01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků"

Transkript

1 Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t /29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č i n ností Ncjvyššího kon trolního úřadu (dále jen.,nkú'") na rok 2001 pod číslem Kontrolní akcí řídil a kontrolní závěr vypracoval čl e n NKÚ JUDr. František Bárta. Cíl em kontroly bylo p rov ě ř i t správu daně z příjmů právni ckých osob u finančníc h úřadů a její výběr u poplatníka. Kontrotovaným obdobím byla zd aň ov ací období od roku 1998 a ž do do by ukončení kontroly. Kontrolu provedly skupi ny kontrolujících NKÚ z odboru státního rozpočtu, územních odděle ní Mladá Boleslav, Kutná Hora, Strakonice. Tábor. Třebí č. Zlín a územního odboru středn í Morava v době od prosince 200I do května skupina z územního odboru seve rozápad ní Čechy v době od prosince 200 1do zá ř í Kontrolované osoby: Mi ni sterstvo fin ancí (dá le jen "MF" ): územní finanční orgány Fi na nční ú řad pro Prahu 6, Fi na n č ní ú řad v Mladé Boleslavi. Finančn í ú řa d v Ku tné Hoře. Fi na nč n í úřad v Teplicích. Finan čn í úřad ve Stra konicích, Fi nančn í úřad Y Če sk ý ch Budějovicích. Finanční úřad v Ji hlavě. Finančn í úřad ve vsetm č. Finančn í úřad v Olomouci (u všech vyjmenovaných dále jen " správce daně " nebo " fi na nč n í úřad" ). N ámítky proti kontrolním prot o kolům, které podaly dvě kontrolovan é osob)'. byly vy pořádá ny vedo ucí m i skupiny kontrolují cíc h ro zhodnutími o námitká ch. Odvoláni proti rozhodnutím o námitkách byla vypořádá na usneseními Kole gia NKÚ, K o leg i u m NKÚ na svém xx. zase dání, konaném dne 16. prosince 2002, s c h v á I i I o usnesením Č. 3/XX/2002 kont rolní z á v ě r v tomto znění : Základní právní úprava v oblasti správ)' daní a pop latkůje dána zákonem Č. 33 7/ 1992 Sb. o sp rávě daní a poplatků, ve z nění pozd ějších předpisů (dále jen.,záko n o sp rávě danl"), a procesními ustancvenlmí obsaženým i v zákoně Č, 586/1 992 Sb.. o daní ch z příj mů, ve znění pozděj š í ch p ředpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů" ), \yhláškou Č. 25/ 1994 Sb. o form ě prováděn í evide nce daní a o převodu daní jejím příjemcům, a vyhláškou Č. 299/ / 1993 Sb., kterou se zmocňují územní fina n č ní orgány k pr o míjení příslu šens tv í danč. Správou daní se rozumí podle zákona o s p rávě daní právo č i n it opatření potřebná ke správném u a úplnému zjiště ní, stanovení a sp l ně n í daňovýc h pov innosti. ze jména právo vyhled ávat daňové subjekty, daně vym ě ři t, vybrat. vyú č tova t, vymáhat nebo kontrolovat s vyu žitím všech procesn ích pos t upů vymez en ých uvedeným zákonem. Kritériem vý běru kontrolovaných osob byl rozsah a objem či nností a tomu odpovídající počet zam ěstnanc ů a zařaze ní kon tro lovan ých osob do dvou skupin - do skupiny s 6 1 až 100 zaměstnanci ado skupiny s více než 100 zaměstnanci. Pozná mka: Pr ávní p ředpisy u vá d ěn é v to mto kontrolnim z ávě ru j sou apliková ny ve zně n í platném pro kontrolov ané období. Ko ntrolní zj ištění jsou uvedena podle j ednotliv ých fá zi správy daní, č ís e l né údaje se vztahuj i na kontrolovane správce dan ě. L Obecn éustanoveni 1. Místn í š e t ře n í Ce lkový počet mí stníc h še tře ní u pop l atníků dan ě z příjmů pr ávníck.ých osob a jejich d odatečně vym ě řenou daň uvádí tabulka Č. 1(viz P ří loha). Dodatečně vyměřená daň z příjmů pr ávnických osob v celkové výši tis. Kč byla zj iš tě na pouze u dvou s p rávc ů danč. Počet místních šetře ní u pop lat níků dan č z příj m ů pr ávnických osob se pohyboval u jednotlivých správců daně vroce 1998 od-l do I U. v roce 1999 od -I do 132 a v roce 2000 od 8 do Daňov á kontrola Ce lkový poč e t kontrol daně z příjmů pr ávnických osob a jejich dodatečně vyměřenou daň uvádí tab ulka č. 2 (viz Poloha). Sprá vci daně provedli v kontrolovaných letech 1998 až 2000 celkem I 858 kontrol da ně z příjm ů pr ávn ický ch osob uk on čen ý ch zprávou o da ňov é kontrole, př í ních ž dodatečně vy měř ili daň ve výši tis. K č. V rám ci j edné kon troly bylo zpravidla kontrolováno více zdaňovacích období (obvykle dvě až č ty ř i), takže na p ř. II správce d an ě. kte rý vykázal celkem 92 kon trol, dosáhl počet

2 Vh1nik Zli lejy)"u lho kontroln lho _ř ad" 2002 St ran a 19 1 jednotlivých zko ntrolova n ých zdaňova cích období u pop latníků 190. Správci daně p ři výběru pop latn íků k plá nované kontrole a pří ko ntrole poplat níků provedených mimo plán využívali zpravidla - program Automatiz ovan ý daň ov ý informačn í sytém (dá le jen.,ad IS ) - Příprava a výb ě r da ňov ý ch subjektů ke kontrole, kde se zadávají přísl ušná kritéria pro kontrolované období, - vy hled évacl č i nn o s t pracov níků kontrolního oddělení. vycházející z poznatk ů z kontrol ujin ýchsubjektů. z mistnich še třen i. z dožádáni jiných správců daně, - podněty k provedení kontro l předáva né vym ě řovací m i odd ěleními, - podněty ji nýc h subjektů (nad ř ízeného orgánu, Policie ČR a stát ních zas tupitelství, cel níc h ú řadu, j iná podání, podně ty a stíž nosti fyzických a pr ávnických osob) nebo - byl výb ě r proveden na hodile. Jak vyplývá ze zpráv o výsledku da ňov ý ch kontrol, byly nej častěj ším i nedostatk y neop rav n ěn ě up la t ně né náklady, u nichž to záko n o daních z příjmu vyl uč uj e, nedodrž en á časová a věc n á souvislost se zda ňovacím obdobím, neú plné ú četní doklady, nesprávně upl atněné odpisy, neopr ávn ěn ě uplatněné náklady na zá kladě fingovauýc h pokladních dokladů, nesp rávně zahrnuté a nezahrnuté v ýnosy, vytvá ř en í obchodních vzta hů s ůmy s lem krácení zák ladu daně apod. n. Řízen í p říp ravn ě Počty registrovaných da ňov ý ch subjekt ů k vykazovaného roku a procentní n árůs t jejich počtu v jednothvých letech (rok 1998 = 100 %) uvádí tabulka Č. 3 (viz Přiloha ), Základním předpokladem v ýkonu správy da ní je mimo jiné i řádná evidence poplatník ů. Sprá vce daně má účinnou možnost vynucen í povinné registrace, nebo ji může provést z mocí úřední. Kontro lou pln ě ni regi st rač n í povinnosti da ňových subj e kt ů bylo např. zji š tě no. že správce daně nevy řadil ze sv é evide nce daňové subjekty, které ve smyslu zákona o sp rávě dani registrační povinnost nemaji, a ke dní kontroly nadále registroval i da ňový subjekt, u něhož souhlas s ukon č en ím č i n nost i nabyl právní moci jíž v roce Zákon o správ ě daní ukládá správci daně, aby v p ří padě. že da ňový subjekt nesp ln í svoj i reg i stra č ní nebo ohlaš ovací povinnost, jej neprod len ě zaregistroval, jakmile zj istí sk u teč nosti za kládající tuto povinnost. Kontrolou bylo např, zjiště no, že jed en správce daně p řis toupil k registraci z moci ú ředn í až po sedmi letech od dob y, kdy o daňovém subj ektu tyto skutečnosti zj istil. V p ří padě, že daň ov ý subjekt nesplní svoj i regi strační nebo ohlašovací povinnost. m ůže správce daně v souladu se zá konem o správě daní ulož it pokutu. U dvou správců daně se ta k stalo v II případech. Jeden správce daně neuložil pokutu p ře sto. že daň ový subjekt spl nil svou regi s t rační povinnost až po několika letech, Zákon o sp rávě daní také ukládá správci daně provád čt vyhled ávacl či n nos t, při níž je povin en ověřovat úplno st evidence č i registrace da ňových s ubje kt ů, zjišťovat všechny údaje týkající se jejích příjmů, majetkových poměrů a da lších sku t eč nos tí rozhodných pro správné a úp lné vymě ření a vymáh ání daně. Přístup sprá vc ů daně k vyhledáva cí či nnosti je rozdílný. Zatimco jeden správce daně v letech L998 až 2000 vydal 902 výzev k regtst ract.jtn ýspr ávce dani: vyhled á vací či n no s t na úseku re gistračním sám neprová d ěl a spo lé hal se na povi nnos t rejst říkov ých soudů zasílat fi nančním úřadům příslušné informace nebo na nahodilá zj iš tění, např, v rámci kontro lní č i n no s ti. Kontrolou spisů vyb raných d a ňovýc h subjekt ů, které nepodaly daňové p ři znání za ko ntrolované zdaňovací období, bylo např. u j ednoho správce daně zj i š těno, že v několika případech. kdy daňové subjekty nereagovaly ani na výzvu k podání daňového přiznání už za rok 1997, správce daně do doby kontroly NKÚ (tj. do konce r. 2001) nezji šťoval údaje o jejich příjmech. majetkových pom ě rech a další skutečnosti rozhodné pro sp rávné a úplné vym ě řen í daně. Dl ouhý č a sov ý od stup od poru šení povi nnost i da ňový ch subjektu má negativní vliv jak na správ né a úplné vymě řen í. tak i na pří pad né vymáhání daně. lil Řízenívym ě řovací Zá kon o sp rá vě daní ukládá povin no st podat daňové při znáni tomu, komu je tato povinnost ulo žena timto zá konem nebo zvl áštním předpisem nebo koho k jeho podání vyzv e správce daně. Jak se s touto povinností vypo ř ádali poplatníci da ně dokumentuje tabulka Č,.. (viz Příloha), U da ň ov ý ch p řiznání podaných po lhůt ě se v ět šinou jednalo o daň ová p ři znán í, v nichž poplatníci vykazovali nulový nebo zá porný zá klad daně. Nap řik l ad jednomu ze správců daně podalo da ň ové přiznání po uplynu tí zákonné l hůty 159 da ňových s ubjek tů. z toho L56 vykáz a lo da ň ovou povinnost ve vý ši nu la. Doba od upl ynutí lhůty k podání daňového přiznání do vyd ání výzvy k j ejich podání se pohybova la v rozm e zí od jednoho do de vatenáct i m ěsí c ů. Jako \)'jimcčné lze uvés t kont rolní zjiště ni, kdy reg is t rač n í povinnost popl atníka nastala ji ž v roc e p ři h láš ku k regi st raci podal v roce 1999 a správce daně jej vy zva l k podání da ňových při z nání za zdaňovací obdobi let až v roce 200 I. Obecn ě lze konstat ovat, že se u všech správc ů da ně zvyš uje poče t vyd ávan ých výz ev k podání da ň ového

3 ČásU... ~ Vblnil!. :-;.jyyiiího kontrolního úřad Stnua 192 přiznání (napt. jeden správce daně vydal v roce 1998 celkem 830 výzev, v roce 1999 celkem 977 a v roce 2000 celkem I 133 v ýzev). U dlouhodobě nekontaktních osob je vydáv áni výzev administrativn ě náročnou činností s velmi malou ů čí n nostl, která je reali zov ána na úkor jiné či nno s t i správce daně aje spojena s nemalýmí náklady. Tuto situaci např. dokumentuj í údaje zji š t ě n é ujednoho správce daně, který vydal v jednom roce 326 výzev k podání daňového při znání. Na tyto výzvy reagovalo 90 poplatn íků. zbýváj ících 236 poplatníků vý zvy ignorovalo, rv Řádnéopravné prostředky Zákon o správ ě daní umo žňuje da ňovým subjektům odvolat se proti správcem daně stanovenému základu daně a v ýši daně, jakož i proti jiným rozhodnutím. pr o ně ž je to zákone m stanoveno nebo kde to zákon nevyluč uj e. Při kontrole byl sledován způ sob rozhodován í finan čnich úřadů o odvoláních proti jimi vydaným platebním vý mě rům. Souhrnné údaje jsou uvedeny v tabulce Č. 5 (\"ÍZ Příloha). V. Mimořádné opravné prostředky Zákon o správě daní a provádě cí vyhláška k němu zmoc ňuj e správce daně k promíjení př l s lu š enstvi da ně. Tabulka Č. 6 (vil: P řílohaj dokum entuje stav v uplatňování tohoto ustanovení v letech 1998 až 2000 finančními úřady. Zákonem o sp rávě daní je MF z mocn ě no daň zce la nebo částečně prominout z důvod ů ne srovnalostí vy pl ývajicich z upl atňování da ňových zá ko nů; u příslu šenství daně tak může uč ini t i z důvod u odstranění tvrdosti. Jak v Ictcch L998 až 2000 rozhodlo MF o prominutí p říslušensrv í dan ě poplatníkům registrovan ým u kontrolovan ých sprá vců daně uvádí tabulka Č. 7 (vi z Příloha). Při kontrole na MF byla pozornost zaměře na i na uplatňování institutu prominutí daně. Bylo zj i š tě no. že MF prominulo j edn omu poplatníkovi zcela daň z příjmů ve v ýši 7 Hl tis. Kč, p řestože se nejednalo o pochybení z d ů vodů nesrovnalostí vypl ýv ajících z uplatňování daň ový ch zákonu. Prominutí daně přitom nedoporučil ani finanční úřa d, aní příslušné finanční ře di t e l ství. Kon trola také zj išťov al a, jak MF ve svém rozhodování o prominutí daně (příslu šenství daně ) respektuje stanoviska s právců dan ě k žádos tem da ňov ých dlu žní ku, a byly zj iště ny odchylky (např. jeden správce daně nedoporučil žádosti vyhovět. ale MF jí vyhov ělo pinč, v dalším případě přes zamítavé stanovisko správce daně MF prominulo p říslušenství ve výši 51 %, ve dvou p řípad ech správce d a ně dopo ru čil prominout pří s l ušenství daně ve výši 90 % a MF rozhodlo o prominutí ve 100% výši, v dalš ím p řípadě se MF neztotožnilo s nevrhovaným 50% prominutim a rozhod lo o prominutí pouze 25 % z vymě ře né ho pří slušenství daně). Vznikají tak pochybnosti o objekti vit ě pří posuzování d ů vodů žádostí pop l atníkůo prominutí da ně. VL Placcní daní I, Pose čk én í daně. zaplacení d aně ve splátkách Zá kon o s p rávě daní umožňuje správci daně povoli t daňovému dlu žníkovi pose čkani daně nebo j ej í zaplacen í ve splátkách, přičemž rozhodnutí lze vázat na splnění podmínek určených správcem dan ě. Základní údaje o uplatňováni tohoto ustanovení jsou uvedeny v tabulce Č. 8 (viz Příloha), V postupu správců daně bylo pouze" jednom př í padě zj iš těno pochybení, spočívaj í cí v tom, že nepožadoval zaplacení pose čkan ého nedoplatku daně. přestože daňový dlužník nesp lnil jednu z podmínek ro zhodnutí o pose čk ént daně ; toto pochybení napravil správce daně až n ásledn ým vydáním rozhodnutí o zrušení povinnosti platit zálohu. Kontrolou bylo zji š tě n o. že při poskytov án í investi ční ch pobídek vybraným podnikatel sk ým s ubj ek t ů m ( poplatníkům daně z příjmu) nebyly realizovány investičn í pobídky ve vládou od souhlasené formě..pose čkanl platb y daně z příjmů pr ávnických osob" uved ené v seznamu investičních pobídek pro investory v Č e ské republice. Namísto této investiční pobídky poskytlo MF vybra ným subjektům (kro m ě dvou) úče lovou dotací formou přímé úh rady jejich daňové povinnosti u příslušného správce daně. Celkem tak bylo od roku 2000 poskytnuto ze státního rozpočtu tis. K č ú č e lov ých dota cí, což po rozdě lení výn osu daně v konečném důsledku předs t avuje i snížení příjmů státního rozpočtu minimálně o tis. Kč. 2. Evidence daní Tabulka Č. 9 (viz Ptí loha). Z kon trolou zjiš tě n ý ch skutečnost í vypl ývá. že pokle s inkasa daně j e způsoben p ředev š ím vz rů s t ajíc í m počtem da ňov ých subj e k tů vykaz uj ícíc h daňovou zt rátu z podnikatelsk é činno sti. V souvislosti s evidencí daní bylo u jednoho spravce daně zj i š tě no, že roz hodnuti MF doručené v listopadu roku looo.jímžbylo prominuto přís luše nstv í daně za léta 1996 a zaznamenal na osobním daňovém účtu poplatnika až v zá ří 200 I. 3. Daňové nedoplatky a penále Tabulka Č. ID(viz Pří lo ha). Uvedené údaj e potvrzuj í skutečn osti zji šťova né již p ři p ředcházej ících kontrolních akcí ch. a to nepřt zni v ý

4 Čbtka 4 VhtDik :o/ejvyulho kontrolnlho úhdu 2002 Strana 19J vývoj inkasa daně z příjmů, Výši nedop latků přitom zásadním způsobem ovlivňujejen několik poplatníků, Např. u jednoho správce daně daňový nedoplatek j ednoho poplatníka představuje 62.6 % z celkové výše všech daňových nedoplatků. Zákon o správě daní nestanovuje lhůtyo vyrozumění daňového dlužníka o předpisu daňového penále, U správců daně byly zjištěny značné rozdíly v době. která uplynula ode dne splatností daně do ' )'dání rozhodnuti, jímž byla sdělována výše penále, Tato doba se pohybovala v rozmezí od několika dnů do mnoha měsíců (nejdelší zjištěná doba činila 74 měsíce), 4. OdpiJI daňového nedoplatku pro nedobytnost Zákon o správě daní zmoc ň uj e správce daně mj. odepsat za ur č itých podmínek daňov ý nedoplatek. Údaje o využ ívání tohoto zmoc n ě ní uvádí tabulka Č, II (viz Příloha), Ve vě tš i ně případů je důvodem k odpisu daňového nedoplatku pro nedobytnost bezvýsledné vym áháni pohledávek. protože dlužník jí ž nem á žá dný majetek. 5. Zvj'šení daně Zákonem o správě daní je správce daně zmoc ně n zvýšit vym ě řenou daň až o to %, nebylo-li daňové přiznání podáno včas, Využíváni toh oto institutu v daňovém řízení dokumentuje tabu lka Č, 12 (viz Příloha ), 6. V)'máhání da ňových nedoplatků Efektivita v ýb ěru a vym áhání daní závisí na rychtosti a provádění v ýkonu roz hodnutí. Jde zejména o použití vhodných exekučních titulů na z á k l a dě získání co nejpřesnějších informací, S tim souvisí i ú rove ň informačniho propojení s jednotlivými státními orgány při získávání t ěchto informací. která zatím neni na potřebné v ýši. Zvláště problematická je oblast obchodních společností založených výhradn ě zahraniční mí osobami nebo podníkání samotných z a h ra n ičn í c h fyzick ých osob. Jejích da ň ové nedoplatky jsou ph sou časných možnostec h správc ů dani prakticky nevymo žireln é, neboť jde převážně o nekontaktní osoby nebo o osoby. j imž byl za kázán pobyt na ů ze rn l České republiky. V ýznamným z působem negativně ovlivniljiž tak nepříznivý stav v zajišťováni daň ov ých pohledávek zákon Č, 367/2000 Sb.. kterým se měn í zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zák oník. ve zn ě ní pozd čj šlcb p řcdpís ů. a nčkteré další zákon)'. Jím byl mj. doplněn občanský zákoník o čá s t týkající se zástavního a zadržovacího práva a byl jím noveli zován i zákon o správě daní v části upravující zástavní právo, P ů vcdni speciální úprava o uplatnění zástavního práva v zá ko ně o správě daní umožňovala správci daně vydat rozhodnuti. proti němuž bylo možné podat odvolán í. které však nemčlo odkladný účinek. Podle novely občanského zákoníku však vzniká účinnost zástavniho práva i v daňovém řízení až nabytím právní mocí rozhodnuti o jeho zřízení. Nová právní úprava vede k tomu. že do doby nabyti právní moci rozhodnuti má da ňový dlužník možnost s majetkem libovolně manipulovat. Ztížené vym áhání nedoplatků ovlivnila i novela zákona o konkursu a vyrovnání, podle níž j sou daňové pohledávky státu ponechány na ů rovn i ostatních věřitelů. Na nepř í zniv ém stavu v této oblasti se podílejí samotní správci daně tím. že možností dané platnou právní úpravou. především ')'dávání v ýzev k zaplacení daňového nedoplatku,. n áhradní l hůtě a následně pak i vlast ru zahájeni vymáhání, mnohdy uplatňuji se značným zpo ž d čním (například správce daně zahájil vymáháni po dvou letech od vzniku da ňového nedoplatku). Na tento likna 'i' postup správců dan ě upozorňujenkú ve sv ých kontrolních závěrech z oblastí správy daní jíž řadu let. VII. Ostatní zjištění Při kont rolní akci byly zj iš tě n)' i některé skute čnosti z nesnad ňuj í cí spr ávu daní, Např. : I. ADlS zabezpečuje kontrolu základních vazeb uvnitř da ňových p řizn áni. Méně propracovan á je kontrola vazby údajů z daňových přiznání na povinné příloh}' k nim. např, vazba na povi nné zpracování auditu. vazba mezi registrací daňového subjektu a plnou mocí k zastupováni. Chybí vazba mezi zadáním doručovací ad resy v registru da ňov ých subjektů s pou žitim této adresy při vytvářen í vlastních písemností v systému ADIS 2 V systému ADl S j sou generován)' mj. i platebn í vým ě 1)' na daň z příjmů pr ávnick ých osob a platební vým ě ry na daňové penále, Zpracování těch to platebních vý mě růje však rozdí ln é. Zatimco v platebním vým ěru na daň je výpočet daně uveden ve výrokové čá s t i rozhodnutí (nad podpisem oprávněné osob y a otiskem úředního razítka).,. platebním vým ěru na daňové penále se ve v ýrokov éčásti (nad otiskem úřed n í ho razítka a podpísem oprávněné osoby) pouze odkazuje na výpo čet penále na dalších stranách tohoto v ýměru. Vlastní vý po č e t penále je pak uveden až pod podpisem oprávněné osoby, zpravidla na další straně (dalších stranách) rozhodnutí. cožje v rozporu s nálezem Ústavního soudu (víz níže). V důsledku toho mohou vznikat potížev případném soudním řízení. V)'hodnocení Z kontrolou zjištěnj'ch skutečností,která jsou popsána v tomto kontrolním závěru,lo)'plj"\'á. že pro zlepšení spr ávy daně z příjmů právnických osob a její účinnou kontrolu je nutné. aby správci daně lépe a důsledněji up tat ňov atl pravomocí svěřené jim zákonem o správ ě daní. Kromě toho je potřebné řešit systémov éa legislath 'ní nedostatky, které neganvně o"liniují sp rá vu dan ě ajejí kontrolu. N ap ř. : I. v souvtslesti s ná lezem Ústnního soudu sp. zn. II. ÚS 31199, publikova ném ve Sbírce n álezů a usnesení. tj.

5 Částka., V ~stjl ík :<i"4'j"yhího kontrolního ú řada 2002 že součá5tí rozhodnutí není část nacházející se za podpisy oprávn ěných osob, upravh výstup ze syst ému ADIS tak, aby v platebních \')'měrethna d a ňov é penále byl" rozhodující skutečnostiuvedeny před podpisem opr ávn ěn é osob)'; 2. upřesnit dikci ustanovení o prominutí daně \' zákoně o spr áv ě daní tak, aby bylo zřejmé, jaké nesrovuajosn \)'plj'l'ajícíz uplatňo\'ání daňových zákonu jsou dúvodem pro prominutí daně; J. legtslanvnt úpravou roz šířit součinnost sp rávce daně II NKÚtak, aby si NKÚ mohl \' odu\'odněnj'ch přípa- dech jeho prostřednictvím \)iádat doklad)',které jsou založeny pouze u pop latníka. Efckfivitu kontroly výkonu správy daní nelze bez těchto dokladů zajistit; 4. dopad nove lizace z ástavního pr áva v daňovém řízení (z poznatků této kontrolní akce v)'plj'vá, že p ůvodn í speciální úprava \' zákon ě o spr á vě d aní byla z hlediska plnění příjmustátního rozpočtu účinnější) ; 5. v zákonné úpravěkonkurzu a vyrovnání zvážit uplatnění priorit)' daňových pohledá\'ek státu p ře d ostatními v ěřiteli, Příloha: Tabulka Č, I - Místní Se t řen í Počel Dodatečn ě vyměřená daň rv lis. K č) JO07-1 Ta bulka Č. 2 - Daň o vá kontrol a Ro k Poč e t Dod ate č ně vy mě ře ná daň (v lis, Kč) Tabulka Č, 3 - Registrace d aňových subjektu Ro k Poč et , /19 98 ~ Ta bulka č 4 - D a ňov á přizna ní Poče t daň o v ý c h ř i z né n t odanvch ve lh ůt ě po I hl:t tě T abulka Č, 5 - Řád né op ravné pro s tředk y P oč e t odvol aní, Poč e l podaný ch Obj em Obj em odvolán i (v tis, jimž bylo K č ) (v tis. Kč) vy ho věno t Tabulka Č, 6 - Prominuti dan ě - finanční úřad y Poče t p řípad ů C~ stka (v tis, K č)

6 Čhtka.. Vhtnlk :-;ejv}"hího kontrolního úř"dq 2002 Strana 19S Tabulka č. 7 - Prominuti daně - Mini sterstvo financi Po č et pří padů Cástka (v tis. Kč ) I I Ol l Tabulka č. 8 - Posečk áni daně, zaplaceni d an ě ve splátkách Poče l případů Čá stka ( v tj, K č ) Tabulka č. 9 - Předpi s dan č a inkaso daně P ředp i s daně Inkaso daně (v lis. Kč) (v tis. Kč ) Tabulka č Daňové nedoplatky Počet případů Cástka (v tis. K č) I 413 I I Tabulka č. I I - Odpis da ňového nedoplatku pro nedobytnost Poče t p ř ípadů Č ástka (v lis. Kč) <» 208 ~ W 381 Tabulka č Zvý šeni dan ě Počet případů Cástka (v tis. Kč)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)

P Ř I Z N Á N Í CHRUDIMI C Z 2 7 4 8 5 0 1 3 1 A. a ) 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 1 1 2 2 0 0 7. I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6) Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro CHRUDIMI Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo ) Daňové přiznání řádné opravné dodatečné Důvody pro podání

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Než začnete vyplňovat

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 57/2005-61 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Č.j. 26/ 17 986/2011-262 Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy I. A. Vyměřování místních poplatků právní úprava Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

otisk podacího razítka finančního úřadu

otisk podacího razítka finančního úřadu Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno I Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 ) 0 Daňové přiznání 0) řádné dodatečné opravné

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

06/27 Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie

06/27 Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2007 Strana 178 06/27 Správa daně z přidané hodnoty po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Oznámení zám ru V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona. 128/2000 Sb. o obcích ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje obec Jino any sv j zám r pronajmout tento nemovitý

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013

Věc: Rozpočtové určení daní obcí od roku 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 11. prosince 2012 Věc: Rozpočtové určení daní

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Prahu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 6 6 Rodné íslo 6 6 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate né

Více

SMLOUVA. na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen "Sm lou va" ) 015/15/PP 89/160/2015. Česká republika - Nejvyšší kontrolní ú řad

SMLOUVA. na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen Sm lou va ) 015/15/PP 89/160/2015. Česká republika - Nejvyšší kontrolní ú řad SMLOUVA na dodávku 50 ks p ř eno s ných tiskár en (dále jen "Sm lou va" ) Čís l o Smlouvy Prodávajícího Čís l o Sm louvy Kupujícího 015/15/PP 89/160/2015 -... - -- KAST, spol. S r.o. _. Česká republika

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok 5407_11.pdf 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 02 ové identifi kační číslo C Z 03 Rodné číslo (identifi kační číslo) 04 ové přiznání*) řádné opravné

Více

Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát

Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát ďĺ 2 Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát tel. 596 312 846, mob. 601 380 304, IC 66244773, zapsán u EK CR pod ev. č. 171,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

stský ú ad Jesenice stavební odbor

stský ú ad Jesenice stavební odbor stský ú ad Jesenice stavební odbor Mírové nám stí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka.j.: Výst./3615/14/ V Jesenici 24.11.2014 Vy izuje: Pašíkovská Tel.: 311 440 157 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Vaše značka/dopis ze dne: Č.j.: Vyřizuje/linka: V Ivančicích dne: OTI Ing. Josef Janíček 4. 6. 2010 Věc: Výzva k podání nabídky-veřejná

Více

*MVCRX02PFC9C* MVCRX02PFC9C prvotní identifikátor

*MVCRX02PFC9C* MVCRX02PFC9C prvotní identifikátor *MVCRX02PFC9C* MVCRX02PFC9C prvotní identifikátor JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph. D. náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví Praha 26. listopadu 2015 Č. j. MV-172166-1/LG-2015

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky

MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050. Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi Okříšky - dodávky. Příloha č.4 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY 1 Zadavatel 2 Název veřejné zakázky Příloha č.4 Krycí list nabídky MĚSTYS OKŘÍŠKY Jihlavská 1, 675 21 Okříšky IČ 00290050 Infrastruktura pro vzdělávání v Městysi

Více

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI

ZE SPOLUVLASTNÍK NEMOVITOSTI Postupujte podle instrukcí v p iznání a v Pokynech k vypln ní p iznání k dani z p evodu nemovitostí. Barevn ozna ené ádky p iznání vypl uje správce dan. Poplatník vyplní údaje podle p edtisku v bílých

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

T A X N E W S NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNA PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY. Obsah čísla. Listopad 2015. Tax l Accounting l Payroll

T A X N E W S NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ A ZMĚNA PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY. Obsah čísla. Listopad 2015. Tax l Accounting l Payroll Listopad 2015 T A X N E W S L E R I K A, D o m a ž l i c k á 1, 1 3 0 0 0, P r a h a 3, w w w. l e r i k a. e u Vážení klienti a obchodní partneři, ústředním tématem listopadového vydání Tax News jsou

Více

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři:

Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 21. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

c: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY AD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE V CECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁB EŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠT ST EDNÍ ECHY ODBOR ODLOU ENÉ PRACOVIŠT RAKOVNÍK, NA SEKY E 2123, 269 22 RAKOVNÍK #3784/SRA/2013-SRAH@R

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky:

Cо aбstka 73. Parlament se usnesl na tomto zaбkoneо Cо eskeб republiky: Strana 3664 SbУбrka zaбkonuй cо. 173 /2002 Cо aбstka 73 173 ZAб KON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcубch za udrzо ovaбnуб patentuй a dodatkovyбch ochrannyбch osveоdcоenуб pro leбcоiva a pro prоубpravky na

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více