01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků"

Transkript

1 Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t /29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č i n ností Ncjvyššího kon trolního úřadu (dále jen.,nkú'") na rok 2001 pod číslem Kontrolní akcí řídil a kontrolní závěr vypracoval čl e n NKÚ JUDr. František Bárta. Cíl em kontroly bylo p rov ě ř i t správu daně z příjmů právni ckých osob u finančníc h úřadů a její výběr u poplatníka. Kontrotovaným obdobím byla zd aň ov ací období od roku 1998 a ž do do by ukončení kontroly. Kontrolu provedly skupi ny kontrolujících NKÚ z odboru státního rozpočtu, územních odděle ní Mladá Boleslav, Kutná Hora, Strakonice. Tábor. Třebí č. Zlín a územního odboru středn í Morava v době od prosince 200I do května skupina z územního odboru seve rozápad ní Čechy v době od prosince 200 1do zá ř í Kontrolované osoby: Mi ni sterstvo fin ancí (dá le jen "MF" ): územní finanční orgány Fi na nční ú řad pro Prahu 6, Fi na n č ní ú řad v Mladé Boleslavi. Finančn í ú řa d v Ku tné Hoře. Fi na nč n í úřad v Teplicích. Finan čn í úřad ve Stra konicích, Fi nančn í úřad Y Če sk ý ch Budějovicích. Finanční úřad v Ji hlavě. Finančn í úřad ve vsetm č. Finančn í úřad v Olomouci (u všech vyjmenovaných dále jen " správce daně " nebo " fi na nč n í úřad" ). N ámítky proti kontrolním prot o kolům, které podaly dvě kontrolovan é osob)'. byly vy pořádá ny vedo ucí m i skupiny kontrolují cíc h ro zhodnutími o námitká ch. Odvoláni proti rozhodnutím o námitkách byla vypořádá na usneseními Kole gia NKÚ, K o leg i u m NKÚ na svém xx. zase dání, konaném dne 16. prosince 2002, s c h v á I i I o usnesením Č. 3/XX/2002 kont rolní z á v ě r v tomto znění : Základní právní úprava v oblasti správ)' daní a pop latkůje dána zákonem Č. 33 7/ 1992 Sb. o sp rávě daní a poplatků, ve z nění pozd ějších předpisů (dále jen.,záko n o sp rávě danl"), a procesními ustancvenlmí obsaženým i v zákoně Č, 586/1 992 Sb.. o daní ch z příj mů, ve znění pozděj š í ch p ředpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů" ), \yhláškou Č. 25/ 1994 Sb. o form ě prováděn í evide nce daní a o převodu daní jejím příjemcům, a vyhláškou Č. 299/ / 1993 Sb., kterou se zmocňují územní fina n č ní orgány k pr o míjení příslu šens tv í danč. Správou daní se rozumí podle zákona o s p rávě daní právo č i n it opatření potřebná ke správném u a úplnému zjiště ní, stanovení a sp l ně n í daňovýc h pov innosti. ze jména právo vyhled ávat daňové subjekty, daně vym ě ři t, vybrat. vyú č tova t, vymáhat nebo kontrolovat s vyu žitím všech procesn ích pos t upů vymez en ých uvedeným zákonem. Kritériem vý běru kontrolovaných osob byl rozsah a objem či nností a tomu odpovídající počet zam ěstnanc ů a zařaze ní kon tro lovan ých osob do dvou skupin - do skupiny s 6 1 až 100 zaměstnanci ado skupiny s více než 100 zaměstnanci. Pozná mka: Pr ávní p ředpisy u vá d ěn é v to mto kontrolnim z ávě ru j sou apliková ny ve zně n í platném pro kontrolov ané období. Ko ntrolní zj ištění jsou uvedena podle j ednotliv ých fá zi správy daní, č ís e l né údaje se vztahuj i na kontrolovane správce dan ě. L Obecn éustanoveni 1. Místn í š e t ře n í Ce lkový počet mí stníc h še tře ní u pop l atníků dan ě z příjmů pr ávníck.ých osob a jejich d odatečně vym ě řenou daň uvádí tabulka Č. 1(viz P ří loha). Dodatečně vyměřená daň z příjmů pr ávnických osob v celkové výši tis. Kč byla zj iš tě na pouze u dvou s p rávc ů danč. Počet místních šetře ní u pop lat níků dan č z příj m ů pr ávnických osob se pohyboval u jednotlivých správců daně vroce 1998 od-l do I U. v roce 1999 od -I do 132 a v roce 2000 od 8 do Daňov á kontrola Ce lkový poč e t kontrol daně z příjmů pr ávnických osob a jejich dodatečně vyměřenou daň uvádí tab ulka č. 2 (viz Poloha). Sprá vci daně provedli v kontrolovaných letech 1998 až 2000 celkem I 858 kontrol da ně z příjm ů pr ávn ický ch osob uk on čen ý ch zprávou o da ňov é kontrole, př í ních ž dodatečně vy měř ili daň ve výši tis. K č. V rám ci j edné kon troly bylo zpravidla kontrolováno více zdaňovacích období (obvykle dvě až č ty ř i), takže na p ř. II správce d an ě. kte rý vykázal celkem 92 kon trol, dosáhl počet

2 Vh1nik Zli lejy)"u lho kontroln lho _ř ad" 2002 St ran a 19 1 jednotlivých zko ntrolova n ých zdaňova cích období u pop latníků 190. Správci daně p ři výběru pop latn íků k plá nované kontrole a pří ko ntrole poplat níků provedených mimo plán využívali zpravidla - program Automatiz ovan ý daň ov ý informačn í sytém (dá le jen.,ad IS ) - Příprava a výb ě r da ňov ý ch subjektů ke kontrole, kde se zadávají přísl ušná kritéria pro kontrolované období, - vy hled évacl č i nn o s t pracov níků kontrolního oddělení. vycházející z poznatk ů z kontrol ujin ýchsubjektů. z mistnich še třen i. z dožádáni jiných správců daně, - podněty k provedení kontro l předáva né vym ě řovací m i odd ěleními, - podněty ji nýc h subjektů (nad ř ízeného orgánu, Policie ČR a stát ních zas tupitelství, cel níc h ú řadu, j iná podání, podně ty a stíž nosti fyzických a pr ávnických osob) nebo - byl výb ě r proveden na hodile. Jak vyplývá ze zpráv o výsledku da ňov ý ch kontrol, byly nej častěj ším i nedostatk y neop rav n ěn ě up la t ně né náklady, u nichž to záko n o daních z příjmu vyl uč uj e, nedodrž en á časová a věc n á souvislost se zda ňovacím obdobím, neú plné ú četní doklady, nesprávně upl atněné odpisy, neopr ávn ěn ě uplatněné náklady na zá kladě fingovauýc h pokladních dokladů, nesp rávně zahrnuté a nezahrnuté v ýnosy, vytvá ř en í obchodních vzta hů s ůmy s lem krácení zák ladu daně apod. n. Řízen í p říp ravn ě Počty registrovaných da ňov ý ch subjekt ů k vykazovaného roku a procentní n árůs t jejich počtu v jednothvých letech (rok 1998 = 100 %) uvádí tabulka Č. 3 (viz Přiloha ), Základním předpokladem v ýkonu správy da ní je mimo jiné i řádná evidence poplatník ů. Sprá vce daně má účinnou možnost vynucen í povinné registrace, nebo ji může provést z mocí úřední. Kontro lou pln ě ni regi st rač n í povinnosti da ňových subj e kt ů bylo např. zji š tě no. že správce daně nevy řadil ze sv é evide nce daňové subjekty, které ve smyslu zákona o sp rávě dani registrační povinnost nemaji, a ke dní kontroly nadále registroval i da ňový subjekt, u něhož souhlas s ukon č en ím č i n nost i nabyl právní moci jíž v roce Zákon o správ ě daní ukládá správci daně, aby v p ří padě. že da ňový subjekt nesp ln í svoj i reg i stra č ní nebo ohlaš ovací povinnost, jej neprod len ě zaregistroval, jakmile zj istí sk u teč nosti za kládající tuto povinnost. Kontrolou bylo např, zjiště no, že jed en správce daně p řis toupil k registraci z moci ú ředn í až po sedmi letech od dob y, kdy o daňovém subj ektu tyto skutečnosti zj istil. V p ří padě, že daň ov ý subjekt nesplní svoj i regi strační nebo ohlašovací povinnost. m ůže správce daně v souladu se zá konem o správě daní ulož it pokutu. U dvou správců daně se ta k stalo v II případech. Jeden správce daně neuložil pokutu p ře sto. že daň ový subjekt spl nil svou regi s t rační povinnost až po několika letech, Zákon o sp rávě daní také ukládá správci daně provád čt vyhled ávacl či n nos t, při níž je povin en ověřovat úplno st evidence č i registrace da ňových s ubje kt ů, zjišťovat všechny údaje týkající se jejích příjmů, majetkových poměrů a da lších sku t eč nos tí rozhodných pro správné a úp lné vymě ření a vymáh ání daně. Přístup sprá vc ů daně k vyhledáva cí či nnosti je rozdílný. Zatimco jeden správce daně v letech L998 až 2000 vydal 902 výzev k regtst ract.jtn ýspr ávce dani: vyhled á vací či n no s t na úseku re gistračním sám neprová d ěl a spo lé hal se na povi nnos t rejst říkov ých soudů zasílat fi nančním úřadům příslušné informace nebo na nahodilá zj iš tění, např, v rámci kontro lní č i n no s ti. Kontrolou spisů vyb raných d a ňovýc h subjekt ů, které nepodaly daňové p ři znání za ko ntrolované zdaňovací období, bylo např. u j ednoho správce daně zj i š těno, že v několika případech. kdy daňové subjekty nereagovaly ani na výzvu k podání daňového přiznání už za rok 1997, správce daně do doby kontroly NKÚ (tj. do konce r. 2001) nezji šťoval údaje o jejich příjmech. majetkových pom ě rech a další skutečnosti rozhodné pro sp rávné a úplné vym ě řen í daně. Dl ouhý č a sov ý od stup od poru šení povi nnost i da ňový ch subjektu má negativní vliv jak na správ né a úplné vymě řen í. tak i na pří pad né vymáhání daně. lil Řízenívym ě řovací Zá kon o sp rá vě daní ukládá povin no st podat daňové při znáni tomu, komu je tato povinnost ulo žena timto zá konem nebo zvl áštním předpisem nebo koho k jeho podání vyzv e správce daně. Jak se s touto povinností vypo ř ádali poplatníci da ně dokumentuje tabulka Č,.. (viz Příloha), U da ň ov ý ch p řiznání podaných po lhůt ě se v ět šinou jednalo o daň ová p ři znán í, v nichž poplatníci vykazovali nulový nebo zá porný zá klad daně. Nap řik l ad jednomu ze správců daně podalo da ň ové přiznání po uplynu tí zákonné l hůty 159 da ňových s ubjek tů. z toho L56 vykáz a lo da ň ovou povinnost ve vý ši nu la. Doba od upl ynutí lhůty k podání daňového přiznání do vyd ání výzvy k j ejich podání se pohybova la v rozm e zí od jednoho do de vatenáct i m ěsí c ů. Jako \)'jimcčné lze uvés t kont rolní zjiště ni, kdy reg is t rač n í povinnost popl atníka nastala ji ž v roc e p ři h láš ku k regi st raci podal v roce 1999 a správce daně jej vy zva l k podání da ňových při z nání za zdaňovací obdobi let až v roce 200 I. Obecn ě lze konstat ovat, že se u všech správc ů da ně zvyš uje poče t vyd ávan ých výz ev k podání da ň ového

3 ČásU... ~ Vblnil!. :-;.jyyiiího kontrolního úřad Stnua 192 přiznání (napt. jeden správce daně vydal v roce 1998 celkem 830 výzev, v roce 1999 celkem 977 a v roce 2000 celkem I 133 v ýzev). U dlouhodobě nekontaktních osob je vydáv áni výzev administrativn ě náročnou činností s velmi malou ů čí n nostl, která je reali zov ána na úkor jiné či nno s t i správce daně aje spojena s nemalýmí náklady. Tuto situaci např. dokumentuj í údaje zji š t ě n é ujednoho správce daně, který vydal v jednom roce 326 výzev k podání daňového při znání. Na tyto výzvy reagovalo 90 poplatn íků. zbýváj ících 236 poplatníků vý zvy ignorovalo, rv Řádnéopravné prostředky Zákon o správ ě daní umo žňuje da ňovým subjektům odvolat se proti správcem daně stanovenému základu daně a v ýši daně, jakož i proti jiným rozhodnutím. pr o ně ž je to zákone m stanoveno nebo kde to zákon nevyluč uj e. Při kontrole byl sledován způ sob rozhodován í finan čnich úřadů o odvoláních proti jimi vydaným platebním vý mě rům. Souhrnné údaje jsou uvedeny v tabulce Č. 5 (\"ÍZ Příloha). V. Mimořádné opravné prostředky Zákon o správě daní a provádě cí vyhláška k němu zmoc ňuj e správce daně k promíjení př l s lu š enstvi da ně. Tabulka Č. 6 (vil: P řílohaj dokum entuje stav v uplatňování tohoto ustanovení v letech 1998 až 2000 finančními úřady. Zákonem o sp rávě daní je MF z mocn ě no daň zce la nebo částečně prominout z důvod ů ne srovnalostí vy pl ývajicich z upl atňování da ňových zá ko nů; u příslu šenství daně tak může uč ini t i z důvod u odstranění tvrdosti. Jak v Ictcch L998 až 2000 rozhodlo MF o prominutí p říslušensrv í dan ě poplatníkům registrovan ým u kontrolovan ých sprá vců daně uvádí tabulka Č. 7 (vi z Příloha). Při kontrole na MF byla pozornost zaměře na i na uplatňování institutu prominutí daně. Bylo zj i š tě no. že MF prominulo j edn omu poplatníkovi zcela daň z příjmů ve v ýši 7 Hl tis. Kč, p řestože se nejednalo o pochybení z d ů vodů nesrovnalostí vypl ýv ajících z uplatňování daň ový ch zákonu. Prominutí daně přitom nedoporučil ani finanční úřa d, aní příslušné finanční ře di t e l ství. Kon trola také zj išťov al a, jak MF ve svém rozhodování o prominutí daně (příslu šenství daně ) respektuje stanoviska s právců dan ě k žádos tem da ňov ých dlu žní ku, a byly zj iště ny odchylky (např. jeden správce daně nedoporučil žádosti vyhovět. ale MF jí vyhov ělo pinč, v dalším případě přes zamítavé stanovisko správce daně MF prominulo p říslušenství ve výši 51 %, ve dvou p řípad ech správce d a ně dopo ru čil prominout pří s l ušenství daně ve výši 90 % a MF rozhodlo o prominutí ve 100% výši, v dalš ím p řípadě se MF neztotožnilo s nevrhovaným 50% prominutim a rozhod lo o prominutí pouze 25 % z vymě ře né ho pří slušenství daně). Vznikají tak pochybnosti o objekti vit ě pří posuzování d ů vodů žádostí pop l atníkůo prominutí da ně. VL Placcní daní I, Pose čk én í daně. zaplacení d aně ve splátkách Zá kon o s p rávě daní umožňuje správci daně povoli t daňovému dlu žníkovi pose čkani daně nebo j ej í zaplacen í ve splátkách, přičemž rozhodnutí lze vázat na splnění podmínek určených správcem dan ě. Základní údaje o uplatňováni tohoto ustanovení jsou uvedeny v tabulce Č. 8 (viz Příloha), V postupu správců daně bylo pouze" jednom př í padě zj iš těno pochybení, spočívaj í cí v tom, že nepožadoval zaplacení pose čkan ého nedoplatku daně. přestože daňový dlužník nesp lnil jednu z podmínek ro zhodnutí o pose čk ént daně ; toto pochybení napravil správce daně až n ásledn ým vydáním rozhodnutí o zrušení povinnosti platit zálohu. Kontrolou bylo zji š tě n o. že při poskytov án í investi ční ch pobídek vybraným podnikatel sk ým s ubj ek t ů m ( poplatníkům daně z příjmu) nebyly realizovány investičn í pobídky ve vládou od souhlasené formě..pose čkanl platb y daně z příjmů pr ávnických osob" uved ené v seznamu investičních pobídek pro investory v Č e ské republice. Namísto této investiční pobídky poskytlo MF vybra ným subjektům (kro m ě dvou) úče lovou dotací formou přímé úh rady jejich daňové povinnosti u příslušného správce daně. Celkem tak bylo od roku 2000 poskytnuto ze státního rozpočtu tis. K č ú č e lov ých dota cí, což po rozdě lení výn osu daně v konečném důsledku předs t avuje i snížení příjmů státního rozpočtu minimálně o tis. Kč. 2. Evidence daní Tabulka Č. 9 (viz Ptí loha). Z kon trolou zjiš tě n ý ch skutečnost í vypl ývá. že pokle s inkasa daně j e způsoben p ředev š ím vz rů s t ajíc í m počtem da ňov ých subj e k tů vykaz uj ícíc h daňovou zt rátu z podnikatelsk é činno sti. V souvislosti s evidencí daní bylo u jednoho spravce daně zj i š tě no, že roz hodnuti MF doručené v listopadu roku looo.jímžbylo prominuto přís luše nstv í daně za léta 1996 a zaznamenal na osobním daňovém účtu poplatnika až v zá ří 200 I. 3. Daňové nedoplatky a penále Tabulka Č. ID(viz Pří lo ha). Uvedené údaj e potvrzuj í skutečn osti zji šťova né již p ři p ředcházej ících kontrolních akcí ch. a to nepřt zni v ý

4 Čbtka 4 VhtDik :o/ejvyulho kontrolnlho úhdu 2002 Strana 19J vývoj inkasa daně z příjmů, Výši nedop latků přitom zásadním způsobem ovlivňujejen několik poplatníků, Např. u jednoho správce daně daňový nedoplatek j ednoho poplatníka představuje 62.6 % z celkové výše všech daňových nedoplatků. Zákon o správě daní nestanovuje lhůtyo vyrozumění daňového dlužníka o předpisu daňového penále, U správců daně byly zjištěny značné rozdíly v době. která uplynula ode dne splatností daně do ' )'dání rozhodnuti, jímž byla sdělována výše penále, Tato doba se pohybovala v rozmezí od několika dnů do mnoha měsíců (nejdelší zjištěná doba činila 74 měsíce), 4. OdpiJI daňového nedoplatku pro nedobytnost Zákon o správě daní zmoc ň uj e správce daně mj. odepsat za ur č itých podmínek daňov ý nedoplatek. Údaje o využ ívání tohoto zmoc n ě ní uvádí tabulka Č, II (viz Příloha), Ve vě tš i ně případů je důvodem k odpisu daňového nedoplatku pro nedobytnost bezvýsledné vym áháni pohledávek. protože dlužník jí ž nem á žá dný majetek. 5. Zvj'šení daně Zákonem o správě daní je správce daně zmoc ně n zvýšit vym ě řenou daň až o to %, nebylo-li daňové přiznání podáno včas, Využíváni toh oto institutu v daňovém řízení dokumentuje tabu lka Č, 12 (viz Příloha ), 6. V)'máhání da ňových nedoplatků Efektivita v ýb ěru a vym áhání daní závisí na rychtosti a provádění v ýkonu roz hodnutí. Jde zejména o použití vhodných exekučních titulů na z á k l a dě získání co nejpřesnějších informací, S tim souvisí i ú rove ň informačniho propojení s jednotlivými státními orgány při získávání t ěchto informací. která zatím neni na potřebné v ýši. Zvláště problematická je oblast obchodních společností založených výhradn ě zahraniční mí osobami nebo podníkání samotných z a h ra n ičn í c h fyzick ých osob. Jejích da ň ové nedoplatky jsou ph sou časných možnostec h správc ů dani prakticky nevymo žireln é, neboť jde převážně o nekontaktní osoby nebo o osoby. j imž byl za kázán pobyt na ů ze rn l České republiky. V ýznamným z působem negativně ovlivniljiž tak nepříznivý stav v zajišťováni daň ov ých pohledávek zákon Č, 367/2000 Sb.. kterým se měn í zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zák oník. ve zn ě ní pozd čj šlcb p řcdpís ů. a nčkteré další zákon)'. Jím byl mj. doplněn občanský zákoník o čá s t týkající se zástavního a zadržovacího práva a byl jím noveli zován i zákon o správě daní v části upravující zástavní právo, P ů vcdni speciální úprava o uplatnění zástavního práva v zá ko ně o správě daní umožňovala správci daně vydat rozhodnuti. proti němuž bylo možné podat odvolán í. které však nemčlo odkladný účinek. Podle novely občanského zákoníku však vzniká účinnost zástavniho práva i v daňovém řízení až nabytím právní mocí rozhodnuti o jeho zřízení. Nová právní úprava vede k tomu. že do doby nabyti právní moci rozhodnuti má da ňový dlužník možnost s majetkem libovolně manipulovat. Ztížené vym áhání nedoplatků ovlivnila i novela zákona o konkursu a vyrovnání, podle níž j sou daňové pohledávky státu ponechány na ů rovn i ostatních věřitelů. Na nepř í zniv ém stavu v této oblasti se podílejí samotní správci daně tím. že možností dané platnou právní úpravou. především ')'dávání v ýzev k zaplacení daňového nedoplatku,. n áhradní l hůtě a následně pak i vlast ru zahájeni vymáhání, mnohdy uplatňuji se značným zpo ž d čním (například správce daně zahájil vymáháni po dvou letech od vzniku da ňového nedoplatku). Na tento likna 'i' postup správců dan ě upozorňujenkú ve sv ých kontrolních závěrech z oblastí správy daní jíž řadu let. VII. Ostatní zjištění Při kont rolní akci byly zj iš tě n)' i některé skute čnosti z nesnad ňuj í cí spr ávu daní, Např. : I. ADlS zabezpečuje kontrolu základních vazeb uvnitř da ňových p řizn áni. Méně propracovan á je kontrola vazby údajů z daňových přiznání na povinné příloh}' k nim. např, vazba na povi nné zpracování auditu. vazba mezi registrací daňového subjektu a plnou mocí k zastupováni. Chybí vazba mezi zadáním doručovací ad resy v registru da ňov ých subjektů s pou žitim této adresy při vytvářen í vlastních písemností v systému ADIS 2 V systému ADl S j sou generován)' mj. i platebn í vým ě 1)' na daň z příjmů pr ávnick ých osob a platební vým ě ry na daňové penále, Zpracování těch to platebních vý mě růje však rozdí ln é. Zatimco v platebním vým ěru na daň je výpočet daně uveden ve výrokové čá s t i rozhodnutí (nad podpisem oprávněné osob y a otiskem úředního razítka).,. platebním vým ěru na daňové penále se ve v ýrokov éčásti (nad otiskem úřed n í ho razítka a podpísem oprávněné osoby) pouze odkazuje na výpo čet penále na dalších stranách tohoto v ýměru. Vlastní vý po č e t penále je pak uveden až pod podpisem oprávněné osoby, zpravidla na další straně (dalších stranách) rozhodnutí. cožje v rozporu s nálezem Ústavního soudu (víz níže). V důsledku toho mohou vznikat potížev případném soudním řízení. V)'hodnocení Z kontrolou zjištěnj'ch skutečností,která jsou popsána v tomto kontrolním závěru,lo)'plj"\'á. že pro zlepšení spr ávy daně z příjmů právnických osob a její účinnou kontrolu je nutné. aby správci daně lépe a důsledněji up tat ňov atl pravomocí svěřené jim zákonem o správ ě daní. Kromě toho je potřebné řešit systémov éa legislath 'ní nedostatky, které neganvně o"liniují sp rá vu dan ě ajejí kontrolu. N ap ř. : I. v souvtslesti s ná lezem Ústnního soudu sp. zn. II. ÚS 31199, publikova ném ve Sbírce n álezů a usnesení. tj.

5 Částka., V ~stjl ík :<i"4'j"yhího kontrolního ú řada 2002 že součá5tí rozhodnutí není část nacházející se za podpisy oprávn ěných osob, upravh výstup ze syst ému ADIS tak, aby v platebních \')'měrethna d a ňov é penále byl" rozhodující skutečnostiuvedeny před podpisem opr ávn ěn é osob)'; 2. upřesnit dikci ustanovení o prominutí daně \' zákoně o spr áv ě daní tak, aby bylo zřejmé, jaké nesrovuajosn \)'plj'l'ajícíz uplatňo\'ání daňových zákonu jsou dúvodem pro prominutí daně; J. legtslanvnt úpravou roz šířit součinnost sp rávce daně II NKÚtak, aby si NKÚ mohl \' odu\'odněnj'ch přípa- dech jeho prostřednictvím \)iádat doklad)',které jsou založeny pouze u pop latníka. Efckfivitu kontroly výkonu správy daní nelze bez těchto dokladů zajistit; 4. dopad nove lizace z ástavního pr áva v daňovém řízení (z poznatků této kontrolní akce v)'plj'vá, že p ůvodn í speciální úprava \' zákon ě o spr á vě d aní byla z hlediska plnění příjmustátního rozpočtu účinnější) ; 5. v zákonné úpravěkonkurzu a vyrovnání zvážit uplatnění priorit)' daňových pohledá\'ek státu p ře d ostatními v ěřiteli, Příloha: Tabulka Č, I - Místní Se t řen í Počel Dodatečn ě vyměřená daň rv lis. K č) JO07-1 Ta bulka Č. 2 - Daň o vá kontrol a Ro k Poč e t Dod ate č ně vy mě ře ná daň (v lis, Kč) Tabulka Č, 3 - Registrace d aňových subjektu Ro k Poč et , /19 98 ~ Ta bulka č 4 - D a ňov á přizna ní Poče t daň o v ý c h ř i z né n t odanvch ve lh ůt ě po I hl:t tě T abulka Č, 5 - Řád né op ravné pro s tředk y P oč e t odvol aní, Poč e l podaný ch Obj em Obj em odvolán i (v tis, jimž bylo K č ) (v tis. Kč) vy ho věno t Tabulka Č, 6 - Prominuti dan ě - finanční úřad y Poče t p řípad ů C~ stka (v tis, K č)

6 Čhtka.. Vhtnlk :-;ejv}"hího kontrolního úř"dq 2002 Strana 19S Tabulka č. 7 - Prominuti daně - Mini sterstvo financi Po č et pří padů Cástka (v tis. Kč ) I I Ol l Tabulka č. 8 - Posečk áni daně, zaplaceni d an ě ve splátkách Poče l případů Čá stka ( v tj, K č ) Tabulka č. 9 - Předpi s dan č a inkaso daně P ředp i s daně Inkaso daně (v lis. Kč) (v tis. Kč ) Tabulka č Daňové nedoplatky Počet případů Cástka (v tis. K č) I 413 I I Tabulka č. I I - Odpis da ňového nedoplatku pro nedobytnost Poče t p ř ípadů Č ástka (v lis. Kč) <» 208 ~ W 381 Tabulka č Zvý šeni dan ě Počet případů Cástka (v tis. Kč)

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Č.j. 26/ 17 986/2011-262 Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy I. A. Vyměřování místních poplatků právní úprava Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok 5407_11.pdf 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 02 ové identifi kační číslo C Z 03 Rodné číslo (identifi kační číslo) 04 ové přiznání*) řádné opravné

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Věstník NKÚ, kontrolní závěry 23 08/04 Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

#5154/CJH/2014-CJHM@_ 5154/CJH/2014-CJHM.j.: UZSVM/CJH/5041/2014-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :...

... (akademický titul, jméno, p íjmení, v decká hodnost), datum narození:, trvalý pobyt:., bydlišt :... #1461/CJH/2015-CJHM@c 1461/CJH/2015-CJHM.j.: UZSVM/CJH/1425/2015-CJHM eská republika Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové M sto zastoupená:

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11

Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Obsah Uvnitř a vně - obsahy, kontexty a prostředí současné výtvarné edukace...11 Environmentální aspekty výtvarné tvorby v prostředí školy a ve veřejném prostoru aneb umělecká výchova uvnitř instituce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 906/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 834 ze dne 08.10.2014 Aktualizace směrnice Rady městské části pro předpis, evidenci, vymáhání a odpis pohledávek poplatků, pokut,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

1 131 4 1/ 1113 01/1 2 101115

1 131 4 1/ 1113 01/1 2 101115 OBCHODNí A PLATEBNí PODMíNKY Obchodní a platební podmínky mají podobu formulářové smlouvy, do které u chazeč doplní jen id e n t ifik ač ní údaje, cen u a kontaktní osobu a další údaje, jak je v textu

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU.

99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU. Částka 2 Vh tnik ~ ~j"yuího konlrolního ú řad. 2000 Strana 87 99/21 Daň z příjmů právnických osob Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrol ní činnosli Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více