Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace. Snaz í komunikaci s úfiadem. a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2. str. 8"

Transkript

1 04_2007.qxd :10 Str. 2 4 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 DUBEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce SOCIÁLNÍ LEGISLATIVA Informace INTERNET ZDARMA? Co znamenají v praxi Snaz í komunikaci s úfiadem Kultura Z obsahu str. 2 nové zákony o sociálních dávkách a sluïbách str. 3 a voln pfiístup k informacím má zajistit bezdrátové pokrytí Prahy 2 str. 8 HUDBA V GRÉBOVCE Leto ní koncertní sezonu v Gröbeho vile zahájí v dubnu Jifií a Dominika Ho kovi Dívat se a vnímat VáÏení spoluobãané, od vyhlá ení v sledkû soutûïe na novou budovu Národní knihovny na Letné jsme svûdky debaty nûkdy vûcné, jindy spí e citové mezi pfiíznivci a odpûrci vítûzného Slovo úvodem návrhu od architekta Kaplického. Jakkoli jde o stavbu daleko od hranic na eho obvodu, pfiesto bychom mûli celou debatu pozornû sledovat. Otázka nové budovy ve staré zástavbû je aktuální ve v ech historick ch ãástech na eho mûsta. Vût ina z nás má ostatnû je tû v pamûti obdobné diskuse o Tanãícím domû na Ra ínovû nábfieïí. Celá debata je vlastnû stfietem dvou pohledû. Jedni vidí neobvyklou odváïnou budovu, která vnese nov Ïivot do zástavby star í a stane se novou Ïádoucí dominantou Letenské plánû. Dodávají, Ïe v jin ch svûtov ch metropolích není obdobná stavba niãím v jimeãn m ostatnû Praha je Ïiv m mûstem, a nikoli skansenem. Druzí obezfietnû upozoràují na dosavadní hodnoty místa (nezastavûná Letná a riziko jejího dal ího zastavûní) i zejména na unikátnost praïského panoramatu (blízké Hradãany) a nebezpeãí jeho naru ení. Rozli uji pro sebe historická mûsta na dva druhy. Jedním typem mûsta jsou tfieba Benátky, u nás napfi. âesk Krumlov. Mûsta, která ve své dobû dosáhla moci a bohatství; poté jejich v znam pohasl a ona zûstala zakonzervována v podobû své zlaté éry. Zde není piety nikdy dosti; na ím úkolem je zachovat tato mûsta v dosavadní podobû. Druh m typem jsou kdysi stfiedovûká mûsta, která v prûbûhu devatenáctého století pro la prudkou modernizací. Jejich kfiivolaké uliãky vzaly za své a byly nahrazeny irok mi bulváry. Ponechány byly v znamné kostely a paláce; jinak postaveno nové mûsto PafiíÏ, VídeÀ, Budape È... Zde je dobrá pfiíleïitost pro odváïnou architekturu s pomûrnû mal m rizikem. Je je tû tfietí druh Praha. Velkolepé stfiedovûké mûsto, jehoï v znam upadl v dobû pobûlohorské. KdyÏ PafiíÏ pfiebudovala svoji tváfi na podobu imperiální metropole, byla Praha hlavním mûstem takfika neexistujícího království. Unikla tím plo né asanaci; její kulturní bohatství bylo ve velké mífie zachováno. V voj v ak nebyl zastaven se sílící hospodáfiskou, kulturní a posléze i politickou pozicí byla Praha obohacena o nové podoby historismus, secese, kubismus, národní styl, konstruktivismus... V mnohé praïské ulici tak najdeme ãasto v bezprostfiedním sousedství takfika v echny slohy a styly, které se na na em území vyskytly. Dal í praïskou zvlá tností je kopcovit terén, do nûhoï je mûsto usazeno a kter hraje v znamnou roli v jeho panoramatu. Praha je konzervativním mûstem; umí si udrïet vût inu toho dobrého z minulosti. Konzervatismus v ak není vïdy jen nemûnnost. Konzervativní pfiístup je schopen navázat nov m, neboè je schopen dialogu se star m. Zmínûné slohy a smûry, jeï stojí vedle sebe v jedné ulici, jsou si kontrastem, ale i doplàkem. Je dvojí nebezpeãí: Ïe z nespoutané odvahy zniãíme infantilními exhibicemi to dobré, co zde je; a Ïe z nedostatku odvahy postavíme domy, které ani nevadí, ani nezaujmou. Ná pfietûïk úkol je dvojí: zachovat a pfiidat. Nûkdy se vûc podafií; snad nejlep í pfiíklad znám právû z na eho obvodu. Vybombardovan kostel klá tera v Emauzích byl v 60. letech dostavûn nov mi vûïemi podle návrhu arch. F. M. âerného. OdváÏná dostavba pfiiznává dobu svého vzniku, pfiitom citlivû navazuje na zdi gotického kostela. Nové vûïe jsou sebevûdomou nikoli vzpurnou dominantou celku a umocàují tak jeho duchovní ráz. Postaveno v éfie povinného materialismu. Snad právû zde je naznaãena cesta. Dívat se a vnímat. Mûsto napoví. S pfiáním hezk ch Velikonoc Mgr. Jan Stoss, radní (ODS) VINOHRADSK PLES: JiÏ podvanácté se na taneãním parketu ve slavnostnû vyzdoben ch sálech Národního domu na Vinohradech se li zástupci mûstské ãásti, pfiedstavitelé kulturního a spoleãenského Ïivota Prahy 2 a dal í hosté. Reprezentaãní ples v pátek 16. bfiezna spoleãnû zahájili starostka Prahy 2 Jana âernochová a fieditel Národního domu Ing. Milan Hájek (na snímku nahofie). Zábava se brzy rozproudila ve v ech sálech: milovníci klasického tance se v Majakovského sále nechali uná et tóny orchestru Pfiemysla Vlasty, diskotékové rytmy znûly v Raisovû sále na Retro párty Jifiího Linky a Vesna Vasco de Caceres se svojí skupinou inspirovala ve Spoleãenském sále pfiíznivce latinskoamerick ch rytmû. Text: len, foto: Ivan Tfiíska Nový přístup ke zvyšování úrovně bydlení v obecních domech Rada mûstské ãásti Praha 2 pfiijala nûkteré zásadní dokumenty, které v razn m zpûsobem ovlivní zvy ování kvality bydlení a bytov standard v obecních domech v Praze 2. První dokument se t ká sluãování dfiíve administrativnû rozdûlen ch bytû, pfiípadnû jiného extenzivního zvy ování bytové plochy rûzn mi formami sluãování samostatn ch prostor, ãi mal ch bytû s nízk m bytov m standardem. Pro tento úãel byla pfiijata nová pravidla pro sluãování bytû, která stanoví následující podmínky pro udûlení souhlasu se sluãováním takov ch bytû. Îadatel, kter navrhuje takové slouãení, mûïe b t v hradnû nájemce jednoho z bytû, s tím, Ïe druh byt nesmí b t obsazen. Îadatel dále nesmí dluïit mûstské ãásti na nájemném. V pfiípadû nutn ch stavebních úprav hradí tyto mûstská ãást Praha 2. Po realizaci stavby vzniká nová bytová jednotka, ke které bude s Ïadatelem uzavfiena nová nájemní smlouva za nájemné v místû obvyklé, tedy smluvní, které odpovídá prûmûrné trïní cenû pronajat ch bytû za pfiedchozí kalendáfiní rok. Pro rok 2007 se jedná o ãástku 180 Kã/m 2 /mûsíc. V pfiípadû, Ïe ke slouãení nebude potfieba stavebních úprav, bude s Ïadatelem uzavfiena standardní nájemní smlouva k novû vzniklé bytové jednotce, kde nájemné bude odpovídat souãtu stávajícího nájemného a násobku prûmûrné trïní ceny (180 Kã/m 2 /mûsíc) a novû získané bytové plochy. Ve kerou nutnou administrativu potfiebnou pro získání stavebního povolení má za úkol zpracovat a pfiedloïit ke schválení pfiíslu ná správní firma. Druh dokument se t ká investic do obecních bytû. Nejedná se tedy o bûïnou údrïbu bytu, ke které je ze zákona povinen nájemník. Pro tento úãel byla pfiijata nová pravidla pro úpravy pronajat ch bytû v obecních domech mûstské ãásti Praha 2 poïadovan ch nájemci. Stejnû jako v pfiedchozím pfiípadû Ïadatel, kter je nájemcem bytu, nesmí dluïit mûstské ãásti na nájemném. Takov Ïadatel musí svûj poïadavek doloïit pfiíslu nou projektovou dokumentací, tak, jak ji vyïaduje stavební zákon, vãetnû poloïkového rozpoãtu. Pokraãování na str. 4 Jarní úklid v předstihu aneb Kdo se stará, aby byla Praha 2 čistá Na Václavák ãist m podchodem JiÏ del í ãas je, vzhledem k omezenému pohybu v okolí praïského sídla rádia Svobodná Evropa, jedinou bezpeãnou cestou od Národního muzea na Vinohrady podchod pod SeverojiÏní magistrálou. Donedávna mohl náhodn chodec pfii vstupu do zanedbaného prostoru docela dobfie nab t dojmu, Ïe se rázem pfienesl kamsi na periferii: provizorní prodejny rychlého obãerstvení, zdi polepené plakáty a reklamními mi, odpadky, pinavé kaluïe... O odstranûní graffiti a ãern ch v lepû z podchodu jiï dfiíve usilovala mûstská ãást Praha 2. Ukázalo se v ak, Ïe je tfieba najít komplexnûj í fie ení. A tak radnice v minul ch dnech celou záleïitost nejprve projednala s TSK jako správcem podchodu a následnû zde angaïovala firmu Komwag, která se v Praze 2 stará o udrïování ãistoty. V polovinû bfiezna se pracovníci Komwagu pustili do odstraàování ilegálnû vylepovan ch plakátû. Po ukonãení hrubého se- krabování, které na i zamûstnanci musejí provádût manuálnû, nasadíme speciální stroj a omyjeme cel prostor podchodu; s pomocí této techniky odstraníme i graffiti, vysvûtlil pfii zahájení prací Jaroslav StruÏka, v konn fieditel spoleãnosti. Za rychl m a efektivním fie ením problémû ve frekventovaném podchodu ale stojí nejen unikátní ãisticí technika a pracovníci Komwagu; velmi dûleïité je i to, Ïe vinohradská radnice na la s TSK shodu v postupu, podotkl StruÏka. Podchod z Vinohrad na Václavské námûstí pfied zahájením sanace... Pravdou je, Ïe ãerné v lepy se v podchodu objevily opût krátce po jeho vyãi tûní. Firma Komwag v ak nyní toto místo dennû uklízí a pfii tom kontroluje svislé plochy; pokud se nûkde ãerné plakáty objeví, pracovníci Komwagu je hned mechanicky odstraàují. Graffiti a zbytky lepidel likvidují dvakrát t dnû. Zv enou pozornost podchodu pod magistrálou vûnuje i mûstská policie, která na tomto projektu s Komwagem aktivnû spolupracuje. Botiã jako ze katulky Vzhledem k mírné zimû bylo letos moïné posunout nûkteré venkovní úklidové práce hluboko do zimních mûsícû. A tak mohli... a po vyãi tûní Foto: archiv spol. Komwag pracovníci LesÛ hl. m. Prahy a Technické správy komunikací na pfielomu ledna a února a v první polovinû bfiezna provést dûkladn úklid koryta Botiãe a pfiilehl ch pozemkû od ulice Na Folimance aï po Ostrãilovo námûstí, a to jak ze strany parku Folimanka, tak od Sekaninovy ulice. Na to, Ïe zde úklid bude nutn, upozornily obû správní firmy pracovnice odboru Ïivotního prostfiedí ÚMâ Praha 2. Bûhem prvního úklidu bylo vysbíráno zhruba 10 m 3 smûsného odpadu a spadaného listí. Pro TSK úklidové práce zaji Èovala firma Komwag, a. s., jejíï fieditel sdûlil, Ïe firma se o svrchní ãást zelenû bude starat pravidelnû v prûbûhu celého roku. Lesy hl. m. Prahy uklízí koryto pfiibliïnû pûtkrát roãnû. DráÏní pozemky V bfieznu pfiistoupily na v zvu odboru Ïivotního prostfiedí k úklidu sv ch pozemkû i âeské dráhy. Jde o pozemky v Nuslích (na zaãátku Lumírovy ulice) a nad vinohradsk m tunelem u Nuselsk ch schodû. Vzhledem k nároãnosti úklidu první pozemek je pfiístupn pouze ze strany koleji tû se úklid provádûl ve dvou etapách. V Lumírovû ulici se nejdfiíve musela profiezat náletová zeleà, ãímï byla obnaïena velká skládka smûsného odpadu. Ta bude zlikvidována v nejbliï ím moïném termínu na pfielomu bfiezna a dubna. Stejnû tak budou doãi tûny i pozemky nad vinohradsk m tunelem, kde byl nejprve vysbírán odpad podél zábradlí u Nuselsk ch schodû. Je tfieba podotknout, Ïe âeské dráhy musí pfiednostnû zaji Èovat bezpeãnost Ïelezniãní trati a úklidy ãern ch skládek jsou tak trochu na vedlej í koleji. Pfiesto jsme rádi, Ïe pracovníci drah vïdy velmi rychle reagují na v zvu mûstské ãásti a svûfiené pozemky dají do pofiádku. len/hra idiãi, pozor, zaãíná generální úklid ulic! S prvními dubnov mi dny zaãíná také kaïdoroãní velké ãi tûní ulic, spojené tradiãnû s odtahem pfiekáïejících vozidel. S ãistícími vozy a metafii vyrazí do ulic i stráïníci... pokuta za odtah pfiedstavuje 1300 korun. Úklid zaãíná v mûstsk ch ãástech Praha 3, 6, 9, 11 a 15. Do Prahy 2 dorazí pracovníci Technické správy komunikací o nûco pozdûji, a sice a Podrobné informace o termínech úklidu lze získat na internetové adrese TSK: odkaz âi - tûní komunikací. Na termíny úklidu budou t den pfied ním upozoràovat dopravní znaãky zákaz zastavení. OdtaÏená auta lze najít na

2 04_2007.qxd :10 Str. 3 strana 2 Jak jsme vás informovali, 1. ledna 2007 vstoupily v platnost dva zákony, které zásadnû mûní legislativu v oblasti sociálních dávek a sluïeb. Zákonem o pomoci v hmotné nouzi (zákon ã. 111/2006 Sb.) byly dosavadní dávky, poskytované z dûvodu sociální potfiebnosti, nahrazeny dávkami nov mi pfiíspûvkem na Ïivobytí, doplatkem na bydlení a okamïitou mimofiádnou pomocí. Zákon o sociálních sluïbách (zákon ã. 108/2006 Sb.), kter pfiiná í mnoho zmûn pfiíjemcûm sociálních sluïeb i jejich poskytovatelûm, zavádí pfiíspûvek na péãi. Zcela novou, adresnou dávkou je P ÍSPùVEK NA PÉâI. NáleÏí tomu, kdo kvûli dlouhodobû nepfiíznivému zdravotnímu stavu potfiebuje pomoc jiné osoby. ObãanÛm s trval m bydli tûm v Praze 2 ho vyplácí humanitní odbor úfiadu mûstské ãásti. Pfiíspûvek má slouïit k úhradû nákladû spojen ch se zaji tûním potfiebné sociální sluïby. Jeho v e se odvíjí od pfiíslu ného stupnû závislosti na pomoci jiné osoby. Podrobnosti viz Noviny Prahy 2 ã. 1/2007. První tfii mûsíce fungování zákona o sociálních sluïbách pfiinesly lavinu dotazû k nové sociální dávce pfiíspûvku na péãi. Na nejãastûj í z nich odpovídá Mgr. Martina Maroulová, vedoucí odd. sociálních sluïeb a dávek humanitního odboru. Co následuje po podání Ïádosti o pfiíspûvek na péãi? Podáním Ïádosti je zahájeno správní fiízení. V dohodnutém termínu vás nav tíví pracovník úfiadu mûstské ãásti a provede sociální etfiení. Následnû lékafi úfiadu práce posoudí vá zdravotní stav. Poté úfiad mûstské ãásti vydá rozhodnutí, v pfiípadû va eho nároku to bude rozhodnutí o zafiazení do stupnû závislosti na péãi jiné osoby a o v i pfiíspûvku. Mám k Ïádosti o pfiíspûvek na péãi pfiiloïit lékafiskou zprávu? K Ïádosti není tfieba nic pfiikládat. Zdravotní dokumentaci si zajistí posudkov lékafi bûhem fiízení. Jak mám postupovat, kdyï chci poïádat o zafiazení do vy ího stupnû závislosti? V takovém pfiípadû musí probûhnout nové správní fiízení na základû podání Ïádosti (tiskopis Îádost o pfiíspûvek na péãi ). Bude mi pfiíspûvek na péãi chodit souãasnû s dûchodem? DÛchod zasílá âeská správa sociálního zabezpeãení v Praze, zatímco pfiíspûvek na péãi vyplácí úfiad mûstské ãásti. Doruãování obou dávek nelze, bohuïel, sjednotit. DÛchod mi nosí doruãovatelka domû. Bude mi nosit i pfiíspûvek na péãi? Doruãování finanãních ãástek domû je bezplatná sluïba âeské po ty, o kterou je tfieba poïádat. MÛÏeme pobírat pfiíspûvek na péãi, kdyï dostávám rodiãovsk pfiíspûvek? Ano, soubûh obou dávek je moïn. Jak je to s m m sociálním a zdravotním poji tûním, kdyï celodennû peãuji o svého otce? Pokud je otec zafiazen do druhého nebo vy ího stupnû závislosti, pojistné za vás hradí stát. Moje dcera pobírá pfiíspûvek na péãi. Péãi o ni dosud zaji Èuji sama, zároveà pracuji. Mohu zûstat v zamûstnání a souãasnû pfiijímat finanãní prostfiedky z pfiíspûvku na péãi jako úhradu za sluïby, které dcefii poskytuji? Ano, mûïete pracovat a souãasnû od své dcery pfiijímat finanãní ãástku za poskytovanou péãi, a to aï do plné v e poskytnutého pfiíspûvku. Pro úãely kontroly vyuïití pfiíspûvku je dûleïité, aby dcefii byla skuteãnû zaji - tûna potfiebná péãe. Je nutné, aby mne kvûli vyfiízení pfiíspûvku na péãi pracovník úfiadu nav tívil doma? Mohu místo toho pfiijít na úfiad? TÉMA MĚSÍCE Příspěvek na péči je úplnou novinkou Jednou z podmínek pro stanovení nároku na pfiíspûvek na péãi je splnûní povinnosti Ïadatele podrobit se sociálnímu etfiení. To skuteãnû probíhá v prostfiedí, kde Ïadatel Ïije. Pokud není moïné provést sociální etfiení, je to, bohuïel, dûvod pro zastavení fiízení. Dosud mi byl vyplácen pfiíspûvek na péãi v I. stupni. KdyÏ jsem poïádala o vy í stupeà, kdy na tuto ãástku získám nárok? V tomto pfiípadû probûhne nov proces posouzení nároku. Bude vás kontaktovat sociální pracovník úfiadu a provede u vás sociální etfiení. Poté lékafi úfiadu práce posoudí vá zdravotní stav. Na základû tûchto dvou podkladû bude novû vyhodnocen stupeà závislosti na pomoci jiné osoby. Pfiíspûvek vám bude zv en od mûsíce, ve kterém jste podala Ïádost. MÛÏe v ak nastat situace, Ïe nov m posouzením se nic nezmûní a zûstanete ve stejném stupni, ãi naopak dojde k jeho sníïení. MÛj otec dostává od úfiadu pfiíspûvek na péãi. V bytû Ïije sám, v péãi o nûj se stfiídají rodinní pfiíslu níci. Jak naloïit s pfiíspûvkem na péãi? ZáleÏí pouze na rozhodnutí va eho otce, jak s pfiíspûvkem naloïí, tzn. komu a v jaké v i finanãní ãástku (úhradu za péãi) poskytne. To platí i pro rodinné pfiíslu níky. Poãet peãujících osob v tomto smyslu není omezen. Moje sestra není schopna ze zdravotních dûvodû pfiebírat dûchod, jsem proto zvlá tním pfiíjemcem dûchodu. Jak postupovat pfii pfiebírání pfiíspûvku na péãi, kdyï sestra není schopna ho osobnû pfiijmout, podepsat pfievzetí? Na tyto situace pamatuje zákon o sociálních sluïbách, kter umoïàuje ustanovit zvlá tního pfiíjemce pfiíspûvku na péãi. Na základû podané Ïádosti (tím, kdo chce b t ustanoven zvlá tním pfiíjemcem) úfiad vydá rozhodnutí. Tiskopis je k dispozici ke staïení na webov ch stránkách úfiadu: odkaz Formuláfie/humanitní odbor. Pro obãany z Prahy 2 vyfiizují pfiíspûvek na péãi pracovnice oddûlení sociálních sluïeb a dávek úfiadu mûstské ãásti, nám. Míru 20, 2. patro: Bc. Simona Kostûncová, tel.: , kanceláfi ã. 221 Bc. Tereza Mel ová, tel.: , kanceláfi ã. 221 Vladimíra Lehká, DiS., tel.: , kanceláfi ã. 231 Nora Fragnerová, tel.: , kanceláfi ã. 231 Alena Dostalová, tel.: , kanceláfi ã. 231 PhDr. Eli ka Halaszová, tel.: , kanceláfi ã. 226 Nové sociální zákony nedûlají "tûïkou hlavu" jen pfiíjemcûm rûzn ch dávek a pfiíspûvkû. Pfiebujelá administrativa trápí i úfiedníky... Změny v systému sociálního zabezpečení Co potřebujete vědět o dávkách pomoci v hmotné nouzi Mnoho otázek vyvstalo také v souvislosti s nov m zákonem o pomoci v hmotné nouzi. Odpovûdi a rady nabízí Zuzana Stejskalová, vedoucí odd. pomoci v hmotné nouzi humanitního odboru. Jaké budu potfiebovat doklady, pokud budu Ïádat o dávky pomoci v hmotné nouzi pfiíspûvek na Ïivobytí a doplatek na bydlení? Îádosti o tyto dávky se podávají na pfiedepsan ch tiskopisech Ministerstva práce a sociálních vûcí âr. Kromû tûchto tiskopisû se dále vyplàují: ãestné prohlá ení o sociálních a majetkov ch pomûrech, doklad o v i mûsíãních pfiíjmû a informace o uïívaném bytû. K informacím o uïívaném bytû je tfieba doloïit nájemní smlouvu, aktuální evidenãní list k bytu (resp. v poãtov list nájemného a sluïeb spojen ch s uïíváním bytu), aktuální fakturu za elektfiinu a plyn. V pfiípadû dodrïování diety se dokládá potvrzení od odborného lékafie, taktéï na pfiedepsaném tiskopise. K Ïádostem o dávky je tfieba doloïit rodn list u dûtí do vûku patnácti let, doklad o studiu u dûtí od patnácti let vûku, doklad o uplatnûní dávek státní sociální podpory, v Ïivného, a to pro nezaopatfiené dítû, nezletilé dítû, rozvedeného manïela, manïela, svobodnou matku do vûku dvou let dítûte, dále rozsudek o rozvodu. V pfiípadû vlastnictví jakéhokoliv majetku movitého ãi nemovitého je tfieba doloïit doklad o vlastnictví tohoto majetku. V pfiípadû uzavfieného stavebního spofiení ãi kapitálového Ïivotního poji tûní smlouvu o uzavfiení a aktuální v pis z úãtu stavebního spofiení ãi poji tûní. Ve keré Ïádosti se v ak posuzují individuálnû a není tedy vylouãeno, Ïe dle konkrétní situace bude tfieba doloïit dal í doklad dûleïit pro posouzení nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi. Doklady, které je tfieba k jednotliv m Ïádostem doloïit, jsou uvedeny na poslední stranû pfiedepsan ch tiskopisû, dal í potfiebné doklady jsou individuálnû urãeny po obdrïení podané Ïádosti o dávku. Jsem nezamûstnan, v evidenci na úfiadu práce jako uchazeã o zamûstnání, nemám Ïádné pfiíjmy, majetek ani úspory. Bydlím na adrese trvalého pobytu sám v bytû, jehoï jsem nájemcem. Mohu Ïádat o nûjaké dávky? Jako nájemce bytu, kde jste hlá en k trvalému pobytu, mûïete Ïádat o dávku státní sociální podpory pfiíspûvek na bydlení. Jste-li hlá en k trvalému pobytu na území Prahy 2, podejte Ïádost o pfiíspûvek na bydlení do odboru státní sociální podpory ÚMâ Praha 2, tûpánská 1. Dále mûïete podat Ïádost o dávky pomoci v hmotné nouzi dle zákona ã. 111/2006 Sb., tedy o pfiíspûvek na Ïivobytí a doplatek na bydlení. Jsem svobodná matka, peãuji o své tfiíleté dítû, se kter m bydlím u sv ch rodiãû na adrese trvalého pobytu. Pobírám dávky státní sociální podpory, jin pfiíjem nemám. O jakou dávku mohu Ïádat a jak mám postupovat? MÛÏete poïádat o dávku pomoci v hmotné nouzi pfiíspûvek na Ïivobytí. Ve va em pfiípadû budete spolu se sv m dítûtem a rodiãi tvofiit jeden okruh spoleãnû posuzovan ch osob. To znamená, Ïe se pfii posuzování nároku na dávku budou zkoumat podmínky nároku u v ech spoleãnû posuzovan ch osob. Bude tedy tfieba znát mj. pfiíjmy va ich rodiãû, jejich majetek apod. Pokud nájemce bytu, ve kterém bydlíte, uplatní nárok na dávku státní sociální podpory pfiíspûvek na bydlení, lze po- Ïádat také o dal í dávku pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení. Jsem svobodná matka a Ïiji sama se sv m synem. Pobírám dávky státní sociální podpory. Jinak jsem bez pfiíjmû. Pfií tí mûsíc se koná kola v pfiírodû, na kterou nemám Ïádné finanãní prostfiedky. Je moïné, aby mi humanitní odbor poskytl nûjak pfiíspûvek? MÛÏete zaïádat o poskytnutí dávky mimofiádné okamïité pomoci. I v tomto pfiípadû je tfieba vyplnit pfiedti tûn formuláfi Îádost o mimofiádnou okamïitou pomoc na úhradu nezbytn ch nebo odûvodnûn ch nákladû, zároveà je tfieba doloïit potvrzení o konání koly v pfiírodû a o pfiedpokládan ch nákladech. I v tomto pfiípadû jsou zkoumány podmínky pro nárok na uvedenou dávku (pfiíjem, sociální a majetkové pomûry). V souvislosti se zvy ováním nájemného jsem sly el o moïnosti Ïádat o dávku na bydlení. Nájemné se od ledna 2007 zv ilo a mé pfiíjmy sotva staãí na jeho uhrazení. O jakou dávku mohu Ïádat? V souãasné dobû existují dva pfiíspûvky, o které lze v této souvislosti poïádat. V první fiadû jde o pfiíspûvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. Druhou dávkou je doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Pfied uplatnûním nároku na dávku doplatek na bydlení je tfieba uplatnit nárok jak na pfiíspûvek na bydlení, tak na pfiíspûvek na Ïivobytí. O nároku na doplatek na bydlení je rozhodováno aï po ukonãení fiízení o pfiíspûvku na Ïivobytí a fiízení o pfiíspûvku na bydlení. Ukonãila jsem stfiední kolu a jsem v souãasné dobû hlá ena jako uchazeãka o zamûstnání na úfiadu práce. Nepobírám podporu v nezamûstnanosti. Nemám ani Ïádné jiné pfiíjmy. Bydlím v Praze 2 spoleãnû s rodiãi. Mám nárok na Ïivotní minimum? MÛÏete poïádat o pfiíspûvek na Ïivobytí. JelikoÏ bydlíte spoleãnû s rodiãi, budou v rámci fiízení o dávku zkoumány také jejich pfiíjmy a celkové sociální a majetkové pomûry (tvofiíte s nimi jeden okruh spoleãnû posuzovan ch osob). Jsem nezamûstnaná matka se tfiemi nezaopatfien mi dûtmi a peãuji o svého tûïce nemocného manïela, kter pobírá pfiíspûvek na péãi. Mohu zaïádat i o nûjakou jinou dávku? Pfiedev ím mûïete poïádat o dávky státní sociální podpory pfiídavky na dûti, sociální pfiíplatek a pfiíspûvek na bydlení. Dále mûïete podat Ïádost o dávky pomoci v hmotné nouzi o pfiíspûvek na Ïivobytí a doplatek na bydlení. Pfiíspûvek na péãi nebude pro tyto úãely posuzován jako pfiíjem. Dávky poskytovat těm, kteří je potřebují, říká náměstek ministra Nov balík sociálních zákonû, kter platí od ledna 2007, pfiedstavuje nejvût í prûlom do pojetí sociálního zabezpeãení od roku Na Zákon o sociálních sluïbách dokonce bylo tfieba ãekat dlouh ch devût let. Názory námûstka ministra práce a sociálních vûcí MUDr. Mariána Ho ka jsou pro mne natolik pfiekvapivé, Ïe mû nutí k reakci. Jak bych já charakterizovala dopady tûchto zákonû do reality Ïivota? Jako velmi nároãné, v tom se shodneme. Nároãné pro klienty sociálních sluïeb, poskytovatele tûchto sluïeb, pro v kon státní správy a samosprávy, i pro rozpoãet státu a obcí. Soustfiedíme-li se pouze na dávky na sociální sluïby a hmotnou nouzi, musím jmenovat katastrofální nepfiipravenost ministerstva práce a sociálních vûcí na termín platnosti obou zákonû k Jedná se o provádûcí vyhlá ky, metodické pokyny, softwarové vybavení, dokonce finanãní zabezpeãení na provádûní obou zákonû. Pouze razantnímu zásahu ministra Neãase vdûãíme za to, Ïe byly dodateãnû zaji tûny ve státním rozpoãtu peníze na provádûní tûchto zákonû, byè praxe tfií mûsícû naznaãuje, Ïe i tyto prostfiedky budou nedostateãné. Doãkali jsme se dal í porce zvy ování sloïitosti neboli byrokratické nároãnosti v systému sociálních dávek, a to pro v echny zúãastnûné. Pro ilustraci, jen pro Úfiad mûstské ãásti Praha 2 bylo nutno pfiijmout Zaãátkem roku byly souãasnû spu tûny dva nové systémy vyplácení sociálních dávek na sociální sluïby a hmotnou nouzi, a to na základû novû definovaného Ïivotního a existenãního minima. Jak by první mûsíce platnosti nové legislativy charakterizoval MUDr. Marián Ho ek, námûstek ministra práce a sociálních vûcí... Jako velmi nároãné. Komplikace zpûsobilo hlavnû souãasné spu tûní obou nov ch systémû a nedostateãn ãas na pfiípravu jejich uvedení do praxe. Sociální pracovníci v obcích se museli seznámit jak s uplatàováním zákona, tak se softwarov m vybavením. Ne vïdy byla tato pfiíprava ideální. Pro kolení lidí na podzim bylo víceménû teoretické a tu praktickou stránku vûci, tu skuteãnou zátûï, zaïili aï od 1. ledna. V nûkter ch oblastech nezvládaly sítû nával klientû, protoïe nemûly dostateãnou kapacitu, nûkde dûlali chyby i lidé na úfiadech. Ale nyní se systém uï usadil a k 28. únoru jsme zaznamenali 64 tisíc podan ch Ïádostí o pomoc v hmotné nouzi a témûfi stejn poãet jich by vyfiízen. Domnívám se, Ïe jsme tu nejtûï í, zavádûcí etapu zvládli. Co je zásadním rysem zmûny systému? Dávky v hmotné nouzi se stávají adresnûj- í. Napfiíklad se berou v úvahu skuteãné náklady na bydlení, které jsou jiné v malé obci u Plznû nebo ve velkém mûstû, jako je Brno nebo Praha. Pod pojem náklady na bydlení zafiazujeme nejen nájemné, ale i náklady na elektfiinu, plyn atd. V kaïdém mûstû nebo obci jsou náklady rozdílné, a proto v reálu vyplácíme i rozdílnou v i pfiíspûvku. Cílem nebylo na této podpofie u etfiit, ale vyplácet ji spravedlivû. Dal ím zámûrem bylo zv it angaïovanost obcí, aby lidem pfiispívaly na bydlení nebo jim pomohly zprostfiedkovat byt odpovídající velikosti. To se ale nepodafiilo, a podle mého mínûní je to nedostatek. Pfiíspûvek totiï hradí stát, a mnohé obce jej proto pfiidûlují pau álnû. Ov em v sledky pûsobení nov ch zákonû budeme moci posuzovat aï po skonãení pfiechodného období, ãili v kvûtnu nebo v ãervnu. V té dobû také budeme moci fiíci, kolik dávek a v jakém objemu lidé ãerpají. Po vyhodnocení zjistíme, které prvky se osvûdãují víc nebo ménû, a potom budeme moci uvaïovat o moïn ch zmûnách. To uï budete mít dostatek informací o tom, jak zákon o hmotné nouzi aplikují sociální pracovníci v terénu... Urãit m nedostatkem je fakt, Ïe tito lidé nejsou na imi zamûstnanci, ale zamûstnanci Dávky poskytovat těm, kteří je potřebují? obcí nebo krajû. Abychom je mohli kvalifikovanû fiídit a pro kolovat, bylo by jednodu í, kdyby spadali pod nás. Vysoké procento jich nemá totiï pfiimûfienou kvalifikaci a my ji od nich zatím ani nemûïeme poïadovat. Rádi bychom je v budoucnu pfievedli pod státní správu. Proto bychom chtûli vytvofiit národní sociální úfiad, s mal m n, bez nároku na nové úfiedníky a peníze. Mohl by b t spojen s úfiady práce, ale také nemusel. V souãasné dobû pracujeme na rûzn ch modelech, pfiipravujeme alternativní fie ení. Dá se fiíci, Ïe jednotn software je prvním krokem ke sjednocení do zmínûného národního sociálního úfiadu, aby v ichni úfiedníci postupovali stejnû. Chceme zv raznit na i tendenci, aby podporu dostal ten, kdo ji skuteãnû potfiebuje, ale nikoliv ten, kter systém zneuïívá. Jak vysoké byly investice? Náklady na technické vybavení, ãili hardware i software, ãinily asi 570 milionû korun. K tomu pfiistoupilo pro kolování sociálních pracovníkû v obcích. Celá suma není nijak nadnesená, kdyï si uvûdomíme, Ïe lidem v hmotné nouzi roãnû vyplácíme témûfi 11 miliard korun. Zdroj: Práce a sociální politika ã. 3/2007 v souvislosti s tûmito nov mi zákony pût nov ch pracovníkû, a to jen proto, aby obãané nemuseli ãekat neúnosnû dlouhou dobu na vyfiízení sv ch nárokû. Úãet bude vystaven z vût í ãásti této radnici, a to na úkor jejích samosprávn ch funkcí. Doãkali jsme se nekompetentnosti ministersk ch úfiedníkû, ktefií nedokázali pfied úãinností zákonû kvalifikovanû sdûlit úfiedníkûm státní správy v první linii, jak jednotnû postupovat, a jak dávkové zákony provádût. Jak si mûïe pan námûstek myslet, Ïe jsou tito úfiedníci úkolováni obecními samosprávami? Jde o jednoznaãn v kon státní správy, do kterého obec nesmí pfiímo zasahovat a kter podléhá metodickému fiízení ministerstva. Doãkali jsme se toho, Ïe bez jakéhokoli zku ebního provozu musel b t softwarov systém spu tûn naostro k a dodnes vykazuje chyby ve zpracování údajû. Vyz vá-li pan námûstek dále obce, aby se angaïovaly v sociálních problémech sv ch obãanû v souvislosti s bydlením, souhlasím. Stávající legislativa v ak pûsobí spí e protismûrnû. Pfiekvapuje mû proto jeho víra, Ïe doplatek na bydlení zohledàuje skuteãné náklady na bydlení, neboè jde spí e o hypotetické náklady, a to bez tlaku na poïivatele, aby si hledal bydlení pfiimûfiené jeho moïnostem. V Praze 2 napfiíklad jiï byl vyplacen souãet dávek na bydlení konkrétnímu Ïadateli, kter pfiesahuje jeho skuteãné náklady na bydlení fiádovû o tisíce korun. Pokud je slibováno vytvofiení národního sociálního úfiadu, je to jistû principiálnû správné, ov em bez nároku na nové úfiedníky a peníze utopické. Îábou na prameni jsou sloïité a nesrozumitelné zákony, nikoli úfiedníci, ktefií je musejí provádût. Jako reálné v chodisko z této situace, kdy stát kolabuje pod tíhou sociálních v dajû, vidím zjednodu ení a zprûhlednûní zákonû a vpu tûní trhu do sociálních sluïeb. Mám na mysli úpravu daàov ch zákonû tak, aby pro firmy bylo v hodné financovat sociální sluïby, dále povinné pojistné plány obãanû pro pfiípad zdravotní indispozice ãi sociální nouze. Je tfieba skoncovat se systémem nahodil ch dotací poskytovatelûm sociálních sluïeb ze státního a vefiejn ch rozpoãtû, neboè tento systém je základem neopodstatnûn ch v hod jednûch proti druh m. Závûrem se chci omluvit v em obãanûm Prahy 2, ktefií zaïili stres a roztrpãení v souvislosti s nov mi sociálními zákony, protoïe jsem si velmi dobfie vûdoma toho, Ïe to pro nû znamená zbrusu nové pochûzky, shánûní dal ích potvrzení, podstoupení dal ích sociálních etfiení, pozdrïení v plat penûz, na kter ch jsou existenãnû závislí. Zákony v ak pfiijímá Parlament âeské republiky a mnohdy to vypadá tak, Ïe jejich kvalita je testována aï v reálné praxi na Ïiv ch lidech. PhDr. Eva Paulová, zástupkynû starostky (ODS)

3 04_2007.qxd :10 Str. 6 strana 3 Rada Rada mûstské ãásti Praha 2 v bfieznu fiádnû jednala dvakrát, a to dne a Projednala celkem 88 bodû vãetnû informací. Z jednání vybírám: rada souhlasila se zámûrem vybudovat informaãní kanceláfi v Jaromírovû ulici 23; dále schválila pravidla pro úpravy pronajat ch bytû svûfien ch mûstské ãásti Praha 2 poïadované nájemci, pravidla pro sluãování bytû, pravidla slev z nájemného v souvislosti s rekonstrukcemi hrazen mi mûstskou ãástí Praha 2, vzorovou smlouvu o právu stavby, smûrnici Rady mûstské ãásti Praha 2 K zadávání vefiejn ch zakázek v rámci rozpoãtu a úãtu hospodáfiské ãinnosti Mâ Praha 2 a smûrnici k zadávání vefiejn ch zakázek Novomûstskou radnicí, pfiíspûvkovou organizací. Rada pfiijala nûkolik usnesení o poskytnutí grantû a finanãních úãelov ch dotací mûstské ãásti Praha 2 pro rok 2007 a první ãtvrtletí roku 2008 v oblastech kultury, zdravotnictví, sociálních sluïeb a mimo kolních aktivit dûtí a mládeïe. Ing. Karel Chramosil, radní (ODS) Vzhledem k tomu, Ïe termín pfiiznání danû z pfiíjmû je za námi, pokud toto pfiiznání nezpracovává daàov poradce, budeme se dnes vûnovat zmûnám v dani z nemovitostí platn ch pro rok Od platí nové znûní zákona ã. 545/2005 Sb. Podstatnou zmûnou pro rok 2007 je otázka podání daàového pfiiznání a placení danû v podmínkách spoluvlastnictví. I nadále platí to, Ïe i v podmínkách spoluvlastnictví je tfieba platit daà spoleãnû a nerozdílnû. Od roku 2007 dochází ale k zásadní zmûnû. Spoleãn zástupce podává pfiiznání k dani z nemovitostí jen tehdy, jestliïe nûkter ze spoluvlastníkû nepodá vlastní pfiiznání. Pokud se tak stane, musí kaïd ze spoluvlastníkû podat daàové pfiiznání a zaplatit daà za svûj spoluvlastnick podíl. Dal í dûleïitou úpravou je zpûsob zaokrouhlování uveden ch údajû. Základ danû se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Naturální základ, tedy v mûra ãi plocha, se u pozemkû a staveb zaokrouhluje na celé metry ãtvereãní nahoru. A koneãnû vlastní daà se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Splatnost danû z nemovitostí u zemûdûlcû (coï uvádím pouze pro úplnost): jsou stanoveny termíny pro první splátku do a pro druhou splátku do U ostatních plátcû Pozvánka pro seniory Humanitní odbor ÚMâ Praha 2 srdeãnû zve na pfiedná ku Policie radí seniorûm: Jak zv it své bezpeãí a ochránit majetek, která se bude konat v úter 24. dubna od 14:00 ve velkém pfiedná kovém sále v 6. patfie budovy ÚMâ Praha 2, nám. Míru 20. Seniofii patfií mezi skupiny nejvíce ohro- Ïené kriminalitou. Pro svûj mnohdy osamocen zpûsob Ïivota, dûvûfiivost a ãasto také neinformovanost jsou snadn m terãem rûzn ch podvodníkû a zlodûjû. Pfiedná et bude nprap. Ladislav Beránek z preventivnû informaãní skupiny Policie âr Praha II. A v Muzeu Policie âr se bude 17. dubna od 15:00 konat beseda s promítáním DVD Bezpeãn Ïivot pro seniory jak pfiedcházet kriminalitû páchané na seniorech. Ú AD Mâ PRAHA 2 VYDÁVÁ V PISY Z OBCHODNÍHO REJST ÍKU Úfiad mûstské ãásti Praha 2 nabízí sv m klientûm dal í novou sluïbu vedle vydávání v pisû z katastru nemovitostí zde od bfiezna lze poïádat také o v pis z obchodního rejstfiíku. V pisy vydává pracovi tû ovûfiování v hale v pfiízemí úfiadu (vchod také z Jugoslávské 20, náv tûvní hodiny po a st 8:00 17:30, út a ãt 7:30 16:00, pá 7:30 13:00). Îadatel musí uvést základní údaje potfiebné k vyhledání v pisu z obchodního rejstfiíku: Iâ nebo název firmy. V pisy se vydávají na poãkání, po zaplacení správního poplatku, kter ãiní 50 Kã za kaïdou stranu v pisu a platí se na místû v hotovosti. Vydávání ovûfien ch v pisû provádí úfiad na základû zákona ã. 365/2000 Sb., o informaãních systémech vefiejné správy, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend STRÁNKY JSOU VÍTùZEM ZLATÉHO ERBU 2007 V HLAVNÍM MùSTù: Mûstská ãást Praha 2 získala prvenství v krajském kole 9. roãníku soutûïe Zlat erb v kategorii nejlep í webové stránky mûst a spolu s vítûzi dal ích kategorií (Mâ Praha Újezd za nejlep í stránky obcí a Mâ Praha 6 za nejlep í elektronickou sluïbu) postoupila do celostátního kola soutûïe. Jako druhé nejlep í v této kategorii byly vyhodnoceny webové stránky Mâ Praha 12, na tfietím místû se umístila Praha 6. Vyhlá ení v sledkû se konalo ve stfiedu 28. bfiezna v rámci semináfie epraha v zvy a pfiíklady fie ení. Za mûstskou ãást Praha 2 cenu pfievzali vedoucí odboru Kanceláfi starostky a vnûj ích vztahû PhDr. Jitka Slavíková, pfiedseda redakãní rady Novin Prahy 2 Tomá Jubánek a internetov redaktor Martin Pazdera (na snímku úplnû vpravo). Text: len, foto: Martin Po Na co myslet, chystáte-li se na dovolenou do zahraniãí ObãanÛm, ktefií budou trávit letní dovolenou v zahraniãí, doporuãujeme, aby si pfiedem zkontrolovali dobu platnosti svého cestovního pasu, pfiípadnû aby vãas poïádali o vydání nového. Cestovní pas se strojovû ãiteln mi a biometrick mi údaji se vydává ve lhûtû do 30 dnû a k jeho vydání není tfieba pfiedkládat fotografii. Îádosti obãanû Mâ Praha 2 o cestovní pas vyfiizuje oddûlení osobních dokladû a evidence obyvatel Úfiadu Mâ Praha 2, nám. Míru 20 (vchod také z Jugoslávské 20), v náv tûvních hodinách: po a st 8:00 17:30, út a ãt 7:30 16:00, pá 7:30 13:00. Dodáváme, Ïe k cestování do ãlensk ch státû Evropské unie lze pouïít také platn obãansk prûkaz se strojovû ãiteln mi údaji (tj. pouze nov OP zelené barvy), pokud nemá odstfiiïen roh z dûvodu zmûny povinn ch údajû. Odbor správních agend ÚMâ Praha 2 PODNIKATELSKÝ SERVIS Změny v dani z nemovitosti danû z nemovitostí je pro první splátku stanoven termín do a pro druhou splátku do Poplatníci, jejichï daàová povinnost nepfiesáhne ãástku 5000 Kã, platí tuto daà v termínu první splátky najednou. V e danû do 30 Kã u jednoho poplatníka se nevymûfiuje. Pokud se jedná o spoluvlastnické podíly a spoluvlastníci platí daà samostatnû za svûj vlastnick podíl, je stanovena minimální daà 50 Kã. Kromû zmûn v dani z nemovitostí pokládám za nutné upozornit obyvatele Prahy 2 na skuteãnost, Ïe z rozhodnutí PraÏské správy sociálního zabezpeãení nebude její poboãka v Jeãné ulici od v provozu. PraÏská správa sociálního zabezpeãení se, pravdûpodobnû z úsporn ch dûvodû, stûhuje do Biskupcovy ulice v Praze 3. Tato skuteãnost se nejvíce dotkne dûchodcû a ÏivnostníkÛ, coï jsou její nejãastûj í klienti. Abychom zmírnili negativní dopady tohoto opatfiení, jednáme v souãasné dobû se zástupci PraÏské správy sociálního zabezpeãení o zfiízení dislokovaného klientského pracovi tû v budovû Úfiadu mûstské ãásti Praha 2 na námûstí Míru, které by zaji Èovalo základní komunikaci s klienty. O v voji tûchto jednání vás budeme informovat. Ing. Jifií Paluska, zástupce starostky (ODS) CO VÁS PÁLÍ Obnova parkû a vefiejné zelenû je urãitû zásluïn ãin, jen se nesmí zapomínat na sportovi tû, tak jako se stalo na Vy ehradû. Doufejme, Ïe pfii rekonstrukci parku Folimanka tomu tak nebude, pí e nám paní A. Nováková a dále podot ká. Nemûlo by se zapomínat ani na pejskafie a jejich kamarády, aby byl pro nû vyhrazen nûjak pfiimûfien plácek. Také si myslím, Ïe by bylo vhodné umístit v kaïdém objektu náv tûvní fiád, kter by fiíkal, co se mûïe a co nikoliv. Pfiede lo by se tím asi spoustû problémû. Parky mají slouïit k relaxaci... ne aby byl ãlovûk stále ve stfiehu, protoïe neví, odkud kdo vyrazí na kole, kdy ho nûkdo srazí na bruslích, popfi. kde dostane míãem na ragby do hlavy (coï je mûj pfiípad), nebo v lep ím pfiípadû kdy ho jenom napadne volnû pobíhající pes bez dozoru... Zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrá ek k tomu fiíká: VáÏená paní Nováková, pokud máte na mysli park v rámci Národní kulturní památky na Vy ehradû, tak si dovoluji upozornit, Ïe není v péãi na í mûstské ãásti ta jeho obnovu nepfiipravovala a mohla ji tûïko ovlivnit. Budovan Rekreaãní park Folimanka je koncipován tak, Ïe bude rozdûlen do nûkolika zón pro rûzné vûkové kategorie od mal ch dûtí aï po obãany star í generace. Park bude vybaven prostorami pro co nej ir í kálu zájmû. UvaÏuje se zde o hfii ti pro mlad í dûti i star í dûti s odpovídajícím vybavením. Nebude chybût ani vodní prvek. Pro psy budou dokonce zfiízeny psí záchodky u obou vstupû do parku. V dal í etapû bude zfiízen skatepark nebo jiné hfii tû, o ãemï se ale teprve jedná. Jak jsme jiï na stránkách Novin Prahy 2 informovali, mûstská ãást dlouhodobû pfiipravuje realizaci zóny placeného stání (ZPS). Napfi. v lednovém ãísle bylo shrnuto, jaké problémy máme pfii hledání místa pro zaparkování osobního vozidla v Praze 2. Základním cílem pfiipravované zóny placeného stání je nalezení rovnováhy mezi disponibilní kapacitou parkovacích míst a poãtem parkujících vozidel. To je podmínûno aplikací regulaãních opatfiení, zejména cenového charakteru, která odradí ãást parkujících od cesty na území mûstské ãásti Praha 2 osobními vozidly a pfiimûje je vyuïívat prostfiedky MHD. Souãástí regulaãních opatfiení je také uplatnûní maximální ochrany rezidentního spektra parkujících, tj. osobních vozidel, která vlastní ãi uïívají obãané Prahy 2 s trval m pobytem. Náv tûvní fiády jsou umístûny ve v ech parcích mûstské ãásti. Je ale pravda, Ïe nejsou umístûny v dostateãné v i, písmo je malé a cedule jsou ãasto pfiedmûtem fiádûní sprejerû a dal ích vandalû. Co v echno je v parcích mûstskou vyhlá kou zakázáno (mj. volné pobíhání psû), jste se mohla doãíst v Novinách Prahy 2 z bfiezna tohoto roku. Mûstská ãást uvaïuje o lep ím zpûsobu informací pro vefiejnost, kter se posléze bude zavádût. Problémem zûstává nerespektování pfiíslu n ch omezení a zákazû. Jejich dodr- Ïování má hlídat mûstská policie. Vedení mûstské ãásti pofiádá dvakrát do mûsíce schûzky s vedením jak mûstské, tak státní policie, kde jsou poznatky a poïadavky obãanû tlumoãeny. Priority návrhu ZPS na území Mâ Praha 2 1. Prioritní skupinou pro uspokojování parkovacích potfieb jsou rezidenti a jejich první vozidla. 2. Je nutné zachovat v echna stávající místa vyhrazená pro drïitele prûkazu O Je nutné vytvofiit prostor pro abonentní vozidla ve stejném segmentu jako rezidentní. 4. Je nutné zachovat co nejrovnomûrnûj í pfiístup náv tûvnické klientely napfiíã cel m územím. 5. Je nutné zachovat stávající vyhrazená místa pro úfiad mûstské ãásti, mûstskou policii, Policii âeské republiky a zastupitelské úfiady. V následujícím pfiehledu jsou uvedeny statistické údaje, ze kter ch vypl vá, Ïe vhodnou organizací dopravy v klidu je moïné zlep it moïnost nalezení místa pro parkování. Je zde uvedena celková kapacita parkovacích míst, poãet parkovacích míst v garáïích Parky pro lidi Mûsto Praha, stejnû jako mûstská ãást Praha 2, v ak stojí pfied problémem stanovení priorit. Kasa samozfiejmû není bezedná a je tfieba stanovit, zda prostfiedky, které jsou k dispozici, je dûleïitûj í vûnovat napfi. na zvelebení prostfiedí, likvidaci odpadkû, odstranûní rûzn ch ãmáranic (graffiti), obnovu chodníkû, úhradu platû stráïníkû ãi platû uãitelû. Zde opût odkazuji na zmínûné ã. 3 Novin Prahy 2, a to ve vûci devastace právû dokonãené obnovy Bezruãov ch sadû. Pokud by vybavení vefiejn ch prostor nebylo svévolnû niãeno, lo by vybudovat daleko více vefiejnû prospû ného vybavení. KaÏdopádnû mi dovolte Vám podûkovat za Vá zájem o vûci vefiejné a vûfiím, Ïe se Vám park na Folimance po dokonãení bude líbit a bude Vám vyhovovat. Přípravy zón placeného státní jsou v plném proudu Od soboty 3. bfiezna 2007 je zku ebnû zaveden na linkách ã. 3 a 24 tzv. garantovan provoz ãtyfi nízkopodlaïních tramvají, po dvou na kaïdé lince. Garantované spoje jsou vyznaãeny v zastávkov ch jízdních fiádech Práce na obnovû Folimanky jsou v plném proudu Reálná perspektiva zavedení bezplatného internetu Chystá se Praha 2 zavést bezdrátové pokrytí svého území, podobnû jako tomu je v jin ch mûstsk ch ãástech? Komu by pak mûla takto vybudovaná síè slouïit a jak by byl její úãel? Odpovûdi na tyto i dal- í otázky pfiiná íme v rozhovoru s radním mûstské ãásti Ing. Janem VaÀkem. Podobnû jako ostatní praïské mûstské ãásti, fie í i Praha 2 problematiku zv hodnûného pfiístupu obãanû k internetu pomocí bezdrátové technologie jako jednu ze sv ch priorit v oblasti informaãních a komunikaãních technologií. Serióznû se zab vá my lenkou, Ïe tuto sluïbu obãanûm v pfií tích letech zajistí. Tento krok by pak mûl zejména tûm, ktefií doposud z jak chkoliv dûvodû nemûli pfiístup k internetu, umoïnit efektivní elektronickou komunikaci s úfiadem a vefiejnou správou. ZároveÀ by jim mûl umoïnit voln pfiístup k potfiebn m informacím. Pomocí bezdrátové sítû by rovnûï bylo moïné informovat obãany (registrované uïivatele sítû) o dûleïitém dûní na území mûstské ãásti Praha 2, zejména pro pfiípad ohroïení nebo váïného nebezpeãí (povodnû, dûleïitá dopravní omezení apod.). Jaké se nabízejí varianty projektu? V souãasné dobû lze projekt bezdrátového pokrytí území Prahy 2 realizovat buì samostatnû (tuto variantu zvolila napfi. Praha 5, Praha 8, Praha 9 ãi Praha 13), anebo ho lze uskuteãnit ve spolupráci s magistrátem v rámci projektu Bezdrátová Praha. Obû zmiàované varianty mají své v hody i nev hody a ty v souãasnosti podrobnû mapujeme. V prûbûhu leto ního roku chceme uãinit kvalifikované rozhodnutí, kterou variantu zvolit, a v pfií tím roce pak zaãít s realizací projektu. Nutno fiíci, Ïe i kdybychom se rozhodli pro svou vlastní cestu, tj. bez finanãní spoluúãasti magistrátu, jsme si vûdomi potfieby kompatibility na eho fie ení s magistrátním projektem. Ten má ambici stát se metropolitní sítí a slouïit v budoucnu nejen obãanûm, pfiípadnû turistûm, ale i mobilním pracovníkûm mûsta v terénu v rûzn ch mûstsk ch ãástech (napfi. policie, dopravní obsluha, hasiãi aj.). Jakou technologii byste k budování sítû zvolili? S ohledem na co moïná nej ir í a nejrychlej í pokrytí území Prahy 2 by byla pro realizaci internetového pokrytí pouïita technologie WiFi. Z pouïité technologie vypl vá, Ïe signál nebude v ude stejnû siln, neboè vysílan signál reaguje na prostfiedí, ve kterém je ífien. OdráÏí se nebo tlumí v závislostech na pfiekáïkách (budovy, stromy apod.), které má ve své dráze. V nûkterém patfie domu je napfiíklad díky odrazûm signál dostateãn, jinde, kde by mûl b t, není vûbec. Také záleïí na v i investice do WiFi antény, která slouïí pro pfiipojení PC resp. notebooku k WiFi signálu. Obecnû lze fiíci, Ïe vût í a draï í antény mají lep í pfiíjem signálu, neï malé a levnûj í. Pro kvalitní pfiíjem je vïdy vhodnûj í mít pfiímou viditelnost na vysílaã signálu. Nebojíte se pfiípadn ch negativních ohlasû? Projekt bezdrátového internetu, provozovan mûsty ãi mûstsk mi ãástmi, má své nad- ené zastánce zejména mezi obãany, ale i zarputilé odpûrce pfiedev ím z fiad komerãních poskytovatelû internetového pfiipojení, ktefií se obávají negativního dopadu na své podnikání. Dosavadní praxe v ak ukazuje, Ïe se obavy komerãních subjektû nenaplnily, neboè zv en zájem obãanû o bezplatn internet v místech, kde jiï del í ãas taková síè funguje, vygeneroval dodateãnou poptávku po sluïbách, jako je prodej a montáï WiFi zafiízení, promûfiení signálu, apod. Navíc fiada uïivatelû má vy í nároky na pfienosovou rychlost nebo na objem staïen ch dat, a tak dává pfiednost placenému internetu. red a vnitroblocích. ZároveÀ je uveden odhad poãtu vozidel bydlících rezidentû na území mûstské ãásti Praha 2. Souhrnn pfiehled parkovacích kapacit v mûstské ãásti Praha 2 Kapacita PM noc Kapacita PM den Hromadné garáïe MOZ Vnitrobloky MOZ CELKEM NOC CELKEM DEN Odhad poãtu vozidel bydlících rezidentû Nav ení parkovacích kapacit realizací ZPS 436 Kapacita PM po nav ení Ing. Karel Chramosil, ãlen rady (Zdroj: studie mûstské ãásti Praha 2) Nízkopodlažní tramvaje jezdí od března na území Prahy 2 obou linek symbolem vozidla pfiepravujícího osobu tûïce postiïenou nebo osobu tûïce pohybovû postiïenou. Stejn m symbolem jsou nízkopodlaïní tramvaje oznaãeny i na pfiední ãásti vozu. Garantované spoje pomáhají v cestování mûstskou hromadnou dopravou po Praze pfiedev ím cestujícím se sníïenou schopností orientace a pohybu, ktefií jejich provoz velmi oceàují. Nová vozidla umoïàují snadn nástup i v stup nejen cestujícím s omezenou moïností pohybu, ale také maminkám s dûtsk mi koãárky. Tramvajové linky ã. 3 a 24 Foto: DP pomohou tûmto osobám zejména v pfiesunu na Karlovo námûstí, kde navazují na nízkopodlaïní autobusov spoj linky ã. 291, která spojuje zdravotnická zafiízení sídlící v oblasti Karlova. Garance spoãívá v tom, Ïe oznaãen spoj bude vïdy zaji Èován nízkopodlaïním vozidlem. V souãasné dobû pfiipravujeme ve spolupráci s dopravním podnikem a organizací ROPID zafiazení nízkopodlaïní tramvaje na linku ã. 22. Starostka Jana âernochová jiï v tomto smyslu adresovala obûma organizacím dopis s oficiální Ïádostí mûstské ãásti Praha 2. V tomto roce se také chystá zavedení bezbariérového nástupi tû ve stanici Albertov a roz ífiení nástupního ostrûvku ve stanici Na Moráni. Ing. Karel Chramosil (ãlen rady, ODS)

4 04_2007.qxd :10 Str. 7 Jednou větou Matefiské centrum v Korunní 60 zve maminky na matefiské dovolené a jejich dûti na dal í pohádku v rámci projektu podporovaného Mâ Praha 2: v úter 24. dubna zahraje Hana Vofií ková z Chocnû miniaturní pfiedstavení Ofií ková chaloupka (od 10:15 a od 11:00); více na Mûstská knihovna v Praze, poboãka Ostrãilovo nám., zve 12. dubna od 19:00 na pfiedná ku z cyklu Historické podveãery v knihovnû PamûÈ hor; pfiedná et bude prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., profesor ãesk ch dûjin na FF UK. Klub skalniãkáfiû Praha pfiipravil ve dnech kvûtna tradiãní 38. májovou v stavu skalniãek v areálu na Karlovû nám. vedle Faustova domu; více na Do 27. záfií mûïete v prostorách poboãky Mûstské knihovny v Záhfiebské 20 nav tívit v stavu z prací ZU Praha 10 PfieÏijí nás?; v tvarná díla mal ch umûlcû budou tematicky doplnûna o dokumenty z fondu MKP. Z pro zrakovû postiïené na nám. Míru 19 nabízí iroké vefiejnosti moïnost stravování v novû vybudované kolní jídelnû, a to od pondûlí do pátku od 11:30 do 12:10; moïnost domluvy na tel.: DÛm dûtí a mládeïe hl. m. Prahy ve spolupráci s hl. mûstem vydává jiï posedmé bro- Ïuru Mít kam jet léto 2007, nabídku letních táborû, jeï bude distribuována do v ech Z a vícelet ch gymnázií; v elektronické podobû na V ambitu Klá tera u Panny Marie SnûÏné na Jungmannovû nám. mûïete do 29. dubna nav tívit zajímavou v stavu Praha fotografická, hlásící se k odkazu Josefa Sudka; více na V loàském roce se v Mâ Praha 2 konalo 775 svateb nejen v interiéru, ale také pod ir m nebem (tfieba ve Viniãním altánu v Grébovce); letos se oãekává zv en zájem snoubencû o sobotu UÏ brzy bude dokonãena stavba kolektoru pod Vodiãkovou ulicí, kter se zaãal budovat mezi Václavsk m a Karlov m námûstím v roce 2003; po zprovoznûní budou do kaïdé budovy nad ním vést potrubí s kabely a dal ími rozvody, takïe pfii haváriích se nebudou muset rozkopávat ulice a chodníky. V tomto mûsíci se narodilo mnoho v znamn ch osobností, mj. sochafi Karel Nepra (1932); stavitel Národního divadla arch. Josef Zítek (1832); malífi a sochafi Emil Filla (1882); spisovatel a novináfi Jaromír John (1882); skladatel a hudební pedagog Jaroslav Kvapil (1892); malífi Jaroslav Benda (1882); skladatel Václav Trojan (1907); houslista Franti ek Ondfiíãek (1857). Ze zajímav ch dubnov ch událostí vybíráme: 5. dubna 1937 byl zahájen leteck provoz na starém leti ti v Ruzyni; 17. dubna 1987 byla zaloïena Letecká záchranná sluïba a 22. dubna 1947 Hanzelka a Zikmund vyjeli na svou první cestu do Afriky a Ameriky. van Jarní a letní burza Matefiské centrum pfii Farním sboru âeskobratrské církve, Korunní 60, pofiádá ve ãtvrtek 26. dubna od 13:00 do 18:00 Jarní a letní burzu dûtského a juniorského obleãení, obuvi, kolních a sportovních potfieb, kníïek a hraãek. Pfiíjem vûcí bude ve stfiedu 25. dubna od 16:30 do 18:30. Neprodané vûci si majitelé mohou vyzvednout 26. dubna od 18:30 do 19:00. âajov den pro diakonii V úter 23. dubna bude v ulicích Prahy probíhat vefiejná sbírka Diakonie âce - SKP v Praze. Od dobrovolníkû, studentû, se zapeãetûn mi kasiãkami s logem Diakonie si mûïete koupit ãaj a pfiispût tak na provoz SOS centra Denní krizové sluïby, které jiï sedmnáct let pomáhá lidem v krizov ch Ïivotních situacích. Na SOS centrum se mûïe obrátit kdokoliv telefonicky na tel.: , nebo osobnû na adresu: Belgická 22, Praha 2. Dûkujeme v em, ktefií pfiispûjí. KONTAKT na nové adrese Informaãní centrum sociálních sluïeb KONTAKT opustilo prostory, která léta ob valo v podchodu metra B na Karlovû námûstí; poãátkem února zaãalo fungovat na nové adrese ve kodovû paláci v Jungmannovû ulici. Centrum KONTAKT poskytuje bezplatné a anonymní sociální poradenství v sociální oblasti. KaÏdé pondûlí je tu vïdy od 13:00 do 17:00 a v pátek od 8:30 do 13:00 Poradna pro osoby se zdravotním postiïením. Poskytuje informace o sociálních dávkách, pfiíspûvku na péãi, o mimofiádn ch v hodách, základní informace o problematice invalidních dûchodû a kontakty na organizace a sociálnû zdravotní sluïby. KaÏdé pondûlí od 8:30 do 17:00 hodin je otevfiena Poradna pro sluchovû postiïené. Informaãní linka k sociálním sluïbám je v provozu v pondûlí a ve ãtvrtek od 10:00 do 14:00 na telefonním ãísle Podrobnosti na len Zastavte se na petanque na Vyšehradě Ve stfiedu 21. bfiezna byl na Vy ehradû, v tûsném sousedství budovy Jedliãkova ústavu a kol (V Pevnosti 4), otevfien nov prostor k posezení a odpoãinutí Koutek pana Trnky. Z finanãního daru pana ZdeÀka Trnky (na snímku první zprava) zakoupil JedliãkÛv ústav laviãky, netradiãní houpaãku pro dûti a tabule... dokonce i na malování. K vypûjãení ve vrátnici budovy ústavu jsou koule na petanque. S plochou hfii tû pro petanque pomohla firma STATUS stavební, a. s. Humpolec zadarmo a kvalitnû. Právû hfii tû bylo to poslední, co zb valo dodûlat. V první jarní den bylo symbolicky otevfieno prvním pfiátelsk m zápasem. A nyní uï nic nebrání tomu, aby se náv tûvníci v kaïd v ední den aï do veãera, v dobû otevfiení ústavu, mohli cestou kolem zastavit, odpoãinout si, posedût, pohrát si. Na tomto pozemku bylo do loàského roku skladi tû a parkovi tû jedné stavební firmy, a tak snad stojí tento skromn poãin za zmínku. Od zaãátku devadesát ch let ãím dál víc integrujeme. Zprvu to byla pfiirozená reakce na segregaãní politiku socialistick ch vládcû, postupnû se integrace stávala vládní politikou, dnes se jiï v té nejroz ífienûj í podobû vezmeme dítû s postiïením a dáme je mezi zdravé (a je tû na nû dostaneme vy í dotace) stává zaklínadlem pro leccos... Koutek pana Trnky na to jde jinak. Chceme ukázat, Ïe dûcka ãi lidé i s vût ím postiïením jsou prima lidé, fiada z nich nûco umí. A i kdyï toho moc neumí, dokáïou se podûlit o to, co mají. A tak rádi zveme zdravé lidi na koncerty skupiny the TAP TAP, do divadla na Doãasnou ejkspírovskou spoleãnost JÚ, na slaàování pfies Vltavu z Vy ehradu na Smíchov, do na eho bazénu, na na e hfii tû u koly a nyní i do na eho Koutku pana Trnky. Této podoby integrace si dnes já osobnû povaïuji mnohem více. PhDr. Jan Piãman, fieditel JÚ Nový přístup ke zvyšování úrovně bydlení Pokraãování ze str. 1 Tuto Ïádost pfiedloïí nájemník pfiíslu né správní firmû, která ji doplní sv m stanoviskem a pfiedá k posouzení mûstské ãásti Praha 2. V pfiípadû, Ïe mûstská ãást vysloví souhlas s navrhovanou úpravou, následuje dal í postup, kter je závisl na charakteru nájemního vztahu. V pfiípadû úprav bytu pronajatého za smluvní nájemné, které nezvy ují standard bydlení dle obecnû technick ch poïadavkû na v stavbu v Praze a které pouze doplàují chybûjící vybavení bytu, hradí ve keré náklady na takovou rekonstrukci mûstská ãást Praha 2. V pfiípadû, Ïe po uplynutí urãité doby nájmu bude tato doba prodluïována, bude v e nájemného stanovena jako cena v místû obvyklá, nejménû v ak ve v i dosavadního nájemného. V pfiípadû úprav bytu pronajatého za smluvní nájemné, které mají charakter nadstandardní, hradí ve keré náklady na takovou rekonstrukci mûstská ãást Praha 2 s tím, Ïe financování úprav bude dohodnuto s nájemníkem zvlá tní smlouvou, kterou je nutno uzavfiít pfied zahájením stavebních úprav a která urãí jednorázové nav ení nájemného o ãástku odpovídající nákladûm vynaloïen m mûstskou ãástí na realizaci tûchto nadstandardních úprav. Je moïné dohodnout i pfiípadn splátkov kalendáfi s tím, Ïe koneãná cena musí b t splatná do konce pfiíslu ného kalendáfiního roku. Poté se nájemné vrací na pûvodnû dohodnutou v i. V pfiípadû úprav bytu pronajatého za nájemné podléhající reïimu zákona ã. 107/2006 Sb., dfiíve oznaãované za regulované nájemné, aè uï má poïadovaná úprava charakter standardního ãi nadstandardního bydlení, hradí ve keré náklady na tuto rekonstrukcí mûstská ãást Praha 2 s tím, Ïe financování úprav bude dohodnuto s nájemníkem zvlá tní smlouvou, kterou je nutno uzavfiít pfied zahájením stavebních úprav a která urãí jednorázové nav ení nájemného o ãástku odpovídající nákladûm vynaloïen m mûstskou ãástí na realizaci tûchto nadstandardních úprav. Je moïné dohodnout i pfiípadn splátkov kalendáfi s tím, Ïe koneãná cena musí b t splatná do konce pfiíslu ného kalendáfiního roku. Poté se nájemné vrací na pûvodní v i nájemného, stanoveného dle zákona ã. 107/2006 Sb. Ve kerou nutnou administrativu potfiebnou pro získání stavebního povolení má za úkol zpracovat a pfiedloïit ke schválení pfiíslu ná správní firma. V jimku tvofií pfiíslu ná projektová dokumentace a poloïkov rozpoãet, kter je povinen se Ïádostí pfiedloïit nájemník. Ten také nese náklady spojené s pofiízením projektové dokumentace. Závûrem je nutno pfiipomenout, Ïe tyto zmûny v pfiístupu k úpravám v obecních bytech byly vyvolány jednak novelou stavebního zákona platnou od 1. ledna 2007 a dále negativními zku enostmi s dosavadními pravidly, která pfiipou tûla, a v nûkter ch pfiípadech dokonce vynucovala od nájemníkû investovat do cizího, tedy obecního majetku. Ing. Jifií Paluska, zástupce starostky (ODS) DOBRÁ ZPRÁVA: V únorovém ãísle jsme reagovali na kritickou pfiipomínku ãtenáfiky, která si stûïovala na absenci ko Û na náplavce, jinak v borném místû pro vycházky... Jak známo, tuto ãást Ra ínova nábfieïí Technická správa komunikací po rekonstrukci nechala vybavit moderními laviãkami. Oblíbenému korzu PraÏanÛ v ak donedávna chybûly právû ty odpadkové ko e. ProtoÏe vloni v prosinci TSK náplavku pronajala spoleãnosti Parking Praha, obrátili jsme se s dotazem na její zástupce. Slíbili, Ïe ko e nechají na náplavce instalovat v co nejkrat í dobû, coï se také stalo. Nyní jsou ko e umístûny po celé délce náplavky, najdeme tu i nûkolik psích a pro lodû jsou k dispozici tfii velké kontejnery na smûsn odpad. Spravující firma na náplavce nejen zaji Èuje permanentní úklid, také ji nechává hlídat ostrahou zatím estnáct hodin dennû, v letní sezonû by to mûlo b t nepfietrïitû. Text: len, foto: hra O domácím násilí se dnes díky otevfienûj í spoleãnosti více hovofií a organizace zab vající se pomocí jeho obûtem dostávají vût í prostor. Postupnû se také mûní pfiístup k tomuto problému. Zákonodárci, soudy a policie dávají jasn signál aè jiï tvorbou nov ch zákonû, které jasnûji definují toto jednání a pfiísnûji ho trestají, nebo efektivnûj í pomocí obûtem domácího násilí. Za domácí násilí povaïujeme takové jednání, ke kterému dochází mezi osobami s rodinn mi ãi osobními vazbami a kde jsou jasné role pachatel obûè. Policisté jsou kaïd den voláni k desítkám pfiípadû tzv. naru ení obãanského souïití. Pokud jde o ménû závaïné jednání jako uráïky, nadávky a drobné napadení, pfiípady se fie í pfied pfiestupkovou komisí pfiíslu ného obecního úfiadu, kde pachatel mûïe b t potrestán pokutou do v e 3000 Kã. V posledních letech policisté ohroïen m osobám pfiedávali kontakty na organizace, pomáhající obûtem domácího násilí, a na azylové domy; zároveà jim poskytovali preventivní materiály s telefonními ãísly nebo krizov mi plány pro odchod z domova. Situace, kdy domácí tyran zûstane v bytû a Ïena s dûtmi odchází hledat pomoc jinam, se nelíbila ani policistûm, více jim v ak zákon neumoïàoval. strana 4 Zákon na pomoc v boji s domácím násilím Doby, kdy v manïelsk ch poradnách dostávaly manïelky rady, aby byly na svého muïe hodnûj í, aby nemûl dûvod je bít, jsou, vûfiím, za námi. Stále více se ve spoleãnosti o problémech spojen ch s domácím násilím diskutuje a to je dobfie. Domácí násilí je totiï obzvlá È závaïné a nebezpeãné spoleãenské chování, a to mimo jiné proto, Ïe je na první pohled ãasto velmi tûïko pozorovatelné. Odborné v zkumy ukazují, Ïe roz ífiení domácího násilí je vût í, neï se na první pohled zdá. V zkumy dokládají, Ïe v âeské republice se s domácím násilím bûhem svého Ïivota setkává více neï 30 % Ïen. Jsou to vysoká ãísla. Je pravdûpodobné, Ïe bûhem svého Ïivota se kaïd z nás v nûjaké formû setká s domácím násilím nebo se o nûm dozví. DÛleÏité je vûdût, co v takové situaci udûlat, protoïe zavfiít nad problémem oãi je ta nejhor í moïná varianta. Po vzoru Rakouska a Nûmecka, kde je legislativa t kající se domácího násilí velmi pokroãilá, schválil ãesk parlament úpravu, která má pomoci obûtem. Od 1. ledna 2007 mû- Ïe b t násilník vykázán na deset dní z bytu a obûè s dal ími pfiíbuzn mi, ãasto s dûtmi, Z iniciativy sdruïení Bíl kruh bezpeãí vznikla pracovní skupina Aliance proti domácímu násilí. Její snahou bylo vytvofiit právní prostfiedí, které by efektivnûji chránilo obûti domácího násilí. Úsilí bylo korunováno úspûchem v podobû schválení zákona ã. 135/2006 Sb., kter mûní legislativu v oblasti ochrany pfied domácím násilím. S úãinností od 1. ledna 2007 má tedy Policie âr oprávnûní rozhodnout o vykázání ze spoleãného obydlí a zákazu vstupu do nûj, obsaïené v 21a aï 21d zákona ã. 283/1991 Sb, o Policii âr, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû. Dospûje-li policista etfiením k pfiedpokladu, Ïe po jeho odchodu dojde k eskalaci násilí a útoku na Ïivot, zdraví ãi svobodu ohroïené osoby, mûïe rozhodnout o vykázání násilné osoby. Ta pak bude muset na deset dnû opustit spoleãné obydlí na dodrïování tohoto rozhodnutí má dohlíïet policie. Policisté mají moïnost hlá ení o pfiípadech domácího násilí odesílat na intervenãní centra. Ta by pak mûla neprodlenû kontaktovat ohroïené osoby a poskytnout jim sociálnûprávní poradenství a psychologickou pomoc. Nezbytná je také koordinace spolupráce mezi orgány sociálnû právní ochrany dûtí, zdravotnick mi zafiízeními, policií a soudy. nprap. Ladislav Beránek, Policie âr, obvodní fieditelství Praha II Domácí násilí není soukromá věc První dva kvûtnové t dny Perucká Chopinova/Krkono ská Lond nská Mánesova Na Kozaãce mûïe zûstat v pûvodním prostfiedí. Násilník si tak nemûïe vylít zlost na obûti kvûli nepfiíjemné náv tûvû policie. Obûti je nabízena psychologická i právní pomoc. Vûfiím, Ïe pfií tí novela po vzoru Rakouska bude poãítat i s psychologickou ãi psychiatrickou pomocí pro násilníka, kterého lze chápat jako obûè du evní poruchy. To, co se dûje za dvefimi bytu, není moïné vnímat jako soukromou vûc. Z psychologie je známo, Ïe ãlovûk, jenï je obûtí domácího násilí, se velmi ãasto identifikuje s násilníkem, kterého omlouvá. ObûÈ si i bere útoky za vinu, a tak není schopna násilníka bez pomoci opustit. Lidé, ktefií jsou obûtí, potfiebují na i podporu, aby mûli dost odvahy obrátit se na pro kolené a kvalifikované poradkynû ve specializovan ch poradnách, jako je napfi. ROSA (tel.: ). Z médií známe klasick model domácího násilí, kdy manïel je agresor, kter provádí fyzické útoky proti své manïelce, jeï je obûtí. Variant domácího násilí je více, agrese mûïe b t i ekonomická, sexuální ãi pouze psychická. A obûtí nemusí b t vïdy partnerka. Domácí násilí je pácháno i mezigeneraãnû a ãastou obûtí je senior ãi seniorka, ktefií mají velmi omezené moïnosti, jak se bránit. Podle v zkumû jsou v ojedinûl ch pfiípadech obûèmi i muïi (cca na 20 t ran ch Ïen jeden t ran muï): pro nû je situace ãasto spoleãensky je tû sloïitûj í, protoïe se obecnû nepfiedpokládá, Ïe by muï mohl b t obûtí násilí. Celá situace navíc podr vá samotnou psychiku muïe, moïné pfiiznání situace totiï nabourává jeho vïitou pfiedstavu o silném, dominantním a nebojácném muïství. K domácímu násilí není moïné se stavût tak, Ïe ho budeme povaïovat za soukromou ãi okrajovou vûc. Lidé, ktefií se s ním setkali, vûdí, Ïe t rání, které je ãasto dlouhodobé, dûlá doslova ze Ïivota peklo. Buìme my, ostatní, ochotni podat pomocnou ruku, aï bude potfieba. Michal Uhl, ãlen ZMâ (Strana zelen ch) Přivítejte jaro s Komwagem na nám. Míru Komunální sluïby zaãíná vût ina PraÏanÛ vnímat aï v situacích, kdy není v e, jak má b t. Kdo z nás si nev imne, Ïe v ulici pfietékají nevyvezené popelnice? Kolik fiidiãû nerozãílí popeláfiské auto, které jim blokuje silnici? Komunální sluïby ale nejsou pouze svoz odpadu a ãi tûní ulic, a proto jsme se rozhodli pfiedstavit vefiejnosti, co pro ni kaïd den dûláme. Na sobotu 14. dubna jsme pfiipravili na námûstí Míru zábavn program. Chceme zde pfiedstavit na i techniku, se kterou kaïdodennû pracujeme, a také sluïby, které poskytujeme. Tû it se mû- Ïete na prohlídku na ich vozû ãtyfikolku, se kterou sbíráme psí exkrementy, otestuje kaskadér Marek Matou ek. Pro dûti jsme pfiipravili nûkolik soutûïí, ale ani dospûlí nepfiijdou zkrátka. U nás v Komwagu se fiídíme my lenkou pfiiná et na im klientûm aè uï to jsou mûstské ãásti nebo soukromé subjekty ãisté fie ení. Pfiijìte se i vy pfiesvûdãit, Ïe to nejsou jen plané fieãi! V echny srdeãnû zve Michal Pára, obchodní fieditel spol. Komwag, a. s. Svoz velkoobjemového odpadu Duben Perucká Ostrãilovo nám Sarajevská/Rejskova Na Hrobci tûpánská (kostel) Vocelova Svatoplukova/Sekaninova Perucká Na Zderaze Trojanova Slavojova (park) Na Boji ti Pod Slovany (zeì) Perucká ímská/italská Sázavská 13 (zmûna) Slezská LublaÀská Upozornûní Od bfiezna 2007 je pfiesunuto stanovi tû VOK z Moravské 12 do Sázavské 13. Kontejnery jsou pfiistavovány vïdy v dopoledních hodinách prvního uvedeného dne. Po naplnûní jsou odváïeny a zpravidla jiï nové nejsou pfiiváïeny. Pfiípadné dotazy: KOMWAG, podnik ãistoty a údrïby mûsta, a. s., Perucká 10, tel.: , fax:

5 04_2007.qxd :10 Str. 8 strana 5 Osobnost Prahy 2 Anna Fárová V závûru loàského roku mûli v Galerii Langhans ve Vodiãkovû ulici Èastnou ruku. V stava Anna Fárová & fotografie byla úïasná a mnoïství náv tûvníkû prozradilo, jak si v ichni této ãeské historiãky umûní vá- Ïí. Jak by také ne. Právû ona kromû jiného pfiipravila jako první monografii o Henri Cartier-Bressonovi, zpracovala dílo Josefa Sudka a Franti ka Drtikola a také se velkou mûrou podílela na vytvofiení fotografické sbírky v UmûleckoprÛmyslovém muzeu v Praze. Anna Fárová se narodila PafiíÏi, ale maturitu uï skládala v Praze. Následovala studia na Univerzitû Karlovû, vyuãovala na FAMU a zaãala pracovat v novû zfiízeném oddûlení fotografie UmûleckoprÛmyslového muzea. Po podpisu Charty 77 dostala v povûì, zûstala, jak se fiíká, na volné noze, ale neztratila se. Psala do nejrûznûj ích prestiïních ãasopisû ve svûtû, publikovala pfieklady z francouz tiny a pfiedná ela na univerzitách ve Francii, USA a Velké Británii. Za svou práci získala mnoho vyznamenání, je i Rytífiem fiádu umûní a literatury, kniha o Franti ku Drtikolovi se stala v Nûmecku knihou roku 1986 a monografie o Josefu Sudkovi se v roce 1995 stala nejkrásnûj í knihou u nás. Paní Fárová ale také skoro cel Ïivot Ïila na dvojce. V roce 1954 jsme s manïelem, v tvarníkem Liborem Fárou, získali ateliér na pûdû domu v ulici Anny Letenské. Byl to velmi slavn dûm z roku 1905 a mûl i ateliér s velk m oknem. Pfiepsali ho na nás a já v té jedné velké místnosti odchovala obû dûti aï do první tfiídy základní koly. V roce 1961 jsme zaãali vyjednávat o v stavbû nového bytu a stali jsme se ãleny pûdního druïstva, coï pro nás byla tenkrát jediná moïnost, jak byt sehnat. Ale dívali jsme se na Hrad, bylo to skvûlé. Pak jsme se s manïelem roze li, nechal si ateliér a já vymûnila byt za podobn ve panûlské ulici. TakÏe vlastnû na Vinohradech bydlím uï pfies pûl století a mám to tu ráda. Vût inu ãasu i dnes tráví Anna Fárová v Praze, i kdyï pfied deseti roky koupila ve Slavonicích dûm, kter pojmenovala po zemfielém muïi, FárÛv dûm. Jsem pofiád aktivní, fiíká. Dokonce jsem dûdiãkou autorsk ch práv Josefa Sudka, a tak jsem tfiídila jeho pozûstalost a pfiedávala ji v znamn m ãesk m institucím, publikuji jeho dílo. A jak se jí líbí Praha dnes, kdyï mûïe srovnávat s úïasn mi pohledy slavného Mistra? Líbí se mi, pfiiznává paní Fárová. Chodili jsme tu na dïezové koncerty, s dûtmi do Divadla U HasiãÛ, ale pamatuji si ji i edivou, s opadan mi fasádami a poskládan m le ením aï to v echno ohroïovalo na Ïivotû. Dneska je uï pfiíjemnû obnovená. Líbí se mi taková, jaká je, a ráda si nûkdy zabûhnu do rûzn ch restaurací nebo do divadla. Text: Dana Frantálová, foto: Pfiemysl Fialka Den vzpomínání na oběti holocaustu Víte, jak se jmenovalo námûstí Míru za II. svûtové války? Dovedete odhadnout, kolik obyvatel Prahy 2 bylo tehdy podle norimbersk ch zákonû Ïidovského pûvodu? Zajímá vás, kde bydleli a co se s nimi za II. svûtové války stalo? âeská unie Ïidovské mládeïe, Institut Terezínské iniciativy a Nadaãní fond obûtem holocaustu pofiádají 15. dubna na námûstí Míru od 13 do 17 hodin pietní akci Jom ha- oa. Akce je urãena iroké vefiejnosti: pfiijìte si alespoà na chvíli symbolicky pfiipomenout obûti oa a podílet se na ãtení jejich jmen. Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky Jom ha- oa ve ha-gvura, je dnem, kdy se prostfiednictvím obãansk ch a náboïensk ch obfiadû vzpomíná na památku esti milionû zavraïdûn ch Ïidovsk ch obûtí i na Ïidovské hrdiny bojující proti nacistûm. Tento vzpomínkov den pfiipomíná zahájení povstání ve var avském ghettu v roce 1943, podle pohyblivého Ïidovského kalendáfie 27. nisanu, kter letos pfiipadá na 15. dubna. Pfiipomínání holocaustu se v ãesk ch zemích dosud vût inou odehrávalo mimo oãi vefiejnosti. Hlavní památníky se nacházejí buì na místû pronásledování (pfiedev ím Památník Terezín), nebo v objektech Ïidovsk ch obcí (památník v praïské Pinkasovû synagoze), nikoli v ak v centrálních místech velk ch mûst. I proto je dûleïité, Ïe se pfiipomínka Jom ha- oa koná letos jiï podruhé na námûstí Míru, na vefiejném místû, které není kromû osudû zdej ích Ïidovsk ch obyvatel pfiímo spojeno s holocaustem. Není urãena pouze pozûstal m obûtí nebo ãlenûm Ïidovsk ch obcí, ale v em, kter m není památka oa lhostejná. Marie Skálová, Nadaãní fond obûtem holocaustu Velikonoce aneb Je co slavit? VáÏení a milí ãtenáfii, mám pfied sebou úkol napsat velikonoãní zamy lení. Je to úkol sloïit, protoïe kaïd ãtenáfi nemûïe b t stejnû osloven. V posledních letech se nám zaãaly objevovat jako houby po de ti rûzné spolky, které kfiísí lidové a zapomenuté tradice, a ani na e velké mûsto není toho v jimkou. Problém je ten, zda vûbec víme, co tûmi zvyky na i pfiedkové vyjadfiovali, a zda je tedy pfiípadné je kfiísit. VÏdyÈ na e kultura a civilizace se tak rychle vyvíjí! Existuje-li nûco jako pokrok, pak musíme peãlivû studovat pfiedev ím svoji minulost a také ji pfiijmout. Velikonoce jsou svátky jarního období. MÛ- Ïeme je nahlíïet jako svátky jara, probuzeného Ïivota a jako dal í poãátek nekoneãného kolobûhu pfiírodního dûní. Z hlediska ãasového horizontu nám to mûïe staãit, protoïe víc neï pfiedat Ïivot dal í generaci nemûïeme. Ale tím se nám smysl lidské existence zcela nenaplní. MÛÏeme Ïít pfiirozenû mravnû, tedy rozumnû, a usilovat o koneãné blaho pod sluncem a hvûzdami, ale ani to nás zcela neuspokojí. NaráÏím zde na rozdíl mezi pohanstvím a kfiesèanstvím, mezi tím, co je pfiirozené a co je nadpfiirozené. Kdyby nebylo pfiirozeného, nebylo by ani nadpfiirozeného. To druhé vychází z prvního. Ale naopak to nejde. Paradoxem kfiesèanství je víra v Ïivot, kter, má-li b t zachován, musí b t zniãen. To je ale z pfiirozeného hlediska nesmysl! Pohansk ideál je rozumnost. Chcete-li Ïít zdravû, nakupujete biopotraviny. Chcete-li b t spravedliv a dát kaïdému, co mu patfií, podporujete fair trade. To jistû nemá nic spoleãného s hedonismem a je to rozumné. Chcete-li ale praktikovat kfiesèanství, pak to znamená pfiijmout tfii mystické ctnosti, kter mi jsou víra, nadûje a láska, jeï ãlovûk dostává jako nerozbalen dárek pfii kfitu. To jsou ctnosti nerozumné. Víra je pfiesvûdãení o vûcech, které smysly nevnímáme. Nadûje doufá, i kdyï jsou vûci beznadûjnû ztracené, a láska znamená, Ïe se odpou tí, co je neodpustitelné. Vypadá to, Ïe takové ctnosti jsou pro ty, ktefií uï jsou ztraceni. Pohanství hledá potû ení v tom, Ïe se kaïdé já nekoneãnû roz ífií. KfiesÈanství hledá radost v tom, Ïe své já zredukuje témûfi na nulu. V tom je smysl onoho velikonoãního paradoxu: aby mohl vzejít nov Ïivot, musí ten star odumfiít. NemÛÏeme se, slovy K. G. Chestertona, vrátit k ideálu rozumnosti a zdraví, neboè lidstvo objevilo, Ïe rozum nevede ke zdraví. NemÛÏeme se vrátit k ideálu p chy a potû ení, neboè lidstvo objevilo, Ïe p cha nevede k potû ení. Velikonoce nejsou smutné svátky, aãkoliv nám váïnost tématu, na rozdíl od Vánoc, tak mûïe pfiipadat. Jsou to svátky Ïivota, a tedy radosti. A v echny ty zvyky a obyãeje jen ukazují na to, Ïe z pfiirozenosti, chcete-li pohanství, se roste k oslavû Ïivota, a to je podstata kfiesèanství. Îivot ve své plnosti je nekonãící radost. Té se ale dosahuje obûtí, kdy nûco ztrácím, abych získal. AÈ uï budete o tûchto Velikonocích jen barvit vajíãka, aè se budete procházet po probouzející se pfiírodû nebo budete symbolicky rozsvûcet velikonoãní svíci, pamatujte na to, Ïe jde o oslavu Îivota, kter smrtí nekonãí. Pfieji v em ãtenáfiûm a obyvatelûm Prahy 2 radostné Velikonoce! Gereon T. BiÀovec, faráfi od sv. Ludmily Tajuplná zákoutí: Novoměstské hradby Není mnoho obãanû nebo náv tûvníkû Prahy 2, ktefií zabloudí na horní konec parku Folimanka pod Novomûstské hradby. Pravidelní náv tûvníci, ktefií na dolní louce u Botiãe venãí svoje psy, ãasto ani netu í, jak podivuhodn svût se skr vá vysoko nad nimi v hustém kfioví. Stejnû tak náv tûvníci areálu na Karlovû ãasto nevûdí, co se skr vá za hradbami. A pfiitom je to tak snadné. Staãí buì odboãit na vy lapanou cestu z cesty spojující horní a dolní konec parku Folimanka pod Nuselsk m mostem smûrem ke hradbám, nebo sejít z Karlova po nûkolika schodech. Hned jsme v jiném svûtû. Polodivok a nepfiíli upraven park s cestou podél hradeb, která vede po vrstevnici smûrem pod ruinu domeãku na hradbách (Horská 4), láká k prozkoumání. Ti, ktefií netrpí strachem z v ek, mohou pokraãovat po ochozu vedoucím od úpatí hradeb. Postupnû se díky sniïujícímu terénu dostanou do docela dech beroucí v ky a budou se tisknout k rekonstruované zdi opevnûní stále pevnûji. Na horním hfiebenu nad Folimankou a tûsnû u paty hradeb jsou stále je tû patrné zbytky pûvodního oplocení a dal ích staveb, které tam snad nûkdy v 19. století vyuïíval klá ter na Karlovû nebo jeho nájemci. V terénu jsou zbytky staveb jen obtíïnû znatelné. MoÏná toto území znají rybáfii. Biologick odpad, kter tam po desetiletí a moïná sto let pfies hradby odkládali v ichni, se promûnil ve velmi kvalitní humus, kde se dafií rousnicím. BohuÏel, v poslední dekádû se i tento divok cíp Prahy 2 zmûnil. Pfies hradby nyní nelétá pouze biologick odpad, ale pfiedev ím igelity, ta ky, zniãené vybavení parku nebo dal í odpad, kter do pfiírody nebo do parku nepatfií. Svoji ruku k dílu pfiidají také mnozí bezdomovci: nejen v letním období v této ãásti parku pfiespávají a z igelitû, plachet nebo z toho, co najdou na ulici, si zde obãas staví svoje kutlochy veãer na nasbíran ch matracích popíjejí svoje pivo nebo krabicové víno. Nûkdy po setmûní to je trochu o strach, jindy je to spí e lítost nad zpackan m Ïivotem. Chcete-li se podívat na divoãinu Prahy 2, vezmûte si pevné boty a vyrazte na horní konec Folimanky pod Novomûstské hradby. Uvidíte metropoli a Prahu matku mûst z trochu jiné perspektivy. A mûïete potom pfiejít po schodech pfies hradby a podívat se do nedaleké divoãiny nad Albertovem, nakouknout do zahrady Ztracenka nebo sejít na Albertov a po dal ích schodech vyjít smûrem ke kostelu sv. Apolináfie. PÛjdete-li tam veãer, naskytne se vám nádhern pohled na tento osvûtlen kostel. DobrodruÏnûj ím nebo romantiãtûj- ím povahám to urãitû stojí za chvilku ãasu. Radim Perlín, ãlen ZMâ (SNK Evrop tí demokraté) Dopis z námûstí Míru VII PraÏsk svût mého dûtství mûl stfied na námûstí Míru a byl ohraniãen Václavsk m námûstím, Riegrov mi sady, Florou, Sborem ãeskoslovenské církve a ulicemi Slovenskou, Francouzskou a Bûlehradskou. Václavské námûstí byla brána do velkého svûta, v Riegráku jsme sáàkovali, na Floru jsem chodila na soukromé hodiny nûmãiny k paní profesorce Puchmajerové, do Sboru jsme chodily s maminkou a babiãkou, na Slovenské jsme bruslili. Francouzská a Bûlehradská byly jakési pfiirozené, nepsané hranice v jimeãnû jsme se za nû vydávali na v pravy, a to bylo pokaïdé trochu vzru ující, jako cesta do ciziny. Je tû dnes jsem schopna vybavit si onen chvûjiv, dobrodruïn pocit, kdyï zajdu tfieba do Grébovky nebo na Folimanku. âasem jsem se dostala nejen do opravdové ciziny, ale i na planetu Amerika, kde mû zpoãátku obãas napadalo, Ïe âeskoslovensko je moïná jen v plod mé fantazie. (Poznámka pro mlad í generace: tehdy se transatlanticky telefonovalo pfies operátora a slovo internet neexistovalo.) V roce 1972 pfii el do kin film Jatka ãíslo 5, podle románu Kurta Vonneguta, a mezi âechoameriãany se rychle rozneslo, Ïe ãásti filmu byly natoãeny v Praze na Starém Mûstû. V ichni jsme se hrnuli do biografu a sledovali jsme ty zábûry v uïaslém vytrïení. Slab í povahy slzely dojetím. KdyÏ jsem se po letech vrátila, vidûla jsem najednou svût svého dûtství jin ma oãima. Stará historická Praha se mi vïdycky moc líbila, ale Vinohrady byly jen takovou nenápadnou kulisou. A teì najednou jsem chodila ulicemi v uïaslém vytrïení a to prosím pfii tûch prvních nav tíveních byly fasády je - tû bol evicky u mudlané. Dodnes pfii sv ch vinohradsk ch pochûzkách ãasto pfiibrzdím a zaãnu se kochat díváním kolem, je to pastelová pastva pro oãi. A taky mi v zimních veãerech lahodí kontrast mezi tepl m osvûtlením Vinohradského divadla a chladnou elegancí svaté Ludmily K tomuto dopisu mû inspirovala diskuse kolem projektu Národní knihovny. Vût ina pfiíspûvkû jsou sice citové v kfiiky, namy lené suverénnosti nebo osobní podpásovky, ale sem tam se v té kakofonii najde inteligentní postfieh ãi názor. Já sama je tû nevím nûkdy mi ta chobotniãka pfiipadá docela pûkná, jindy ohavná. Snad kdyby byla napûl skrytá mezi stromy, byl by to zajímav pfiírodní útvar. Ale pro dûti za pár desetiletí to moïná bude uï jen nenápadná kulisa. Jifiina Rybáãková Vinohradsk malífi Petr Vránek V galerii Café lechta vystavuje od 11. dubna do 10. kvûtna svá díla malífi a ilustrátor Petr Tomá Vránek. Ilustroval nûkolik knih a ãlánky rûzného Ïánru a také se vûnoval kreslenému humoru: je autorem nûkolika sbírek. Petr T. Vránek zaloïil v tvarnou skupinu Struktura. Od konce 70. let se úãastní i rûzn ch happeningov ch a bytov ch v stav. Jednou z tûchto ve své dobû velmi znám ch undergroundov ch akcí byla v stava Zírání. Od 27. kvûtna vystavuje v galerii a ãajovnû U BoÏího ml na v LublaÀské ulici. -ant- Kamenní svědkové minulosti... dům bývalé podskalské celnice Dnes zaãneme malou pfiipomínkou známé staropraïské písniãky Karla Ha lera Za vodou, za vodou, za vejtoàskou hospodou... Právû o této budovû ãp. 412 a o lidech i vûcech okolo ní si budeme vyprávût. Je to b valá podskalská celnice, poslední zbytek kdysi tak slavného Podskalí vesnice plavcû, rybáfiû, vorafiû a obchodníkû s dfiívím, existující jiï na sklonku 12. století. Právû zde se dfiíví, dováïené do Prahy formou vorû, proclívalo. JelikoÏ clo bylo ãasto vybíráno v naturáliích, to jest ve dfievû, které bylo z vorû vytínáno, vznikl název místa Na V toni, a ten se zachoval dodnes. První ãást tohoto malebného a rázovitého koutu staré Prahy byla zniãena v 70. letech 19. století pfii úpravách podskalského pfiedmostí po v stavbû dne ního mostu Franti ka Palackého. Dal í ãásti Podskalí postupnû mizely pfii stavebních úpravách vltavského bfiehu smûrem k V toni pfii stavbû nábfieïí. Dnes nám tuto legendární praïskou ãtvrè pfiipomíná pouze objekt nûkdej í celnice. Její budova stojící nyní v mírném dolíku, tedy na úrovni pûvodního terénu je v jádru pozdnû gotická, nûkolikrát pfiestavovaná. PÛvodnû byla pouze poloviãní, neboè jihozápadní pfiízemní strana byla zdûná a patro tvofiil dfievûn srub. Za ãasû panování císafie Rudolfa II. byl srub obezdûn, tehdy se fiíkalo, Ïe byl dán do koïichu, takïe srubové stûny zûstaly pouze na vnitfiní stranû. DÛvodem bylo zateplení objektu a lep í ochrana pfied pfiípadn m poïárem. V roce 1671 byl nad domovní portál osazen velk znak Nového Mûsta praïského. Mûl to b t pr v raz vdûku panovníka mû ÈanÛm za stateãnou obranu Prahy pfied útoky védû v roce V roce 1709 pak na jiïní fasádu domu namaloval malífi Jan kutík sluneãní hodiny. Za práci obdrïel pût zlat ch. V pfiízemí objektu byl zfiízen prosperující hostinec, v nûmï se vorafii posilàovali po své namáhavé práci. Kolik zde asi zaznûlo plaveck ch historek, vesel ch i smutn ch, pravdiv ch i tûch o nûco ménû pravdiv ch. RovnûÏ tak se v enku domlouvaly a uzavíraly obchody vïdyè ty se patfiilo rovnûï zapít. Místo také slouïilo jako burza práce, pfied hospodou postávali momentálnû nezamûstnaní vorafii a ãekali, kdo si je najme na plavbu. Dle tradice se tak dûlo oslovením dotyãného Vem si kabát. Podle ústního podání, které si bodr podskalsk lid pfiedával z pokolení na pokolení, vejtoàskou hospodu pravidelnû nav tûvovali i vltav tí vodníci a oblíbili si zejména zdej í tancovaãky. Staré Podskalí sice zaniklo, ale upomínky na jeho dávnou slávu a historii s pietou uchovává starobyl spolek Vltavan. Jeho první valná hromada se se la 11. ãervna 1871 v dnes jiï neexistující podskalské hospodû U HejdukÛ a tento den je také platn m datem zakládajícím. Klub Za starou Prahu, jak je patrno z klubovního sborníku za rok 1910, kde je i pfiíslu ná fotodokumentace, prosazoval záchranu alespoà ãtyfi objektû asanovaného Podskalí, vãetnû návrhu jejich nové funkce. Byla to právû b valá celnice, domy ãp. 389, ãp. 411 a b val kostel sv. Mikulá e. Bohu- Ïel se tehdy podafiilo uhájit pouze zde prvnû jmenovan objekt. V zájmu objektivity dodejme, Ïe zachovány zûstaly je tû dva sakrální objekty pamatující staré Podskalí. Kostel sv. Trojice a kostelík sv. Kosmy a Damiána. Proto mohlo b t v roce 1939 na základû rozhodnutí Památkového sboru hl. m. Prahy zfiízeno v jiï rekonstruovaném objektu ãp. 412 muzeum starého Podskalí a voroplavby jako filiální ústav mûstského muzea. Muzeum Na V toni zde pod správou Muzea hlavního mûsta Prahy pûsobí dodnes. Navíc byla budova b valé celnice koncem 80. let dûkladnû zrekonstruována. V malém parãíku v tûsné blízkosti budovy b valé celnice je památníãek zahynul ch plavcû a vorafiû od J. Jifiíkovského z roku Text a foto: Eva Hrube ová TÉMA MùSÍCE Péãe o památky v Praze 2 VáÏení ãtenáfii, pfiestoïe to v kaïdodenním shonu nevnímáme, pohybujeme se dennû po území posetém historick mi památkami a architektonick mi perlami. Vût ina na í mûstské ãásti se nachází v PraÏské památkové rezervaci, zbytek v ochranné zónû této rezervace... Tato skuteãnost se mûïe zdát (a také zdá) omezující pfiedev ím investorûm a jejich zámûrûm. My ostatní jsme ale pfiedev ím rádi za krásné prostfiedí, ve kterém Ïijeme a pracujeme, i kdyï si to uvûdomujeme jen obãas. V pfií tím ãísle Novin Prahy 2 se budeme vûnovat stavu památek na území mûstské ãásti, kvalitû jejich údrïby a vyuïití pro rûzné aktivity. Napi te nám: Co si myslíte o úrovni péãe o památky v Praze 2? Jak vnímáte oïivování historick ch památek rûzn mi souãasn mi aktivitami, pfiípadnû jejich pfiestavbu v moderní objekty? Jak vnímáte moderní stavby na území Prahy 2, zaãlenûné do historické zástavby? Co je podle Vás v tomto smûru ostudou Prahy 2? Jaké nejvût í tfii perly Prahy 2 byste vytipovali, kdybyste se mûli pochlubit náv tûvû ze zahraniãí? Pi te na nebo na adresu ÚMâ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2, a to nejpozdûji do 18. dubna 2007.

6 04_2007.qxd :10 Str. 5 strana 6 Zaostřeno na Santiago v Institutu Cervantes V únoru byla v praïském Institutu Cervantes (Na Rybníãku 6) zahájena v stava Zaostfieno na Santiago, která se poprvé vefiejnosti pfiedstavila vloni v bulharské Sofii a od té doby putuje po panûlsk ch kulturních centrech po celém svûtû. V stava je v sledkem projektu Galicijského centra pro souãasné umûní (CGAC), které zadalo rûzn m umûlcûm zpracování vize mûsta Santiaga de Compostela, zachycení jeho reality. K vidûní zde jsou nejzdafiilej í exponáty ze sbírek centra. Jednotlivá umûlecká díla zachycují dva pohledy na mûsto: na jedné stranû starobylé, pfiívûtivé Santiago de Compostela s jeho katedrálou a jedineãn mi architektonick mi památkami oãima mezinárodních umûlcû, jako jsou Günter Förg, Roland Fischer nebo Gabriele Basilico; a na druhé bûïn Ïivot mûsta a jeho obyvatel, tak jak ho ztvárnily Maria Ruido nebo Karin Sander. V stava obsahuje pfieváïnû fotografie, ale také plastiky a videomateriály. Pro vefiejnost bude otevfiena do 20. dubna ve v ední dny od 13:00 do 18:00. Vstup je voln. Více na len Santiago de Compostela vidûno oãima barcelonské fotografky Montserrat Soto Na Vinohradech bude hrát loutkové divadlo Po mnoha letech mohou dût tí diváci na Vinohradech opût nav tívit loutkové divadlo. Od Velikonoc ho najdete v Jugoslávské 16. A protoïe bude hrát kaïdou sobotu a nedûli od 15:00 a od 16:00 v galerii Domu porcelánu, dal mu jeho majitel jméno Cibuláãek. Lze si objednat i pfiedstavení pro M a Z ve kolních dnech (tel.: , ). Toto komorní divadélko o kapacitû 50 míst bude zamûfieno na tradiãní ãeské loutkové pohádky. Mohou ho nav tûvovat dûti uï od dvou let. Hereck soubor není velk pût zamûstnancû a majitel divadla, Mgr. Jan Vanûk, kter se vûnuje v robû loutek a loutkovému divadlu uï ãtvrt století. Má velkou zásluhu na tom, Ïe i dûti daleko od âech znají na e pohádky: v pûti zemích, od Thajska po Mexiko, zaloïil pfied rokem na svém umûleckém turné âeská loutková divadla, která diváky v dalek ch zemích seznamují s ãeskou loutkovou klasikou. Divadelní sezonu zaãne Cibuláãek ve dnech 7., 8. a 9. dubna premiérou âervené Karkulky. Na kvûten zde chystají Perníkovou chaloupku. A po prázdninách se malí náv tûvníci mohou tû it na Karafiátovy Brouãky. van Čím právě žije Sokol Královské Vinohrady Spolek Sokol oslavil pfied mûsícem 145 let své existence. Dal í v znamnou událostí je skuteãnost, Ïe pfied 60 lety byla budova sokolovny vrácena zpût na í jednotû. K tûmto dvûma v roãím se T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady rozhodla uspofiádat tûlocviãnou akademii, na které se pfiedstaví cviãenci v ukázkách v ech oddílû, od nejmen ích dûtí aï po seniory. Akademie se koná 19. dubna v 17:30. V ichni jsou srdeãnû zváni. A co se v poslední dobû v na í jednotû událo? V lednu jsme uspofiádali pro nejmen í dûti t denní lyïafisk zájezd na sokolskou chatu Severák v Jizersk ch horách. Snûhu sice moc nebylo, ale nuda to rozhodnû také nebyla. Koncem ledna se na e mlad í a star- í Ïákynû zúãastnily závodu nazvaného Teamgym a umístily se na pfiedních místech; soutûïily ve skoku na trampolínû, akrobacii a pódiové skladbû. Velkého úspûchu dosáhli i chlapci v listopadové soutûïi nazvané Sletgym obsadili první místo. Poãátkem bfiezna jsme pofiádali karneval pro dûti souãástí programu byla mj. ukázka cviãení na motivy âajkovského baletu ípková RÛÏenka. V bfieznu také loutkov soubor jednoty uspofiádal pfiedstavení pro dûti. Koncem mûsíce nás ãlenové z oddílu mlad ího a star ího Ïactva reprezentovali na soutûïi nazvané Memoriál Vládi Straky a dûvãata se zúãastnila pfiehlídky pódiov ch skladeb. S pfiicházejícím jarem nás toho ale ãeká mnohem více. Hned 3. dubna pofiádáme pro dûti z oddílû rodiãû a dûtí a pfied kolních dûtí hodinu cviãení s rodiãi s rûzn mi soutû- Ïemi a mal m pfiekvapením. Oddíl pfied kolních dûtí se 14. dubna zúãastní praïského kola závodû v gymnastice dûti budou závodit v pfieskoku, akrobacii a na laviãce. V tent Ï den se zúãastní dûvãata z oddílû mlad ích a star ích ÏákyÀ opût pfiehlídky pódiov ch skladeb. Pro irokou vefiejnost pofiádáme 15. dubna akci s názvem Hledání Ferdy Mravence. ZmiÀovaná slavnostní akademie nás ãeká 19. dubna. A ve dnech dubna probûhne praïské kolo závodû ve v estrannosti (gymnastika, atletika, plavání) pro mlad í a star í Ïactvo, dorost a dospûlé. Podrobnûj í informace najdete na nebo na nástûnkách pfied budovou jednoty, Polská 2. Za cviãitele v estrannosti T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady Darina Tvrdíková PSI V MUZEU: V Muzeu Policie âr na Karlovû byla 13. bfiezna slavnostnû zahájena v stava fotografií Miloslava Novotného Psi kamarádi pfiátelé. VernisáÏ zahájila kouzeln m projevem fieditelka muzea PhDr. Marcela Machutová, ze své lásky ke psûm se vyznal herec Václav Vydra a svou pfiítomností ji ozdobila první ãeská vicemiss 2006 Mirka Ko Èanová. Nechybûla ani ukázka neuvûfiiteln ch dovedností svûfiencû Centra v cviku psû pro postiïené Helppes. Ale nejvût- ím záïitkem jsou samotné fotografie. Nelze neï obdivovat umûní a trpûlivost jejich autora (na snímku v Ïivé diskusi s V. Vydrou). Zachytit nûco tak Ïivého a Ïivelného jako je pes, a navíc tak krásnû, to musí b t opravdu kum t. Pokud jste tedy kamarádi a pfiátelé psû, nenechte si tuhle v stavu ujít. Bude otevfiena do 6. dubna. Text a foto: vla Unikátní portrétní galerie Vyšehradské kapituly (VII.) Franti ek Koãí ( ) V Mariánském salonku Nového dûkanství je umístûn portrét knûze energického vzezfiení, drïícího v rukou plán prûãelí sídla dûkanû Vy ehradské kapituly. Je na nûm vyobrazen kapitulní dûkan Franti ek Koãí, rodák z malé osady Chaloupka poblíï Berouna. Franti kûv otec byl havífiem: pfiesto ale chlapci, kter od raného mládí prokazoval v razné malífiské nadání, umoïnil studia. Na Akademii byl Ïákem Franti ka Tkadlíka a pozdûji Antonína Mánesa; mimofiádné studium ukonãil poté, co zde oba jeho uãitelé pfiestali pûsobit. V roce 1842 ho nacházíme mezi praïsk mi seminaristy, knûïské svûcení pfiijal v roce Na své první umístûní si ale musel rok poãkat. Nejprve zastával kaplanské místo ve Stfiíbfie, pak v Jesenici (tehdy mu zemfiela matka, ke které velmi lnul). V roce 1853 se Koãí koneãnû doãkal vlastní farnosti na Sázavû. Ode el tam hlavnû proto, aby mohl ve vlastní domácnosti peãovat o otce. Po tfiech letech zaãal z vlastní iniciativy a za pomoci farníkû opravovat vyhofiel farní kostel. Jeho práce motivovala vlastníka sázavského panství Tiegela z Lindenkronu, aby kolem roku 1860 zaãal s opravami zámku, tedy b val ch budov sázavského klá tera. Kromû toho byla dokonãena oprava fary a farního kostela (b valého klá terního). Z Koãího iniciativy byla v Sázavû také napfi. zfiízena základní kola, postaral se i o stavbu nové silnice. Takové v sledky nezûstaly ov em bez pov imnutí: byl zvolen do okresního zastupitelstva Dne 21. ledna uplynulo 120 let od narození první ãeské sochafiky Karly Vobi ové- Îákové, mj. autorky sochy Eli ky Krásnohorské na Karlovû námûstí. Po absolvování Sochafisko-kamenické koly v Hofiicích v Podkrkono í u profesora Quido Kociána pfiechází Karla Vobi ová na Umûlecko-prÛmyslovou kolu do Prahy do ateliérû Josefa DrahoÀovského, Bohumila Kafky v Uhlífisk ch Janovicích, pracoval v âeské národní stranû. Franti ek Koãí v ak postupoval i v církevních funkcích. Roku 1867 se stal ãernokosteleck m vikáfiem a o dva roky pozdûji byl zvolen kanovníkem Vy ehradské kapituly. Pfiedcházela ho povûst cílevûdomého, se stavební problematikou dobfie obeznámeného knûze, kter mûl kromû toho i pomûrnû bohaté zku- enosti v národním politickém Ïivotû. A takov byl v té dobû na Vy ehradû zapotfiebí. JiÏ v roce 1871 je zvolen finanãním administrátorem in temporalibus. Hospodáfiství kapituly záhy pozdvihl a uãinil fiadu racionalizaãních a Stanislava Suchardy. Studuje v Mnichovû a u profesora Antona Hanaka ve Vídni. V roce 1921 a 1924 pfiijíïdí jako studentka k Mistru Emile Antoinu Bourdellovi do PafiíÏe. V roce 1928 byla jako první ãeská Ïena sochafika vyznamenána cenou Akademie vûd a umûní. Z fiady podobizen, které Karla Vobi ová vytvofiila, jmenujme alespoà bronzové poprsí spisovatelky, básnífiky a libretistky Eli ky Krásnohorské pro panteon Národního muzea, bustu Charloty Garrigue Masarykové pro PafiíÏ provedenou v mramoru, pro Národní divadlo bronzovou podobiznu hereãky Marie Laudové-Hofiicové, pro Tyr Ûv dûm v Praze portrét Renaty Tyr ové z rûïového mramoru, pro Památník národního písemnictví na Strahovû bronzovou podobiznu básníka Josefa Hory ãi mramorové poprsí Fráni rámka pro mûsto Sobotka. V roce 1931 po vítûzství v soutûïi sochafika vysekala z bílého rumunského mramoru pomník spisovatelky a básnífiky Eli ky Krásnohorské na Karlovû námûstí. Její plastika Réva z carrarského mramoru zdobí park Na Kampû. Mnohé její plastiky je moïné spatfiit také na Vy ehradském hfibitovû. Îivotním dílem akad. sochafiky Karly Vobi- ové je náhrobek svatého Vojtûcha pro chrám svatého Víta na PraÏském hradû toto souso í, které získalo v roce 1937 první cenu v soutûïi obeslané na imi pfiedními opatfiení: zru il napfi. tzv. deputátní dvûr na Vy ehradû a pfiestavûl ho na byty pro zamûstnance, postavil ãtyfii nové kanovnické rezidence vãetnû reprezentativního Nového dûkanství. Z dne ního pohledu v ak vystupuje do popfiedí skutek, kter Franti ka Koãího zapsal do historie skuteãnû zlat m písmem. Jde o památku na Vy ehradû pravdûpodobnû nejvzácnûj í o románskou rotundu sv. Martina. Byla zru ena za Josefa II., devastována vojensk m erárem a od roku 1850 pfiemûnûna na byty. PÛvodnû mûla b t zbofiena. Koãí zaãal o jejím odkoupení jednat s vojenskou správou ihned po svém ustanovení hospodáfisk m administrátorem. Teprve v roce 1875 byla rotunda vykoupena a v roce 1878 zaãala její nákladná rekonstrukce do dne ní podoby. Za jeho vlastní peníze byla v bazilice napfi. vyzdobena kaple sv. Franti ka, pofiízena kazatelna, zakoupeno 12 vzácn ch svícnû pro hlavní oltáfi a zaplacen cyklus maleb ze Ïivota sv. apo tola Pavla v presbytáfii. V roce 1888, po úmrtí tehdej ího kapitulního dûkana Jana Berkovce, byl Franti ek Koãí zvolen dûkanem kapituly. Úãastnil se dále budování Vy ehradu. Poslední ãtyfii roky Ïivota byl v ak vût inou v dûsledku váïné choroby upoután na lûïko. Nemohl se zúãastnit ani slavnostního otevfiení chrámu 29. ãervna Své nemoci podlehl 14. února Pohfiben byl ke sv m spolubratrûm do nové kapitulní hrobky na Vy ehradském hfibitovû. Text: JUDr. Jan Kotous, foto: archiv Vy ehradské kapituly Před 120 lety se narodila první česká sochařka Karla Vobišová ZU Ilji Hurníka pofiádá pfiijímaãky Základní umûlecká kola Ilji Hurníka je jedinou kolou svého druhu v mûstské ãásti Praha 2. Vefiejnosti je známa jako kola nabízející kvalitní úroveà v uky, mnohokrát potvrzenou ocenûními v soutûïích, pfiehlídkách, v stavách ãi festivalech u nás i v zahraniãí. Dosahované v sledky ÏákÛ svûdãí o schopnosti pedagogû objevovat a rozvíjet talent nadan ch dûtí ve v ech umûleck ch oborech. Pfiíprava do hodin v uky v ZU je svou pravidelností znamenit m stavebním materiálem pfii budování charakteru a kultivaci osobnosti. Dûti, zvyklé od útlého dûtství na systematickou práci byè zábavnou formou se po letech stávají úspû n mi studenty, aè uï si zvolí jak koliv obor. kola pfiijímá Ïáky od pûti let. Více informací na nebo na v vûskách koly. Pfiijímací zkou ky pro kolní rok 2007/2008: 14. a 16. kvûtna 2007 (pondûlí a stfieda) od 14:00 do 17:30. Ve Slezské 21 pro HUDEBNÍ, V TVARN a LITERÁRNù DRAMATICK OBOR a v Dittrichovû 9 pro TANEâNÍ OBOR. umûlci, je pfiipraveno k pfievedení do bronzu; pro dlouhodobû nepfiíznivé okolnosti k tomu v ak zatím nedo lo. Je to velik dluh na í pfiední sochafice a také ná národ je o tento jedineãn monument o izen. Po cel Ïivot spolupracoval s Karlou Vobi ovou její manïel a spoluïák z Hofiic Josef Îák, spoleãnû sekali sochy do kamene a dfieva. Text a foto: Karel Îák, syn Začaly oslavy půlstoletí Gymnázia Botičská Leto ní první jarní veãer patfiil Národní dûm na Vinohradech v em, ktefií jsou nûjak m zpûsobem spojeni s Gymnáziem Botiãská. Konal se zde totiï slavnostní galaveãer u pfiíleïitosti jeho padesát ch narozenin. Kromû pûveck ch, divadelních a taneãních vystoupení studentû, absolventû a pedagogû se úãastníci veãera mohli seznámit s prûbûhem historie i Ïivota tohoto kolského ústavu. Jedním z pfiedná ejících byl i b val starosta Mâ Praha 2 Mgr. M. Basch, kter pûsobil po urãitou dobu také v pedagogickém sboru nynûj ího gymnázia: spolu s M. Dvorskou uvedli téma Z historie koly... Nejlep í úãastníci vypsan ch kategorií o cenu Botiãského tukana (Botiãsk klan, Gymnaziální nej..., Letitá odhalení, Husarsk kousek a Nejvût í záïitek z gymnázia) pfievzali v prûbûhu veãera od znám ch absolventû Gymnázia Botiãská dûkana 1. LF UK prof. MUDr. T. Zimy, CSc., éfky Státní opery Praha I. Îádné a prezidenta âeské lékafiské komory PharmDr. L. Chudoby, spisovatele a redaktora P. Augusty, prorektora âvut doc. Ing. M. Pavlíka, CSc., scénáristky L. Koná ové a velvyslance âr v Itálii RNDr. Vl. Zavázala, CSc. hodnotné ceny. Sálem znûl hlasit potlesk a ovace, srdeãn smích vzbuzovalo promítání historick ch fotografií, vtipné komentáfie prûvodcû veãera i oblíbené písnû z 50. a 60. let minulého století. Bylo zkrátka vidût, Ïe se v ichni opravdu dobfie bavili. K padesátinám vydalo gymnázium Almanach, kter obsahuje nejen historii, pfiehled úspûchû a aktivit, ale i literární a v tvarné práce studentû. Uvádí se v nûm, Ïe s letos slaven m v roãím to není tak jednoduché: dne ní Gymnázium Botiãská (GB) vzniklo ve kolním roce 1956/1957 jako Stfiední v eobecnû vzdûlávací kola (SVV ), ale teprve od roku 1957/1958 sídlí v nynûj í budovû v Botiãské 1. V sobotu 16. ãervna se sejdou absolventi a profesofii GB. Úãastníci si budou moci prohlédnout v stavu Perliãky z historie i souãasnosti ze zapûjãen ch fotografií a jin ch zajímav ch pfiedmûtû, která bude instalována v kvûtnu a v ãervnu na chodbách gymnázia. Podrobné informace o historii a oslavách v roãí gymnázia naleznete na Text: van, foto: Milo Rasocha

7 04_2007.qxd :10 Str. 4 strana 7 Z s roz ífienou v ukou jazykû Fakultní kola Pedagogické fakulty UK Kladská 1, Praha 2 pfiijímá Ïáky do budoucích tfietích tfiíd NP2/20/2005 V bûrové fiízení se koná 23. dubna 2007 nûmeck jazyk od 3. roãníku, na I. stupni aï 5 hodin t dnû od 4. roãníku konverzace v nûmeckém jazyce s rodil m mluvãím anglick jazyk od 6. roãníku s moïností od 5. roãníku od 6. roãníku nabízíme dal í jazyk jako zájmov krouïek fr, p, it vysoká úspû nost pfii pfiijímacím fiízení na gymnázia a S v mûnné pobyty ÏákÛ do nûm., angl. a franc. mluvících zemí NP2/20/ :26:24 NP2/27/2007 NP2/38/2006 Pfiihlá ky a informace na: tel.: , Pfiihlá ky odevzdávejte do kanceláfie koly do inzerce_cerven_praha_2.indd 1 PSACÍ STROJE OPRAVY Tel.: Instalace hrotů a sítí proti holubům, opravy střech a fasád, instalace reklamních poutačů, vzduchotechniky a podobně. Tel.: NP2/28/2007 NP2/30/2007 Výškové práce NP2/4/2007 NP2/23/2007 KURZY TENISU pro dûti a mládeï od 5 do 18 let a dospûlé Tenisová kola TALLENT 25 stfiedisek v Praze, 13 let tradice JARNÍ NÁBOR PRÁVù PROBÍHÁ: Tel.: , NP2/32/2007 NP2/2/2007 Škola pro všechny přijme pro rok 2007/2008 žáky do 1. až 9. třídy (běžné i specializované). Zajišťujeme vzdělání pro děti nadané i s poruchami učení. tel.: NP2/29/2007 Základní škola, Praha 2, Legerova 5 - od 6. roãníku matematika, informatika, AJ, NJ - kvalitní pfiíprava na gymnázia a ostatní S, vhodné pro dyslektiky - pfiihlá ky do ãervna Kontakt: , NP2/26/2007 Z Na Smetance 1, Praha 2 P ÍRODOVùDNÉ T ÍDY NP2/24/2007 NP2/17/2007 NÁBOR NA FLORBAL T. J. Sokol Královské Vinohrady, florbalový oddíl, pořádá nábor do všech mládežnických celků. Florbalové zkušenosti nejsou podmínkou. Pro bližší informace volejte šéftrenéra Miroslava Hladíka, tel.: , pište na nebo navštivte stránky NP2/14/2007 PODPOROVANÉ ZAMùSTNÁVÁNÍ SluÏba pro lidi s mentálním postiïením, ktefií si chtûjí najít zamûstnání a potfiebují k tomu podporu ãi pomoc. Spoleãnost DUHA integrace osob s mentálním postiïením Podporované zamûstnávání Zborovská 38, , Praha 5 Tel.: , NP2/73/ kompletní gynekologickou a těhotenskou péči - ultrazvukovou diagnostiku - léčbu poruch udržení moči - dětskou gynekologickou péči včetně očkování proti HPV způsobujícím rakovinu děložního čípku Rádi Vás objednáme na tel.: NP2/31/2007 Nadstandardně vybavená gynekologická ambulance Římská 41, Praha 2 (pod Vinohradským divadlem) nabízí:

8 04_2007.qxd :10 Str. 1 Novomûstská radnice V stavy: První velká v stava projektu o. s. Antikomplex pofiádaná ve spolupráci se kolami z celé republiky Krajina za kolou Ïáci na v stavních panelech pfiedstavují prostfiednictvím textû a fotografií promûny regionû, kde jsou doma ( dubna). Draci, hadi, létavice v stava prací z krouïkû V tvarné dílny Vinohrady DDM Praha 2 a z obvodního kola v tvarné soutûïe pro koly Prahy 2 ( dubna); slavnostní zahájení 24. dubna v 17:00. Náv tûvníci budou mít moïnost vybrat nejlep í dílo a ocenit ho diváckou cenou. Vstup na obû v stavy voln. Letos si pfiipomínáme 150. v roãí narození Adolfa Liebschera, malífie tzv. Generace Národního divadla. Jeho dílo pfiipomíná v stava Sláva a zapomnûní, kterou pofiádá pod zá- titou starostky Jany âernochové sdruïení Liebscher (4. kvûtna 1. ãervence). Radniãní v stavní prostory jsou otevfieny dennû od 10:00 do 18:00 kromû pondûlí. Od 1. kvûtna bude otevfiena vûï Novomûstské radnice: provozní doba úter nedûle od 10:00 do 18:00. Ve ãtvrtek 26. dubna se bude od 20:00 konat ve velkém sále koncert âeské komorní filharmonie Pocta klasikûm (trochu jinak). Na programu veãera budou skladby Vivaldiho, Mozarta, Haydna, Smetany, Dvofiáka a dal ích. PrÛvodní slovo bude mít dirigent orchestru Vojtûch Spurn. Vstupenky v prodeji na místû. NKP Vy ehrad Historick areál NKP Vy ehrad je bezbariérov. GALERIE VY EHRAD (Nad Libu inou lázní): V stava Ivanky âi tínové Fotografie (do 22. dubna). Malba a grafika Vûry Chmelafiové (24. dubna 20. kvûtna). STÁLÉ EXPOZICE: Pevnost Vy ehrad v dûjinách praïského opevnûní; vstup do kasemat a podzemního sálu Gorlice, kde je umístûno est originálních barokních soch z Karlova mostu. Stálá expozice Historické podoby Vy ehradu ve zrekonstruovaném kasematovém prostoru (bezbariérov pfiístup od Starého purkrabství). V stavy a expozice otevfieny dennû 9:30 18:00. KOMORNÍ SÁL STARÉHO PURKRABSTVÍ (bezbariérov vstup): Pohádková nedûlní odpoledne (od 15:00): Pohádky z kouzelného kabátu, hraje Anima Candida (15. dubna). Tramtárie, hraje Divadelní formace Stage Code (22. dubna). Pohádka o zamilované jeïibabû (29. dubna). Veãerní pofiady (od 19:00): Hudební kavárna, Irena Kristeková and Kvartet (5. dubna). Velikonoãní koncert Solideo (12. dubna). Altai Kai, koncert altajské alikvotní skupiny (15. dubna). Yellow Sisters, jarní koncert zvukov ch iluzionistek (19. dubna). O ãem sní Ïeny, cyklus s Olgou Sommerovou (24. dubna). Keltsk koncert, Jan Hrub a hosté (26. dubna). VY EHRADSK H BITOV SE SLAVÍNEM: otevfieno dennû 8:00 18:00. Internet: sportovní loď kladná elektroda provazy se smyčkou důrazný zápor těžař autoznačka Islandu prostupovat starší český vůz mořské vydry dětský pozdrav jižní plod nános solmizační slabika 1. část tajenky textová zpráva primitivní plavidlo planetka vady výhra v loterii Ve kterém parku v Praze 2 se nachází tento rozloïit platan javorolist? VáÏení ãtenáfii, pamûtní desku basového kytaristy, zpûváka a skladatele Milana Mejly Hlavsy, na kterou jsme se ptali v bfieznovém ãísle, najdete v Jeãné ulici ãp. 548/7. âtenáfika M. KomÛrková z Prahy 10 nám k tomu napsala: Jsem ráda, Ïe jste dali tuto otázku. Nikdy by mne nenapadlo, Ïe tato deska je hudební skfiíà. Objevila jsem ji asi pfied rokem, kdyï venku pr elo a já ãekala na tramvaj. Fotosoutěž Dárek za správnou odpovûì zasíláme P. Bokovi z Italské ul., J. Kubíãkové ze Zvole u Prahy a P. Tomí kovi ze Záhfiebské ul. StovûÏaté mûsto nad Vltavou je nejen bohatou pokladnicí architektonick ch památek, vytvofien ch v prûbûhu uplynul ch staletí, ale je pro nû charakteristická i symbióza s pfiírodou, jejíï prvky pronikají aï do centra. Jedním z takov ch prvkû jsou dfieviny, které se v znamnû podílejí na utváfiení praïského prostfiedí. AÈ uï jde o pfiímûstské lesy, parky a sadovnicky upravené plochy, vnitrobloky nebo uliãní stromofiadí. Obyvatelé Prahy 2 mají vzhledem k tomu, Ïe bydlí v samém centru, aï pfiekvapivû velk v bûr parkû a s tím souvisejících travnat ch ploch ke krátkodobé rekreaci. A to aniï by museli opustit hranice svého obvodu. Navíc zastupitelé i úfiad mûstské ãásti vûnují tûmto místûm soustavnou pozornost a zeleà se prûbûïnû revitalizuje a upravuje. S pfiicházejícím jarem na e sady a parky opût oïijí. PfiipomeÀme si rozsáhlé Riegrovy sady, z jejichï horních partií je nádhern pohled na mûsto, Havlíãkovy sady, Bezruãovy sady, které se v dobû zcela nedávné doãkaly renovace, âechovy sady. Lze si odpoãinout i v upravené zeleni na námûstí Míru. Hojnû nav tûvovány jsou i sady na Karlovû námûstí. Obãané mají k dispozici také park iniciály herce Augusty keltská královna víl někam dřívější vztažné zájmeno končetina předložka 2. část tajenky jev mužské jméno listnáče druh květenství Pfied sedmdesáti lety, 20. dubna 1937, zemfiel sochafi (viz tajenka), MyslbekÛv Ïák. V roce 1900 obdrïel Hlávkovo stipendium a odjel studovat do PafiíÏe, do Rodinova ateliéru o dva roky pozdûji zorganizoval legendární praïskou v stavu jeho díla. Byl spoluzakladatelem spolku Mánes, od roku 1920 pûsobil jako profesor na UmûleckoprÛmyslové kole a zároveà byl ãlenem pafiíïské Société des Beaux Arts. V Praze 2 nalezneme pod Emauzy jeho pomník Praha sv m vítûzn m synûm. Byl také jedním z pomocníkû St. Suchardy pfii tvorbû monumentálního pomníku Fr. Palackého. Tajenku posílejte na po tovní adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo e- mailem na nejpozdûji do 18. dubna. Správné znûní tajenky z minulého ãísla: Josef âapek. Vylosovanému v herci, Zd. Hanu ovi z Hradce Králové, zasíláme dárek. v Nuselském údolí zvan Folimanka, na jehoï jiïním okraji teãe potok Botiã, a rovnûï sady na historické pûdû Vy ehradu, odkud lze krásnû pozorovat praïské panorama. V parcích a sadech se navíc nachází mnoho pomníkû v znaãn ch osobností a jsou zde i plastiky citlivû osazené v prostoru. Nechybí ani dûtská hfii tû. Z v e uvedeného vypl vá, Ïe v tomto ãísle bude na e soutûï zamûfiena na flóru. Jde o jeden mohutn opadav strom, kter se do Evropy dostal ze Stfiedomofií: sná í mrazy i zneãi tûné ovzdu í, a je proto vysazován v rámci mûstské zelenû. Velik platan javorolist (Platanus acerifolia WILLD) s irokou rozloïitou korunou jsme vyfotografovali v jednom parku, kter se nachází v Praze 2. Víme, Ïe není v na í mûstské ãásti jedin, ale charakteristické okolí na snímku soutûïícím urãitû hned napoví, kde ho hledat. SoutûÏní otázka pro duben proto zní: Ve kterém parku v Praze 2 se nachází rozloïit platan javorolist, zachycen na snímku? Odpovûì zasílejte po tou na adresu ÚMâ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozdûji do 18. dubna. U odpovûdí posílan ch em uvádûjte kromû jména také svoji po tovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat pfiípadnou v hru. Text: Eva Hrube ová/van, foto: hru Pamûtní deska M. Hlavsy je umístûna pfied vchodem do domu v Jeãné 548/7 Koncert v Emauzích První koncert Jifiího Stivína a Collegia Quodlibet, konan pfiipfiíleïitosti otevfiení kostela Na Slovanech, zahájil hezkou tradici. Letos budou instrumentální skladby star ch mistrû G. P. Telemanna a J. S. Bacha, dále J. Stivína a dal ích skladatelû znít na velikonoãním koncertu Flétnové ozvûny jara v refektáfii Emauzského klá tera 9. dubna v 16:00. Vystoupí Jifií Stivín na flétnu, Robert Hugo na cembalo a Petr Hejn na violoncello. Koncert pofiádá za podpory mûstské ãásti Praha 2 Centrum pro improvizaci a umûní. red Ve ãtvrtek 5. dubna zaãíná na Hlavním nádraïí putovní fotografická v stava Galerie ve vlaku. PraÏanÛm a náv tûvníkûm hlavního mûsta bude pfiístupná dennû od 10:00 do 22:00 aï do 22. dubna, kdy nastane její putování po dal ích patnácti ãesk ch mûstech. Letos tento originální projekt nabídne díla filmafie, fotografa a básníka Wima Wenderse a jeho Ïeny, fotografky Donaty Wendersové. Ve tfiech vagonech, pfiestavûn ch na galerii, budou umístûny dvû samostatné v stavy. První z nich, nazvaná The Million Dollar Hotel, otevfie divákovi svût pfiedstav hudebníka Bona, snícího svûj sen o své Americe. Rosslyn Million Dollar Hotel, v nûmï mûl ve zlat ch dvacát ch letech svou kanceláfi Charlie Chaplin a kde dnes nacházejí pfiístfie í mimo jiné i pacienti z psychiatrick ch klinik, byl ideálním místem pro setkání obou antihrdinû Tom Toma a Elois. Hrad vzdoru pro ztracence je spoleãn m snem zpûváka U2 Bona, autora Nicholase Kleina a reïiséra Wima Wenderse. V stava nechá ve sv ch ãtyfiech etapách film probûhnout znovu. Barvou pfiekypující zvût eniny Wima Wenderse doprovázejí texty Bona a celek doplàují ãernobílé fotografie Donaty Wendersové, ilustrující práci na filmu s hlavními pfiedstaviteli Millou Jovovich a Jeremym Daviesem. Fejeton Tak si to přeberte KaÏdé zamûstnání, kter m ãlovûk projde, ho nûco nauãí, bez ohledu na to, zda jde o práci zajímavou a pestrou, nebo zda je ona práce jen zpûsobem, jak si vydûlat na Ïivobytí. Kdysi jsem pracovala v jisté sportovní redakci. Odtud jsem si odnesla do dal ího profesního i osobního Ïivota, krom jiného, i jedno zásadní pouãení. NepouÏívat, pokud to jen trochu jde, zájmena a jiná pomocná slovíãka. Redaktofii (obzvlá tû ti mlad í) pfiímo ãíhali na nadbyteãná zájmena, aby je obrátili ve dvojsmysl. Pak se radostnû pásli na zpûsoben ch rozpacích a historka o tom, jak se ta ãi ona kolegynû ãervenala, kolovala nejen redakcí, ale i sazárnou a korektornou. Zájmena, pfiíslovce a pfiísloveãná urãení jsou opravdu zrádná a mnohdy se stávají prubífisk m kamenem trpûlivosti, pozornosti, bystrosti, pohotovosti a taktu ve vzájemné komunikaci. Zaãne to tím, Ïe nûkdo vypráví o setkání se sv mi pfiáteli. VÛbec nejlep í je, kdyï kamarádû bylo nejménû pût a posluchaã je osobnû nezná. Vlastnû ani pofiádnû neví, jak se jmenují. Ale setkání bylo tak zajímavé, Ïe vypravûã má neodolatelné puzení okamïitû a komukoliv sdûlit, co v echno se dozvûdûl. Petr se rozvedl, takïe ona nepfii la (kdyï se posluchaã soustfiedí, tak pochopí, Ïe ona je Petrova b valá manïelka, ãili dfiív s ním na setkání chodila). On fiekl, aè si on z toho nic nedûlá, Ïivot jde dál (tady je jasné, Ïe první on je dal í z kamarádû, druh samozfiejmû Petr). Ve vyprávûní se, k posluchaãovû nelibosti, promítají dal í oni ãi ony. A kdyï je dûsledn a hlavnû zvûdav, klade doplàující otázky typu: kdo, kde, kam, kdy a proã? Tím se ov em vystavuje riziku, Ïe ho vypravûã bude pokládat za nevychovance ãi tupce (to je ten lep í pfiípad). V hor- Pro druhou ãást v stavy zapûjãili Wim Wenders a jeho Ïena Donata nejkrásnûj í fotografie, které vznikly bûhem natáãení dokumentárního filmu Buena Vista Social Club. Spolu se zábûry z filmu zachycuje expozice ducha a atmosféru Kuby: hudbu, barvy, lidi a historii. Fotografie jsou doprovázeny povídkami a texty nejoblíbenûj ích písniãek z filmu Buena Vista Social Club, strana 8 ím pfiípadû se dotyãn urazí a chudák zvídav posluchaã se uï nikdy nic nedozví, protoïe jemu pfiece nemá cenu nûco vyprávût Pokud jste v roli posluchaãe, máte urãitou moïnost, jak mít tuto prekérní situaci pod kontrolou. Je to pfiikyvování, proloïené vhodn mi citoslovci. Lze doporuãit reakce typu: Fakt?, Opravdu?, To snad není moïné! Ov em pozor, abyste to nepfiehnali. Napfiíklad slûvka jejda, vskutku a jemináãku se moc ãasto v bûïném hovoru nevyskytují a mohla by pûsobit nevûrohodnû. Pokud jste schopni vysledovat rytmus vyprávûní, tak vám zafiazení tûchto drobn ch pfiipomínek va í neutuchající pozornosti nebude ãinit vût í obtíïe. Zbytkem svého vûdomí se mûïete vûnovat mezinárodní situaci, vlivûm lidské ãinnosti na zmûnu klimatu, blíïící se uzávûrce, neutû enému stavu svého konta nebo plánu nastávajícího víkendu. Sice se také nic nedozvíte, ale budete povaïováni za pozorného posluchaãe. Musíte se ale smífiit s tím, Ïe se povídání tohoto typu uï nezbavíte. Za bonus mû- Ïete povaïovat, Ïe vlastnû neztrácíte ãas, protoïe si v duchu vyfie íte mnoho sv ch vlastních problémû. Nûkdy se zájmenûm, pfiíslovcím ãi pfiísloveãn m urãením nevyhneme, ale opravdu se vfiele pfiimlouvám za to, aby bylo jejich pouïívání peãlivû zvaïováno v úfiedním styku. Úfiedníci, aè uï mají jakékoliv vady, jsou také jenom lidé. Se sv mi pfiáteli se mûïete do krve pohádat o tom, kdo je von nebo voni. Ale úfiedník se s klientem takto dohadovat nemûïe. Musí klást v e zmínûné doplàující otázky a snaïit se, aby byl tento proces nejen taktní, ale i dostateãnû rychl. Jako názorn pfiíklad na závûr mohu uvést dvû vûty. UpozorÀuji, Ïe byly skuteãnû vysloveny, a domnívám se, Ïe by zaslouïily vytesat do kamene, ãi namalovat na hedvábí. To aby bylo jejich poselství zachováno pro pfií tí generace. Voni mi fiekli, Ïe mû tam nepustí, protoïe není úfiední den, tak tam máte zavolat a vyfiídit to. Voni fiíkali, Ïe to posílali v pondûlí, ale tam nic není, tak kdy to po lete...? Eva Vlachová Grébovka opět ve znamení hudby Po zimní pfiestávce se do Gröbeho vily v Havlíãkov ch sadech opût vracejí pravidelné podveãerní koncerty. První z nich se koná 19. dubna v 19:00 a vystoupí na nûm vûhlasn ãesk violoncellista Jifií Ho ek s dcerou Dominikou Ho kovou. Violoncellov dvojkoncert má na programu skladby Josepha Haydna, Antonína Krafta, Jacquesa Offenbacha a Davida Poppera. Docent Hudební fakulty AMU v Praze a sólista âeského rozhlasu violoncellista Jifií Ho ek je pokládán za jednu z nejv raznûj ích postav interpretaãního umûní souãasnosti. Získal mnohá ocenûní na mezinárodních i v domácích interpretaãních soutûïích je laureátem mezinárodní soutûïe PraÏského jara atd. Pravidelnû koncertuje doma i v fiadû evropsk ch zemí, nahrává pro rozhlas i na trvalé nosiãe zvuku. Za propagaci ÎiÏkova vyjádfienou zejména hudebním festivalem Nekonvenãní ÏiÏkovsk podzim, kter zaloïil a organizuje od roku 1997, byl zapsán v prosinci roku 1999 do Knihy cti mûstské ãásti Praha 3 a následnû vyhlá en osobností ÎiÏkova roku Dominika Ho ková zaãala hrát na violoncello ve ãtyfiech letech pod vedením svého otce. Studovala na PraÏské konzervatofii a od roku 2003 studuje na HAMU v Praze ve tfiídû doc. Jifiího Ho ka. Úspû nû se úãastnila fiady Galerie ve vlaku zahajuje cestu po republice na Hlavním nádraží Fotografie z natáãení filmu Buena Vista Social Club violoncellov ch soutûïí. Na základû anonymní nahrávky se probojovala mezi kandidáty mezinárodní violoncellové soutûïe PraÏského jara 2000, a byla tak nejmlad í ãeskou úãastnicí. Stala se absolutním vítûzem soutûïního konkurzu o stipendium Yamaha Jako jediná praïská violoncellistka se úãastnila Mezinárodní violoncellové soutûïe Davida Poppera v Budape ti. A v loàském roce byla nominována na Prémiovou listinu âeského hudebního fondu pro nejlep í mladé interprety. Své studium zavr ila v roce 2007 stáïí na pafiíïské konzervatofii. Text: len, foto: archiv JH ale také texty Ry a Joaquima Coodera i samotného Wima Wenderse. Hudba k filmu Buena Vista Social Club získala v roce 1999 cenu Grammy a film byl v roce 2000 nominován na Oscara v kategorii nejlep í zahraniãní film. Obû v stavy doprovází projekt KaÏd z nás je umûlec Evropská rodina. Více na -bmr- Foto: Donata Wendersová Mûsíãník obãanû mûstské ãásti Praha 2. Vydává Úfiad mûstské ãásti Praha 2 pod reg. ã. MK âr E Roãník 9, ãíslo 4. Vychází 12 x roãnû. Redakãní rada: pfiedseda Tomá Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Mgr. Lenka Prokopová (vedoucí redaktorka) Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. NadûÏda Vandurková. Adresa redakce: ÚMâ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za vûcnou správnost pfiíspûvkû odpovídají autofii. NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Pfietisk je povolen s vûdomím redakce. Uzávûrka pfií tího ãísla: , expedice Mûsíãník slouïí k informování obãanû Prahy 2, není periodikem Ïádného politického subjektu. Grafické zpracování zaji Èuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: âeská po ta, s. p. Náklad: v tiskû.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû

9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 9, díl 3, kapitola 4, str. 1 9/3.4 Zálohy na daà z pfiíjmû Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Zálohové období je období od prvního

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i

Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i Zdravotní a oãkovací prûkaz dítûte a mladistvého (dále jen ZOP) slouïí k zápisu a rychlé a pfiehledné informaci na odborné úrovni pro zdravotníky i pro rodiãe o základních údajích t kajících se zdravotního

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3.

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013. Opatření III.1.3 III.3. 30.4.2008 17:34:02 ČERVENEC KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 Opatření III.1.3 III.3.1 Podpora

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 14 24. B EZNA 2003 Václav Klaus prezidentem»to jsou paradoxy, co?«komentoval by sládek z Audience zvolení Václava Klause prezidentem âeské republiky. A jistû by mu stejná vûta bezdûãnû vyklouzla

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 10 ROâNÍK 18 viska. Pokud se pracovní místo nepodafií obsadit ãesk m zamûstnancem do 14 dnû, bude mít moïnost MV prodat na jeho obsazení zelenou kartu. Tento systém má doplnit ãi spí e nahradit souãasn

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce

K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev. Téma měsíce 5 2011 Téma měsíce K problematice souběhu funkcí jednatelů a členů představenstev Dopady novely zákona o DPH do účetnictví podnikatelů Korespondence od správce daně vůči daňovému subjektu Zdanění příjmů

Více

OBVOD ÚSTÍ NAD 4 9 PROSINEC

OBVOD ÚSTÍ NAD 4 9 PROSINEC INFORMAâNÍ LIST PRO OBYVATELE MùSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-MùSTO VYDÁVÁ MùSTSK OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM-MùSTO âíslo 4 ROâNÍK 9 PROSINEC 2004 Slovo starosty VáÏení spoluobãané, jsem potû en, Ïe vás mohu na sklonku

Více

SERVIS PRO PODNIKATELE Z jak ch pfied kolních zafiízení. Informace. Pfiiná íme uïiteãné rady. pro v echny, ktefií se chystají podat daàové pfiiznání

SERVIS PRO PODNIKATELE Z jak ch pfied kolních zafiízení. Informace. Pfiiná íme uïiteãné rady. pro v echny, ktefií se chystají podat daàové pfiiznání 03_2007.qxd 1.3.2007 14:42 Str. 2 3 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 BŘEZEN 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KOLKY A JESLE Informace SERVIS PRO PODNIKATELE Z jak ch pfied kolních zafiízení

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 15. ãervna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Libereckého kraje,

Více