Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008"

Transkript

1 Souhrnná zpráva o činnosti MěÚ Hlinsko v roce 2008 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í 1. Sekretariát a podatelna stejně jako v letech předchozích administrativně i organizačně zajišťovaly jednání rady a zastupitelstva města a zabezpečovaly přijímání, evidenci, rozdělování, odesílání a doručování úředních dokumentů. Nejvýznamnějším aktem při práci s dokumenty úřadu bylo předání archiválií úřadu od r Státnímu okresnímu archivu Chrudim a skartace nepotřebných dokumentů. 2. Úsek vnějších vztahů a finančních zdrojů jako nový útvar městského úřadu vyřizoval agendu Svazku obcí mikroregionu Hlinecko, agendu Svazu měst a obcí a agendu Sdružení historických sídel, zpracovával tiskové zprávy pro média a veřejnost a plánoval zahraniční návštěvy a zahraniční cesty zástupců města. Jeho hlavním úkolem však bylo vyhledávání mimorozpočtových zdrojů z dotačních titulů pro město a jeho příspěvkové organizace. V rámci této činnosti podal žádost o dotaci na projekt Územně plánovací dokumentace pro spádové území ORP Hlinsko z Integrovaného operačního programu, prioritní osa Národní podpora územního rozvoje, oblast podpory Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, na základě níž obdržíme dotaci ve výši ,- Kč ( 85% z EU, 25% státní rozpočet), tato částka pokrývá celkové náklady projektu. Dále byla podána žádost o nadační příspěvek na projekt Park Nábřeží v Hlinsku z Nadace Proměny s celkovými náklady projektu 9,8 mil. Kč (tento projektový záměr však nebyl vybrán k poskytnutí financí). Byla připravena dokumentace k projektu Modernizace příjezdové cesty a vybudování parkoviště s víceúčelovou plochou v Hlinsku u lyžařského areálu. Projekt je připraven k podání žádosti v další výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Úsek se rovněž významným způsobem podílel na podání žádosti o dotaci na Multifunkční centrum v Hlinsku z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory Rozvoj měst. 3. Úsek právní vyřizoval, stejně jako v letech předchozích, většinu právních záležitostí spojených s fungováním města jako územně samosprávného celku a právnické osoby, včetně právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností, v nichž má město účast. Nejvýznamnější agendy: Smlouvy - do centrální evidence smluv bylo za r zaevidováno celkem 401 smluv. Fond rozvoje bydlení - půjčky z FRB byly přiděleny pouze v jednom kole výběrového řízení. Celkem bylo přiděleno 12 půjček v hodnotě ,- Kč (8x na výměnu oken za tepelně izolační, 2x na obnovu střechy, 5x na obnovu fasády, 1x na dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě). Z celkově přidělené částky bylo skutečně čerpáno Kč, protože jeden ze zájemců odstoupil od smlouvy a pět dalších zájemců čerpalo méně. Obecně závazné vyhlášky: o č. 1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Hlinsko a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, o č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, dle níž se v souladu se zákonem stanovuje nově tzv. místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2, o Ë. 3/2008 o mïstsk ch symbolech a jejich uûìv nì, kter s ËinnostÌ od za a dila novï mezi mïstskè symboly i logo mïsta a mïstskou znïlku a nahradila vyhlášku č. 4/1996 o znaku a praporu mïsta Hlinska a jejich uûìv nì. Pojistné události: o Škody na majetku:

2 o U pojišťovny byla uplatňována náhrada škody za rozbitá okna u tělocvičny v ZŠ Ležáků, ke škodě došlo vlivem vichřice. Vichřice také způsobila škodu na Domově seniorů Drachtinka, kdy došlo k odtržení plastových podhledů střechy. Vichřice zapříčinila i poškození střešních krytin na budově ZŠ Smetanova, Polyfunkčního domu a bytových domů čp Pojišťovnou byla dále odškodňována vodovodní havárie v MŠ Rubešova a v městském bytě v ul. Čelakovského, a vandalstvím způsobená škoda na hřišti u ZŠ Smetanova v Hlinsku. Pojištění z odpovědnosti: V průběhu roku byly pojišťovně nahlášeny celkem 4 škody z odpovědnosti. Jednalo se o tři případy úrazů (pády na místních komunikacích v zimním období) a jeden případ poškození vozidla pádem špatné omítky z bytového domu Města Hlinska na zaparkovaný vůz. Agenda Bytového družstva města Hlinska - smlouvy, členské schůze, účetnictví, - v r zisk cca ,- Kč. Projednávání přestupků - na základě veřejnoprávních smluv se řešily též přestupky spáchané na území obcí Dědová, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov. Komisi pro projednávání přestupků bylo k 27 přestupkům z r doručeno nově 195 přestupků, z nichž bylo 100 projednáno před Komisí, 84 bylo odloženo, 7 postoupeno k vyřízení jinému orgánu, 5 rozhodnuto ve zkráceném příkazním řízení. Nejčastěji se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a majetku. Celková výše pokut uložených Komisí v r činí ,-- Kč. Kromě toho bylo v uplynulém roce podáno 412 zpráv z evidence přestupků pro orgány činné v trestním či správním řízení. Vidimace a legalizace - ověřeno 649 podpisů nebo dokumentů. Agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za komunální odpad) - pro r byl poplatek zvýšen na 420,- Kč na poplatníka. Agenda vymáhání pohledávek - 38 rozhodnutí o povolení splátek, platebních výměrů, rozhodnutí (o přeplatcích či o prominutí poplatku) výzev před výkonem rozhodnutí, - 5 exekučních příkazů, - 20 návrhů na ustanovení exekutora. 4. Správa informačních a komunikačních technologií realizovala v loňském roce nákup těchto informačních technologií: 14 počítačových sestav pro MěÚ Hlinsko, 10 tiskáren a 35 VoIP telefonů celkem za cca ,- Kč. Byla provedena instalace výpočetní techniky včetně jejího zprovoznění a připojení k síti MěÚ pro Domy s pečovatelskou službou, Městskou policii a Ubytovnu Máchova. Byly zprovozněny nové oficiálních www stránky města. Byl započat přechod úřadu na VoIP telefonování. 5. Mzdová účtárna zpracovávala kromě platů zaměstnanců města i platy zaměstnanců jeho příspěvkových organizací. Odbor dopravy 1/ Registr řidičů : - počet registrovaných řidičů = počet nových absolventů - řidičů z autoškol (AŠ) ORP Hlinsko = počet vyměněných a vydaných ŘP = počet řidičů, kterým byly zaznamenány přestupky =

3 - počet řidičů se zákazem řízení = počet AŠ = 5 2/ Registr vozidel : Na oddělení evidence vozidel došlo ke konci roku k velkému nárůstu odbavených žadatelů. Zejména se jednalo o doregistrování vozidel, která byla v polopřevodech a dále k trvalému vyřazení vozidel. Toto bylo na základě zákona o ekologickém poplatku z hlediska emisních systémů vozidel, který vešel v platnost od počet změn u registrovaných vozidel = počet 1.evidovaných vozidel = počet trvale vyřazených vozidel = počet dočasně vyřazených vozidel = počet schválených tech.způsobilostí u ind.dovezených vozidel = 827 3/ Přestupky v dopravě - počet přestupků = objem uloûen ch pokut v KË = KË FinanËnÌ a ekonomick odbor Z kladnì charakteristiky finanënìho hospoda enì mïsta Rozpočet města Hlinska na rok 2008 schválilo zastupitelstvo města dne 7. února 2008 na 7. řádném zasedání. Do doby schválení rozpočtu město hospodařilo podle předem schválených pravidel rozpočtového provizoria. Schválený rozpočet předpokládal ,50 tis. Kč výdajů a příjmy města byly očekávány ve výši ,00 tis. Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový s tím, že město bude čerpat dlouhodobé úvěry a půjčky v celkovém objemu 8 915,70 tis. Kč a zůstatky finančních prostředků z minulých let ve výši ,10 tis. Kč. Rozpočet rovněž zahrnoval splátky bankovních úvěrů a půjček sjednaných v minulých letech ve výši ,30 tis. Kč. Vyhodnocování hospodaření podle schváleného rozpočtu bylo prováděno průběžně. V případě potřeby změnit schválený rozpočet, zejména s ohledem na přijaté dotace, byla na základě rozhodnutí orgánů města prováděna rozpočtová opatření. Ve skutečnosti příjmy města Hlinska dosáhly v roce 2008 celkem ,98 tis. Kč a výdaje města činily ,03 tis. Kč. Hospodaření města roku 2008 skončilo přebytkem ,77 tis. Kč. V průběhu roku město řádně splácelo půjčky a úvěry poskytnuté v minulých letech. Na běžných účtech a účtech účelových fondů byl k kreditní zůstatek celkem ,01 tis. Kč, což je o 3 831,48 tis. Kč více, než stav na účtech k

4 N sledujìcì tabulky shrnujì v öe uvedenè skuteënosti. Druh příjmů či výdajů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k % schvál. rozpočtu % uprav. rozpočtu Příjmy tř. 1 - daňové ,74 102,84 Příjmy tř. 2 - nedaňové ,70 100,02 Příjmy tř. 3 - kapitálové ,77 100,86 Příjmy tř. 4 - dotace, převody ,33 100,12 Příjmy celkem ,61 101,26 Výdaje běžné ,88 94,74 Výdaje kapitálové ,68 95,83 Výdaje celkem ,31 94,98 Financování Změna stavu krátkodobých prostředků dlouhodobé přijaté půjčené prostředky uhrazené splátky přijatých dlouhodobých prostředků Celkem finanční prostředky z toho základní účet účelové fondy Struktura příjmů: 1. Daňové příjmy Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti ,36 100,00 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů ,53 141,05 Daň z příjmů OSVČ ,48 100,05 Daň z příjmů právnických osob ,99 100,61 Daň z DPH ,52 100,00 Daň z příjmů Města Hlinska ,93 100,00 Daň z nemovitostí ,70 99,70 Daně celkem ,87 100,62 Poplatky za uložení a likvidaci odpadu ,38 110,74 Poplatky za znečištění ovzduší ,00 0,00 Správní poplatky ,28 125,28 Poplatky za VHP ,60 126,60 Odvod výtěžku z provozování loterií ,09 94,09 Zkoušky odb.způsobilost - řidič.oprávnění ,00 133,00 Místní poplatky ( psi, výher.přístr.,vstupné ) ,59 94,94 Odvody za odnětí půdy ,00 100,00 Daňové příjmy celkem ,74 102,84 Mezi nejvýznamnější příjmy rozpočtu města patří stabilně daňové příjmy, které v roce 2008 představovaly celkem 42 % z celkových příjmů. Do rozpočtu města byly převáděny místním finančním úřadem na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Z oblasti správy místních poplatků nejvýznamnější podíl připadl na poplatky za ukládání odpadů na skládku a za likvidaci komunálního odpadu a správní poplatky. 4

5 2. Nedaňové příjmy Hlavní položkou nedaňových příjmů jsou jako každoročně příjmy z pronájmu městského majetku, které tvořily 32 % těchto příjmů a příjmy za poskytnuté služby (platby za energie) ve výši 21 %. Významným příjmem v této kategorii byly v roce 2008 dividendy od společnosti VaK Chrudim, a.s. v celkové hodnotě ,- Kč, což představuje víc jak 29 % celkových nedaňových příjmů. Mezi další nedaňové příjmy dále patřily přijaté pokuty, úroky z běžných účtů města a příjmy z prodeje zboží v Informačním středisku města Hlinska. 3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy z prodejů pozemků a ostatních nemovitostí města byly ve skutečnosti vyšší, než bylo počátkem roku plánováno. Celkové příjmy za prodané pozemky byly v roce 2008 ve výši 4 605,78 tis. Kč a prodané ostatní nemovitosti včetně příslušenství ve výši 7 480,10 tis. Kč. 4. Přijaté dotace Dotace v roce 2008 tvořily 37 % z celkových příjmů. Nejvyšší objem přijatých dotací, kromě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,30 tis. Kč na částečné krytí výdajů spojených s výkonem státní správy a financováním školství a dotace ,00 tis. Kč na výplatu sociálních dávek, představují investiční dotace. Na rekonstrukci a nástavbu smuteční obřadní síně město obdrželo tis. Kč, na regeneraci panelového sídliště tis. Kč, na projekt realizace úspor energie ZŠ Resslova celkem 4 083,42 tis. Kč a na rekonstrukci sociálního zařízení ubytovny v Máchově ulici 500,00 tis. Kč. Struktura výdajů: 1. Běžné výdaje Běžné výdaje představují výdaje na činnosti úřadu spojené s výkonem státní správy a samosprávy, výdaje na provoz a údržbu městského majetku ( např. správa bytového fondu, komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, sportovišť, školských zařízení, správních budov úřadu), příspěvky na provoz 12 příspěvkovým organizacím zřízených městem ( tis. Kč ) a výplaty sociálních dávek krytých dotací ze státního rozpočtu. 2. Kapitálové výdaje Z kapitálových výdajů tvoří nejvyšší položky investice do budov a staveb. Město investovalo např. do školských zařízení ( ZŠ Resslova tis. Kč, ZUŠ tis. Kč ), do rekonstrukce Poděbradova náměstí tis. Kč a smuteční obřadní síně tis. Kč, do komunikací ( včetně rekonstrukce MK Šafaříkova v hodnotě tis. Kč ), do rekonstrukce městských bytů tis. Kč, do infrastruktury pro výstavbu rodinných domů tis. Kč, na regeneraci panelového sídliště tis. Kč. Z Fondu rozvoje bydlení bylo v roce 2008 poskytnuto občanům města celkem 798 tis. Kč dle schválených pravidel pro poskytování půjček na zvelebení obytných budov a staveb na území města Hlinska. 5

6 Financování Položky třídy 8 - Financování - v sobě zahrnují celkový objem přijatých a uhrazených úvěrů a půjček včetně navýšení zůstatku na běžných účtech oproti stavu k o částku tis. Kč. Přehled jednotlivých položek je uveden v následující tabulce: Skutečnost v tis.kč k Přijatá půjčka od Byt.družstva na 28 BJ Přijatá půjčka od Byt.družstva na 42 BJ Splátky úvěrů - kanalizace Srní BJ BJ polyfunkční dům BJ DPS nástavba ČSA I nástavba ČSA II domov důchodců Splátky půjček - SFŽP (plynofikace) rekonstrukce skládky Srní Změna stavu na běžných účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ Útvaru interního auditu a personalisty V průběhu roku 2008 bylo útvarem interního auditu provedeno 8 vnitřních auditů zaměřených na rozhodující a kritická místa v hospodaření města Hlinska - např. audit zaměřený na zpracování závěrečného účtu města za rok 2007, plnění Českých účetních standardů při zpracování roční účetní uzávěrky a kontrolu výpočtu daně z příjmů města za rok Byly provedeny následující audity: dodržování pravidel pro poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení města Hlinska a kontrola splácení těchto půjček poskytnutých v minulých letech odměňování zaměstnanců správy úřadu, městské policie a pečovatelek, rovněž uvolněných i neuvolněných zastupitelů včetně plnění příslušných nařízení vlády o jejich odměňování. Při této příležitosti došlo k posouzení věkové struktury pracovníků úřadu, složení platových stupňů a tříd, podílu mužů a žen apod. - vše pro potřeby personálního řízení úřadu. zadávání veřejných zakázek z hlediska platné legislativy na odboru investic a městského majetku, audit dodržování řídící kontroly u vedoucího odboru kultury, 6

7 sportu a cestovního ruchu a vedoucího odboru sociálního se zaměřením na problematiku poskytování grantů z rozpočtu města neziskovým organizacím, sportovním oddílům apod. Zvýšená pozornost byla věnována problematice manipulace s pokladní hotovostí na úřadě, dodržování plánu oběhu pokladních dokladů a zajištění bezpečnosti při manipulaci s pokladní hotovostí. Výběrovým způsobem byla rovněž hodnocena i účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků zejména cestovních náhrad a dodržování platné legislativy v této oblasti, bylo provedeno posouzení dodržování platné rozpočtové skladby a provedena kontrola vnitřního kontrolního systému úřadu. V roce 2008 byla provedena kontrola plnění dotačních podmínek všech poskytnutých dotací a zejména dotací poskytnutých městu na reprodukci dlouhodobého hmotného majetku. Všechna zjištění byla osobně projednána s vedoucími jednotlivých odborů. U všech 12 městem zřízených příspěvkových organizací bylo v roce 2008 provedeno útvarem interního auditu celkem 24 veřejnosprávních kontrol na místě. U těchto organizací je nahrazena funkce interního auditu veřejnosprávní kontrolou zřizovatele. Při těchto kontrolách bylo posouzeno, zda údaje vykázané v účetních výkazech k a k zobrazují věrně majetek, zdroje jeho financování a efektivní hospodaření s ním. Bylo posouzeno čerpání a vyúčtování účelových dotací jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtů územních samosprávných celků. Posuzovala se jejich finanční situace ke konci účetního roku a vývoj rozhodujících nákladových a výnosových druhů v dlouhodobější časové řadě. Bylo posouzeno vypracování fyzických a dokladových inventur a jejich vazba na účetnictví města Hlinska v případě majetku ve výpůjčce apod. U všech příspěvkových organizací byla v průběhu 2. pololetí 2008 prozkoumána výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost jednotlivých nákladových operací a přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. V žádném případě nebylo zjištěno závažné porušení příslušných právních předpisů či hrubé porušení rozpočtové kázně a žádné kontrolní zjištění nebylo definováno jako trestný čin. Drobné nesrovnalosti byly operativně odstraňovány a závěry kontrol byly projednány s vedoucími příslušných organizací či řediteli školských organizací. Na úseku personální agendy byly od všech vedoucích odborů vyžádány začátkem roku aktuální pracovní náplně pracovníků a provedeno nové zatřídění pracovníků do pracovních tříd. Plán platů zaměstnanců na rok 2008 byl sestaven na základě souhrnu skutečných základních platů, tj tarifních mezd, osobních příplatků, příplatků za vedení a zvláštních příplatků. Čerpání výdajů na platy podle jednotlivých útvarů (organizací) úřadu bylo měsíčně sledováno a ke konci roku byl plán dodržen u všech kategorií pracovníků. Také plán počtu pracovníků daný organizačním řádem úřadu ve vazbě na personální audit nebyl v průběhu roku překračován jak u zaměstnanců aparátu města a městské policie, tak ani u zaměstnanců domu s pečovatelskou službou. Pro nové pracovníky úřadu bylo zajištěno vstupní vzdělávání ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubice. Odbor soci lnìch vïcì V roce 2008 bylo v soci lnì oblasti na Hlinecku zaznamen no mnoho zmïn. Ta k, jak se vyvìjì legislativa v»r, tak i org ny v p ÌmÈm kontaktu s klienty musì na tyto zmïny reagovat. V lednu roku 2008 doölo k zah jenì provozu Domova senior Drachtinka ñ p Ì spïvkovè organizace MÏsta Hlinska. V pr bïhu prvnìch mïsìc roku se rozbïhl nejprv e zkuöebnì provoz, kter plynule p eöel do plnèho provozu. Od dubna 2008 doölo k uzav enì kuchynï na DomÏ s peëovatelskou sluûbou, tèmï vöichni jejì pracovnìci p e öli do kuchynï v domovï senior a peëovatelsk sluûba a Charita Hlinsko zaëaly odeb 7

8 Ìrat obïdy pro svè klienty pr vï v DomovÏ senior Drachtinka, kde byla pro provoz v ybudov na nejmodernïjöì kuchynï. Od prvnìho dubna zaëaly takè velkè zmïny v Do mï s peëovatelskou sluûbou Hlinsko. Za dlouhodobï nemocnou vedoucì Ludmilu Hal amkovou byl povï en vedenìm DPS vedoucì odboru soci lnìch vïcì Ing. Ji Ì Sokol. PeË ovatelsk sluûba se od dostala dìky novèmu informaënìmu systèmu do jinèh o reûimu evidence a zpracovanì informacì o klientech v souladu se z konem o soci lnìch sluûb ch. ZaËal b t kladen d raz na intenzivnïjöì pr ci s uû ivateli peëovatelskè sluûby, doölo i na drûbu objektu, opravy v oblasti rozvodu teplè vody na DPS, instalacì nov ch modernìch plynov ch kotl se sol rnìm s ystèmem pro oh ev TUV se poda ilo zlevnit sluûby spojenè s vyt pïnìm a p Ìpravou TUV klient m. PeËovatelsk sluûba m v souëasnè dobï 9 zamïstnanc, kte Ì jsou odbornï zp sobilì vykon vat povol nì ÑpracovnÌk v soci lnìch sluûb ch a soci l nì pracovnìkì v souladu s poûadavky z kona o soci lnìch sluûb ch. Spolu s tïmito z mïnami doölo i ke zmïnï systèmu sluûeb. PeËovatelsk sluûba pracuje od z Ì kaûd d en vëetnï sobot, nedïlì a sv tk v dobï od 7 do 19 hodin. Od z Ì je takè v DomÏ s peëovatelskou sluûbou nov vedoucì a tou je Bc. Marcela Chud. Odbor soci lnìch vïcì vykazoval v roce 2008 nejvïtöì Ëinnost v agendï p ÌspÏv ku na pèëi, d vk ch soci lnì pèëe osob m se zdravotnìm postiûenìm a v agendï hmot nè nouze. Ihned na zaë tku roku 2008 zaëalo ministerstvo pr ce a soci lnìch vïcì prost ednictvìm krajskèho adu apelovat na prov dïnì kontrol vyuûìv nì p ÌspÏvku na pèëi. Jelikoû jsme ale byli v oslabenì o jednoho pracovnìka, byli jsme r di, ûe se kontrol vy uûìv nì p ÌspÏvku zhostila po dohodï panì Sajfrov. TÏchto kontrol vykonala a agendu zpracovala u 110 p Ìjemc p ÌspÏvku. Protoûe odbor soci lnìch vïcì byl tèmï po cel rok 2008 ve stavu -2 pracovnìci oproti stavu schv lenèmu person lnìm auditem, vypsali jsme celkem dvï v bïrov Ìz enì na obsazenì dvou pozic Ñsoci lnì pracovnìkì. Ten musì splúovat kva lifikaënì p edpoklady taxativnï vymezenè v z konï o soci lnìch sluûb ch. P edpokl d se minim lnï vyööì odborn ökola se studijnìm oborem v soci lnì oblasti. Proto neby lo snadnè vybrat z p ihl öen ch uchazeë. Na trhu pr ce je soci lnìch pracovnìk velk nedostatek. NicmÈnÏ od z Ì se poda ilo zìskat absolventku VOä v Olomouci Renatu Tuù lkovou, DiS. a od ledna 2009 pak Mgr. Lenku Sodomkovou. Kur torku Bc. Marce lu Chudou, kter odeöla na DPS nahradila pracovnice Dana Myökov, DiS. Do roku vykroëil odbor soci lnìch vïcì v plnèm poëtu 12 pracovnìk. JeötÏ nïkolik m lo sta tistick ch daj. Na d vk ch hmotnè nouze bylo v roce 2008 vyplaceno celkem KË a na p ÌspÏvku na pèëi a d vk ch soci lnì pèëe osob m se zdravo tnìm postiûenìm KË. Odbor soci lnìch vïcì vykon v v prvè adï st tnì spr vu v p enesenè p sobn osti, ale plnì i nïkterè koly danè samospr vou. Tyto koly pak p ipadajì hlavnï vedo ucìmu odboru. V roce 2008 bylo z oblasti mìstnì samospr vy na poë tku roku po schv lenì rozpoëtu rozdïlit granty v soci lnì oblasti v souladu s grantov mi pravidly. K to muto Ëelu se sch zì komise soci lnï zdravotnì jako org n rady mïsta. V roce 2008 b ylo v soci lnì oblasti rozdïleno na grantech celkem KË a d le p ak KË p ÌspÏvek na hospic v Chrudimi. DalöÌm problèmem v oblasti byto vè politiky mïsta byla absence pravidel pro p idïlov nì mïstsk ch byt. V prvnìm pol oletì tedy vznikly ÑZ sady pro p idïlov nì byt ve vlastnictvì MÏsta Hlinskaì do n jmu obëan m. RevoluËnÌ zmïnou je soupis ûadatel, bodovè ohodnocenì nalèhavosti bytov È pot eby a sestavenì po adnìk na konkrètnì pololetì. P i uvolnïnì jakèho koliv bytu jsou pak oslovov nì z jemci podle po adì. Jelikoû se v roce 2008 nepoda ilo vyjednat podmìnky s SKP Pardubice, za jak c h bude v Hlinsku vybudov n stacion, byl OSV povï en vypracov nìm ekonomickè r ozvahy a vyjedn nìm podmìnek, za jak ch by se tato sluûba poskytovala pod hl aviëkou mïsta. Po sloûit ch jedn nìch se na sklonku roku poda ilo najìt eöe 8

9 nì, kterè spoëìv v tom, ûe Centrum dennìch sluûeb, jako soci lnì sluûba podle z kona o soci lnìch sluûb ch, bude vykon v na pod Domem s peëovatelskou sluûbou v sou Ëasn ch prostor ch Klubu senior. Realizace se p edpokl d v 1. pololetì roku OddÏlenÌ soci lnï pr vnì ochrany dïtì V r mci v konu st tnì spr vy v oblasti soci lnï pr vnì ochrany dïtì zajiöùovalo oddïle nì v roce 2008 komplexnì soci lnï pr vnì poradenstvì rodin m s nezletil mi d Ïtmi, 24 hodinovou pracovnì pohotovost pro p Ìpady bezodkladnè po moci nezletil m dïtem (kterè se ocitly bez jakèkoliv pèëe nebo je jejich ûivot Ëi p Ìzniv v voj v ûnï ohroûen nebo naruöen) a d le specifickè agendy: pèëe o rodinu a dìtï ( zejmèna koliznì opatrovnictvì v ÌzenÌch p ed soudem ve vïcech t kajìcìch se nezletil ch dïtì), n hradnì rodinn pèëe (pèëe jinè fyzickè osoby, pïstounsk pèëe, osvojenì), agenda kur tora pro dïti a ml deû ( eöenì v chovn ch problèm a protipr vnì Ëinnosti dïtì a mladistv ch). V roce 2007 bylo oddïlenìm evidov no 762 p Ìpad. V roce 2008 bylo novï zaevidov no 92 p Ìpad a vy azeno nebo postoupeno celkem 66 p Ìpad. Evidovan poëet p Ì pad ke konci roku 2008 tak byl 785, z toho bylo 390 tzv. ûiv ch p Ìpad (tj. p Ìpad, se kter mi se ve sledovanèm obdobì pr bïûnï pracovalo). PracovnÌci oddïl enì d le zpracov vali 31 p Ìpad doû d nì od jin ch mïstsk ch ad. Na oddïlenì v uplynulèm roce pracovali 4 pracovnìci. V oblasti spolupr ce s institucemi se da ilo navazovat novè kontakty a st vajìcì d le pr ohlubovat. Mezi spolupracujìcì instituce oddïlenì pat Ì zejmèna: o. s. Amalthea (progra m n hradnì rodinnè pèëe, v roce 2009 pak program sanace rodiny a program dobrovo lnictvì), Pedagogicko psychologick poradna Chrudim, Fond ohroûen ch dïtì Pardubic e, DÏtskÈ centrum Vesk, St edisko v chovnè pèëe Pyramida, Centrum psychosoci lnì pomoci Chrudim, ProbaËnÌ a mediaënì sluûba Chrudim, ökoly a ökolsk za ÌzenÌ, soud y, Policie»eskÈ republiky, MÏstsk policie Hlinsko a dalöì). PracovnÌci oddïlenì se v roce 2008, tak jak jim ukl d z kon, z Ëastnili r zn ch akredi tovan ch vzdïl vacìch semin zamï en ch p edevöìm na moûnosti zkvalitnïnì posky tovan ch sluûeb (nap. Kurz soci lnìho poradce aj.). OddÏlenÌ na druhè stranï poskytl o v roce 2008 z zemì k v konu odbornè praxe celkem 5 student m vyööìch odborn c h ökol soci lnï pr vnìho smïru a spolupo dalo dva vzdïl vacì semin e urëenè pro v chovnè poradce a metodiky prevence z kladnìch a st ednìch ökol: dne In ovativnì p Ìstupy v oblasti prevence soci lnï patologick ch jev a dne Pr v nì vïdomì v prost edì ökol a ökolsk ch za ÌzenÌch. Vedle v konu agendy vypl vajìcì ze z kona po dalo oddïlenì ve spolupr ci s obëans k m sdruûenìm L, MÏstskou policiì v Hlinsku a Skupinou prevence kriminality p i M ÏstskÈ policii v Hlinsku v roce 2008, stejnï jako v p edchozìch letech, takè nïkolik ak cì v chovnï-preventivnìho charakteru. Jednalo se p edevöìm o: V chovnï-rekreaënì t bor: - LetnÌ t bor Svratouch, Wolkerova planina, v termìnu od aû , z Ëastnilo se 45 dïtì a 15 pracovnìk (10 v chovn ch, 2 kucha ky a 3 praktikanti ) JednodennÌ akce: - V chodoëeskè divadlo Pardubice, poh dkovè p edstavenì Rad z a Mahulena, d ne , z Ëastnilo se 15 dïtì a 2 v chovnì pracovnìci - Z bavnè centrum Babylon Liberec, dne , z Ëastnilo se 25 dïtì, kterè mïly moûnost navötìvit IQpark - prvnì z bavnï nauënè centrum v»r, d le Zr cadlov labyrint ñ nejvïtöì stacion rnì bludiötï v EvropÏ, Lunapark se z bavn 9

10 mi atrakcemi ve stylu staroëeskè pouti a na z vïr Aquapark s mnoûstvìm tobo g n a jin ch z bavn ch atrakcì, vöe vëetnï obïda a nadìlky od Mikul öe. HlavnÌm cìlem akcì je v chovnè p sobenì pracovnìk na dïti s cìlem zmìrnit u nich n sledky vzniklè rozpadem rodiny, alkoholismem rodië a dalöìmi projevy nefunkënosti r odin, p sobit preventivnï proti z vadovèmu chov nì dïtì, podpo it dïti v osvojenì si pot ebn ch hygienick ch a spoleëensk ch n vyk atd. StavebnÌ ad V oblasti v stavby na zemì StavebnÌho adu Hlinsko bylo povoleno, p Ìp. uvedeno do provozu nïkolik v znamn ch staveb: - pokraëov nì zateplov nì a obnovy fas d na sìdliöti - multifunkënì centrum ñ stavebnì povolenì - dokonëenì administrativnì budovy MlÈk rna - dokonëenì druhè etapy gar ûì ve v topnï - dokonëenì novè skladovè haly Real Servis v ul. Rv Ëovsk - povolenì dvou skladov ch hal v are lu Technolen - technick vybavenost pro RD Rataje V oblasti silniënìho hospod stvì bylo rekonstruov no: - prav strana PodÏbradova n mïstì - pokraëov nì regenerace sìdliötï Hlinsko V oblasti pam tkovè pèëe se poda ilo zìskat n sledujìcì granty a p ÌspÏvky: - grant Pardubického kraje: ,- 1) ŘK farnost Trhová Kamenice restaurování varhan v kostele sv. Filipa a Jakuba Trh. Kamenice - grant z programu restaurování: ,- 2) Ing. Jiří Lichtág, Ph.D. Polička oprava statku č. p. 11 v Kameničkách - grant ORP: ,- 3) Josef Drdlík, Hlinsko rekonstrukce prvků rychty a fasády č. p. 410 v Hlinsku - grant Pardubického kraje: ,- - grant ORP: ,- 4) Mgr. F. Peroutka, Praha fasáda na zámečku č. p. 1 ve Svobodných Hamrech - grant Vesnické památkové zóny: ,- 5) Obec Svratouch oprava střechy modlitebny č. p. 231 ve Svratouchu - grant Pardubického kraje: ,- 6) Ing. Drahomír Ježek, Pardubice oprava střechy mlýna č. p. 11 v Trhové Kamenici - grant Pardubického kraje: ,- 7) R. F. Václavík, Třebosice oprava kostela sv. Kunhuty v Polomu - grant Pardubického kraje: ,- - grant z Havarijního programu MK ČR: ,- 8) Jana a František Půlpánovi, Praha výměna stř. krytiny na č. p. 158 Svratouch - grant Pardubického kraje: ,- 9) Karel a Jarmila Málkovi, Brno oprava střech na statku č. p. 61 Krouna - grant ORP: ,- 10) Miroslava Zychová, Hlinsko oprava střechy č. p. 59 Hlinsko Betlém 10

11 Dotace na drûbu v leën ch hrob pro zemì ORP: KË, z toho Hlinsko KË. Odbor ûivotnìho prost edì V roce 2008 se po dlouh ch vah ch, zjiöùov nì vöech souvislostì a posouzenì podklad p istoupilo k povolenì pok cenì nejproblematiëtïjöì Ë sti lesoparku nad zimnìm stadi onem v Hlinsku. Porost lesoparku roste na svahu se skalnat m podloûìm a uû nastaly p Ìpady, ûe p i vïtöìch poryvech vïtru doölo k vyvr cenì nïkter ch strom. K nejvïtöì hav rii doölo v lednu 2007 p i ork nu Kyrill, kdy p dem stromu doölo k poökozenì z sobnìku Ëpavku na zimnìm stadionu a ökoda dos hla Ë stky vìce neû 1 milion korun. DalöÌ kalamita na tomto porostu byla dne , kdy siln vìtr poökodil, zl mal i vyvr til nïkterè stromy v lesoparku. Za vyk cenìm Ë sti lesoparku byla snaha p edejìt moûnèmu ohroûenì osob na ûivotï i na zdravì a p edejìt i ökod m znaënèho rozsahu. Za vyk cenè d eviny zde bude v pr bïhu roku 2009 provedena n hradnì v sadba. DalöÌ velkè k cenì bylo povoleno v r mci revitalizace sìdliötï. V r mci obnovy zelenï se p istoupilo k radik lnìmu rozhodnutì a to vyk cet levostrannou alej viönì pilovit ch (sakura - Cerasus serrulata), kterè rostly v zelenèm p su mezi mìstnì komunikacì a cho dnìkem v ulici»eskoslovenskè arm dy. Tyto stromy byly vys zeny do uliënìho stromo adì cca p ed 30 lety. NÏkterÈ byly jiû v minulosti vyk ceny a stromo adì zde bylo uû mezernatè. DÌky p ÌznivÈmu poëasì se vz pïtì poda ilo na mìsto nich vys zet plnï no vou alej vzrostl ch kvetoucìch slivonì kulovitè formy. MÏstsk ad zadal v pr bïhu roku 2008 zpracov nì lesnìch hospod sk ch osnov pro lesy vlastnìk do v mïry 50 ha. Tyto lesnì hospod skè osnovy budou zpracov ny od bornou firmou v pr bïhu roku Platnost tïchto lesnìch hospod sk ch osnov bu de od do Z hlediska vodnìho hospod stvì pokraëovala v Hlinsku rekonstrukce nïkter ch vodo vodnìch a kanalizaënìch ad. Bylo provedeno vodopr vnì ÌzenÌ na stavbu jednotnè k analizace v Koutech. Z hlediska protipovodúovè ochrany mïsta byly uëinïny pot ebn È kroky, jejichû v sledkem bylo zpracov nì a odsouhlasenì povodúovèho pl nu MÏsta Hlinska. Do budov mïstskèho adu byly umìstïny tzv. E-boxy, do kter ch mohou obëanè zdar ma p inèst vyslouûil elektroza ÌzenÌ. éivnostensk ad V roce 2008 bylo zpracováno 2100 podání dle živnostenského zákona v oblasti registrace podnikatelských subjektů a bylo provedeno 110 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním. Dne vešla v platnost novela živnostenského zákona, která zásadním způsobem změnila dosavadní systém. Přestaly se vydávat živnostenské listy a koncesní listiny, které jsou nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku, byla zavedena volná živnost, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona, která nahradila dosavadních 125 živností volných. I v ostatních živnostech došlo k přesunům a změnám mezi druhy živností. V důsledku výše uvedených změn se provádí transformace živností, aby názvy živností odpovídaly platnému znění živnostenského zákona. 11

12 Další službou, kterou pro občany poskytujeme je vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy v systému CZECH POINT. V roce 2008 živnostenský úřad vydal: 159 výpisů z obchodního rejstříku 521 výpisů z katastru nemovitostí 772 výpisů z trestního rejstříku Odbor spr vnì Evidence obyvatel St tnì spr va ñ registr obyvatel ñ zpracov v daje o narozenì, p istïhov nì, odstïhov nì, stïhov nì v obci, mrtì, súatky, rozvody, zbavenì a omezenì zp sobilosti, zmïna j mèna a p ÌjmenÌ, urëenì otcovstvì, osvojenì a dalöì zmïny celèho spr vnìho obvodu, tj. 22 obcì. PoËet osob p ihl öen ch k trvalèmu pobytu ve spr vnìm obvodu celkem ÖÖÖ 742 z toho mladöìch 15 ti let ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ z toho z jinèho okresu celkem ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖ 230 z toho mladöìch 15 ti let ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 42 v r mci okresu celkem ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ z toho mladöìch 15 ti let ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 110 zruöenì daje o mìstu TP ß 12 z k. Ë. 133/2000 Sb. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ukonëenì TP ß 10 odst. 12 z k. Ë. 133/2000 Sb.ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 0 poëet odstïhovan ch osob ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ narozenì ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ mrtì ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 22 8 súatek ñ poëet osob ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ rozvod ñ poëet osob. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 74 zruöenì pobytu cizince ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 2 v dej daj z informaënìho systèmu dle û dosti obëan ÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 9 spr vnì poplatky ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 4 50,-»innost evidence obyvatel: 12

13 - operativnì zav dïnì zmïn (mìsta narozenì, stav, zmïna pobytu Ö.) do poëìtaëe - vyd v nì daj z informaënìho systèmu obyvatel pro pot eby MÏ, soud, policie at d. - p idïlov nì index nov m dom m ve spr vnìm obvodu - odesìl nì zpracovanè poöty (p ihlaöovacì a odhlaöovacì karty k trvalèmu pobytu, rod nè, mrtnì listy Ö.na p ÌsluönÈ obecnì ady spr vnìho obvodu - p jëov nì evidenënìch lìstk obëansk ch pr kaz pro Polici»R - zaë tkem mïsìce vyjìûdïnì zmïnov ch sestav pro obce pat ÌcÌ do naöeho spr vnìho o bvodu - odesìl nì zmïnov ch sestav a odhl öek obcìm - vedenì spisovè sluûby - tisk seznam odhl öen ch osob z naöeho spr vnìho obvodu a potè zavedenì do ruën Ì evidence - za azov nì karet do kartotèky - tisk report z MV»R a jejich n slednè eöenì (oprava mìst narozenì, duplicitnì osoby, velkè a malè revize, oprava rodinn ch stav, apod.) - vedenì spr vnìch ÌzenÌ ve vïci zruöenì daje o mìstu trvalèho pobytu Samospr va ñ ohlaöovna ñ zpracov v daje mïsta Hlinska a jeho Ë stì, tj.: Hlinsko, B latno, Chlum,»ertovina, Kouty, SrnÌ o narozenì, p istïhov nì, odstïhov nì, stïhov nì v obci, mrtì, súatcìch, rozvodech, zbavenì a omezenì zp sobilosti, zmïnï jmèna a p Ìj menì, urëenì otcovstvì, osvojenì a dalöì zmïny. PoËet osob p ihl öen ch k trvalèmu pobytu celkem ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 137 z toho mladöìch 15 ti let ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 3 0 spr vnì poplatek ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ,-- narozenì ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 104 odstïhovanì ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 158 stïhov nì v obci ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 25 5 zem elì ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.. 93 súatky obëan s trval m bydliötïm Hlinsko ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 49 rozvody obëan s trval m bydliötïm Hlinsko ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ. 25 v dej daj z informaënìho systèmu ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 5 spr vnì poplatek ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ 250, -- ObËanskÈ pr kazy a cestovnì doklady - v pr bïhu roku 2008 bylo vyd no obëansk ch pr kaz - cestovnìch doklad bylo vyd no celkem e-pas

14 - v öe spr vnìch poplatk na tomto seku dos hla KË a pokuty dos hly KË. DalöÌ Ëinnost oddïlenì doklad : - evidence ztr t, poökozenì, odcizenì obëansk ch pr kaz a cestovnìch doklad - skartace neplatn ch OP, CD ñ skartaënì protokoly - skartace obëansk ch pr kaz a cestovnìch doklad po zem el ch - vyd v nì potvrzenì za neplatnè OP, evidence potvrzenì a archivace - vyd v nì E-pas, CP typu BLESK, obëansk ch pr kaz se strojovï Ëitelnou zûnou a b ez strojovï ËitelnÈ zûny dle pot eb ûadatele (ztr ta, odcizenì, poökozenì, zniëenì, volebnì pr vo) - spr vnì ÌzenÌ na seku OP, CD ñ 15 (zneplatnïnì OP) - spolupr ce s matrikou Trhov Kamenice ñ p ebìr nì û dostì k vyhotovenì OP, n sle dnè p ed nì hotov ch doklad na matriku Trhov Kamenice k vyzvednutì - zap jëov nì karet z evidence OP, CD Policii»R - ELOP (evidenënì lìstek obë. pr kaz ), MPE (materi l pasovè evidence) - evidence p ÌchozÌch a odchozìch protokol o vyhotovenì OP, CD ñ archivace - poskytov nì daj z informaënìho systèmu OP a CD Matrika Na spr vnìch poplatcìch bylo vybr no KË»innost matriky: - vy izov nì manûelstvì, mrtì, vìt nì obë nk - prov dïnì vidimace a legalizace - p ijìm nì û dostì o v pis z rejst Ìku trest a odesìl nì k vy ÌzenÌ do Prahy - n bor û dostì + zkompletov nì doklad k vyd nì osvïdëenì o st tnìm obëanstvì pro vyd nì prvnìho obëanskèho pr kaz - vystavenì duplik t rodn ch, mrtnìch a oddacìch list - rozt ÌdÏnÌ dokument k archivaci pro okresnì archiv a ke skartaci - dalöì Ëinnosti D le spr vnì odbor zajiöùoval volby do KrajskÈho zastupitelstva PardubickÈho kraje. OddÏlenÌ krizovèho ÌzenÌ»innost odd. krizovèho ÌzenÌ MÏ Hlinsko byla v roce 2008 velice rozmanit.. Akcesc hopnost tohoto odd. byla provï ena hned v prvnìm ËtvrtletÌ roku, kdy byla p i po d ÏnÌ vich ice EMMA koordinov na Ëinnost jednotek IntegrovanÈho z chrannèho systèm u (IZS) p i odstraúovacìch a likvidaënìch pracìch na zemì celèho ORP Hlinsko. BÏhem prvnìho ËtvrtletÌ bylo p ipraveno a potè dne realizov nì taktickè cvi ËenÌ sloûek IZS na zemì mïsta Hlinska s n zvem Ñ BazÈn NL 2008ì, kterèho se Ëast nilo cca 50 cviëìcìch z ad sloûek HZS, ZZS, P»R, MP a dobrovoln ch jednotek SDH. P i tomto cviëenì byla provedena simulace niku nebezpeënè l tky z budovy krytèho pl aveckèho bazènu s n slednou evakuacì dvou z kladnìch ökol. 14

15 DalöÌ ud lost, kter byla Ìzena tìmto oddïlenìm byly ve dnech 3. ñ lok lnì z plavy st edu mïsta a mìstnìch Ë stì, kterè byly zp sobeny prudk mi p Ìvalov mi deöti a nefunkënostì kanalizace v tïchto mìstech. Dne se p es mïsto a okolì p ehnala dalöì vïtrn smröù s n zvem IVAN, kter nap chala znaënè ökody jak na majetku obëan, tak i na lesnìch porostech. Zde opït zasahovala z sahov jednotka JSDH Hlinsko pod vedenìm odd. krizovèho ÌzenÌ. DalöÌ ËinnostÌ, kterou se oddïlenì zab valo byla p Ìprava a realizace dvou zased nì bez peënostnì rady ORP Hlinsko, kde byly eöeny aktu lnì problèmy t kajìcì se Ëinnosti slo ûek IZS na zemì ORP Hlinsko, plnïnì kol zad van ch ze strany KrajskÈho adu v PardubicÌch a byl tèû schv len nov povodúov pl n mïsta Hlinska + aktualizovanè ro zpracov nì krizovèho pl nu mïsta Hlinska. D le byla zkompletov na a opravena v jezdov technika jednotky JSDH Hlinsko, do p rovozu bylo uvedeno z sahovè vozidlo Jeep Cherokee, kterè mïsto zìskalo bez platn m p evodem z MV»R. Oblast prevence kriminality Skupina prevence kriminality V roce 2008 se Ëinnost skupiny prevence kriminality ubìrala smïrem,kter nastavila ko mise prevence kriminality na svèm poslednìm jedn nì a to dne »innost byla rozdïlena do nïkolika blok podle doby trv nì jednotliv ch projekt. P edn ökovè programy : Ñ Co smìm a nesmìm Ñ / 3.roËnÌky Zä Hlinsko a Trhov Kamenice / / lektor ñ strû. Aleö Dost lek ñ MP Hlinsko / Ñ DopravnÌ v chova Ñ / 4.roËnÌky Zä Hlinsko a Trhov Kamenice / / lektor ñ strû.ond ej Jan Ëek ñ MP Hlinsko / V uka dopravnì v chovy dle metodiky BESIP byla prov dïna ve dvou blocìch ñ teorie a potè praktick Ë st na dopravnìm h iöti p i jìzdï na kole. Dne se uskuteënila dopravnì soutïû s n zvem Ñ Mlad cyklista 2008 Ñ,kterÈ se z Ëastnilo celkem 95 û k z kl. ökol z Hlinska a TrhovÈ Kamenice. Ñ Pr vo pro kaûd den Ñ / 8 ñ 9 roënìky Zä a vìceletèho gymn zia Hlinsko a TrhovÈ Kamenice / / lektor ñ J.HrabËuk ñ manaûer prevence kriminality / P edn ökov Ëinnost v obdobì od ledna ñ dubna 2008 ñ celkem se aktivnï Ëastnilo n a 200 û k uveden ch roënìk. äkolnì kola probïhla ve dnech ñ Ëast 49 Ëty Ëlenn ch druûstev. MÏstskÈ kolo probïhlo dne ñ Ëast 10 nejlepöìch druûstev ñ druûstva gymn zia Hlinsko a Zä T.Kamenice postup do krajskèho kola KrajskÈ kolo ñ ñ Svitavy ñ celkem 8 t m : Po adì : 1. Trhov Kamenice - 2. Svitavy ñ 3. Pardubice ñ 4. P elouë ñ 5. Hlinsko atd. 15

16 JednodennÌ akce P lenì ËarodÏjnic s»hj / / - jiû tradiënì akce pro dïti i rodiëe v prostoru pam tnèho mìsta Ñ U LÌpy Ñ ñ v let oönìm roce p lo poëasì, seölo se zde cca 700 ñ 800 lidì,dïti mïli spoustu her a soutïûì, lampionov pr vod, masky apod. BezpeËnÈ pr zdniny Hlinsko 2008 / / - zda il a preciznï p ipraven akce ve spolupr ci s SKP Policie»R Chrudim ñ Ëast cca dïtì z hlineck ch i okolnìch ökol ñ velmi dobr program - n vötï va vìcehejtmana PardubickÈho kraje. Brann z vod / / - Vzhledem k nep ÌznivÈmu poëasì v kvïtnu byla tato akce p eloûena na z Ì, Ë ast 25 pïtiëlenn ch t m û k 7. roënìk Zä z Hlinska. VÌcedennÌ akce V chovnï rekreaënì t bor Svratouch 2008 V termìnu ñ t bor mïsta Hlinska na WolkerovÏ planinï Evropsk t den mobility a Evropsk den bez aut / 16 ñ / Hlinsko se v letoönìm roce, v r mci projektu ÑZdravÈ mïstoì, poprvè aktivnï zapojilo do celoevropskè akce s n zvem Evropsk t den mobility /ETM/ a Evropsk d en bez aut /ETBA/. V minul ch letech mïsto tuto akci podporovalo pouze medi lnï, letos se v t dnu od 16. do 22. z Ì uskuteënilo hned nïkolik akcì, kterè podpo ily myölenku alternativnì do pravy ve mïstech, snìûenì exhalacì v lokalit ch s hustou z stavbou, akcì, kt erè upozornily obëany, ûe ulice nepat Ì jen aut m, ale takè chodc m, cyklist m a ve ej nè dopravï. BÏhem tèto t dennì kampanï, kterou koordinovalo a zaötiùovalo Ministerstvo ûivotnìho prost edì, probïhla v Hlinsku nap. v stava pracì û k z kladnìch ökol na tèma Ñ Dop rava bez aut ñ Ëist vzduch vöemì, bezplatnè mï enì emisì u vozidel a mï enì imisnìch limit v ovzduöì v klidov ch zûn ch a v lokalit ch s hust m provozem, cyklistick v yjìûôka s MÏstskou policiì, studentskè hlìdky apod. T den mobility zakonëil dne 22. z Ì Evropsk den bez aut, bïhem kterèho byla uzav ena pro jakoukoliv dopravu Ë st komunikacì v ul.»sa. Odbor kultury, sportu a cestovnìho ruchu Odbor kultury, sportu a cestovnìho ruchu zast eöuje vöechny aktivity v tèto oblasti ve mïstï. Pod odbor spadajì jak mïstsk sportoviötï, tak p ÌspÏvkovÈ organizace mïstskè muzeum a galerie, knihovna a mïstsk kulturnì klub HlineËan. Samostatnou kapitolou je informaënì centrum, kterè m na starosti cestovnì ruch. 16

17 Odbor se podìlì na veletrzìch, na kter ch se mïsto ËastnÌ (Praha, Brno), v minulèm r oce jsme Ñoslaviliì 10 let zaloûenì Hlineck ch novin, pokraëuje spolupr ce s partnersk mi mïsty (P chov, Civitella d Agliano, Medemblik). Samostatnou kapitolou jsou granty. Za 10 let byla vyplacena spolk m, krouûk m a od dìl m Ë stka KË. D le odbor spolupracoval a zajiöùoval po d nì nïkter ch akcì v pr bïhu celèho roku: dïtsk den, kinematograf brat Ì»adÌk, atd. InformaËnÌ centrum InformaËnÌ centrum (IC) jiû druh m rokem pat Ì do sìtï certifikovan ch informaënìch c enter (TIC) PardubickÈho kraje. HlineckÈ IC je ve druhè kategorii, tzv. mìstnì TIC. Na z kladï Ëinnosti a plnïnì datab ze informacemi, akcemi, pozv nkami, fotkami atp. na port lu jsme zìskali dotaci p evyöujìcì Ë stku KË, coû je v porovn nì s roke m 2007 o KË vìce. Tuto dotaci jsme pouûili na n kup v poëetnì techniky a za Ìze nì, kterè vedlo ke zlepöenì vybavenosti IC.» st penïz byla pouûita pr vï na n k up barevnè laserovè tisk rny, coû bylo podmìnkou pro to, abychom mohli rozöì it naöe sluûby o internetov p edprodej lìstk na vybranè akce sìtï Ticketstream. V Hlinsku js me se stali jedin m autorizovan m prodejcem tèto spoleënosti. Postupem Ëasu jsme zaznamen vali z jem o tuto sluûbu a bïhem zhruba druhè polovi ny minulèho roku jsme prodali lìstky za Ë stku KË. Do budoucna poëìt me s tì m, ûe bude o tuto sluûbu jeötï vïtöì z jem. Co se t Ëe n vötïvnosti, tak ze statistiky vypl v, ûe IC navötìvilo cca lidì, z toho p es 130 zahraniënìch turist. Tyto poëty jsou p ibliûnï srovnatelnè s rokem BÏhem roku jsme vydali takè p ed letnì sezonou ÑTuristickÈ novi(n)kyì ñ p ehled akcì konan ch v Hlinsku a okolì v obdobì Ëervna aû z Ì. Na konci roku jsme ve spolupr c i s ChrudimÌ vydali obdobnè ÑTuristickÈ novinyì, tentokr te zamï enè na zimnì mïsìce. RovnÏû takè druh m rokem probìhala soutïû ÑPutov nì za povïstmi Chrudimska ñ Hli neckaì, kter byla spolupo d na s dalöìmi öesti informaënìmi centry v okolì. Na letoö nì letnì sezonu m me v pl nu uspo dat tuto soutïû opït. Celkov trûba z prodeje map, pohled, upomìnkov ch p edmït, publikacì apod. Ëinil a KË. Městský kulturní klub Hlinečan Městský kulturní klub Hlinečan je příspěvkovou organizací města Hlinska. Zabezpečuje kulturní, zájmovou, výchovnou a společenskou činnost. Je zřizovatelem městského kina, Společenského domu, loutkového divadla a kulturních akcí všeho druhu v Orlovně. V Orlovně se v roce 2008 uskutečnilo celkem 18 divadelních a koncertních akcí (např. Pařížanka s M. Dolinovou, Kamikadze s J. Náhlovským, Vražda sexem s P. Trávníčkem, vystoupil zde T. Töpfer, M. Pavlíček, A. Brichta, V. Hudeček ). Pro školy se uskutečnilo celkem 7 pohádek a výchovných pořadů. Byly uspořádány 2 výstavy ve spolupráci s místními zahrádkáři a včelaři (Výstava chryzantém a Vánoční medové trhy). V letních měsících se Orlovna pyšnila výstavou děl hlineckých malířů a výtvarníků pod názvem Salon 2008, na kterou navázala výstava pojmenovaná Hlinecko a Českomoravská vrchovina na dobových pohlednicích. 17

18 Rovněž se konal Kurz tance a společenské výchovy. Celkem dvanáct lekcí bylo zakončeno slavnostním Věnečkem. MKK Hlinečan zabezpečuje také činnost zájmových kroužků a souborů např. SPT Vysočan, FS Vysočánek, TS Ridendo, Fotoklub, pěvecký sbor Signum, dechová hudba Hlinečanka aj. Dále se podílel na řadě kulturních a společenských akcích ve městě (programy na Betlémě, 13. Adámkovy folklórní slavnosti, Dětský den, promítání letního kina bratří Čadíků. V městském kině proběhlo celkem 159 představení a navštívilo ho osob. Promítlo se též několik filmů pro ZŠ. Společenský dům slouží jako zázemí pro zkoušky zájmových souborů (Vysočan, Loutkáři, Ridendo, ) cvičení jógy, pořádání školení, schůzí, je rovněž využíván jako přednáškový sál, slouží k prodejním akcím. MÏstskÈ muzeum a galerie MÏstskÈ muzeum a galerie (MMG) v Hlinsku ke svè Ëinnosti vyuûìv t i budovy, kterè jsou majetkem mïsta. Hospoda enì probìhalo v souladu s pl nem a rozpoëtem MMG. P ÌspÏvek na Ëinnost od z izovatele Ëinil na poë tku roku KË. V pr bïhu roku doölo k pos ÌlenÌ o KË z PardubickÈho kraje na projekt V tvarnè Hlinecko a restaurov nì s tarèho tisku. VlastnÌmi v nosy zìskalo MMG ,84 KË OdbornÈ koly plnilo v souladu se z konem Ë. 122/2000 Sb. O centr lnì evidenci sbìr ek a Kalend riem akcì pro sledovan rok. SbÌrkov fond MGH obsahuje evidenënìch ËÌsel, coû p edstavuje kus s bìrkov ch p edmït. Za sledovan rok muzeum zìskalo 73 kus sbìrkov ch p edmït. Digitalizov no bylo sbìrkov ch p edmït a d le 263 p edmït z pomocnè evide nce. Vöechny takto zpracovanè p edmïty jsou prezenënï p ÌstupnÈ n vötïvnìk m z ad badatel. Inventarizov no dle pl nu bylo kus sbìrkov ch p edmït a o jednotliv ch inve ntarizacìch byly po Ìzeny pìsemnè z pisy, konzervov nì fondu probìhalo vlastnìmi sila mi u nov ch p Ìr stk a sbìrky archivnì povahy jsou postupnï opat ov ny p edepsan mi obaly s ph neutr lnì.. Dodavatelsky bylo provedeno dezinfekënì oöet enì u 43 ev idenënìch ËÌsel sbìrkov ch p edmït, Ë steënè restaurov nì probïhlo u starèho tisku Bi ble Ëesk, Melantriöka z roku BadatelskÈ dotazy byly na organizaci smïrov ny formou pìsemn ch, telefonick ch, ele ktronick ch a osobnìch n vötïv badatel. Oblast z p jëek a v p jëek sbìrkov ch p edmït byla zajiöùov na pro tuzemskè v stav y a expozice. V stavnì Ëinnost se Ìdila kalend riem akcì. Ve v stavnìch s lech galerie probïhlo osm v stav, v s le muzea pak jedna jarnì v stava. NejvÏtöÌ n vötïvnosti tradiënï dos hly le tnì v stavy, V TVARN HLINECKO ñ MAXMILI N PIRNER a MALÕÿI VYSO»INY. Tak È v stava, V NO»NÕ VZPOMÕN NÕ se setkala s mimo dn m z jmem hlineck ch n vötïvnìk. V roce 2008 navötìvilo expozice a v stavy MMG 8712 n vötïvnìk, z toho 1523 ve ök olnìch v prav ch. KulturnÏ v chovnè akce p il kaly do muzea 740 lidì. PublikaËnÌ Ëinnost se vztahovala k po dan m v stav m v podobï vydan ch katalog k V tvarnèmu Hlinecku a skl daëek k mimosezûnnìm v stav m. 18

19 MMG zce spolupracuje se Souborem lidov ch staveb VysoËina, Region lnìm muzeem v Chrudimi, s MÏstsk m muzeem v Chrudimi Ëi O v KrounÏ. Dle person lnìch moû nostì a smluv muzeum umoûúuje odbornè st ûe studentk m st ednìch a vysok c h ökol p Ìbuzn ch obor. MMG propagovalo svoji Ëinnost na mïstsk ch internetov ch str nk ch, umìstïnìm rekl am na serverech jin ch subjekt, uve ejnïnìm akcì ve VÏstnÌku AMG, p ÌspÏvky do n ovin a Ëasopis, pozv nkami na akce prost ednictvìm region lnìch rozhlasov ch stanic, hlineckè kabelovè televize a na str nk ch Hlineck ch novin a vlastnìch pro pagaënìch stojanech. MÏstsk knihovna V roce 2008 vyuûilo sluûeb obou oddïlenì MÏstskÈ knihovny Hlinsko n vötïvnì k ñ z toho registrovan ch Ëten ( dospïl ch a dïtsk ch Ëten ). KnihovnÌ fond knihovny dos hl v öe titul. Bylo zakoupeno nov ch kniûnìch titul (n klady KË) a 858 periodik (n klady KË). N vötïvnìci knihovny si z fondu p jëili knih a periodik. Po vz jemnè dohodï se Ëten i jsme vyhovïli 264 poûadavk m na meziknihovnì v p jënì sluûbu. Na z kladï poûadavk z jin ch knihoven jsme p jëili z naöeho knihovnìh o fondu 39 knih. Knihovna uspo dala pro û ky z kladnìch ökol a studenty gymn zia 53 vzdïl vacìch a v chovn ch akcì. V tomto roce mïli Ëten i moûnost setkat se na besedï se spisovatelkami Danielou Fischerovou a Ivonou B ezinovou. Ëastnili jsme se 2 celos t tnìch akcì knihovnickèho zamï enì. ProbÏhly kurzy internetu pro dïti a seniory. P jëovnì doba byla na obou oddïlenìch knihovny rozöì ena o ternì odpoledne. MÏstsk sportoviötï Hlinsko MÏstsk sportoviötï Hlinsko zajiöùovala v roce 2008 provoz t ech st edisek, a to krytèh o plaveckèho bazènu, sportovnìho are lu v Olöink ch a h iötï s obëerstvenìm v Blatn Ï. StrojnÌci bazènu se navìc pr bïûnï starali o drûbu h iötï za Zä Smetanova. Kryt plaveck bazèn zah jil v roce 2008 jiû t in ctou sezonu. KromÏ bazènu byla v p rovozu sauna a dva squashovè kurty. Fitnesscentrum je dlouhodobï v pron jmu a ma sèrnu se neda Ì provozovat celoroënï. Plaveck ökola v naöì reûii zajiöùuje v uku dïtì z mate sk ch ökol a z kladnìch ökol v Hlinsku a p ilehlèho okolì. Dle z jmu p o d me navìc v uku dïtì od 3 do 6 let v dèlce 10 lekcì, v odpolednìch hodin ch. Po cel rok probìhalo jednou t dnï po celè odpoledne cviëenì ve vodï pro ûeny, o kterè byl velk z jem. Trûby od n vötïvnìk vzrostly za rok 2008 asi o 255 tis. na Ë stku KË. NejvÏ töì podìl na tèto Ë stce mïl bazèn a to KË, d le v uka plaveckè ökoly KË a sauna KË. Celkov n vötïvnost za rok 2008 se pohybuje okolo osob. Je to ËÌslo, kterè se p r mïrnï opakuje kaûd rok. NejvÏtöÌ poloûku v n kladech tvo Ì energie a mzdy zamïs tnanc. 19

20 Vyt pïnì plynem = 1,2 mil. KË., el.energie = 850 tis. a vodnè a stoënè = 450 tis. KË Mzdy zamïstnanc se pohybujì okolo 2,5 mil. KË. MÏstsk ad dotoval provoz v roce 2008 Ë stkou KË. BazÈn je v provozu 7 dnì v t dnu a pouze prvnì pondïlì v mïsìci je sanit rnì den. Dvakr t do roka se vym ÏnÌ voda a provede vïtöì klid a drobnè opravy. Ve vöednì den je do 14 hod. v provozu v uka plaveckè ökoly a od 15 do 21 hod. je pr ovoz pro ve ejnost. V sobotu a v nedïli je otev eno od 10 do 19 hod. Ve ejnost m tedy dostatek prostoru k n vötïvï bazènu za p ÌznivÈ ceny vstupnèho 30 KË za hodin u pro dospïlè a 20 KË za hodinu pro dïti. Ve sportovnìm are lu v Olöink ch provozujì svoji Ëinnost tyto oddìly: fotbal, kter m k dispozici dvï travnat h iötï, lednì hokej, kter pro svoji Ëinnost vyuûìv kryt zimnì stadion, n rodnì h zen, kter m h iötï s umïl m povrchem, tenis se 4 antukov mi k urty a volejbal a nohejbal, kte Ì majì 3 antukov h iötï. V budovï u zimnìho sta dionu je jeötï herna stolnìho tenisu. O to vöe se starajì 3 st lì zamïstnanci. Trûby za slu ûby jsou pouze z pron jmu zimnìho stadionu a v roce 2008 se jednalo o Ë stku cca KË. Oproti tomu n klady tvo Ì hlavnï energie a to: el.energie ñ KË, plyn KË a vodnè a stoënè KË. Mzdy zamïst nanc byly v roce 2008 cca 1 mil. KË. V dalöìch letech bychom chtïli lèpe vyuûìt plochu zimnìho stadionu v dobï, kdy je po loûena in-line plocha. Provoz h iötï s obëerstvenìm v BlatnÏ byl v roce 2008 mìrnï ztr tov. Městská policie Hlinsko MÏstsk policie Hlinsko slouûì od 1.ledna 2008 v poëtu 10 str ûnìk. Řešené přestupky v číslech Počet přestupků vyřešených v dopravě 2438 Z toho řešeno blokově 937 Z toho postoupeno správnímu orgánu 15 Z toho řešeno domluvou 1486 Uloženo blokových pokut (v Kč) Počet přestupků - ostatní 573 Z toho řešeno blokově 275 Z toho postoupeno správnímu orgánu 56 Z toho řešeno domluvou 242 Uloženo blokových pokut (v Kč) Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému (bez měření rychlosti) 88 Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému - překročení max. povolené rychlosti 86 Počet řešených přestupků v dopravě zadržených řidičů motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky 11 Celkem řešeno přestupků Celkem uloženo blokových pokut (v Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet města na rok 2017 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 196 341,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 283,50 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 63,00 Příjmy na lékařskou

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2015 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2015 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2015 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

5 Odbor správní 5 257 Správa MěÚ 8 085,00 5 1003 Úroky 250,00 CELKEM ORJ 5 8 335,00

5 Odbor správní 5 257 Správa MěÚ 8 085,00 5 1003 Úroky 250,00 CELKEM ORJ 5 8 335,00 ORG P Ř Í J M Y Návrh rozpočtu na rok 2006 5 Odbor správní 5 257 Správa MěÚ 8 085,00 5 1003 Úroky 250,00 CELKEM 5 8 335,00 7 Odbor zdravotnictví 7 602 Sanita 180,00 7 608 Pohotovost lékařů 1. pomoc 2 230,00

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 11 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Komentář - příjmy. Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč

Komentář - příjmy. Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč Komentář - příjmy Plnění rozpočtu příjmů v roce 2010 v tis. Kč 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Rozpočet Skutečnost 150 000 100 000 50 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 , Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2014 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov, Město Pacov závěrečný účet za 2014 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2014 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky Příjmy matrika-úřad c e l k e m

136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky Příjmy matrika-úřad c e l k e m položkaparag. ORG Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs 136 Správní poplatky 1361 1101 Ověřování 300 000 1361 1102 Rybářské lístky 300 000 1361 1120 Příjmy matrika-úřad 1 800 000 c e l k e m

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více