Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8"

Transkript

1 04_2007.qxd :10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz í komunikaci s úfiadem Kultura Z obsahu str. 2 nové zákony o sociálních dávkách a sluïbách str. 3 a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2 str. 8 HUDBA V GRÉBOVCE Leto ní koncertní sezonu v Gröbeho vile zahájí v dubnu Jifií a Dominika Ho kovi Dívat se a vnímat VáÏení spoluobãané, od vyhlá ení v sledkû soutûïe na novou budovu Národní knihovny na Letné jsme svûdky debaty nûkdy vûcné, jindy spí e citové mezi pfiíznivci a odpûrci vítûzného Slovo úvodem návrhu od architekta Kaplického. Jakkoli jde o stavbu daleko od hranic na eho obvodu, pfiesto bychom mûli celou debatu pozornû sledovat. Otázka nové budovy ve staré zástavbû je aktuální ve v ech historick ch ãástech na eho mûsta. Vût ina z nás má ostatnû je tû v pamûti obdobné diskuse o Tanãícím domû na Ra ínovû nábfieïí. Celá debata je vlastnû stfietem dvou pohledû. Jedni vidí neobvyklou odváïnou budovu, která vnese nov Ïivot do zástavby star í a stane se novou Ïádoucí dominantou Letenské plánû. Dodávají, Ïe v jin ch svûtov ch metropolích není obdobná stavba niãím v jimeãn m ostatnû Praha je Ïiv m mûstem, a nikoli skansenem. Druzí obezfietnû upozoràují na dosavadní hodnoty místa (nezastavûná Letná a riziko jejího dal ího zastavûní) i zejména na unikátnost praïského panoramatu (blízké Hradãany) a nebezpeãí jeho naru ení. Rozli uji pro sebe historická mûsta na dva druhy. Jedním typem mûsta jsou tfieba Benátky, u nás napfi. âesk Krumlov. Mûsta, která ve své dobû dosáhla moci a bohatství; poté jejich v znam pohasl a ona zûstala zakonzervována v podobû své zlaté éry. Zde není piety nikdy dosti; na ím úkolem je zachovat tato mûsta v dosavadní podobû. Druh m typem jsou kdysi stfiedovûká mûsta, která v prûbûhu devatenáctého století pro la prudkou modernizací. Jejich kfiivolaké uliãky vzaly za své a byly nahrazeny irok mi bulváry. Ponechány byly v znamné kostely a paláce; jinak postaveno nové mûsto PafiíÏ, VídeÀ, Budape È... Zde je dobrá pfiíleïitost pro odváïnou architekturu s pomûrnû mal m rizikem. Je je tû tfietí druh Praha. Velkolepé stfiedovûké mûsto, jehoï v znam upadl v dobû pobûlohorské. KdyÏ PafiíÏ pfiebudovala svoji tváfi na podobu imperiální metropole, byla Praha hlavním mûstem takfika neexistujícího království. Unikla tím plo né asanaci; její kulturní bohatství bylo ve velké mífie zachováno. V voj v ak nebyl zastaven se sílící hospodáfiskou, kulturní a posléze i politickou pozicí byla Praha obohacena o nové podoby historismus, secese, kubismus, národní styl, konstruktivismus... V mnohé praïské ulici tak najdeme ãasto v bezprostfiedním sousedství takfika v echny slohy a styly, které se na na em území vyskytly. Dal í praïskou zvlá tností je kopcovit terén, do nûhoï je mûsto usazeno a kter hraje v znamnou roli v jeho panoramatu. Praha je konzervativním mûstem; umí si udrïet vût inu toho dobrého z minulosti. Konzervatismus v ak není vïdy jen nemûnnost. Konzervativní pfiístup je schopen navázat nov m, neboè je schopen dialogu se star m. Zmínûné slohy a smûry, jeï stojí vedle sebe v jedné ulici, jsou si kontrastem, ale i doplàkem. Je dvojí nebezpeãí: Ïe z nespoutané odvahy zniãíme infantilními exhibicemi to dobré, co zde je; a Ïe z nedostatku odvahy postavíme domy, které ani nevadí, ani nezaujmou. Ná pfietûïk úkol je dvojí: zachovat a pfiidat. Nûkdy se vûc podafií; snad nejlep í pfiíklad znám právû z na eho obvodu. Vybombardovan kostel klá tera v Emauzích byl v 60. letech dostavûn nov mi vûïemi podle návrhu arch. F. M. âerného. OdváÏná dostavba pfiiznává dobu svého vzniku, pfiitom citlivû navazuje na zdi gotického kostela. Nové vûïe jsou sebevûdomou nikoli vzpurnou dominantou celku a umocàují tak jeho duchovní ráz. Postaveno v éfie povinného materialismu. Snad právû zde je naznaãena cesta. Dívat se a vnímat. Mûsto napoví. S pfiáním hezk ch Velikonoc Mgr. Jan Stoss, radní (ODS) VINOHRADSK PLES: JiÏ podvanácté se na taneãním parketu ve slavnostnû vyzdoben ch sálech Národního domu na Vinohradech se li zástupci mûstské ãásti, pfiedstavitelé kulturního a spoleãenského Ïivota Prahy 2 a dal í hosté. Reprezentaãní ples v pátek 16. bfiezna spoleãnû zahájili starostka Prahy 2 Jana âernochová a fieditel Národního domu Ing. Milan Hájek (na snímku nahofie). Zábava se brzy rozproudila ve v ech sálech: milovníci klasického tance se v Majakovského sále nechali uná et tóny orchestru Pfiemysla Vlasty, diskotékové rytmy znûly v Raisovû sále na Retro párty Jifiího Linky a Vesna Vasco de Caceres se svojí skupinou inspirovala ve Spoleãenském sále pfiíznivce latinskoamerick ch rytmû. Text: len, foto: Ivan Tfiíska Nový přístup ke zvyšování úrovně bydlení v obecních domech Rada mûstské ãásti Praha 2 pfiijala nûkteré zásadní dokumenty, které v razn m zpûsobem ovlivní zvy ování kvality bydlení a bytov standard v obecních domech v Praze 2. První dokument se t ká sluãování dfiíve administrativnû rozdûlen ch bytû, pfiípadnû jiného extenzivního zvy ování bytové plochy rûzn mi formami sluãování samostatn ch prostor, ãi mal ch bytû s nízk m bytov m standardem. Pro tento úãel byla pfiijata nová pravidla pro sluãování bytû, která stanoví následující podmínky pro udûlení souhlasu se sluãováním takov ch bytû. Îadatel, kter navrhuje takové slouãení, mûïe b t v hradnû nájemce jednoho z bytû, s tím, Ïe druh byt nesmí b t obsazen. Îadatel dále nesmí dluïit mûstské ãásti na nájemném. V pfiípadû nutn ch stavebních úprav hradí tyto mûstská ãást Praha 2. Po realizaci stavby vzniká nová bytová jednotka, ke které bude s Ïadatelem uzavfiena nová nájemní smlouva za nájemné v místû obvyklé, tedy smluvní, které odpovídá prûmûrné trïní cenû pronajat ch bytû za pfiedchozí kalendáfiní rok. Pro rok 2007 se jedná o ãástku 180 Kã/m 2 /mûsíc. V pfiípadû, Ïe ke slouãení nebude potfieba stavebních úprav, bude s Ïadatelem uzavfiena standardní nájemní smlouva k novû vzniklé bytové jednotce, kde nájemné bude odpovídat souãtu stávajícího nájemného a násobku prûmûrné trïní ceny (180 Kã/m 2 /mûsíc) a novû získané bytové plochy. Ve kerou nutnou administrativu potfiebnou pro získání stavebního povolení má za úkol zpracovat a pfiedloïit ke schválení pfiíslu ná správní firma. Druh dokument se t ká investic do obecních bytû. Nejedná se tedy o bûïnou údrïbu bytu, ke které je ze zákona povinen nájemník. Pro tento úãel byla pfiijata nová pravidla pro úpravy pronajat ch bytû v obecních domech mûstské ãásti Praha 2 poïadovan ch nájemci. Stejnû jako v pfiedchozím pfiípadû Ïadatel, kter je nájemcem bytu, nesmí dluïit mûstské ãásti na nájemném. Takov Ïadatel musí svûj poïadavek doloïit pfiíslu nou projektovou dokumentací, tak, jak ji vyïaduje stavební zákon, vãetnû poloïkového rozpoãtu. Pokraãování na str. 4 Jarní úklid v předstihu aneb Kdo se stará, aby byla Praha 2 čistá Na Václavák ãist m podchodem JiÏ del í ãas je, vzhledem k omezenému pohybu v okolí praïského sídla rádia Svobodná Evropa, jedinou bezpeãnou cestou od Národního muzea na Vinohrady podchod pod SeverojiÏní magistrálou. Donedávna mohl náhodn chodec pfii vstupu do zanedbaného prostoru docela dobfie nab t dojmu, Ïe se rázem pfienesl kamsi na periferii: provizorní prodejny rychlého obãerstvení, zdi polepené plakáty a reklamními mi, odpadky, pinavé kaluïe... O odstranûní graffiti a ãern ch v lepû z podchodu jiï dfiíve usilovala mûstská ãást Praha 2. Ukázalo se v ak, Ïe je tfieba najít komplexnûj í fie ení. A tak radnice v minul ch dnech celou záleïitost nejprve projednala s TSK jako správcem podchodu a následnû zde angaïovala firmu Komwag, která se v Praze 2 stará o udrïování ãistoty. V polovinû bfiezna se pracovníci Komwagu pustili do odstraàování ilegálnû vylepovan ch plakátû. Po ukonãení hrubého se- krabování, které na i zamûstnanci musejí provádût manuálnû, nasadíme speciální stroj a omyjeme cel prostor podchodu; s pomocí této techniky odstraníme i graffiti, vysvûtlil pfii zahájení prací Jaroslav StruÏka, v konn fieditel spoleãnosti. Za rychl m a efektivním fie ením problémû ve frekventovaném podchodu ale stojí nejen unikátní ãisticí technika a pracovníci Komwagu; velmi dûleïité je i to, Ïe vinohradská radnice na la s TSK shodu v postupu, podotkl StruÏka. Podchod z Vinohrad na Václavské námûstí pfied zahájením sanace... Pravdou je, Ïe ãerné v lepy se v podchodu objevily opût krátce po jeho vyãi tûní. Firma Komwag v ak nyní toto místo dennû uklízí a pfii tom kontroluje svislé plochy; pokud se nûkde ãerné plakáty objeví, pracovníci Komwagu je hned mechanicky odstraàují. Graffiti a zbytky lepidel likvidují dvakrát t dnû. Zv enou pozornost podchodu pod magistrálou vûnuje i mûstská policie, která na tomto projektu s Komwagem aktivnû spolupracuje. Botiã jako ze katulky Vzhledem k mírné zimû bylo letos moïné posunout nûkteré venkovní úklidové práce hluboko do zimních mûsícû. A tak mohli... a po vyãi tûní Foto: archiv spol. Komwag pracovníci LesÛ hl. m. Prahy a Technické správy komunikací na pfielomu ledna a února a v první polovinû bfiezna provést dûkladn úklid koryta Botiãe a pfiilehl ch pozemkû od ulice Na Folimance aï po Ostrãilovo námûstí, a to jak ze strany parku Folimanka, tak od Sekaninovy ulice. Na to, Ïe zde úklid bude nutn, upozornily obû správní firmy pracovnice odboru Ïivotního prostfiedí ÚMâ Praha 2. Bûhem prvního úklidu bylo vysbíráno zhruba 10 m 3 smûsného odpadu a spadaného listí. Pro TSK úklidové práce zaji Èovala firma Komwag, a. s., jejíï fieditel sdûlil, Ïe firma se o svrchní ãást zelenû bude starat pravidelnû v prûbûhu celého roku. Lesy hl. m. Prahy uklízí koryto pfiibliïnû pûtkrát roãnû. DráÏní pozemky V bfieznu pfiistoupily na v zvu odboru Ïivotního prostfiedí k úklidu sv ch pozemkû i âeské dráhy. Jde o pozemky v Nuslích (na zaãátku Lumírovy ulice) a nad vinohradsk m tunelem u Nuselsk ch schodû. Vzhledem k nároãnosti úklidu první pozemek je pfiístupn pouze ze strany koleji tû se úklid provádûl ve dvou etapách. V Lumírovû ulici se nejdfiíve musela profiezat náletová zeleà, ãímï byla obnaïena velká skládka smûsného odpadu. Ta bude zlikvidována v nejbliï ím moïném termínu na pfielomu bfiezna a dubna. Stejnû tak budou doãi tûny i pozemky nad vinohradsk m tunelem, kde byl nejprve vysbírán odpad podél zábradlí u Nuselsk ch schodû. Je tfieba podotknout, Ïe âeské dráhy musí pfiednostnû zaji Èovat bezpeãnost Ïelezniãní trati a úklidy ãern ch skládek jsou tak trochu na vedlej í koleji. Pfiesto jsme rádi, Ïe pracovníci drah vïdy velmi rychle reagují na v zvu mûstské ãásti a svûfiené pozemky dají do pofiádku. len/hra idiãi, pozor, zaãíná generální úklid ulic! S prvními dubnov mi dny zaãíná také kaïdoroãní velké ãi tûní ulic, spojené tradiãnû s odtahem pfiekáïejících vozidel. S ãistícími vozy a metafii vyrazí do ulic i stráïníci... pokuta za odtah pfiedstavuje 1300 korun. Úklid zaãíná v mûstsk ch ãástech Praha 3, 6, 9, 11 a 15. Do Prahy 2 dorazí pracovníci Technické správy komunikací o nûco pozdûji, a sice a Podrobné informace o termínech úklidu lze získat na internetové adrese TSK: odkaz âi - tûní komunikací. Na termíny úklidu budou t den pfied ním upozoràovat dopravní znaãky zákaz zastavení. OdtaÏená auta lze najít na

2 04_2007.qxd :10 Str. 3 strana 2 Jak jsme vás informovali, 1. ledna 2007 vstoupily v platnost dva zákony, které zásadnû mûní legislativu v oblasti sociálních dávek a sluïeb. Zákonem o pomoci v hmotné nouzi (zákon ã. 111/2006 Sb.) byly dosavadní dávky, poskytované z dûvodu sociální potfiebnosti, nahrazeny dávkami nov mi pfiíspûvkem na Ïivobytí, doplatkem na bydlení a okamïitou mimofiádnou pomocí. Zákon o sociálních sluïbách (zákon ã. 108/2006 Sb.), kter pfiiná í mnoho zmûn pfiíjemcûm sociálních sluïeb i jejich poskytovatelûm, zavádí pfiíspûvek na péãi. Zcela novou, adresnou dávkou je P ÍSPùVEK NA PÉâI. NáleÏí tomu, kdo kvûli dlouhodobû nepfiíznivému zdravotnímu stavu potfiebuje pomoc jiné osoby. ObãanÛm s trval m bydli tûm v Praze 2 ho vyplácí humanitní odbor úfiadu mûstské ãásti. Pfiíspûvek má slouïit k úhradû nákladû spojen ch se zaji tûním potfiebné sociální sluïby. Jeho v e se odvíjí od pfiíslu ného stupnû závislosti na pomoci jiné osoby. Podrobnosti viz Noviny Prahy 2 ã. 1/2007. První tfii mûsíce fungování zákona o sociálních sluïbách pfiinesly lavinu dotazû k nové sociální dávce pfiíspûvku na péãi. Na nejãastûj í z nich odpovídá Mgr. Martina Maroulová, vedoucí odd. sociálních sluïeb a dávek humanitního odboru. Co následuje po podání Ïádosti o pfiíspûvek na péãi? Podáním Ïádosti je zahájeno správní fiízení. V dohodnutém termínu vás nav tíví pracovník úfiadu mûstské ãásti a provede sociální etfiení. Následnû lékafi úfiadu práce posoudí vá zdravotní stav. Poté úfiad mûstské ãásti vydá rozhodnutí, v pfiípadû va eho nároku to bude rozhodnutí o zafiazení do stupnû závislosti na péãi jiné osoby a o v i pfiíspûvku. Mám k Ïádosti o pfiíspûvek na péãi pfiiloïit lékafiskou zprávu? K Ïádosti není tfieba nic pfiikládat. Zdravotní dokumentaci si zajistí posudkov lékafi bûhem fiízení. Jak mám postupovat, kdyï chci poïádat o zafiazení do vy ího stupnû závislosti? V takovém pfiípadû musí probûhnout nové správní fiízení na základû podání Ïádosti (tiskopis Îádost o pfiíspûvek na péãi ). Bude mi pfiíspûvek na péãi chodit souãasnû s dûchodem? DÛchod zasílá âeská správa sociálního zabezpeãení v Praze, zatímco pfiíspûvek na péãi vyplácí úfiad mûstské ãásti. Doruãování obou dávek nelze, bohuïel, sjednotit. DÛchod mi nosí doruãovatelka domû. Bude mi nosit i pfiíspûvek na péãi? Doruãování finanãních ãástek domû je bezplatná sluïba âeské po ty, o kterou je tfieba poïádat. MÛÏeme pobírat pfiíspûvek na péãi, kdyï dostávám rodiãovsk pfiíspûvek? Ano, soubûh obou dávek je moïn. Jak je to s m m sociálním a zdravotním poji tûním, kdyï celodennû peãuji o svého otce? Pokud je otec zafiazen do druhého nebo vy ího stupnû závislosti, pojistné za vás hradí stát. Moje dcera pobírá pfiíspûvek na péãi. Péãi o ni dosud zaji Èuji sama, zároveà pracuji. Mohu zûstat v zamûstnání a souãasnû pfiijímat finanãní prostfiedky z pfiíspûvku na péãi jako úhradu za sluïby, které dcefii poskytuji? Ano, mûïete pracovat a souãasnû od své dcery pfiijímat finanãní ãástku za poskytovanou péãi, a to aï do plné v e poskytnutého pfiíspûvku. Pro úãely kontroly vyuïití pfiíspûvku je dûleïité, aby dcefii byla skuteãnû zaji - tûna potfiebná péãe. Je nutné, aby mne kvûli vyfiízení pfiíspûvku na péãi pracovník úfiadu nav tívil doma? Mohu místo toho pfiijít na úfiad? TÉMA MĚSÍCE Příspěvek na péči je úplnou novinkou Jednou z podmínek pro stanovení nároku na pfiíspûvek na péãi je splnûní povinnosti Ïadatele podrobit se sociálnímu etfiení. To skuteãnû probíhá v prostfiedí, kde Ïadatel Ïije. Pokud není moïné provést sociální etfiení, je to, bohuïel, dûvod pro zastavení fiízení. Dosud mi byl vyplácen pfiíspûvek na péãi v I. stupni. KdyÏ jsem poïádala o vy í stupeà, kdy na tuto ãástku získám nárok? V tomto pfiípadû probûhne nov proces posouzení nároku. Bude vás kontaktovat sociální pracovník úfiadu a provede u vás sociální etfiení. Poté lékafi úfiadu práce posoudí vá zdravotní stav. Na základû tûchto dvou podkladû bude novû vyhodnocen stupeà závislosti na pomoci jiné osoby. Pfiíspûvek vám bude zv en od mûsíce, ve kterém jste podala Ïádost. MÛÏe v ak nastat situace, Ïe nov m posouzením se nic nezmûní a zûstanete ve stejném stupni, ãi naopak dojde k jeho sníïení. MÛj otec dostává od úfiadu pfiíspûvek na péãi. V bytû Ïije sám, v péãi o nûj se stfiídají rodinní pfiíslu níci. Jak naloïit s pfiíspûvkem na péãi? ZáleÏí pouze na rozhodnutí va eho otce, jak s pfiíspûvkem naloïí, tzn. komu a v jaké v i finanãní ãástku (úhradu za péãi) poskytne. To platí i pro rodinné pfiíslu níky. Poãet peãujících osob v tomto smyslu není omezen. Moje sestra není schopna ze zdravotních dûvodû pfiebírat dûchod, jsem proto zvlá tním pfiíjemcem dûchodu. Jak postupovat pfii pfiebírání pfiíspûvku na péãi, kdyï sestra není schopna ho osobnû pfiijmout, podepsat pfievzetí? Na tyto situace pamatuje zákon o sociálních sluïbách, kter umoïàuje ustanovit zvlá tního pfiíjemce pfiíspûvku na péãi. Na základû podané Ïádosti (tím, kdo chce b t ustanoven zvlá tním pfiíjemcem) úfiad vydá rozhodnutí. Tiskopis je k dispozici ke staïení na webov ch stránkách úfiadu: odkaz Formuláfie/humanitní odbor. Pro obãany z Prahy 2 vyfiizují pfiíspûvek na péãi pracovnice oddûlení sociálních sluïeb a dávek úfiadu mûstské ãásti, nám. Míru 20, 2. patro: Bc. Simona Kostûncová, tel.: , kanceláfi ã. 221 Bc. Tereza Mel ová, tel.: , kanceláfi ã. 221 Vladimíra Lehká, DiS., tel.: , kanceláfi ã. 231 Nora Fragnerová, tel.: , kanceláfi ã. 231 Alena Dostalová, tel.: , kanceláfi ã. 231 PhDr. Eli ka Halaszová, tel.: , kanceláfi ã. 226 Nové sociální zákony nedûlají "tûïkou hlavu" jen pfiíjemcûm rûzn ch dávek a pfiíspûvkû. Pfiebujelá administrativa trápí i úfiedníky... Změny v systému sociálního zabezpečení Co potřebujete vědět o dávkách pomoci v hmotné nouzi Mnoho otázek vyvstalo také v souvislosti s nov m zákonem o pomoci v hmotné nouzi. Odpovûdi a rady nabízí Zuzana Stejskalová, vedoucí odd. pomoci v hmotné nouzi humanitního odboru. Jaké budu potfiebovat doklady, pokud budu Ïádat o dávky pomoci v hmotné nouzi pfiíspûvek na Ïivobytí a doplatek na bydlení? Îádosti o tyto dávky se podávají na pfiedepsan ch tiskopisech Ministerstva práce a sociálních vûcí âr. Kromû tûchto tiskopisû se dále vyplàují: ãestné prohlá ení o sociálních a majetkov ch pomûrech, doklad o v i mûsíãních pfiíjmû a informace o uïívaném bytû. K informacím o uïívaném bytû je tfieba doloïit nájemní smlouvu, aktuální evidenãní list k bytu (resp. v poãtov list nájemného a sluïeb spojen ch s uïíváním bytu), aktuální fakturu za elektfiinu a plyn. V pfiípadû dodrïování diety se dokládá potvrzení od odborného lékafie, taktéï na pfiedepsaném tiskopise. K Ïádostem o dávky je tfieba doloïit rodn list u dûtí do vûku patnácti let, doklad o studiu u dûtí od patnácti let vûku, doklad o uplatnûní dávek státní sociální podpory, v Ïivného, a to pro nezaopatfiené dítû, nezletilé dítû, rozvedeného manïela, manïela, svobodnou matku do vûku dvou let dítûte, dále rozsudek o rozvodu. V pfiípadû vlastnictví jakéhokoliv majetku movitého ãi nemovitého je tfieba doloïit doklad o vlastnictví tohoto majetku. V pfiípadû uzavfieného stavebního spofiení ãi kapitálového Ïivotního poji tûní smlouvu o uzavfiení a aktuální v pis z úãtu stavebního spofiení ãi poji tûní. Ve keré Ïádosti se v ak posuzují individuálnû a není tedy vylouãeno, Ïe dle konkrétní situace bude tfieba doloïit dal í doklad dûleïit pro posouzení nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi. Doklady, které je tfieba k jednotliv m Ïádostem doloïit, jsou uvedeny na poslední stranû pfiedepsan ch tiskopisû, dal í potfiebné doklady jsou individuálnû urãeny po obdrïení podané Ïádosti o dávku. Jsem nezamûstnan, v evidenci na úfiadu práce jako uchazeã o zamûstnání, nemám Ïádné pfiíjmy, majetek ani úspory. Bydlím na adrese trvalého pobytu sám v bytû, jehoï jsem nájemcem. Mohu Ïádat o nûjaké dávky? Jako nájemce bytu, kde jste hlá en k trvalému pobytu, mûïete Ïádat o dávku státní sociální podpory pfiíspûvek na bydlení. Jste-li hlá en k trvalému pobytu na území Prahy 2, podejte Ïádost o pfiíspûvek na bydlení do odboru státní sociální podpory ÚMâ Praha 2, tûpánská 1. Dále mûïete podat Ïádost o dávky pomoci v hmotné nouzi dle zákona ã. 111/2006 Sb., tedy o pfiíspûvek na Ïivobytí a doplatek na bydlení. Jsem svobodná matka, peãuji o své tfiíleté dítû, se kter m bydlím u sv ch rodiãû na adrese trvalého pobytu. Pobírám dávky státní sociální podpory, jin pfiíjem nemám. O jakou dávku mohu Ïádat a jak mám postupovat? MÛÏete poïádat o dávku pomoci v hmotné nouzi pfiíspûvek na Ïivobytí. Ve va em pfiípadû budete spolu se sv m dítûtem a rodiãi tvofiit jeden okruh spoleãnû posuzovan ch osob. To znamená, Ïe se pfii posuzování nároku na dávku budou zkoumat podmínky nároku u v ech spoleãnû posuzovan ch osob. Bude tedy tfieba znát mj. pfiíjmy va ich rodiãû, jejich majetek apod. Pokud nájemce bytu, ve kterém bydlíte, uplatní nárok na dávku státní sociální podpory pfiíspûvek na bydlení, lze po- Ïádat také o dal í dávku pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. Jsem svobodná matka a Ïiji sama se sv m synem. Pobírám dávky státní sociální podpory. Jinak jsem bez pfiíjmû. Pfií tí mûsíc se koná kola v pfiírodû, na kterou nemám Ïádné finanãní prostfiedky. Je moïné, aby mi humanitní odbor poskytl nûjak pfiíspûvek? MÛÏete zaïádat o poskytnutí dávky mimofiádné okamïité pomoci. I v tomto pfiípadû je tfieba vyplnit pfiedti tûn formuláfi Îádost o mimofiádnou okamïitou pomoc na úhradu nezbytn ch nebo odûvodnûn ch nákladû, zároveà je tfieba doloïit potvrzení o konání koly v pfiírodû a o pfiedpokládan ch nákladech. I v tomto pfiípadû jsou zkoumány podmínky pro nárok na uvedenou dávku (pfiíjem, sociální a majetkové pomûry). V souvislosti se zvy ováním nájemného jsem sly el o moïnosti Ïádat o dávku na bydlení. Nájemné se od ledna 2007 zv ilo a mé pfiíjmy sotva staãí na jeho uhrazení. O jakou dávku mohu Ïádat? V souãasné dobû existují dva pfiíspûvky, o které lze v této souvislosti poïádat. V první fiadû jde o pfiíspûvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Druhou dávkou je doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pfied uplatnûním nároku na dávku doplatek na bydlení je tfieba uplatnit nárok jak na pfiíspûvek na bydlení, tak na pfiíspûvek na Ïivobytí. O nároku na doplatek na bydlení je rozhodováno aï po ukonãení fiízení o pfiíspûvku na Ïivobytí a fiízení o pfiíspûvku na bydlení. Ukonãila jsem stfiední kolu a jsem v souãasné dobû hlá ena jako uchazeãka o zamûstnání na úfiadu práce. Nepobírám podporu v nezamûstnanosti. Nemám ani Ïádné jiné pfiíjmy. Bydlím v Praze 2 spoleãnû s rodiãi. Mám nárok na Ïivotní minimum? MÛÏete poïádat o pfiíspûvek na Ïivobytí. JelikoÏ bydlíte spoleãnû s rodiãi, budou v rámci fiízení o dávku zkoumány také jejich pfiíjmy a celkové sociální a majetkové pomûry (tvofiíte s nimi jeden okruh spoleãnû posuzovan ch osob). Jsem nezamûstnaná matka se tfiemi nezaopatfien mi dûtmi a peãuji o svého tûïce nemocného manïela, kter pobírá pfiíspûvek na péãi. Mohu zaïádat i o nûjakou jinou dávku? Pfiedev ím mûïete poïádat o dávky státní sociální podpory pfiídavky na dûti, sociální pfiíplatek a pfiíspûvek na bydlení. Dále mûïete podat Ïádost o dávky pomoci v hmotné nouzi o pfiíspûvek na Ïivobytí a doplatek na bydlení. Pfiíspûvek na péãi nebude pro tyto úãely posuzován jako pfiíjem. Dávky poskytovat těm, kteří je potřebují, říká náměstek ministra Nov balík sociálních zákonû, kter platí od ledna 2007, pfiedstavuje nejvût í prûlom do pojetí sociálního zabezpeãení od roku Na Zákon o sociálních sluïbách dokonce bylo tfieba ãekat dlouh ch devût let. Názory námûstka ministra práce a sociálních vûcí MUDr. Mariána Ho ka jsou pro mne natolik pfiekvapivé, Ïe mû nutí k reakci. Jak bych já charakterizovala dopady tûchto zákonû do reality Ïivota? Jako velmi nároãné, v tom se shodneme. Nároãné pro klienty sociálních sluïeb, poskytovatele tûchto sluïeb, pro v kon státní správy a samosprávy, i pro rozpoãet státu a obcí. Soustfiedíme-li se pouze na dávky na sociální sluïby a hmotnou nouzi, musím jmenovat katastrofální nepfiipravenost ministerstva práce a sociálních vûcí na termín platnosti obou zákonû k Jedná se o provádûcí vyhlá ky, metodické pokyny, softwarové vybavení, dokonce finanãní zabezpeãení na provádûní obou zákonû. Pouze razantnímu zásahu ministra Neãase vdûãíme za to, Ïe byly dodateãnû zaji tûny ve státním rozpoãtu peníze na provádûní tûchto zákonû, byè praxe tfií mûsícû naznaãuje, Ïe i tyto prostfiedky budou nedostateãné. Doãkali jsme se dal í porce zvy ování sloïitosti neboli byrokratické nároãnosti v systému sociálních dávek, a to pro v echny zúãastnûné. Pro ilustraci, jen pro Úfiad mûstské ãásti Praha 2 bylo nutno pfiijmout Zaãátkem roku byly souãasnû spu tûny dva nové systémy vyplácení sociálních dávek na sociální sluïby a hmotnou nouzi, a to na základû novû definovaného Ïivotního a existenãního minima. Jak by první mûsíce platnosti nové legislativy charakterizoval MUDr. Marián Ho ek, námûstek ministra práce a sociálních vûcí... Jako velmi nároãné. Komplikace zpûsobilo hlavnû souãasné spu tûní obou nov ch systémû a nedostateãn ãas na pfiípravu jejich uvedení do praxe. Sociální pracovníci v obcích se museli seznámit jak s uplatàováním zákona, tak se softwarov m vybavením. Ne vïdy byla tato pfiíprava ideální. Pro kolení lidí na podzim bylo víceménû teoretické a tu praktickou stránku vûci, tu skuteãnou zátûï, zaïili aï od 1. ledna. V nûkter ch oblastech nezvládaly sítû nával klientû, protoïe nemûly dostateãnou kapacitu, nûkde dûlali chyby i lidé na úfiadech. Ale nyní se systém uï usadil a k 28. únoru jsme zaznamenali 64 tisíc podan ch Ïádostí o pomoc v hmotné nouzi a témûfi stejn poãet jich by vyfiízen. Domnívám se, Ïe jsme tu nejtûï í, zavádûcí etapu zvládli. Co je zásadním rysem zmûny systému? Dávky v hmotné nouzi se stávají adresnûj- í. Napfiíklad se berou v úvahu skuteãné náklady na bydlení, které jsou jiné v malé obci u Plznû nebo ve velkém mûstû, jako je Brno nebo Praha. Pod pojem náklady na bydlení zafiazujeme nejen nájemné, ale i náklady na elektfiinu, plyn atd. V kaïdém mûstû nebo obci jsou náklady rozdílné, a proto v reálu vyplácíme i rozdílnou v i pfiíspûvku. Cílem nebylo na této podpofie u etfiit, ale vyplácet ji spravedlivû. Dal ím zámûrem bylo zv it angaïovanost obcí, aby lidem pfiispívaly na bydlení nebo jim pomohly zprostfiedkovat byt odpovídající velikosti. To se ale nepodafiilo, a podle mého mínûní je to nedostatek. Pfiíspûvek totiï hradí stát, a mnohé obce jej proto pfiidûlují pau álnû. Ov em v sledky pûsobení nov ch zákonû budeme moci posuzovat aï po skonãení pfiechodného období, ãili v kvûtnu nebo v ãervnu. V té dobû také budeme moci fiíci, kolik dávek a v jakém objemu lidé ãerpají. Po vyhodnocení zjistíme, které prvky se osvûdãují víc nebo ménû, a potom budeme moci uvaïovat o moïn ch zmûnách. To uï budete mít dostatek informací o tom, jak zákon o hmotné nouzi aplikují sociální pracovníci v terénu... Urãit m nedostatkem je fakt, Ïe tito lidé nejsou na imi zamûstnanci, ale zamûstnanci Dávky poskytovat těm, kteří je potřebují? obcí nebo krajû. Abychom je mohli kvalifikovanû fiídit a pro kolovat, bylo by jednodu í, kdyby spadali pod nás. Vysoké procento jich nemá totiï pfiimûfienou kvalifikaci a my ji od nich zatím ani nemûïeme poïadovat. Rádi bychom je v budoucnu pfievedli pod státní správu. Proto bychom chtûli vytvofiit národní sociální úfiad, s mal m n, bez nároku na nové úfiedníky a peníze. Mohl by b t spojen s úfiady práce, ale také nemusel. V souãasné dobû pracujeme na rûzn ch modelech, pfiipravujeme alternativní fie ení. Dá se fiíci, Ïe jednotn software je prvním krokem ke sjednocení do zmínûného národního sociálního úfiadu, aby v ichni úfiedníci postupovali stejnû. Chceme zv raznit na i tendenci, aby podporu dostal ten, kdo ji skuteãnû potfiebuje, ale nikoliv ten, kter systém zneuïívá. Jak vysoké byly investice? Náklady na technické vybavení, ãili hardware i software, ãinily asi 570 milionû korun. K tomu pfiistoupilo pro kolování sociálních pracovníkû v obcích. Celá suma není nijak nadnesená, kdyï si uvûdomíme, Ïe lidem v hmotné nouzi roãnû vyplácíme témûfi 11 miliard korun. Zdroj: Práce a sociální politika ã. 3/2007 v souvislosti s tûmito nov mi zákony pût nov ch pracovníkû, a to jen proto, aby obãané nemuseli ãekat neúnosnû dlouhou dobu na vyfiízení sv ch nárokû. Úãet bude vystaven z vût í ãásti této radnici, a to na úkor jejích samosprávn ch funkcí. Doãkali jsme se nekompetentnosti ministersk ch úfiedníkû, ktefií nedokázali pfied úãinností zákonû kvalifikovanû sdûlit úfiedníkûm státní správy v první linii, jak jednotnû postupovat, a jak dávkové zákony provádût. Jak si mûïe pan námûstek myslet, Ïe jsou tito úfiedníci úkolováni obecními samosprávami? Jde o jednoznaãn v kon státní správy, do kterého obec nesmí pfiímo zasahovat a kter podléhá metodickému fiízení ministerstva. Doãkali jsme se toho, Ïe bez jakéhokoli zku ebního provozu musel b t softwarov systém spu tûn naostro k a dodnes vykazuje chyby ve zpracování údajû. Vyz vá-li pan námûstek dále obce, aby se angaïovaly v sociálních problémech sv ch obãanû v souvislosti s bydlením, souhlasím. Stávající legislativa v ak pûsobí spí e protismûrnû. Pfiekvapuje mû proto jeho víra, Ïe doplatek na bydlení zohledàuje skuteãné náklady na bydlení, neboè jde spí e o hypotetické náklady, a to bez tlaku na poïivatele, aby si hledal bydlení pfiimûfiené jeho moïnostem. V Praze 2 napfiíklad jiï byl vyplacen souãet dávek na bydlení konkrétnímu Ïadateli, kter pfiesahuje jeho skuteãné náklady na bydlení fiádovû o tisíce korun. Pokud je slibováno vytvofiení národního sociálního úfiadu, je to jistû principiálnû správné, ov em bez nároku na nové úfiedníky a peníze utopické. Îábou na prameni jsou sloïité a nesrozumitelné zákony, nikoli úfiedníci, ktefií je musejí provádût. Jako reálné v chodisko z této situace, kdy stát kolabuje pod tíhou sociálních v dajû, vidím zjednodu ení a zprûhlednûní zákonû a vpu tûní trhu do sociálních sluïeb. Mám na mysli úpravu daàov ch zákonû tak, aby pro firmy bylo v hodné financovat sociální sluïby, dále povinné pojistné plány obãanû pro pfiípad zdravotní indispozice ãi sociální nouze. Je tfieba skoncovat se systémem nahodil ch dotací poskytovatelûm sociálních sluïeb ze státního a vefiejn ch rozpoãtû, neboè tento systém je základem neopodstatnûn ch v hod jednûch proti druh m. Závûrem se chci omluvit v em obãanûm Prahy 2, ktefií zaïili stres a roztrpãení v souvislosti s nov mi sociálními zákony, protoïe jsem si velmi dobfie vûdoma toho, Ïe to pro nû znamená zbrusu nové pochûzky, shánûní dal ích potvrzení, podstoupení dal ích sociálních etfiení, pozdrïení v plat penûz, na kter ch jsou existenãnû závislí. Zákony v ak pfiijímá Parlament âeské republiky a mnohdy to vypadá tak, Ïe jejich kvalita je testována aï v reálné praxi na Ïiv ch lidech. PhDr. Eva Paulová, zástupkynû starostky (ODS)

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady

V ulici Anny Letenské bylo otevřeno nové policejní pracoviště pro Vinohrady 07_2007_.qxd:NP2 28.6.2007 14:57 Stránka 1 7 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 ČERVENEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce LÉTO V PRAZE 2 Informace PRÁZDNINOVÉ UZAVÍRKY Nûkolik tipû, kam

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3 12_2007_:NP2_ 29.11.2007 14:05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII PROSINEC 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã

Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zpravodaj Oficiální zpravodaj mûsta Láznû Bohdaneã Roãník XVIII âíslo 5 Únor 2008 Pfii doruãení zdarma Pfii prodeji 5, Kã Zprávy z radnice Pfieji V em ãtenáfiûm zpravodaje hodnû tûstí a zdraví v roce 2008.

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII ČERVENEC/SRPEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII ČERVENEC/SRPEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII ČERVENEC/SRPEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, nám. Hrdinů

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005. Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč. Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 3/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 11. 2. 2005 Cena 10 Kč Rozhovor s RNDr. Franti kem âermákem o investicích a rozvoji bydlení v R mafiovû Na setkání podnikatelû

Více

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 23.3.2009 16:41 Stránka 1 4 L I S T Y duben 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC SnûÏenky první poslové jara rozzáfiily v bfieznu mnoho zahrádek v na í mûstské ãásti,

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11Listy/Ob lka 25.10.2005 16:50 Str nka 1 MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 11/2005 AÈ si kdo chce co chce fiíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj í. Právû takové oslavil

Více