KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ"

Transkript

1 KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ

2 Vážení p átelé, turistika není podle mého názoru jen koní ek i záliba, vidím ji spíš jako fenomén a snad i jako ur itý životní styl. Putování p írodou je v dnešní usp chané dob pro mnohé z nás zp sobem, jak ze sebe set ást stres a odpo inout si od každodenních starostí. Již tradi n se mezi turisty najdou lidé, kte í nemyslí jen na sebe a snaží se ud lat n co pro ostatní. Mezi ty jist pat í i tv rci tohoto kalendá e. Díky jejich píli máte k dispozici ucelený p ehled turistických akcí a podnik pro p íští rok. Myslím, že vám bude skv lou pom ckou a jeho tv rci si proto zaslouží naše pod kování. Ústecký kraj nabízí milovník m turistiky mnoho nejr zn jších cíl a tras. M že se jimi právem chlubit domácím i zahrani ním návšt vník m a také to proto asto d láme na domácích i zahrani ních veletrzích cestovního ruchu. Za to, že máme co prezentovat musím pod kovat práv Klubu eských turist, který o krásu kraje, v n mž žijeme, pe uje více než p íkladn s nasazením daleko p ekra ujícím jakékoli finan ní ohodnocení. Turisté z Ústeckého kraje mohou být na svou práci právem hrdí. Cht l bych všem tená tohoto kalendá e pop át, aby jim na cestách p álo po así a vždy dosáhli svého cíle. Ji í Šulc, hejtman Ústeckého kraje

3 Oblast Klubu eských turist v Ústeckém kraji po dvou letech Ano, jsou to už dva roky od ustavující slu ovací oblastní konference Klubu eských turist v Ústeckém kraji, která se konala 11. íjna 2003 na Univerzit J.E. Purkyn v Ústí nad Labem. Sešli jsme se tenkrát s cílem ustavit jednotnou organizaci v hranicích Ústeckého kraje. Vzniklo ob anské sdružení, které v souladu se stanovami klubu p ijalo jeho program a zvolilo si na nadcházející dva roky nové orgány, oblastní výbor a revizní komisi K T. P ed celou krajskou organizací stála ada náro ných úkol. Ze stávajících, takzvan malých oblastí, kterými byly eské st edoho í (Ústecko, Litom icko, Teplicko), Most Louny (Mostecko, Lounsko), oblast Labsko Lužická (D ínsko) a Krušné hory (Chomutovsko) vytvo it jednu novou, akceschopnou oblast, která se dokáže prosazovat bohatou, zajímavou a rozmanitou inností. Dostává se k Vám už tvrtý kalendá turistických akcí, kterým chceme informovat nejen vlastní lenskou základnu, ale i širokou ve ejnost, že tu jsme, že máme co nabídnout, ale i to, že stojí zato rozší it naše ady, stát se leny naší organizace Klubu eských turist. Do roku 2006 vstupujeme s více jak dv ma tisíci len, kte í se sdružují ve t iat iceti odborech K T a patnácti turistických oddílech mládeže (a to ješt 11 oddíl mládeže z Ústeckého kraje p sobí v odboru KOSTKA p i úst edí Asociace TOM). Tém 500 turistických akcí s více jak 30 tisíci ú astníky ro n, to vypovídá o ob tavé práci inovník, organizátor, cvi itel a vedoucích. Stovkami kilometr p ších, lyža ských a cyklo tras je protkán Ústecký kraj. Pe uje o n vzorn, za vydatné finan ní podpory Ústeckého kraje, tém stovka zna ka. Zvládnuta byla i ada náro ných úkol. Vým na lenských pr kaz v klubu, evidence metodických pracovník, ale i školení nových vedoucích p ší turistiky. Z akcí, které p esáhly rámec kraje je t eba zmínit 23. Letní sraz turistických oddíl mládeže v Žerotín na Lounsku a p edevším Zimní turistický sraz v Krušných horách, kterým byla obnovena tradice t chto sraz. Je toho mnoho, o em by bylo zajímavé se zmínit. Tak jen ve stru nosti. Nejv tší a nejúsp šn jší akcí je tradi n mezinárodní pochod Severní stopou v Dolní Poustevn s jeden a p l tisícem ú astník a stovkou organizátor. Je nutné p ipomenout i akce konané v rámci Novoro ního ty lístku, tedy novoro ní pochody v Duchcov a Oseku, Lounech, D ín a Krásné Líp, kde jsou výt žky ze sbírek v novány nadaci nevidomých a t žce zrakov postižených Sv tluška. Klub eských turist v Ústeckém kraji, to je dnes zna ka vysoké kvality, s kterou je ochotna spolupracovat ada partner, zejména p i ešení otázek

4 týkajících se rozvoje cestovního ruchu. Jak již bylo uvedeno, velkou podporu má klub ve vedení Ústeckého kraje, který nejen p ispívá na obnovu a zna ení turistických cest a tras, ale nap íklad vybavil prezenta ní stánek turist na 9. sv tové turistické olympiád IVV v Plzni. O turistice se hodn mluví v eském rozhlase SEVER, rozvíjí se spolupráce se Svazem cestovního ruchu DELITEUS, nov se p ipravuje podepsání dohody s pivovarnickou spole ností DRINKS UNION. Partnery v rámci p ípravy Letního turistického srazu a 25. Letního srazu turistických oddíl mládeže, které se uskute ní ve dnech srpna 2006 se staly M sto Krásná Lípa, Obec Ji etín pod Jedlovou a Správa Národního parku eské Švýcarsko. Na této rozsáhlé akci se budou dále podílet Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Obecn prosp šná spole nost eské Švýcarsko a ada dalších organizací a spole ností. Tyto akce budou zajímavé a vyjíme né. Nenechte si ujít tuto p íležitost. Organizáto i, patroni a partne i Vás rádi p ivítají. KLUB ESKÝCH TURIST OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ Mgr. Radko Martínek, ministr pro místní rozvoj navštívil v íjnu 2005 rozhlednu Dymník u Rumburka v rámci projektu Podzim ve výškách.

5 HLAVNÍ TURISTICKÉ AKCE V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2006 Tyto akce byly vybrány do projektu DVOUSTOVKA, projektu, z kterého si budou vybírat a vybrané akce podporovat partne i Klubu eských turist. Takovými partnery jsou nap íklad Oborová zdravotní pojiš ovna, spole nost COCA COLA a postupem asu další. Z akcí po ádaných v Ústeckém kraji jsou do tohoto projektu za azeny následující akce: datum konání název akce místo konání po adatel Z Klín do Klín p es Kate inu Klíny v Krušných O-K T TJ Loko Most (zimní a lyža ská turistika) horách Jarní setkání turist na Hasištejn Hasištejn O-K T VTŽ Chomutov stop P írodní park Džbán O-K T TJ Loko Louny Ústecká jarní 50 Ústí nad Labem O-K T TJ Spartak Ústí n.l Mostecké šlápoty Most O-K T CV Most Jarní putování okolo Lovosice O-K T Lovosice Lovoše Severní stopou Dolní Poustevna O-K T Dolní Poustevna Ústecký kraj LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 06 - Krásná Lípa 25. Letní sraz turistických oddíl mládeže v Ji etín pod Jedlovou (další akce v samostatných propozicích) OV-K T oblast Ústecký kraj Krajská rada A-TOM Krupská smy ka Krupka O-K T Krupka Lovosická váno ka Lovosice TOM Vej i Lovosice

6 NOVORO NÍ TY LÍSTEK - ze seriálu novoro ních akcí jsou v Ústeckém kraji do projektu Novoro ní ty lístek, sbírkového konta SV TLUŠKA - Nada ního fondu eského rozhlasu, ur eného nevidomým a t žce zrakov postiženým, p ihlášeny tyto akce: Novoro ní pochod na Duchcov, Osek TJ Sokol Duchcov Stropník Novoro ní výstup na Vl í horu Krásná Lípa O-K T Krásná Lípa Novoro ní výstup na Oblík Louny O-K T TJ Loko. Louny Novoro ní výstup na Mikulášovice O-K T Rumburk Tane nici Novoro ní vycházka Podbo any O-K T TJ Tatran Podbo any Jak na Nový rok, tak po celý rok. Proto i Ty, u i ty i novoro ní skutky: - p ekonej svou pohodlnost poj s námi na novoro ní výlet - u i n co pro své okolí pozvi alespo jednoho bližního na tento výlet - poznej, kde žiješ projdi mali ký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly - p isp j pot ebným ástkou od 20,- K výše na sbírkové konto Sv tluška U iníš-li tyto ty i dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoro ní ty lístek a bude Ti dob e. KLUB ESKÝCH TURIST OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ ve spolupráci se sekcí p ší turistiky programové rady Úst edního výboru K T vydává odznak JARNÍ KILOMETRY 2006 Pln ní odznaku má velmi jednoduchá kritéria, ú ast na zahájení turistického jara odboru i oblasti, na jarní vycházce s vedoucím nebo cvi itelem, výletu nebo pochodu v dob od do konce ervna Spln ní se nikde neprokazuje, je v cí osobní cti. Odznaky m žete objednat na adrese: R žena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, MOST tel./fax: ; mobil: ; e mail:

7 VÝZNAMNÉ AKCE KLUBU ESKÝCH TURIST V ROCE Novoro ní ty lístek 2. ro ník Tuto akci po ádáme ve spolupráci s Nada ním fondem eského rozhlasu, projektem Sv tluška a veškerý zisk je ur en na pomoc nevidomým a slabozrakým. Po adatel: R zné odbory K T po celém esku Informace: Jednotliví po adatelé a úst edí K T Letní turistický sraz v Krásné Líp a Letní sraz turistických oddíl mládeže v Ji etín pod Jedlovou. Tentokrát se poprvé dosp lí turisté i Tomíci setkají v jednom termínu a prakticky na jednom míst. To by m lo být p ínosem pro ob strany. Po adatel: K T oblast Ústeckého kraje a ATOM Informace: K T Krásná Lípa, Václav Hieke, mobil Eurorando 2006 nejvýznamn jší akce roku Jednozna n nejv tší a nejd ležit jší akce roku. V esku se sejdou tisíce turist z celé Evropy. Po adatel: K T úst edí a K T Jiho eský kraj Informace: sekretariát EWV Praha, tel.: a K T Jiho eský kraj, mobil Za posledním puchý em 35. ro ník tradi ního ukon ení sezóny je tentokrát v Sokolov. Po adatel: K T Krušné Hora Sokolov Informace: Bc. Jana Suchá, mobil Za posledním puchý em Zveme vás do Karlovarského kraje. Do kraje se zvláštní, bohatou a velice neklidnou historií, do kraje jedine ných p írodních lokalit tém nedot ených civilizací. Naleznete zde místa opušt ná, ale i natolik lidnatá, jako je nap. m sto Sokolov. Najdete u nás poklidné roviny podhorských pánví, stejn jako lesnaté vrcholy Krušných hor a Slavkovského lesa. M žete navštívit zámek v Be ov nad Teplou, v n mž je uložen relikviá svatého Maura, klášter Teplá, hrad Loket, z íceniny románského kostela sv. Mikuláše nebo celou adu rozhleden a m sta známého láze ského trojúhelníku. M žete objevovat kamenné k íže, kostely a další památky i místa s neopakovatelnou historickou hodnotou. Opominout nelze ani muzea v Sokolov, Horním Slavkov i Krásn, nebo bohatou nápl 15 nau ných stezek zam ených t eba na geologii, p írodní zajímavosti i hornictví, které má v kraji tradici už od st edov ku. Zajímavý kontrast nabízí poznání historie a sou asnosti v tších m st, v nichž se tradice a moderní doba bez konfliktu potkávají Ladislav Zoubek

8 EURORANDO 2006 Evropská asociace turistických klubů připravila pod názvem EURORANDO 2006 několik desítek vícedenních pochodů, které budou probíhat od března až do srpna 2006, od Skandinávie až po Pyrenejský poloostrov a od západu na východ po Evropských pěších dálkových cestách, označených jako cesty E1 až E11. Jednotlivé členské kluby EWV připravily pro turisty to nejlepš z E cest, aby pro ně odkryly krásu svého regionu či země. Akce EURORANDO 2001 skončila v cíli ve Štrasburku, symbolizujícím sjednocující se Evropu. EURORANDO 2006 bude mít cíl v České republice, v hlavním městě Jihočeského kraje, v Českých Budějovicích. Symbolizuje to velké rozšíření Evropské unie, ke kterému došlo v roce 2004, kdy se členem EU stalo i Česko. Ve dnech od 3. do 9. září 2006 je pro Vás v Českých Budějovicích a v celém Jihočeském kraji připraven skutečně bohatý turistický program, včetně turistických pochodů, prohlídek četných historických památek, koncertů a dalších kulturně společenských akcí. Závěrečný týden v Jihočeském kraji organizuje Klub českých turistů, který pro tuto akci získal záštitu Ministerstva pro místní rozvoj, ředitele CzechTourism Ing. Rostislava Vondrušky a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Záštitu nad akcemi probíhajícími v Českých Budějovicích převzal pan primátor Miroslav Tetter. Závěrečný cílový týden září 2006 v Česku Sobota Příjezd účastníků září 2006 Připravené pochody a návštěvy historických památek a muzeí ve všech místech ubytování účastníků, tj. na cca 20 místech. Po dohodě s informačním střediskem lze tyto programy libovolně kombinovat. V případě zájmu večerní koncerty. Od každý den doplňkové programy na výstavě Turistická vesnice v Českých Budějovicích. Neděle Slavnostní zahájení v Českých Budějovicích za účasti oficiálních hostí. Pondělí Otevření výstavy Turistická vesnice s prezentacemi zúčastněných turistických klubů, EWV, 14 krajů České republiky a stánky výrobců a prodejců turistické výstroje a výzbroje. Čtvrtek Evropská konference: Turistika a mládež. Pátek Dopoledne: velká ukázka turistické akce pro rodiče s dětmi Pohádkový les. Odpoledne: dva koncerty za účasti orchestrů a souborů z Česka a dalších evropských států.

9 Sobota Dopoledne: slavnostní průvod všech účastníků Českými Budějovicemi, slavnostní zakončení. Odpoledne: zábavné a taneční odpoledne v Českých Budějovicích. Neděle Odjezd účastníků Bližší informace o závěrečném týdnu akce EURORANDO 2006 či o pochodech po E-trasách v České republice najdete buď v cizojazyčných katalozích EURORANDO 2006 ZÁVĚREČNÝ CÍLOVÝ TÝDEN a EURORANDO 2006 POCHODY PO E-TRASÁCH nebo v českém katalogu EURORANDO Objednání katalogů je možné na adrese: EURORANDO 2006 Klub českých turistů Archeologická Praha 5 Lužiny K Budějicům cesta... Všechny příznivce turistiky zveme na lednový veletrh Regiontour 2006 do Brna. KČT se už tradičně zúčastní a opět připravuje soutěž pro návštěvníky. Tentokrát se bude vztahovat k Eurorandu 2006 a bude nazvaná K Budějicům cesta. Soutěžící půjdou po trase soutěže od našeho stánku přes expozice našich strategických partnerů do cíle ke stánku Českých Budějovic. Přitom budou plnit různé úkoly, odpovídat na otázky, aby nakonec byli odměněni jihočeskými suvenýry. Přijeďte na veletrh a zkuste si zasoutěžit s Klubem českých turistů!

10 Sout ž Turisté p írod 2006 Sout ž Turisté p írod je v nována ochran p írody a životního prost edí. Každoro n ji vyhlašuje sekce ochrany p írody Klubu eských turist. Ú astní se jí O-K T a jednotlivci t chto O-K T. Sout ž voln navazuje na p edcházející úsp šné sout že tohoto typu, které též garantovala sekce ochrany p írody. Má jednoduchá pravidla, aby byla snadno dostupná pro všechny turisty, kte í o ni projeví zájem. Vít zové jak kolektivy, tak jednotlivci jsou každoro n odm ováni diplomy a pen žitými nebo v cnými cenami. Za rok 2006 bude vyhodnocen i nejlepší TOM a nejlepší jednotlivec TOM. Do sout že se zapo ítávají: Všechny brigádnické aktivity související s turistikou a ochranou p írody, a to jak ty, které jsou realizovány samostatn, tak i aktivity realizované v koordinaci se správami chrán ných území, lesními správami a podobn (nap. ist ní lesa, studánek, p íprava a realizace nau ných stezek, pé e o travní porosty, sb r odpadových materiál, opravy turistických za ízení v p írod aj.). Zna ka ské aktivity (obnova turistických cest, ist ní zna ených cest, úprava turistických stezek aj.), krom vlastního zna ení. P íprava a vydávání metodických a propaga ních materiál k ochran p írody pro pot eby turist, organizace propaga ních a náborových akcí a sout ží k ochran p írody pro leny i ne leny K T, p ípravy kronik, film a podobn na odpovídající téma (nap. o ohrožených druzích živo ich i rostlin, o p írodních zajímavostech apod.), p íprava ekologických map aj. Mapování výskytu rostlin, živo ich apod. pro pot eby chrán ných území (CHKO, NP), Svazu ochránc p írody apod. (nap. evidence a mapování výskytu obojživelník, jedle b lokoré, mraveniš, zjiš ování stavu studánek a pramen aj.) apod. Ú ast na dalších akcích na pomoc p írod organizovaných dalšími organizacemi. Prosíme ú astníky sout že, aby veškeré aktivity (mimo zna ení) p evád li na odpracované hodiny. Každá odpracovaná hodina se po ítá pro O-K T pouze jednou.akce Turisté p írod se každoro n vyhlašuje v turistickém tisku nebo na webových stránkách. Uzáv rka za rok 2006 bude v oblasti K T Ústecký kraj do Zp sob hlášení - podmínky: na koresponden ním lístku nebo v dopise. VZOR: Turisté p írod (platí pro jednotlivé O-K T a TOM) Po et ú astník, nejlepší jednotlivci (konkrétní údaje, po et hodin) Datum innost rozsah innosti po et hodin (podrobný rozpis je pot ebný zejména tam, kde se ucházíte o ocen ní na prvních místech) Název organizace, kontaktní adresa Potvrzení podpis, razítko, adresa, tel., (mobil, e mail, fax), pop.. ú tu Dodržení výše uvedeného zp sobu hlášení je podmínkou ú asti v sout ži. Žádáme proto o dodržení t chto jednoduchých podmínek, jinak nelze odbor i jednotlivce do sout že za adit. Pokud výsledky souhrnn zasílá oblast, prosíme zárove jejího zástupce o p iložení kopií hlášenek jednotlivých odbor. Adresa pro zasílání hlášenek v oblasti K T Ústecký kraj: Milena Šiklová, K. Mali kého 98, Lovosice

11 INFORMACE O PODMÍNKÁCH A VÝHODÁCH LENSTVÍ V KLUBU ESKÝCH TURIST Podmínky lenství v K T lenem K T se m že stát každý, kdo souhlasí se stanovami K T a kdo se p ihlásí v n kterém ze základních lánk této organizace. Každý len platí ro ní p ísp vek, který ur uje mate ský odbor/oddíl K T (skládá se ze t í ástí, pro úst edí K T, pro oblast K T a vlastní odbor/oddíl K T). Výhody lenství v K T len K T se p i využívání následných výhod prokazuje lenskou legitimací a kartou EUROBEDS platnou v daném období ta od roku 2005 nahrazuje lenskou známku. Slevy na startovném V tšina organizátor turistických akcí pro ve ejnost poskytuje slevy na startovném len m K T, kte í se prokáží platnou legitimací. Úrazové pojišt ní lenové K T jsou pojišt ni proti následk m úrazu vzniklého p i organizované turistické innosti. Na základ tohoto pojišt ní získávají finan ní odškodn ní v p ípad úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky postižení, v p ípad jejich úmrtí poz stalí. asopis Turista asopis Turista je zájemc m z ad len K T zasílán za snížené ro ní p edplatné. Turistické mapy K T len m Klubu je poskytována sleva p i nákupu turistických map vydávaných K T ve výši cca 20% b žné prodejní ceny, a to ve vzorkové prodejn Trasa s.r.o. (Praha 1, eznická 15) a dále u výhradních regionálních distributor. Sleva je poskytována vždy na 1kus od každého titulu pro jednoho lena. Slevy na ubytování K T na svých turistických chatách a v síti vybraných ubytovacích objekt poskytuje svým len m slevy na ubytování v rozsahu 30 až 40 korun na osobu a noc. Seznam objekt je publikován pravideln v asopise Turista a na internetových stránkách Klubu Krom toho získají lenové K T slevu 40-50% ve více než 30 chatách ÖTK a 30% slevu ve více než 50 chatách Naturfreunde Österreich v Rakouských Alpách. Slevy na dopravu K T svým len m v rámci slev na dopravu p ispívá na: a) Kilometrická banka dotace 20% z ceny sešítku KMB, KKMB b) Junior pas - dotace 20% z ceny ro ní i p lro ní známky c) Senior pas - dotace 34% z ro ní známky. Slevy u smluvních partner EUROBEDS V roce 2005 mohou lenové K T uplatnit slevy na poskytované služby nebo zakoupené zboží u více než 1200 smluvních partner systému EUROBEDS. Další informace získáte na internetových stránkách K T nebo p ímo v jednotlivých odborech K T a turistických oddílech mládeže Ústeckého kraje.

12 Výkonnostní turistika Výkonnostní turistika se p ibližuje sportu, má cíle, pravidla a systém sout žení. Je to možné, p estože se v turistice nem í asy a nevyhlašuje po adí sout žících. P ihlásit se do n které z forem výkonnostní turistiky znamená významnou motivaci a pomáhá p ekonávat p ekážky (po así, špatné dopravní možnosti, nedostatky v oble ení a výstroji a v neposlední mí e i svou pohodlnost). Jsou i jiné motivace, zejména kamarádství, spole nost dobrých lidí, ale i to se dá spojit s výkonnostní turistikou. Kalendá e akcí jsou základním plánovacím dokumentem pro spole né akce, ale i 2 3 turisté se mohou domluvit a též jim dává výkonnostní turistika nám ty. Formy výkonnostní turistiky z staly tak jak se vyvíjely od roku 1993, ízení má i nadále Sekce výkonnostní turistiky. Poslední vydaná aktualizace podmínek pro turistické odznaky má datum Zpracoval ji, stejn jako ty p edcházející, pan Ji í Caletka z P erova, p edseda sekce, pod názvem : TURISTICKÉ ODZNAKY (PROPOSICE). eskomoravský turista / MT/ je zam en na poznávání eské republiky. Kluby K T k tomu vydaly sérii zvláštních odznak. Oblastní odznak /OTO/ má záznamník ur ující, která místa je t eba navštívit povinn a další místa výb rová. Jde zpravidla o míst. Záznamník OTO prodává a spln ní ov uje jeho vydavatel. Podobn tématický odznak /TTO/. Souhrnn jsou platné OTO a TTO v brožu e Oblastní a tématické turistické odznaky od Ji ího Caletky, P erov Seznam OTO a TTO je ro n aktualizován, také v asopisu Turista. Pro bronzový stupe MT je t eba splnit podmínky 4 OTO nebo TTO, pro nás z celku echy. Pro st íbrný stupe MT je t eba splnit bronzový a pak ješt získat další 4 OTO nebo TTO z celku echy a 4 z celku Morava a Slezsko. Pro zlatý MT je t eba mít st íbrný a získat další 4 OTO z celku Morava a 4 tak zvané povinné OTO : Zlatou Prahu, Brn nské kolo, Opavsko, Lužické hory. MT má také sv j záznamník, do n ho si turista nechává potvrdit spln né OTO od vydavatel a tam mu klasifikátor oblasti Ústecký kraj též potvrdí dosažení bronzového i st íbrného stupn a vydá odznaky MT. Zlatý stupe potvrzují centráln pracovníci Sekce VT. Záznamníky MT a bronzový odznak jsou dotovány ÚV K T, za st íbrný se klasifikátorovi platí 15 K, obdobn i za zlatý. Základní odznak Turista /ZOT/ Je zam en na innost v místním odboru turistiky, vycházky nemají p edepsanou kilometráž. Na cizích akcích m že turista doplnit maximáln 50 %. Ro n musí splnit minimáln 300 km (p epo teno na p ší p esun) a zú astnit se aspo jedné akce na pomoc p írod nebo zna ení. Žactvo do 14 let má ro n min.150 km. ZOT má 2 stupn, oba se udílejí po 3 letech innosti, lze i rok vynechat. Na první stupe je t eba 300 km/rok a na druhý stupe po n m pak 400 km/rok. ZOT obou stup potvrzuje, záznamníky prodává za 20 K /kus klasifikátor oblasti a po spln ní vydává odznaky. Poznámka : p echodn byl zaveden i 3.stupe ZOT.

13 Výkonnostní turistické odznaky (bronzové až diamantové), zkratka VO. Turisté je mohou plnit v r zných zp sobech p esunu : p ší, cykloturistické, lyža ské, vodní, vysokohorské a zimního tábo ení. Vedle toho je VO turistiky mládeže. Turista vždy za íná plnit podmínky bronzového VO a to v jednom i více zp sobech p esunu. VO jsou ur eny pouze pro leny K T. Pln ní výkonnostních odznak nemá asové omezení, dosažení každého stupn má trvalou platnost a neobnovuje se. Podmínky lze plnit pouze na organizovaných akcích, p edem ohlášených. Takovou akci m že po ádat i odbor K T pro své leny, jinak jde vesm s o kalendá ové akce jichž se m že zú astnit i jednotlivec. Jedná se o dálkové pochody, cyklojízdy, lyža ské p ejezdy, horské akce, zimní tábo ení. Trasy musí spl ovat obtížnost požadovanou technickými podmínkami VO v tšinou kilometráž, ale n kdy i p evýšení (stoupání), obtížnost trati nebo horské trasy. Konkrétní podmínky pro VO jsou uvedeny ve zmín né brožu e Turistické odznaky. Údaje jsou podrobné a každý turista usilující o získání VO se s nimi pot ebuje seznámit. Pro ilustraci technické podmínky pro VO p ší turistiky (VO PT) : bronzový stupe 1000 km celkem st íbrný stupe dalších 4000 km 5000 km zlatý stupe dalších 5000 km km diamantový stupe dalších km km P i DP nebo DEP je pr m rný denní limit dosp lých 30 km, pro mládež a seniory a invalidní d chodce 20 km/den. Kratší trasy se považují za treninkové. Technické podmínky pro VO cykloturistiky (VO CT) : Bronzový stupe 3000 km celkem St íbrný stupe dalších 6000 km 9000 km Zlatý stupe dalších 9000 km km Diamantový stupe dalších km km Minimální délky tras jsou pro žactvo do 14 let 20 km, pro dorost 15 až 18 let 30 km, pro dosp lé od 19 do 50 let 40 km a pro seniory nad 51 let op t 30 km. Potvrzování spln ní podmínek VO : Potvrzování vychází z iniciativy turisty, který plní VO. Za potvrzení se považuje vlastní vandrovní knížka, jednoduchý záznamník, diplom za ú ast s uvedením technických údaj výkonu. V každé dokumentaci musí být jméno, p íjmení, adresa, p íslušnost k odboru K T. Ú ast a dosažené hodnoty potvrzuje cvi itel p ítomný na akci, organizátor akce. Zapsaný výkon má být ov itelný (záznam z trasy, kontroly a pod). Doklady p edložené k ud lení VO musí být evidovány chronologicky za sebou. V dokumentování mohou turist m významn pomoci cvi itelé a vedoucí akcí, nap.potvrzují ú ast a výkon do záznamník nebo vedou spole nou evidenci v rámci klubu K T. Bronzové VO ud luje klasifikátor oblasti, st íbrné a vyšší VO pak pov ení pracovníci Sekce výkonnostní turistiky pro jednotlivé p esuny.

14 Turista výkonnostního stupn a mistr turistiky. Za spln ní 3 bronzových VO r zných p esun a bronzového stupn MT získává turista diplom Turista III.stupn od klasifikátora oblasti K T. Obdobn za 3 st íbrné VO a st íbrný MT je diplom Turista II.stupn a za 3 zlaté VO a zlatý MT je diplom Turista I.stupn. O estný titul Mistr turistiky m že požádat Sekci výkonnostní turistiky ten, kdo je držitelem diplomu Turista I.stupn. Žádost musí být doporu ena oblastí K T, kde je turista zaregistrován. Žádost dále projedná Programová rada ÚV a schvaluje ji Úst ední výbor (ÚV) K T. Titul se p edává ve ejn p i vhodné p íležitosti na akci K T. Turista obdrží ud lující dopis, diplom a odznak MT. Dopl ující sout že Pochodnická liga ú astníci extraligy chodí min.1500 km/rok a min.30 km/den, v 1.lize min km/rok, ve 2.lize min.500 km/rok, d ti do 15 let min.100 km a ZP min. 100 km/rok na akcích p ší turistiky. Odznak Pochodnické ligy je stejný pro všechny, každý rok jiný. eská cykloliga ú astníci jezdí min. 100 km/m sí n od b ezna do listopadu to je min. 900 km/rok (3.liga), min 2250 km/rok (2.liga), min.3600 km/rok (1.liga), min.5400 km/rok (extraliga) a nad km/rok je superliga. Diplom získávají všichni, samolepku po 3 letech a odznak po 6 letech aktivity. Zapo ítávají se všechny naježd né kilometry (trénink, cesty do práce a pod), cílem je jezdit co nej ast ji a tak zvyšovat svou výkonnost. P ebor v cykloturistické aktivit (PCA) hodnotí se celoro n, jezdí se na kalendá ových akcích i jako jednotlivci. Na vyjíž kách je nutná ú ast min. 2 cyklist, kte í si mohou kilometráž vzájemn potvrdit. Denní minimální kilometráž je stejná jako u cyklistické VT. Každý ú astník si vede ro ní evidenci ujetých km, kluby K T vedou klubovou evidenci. Sekce cykloturistiky vyhodnocuje sout ž jednotlivc v kategoriích senior, seniorka, muž, žena, dorosty a žactvo. Též se hodnotí sout ž klub a sdružení. Za umíst ní na p edních místech celostátního žeb í ku za daný rok jsou diplomy. Krátkodobé akce Sekce výkonnostní turistiky vyhlašuje též krátkodobé akce. O t chto sout žích i o r zných zm nách ve výkonnostní turistice informuje pravideln asopis K T Turista. O IVV a jiných mezinárodních aktivitách K T Budeme informovat v dalším Turistickém kalendá i Ústeckého kraje.

15 OBLASTNÍ A TÉMATICKÉ TURISTICKÉ ODZNAKY OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ D ÍNSKO Technické údaje Podmínky pln ní Cena 1. Labské pískovce 2. Vladislav Coller Soub žná 153/ Rumburk míst ze 40 uvedených. Pro eské ú astníky min. 5 míst v SRN. 20,- 1. Krásnolipsko 2. Vladislav Coller Soub žná 153/ Rumburk míst z 20 výb rových LITOM ICKO Technické údaje Podmínky pln ní Cena 1. eské st edoho í 2. Václav Frydrych s. Armády Litom ice míst povinných 20 míst z 32 výb rových LOUNSKO Technické údaje Podmínky pln ní Cena 1. Lounsko 2. Vladimír Jež Suzdalské nám Louny míst povinných 10 míst z 20 výb rových 15,- 40,-

16 MOSTECKO Technické údaje Podmínky pln ní Cena 1. Permon 2.R žena Streiftauová Maxima Gorkého 1265/ Most míst povinných 15 výb rových z 25 20,- 1. Mostecko 2. R žena Streiftauová Maxima Gorkého 1265/ Most Poznávání esko n meckého Krušnoho í 2. Ing. Karel Šlechta U zámeckého parku Litvínov míst povinných 20 míst z 25 výb rových 5 z 12 míst v R 5 z 12 míst v SRN TEPLICKO Technické údaje Podmínky pln ní Cena 1. Teplicko 2. Petr Malý Trnovanská Teplice (po 17.hod) míst povinných 12 míst z 25 výb rových 25,- ÚSTECKO Technické údaje Podmínky pln ní Cena 1. Kamenné k íže Ústecko Teplicko 2. K T Dv r Králové n.l. Seifrtova Dv r Králové n. L Nakreslit 25 objekt z 27 uvedených 120,- 20,- 50,-

17 M STSKÉ TURISTICKÉ TRASY IVV 1. Okolím Krásné Lípy (15 km p šky) Karel Hanousek, Nemocni ní 1090/4a, Krásná Lípa (tel.: ) 2. Ulri ina stezka (10 km p šky) Milena Šiklová, K. Mali kého 981, Lovosice (Tel.: ve er, ) 3. Putování Teplicemi (13 km p šky) Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel.: , jen SMS, po 17. hod.) 4. Most (14 km p šky) R žena Streiftauová, M. Gorkého 586/1265, Most (tel.: , ) 5. Louny (12 km p šky) Tomáš Sešín,.p. 22, Vrbno nad Lesy (tel.: ) 6. Okruh m sta Litvínova (13 km p šky) Ing.Karel Šlechta, U zámeckého parku 839, Litvínov (tel.: , ) 7. Nau ná stezka Lovoš (11 km p šky) Milena Šiklová, K. Mali kého 981, Lovosice (Tel.: ve er, ) 8. Šluknov nejsevern jší m sto R (15 km p šky) Egon Wiesner, Husova 58, eský Dub (tel.: ) 9. Chomutov (11 km p šky) Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel.: ) 10. P es hory a doly (24 km p šky) Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel.: ) 11. Jirkov (17 km p šky) Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov (tel.: ) 12.Nejzajímav jší místa m sta Ústí nad Labem (7 km p šky) Infocentrum m sta Ústí nad Labem, ulice Hradišt nedaleko hl. nádraží v budov eské národní banky, (tel.: , wwwusti_nl.cz). Otev eno: Po-Pá hod. So hod. Ne. zav eno 13.Nahoru a dol po Ústí nad Labem (10 km p šky) Infocentrum m sta Ústí nad Labem, ulice Hradišt nedaleko hl. nádraží v budov eské národní banky, (tel.: , wwwusti_nl.cz) Otev eno: Po-Pá hod. So hod. Ne. zav eno T i poznávací okruhy m stem Žatec vydal MÚ Žatec, nejsou IVV Kruhové trasy IVV 1. Teplickým Krušnoho ím (48 km- p šky) Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice (tel.: )

18 P edstavení odboru K T Krásná lípa. Turistika historie novodobá. Po skon ení 2. sv tové války a vysídlení p evážné ásti p vodního n meckého obyvatelstva zanikl Horský spolek pro nejsevern jší echy, a tím také zanikla na dlouhá léta na Krásnolipsku organizovaná turistika. Okolní krajina však stále lákala k vycházkám, které byly organizovány spíše nahodile jednotlivci nadšenými pro turistiku, nebo organizacemi tehdejší Národní fronty. Tak za ala být vlastn znovu objevována krajina, jejíž po staletí udržovaná a rozvíjená podrobná znalost vlastn tém úpln zmizela. Z pam ti se pomalu za ala vytrácet i znalost p vodních názv míst a krajinných prvk, n kde tak vznikly i názvy nové. Dá se ale íci, že p da pro rozvoj turistiky byla po dlouhých letech op t p ipravena. V roce 1980 se p i tehdejším Závodním klubu ROH Elite za ala turistika p stovat jako zájmová innost. Po n jakém ase vznikl první povále ný pevn organizovaný odbor turistiky t lovýchovné jednoty Krásná Lípa. A se nestal nástupnickou organizací Horského spolku, k jeho odkazu se p ihlásil. Jeho inností i v dalších letech prolínala úcta k turistické tradici, která zde byla stále p ítomna. Od 1. ledna 1991 v Krásné Líp existuje Klub eských turist (K T), jehož vznik uzav el první kapitolu povále né obnovy zdejší turistiky. Krásnolipští turisté za dobu více jak dvacetileté existence obnovené turistiky se vcelku logicky v novali krom vlastních turistických aktivit p edevším obnov a zp ístupn ní alespo ásti toho, co zde bylo jejich p edch dci vybudováno. Tak byl upraven a o altán dopln n areál pramen K inice, obnoveny nebo nov zbudovány studánky Veronika, Blažena a Mnišský pramen, pozornost byla v nována i drobným sakrálním stavbám, které neodmysliteln pat í k rázu krajiny. Nejv tším dílem se stal výsledek po sedm let probíhající rekonstrukce žlut zna ené turistické stezky v Kyjovském údolí a generální oprava rozhledny na Vl í ho e. Byly upraveny vyhlídky Karlova výšina a Spravedlnost. Turisté se v novali také výsadb strom, istot lesa a p írody a dalším innostem, což jim p ineslo n kolik umíst ní na p edních místech v sout ži Turisté na pomoc p írod, jak v jednotlivcích, tak v kolektivu a v roce 1991 dokonce první místo. K T Krásná Lípa nebyl nikdy uzav enou komunitou, všech akcí, které po ádal, se mohla vždy zú astnit ve ejnost, n které z nich byly p ímo pro ve ejnost ur eny a s velkým zájmem navšt vovány. Vždy spolupracoval s ve ejnou správou a s dalšími subjekty s okolními K T, s Chrán nou krajinnou oblastí Labské pískovce i CHKO Lužické hory, správou Národního parku eské Švýcarsko, eským svazem ochránc p írody (Tilia), s Lesy eské republiky aj. Aby myšlenka turistiky nezanikla a turisté m li své nástupce, v novali se od roku 1982 již systematické práci s mládeží. Tehdy byl založen turistický klub mládeže TOM, jehož adami od té doby prošly desítky d tí a mladých lidí. Samostatnou kapitolou práce krásnolipských turist je p eshrani ní spolupráce, která oficiáln za ala roku 1991, kdy byl navázán kontakt s DAV Neustadt (Sachsen). Oba kluby se pak ve spolupráci podílely na organizaci dálkových pochod, turistických pochod s názvem Skalními hrádky Labských pískovc, ob rok se st ídaly v organizování obnovené tradice slavnosti jarních slunovrat, navzájem se navšt vovaly na turistických akcích. Tato innost byla ukon ena zánikem n meckého klubu, ást jejich lenské základny se stala našimi leny.

19 Další významná p eshrani ní spolupráce se datuje od roku 1997, kdy na všesportovní konferenci Euroregionu Nisa v polském Nowogrodzienci byla navázána spolupráce s polským klubem PTK PTSM Luba. Ta se stala i po átkem spolupráce n meckých a polských turist obou zmín ných klub. Nyní je pravidlem, že v turistických kalendá ích všech t í klub jsou každoro n zachyceny i akce spole n po ádané. Krom toho K T Krásná Lípa spolupracuje s n meckou obcí Hinterhermsdorf, se sportovním klubem Seifhennersdorf a se slovenským klubem KST Košice. K desítkám akcí, které zdejší cvi itelé p ipravují, pat í již po léta neodmysliteln n které tradi ní akce. Vše za íná každoro n hned 1. ledna, kdy se po ádá nenáro ný novoro ní výstup na Vl í horu. Druhý lednový víkend pat í vždy Nejsevern jšímu zimnímu tábo ení v eské republice, které se odehrává pod Vl í horou. Poslední ervencový týden je rezervován pro spole nou oddílovou dovolenou a o druhém srpnovém víkendu se odehrávají mezinárodní, dálkové pochody Skalními hrádky Labských pískovc. V letech organizoval klub úsp šné akce Pohádkový les, v nichž pokra ují další organizáto i i nadále. K adám ob tavých cvi itel, kte í každoro n velice ob tav p ipravují desítky turistických akcí, pat í i lenové výkonného výboru, kroniká i, kte í mají ve své pé i již desítky klubových kronik, provozovatelé rozhledny na Vl í ho e i provozovatelé turistické chaty Petra v Kyjov. Zvláštní uznání si zaslouží i skupina zna ka, která p ispívá svou prací k obnov a udržení naší unikátní sít turistického zna ení. K propagaci turistiky, klubu i m sta vydal klub r zné propaga ní materiály: skláda ku K T Krásná Lípa Vás vítá, Malého pr vodce Krásnolipskem, mapku povodí K inice, ro enku k dvaceti let m obnovené Krásnolipské turistiky a velice úsp šnou mapu Krásnolipsko (1:25.000) v eské i n mecké verzi. Dále vydal turistickou známku, plíšky na hole, sklen nou a kovovou plaketu, p ív sek na klí e to vše s vyobrazením rozhledny na Vl í ho e. Se stejným symbolem se prodávají i výrobky místních firem: Turistická hojivá mast a originální alkoholický nápoj Turistická lužická. Výt žek drobného prodeje slouží k financování aktivit klubu. Turisté mají také možnost plnit Oblastní turistické odznaky Labské pískovce a OTO Krásnolipsko. Okolím Krásné Lípy je také vyzna en p ím stský okruh IVV. Všechny zkušenosti, které K T Krásná Lípa získal ve své innosti a zejména p i po ádání výstav s turistickou tématikou, byly zúro eny p i instalaci stálé expozice turistiky v muzeu v Krásné Líp. Novodobá historie turistiky v Krásné Líp se nepíše dlouho, ale až do sou asnosti, tedy do po átku roku 2005, kdy tyto ádky vznikají, se dá považovat za dobu úsp šnou, která rozhodn d stojn navazuje na práci p edch dc. Je to innost sloužící m stu, regionu, jeho obyvatelstvu i p írod ku prosp chu. V.Hieke

20 Ústecká krajská rada Asociace TOM R se sídlem: Nádražní nám stí 599, Teplice 2 seskupuje v Ústeckém kraji celkem 28 turistických oddíl mládeže, s celkovým po tem 752 len. Jež mají svou p sobnost v lokalitách p vodních okres. Nejvíce v Ústí n.l. 11 oddíl, pak 7 oddíl na Litom icku, na Chomutovsku jsou 4 oddíly, 3 oddíly na D ínsku a po 1 oddíle mají Louny, Most a Teplice. krajánek Miloslav Toman, Nádražní nám stí Teplice

21 ODDÍLY Asociace TOM R v Ústeckém kraji.oddílu název oddílu místo p sobení vedoucí oddílu len odbor oblast K T 1027 Stopa i Mikulášovice Tomáš F sek 51 K T Oblast: St edo eská 1107 Zelená i Krásná Lípa Hana Volfová 7 K T Oblast: Ústecký kraj 1904 Stopa i Ková ská Jan Zdiarský Stopa i Jirkov Miroslav Kašpar 30 K T Oblast: Ústecký kraj 3301 Bob i Úšt k Jaroslav Lepšík 32 K T Oblast: Kostka 3304 Soj ata Žitenice Marie Altmanová 16 K T Oblast: Ústecký kraj 3311 Vej i Lovosice Gabriela Schejbalová 15 K T Oblast: Ústecký kraj 6716 Bob íci Teplice Miloslav Toman 12 K T Oblast: Ústecký kraj 7101 Devítka Ústí nad Labem Ludmila T mová 10 K T Oblast: Kostka VOM Ústí nad Labem Jan Daniš 18 K T Oblast: Ústecký kraj VOM Ústí nad Labem Jan Daniš 27 K T Oblast: Ústecký kraj VOM Ústí nad Labem Karel Benda 28 K T Oblast: Ústecký kraj VOM Ústí nad Labem Michal Taške 22 K T Oblast: Ústecký kraj TOM Ústí nad Labem Irena Grimmová 17 K T Oblast: Ústecký kraj 7113 Kola Waštepi Ústí nad Labem Pavel Svoboda 33 K T Oblast: Ústecký kraj 9939 Delfín Litom ice Jind ich erný 6 K T Oblast: Ústecký kraj Sluní ka Litom ice Kate ina Kr áková 30 K T Oblast: Ústecký kraj Klub lesní moudro Roudnice n. L. Vratislav Florián 59 K T Oblast: Kostka Vl í sme ka Jirkov Stanislav Zemek 7 K T Oblast: Kostka Výrové Postoloprty Milan Zelenka 14 K T Oblast: Ústecký kraj Glaim Ústí nad Labem Vít Madron 7 K T Oblast: Kostka Dobrá pohoda Chomutov, Praha Stanislav Mandát 65 K T Oblast: Kostka Halaparta D ín Alena Krupková 49 K T Oblast: Ústecký kraj Vodáci Ústí nad Labem Miroslav Bitter 33 K T Oblast: Kostka Mostík Most Karel Šindelá Sdružení V.T.O.M. Ústí nad Labem Pavlína Bílcová 49 K T Oblast: Kostka Desítka Ústí nad Labem Ji í Voleník 41 K T Oblast: Kostka Prachová Hrušovany Vít Hrzán 33 K T Oblast: Kostka

22 KLUB ESKÝCH TURIST - OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ Pražská 127, Ústí nad Labem Va ov telefon: I : registra ní íslo oblasti K T: 106 Bankovní spojení: eská spo itelna, op., Ústí nad Labem íslo ú tu: /0800 K A L E N D Á TURISTICKÝCH AKCÍ 2006

23 Novoro ní pochod na Stropník - Novoro ní ty lístek Duchcov okr.: Teplice km: DTP 10, 12 km C Duchcov-bus.zast. Duchcov-nemocnice, Osek pomník Nelsonské kat., Duchcov 8:50-9:00, Osek 9:15-9:20 D Chata Má a pod Stropníkem, 12:00 Sokol Duchcov Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, Duchcov U] 24. Novoro ní výstup na Vl í Horu - Novoro ní ty lístek Vl í Hora okr.: D ín C Krásná Lípa - nám stí, 11:30 D Krásná Lípa, 16:00 K T Krásná Lípa Václav Hieke, Nemocni ní 26, Krásná lípa , U 22. Novoro ní výstup na Oblík - Novoro ní ty lístek Oblík okr.: Louny km: DTP 18 km C Louny, Suzdalské nám stí, 8:30 D Louny K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, Louny U 2. Novoro ní výstup na Tane nici - Novoro ní ty lístek Mikulášovice okr.: D ín C Mikulášovice st ed D, 9:30 D Tane nice, 14:00 K T Rumburk Rudolf Prokopec, Ji íkovská 1469/5, Rumburk U Novoro ní vycházka - Novoro ní ty lístek Podbo any okr.: Louny km: DTP 6-12 km C Podbo any u nemocnice, 13:00 D Podbo any D, 16:00 K T TJ Tatran Podbo any Jaroslav Vörös, Dukelská 889, Podbo any U 41. Novoro ní výstup na Radobýl Litom ice okr.: Litom ice km: DTP 10 km C Litom ice - Mérové nám stí, 9:00 D Radobýl, do 12:00 K T Litom ice Alena Uhlíková, Družstevní 33/4, Litom ice U 34. Start do roku 2006 Chomutov okr.: Chomutov km: DTP 17 km C Chomutov - restaurace LUNA, 10:00 D II. mlýn, 14:00 K T VTŽ Chomutov Bohumír Pokorný, B ezenecká 4475, Chomutov U

24 27. Novoro ní výstup na Lovoš Lovosice okr.: Litom ice km: DTP 3-10 km C individuální - Lovosice, individuální - 7:00-15:00 D vrch Lovoš, 17:00 K T Lovosice Milena Šiklová, 8.kv tna 7, Lovosice U 25. Novoro ní výstup na Doubravku Teplice okr.: Teplice C libovolné, 12:00 D Doubravka - vrchol, 15:00 K T TJ Lokomotiva Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice , ] 24. Novoro ní výstup na hrad Blansko hrad Blansko okr.: Ústí nad Labem C libovolné, libovolné D hrad Blansko, 12:00-15:00 K T-odd.VT Lokomotiva Ústí nad Labem Josef Šimonka, Školní 3, Ústí n. Labem U 11. Novoro ní výstup na Vysoký Ostrý Ústí nad Labem - St ekov okr.: Ústí nad Labem km: DTP 7 km C Penzion Záme ek, 13:30 D Vysoký Ostrý K T VHT Ústí n.l. V ra Magasaniková, Svatoji ská 32, Ústí nad Labem U 4. Novoro ní pochod Žatec okr.: Louny km: DTP 10 km C Restaurace Labu u železného mostu, 13:00 D Lávka p es eku Oh i, dle propozic K T Žatec Eva Hanušová U 1. Novoro ní výstup na Mraven ák Klášterec n.o. okr.: Chomutov km: DTP 10 km C Klášterec n.o. - nádraží SAD, 13:00 D Klášterec n.o. - Kyselka Evženie, 17:00 K T Klášterec n.o. Marcela Hodková, Úto išt 354, Klášterec nad Oh í U Novoro ní výstup na Jedlovou Varnsdorf okr.: D ín km: DTP 10, 20 km C Varnsdorf - nám stí, 9:00 D Jedlová hora, 13:00 K T Varnsdorf Irena Uli ná, Prašná 2290/C, Varnsdorf U

25 Krušnohorské poselství Jirkov okr.: Chomutov km: DTP 11, 20, 30 km, LA 11, 20, 30 km C Jirkov, ulice B. N mcové (klubovna PS Úsm v), 7:30-10:00 D Jirkov, ulice B. N mcové (klubovna PS Úsm v), 16:00 F K T VTŽ Chomutov, m sto Jirkov Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov UW] Nejsevern jší zimní tábo ení v R pod Vl í Horou Vl í Hora okr.: D ín C Vl í Hora, 16:00 D Vl í Hora K T Krásná Lípa Václav Hieke, Nemocni ní 26, Krásná Lípa , Z Klín do Klín p es Kate inu Klíny, Krušné hory okr.: Most km: LA 12, 30 km, DTP 12, 30 km C Klíny, 8:00-10:00 D Klíny, 16:30 K T TJ Lokomotiva Most Ivana Jelínková, J.Suka 509/259, Most , WU Lyža ský p ejezd Krušných hor Kraslice okr.: Sokolov km: LA 1. a 2. skupina 105 km, 3. skupina 140 km C Kraslice, 7:45 B F K T Krušné hory Sokolov Robert Mašek, Karla apka 1410, Sokolov W Brtnické ledopády Šluknov okr.: D ín km: DETP 12, 20, 30 km C Šluknov -dle propozic D Šluknov, dle propozic F K T Šluknov, m sto Šluknov, Olafplaz Praha Egon Wiesner, Rumburská 976, Šluknov , U]

26 Únor bílý, údy sílí Podbo any okr.: Louny km: DTP 14 km C Vroutek D, 12:00 D Vroutek D, 16:00 K T TJ Tatran Podbo any Jaroslav Vörös, Dukelská 889, Podbo any U Od Evženky k Evžence Klášterec nad Oh í - Kyselka okr.: Chomutov km: DTP 8, 16 km C Klášterec n. O. - Kyselka, 9:00 D Perštejn, Kyselka, 15:00 K T VTŽ Chomutov Ladislav Braun, Kmochova 30, Chomutov U P edja í v Pooh í Slav tín okr.: Louny km: DTP 7-35 km, CA km C Slav tín, radnice, 6:00 D Slav tín, radnice, 18:00 F K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, Louny UV QUO VADIS - No ní putování z Bou áku na Milešovku Teplice okr.: Teplice km: DTP 50 km C dle propozic, dle propozic D dle propozic, dle propozic K T TJ Lokomotiva Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice , U] Jarní setkání turist na Hasištejn hrad Hasištejn - Místo okr.: Chomutov km: DTP 5-15 km C libovolné, 9:00 D hrad Hasištejn, 9:00-12:00 K T VTŽ Chomutov Helmut Nový, ernovická 8, Chomutov U 4. Vítání jara na Milešovce - memoriál Bed icha Soch rka Teplice okr.: Teplice km: DTP 15, 25, 35 km C Železni ní stanice Teplice v echách, dle propozic D Opárno, dle propozic F K T TJ Lokomotiva Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice , U]

27 14 turistických setkání aneb historie sokolských výlet Turnov okr.: Semily C dle propozic D dle propozic OS Praha Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice ] Jarní výšlap na Kounovské ady Mut jovice okr.: Louny km: DTP km C Mut jovice zastávka D, 9:40 D Deštnice, dle propozic K T Žatec Old ich Pišt lák U turistických setkání aneb historie sokolských výlet Plze okr.: Plze C dle propozic D dle propozic OS Praha Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice ] Otvírání studánky Chomutov okr.: Chomutov km: DTP 16 km C v žový d m Merkur, 8:00 D I. mlýn, 13:00 K T VTŽ Chomutov Bohumír Pokorný, B ezenecká 4475, Chomutov U stop Lounské podlesí, p írodní park Džbán okr.: Louny km: DTP 10, 15, 20, 25, 35, 50 km, CA 30, 50, 75 km C M stská sportovní hala, Rybalkova 2673, Louny, 6:30-10:00 D Vina ice u Loun - sokolovna, do 20:00 F K T TJ Lokomotiva Louny Josef Rychnovský, 28. íjna 1594, Louny , UV Švýcarsko Schaffhausen Rýnské vodopády, Zutích, Luzern, výjezd Rigi Kulm, Bern, Aldorf, Axelstrasse, St. Allen B cena bude uvedena v podrobném programu K T Spartak Ústí nad Labem Hana Lukášková, Bezru ova 12, Ústí nad Labem d

28 Jarním Šluknovskem Šluknov okr.: D ín km: DETP 12, 20, 30, 50,100 km C Šluknov - dle propozic D Šluknov, dle propozic K T Šluknov, m sto Šluknov, Olafplaz Praha Egon Wiesner, Rumburská 976, Šluknov , nutný cestovní pas U] Velikono ní weekend na podlaze - OTO Úhlava po í í Úhlavy okr.: Plze - jih km: DTP 3 x 25 nebo 3 x 32 km C P eštice, dle propozic D P eštice - Plze, dle propozic B K T Lokomotiva Ústí n.l.-rekreace Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, Ústí nad Labem , U Pochod za velikono ním vají kem Postoloprty okr.: Louny km: DTP 10 km, TM 10 km C DDM - Postoloprty, 9:00-11:00 registrace D DDM - Postoloprty, 14:00-15:00 B F D m d tí a mládeže - Postoloprty Alžb ta B lohoubková, DDM - Jiráskovo nám stí 490, Postoloprty turistických setkání aneb historie sokolských výlet Hradec Králové okr.: Hradec Králové C dle propozic D dle propozic OS Praha Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice ] Výstup pro velikono ní vají ko na M dník Klášterec n.o. okr.: Chomutov km: DTP 10, 25 km C Stadion TJ Klášterec nad Oh í, 8:00 D M d nec, 14:00 K T Klášterec n.o. Alena Lisá, B. N mcové 352, Klášterec nad Oh í U

29 Pro Velikono ní vají ko na Pravdu z ícenina hradu Pravda - Pn tluky okr.: Louny km: DTP 8-20 km, CA km C libovolné D z ícenina hradu Pravda - Pn tluky, 11:00-13:00 K T TJ Lokomotiva Louny Mgr. Martina Jakešová, St. K. Sokola, 1123, Louny UV Ústecká jarní 50 Ústí nad Labem okr.: Ústí nad Labem km: DTP km C Ústí nad Labem - D lce (Apollo), :00-19:00, :00-10:00, :00-9:00 D Ústí nad Labem - D lce (Apollo), :00, :00, :00 K T TJ Spartak Ústí n. Labem Jaroslav Krob, Vilová 11, Ústí nad Labem U] Mostecké šlápoty Most okr.: Most km: DTP 10, 20, 35 km, CA 20, 30, 60 km C ul. M. Rybalka, budova CV Most, 7:00-11:00 D ul. M. Rybalka, budova CV Most, 16:30 K T CV Most R žena Streiftauová, M.Gorkého 586/1265, Most , UV] Jarní putování okolím Lovoše Lovosice okr.: Litom ice km: CA 50 km, DTP 3, 9, 15, 20, 30, 50 km C Lovosice - nám stí (cukrárna JOHN), 7:00 D vrch Lovoš - chata Na Lovoši, 17:00 F K T Lovosice Milena Šiklová, 8.kv tna 7, Lovosice VU] 10. Šmajdání za dvoj aty, aneb Krušné hory trochu jinak Jirkov okr.: Chomutov km: DTP 6, 16, 25, 35, 50 km, CA 35, 65 km C Jirkov - 2. ZŠ, Studentská ul., 6:00-10:00 D zámek ervený Hrádek, do 18:00 B F TOM- Stopa i, VTŽ Chomutov Miroslav Kašpar, Pod P ivad em, Jirkov UV

30 14 turistických setkání aneb historie sokolských výlet Ji ín okr.: Ji ín C dle propozic D dle propozic OS Praha Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice ] Pod tisskými b ízkami Podbo any okr.: Louny km: DTP 14, 25, 32 km C Blatno D, 7:00 D Žihle D, 16:30 K T TJ Tatran Podbo any Jaroslav Vörös, Dukelská 889, Podbo any U 60. Prvomájový výstup na Kozí vrch Ústí nad Labem okr.: Ústí nad Labem C libovolné D Kozí vrch, 11:00-15:00 K T, oddíl VT, Lokomotiva Ústí nad Labem Rudolf Pelikán, Jizerská 45, Ústí nad Labem U Putování za vílou Maribylou Horní Ji etín okr.: Most km: TN 12 km pohádkovým lesem pro d ti, DTP 25 km C Horní Ji etín restaurace "Pod Lesem", 8:30 D Horní Ji etín restaurace "Pod Lesem", 16:00 K T Baník Centrum Dolní Ji etín František Gallik, Školní 110, Horní Ji etín gu 27. Stezka odvahy Panský okr.: D ín km: DTP 8 km C Panský, 8:30 D osada Kopec, 15:00 K T Rumburk Rudolf Prokopec, Ji íkovská 1469/5, Rumburk U 3. Jarní putování p es hranice Sayda - Mezibo í Krušnoho í okr.: Most, Sasko C Sayda, 7:00 D Mezibo í, 13:00-15:00 m sto Sayda František Motl, Komenského 291, Mezibo í U 14 turistických setkání aneb historie sokolských výlet Brno okr.: Brno C dle propozic D dle propozic OS Praha Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice ]

31 POSLEDNÍ ŠLAK - gory Stolowe a Sowie (weekend na podlaze) Kladsko Polsko km: DTP 2 x 25, nebo 2 x 32 km C Náchod, dle propozic D Náchod, dle propozic B K T Lokomotiva Ústí n. L. - rekreace Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, Ústí nad Labem , U Ž ársko Skanzen Veselý kopec, Polná u Jihlavy, Pelh imovsko B cena K (v cen doprava, 2x nocleh) K T Spartak Ústí nad Labem Hana Lukášková, Bezru ova 12, Ústí nad Labem d Mezinárodní turistický pochod Severní stopou Dolní Poustevna okr.: D ín km: DTP 10, 20, 30 km, CA 20, 30, 40 km C Dolní Poustevna - turistická chata za h išt m, 7:30-10:15 D Dolní Poustevna - výletišt tverec, 10:00-18:00 F K T Dolní Poustevna Ing. Jaroslav Leksa, Dol. Poustevna.167, Dolní Poustevna , UVg_] 6. Z Oparna za P emyslem Orá em Oparno okr.: Litom ice km: DTP 8-35 km, CA km C p ší - hrad Oparno, cyklo - chatový tábor Oparno, 7:30-10:15 D Oparno, chatový tábor, 16:30 K T TJ Lokomotiva Most Ivana Jelínková, J. Suka 509/259, Most , UV Pochod po staré solné cest hrad Hasištejn okr.: Chomutov km: DTP 40 km, CA 80 km C hrad Hasištejn, 8:00 D zámek Schlettau v Sasku, 18:00 B K T VTŽ Chomutov, zámek Schlettau (D) Helmut Nový, ernovická 8, Chomutov UV

32 11. Sokolské putování eským st edoho ím Teplice okr.: Teplice km: DTP 15, 25, 35, 50 km, CA 30, 50, 100, 120 km C dle propozic D dle propozic TJ Sokol Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice , UV] D tský den kolem Doubravky Teplice okr.: Teplice C Teplice - u hotelu Panorama, 11:00 D Teplice - u hotelu Panorama, 15:00 K T Lokomotiva Teplice a TJ Sokol Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice , g Železnorudsko, Javor, Passov Šumava C Železná Ruda, dle propozic D Železná Ruda, dle propozic B K T Lokomotiva Ústí n.l. - rekreace Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, Ústí nad Labem , U Memoriál patriot okolo Ústí n. L. Ústí n. L. okr.: Ústí n. L. km: DTP 8, 11, 18, 25, 29, 59 km, CA 27, 38, 58 km C Ústí n. L., 6:00-10:00 D Ústí n. L., 21:00 F K T oddíl VT, Lokomotiva Ústí n. Labem Karel Pun ochá, Moskevská 22, Ústí nad Labem , UV] 19. Mostecký cyklovandr Most okr.: Most km: CA 10, 20, 45, 60, 100 km C Most, ul. M. Rybalka - budova CV, 7:00-10:00 D Most, ul. M. Rybalka - budova CV, 16:30 K T CV Most Ji í Válek, Zd.Št pánka 346/2814, Most V 29. Po hrani ních stezkách Varnsdorf okr.: D ín km: DTP 15, 20, 30 km C Varnsdorf - st elnice, 7:00-9:00 D Varnsdorf - restaurace "U Šimk ", 15:00 K T Varnsdorf Irena Uli ná, Prašná 2290/C, Varnsdorf U

33 12. Po stezkách Severní stopy Dolní Poustevna okr.: D ín km: TN 4 km C Dolní Poustevna - turistická chata za h išt m, 9:00-10:00 D Dolní Poustevna - turistická chata za h išt m, 11:00-12:00 K T Dolní Poustevna V ra Madunická, Poto ní 422, Dolní Poustevna , , g Z Veletic do Lí kova Veletice km: DTP 16 km C Veletice zastávka D, dle propozic D Veletice, dle propozic K T Žatec Richard Kade ábek U 14 turistických setkání aneb historie sokolských výlet eský Šternberk C dle propozic D dle propozic OS Praha Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice ] Jizerské hory Tanvald, Smržovka, B cena 495 K K T Spartak Ústí nad Labem Hana Lukášková, Bezru ova 12, Ústí nad Labem d Jirkovský Crossmarathon Jirkov okr.: Chomutov km: CA km, BE km, DTP km C Jirkov, 2.ZŠ Studentská ulice, 7:00 - p ší, 7:30-8:40 - b žci a cyklisté D Jirkov, 2. ZŠ Studentská ulice, do 17:30 B F K T VTŽ Chomutov, m sto Jirkov Jaromír Raisr, Hornická 1467, Jirkov VU Z pohádky do pohádky Most - Benedikt okr.: Most C Most - Benedikt, 10:00-11:30 D Most - Benedikt K T TJ Lokomotiva Most Gabriela Zichová, J. Šev íka 837, Most g

34 turistických setkání aneb historie sokolských výlet P ibyslav C dle propozic D dle propozic OS Praha Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice ] Skandinávie Norsko, Dánsko B cena, v etn podrobného programu bude up esn na K T Spartak Ústí nad Labem Hana Lukášková, Bezru ova 12, Ústí nad Labem d Pochod Hany Benešové Osek u Duchcova okr.: Teplice km: DTP 5, 13, 16, 17, 22, 26, 30, 47 km C Osek - restaurace Národní d m, 6:00-7:00 (47), 7:00-8:00 (30, 26), 8:00-9:00 (22, 17, 16, 13, 5) D Osek - restaurace Národní d m, do 20:00 F TJ Sokol Osek Ivo Vlach, Dolejšova 412, Osek , U Krajem kroniká e Václava Hájka Libo any okr.: Louny km: CA km, DTP 12, 23, 39, 50 km C Libo any OÚ, 6:00 11:30 D Libo any dle propozic K T Žatec, Obecní ú ad Libo any Roman Daniš, Mládežnická 2739, Žatec VU DOLOMITY C Ústí nad Labem D Ústí nad Labem B K T VHT Ústí n.l. Vladislav Magasanik, Svatoji ská 32, Ústí nad Labem Y Radonice - Kada Chomutovsko okr.: Chomutov km: DTP 16 km C Chomutov D, 6:00 D Radonice, 16:30 K T TJ Tatran Podbo any Libuše Smetanová, Sýrovice p.56, Podbo any U

35 Solnohradsko Ubytování v penzionu s polopenzí a dalšími službami B cena p ibližn K K T Spartak Ústí nad Labem Hana Lukášková, Bezru ova 12, Ústí nad Labem d OTO Hrady a zámky Slovenska II. Slovensko okr.: Slovensko C dle propozic D dle propozic B K T Lokomotiva Ústí n. L. - rekreace Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, Ústí nad Labem , U Týniš ské šlápoty od dubu k dubu Týništ nad Orlicí okr.: Rychnov nad Kn žnou km: DTP 15, 25, 35, 50, 100km C Týništ nad Orlicí, dle propozic D Týništ nad Orlicí, dle propozic K T Šluknov, Olafplaz Praha Olaf ihák, Pejevové 3133/ Praha 4 Mod any , U] Štýrské hory a jezera Rakousko okr.: Štýrsko C dle propozic D dle propozic B F K T Lokomotiva Ústí n. L. - rekreace Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, Ústí nad Labem , U] Táborá ek u pramene Mandavy Nové K e any okr.: D ín km: DTP 8 km C Horní Mikulášovice, 11:30 D Pramen Mandavy, 14:00 K T Rumburk Rudolf Prokopec, Ji íkovská 1469/5, Rumburk U

36 LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 Krásná Lípa okr.: D ín C nádraží D Krásná Lípa, 9:00 D Nádraží D Krásná Lípa, 16:00 B F Oblastní výbor K T - Oblast Ústecký kraj a odbor K T Krásná Lípa Václav Hieke, Nemocni ní 26, Krásná Lípa , cv\_u] LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍL MLÁDEŽE v rámci Letního turistického srazu 2006 Ji etín pod Jedlovou, rekrea ní st edisko Omikron okr.: D ín C Ji etín pod Jedlovou, rekrea ní st edisko Omikron, 15:00 D Ji etín pod Jedlovou, rekrea ní st edisko Omikron, 12:00 B F Krajská rada A-TOM Ústeckého kraje a K T Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bob íci Miloslav Toman, Nádražní nám stí 599, Teplice v echách c] P ší putování eským st edoho ím na Letní turistický sraz v Krásné Líp Louny okr.: Louny km: EP 6 etap ( km) C M stská sportovní hala Louny, od 18:00 D Krásná Lípa, h išt, do 16:00 B F K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, LOUNY ] Na kolech Krušnoho ím na Letní turistický sraz v Krásné Líp dle propozic km: CA km denn podle programu C eské Hamry 21 - penzion Pohoda, dle propozic D Krásná Lípa, 17:00 B F K T MM Litvínov Václav Novotný, Zámecká 2007, Litvínov , V]

37 Mototuristická jízda Ústeckým krajem na Letní turistický sraz v Krásné Líp Krásná Lípa okr.: D ín C cílová jízda D Krásná Lípa B F OV K T - oblast Ústecký kraj a odbor VTŽ Chomutov Ladislav Braun, Kmochova 30, Chomutov \] Den Dolní Poustevny - v rámci Letního turistického srazu 2006 Dolní Poustevna okr.: D ín km: DTP 10, 20, 30 km, CA 20, 30 km C Dolní Poustevna - turistická chata za h išt m, 7:30-10:15 D Dolní Poustevna - turistická chata, 10:00-18:00 K T Dolní Poustevna Ing. Jaroslav Leksa, Dolní Poustevna.167, Dolní Poustevna , UV_] Den Rumburku - v rámci Letního turistického srazu 2006 Rumburk, rozhledna Dymník okr.: D ín km: DTP 20 C Rumburk - nádraží D, 8:30 D Krásná Lípa - nám stí, 16:00 K T Rumburk Václav Provazník, Mikulášovice. 907, Mikulášovice , UV_] Den Varnsdorfu a Ji etína pod Jedlovou - v rámci Letního turistického srazu 2006 Varnsdorf okr.: D ín km: DTP 16, 13 km, CA 30 km C Varnsdorf, nádraží D, 9:00 D Trasa I - parkovišt v osad Rozhled, Trasa II - Varnsdorf D, Trasa III Ji etín pod Jedlovou, zahájení srazu TOM 16:00 K T Varnsdorf Irena Uli ná, Prašná 2290/C, Varnsdorf UV_] Den D ína - v rámci Letního turistického srazu 2006 D ín okr.: D ín dle propozic C dle propozic D dle propozic K T D ín Ing. Vladimír Bažant, Liberecká 1101/3, D ín , UV_]

38 Den Mikulášovic - v rámci Letního turistického srazu 2006 Mikulášovice okr.: D ín km: DTP 20, CA 20 C Mikulášovice, rozhledna Weissberg (SRN), rozhledna Tane nice, 8:30 D Mikulášovice, 16:00 K T Rumburk Václav Provazník, Mikulášovice. 907, Mikulášovice , UV_] Den Šluknova - rámci Letního turistického srazu 2006 Šluknov okr.: D ín km: TP 10, 15, 25, 36 km C Šluknov dle propozic D Šluknov, dle propozic K T Šluknov, m sto Šluknov, Olafplaz Praha Egon Wiesner, Rumburská 976, Šluknov nutný cestovní pas UV_] Skalní hrádky Labských pískovc v rámci Letního turistického srazu 2006 Krásná Lípa okr.: D ín C stanová základna K T, 20:00 D stanová základna K T, 14:00 K T Krásná Lípa Ji í Pavlík, Rooseveltova 565/8, Krásná Lípa ] Krajem Bed icha Bernaua Radonice okr.: Chomutov km: DTP 16 km C Radonice - zastávka D, 8:00 D Radonice, 14:00 K T VTŽ Chomutov a obec Radonice Ladislav Braun, Kmochova 30, Chomutov U 3. Lounské letní vábení Lounské st edoho í okr.: Louny km: DTP 8-20 km, CA km C Louny, VII. ZŠ Louny, 8:00 D Louny, VII. ZŠ Louny, 16:00 B F K T TJ Lokomotiva Louny Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, Louny UV

39 Obutí a bosatí po b ehu Baltu II. Polsko km: DTP dle propozic C dle propozic D dle propozic B F K T Lokomotiva Ústí n.l.-rekreace Vlastimil Cajthaml, Zahradní 6, Ústí nad Labem , U Pochod Giacoma Casanovy Duchcov okr.: Teplice km: DTP km, CA km C Duchcov - u ebna TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 17:30 D Duchcov - u ebna TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 14:00 F TJ Sokol Duchcov Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, Duchcov UV] Krupská smy ka Krupka okr.: Teplice km: CA 50 km, DTP 7, 15, 25, 35 km C Sportovní hala Krupka, 7:00-9:00 D Sportovní hala Krupka, do 17:00 K T Krupka Miroslav Ko í, Kollárova 601, Krupka , VU Pochod Karla Líma Duchcov okr.: Teplice km: DTP km C Duchcov - u ebna TJ Sokol Duchcov - Tyršova ul. 13, 7:00 9:00 D Nové M sto v Krušných horách - restaurace Bendlova chata, 16:00 TJ Sokol Duchcov Dušan Petráš, Vrchlického 23, P.O.BOX 3B, Duchcov U] Zajišt né cesty Východních Alp Rakousko B K T VHT Ústí n. L. Vladislav Magasanik, Svatoji ská 32, Ústí nad Labem Y

40 Kastelán v pochod Jirkov okr.: Chomutov km: DTP 16, 25, 35, 50 km, CA 16, 35, 65 km C zámek ervený Hrádek, 6:00-10:00 D zámek ervený Hrádek, do 18:00 B F TOM-Stopa i, K T VTŽ Chomutov Miroslav Kašpar, Pod P ivad em, Jirkov UV PORTA BOHEMICA Ústí nad Labem okr.: Ústí nad Labem km: DTP km C Ústí n.l. - D lce (Apollo), :00-19:00, :00-10:00, :00-9:00 D Ústí n.l. - D lce (Apollo), :00, :00, :00 K T TJ Spartak Ústí n. Labem Jaroslav Krob, Vilová 11, Ústí nad Labem U] Kufrování s R ži kou Podbo any okr.: Louny km: DTP 12 km C Podbo any u pošty, 10:00 D Podbo any na nám stí, 14:00 K T TJ Tatran Podbo any Jaroslav Vörös, Dukelská 889, Podbo any U 30. "DP" Podzimním Krušnoho ím Litvínov okr.: Most km: DTP 15, 25, 35, 50 km, CA 60, 100 km C Pokladny zimního stadionu HC Litvínov, 6:30 D Pokladny zimního stadionu HC Litvínov, 18:00 K T Chemopetrol Litvínov Ing. Bohuslav Klikar, Valdštejnská 2114, Litvínov , UV Rozlou ení s Babím létem Žatec okr.: Louny km: DTP 10 km C u Bonexu, 13:00 D Žatec, dle propozic K T Žatec Eva Hanušová U Pochod ke Sv tovému dni spo ení Chomutov okr.: Chomutov km: DTP 8, 15, 25 km C Chomutov - eská spo itelna, 8:00 D I. mlýn, 13:00 K T VTŽ Chomutov Ladislav Braun, Kmochova 30, Chomutov U

41 Pochod za spadaným listím Postoloprty okr.: Louny km: DTP 5 km, TM 5 km C DDM - Postoloprty, 9:00-10:00 registrace D DDM - Postoloprty, 15:00 B F D m d tí a mládeže - Postoloprty Alžb ta B lohoubková, DDM - Jiráskovo nám stí 490, Postoloprty Uc Ústí nad Labem - Milešovka - no ní turistický pochod Memoriál Hanky Vocáskové Ústí nad Labem okr.: Ústí nad Labem km: DTP 25 km C Ústí nad Labem - vysokoškolské koleje UJEP, Klíšská ulice, 14:00-16:00 D Základní škola v Žalanech, 17:00-23:00 F odbor K T USK Slávie Ústí nad Labem Mgr. Tomáš Tká, Rty ská 156, Žalany U P-P-P Poslední Podzimní Pochod Podbo any okr.: Louny km: DTP 15, 20, 35, 42 km C Žihle nádraží D, 7:20 D Podbo any nádraží D, 18:00 K T TJ Tatran Podbo any Jaroslav Vörös, Dukelská 889, Podbo any U ESKOSRANDO Lou ení s turistickým rokem - memoriál Old icha Pekárka Teplice okr.: Teplice km: DTP 8, 15, 25, 35, 50, 100 km C železni ní stanice Teplice v echách, dle propozic D železni ní stanice Teplice v echách, dle propozic K T TJ Lokomotiva Teplice Petr Malý, Trnovanská 1530, Teplice , U] Pražská stovka Praha okr.: Praha km: DTP 15, 25, 35, 50,100km C Praha, dle propozic D Praha, dle propozic K T Šluknov, Olafplaz Praha Olaf ihák, Pejevové 3133/ Praha 4 Mod any , U]

42 Lovosická váno ka aneb m šec zlého správce Lovosice okr.: LLitom ice km: dle propozic C dle propozic D dle propozic TOM 3311 Vej i Lovosice Gabriela Schejbalová, Osvoboditel 942/51, Lovosice U Rande s ertem Chomutov okr.: Chomutov km: TN 4 km C Chomutov - v žový d m Merkur, 16:30 D Bezru ovo údolí, 18:00 K T VTŽ Chomutov Helmut Nový, ernovická 8, Chomutov g Memoriál Jarušky Machovcové Komá í Vížka (autobus z Mostu) okr.: Teplice km: LA 17 km, DTP 17 km C Komá í Vížka (autobus z Mostu), 8:00 - autobus z Mostu z Plecha e (nutno zakoupit jízdenky) K T TJ Lokomotiva Most Josef Jelínek, J.Suka 509/259, Most WU

43 VÝZNAMNÉ AKCE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ v ústeckém kraji Z KLÍNŮ DO KLÍNŮ PŘES KATEŘINU , Klíny v Krušných horách Informace: pí Jelínková mobil: JARNÍ SETKÁNÍ NA HASIŠTEJNĚ , Chomutovsko Informace: p. Nový mobil: STOP , Louny Informace: p. Rychnovský mobil: ÚSTECKÁ JARNÍ , Ústí nad Labem Informace: p. Krob tel.: JARNÍ PUTOVÁNÍ OKOLO LOVOŠE , Lovosice Informace: pí Šiklová mobil: SEVERNÍ STOPOU , Dolní Poustevna Informace: p. Leksa mobil: Další akce a podrobnější informace naleznete na naší internetové adrese: KRUPSKÁ SMYČKA , Krupka Informace: p. Kočí mobil: LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ , Krásná Lípa Informace: p. Hieke mobil:

44 Author kol Ve srovnání s ostatními značkami jízdních kol spotřebitelé silně vnímají, že Author nabízí nejlepší poměr cena kvalita, nejširší sortiment, je nejrychlejší při zavádění nových kolekcí na trh a nejvýrazněji podporuje sport." (Výzkum znalosti a vnímání značky Author Brand Brothers) FRANTIŠEK NOVÝ VELO, Sebuzín 170, Ústí nad Labem, tel ,

45 KLUB ESKÝCH TURIST oblast Ústecký kraj a odbor K T v Krásné Líp ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍL MLÁDEŽE krajská rada Ústeckého kraje a odbor K T Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bob íci Krásná Lípa - centrum eského Švýcarska a Ji etín pod Jedlovou - centrum Tolštejnského panství Vás zvou ve dnech na LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 který se uskute ní pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Ing. Ji ího Šulce a LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍL MLÁDEŽE 25. ro ník který se uskute ní pod patronátem senátora Parlamentu R Josefa Zosera eská republika Ústecký kraj Národní park eské Švýcarsko Krásná Lípa - Ji etín pod Jedlovou

46 Vážení p átelé, turisté. P i svých cestách po rozhlednách v eské republice v rámci projektu Podzim ve výškách se setkávám vedle zástupc státní správy a místní samosprávy také se spoustou nadšených turist. A to nejen s inovníky Klubu eských turist, ale i s oby ejnými návšt vníky, tedy také turisty. Cílem projektu je rozhýbat národ a pozvat všechny ob any k návšt v nejen vybraných rozhleden, ale i k aktivnímu pohybu a pobytu v p írod, k návšt v zajímavých turistických míst. Smyslem celé akce je propagace a podpora cestovního ruchu. Jeho nedílnou sou ástí je i Klub eských turist, který se v ad p ípad stará o tyto rozhledny, udržuje a obnovuje sí zna ených turistických cest a tras. Ale nejen to, vyvíjí bohatou a rozmanitou innost, která není ur ena jen vlastním len m. Naopak, klub svými aktivitami oslovuje celou širokou ve ejnost. A práv t chto zkušeností chceme využít k dalšímu rozvoji p edevším domácího cestovního ruchu. Jedním z p íklad je i chystaný Letní turistický sraz 2006, který p ipravují spole n turisté Ústeckého kraje s m sty a obcemi v regionu Šluknovského výb žku za vydatné podpory Ústeckého kraje a s p isp ním ady dalších partner. Týdenní setkání, které vyvrcholí v Krásné Líp centru eského Švýcarska, je p esn to, jak si p edstavujeme sm r, kterým by se m l ubírat domácí cestovní ruch. Široká a pestrá nabídka turistických aktivit by m la p ivést do Ústeckého kraje Vás, milovníky a p íznivce turistiky. Na druhé stran bude Vaše ú ast ocen ním t ch, kte í tuto akci p ipravují a zárove podpo í snahy všech v tomto kraji, kte í mají rozvoj cestovního ruchu jako svoji prioritu. Dovolte mi, abych i já vyjád il podporou této akci. V ím, že i Vy, milovníci turistiky, si najdete cestu na Letní turistický sraz 2006 do Ústeckého kraje. Mgr. Radko Martínek ministr pro místní rozvoj R Vydáno za podpory MMR ČR

47 LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ RÁMCOVÝ PROGRAM: HLAVNÍ AKCE: P ŠÍ PUTOVÁNÍ ESKÝM ST EDOHO ÍM Louny Krásná Lípa NA KOLE KRUŠNOHO ÍM eské Hamry Krásná Lípa MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM Krásná Lípa LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍL MLÁDEŽE Ji etín pod Jedlovou, rekrea ní st edisko OMIKRON POJ TE S NÁMI, aneb VANDROVÁNÍ TOLŠTEJNSKÝM PANSTVÍM se ZLATOPRAMENEM POZNÁVACÍ ZÁJEZDY D ÍNSKEM, SASKEM A LUŽICÍ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍHO SRAZU TOM Ji etín pod Jedlovou, rekrea ní st edisko OMIKRON SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU Krásná Lípa, fotbalový areál SKALNÍMI HRÁDKY LABSKÝCH PÍSKOVC, 24. ro ník Krásná Lípa, turistická základna SLAVNOSTNÍ ZAKON ENÍ LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU Krásná Lípa, K inické nám stí DALŠÍ TURISTICKÉ A DOPROVODNÉ AKCE: Výstavy, p ednášky a promítání film : Krásná Lípa, kulturní st edisko Národní park ESKÉ ŠVÝCARSKO; ÚSTECKÝ KRAJ; KLUB ESKÝCH TURIST ; TURISTICKÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ Výlety a vycházky do Národního parku ESKÉ ŠVÝCARSKO s pr vodci Správa NP eské Švýcarsko Vlastní výlety a vycházky, pln ní oblastních a tematických turistických odznak Výlety pro zdravotn postižené P ehlídka folk a country skupin Krásná Lípa, amfiteátr SETKÁNÍ U LÍPY - vystoupení folklorních soubor, prodejní stánky emesel, turistická burza, netradi ní sout že Krásná Lípa, K inické nám stí

48 LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 KRÁSNÁ LÍPA - CENTRUM ESKÉHO ŠVÝCARSKA LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍL MLÁDEŽE JI ETÍN POD JEDLOVOU - CENTRUM TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ Po adatelé: Oblastní výbor Klubu eských turist oblast Ústecký kraj Odbor Klubu eských turist Krásná Lípa Asociace turistických oddíl mládeže krajská rada Ústeckého kraje Odbor K T Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bob íci Organiza ní štáby: LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ p edseda Václav Hieke, p edseda odboru K T Krásná Lípa garant Ing. Jaroslav Krejzlík, generální sekretá Úst edí K T Praha místop edseda Josef Rychnovský, p edseda oblastního výboru K T oblast Ústecký kraj místop edseda Miloslav Toman, p edseda krajské rady A TOM Ústeckého kraje organiza ní pracovník Mgr. Martina Jakešová, odbor K T TJ Lokomotiva Louny hospodá R žena Streiftauová, p edsedkyn odboru K T CV Most zástupce patron Hana Volfová, místostarostka M stského ú adu Krásná Lípa zástupce partner Ing. Ji í Rak, organiza ní pracovník OPS eské Švýcarsko p ihlášky a evidence Jana Vašutová, organiza ní pracovnice M Ú Krásná Lípa LETNÍ SRAZ TOM p edseda Miloslav Toman, p edseda krajské rady A TOM Ústeckého kraje místop edseda Mgr. Bc. Helena Landová, odbor K T Šluknov organiza ní pracovník Alena Koktanová, 5. TOM Ústí nad Labem organiza ní pracovník Jana Štajnerová, TOM 6716 Bob íci Teplice hospodá Iva Jiránková, TOM 6716 Bob íci Teplice zahrani ní styky Mgr. Jitka Laštovková, Ústí nad Labem kulturní program Miroslav Rulák, 5. TOM Ústí nad Labem p ihlášky a prezence Milan Havlí ek, TOM 6716 Bob íci Teplice ubytování Štefan Hajšo, TOM 6716 Bob íci Teplice doprava Josef Rokoš, TOM 6716 Bob íci Teplice Roman Kalina, TOM 6716 Bob íci Teplice estné p edsednictvo: Ing. Ji í Šulc Josef Zoser Ing. Jan Havelka Mgr. Tomáš Novotný RNDr. Milan Hagan hejtman Ústeckého kraje senátor Parlamentu eské republiky p edseda Klubu eských turist p edseda Asociace turistických oddíl mládeže p edseda p edstavenstva DRINKS UNION, a.s.

49 H L A V N Í P A T R O N I S R A Z M sto Krásná Lípa Obec Ji etín pod Jedlovou Národní park eské Švýcarsko Tolštejnské panství, o.p.s. DRINKS UNION DELITEUS, Svaz cestovního ruchu Ústecký kraj, krajský ú ad VÝBOR PATRON A PARTNER M sto Krásná Lípa NP eské Švýcarsko Obec Ji etín pod Jedlovou DRINKS UNION, a.s. Tolštejnské panství, ops eské Švýcarsko, ops DELITEUS, Svaz cestovního ruchu Krajský ú ad Ústeckého kraje Oborová zdravotní pojiš ovna Ubytovací centrála Ji etín pod Jedlovou CHKO Labské pískovce CHKO Lužické hory s.r.o. eský svaz ochránc p írody Lesy R, Lesní správa Rumburk - Ing. Zbyn k Linhart, starosta - RNDr. Zden k Patzelt, editel Správy NP - Pavel Zoser, místostarosta - Ing. Josef Vejlupek, - Ing. Anna Korbelová, p edsedkyn správní rady - Mgr. Marek Mráz, editel - Ing. Ji í Polá ek, výkonný editel - Ing. Ji í Válka, vedoucí odd lení cestovního ruchu - Ing. Josef Flos, editel oblastní pobo ky - Petr Šp r, jednatel spole nosti - Ing. Werner Hentschel, vedoucí Správy - Jitka Thelenová, pracovnice Správy - Ing. Jaroslav Stibor, jednatel spole nosti - Dr. Jan Eichler, p edseda ZO Tilia - Ing. Pavel Bik, vedoucí Správy Kontaktní adresa: KLUB ESKÝCH TURIST Masarykova 246/ KRÁSNÁ LÍPA Kontaktní osoba: Jana Vašutová, telefon:

50 LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 Termín: Místo: KRÁSNÁ LÍPA - CENTRUM ESKÉHO ŠVÝCARSKA Po adatel: Oblastní výbor K T - oblast Ústecký kraj a odbor K T v Krásné Líp Vedoucí akce: Václav Hieke, p edseda odboru K T Krásná Lípa, Nemocni ní 26, Krásná Lípa telefon: ; Letní turistický sraz 2006 je významnou akcí Klubu eských turist v roce Je ur en nejen len m K T, ale i široké turistické ve ejnosti a zahrani ním návšt vník m. Akce je za azena do mezinárodního kalendá e IVV (Internationaler Volksportverband). Pro ú astníky bude p ipraven bohatý a rozmanitý program. Každý si bude moci vybrat ze široké nabídky. P ihlášky: - zájemci vyplní závaznou p ihlášku, kterou zašlou nejpozd ji do na adresu: KLUB ESKÝCH TURIST, Masarykova 246/6, KRÁSNÁ LÍPA - sou asn k p ihlášce p iloží kopii dokladu o zaplacení ú astnického poplatku a objednaných služeb Ubytování: pro ú astníky budou p ipraveny následující možnosti ubytování - ve vlastních stanech - turistická základna K T u fotbalového areálu v Krásné Líp - turistická základna ZO SOP Tilia v Krásné Líp (á 10,- K za osobu a noc) - ve vlastních karavanech - tréninkové fotbalové h išt v areálu v Krásné Líp (á 10,- K za osobu a noc) - na podlaze, ve vlastním spacím pytli - základní škola v Krásné Líp pop ípad další, podle po tu zájemc (á 30,- K za osobu a noc) tato ubytovací za ízení budou vybavena pevnými i mobilními sociálními za ízeními (umývárny, sprchy, WC) - ubytování na l žku - vícel žkové ubytovny, chaty, internáty ( K za osobu a den) toto ubytování je možné objednat v závazné p ihlášce; p ihlášení a za azení ú astníci obdrží od ubytovací komise vyrozum ní a následn po zaplacení obdrží ubytovací poukaz - ubytování na l žku - hotely, penziony ( ,- K za osobu a den) toto ubytování je možné objednat v závazné p ihlášce; p ihlášení a za azení ú astníci obdrží od ubytovací komise vyrozum ní o rezervaci; úhradu provedou p ímo ve prosp ch ubytovacího za ízení - ubytování na l žku m že být, vzhledem k po tu ú astník, zajišt no i ve vzdálen jších místech od centra LTS 06, Krásné Lípy - ú astníci p ístupových tras budou ubytováni podle pokyn uvedených v propozicích t chto akcí Stravování: - zájemci si budou moci objednat a zaplatit stravování p i prezenci; - poskytovatelem stravování bude Školní jídelna základní školy v Krásné Líp, v rozsahu snídan a ve e e - jinak si ú astníci budou zajiš ovat stravování samostatn v provozovnách ve ejného stravování a v prodejních stáncích - p íprava a konzumace stravy v ubytovacích za ízeních se bude ídit pravidly, která si stanoví jednotliví poskytovatelé ubytování

51 Doprava: - do Krásné Lípy a zp t si zajiš ují a hradí ú astníci samostatn, s možností použití všech, v daném období, platných slev - v pr b hu LTS 06 bude posílena pravidelná ve ejná doprava a dále zajišt na smluvní autobusová a vlaková p eprava pro ú astníky srazu (do míst ubytování, míst start jednotlivých akcí a zp t, v etn p epravy jízdních kol) - jízdní ády jednotlivých spoj obdrží ú astníci spolu s dalšími pokyny, v etn ceníku jízdného Parkování: - pro ú astníky p ístupové mototuristické jízdy Ústeckým krajem bude vyhrazeno parkovišt motorových vozidel a pro karavany p ímo ve fotbalovém areálu v Krásné Líp - pro ostatní motorová vozidla budou vyhrazeny další parkovací plochy, nikoliv však jako hlídaná parkovišt Jízdní kola: - pro ú astníky s jízdními koly cykloturisty, bude zabezpe en prostor k jejich uložení v míst ubytování Bezpe nost: - vzhledem k tomu, že p evážná v tšina akcí se bude konat v Národním parku eské Švýcarsko a chrán ných krajinných oblastech Labské pískovce a Lužické hory je nezbytn nutné se pohybovat jen po vyzna ených turistických cestách, ve ejných komunikacích, respektive pro ú ely LTS 06 vyzna ených trasách a bezpodmíne n dodržovat jejich návšt vní ády - povinným vybavením všech ú astník cyklotras je p ilba a kolo podle platných silni ních p edpis Zdravotní zabezpe ení: - stálá zdravotní služba bude ve sportovním areálu (ubytování stany, karavany) a na všech akcích - o léka ské služb budou ú astníci informováni p i prezenci - ú astníci by si m li ve vlastním zájmu vzít s sebou dostatek osobních lék a zdravotních pot ebpom cek aby nem li v pr b hu LTS 06 problém s jejich zabezpe ováním - vzhledem k tomu, že ada akcí a tras (zajiš ované, zájezdy, ale i individuální) povede do sousedního Saska, m li by být ú astníci vybaveni zdravotním pojišt ním pro cesty do zahrani í (lé ení a lé ebné výlohy) Osobní doklady: - protože ada akcí i zájezd m že zavést ú astníky do sousedního Saska, je pot eba aby ú astníci byli vybaveni platnými ob anskými pr kazy podle normy EU nebo platnými cestovními pasy Prezence: Cena: Bonus: bude probíhat nep etržit od soboty od 9.00 hodin do ned le do hodin v prostorách nádraží D - KRÁSNÁ LÍPA (stálá informa ní služba i v no ních hodinách) základní jednotná cena ú astnického poplatku iní 200,- K, kterou je pot eba uhradit (p ed odesláním závazné p ihlášky) ve prosp ch b žného ú tu OV K T oblast Ústecký kraj, který je veden u eské spo itelny a.s. Ústí nad Labem, íslo ú tu: /0800, variabilní symbol: 44, nejpozd ji do Kopii dokladu o zaplacení ú astnického poplatku a dalších služeb je nutné p iložit k závazné p ihlášce. Cena ú astnického poplatku zahrnuje: ú astnický pr kaz možnost ú asti na všech turistických, kulturních a doprovodných akcích v rámci srazu využívání slev p i doprav v dob konání srazu informa ní a propaga ní materiály upomínkový list, odznak, suvenýr a další pozornosti organiza ní a technické zajišt ní srazu zájemci, kte í se p ihlásí a zaplatí do obdrží Kalendá turistických akcí a katalog informací a služeb Ústeckého kraje pro rok 2006

52 Termín: LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍL MLÁDEŽE 25. ro ník Místo: Po adatel: JI ETÍN POD JEDLOVOU - rekrea ní st edisko OMIKRON Asociace turistických oddíl mládeže, krajská rada Ústeckého kraje a odbor K T Glaverbel Teplice, TOM 6716 Bob íci Vedoucí akce: Miloslav Toman, p edseda krajské rady A TOM Ústeckého kraje (krajánek) a místop edseda organiza ního štábu LTS 06 Nádražní nám. 599, Teplice telefon: (zam stnání), Místo srazu: RS - OMIKRON, Ji etín pod Jedlovou Termín srazu: 5.8. až (4.pá 13.ne) Srazový prostor je k dispozici od pátku od 10:00 hodin Akce je za azena v Kalendá i IVV. Ú ast na srazu: Srazu se mohou zú astnit všichni organizovaní i neorganizovaní turisté, kte í se p ihlásí ve stanoveném termínu a uhradí stanovené srazové poplatky. lenové K T a A-TOM se prokáží lenským pr kazem p i prezentaci. Bez lenského pr kazu ú astníci hradí srazový poplatek jako pro ne leny. Za ú astníky mladší 18 let jsou zodpov dní p íslušní vedoucí TOM, resp. rodi e. Prezentace: Poplatek: Ubytování: Parkování: Stravování: P ihlášky: Na recepci RS OMIKRON od od hodin. P i prezentaci budou od ú astník vybírány poplatky za objednané služby (viz. p ihláška). Ú astnický poplatek iní 200,- K pro leny A TOM a K T. Pro ne leny a jiné organizace iní srazový poplatek 300,- K. Poplatek je splatný spole n s p ihláškou. Ve vlastních stanech a vlastních spacích pytlích v míst ur eném organizátorem. Po dobu srazu v cen 15,- K za stan a noc. Ve ty l žkových chatkách ve vlastních spacích pytlích v termínu od 4.8. do v cen 30,- K za osobu a noc. V budov od 4.8. do v cen 95,- K za l žko a noc. Na ubytování t eba zaslat p ihlášku nejpozd ji do Kapacita ubytování je dosta ující, ale vzhledem k hygienickým podmínkám ji nelze p eplnit. Osobní auta a autobusy budou moci parkovat jen na vyhrazeném parkovišti v blízkosti RS OMIKRON. Na základ objednávky stravy v rozsahu polopenze (snídan, ve e e) za 115,- K osoba/den. Nezabezpe ujeme sva iny na cestu, ani ob dy v RS. Není k dispozici zázemí pro va ení skupin. Zabezpe ujeme jen dop edu objednanou stravu. Na sraz je nutné se p ihlásit písemn na p iložené p ihlášce (je možné si jí namnožit). Termín pro závazné p ihlášení je do 30. dubna 2006.

53 Závaznou p ihlášku s dokladem o zaplacení ú astnického poplatku je nutné zaslat nejpozd ji do na adresu: Milan Havlí ek, ul. Antonína Sochora 1316/31, Teplice v echách Úhradu poplatk na ú et: /2400 u ebanky Variabilní symbol 25/2006 Kopii dokladu o zaplacení p iložte k p ihlášce. Doprava: Do Ji etína pod Jedlovou je možné se dopravit vlakem (tra 081 a 089), od zastávky Ji etín pod Jedlovou je RS OMIKRON vzdáleno cca 30 minut ve sm ru na Tolštejn. Všeobecné pokyny: Každý ú astník si p inese s sebou: ob anský pr kaz, lenský pr kaz K T ( lenové), pr kaz pojišt nce (mladší 15 let cestovní pojišt ní) Doklad o zaplacení srazového poplatku Ve srazovém poplatku není zahrnuto pojišt ní osob a v cí ú astník, proto se každý zú ast uje srazu na vlastní zodpov dnost. Doporu ujeme individuální pojišt ní. Každý ú astník je povinen dodržovat táborový po ádek a po ádek platný pro RS OMIKRON v Ji etín pod Jedlovou Rozd lávání ohn a va ení na otev eném ohni jen se souhlasem NP eské Švýcarsko Každý ú astník je povinen nosit viditeln ozna ení ú astníka a ozna it sv j stan p id leným íslem Ú astníci jsou povinni respektovat zákaz parkování v areálu RS Vzhledem k tomu, že trasy vedou v hrani ním pásmu a zacházejí i do SRN je pot ebné nosit s sebou pas nebo ob anský pr kaz, pro p ípad úrazu i pr kaz pojišt nce! Ceník objednávaných služeb: ú astnický poplatek 200,- K /osoba (300,- K ) ubytování dle výb ru 15,- K stan/noc 30,- K osoba/noc v chatce (ve spacáku) 95,- K osoba/noc v budov (v pe í) Stravování polopenze 115,- K osoba/den Srazové tri ko 120,- K (1 ks/ bez objednání 150,- K v míst )

54 P ŠÍ PUTOVÁNÍ ESKÝM ST EDOHO ÍM NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍP Termín: Po adatel: Odbor K T TJ Lokomotiva Louny Vedoucí akce: Tomáš Chaloupek, Maroldova 1830, Louny telefon: Akce je za azena v Kalendá i IVV. Program: Pá, So, etapa Ne, etapa Po, etapa Út, etapa St, etapa t, od Pá, do Ne, Doprava: Ubytování: Stravování: p íjezd ú astník do Loun, od 16 h. prezence v M stské sportovní hale, Rybalkova 2673, Louny, tel.: ubytování podle požadavk uvedených v závazné p ihlášce p íjezdy ú astník a pokra ování prezence (celý den) 25 km - Louny, Lenešice, Ranská hora, Hrádek, Raná, Mnichov, Oblík, ervený vrch, Dobrom ice, Louny 35 km - Louny Hrádek, Milá, B lušice, Charvátce, Mnichov Louny ve er prohlídka m sta a výstup na v ž chrámu Sv. Mikuláše p eprava zavazadel + p ejezd ú astník vlakem D z Loun do Lovosic 18 km - Lovosice, Vchynice, Koš álov, Bore, Lovoš, Lovosice 30 km - Lovosice Vchynice, B ezno, Ostrý, Milešov, Milešovka, Velemín, Opárno, Lovoš Lovosice p eprava zavazadel + p ejezd ú astník vlakem D z Lovosic do Litom ic 14 km - Litom ice, Skalice, Hradišt, Hlinná, Mi ejovice, Litom ice 25 km - Litom ice Skalice, Lbín, Homolka, erništ, Varhoš, Krkav í skála, Hlinná Litom ice p eprava zavazade + p ejezd ú astník vlakem D z Litom ic do Sebuzína 17 km - Sebuzín, Ritinská rokle, e eništ, N m í, Pr elská rokle, Ústí n.l.-st ekov 25 km - Sebuzín - e eništ, Tašov, Proboštov, Male ov, Malý Ostrý, Velký Ostrý, Nová Ves, Ústí n.l.-st ekov P eprava zavazadel + p ejezd ú astník vlakem D ze St ekova do Malého B ezna 15 km - Malé B ezno, Zubrnice-skanzen, Buková hora, T chlovice, D ín 30 km - Malé B ezno T chlovice, Vrabinec, Lesná, Velký Chlum, D ín 10 km - D ín m stská prohlídková trasa (zámek, ZOO, Pastý ská st na) P eprava zavazadel + p ejezd ú astník vlakem D z D ína do Krásné Lípy po p íjezdu prezence, ubytování a ú ast na slavnostním zahájení Letního turistického srazu 2006 v Krásné Líp Ú AST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU do místa startu a odjezd z Krásné Lípy si zajiš uje a hradí každý samostatn - p epravu mezi jednotlivými etapovými místy zajiš uje po adatel, jízdné si hradí ú astníci - bude zajišt no na podlaze, s vlastním spacím pytlem (na l žku individuáln ) - nebude hromadn zajiš ováno, každý si bude zabezpe ovat sám Cena: jednotná 700,- K za ú astníka (500,- K p ší putování; 200,- K LTS 06) zahrnuje organiza ní zabezpe ení p šího putování v etn p epravy zavazadel, ubytování na podlaze s vlastní spacím pytlem, program v rámci srazu, informa ní a propaga ní materiály, plánky p ších tras, upomínkový list, odznak, suvenýr a další pozornosti. LENOVÉ K T obdrží bonus. Ú astníci p šího putování splní podmínky oblastního turistického odznaku ESKÉ ST EDOHO Í. Po et míst p ístupové trasy P šího putování eským st edoho ím je omezen kapacitou ubytování v jednotlivých etapových místech a dopravními možnostmi mezi jednotlivými ubytovacími místy.ve vlastním zájmu je nutné se p ihlásit a uhradit ú astnický poplatek co nejd íve, nejpozd ji do O za azení budou ú astníci vyrozum ni spolu s dalšími informacemi a pokyny.

55 NA KOLE KRUŠNOHO ÍM NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍP Termín: Po adatel: Odbor K T MM LITVÍNOV Vedoucí akce: Václav Novotný, Zámecká 2007, Litvínov telefon: (privát), (zam stnání) internet: Akce je za azena v Kalendá i IVV. Program: Pá, So, Ne, Po, Út, p íjezd ú astník do obce eské Hamry v Krušných horách (do stanice D eské Hamry na trati Chomutov - Vejprty, nebo na území SRN do stanice Hammerunterwiesenthal na trati Cranzal - Oberwiesenthal; hned u stanice je hrani ní p echod pro p ší a cyklisty do obce eské Hamry) od 16 h. prezence v penzionu Pohoda, ubytování podle požadavku v p ihlášce p íjezdy ú astník a pokra ování prezence (celý den) samostatné výlety do okolí: KLÍNOVEC - BOŽÍ DAR - OBERWIESENTHAL - FICHTELBERG - BÄRENSTEIN - VEJPRTY do 8 h. dokon ení prezence, naložení zavazadel na doprovodné vozidlo 1. etapa = ESKÉ HAMRY - HORA SVATÉ KATE INY cca 55 km 2. etapa = HORA SVATÉ KATE INY - MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH cca 50 km 3. etapa = MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH - TISÁ cca 50 km St, odpo inkový den: samostatné výlety, vyjíž ky nebo návšt vy TISKÝCH ST N A D ÍNSKÉHO SN ŽNÍKU t, etapa = TISÁ - KRÁSNÁ LÍPA cca 70 km po p íjezdu ubytování a ú ast na slavnostním zahájení Letního turistického srazu 2006 v Krásné Líp od Pá, Ú AST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006 do Ne, Trasy (základní i p ípadn prodloužené) povedou po silnicích nebo lesních cestách vhodných pro treková kola na území eské republiky i SRN Spolkové zem Sasko. Je proto nutné mít platný ob anský pr kaz podle normy EU nebo cestovní pas. Dále je pot eba, aby každý ú astník m l uzav eno zdravotní pojišt ní pro cesty v zahrani í. Povinným vybavením každého ú astníka je p ilba a kolo podle silni ních p edpis. Ubytování: Stravování: bude zajišt no podle požadavk uvedených v závazné p ihlášce nebude hromadn zajiš ováno, každý si bude zabezpe ovat sám Cena: jednotná 500,- K za ú astníka (300,- K cyklotrasa; 200,- K LTS 06) zahrnuje organiza ní zabezpe ení cyklotrasy v etn p epravy zavazadel, program v rámci srazu, informa ní a propaga ní materiály, plánky cyklotras, upomínkový list, odznak, suvenýr a další pozornosti. LENOVÉ K T obdrží bonus. Cena ubytování není sou ástí ú astnického poplatku, uhradí si každý sám v ubytovacím za ízení podle svého požadavku uvedeného v závazné p ihlášce. Dopravu do místa startu cyklotrasy a odjezd z Krásné Lípy si zajiš uje a hradí každý samostatn. Po et míst p ístupové cyklotrasy je omezen kapacitou ubytování v jednotlivých místech. Ve vlastním zájmu je nutné se p ihlásit a uhradit ú astnický poplatek co nejd íve, nejpozd ji do O za azení budou ú astníci vyrozum ni spolu s dalšími informacemi a pokyny.

56 MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM NA LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 V KRÁSNÉ LÍP Termín: Po adatel: Odbor K T VTŽ CHOMUTOV Vedoucí akce: Ladislav Braun, Kmochova 30, Chomutov telefon: Akce je za azena v Kalendá i IVV. Program: od So, do t, P ístupová mototuristická jízda Ústeckým krajem s cílem na Letním turistickém srazu v Krásné Líp Doporu ené turistické cíle v Ústeckém kraji: Chomutovsko - KADA, Františkánský klášter - JIRKOV, ervený Hrádek, zámek Lounsko - KRÁSNÝ DV R, zámek - LOUNY, chrám Sv. Mikuláše Mostecko - MOST, Hn vín, rozhledna, 411 m.n.m. - JEZE Í, zámek Teplicko - DUCHCOV, zámek - MILEŠOVKA, rozhledna, 837 m.n.m. Litom icko - LIBOCHOVICE, zámek - PLOSKOVICE, zámek Ústecko - ÚSTÍ nad Labem ST EKOV, hrad - VELKÉ B EZNO, zámek D ínsko - SN ŽNÍK, rozhledna, 723 m.n.m. - D ÍN, zámek Ú astníci si p ístupovou trasu volí sami s tím, že pokud možno navštíví v Ústeckém kraji co nejv tší po et z výše doporu ených turistických cíl. V p ípad návšt vy deseti a více míst (doloženo razítky, vstupenkami, pohlednicemi, fotografiemi apod.) obdrží p i prezenci v Krásné Líp prémii. Prezence závazn p ihlášených bude probíhat ve Sportovním areálu TJ Krásná Lípa. od t, Ú AST NA AKCÍCH V RÁMCI LETNÍHO TURISTICKÉHO SRAZU 2006 do Ne, Ubytování: Stravování: - v pr b hu mototuristické jízdy Ústeckým krajem v ubytovacích za ízeních nebo kempech, zajiš ují si ú astníci samostatn - v rámci LTS 06 ve vlastních karavanech ve fotbalovém areálu TJ Krásná Lípa (á 10,- K za osobu a noc) (škvárové fotbalové h išt k dispozici samostatná sociální za ízení sprchy, WC; parkovišt motorových vozidel tamtéž), - nebo bude zajišt no podle požadavk uvedených v závazné p ihlášce nebude hromadn zajiš ováno, každý si bude zabezpe ovat samostatn, jak v pr b hu mototuristické jízdy Ústeckým krajem, tak i na LTS 06 kde bude dostatek prodejních stánk Cena: jednotná 300,- K za ú astníka (100,- K mototrasa; 200,- K LTS 06) Zahrnuje organiza ní zabezpe ení mototuristické jízdy, program v rámci LTS 06, informa ní a propaga ní materiály, mapu Ústeckého kraje, upomínkový list, odznak, suvenýr a další pozornosti. LENOVÉ K T obdrží bonus. Cena ubytování není sou ástí ú astnického poplatku, uhradí si každý sám v ubytovacím za ízení podle svého požadavku uvedeného v závazné p ihlášce. Ve vlastní zájmu je nutné se p ihlásit a uhradit ú astnický poplatek co nejd íve, nejpozd ji do O za azení budou ú astníci vyrozum ni spolu s dalšími informacemi a pokyny.

57 POJ TE S NÁMI aneb VANDROVÁNÍ TOLŠTEJNSKÝM PANSTVÍM se ZLATOPRAMENEM Termín: Po adatelé: TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ, o.p.s.; DRINKS UNION a.s.; Organiza ní štáb LTS 06; M sta a obce, odbory K T v regionu Vedoucí akce: Josef Rychnovský, p edseda oblastního výboru K T oblast Ústecký kraj a místop edseda organiza ního štábu LTS íjna 1594, Louny telefon: (K T); (zam stnání); Akce je za azena v Kalendá i IVV. Pro ú astníky LTS 06, ale i ostatní turistickou ve ejnost budou p ipraveny na jednotlivé dny turistické trasy: p š í (kratší do 15 km, delší do 30 km) c y k l o (kratší do 50 km, delší do 75 km), které povedou po nejzajímav jších místech v jednotlivých regionech (místy i v SRN), Národním parkem eské Švýcarsko, Chrán nými krajinnými oblastmi Labské pískovce a Lužické hory, umožní návšt vu všech rozhleden, historických a p írodních zajímavostí. Každý ú astník LTS 06 (v rámci ú astnického poplatku) obdrží Vandrovní pas pro zaznamenávání návšt vy t chto akcí i jednotlivých míst. Za úsp šné absolvování obdrží ú astníci na záv r suvenýr, p ipomínající toto vandrování. Sou asn bude v rámci této akce možno splnit oblastní turistický odznak LABSKÉ PÍSKOVCE a také navštívit adu míst za azených v oblastním turistickém odznaku KRÁSNOLIPSKO. Ú ast na jednotlivých akcích bude rovn ž potvrzována do záznamník IVV. Program: Ne, Po, Út, St, t, Pá, So, Ne, Doprava: DEN DOLNÍ POUSTEVNY, k nejsevern jšímu místu republiky, Saské Švýcarsko DEN RUMBURKU, k památníku Rumburské vzpoury, rozhledna Dymník DEN VARNSDORFU A JI ETÍNA POD JEDLOVOU, rozhledna Hrádek ve Varnsdorfu, hrad Tolštejn, rozhledna Jedlová DEN D ÍNA, m stská vycházková trasa, Pastý ská st na, rozhledna D ínský Sn žník DEN ŠLUKNOVA, nau ná stezka, arboretum, K ížová cesta DEN MIKULÁŠOVIC, rozhledna Tane nice, Saské Švýcarsko DEN KRÁSNÉ LÍPY, v rámci 24. ro níku turistické akce Skalními hrádky Labských pískovc, rozhledna Vl í hora KÖGLEROVA NAU NÁ STEZKA, otev ení nové nau né stezky v Krásné Líp do jednotlivých míst start, ale i z cíl bude zajiš ována zvláštními linkami historického vlaku a ekoautobusy s p ív sy na jízdní kola (jízdní ády obdrží ú astníci s ostatními informacemi) N které trasy povedou i po území SRN. To znamená, že ú astníci musí mít platný ob anský pr kaz podle normy EU nebo cestovní pas, ale i uzav ené zdravotní pojišt ní pro cesty v zahrani í. Povinným vybavením každého ú astníka cyklotras je p ilba a kolo podle silni ních p edpis. D ti do 15-ti let se mohou zú astnit jen v doprovodu dosp lé osoby (vedoucí, rodi e apod.).

58 POZNÁVACÍ ZÁJEZDY D ÍNSKEM - SASKEM - LUŽICÍ Termín: Po adatel: organiza ní štáb Letního turistického srazu 2006 Vedoucí akce: Mgr. Martina Jakešová, organiza ní pracovník OŠ LTS 06 St. K. Sokola 1123, Louny telefon: Pro ú astníky LTS 06 budou p ipraveny autobusové poznávací zájezdy s pr vodci do nejzajímav jších míst na D ínsku, v Sasku a v Lužici. Program: I. D ínsko A - BLUDIŠT M TISKÝCH ST N, malý a velký okruh skalním m stem (p šky, cca 6 km); D ínský Sn žník, rozhledna (p šky, cca 2,5 km) B - PLAVBA DIVOKÝMI SOUT SKAMI, plavba Divokou a Tichou sout skou (p šky, cca 7 km); H ensko Prav ická brána (p šky, cca 6 km) C - KAMENNÝMI M STY (BUSEM, P ŠKY, LODÍ), Vysoká Lípa - Loupežnický hrad, Malá Prav ická brána, plavba Tichou sout skou - H ensko (p šky, cca 9 km); Bynovec, R žovým h ebenem na Stoli nou horu, D ín (p šky, cca 8 km) II. Sasko A - SKALNÍMI M STY NA NEDOBYTNÝ KÖNIGSTEIN, skalní m sto Schramstein (p šky, cca 6 km); pevnost Königstein; Bastei - skalní m sto a vyhlídkový most (p šky, cca 3,5 km) B - KDE FILMOVALI POPELKU A METROPOLE SASKA, Moritzburg - zámek; Dráž any - okruh historickým centrem, Zwinger; Pilnitz zámek C - SASKÝM ŠVÝCARSKEM S BÍLOU FLOTILOU, pevnost Königstein; Pirna - plavba parníkem po Labi do Bad Schandau III. Lužice A - KRAJEM LUŽICKÝCH SRB, Bautzen - muzeum; Kleinwelka - unikátní park prav kých zví at; Valddorf - k pramen m Sprévy a na bájný vrch Kottmar (p šky, cca 4 km) B - H EBENOVKOU LUŽICKÝCH HOR, Luž, vrchol (p šky, cca 8 km); v Podješt dí - klášter a kostel; Lemberk zámek, studánka Sv. Zdislavy C SKALNÍMI M STY ŽITAVSKÉHO VÝB ŽKU, Zittau, prohlídka historického centra; Oybin - skalní m sto a prohlídka lázní; vyhlídková skalní v ž Scharfenstein a Topfer (p šky, cca 6 km) Nasazení zájezd bude vycházet ze zájmu - podle p edem p ihlášených zájemc, ú astník LTS 06. Základní cena všech zájezd bude jednotná - 150,- K (autobus, pr vodce), za p edpokladu minimáln 35 zájemc. Ostatní vstupné, jízdy lodí apod. si budou ú astníci platit sami. Odjezdy na zájezdy budou vždy v 8.30 hodin z K inického nám stí v Krásné Líp.

59 ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA K Ú ASTI NA LETNÍM TURISTICKÉM SRAZU 2006 P íjmení, jméno, titul adresa bydlišt : ulice místo/m sto stát datum narození íslo PS kontakt: telefony len K T: odbor íslo l. pr kazu jiná organizace: P IHLAŠUJI K Ú ASTI NA LTS 06 (do p íslušných polí ek uvád jte po et p ihlašovaných, osobní údaje ostatních p ihlašovaných uve te v p íloze) P ístupové trasy: P = P ŠÍ PUTOVÁNÍ ESKÝM ST EDOHO ÍM od do , dále v rámci programu LTS 06 do C = NA KOLE KRUŠNOHO ÍM Nástup: pátek, od 16 h. sobota, celý den ned le, do 8 h. C = eské Hamry C = eské Hamry C = eské Hamry P = Louny P = Louny P = Louny Ubytování: v pr b hu putování žádám o zajišt ní ubytování (bez stravování) - na podlaze, s vlastním spacím pytlem cena od 50.- do 70.- K - vícel žkové ubytovny, chaty, internáty cena od 70.- do K - hotely, penziony cena od do K od do , dále v rámci programu LTS 06 do ned le, od 16 h. C = Hora Sv. Kate iny CYKLO P ŠÍ X X - v cen startovného individuáln individuáln M = MOTOTURISTICKÁ JÍZDA ÚSTECKÝM KRAJEM s cílem v Krásné Líp, od 5.8. do S = SRAZ - Ú AST NA VLASTNÍM SRAZU V KRÁSNÉ LÍP P íjezd do Krásné Lípy: (zakroužkovat) sobota ned le pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota P ijedu/p ijedeme: ve ejnou hromadnou dopravou (vlak, bus) osobní auto na kole motocykl karavan (el. p ípojka ANO NE) autobus (vlastní zájezd) Objednávám/e tri ka s logem LTS 06: Cena: 120,- K / 1 kus velikost S M L XL XXL XXXL po et

60 Mám/e zájem o ú ast na autobusových poznávacích zájezdech s pr vodcem (á 150,- K ) I. D Í N S K E M II. S A S K E M III. L U Ž I C Í A B C A B C A B C Mám/e zájem o stravování v dob konání srazu - polopenze (snídan + ve e e) Školní jídelna sobota ned le pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota ned le Cena a zp sob prodeje stravenek bude sd len v dalších informacích. Nyní pot ebujeme znát alespo p edb žný zájem. Ubytování v míst srazu objednávka: (C, P, M a S - ostatní ú astníci srazu) sobota ned le pond lí úterý st eda tvrtek pátek sobota od (uve te po et) v cen vlastní stan (stan/osoby) 10,- K osoba/noc vlastní karavan (karavan/osoby) 10,- K osoba/noc na podlaze, s vlastním spacím pytlem (osoby) 30,- K osoba/noc vícel žkové ubytovny, K chaty, internáty (osoby) hotely, penziony (osoby) K Úhrady ú astnických poplatk a objednaných služeb Po et celkem K P = P ší putování eským st edoho ím, v. ubytování na podlaze x 700,- K = C = Na kole Krušnoho ím x 500,- K = M = Mototuristická jízda Ústeckým krajem x 300,- K = S = SRAZ ú ast jen na vlastním srazu x 200,- K = TRI KA s logem LTS 06 x 120,- K = Ubytování na LTS 06 - ve vlastních stanech po et osob x po et nocí x 10,- K = - ve vlastních karavanech po et osob x po et nocí x 10,- K = - na podlaze, ve vlastním spacím pytli po et osob x po et nocí x 30,- K = C E L K E M = Uvedená celková ástka byla zaplacena ve prosp ch b žného ú tu OV K T oblast Ústecký kraj, vedeným u eské spo itelny, a. s., Ústí nad Labem, íslo ú tu: /0800, var. symbol: 44, dne.. (kopie dokladu o zaplacení p iložena) Zaslat na adresu: KLUB ESKÝCH TURIST, Masarykova 246/6, KRÁSNÁ LÍPA nejpozd ji do V. dne.. podpis (razítko)

61 ZÁVAZNÁ P IHLÁŠKA K Ú ASTI NA LETNÍM SRAZU TURISTICKÝCH ODDÍL MLÁDEŽE 25. ro ník, Ji etín pod Jedlovou, Název kolektivu (oddílu) místo jméno vedoucího adresa bydlišt telefon odbor K T oblast K T datum narození PS Ú astníci: Po. íslo P íjmení a jméno adresa bydlišt PS íslo pr kazu K T P íjezd do Ji etína pod Jedlovou: ozna te: X pátek sobota ned le cca hodin pond lí vlakem autobusem autem (po et) na kole (po et)

62 Ubytování: k ubytování ve stanech a chatkách je nutné mít spací pytel vlastní stan 15,- K stan / noc po et chatka 30,- K l žko / noc po et budova 95,- K l žko / noc po et Strava: snídan a ve e e - 115,- K osoba / den uve te po et pátek, sobota, ned le, pond lí, úterý, xxx ve e e snídan ve e e snídan ve e e snídan ve e e snídan ve e e xxx st eda, tvrtek, pátek, sobota, ned le, snídan ve e e snídan ve e e snídan ve e e snídan ve e e snídan xxx xxx Objednávka tri ek s logem LTS 06: Cena 120,- K / 1 kus (na srazu 150,- K ) velikost S M L XL XXL XXXL celkem po et Máme zájem o ú ast na autobusových poznávacích zájezdech s pr vodcem (á 150,- K ) I. D Í N S K E M II. S A S K E M III. L U Ž I C Í A B C A B C A B C Poznámky: Kopie dokladu, složenky (nalepit): P ihlášku zaslat na adresu: Milan Havlí ek, A. Sochora 1316/31, Teplice V... dne podpis vedoucího.... (razítko oddílu)

63 LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ 2006 MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ VE ŠLUKNOVSKÉM VÝB ŽKU RUMBURK hotely s restaurací název adresa PS íslo telefonu Dymník Výletní 775/3, Rumburk Hv zda Pražská 255, Rumburk Záme ek Ji íkovská 1070, Rumburk Zelený strom Ji íkovská 829, Rumburk Faraon Krásnolipská 287/ U Lišáka Na P šín 126/13, Rumburk penziony Vlasta K ciheln 255, Rumburk Natura Šluknovská 181, Rumburk Cinková Krásnolipská 40/1082, Rumburk ubytovny a ostatní D m d tí a mládeže U stadionu 10, Rumburk Sportcentrum U stadionu 445/ Kemp Koupališt Lesní 12, Rumburk Rekrea ní st edisko Natura Na Poustce 263, Rumburk JI ÍKOV Hotel Waldstein Filipov 180, Ji íkov Penzion K oví ko Teplická 23/46, Ji íkov Penzion U Vodi ky apkova 456, Ji íkov STARÉ K E ANY Penzion Oáza Staré K e any Penzion Patzelt Brtníky 126, Staré K e any NOVÉ K E ANY Rekrea ní st edisko Nové K e any Chata Sempra Nové K e any DOUBICE Hotel Jef Doubice Penzion Stará Doubice hospoda Penzion Chata Hubertus Doubice LOBENDAVA Penzion Kittelberg Lobendava

64 HORNÍ PODLUŽÍ Hotel Slávie Horní Podluží Penzion Jana Horní Podluží Penzion V Podluží Horní Podluží Rekrea ní st edisko Hopo Horní Podluží DOLNÍ PODLUŽÍ Penzion Eva Dolní Podluží RYBNIŠT Rekrea ní st edisko U železni ní stanice Ch ibská, DP Rybništ Rekrea ní d m Rybništ CH IBSKÁ Hotel Permon Ch ibská (Beitlich) Penzion Braun Nová Ch ibská 108, Ch ibská Penzion Mencl Horní Ch ibská 14, Ch ibská Penzion Na staré Ch ibská pile Penzion Laura Krásní Pole 8, Ch ibská Rekrea ní st edisko Ch ibská Rekrea ní st edisko Ch ibská Doly Rekrea ní st edisko Krásné Pole 22, Ch ibská U Jasanu Rekrea ní st edisko Dolní Ch ibská 315, Ch ibská Na Výsluní Chata Na Tokáni Ch ibská KRÁSNÁ LÍPA Hotel Beseda K inické nám stí 252, Krásná Lípa Penzion Petra Kyjov 49, Krásná Lípa Penzion Albert Kyjov 39, Krásná Lípa Penzion K inice Krásná Lípa Penzion Krásný Buk Krásný Buk 41, Krásná Lípa Penzion Sherpa Krásný Buk 59, Krásná Lípa Chata Veronika Vl í hora 139, Krásná Lípa Chata Na Fakult Kyjov 22, Krásná Lípa VILÉMOV Turistická ubytovna Vilémov

65 VELKÝ ŠENOV Hotel Lidový d m Salmovská 516, Velký Šenov MIKULÁŠOVICE Hotel Ron Mikulášovice Penzion Ráj Rekrea ní 17, Mikulášovice poutník Ubytovna M Ú Mikulášovice Vila Matylda K Lesnímu divadlu 1015, Mikulášovice DOLNÍ POUSTEVNA Hotel Fajn Klub Dolní Poustevna Hotel Zelený d m Dolní Poustevna Turistická ubytovna Dolní Poustevna JI ETÍN POD JEDLOVOU Hotel K ížový vrch Vina ská 185, Ji etín p Jedlovou Hotel Stožec Lesné 234, Ji etín pod Jedlovou Hotel Slovan Rozhled, Ji etín pod Jedlovou Hotel Jedlová hora Ji etín pod Jedlovou Hotel Setuza Jedlová 286/26, Ji etín p Jedlovou Penzion Loko-Depo Ji etín pod Jedlovou Penzion Kongregace Klášterní 254, Ji etín pod dcer boží lásky Jedlovou Penzion Starý Lesné 20, Ji etín pod Jedlovou Stožec Penzion U Draka Ji etín pod Jedlovou Turistická chata Jedlová 13, Ji etín pod Jedlová Jedlovou Chata Zvone ek Jedlová 10, Ji etín pod Jedlovou Chata R žena Jedlová 13, Ji etín pod Jedlovou Sportcentrum M Ú Ji etín pod Jedlovou ŠLUKNOV Hotel Rosana T.G.Masaryka 294, Šluknov Hotel Praha Šluknov Hotel Mlýn Kunratice 1, Šluknov Ubytovna M Ú Království 10, Šluknov

66 VARNSDORF Hotel Ludmila Husitská 2427, Varnsdorf Hotel Sport Žitavská 886, Varnsdorf Penzion Fontana elákovická 2380, Varnsdorf Penzion U Rudolfa Moravská 72, Varnsdorf III Penzion U Modré Národní 539, Varnsdorf Hv zdy Penzion Koliba Okružní 3227, Varnsdorf Ubytovna Hašlerova 3004, Varnsdorf Bidrmanovi Turistická ubytovna Národní 1082, Varnsdorf TJ Slovan Turistická ubytovna Západní 2984, Varnsdorf TJ Slovan Ubytovna turistická Mariánská 1139, Varnsdorf Kemp Koupališt Okružní 2617, Varnsdorf

67 Turistický cíl Krásnolipska. Pozvánka na výlet V tak bohaté krajin na p írodní krásy jako je Krásnolipsko je velmi t žké se rozhodnout kam návšt vníka pozvat, v Malém pr vodci vydaném u p íležitosti 135 let m sta Krásné Lípy a Letního srazu 2006 je uvedeno tém 40 turistických cíl. Proto má pozvánka bude trochu netradi ní. Díky našemu rodákovi Rudolfu Köglerovi vznikla 12. íjna 1941 první doložená nau ná stezka v R. Po mnoha letech devastace a zapomn ní bude z iniciativy M Ú Krásná Lípa v p íštím roce op t zrekonstruována a prodloužena. Dvacetikilometrový okruh za íná na Krásnolipském nám stí, první zastávkou bude m stský park (10,6 ha.) který byl založen v letech V sou astné dob probíhá rozsáhlá rekonstrukce, která park obohatí o 500 strom a ke. Stezka povede turistu po geologickém zlomu Lužického p esmyku. Projde p írodní rezervaci Vápenka, Kyjovským údolím, pochodníky zavede na rozhlednu Vl í hora a p es hradní z íceninu Krásný Buk do Krásné Lípy. Celá trasa je situována po území CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a NP eské Švýcarsko. Rozmanitost a lenitost krajiny, která je dopln na emeslným odkazem umu našich p edk, zajiš uje atraktivnost a hlubší poznání našeho krásného kraje. V. Hieke rozhledna na Vlčí hoře

68 Ústeckým krajem po zna kách Turistické zna ení je ve ejností vnímáno jako samoz ejmost, obzvlášt setkáváme-li se s ním tak ka na každém kroku. Málokdo ovšem ví n co o tom, kdo toto zna ení z izuje, i o n j pe uje. V nejlepším p ípad se na turistických rozcestích, nebo mapách dozví n co o Klubu eských turist. Tedy jenom stru n : eské turistické spolky vytvo ily první sí zna ených cest v Beskydách kolem roku D ležitou roli sehrál práv Klub eských turist založený v roce 1888, který již m l ve svých stanovách, že zna kuje a udržuje turistické cesty. Po vzniku eskoslovenska se za ala uplat ovat jednotná metodika a v roce 1920 dosáhla celková délka 25 tisíc kilometr vyzna ených turistických cest. V roce 1954 rozhodla vláda SR o zajišt ní finan ních prost edk na zna ení ze státního rozpo tu. Klub eských turist, obnovený v roce 1990 p evzal op t pé i o turistické trasy a finance na zna ení p icházely formou dotací z r zných ministerstev, naposledy z ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2003 poprvé a jako první v eské republice obdržel Klub eských turist v našem kraji ú elovou dotaci od samotného Ústeckého kraje, a to ve výši 688 tisíc korun. V sou asné dob tato ástka iní 720 tisíc korun a je ur ena na údržbu a zna ení turistických cest a tras p ších, lyža ských, ale také pro cykloturistiku. Tím byli zna ka i definitivn zbaveni starostí o finan ní prost edky. V sou asné dob pe uje krajská komise turistického zna ení v Ústeckém kraji o: km zna ených p ších tras km zna ených lyža ských tras km zna ených cyklotras kus laminovaných turistických map kus rozcestník turistických cest kus sm rovek O dobrý stav tohoto vybavení v kraji pe uje 88 kvalifikovaných zna ka, kte í odpracují p i obnov zna ení na 3000 hodin a p i údržb nosných prvk okolo 1500 hodin. To je asi n co p es 50 hodin na jednoho zna ka e. V nastávajícím období se na nosných prvcích objevují štítky s logem Ústeckého kraje, který tuto zna ka skou innosti podporuje a také štítky s textem vlastníka Klubu eských turist a kontaktní adresou. Zna ka i Klubu eských turist se obracejí na všechny s prosbou.: CHRA TE TURISTICKÉ ZNA ENÍ. A ješt je tu jedna prosba. Zna ka i hledají nové, mladší spolupracovníky, vždy v kový pr m r v našem kraji je 61,5 roku. Vlastimil Grabmüller p edseda komise zna ení K T oblast Ústecký kraj

69 Seznam turistických zna ených cest v obvodu D ín Podle stavu v zá í Všechny zna ené cesty uvedené v tomto seznamu jsou zakresleny v mapách K T. 11 eské st edoho í východ,. 12 Národní parky eské a Saské Švýcarsko, a.13 Šluknovsko a eské Švýcarsko V závorce za pojmenovaným místem na trase (Turistické informa ní místo TIM) jsou uvedena ísla tras, které bu jdou práv spole n se sledovanou cestou, nebo ji v tom míst k ižují, p ípadn odtud vycházejí i zde kon í. erven zna ené cesty D ín Staré M sto T chlovice (ŽST) 11 km Pr b h: D ín-st.m sto (kone ná BUS.2)- Horní Chlum 2 km Vysoký Chlum (rozhledna císa ovny SISI) (7001) 1 km Lesná (BUS) 2,5 km Vrabinec (z íc.) (odbo ka ke z ícenin 350 m) 3 km T chlovice (ŽST) 11 km D ín, Tyrš v most Tisá 19 km Pr b h: D ín, Tyrš v most (3918,6921) (vyhlídka nad vlajkou 500 m) Pastý ská st na (vyhlídka) 0,5 km - B lá (BUS) 3 km- Pod ko skou hlavou (3918) 8 km - D ínský Sn žník (rozhledna) (3912,3918) 10 km - Pod D ínským Sn žníkem (3912) 11 km - Sn žník (k ižovatka) (1655) 12 km Ostrov (7014) 15 km - Tiské st ny (tur. chata) (7014, 9393) 17,5 km Tiské st ny (skalní nám.) (9393) 18,5 km Tisá (0314) 19 km D ín (nemocnice) H ensko (náb eží) 18 km Pr b h: D ín (nemocnice, kone ná BUS.1 a 7)(3928, 3943) Stoli ná hora (vyhlídka) 1 km Nad Loubím (rozc.)(3943) 4 km R žový h eben ( odbo ka na vyhlídku 0,3 km) 6 km - Pod Kamenským vrchem (3943) 7 km Belvedér (odbo ka na vyhlídku 0,3 km) 11,5 km Labská Strá 12 km - Suchá Kamenice (rozc.) (1614) 14 km Ústí Suché Kamenice 16,5 km H ensko (náb eží) (0312,6920) 18 km H ensko (náb eží) Mezní Louka 11 km Pr b h: H ensko (náb eží) (0311, 6920) H ensko (rest. Klepá )(7022) 1,5 km T i prameny (6917) 3 km Jeskyn eských brat í (odb.k jeskyní 0,2 km) 4,5 km Prav ická brána (výstup k rest. 0,6 km) 5 km Mezní Louka (0331,1640, 3950, 7005) 11 km

70 Jet ichovice (BUS) Jedlová (ŽST) 22 km Pr b h: Jet ichovice (BUS)(0331,3942,6952) Jet ichovice (koupališt ) (3942) 1 km Pavlino údolí (1631) 4,5 km Studený 5,5 km Studenec (odbo ka k rozhledn 0,5 km) 10 km Sedlo pod Studencem (1604) 10,5 km Zlatý vrch (odbo ka k edi. varhan m 0,6 km) 11,5 km K ížový buk (3903) 13,5 km Pod Malou Tisovou 16,5 km Pod Velkou Tisovou 20 km - Jedlová (ŽST) (3951,6953) 22km Lesné Krompach 12 km Pr b h: Lesné (0332, 7029) Pod Pta incem (1656,9395) 3 km Luž (rozc.) 6 km Horní Sv tlá, chata Luž 6,5 km Krompach (BUS) 12 km Krásná Lípa (nám.) Šluknov (nám.) 19,5 km Pr b h: Krásná Lípa(nám.) (0332, 3945,6956) - Krásný Buk (3994) 2 km - Krásný Buk (z íc.) 2,5 km - Vl í hora (BUS) 5 km - Pod Vl í horou (rozc.jih odbo ka k Verun in studánce 0,4 km) (6957) 5,5 km - Pod Vl í horou (rozc.sev) (6957) 7km Brtníky (1631,3945) 9 km - Brtníky (žst.) 9,5 km - Zelený K íž (3944) 11 km - íhaná (odbo ka Hrazený 0,6 km) 13 km - Kunratice (arboretum) 14 km - ítk v mlýn 15,5 km - Karlovo údolí (7008) 17,5 km - Šluknov (nám.) (1633)19,5 km Mezní Louka Jet ichovice (BUS) 13 km Pr b h: Mezní Louka (0312,1640, ) - Malá Prav ická brána (odbo ka k brán 0,1 km) 3km - Šaunštejn (skalní hrádek) 3,5 km - Pod Šaunštejnem (7005) 4 km - eská silnice 5,5 Pohovka (3942) 8,5 km - Rudolf v kámen 9,5 km - Purkartický les (6924) 10 km - Vilemínina st na (vyhl.-odbo ka na st nu 200m) 11km - Mariina skála (vyhl.) 11,5 km -Jet ichovice (BUS) (0317,3942,6952) 13 km Lesné Krásná Lípa (nám.) 18 km Pr b h: Lesné (0318,7029) - Tolštejn (z íc.-odbo ka na vrchol 300m) 1 km - U Ran e (3951) 2 km - Jedlová (rozhl.-odbo ka k rozhl.300m) 3 km - Jedlová (sjezdovka) (3951) 4,5 km - Jedlová (osada) 5,5 km - Ch ibská (rozc. žst) (1604,6953) 8,5 km Rybništ (žst) (3903) 11,5 km - Karlova výšina (odb. vyhlídka 800m) 13,5 km - Nad Vápenkou (rozc.) (3945) 15 km - Nad Krásnou Lípou 16,5 km - Krásná Lípa (nám.) (0320,3945,6956) 18 km Kyjov Zadní Doubice (hrani ní most) 6,5 km Pr b h: Kyjov (3994,6956,9362) Pod Praporkem (9362) 1 km Kyjovské údolí (rozc.) (3945) 2,5 km Turistický most (3945) 3,5 km Zadní Doubice (Brtnický most) (1631) 5,5 km Zadní Doubice (Hrani ní most-odbo ka k památníku ob tí 100m) (1631) 6,5 km

71 Mod e zna ené cesty eská Kamenice (nám.) Ch ibská (rozc. žst) 16 km Pr b h: eská Kamenice (nám.) (1640,3903,3942,6938) - Jehla (vyhl.odb na vyhlídku 100m) 1,5 km - Líska (bus) 4,5 km - Sedlo pod Studencem (0317) 6,5 km - Lesní domky 10 km - Ch ibská (nám.) (3903,6924) 11,5 km - Horní Ch ibská (sklárna) 13,5 km - Ch ibská (žst) 15,5 km - Ch ibská (rozc. žst) (0332, 6953) 16 km Buková Hora Benešov n.plou nicí (rozc. žst) 14,5 km Pr b h: Buková Hora (0308) - Rychnov (BUS) 3 km Blankartice 5,5 km - Valke ice (BUS) 8 km - Kohout (rozhl., odbo ka k rozhledn 600m)10 - Benešov n.pl.(rozc.,žst) (6907) 14,5 km.1614 Veselé p.rabštej.(žst) Suchá Kamenice (rozc.)12 km Pr b h: Veselé pod Rabštejnem (žst) (6938) Olešský rybník (6920) 1,5 km Stará Oleška 2 km Nová Oleška (BUS) 4.5 km Arnoltice (BUS) 10 km Suchá Kamenice (rozc.) (0311) 12 km.1631 Pavlino údolí Brtníky 21,5 km Pr b h: Pavlino údolí (0317) - Rynartice (BUS) 1,5 km Pod Suchým vrchem (6952) 5 km - Na Tokání (6924) 6 km - Panenská jedle (3950) 10 km - erná brána (odb. k erné brán 900m) 11 km - Hadí pramen (k pramenu 100 m) 13 km - Zadní Doubice (Hr. most) (0356) 15 km - Zadní Doubice (Brt. most) (0356) 16 km - Kopec19,5 km - Brtníky21, Šluknov (žst) Horní Poustevna (žst) 21 km Pr b h: Šluknov (žst) (1676) - Šluknov (nám.) (0320) 1 km - Rožany (odb. Javorová brána 500 m) 4 km - Nové Hrab cí 6,5 km - Solanská cesta 10 km - Lipová 12 km - Jáchym (odb. k vrcholu 200m) 4,5 km - Lobendava (BUS) 17 km - Horní Poustevna (žst) 21 km eská Kamenice (nám.) Mezní Louka 15,5 km Pr b h: eská Kamenice (nám.) (1604,3903,3942,6938) - Filipov 2,5 km - Srbská Kamenice (okraj) 6,5 km - Linie opevn ní z r (9390) 8 km - Královský smrk (rozc.) (6952,9390) 9,5 km - Dolský mlýn (9390) 10 km - Vysoká Lípa (hot.lípa) (7005) 11,5 km - Pta í kámen (vyhl.-200m) 12,5 km - Záme ek 13 km - Divoká sout ska (rozc.) (7022) 14 km - Mezní Louka (0312,0331,3950,7005) 15,5 km Sn žník (k ižovatka) Rosenthal (D) 6,5 km Pr b h: Sn žník (k ižovatka) (0310) Soví brána (Eulenthor) (D) 2,5 km Rosenthal (Parking) (D) 4,5 km Rosenthal (D) 6,5 km

72 Nová Hu - Dolní Podluží (ŽST) 11 km Pr b h: Nová Hu (Jedlová zastávka (žst) 400m nezna eno) (3951) - Stožecké sedlo (6953) 1,5 km - P tikostelní kámen (vyhlídka 100m) 2 km - Pod Pta incem (0318,9395) 4,5 km - Dolní Podluží (rozc.) (7029) 10 km - Dolní Podluží (žst) 11 km Rumburk (BUS) Varnsdorf (žst) 19,5 km Pr b h: Rumburk (BUS) (1676,6957) - Pomník rumb.hrdin (odb.k pomníku 900m) 0,5 km - Pod Dymníkem (tur.chata, odbo ka na vrchol Dýmníku 300m) (6957) 3 km - Krásná Lípa (žst) (3945) 6,5 km - Prameny K inice (k pramenu 100m) 10,5 km - Studánka 12,5 km - Varnsdorf (nám.) (3951) 17,5 km - Varnsdorf (žst) 19,5 km Rumburk (BUS) - Šluknov (žst) 20 km Pr b h: Rumburk (BUS) (1672,6957) - Strážný vrch 1 km Vyhlídka (CZ/D,BUS) 4,5 km Filipov (bazilika) 6 km Ji íkov-filipov (žst) 8 km - Ji íkov (nám.) (3944,7004) 9,0 km Pod Jitrovníkem (7008) 14,5 km - Království 17,5 km - Šluknov (žst) (1633) 20 km Mikulášovice (nám.) - Horní Poustevna (žst) 11 km Pr b h: Mikulášovice (nám.) (7011) - Mikulášovice (žst-st ed) 0,5 km - Tomášov 2,5 km - Tane nice (rozhl.) (7010) 4 km - Mikulášovice (žst-dolní) 7,5 km - Dolina (pram. a kaple 100m) 8 km - tverec (tur. chata) 10 km - Horní Poustevna (žst) (1633) 11 km Zelen zna ené cesty eská Kamenice (nám.) Rybništ (žst) 29 km Pr b h: eská Kamenice (nám.) (1604,1640,3942,6938) - eská Kamenice (žst) 0,5 km - Zámecký vrch (odb.kamenický hrad 600 m) 1,5 km - Kamenický Šenov (žst) (7016) 4,5 km - Kamenický Šenov (nám.) 7 km - Panská skála (Varhany) 8,5 km - Horní Prysk 11,5 km - Mlýny (žst) 15 km - Pod Javorem 18 km - K ížový Buk (0317) 20,5 km - Pod Ch ibským vrchem (odbo ka na vrchol 500 m) 22 km - Lesní divadlo (odb.k divadlu 200m) 23,5 km - Ch ibská (nám.) (1604,6924) 25 km - Rybništ (žst) (0332) 29 km.3912 Dobkovice (žst) - D ínský Sn žník (rozhl.) 18 km Pr b h: Dobkovice (žst) Borek (1680) 2,5 km - Sedmiho í 3,5 km - Javory (6906,7017) 6,5 km - Horní Jílové 9 km - Jílové (žst) (7003) 12 km - Sn žník (obec, BUS) 15,5 km - Pod D ínským Sn žníkem (0310) 17 km - D ínský Sn žník (rozhl.) (0310,3918) 18 km

73 .3918 D ín,tyrš v most D ínský Sn žník (rozhl.) 16,5km Pr b h: D ín, Tyrš v most (0310,6921) Nad Prost edním Žlebem 3 km ertova Voda (rozc.) (6921) 6,5 km Maxi ky (BUS) (6921) 9 km Kristin Hrádek (rozc.bus) 13,5 km Pod Ko skou hlavou (0310) 14,5 km D ínský Sn žník (rozhl.) (0310,3912) 16,5 km D ín (nemocnice) - Markvartice (žst) 13 km Pr b h: D ín (nemocnice, kone ná BUS.1 a 7) (0311,3943) Folkná e (BUS) 2,5 km Sokolí vrch (rozhl.) 4,5 km Huntí ov (rozc.) (6907) 7 km Markvartice (žst) 13km eská Kamenice (nám.) - Pohovka 10 km Pr b h: eská Kamenice (nám.) (1604,1640,3903,6938) Kunratice 2 km Jet ichovice (koup.) (0317) 6,5 km-jet ichovice (BUS) (0317,0331,6952) 7,5 km Pohovka (0331) 10 km D ín (nemocnice) - Bynovec 8 km Pr b h: D ín (nemocnice, kone ná BUS.1 a 7) (0311,3928) Pod Stoli nou horou 0,5 km Nad Loubím (rozc.) (0311) 3 km Slune ná brána (pr chod skalními útvary 300m) 5,5 km Pod Kamenským vrchem (0311) 7 km Bynovec 8 km Severní (hr.p echod CZ/D) Ji íkov (nám.) 30,5 km Pr b h: Severní (CZ/D) - Severní 2 km - Lobendava (BUS) (1633) 4 km - Anenský vrch 5 km - Vl í prameny 6,5 km - Lipová (žst) 9 km - Velký Šenov (nám.) 11 km - erný rybník 12,5 km - Staré Hrab cí 14 km - Hrazený (odb. na Volský kámen 300m) 16,5 km - Zelený K íž (0320) 18 km - Prameny Mandavy (odb.k pramen m 300m) 21,5 km - Valdek (žst) 25,5 km - Harta (rozc.) (1676) 28 km Ji íkov (nám.) (1676,7004) 30,5 km Krásná Lípa (žst) - Brtníky 16 km Pr b h: Krásná Lípa (žst) (1672) - Krásná Lípa (nám.) (0320,0332,6956) 1 km - Nad Vápenkou (rozc.) (0332) 4,5 km - U Doubice 7 km - Kyjovské údolí (rozc.) (0356) 11 km - Turistický most (0356) 12 km - Brtnický hrádek (odb.) 12,5 km - Velký Pruský tábor (odb. k jeskyni 100 m) 12,5 km - Soví vyhlídka (odb. k vyhlídce 200 m) 13,5 km Šternberk 14 km - Brtníky (0320,1651) 16 km.3950 R žová Hájenky -- Panenská jedle 14 km Pr b h: R žová Hájenky (6920) Mezní m stek (sout sky) (7022) 1,5km Mezná (6917) 2 km Mezní Louka (0312,0331,1640,7005) 4 km Hluboký d l 6,5 km Zadní Jet ichovice 10 km Panenská jedle (1631) 14 km.3951 Nová Hu Varnsdorf (CZ/D) Kottmar (rozhl.)(d) 28 km Pr b h: Nová Hu (1656) - Jelení skála (odb.na vyhlídku 400 m) 2 km - Jedlová (žst) (0317,6953) 2,5 km - Tolštejnská cesta (rozc.tolštejn z íc. odb. 1 km nezna.) (6953) 3 km - U Ran e (6953) 4 km - Jedlová (sjezdovka) (03352) 5 km - K ížová hora 6 km - Ji etín pod Jedl. (nám.) (7029) 6,5 km - Ji etín pod Jedl.

74 (žst) 7,5 km - Varnsdorf (nám.) (1672) 12,5 km - Varnsdorf (CZ/D hr.p echod) 14 km - Seifhennersdf. (žst.bhf.) (D) 16 km - Silberteich (koup.) (D) 18,5 km - Kottmar (rozhl.) (D) 28 km Krásný Buk Kyjov 2,5 km Pr b h: Krásný Buk (0320) Kyjov (0356,6956,9362) 2,5 km Žlut zna ené cesty.6907 Benešov n.plou. (rozc.žst)-huntí ov (BUS) 7,5 km Pr b h: Benešov n.pl. (rozc.žst) (1613) Benešov n.pl.(zámek) 1 km Brložec 6 km Huntí ov (rozc.) (3928) 7 km Huntí ov (BUS) 7,5 km.6917 Mezná - T i prameny 3,5 km Pr b h: Mezná (3950) T i prameny (0312) 3,5 km.6920 H ensko náb eží Olešský rybník 22 km Pr b h: H ensko - náb eží (0311,0312) - Janov 4,5 km - R žová - Hájenky (3950) 7 km - R žová (BUS) 8,5 km - R žová NS (zast. 1) (9390) 9,5 km - Pod R žovským vrchem (6952,9390) 11,5 km - R žovský vrch 619 m (odb.k vrcholu 300 m) 13 km - Srbská Kamenice (BUS) (odb. Vyhlídka nad jezírkem 500 m )16,5 km - Jánská 19,5 km - Olešský rybník (1614) 22 km.6921 D ín, Tyrš v most- ertova Voda (žst) 17,5 km Pr b h: D ín, Tyrš v most (0310,3918) - ervený vrch (vyhl.) 1 km - Maxi ky (BUS) (3918) 5,5 km - U Buku 9,5 km - Dolní Žleb 13 km - Dolní Žleb zast. (žst) 14 km - ertova Voda (rozc.) (3918) 17 km - ertova voda (ŽST) 17,5 km.6924 Ch ibská (nám.) - Purkartický les 11,5 km Pr b h: Ch ibská (nám.) (1604,3903) Spravedlnost (odb. k vrcholu 400 m) 2,5 km - Doubice 4 km Úzké schody (pr chod po žl. zna ce 300 m) 9,5 km Na Tokání (1631) 10 km Purkartický les (0331) 11,5 km.6938 eská Kamenice (nám.)-veselé p.rabštejnem (žst) 11,5 km Pr b h: eská Kamenice (nám).(1604,1640,3903,3942) Rabštejn (bývalý konc. tábor) 2,5 km Veselé pod Rabštejnem (žst) (1614) 11,5 km.6952 Pod Suchým vrchem-pod R žovským vrchem 9 km Pr b h: Pod Suchým vrchem (1631) - Jet ichovice (BUS) (0317,0331, 3942) 3,5 km-starý mlýn 5 km - Královský smrk (rozc.) (1640,9390) 6,5 km - Kamenická vyhlídka (odb.na vyhlídku 400m) (9390) 7,5 km - Kamenická Strá (9390) 8 km - Pod R žovským vrchem (6920,9390) 9 km

75 .6953 Stožecké sedlo-ch ibská (rozc. žst) 7,5 km Pr b h: Stožecké sedlo (1656) Jedlová (žst) (0317,3951) 3 km Tolštejnská cesta (rozc.) (3951) 3,5 km Malý Stožec (odb. k vrcholu 600 m) 5,5 km Ch ibská (rozc. žst) (0332,1604) 7,5 km.6956 Krásná Lípa (nám.) - Kyjov 4 km Pr b h: Krásná Lípa (nám.) (0320,0332,3945) Kamenná Horka (vyhl. Nad Kr.Lípou 500 m) 2 km Kyjov (0356,3994,9362) 4 km Rumburk (BUS) - Panský (žst) 11,5 km Pr b h: Rumburk (BUS) (1672,1676)-Pod Dymníkem (tur.chata) (1672) 3 km- Zahrady (BUS, žst) 7 km-pod Vl í horou (rozc.jih) (0320) 8,5 km-vl í hora (rozhl.) 9,5 km-pod Vl í horou (rozc.sev.) (0320) 10,5 km-panský (žst) 11,5 km Boletce n.l (BUS) Velký Chlum (rozhl.) 4 km Pr b h: Boletce n.l (BUS) Velký Chlum (rozhl.) (0308) 4 km Ji íkov (nám.) - Kottmar (rozhl.) (D) 9 km Pr b h: Ji íkov (nám.) (1676) Ebersbach (D) 1,5 km Schlechteberg (D) 3 km Kottmar (rozhl.) (D) 9 km Mezní Louka - Vysoká Lípa (hotel Lípa) 5 km Pr b h: Mezní Louka (0312,0331,1640,3950) Pod Šaunštejnem (0331) 3,5 km Vysoká Lípa (P,rest.BUS) 4 km Vysoká Lípa (hotel Lípa) (1640) 5 km Karlovo údolí - Pod Jitrovníkem 6,5 km Pr b h: Karlovo údolí (0320) Šluknov údolí (žst) 0,5 km Království (u k ížku, BUS) 5 km Jitrovník 6 km Pod Jitrovníkem (1676) 6,5 km Tane nice (rozhl.)- Sebnitz (BUS) (D) 3,5 km Pr b h: Tane nice (rozhl.) (1677) Sebnitz (CZ/D) (hr. p echod) 1,5 km Sebnitz (BUS) (D) 3,5 km Mikulášovice (nám.) Hinterhermsdorf (D) 5,5 km Pr b h: Mikulášovice (nám.) (1677) Dr.A. Meiche Weg (D) 3,5 km Weifberg (rozhl.) (D) 4 km Hinterhermsdorf (D) 5,5 km Libouchec-Tiské st ny (tur. chata)-ostrov 10 km Pr b h: Libouchec (BUS) Pod st nami 3,5 km Tiské st ny (tur. chata) (0310,9313) 6 km Vyhlídka na Tiské st ny 6,5 km Rozc. na státní hranici 8 km Rozc. nad Ostrovem 9 km Ostrov (0310) 10 km (zna ku udržují zna ka i z Ústí n.l.) D ín, Chrochvice (BUS) - Javory 8,5 km Pr b h: D ín, Chrochvice (BUS kone ná.1) Chmelník (odb. k vrcholu 200 m) 3 km Stará Bohyn 6 km Javory (3912,6005) 8,5 km

76 H ensko (rest. Klepá )-Divoká sout ska (rozc.) 5 km Pr b h: H ensko (rest. Klepá ) (0312) Tichá sout ska (dále lo kou) 2 km Mezní m stek (sout sky)(3950) 3 km Divoká sout ska (lo kou) 3,5 km Divoká sout ska (rozc.) (1640) 5 km Ji etín pod Jedlovou (nám.) TRIXI BAD (D) 11 km Pr b h: Ji etín pod Jedlovou (nám.) (3951) Lesné (0318,0332) 1,5 km Hornická nau.stezka (úvodní zastavení) (9395) 2 km Dolní Podluží (rozc) (1656) 5 km - Herrenwalde (D) 7,5 km Waltersdorf (D) 9 km TRIXI BAD (koup.) (D) 11 km Nau né stezky.9390 Nau ná stezka R žová (okružní) 10,5 km Pr b h: R žová NS (zast.1) (6920) - Pod R žovským vrchem (6920,6952) 2 km - Linie opevn ní z r (1640) 3 km - Královský smrk (rozc.) (1640,6952) 4,5 km - Dolský mlýn (1640) 5 km - Kamenická vyhlídka (odb.) (6952) 5,5 km - Kamenická Strá (6952) 6 km - Pastevní vrch 9,5 km - R žová NS (zast. 1) (6920) 10,5 km Nau ná stezka Tiské st ny 5 km Pr b h: Stezka za íná u pokladny na Skalním nám stí ve skalách. Na pr kazky K T jsou slevy vstupného, na pr kazku Turista-zna ka je vstup zdarma! Stezka má dva okruhy Malé a Velké st ny. Skalní útvary jsou o íslovány, názvy jsou otišt ny v pr vodci, k dostání u pokladny Hornická NS (úvod.zast) Pod Pta incem 4,5km Pr b h: Hornická NS (úvodní zastavení) (7029) Pod Pta incem (0318,1656) 4,5 km Vážení turisti tí p átelé, vedle shora uvedených p ších turistických zna ených tras je v obvodu okresu D ín vyzna eno mnoho km cykloturistických tras. Sí t chto tras je rovn ž pravideln dopl ována a zna ení na nich je obnovováno leny K T našeho okresu. P ehled o síti t chto tras naleznete na mapách vydaných pé í organizace DELITEUS. Mapy jsou vesm s zdarma k dostání v informa ních st ediscích v tších m st okresu D ín, Litom - ice, Teplice a Ústí nad Labem Dobré putování po eském St edoho í, eskosaském Švýcarsku a Lužických horách. Turisté zna ka i okresu D ín

77 Seznam turistických zna ených cest v obvodu Ústí n.l. Podle stavu k 1. íjnu 2005 Všechny zna ené cesty uvedené v tomto seznamu jsou zakresleny v mapách K T.6 Krušné hory Teplicko,.10 eské st edoho í západ a eské st edoho í východ V závorce za pojmenovaným místem na trase (Turist.inform.místo TIM) jsou uvedena ísla tras, které bu jdou práv spole n se sledovanou cestou, nebo ji v tom míst k ižují, p ípadn odtud vycházejí, i zde kon í. erven zna ené cesty.tras Ústí n. L. V truše - Milešovka 18 km Pr b h: Ústí n.l.v truše (3904,6994) (Odb. K popravišti z r ,4 km)- Soudný vrch (3904) 1 km Milbohov (1601) 5 km Pod kameny (rozc.) (3904) 8 km Pod Homolkou (3904) 9 km Habrovany 10 km Žim 12 km Bílka (0353,3908,6903) 16 km Pod Milešovkou (rozc.)(1602) 17,5 km Milešovka (rozc.) (0305,1602) 18 km (Milešovka vrchol +0,5 km).0302 Trmice Václ.nám.- Stadice /pam./ 5,5 km Pr b h: Trmice Václ.nám. (1601) U Koštova (rozc.) (1601) 1,0 km Královský pramen 4,5 km- Stadice -/náves/ 5 km Stadice (pam.) (3904) 5,5 km.0307 St ekov Rozc.Pod Homolkou 13 km Pr b h: St ekov (ŽST) 6911 St ekov (hrad)(3914,6905,9385) 1,5 km Nová Ves (3915, 9385) 3,5 km Pod Vysokým Ostrým (rozc.) (6911) 5 km Sedlo (háj.) (3915,6911) 6 km N m í (rozc.)(1611,3914) 9,5 km e eništ (rozc.)(1611,6908) 11 km Pod Homolkou (rozc.) (1609) 13 km (Dále Litom ice,hor.nádr. 20 km).0308 T chlovice-zubrnice-proboštov 20,5 km Pr b h: T chlovice (ŽST) Nad Vitínem (rozc.)( 1613) 5 km Buková hora (1613) 5,5 km - Zubrnice (skanzen) 11 km Zubrnice (žel.muz.) 11,5 km Plá (3917) 14,5 km Homole 17,5 km- Proboštov (bus)(3915,6908) 20,5 km.0314 E 3 - Komá í vížka-adolfov-tisá 20 km Pr b h: Komá í vížka (hot.,lan.,bus)(1615,6918,6930) Fojtovická plá (1615) 1,5 km Habartice (1615) 3 km U Adolfova (rozc.)(1627) 4,5 km Adolfov (3937) 5 km Pod Liškárnou (1606) 8,5 km Pod Jelením vrchem (1606) 9,5 km Panenská 13 km Pod Horním Lesem 15,5 km Tisá (obec)(0310) 20 km (Dále D ín Tyrš v most 39 km)

78 Mod e zna ené cesty. tras Trmice - Dolní Zálezly /ŽST/ 8 km Pr b h: Trmice Václ.nám. (0302) U Koštova(rozc.) (0302) 0,5 km Milbohov (0301) 3 km Stebno 4 km Moravany (3904, 9304) 5 km Dolní Zálezly (rozc.zna.cest) (3904, 9304)) 7 km Dolní Zálezly (ŽST) (3904,9341) 8 km.1606 Telnice Naklé ov - Malé Chvojno /ŽST/ 10,5 km Pr b h: Zadní Telnice(HS)(3937) Pod Liškárnou (0314) 2,5 km Pod Jelením vrchem (0314) 3,5 km Naklé ov 6 km Horní Libouchec 9 km Malé Chvojno (ŽST)(3902,7003) 10,5 km.1607 Ústí n.l. - Žežice 5,5 km Pr b h: Ústí n.l. /hl.n./(žst) (6994) Dob tice(rozc.)(3902) 3 km Žežice (rozc.) (6906) 5,5 km.1611 Olšinky Sebuzín 13,5 km Pr b h: Olšinky (rozc.) (6911) Budov 1,5 km B ezí (bus) (6911) 3,5 km Male ov (bus) (3915) 5,5 km N m í (rozc.) (0307,3914) 7 km e eništ (rozc.)(0307, 6908) 8,5 km e eništ (obec) (6908) 9,5 km Rytina sout ska (7006) 11,5 km Sebuzín (MHD)(1608,3916,7006) 13,5 km (Dále po žluté Ústí n.l.-brná 18,5 km).1613 Malé B ezno Buková hora 5,5 km Pr b h: Malé B ezno(žst) Vitín (rozv.) 3 km Nad Vitínem (rozc.)(0308) 5 km Buková hora (0308) 5,5 km (Dále Benešov n.pl. 20 km).1627 Telnice U Adolfova /E 3/ 6 km Pr b h: Telnice (ŽST)(3937) Libo ov 1 km Nad Ždírnickým údolím 3 km U Adolfova (rozc.)( E ) 6 km.1674 Odbo ky ke skalám nad Labem 4,5 km Pr b h: Odb. od silnice nad Podlešínem (6905) Odb. k Milenc m 0,5 km Odb. k Josefínce 1 km Va ov(mhd)(3904) 3 km. (Délka odbo ek ke každému skalnímu útvaru je 650 m).1680 Cesta Járy da Cimrmana Povrly - Borek 9 km Pr b h: Povrly(ŽST) Bradlo 3,5 km Maškovice 5,5 km Borek (3912) 9 km (Dále Dobkovice(ŽST) 11,5 km)

79 Zelen zna ené cesty. tras Chlumec-Habartice /E 3/ 7 km Pr b h: Chlumec (MHD) (6901) Chlumec (ŽST) 1,5 km Chlumecká kaple 4,5 km -Habartice (E3 0314) 7 km.3902 Dob tice Malé Chvojno /ŽST/11 km Pr b h: Dob tice (MHD) (1607) Erbenova vyhlídka (6994) 0,5 km Chuderov 2 km Neznabohy 5 km Ž ár 8 km Malé Chvojno (ŽST) (1606,7003) 11 km.3904 Ústí n.l.v truše - Dubi ky Stadice /pam./ 21 km Pr b h: Ústí n.l. V truše (0301,6994) Soudný vrch (0301) 1 km Nad Va ovem (rozc.) (6905) 3,5 km Vrko (vodopád) 4 km Va ov (MHD) (1674) 5 km Pod Panenskou skálou (9341) 7,5 km Dolní Zálezly (ŽST) (1601,9341) 11 km Dolní Zálezly (rozc.) ( ) 12 km Dubi ky (6905) 14 km Pod kameny (rozc.) (0301)16 km Pod Homolkou (0301) 17 km Suchá 18 km Stadice (pam.) (0302) 21 km.3910 Nešt mice-nešt dice /ŽST/ 10,5 km Pr b h: Nešt mice(mhd) Ryjice (MHD) 2 km Nad Ryjicemi (rozc.) (6906) 2,5 km Blansko (z íc.) (6906) 4 km Pod Blanskem (6906) 4,5 km Mírkov 5,5 km Pod Kozím vrchem 9 km Nešt dice (ŽST) 10,5 km (Odb.na Kozí vrch 0,5 km).3914 St ekov hrad N m í 6,5 km Pr b h: St ekov hrad (0307,6905,9385) Brná (MHD) 3,5 km Pr elská rokle 4,5 km N m í (rozc.) (0307,1611) 6,5 km.3915 Nová Ves T ebušín 13 km Pr b h: Nová Ves (MHD) (0307,9385) Sedlo (háj.) (0307,6911) 2 km Male ov (BUS) (1611) 4,5 km Poho í 5,5 km Proboštov (0308,6908) 7,5 km ep ice 11 km T ebušín (BUS) (3913,3934,6909) 13 km.3917 Velké B ezno /ŽST/ - H.Vysoké /BUS/ 14,5 km Pr b h: Velké B ezno (ŽST) (6911) - Fráž (rozc.) (9344) 4 km - Sokolí h eben 5,5 - Plá (0308) 7 km - Bláhov 8,5 km - Hlupice 10 km - P ední Nezly 11,5 km - Nad Love kovicemi (rozc.) (6915) 13 km - Horní Vysoké (BUS) (0309,3934) 14,5 km.3937 Telnice /ŽST/ - Adolfov /E 3/ 5 km Pr b h: Telnice (ŽST,BUS)(1627) - Rozc.na Krásný Les (BUS) 2 km - Zadní Telnice (HS) (1606) 3,5 km - Adolfov ( E3 0314) 5 km

80 Žlut zna ené cesty.tras Chaba ovice Chlumec Varvažov - pomníky ,5 km Pr b h: Chaba ovice (ŽST) P estanov (rozc.) 1 km Chlumec (BUS) (3901) 3,5 km Pod Horkou 4 km Nad Žandovem 6 km Varvažov, pomínky ,5 km (Odbo ky : z P estanova k pomníku ruských vojsk ,5 km, na Horku 0,3 km, Nad Žandovem k pomn. gen. Vandamma 0,3 km).6905 St ekov hrad - Radej ín /ŽST/ - Litochovice n.l. /ŽST/ 19,5 km Pr b h: St ekov hrad (0307,3914,9385) Zdymadla TGM 0,5 km Nad Va ovem (rozc.) (3904) 2,5 km Podlešín 4,5 km Odb.ke skalám nad Labem (1674) 6 km Odbo ka ke Skalkám 7 km Moravany (1601, 9304)) 8,5 km Dubi ky (3904) 10,5 km Odb. k Doerellov vyhlídce 11 km Vyhlídka Jaroslava Srby 11,5 km - Radej ín (ŽST)(0353,3908) 12,5 km Pod Kuba kou 14,5 km Dobkovi ky (ŽST) 16,5 km Litochovice n.l.(žst)(3906) 19,5 km.6906 FRI OVA STEZKA Ústí n.l.- Blansko /z íc./ - Javory 15,5 km Pr b h: Krásné B ezno (ŽST) Žežice (1607) 3 km Nad Ryjicemi (rozc.) (3910) 6,5 km Blansko (z íc.) (3910) 8 km Pod Blanskem (3910) 8,5 km Javorský vrch 13,5 km Javory (3912,7017) 15,5 km (Dále Dobkovice (ŽST) 22 km).6908 Kostelní sedlo - Varhoš - Poboštov 11,5 km Pr b h: Kostelní sedlo (1608) Krkav í skála 3,5 km Pod Varhošt m k ižovatky (3916) 4 km - Varhoš (rozhl.) 5 km Sedlo pod Varhošt m (1609) 5,5 km e eništ (obec) (1611) 7 km e eništ (rozc.)(0307,1611) 8 km - Tašov 9,5 km Proboštov (BUS) (0308,3915) 11,5 km.6911 St ekov /ŽST/ - Velké B ezno /ŽST/ 16,5 km Pr b h: St ekov (ŽST) (0307) Olšinky (rozc.)(1611) 3 km Kojetice 6 km Pod Vysokým Ostrým (rozc.) (0307) 7,5 km Sedlo (háj.) (0307,3915) 8,5 km B ezí (BUS)(1611) 11,5 km Varta 14 km Velké B ezno (ŽST,BUS) (3917) 16,5 km.6915 Dolní a horní rozc. pod Malým Sedlem 1,5 km Pr b h: Nad Love kovicemi (3913) - Pod M.Sedlem (rozc.) (3934) 1,5 km.6993 Libochovany (ŽST) - Kalvárie 2 km Pr b h: Libochovany (ŽST) - Kalvárie (3926) 2 km (Dále Žernoseky (BUS) 4 km).6994 Ústí n.l.-v truše - Erbenova vyhlídka 4,5 km Pr b h: Ústí n.l.- V truše (0301, 3904) Ústí n.l. hl.n. (žst) (1607) 1 km Bertino údolí 2 km Erbenova vyhlídka (rozhl.) (3902) 4,5 km

81 .7003 Malé Chvojno (ŽST) - Jílové (ŽST) 11 km Pr b h: Malé Chvojno (žst) (1606,3902) - Pod Strážišt m 3 km - ermná 6 km - Jílové (žst) (3912) 11 km.7006 Brná n.l.(mhd) - Sebuzín (MHD) 5 km Pr b h: Brná (MHD)(3914,9385) Rytina sout ska (1611) 3 km Sebuzín (MHD) (1608,1611,3916) 5 km (trasy 1608 a 3916 do okresu Litom ice, vesm s k nádr,. D ).7014 Libouchec(ŽST)-Tiské st ny (tur.ch.) - Ostrov 9,5 km Pr b h: Libouchec (žst.) - Libouchec (bus) 0,5 km - Pod st nami 4 km - Tiské st ny (tur.ch.) (0310,9313) 6,5km- Vyhlídka na Tiské st ny 6,8 km - Rozc.na st. hranici 8,5 km Rozc. Nad Ostrovem 9,5 km Ostrov (0310) 10,5 km Místní zna ení ervená.9304 Moravany - Dolní Zálezly (rozc.) 1,5 km Pr b h: Moravany (1601,6905) - Dolní Zálezly (rozc.zna.cest)(1601,3904) 1,5 km Místní zna ení zelené.9341 Pod Panenskou skálou - Dolní Zálezly (ŽST) 3,5 km Pr b h: Pod Panenskou skálou (3904) - Chvalov 2 km - Dolní Zálezly (ŽST) (1601,3904 ) 3,5 km.9344 Okruh kolem Magnetovce a Skalního h ibu 4,5 km Pr b h: Fráž (3917) jednosm rn zna ený okruh Fráž (3917) 4,5 km Nau né stezky.9385 Nau ná stezka pod Vysokým Ostrým 8,5 km Pr b h: St ekov-hrad (0307,3914,6905) Nová Ves (0307,3915) 1,5 km Brná Nad Kuželnou 7,5 km- Brná (MHD) (3914,7006) 8,5 km. ást cesty prochází botanicky významným územím, tzv. Slune ní strání Nau ná stezka Tiské st ny 5 km Pr b h: Stezka za íná u pokladny na Skalním nám stí ve skalách.na pr kazky K T jsou slevy vstupného, na pr kazku Turista-zna ka je vstup zdarma! Stezka má dva okruhy Malé a Velké st ny. Skalní útvary jsou o íslovány, názvy jsou otišt ny v pr vodci. K dostání u pokladny. Turistické zna ky a ísla sklaních útvar obnovují zna ka i K T obv. D ín Dobré putování po našem eském st edoho í, Krušných horách a Tiských st nách! Turisté-zna ka i K T Ústí n.l.

82 Seznam cyklotras K T na území Ústeckého kraje Podle stavu k 1.lednu 2006 Názvy texta ních míst na trase /TIM/ vytišt né menšími písmeny p ed, p ípadn na konci popisu pr b hu tras po území Ústeckého kraje, jsou místa již mimo náš kraj. Uvádíme je pro informaci o návaznosti trasy. ísla uvedená v závorce za TIM jsou ísla cyklotras, které bu jdou práv spole n se sledovanou cyklotrasou, nebo ji v tom míst k ižují, p ípadn odtud vycházejí, i zde kon í..2 Státní hranice se SRN - Št tí 92 km Pr b h: Státní hranice Schona - Dolní Žleb 1,9 km - ertova voda 5,2 km - Horní Žleb 8,2 km - Pod železni ním mostem Žleb 8,8 km - Dolní P ípe 10 km - D ín Tyrš v most 10,5 km - K ešice 14 km - Boletice n.l. 16 km - odbo ka Rychnov 20,5 km - Malé B ezno 25 km - Velké B ezno 27,5 km - Velké B ezno OV 28,3 kmvaltí ov 30 km - Svádov u fary 31,5 km - Olšinky -St ekov II 33 km - Ústí n.l. 35 km Brná n.l. 41 km - Sebuzín 44 km - Libochovany 50 km - Velké Žernoseky 53 km - Žalhostice 57 km - Litom ice 60 km - K ešice 68 km - Nu nice 70 km - Lounky 73 km V domice 78 km - Roudnice n.l.80 km - Št tí 92 km /dále Praha Výto + 77km/.21 H ensko (CZ/D) - Hrani ní rybník 37 km Pr b h: H ensko (CZ/D) - H ensko 1 km - Mezní Louka 7 km - Za Mezní Loukou (3030) 8 km - Vysoká Lípa (rozc.)(3029) 11 km - Vysoká Lípa (nám.) 12 km - Dolský Mlýn 14 km - Jet ichovice 15 km - Všemily 17 km - Kunratice (3052) 21 km - eská Kamenice (bus) 24 km - Horní Kamenice 26 km - Mlýny 31 km - Kytlice (211, 3013, 3015) 34 km - Hrani ní rybník 37 km /Dále Chrastava o. Liberec +50 km.23 M d nec - D ín P ípe 130km Pr b h: M d nec - Kotlina 3 km - P íse nice hráz (3003) 5 km - Rusová (rozc.) (3003) 6 km - Pod Jelení horou 12 km - Jilmová 19 km - Hora Sv,Šebestiána (CZ/D)23 km - Na etín 29 km - Kalek (3077) 31 km - Volárna 35 km - Rudolice v Horách (3079,3081) 38 km - Malý Háj 39 km - Malý Háj (k iž.) (25) - 41 km - Hora Sv.Kate- iny (k iž.) (25) 42 km - Mníšek 48 km - Klíny 52 km - Fláje 61 km - Nad K ížkem (rozc.) 66 km - Nové M sto v Kr.horách (3011) 72 km - K ižovatka trasy 23 (3010) 77 km - Cínovec (3010) 81 km - Fojtovice (3010) 88 km - Habartice (3009) 91 km - Adolfov 92 km - V trov 94 km - Krásný Les 97 km -Naklé ov (k iž.telnice) 99 km - Naklé ov (3066) 102 km - Petrovice 107 km - Antonínov 110 km - Tisá 112 km - Sn žník,chata (3017) 116 km - odb. D ínský Sn žník 2 km - Sn žník (rozc.) 118 km - Sn žník - clo 2 km - U Vl ího jezírka 122 km - Kristin Hrádek 2 km - Maxi ky 126 km - Jal v í 128 km - D ín - P ípe (2) 130 km.25 Brandov(CZ/D) - Malé Žernoseky 82 km Pr b h: Brandov (CZ/D) - Brandov 2 km - Malý Háj (k iž.)(23) 9 km - Hora Sv.Kate iny (k iž.)(23) 10 km - Nová Ves v Horách 13 km - Horní Ji etín 18 km - Litvínov (K ižatky) 20 km - Litvínov (Helvita) 22 km - Litvínov (nám.) 25 km - Louka u Litvínova 27 km - Lom (rozc.) 29 km - Rad ice (k iž.) 30 km - Bra any 34 km - Rudolice 39 km - Most (žst.) 41 km - Obrnice,lávka 44 km - Lužice 48 km - M runice(232) 53 km - isuty (rozc.) 56 km - ervený Újezd 58 km - Skalice 62 km - D kovka 65 km - Vlastislav 67 km-sutom 69 km - Bore 73 km - Režný Újezd 74 km Opárno 76 km - Malé Žernoseky 82 km

83 .35 M d nec - Zásada u Rašovic 15 km Pr b h: (Trasa 35 za íná v Plzni u muzea p ed 39 km) M d nec (23,36) - Klášterecká Jese 6 km - Klášterec n.oh í (3000) 10 km - Mi etice (3001)11 km - Rašovice 13 km - Zásada u Rašovic 15 km.231 Lou ná - Všechlapy 14 km Pr b h: Lou ná (3011,3073) - Osek (nám.) (3011) 2 km - Duchcov (3083) 10 km - Zabrušany (odb.) 12 km - Všechlapy 14 km.232 M runice - Louny 18 km Pr b h: M runice (25) - Lib eves 5 km - Mnichovský Týnec 10 km - Chraberce 11 km - Ne ichy 14 km - Dobrom ice 16 km - Louny (202,304,353) 18 km.304 Ro ov - Louny 18 km Pr b h: Ro ov (3035) - Senkov 5 km - Zbrašín 7 km - Jimlín 10 km - Zem chy 11 km - Líš any 14 km - Louny (202,232,353) 18 km.3000 Kada -Okounov 17 km Pr b h: Kada (35) - Mikulovice 4 km - Klášterec n.oh í (35) 9 km - ernýš 13 km - Lužný (rozc.) (3004,3005) 16 km - Okounov (3001) 17 km.3001 Mi etice - Okounov 7 km Pr b h: Mi etice (35) - Kotvina 3 km - Okounov (3000,3004) 7 km (Dále Ostrov n.o.+29km).3002 Pod Meluzínou - Vejprty 16 km Pr b h: Pod Meluzínou (36) - Nástup (rest.) (36) 2 km - Lou ná 4 km - eské Hamry 9 km - Nové Zvolání 13 km - Vejprty (3003,3004) 16 km.3003 Vejprty - Hora Sv.Šebestiána 30 km Pr b h: Vejprty (3002,3004) - erný Potok (3004) 4 km - P íse nice - nádrž 7 km - P íse nice - hráz (23)11 km - Rusová (rozc.) (23)12 km - Výsluní 19 km - Celná 23 km - Menhartice 27 km - Hora Sv.Šebestiána 30 km.3004 Vejprty - Okounov 25 km Pr b h: Vejprty (3002,3003) - erný Potok (3003) 4 km - Ková ská 11 km - Horní Halže (36) 14 km - Dolní Halže (36) 15 km - Mýtinka 16 km - Údolí ko 20 km - Perštejn 22 km - Lužný (rozc.) (3000,3005) 24 km - Okounov (3001) 25 km.3005 Lužný (rozc.) - Kupa (rozc.) 11 km Pr b h: Lužný (rozc.) (3000,3004) - Smilov 2 km - Malý Hrzín 6 km - Srní 8 km - Kupa (rozc.) (3002) 11 km.3013 Kytlice - Kyjov 22 km Pr b h: Horní Ch ibská (žst.)(211) 9 km - Horní Podluží (3052) 11 km - Sv tlík (3052) 13km- Studánka 14 km - Krásná Lípa (211) 19 km - Krásný Buk 21 km - Kyjov (3029, 3032) 22 km

84 .3014 Dolní Poustevna (CZ/D) - Horní Jind ichov (CZ/D) 29 km Pr b h: D.Poustevna (CZ/D) - Dolní Poustevna (3043) 1 km - Vilémov 5 km - Mikulášovice (3041) 9 km - Brtníky(3032) 14 km - silnice Vl í Hora -Brtníky (3033) 16 km - Vl í Hora (3029) 18 km - Dymník (211) 21 km - Rumburk, AGIP u hranic 27 km - Horní Jind ichov (CZ/D) 29 km.3015 Kytlice - Varnsdorf (CZ/D) 17 km Pr b h: Kytlice (21,211,3013) - Jedlová(žst) 4,5 km Ji etín pod Jedlovou (3052) 8,5km - Dolní Poduží 11,5 km - Varnsdorf (bus) 15,5 km - Varnsdorf (CZ/D) 17 km.3017 D ín,old ichov - Petrovice (CZ/D) 20 km Pr b h: D ín, Old ichov - Nová Ves 2 km - Sn žník, chata (23) 8 km - Tisá (tur.ch.)14 km - Ostrov (rozc.)16 km - Rájec 17 km - Nový Dv r 18 km - Petrovice (CZ/D) 20 km.3029 Vysoká Lípa) - Vl í Hora 19 km Pr b h: Vysoká Lípa (rozc.) (21) - Mokrý D l (rozc.)(3030) 3,5 km - Na Tokání 7 km - U Sloupu (3052) 10 km - Doubice (k iž.) 13 km - U Doubice (3031) 14 km - Kyjov (3013,3032) 16 km - Dlouhý D l 17 km - Vl í Hora (3014) 19 km.3034 Louny - Velemyšleves 22 km Pr b h: Louny (202,232,304,353) - B ezno 5 km - Celnice 7 km - Postoloprty (353) 8km - Rvenice 11 km - Výškov 14 km - Blažim 18 km - Velemyšleves 22 km.3035 Ro ov - Peruc 26 km Pr b h: Ro ov (304) - Úlovice 2 km - B ínkov 4 km - Brodec 6 km - Smolnický mlýn (rozc.) 12 km - Smolnice 12 km - H íškov 14 km - Panenský Týnec 18 km - Vrbno 21km - H iv ice 22 km - Peruc (202) 26 km.3041 Sohland (D/CZ) - Mikulášovice (CZ/D) 13 km Pr b h: Sohland (D/CZ) - Lipová 4 km - Velký Šenov 7 km - Mikulášovi ky 9 km - Mikulášovice (3014) 12 km - Tomášov (CZ/D) 3 km - Mikulášovice (CZ/D) 13 km.3042 Šluknov - Filipov 16 km Pr b h: Šluknov (rozc.u pot.)(211, 3043) - Království (3043) 4 km - Rozc.Valdek 5 km - Harta 8 km - Rumburk (zá) 10 km - Rumburk, Samota 13 km - Rumburk, AGIP u hranic 2 km - Filipov (3043) 16 km.3043 Filipov (CZ/D) - Dolní Poustevna 35 km Pr b h: Filipov (CZ/D) - Filipov (3043) 2 km - Ji íkov 3 km - Bukovská brána 12 km - Království (3042)15 km - Šluknov (rozc.u pot.)(211,3042)17 km - N.Hrab cí 18 km - Sohlandská cesta (rozc.) 23 km - Liš í 26 km - Severní (rozc.) 29 km - Lobendava, Severní (CZ/D) 2 km - Lobendava 30 km - Lobendava (CZ/D) 2 km - Dolní Poustevna 35 km.3052 Ji etín pod Jedlovou - eská Kamenice 21 km Pr b h: Ji etín pod Jedlovou (3015) - Jedlová 2 km - Jedlová (rozc.) 4 km - Horní Ch ibská (211) 7 km - Ch ibská (nám.) 9 km - eská Kamenice 21 km

85 .3057 Libochovany - Ploskovice 28 km Pr b h: Libochovany (2) - Kamýk 5 km - Hlinná 9 km - Sedlo pod Varhoští 11 km - e eništ 15 km - Babiny (3058) 17 km - Ov árna 19 km - Myštice 26 km - Ploskovice (3066) 28 km.3058 Babiny - Velké Žernoseky 14 km Pr b h: Babiny (3057) - Lbín 3 km - Mi ejovice 8 km - Malí 12 km - Velké Žernoseky (2) 14 km.3066 Naklé ov -Litom ice 45 km Pr b h: Naklé ov (23) - Malé Chvojno 4 km - Lu ní Chvojno 7 km - Mnichov (3067) 9 km - Slavošov (3067,3068) 11 km - Mirkov 15 km - Povrly 20 km - Velké B ezno 23 km - Bý ov 26 km - Lhota pod Pannou 28 km - Homole u Panny 30 km - Haslice 31 km - epice 33 km - T ebušín 35 km - Ploskovice (3057) 39 km - Žitenice 42 km- Litom ice (2) 45 km.3067 Vilsnice - Modrá 13 km Pr b h: Vilsnice - Malšovice (3068) 1 km - Javory 4 km - Slavošov (3066,3068) 7 km - Mnichov (3066) 9 km - ermná 11 km - Modrá 13 km Malšovice - Slavošov 12 km Pr b h: Malšovice (3067) - Choratice 2 km - Dobkovice 4 km - Panský Mlýn 7 km - Šachov 8 km - Slavošov (3066,3067) 12 km Trmice - Teplice 20 km Pr b h: Trmice - Koštov 2 km - Stadice 4 km - ehlovice 7 km - Malhostice 9 km - Rtyn nad Bílinou 11 km - Sezemice 12 km - Nové Úpo iny 14 km - Byst any 17 km - Teplice 20 km.3072 Dlouhá Louka - Litvínov, Bukový háj 20 km Pr b h: Dlouhá Louka (rozc.) (3011) - Flájská obora (vod.) 9 km - Litvínov,Bukový háj 20 km Lom - Lou ná 7 km Pr b h: Lom (rozc.)(25) - Lom (nám.) 3 km - Lom (rozc.litvínov) 5 km - Lou ná (rozc.) (3011) 7 km Kalek - Chomutov 17 km Pr b h: Kalek - Nad Zákoutím (3081) 5 km - Zákoutí (3081) 6 km - Meziho í 7 km - Blatno (3079) 10 km - Blatno (k iž.) (3079) 11 km - B ezenec 15 km - Chomutov, ZOO 17 km Hora sv.šebestiána - Rudolice v Horách 25 km Pr b h: Hora sv. Šebestiána (3003,3081) - Bezru ovo údolí (3081) 2 km - T etí Mlýn 8 km - První Mlýn 10 km - Blatno (3077) 12 km - Blatno (k iž.) (3077) 13 km - Bolebo 19 km - Rudolice v Horách (3081) 25 km

86 .3080 Celná - Vikletice 29 km Pr b h: Celná (3003) - Lide 5 km - Zelená 8 km - Málkov 9 km - ernovice 12 km - Spo ice 15 km - Chomutov 3 km -Droužkovice 18 km - B ezno 22 km - Nechranice (vodní nádrž) 24 km - Nechranice (k iž.) 28 km - Vikletice 29 km Hora sv.šebestiána - Rudolice v Horách 18 km Pr b h: Hora sv.šebestiána 3003,3079) - Bezru ovo údolí (3079) 2 km - Nový D m 8 km - Nad Zákoutím (3077) 10 km - Zákoutí (3077) 11 km - Meziho ský vrch (rozc.) 14 km - Rudolice v Horách (3079) 18 km.3083 Duchcov - etenice 10 km Pr b h: Duchcov (231) - Nové Sady 3 km - Old ichov 6 km - etenice 10 km

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.: Neznámá platnost ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal editel odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence Ministerstvo životního prost edí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozd lovník

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje

Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje příloha 1 Partneři memoranda: Ústecký kraj Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Identifikační číslo: 70892156

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ 2006 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ A SLUŽEB VYDÁNÍ PODPOŘIL ÚSTECKÝ KRAJ Vážení přátelé, turistika není podle mého názoru jen koníček či záliba, vidím ji

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub

KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, příznivce

Více

44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo

44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo 44. ročník DP Za Posledním puchýřem 2015 - Znojmo 13. - 15. 11. 2015 se ve Znojmě a okolí uskutečnil tradiční turistický pochod na závěr turistické sezóny. Akci připravil KČT Kudrna Brno, KČT Jihomoravská

Více

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010

HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 HRACÍ ŘÁD REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍ ABV ČVS V ČR PRO SEZONU 2010 Obsah článek Str. článek Str. 1 Účast 1 9 Reklama 4 2 Systém 1 10 Povinnosti promotéra 4 3 Bodování 2 11 Hřiště a areál 5 4 Prize money 3 12

Více

na 23. ročník turistické akce

na 23. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz,tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice,SPORT Krupka připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Muži Hazlov Datum: 0. -. květen 006 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov..

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2007 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ vydáno za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje Vážení p átelé turistiky, vztah k p šímu cestování za p írodními krásami

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Jihlava Datum: 25. ledna 2015 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 25. ledna 2015 3) Místo konání Čtyřdráhová

Více

VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA

VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA K L U B ČESKÝCH TURISTŮ VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA zdravotně postižených turistů Metodika Platnost: od 1. 1. 2007 Zpracovala: Aktualizace: 1. 8. 2010 Sekce Zdravotně postižených turistů PR ÚV KČT Sekce Výkonnostní

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD

B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD B 3.2. Komentář výkresu problémů k řešení v ÚPD a) Komentář k vybraným územním problémům nadmístního významu b) Rámcově vymezená území se společnou územní problematikou c) Poznatky týkající se územně plánovací

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Seniorky Vrchlabí Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Ústí n.l., Strakonice, Vracov, Přelouč

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1 Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt (dále jen značka ) se uděluje výrobkům

Více

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová

1. Česko-polská Hřebenovka záměr vlajkového projektu PhDr. Maierová ZÁPIS ze společného zasedání Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje a Kulturní komise rady Libereckého kraje konaného v úterý 17. 6. 2014 od 14 hod. v Kamenářském

Více

Soutěž venkovských divadelních souborů 2015 Propozice

Soutěž venkovských divadelních souborů 2015 Propozice Soutěž venkovských divadelních souborů 2015 Propozice Svaz českých divadelních ochotníků v Praze vyhlašuje 46. ročník celostátní soutěže venkovských divadelních souborů v roce 2015. Celostátní soutěž probíhá

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva Nadačního fondu KZ, a.s. za rok 2010 1 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah výroční zprávy: 1. Úvodní slovo předsedy správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s....4 2. Základní údaje o Nadačním fondu Krajské zdravotní, a. s......

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 19. 9. 2014 1/8 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi

Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Akční plán řídící skupiny pro Fairtrade na rok 2013 v Chrudimi Cílem plánovaných aktivit je rozšířit povědomí o spravedlivém obchodu a rozvojové spolupráci mezi co nejvíce obyvatel všech věkových skupin

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor leden 2014 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbocka@sons.cz www.sons-ostrava.cz

Více

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com

Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com Poznejte regiony ČR 2016 Prezentace regionu Posázaví www.posazavi.com NOVINKY ROKU 2016 EXPERIMENTA > město Benešov EXPERIMENTA > město Benešov Experimentální prostor pod náměstím v Benešově, vyplněn interaktivními

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Česká basketbalová federace

Česká basketbalová federace Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky staršího minižactva sezóny 2010/2011 1. Všeobecná ustanovení:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů. SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016 Preambule: Všichni účastníci (pořadatelé, závodníci a diváci) jsou povinni ctít duch fair play a chovat se dle dobrých mravů a právních předpisů ČR. 1. Úvod Tento soutěžní řád pro rok

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2015/2016 Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách,

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO Chrudim 19. května 2016 DDH Chrudim 1. P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Chrudim 19. 5. 2016 Vyhlašovatel

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Návrh akcí 2012 ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. 2012 poslední aktualizace 25. 1. 2012

Návrh akcí 2012 ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. 2012 poslední aktualizace 25. 1. 2012 Návrh akcí ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. poslední aktualizace 25. 1. LEDEN 1. 1., 14. 1. 14. 1. 21. 1., 25. 1., středa 31. 1. vodácký ples lyžařská a ČMCC 64. ročník Novoročního setkání cyklo

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program je zaměřen na podporu: činnosti stávajících

Více

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze

Vnitřní předpis. Spolku Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Nová registrace spolku Vnitřní předpis stránka 1 z 5 Vnitřní předpis Spolku Vltavan v Praze 2015 Vnitřní předpis obsahuje ustanovení, na kterých nebyla shoda při tvorbě stanov, nebo

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Schváleno rozhodnutím ředitele Krajského centra osobní dopravy Brno dne 16. dubna 2014

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA

PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Srdečně vás zveme 21. září 2014 na hlavní závod PULSE BENEŠOVSKÁ DESÍTKA Termín: 21. září 2014 (neděle) 1. ročník Místo konání:masarykovo nám, Benešov u Prahy Pořadatel: Tratě: Šatny: spolek BENEŠOV ŽIJE

Více

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák.

Zápis. Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Gabriela Modřanská, Bc. Petr. Hosté: prof. Ing. arch. Miroslav Masák. Zápis z jednání Pracovní skupiny pro vzdělávací centrum, které se konalo ve středu 23. 9. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Pražská 276, Úvaly Přítomni: Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav

Více

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na službu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Rumburk

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009

Perspektivy teplárenství. Praha 10.11.2009 Perspektivy teplárenství Praha 10.11.2009 V ČR je teplem dálkově zásobováno přes 1,6 mil. bytů. Členové TS ČR zajišťují tepelnou pohodu a teplou vodu pro více než 1,195 miliónu domácností u nás. 21 našich

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

na 47. ročník turistické akce

na 47. ročník turistické akce Odbor KČT 106106 Šluknov,Turistický oddíl mládeže Skaláci,Olafplaz a Klub Krušnohorců KKKKKK připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, příznivce zimní turistiky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P

5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P 5. P EDPOKLADY EŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 P írodní p edpoklady Výjime né postavení oblasti Jeseník v rámci celé R je dáno nejen kvantitativními m ítky, tj. rozsahem území a objemem rekrea

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway

SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Podklady na zasedání ZM dne: 25.09.2014 SČR 11. Název materiálu: Závěrečná zpráva projektu Greenway Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Jiří Lukeš

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013

Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ Výro ní zpráva za rok 2013 Výro ní zpráva Nada ního fondu SENIO I SKUPINY EZ za rok 2013 Základní údaje o nada ním fondu Název: Nada ní fond SENIO I SKUPINY EZ" Sídlo: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 : 279 47 564 Vznik: 27.9.2007

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2008 oblast Ústecký kraj vydáno za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje Vážení p átelé turistiky, eská republika je velmi krásná zem. I když

Více

Plán turistických akcí

Plán turistických akcí KČT Vsetín Plán turistických akcí *2015* Adresa: KČT Vsetín, Potoční 171, 755 01 Vsetín. IČO 47863587 Telefon: 731 925 650 Úřed.den: pouze ve středu ( 14-17 hod.) http://turisti.czweb.org e-mail: eva.witti@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MAS BLANSKÝ LES NETOLICKO o.p.s. Vznik o.p.s.: 7.12.2004, MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v

Více

Zápis z jednání sportovní komise RM č. 1/2016 ze dne 26.01.2016

Zápis z jednání sportovní komise RM č. 1/2016 ze dne 26.01.2016 MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 10 Zápis z jednání sportovní komise RM č. 1/2016 ze dne 26.01.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Stanislav Svoboda, předseda komise Luděk Dvořák, Jaroslava Sádovská, Pavel

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 5 Cestovní ruch - záruka prosperity Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.3. Název

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2012 (aktualizace od 1. 6. 2013) Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé ze dne 17. 12. 2014 č. 15/14 Čl. 1 Úvodní

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2004 1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Městské kulturní středisko Horní Slavkov, příspěvková organizace Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov Zpracovala Mgr. Soňa Kvasničková, ředitelka MKS Únor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

Plán práce Dětského domova

Plán práce Dětského domova Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace tel.: 417835324, fax: 417834002, e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz, www.ddzsduchcov.cz Plán práce Dětského domova na školní

Více

Plánovaný cíl veřejné zakázky

Plánovaný cíl veřejné zakázky veřejné zakázky Stavební úpravy 1. NP jezuitské koleje a severního dvora ve účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem veřejné zakázky je výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Zápis ze zasedání Výboru Spolku

Zápis ze zasedání Výboru Spolku Zápis ze zasedání Výboru Spolku j. č.5/2007, 2.8.2007 Přítomni: Mgr. Radim Petratur doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. Mgr. Vladimír Tůma Mgr. Marie Jílková RNDr. Eva Janouškovcová Mgr. Tomáš Mozga JUDr.

Více

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012

Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 Co se nám podařilo udělat díky věcné podpoře společnosti FINIDR, a. s. v první polovině roku 2012 HLAVNÍ PARTNER PRO VĚCNÉ DARY Stránka 1 z 12 Identita Celé Česko čte dětem POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Z P R A V O D A J 40.ro níku eského poháru dosp lých

Z P R A V O D A J 40.ro níku eského poháru dosp lých Svaz národní házené SPORTOVN - TECHNICKÁ KOMISE 30. 12. 2013 Z P R A V O D A J 40.ro níku eského poháru dosp lých OBSAH:. 2 1. Úprava propozic 40.r. eského poháru dosp lých str. 2 2. Schválené výsledky

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

1/2014. Obsah. Informace z jednání Rady Vinařského Fondu

1/2014. Obsah. Informace z jednání Rady Vinařského Fondu 1/2014 V tomto čísle vám přinášíme shrnutí hlavních aktivit Vinařského fondu za měsíce leden duben. Navíc přinášíme aktuální fotografie z právě proběhnuvšího Svátku růžových vín v Praze. Obsah Informace

Více