01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků"

Transkript

1 Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t /29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č i n ností Ncjvyššího kon trolního úřadu (dále jen.,nkú'") na rok 2001 pod číslem Kontrolní akcí řídil a kontrolní závěr vypracoval čl e n NKÚ JUDr. František Bárta. Cíl em kontroly bylo p rov ě ř i t správu daně z příjmů právni ckých osob u finančníc h úřadů a její výběr u poplatníka. Kontrotovaným obdobím byla zd aň ov ací období od roku 1998 a ž do do by ukončení kontroly. Kontrolu provedly skupi ny kontrolujících NKÚ z odboru státního rozpočtu, územních odděle ní Mladá Boleslav, Kutná Hora, Strakonice. Tábor. Třebí č. Zlín a územního odboru středn í Morava v době od prosince 200I do května skupina z územního odboru seve rozápad ní Čechy v době od prosince 200 1do zá ř í Kontrolované osoby: Mi ni sterstvo fin ancí (dá le jen "MF" ): územní finanční orgány Fi na nční ú řad pro Prahu 6, Fi na n č ní ú řad v Mladé Boleslavi. Finančn í ú řa d v Ku tné Hoře. Fi na nč n í úřad v Teplicích. Finan čn í úřad ve Stra konicích, Fi nančn í úřad Y Če sk ý ch Budějovicích. Finanční úřad v Ji hlavě. Finančn í úřad ve vsetm č. Finančn í úřad v Olomouci (u všech vyjmenovaných dále jen " správce daně " nebo " fi na nč n í úřad" ). N ámítky proti kontrolním prot o kolům, které podaly dvě kontrolovan é osob)'. byly vy pořádá ny vedo ucí m i skupiny kontrolují cíc h ro zhodnutími o námitká ch. Odvoláni proti rozhodnutím o námitkách byla vypořádá na usneseními Kole gia NKÚ, K o leg i u m NKÚ na svém xx. zase dání, konaném dne 16. prosince 2002, s c h v á I i I o usnesením Č. 3/XX/2002 kont rolní z á v ě r v tomto znění : Základní právní úprava v oblasti správ)' daní a pop latkůje dána zákonem Č. 33 7/ 1992 Sb. o sp rávě daní a poplatků, ve z nění pozd ějších předpisů (dále jen.,záko n o sp rávě danl"), a procesními ustancvenlmí obsaženým i v zákoně Č, 586/1 992 Sb.. o daní ch z příj mů, ve znění pozděj š í ch p ředpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů" ), \yhláškou Č. 25/ 1994 Sb. o form ě prováděn í evide nce daní a o převodu daní jejím příjemcům, a vyhláškou Č. 299/ / 1993 Sb., kterou se zmocňují územní fina n č ní orgány k pr o míjení příslu šens tv í danč. Správou daní se rozumí podle zákona o s p rávě daní právo č i n it opatření potřebná ke správném u a úplnému zjiště ní, stanovení a sp l ně n í daňovýc h pov innosti. ze jména právo vyhled ávat daňové subjekty, daně vym ě ři t, vybrat. vyú č tova t, vymáhat nebo kontrolovat s vyu žitím všech procesn ích pos t upů vymez en ých uvedeným zákonem. Kritériem vý běru kontrolovaných osob byl rozsah a objem či nností a tomu odpovídající počet zam ěstnanc ů a zařaze ní kon tro lovan ých osob do dvou skupin - do skupiny s 6 1 až 100 zaměstnanci ado skupiny s více než 100 zaměstnanci. Pozná mka: Pr ávní p ředpisy u vá d ěn é v to mto kontrolnim z ávě ru j sou apliková ny ve zně n í platném pro kontrolov ané období. Ko ntrolní zj ištění jsou uvedena podle j ednotliv ých fá zi správy daní, č ís e l né údaje se vztahuj i na kontrolovane správce dan ě. L Obecn éustanoveni 1. Místn í š e t ře n í Ce lkový počet mí stníc h še tře ní u pop l atníků dan ě z příjmů pr ávníck.ých osob a jejich d odatečně vym ě řenou daň uvádí tabulka Č. 1(viz P ří loha). Dodatečně vyměřená daň z příjmů pr ávnických osob v celkové výši tis. Kč byla zj iš tě na pouze u dvou s p rávc ů danč. Počet místních šetře ní u pop lat níků dan č z příj m ů pr ávnických osob se pohyboval u jednotlivých správců daně vroce 1998 od-l do I U. v roce 1999 od -I do 132 a v roce 2000 od 8 do Daňov á kontrola Ce lkový poč e t kontrol daně z příjmů pr ávnických osob a jejich dodatečně vyměřenou daň uvádí tab ulka č. 2 (viz Poloha). Sprá vci daně provedli v kontrolovaných letech 1998 až 2000 celkem I 858 kontrol da ně z příjm ů pr ávn ický ch osob uk on čen ý ch zprávou o da ňov é kontrole, př í ních ž dodatečně vy měř ili daň ve výši tis. K č. V rám ci j edné kon troly bylo zpravidla kontrolováno více zdaňovacích období (obvykle dvě až č ty ř i), takže na p ř. II správce d an ě. kte rý vykázal celkem 92 kon trol, dosáhl počet

2 Vh1nik Zli lejy)"u lho kontroln lho _ř ad" 2002 St ran a 19 1 jednotlivých zko ntrolova n ých zdaňova cích období u pop latníků 190. Správci daně p ři výběru pop latn íků k plá nované kontrole a pří ko ntrole poplat níků provedených mimo plán využívali zpravidla - program Automatiz ovan ý daň ov ý informačn í sytém (dá le jen.,ad IS ) - Příprava a výb ě r da ňov ý ch subjektů ke kontrole, kde se zadávají přísl ušná kritéria pro kontrolované období, - vy hled évacl č i nn o s t pracov níků kontrolního oddělení. vycházející z poznatk ů z kontrol ujin ýchsubjektů. z mistnich še třen i. z dožádáni jiných správců daně, - podněty k provedení kontro l předáva né vym ě řovací m i odd ěleními, - podněty ji nýc h subjektů (nad ř ízeného orgánu, Policie ČR a stát ních zas tupitelství, cel níc h ú řadu, j iná podání, podně ty a stíž nosti fyzických a pr ávnických osob) nebo - byl výb ě r proveden na hodile. Jak vyplývá ze zpráv o výsledku da ňov ý ch kontrol, byly nej častěj ším i nedostatk y neop rav n ěn ě up la t ně né náklady, u nichž to záko n o daních z příjmu vyl uč uj e, nedodrž en á časová a věc n á souvislost se zda ňovacím obdobím, neú plné ú četní doklady, nesprávně upl atněné odpisy, neopr ávn ěn ě uplatněné náklady na zá kladě fingovauýc h pokladních dokladů, nesp rávně zahrnuté a nezahrnuté v ýnosy, vytvá ř en í obchodních vzta hů s ůmy s lem krácení zák ladu daně apod. n. Řízen í p říp ravn ě Počty registrovaných da ňov ý ch subjekt ů k vykazovaného roku a procentní n árůs t jejich počtu v jednothvých letech (rok 1998 = 100 %) uvádí tabulka Č. 3 (viz Přiloha ), Základním předpokladem v ýkonu správy da ní je mimo jiné i řádná evidence poplatník ů. Sprá vce daně má účinnou možnost vynucen í povinné registrace, nebo ji může provést z mocí úřední. Kontro lou pln ě ni regi st rač n í povinnosti da ňových subj e kt ů bylo např. zji š tě no. že správce daně nevy řadil ze sv é evide nce daňové subjekty, které ve smyslu zákona o sp rávě dani registrační povinnost nemaji, a ke dní kontroly nadále registroval i da ňový subjekt, u něhož souhlas s ukon č en ím č i n nost i nabyl právní moci jíž v roce Zákon o správ ě daní ukládá správci daně, aby v p ří padě. že da ňový subjekt nesp ln í svoj i reg i stra č ní nebo ohlaš ovací povinnost, jej neprod len ě zaregistroval, jakmile zj istí sk u teč nosti za kládající tuto povinnost. Kontrolou bylo např, zjiště no, že jed en správce daně p řis toupil k registraci z moci ú ředn í až po sedmi letech od dob y, kdy o daňovém subj ektu tyto skutečnosti zj istil. V p ří padě, že daň ov ý subjekt nesplní svoj i regi strační nebo ohlašovací povinnost. m ůže správce daně v souladu se zá konem o správě daní ulož it pokutu. U dvou správců daně se ta k stalo v II případech. Jeden správce daně neuložil pokutu p ře sto. že daň ový subjekt spl nil svou regi s t rační povinnost až po několika letech, Zákon o sp rávě daní také ukládá správci daně provád čt vyhled ávacl či n nos t, při níž je povin en ověřovat úplno st evidence č i registrace da ňových s ubje kt ů, zjišťovat všechny údaje týkající se jejích příjmů, majetkových poměrů a da lších sku t eč nos tí rozhodných pro správné a úp lné vymě ření a vymáh ání daně. Přístup sprá vc ů daně k vyhledáva cí či nnosti je rozdílný. Zatimco jeden správce daně v letech L998 až 2000 vydal 902 výzev k regtst ract.jtn ýspr ávce dani: vyhled á vací či n no s t na úseku re gistračním sám neprová d ěl a spo lé hal se na povi nnos t rejst říkov ých soudů zasílat fi nančním úřadům příslušné informace nebo na nahodilá zj iš tění, např, v rámci kontro lní č i n no s ti. Kontrolou spisů vyb raných d a ňovýc h subjekt ů, které nepodaly daňové p ři znání za ko ntrolované zdaňovací období, bylo např. u j ednoho správce daně zj i š těno, že v několika případech. kdy daňové subjekty nereagovaly ani na výzvu k podání daňového přiznání už za rok 1997, správce daně do doby kontroly NKÚ (tj. do konce r. 2001) nezji šťoval údaje o jejich příjmech. majetkových pom ě rech a další skutečnosti rozhodné pro sp rávné a úplné vym ě řen í daně. Dl ouhý č a sov ý od stup od poru šení povi nnost i da ňový ch subjektu má negativní vliv jak na správ né a úplné vymě řen í. tak i na pří pad né vymáhání daně. lil Řízenívym ě řovací Zá kon o sp rá vě daní ukládá povin no st podat daňové při znáni tomu, komu je tato povinnost ulo žena timto zá konem nebo zvl áštním předpisem nebo koho k jeho podání vyzv e správce daně. Jak se s touto povinností vypo ř ádali poplatníci da ně dokumentuje tabulka Č,.. (viz Příloha), U da ň ov ý ch p řiznání podaných po lhůt ě se v ět šinou jednalo o daň ová p ři znán í, v nichž poplatníci vykazovali nulový nebo zá porný zá klad daně. Nap řik l ad jednomu ze správců daně podalo da ň ové přiznání po uplynu tí zákonné l hůty 159 da ňových s ubjek tů. z toho L56 vykáz a lo da ň ovou povinnost ve vý ši nu la. Doba od upl ynutí lhůty k podání daňového přiznání do vyd ání výzvy k j ejich podání se pohybova la v rozm e zí od jednoho do de vatenáct i m ěsí c ů. Jako \)'jimcčné lze uvés t kont rolní zjiště ni, kdy reg is t rač n í povinnost popl atníka nastala ji ž v roc e p ři h láš ku k regi st raci podal v roce 1999 a správce daně jej vy zva l k podání da ňových při z nání za zdaňovací obdobi let až v roce 200 I. Obecn ě lze konstat ovat, že se u všech správc ů da ně zvyš uje poče t vyd ávan ých výz ev k podání da ň ového

3 ČásU... ~ Vblnil!. :-;.jyyiiího kontrolního úřad Stnua 192 přiznání (napt. jeden správce daně vydal v roce 1998 celkem 830 výzev, v roce 1999 celkem 977 a v roce 2000 celkem I 133 v ýzev). U dlouhodobě nekontaktních osob je vydáv áni výzev administrativn ě náročnou činností s velmi malou ů čí n nostl, která je reali zov ána na úkor jiné či nno s t i správce daně aje spojena s nemalýmí náklady. Tuto situaci např. dokumentuj í údaje zji š t ě n é ujednoho správce daně, který vydal v jednom roce 326 výzev k podání daňového při znání. Na tyto výzvy reagovalo 90 poplatn íků. zbýváj ících 236 poplatníků vý zvy ignorovalo, rv Řádnéopravné prostředky Zákon o správ ě daní umo žňuje da ňovým subjektům odvolat se proti správcem daně stanovenému základu daně a v ýši daně, jakož i proti jiným rozhodnutím. pr o ně ž je to zákone m stanoveno nebo kde to zákon nevyluč uj e. Při kontrole byl sledován způ sob rozhodován í finan čnich úřadů o odvoláních proti jimi vydaným platebním vý mě rům. Souhrnné údaje jsou uvedeny v tabulce Č. 5 (\"ÍZ Příloha). V. Mimořádné opravné prostředky Zákon o správě daní a provádě cí vyhláška k němu zmoc ňuj e správce daně k promíjení př l s lu š enstvi da ně. Tabulka Č. 6 (vil: P řílohaj dokum entuje stav v uplatňování tohoto ustanovení v letech 1998 až 2000 finančními úřady. Zákonem o sp rávě daní je MF z mocn ě no daň zce la nebo částečně prominout z důvod ů ne srovnalostí vy pl ývajicich z upl atňování da ňových zá ko nů; u příslu šenství daně tak může uč ini t i z důvod u odstranění tvrdosti. Jak v Ictcch L998 až 2000 rozhodlo MF o prominutí p říslušensrv í dan ě poplatníkům registrovan ým u kontrolovan ých sprá vců daně uvádí tabulka Č. 7 (vi z Příloha). Při kontrole na MF byla pozornost zaměře na i na uplatňování institutu prominutí daně. Bylo zj i š tě no. že MF prominulo j edn omu poplatníkovi zcela daň z příjmů ve v ýši 7 Hl tis. Kč, p řestože se nejednalo o pochybení z d ů vodů nesrovnalostí vypl ýv ajících z uplatňování daň ový ch zákonu. Prominutí daně přitom nedoporučil ani finanční úřa d, aní příslušné finanční ře di t e l ství. Kon trola také zj išťov al a, jak MF ve svém rozhodování o prominutí daně (příslu šenství daně ) respektuje stanoviska s právců dan ě k žádos tem da ňov ých dlu žní ku, a byly zj iště ny odchylky (např. jeden správce daně nedoporučil žádosti vyhovět. ale MF jí vyhov ělo pinč, v dalším případě přes zamítavé stanovisko správce daně MF prominulo p říslušenství ve výši 51 %, ve dvou p řípad ech správce d a ně dopo ru čil prominout pří s l ušenství daně ve výši 90 % a MF rozhodlo o prominutí ve 100% výši, v dalš ím p řípadě se MF neztotožnilo s nevrhovaným 50% prominutim a rozhod lo o prominutí pouze 25 % z vymě ře né ho pří slušenství daně). Vznikají tak pochybnosti o objekti vit ě pří posuzování d ů vodů žádostí pop l atníkůo prominutí da ně. VL Placcní daní I, Pose čk én í daně. zaplacení d aně ve splátkách Zá kon o s p rávě daní umožňuje správci daně povoli t daňovému dlu žníkovi pose čkani daně nebo j ej í zaplacen í ve splátkách, přičemž rozhodnutí lze vázat na splnění podmínek určených správcem dan ě. Základní údaje o uplatňováni tohoto ustanovení jsou uvedeny v tabulce Č. 8 (viz Příloha), V postupu správců daně bylo pouze" jednom př í padě zj iš těno pochybení, spočívaj í cí v tom, že nepožadoval zaplacení pose čkan ého nedoplatku daně. přestože daňový dlužník nesp lnil jednu z podmínek ro zhodnutí o pose čk ént daně ; toto pochybení napravil správce daně až n ásledn ým vydáním rozhodnutí o zrušení povinnosti platit zálohu. Kontrolou bylo zji š tě n o. že při poskytov án í investi ční ch pobídek vybraným podnikatel sk ým s ubj ek t ů m ( poplatníkům daně z příjmu) nebyly realizovány investičn í pobídky ve vládou od souhlasené formě..pose čkanl platb y daně z příjmů pr ávnických osob" uved ené v seznamu investičních pobídek pro investory v Č e ské republice. Namísto této investiční pobídky poskytlo MF vybra ným subjektům (kro m ě dvou) úče lovou dotací formou přímé úh rady jejich daňové povinnosti u příslušného správce daně. Celkem tak bylo od roku 2000 poskytnuto ze státního rozpočtu tis. K č ú č e lov ých dota cí, což po rozdě lení výn osu daně v konečném důsledku předs t avuje i snížení příjmů státního rozpočtu minimálně o tis. Kč. 2. Evidence daní Tabulka Č. 9 (viz Ptí loha). Z kon trolou zjiš tě n ý ch skutečnost í vypl ývá. že pokle s inkasa daně j e způsoben p ředev š ím vz rů s t ajíc í m počtem da ňov ých subj e k tů vykaz uj ícíc h daňovou zt rátu z podnikatelsk é činno sti. V souvislosti s evidencí daní bylo u jednoho spravce daně zj i š tě no, že roz hodnuti MF doručené v listopadu roku looo.jímžbylo prominuto přís luše nstv í daně za léta 1996 a zaznamenal na osobním daňovém účtu poplatnika až v zá ří 200 I. 3. Daňové nedoplatky a penále Tabulka Č. ID(viz Pří lo ha). Uvedené údaj e potvrzuj í skutečn osti zji šťova né již p ři p ředcházej ících kontrolních akcí ch. a to nepřt zni v ý

4 Čbtka 4 VhtDik :o/ejvyulho kontrolnlho úhdu 2002 Strana 19J vývoj inkasa daně z příjmů, Výši nedop latků přitom zásadním způsobem ovlivňujejen několik poplatníků, Např. u jednoho správce daně daňový nedoplatek j ednoho poplatníka představuje 62.6 % z celkové výše všech daňových nedoplatků. Zákon o správě daní nestanovuje lhůtyo vyrozumění daňového dlužníka o předpisu daňového penále, U správců daně byly zjištěny značné rozdíly v době. která uplynula ode dne splatností daně do ' )'dání rozhodnuti, jímž byla sdělována výše penále, Tato doba se pohybovala v rozmezí od několika dnů do mnoha měsíců (nejdelší zjištěná doba činila 74 měsíce), 4. OdpiJI daňového nedoplatku pro nedobytnost Zákon o správě daní zmoc ň uj e správce daně mj. odepsat za ur č itých podmínek daňov ý nedoplatek. Údaje o využ ívání tohoto zmoc n ě ní uvádí tabulka Č, II (viz Příloha), Ve vě tš i ně případů je důvodem k odpisu daňového nedoplatku pro nedobytnost bezvýsledné vym áháni pohledávek. protože dlužník jí ž nem á žá dný majetek. 5. Zvj'šení daně Zákonem o správě daní je správce daně zmoc ně n zvýšit vym ě řenou daň až o to %, nebylo-li daňové přiznání podáno včas, Využíváni toh oto institutu v daňovém řízení dokumentuje tabu lka Č, 12 (viz Příloha ), 6. V)'máhání da ňových nedoplatků Efektivita v ýb ěru a vym áhání daní závisí na rychtosti a provádění v ýkonu roz hodnutí. Jde zejména o použití vhodných exekučních titulů na z á k l a dě získání co nejpřesnějších informací, S tim souvisí i ú rove ň informačniho propojení s jednotlivými státními orgány při získávání t ěchto informací. která zatím neni na potřebné v ýši. Zvláště problematická je oblast obchodních společností založených výhradn ě zahraniční mí osobami nebo podníkání samotných z a h ra n ičn í c h fyzick ých osob. Jejích da ň ové nedoplatky jsou ph sou časných možnostec h správc ů dani prakticky nevymo žireln é, neboť jde převážně o nekontaktní osoby nebo o osoby. j imž byl za kázán pobyt na ů ze rn l České republiky. V ýznamným z působem negativně ovlivniljiž tak nepříznivý stav v zajišťováni daň ov ých pohledávek zákon Č, 367/2000 Sb.. kterým se měn í zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zák oník. ve zn ě ní pozd čj šlcb p řcdpís ů. a nčkteré další zákon)'. Jím byl mj. doplněn občanský zákoník o čá s t týkající se zástavního a zadržovacího práva a byl jím noveli zován i zákon o správě daní v části upravující zástavní právo, P ů vcdni speciální úprava o uplatnění zástavního práva v zá ko ně o správě daní umožňovala správci daně vydat rozhodnuti. proti němuž bylo možné podat odvolán í. které však nemčlo odkladný účinek. Podle novely občanského zákoníku však vzniká účinnost zástavniho práva i v daňovém řízení až nabytím právní mocí rozhodnuti o jeho zřízení. Nová právní úprava vede k tomu. že do doby nabyti právní moci rozhodnuti má da ňový dlužník možnost s majetkem libovolně manipulovat. Ztížené vym áhání nedoplatků ovlivnila i novela zákona o konkursu a vyrovnání, podle níž j sou daňové pohledávky státu ponechány na ů rovn i ostatních věřitelů. Na nepř í zniv ém stavu v této oblasti se podílejí samotní správci daně tím. že možností dané platnou právní úpravou. především ')'dávání v ýzev k zaplacení daňového nedoplatku,. n áhradní l hůtě a následně pak i vlast ru zahájeni vymáhání, mnohdy uplatňuji se značným zpo ž d čním (například správce daně zahájil vymáháni po dvou letech od vzniku da ňového nedoplatku). Na tento likna 'i' postup správců dan ě upozorňujenkú ve sv ých kontrolních závěrech z oblastí správy daní jíž řadu let. VII. Ostatní zjištění Při kont rolní akci byly zj iš tě n)' i některé skute čnosti z nesnad ňuj í cí spr ávu daní, Např. : I. ADlS zabezpečuje kontrolu základních vazeb uvnitř da ňových p řizn áni. Méně propracovan á je kontrola vazby údajů z daňových přiznání na povinné příloh}' k nim. např, vazba na povi nné zpracování auditu. vazba mezi registrací daňového subjektu a plnou mocí k zastupováni. Chybí vazba mezi zadáním doručovací ad resy v registru da ňov ých subjektů s pou žitim této adresy při vytvářen í vlastních písemností v systému ADIS 2 V systému ADl S j sou generován)' mj. i platebn í vým ě 1)' na daň z příjmů pr ávnick ých osob a platební vým ě ry na daňové penále, Zpracování těch to platebních vý mě růje však rozdí ln é. Zatimco v platebním vým ěru na daň je výpočet daně uveden ve výrokové čá s t i rozhodnutí (nad podpisem oprávněné osob y a otiskem úředního razítka).,. platebním vým ěru na daňové penále se ve v ýrokov éčásti (nad otiskem úřed n í ho razítka a podpísem oprávněné osoby) pouze odkazuje na výpo čet penále na dalších stranách tohoto v ýměru. Vlastní vý po č e t penále je pak uveden až pod podpisem oprávněné osoby, zpravidla na další straně (dalších stranách) rozhodnutí. cožje v rozporu s nálezem Ústavního soudu (víz níže). V důsledku toho mohou vznikat potížev případném soudním řízení. V)'hodnocení Z kontrolou zjištěnj'ch skutečností,která jsou popsána v tomto kontrolním závěru,lo)'plj"\'á. že pro zlepšení spr ávy daně z příjmů právnických osob a její účinnou kontrolu je nutné. aby správci daně lépe a důsledněji up tat ňov atl pravomocí svěřené jim zákonem o správ ě daní. Kromě toho je potřebné řešit systémov éa legislath 'ní nedostatky, které neganvně o"liniují sp rá vu dan ě ajejí kontrolu. N ap ř. : I. v souvtslesti s ná lezem Ústnního soudu sp. zn. II. ÚS 31199, publikova ném ve Sbírce n álezů a usnesení. tj.

5 Částka., V ~stjl ík :<i"4'j"yhího kontrolního ú řada 2002 že součá5tí rozhodnutí není část nacházející se za podpisy oprávn ěných osob, upravh výstup ze syst ému ADIS tak, aby v platebních \')'měrethna d a ňov é penále byl" rozhodující skutečnostiuvedeny před podpisem opr ávn ěn é osob)'; 2. upřesnit dikci ustanovení o prominutí daně \' zákoně o spr áv ě daní tak, aby bylo zřejmé, jaké nesrovuajosn \)'plj'l'ajícíz uplatňo\'ání daňových zákonu jsou dúvodem pro prominutí daně; J. legtslanvnt úpravou roz šířit součinnost sp rávce daně II NKÚtak, aby si NKÚ mohl \' odu\'odněnj'ch přípa- dech jeho prostřednictvím \)iádat doklad)',které jsou založeny pouze u pop latníka. Efckfivitu kontroly výkonu správy daní nelze bez těchto dokladů zajistit; 4. dopad nove lizace z ástavního pr áva v daňovém řízení (z poznatků této kontrolní akce v)'plj'vá, že p ůvodn í speciální úprava \' zákon ě o spr á vě d aní byla z hlediska plnění příjmustátního rozpočtu účinnější) ; 5. v zákonné úpravěkonkurzu a vyrovnání zvážit uplatnění priorit)' daňových pohledá\'ek státu p ře d ostatními v ěřiteli, Příloha: Tabulka Č, I - Místní Se t řen í Počel Dodatečn ě vyměřená daň rv lis. K č) JO07-1 Ta bulka Č. 2 - Daň o vá kontrol a Ro k Poč e t Dod ate č ně vy mě ře ná daň (v lis, Kč) Tabulka Č, 3 - Registrace d aňových subjektu Ro k Poč et , /19 98 ~ Ta bulka č 4 - D a ňov á přizna ní Poče t daň o v ý c h ř i z né n t odanvch ve lh ůt ě po I hl:t tě T abulka Č, 5 - Řád né op ravné pro s tředk y P oč e t odvol aní, Poč e l podaný ch Obj em Obj em odvolán i (v tis, jimž bylo K č ) (v tis. Kč) vy ho věno t Tabulka Č, 6 - Prominuti dan ě - finanční úřad y Poče t p řípad ů C~ stka (v tis, K č)

6 Čhtka.. Vhtnlk :-;ejv}"hího kontrolního úř"dq 2002 Strana 19S Tabulka č. 7 - Prominuti daně - Mini sterstvo financi Po č et pří padů Cástka (v tis. Kč ) I I Ol l Tabulka č. 8 - Posečk áni daně, zaplaceni d an ě ve splátkách Poče l případů Čá stka ( v tj, K č ) Tabulka č. 9 - Předpi s dan č a inkaso daně P ředp i s daně Inkaso daně (v lis. Kč) (v tis. Kč ) Tabulka č Daňové nedoplatky Počet případů Cástka (v tis. K č) I 413 I I Tabulka č. I I - Odpis da ňového nedoplatku pro nedobytnost Poče t p ř ípadů Č ástka (v lis. Kč) <» 208 ~ W 381 Tabulka č Zvý šeni dan ě Počet případů Cástka (v tis. Kč)

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Změna: 227/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ HLAVA I ÚVODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2014 Označení stanoviska: Kontrola příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a aplikace kontrolního řádu

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 5. února 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 23. Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více