7 8 / noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 8 / 2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011"

Transkript

1 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 15. července 2011 noviny 7 8 / 2011 Největší radost z vysvědčení měly děti z prvních tříd. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v uplynulých týdnech se rozpoutala vášnivá debata na téma omezování provozní doby pohostinských zařízení v Kyjově v souvislosti s dodržováním nočního klidu a pravidel veřejného po řádku. Dokonce obdrželi zastupitelé petici s takřka tisícovkou podpisů proti zavádění jakýchkoliv restrikcí a s ob dobným výsledkem dopadla i anketa na stránkách Zde s mír nou převahou zvítězil názor neomezo vat otevírací dobu současných non stopů na území Kyjova. Zastupitelé zvažovali vydání obecně závazné vyhláš ky, jejímž obsahem mělo být stano vení zavírací doby těchto zařízení z dů vodů stížností na porušování nočního klidu. Nakonec jsme od tohoto záměru ustoupili, a to z několika důvodů. Zásady pravidel nočního klidu a dob rých sousedských vztahů mají přede vším povinnost respektovat a dodržo vat provozovatelé předmětných zařízení, a to nejen v samotných provozovnách. Veřejný pořádek a jeho ochranu mají zase v kompetenci orgány policie měst ské a republikové. Ty budou se zvýše nou pozorností dohlížet na naplňování závazku provozovatelů pohostinských zařízení dodržovat pravidla stanovená zákony a předpisy města. V opačném případě nastoupí sankční mechanismy. Je pravdou, že není možné stanovovat plošné zákazy, pokud k tomu není vše obecný a společný důvod. Pokud jsou problémy v jedné části města, není spravedlivé, aby na toto šlendriánství dopláceli všichni ostatní slušní. Je nutné řešit konkrétní případy rázně a nekompromisně. Poněkud jiný názor však máme na provozování hazardu ve městě. Zastu pitelstvo sáhlo po zákonných možnos tech a stanovilo nejpřísnější okruh vzdáleností od škol, veřejných a církev ních budov, ve kterých není možné umísťovat výherní automaty. Každý z nás jistě zná ze svého okolí člověka, jenž díky těmto automatům dostal do finančních problémů nejen sebe sa motného, ale co je horší, i svoji rodinu a děti. Město a jeho představitelé jsou tak povinováni učinit veškerá opatření, která zamezí a do budoucna zcela od straní tento zmar plodící zlořád. Milí spoluobčané, přeji Vám pů vabné chvíle léta, dovolených, odpo činku a radosti! František Lukl, Váš starosta Z obsahu / Rodinné pasy strana 3 / Majáles 2011 strana 7 / Slovácký rok v Kyjově strany 10 a 11 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 strana 1

2 Radnice Na trať se v Kyjově připojili i starosta František Lukl a tajemník úřadu Milan Jagoš. Kyjovem proběhla štafeta běhu World harmony run V Kyjově měli i letos zastávku účastníci nejdelšího štafetového běhu s pochodní na světě. Je pořá dán od roku 1987 s cílem podpořit mezinárodní přátelství a porozu mění mezi lidmi. Letošní trasa v České republice začala na hraničním přechodu Vlár ský průsmyk se Slovenskem a po kračovala přes Bojkovice, Uherský Brod, Uherské Hradiště až do Ky jova. Středoevropskou část běhu jsme začali v Zakopaném v Polsku a včera jsme poprvé vstoupili na území České republiky. Z jižní Moravy zamíříme do jižních Čech, odkud štafetu předáváme 27. května do Německa a celou evropskou část za končíme v Belgii v Bruselu u Ev ropského parlamentu, popsal trasu koordinátor běhu Josef Šverma, podle kterého harmonie začíná v každém z nás a musíme udělat všechno proto, aby harmonie byla v celém světě. Účastníkem běhu World harmony run mohl být úplně každý a pocho deň mohl nést třeba jen pár metrů. Kyjovu se rýsuje spolupráce s kosovským městem Prizren Město Kyjov má reálné vyhlídky na nové partnerství na poli kultury, škol ství i podnikání, a to zásluhou prv ního úspěšného jednání s městem Prizren ležícím v Kosovu. Před časem se zástupci obou měst setkali, aby své představy o budoucí spolupráci prodiskutovali blíže. Zástupci Muni cipality Prizren z Kosovské republiky a města Kyjova, vůbec prvního zá stupce z České republiky, prozatím jen hovořili o budoucnosti. Spolupráce s městem Prizren je v úplném začátku. Delegace, která přijela z Kyjova, navštívila na poz vání města Prizrenu republiku Ko sovo a město samotné. Bylo to sku tečně úvodní setkání a bylo zřejmé, že zástupci Prizrenu by rádi uzavřeli Město Prizren leží na jihu Kosova. spolupráci s městem Kyjovem. Oče kávají, že bude možné uskutečnit vý měny například žáků základních uměleckých škol, případně žáků zá kladních škol. Rádi by také navázali spolupráci v oblasti kultury či spor tu, případně by velmi rádi poznali například technologii výroby vína či ošetřování vinic. Tohle je totiž oblast, které se v okolí Prizrenu dosti věnují a myslím si, že jsou v tom velmi úspěšní, uvedl místostarosta Anto nín Kuchař. Město Kyjov je na poli partnerství se zahraničními městy poměrně úspěšné, vedle rakouského Hollab runu či italské Seravezzy má letitou spolupráci také s francouzským měs tem Yvetot. Foto internet Město rozšířilo počet míst na tříděný odpad Na území Kyjo va bylo v minulých dnech umístěno množství nových kontejnerů na tří děný odpad. Nová sběrná místa tak mají ještě více umožnit obyvate lům Kyjova podí let se na třídění. Náklady na likvidaci komu nálního odpadu jsou velmi vysoké a jsou dvojnásob ně větší, než se nám podaří získá vat na základě po platků od občanů. My samozřejmě hledáme možnosti, jak tyto náklady snížit a jednou z cest je zvýšit třídění odpadů z domácnosti rozdělením na plasty, papír a sklo. Pokud se nám to podaří a tyto náklady se fakticky sníží, tak bychom mohli snížit po platek za likvidaci komunálního od padu, uvedl starosta Kyjova Franti šek Lukl. Třídit plasty, papír, sklo a tím sní žit množství směsného komunálního odpadu žádají obce po svých obyva telích i proto, že jde o jedinou mož Další kontejnery na tříděný odpad byly po městě rozvezeny do 12 nových lokalit. nost, jak pohnout s cenami dolů. Ze strany občanů jsme zaznamenali podněty k tomu, že by velice rádi tří dili, ale nemají v blízkosti svého domu nádoby na tříděný odpad. A po kud už tam ty nádoby jsou, pak jsou zase přeplněné. Takže jsme vstou pili do jednání se společností Ekor a první záležitostí je, že rozšíříme Užitečné informace z kyjovské radnice místa na tříděný odpad, druhou pak to, že se budeme snažit, aby se i tyto nádoby častěji vyváželi, dodal Lukl. Jen za letošní květen bylo z Ky jova svezeno téměř 195 tun směs ného komunálního odpadu, který skončil na skládce v Těmicích. Plastů bylo vytříděno ve speciálních kontejnerech pět a půl tuny, papíru kyjovští obyvatelé vyseparovali ze svých domácností jen za květen v cel kovém objemu 13 tun. Podle Oldřicha Talaše, vedoucího odboru komunálního hospodářství, také bylo vytvořeno již 12 nových míst, které byly vybudovány v cel kové částce 80 tisíc korun. Množství směsných komunálních odpadů ulo žených na skládce za loňský rok při tom dosáhlo 2349 tun, vytříděno bylo 61 tun plastů a 173 tun papíru, a to pouze na území Kyjova. V rámci celé oblasti Dobrovolného svazku obcí Severovýchod bylo za loňský rok svezeno přes 13 tisíc tun směs ného komunálního odpadu, vytří děno bezmála 385 tun plastu a více jak 400 tun papíru. VÝZVA OBČANŮM KYJOVA Organizační štáb festivalu Slo vácký rok v Kyjově 2011 se v souvis losti s konáním letošního již XVIII. roč níku i tentokrát obrací na obyvatele Kyjova s prosbou o výzdobu výklad ních skříní, případně květinovou vý zdobu oken a budov v duchu slavnos tí. Nejlépe vyzdobené objekty budou vyhlášeny, oceněny a výsledky zve řejněny v tisku a na webových strán kách města po skončení festivalu. strana 2 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011

3 Pracovníci MěÚ se zabývají otázkou rozšíření parkovacích ploch Otázkou, jak citlivě rozšířit parko vací místa na území města a přitom co nejméně zasáhnout do zelených ploch, se zabývají pracovníci měst ského úřadu. Jedna z prvních loka lit, která se dočká výrazných změn, je sídliště U Vodojemu. V rámci pro gramu rozvoje města, ale i v rámci dopravního generelu je přesně sta noveno, jakým směrem budou probí hat úpravy jednotlivých městských částí a jejich sídlišť. Právě nedosta tek parkovacích míst je jedním z pal čivých problémů menších, ale i vět ších měst, která většinu parkovišť staví na úkor zelených ploch. První etapa úpravy by se měla týkat jednosměrné ulice na sídlišti U Vodojemu. Celá investice by měla být zrealizována v částce sedmi mili onů korun, přičemž čtyři miliony jsme získali z projektu, vysvětluje sta rosta František Lukl. V rámci prog Zdravotnictví ramu obnovy budou v následujících letech pokračovat úpravy největšího sídliště v Kyjově i rekonstrukcí spor tovišť a dalších ploch u tamní pro dejny. Částečně zasáhneme do zelených ploch, nicméně součástí re generace je i nová výsadba. Vždy je to ale zlomová záležitost. Někteří ob čané nejsou příznivci toho, aby v blíz kosti jejich domů či oken stromy rostly. Naopak jsou občané, kteří milují zeleň. Je tedy nutné hledat vzá jemný kompromis a jakákoliv rege nerace, to znamená i rozšíření par kovacích míst, musí být vzhledem ke stávající zeleni velice citlivá, dodal Lukl. Právě v rámci výsadby by v nej bližším roce mělo být v Kyjově vy sazeno až 200 nových stromů. Po dobně na tom bude také sídliště Za Stadionem, které první zásadní změny čekají podle plánů radnice už v příštím roce. Nemocnice pracuje efektivně s darovanou krví Kyjovská nemocnice eviduje v sou časné době čtyři a půl tisíce dobro volných dárců krve. Tento počet se každý rok navyšuje o další desítky dobrovolných dárců. Kyjovská nemoc nice tak patří k jedné z mála nemoc nic, která má zásoby ve svém krev ním skladu. Krev je pro nemocnici velmi dů ležitá. Lékaři i pacienti jsou dárcům velmi vděční, protože lidská krev je opravdu dar, nedá se ničím jiným nahradit, komentuje ředitel kyjovské nemocnice Josef Pejchl, který byl koncem června jmenován oficiálně do své funkce a dodává, že zvláště některých krevních skupin mají v ky jovské nemocnici nadbytek, a tak je pracoviště transfuzní služby podle stávajících zásob poskytuje dalším nemocnicím, kde krev potřebují. Ky jovská nemocnice pracuje se systé mem zvacích pozvánek na odběr krve. Podle ředitele Pejchla je to sys tém, který zve na odběry právě ty dárce, jejichž krve je momentálně málo a vynechává dárce, jejichž krevní skupiny je dostatek. Takto nastavený systém vede k efektiv nímu využívání krve a pro nemocnici je velmi praktický, říká lékařka Jitka Kujíčková. Muži mohou darovat krev 5x roč ně, ženy pouze 4x. Během jednoho odběru je většinou darováno 479 ml krve. Samotný odběr trvá pět až de set minut. V České republice odmě ňuje dobrovolné dárce krve Český červený kříž. red Rodinné pasy ušetří peníze doma i v zahraničí Rodinné pasy jsou velmi oblíbe ným způsobem podpory rodiny. Sys tém výhod nyní schválili také kyjov ští radní, když pro letošní rok vůbec poprvé zřídili možnost slev v rámci vstupného na koupaliště, filmová a kulturní představení. V těchto dnech je k radosti dětí aktu ální možnost koupání jak v městském koupa lišti v Kyjově, tak v rámci bohusla vického přírod ního biotopu. I když vstupné se pohybuje v rozmezí korun, pře devším rodiny s dětmi jistě uvítají možnost slev, když za odpočinkem a koupáním vyrazí společně. Město Kyjov v rámci svého stra tegického plánu klade velký důraz na školství, problematiku mládeže a s tím úzce souvisí i záležitosti ro diny. Chceme podporovat rodinnou politiku ve městě, stejně jako ji kraj podporuje v rámci rodinných pasů. Rozhodli jsme se proto dát možnost Ilustrační foto Názory a stanoviska a podporu rodinám s dětmi, a to ve formě určitých slev na vstupné do or ganizací a na společenské akce, kte ré město pořádá, uvedl kyjovský sta rosta František Lukl. O rodinnou slevu na koupání, ale i na filmové představení nebo akci MKS si můžete zažádat pří mo při vstupu, nebudou tedy k tomuto účelu vydávány žádné speciální karty. V poslední době se staly oblí benými i tak zvané Rodinné pasy, které fun gují v rámci ně kterých krajů jako podpora rodin s dět mi. Jejich držitelé mo hou využívat slevy nejen na území celé České a Slo venské republiky, ale i v oblasti Dol ního Rakouska. Stejně tak mohou zase jiných výhod využívat starší ob čané, kteří si zřídí Senior pasy. S je jich registrací zájemcům pomohou na sociálním odboru městského úřadu v Kyjově, lze je ale registrovat i on line systémem přes internet. K farmářským trhům Projekt Šance pro život Nemocnice Kyjov zahájila projekt s názvem Šance pro život. Jeho cí lem je proškolit laickou veřejnost v poskytování první pomoci, přede vším v neodkladné resuscitaci. Zdra votníci nabízejí bezplatné lekce, při čemž garanty jsou erudovaní lékaři. Motto akce zní: Pět minut úsilí může zachránit život. Posluchači jsou na školení informováni o tom, jak včas rozpoznat náhlou zástavu oběhu a jak správně poskytovat neodklad nou resuscitaci. Lidé, kteří přichá zejí k pacientovi se zástavou oběhu jako první, mu mohou několikaminu tovým úsilím zvýšit šanci na přežití. V našich dobrovolných kurzech jde hlavně o to, abychom naučili ve řejnost rozpoznat náhlou zástavu nebo důvod k zahájení resuscitace a základy, jak resuscitovat, uvedl Jiří Vyhnal, lékař anesteziolog Nemoc nice Kyjov, podle kterého lékaři hod lají projekt směřovat i do školských zařízení. Chceme dost invazivně vstupo vat do škol a tuto znalost šířit mezi dětmi, protože si myslíme, že právě tam je velký potenciál i v rámci ši roké veřejnosti, dodal Vyhnal. Kurzy probíhají interaktivně, formou prak tických ukázek a nácviku. Kyjovská nemocnice má speciální vybavení, které si mohla vyzkoušet na prvních kurzech už v loňském roce i veřej nost, a jak se ukázalo, význam ško lení rozhodně má. Zájemci o případná školení mo hou kontaktovat sekretariát ředitele na telefonu nebo e mailem: Ještě jednou o farmářských dnech. Všechna velká města volají po oživení trhu zemědělskými produk ty, všeobecně lepšími než zboží do vážené z jižních států nebo vyráběné v masové produkci za pomoci velkých dávek hnojiva, pesticidů, léčiv a hor monů. Chtějí farmářské trhy. Je to ušlechtilá snaha a zaslouží si oce nění. Jaká je ale skutečnost u nás v Kyjově? Když jsem 6. května viděl tu sla bou nabídku farmářských produktů, ne o mnoho lepší než v běžný trhový pátek, obohacenou jen širokou na bídkou uzenin a sýrů, počkal jsem měsíc a fotograficky zdokumentoval další farmářský trh 3. června. A můj dojem? Jediný farmář, Petr Lunga, tradiční každodenní účastník trhu na kapce. A náměstí před kostelem? Kromě žádovického květinářství prázdné... Něčím nešťastným rozhod nutím se totiž trh rozdělil na dvě ne související části a polovina zákaz níků na kapce o stáncích u Domu kultury nevěděla. Prostě obyčejný trhový den, zpes třený jen několika stánky s různým spotřebním a potravinářským zbožím, formičkami na cukroví a dorty, dře věnými stoličkami, drogistickým zbo žím a jedním stánkem s přísadou. Bída. A přitom lze farmářský trh udělat skutečně farmářský. Chce to ale jiný přístup, objet skutečné far máře, například zajet za Anežkou Chocholáčovou do Skoronic, dlouho letou trhovkyní na kapce a ně kolika dalšími z okolí. Aby nebyl hodnocen farmářský trh jako další ne úspěšná akce. Je totiž zapotřebí si uvědomit, že zákazníci přijedou jen na lákavé zboží a trhovci jen proto, že se jim to vyplatí, že utrží. Proto stán kař s drahými salámy už nepřijel, proto je zapotřebí, abyste trh podpořili svojí ochotou dát trhovcům vydělat. Jinak příště nepřijedou a tato akce skončí zklamáním. Blažej Zajíc Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 strana 3

4 Sociální věci Brány kyjovského Domova Horizont se opět otevřely veřejnosti Šermířská skupina sklidila mezi diváky obrovský ohlas, líbilo se vstoupení i kostýmy. Kurz pro pracovníky v sociálních službách absolvovali i čtyři muži Náročná porce 140 hodin teorie a 40 hodin odborné praxe v zařízení sociálních služeb, jakými jsou napří klad Centrum služeb pro seniory v Ky jově, Domov Horizont, Domov pro seniory ve Strážnici, a to vše zavr šené závěrečným testem. Takovou cestu zdolalo během uplynulých čtyř měsíců všech 18 účastníků kvali fikačního kurzu s názvem Pracovník v sociálních službách. Již celkem pět krát byl pořádán Střední odbornou školou zdravotnickou a sociální v Ky jově a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Raritou pátého pokračování byla účast čtyř mužů, přičemž ně kteří frekventanti byli tak úspěšní, že našli uplatnění v so ciální oblasti ještě před dokončením kurzu. Pracoval jsem dlouhou dobu u poli cie, práce s lidmi mě baví a v sociálních službách bych se ur čitě chtěl uplatnit, konstatoval po pře dání osvědčení o ab solvování kurzu čerstvý absolvent Zdeněk Bartoň. Kurz je vhodný ne jen pro pracovníky v sociálních služ bách, kteří si potřebují doplnit k vý konu práce kvalifikaci, ale také pro ty, kteří by chtěli v tomto oboru pracovat a potřebné znalosti i osvědčení jim schází. Začátek dalšího kurzu je na plánován na podzim 2011 a přihlá sit se do něj mohou ženy i muži bez ohledu na své původní povolání. Absolventi mohou hledat uplatnění v přímé obslužné péči, osobní asis tenci či nepedagogické výchovné péči, a to jak v pobytových, tak i am bulantních zařízeních sociální péče. Jindřiška Mikulčíková, garant kurzu Během dvou let tak tento kurz absolvovalo již 107 zájemců. Foto archiv školy Otevřeny byly také rukodělné dílny, které nabízely možnost odnést si zajímavý výrobek. Jedno z vystoupení si připravili klienti společně s vychovatelkami a dobrovolnicemi. Vskutku letní den mohli zažít kli enti a přátelé Domova Horizont při setkání, které otevřelo brány tohoto sociálního zařízení v Kyjově. Poslední květnová neděle patří tradičně rodin ným příslušníkům, klientům domova, široké veřejnosti a zkrátka všem, kteří sympatizují se sociálním za řízením, které se stará o desítky chlapců povětšinou s mentálním či kombinovaným postižením. Program je koncipován přede vším pro veřejnost, aby odkryl ži vot v domově a mohli jsme všem ukázat, že i uživatel s mentálním postižením zvládne spoustu činností a může žít jako každý jiný, komen tovala hlavní záměr akce Marta Gottliebová, vedoucí aktivizačních a te rapeutických činností. Tomáš Bará nek, předseda OS Domov Horizont, doplnil, že je důležité dát klientům určitým prostor. Každý víme, že není lehké vystupovat na veřejnosti, takže si upevňují své sebevědomí a rodiče se vždycky podívají rádi na své děti, jakého pokroku dosáhly a z tohoto pohledu je to všeobecně vnímáno s velikým očekáváním. Aktivně tento den prožili přede vším klienti domova, pro které za tančili jejich kolegové z tanečního kroužku společně s dobrovolníky, kteří v Horizontu klientům pomáhají. Veselé i napínavé okamžiky zase při vezla z Uherského Ostrohu šermířská skupina Memento Mori a tradičně se také otevřely terapeutické dílny. Ne opomenutelným zážitkem byla pro klienty domova také taneční disko téka pod širým nebem. Vzhledem k tomu, že celému letnímu dni přálo počasí, mohli si tanečníci vychutnat její kouzlo plnými doušky. Malujeme rodinu Z rukou starosty města převzaly ocenění mladé výtvarnice, které se zúčastnily výtvarného projektu OS Krok a Agentury pro občany. Úkolem dětí bylo namalovat rodinu. Právě na rodiny s dětmi je zaměřen i jeden z programů OS Krok, které se před stavilo v rámci týdne sociálních slu žeb na Kyjovsku. Přímo u nás na agentuře i v te rénu probíhaly různé aktivity a mimo to jsme vyhlásili výtvarnou soutěž na téma Malujeme rodinu. Pracujeme to tiž převážně s rodinami a oslovili jsme proto základní školy na Kyjov sku, uvedla sociální pracovnice Martina Chovancová. Nejlepší ob rázky byly ohodnoceny také staros tou Kyjova, který jejich autorkám předal v městské radnici ocenění a společně s rodiči a pedagogy strá vil odpoledne povídáním. Ideální ob raz fungující rodiny ale v dnešní době není samozřejmostí. Své o tom ví i pracovníci Agentury pro občany, kam veřejnost přichází pro odborné poradenství či bezplatné právní kon zultace, o které je v poslední době velký zájem. Sociální pracovníci tak hodně času tráví v terénu a přímo v rodinách. Jimi poskytované služby jsou podle nich stále více poptá vány a zaznamenávají stálý příliv kli entů. Obrázky malovala vesměs děvčata, která si z ocenění odnesla také společné foto se starostou Kyjova. strana 4 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011

5 Děti, mládež a škola Závěrečné vyhodnocení a nejkrásnější účastnice soutěže. Součástí soutěže krásy bývá také představení jednotlivých kroužků při DDM. Dům dětí pořádal Minimiss Pravidelně od roku 1995 organi zuje DDM Kyjov zajímavou soutěž pro děvčata ze tříd základních škol s názvem Minimiss. Za dobu všech 17 ročníků se soutěže zúčastnilo 231 děvčat z Kyjova a okolí. Letos porota hodnotila 16 děvčat v těchto pěti disciplinách: úvodní tanec, představení sama sebe, odpověď na otázku poroty, volná disciplina a pro menáda ve svatebních šatech. Jako host zasedla v porotě i Česká Miss Plavání předškoláků Mezi dětmi i rodiči je plavecká výuka oblíbená. Již druhým rokem probíhá v Ma teřské škole Střed v rámci nadstan dardní nabídky plavecká výuka v ba zénu v Hodoníně, kterou zajišťuje pro nás Plavecká škola Hany Mořing lové. Cílem je seznámení se s vo dou, postupné odstraňování strachu z vody, otužování a základy technicky správných pohybů vedoucích ke splý Foto archiv DDM Česká Miss World Denisa Domanská (vlevo) při rozhovoru s moderátorkou. World 2011 Denisa Domanská, kte rá se v závěru akce předvedla i v módní přehlídce svatebních šatů. Diváci, kteří zaplnili divadelní sál do posledního místa, zvolili Minimiss sympatie Anetu Chovancovou z Ky jova. Vítězkou soutěže a držitelkou šerpy pro Minimiss 2011 se stala Erika Červenková z Vřesovic, na dru hém místě se umístila Kateřina Šafářová z Vracova a třetí byla Naďa Klimešová z Kyjova. Zdeněk Kunz vání a k plavání. Každé z dětí dostane již na první lekci mokré vysvědčení s obrázky a básničkami. Po lekci si ve školce vykres lují obrázky zvířátek, která byla motivací k plavecké lekci. Na konci výuky má každé dítě vysvědčení vy kreslené. Učitelé plavecké školy přistupují k dětem in dividuálně, podle jejich schopností i předchozích zkušeností s vodou. Re spektují přitom fyziologické a psychologické zvláštnosti předškolního věku (hra vost, rychlou unavitelnost, nadšení nebo naopak ztráta zájmu apod.). Máme zkušenosti, že většina dětí překoná ostych z vody, splývá, ně které děti se dokonce naučí plavat. Plavání dětí je sport, který rozvíjí po hybové schopnosti, kladný vztah k vodě a zvyšuje celkovou odolnost. Marie Galková, MŠ Střed Když žije příroda, žije i člověk Základní škola Újezd v Kyjově již ně kolik let představu je v rámci výstav vý tvarné práce svých žáků. Letos se děti po celý školní rok věnovaly v hodinách výtvarné výchovy, českého jazyka, pracovních činností a přírodovědy té matu životního pro středí. Snažily se prostřednictvím vý tvarných prací, vý robků z keramiky, literárním ztvárně ním či zpracováním odpadových ma teriálů poukázat na to, že člověk by nikdy neměl zapomínat, že je sou částí přírody. Také program, který si žáci připravili na slavnostní vernisáž, vycházel z námětu výstavy Když žije příroda, žije i člověk. Vystoupení od měnily potleskem a pochvalou de sítky rodičů a dalších hostů. V polovině června se 42 vybraných žáků ZŠ Újezd zúčastnilo výletu na Kameňák. Takto byli odměněni nej Foto archiv školy Děti z velkých měst se nesetká vají se skutečnou živou přírodou tak často. Zato děti z vesnic o přírodu ochuzeny nejsou, natož když se jedná o vesnici, jakou jsou Bohusla vice, která leží v samém lůně pří rody. V bohuslavické škole jsou děti s přírodou seznamovány nejen pa sivně vyprávěním a prohlížením ob rázků, ale také výpravami do blízkého okolí a zkoumáním všeho živého. Část přírody mají přímo ve škole, kde se starají o rybičky a strašilky. Není proto divu, že jsme již po několikáté využili nabídky Lesní správy Buchlo vice zúčastnit se projektu, jehož hlav V kyjovských lesích školáci zažili netradiční a poučný den. lepší sběrači kaštanů, kteří pomáhali zvířátkům. Po celou dobu se dětem věnoval pan Pavel Prokeš, který jim poutavě vyprávěl o životě v lese, připravil pro ně naučnou procházku a na závěr i táborák spojený s opé káním špekáčků. Školáci strávili pěkné dopoledne, odvezli si řadu hez kých zážitků z přírody i spoustu zají mavých informací. Děkujeme panu Prokešovi za ochotu a netradičně prožitý školní den. Radim Pokorný, ZŠ Újezd Den s revírníkem aneb v lese jako doma ní organizace ležela na bed rech pana Kotka, revírníka revíru Bohuslavice. Protože náplň tohoto projektu pro bíhala hluboko v lese nad Bohuslavicemi, využila naše škola autodopravy ně kolika ochotných rodičů. Celý projekt začal hrami s lesní tematikou, ve kte rých děti pochytily spoustu informací. Potom byly se známeny s funkcí a význa mem lesní školky a zjistily, že vypěstovat lesní stromek dá pořádnou práci. Každý si vyzkoušel své síly při výsad bě sazeniček nebo zapátral ve svých znalostech o dru zích stromů a podle listů, kůry a dřeva je správně po jmenoval. Děti také hle daly v lese různé přírodniny a zkoumaly podrobně kůru stromů. Učily se vnímat vůni lesa, která byla v tom to místě zvlášť intenzivní, a to díky stovkám rozkvetlých konva linek. Největším zážitkem pro děti bylo stopování jelena podle jeho typic kého zvukového projevu. Málem ani nedýchaly, když zaznamenaly jeho pohyb v nedaleké houštině. Jaké pře kvapení bylo, když jelen nebyl oprav dový, ale jeho zvuk dokonale na podobený panem Kotkem. V závěru lesního vyučování bylo pro děti připraveno překvapení v podobě opékání špekáčků, proběhlo vyhod nocení soutěží a předání odměn ví tězům i všem zúčastněným. Ivona Bystřická, učitelka ZŠ Bohuslavice 2x foto archiv školy Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 strana 5

6 Michaela Červínková uspěla v matematické olympiádě Matematika je jedním ze školních předmětů, které patří tradičně mezi ty méně oblíbené. Vypilovat se ovšem dá, nesmí ale chybět aspoň kapka talentu, říká učitelka matema tiky Miluše Habáňová, která letos předala ocenění za úspěchy v tomto předmětu žákyni 9. třídy ZŠ Dr. Jok líka. Matematika už dávno není to, co bývala. Jedna a jedna jsou stále dvě, způsoby, které ovšem dnešní žáci při výuce uplatňují, jsou zdaleka jiné, než tomu bylo před pár lety. Někdy je to velmi problematické a někteří žáci s tím mají problémy. Motivace je nutná, ale třeba teď vy užíváme výpočetní techniku, takže je to zpestření i moderní způsob vý uky, říká Miluše Habáňová, zá stupkyně ředitele ZŠ Dr. Joklíka Kyjov. Jako ryba ve vodě se v tomto předmětu cítí Mi chaela Červínková, která i přesto, že je matematika daleko za jejími hudebními koníčky, sesbírala letos velké úspě chy v matematické olympiádě v rámci školy, okresu i kra je. V krajském kole Michaela svým talentem a logikou porazila desítky soutěžících, když mezi 74 soupeři vyskočila až na 15. místo v rámci kraje. Michaela je velmi nadaná nejen v matematice. Byly tam čtyři úlohy na čtyři ho diny. Ono je to vlastně učivo od šesté do deváté třídy. Zkrátka slovní úlohy, něco z algebry, geometrie, a to vše všeobecně zamíchané do sebe, přibližuje Michaela Červín ková náročnost soutěže. Michaela si za svůj úspěch i re prezentaci odnesla nejen poděko vání zástupkyně ředitele a hezkou knihu jako dárek, ale především velké zkušenosti, které může uplat nit při studiu na Klvaňově gymnáziu, kam nastupuje od prvního září do školy. I když prozatím nemá představu o své budoucnosti, rozhodně chce i nadále pokračovat ve svých koníč cích. Michaela je totiž velmi nadaná nejen ve škole. Chodila do baletu, hrála na flétnu, šest let hraje na kytaru, vystupuje na vernisážích a chodí také do ZUŠ. Mezinárodní den dětí se slavil i četbou knih O tom, že mají rodiče se svými dětmi trávit spo lečný čas třeba čtením pohádek nebo povídáním, hovoří projekt s ná zvem Celé Česko čte dětem. Jeho idea se natolik za líbila, že jej bude už každoročně podporovat i Me zinárodní týden čtení. Meziná rodní den dětí 1. června tak byl skvělou příležitos tí, jak společně s nejmenšími oslavit jejich velký den, třeba v knihovně, tedy v místě, kam si chodí pro hezké knihy, nad nimiž tráví čas sami nebo s rodiči. O některé příběhy se s dětmi při šli podělit zástupci radnice, když dětem přišli číst z knížek právě u pří ležitosti zmiňovaného nápadu, který nese název Celé Česko čte dětem, v němž se slavné osobnosti a další dobrovolníci zapojují do čtení po hádek a příběhů, skrze které chtějí upozornit na skutečnost, že čas strávený společně nad knihou nebo povídáním si má udělat každý rodič. Projekt se postupně rozšiřuje do celé Evropy. Vždy prvních sedm dní v červnu tak bude patřit malým čte nářům, ale i těm budoucím, pro které u příležitosti Dne dětí Městská Dětský koutek si malí návštěvníci knihovny oblíbili okamžitě. knihovna v Kyjově otevřela zákoutí na hraní, aby se zabavili i ti nejmenší návštěvníci. Týden čtení v Kyjově pokračoval i v dalších dnech a na dalších mís tech. Zahrada informačního centra patřila dětem, když se zde konalo kulturní dopoledne pro děti mateř ských škol. Dětem přišli zahrát malí muzikanti Mládežnické dechové hudby při ZUŠ v Kyjově, kteří vystou pili pod taktovkou svého dirigenta Mi loše Procházky. Malí návštěvníci se velmi těšili a také potleskem přivítali divadelníka Petra Moudrého, který přišel se zubařskou loutkovou pohád kou. A protože tento den patřil dět ským příběhům, tak pohádky českého básníka Ivana Martina Jirouse přijela dětem číst básnířka a výtvarnice Marta Veselá Jirousová. ZÁPIS DO VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ KYJOV Základní umělecká škola v Kyjově chystá zápis do výtvarného oboru. Hlá sit se mohou žáci 1. tříd základních škol až po maturanty, kteří mají zájem o výtvarné umění a výtvarné aktivity. Výuka obsahuje průpravu žáků k talen tovým zkouškám na střední i vysoké školy, kresbu, malbu, grafiku, modelo vání, keramiku. Zájemci se mohou hlásit začátkem září přímo v ateliéru ZUŠ nebo na tel.: popř Na všechny nové žáky se těší Dagmar Pucharová, která výtvarný obor vyučuje. red Mladá muzika Šardice zvítězila v národní přehlídce Mladá muzika Šardice, která dnes působí pod ZUŠ v Kyjově, má za se bou velký profesní úspěch, když zví tězila v prestižní národní soutěžní přehlídce dětských dechových hudeb. Mladou muzikou Šardice prošlo za dobu její existence už mnoho dob rých muzikantů. Ti, kteří ji tvoří dnes, mají v průměru kolem 15 let, přičemž nejzkušenějším je i třiadvacet, zato nováčkům teprve deset. I přes tuto nesourodost mají na hudebním poli pod taktovkou současného umělec kého vedoucího Romana Kohoutka obrovské úspěchy. Úroveň dechových orchestrů je velká a rok od roku vzrůstá. Jezdíme pravidelně po soutěžích, takže mů žeme srovnávat a je i nadále po Zajímavý projekt spojil asi stovku dětí, které si mohly vyzkoušet, jaké to je tvořit v plenéru. Malířská plátna ale nezdobily olejovými barvami, jak by se dalo čekat, nýbrž speciálně umíchanými barvami země. V rámci výuky se před časem zúčastnily mezi národní akce Malujeme barvami země, technika se jim velmi zalíbila, proto ji využily i tentokrát při společném tvo ření pod názvem Plenér třeba cvičit, makat každý týden na plno a nenechávat nic náhodě, říká umělecký vedoucí souboru Roman Kohoutek. Píle se v tomto oboru roz hodně vyplatila, když se rozhodla porota soutěže ve Vysokém Mýtě ocenit mezi šesti soubory šardickou muziku i její sólisty. Celkem 36 mla dých muzikantů ze Šardic si můžete poslechnout na nejrůznějších de chovkových festivalech v Šardicích, Nenkovicích, v Dubňanech a o prázd ninách třeba i na Slovensku. Velkým krokem dopředu bude i možná říj nová účast na mezinárodní světové soutěži ve Španělsku. Mladá mu zika ze Šardic se představí i na Slo váckém roku v Kyjově v polovině srpna. Malovalo se barvami země Tak je to určitě lepší, než sedět a učit se, protože malování mě strašně baví a chtěl bych chodit do takových keramických kroužků, jak jsou v Kyjově, chválil změnu Michal Cileček, žák ZŠ Žeravice. Použitá technika byla vysoce eko logická, barvy země, neboli hlíny, sice nabízí jen omezenou škálu odstínů, přesto na plátnech vznikají zajímavé momenty. strana 6 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011

7 Majáles ve znamení cirkusu Součástí akce před domem kultury byla také dortová bitva. Formování postavy nemusí být dřina Nové fitness a rekondiční centrum v Kyjově na Skleňáku není jen oby čejnou posilovnou s 58 moderními stroji a samostatným zázemím pro ženy. Zkušení tre néři vám zdarma poradí, jak nejlépe formovat postavu, zlepšit fyzickou zdatnost a v přípa dě zájmu také se staví jídelníček na míru. Jednotlivé stroje jsou zde na kombinovány tak, aby návštěvníkům pomohly zbavit se přebytečných tuků a kil, současně umožnily tvarovat postavu i svaly. Cvičením si nejen vylepšíte postavu, ale také duševní zdraví a koncent raci. Kompletní služ by rekondičního centra na Skle ňáku, které je plně klimatizováno, do plňuje široký výběr nápojů a výživo vých doplňků, které podtrhnout vaši snahu zdokonalit tělo cvičením bez ohledu na váš věk či váhu. Pravidelné klienty jistě osloví klubové karty a možnost výrazných slev či zvýhodněných balíčků. Zacvi čit si i bez nich ale můžete za nej výhodnější ceny v Kyjově. Profesionální obsluha, indivi duální poraden ství a rodinná at mosféra. Přijďte si posedět u kávy nebo čerstvého toustu či bagety dle vašeho výbě ru a chuti to vše najdete v nově otevřeném spor tovním centru. Ilustrační foto Placená inzerce Cvičení ne musí být nutně hodinovou zále žitostí a velkou dřinou Fitness Centrum Skleňák je místem rela xace a odpočin ku. Přesvědčit se o tom můžete denně od 14té do 22té hodiny mimo soboty. Podrobné informace získáte na sklenak.cz tel Diváky do dění zatáhla také studentka znalá pantomimy. Majáles je oslavou studentského života. Každoročně s ním v Kyjově přichází studenti Klvaňova gymná zia, kteří letos pojali jeho téma opět Zajímavosti I letošní Majáles byl díky cirkusovému tématu hodně barevný. s humorem. Účastníky průvodu i od poledního programu s volbou krále a královny Majálesu zavedli do cir kusu. V každém ročním období něco pro vás Vše z vlastní produkce! Tůje atd. na živý plot za velkoobchodní ceny Muškáty a další balkonové rostliny Dušičky chryzantémy, macešky, věnečky aj. Vánoční stromky z vlastní plantáže levné a čerstvě uřezané Pokojové a řezané květiny, dřeviny, trvalky Rostliny pro vás pěstujeme již 20 let Sedmá velmoc řádila v dračí lodi Redaktoři Televize Slovácko Vojta Johaník, Bára Žáková a Veronika Hollerová už poněkolikáté vyjeli zá vodit na dračích lodích v Ostrožské Nové Vsi. Jejich posádka Sedmá Vel moc si vedla poměrně dobře i přes to, že v den závodu teploměr ukazo val pouhých 12 stupňů, celý den hustě pršelo a foukal silný vítr. Díky skvělé sestavě, kterou doplnili další novináři, sportovci a přátelé, se nám podařilo několikrát zajet dobrý čas. A na závěr jsme si alespoň na chvíli potěžkali pohár pro vítěze. Najdete nás pouze v jedné centrální prodejně na ulici Svatoborská 403 (u kina směrem k Budvarce) v Kyjově gardenia.cz tel , Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 strana 7

8 Jezděte bezpečněji a snižte spotřebu PHM svého auta Dojíždíte svým vozidlem do práce? Chystáte se autem na rodinnou do volenou? Podívejte se, jak zredukovat a snížit cestovní náklady, zmenšit opo třebení vozu a zároveň zvýšit bezpeč nost a pohodlnost jízdy. Sníženou bezpečnost vozidla a komfort jízdy může způsobovat ne vyváženost kol. Kmitáním kola vzni kají rázy, které se přenášejí do jeho závěsů, částí řízení vozidla a tlu mičů. Způsobují navíc nerovnoměrné opotřebení pneumatik, které jim ubírá na životnosti. Namáhány jsou také další části podvozku. Nežádou cím účinkům lze předejít včasnou pro hlídkou stavu pneumatik. Příčinou zvýšené spotřeby paliva nemusí však být jen problémy s ne vyvážeností pneumatik. Pohodlné cestování dnes zabezpečuje u stále více automobilů autoklimatizace. Je však nezbytné, aby byla plně funkč ní. Netěsnost chladicího okruhu se pak v důsledku projevuje na zvýše ném odběru výkonu kompresoru kli matizace a tím i na vyšší spotřebě paliva. Dezinfekce výparníků s venti lačním systémem a interiéru vozidla mimoto zahubí veškeré škodlivé bakterie, roztoče, plísně, viry, pyly a odstraní zápach. Součástí je i OZÓ NOVÁ DEZINFEKCE interiéru vozid la. Tento nový způsob dezinfekce bude mít pozitivní vliv na vaše zdraví i zdraví vašich dětí. Nechejte si ZDARMA zkontrolovat klimatizaci: kontrola těsnosti klimatizačního okruhu a funkčnosti kompresoru klimatizace kontrola stavu naplnění klimati zace chladícím médiem Objednání na tel. čísle Nechejte si ZDARMA zkontrolovat stav pneumatik: prohlídka stavu pneumatik Objednání na tel. čísle Bezplatnou prohlídku stavu pneu matik a klimatizace Vám zajistíme při jedné návštěvě našich servisů v are álu ČSAD Kyjov a.s. na ulici Boršov ská 2228 v Kyjově. Otevřeno v pra covní dny , možnost provedení prohlídky i v sobotu. Nevá hejte proto s objednávkou a nechte si u nás ZDARMA zkontrolovat stav kli matizace a pneumatik Vašeho vozidla. Váš tradiční partner nejen v dopravě Placená inzerce Správa a údržba nemovitostí Úklidová služba Pavla Kohútová Kyjov Úklid bytových a nebytových prostor Mytí oken, výloh Čištění koberců a čalouněného nábytku Hospodyňské práce Půjčovna čisticích strojů na čalounění a koberce Telefon: Doprava v Kyjově zdarma strana 8 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011

9 SOBEK & tel.: mobil: Zlatá ulička 231, Kyjov Potřebujete reklamu? SLUŽBA 24 hodin DENNĚ Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 Placená inzerce / strana 9

10 Uzavírky v ulicích města Kyjova po dobu konání XVIII. Slováckého roku Jsou připravena dopravně technická opatření v oblasti středu města Kyjova, která ovlivní auto mobilovou dopravu v termínu od čtvrtka od do neděle do Uzavřeny bu dou tyto části komunikací: Masarykovo nám. od křižovatky ulic Svatoborská a Jungmannova Masarykovo nám. od křižovatky ulic Dobrovského a třída Komenského Masarykovo nám. od křižovatky ulic Urbanova a třída Palackého ul. Dobrovského od křižovatky třídy Komenského po křižovatku ul. Jungmannova a Mezi Mlaty ul. Urbanova od křižovatky s ulicí Dobrovského po křižovatku s ulicí Svatopluka Čecha ul. Sv. Čecha od křižovatky s ulicí Urbanova po Městský park (včetně spojovací ulice s třídou Komenského ul. Žižkova po levém břehu Kyjovky od mostu ul. Jungmanova po most ul. Dobrovského (včetně parkoviště za Domem kultury Kyjov) parkoviště na třídě Komenského u dětské polikliniky Sobota od do třída Komenského od křížení s ul. Dobrovského po křižovatku s ulicí Nádražní a sídliště Zahradní ul. Nádražní od křižovatky s třídou Komenského po záchytné parkoviště na ulici Nádražní (za autobus. terminálem) ul. Zahradní od křižovatky s třídou Komenského po křižovatku s ul. Mezivodí. Po dobu pořádání kulturní akce budou pro vozi dla návštěvníků sloužit dvě záchytná parkoviště. Parkoviště č. 1 umístěné na ulici Nádražní v prostorách složiště ŽST Parkoviště č. 2 umístěné na parcele 4055 Od Boršovska Vzhledem k vzdálenosti parkoviště č. 2, bude zajištěna kyvadlová doprava z tohoto místa do cen tra města na ul. Dobrovského a zpět. Místa budou řádně označena pomocí dopravního značení. Ve řejná autobusová doprava bude mít po dobu ko nání slavností upravenou trasu, sledujte proto pozorně případné změny autobusových zastávek a trasy Městské autobusové dopravy Kyjov. Ve vlast ním zájmu, prosím, respektujte ve výše uvedenou dobu dopravní značení a značení uzavírky. Vyhnete se tak zbytečným problémům a komplikacím. strana 10 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 strana 11

11 strana 12 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011

12 Kultura Amatérské výtvarnice tvořily na téma čaje Čaj o páté, na který pozvala gale rie při základní škole Újezd a Ko menského, chut nal letos jinak než obvykle. Nejenže se podával tradič ně v šálcích, inspi roval navíc zdejší amatérské výtvar níky k práci na velmi zajímavém projektu. Není vý jimkou, když kyjov ské galerie plní svými výtvarnými pracemi školáci nebo pro změnu profesionální vý tvarníci. O nic méně zajímavější nejsou ani práce amatérské, může me li tak nazvat výstavu s názvem Čaj. Její podoba totiž podle učitelky výtvarného oboru Dáši Pucharové pří jemně překvapila nejen ji, ale i sa motné autorky. Naše parta žen ve zralém věku se v podstatě sešla z iniciativy Elišky Urubkové, která chtěla pořád MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KYJOV Pátek až městská tržnice a před DK FARMÁŘSKÉ TRHY (každý první v pátek v měsíci) Pondělí otevření výstavy MKS Kyjov a Galerie & Čajovna VÝSTAVA OBRAZŮ LIBORA OBRŠLÍKA Výběr toho nejlepšího z tvorby, potrvá do 4. srpna. Sobota od areál letního kina Kyjov ŽALMANŮV FOLKOVÝ KYJOV Jubilejní 15. ročník festivalu bude programově zaměřen k Žalmanově pětašedesátce a slovem budou provázet Václav Souček a Pepa Štross. Program Old Boys Poutníci, vítězové folkového kvítku 2011, zdravice zasloužilých matadorů, Petr Bende & cimbálová muzika Grajcar, Žalman & hosté, Nezmaři, Bokomara & Naďa Urbánková, Žalman & spol. Předprodej vstupenek: IC Kyjov, IC Hodonín, MKS Kyjov. Učitelka Dagmar Pucharová (na fotografii vpravo) spolu s některými autorkami výstavy o čaji. kreslit. Tak jsme si řekly všichni zpívají a koncertují, my budeme ma lovat a kreslit. Eliška to dala dohro mady a už to máme druhý rok k ra dosti spousty žen, uvedla Dagmar Pucharová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ. Výtvarný kroužek funguje na dobrovolnosti a zájemci třeba i v po kročilém věku se mohou na ZUŠ obracet i od dalšího školního roku. Vůbec nic neprošvihnou, v našem oboru totiž máme i studium pro do spělé a scházíme se tak jednou za 14 dní, dodala Pucharová. Zají mavá výstava o čaji skončila se zá věrem školního roku. Budete li ale mít odvahu nebo spíš chuť připojit se k partě výtvarnic při ZUŠ, můžete kontaktovat učitelku výtvarného oboru Dagmar Pucharovou. Rozloučení s Miroslavem Tichým v Galerii Středočeského kraje Úmrtí Miroslava Tichého spustilo ohromnou odezvu v celém umělec kém světě. V pátek 20. května 2011 Nadace Tichý Oceán a muzeum GASK zorganizovaly umělecké rozloučení s Miroslavem Tichým pro všechny blízké i vzdálené kamarády a obdi vovatele kyjov ského fotografa. Přitom zároveň odhalili instalaci světoznámého brazilského umělce Ernesta Neta s názvem Blue Mist Gray Girls, věnovanou právě Miroslavu Tichému. Je do provázena por tréty Tichého od fotografů Anne lies Strba a Pe tra Kozánka. Ernesto Neto byl od samého začátku obdivo vatelem díla Mi roslava Tichého. Již během prvního vystoupení Ti chého na biennale v Seville Ernesta s dílem Tichého seznámil kurátor Ha rald Szeemann. Ernesto Neto se pak zúčastnil projektu a výstav Artists for Tichý Tichý for Artists. Asi před rokem, během návštěvy v Curychu u Romana Buxbauma, do stal Ernesto nápad vytvořit dílo, kte rým by uctil Tichého tvorbu. Začal in tenzivně pracovat na velké instalaci chrámu z překližky a látky na pun čochy. Nadace Tichý Oceán v neob vykle krátké době realizovala toto dílo a zapůjčila ho Galerii Středočes kého kraje GASK Kutná Hora. Zahá jení výstavy a rozloučení s Mirosla vem Tichým se konalo za účasti několika kyjovských občanů. Petr Ko zánek zavzpomí nal na přátelství s Mirkem v době totality a spo lečné procházky s fotoaparátem v rukou. Kurátor ka Noemi Smo líková z němec kého Bonnu ve své řeči označila mezinárodně slavného Tiché ho za umělce umělců. Úcta a obdiv k Ti chého bystrosti, Foto archiv R. Buxbauma Úžasná instalace je první výstavou Ernesta Neta v České republice a vzdává poctu Miroslavu Tichému. s jakou pozoro val život kolem sebe a s jakou byl schopen vy jmout jedince, většinou ženu, z každodennosti a pro slavit ji. Ale ne jako Andy Warhol na pět minut, na věčnost. Jeho snímky jsou pro věčnost určené doteky skutečnosti. Doteky, které se dějí s neopakovatelnou citlivostí pro dů stojnost lidské, převážně ženské osobnosti. Proto tak fascinuje tento fotograf jiné umělce a umělkyně. Kdo z nich netouží dotknout se svým dílem lidské důstojnosti? Roman Buxbaum MAGAZÍN KYJOV premiéra každou středu v 18 h Začátky vysílání: premiérová hodina, 20.00, 22.00, 24.00, 2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, reprízy PONDĚLÍ Magazín Kyjov Magazín Hodonín Magazín Sport premiéra ÚTERÝ Magazín Kyjov Magazín Hodonín premiéra Magazín Sport STŘEDA Magazín Kyjov premiéra Magazín Hodonín Magazín Sport ČTVRTEK Magazín Kyjov Magazín Hodonín Regiony premiéra PÁTEK NEDĚLE Magazín Kyjov Magazín Hodonín Regiony Od soboty mohou být pořady Regiony nahrazeny programovými přílohami, začátek vysílání 50 minut po celé Programové PŘÍLOHY Kam za zdravím? 8. díl Nemocnice Hodonín vysílání od do Partner na Vaší cestě ke zdraví 13. díl Nemocnice Kyjov vysílání od do Kam za zdravím? 9. díl Nemocnice Hodonín vysílání od do Podnikatelský EXPRESS Okénko do podnikatelské sféry regionu Pelikan Hardcopy CZ, s.r.o. Podpora profesního vzdělánání pracovníků vysílání od do Podnikatelský inkubátor Kunovice Pozvánka na slavnostní otevření objektu s koncertem Báry Basikové vysílání od do Každou sudou hodinu, vždy po prvním zpravodajském magazínu Aktuální magazíny i pořady také na Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 strana 13

13 Čtvrtek ve 20.00, pátek v ŽENY SOBĚ USA, 2011, režie: Paul Feig, hrají: Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Chris O Dowd, Melissa Mc Carthy Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrhnout. Neplatí to jen pro pány, jak nás o tom ná zorně přesvědčila komedie Pařba ve Vegas, podobným předsvatebním martýriem mohou projít i ženy. Zvlášť, když je největší kamarádka nevěsty magnet na katastrofy, který dokáže i tak prostou věc, jakou je výběr svatebních šatů proměnit v horor. 125 minut, titulky, ne vhodný do 15 let. Pátek 8. 7., neděle ve Letní kino ŽENY V POKUŠENÍ ČR, 2010, režie: Jiří Vejdělek, hra jí: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáko vá, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček... Čtyřicátnice Hele na, uznávaná odbornice na manžel ské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud mi lující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a He lena brzy bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, záro veň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Po mocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá he rečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. 118 minut, přístupný. Sobota 9. 7., neděle v RIO 3D Brazílie/Kanada/USA, 2011, režie: Carlos Saldanha... Podivínský pa poušek z malého města v Minne sotě se vydá na dobrodružství v Riu De Janeiru. 80 minut, přístupný, české znění. Sobota v AVATAR 3D USA, 2009, režie: James Cameron, hrají: Sam Worthington, Zoe Salda naová, Sigourney Weaverová, Stephen Lang Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hrani cemi naší fantazie, svět střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Nově objevená vzdálená planeta Pan dora je mírumilovné místo s obyva telstvem Na vi, žijícím v souladu Program kina Kino Panorama Kyjov /červenec 2011 s divukrásnou vegetací planety. Po sádka vyslaná ze Země na své prů zkumné misi objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi nevyčíslitelnou hodnotu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člo věka možný teprve po vytvoření jeho genetického dvojníka, hybrida Ava taru, který může být ovládán psy chikou oddělenou od lidského těla a fyzicky odpovídá původnímu oby vatelstvu Pandory, které má fluores centní modrou kůži a dosahuje tří metrové výšky. 162 minut, české znění, přístupný. Pondělí , úterý , středa v PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 3D USA, 2011, režie: Rob Marshall, hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Ke vin R. McNally Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka v akčním příběhu plném prav dy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své minu losti, není si jistý, zda jde o lásku nebo zda tato žena jen hraje na city a využívá ho, aby našla legen dární Pramen mládí. Když ho do nutí, aby vstoupil na palubu Queen Anne s Revenge, lodi obávaného pi ráta Černovouse, Jack se ocitá v ne čekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat více: Černovouse nebo ženy ze své minulosti. 137 minut, české znění, přístupný. Čtvrtek , pátek v a ve 20.00, sobota , neděle , pondělí , úterý , středa v HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI ČÁST 2 3D Velká Británie/USA, 2010, režie: David Yates, hrají: Emma Watso nová, Helena Bonham Carterová, Gary Oldman Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potte rovi. V tomto výpravném finále es kaluje bitva mezi dobrem a zlem do otevřené války čarodějného světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Nikdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter, kdo možná bude mu set podstoupit oběť největší, když se přiblíží rozhodující bitva s Lordem Voldemortem. Ale když se Volde mort dozví o jejich plánech, začíná největší bitva a život, jak ho znají, už nikdy nebude stejný minut, české znění, nevhodný do 10 let. Čtvrtek , pátek v HANNA USA/Velká Británie/Německo, 2011, režie: Joe Wright, hrají: Sa oirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana, Tom Hollander... Hannin ži vot se nepodobá životu žádného z jejích vrstevníků pro ni byla vý chova současně i výcvikem, to vše ve snaze udělat z ní dokonalého za bijáka. Ale Hannina rodina má ve světě nevyřízené účty a Erik si se smíšenými pocity hrdosti a obav uvědomuje, že už svou dceru ne může dále držet na jednom místě. Tento okamžik Hannina dospívání je pro ni opravdu velice drsný. 111 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Sobota , neděle v V PEŘINĚ 3D ČR, 2011, režie: F. A. Brabec, hra jí: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, Bolek Polívka, Eliška Balzerová Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se na chází čistírna peří, v druhém má ka binet paní Hilda vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na život a na smrt. 103 minut, pří stupný. Sobota , neděle v STROM ŽIVOTA USA, 2011, režie: Terrence Malick, hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Joanna Going, Jackson Hurst Texas, 50. léta minulého století. Jack O Brien si prošel dět stvím plným her a krásné nevin nosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem, který by mu pomohl tímto neleh kým obdobím projít, je dosti kom plikovaný. Jack je ztracenou duší v moderním světě, která si klade řadu otázek a snaží se ve svém životě zorientovat. Kde je pravda? Co je věčnost? Jak vznikl život? 138 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Předprodej a rezervace vstupenek denně půl hodiny před prvním představením a mezi představeními. Tel. do pokladny: , kancelář kina: , e mail: kyjov.cz Čtvrtek , pátek , sobota , neděle v AUTA 2 3D USA, 2011, režie: John Lasseter, Brad Lewis. Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel jedi nečný odtahový vůz Burák se ve filmu Auta 2 dostanou na úžasná místa, když je jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta na šampionát je plná děr, objížděk a komických překvapení. 110 minut, české znění, přístupný. Čtvrtek , pátek ve JANA EYROVÁ Velká Británie, 2011, režie: Cary Fu kunaga, hrají: Mia Wasikowska, Mi chael Fassbender, Jamie Bell, Judi Dench... Životní příběh Jany Eyrové prostřednictvím flashbacků, které mapují dramatické a pohnuté situ ace, jež zoufalou a vyděšenou mla dou ženu přivedly až do domu duchovního otce Johna Riverse, v jehož harmonické domácnosti se chce nadobro odstřihnout od minu losti. 120 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Sobota , neděle ve BOBR Velká Británie, 2011, režie: Jodie Fosterová, hrají: Mel Gibson, Cherry Jonesová, Jodie Fosterová, Anton Yelchin Waltera už dlouho trápí hluboké deprese. Jeho žena si ne zvládá se situací poradit a vyhodí ho z domu. Walter se toulá měs tem a posílen alkoholem se ne úspěšně pokusí o sebevraždu. Bě hem noční alkoholové procházky najde kdesi v popelnici maňáska s bobří hlavou. Bobr začne k Walte rovi mluvit a stane se jeho prostřed kem pro komunikaci s lidmi kolem sebe. Vše se začíná obracet k lep šímu avšak jen do chvíle, kdy bobr Waltrovo vědomí naprosto pohltí. 91 minut, titulky, nevhodný do 12 let. Promítání letního kina je z důvodu technických prací (v souvislosti se Slováckým rokem) v areálu až do konání akce v polovině srpna zrušeno. Aktuální program Kina Panorama najdete také na stránkách kyjov.cz strana 14 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011

14 Společenská rubrika NAROZENÍ Nikola Klimešová Lukáš Filípek Dominik Výlet Jan Křivánek JUBILANTI Anna Panglová Anna Dubská Josef Ronek Václav Bimka Marie Vašíčková Františka Frýbortová Jaromír Dřímal Lubomír Kopka Vít Horák Ludmila Procházková Anna Gruberová Bohuslav Hojač Františka Kasparová Jarmila Horáková Elsa Svobodová Jaroslava Skřivánková Zdenka Munková Anna Sukopová Růžena Šlampová Poděkování CHTĚLA BYCH PODĚKOVAT MUDr. Pavlu Hojačovi a MUDr. Martě Kai serové a Charitě Kyjov za veške rou péči poskytnutou mému man želovi Štěpánu Poláškovi. Milada Polášková, Nětčice Inzerce 97 let 95 let 92 let 92 let 91 let 91 let 90 let 85 let 85 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 80 let 75 let 75 let 75 let 75 let ÚMRTÍ Vlastimil Frodl Božena Plevová Jiřina Jančová František Svoboda Štěpán Polášek Vážná hudba Kyjovská hudební tělesa zahájila letní sezónu Orchestr při jednom z koncertů ve freskovém sále milotického zámku. Komorní orchestr města Kyjova i sbor Carmina Vocum nedávno za hájily letní hudební sezónu, kdy se pravidelně posluchačům představují při koncertech v Miloticích. Freskový sál zámku totiž jejich interpretaci hudby dává nezaměnitelné kouzlo. Nový repertoár, noví muzikanti i noví sólisté v tomto složení se předsta vil Komorní orchestr města Kyjova při tradičním letním koncertu, který zval posluchače vážné hudby do zámku. Ten má své osobité kouzlo v každé roční době. Rozmanitý výběr skladeb barokní hudby dává muzikantům velké možnosti, jak předvést svůj ta lent. Stejně tak se o týden později před stavil i sbor Carmina Vocum. Obě tě lesa budou přes léto odpočívat, aby v druhé polovině roku mohla začít s přípravou nového programu. Komorní orchestr města Kyjova a sbor Carmina Vocum jsou dvě tělesa, která vystupují vedle sebe. V létě si dopřejí zaslouženou pauzu, na podzim se nám rýsuje příležitost zahrát si v rámci španělského sdru žení Čamartyn, které má sídlo ve Vra cově, no a na Vánoce nás zase čeká tradiční maraton, říká sbormistr Mario Kudela. Kyjovští posluchači se na výsledky nové spolupráce budou moci těšit nejdříve v příštím roce. Rozhodně ale nebudou chybět v na bídce koncertů tradiční vánoční a no voroční setkání s hudbou Carminy Vocum a Komorního orchestru města Kyjova. Vlastivědné muzeum CONCENTUS MORAVIAE V MILOTICKÉM ZÁMKU Mezinárodní festival Concentus Moraviae letos již po šestnácté při nesl nezapomenutelné hudební zá žitky a možnost spojit je s návště vou půvabných zámků a kostelů. Jeden z koncertů pod hlavičkou města Kyjova proběhl i v sále milo tického zámku. Komorní i sólové skladby pěti českých skladatelů tří století zněly z freskového sálu v kom binaci harfy, hoboje a klavíru, s ni miž vystoupili Kateřina Englichová, Vilém Veverka a Ivo Kahánek. Slav nostní zahájení 16. ročníku festi valu proběhlo v bazilice sv. Prokopa v Třebíči a festival putoval po 16 měs tech jižní Moravy a Vysočiny. Když jsem tady poprvé účinkoval před šesti lety, tak jsem to vnímal jako velmi významné pozvání a festi val se za tu dobu velmi výrazně vy profiloval. Myslím, že dramaturgicky patří k tomu nejlepšímu u nás, pro hlásil hudebník Vilém Veverka. Spo jení sólistů Englichové, Kahánka a Ve verky inspirovalo skladatele Pavla Nováka Zemka k vytvoření tria pro ho boj, harfu a klavír s názvem O Kráse pozemské a Kráse Ráje III. Podle dramaturga Aleše Březiny, jenž stál také u prvního ročníku mezinárod ního projektu České sny, festival po skytuje volnou ruku v tom, jaké hudeb níky chcete oslovit a jaký program zařadit. Dnes jsou již České sny ne dílnou součástí festivalu a putují po 90 městech Evropy, tentokrát s podti tulem Sny, otisky a vzpomínky. PRONAJMU JEDNOPOKOJOVÝ BYT s balkonem v Kyjově Za Stadi onem. Byt je v osobním vlast nictví, rekonstruovaný, zařízený. Tel.: PRODÁM CHATU V MORAVANECH Kameňák Paní Háje. Tel.: HLEDÁM PŘÍTELKYNI k vážnému se známení sportovního typu. Jsem 45/183 sportovní postavy, v roz vodovém řízení, dcera 2,5 let ve střídavé péči. Tel.: Redakce PŘEJEME ČTENÁŘŮM HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENOU! Blešák byl letos poprvé umístěn v nových prostorách muzea. Muzeum nabídlo bleší trh i gramofony I druhý bleší trh se vydařil Prodat, nakoupit, vyměnit, levně získat to vše bylo možné na blešá ku, který už podruhé uspořádalo Vlas tivědné muzeum v Kyjově. V rámci Muzejní noci se proto do jeho budov vypravili obyvatelé města za, větši nou starými, opotřebovanými věcmi z domácnosti, které ale jinde mohou být k užitku. Co je škoda vyhodit, ocitá se často také v humanitárních sbírkách, i proto bylo OS Omega Plus z Kyjova už podruhé jedním z pro Omega Plus se zbavuje věcí, aby získali finance na provoz a humanitární dopravu. dejců muzejního blešáku. Někdo si jen prohlížel, někdo sháněl kon krétní předměty a někdo dokonce s úspěchem nakoupil, nabídka sorti mentu totiž byla i letos bohatá a růz norodá. Vlastivědným muzeem zněla hudba ze starých desek Ty si mohli poslechnout návštěv níci výstavy gramofonů, které jsou typické pro první polovinu minulého století. Do Kyjova je zapůjčil sběra Jak se návštěvníci přesvědčili, staré gramofony i desky jsou stále funkční. tel Martin Stránský. Jeho sbírka dnes tvoří 40 starých gramofonů a 3 ti síce desek. Gramofony restauruje tak, aby zase dokázaly spustit staré šlágry. Pochází z Anglie, Německa i České republiky, přičemž pamět níci mohli při návštěvě muzea zavzpo mínat i na fakt, že každé přehrání si kdysi vyžadovalo novou jehlu. Součástí výstavy byly také dva fonografy, které zaznamenávají zvukové vlny na voskový papír, hliníkovou fólii nebo voskový váleček. Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 strana 15

15 Sport Atleti přivezli zlato a stříbro z Mistrovství Moravy a Slezska V polovině červ na se šest sportov ců Atletického klu bu Kyjov vypravilo do Olomouce na Mistrovství Moravy a Slezska starších žáků a žákyň na dráze. Svěřenci trenérů Aloise Vrbovského a Josefa Pazourka podali hodnotné vý kony. Dařilo se Mar kétě Sedláčkové v běhu na 100 m překážek (7. mís to), Pavlíně Vysko čilové na 150 m (8. místo), na 60 m (11. místo) i Radi mu Cahlíkovi v hodu oštěpem (15. mís to). Na stupně ví tězů vystoupala šta feta na 3x 300 m (Kolajová, Rybaříko vá, Výletová), která skončila na 2. mís tě. Nejvyšší příčku a titul Mistr Moravy a Slezska získala v běhu na 800 m Foto archiv R. Kolajové Úspěšná kyjovská štafeta (3x 300 m) na stupních vítězů. Natálie Kolajová, která svůj běh pro měnila v souboj s časem. Posunula své osobní maximum a časem 2:18,01 min. přepsala 5 let starý okresní rekord na dráze. Šlo o úspěš nou generálku. Natálie Kolajová, Te reza Rybaříková a Anna Výletová se na olomoucký atle tický ovál vrátily jako členky výběru Jiho moravského kraje na V. letní olympiádu dětí a mládeže Čes ké republiky. Romana Kolajová Další výsledky atletů AK Kyjov Běh Moravským Pískem (11. 6.): mladší hoši 200 m: 2. Hajný Hynek, 3. Cibulka Tomáš, 6. Krist Jiří, příprav ka dívky 400 m: 5. Leciánová Moni ka, přípravka hoši 400 m: 3. Hanák Lu káš, 5. Hanák Jan, 8. Křemeček Dani el, mladší žákyně 600 m: 3. Balážová Klára, starší žákyně 900 m: 1. Kolajová Natálie. III. kolo druž stev staršího žactva Hodonín (5. 6.): Na tálie Kolajová 20 bo dů, Tereza Rybaří ková 14 bodů, Anna Výletová 10 bodů, Pavlína Vyskoči lová 8 bodů, Marie Bušinová 6 bodů, Kateřina Průdková 3,25 bodu, Mo nika Bělochová 3,25 bodu, Romana Opatřilová 2,25 b., Dominika Budí ková 1,25 b. Celkově družstvo skon čilo na 4. místě z 8 družstev. red Kyjovské fotbalové mini přípravce se letos na turnajích dařilo. Nejmladší přípravka FC Kyjov 1919 na mezinárodních turnajích Začátkem června uspořádali or ganizátoři z kyjovského fotbalového klubu II. ročník turnaje O pohár města Kyjova Champions cup pro sedmi leté chlapce. Za nádherného počasí se na Dol ňácko sjelo 10 mužstev z okolních měst, z Brna, Zlína, Opavy a ze Slo venska. K vidění byla špičková ko paná této věkové kategorie a nád herné i dramatické souboje. Zástupci kyjovské kopané, rozdělení do dvou družstev, obsadili po vyrovnaných soubojích a těsných výsledcích v tur naji 7. a 8. místo. Z celkového pr venství se radovali hráči týmu Zbro jovka Brno A. Foto archiv klubu O dva týdny později se sedmiletí chlapci zúčastnili mezinárodního tur naje Arsenal café cup v Hodoníně, na který se sjelo 12 družstev z Mo ravy a Slovenska. Kyjovští hráči po dávali po celý turnaj vynikající výkony a po zaslouženém vítězství v zá kladní skupině a smolně prohraném semifinále nakonec vybojovali třetí místo za celky Arsenal Rožnov pod Radhoštěm a FC Trnava. Velký dík a uznání zaslouží nejen mladí fotba listé za šikovnost a předváděné vý kony, ale i jejich trenér Radek Víšek a další obětavci a rodiče, kteří se o přípravu dětí starají po celý rok. Dušan Nenička Silniční závody motocyklů v Kyjově letos poosmé Osmý ročník Kyjovského okruhu se nezadržitelně blíží. První zářijový víkend ve dnech se v Kyjově utkají jezdci kubatur třídy Klasik, což jsou motocykly do roku výroby 1972, a Poháru přírodních okruhů, do kterého spadají novější motocykly s obsahem od 125 do 600 ccm. Velkou změnou oproti loňskému roku bude snížený počet závodů bě hem jednoho dne, což ovšem nijak neochudí divácký zážitek. Již v so botu odpoledne po trénincích totiž budete moct spatřit napínavý zá vod jezdců do 600 ccm s názvem O pohár Petra a Tomáše Hlavatko vých. V neděli se pak po ranním do provodném programu, který zaplní mladí jezdci na minibicích, můžete těšit na hlavní závody. Kyjovský okruh láká stále více jezdců z celé Evropy, ke francouzské účasti by letos měli přibýt závodníci z Anglie. Samozřej mostí je účast motocyklové legendy šestinásobného mistra světa Jima Redmana, který si Kyjov natolik oblí bil, že zde oslaví své významné ži votní jubileum. PRO OBČANY MĚSTA KYJOVA A DIVÁKY VIII. ROČNÍKU KYJOVSKÉHO OKRUHU 2011 Prosíme tímto občany, které zá vody a jejich doprovodné akce nepři tahují, o toleranci a shovívavost. Zá roveň žádáme v zájmu bezpečnosti všech diváků i jezdců o dodržování pokynů pořadatelů po celou dobu trvání akce. Zvláště se pak jedná o zákaz vstupu na závodní dráhu v průběhu závodu. Trať okruhu se uzavírá projetím vozidla s červenými majáky, po skon čení závodu se může vstoupit na trať až po projetí vozidla s bílým prapo rem, které trať otevírá. Následuje přestávka, kterou můžete využít k přechodu nebo přejezdu po zá vodní dráze. Přejezd vozidel je však možný pouze ve směru závodní dráhy. Po přestávce projede opět vozidlo s červenými majáky, které trať uza vře a až do další přestávky je vstup Ilustrační foto Jiří Šimeček na závodní dráhu z bezpečnostních důvodů přísně zakázán. Rodiče, mějte pod neustálým do hledem své děti, zvláště ty, které si ještě neumí přečíst bezpečnostní upozornění. Mějte, prosím, také na paměti bezpečnost svých domácích mazlíčků, zejména psů a koček. Ne nechte je volně pobíhat v prostoru závodní dráhy a jejím okolí. Igor Daněk, Motoklub Kyjov strana 16 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011

16 Škola pro sluchově postižené uspořádala atletický den Účastníci závodů si otestovali výkonnost v tradičních atletických disciplínách. Speciální škola pro sluchově po stižené uspořádala atletický den. Na oválu sportovního stadionu v Kyjově a jeho přilehlých plochách si zaspor tovaly v atletických disciplínách zá kladní školy, speciální ško la i studenti gymnázia. Sport v našem zaříze ní je samozřejmostí. Spor tujeme prakticky každo denně, pořádáme spoustu sportovních akcí, a to ne jenom pro nás, ale pro školy, sluchově postižené z celé republiky, účast níme se i celostátních sportovních her nebo tře ba Kyjovské laťky, bral atletické setkání jako sa mozřejmost ředitel spec. školy Miroslav Hula. Ten také prozradil, že v příštím roce by se po deseti letech mohly v Kyjově opět konat i celostátní sportovní hry sluchově postižených, za účasti 13 zařízení z celé republiky. Žáci se zapojili do Běhu naděje Humanitární akce, inspiro vaná během Terryho Foxe, už potřetí proběhla v Kyjově. Do Běhu naděje na podporu ne mocných rakovinou se připojily desítky kyjovských školáků. Běh naděje je přirozeným pokračováním známějšího Běhu Terryho Foxe. Jedná se o solidární akci s nemocnými s rakovinou, takže jsme rádi, že se dá vybrat nějaký finanč ní příspěvek. Hlavně tady ale jde především o to, aby si i děti uvědomily, že i mezi námi jsou ne mocní a vůči těm nemocným mu síme být nějakým způsobem soli dární. Přirozeným pohybem pak je ta Na trať bylo možné vyjet i na kole, s kočárkem, na invalidním vozíku nebo na bruslích. solidárnost vyjádřena úplně nejlépe, prohlásila Ilona Pecháčková, ve doucí odboru školství a kultury při MěÚ v Kyjově. Michal Vašík a Tomáš Hába bojují ve čtyřhře na letní olympiádě dětí a mládeže. Michal Vašík vyhrál olympiádu Michal Vašík získal zlatou medaili na Hrách V. letní olympi ády dětí a mládeže České republiky v Olo mouci. V rámci sou těže stolního tenisu žáků ZŠ praktických byli za Jihomoravský kraj vybráni 2 zástup ci žáci kyjovské ško ly Michal Vašík (z Vra cova) a Tomáš Hába (z Dubňan). Michal Va šík naprosto přesvěd čivým způsobem zvítězil ve dvou hrách a společně s Tomášem Hábou skončili těsně pod stupni vítězů ve čtyřhrách. Přidali tak cenné body pro Michalova radost z ocenění. FOTBALOVÝ SOKOL VLKOŠ HLEDÁ ODVÁŽNÉ DÍVKY TJ Sokol Vlkoš hledá zájemkyně do dívčího oddílu kopané. Vítány jsou dívky a ženy všech věkových kategorií. Náš oddíl, hrající Moravskoslezskou divizi žen skupinu B, do svých řad přijme všechny zájemkyně, včetně úpl ných začátečnic. Podmínkou členství v oddílu je pravidelná účast na ak cích oddílu, trénincích a zápasech. Více informací u předsedy TJ Sokol Vl koš, o.s. Josefa Novosada (tel: , e mail: (sekce Dívky). 2x foto archiv školy výpravu Jihomorav ského kraje, která cel kově zvítězila ziskem 29 zlatých, 21 stříbr ných a 40 bronzových medailí a celkovým počtem 620 bodů (o 125 bodů více než kraj na 2. místě). Vý znam tohoto úspěchu potvrdil také hejtman JMK, Michal Hašek, který vítěze přijme v září v sále zastupi telstva kraje. O Hrách V. letní olympiády se můžete více dozvědět na odm2011 a na stránkách výpravy JMK red Děvčata z DDM Kyjov se v soutěži aerobiku neztratila Děvčata od pěti let se už několik let mohou seznámit se základy ae robního cvičení. Starší děvčata se pak účastní soutěží a reprezentují právě DDM Kyjov. V letošním roce se dívky zúčast nily soutěže VZP L DIAMONDS Aero bic Tour Tato soutěž měla celkem šest kol, z toho poslední finálové. DDM Kyjov reprezentovala tři družstva a ve věkové kategorii 8 10 let se představila dvě družstva. Myšky se skladbou Karneval v Riu, kterou děvčata nacvičila pod vede ním trenérky Nely Kostihové a Smaj líci se stejnojmennou skladbou pod vedením trenérky Sabriny Forma nové. Ve věkové kategorii let bojovala o medaile děvčata Stars pod přísným okem Nely Kostihové se skladbou Letušky. Všechna družstva pilně cvičila a trénovala od podzimu do jara a rozhodně se během sou těže ve velké konkurenci neztratila. Důkazem toho jsou i krásná umístění. V mladší kategorii stojí za zmínku 2. místo a 3x 4. místo pro Myšky a jejich Karneval v Riu, 5. místo pro Smajlíky a jejich veselou skladbu. Stars se skladbou Letušky úspěšně odolávaly průměrově starším druž stvům a získaly 2x 2. místo a 2x 3. místo. Za všechny rodiče a fandy aero biku chceme poděkovat trenérkám Nele a Sabrině za trpělivost, nasa zení a čas, který věnují našim dětem. Věříme, že i přes drobné problémy, které se letos na soutěžích objevily, budou mít chuť a dostatek energie pokračovat. My všichni o to roz hodně stojíme a budeme je ze všech sil podporovat. Rodiče cvičenek aerobiku Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 strana 17

17 Šachový klub v Kyjově oslavil již 88. narozeniny Ustavující schůze Šachového klubu Kyjov proběhla v srpnu 1923 v hospodě U Vrtalů, dnes Nový Svět, za přítomnosti 15 členů. V letech spočívala činnost klubu v přátelských a pohárových utkáních družstev, přeboru klubu jednotlivců, letních a podzimních turnajích. V le tech hrálo A družstvo v krajské soutěži a okresním pře boru, B družstvo v okresní soutěži. V letech pracoval s mlá deží Jaroslav Gillar, později velká opora týmu Loko Brno. V roce 1994 byl šachový život v Kyjově utlumen. Novodobý rozkvět šachové hry zde začal v roce 1995, kdy pod křídly zdejší organizace Sokol vznikl oddíl Š. K Sokol Kyjov, který již o dva roky později po stoupil z OP I. do KP II. a v sezoně 2010/2011 obsadil v této soutěži 4. místo. Takto se hrály šachy v Kyjově kdysi a takto je u nás mladí šachisté hrají dnes. V roce 2008 a 2010 se v Kyjově konal Přebor ČR družstev mladších žáků v šachu. I v Kyjově dobře ví, že v mládí je budoucnost a tu nyní tvoří nadějní členové oddílu Marek Ja goš (1999), Michael Malík (2000) a Jakub Strnad, kteří na memoriálu V. Hory v Hluku obsadili 3. místo s 18,0 body (2. Staré Město 18,0 b., 1. Loko Brno 18,5 b.). Šachový kroužek žáků a žaček bude opět zahájen ve čtvrtek 8. září 2x foto archiv klubu 2011 od v klubovně Soko lovny Kyjov. Veřejnost současně zveme v sobotu 30. července na 94. Budvar Cup od do pivnice Budvarka. Ivan Pařízek, předseda Š.K.1923 Sokol Kyjov Petra Navrátilová a Matěj Třešňák uspěli na turnaji Grand Prix Brno. Karatisté získali další medaile Pro závodníky kyjovského Karate Klubu proběhl první červnový víkend ve znamení mezinárodního turnaje Grand Prix 2011 v Brně. V konku renci 21 soupeřů vybojovala v sou těži kata Petra Navrátilová bronz za 3. místo. V kategorii kumite doros tenců do 61 kg podlehl až ve finále o hlavu většímu a zkušenějšímu br něnskému soupeři Matěj Třešňák, a z Brna si tak zcela zaslouženě od vezl stříbro za 2 místo. Velmi slušně si vedl Volodymyr Zhyvachivsky, pro kterého tento tur naj znamenal první zkušenost se soutěžním karate. Vzhledem k tomu, že karate trénuje teprve od září loň ského roku, se spíše předpokládalo jeho rychlé vyřazení daleko zkušeněj šími soupeři. Naproti tomuto očeká vání se Vlado statečně držel a v kata začátečníků obsadil 4. místo a v nej těžší kategorii turnaje zápasu jednot livců kumite senioři BRH se umístil dokonce na místě. Více informací najdete na strán kách klubu kyjov.cz. Petr Fiala, trenér KK Kyjov NÁRODNÍ SRAZ VOZŮ SIMCA, TALBOT I CHRYSLER Simca klub Česká republiky pořádá ve dnech národní sraz vozů Simca, Talbot i Chrysler v Autokempu Strážnice. Zveme obyvatele Kyjova a okolí k přehlídce těchto vozů, která se uskuteční ve na náměstí. Přijďte se pokochat krásou historických francouzských vozů z 50. až 80. let minulého století. Vyrazili k Jadranu na kolech Z Kyjova do italského Terstu se na kolech vydala skupinka nadšen ců. Důvodem toho, že cestu k Jader skému moři zvládli na vlastní pohon, rozhodně nebyla snaha ušetřit na dovolené co nejvíc peněz, ale ze jména jejich vášeň pro cyklistiku. Jezdíme už dlouhá léta s naším cyklokroužkem, zhruba 14 let, a jsme hodně vytrénovaní. Tohle není ně jaká originální novinka, protože jsme zvládli už jiné podobné akce, jako V této sestavě letos vyrazili do Itálie nadšenci z Kyjovska. například jízdu přes Alpy. Máme zkrátka obrovského koníčka a tím je cyklistika, popsal výšlap na Jadran autor nápadu Petr Hudeček. Trasa měřila 800 kilometrů a čle nové Slováckého cyklokrúžku ji zvládli za šest dní s denní porcí více než 130 kilometrů. To proto, aby jim zbyl čas také na koupání ve Středo zemním moři. Cyklisté si zvolili město Terst, protože do něho mohli dojet po cyk lostezkách a silni cích přes Rakous ko a Slovinsko, čímž se vyhnuli dopravně přetí ženému Chorvat sku. Pro členy kyjovského cyklo kroužku to není první podobné dobrodružství na kolech. Za sebou mají třeba pře jezd Alp po ces tách, kterými jez dí peleton Tour de France. Mirek Pechura Advokátní kancelář JUDr. Marie Šlampová a Mgr. Miroslava Kůrová oznamují změnu sídla od 1. srpna 2011 v budově na ulici Žižkova 791/25 v Kyjově, v 1. patře (vedle stavebnin JAZ). Telefonický kontakt zůstává stejný. Kyjovské noviny vydavatel město Kyjov, Masarykovo nám. 30, IČO Zhotovuje J. D. Production, s. r. o. Uherské Hradiště. Redakce Kyjov, Masarykovo nám. 30, redaktorka Veronika Hollerová, tel. & fax , tel , e mail: Eduard Mezera, Inzerce: tel Povoleno OÚ Hodonín dne reg. zn /93. Evid. č. MK ČR E Grafický design & typografie KAM Studio Kyjov, tisk NP agentura Staré Město. Náklad ks. Vychází 1x měsíčně. Neautorizované fotografie: Veronika Hollerová. Uveřejněné příspěvky občanů nemusí být totožné s názory redakce. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a zkracovat příspěvky, aniž by byl změněn jejich smysl. Nevyžádané materiály redakce nevrací. Adresy inzerentů nesdělujeme. Uzávěrka tohoto čísla: strana 18 Kyjovské noviny / červenec srpen 2011

18 HO11SH128 HO11SH112 HO11SH105 HO11SH136 Kostelec. Prodej krásné zděné chaty Šardice. Prodej nového pěkného domu Dambořice. Prodej rodinného domu Vlkoš. SLEVA! Prodej RD 2+1 se za s vinným sklepem zařízené k celoroč 5+kk s velkou zahradou. Dům je vhod 4+1 po rekonstrukci, částečně pod hradou a kvelbeným sklepem. K domu nímu bydlení. ný i k podnikání. sklepený. Pozemek 200 m 2. náleží zahrada 500 m , Kč tel , Kč tel , Kč tel , Kč tel HO10SH124 HO11SF109 HO11SH117 HO11SH133 Kyjov. Hezký byt 2+1, 56 m 2 v Kyjově Dubňany. Prodej 2 gener. domu v Dub Strážovice. Hezký dvougenerační dům Milotice. Hezký dům v Miloticích s te na sídlišti U Vodojemu v klidné části ňanech velikosti 3+1 a 4+1 s venk. po po částečné rekostrukci. Nové koupel rasou a výhledem na barokní zámek. kousek od centra města. sezením, garáží a zahrádkou ny, plastová okna atd. Pozemek 840 m , Kč tel , Kč tel , Kč tel , Kč tel HO11SL105 HO11SF119 HO11SH116 Koryčany. Prodej stavebního pozemku Dubňany. Prodej velmi pěkného rekon Archlebov. Nabízíme Vám stárší čás se zahradou v klidné části města. struov. bytu 2+1 v OV s balk. blízko tečně zrekonstruovaný rodinný dům v klidné části města Pozemek k domu 1000 m , Kč tel , Kč tel , Kč tel Ceny nemovitostí jsou včetně právních služeb, znaleckého posudku a poplatků. Řešíte svou bytovou situaci, stavíte dům, plánujete rekonstrukci a potřebujete zajistit výhodné financování? úvěry na bydlení hypoteční úvěry půjčky přefinancování hypotéky úroková sazba již od 3,7 % Právě pro Vás je tu firma Aleš Mezík, tel Svatoborská 428, Kyjov (naproti STK), tel.: Kyjovské noviny / červenec srpen 2011 Placená inzerce / strana 19

19 strana 20 Kyjovské noviny / červenec srpen Placená inzerce 2011

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009

9/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 4. září 2009 Od otevření je nové hřiště v parku stále plné dětí. Foto Veronika Hollerová noviny 9/2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN,

Více

5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011

5/2011. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. května 2011 noviny 5/2011 Velikonoční tradice v lidové jizbě. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, v uplynulém měsíci Vaše dotazy směřovaly

Více

7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12.

7 8 / 2013. noviny. Zastupitelé jednali v basketbalové hale. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 12. července 2013 noviny 7 8 / 2013 HUDEBNÍCI PRO FÉNIX V rámci benefičního koncertu na podporu Sociálně psychiatrického centra Fénix

Více

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009

11/ 2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 6. listopadu 2009 Poděkování za krásné hřiště vyjádřili školáci ZŠ a MŠ Dr. Joklíka tímto krásným dortem pro starostu Kyjova Františka

Více

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013

3/2013. noviny. Ocenění pro kyjovské gymnázium. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 1. březen 2013 BARVITÝ FAŠAŇK V KYJOVĚ První únorovou neděli jste mohli potkat v ulicích města průvod masek a krojovaných chlapců doprovázených

Více

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012

9/2012. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. září 2012 MULTIŽÁNROVÉ SLAVNOSTI Letošní Kyjovské letní slavnosti se nesly nejen v duchu folkloru, folku, tra dičních řemesel či výstavy

Více

4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012

4/2012. noviny. Městská knihovna ocenila čtenáře. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 6. duben 2012 noviny 4/2012 KŘEST ŠNYCLPERKELTU Kyjovská kapela Helemese vydává novou desku Šnyclperkelt. Přijďte ji spolu s nimi pokřtít

Více

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012

12/2012. noviny. Říčka Kyjovka zvýšila průtočnost. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 7. prosinec 2012 noviny 12/2012 BĚHALI S TRIKOLOROU Výročí vzniku samostatného čes koslovenského státu si v Kyjově při pomínají také

Více

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010

2/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 5. února 2010 noviny 2/2010 Tříkrálová sbírka byla letos v Kyjově velmi úspěšná. MILÍ ČTENÁŘI KYJOVSKÝCH NOVIN, nechci se v následujících

Více

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 2. březen 2012 Starosta František Lukl při návštěvě oddělení nukleární medicíny Nemocnice Kyjov. Vpravo Jiří Bakala, uprostřed Petr Svoboda.

Více

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010

5/2010. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 7. května 2010 Eliška Pekárková bude díky svému vynikajícímu pěveckému talentu reprezentovat tento region spolu s dalšími šesti dětmi

Více

Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých

Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých listopad 2014 Ve volbách zvítězila Sedmadvacítka nezávislých > více str. 3 Nemocnice Kyjov získá magnetickou rezonanci > více str. 3 Kyjovem povede prestižní cyklistický závod > více str. 17 Do třetího

Více

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4.

5/2012. noviny. Město zvažuje zřízení technických služeb. Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / vydává město Kyjov / zdarma / 4. květen 2012 STO KORUN NA SIROTKY Komedie s tématikou slováckých soudniček ovládla sál Domu kul tury při pořadu, který zažil premiéru

Více

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1

SVATOBOŘICE MISTŘÍN 1/2014 ZPRAVODAJ. OBCE Zpravodaj obce Svatobořice Mistřín. strana 1 SVATOBOŘICE MISTŘÍN ZPRAVODAJ 1/2014 OBCE strana 1 EDITORIAL OBSAH Ilustrační adventní foto Zprávy z radnice PF 2014 (fm)... 3 Slovo starosty Vítejme rok 2014 (fm)... 3 Slovo místostarostky (tč)... 5 Činnost

Více

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4

DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 leden 2015 DDM Kyjov se sloučí s Veselím nad Moravou > více str. 4 Brass Banda ZUŠ Kyjov slaví úspěch > více str. 13 Redakce Kyjovských novin Vám přeje, aby Váš rok byl plný veselých okamžiků a jak se

Více

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz 10 čtrnáctideník statutárního města Chomutova CHOMUTOVSKÉ Chomutov je přátelský k rodinám str. 6 Zakázky pod kontrolou občanů str. 7 NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz Krysař přivedl na pódium mladistvé

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009

4/2009. noviny. Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009 KYJOVské Měsíčník pro občany Kyjova / Vydává město Kyjov / zdarma / 3. dubna 2009 noviny 4/2009 Archeolog Jaromír Šmerda byl velmi potěšen nálezy u Vlastivědného muzea (více na straně 14). VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE

NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH POKRAČUJE březen 2015 NEČESÁNEK MISTREM REPUBLIKY > více str. 18 PEJSKAŘI VENČÍ, ALE NEUKLÍZÍ > více str. 5 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PO ZMĚNÁCH

Více

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí

4/2013. náš společný domov. prožitkem. jarmark. fara. chovatelé. Ohlédnutí. Výchova. Vánoční. Opravená. Šardičtí Š ardice 4/2013 náš společný domov Z P R A V O D A J Z A S T U P I T E L S T V A O B C E Ohlédnutí 2013 strana 2 Výchova prožitkem strana 11 Vánoční jarmark strana 16 Opravená fara strana 20 Šardičtí chovatelé

Více

Prezidenti kritizují. spojení s Rakouskem

Prezidenti kritizují. spojení s Rakouskem 4. 11. 2013 11 Prezidenti kritizují Redakce KLATOVY, Vídeňská 218, tel.: 376 360 311; tel./fax: 376 360 312 E mail: mnespor@centrum.cz spojení s Rakouskem Český prezident Miloš Zeman a jeho rakouský protějšek

Více

březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str.

březen 2014 Kyjovští karatisté sbírají medaile Přibývá mladých bezdomovců Zahrádky budou dražší > více str. 4 > více str. 6 > více str. březen 2014 Zahrádky budou dražší > více str. 4 Přibývá mladých bezdomovců > více str. 6 Kyjovští karatisté sbírají medaile > více str. 18 Vystoupení Tanečního klubu Fortuna ze Zlína v rámci Reprezentačního

Více

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky.

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky. Zprávy z radnice RADA MÌSTA PØELOUČE 20. schůze Rady města Pře lou - če se konala v pondělí 1. 6. 2015. Radní na ní doporučili zastupitelstvu schválit účetní uzávěrku města Pře - louče za rok 2014 a souhlasit

Více

leden 2014 Městská knihovna skončila pod vodou kyjov nejlepší v třídění odpadů Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 4 > více str.

leden 2014 Městská knihovna skončila pod vodou kyjov nejlepší v třídění odpadů Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 4 > více str. leden 2014 kyjov nejlepší v třídění odpadů > více str. 4 Městská knihovna skončila pod vodou > více str. 6 Kraj ocenil Květoslavu Klímovou > více str. 7 Perníčky z dílen Vlastivědného muzea Z radnice /

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1

Osvětimanský. zpravodaj. leden červenec 2011. Osvětimanský zpravodaj strana 1 Osvětimanský zpravodaj leden červenec 2011 Osvětimanský zpravodaj strana 1 Úvodní slovo starosty Informace Úřadu městyse Osvětimany Vážení spoluobčané. Podruhé mám v tomto volebním ob dobí možnost Vás

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Máš li radost ze života, nejsi stár

Máš li radost ze života, nejsi stár 2. 6. 2014 6 2014 Ročník: 14 strana 13 Nazdobené výlohy strana 25 strana 19 Na Železnorudsku začala letní sezóna strana 28 Máš li radost ze života, nejsi stár Seniorkapela, Plzeňští heligon káři, taneční

Více

NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO

NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO duben 2015 NEJKRÁSNĚJŠÍ SESTŘIČKA PŮSOBÍ V KYJOVĚ > více str. 5 GEOLOGOVÉ ZKOUMAJÍ CELÉ KYJOVSKO > více str. 6 KYJOV BUDE HOSTIT CYKLISTICKOU ELITU > více str. 18 Najdete nás také na Facebooku www.facebook.com/mestokyjovoficialniprofil

Více