar Oupická (*1řŘ1) je fará ka ochranovského sboru p i ČCE v Jablonci nad Nisou. ČTY IKRÁT Z BRNA Prostor našich bohoslužebných shromážd ní ČERVENÝ KOSTEL, tak jako kaţdá budova, v sob nese stopy doby, ve které vznikl. Bylo to krátce po protestantském patentu (1Ř61), který dal evangelické církvi stejná práva a postavení, jeţ m la dosud pouze církev ímská. Naši p edkové se konečn mohli projevit jako ádná církev a místo pouhé modlitebny bez v ţí, klenutých oken a zvon si mohli postavit kostel se všemi obvyklými atributy. Jako projev náboţenské tolerance jim bylo p id leno lukrativní místo v prostoru práv zbouraných m stských hradeb na míst k íţení nov vznikajících m stských bulvár. Projekt p ipravil víde ský architekt Heinrich Ferstel, pozd ji proslulý stavbou Votivního chrámu ve Vídni, který nese podobné rysy. Symbolika kostela je zaloţena na dvanácti sloupech, které nesou klenbu, podobn jako se církev opírá o sv dectví dvanácti apoštol. Mezi nimi stojí deset svícn, podobn jako v jeruzalémském chrámu. Kazatelna je vyzdobena motivy čty evangelist podle knihy Zjevení (orel, býk, lev a člov k). P vodní krucifix na oltá i byl ješt p ed válkou nahrazen prostým d ev ným k íţem, který je symbolem vzk íšení. Luterské uspo ádání včetn ohrádky, kde se klečelo p i p ijímání, z stalo po p evzetí českobratrským sborem nevyuţité a fresky nad oltá em byly zakryty. P ed n kolika lety byl ke kamennému vybavení (sv tlý mramor) zhotoven d ev ný st l Pán a čtecí pult (bíle mo ený dub). Na stole a na kazateln jsou pokrývky, jejichţ barva p ipomíná p íslušnou část liturgického roku. Z k estní kaple byla p ed p ti lety do chrámové lodi p esunuta k titelnice, protoţe k est d tí jiţ není rodinnou slavností, ale součástí bohosluţeb. P ed dv ma lety se téţ poda ilo najít t i z šesti ztracených svícn z oltá e, které nyní zapalujeme p i kaţdé bohosluţb. P ed Vánocemi byla v interiéru po šedesáti letech odkryta pam tní deska, na níţ jsou jména padlých člen sboru z doby první sv tové války. Polovina jmen je n mecká, polovina zní česky. Pod jmény je nápis, který v p ekladu zni: Nech nikdy nejsou zapomenuta jména t ch, kte í pro národ a vlast poloţili ţivot, nebo láska nikdy nep estává. Ji í Gruber 31

10 BLůHOSLůV V D M. Moţná to zp sobil jenom et z náhod. Moţná cht l stavitel p ed málem devadesáti lety skutečn jenom vybudovat konferenční sál v p ipravovaném konferenčním centru evangelické církve v tehdejším zemském hlavním m st Brn a pouze okolnosti mají na sv domí, ţe se sál začal pouţívat jako bohosluţebný prostor, coţ trvá. A uţ to zp sobilo cokoli, ve velkém sále Blahoslavova domu člov ku nezbývá, neţ všímat si pr čelí. To je p itom uspo ádáno s nemilosrdnou symetrií: v podélné ose sálu, tedy v samém st edu prostoru p ed pr čelní st nou, je st l Pán, nevysoko nad ním kazatelna. Obojí je p itom opat eno výzdobou jednoduchými k es anskými symboly; jiné ozdoby ani ozd bky tu nikde nejsou. Vystihuje to prostor pro obecenství Boţího slova, pomáhá účastníkovi dát se zaujmout bohosluţebným d ním. Vynalézavé barevné ešení interiéru je stále schopno (p estoţe uţ také má odslouţeno málem čty i desetiletí) soust edivému zám ru pozoruhodn napomoci. Jaroslav Vítek KOSTEL V ŽIDENICÍCH. Interiér kostela ČCE v Ţidenicích sd luje, ţe je k es anským kostelem. Vp edu je k íţ, st l Pán a jakýsi náznak kazatelny. Byl postaven ve funkcionalistickém slohu v r. 1ř35, koncem války byl zasaţen p i bombardování. Po válce byl opraven, funkcionalistický sloh interiéru nebyl zachován. Strop a balkon a také čelo kostela získalo d ev né ost ní. V roce 1ř74 byl interiér upraven podle Zejfartova návrhu. Byl odstran n p vodní st l Pán a kazatelna, obojí v bílé barv, a byly nahrazeny stolem kazatelnou v jednom kuse. Na čelní st nu bylo pov šeno p t pom rn velikých d evo ezeb znázor ujících čty i evangelisty a dobrého pastý e. Bylo také odstran no p vodní osv tlení a nahrazeno čtvercovými sv tly na bočních stranách kostela. Do čela kostela byl postaven k íţ. V devadesátých létech, p i malování kostela, byly d evo ezby, které dusily prostor kostela, sundány, kostel dostal sv tlejší barvy (návrh arch. Zory Zelené). V r. 1řř4 byl kostel prohlášen kulturní památkou. Pavel Kašpar HUSOVICKÁ MODLITEBNů vznikala postupn z byt. Dnešní podoby nabyla v roce 2004, kdy byly probourány poslední vnit ní zdi a nahrazeny nosným sloupem. Vznikl tak jeden celistvý bohosluţebný prostor, který má momentáln kapacitu 106 míst k sezení. Výtvarné ešení je dílem brn nského výtvarníka Milivoje Husáka, který nejenţe navrhl nový st l a nové osv tlení, ale také vlastnoručn vybarvil nápisy na zdech. Texty t chto nápis vybral husovický fará, jsou t i a mají evokovat víru, lásku a nad ji. Zvláštností prostoru je "galerie jednoho díla", kde vystavovali zatím Milivoj Husák, Jan Šimek a Petr Baran. Naše modlitebna není velká a z r zných d vod není ideální. Ti, kte í sem chodí pravideln, chodí sem však rádi. Št pán Hájek 32

11 VÍRA A TRADICE Hromnice Vánoční období svátkem T í král skončilo i neskončilo. V lidovém podání končilo ned lí, kdy si církev p ipomíná k est Pána Jeţíše, jinde zase aţ Hromnicemi. Ješt v mém d tství z stávaly v kostelích a v domácnostech vánoční stromky (pokud neopadaly) a betlémy, které prod lávaly postupnou prom nu, aţ do Hromnic. Do podrobn propracovaného systému svátk (evangelíci se n kde drţí daných perikop, jindy je opoušt jí) pat í i 1. ned le po T ech králích, p ipomínka k tu Pán. Její letošní datum je ř. ledna. Na východ je tento den spojován také se svatbou v Káni Galilejské. Jan k til ty, kte í vyznávali své h íchy, v Jordánu. Jan K titel, aby se naplnila Boţí v le, pok til také p icházejícího Jeţíše, kdyţ začínal své poslání. Písmo nám sd luje, ţe bezprost edn po Janov k tu sestoupil na Pána Jeţíše Duch svatý v podob holubice a Otec jej ve ejn prohlásil za svého milovaného syna (Mt 3,16-17). Tradicí p edpokládané místo k t jsme cht li v Izraeli vid t, nebylo to však moţné, nachází se v sousedním Jordánsku. Dle všeobecn uţívaného kalendá e jsou 2. února Hromnice, název svátku je zavád jící a vychází jen z lidových zvyk, které se velmi liší od p ipomínky na Uvedení Pán do chrámu (L 2,22-3ř). Názvy svátku se n kolikrát m nily. Kalendá e ČCE ho neuvád jí v bec, luterské kalendá e, CČSH a samoz ejm katolické ano. Jedná se o Mariino očiš ování (po lidsku ečeno ukončení šestined lí), kdy mohli, ba museli rodiče jít s dít tem do jeruzalémského chrámu. Prvorozený syn byl symbolicky ob tován, vše prvorozené pat ilo Bohu, coţ bylo spojováno s ob továním dvou hrdliček nebo holoubat (Lv 12,Ř). I po k es anských staletích m ly jít n kde prvorození synové na kn ze a dcery do kláštera. V chrámu se setkali Josef s Marií a dít tem se starcem Simeonem, který m l ješt p ed smrtí spat it Mesiáše; ten vzal dít do náruče a chválil Boha, ţe jeho oči vid ly spasení, které bude zjeveno pohan m. V chrámu prodlévala i stará vdova, prorokyn Anna, také ona k Marii, Josefovi a malému Jeţíši p istoupila, chválila Boha a pak vypráv la o tom dít ti všem, kte í očekávali vykoupení. Lidové podání, o kterém si ekneme trochu více, zdomácn lo b hem mnoha generací p edevším v ímskokatolické církvi. Ješt na p elomu 5. a 6. století se stále zápasilo s pohanskými oslavami. Moţná v týţ den, o kterém píši, chodily pr vody s pochodn mi a ob tmi pohanským boh m a k es anství se neda ilo se podobných zvyklostí zbavit. Papeţ Gelasius I. (+4ř6) se pokusil nahradit pohanské svátky novými k es anskými oslavami. V našem p ípad Marii symbolicky doprovázel na konci jejího očiš ování do chrámu pr vod se 33

12 svícemi nebo loučemi. Tak se sloţit dostáváme aspo ke svíci. V tento den se sv tily a stále sv tí v kostelích svíce, které se dávaly k umírajícím nebo zem elým. Zlidov lý název Hromnice se uvádí b ţn v kalendá ích a posv cené hromničky m ly také ochra ovat ţivoty i domy p ed vraţednými a ničivými blesky s poţáry, které jsou často spojovány s ábelskými silami. Odtud název Hromnice. Téţ český myslitel Tomáš Štítný psal: kdyţ h ímá, sluší se je (hromničky) rozţeti, aby tu nic hrom nemohl uškoditi. Hr za jist ustoupila po vynálezu bleskosvodu. Na jiţní Morav jej vynalezl kn z Prokop Diviš roku Ovšem dodnes jsou bou ky pro lidi nebezpečné a známe i z minulých let zabití bleskem, nap. dcery n kdejšího ţidenického místokurátora, a pak dvojici bleskem usmrcených mladých lidí z našeho okolí, kte í se schovali p ed dešt m do kopky sena. Nedivme se, ţe se lidé po staletí báli hrom a v ili v zachra ující moc pov r. K Hromnicím se vztahuje p ísloví vypozorované v p írod : Na Hromnice o hodinu více. Svátek Uvedení Pán do chrámu, lidov Hromnice, definitivn uzavírá i lidové Vánoce. Ji í Novák NAŠE SBORY T ebíč 1. Úvodem: Kdyţ mne redakce Setkávání poţádala o tento p ísp vek, rozum l jsem tomu tak, ţe nemám psát o bohosluţbách a dalších shromáţd ních, o účasti, o počtu člen a obvyklém sborovém ţivot, ale ţe se mám pokusit zachytit, co je tu charakteristické. To nelze jinak neţ velmi osobn. A tak se p edem omlouvám, vyzní-li to n kde jako chlubení. Nepochybn jsou v ci, kterými se m j milovaný t ebíčský sbor chlubit nem ţe. A nakonec i to, čeho si povaţujeme, je pod soudem Boţím. S tímto v domím se pokusím pov d t, co je pro t ebíčský sbor charakteristické. Vím ovšem, ţe tyto v ci nejsou jenom v T ebíči, podobné d ní probíhá i v jiných sborech. Ale kdyţ o T ebíči, tak o T ebíči. 2. Stálým charakteristickým rysem je vazba na mate ský toleranční sbor v Horních Vilémovicích, velmi blízko máme 34

13 i k pozd ji ustavenému sboru v Jihlav. V r. 1ŘŘř byla v T ebíči zaloţena kazatelská stanice, zám rn budovaná tak, aby zde mohl vzniknout samostatný sbor. Od roku 1ř0Ř m li t ebíčští evangelíci vlastního fará e, Lubomíra Tardyho, který jako diasporní kazatel dojíţd l i do okolních st edisek, od Moravských Bud jovic aţ po Jihlavu. V r. 1ř10 byl v T ebíči otev en nov postavený kostel. Samostatná farnost zde byla utvo ena v roce 1ř20. V r. 1ř25 byla zaloţena kazatelská stanice v Moravských Bud jovicích, o rok pozd ji byly v Myslibo icích otev eny sociální ústavy ČCE. V r byl z dosavadní části t ebíčské farnosti utvo en samostatný sbor v Jihlav s kazatelskou stanicí St íţov. P átelské vztahy k t mto míst m dosud trvají, nejen kv li rodové sp ízn nosti. 3. Sbor má diasporní ráz, ob kazatelské stanice jsou však v úzkém vztahu k T ebíči. Bylo to dáno nejen osobou kazatel, kte í se stejnou m rou v novali všem st edisk m, nýbrţ také vzájemnými p átelskými (a namnoze i rodinnými) vztahy. Napomáhaly tomu i společné akce (sborové dny a dny kazatelských stanic s účastí sester a brat í z ostatních míst). Kaţdé místo má sv j ráz. V Myslibo icích je činnost poznamenána uţ tím, ţe všechna shromáţd ní (s výjimkou soboty jsou bohosluţby, biblické hodiny nebo poboţnosti kaţdý den) se konají v zámecké kapli a účastní se jich p eváţn obyvatelé Domova, a uţ p ijdou sami nebo je sem jiní členové sboru či ošet ovatelky p ivezou. V Moravských Bud jovicích jsme se po desítiletí scházeli v dom na nám stí, který pat il rodin zakladatel evangelické církevní práce v tomto m st, p ed n kolika lety d m koupilo m sto a nám byla dána k dispozici kaple Jana Nepomuckého (ne katolická, pat í m stu), vedle níţ nám byl na náklady m sta postaven d m, ve kterém je p im ená shromaţ ovací místnost a další pot ebné vybavení. Kaţdým tím prost edím je poznamenána i atmosféra místa, a je to radost ze setkání, nebo p átelské prost edí. 4. Od Ř0. let jsou v t ebíčském sboru dva duchovní. V první dob to souviselo s tím, ţe místní fará byl zvolen nejprve seniorem Horáckého seniorátu a pozd ji členem synodní rady. Tak se zde postupn vyst ídalo n kolik viká ; posléze a nejdéle zde v této funkci pracovala sestra Hana Najbrtová (nyní jako d chodkyn bydlí v Myslibo icích a podle svých moţností tam koná pastorační sluţbu). Aby mohla být st edisku evangelické diakonie v Myslibo icích v nována soust ed n jší péče, schválil jeden z minulých synod, ţe t ebíčský sbor bude mít dv systemizovaná duchovenská místa. Máme tedy uţ po adu let dva fará e, z nichţ jeden je určen p ednostn pro Myslibo ice. Od zá í 2010, kdy byli za fará e zvoleni manţelé Jana a Tomáš Potočkovi, je toto vymezení ješt výrazn jší: sestra fará ka pracuje v T ebíči, bratr fará v obou kazatelských stanicích, p ičemţ v tšinu jeho duchovenské a pastorační práce zaberou p irozen Myslibo ice. 5. Jiným charakteristickým rysem sboru je snaha o otev ený vztah k okolí. Ve v tší mí e to začalo v dob p sobení viká Tomáše Trusiny a Št pána Hájka. Oba byli v kontaktu se skupinou mladých lidí, kte í nebyli nijak organizováni, ale spojoval je kladný vztah k netradičnímu um ní, záporný vztah k oficiální ideologii, a v d sledku toho i zájem o to, proti čemu 35

14 komunistický stát bojoval, tedy o náboţenství a církev. Tak začala neformální, ale pravidelná setkání s biblickým programem, který obstarávali viká i. Pracovn jsme je nazývali biblické hodiny pro nev ící a staršovstvo je zaštítilo svým souhlasem, ţe se prozatím konají v byt viká e. Pro tradiční sbor to bylo nemalým p ínosem. N kolik z nich dnes pat í k nejaktivn jším člen m t ebíčského sboru. - Na to pak svým zp sobem navázaly i po adu let konané jarní a podzimní cykly biblických hodin pro ve ejnost s uvedením do bible, Apostolika i d jin reformace. 6. Do této souvislosti pat í i jedna ješt dávn jší historie, z konce šedesátých let, kdy se v t ebíčském sboru vytvo ila beatová skupina Calix, která se zam ila na písničky mládeţe a hudebn je zpracovávala s doprovodem tehdy netradičních nástroj. Byli zváni na dny mládeţe i do vzdálen jších sbor. T i z nich jsou uţ po léta t ebíčskými presbytery, z jiného se postupem času stal v tomto kraji velmi respektovaný fará Československé církve husitské. 7. Se zp vem souvisí i další: Uţ p ed adou let se staršovstvo usneslo, ţe se p i bohosluţbách jedna píse bude zpívat ze zp vníku Svítá. Musí-li p i bohosluţbách mládeţ zpívat klasické písn z evangelického zp vníku, proč bychom i my nemohli zazpívat jednu jejich píse. A tak se zpravidla p edposlední píse zpívá z tohoto repertoáru, za doprovodu kytary, houslí, basy, flétny, podle toho, kolik muzikant je p ítomno (a p ed začátkem bohosluţeb se na to náleţit p ipraví). Zpívá celé shromáţd ní, ţádné mládeţ nám zazpívá. Občas se tyto písn je-li kytarový doprovod zpívají i v kazatelských stanicích. Ř. P ed adou let jsme zavedli adventní a pak i velikonoční prozp vování. ekla to jednou jiţ zesnulá sestra Burešová, ţe kdyţ p ed Vánoci je vţdycky tolik práce a povinností, proč prý bychom se aspo jedno adventní odpoledne nemohli sejít a prost zpívat. A tak jsme vymysleli adventní prozp vování a brzo k tomu p istoupilo i prozp vování velikonoční. Je to pásmo velmi pečliv (a dlouho p edem) p ipravovaných písní, s adou hudebních nápad, které za doprovodu ješt více nástroj (také klarinet, bubny, n kdy i trubka) zpívají nejen ti vp edu, ale podle rozmnoţených text a not se p idává i celý kostel. Písn jsou prokládány krátkými úvahami či meditacemi. Povzbudivý je nejen počet, ale i okruh p íchozích, který značn p esahuje sborový rámec. ř. Projevem této otev enosti je i adventní jarmark, který je p ipraven vţdy na víkend p ed první adventní ned lí a p i kterém prodáváme výrobky Diakonie, Charity i jiných podobných organizací (nap. Jeden sv t). Výt ţek se p irozen celý odvádí p íslušným organizacím. V posledních letech se v našem kostele pravideln koná i adventní koncert d tí z místní hudební školy. 10. Záv rem pokus o náboţenský profil sboru: Biblický základ, společný všem dosavadním duchovním; d raz na společenství sboru i na ekumenickou otev enost; pochopení pro rozmanité akcenty víry, od trošky odpov dnosti i za ve ejné d ní a ţivotní prost edí aţ po motivy charismatické. N kte í brat i a sestry se scházejí ve skupince ke společným modlitbám, p itom však z stávají sboru v rni. Charakteristická je i aktivita presbyter a dalších laik 36

15 (nap. v k es anské sluţb ), také pom rn dobrá finanční ob tavost (i desátky). A ješt bonbónek na konec: I kdyţ t ebíčské bohosluţby začínají v nek es anskou hodinu (v Ř.30), skoro pokaţdé je tu n kolik maminek i s miminky v kočárku, a pak ješt spolu z stanou. A potom ta naše varhanice: v sobotu se vdává a v ned li uţ sedí u varhan. (Pak se tím nechlubte!) Jan Trusina MUŽI ČESKÉ REFORMACE Michael Weisse O jeho p vodu a mládí víme velmi málo. Narodil se ve slezské Nyse kolem roku 14ŘŘ (od konce poslední války pat í území Polsku). Pravd podobn pocházel z váţené m š anské rodiny. Další, co víme, je, ţe studoval na krakovské universit a po studiu vstoupil do neznámého mnišského ádu ve Vratislavi (Wroclaw). Nez stal tam a s dalšími dv ma p áteli klášter v zim 151Ř opustil. D vod jejich odchodu neznáme. Mnohé podporuje domn nku, ţe byli ţivotem v klášte e zklamáni, jako i jiní, kte í hledali opravdové k es anské společenství. Na své pouti se postupn rozešli, kaţdý se vydal jinou cestou. Michael se po čase objevil v Litomyšli, kde tehdy p sobil významný sbor Jednoty bratrské. Nebylo to náhodou, učení i ţivot brat í ho p itahoval. P edstavitel sboru Vav inec Krasonický, člen úzké rady Jednoty, neznámého cizince nečekan p átelsky p ivítal, coţ jist na p íchozího hluboce zap sobilo. Postavení hosta mezi brat ími, vzd lance, mluvícího latinsky, n mecky a polsky, nikoliv však česky, bylo od počátku nelehké, protoţe sbor tvo ili jen prostí občané, snad s nejniţším vzd láním. P esto se mu poda ilo jejich zdrţenlivost k sob p ekonat a po tom, co se snaţil naučit česky, se s prostými brat ími sţil. D v ra Jednoty k n mu rychle rostla, coţ dokresluje skutečnost, ţe uţ r se stal p edstaveným n mecké v tve Jednoty ve sboru v Lanškroun a pozd ji i ve Fulneku. Tyto sbory vznikly z potomk n meckých valdenských. Ti ţili p vodn asi ř0 km severovýchodn od Berlína. Tam v osmdesátých letech patnáctého století zaţili kruté pronásledování, a práv Brat i je zachránili p est hováním na Moravu. Téhoţ roku byl také Weisse Jednotou vyslán spolu s Janem Rohem, pozd jším biskupem, k Lutherovi, aby jednali o otázkách sblíţení, p ípadn souladu učení reformátora a brat í. B hem dvou následujících let došlo k n kolika setkáním. Ačkoliv ve v tšin otázek se ob strany shodly, k úplné dohod nedosp ly, nepoda ilo se zcela vy ešit otázku pojetí svaté veče e Pán. R byl Weisse vysv cen na bratrského kn ze a po roce byl zvolen do Úzké rady Jednoty. V tu chvíli nikdo netušil, jak krátký čas má Michael Weisse ješt na sv t vym en. Zem el za zvláštních okolností, po necelých dvou letech, ve v ku 46 let. Tehdy pan Vojt ch z Pernštejna v Lanškroun, 37

16 p íznivec Jednoty, pozval k sob na ob d zdejší kn ze, katolického, a bratrského Weisse. Cht l se jim pochlubit mimo ádnou pochoutkou, p ipraveným vlčím masem. To však bylo pravd podobn infikované a nákaza se p enesla na hosty i hostitele. Zem eli všichni t i. Michael Weisse se zapsal do reformační historie hlavn jako skladatel duchovních písní. Ve funkci správce n meckých sbor Jednoty cítil hlubokou pot ebu n meckých text písní, nebo dosud všichni brat i pouţívali jen bratrský zp vník z r. 151ř. Ten se také stal pozd ji p edlohou pro n mecké vydání, kdyţ se Weisse rozhodl zp vník p eloţit. K p eloţeným písním ješt p idal n kolik nových písní Martina Luthera. N mecký zp vník byl pak vytisknut r v bratrské tiskárn v Mladé Boleslavi. Zp vník byl zatím nejrozsáhlejší a pozoruhodný dosud neuţívaným tematickým uspo ádáním písní, a to jak podle církevního roku, tak i podle obsahu (chvalozp vy, prosby, písn ke zvláštním p íleţitostem). Ke 157 text m písní je p ipojeno i 111 notových záznam jednohlasých náp v. Weisse bratrské písn nejen p eloţil, ale více či mén upravil, n které úpln p ebásnil. Zp vník se rychle rozší il do N mecka, kde písn ocenil i Martin Luther. Od té doby Weisseho písn nescházely v ţádném nov vydaném n meckém evangelickém zp vníku a zpívají se dodnes. Ladislav Hájek KNIHA HHhH Kniha s podivným názvem Kdysi na konci sedmdesátých let minulého století si jeden m j mladý kolega post ţoval, ţe ho hrozn otravuje, kdyţ se po ád p ipomíná druhá sv tová válka. Ţe to prý začíná uţ ve škole a pokračuje to ve filmech a v knihách. Ţe mu to uţ leze krkem. Tehdy jsem mu ekla, ţe mn to nevadí, protoţe válka poznamenala celý m j ţivot. Začala ve chvíli, kdyţ jsem šla do první t ídy. Pamatuji se na červené dvojjazyčné plakáty, které dávaly na v domí jména popravených, vţdy salvy z Kounicových kolejí doléhaly aţ na Sušilovu ulici, kde jsme tehdy bydleli, nezapomenu na pr vody Hitlerjugend, která m la sídlo na rohu Kotlá ské a Nové, v pozd jším Červeném k íţi, a kdyţ jsem šla jednou do ned lní školy, tak odtud vyšel zrovna pr vod d tí a výrostk s bubínky a píš alami a nesli vlajku s hakenkrajcem. To se všichni na chodníku museli zastavit a vzdát čest vlajce jako p i hymn a muţi museli dokonce smeknout klobouk, neţ pr vod p ešel. Tenkrát n jaký pán dole na Kotlá ské nesmekl, i kdyţ se zastavil, a tak mladík, který šel p ed pr vodem, p iskočil a tomu pánovi srazil klobouk s hlavy, p i čemţ mu dal facku. A zase se za adil p ed pr vod. Po atentátu na Heydricha to bylo ješt horší, ale to by bylo dlouhé, p edlouhé vzpomínání. Tenkrát v sedmdesátých letech, tak jako uţ od Vít zného února i nadále, b ţely v kinech jen samé sov tské válečné filmy s 38

17 komunistickou nabub elou ideologií a tvrdilo se, ţe domácí odboj byl veden hlavn jen komunisty. Ale my pam tníci jsme v d li, ţe to nebyla pravda. Jaké bylo mé p ekvapení, kdyţ jsem pod vánočním stromkem našla román mladého francouzského spisovatele o heydrichiád. eklo by se, ţe je to nám t uţ mnohokrát zpracovaný v románech, v literatu e faktu, ve filmu. Co ješt m ţe autor skoro sedmdesát let po on ch událostech p inést nového? Laurent Binet pojal své vypráv ní zcela netradičn, napsal román o sob, píšícím román o události, která se mu jeví jako vrcholný čin evropského odboje druhé sv tové války. A dostal za n j právem Goncourtovu cenu 2010 za nejlepší románovou prvotinu, jednu z nejvýznamn jších evropských literárních cen. A tady je t eba pochválit i p ekladatelku Michalu Markovou i nakladatelství ARGO za bezodkladný p eklad a následné vydání. Vţdy kniha s podivným názvem HHhH vyšla v Pa íţi jen rok p edtím. Ten podivný titul byla p vodn zkratka pro text ukládaný v počítači a znamená Himmlers Hirn heisst Heydrich - tedy Himmler v mozek se jmenuje Heydrich. Binet napsal dílo, které funguje jako román, aniţ by p ekročilo hranice historicky doloţených fakt. Jeho kniha nevstoupila na území fikce. Tak jak je podán titul knihy, tak vynalézav, stručn a dramaticky je vystav n celý román rozvrţený do 257 kapitol, z nichţ nejkratší má jen t i slova. Autor se vrací k operaci Anthropoid, zkoumá její p ípravy, provedení i d sledky. Zam il se na trojici postav na íšského protektora Čech a Moravy Reinharda Heydricha a dva vojáky, Slováka Jozefa Gabčíka a moravského Čecha Jana Kubiše, vyslané z Anglie, aby v odvetu za všechny ob ti Heydricha popravili. Tyto postavy jsou vykresleny opravdu zevrubn. Není pochyb o tom, ţe Heydrich, autor konečného ešení ţidovské otázky, t etí muţ v hierarchii T etí íše, který se stal nejvyšším popravčím Himmlerova represivního aparátu a s p ízviskem ezník či Čechy nazývaný Blon atá bestie byl nebezpečný vrah. Po konečném vypo ádání se s Ţidy m li na jejich místo nastoupit Češi. Ne nadarmo napsal Arnošt Lustig, ţe jeho nástupní eč do protektorského ú adu by se m la na zahájení kaţdého školního roku číst ve všech českých školách. Dnes m ţeme jenom ţasnout, ţe dva mladí muţi, Gabčík a Kubiš, kte í si byli v domi závaţnosti úkolu, a bylo jim jasné, ţe p i jeho pln ní ztratí své ţivoty, p esto do toho šli. Krom t chto t í postav vystihl autor také v rohodn desítky dalších a výstiţn vylíčil atmosféru doby, v níţ se to událo. Laurent Binet se narodil v roce 1ř72, je Pa íţan, ale s velkým obdivem pro Prahu. N jaký čas v Praze pobýval a jistou dobu také pracoval jako jazykový lektor armádních letc v Ţilin a sbíral zde a v Česku materiál ke svému románu. Uţ jeho první práce Silné a slabé stránky našich sliznic, kterou vydal v roce 2000, je situována do Prahy. Je s podivem, ţe Binet operaci Anthropoid objektivn historicky za adil. Ješt dnes čeští mladí historikové často opakují leţ komunistických dogmatik, ţe atentát na Heydricha stál zbytečn národ mo e krve, jako by si neuv domovali, ţe tento úţasný čin dvou mladých muţ i boj sedmi parašutist proti sedmi stovkám esesák aţ do posledního náboje otev ely 39

18 jejich vlasti cestu ke vzk íšení Československé republiky v p vodních hranicích a posunuly zem mezi vít zné národy. Tragedie Lidic a Leţák daly pak české jméno mnoha obcím v celém sv t. Doporučuji tuhle knihu s podivným názvem k p ečtení. Pravda, je dosti drahá, stojí skoro čty i sta korun, ale je pro všechny generace, a zvlášt mladí lidé, kte í se narodili aţ po válce, poznají jedno z nejd leţit jších údobí našich moderních d jin. Eva Šimková BUDE Setkání s Fedorem Gálem na téma Problémy současné společnosti se plánuje na ned lní podvečer dne 13. února v 17 hod. v evangelickém sboru v Brn -Ţidenicích na Jílkov ul. Všichni jste srdečn zváni. Jana Slámová Seniorátní setkání zájemc o misijní činnost církve Poradní odbor evangelizační a misijní brn nského seniorátu zve v sobotu na pracovní setkání se zájemci o rozvíjení misijního poslání církve. Pozván je Ludvík Armbruster, profesor na KTF UK, který nás seznání se svými zkušenostmi z misie v Japonsku. Pro účastníky budou p ipraveny čty i pracovní dílny: misie a média, misie mezi lidmi na okraji sboru, misie a d ti, správa a budování sboru. Opletalova ul. 6, začátek v ř.00 hod. Marek Zikmund Kavárnička 2.2. Vystoupení mladých um lc z konzervato e Bratr Jan Franc nás zve poznávat cizí kraje Cvičení v Sokole m lo velký společenský význam, jak se dozvíme od bratra Michala Doleţela Co nového uslyšíme od bratra fará e Jana Pokorného? Sborový rozhovor v Brn I Na pond lí 2Ř. února v 1ř hodin svoláváme II. setkání laických spolupracovník našeho sboru. Na základ výsledk ankety se zamyslíme, jak a kde by se mohl kaţdý z nás zapojit do sborové práce, jak k tomu získat pov ení a duchovní podporu. Setkání povede sestra Katka Rybáriková. 40

19 41

20 SLUŽBA BLIŽNÍMU Otev eno senior m, hlásá Diakonie ČCE ve své kampani V íjnu roku 2010 zahájila Diakonie ČCE ve spolupráci s agenturou Thamesdown dlouhodobou sociální kampa nazvanou Otev eno senior m. Jejím cílem je zm nit pohled v tšinové společnosti na seniory - jednak ukázat, ţe stá í a stárnutí má svoji kvalitu a cenu, jednak upozornit na fakt, ţe senio i jsou dnešní společností p ehlíţeni a podhodnoceni. Jsou to práv senio i, kte í tvo í nejpočetn jší skupinu klient, o n ţ Diakonie ČCE ve svých st ediscích pečuje. Zam ení kampan je vystiţeno v jejím názvu Otev eno senior m. Chceme otev ít senior m společnost, p ístup jednotlivc i institucí. Tím, ţe otevíráme senior m, otevíráme sami sob. Reklamní kampa probíhá na území celé České republiky a k prezentaci plakát jsou vyuţívána tišt ná média (nap. Instinkt, Týden, Metro) i ve ejné prostory (telefonní budky, MHD v Brn ). P ipravují se spoty v kinoreklam a televizi. N kolik po ad, v nichţ byla kampa Otev eno senior m p edstavena, bylo také vysíláno v Českém rozhlase. Jiţ na počátku byla kampa ocen na cenou Ţihadlo 2010 za nejlepší reklamní kampa s ve ejn prosp šnou tématikou. Ud lování cen kaţdoročn po ádá společnost Neziskovky.cz. Více informací ke kampani naleznete na webových stránkách Kampa bojuje proti ageismu, neboli v kové diskriminaci, která je dle internetového webu definována jako ideologie zaloţená na sdíleném p esv dčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází lidského ţivotního cyklu. Projevuje se skrze proces systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základ jejich chronologického v ku a/nebo jejich p íslušnosti k určité generaci. Samotný pojem stá í je p itom relativní, protoţe se neustále m ní pohled na v kovou hranici, která jej určuje. V současnosti se oddaluje v k, kdy mladí lidé mají d ti, coţ vede k tomu, ţe jejich rodiče budou povaţováni za seniory aţ ve vyšším v ku. Současní mladí lidé si jen t ţko uv domují, ţe sami také budou jednou sta í. Proto v dnešní společnosti chybí úcta a respekt k senior m; senio i si mnohdy p ipadají zbyteční, protoţe jim nikdo nev nuje pot ebnou pozornost. Jako první očekávají pomoc nejbliţších tj. rodiny, obracejí se na ţivotního partnera, d ti, ale mnohdy práv ti nejbliţší nedokáţou nebo ani necht jí pomoci. Člov k obda ený vyšším v kem bývá povaţován za Bohem poţehnaného. Má mnoho ţivotních zkušeností, které m ţe s mladými sdílet, nejeden byl ve 42

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brn I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený kostel) Opletalova 6, 602 00 Brno, tel: 542 211 453, 542 210 332 email:

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ 11:00 setkání na faře 10:00 nedělní škola Neděle: Pátek: 18:30 pěvecký Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ Kociánka Neděle: 9.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově sále ko 19:30 biblická Pátek: Biblická hodina pro děti 20:00 setkání Neděle: 9:00 nedělní škola 10:00 setkání v modlitebně 18:30 pěvecký EVANGELICKÁ

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ Kociánka Neděle: ř.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově sále konf 1ř:30 biblická Pátek: Biblická hodina pro děti 20:00 setkání Neděle: ř:00 nedělní škola 10:00 setkání v modlitebně 1Ř:30 pěvecký EVANGELICKÁ

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ konfirmandé 18:00 mládež Čtvrtek: 10:00 klub otevř. dveří 17:00 biblická Pátek: 18:30 pěvecký Neděle: 10:00 nedělní škola 11:00 setkání na faře Kociánka Neděle: 9.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I Betlémský kostel a kostel J. A. Komenského (Červený kostel) Opletalova 6, 602 00 Brno, tel: 542 211 453, 542 210 332 email:

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ Kociánka Neděle: 9.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově sále konf 19:30 biblická Pátek: Biblická hodina pro děti 20:00 setkání Neděle: 9:00 nedělní škola 10:00 setkání v modlitebně 18:30 pěvecký EVANGELICKÁ

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ ds Kociánka Neděle: 9.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově sále k 19:30 biblická Pátek: Biblická hodina pro děti 20:00 setkání Neděle: 9:00 nedělní škola 10:00 setkání v modlitebně 18:30 pěvecký EVANGELICKÁ

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ

EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRNĚ ds Kociánka Neděle: 9.00 nedělní škola 10:00 setkání v Losově sále k 19:30 biblická Pátek: Biblická hodina pro děti 20:00 setkání Neděle: 9:00 nedělní škola 10:00 setkání v modlitebně 18:30 pěvecký EVANGELICKÁ

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009)

OLYMPIC. Poslední p íležitost! Velkomezi í sko oslavuje vychází už 90 let! (pokr. z. 10/2009) 18. b ezna 2009 Ro ník XX. íslo 11 Cena: 9 K Dnes rozší ené vydání Program oslav k 90. výro í založení týdeníku Velkomezi í sko (První íslo vyšlo 1. 3. 1919.) Slavnostní setkání pro pozvané hosty Slavnostní

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006

Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 DOMOV Zpravodaj m styse Krucemburk prosinec 2006 Má to smysl! Druhé místo ve t íd ní odpadu. M stys Krucemburk získal druhé místo v sout ži obcí Vyso iny My t ídíme nejlépe za rok 2006. Papír, sklo, plast

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

COM MUNIO Laienforum 2007 2007

COM MUNIO Laienforum 2007 2007 COM MUNIO Laienforum 2007 2007 ...nech sv j dar p ed oltá em a jdi se nejprve smí it se svým bratrem... ( Mt 5, 24a) slovo na cestu Milé sestry a milí brat i, jsou slova, která jako by asem ztratila sv

Více

V blízkosti p esvaté Bohorodice

V blízkosti p esvaté Bohorodice ! Brn nský pravoslavný v stník íslo 5 zá í 2004 l.p. Narození tvé, Bohorodice Panno, radost zv stovalo celému sv tu. Nebo z tebe zasvitlo Slunce spravedlnosti, Kristus B h náš, jenž zrušiv kletbu dal nám

Více

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001

KRONIKA M STA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM - 2001 Sou asná situace, kdy chybí termíny st hování nebo zahájení rekonstrukce nového areálu, vyvolává neklid mezi zam stnanci. Ti se obrátili prost ednictvím odborové organizace na vedení m sta se žádostí o

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Kulturní události m síce íjna

Kulturní události m síce íjna KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 ÍJEN Kulturní události m síce íjna Hank v d m - Sugar Blue George Kayband - harmonikový mág. - Hv zdný prach hitparád - hudební skupina Travellers výchovný koncert.

Více

ÚVODNÍK Není dobré člověku býti samotnému

ÚVODNÍK Není dobré člověku býti samotnému 25 ÚVODNÍK Není dobré člověku býti samotnému Na toto biblické slovo jsem si vzpomněl při silvestrovské bohosluţbě nikoli ovšem v souvislosti se vztahem mezi muţem a ţenou, jak to má na mysli první kniha

Více