2012 Chorvatsko Rakousko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2012 Chorvatsko Rakousko"

Transkript

1 2012 Chorvatsko Rakousko

2 BRNO Lidická Brno Tel.: Tel./fax: PRAHA Krakovská Praha Tel.: Tel./fax: sruby Mali Lošinj Po Pá Od června do konce srpna až do mobilhomy Novalja sruby a apartmány Pakoštane Volejte v případě komplikací spojených se zájezdem NONSTOP DISPEČINK jen pro krizové a nouzové situace servisní linka pouze od do sruby a apartmány Primošten apartmány Čiovo letní byty Baška Voda sruby, mobilní domy a bungalovy Baško Polje Vzdálenosti z BRNA / PRAHY Mali Lošinj 780/1000 km Novalja 720/ 930 km Pakoštane 800/1020 km Primošten 840/1060 km Čiovo 850/1070 km Baška Voda 900/1120 km Baško Polje 900/1120 km 2 Katalog byl vydán ke dni s aktuální hodnotou 25,469 Kč za 1 EUR dle oficiálního kurzovního lístku ČNB. Cestovní kancelář ATLAS ADRIA s.r.o. si vyhrazuje právo na změny, které nemůže ovlivnit a vzniknou bez zavinění cestovní kanceláře, v době po jeho vydání.

3 Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře ATLAS ADRIA s.r.o. Upravující vzájemný vztah a právní poměr mezi cestovní kanceláří ATLAS ADRIA s.r.o. (dále jen CK) a účastníky zájezdů pořádaných CK, uzavřené v souladu s ust. z. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, s ust. 852a a násl. z. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník a ust. z. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Tyto Všeobecné podmínky jsou smluvní ujednání CK s účastníkem zájezdu pořádaném CK (dále jen zákazník). Souhlas s tímto ujednáním potvrzuje zákazník svým podpisem (v případě organizace podpis oprávněné osoby jednat s CK) na cestovní smlouvě (dále jen CS). Objednavatel zájezdu je povinen všechny účastníky zájezdu seznámit se Všeobecnými podmínkami, programem zájezdu, službami, které poskytuje CK, včetně informování o pokynech získaných z CK. I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká okamžikem doručení řádně vyplněné a podepsané CS a úhradou zálohy, jejíž výši stanoví CK a je uvedena v CS. Tyto podmínky musí být splněny nejpozději do data splatnosti zálohy uvedené v CS. Při platbě složenkou se jedná o termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení, při bezhotovostní platbě se jedná o termín, kdy je požadovaná částka připsána na bankovní účet CK. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny zájezdu. Za smluvní závazky spoluúčastníků zájezdu odpovídá zákazník objednavatel (dále jen objednavatel), který podepsal CS. II. Cena zájezdu a úhrada Celková cena zájezdu je cena sjednaná mezi CK a objednavatelem. Tato cena je uvedena v CS spolu s popisem poskytovaných služeb a potvrzena CK. Podmínky úhrady zálohy jsou uvedeny v bodě I., doplatek ceny zájezdu uvedené v CS je povinen objednavatel uhradit nejpozději do 30 dnů před zahájením zájezdu uvedeným v CS. Bez zaplacení celkové ceny v termínu, uvedené v CS, nemá zákazník nárok čerpat služby uvedené v CS, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Po splnění veškerých platebních podmínek vůči CK bude objednavateli doručeno písemné potvrzení účasti objednavatele a případně jeho spoluúčastníků na zájezdu dle CS voucher, a to cca. do 7 dnů před zahájením zájezdu. V případech taxativně vymezených ust. 852c odst. 2 z. č. 40/1964 Sb., které nemůže CK svou činností ovlivnit a které vzniknou v době po vydání oficiálního katalogu, tj. po (zvýšená míra inflace, zvýšení nákladů na dopravu, zvýšení nájmů v zahraničí, změna kurzu Kč vůči konvertibilním měnám apod.), si CK vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu. Přesáhne-li zvýšení 10 % celkové sjednané ceny zájezdu, je CK povinna tuto skutečnost oznámit objednavateli písemně nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu a objednavatel má právo od CS odstoupit bez odstupného. Neodstoupí-li objednavatel od CS písemně do 7 dnů ode dne doručení informace o zvýšení ceny zájezdu, zavazuje se zvýšenou cenu zájezdu respektovat. Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu CS objednavatelem nezakládají právo objednavatele na jejich uplatňování. V případech, kdy objednavatel neuhradí ve stanovených lhůtách uvedených v CS zálohovou či doplatkovou částku nebo neprokáže-li jejich uhrazení, je CK oprávněna odstoupit od CS a písemně tuto skutečnost oznámit objednavateli. Objednavatel se dle ust. 852h odst. 1 z. č. 40/1964 Sb. zavazuje uhradit CK odstupné v příslušné výši ke dni zrušení CS ze strany CK. Faktura pro zaměstnavatele klienta bude vystavena na základě písemné objednávky zaslané nejpozději 2 měsíce před odjezdem, která musí obsahovat přesnou adresu organizace, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno zaměstnance, rezervační číslo a částku, na kterou má být faktura vystavena (případně další náležitosti, které zaměstnavatel klienta vyžaduje). Při zaslání objednávky v době kratší bude účtován paušální poplatek ve výši 100, Kč. Za každou změnu faktury je účtován paušální poplatek ve výši 100 Kč, dále storno původní a vystavení nové faktury paušálním poplatkem ve výši 200 Kč. V době po vystavení doplatkové faktury skupinovým a školním zájezdům bude účtován paušální poplatek ve výši 100 Kč za každou další dílčí fakturu a zároveň paušální poplatek ve výši 100 Kč za změnu doplatkové faktury. III. Odstoupení od CS ze strany CK CK je oprávněna odstoupit od CS pouze z důvodů uvedených v z. č. 40/1964 Sb. O zrušení konání zájezdu je CK povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat objednavatele, nejpozději však do 21 dnů před termínem zahájení zájezdu. V tomto případě je objednavateli nabídnuta změna CS nebo objednavatel má právo na vrácení dosud uhrazené částky. Zruší-li CK zájezd v době 20 a méně dnů před zahájením zájezdu, zaplatí zákazníkovi dosud uhrazenou částku a pokutu ve výši 10 % celkové ceny zájezdu. CK má právo odstoupit od CS i v případě nesplnění platebních podmínek uvedených v bodě II. IV. Odstoupení od CS ze strany objednavatele Objednavatel má právo odstoupit od CS, bez udání důvodů, výhradně písemně. CK bere tuto skutečnost na vědomí dnem obdržení tohoto oznámení. Objednavatel je povinen při zrušení CS zaplatit CK odstupné, jehož výše je stanovena takto: ode dne podpisu CS do 90 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu 10 % z celkové ceny uvedené v CS, nejméně však 500, Kč 89 až 45 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu 30 % z celkové ceny uvedené v CS 44 až 30 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu 50 % z celkové ceny uvedené v CS 29 až 14 dnů včetně před termínem zahájení zájezdu 70 % z celkové ceny uvedené v CS 13 dnů a méně před termínem zahájení zájezdu 100 % z celkové ceny uvedené v CS V případě zrušení zájezdu CK vyúčtuje a vrátí již obdrženou úhradu objednavateli sníženou o odstupné poslední den příslušného čtvrtletí daného kalendářního roku. Nevyčerpá-li zákazník vinou v průběhu zájezdu jím plně uhrazené služby, nemá nárok na vrácení odpovídající částky. Objednavatel má právo na odstoupení od CS a vrácení dosud zaplacené částky bez odstupného pouze v případě, že CK navrhne zvýšení ceny zájezdu o více než 10 % a objednavatel se zvýšením ceny zájezdu nesouhlasí (musí však být splněn postup uvedený v bodě II.). V. Práva a povinnosti CK CK je povinna splnit veškeré složky zájezdu a dodržet úroveň dopravního prostředku, ubytování, stravování atd. popsanou v katalogu dle znění ust. 10 odst. 1 z. č. 159/1999 Sb. Nastanou-li okolnosti, zabraňující CK poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je CK oprávněna provést odpovídající změny. Takové změny je CK povinna písemně sdělit objednavateli bez zbytečného odkladu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních či jiných důvodů. CK si vyhrazuje právo přidělování sedadel zákazníkovi v dopravním prostředku. Zohlednění při přidělování sedadel je možné pouze po písemné žádosti objednavatele, kterou CK potvrdí. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny příjezdu či odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická či vojenská situace v navštívené zemi), stávky, dopravních problémů a poruch a dalších okolností, které CK nemůže svou činností ovlivnit. Ve výše uvedených případech nepřebírá CK odpovědnost za důsledky a škody vzniklé ze změny programu. Rovněž nepřebírá odpovědnost za změny programu zájezdu a služeb z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu zájezdu. V tomto případě může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. Při nevhodném chování, které obtěžuje ostatní účastníky zájezdu, narušování průběhu zájezdu, nerespektování vnitřního řádu ubytovacího zařízení, nedodržení smluvních ujednání mezi zákazníkem a CK, má právo zástupce CK takového zákazníka ze zájezdu vyloučit bez nároku vrácení částky odpovídající hodnotě nevyčerpaných služeb. VI. Práva a povinnosti zákazníka Účastník zájezdu starší 12 let, nebo který tohoto věku v průběhu zájezdu dosáhne, se zavazuje uhradit CK povinný příplatek ve výši 30, Kč za noc. Účastník zájezdu starší 18 let, nebo který tohoto věku v průběhu zájezdu dosáhne, se zavazuje uhradit CK povinný příplatek 50, Kč za noc. Jedná se o pobytový poplatek navštívené země, který se promítá v celkové ceně zájezdu. Objednavatel hromadného zájezdu uhradí celkový povinný příplatek, který zvýší hodnotu doplatkové faktury, v souladu s doručeným jmenným seznamem všech spolucestujících do CK (CK musí mít k dispozici tento seznam nejpozději 6 týdnů před nástupním termínem) případné rozdíly vzniklé změnou osob v době po doručení seznamu je vedoucí zájezdu povinen finančně vyrovnat s pracovníkem CK v místě pobytu proti vystavení řádného dokladu. Objednavatel je povinen včas předat CK všechny požadované informace a doklady nutné k bezproblémovému průběhu zájezdu a respektovat pokyny pracovníků CK. U osob mladších 18 let bez doprovodu dospělé osoby v průběhu zájezdu je nutný souhlas zákonného zástupce s notářsky ověřeným podpisem na CS. U osob mladších 15 let je v průběhu zájezdu nutný doprovod jeho zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby, která je povinna prostřednictvím objednavatele doložit před zahájením zájezdu souhlas s jeho účastí a notářsky ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce. Zákazník je povinen dodržovat veškeré celní, devizové a ostatní platné předpisy navštívené země. Při jejich nedodržení, kterým by zákazník ohrozil průběh zájezdu, může být vyloučen z účasti na zájezdu bez nároku na vrácení částky nevyčerpaných služeb. V případě ztráty cestovních dokladů v průběhu zájezdu je zákazník povinen si opatřit nové na náklady. Zástupce CK v místě pobytu pouze zajistí doprovod poškozeného zákazníka na policejní stanici a sdělí potřebné kontaktní adresy, přičemž všechny účelně vynaložené prostředky je zákazník povinen uhradit CK. Dojde-li ke ztrátě v průběhu autobusové přepravy zajištěné CK, dopraví jej CK na jeho náklady na nejbližší policejní stanici. Účastník autobusové přepravy je povinen dodržet povolený hmotnostní limit zavazadel do 20 kg na osobu. Případné problémy vzniklé v průběhu jízdy spojené s přetížením autobusu budou posuzovány jako porušení smluvních ujednání a zákazník je povinen uhradit všechny účelně vynaložené prostředky. Zákazník se zavazuje uhradit veškeré škody, které zaviní v průběhu zájezdu, spolu se všemi spojenými účelně vynaloženými náklady, které vznikly CK při náhradě těchto škod. VII. Změny v CS ze strany objednavatele a jejich poplatky Jakákoliv změna v CS může být provedena pouze na základě písemného požadavku objednavatele uvedeného v CS a jím podepsané. Tuto změnu provede CK v rámci možností při vynaložení veškerých dostupných prostředků. Za každou změnu CS překnihování požadované objednavatelem účtuje CK paušální poplatek ve výši 200, Kč. Za každou změnu v CS, provedenou v době kratší než 30 dní před zahájením zájezdu, účtuje CK paušální poplatek 400, Kč. Jedná se zejména o změnu termínu, místa pobytu, způsobu dopravy, pojištění, stravování a jiné. v době kratší než 5 dnů před nástupem na pobyt nelze měnit termín zájezdu.oznámení změny osob v CS musí obsahovat, kromě jiného, prohlášení nové osoby, že souhlasí s již uzavřenou CS včetně Všeobecných podmínek. V den doručení oznámení se stává tato nová osoba zákazníkem CK. V případě, kdy se sníží nebo zvýší celkový počet osob v CS, je povinen objednavatel respektovat a uhradit novou cenu vyplývající z této změny. Původní i nový zákazník společně a nerozdílně s objednavatelem odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů CK spojených s provedením změny. VIII. Pojištění CK má ve smyslu ust. 6 a násl. z. č. 159/1999 Sb. uzavřeno povinné smluvní pojištění pro případ insolventnosti či úpadku CK, které je obsaženo v katalogové ceně zájezdu. Nároky zákazníka, které mu vznikly vůči CK v důsledku nesplnění CS, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. Doklad o pojištění příslušné pojišťovny obdrží objednavatel spolu s potvrzenou CS, po splnění náležitostí uvedených v bodě I. Nárok na plnění pojistné události vzniká jen v případě zaplacené zálohy či doplatku. Bližší informace a podmínky jsou uvedeny v katalogu. IX. Reklamace Každý zákazník má možnost reklamovat vady poskytnutých služeb ihned po jejich zjištění tak, aby bylo možno tyto vady odstranit v rámci možností CK ještě v průběhu zájezdu. Zákazník tyto reklamace řeší s pracovníkem CK v místě pobytu. V případě nevyřešení v průběhu zájezdu lze uplatnit reklamaci po jeho skončení, a to výhradně písemně do 3 měsíců po ukončení zájezdu. Nedílnou součástí reklamace musí být protokol, ve kterém je podrobně popsán zákazníkem předmět reklamace a stanovisko pracovníka CK, se kterým se reklamované vady řešily, včetně jeho podpisu. Odmítne-li se pracovník CK vyjádřit do protokolu, je zákazník povinen pro oprávněnost svých tvrzení získat podpis nejméně jednoho nestranného svědka s uvedením jeho adresy a tel. kontaktu. Bez těchto náležitostí nelze reklamaci uplatnit a zaniká i nárok na případné finanční vyrovnání. Při splnění výše uvedených náležitostí se CK zavazuje sdělit své stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení do CK. X. Jiná ujednání Ústní dojednání služeb, které nejsou popsány v katalogu nebo nebyly písemně sjednány mezi objednavatelem a pracovníky CK, neopravňují zákazníka k jejich případnému nárokování či k finančním náhradám za ně. XI. Závěrečné ustanovení Objednavatel potvrzuje podpisem CS svůj souhlas s tím, aby CK zpracovávala jeho osobní údaje uvedené v CS včetně rodného čísla za účelem nabídky poskytovaných a zprostředkovaných služeb CK a pro akviziční činnost. Objednavatel zároveň prohlašuje, že je zplnomocněný podpisem CS udělit souhlas i na zpracování osobních údajů všech osob uvedených v CS. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále jen osobám, které jsou oprávněné služby zabezpečované CK nabízet a poskytovat. U všech zájezdů pořádaných CK je z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázána přeprava zvířat autobusem. Porušení tohoto smluvního ujednání je považováno za hrubé porušení ustanovení bodu V. se všemi z toho vyplývajícími následky pro zákazníka. Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. Tyto Všeobecné podmínky platí s účinností od pro všechny zahraniční zájezdy pořádané CK ATLAS ADRIA s.r.o. v roce 2011/12 a jsou nedílnou součástí CS. 3

4 informace str Skupiny str. 11 Chorvatsko str Rakousko str Itálie str. 4 zima Rakousko str. 1 3 zima Vážení, opět po roce Vám můžeme nabídnout náš tradiční letní program, jehož provozováním se naše cestovní kancelář zabývá již devatenáctou sezónu. Každým rokem sbíráme zkušenosti, poznatky, Vaše připomínky či náměty a tak si dovolíme tvrdit, že služby stále zdokonalujeme a zvyšujeme s tím spojenou úroveň zájezdů. Jsme cestovní kancelář, která se soustředí zejména na kempování ve srubech, mobilních domech a bungalovech s možností bohatého výběru služeb poskytovaných v místě pobytu. Nabídka zájezdů je rozšířena o ubytování v apartmánech, letních bytech a hotelech či pokojích se stravováním formou polopenze. Toto zaměření zkvalitňuje veškeré složky zájezdů a jsme proto pružnější při splnění jakýchkoliv Vašich přání a toto je cíl cestovní kanceláře ATLAS Adria s.r.o. V letních měsících míří naše specializace do vybraných lokalit Jaderského moře v Chorvatsku, které jsou velmi vhodné pro širokou sportovní, turistickou a poznávací činnost. Zde máme v kempech, které jsou na velmi solidní úrovni, postaveny dřevěné sruby. Nastartovali jsme tak nový směr kempování s vyšší kvalitou a pohodlím, přičemž klient neztrácí přímý kontakt s přírodou. Uvedeným typem ubytování jsme záměrně potlačili klasické stanování a nabízíme zcela nový produkt, který, jak doufáme, získá rychle oblibu mezi českými turisty. S momentálním počtem 200 dřevěných srubů umístěných po celém chorvatském pobřeží a celkovou kapacitou cca 800 lůžek, jsme největší CK poskytující tento druh pobytu a zároveň významný touroperátor do Chorvatska. Při závěrečné bilanci letní sezony 2011 musíme konstatovat stálý zájem o kempování, který jak doufáme bude díky naší nabídce dřevěných srubů každoročně narůstat. Pro náročnější klientelu máme připravené mobilní domy s m sociálním zařízením, zděné bungalovy, velmi pěkné apartmány, letní byty a hotely. Zmíněné ubytovací kapacity byly s úspěchem využívány již v létě 2011, a proto jsme je zařadili do nabídky i pro letní období Věříme, že jsme tím odstartovali tradici kvalitního průběhu Vaší dovolené. Na závěr úvodního slova bychom chtěli jménem cestovní kanceláře a jejích prodejců poděkovat za důvěru a využití služeb našeho produktu v roce Nyní Vám přejeme příjemnou pohodu při listování tímto katalogem a těšíme se, že si u nás vyberete Na setkání s Vámi v roce 2012 se těší kolektiv cestovní kanceláře ATLAS Adria s.r.o. Najdete nás na frekventované ulici v Brně Navštivte naše internetové stránky (prezentace katalogu, aktuální informace, seznam provizních prodejců, zájezdy na poslední chvíli) Martin Vašulín ředitel Atlas Adria s.r.o. Na kontakt s Vámi se těšíme na adrese Proč poznávat s námi? 19-letá tradice pevná pozice na trhu cestovního ruchu kempové ubytovací kapacity zkušený tým pracovníků CK nízká cenová hladina úzká specializace zajišťující kvalitu kompletní nabídka služeb pojištění záruky pro případ úpadku CK možnost dopravy z celé ČR výběr z 5 kempových středisek plné vybavení srubů a mobilních domů půjčovna sportovních potřeb služby delegátů v místě pobytu 4

5 Vyhodnocení fotografické soutěže místo František Táňa Honická, Jirkov (Mali Lošinj) 2. místo František Faflík, Netolice (Mostar) místo Andrea Odehnalová, Brno (Novalja) 4. místo Aleš Hála, Brno (Pakoštane) 5. místo Jan Balušík, Krnov (Baška Voda) 3/2011_A6_inzerce_CK:Sestava :18 Stránka 1 Vyhodnocení fotografické soutěže 2011 proběhlo v prostorách CK ATLAS Adria s.r.o. pod dohledem pana JUDr. Tomáše Zimmera. Komplexní ochrana na vaše cesty: Cestovní pojištění uhradí léčebné výlohy v důsledku úrazu nebo nemoci uhradí škodu vzniklou jiným subjektům na zdraví i majetku uhradí poškození, zničení nebo odcizení zavazadel našlápnuté pojištění Infolinka

6 Přečtěte si Důležité informace pro Chorvatsko 1. Rezervace a objednání zájezdu Zájemce o zájezd nejprve telefonicky nebo jiným způsobem provede rezervaci u cestovní kanceláře. Poté doručí do 7 dnů všechny části cestovní smlouvy (formulář zašle CK objednavateli nebo je k dispozici pro tisk na www stránkách), kde objednavatel řádně hůlkovým písmem vyplní příslušné části, vyznačí požadované služby a to stvrdí svým podpisem.cestovní smlouvu vyplňte pečlivě a pravdivě, abyste později zbytečně neplatili poplatky popsané ve všeobecných podmínkách změny v CS. Cestovní kancelář zašle vypočítanou a potvrzenou cestovní smlouvu zpět zákazníkovi objednavateli. Upozorňujeme na dodržení lhůty splatnosti uvedené v cestovní smlouvě. 2. Voucher poukaz na zájezd Bude doručen až po uhrazení celkové ceny zájezdu, cca 7 dnů před nástupním termínem. Obsahuje všechny objednavatelem požadované a zaplacené služby a opravňuje ho k jejich čerpání. Doporučujeme kontrolu voucheru před odjezdem, aby v případě nesrovnalostí bylo možno vše vyřešit. Zákazník je povinen voucher vzít s sebou na zájezd, aby byl kdykoliv k dispozici a k nahlédnutí pracovníkovi cestovní kanceláře. Bez poukazu na zájezd není cestovní kancelář povinna poskytnout žádné služby. 3. Doprava A) pro jednotlivce je zajištěna z Brna vždy v odpoledních hodinách dne uvedeného v ceníku. Svoz rekreantů do Brna je zajištěn každý pátek v termínu od do po trasách uvedených v tomto katalogu. Klienti s odjezdem v jiné dny se musí do Brna dopravit sami, avšak při návratu mohou využít nedělního rozvozu z Brna po svozových trasách. V místě srazu každý účastník přestoupí do autobusu podle cílového místa své dovolené. Čas odjezdu je do každé pobytové lokality jiný. Vzhledem k tomu je nutné počítat s možným čekáním v přestupním místě na svůj autobus, maximálně však 2 hodiny (v závislosti na dopravní situaci může být doba i delší). Rozvoz rekreantů z Brna je zajištěn každou neděli v termínu od do po svozových trasách v dopoledních hodinách. Klienti s příjezdem v jiné dny se musí z Brna dopravit sami, avšak při zahájení pobytu mohou využít pátečního svozu do Brna po svozových trasách. Svozové a rozvozové přepravy budou uskutečněny pouze za předpokladu obsazení min. 12 osobami. Pokud tato podmínka nebude splněna, oznámí toto CK dostatečně předem a sníží o odpovídající částku za přistavení z doplatku. Svoz a rozvoz klientů je považováno jako doplňková služba a její případné zrušení není důvodem odstoupení od CS ze strany objednavatele zájezdu. Pro Vaši jistotu a pohodlí při cestování jsme připravili rezervační nabídku místenek za úhradu 100, Kč / osobu. Vydaná místenka garantuje stejné sedadlo při cestě z Brna do cílového místa a zpět. V případě zájmu si musí koupit místenky všechny uvedené osoby v cestovní smlouvě. B) pro skupinové zájezdy je zajištěna z Brna, za smluvní příplatek odkudkoliv z ČR. Podmínkou pro objednavatele skupinového zájezdu je využití smluvního autobusového dopravce CK Atlas Adria, s.r.o. a počtu minimálně 26 platících osob z jednoho odjezdového místa. Po dohodě a uhrazení potřebné částky v CK nebo přímo řidiči autobusu nabízíme možnost trasy po dálnici přes Rakousko. Případné doplnění zbývajících míst v autobusu dalšími klienty CK neopravňuje objednavatele skupinového zájezdu požadovat od nich nebo od CK jakýkoliv příspěvek na změnu trasy. Autobusy (kromě svozových do Brna) jsou vybavené klimatizací, ledničkou, kávovarem a videem. V průběhu jízdy je možnost občerstvení chlazenými a teplými nápoji, které zakoupíte u řidičů. Podle možností přidáváme přívěsné vozíky pro zvýšení pohodlí cestujících. Odjezd z Brna je vždy odpoledne, návrat v dopoledních hodinách. Cestování trvá přibližně 14 až 19 hodin, v závislosti na vzdálenosti pobytového místa z Brna. Vzhledem k tomu, že naše CK působí také na území Slovenské republiky, jsou některé autobusy určeny pro nástup klientů na zájezd v Bratislavě. Jedná se o minimální časovou ztrátu, která v žádném případě vážně nenaruší časový harmonogram přepravy klientů do pobytového místa. Ostatní projíždí taktéž Bratislavou a všechny autobusy pak pokračují Maďarskem. V průběhu cestování budou bezpečnostní a hygienické zastávky podle situace minimálně jednou za 3 hodiny. Na ostrov Cres se přepravuje autobus trajektem, jehož plavba je cca 25 minut. Cestovní kancelář neodpovídá za případné zdržení autobusu trasou z důvodu přetížení cest či hraničních přechodů, objížďky nebo vlivem živelné události. C) zájemci s dopravou získají od cestovní kanceláře všechny potřebné informace doporučenou trasu, poplatky cestou, ceny a odjezdy trajektů aj. Lze libovolně spojovat i dva termíny nebo měnit a kombinovat pobytová místa. 4. Ubytování dřevěné sruby typ A sruby pro 2 osoby bez možnosti přistýlky. Jedná se o otevřený prostor ideální poloviny srubu, který má celkové rozměry 6 x 4 m a je rozdělen pevnou stěnou. Každá dvojice má vchod. Uvnitř se nachází kuchyňský kout vybavený základními potřebami pro vaření a stolování, sklokeramická deska, rychlovarná konvice, dvě lůžka, lednice o obsahu 140 l s malým zamražovačem, dostatečně velký prostor pro stolování v interiéru srubu (vhodný zejména při nepříznivém počasí), úložné prostory pro oblečení a zavazadla. 1 / 2 (+0) dvoulůžková ideální polovina dřevěného srubu typ a s m vchodem, kuchyňkou a lednicí, bez možnosti přistýlky 2 / 2 (+1) spojením dvou idelálních polovin, vzikne chata pro 4 osoby s 1 kuchyňkou a jednou lednicí, s průchozými dveřmi mezi oddělenými prostory s možností 1 přistýlky typ B sruby pro 4 osoby s možností přistýlky. Mají rozměry min. 6 x 3,5 m s oddělenými ložnicemi. Každá ložnice je vybavena molitanovým letištěm pro dvě osoby. Ve zbývajícím společném prostoru se nachází kuchyňský kout vybavený základními potřebami pro vaření a stolování, el. dvoukolový vařič, rychlovarná konvice, lednice o obsahu 140 l s malým zamražovačem, dostatečně velký prostor pro stolování v interiéru srubu (vhodný zejména při nepříznivém počasí), úložné prostory pro oblečení a zavazadla. Sruby mají oddělený prostor určený pro používání chemického WC, které je k dispozici na vyžádání. Protože takto nejsou vybaveny všechny sruby, je nutno nahlásit tento požadavek před odjezdem v kanceláři. Používání chem. WC, 2 naplnění splachovacího rezervoáru, 2 dávky rozkladových chemikálií, 2 role toaletního papíru a likvidace obsahu odpadového rezervoáru je za příplatek 200, Kč. Nečerpání nebo jen částečné využití zaplacené služby neopravňuje klienta k nároku vrácení odpovídající částky. 1 / 4 (+1) čtyřlůžkové dřevěné sruby s oddělenými ložnicemi a s možností 1 přistýlky v denním prostoru, kuchyňa, lednice 1 / 2 +2 pro dvojice lze také využít kapacit 4-lůžkového srubu. při obsazení chaty jen 2 osobami mohou klienti získat slevu 3 %, přičemž CK má právo obsadit 2. ložnici dalšími klienty. V tomto případě není možnost přistýlky. Ubytované nezávislé dvojce mají společnou kuchyňku a lednici. typ A sruby pro 2 osoby 6

7 Důležité informace pro Chorvatsko Přečtěte si typ B sruby pro 4 osoby zděné bungalovy bungalovy apartmánového typu 2 oddělené ložnice, každá se dvěma lůžky, denní místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou, WC a sprchový kout, malá terasa. Při obsazení pouze dvěma osobami bude k dispozici pouze jedna ložnice. Po vyprodání tohoto typu bungalovu jsou k dispozici ještě bungalovy, které mají v jedné z ložnic patrovou postel. Klienti ubytovaní v tomto zařízení budou předem upozorněni a toto bude též písemně stvrzeno v cestovní smlouvě a voucheru apartmány stručný popis nabízených ubytovacích kapacit je vždy u konkrétní nabídky mobilní domy s klimatizací s m sociálním zařízením sprchový kout, WC a umyvadlo. U některých modelů je WC umístěno zvlášť mimo koupelnu. Celkové rozměry obytného prostoru jsou 8x3 m, který je uvnitř rozdělen na ložnici s dvoulůžkem; denní prostor s kuchyňskou linkou vybavenou potřebami pro stolování, rychovarnou konvicí a mikrovlnnou troubou, jídelním koutem a velkou lednicí s odděleným mrazákem, TV, DVD přehrávač, Hi-Fi věž; dětský pokojík s 2 lůžky a možností patrové přistýlky (určena pouze pro děti do 12 let); prostor se sociálním zařízením. Dostatečně velký prostor pro stolování v interiéru domu (vhodný zejména při nepříznivém počasí), úložné prostory pro oblečení a zavazadla a celková koncepce nového typu ubytování v kempu přináší ten nejvyšší možný standard pobytu uprostřed pravé přírody. Před vchodem je umístěna prostorná veranda s plastovým nábytkem. letní byty s klimatizací 1/2 (+1) letní byty pro 2 osoby s možností přistýlky, klimatizace, předsíň,ložnice s dvěma lůžky, obývací místnost s kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon, TV se satelitním příjmem, možnost garážového parkování v domě 1/4 (+1) letní byty pro 4 osoby s možností přistýlky, klimatizace, předsíň, 2 ložnice s dvěma lůžky, obývací místnost s kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon, TV se satelitním příjmem, možnost garážového parkování v domě. hotely a ubytování s polopenzí naleznete na 7

8 Přečtěte si Důležité informace pro Chorvatsko 5. Lůžkoviny a povlečení V každé kempové ubytovací jednotce jsou k dispozici erární lůžkoviny (polštář či polštářek, deka). Také používání povlečení (prostěradlo, potahy na polštáře a deky) je zahrnuto v ceně zájezdu. 6. Poškození a zničení vybavení Při zahájení pobytu v dřevěných srubech, mobilních domech a letních bytech klient převezme na stanovišti delegátů příslušný počet povlečení a sám si lůžkoviny povleče. Při ukončení pobytu odevzdá použité povlečení zpět na stanoviště delegátů. Za poškozené, zničené či ztracené vybavení ubytovacích kapacit CK, nebo poškození ubytovací kapacity, je povinen účastník uhradit škodu přímo v místě pobytu. K určení výše náhrady slouží inventární seznam, který je k dispozici v každém ubytovacím objektu. Za škodu je považován taktéž částečný nebo žádný závěrečný úklid ubytovacího prostoru, u kterého není tento úklid zakalkulován v ceně ubytování. Odpovídající částku je oprávněn inkasovat pracovník CK, který na vyžádání vystaví řádný daňový doklad. 7. Kauce Každý klient CK, který přicestoval do pobytového místa dopravou, je povinen složit vratnou kauci ve výši 1 000, Kč / voucher. Z této částky budou hrazeny případné škody a ztráty zaviněné v průběhu pobytu. Částku převezme delegát ihned po příjezdu klienta a potvrdí svým podpisem na voucher (poukaz na zájezd) příjem. Při odjezdu klienta, po ukončení pobytu a předání ubytovací kapacity, vrátí pracovník CK odpovídající sumu. Pokud rekreant (objednavatel zájezdu) nepřevezme při odjezdu tuto kauci, zaniká mu právo na pozdější vyrovnání. 8. Stravování Vlastní příprava stravy v plně vybavené kuchyňce každého dřevěného srubu, mobilního domu, bungalovu, apartmánu nebo letního bytu. U každé ubytovací kapacity lze objednat polopenzi nebo plnou penzi. U některých ubytovacích kapacit nebyly ještě v době vydání katalogu stanoveny přesné ceny, které budou známy v průběhu ledna Sportovní potřeby U delegátů (pouze v kempech) možnost půjčení za úhradu v Kč nebo Kn: horská kola, nafukovací kajaky, rošty na grilování, míče na různé sporty, pingpongové stoly s vybavením, koloběžky aj. Ceny a systém půjčování v každém konkrétním kempu Vám ochotně sdělí pracovníci CK. 10. Střídání turnusů Příjezd autobusů do kempů nebo ubytovacích kapacit je předpokládán do 9:00 hod. Vlastní výměna rekreantů bude probíhat podle pokynů delegátů CK. Odjíždějící rekreanti uvolní do 9:00 hod. lednici a jednu ložnici ve dřevěných srubech a mobilních domech pro rekreanty přijíždějící. Tento systém umožňuje všem střídajícím přípravu stravy, úkryt při nepřízni počasí, zajištěná zavazadla atd., v průběhu dne společného užívání ubytovací kapacity. Odjezdy autobusů z kempu jsou závislé na čase příjezdu do kempu, s ohledem na osmi hodinovou bezpečnostní přestávku řidičů, ten není dříve než v 17:00 hod. Ubytování klientů do bungalovů, apartmánů, letních bytů a hotelů je v průběhu nástupního dne, přesněji bude uvedeno v bližších informacích. společnosti, který je nedílnou součástí cestovní smlouvy. Pojištění uzavře cestovní kancelář na přání zákazníka u pojišťovny: A) ČSOB Pojišťovna a.s. za příplatek 14, Kč / os. / den a obsahuje: náhrada nákladů na ošetření a léčení v zahraničí do limitu , Kč, tzn. lékařské ošetření včetně akutního ošetření zubů, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady na repatriaci pojištěného do místa bydliště, náklady na repatriaci tělesných ostatků a přivolání opatrovníka. B) Kooperativa a.s. za příplatek 20, Kč / os. / den. Děti ve věku do 6-ti let v doprovodu jedné dospělé osoby ZDARMA. Děti ve věku 6 17 let 10, Kč / os. / den. Osoby nad 70 let 40, Kč / os. / den. Pojistné plnění do výše , Kč obsahuje: lékařské ošetření (včetně akutního ošetření zubů do 5 000, Kč), pobyt v nemocnici (hospitalizace), léky předepsané lékařem, léčebné prostředky použité lékařem, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, převoz pojištěného do místa trvalého bydliště, přivolání opatrovníka nebo osoba účastnící se pohřbu (doprava do limitu LVZ, ubytování , Kč, max , Kč/den), náklady na převoz tělesných ostatků, náklady na přepravu při ztrátě nebo zničení cestovních dokladů , Kč, náklady na přepravu při zmeškání odjezdu 5 000, Kč, zprostředkování finanční pomoci bez limitu. C) ČSOB Pojišťovna a.s. za příplatek 27, Kč / os. / den a obsahuje: pojištění léčebných výhod obsahuje: náhrada nákladů na ošetření a léčení v zahraničí do limitu , Kč, tzn. lékařské ošetření včetně akutního ošetření zubů, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, náklady na repatriaci pojištěného do místa bydliště, náklady na repatriaci tělesných ostatků a přivolání opatrovníka. pojištění storna zájezdu pojistná částka do , Kč, spoluúčast 20 %, min. však 500, Kč. připojištění zavazadel pojistná částka do , Kč, spoluúčast 500, Kč. úrazové pojištění pro případ smrti způsobené úrazem , Kč, pro případ trvalých následků , Kč. pojištění odpovědnosti za škodu pro případ škody na zdraví , Kč, pro případ škody na majetku , Kč, spoluúčast 3 %, min. 500, Kč. Přesné znění pojistných smluv získáte v cestovní kanceláři.vzhledem k vysokým částkám za poskytnutí zdravotnické pomoci v zahraničí doporučujeme připojištění LVZ. Doporučujeme také stornopojištění. Nabízené pojištění Vám uzavřeme nejpozději 1 den před odjezdem. 12. Delegáti Jsou vždy čeští zástupci naší cestovní kanceláře v zahraničí. Klientům jsou k dispozici (pouze v kempech a letních bytech v Bašce Vodě) po celý průběh pobytu v rámci své pracovní doby v nevyhnutelných případech 24 hodin denně. Zajišťují půjčování sportovních potřeb, zprostředkovávají fakultativní výlety nezodpovídají za provedení a průběh výletu, poskytují potřebné informace, řeší případné problémy či reklamace, v případě úrazu nebo onemocnění zprostředkují kontakt s asistenční službou popřípadě doprovodí k lékaři aj. 13. pobytová taxa Každý návštěvník Chorvatska, starší 12 let, je povinen uhradit pobytový a registrační poplatek spolu s pojištěním proti živelným pohromám. Po vzájemné dohodě s vedením kempových, apartmánových a jiných ubytovacích zařízení, hradí tyto poplatky rekreant prostřednictvím naší cestovní kanceláře. Uvedená pobytová taxa pro dospělou osobu je již započítána v ceně ubytování!!! Příslušné rozdíly jsou zohledněny v podobě dětských slev uvedených v ceníku ubytování! Objednavatel skupinového zájezdu uhradí celkový doplatek ponížený o příslušnou výši dětské slevy v souladu s doručeným jmenným seznamem všech spolucestujících do CK CK musí mít k dispozici tento seznam nejpozději 6 týdnů před nástupním termínem případný rozdíl, vzniklý změnou osob v době po doručení seznamu, je objednavatel zájezdu povinen finančně vyrovnat s pracovníkem CK v místě pobytu proti vystavení řádného dokladu. 11. Pojištění V základní ceně zájezdu, ve smyslu zák. č. 159/1999 Sb., je povinné pojištění CK, na jehož základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Bližší informace získáte z dokladu pojišťovací 14. Pasové, vízové a zdravotní předpisy Návštěvník Chorvatska je povinen mít platný cestovní pas, který má platnost ještě minimálně 3 měsíce po předpokládaném ukončení pobytu. Pro pobyty kratší než 3 měsíce neplatí vízová povinnost. Očkování nebo jiné zdravotní náležitosti nejsou požadovány. 8

9 Důležité informace pro Chorvatsko Přečtěte si 15. Dárkové kupóny a šeky Při úhradě Vámi vybraného zájezdu z nabídky tohoto katalogu lze uplatnit níže uvedené benefitní poukázky, kupony či šeky od těchto společností: LE CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXO a EDENRED (neplatí pro letní pobyty v apartmánech Irena Pakoštane, Vesna Čiovo, Primošten Mladen, Novalja mobilhomy, dále pak pro zimní pobyty v apartmánech Itálie Marilleva). Uplatnění benefitů lze využít za předpokladu uzavření cestovní smlouvy přímo s naší CK bez účasti zprostředkovatele. Pro vzdálenější majitele kuponů a šeků, kteří je nemohou doručit do našich kanceláří v Brně či Praze osobně, stačí zaslat spolu s vyplněnou cestovní smlouvou poštou formou cenného psaní. 16. Rodinné pasy Naše společnost se zapojila do úspěšného projektu RODINNÉ PASY. Pro držitele je připravena speciální sleva ve výši 15 % pro děti do 18 let z dětské ceny pobytu (neplatí pro letní pobyty v apartmánech Irena Pakoštane, Vesna Čiovo, Novalja mobilhomy, Primošten Mladen, Baško Polje bungalovy, dále pak pro zimní pobyty v apartmánech Itálie Marilleva. Taktéž neplatí pro účastníky skupinového zájezdu). Bližší informace a registraci zdarma získáte na internetové adrese Samozřejmostí je i přiznání časové slevy. Výhody rodinných pasů lze využít za předpokladu uzavření cestovní smlouvy přímo s naší CK bez účasti zprostředkovatele. Pro vzdálenější majitele rodinných pasů, kteří je nemohou předložit v našich kancelářích v Brně či Praze osobně, stačí zaslat kopii spolu s vyplněnou cestovní smlouvou poštou. 17. Senior pasy Naše společnost se zapojila do úspěšného projektu SENIOR PASY. Pro držitele SENIOR PASŮ je připravena speciální sleva ve výši 15 % z ceny pobytu (neplatí pro letní pobyty v apartmánech Irena Pakoštane, Vesna Čiovo, Primošten Mladen, Novalja mobilhomy, Baško Polje bungalovy, dále pak pro zimní pobyty v apartmánech Itálie Marilleva. Taktéž neplatí pro účastníky skupinového zájezdu). Bližší informace a registraci zdarma získáte na internetové adrese Samozřejmostí je i přiznání časové slevy. Výhody senior pasů lze využít za předpokladu uzavření cestovní smlouvy přímo s naší CK bez účasti zprostředkovatele. Pro vzdálenější majitele senior pasů, kteří je nemohou předložit v na šich kancelářích v Brně či Praze osob ně, stačí zaslat kopii spolu s vy pl ně nou cestovní smlouvou poštou. 18. Užitečné informace Měna v Chorvatsku chorvatská kuna. Přibližný kurz v létě kuna = 3,36 Kč; 1 EUR = 7,10 kuna; 100 Kč = 29 kuna (české koruny lze vyměnit bez problémů). Důležité adresy: Velvyslanectví Chorvatské republiky v ČR: V Průhledu 9, Praha 6; tel.: , ; fax: Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku: Savska cesta 41/IX., Zagreb; tel.: , ; fax: Důležitá tel. čísla: Směrové číslo z Chorvatska do ČR Policie Chorvatské republiky 92 Hasiči Chorvatské republiky 93 První pomoc v Chorvatsku 94 Pomoc na cestě v Chorvatsku 987 9

10 Trasy svozových a rozvozových autobusů Odjezd z uvedených míst je vždy v pátek od do Za poloviční cenu mohou využít i účastníci zájezdu na 11 nocí, kdy jejich odjezd z Brna je také v pátek. Příjezd do uvedených míst je vždy v neděli od do Za poloviční cenu mohou využít i účastníci zájezdu na 10 nocí, kdy jejich příjezd do Brna je také v neděli. Svozové a rozvozové přepravy budou uskutečněny pouze za předpokladu obsazení min. 12 osobami. Pokud tato podmínka nebude splněna, oznámí toto CK dostatečně předem a sníží o odpovídající částku za přistavení z doplatku. Svoz a rozvoz klientů je považováno jako doplňková služba a její případné zrušení není důvodem odstoupení od CS ze strany objednavatele zájezdu. Příplatky autobusové dopravy Trasa A Hradec Králové Rychnov nad K. Žamberk Ústí nad Orlicí Česká Třebová Lanškroun Svitavy Letovice 250, Kč/os 250, Kč/os. 250, Kč/os. 170, Kč/os. 170, Kč/os. 200, Kč/os. 140, Kč/os. 110, Kč/os. Trasa B Ostrava Frýdek Místek Nový Jičín Hranice Olomouc Prostějov Vyškov 350, Kč/os. 325, Kč/os. 300, Kč/os 250, Kč/os. 200, Kč/os. 150, Kč/os. 100, Kč/os. Trasa C Jablonec n. Nisou Liberec Mladá Boleslav Nymburk Kolín Kutná Hora Havl. Brod Žďár n. S. 450, Kč/os. 450, Kč/os. 380, Kč/os. 300, Kč/os. 280, Kč/os. 250, Kč/os. 230, Kč/os. 220, Kč/os. V ceně je doprava do Brna a zpět Trasa D Praha Jihlava 400, Kč/os. 200, Kč/os. Pozn. Pro skupinové zájezdy je doprava zajištěna z Brna, za smluvní příplatek odkudkoliv z ČR. Podmínkou pro objednavatele skupinového zájezdu je využití smluvního autobusového dopravce CK Atlas Adria, s.r.o. a počtu minimálně 26 platících osob z jednoho odjezdového místa. Po dohodě a uhrazení potřebné částky v CK nebo přímo řidiči autobusu nabízíme možnost trasy po dálnici přes Rakousko. Případné doplnění zbývajících míst v autobusu dalšími klienty CK neopravňuje objednavatele skupinového zájezdu požadovat od nich nebo od CK jakýkoliv příspěvek na změnu trasy. 10

11 Finanční odměna pro organizátora zájezdu Osoby zdarma!!! Pobytová taxa v ceně!!!!!! SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO KOLEKTIVY K 19. LETNÍ SEZONĚ!!! Označení akce PRO ŠKOLNÍ, SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY, SENIORY A DRŽITELE PRŮKAZU ZTP OD 26 OSOB Odjezd a příjezd busu ČR Dřevěné sruby Zděné bungalovy Mobilní domy Letní byty Počet platících Osoby zdarma SN , 1 400, 1 500, 1 550, SN , 1 450, 1 550, 1 600, SN , 1 700, 1 800, 1 900, SN , 2 250, 2 400, 2 450, SN , 2 750, 2 950, 3 050, SN , 3 000, 3 200, 3 350, SN , 3 300, 3 500, 3 600, SN , 3 400, 3 600, 3 700, SN , * 3 700, * 4 000, * 4 100, * SN 1612 SN , 2 600, 2 800, 2 900, SN , 2 100, 2 250, 2 350, SN , 1 700, 1 800, 1 900, SN , 1 450, 1 550, 1 600, od nad od na každých dalších 8 platících 2 3 dohodou na každých dalších 8 platících Doprava z Brna včetně chorvatské dálnice: 1 450, / *2 000, Kč / platící osoba; (Pakoštane, Primošten) 1 750, / *2 200, Kč / platící osoba (Mali Lošinj, Baška Voda) Pozn.: příplatky za přistavení busu po celé ČR Vám sdělí pracovníci CK *Pozn.: V uvedených termínech poskytujeme osoby zdarma bez finanční odměny organizátora a řešení hrazení cestovních náhrad do zahraničí. Pozn.: Pouze sruby nemají k dispozici WC a vodu využívají se společná kempová sociální zařízení. Ceny srubů jsou společné pro všechna pobytová místa. Senioři dámy a páni narozeni do roku 1952 včetně. Ubytování Ubytovací objekty sruby, bungalovy, mobilní domy a letní byty jsou čtyřlůžkové se dvěmi ložnicemi. Na 4 platící osoby připadá 1 ubytovací jednotka. V případě neúplného obsazení poslední čtyřlůžkové jednotky, zůstane celá k dispozici objednavateli zájezdu, avšak to jej neopravňuje k doobsazení volných lůžek jinými osobami neuvedenými v seznamu účastníků. Bonusové ubytování Ppro zájezdy SN 0112 SN 0812 a SN 1712 SN 2012 do srubů v kempu Baško Polje je připraveno bonusové ubytování ve dvou posledních ubytovacích jednotkách v mobilních domech! Cena obsahuje: ubytování 7 nocí pobytová taxa zákonné pojištění CK proti úpadku služby delegáta poplatek za energie a vodu skupinovou slevu povlečení Cena neobsahuje: dopravu přistavení autobusu mimo Brno základní pojištění, stornopojištění a LVZ (info v CK) stravu ( nebo viz nabídka u jednotlivých kempů)!!! NABÍZÍME TYTO VÝHODY!!! Finanční odměna pro organizátora školního zájezdu dohodou s CK Místa zdarma uvedeno v tabulce Polopenze od 250, Kč / den Pro školní skupiny nabízíme možnost řešení hrazení cestovních náhrad zaměstnavatele při služební cestě do zahraničí BEZKONKURENČNÍ CENA DOPRAVY!!! BEZKONKURENČNÍ CENA!!! 11

12 DĚTSKÉ SLEVY!!! Léčivé účinky ovzduší Povlečení v ceně Jediná česká CK v kempu Přijímáme šeky LE CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXO a ACCOR SERVICES CZ, platí slevy na RODINNÉ PASY str. 9 Ostrov Cres je rozložen v oblasti severního Jadranu a patří mezi nejkrásnější přírodní útvary na celém Jadranu. Kempový komplex ČIKAT se nachází v jeho jižní části v blízkosti malebného přímořského letoviska Mali Lošinj. Celá oblast je vyhlášena svým výjimečným klimatem a velice příznivými účinky na celé dýchací ústrojí. Azurově průzračné moře a stabilně teplé počasí ji činí pro rekreanty často vyhledávanou. Pro svoji výjimečnost a značné přírodní bohatství je vyhlášena chráněným územím. Do vybavení kempu patří samoobsluha, restaurace, fotbalové hřiště aj. Na každý prázdninový den je připraven animační program pro děti. Několik moderních sociálních zařízení s teplou vodou je samozřejmostí. Přístup do vody je možný po malých oblázkových plážích nebo z kamenů opatřených pomocnými žebříky. Pobyt je vhodný i pro rodiny s malými dětmi. Celý kemp je umístěn pod vzrostlými borovicemi chránícími před sluncem. Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu Označení akce Odjezd a příjezd autobusů ČR Termín ubytování Dní / nocí pobytu Srub A 2 osoby Srub B 2 4 osoby LK so so 8 / , 1 300, LK so so 8 / , 1 350, LK so so 8 / , 1 600, LK so so 8 / , 2 000, LK so so 8 / , 2 400, LK so so 8 / , 2 650, LK so so 8 / , 2 850, LK so so 8 / , 2 950, LK so so 8 / , 3 250, LK so so 8 / , 3 250, LK so so 8 / , 3 250, LK so so 8 / , 3 250, LK so so 8 / , 3 250, LK so so 8 / , 3 250, LK so so 8 / , 3 250, LK so so 8 / , 3 250, LK so so 8 / , 2 300, LK so so 8 / , 1 900, LK so so 8 / , 1 600, LK so so 8 / , 1 350, Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu LK so st 12 / , 5 000, LK st so 11 / , 4 500, LK so st 12 / , 5 000, LK st so 11 / , 4 500, ALTERNATIVNÍ Příplatky 200, Kč / domácí mazlíček / noc 55 % z uvedené ceny / přistýlka pro děti do 15 let Pozn.: Pokud budou vyprodány kapacity srubů typu A a další dvojice si nepřeje ve 4-lůžkovém srubu typu B jiné klienty CK, musí uhradit minimální částku za 3 osoby Výhodné podmínky pro objednavatele skupinového zájezdu od 26 osob najdete na str. 11 u dopravy možnost prodloužených termínů do konce září Slevy z ceny pobytu Zdarma 1 dítě do 4 let bez nároku na lůžko 350, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 7 nocí 140, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 7 nocí 550, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 11 nocí 220, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 11 nocí 500, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 10 nocí 200, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 10 nocí 3 % při obsazení srubu B pouze 2 os. spolu s jinými klienty CK 10 % first minute do při zaplacení zálohy ve výši 1 000, Kč / os. ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta CK, poplatek za el. a vodu DOPRAVA sruby Atlas MALI LOŠINJ, 80, Kč / parkovné / noc klimatizovaným autobusem z Brna 2200, Kč / os. (svoz do a z Brna podle svozových tras str. 10) místenka z Brna 100, Kč / osoba str. 6 Ceny STRAVOVÁNÍ polopenze 355, Kč / os. / den polopenze 315, Kč / dítě do 12 let / den plná penze 600, Kč / os. / den plná penze 525, Kč / dítě do 12 let / den večeře 335, Kč / os. / den večeře 230, Kč / dítě do 12 let / den lze objednat na libovolný termín a počet dnů AUTOKEMP ČIKAT MY MÁME VŠECHNY POVINNÉ POPLATKY JIŽ POBYTU!!! dřevěné chaty typu A i B viz str. 6 7, vzdálenost k moři cca 300 m 12 Trasa autobusu: dálnice Brno Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Rijeka, ostrov Krk, ostrov Cres, Mali Lošinj

13 Novinka Kouzlo otevřeného moře Nejdelší pláž Chorvatska Mobilhomy Straško NOVALJA AUTOKEMP STRAŠKO Ostrov Pag, který je jako třetí největší z Kvarnerských ostrovů, patří již do oblasti s velmi teplým a slunečným počasím. Zdánlivě pustý ostrov má na své jižní straně kromě průzračného moře krajinu s bohatou vegetací zeleně a turistické centrum Novalja. Asi 1 km od turistického městečka se rozprostírá jeden z největších autokempů Straško, většinou krytý originálním dalmatským dubem. Tyto stromy rostou pouze na třech místech Chorvatska. Do výbavy kempu mezinárodní úrovně patří mimo jiné obchodní a kulturní centrum, 11 osvětlených kurtů se třemi druhy povrchů, pingpongové stoly, dráhy pro minigolf, plážový volejbal a několik hřišt. Celý kemp lemuje největší, dvoukilometrová, chorvatská pláž s výhledem na částečně otevřené moře. Navezené oblázky a pozvolný přístup do moře vytváří ideální podmínky i pro rodiny s malými dětmi. V okrajové části kempu, v odděleném prostoru, si mohou přijít na své i vyznavači nudismu. Spojení s městečkem zajišťují lokální mikrobusové linky nebo lze procházkou po osvětleném chodníku lemující mořský břeh. doprava CENY STRAVOVÁNÍ polopenze 315, Kč / os. / den polopenze 250, Kč / dítě do 12 let / den plná penze 500, Kč / os. / den plná penze 400, Kč / dítě do 12 let / den večeře 220, Kč / os. / den večeře 175, Kč / dítě do 12 let / den lze objednat na libovolný termín od minimálně 3 dnů a 5 osob mobilní domy s klimatizací, s m sociálním zařízením sprchový kout, WC, umyvadlo (u některých modelů je WC umístěno zvlášť), 2 oddělené ložnice, denní prostor se zařízenou kuchyňskou linkou, mikrovlná trouba, kávovar, jídelní kout, TV sat. Označení akce Termín zájezdu POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU Cena ubytování na 7 nocí za mobilhome Termín ubytování Dní / nocí pobytu Mobilhome 4 osoby 24 m 2 Mobilhome 4 osoby SKD so so 8 / , 7 100, SKD so so 8 / , 7 100, SKD so so 8 / , 7 100, SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , , SKD so so 8 / , 7 100, SKD so so 8 / , 7 100, Nabízíme i možnost nástupu ve středu nebo pobyty na 10 / 11 nocí s nástupem středa nebo sobota. Info o ceně v CK. 32 m 2 ALTERNATIVNÍ Příplatky 10, EUR / domácí mazlíček / noc (úhrada na místě) POVINNÝ PŘÍPLATEK Pobytová taxa 1, EUR / os. / den ( ) 0,75 EUR / os. / den ( ) Registrační poplatek 1, EUR / os. / jednorázově POVINNÉ PŘÍPLATKY ÚHRADA NA MÍSTĚ NA RECEPCI ubytování pro 4 osoby + 2 děti do 12ti let, voda, elektřina, plyn, klimatizace, terasa se zahradou, 1 parkovací místo, sat TV, ručníky, povlečení, plážová lehátka, závěrečný úklid MOŽNOSTI lodí na ostrovy Rab, Silba, Olib autobusem do Zadaru, Pagu, Paklenica a Krka (národní parky) na kolech do okolí Novalja, Gajac s tobogánem aj. možnost zapůjčení sportovních potřeb přehled nabízeného pojištění str. 8 Doporučená trasa: dálnice Brno Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Bosiljevo Posedarje, most na ostrov Pag, Novalja 13

14 DĚTSKÉ SLEVY!!! Jediná česká CK v kempu Jedinečná vyhlídka Výlety na Kornatské ostrovy Přijímáme šeky LE CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXO a ACCOR SERVICES CZ, platí slevy na RODINNÉ PASY str. 9 Známé turistické letovisko Pakoštane leží mezi historickými městy Zadarem a Šibenikem v blízkosti tří národních parků Slapove Krki, Kornatské ostrovy a Paklenica. Ihned za městečkem se prostírá největší sladkovodní jezero v Chorvatsku, které se nabízí k možnosti rybolovu sladkovodních ryb a také k ochutnávce rybích specialit. Příroda kolem jezera je zajímavá pro milovníky ptactva. Soukromý kemp CUKA se nachází nedaleko centra Pakoštane a rozkládá se pod hustými borovicemi. Celý prostor kempu slouží pouze naší CK a jeho absolutní předností je tenisový kurt standardních rozměrů umístěný přímo u ubytování. Součástí vybavení kempu je také recepce a moderní sociální zařízení s teplou vodou. Nákup potravin, zábava, kavárny, restaurace, historické centrum, procházky aj. lze absolvovat krátkou vzdáleností do městečka.. Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu Označení akce Odjezd a příjezd autobusů ČR Termín ubytování Dní / nocí pobytu Srub A 2 osoby Srub A 3 4 osoby PK so so 8 / , 1 300, PK so so 8 / , 1 350, PK so so 8 / , 1 600, PK so so 8 / , 2 000, PK so so 8 / , 2 400, PK so so 8 / , 2 650, PK so so 8 / , 2 850, PK so so 8 / , 2 950, PK so so 8 / , 3 250, PK so so 8 / , 3 250, PK so so 8 / , 3 250, PK so so 8 / , 3 250, PK so so 8 / , 3 250, PK so so 8 / , 3 250, PK so so 8 / , 3 250, PK so so 8 / , 3 250, PK so so 8 / , 2 300, PK so so 8 / , 1 900, PK so so 8 / , 1 600, PK so so 8 / , 1 350, Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu PK so st 12 / , 5 000, PK st so 11 / , 4 500, PK so st 12 / , 5 000, PK st so 11 / , 4 500, Slevy z ceny pobytu Zdarma 1 dítě do 4 let bez nároku na lůžko 350, Kč / pro děti do 12 let 140, Kč / pro děti od 12 do 18 let 550, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 11 nocí 220, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 11 nocí 500, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 10 nocí 200, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 10 nocí 10 % first minute do při zaplacení zálohy ve výši 1 000, Kč / os. Výhodné podmínky pro objednavatele skupinového zájezdu od 26 osob najdete na str. 11 ALTERNATIVNÍ Příplatky 55 % z uvedené ceny / přistýlka pro děti do 15 let 200, Kč / domácí mazlíček / noc Pozn.: Pokud si dvojice nepřeje ve 4-lůžkovém srubu typu A jiné klienty CK, musí uhradit minimální částku za 3 osoby U VLASTNÍ DOPRAVY MOŽNOST PRODLOUŽENÝCH TERMÍNŮ DO KONCE ZÁŘÍ sruby Atlas PAKOŠTANE ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta CK, poplatek za el. a vodu doprava, 80, Kč / parkovné / noc klimatizovaným autobusem z Brna 2000, Kč / os. (svoz do Brna podle svozových tras str. 10) místenka z Brna 100, Kč / osoba str. 6 STRAVOVÁNÍ dřevěné chaty typu A viz str. 6 7, vzdálenost k moři cca 400 m MOŽNOSTI AUTOKEMP CUKA MY MÁME VŠECHNY POVINNÉ POPLATKY JIŽ POBYTU!!! výlety lodí na Kornatské ostrovy autobusem do Zadaru, Šibeniku a národních parků Krka, Paklenica na kolech do Biogradu na Moru, k Vranskému jezeru nebo po okolí možnost zapůjčení sportovních potřeb přehled nabízeného pojištění str Trasa autobusu: dálnice Brno Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Bosiljevo Pirovac, Pakoštane

15 Velmi pěkné ubytování Klimatizace V apartmánech jako doma DĚTSKÉ SLEVY!!! apartmány Irena PAKOŠTANE Zcela nový apartmánový dům je postaven nedaleko kempů Cuka a Kozarica, kde se nachází naše další ubytovací kapacity a působí delegáti CK. Velmi pěkné a moderní apartmány jsou vybaveny koupelnou s WC, kompletně zařízenou kuchyní s velkou lednicí a mrazákem, oddělenými ložnicemi. Prostorné terasy každého bytu lze využít na stolování či k příjemnému podvečernímu posezení. Vzdálenost na pláže je cca 400 m kolem našeho kempu Cuka, do centra vesnice cca 500 m. Upravený antukový kurt, vzdálený cca 200 m, využije jistě každý pravý či rekreační příznivec tenisu. Pro klienty ATLAS Adria je parkování aut zajištěno v uzavřeném prostoru dvora přímo u domu. MY MÁME VŠECHNY POVINNÉ doprava, 80, Kč / parkovné / noc klimatizovaným autobusem z Brna 2000, Kč / os. (svoz do Brna podle svozových tras str. 10) místenka z Brna 100, Kč / osoba str. 6 STRAVOVÁNÍ 1/2 dvoulůžkový apartmán sociální zařízení, kuchyně, lednice s mrazákem, jídelní kout, terasa, tv 1/4 (+1) čtyřlůžkové apartmány s oddělenými ložnicemi a s možností 1 přistýlky v denním prostoru, sociální zařízení, kuchyně, lednice s mrazákem, jídelní kout, terasa, tv 1/6 (+1) šestilůžkový apartmán s oddělenými ložnicemi a s možností jedné přistýlky v denní místnosti, sociální zařízení, kuchyně, lednice s mrazákem, jídelní kout, 2 terasy, tv MOŽNOSTI POPLATKY JIŽ POBYTU!!! výlety lodí na Kornatské ostrovy autobusem do Zadaru, Šibeniku a národních parků Krka, Paklenica na kolech do Biogradu na Moru, k Vranskému jezeru nebo po okolí možnost zapůjčení sportovních potřeb u delegátů naší CK v nedalekém kempu Cuka přehled nabízeného pojištění str. 8 Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu Označení akce Odjezd a příjezd autobusů ČR Termín ubytování Dní / nocí pobytu Apartmán 2 osoby Apartmán 4 osoby Apartmán 6 osob PAI so so 8 / , 2 900, 3 100, PAI so so 8 / , 2 900, 3 100, PAI so so 8 / , 2 900, 3 100, PAI so so 8 / , 2 900, 3 100, PAI so so 8 / , 3 100, 3 300, PAI so so 8 / , 3 100, 3 300, PAI so so 8 / , 3 100, 3 300, PAI so so 8 / , 3 100, 3 300, PAI so so 8 / , 4 000, 3 700, PAI so so 8 / , 4 000, 3 700, PAI so so 8 / , 4 000, 3 700, PAI so so 8 / , 4 000, 3 700, PAI so so 8 / , 4 000, 3 700, PAI so so 8 / , 4 000, 3 700, PAI so so 8 / , 4 000, 3 700, PAI so so 8 / , 4 000, 3 700, PAI so so 8 / , 3 100, 3 300, PAI so so 8 / , 3 100, 3 300, PAI so so 8 / , 2 900, 3 100, PAI so so 8 / , 2 900, 3 100, ALTERNATIVNÍ Příplatky 55 % z uvedené ceny / přistýlka pro děti do 15 let 5, EUR / den klimatizace, platí se na místě Slevy z ceny pobytu Zdarma 1 dítě do 4 let bez nároku na lůžko 350, Kč / pro děti do 12 let 140, Kč / pro děti od 12 do 18 let ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta CK, poplatek za el. a vodu, závěrečný úklid Trasa autobusu: dálnice Brno Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Bosiljevo Pirovac, Pakoštane 15

16 DĚTSKÉ SLEVY!!! Kvalitně vybavený kemp Povlečení v ceně Kouzlo otevřeného moře Přijímáme šeky LE CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXO a ACCOR SERVICES CZ, platí slevy na RODINNÉ PASY str. 9 Malebné městečko Primošten se nachází asi 20 km jižně od Šibeniku. Jeho historická část s nepatrnými zbytky hradeb je stupňovitě rozložena na malém poloostrově, spojeném s pevninou umělou šíjí. K výjimečnosti oblasti patří ten fakt, že jeho pobřeží není chráněno žádnými ostrovy a jako jedno z mála míst na chorvatské pevnině má otevřené moře. Autokemp Adriatic se nachází 2 km od Primoštenu v blízkosti jadranské magistrály. Do vybavení patří recepce s telefonní a faxovou službou, směnárnou atd. Dále je k dispozici několik moderních sociálních zařízení na vysoké úrovni, restaurace, samoobsluha, kurt na plážový volejbal aj. Sportovní a turistická činnost je omezena kemp není vybaven fotbalovým hřištěm, spojení s městečkem je silnicí. Dřevěné sruby jsou umístěny pod borovicemi v bezprostřední blízkosti moře a pláží rozličného charakteru. Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu Označení akce Odjezd a příjezd autobusů ČR Termín ubytování Dní / nocí pobytu Srub A 2 osoby Srub A 3 4 osoby AK so so 8 / , 1 300, AK so so 8 / , 1 350, AK so so 8 / , 1 600, AK so so 8 / , 2 000, AK so so 8 / , 2 400, AK so so 8 / , 2 650, AK so so 8 / , 2 850, AK so so 8 / , 2 950, AK so so 8 / , 3 250, AK so so 8 / , 3 250, AK so so 8 / , 3 250, AK so so 8 / , 3 250, AK so so 8 / , 3 250, AK so so 8 / , 3 250, AK so so 8 / , 3 250, AK so so 8 / , 3 250, AK so so 8 / , 2 300, AK so so 8 / , 1 900, AK so so 8 / , 1 600, AK so so 8 / , 1 350, ALTERNATIVNÍ Příplatky 55 % z uvedené ceny / přistýlka pro děti do 15 let 200, Kč / domácí mazlíček / noc Pozn.: Pokud si dvojice nepřeje ve 4-lůžkovém srubu typu A jiné klienty CK, musí uhradit minimální částku za 3 osoby Slevy z ceny pobytu Zdarma 1 dítě do 4 let bez nároku na lůžko 350, Kč / pro děti do 12 let 140, Kč / pro děti od 12 do 18 let 10 % first minute do při zaplacení zálohy ve výši 1 000, Kč / os. Výhodné podmínky pro objednavatele skupinového zájezdu od 26 osob najdete na str. 11 ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta CK, poplatek za el. a vodu doprava sruby Atlas PRIMOŠTEN, 80, Kč / parkovné / noc klimatizovaným autobusem z Brna 2000, Kč / os. (svoz do Brna podle svozových tras str. 10) místenka z Brna 100, Kč / osoba str. 6 Ceny STRAVOVÁNÍ polopenze 315, Kč / os. / den plná penze 460, Kč / os. / den lze objednat na libovolný termín a počet dní dřevěné chaty typu A viz str. 6 7, vzdálenost k moři cca 20 m MOŽNOSTI celodenní výlety lodí s programem Kornatské ostrovy aj. bus linkou do Zadaru, Šibeniku, Splitu, nár. park Krka kvalitní plážový volejbal (vhodné i pro kolektivy v tréninku) možnost zapůjčení sportovních potřeb přehled nabízeného pojištění str. 8 AUTOKEMP ADRIATIC MY MÁME VŠECHNY POVINNÉ POPLATKY JIŽ POBYTU!!! 16 Trasa autobusu: dálnice Brno Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Bosiljevo Šibenik, Primošten

17 Velmi pěkné ubytování Kouzlo otevřeného moře V apartmánech jako doma NOVÉ DĚTSKÉ SLEVY apartmány MLADEN PRIMOŠTEN Malebné městečko Primošten se nachází asi 20 km jižně od Šibeniku. Jeho historická část s nepatrnými zbytky hradeb je stupňovitě rozložena na malém poloostrově, spojeném s pevninou umělou šíjí. K výjimečnosti oblasti patří ten fakt, že jeho pobřeží není chráněno žádnými ostrovy a jako jedno z mála míst na chorvatské pevnině má otevřené moře. apartmány jsou umístěny v novém domě, který stojí pouze přes silnici, nedaleko recepce autokempu Adriatic, kde máme další ubytovací kapacity dřevěné sruby. Součástí apartmánového domu je bazén na plavání, hydromasážní bazén a posezení s grilem. Vstup na nedaleké a rozličné kempové pláže je zajištěn propustkami. Pro auta klientů naší CK jsou zajištěna parkovací místa přímo u objektu. Vzdálenost do malebného Primoštenu je asi 2 km. MY MÁME VŠECHNY POVINNÉ doprava, 80, Kč / parkovné / noc klimatizovaným autobusem z Brna 2000, Kč / os. (svoz do Brna podle svozových tras str. 10) místenka z Brna 100, Kč / osoba str. 6 STRAVOVÁNÍ polopenze 315, Kč / os. / den plná penze 460, Kč / os. / den lze objednat na libovolný termín a počet dní Mladen I apartmán s možností přistýlky, ložnice se 3 lůžky (dvoulůžko + jedno oddělené lůžko), denní prostor s jedním lůžkem a kuchyňskou linkou, jídelní kout, lednice, satelitní TV, Wi-Fi, sociální zařízení se sprchovým koutem, balkón, možnost klimatizace Mladen II apartmán s možností přistýlky, 2 ložnice (v jedné ložnici dvoulůžko + přistýlka, ve druhé ložnice 2 lůžka), denní prostor s kuchyňskou linkou, jídelní kout, lednice, satelitní TV, Wi-Fi, sociální zařízení se sprchovým koutem, balkón, možnost klimatizace MOŽNOSTI celodenní výlety lodí s programem Kornatské ostrovy aj. bus linkou do Zadaru, Šibeniku, Splitu, nár. park Krka kvalitní plážový volejbal (vhodné i pro kolektivy v tréninku) možnost zapůjčení sportovních potřeb přehled nabízeného pojištění str. 8 POPLATKY JIŽ POBYTU!!! Cena ubytování na 7 nocí za apartmán Označení Odjezd a příjezd Termín Dní / nocí MLADEN I MLADEN II akce autobusů ČR ubytování pobytu 4 lůžkový 4 lůžkový Přistýlka PAM so so 8 / , 9 400, 2 350, PAM so so 8 / , 9 400, 2 350, PAM so so 8 / , 9 400, 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, PAM so so 8 / , , 2 350, ALTERNATIVNÍ Příplatky 260, Kč / domácí mazlíček / noc 5, EUR / den klimatizace, platí se na místě Slevy z ceny pobytu Zdarma 1 dítě do 4 let bez nároku na lůžko 350, Kč / pro děti do 12 let 140, Kč / pro děti od 12 do 18 let ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta CK, poplatek za el. a vodu, závěrečný úklid Trasa autobusu: dálnice Brno Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Bosiljevo Pirovac, Pakoštane 17

18 DĚTSKÉ SLEVY!!! Ubytování přímo u pláže Historický Trogir na dosah ruky V apartmánech jako doma Nabídka je vytvořena ve spolupráci s cestovní kanceláří VESNA TOURS Starobylé město Trogir leží asi 22 km západně od Splitu na ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Spojení na pevninu je přes kamenný most a na ostrov Čiovo se lze dostat přes zvedací most. Nejhezčí oblázkové pláže ostrova se nachází v zátoce Saldun. Pro prožití klidné dovolené u moře jsou připraveny apartmánové rodinné vily a penziony, které jsou od pláže vzdáleny m. Pláže mají oblázkovou až kamenitou strukturu, což zajišťuje stále čisté a průzračné moře. V okolí je řada romantických zátok s plážemi vhodnými na potápění. Hospůdky a obchody jsou rozesety do 1 km od nabízených ubytovacích kapacit. MY MÁME VŠECHNY POVINNÉ POPLATKY JIŽ POBYTU!!! Označení akce Odjezd a příjezd autobusu ČR Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu Termín ubytování Dní / nocí pobytu Nakir Uljevič Dragana Mrčela Tomič Josip Lucie Santica Mario Dunja Josip II Mihovilovič Přistýlka TAČ so so 8 / , 2 450, 1 300, TAČ so so 8 / , 2 450, 1 300, TAČ so so 8 / , 2 450, 1 300, TAČ so so 8 / , 2 750, 1 400, TAČ so so 8 / , 2 750, 1 400, TAČ so so 8 / , 3 350, 2 150, TAČ so so 8 / , 3 350, 2 150, TAČ so so 8 / , 3 350, 2 150, TAČ so so 8 / , 4 050, 2 650, TAČ so so 8 / , 4 050, 2 650, TAČ so so 8 / , 4 050, 2 650, TAČ so so 8 / , 4 050, 2 650, TAČ so so 8 / , 4 050, 2 650, TAČ so so 8 / , 4 050, 2 650, TAČ so so 8 / , 4 050, 2 650, TAČ so so 8 / , 3 350, 2 150, TAČ so so 8 / , 2 750, 1 400, TAČ so so 8 / , 2 750, 1 400, TAČ so so 8 / , 2 450, 1 300, TAČ so so 8 / , 2 450, 1 300, Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu TAČ so st 12 / , 6 400, 4 150, TAČ st so 11 / , 5 800, 3 800, TAČ so st 12 / , 6 400, 4 150, TAČ st so 11 / , 5 800, 3 800, Slevy z ceny pobytu Zdarma 1 dítě do 4 let bez nároku na lůžko 20 % pro děti do 10 let při platbě zálohy do 1.3. (od 2.3. sleva 10%) 10 % osoby nad 10 let při platbě zálohy do , Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 11 nocí 500, Kč / pro děti od 12 let - pobyty na 10 nocí 350, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 7 nocí Alternativní příplatky 55 % neobsazené lůžko 5, EUR / den klimatizace, platí se na místě ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta CK, poplatek za el. a vodu, závěrečný úklid, parkovné doprava apartmány Vesna ČIOVO klimatizovaným autobusem z Brna 2000, Kč / os. (svoz do Brna podle svozových tras str. 10) místenka z Brna 100, Kč / osoba str. 6 Ceny STRAVOVÁNÍ polopenze 380, Kč / os. / den polopenze 220, Kč / dítě do 10 let / den večeře 300, Kč / os. / den večeře 200, Kč / dítě do 10 let / den ve 2 6-lůžkových apartmánech standardně vybavených kuchyní, sociálním zařízením se sprchovým koutem, balkonem nebo terasou MOŽNOSTI autobusem nebo mikrobusem do Trogiru, Splitu návštěva známého historického centra Trogiru návštěva významného historického centra Splitu přehled nabízeného pojištění str Trasa autobusu: Brno, Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Bosiljevo Šibenik, Trogir, Čiovo

19 Velmi pěkné Klimatizace Garáže ubytování satelitní TV DĚTSKÉ SLEVY!!! letní byty Atlas BAŠKA VODA doprava, možnost garáže v domě (jen pro 6 vozů - 150,-Kč / noc / auto) nebo garantované parkovací místo přímo u domu (jen pro 4 vozy 80,-Kč / noc / auto klimatizovaným autobusem z Brna 2200, Kč / os. (svoz do Brna podle svozových tras str. 10) místenka z Brna 100, Kč / osoba str. 6 Ceny STRAVOVÁNÍ polopenze 380, Kč / os. / den snídaně formou bufetu, večeře výběr ze tří menu snídaně 140, Kč / os. / den formou bufetu večeře 245, Kč / os. / den, výběr ze tří menu lze objednat na libovolný termín a počet dní 1/2 (+1) dvoulůžkové klimatizované byty s možností přistýlky, satelitní TV, sociální zařízení, kuchyně, lednice s mrazákem, jídelní kout, balkon 1/4 (+1) čtyřlůžkové klimatizované byty s oddělenými ložnicemi a s možností 1 přistýlky v denním prostoru, satelitní TV, sociální zařízení, kuchyně, lednice s mrazákem, jídelní kout, balkon MOŽNOSTI najdete popsané na straně 20 Označení akce Odjezd a příjezd autobusu ČR Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu Termín ubytování Dní / nocí pobytu Letovisko Baška Voda patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších středisek na Makarské riviéře. Přístav se svými obyvateli je vzdálený 6 km severně od Makarské významného a rušného střediska na Makarské riviéře a 1 km jihozápadně od Brely. V okolí se pěstuje hojně vinná réva, olivy, fíky a višně maraska. Vzhledem k monumentální hradbě pohoří Biokovo a hojnosti vegetace, zejména borových lesů, je hodnoceno jako letovisko velmi malebné. Luxusní letní byty se nachází v samém srdci Bašky Vody. Domovní komplex je umístěn v části s hotelovými kapacitami v bezprostřední blízkosti promenády pouze 2 minuty chůze od překrásných oblázkových pláží. 2-lůžkový byt 4-lůžkový byt 4-lůžkový terasa s výhledem na moře BVB so so 8 / , 1 800, 2 000,- BVB so so 8 / , 1 850, 2 100,- BVB so so 8 / , 2 150, 2 400,- BVB so so 8 / , 2 750, 3 050,- BVB so so 8 / , 3 350, 3 750,- BVB so so 8 / , 3 700, 4 100,- BVB so so 8 / , 3 950, 4 400,- BVB so so 8 / , 4 150, 4 600,- BVB so so 8 / , 4 500, 5 000,- BVB so so 8 / , 4 500, 5 000,- BVB so so 8 / , 4 500, 5 000,- BVB so so 8 / , 4 500, 5 000,- BVB so so 8 / , 4 500, 5 000,- BVB so so 8 / , 4 500, 5 000,- BVB so so 8 / , 4 500, 5 000,- BVB so so 8 / , 4 500, 5 000,- BVB so so 8 / , 3 200, 3 550,- BVB so so 8 / , 2 650, 2 950,- BVB so so 8 / , 2 150, 2 400,- BVB so so 8 / , 1 850, 2 100,- Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu BVB so st 12/ , 7 000, BVB st so 11/ , 6 350, BVB so st 12/ , 7 000, BVB st so 11/ , 6 350, Slevy z ceny pobytu Zdarma 1 dítě do 4 let bez nároku na lůžko 350, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 7 nocí 140, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 7 nocí 550, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 11 nocí 220, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 11 nocí 500, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 10 nocí 200, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 10 nocí 10 % first minute do při zaplacení zálohy ve výši 1 000, Kč / os. Výhodné podmínky pro objednavatele skupinového zájezdu od 26 osob najdete na str. 11 ALTERNATIVNÍ Příplatky 200, Kč / domácí mazlíček / noc 70 % / neobsazené ložko 55 % z uvedené ceny / přistýlka pro děti do 15 let Pozn.: Cena neobsahuje průběžný úklid a toaletní papír. Poskytnuté ložní prádlo si musí klient povléknout a závěrem svléknout U dopravy možnost prodloužených termínů do konce září MY MÁME VŠECHNY POVINNÉ POPLATKY JIŽ POBYTU!!! ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta CK, poplatek za el. a vodu Přijímáme šeky LE CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXO a ACCOR SERVICES CZ, platí slevy na RODINNÉ PASY str. 9 Trasa autobusu: dálnice Brno Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Bosiljevo Šestanovac, Baška Voda 19

20 DĚTSKÉ SLEVY!!! Velkolepé pohoří Biokovo Nejoblíbenější letovisko Velký výběr výletů Přijímáme šeky LE CHÉQUE DÉJEUNER, SODEXO a ACCOR SERVICES CZ, platí slevy na RODINNÉ PASY str. 9 Makarská riviéra se rozkládá v délce asi 60 km v oblasti jihovýchodním směrem od Splitu. Českými turisty je považována za nejhezčí část Dalmácie. Při pobytu u moře lze pozorovat velkolepou scenérii pohoří Biokova s nejvyšším vrcholem m nad mořem právě v blízkosti letoviska Baška Voda. Celé pobřeží v délce několika desítek km je lemováno nádhernými, především oblázkovými plážemi, které omývají průzračné tyrkysové vlny Jadranu. V turistickém komplexu Baško Polje jsou k dispozici hřiště na košíkovou, malý fotbal či volejbal, bowling, ping-pong, nákupní centrum, restaurace, poštovní, směnárenská a informační služba aj. Sprchy na pláži a kemp krytý borovicemi zaručují spokojený průběh Vaší dovolené. Pro snadný přístup do vody po plážích z drobných oblázků je pobyt vhodný i pro rodiny s nejmenšími dětmi. Označení akce Odjezd a příjezd autobusu ČR Cena ubytování na 7 nocí za 1 osobu Termín ubytování Dní / nocí pobytu Srub B 2 4 osoby BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , BKS so so 8 / , Cena ubytování na 10 a 11 nocí za 1 osobu BKS so st 12 / , BKS st so 11 / , BKS so st 12 / , BKS st so 11 / , Slevy z ceny pobytu Zdarma 1 dítě do 4 let bez nároku na lůžko 350, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 7 nocí 140, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 7 nocí 550, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 11 nocí 220, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 11 nocí 500, Kč / pro děti do 12 let - pobyty na 10 nocí 200, Kč / pro děti od 12 do 18 let - pobyty na 10 nocí 3 % při obsazení srubu B pouze 2 os. spolu s jinými klienty CK 10 % first minute do při zaplacení zálohy ve výši 1 000, Kč / os. Výhodné podmínky pro objednavatele skupinového zájezdu od 26 osob najdete na str. 11 ALTERNATIVNÍ Příplatky 55 % z uvedené ceny / přistýlka pro děti do 15 let 200, Kč / domácí mazlíček / noc Pozn.: Pokud si dvojice nepřeje ve 4-lůžkovém srubu typu B jiné klienty CK, musí uhradit minimální částku za 3 osoby ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, zákonné pojištění CK, služby delegáta CK, poplatek za el. a vodu U dopravy možnost prodloužených termínů do konce září doprava sruby Atlas BAŠKA VODA AUTOKEMP BAŠKO POLJE, 80, Kč / parkovné / noc klimatizovaným autobusem z Brna 2200, Kč / os. (svoz do Brna podle svozových tras str. 10) místenka z Brna 100, Kč / osoba str. 6 Ceny STRAVOVÁNÍ polopenze 325, Kč / os. / den snídaně formou bufetu večeře 180, Kč / os. / den školní skupiny polopenze = 250, Kč, plná penze = 350, Kč za den kontinentální snídaně lze objednat na libovolný termín a počet dní dřevěné chaty typu B viz str. 6 7, vzdálenost k moři cca 200 m MOŽNOSTI celodenní výlety lodí s programem na okolní ostrovy autobusem do Splitu, Makarské, Dubrovníku ojedinělé podmínky pro cyklo i horskou turistiku možnost zapůjčení sportovních potřeb MY MÁME VŠECHNY POVINNÉ POPLATKY JIŽ POBYTU!!! 20 Trasa autobusu: dálnice Brno Bratislava, Rajka, Szombathely, dálnice Letenya Zagreb Karlovac Bosiljevo Šestanovac, Baška Voda

Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS s. r. o. - IČ 44743840 (dále jen Všeobecné podmínky

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 3 www.zlintourtrips.cz 1 MODRÁ NOVINKA Photoderm KID SPF 50+ MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO DĚTI Exkluzivní Patent Buněčné Bioochrany, obohacený o Peptid C, zabezpečuje ochranu buněk až

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř

C E S T O V N Í K A N C E L Á Ř CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 4 www.zlintourtrips.cz 1 Káva Kávovary Servis Tel.: 571 895 201 Mobil: 608 463 663 Kompletní služby pro rmy, ú ady, gastro - rozvoz kávy a dopl k - záru ní a pozáru ní servis zna

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20%

CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20% CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA LÉTO 2014 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ CHATY 3XL, MOBILNÍ DOMY, APARTMÁNY SLEVY AŽ 20% DALMATINEK s.r.o., cestovní kancelář ÚVOD Milí zákazníci, Nabídkou v katalogu LÉTO 2014 zahajujeme

Více

NAŠE 24. SEZÓNA. Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz

NAŠE 24. SEZÓNA. Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz 1 0 1 C K Z E M E K S t a r á B o l e s l a v NAŠE 24. SEZÓNA DĚTI ZDARMA SLEVY AŽ 35% PLATÍ DO 31. 3. 2015 Další ubytovací kapacity SE SLEVAMI - hotely, apartmány, vily, bungalovy najdete na www.chorvatskozababku.cz

Více

www.chorvatskozababku.cz Na tomto webu najdete rovněž velkou nabídku hotelů 4*,5*, luxusních apartmánů a vil.

www.chorvatskozababku.cz Na tomto webu najdete rovněž velkou nabídku hotelů 4*,5*, luxusních apartmánů a vil. obsah Všeobecné informace Slevy, pobytová taxa... 2 Pojištění... 2 Istrijské chorvatské přímoří Kanegra... 14-15 Savudrija... 16-18 Zambratija...18 Umag... 18-24 Novigrad... 24-26 Autobusová doprava -

Více

obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace www.ck-dakol.

obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace www.ck-dakol. katalog 2o15 úvodní slovo Dakol Club slevy za rychlé rozhodnutí důležité informace obsah katalogu kontakty informace o přepravě do Chorva tska ÚVODNÍ SLOVO OBSAH KATALOGU Vážení klienti, i letos přicházíme

Více

CHORVATSKO. Zdenka. Zdenka

CHORVATSKO. Zdenka. Zdenka CHORVATSKO 2012 AVE s.r.o., cestovní kancelář www.chorvatsko-ave.cz PROČ PRÁVĚ S NÁMI dlouholetá tradice (od r. 1990) garantované ubytování do 150m od moře pobyty na 7 a 10 nocí nebo libovolný počet pobyty

Více

PROGRAMY PRO SKUPINY UMĚLECKÉ ZÁJMOVÉ FIREMNÍ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ

PROGRAMY PRO SKUPINY UMĚLECKÉ ZÁJMOVÉ FIREMNÍ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ PROGRAMY PRO SKUPINY LÉTO 2014 UMĚLECKÉ ZÁJMOVÉ FIREMNÍ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ NABÍDKA, VÝHODY, SLEVY NABÍDKA: FESTIVAL KULTURNÍ LÉTO - CHORVATSKO 2014 KEMPY CHORVATSKO - Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE kemp Dole

Více

IveRia-travel s.r.o. CHORVATSKO ITÁLIE - chatky - apartmány - mobilhome. od 400 Kč/týden. NEJLEVNĚJI K MOŘI cena za mobilhom pro 4 osoby

IveRia-travel s.r.o. CHORVATSKO ITÁLIE - chatky - apartmány - mobilhome. od 400 Kč/týden. NEJLEVNĚJI K MOŘI cena za mobilhom pro 4 osoby IveRia-travel s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 35, 400 01 Ústí nad Labem (nad obchodem se staroz itnostmi - Antik) Tel.: 475 208 585, 475 208 586 Fax: 475 201 377 Mobil: 602 227 808 e-mail: info@iveria.cz

Více

VÁŽENÍ KLIENTI, DÁREK PRO VÁS DOVOLENÁ JAKO DÁREK

VÁŽENÍ KLIENTI, DÁREK PRO VÁS DOVOLENÁ JAKO DÁREK VÁŽENÍ KLIENTI, v roce 2015, stejně jako kdykoli předtím, uděláme vše pro Vaši maximální spokojenost a krásné vzpomínky z Vaší jedinečné dovolené. V nastávajícím roce bychom Vás opět rádi pozvali do léty

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Cestovní kancelář PAN EUROP spol.s r.o. (dále jen PAN EUROP nebo CK ) jako pořadatel /

Více

Děti ubytování ZDARMA! nebo slevy až 50% Polopenze ZDARMA!

Děti ubytování ZDARMA! nebo slevy až 50% Polopenze ZDARMA! Děti ubytování ZDARMA! nebo slevy až 50% Polopenze ZDARMA! Informace - www.gargano.cz Vážení klienti, Kde nás najdete děkujeme Vám za projevený zájem o zájezdy a pobyty v Itálii v areálu Villaggio Riccio

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy,

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko Přírodní doplňky stravy z Finclubu Společnost FINCLUB již 20 let nabízí široký sortiment přírodních doplňků stravy, které jsou původem

Více

ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO

ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO 2014 ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO PODHÁJSKA, MAĎARSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SLEVA až 20 % při koupi do 13.1. DĚTI zdarma 1000 Kč záloha do 28. 2. VÝLET zdarma do 28. 2. SENIOŘI sleva až 4400

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více

ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO

ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO 2013 ŘECKÉ OSTROVY TURECKO BULHARSKO CHORVATSKO PODHÁJSKA, MAĎARSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SLEVA až 20 % při koupi do 15. 1. DĚTI zdarma VÝLET zdarma do 31. 3. SENIOŘI sleva až 3800 1000 Kč záloha do 28. 2.

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a. Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue Style k.s. a Pojistné podmínky ERV pojišťovna, a. s. LÉTO 2013 Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Blue

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011 Všeobecné obchodní podmínky Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů platné ke dni 19. 06. 2011 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka

Více