NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012"

Transkript

1 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny (vysvětlení formulačních změn v oddílu 1 na s. 9) Novela zákoníku práce, provedená s účinností od zákonem č. 365/2011 Sb., s ohledem na skutečnost, že zrušila ustanovení 363 odst. 2, v němž byla vyjmenována ustanovení, od nichž bylo zakázáno se odchýlit, změnila v řadě těchto ustanovení formulaci tak, aby z ní bylo zřejmé, že odchylka možná není. Pokud jde o ustanovení, týkající se náhrady mzdy při DPN, která byla dříve vyjmenována v ustanovení 363 odst. 2, jde o 192 odst. 1 až 4 a 193 zákoníku práce. Takové formulační změny byly provedeny konkrétně v ustanovení 192 odst. 4 a 193 zákoníku práce. V 192 odst. 2 se nahradila nevhodná formulace, že pro účely náhrady mzdy při DPN se průměrný výdělek upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění nově zákon vyjádřil, že se průměrný výdělek upraví obdobným způsobem. Jde však jen o upřesnění formulace bez praktického významu, neboť úprava, která se týká redukčních hranic, se ze zákona provádí tak, že se redukční hranice pro nemocenské pojištění násobí koeficientem 0,175 pro účely náhrady mzdy. 1.1 Změna doby poskytování náhrady mzdy v období až (doplnění na s. 12 jako 4. odstavec) Náhrada mzdy při DPN v době jejích prvních 3 týdnů Novelou zákoníku práce a zákona o nemocenském pojištění provedenou zákonem č. 347/2010 Sb., o úsporných opatřeních v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, bylo stanoveno, že v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům náhradu mzdy při DPN v období jejích prvních 21 kalendářních dnů, ačkoliv v předchozích a následných letech to bylo a bude v období jen prvních 14 kalendářních dnů. Zákon byl zrušen Nálezem Ústavního soudu, avšak až k a následně byl zákon znovu přijat (a publikován pod č. 364/2011 Sb.) tak, aby byl v účinnosti od 1. ledna Zaměstnavatel tak na základě tohoto předpisu poskytuje náhradu mzdy zaměstnancům v době prvních 3 týdnů DPN i v letech 2012 a 2013, tedy tak, jak stanovil původní předpis. 1.3 Dohody o provedení práce (doplnění nového pododdílu 1.3 na s. 13 in fine) Jednou z nejzávažnějších změn, kterou přinesly novely zákonů od (novela zákoníku práce a doprovodná novela zákona o nemocenském pojištění, obsažené v zákoně

2 č. 365/2011 Sb.), je podrobení odměny z dohody o provedení práce odvodu pojistného na veřejnoprávní pojištění, tj. sociální a zdravotní. To souvisí se skutečností, že novela zákoníku práce napříště umožňuje na základě dohody o provedení práce konat práci až v rozsahu 300 hodin v kalendářním roce, namísto dřívějších 150 hodin. Odvodu pojistného je podrobena odměna z této dohody, jestliže přesáhne v kalendářním měsíci, v němž je zúčtována k výplatě, částku 10 tisíc Kč. Zaměstnanec je (a to pouze) v takovém měsíci účasten nemocenského pojištění po dobu trvání této dohody ( 7a novelizovaného zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění dále jen ZNP). Z tohoto důvodu za takových podmínek zaměstnanci zaměstnanému na dohodu o provedení práce také přísluší náhrada odměny při DPN od zaměstnavatele. Pro nárok na tuto náhradu odměny, jakož i případně na nemocenské (od 22. kalendářního dne DPN) po celou dobu DPN je rozhodující, zda byly podmínky pro vznik tohoto nároku splněny v měsíci, v němž je zaměstnanec pojištěn. A to i v případě, že při pokračující DPN v následujícím měsíci či měsících již příslušnou podmínku zaměstnanec splňovat nebude (nebude v něm či v nich dosahovat uvedeného příjmu), ačkoliv dohoda stále trvá. Jestliže dohoda mezitím skončí, náhrada odměny od zaměstnavatele dále poskytována nebude, ale nemocenské při dalším trvání DPN ano. Je to obdobné jako u zaměstnání malého rozsahu, kterým je zpravidla práce na dohodu o pracovní činnosti k ní ale viz výklad v oddílu 3. Z uvedeného důvodu je zaměstnavatel povinen podle upraveného ustanovení 194 zákoníku práce pro účely poskytování této náhrady stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do směn tak, jak to činí i u dohody o pracovní činnosti. Připomeňme, že toto rozvržení může být i jen fiktivní, neboť pro účely výkonu práce zaměstnavatel nemá povinnost u obou dohod pracovní dobu vůbec rozvrhovat ( 74 odst. 2 ZP). Jestliže by ale byla dohoda o provedení práce uzavírána jen na velmi krátkou dobu, tj. na jeden až tři dny, bylo by takové rozvržení pracovní doby zbytečné s ohledem na tzv. karenční dobu v délce tří směn, nejvýše však 24 hodin, při níž se náhrada neposkytuje, by v takovémto krátkodobém zaměstnání vlastně vůbec nemohla příslušet. Totéž platí, jestliže příjem z dohody o provedení práce nemá v žádném kalendářním měsíci přesáhnout částku 10 tisíc Kč c) Rozhodný příjem u zaměstnání malého rozsahu (nový text bodu c) na s , který se zcela nahrazuje) Zaměstnání malého rozsahu je podle ustanovení 7 ZNP takové, v němž sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší, než rozhodný příjem nebo v němž započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Podle ustanovení 6 odst. 5 ZNP činil rozhodný příjem do částku Kč s tím, že vláda jej zvýší nařízením za podmínky dále v tomto ustanovení uvedené. Příslušná podmínka byla napříště splněna, a proto zákonem stanoveným výpočtem byl rozhodný příjem od zvýšen na částku Kč. Vláda změnu provedla nařízením vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. V praxi se to týká zásadně dohod o pracovní činnosti. V těchto případech je zaměstnanec účasten pojištění jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu. Avšak při přechodu DPN z jednoho kalendářního měsíce do druhého je třeba vycházet z ustanovení 14 odst. 1 ZNP, což znamená, že nárok na náhradu mzdy či odměny vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku byly splněny v době pojištění (bez ohledu na příjem v následujícím či následujících měsících). Pozor oproti dohodám o provedení práce pro účast na pojištění postačí, jestliže mzda, respektive odměna, dosáhla rozhodného příjmu, nikoliv stanovenou částku překročila. Rozdílná pro oba případy je také výše částky odměny za práci. Pro dohodu o provedení 1 Tento odstavec se použije i při výkladu zvláštních případů pracovních dnů (směn) dle oddílu 5-1).

3 práce také neplatí pravidlo, vztahující se na pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti, že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat zásadně déle než 14 kalendářních dnů ( 6 odst. 1 a 2 ZNP). 5. Omezení pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (doplnění poznámky úvodem na s. 36 za nadpisem) Novelou ZP, provedenou od zákonem č. 365/2011 Sb. byla v ustanovení 77 odst. 2 písm. d) ZP omezena doba výkonu práce na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to na maximálně 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Toto omezení je nutné respektovat i pro účely rozvržení týdenní pracovní doby do směn podle ustanovení 194 ZP, tj. pro účely náhrady odměny z dohod v době prvních 21 dnů DPN. Směny jsou takto stanovovány zaměstnavatelem jen účelově pro daný případ, nikoliv pro výkon práce (rozvrh může být i jen fiktivní). Nové omezení je třeba respektovat i v tomto případě. 10. Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy (nový text oddílu 10 zcela nahrazuje dosavadní text na s ) Průměrný výdělek, který se používá pro účely náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě není totožný s průměrným výdělkem používaným pro jiné pracovněprávní účely, například pro náhradu mzdy při jiných překážkách v práci nebo při dovolené, ačkoliv z takto zjištěného průměrného výdělku vychází. Zákon v 192 odst. 2 ZP ve znění novely provedené zákonem č. 365/2011 Sb. stanoví, že se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, přičemž zákon dále uvádí některá pravidla pro tuto úpravu průměrného výdělku. Průměrný výdělek podle zákoníku práce ( 356 odst. 1) se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek (ten se v případě potřeby, avšak pro jiné účely, přepočítává na průměrný měsíční výdělek). Přitom právní úprava zjišťování průměrného výdělku uvedená v 351 ZP a následujících je i napříště kogentní a nelze se od ní odchýlit. Redukovat je proto nutné průměrný hodinový výdělek, a to způsobem vycházejícím z právní úpravy denního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění. ZP k tomu v 192 odst. 2 stanoví, že se pro účely této úpravy příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Koeficient 0,175 vyjadřuje poměr kalendářních dnů a obvyklých pracovních dnů v týdnu (7:5) dále dělený standardním počtem pracovních hodin ve směně (8), tj. 7:5:8. Jestliže zaměstnanec pracuje u téhož zaměstnavatele ve více pracovněprávních vztazích, z nichž je účasten nemocenského pojištění, vzniká mu nárok na náhradu mzdy z každého tohoto vztahu samostatně (je-li uznán práce neschopným ve všech těchto zaměstnáních). Průměrný výdělek je proto rovněž nutné zjišťovat pro každý z těchto vztahů odděleně ( 355 odst. 2 ZP), což platí i pro redukci průměrného výdělku. To se vztahuje i na případy jiných pracovních vztahů, než jsou vztahy pracovněprávní. Pro další úpravu se tedy použije průměrný hodinový výdělek (PHV) zjištěný obecně pro pracovněprávní účely z hrubé mzdy zúčtované k výplatě a z odpracované doby v rozhodném období, tj. zásadně (s výjimkou zejména u konta pracovní doby) v předchozím kalendářním čtvrtletí. Jestliže zaměstnanec v tomto období neodpracoval alespoň 21 dnů, je průměrný výdělek zjišťován jako výdělek pravděpodobný. Výchozí PHV pro redukci je tedy ten průměrný výdělek, který je u zaměstnance zjištěn pro všechny účely, kdy musí být

4 používán. Zasahuje-li doba prvních 21 dnů DPN (karantény) do dvou rozhodných období kalendářních čtvrtletí bude pro náhradu mzdy použit PHV platný v každém z těchto rozhodných období vždy pro příslušnou část pracovních dnů (směn), respektive hodin připadajících na každé z těchto rozhodných období. Příklad č. 34: Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 25. března do 3. dubna. Za pracovní dny připadající na březen (od 4. dne, resp. 25. hodiny) mu bude náhrada mzdy vypočtena z redukovaného PHV, zjištěného z IV. čtvrtletí předchozího roku a za pracovní dny připadající na duben bude náhrada mzdy vypočtena z redukovaného PHV zjištěného z 1. čtvrtletí. Jestliže ale období prvních 21 dnů DPN nebo karantény přecházelo z roku 2011 do roku 2012, bylo navíc nutné pro pracovní dny, resp. případně placený svátek 1. ledna 2012, použít pro redukci PHV již nové redukční hranice platné pro rok Redukční hranice pro nemocenské pojištění Pro úpravu průměrného výdělku (PV) se používají redukční hranice stanovené pro účely nemocenského pojištění ( 21 a 22 ZNP). Redukční hranice jsou vypočítávány pro každý kalendářní rok, přičemž první redukční hranice tvoří 1/30 součinu všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2012 jde o vyměřovací základ za rok 2010) a přepočítacího koeficientu, rovněž stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění ( 17 zákona č. 155/1995 Sb.). Platí tedy vzorec: 1RH (NP) = VVZ x PK : 30, přičemž 1 RH (NP) = 1. redukční hranice pro nemocenské pojištění VVZ = všeobecný vyměřovací základ PK = přepočítací koeficient Tyto hodnoty byly pro rok 2012 stanoveny vyhláškou č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2012 činí Kč (v roce 2011 to je Kč) a přepočítací koeficient 1,0249 (v roce 2011 to je 1,0269). Redukční hranice se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

5 První redukční hranice (RH) pro účely nemocenského pojištění v roce 2012 činí po zaokrouhlení 838 Kč (denně). Druhá RH činí 1,5 násobek částky první RH před zaokrouhlením = Kč (po zaokrouhlení). Třetí RH činí trojnásobek částky první RH před zaokrouhlením = Kč (po zaokrouhlení) Redukční hranice pro náhradu mzdy Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění se vztahují k dennímu vyměřovacímu základu. Redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku z nich musí být odvozeny převodem na hodinu. Jak již bylo uvedeno, pro účely náhrady mzdy (NM) se proto násobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru: První RH pro NM tak v roce 2012 činí 838 x 0,175 = 146,65 Kč, přičemž zaokrouhlení nebylo třeba (v roce 2011 to je 144,38 Kč). Druhá RH pro NM činí x 0,175 = 219,975 Kč, tj. po zaokrouhlení 219,98 Kč (v roce ,48 Kč). Třetí RH pro NM činí x 0,175 = 439,95 Kč, přičemž zaokrouhlení nebylo třeba (v roce ,95 Kč). Jde tedy o redukční hranice hodinové. Pro porovnání důsledků redukce na příjem zaměstnanců v různých příjmových skupinách lze konstatovat, že jednotlivých redukčních hranic dosahují zaměstnanci s dále uvedenou měsíční mzdou (platem). Za tím účelem lze vynásobit hodinové redukční hranice koeficientem 173,92, který je pro 40hodinovou obecnou délku týdenní pracovní doby používán k přepočtu průměrného hodinového výdělku na průměrný měsíční výdělek podle 356 odst. 2 ZP: 1. RH představuje mzdu Kč/měsíčně, což je o více než Kč nad průměrnou mzdou v ČR. 2. RH Kč/měsíčně (vyšší střední příjmová kategorie). 3. RH Kč/měsíčně (vyšší příjmová kategorie). Je zjevné, že čím vyšší je mzda zaměstnance, tím více se jej redukce dotýká Postup redukce Tento postup je dán v 21 odst. 1 ZNP. Až do částky první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku zaměstnance částka ve výši 90 %. Z částky nad první RH do druhé RH se počítá 60 % PHV, z částky nad druhou RH do třetí RH se počítá 30 % PHV a k částce PHV nad třetí RH se nepřihlíží. Jde o redukční hranice pro náhradu mzdy (hodinové). Tímto postupem budou v roce 2012 činit maximální částky redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV) v jednotlivých pásmech redukčních hranic: do 1. RH bude započítáno: 146,65 x 0,9 = 131,985, tj. po zaokrouhlení 131,99 Kč nad 1. RH do 2. RH: 219,98 146,65 = 73,33 x 0,6 = 44 Kč nad 2. RH do 3. RH: 439,95 219,98 = 219,97 x 0,3 = 65,991, tj. po zaokrouhlení

6 66 Kč. V součtu z 1. a 2. RH činí redukovaný PV 175,99 Kč, v součtu z 1. až 3. RH činí 241,99 Kč. Jestliže neredukovaný PHV zaměstnance dosáhne 1. RH, bude mu započítáno pro RPHV 131,99 Kč (v r ,95 Kč), 2. RH, bude mu započítáno pro RPHV 131, = 175,99 Kč (v r ,21 Kč), 3. RH, bude mu započítáno pro RPHV 131, = 241,99 Kč (v r ,16 Kč). Výsledné částky je třeba podle názoru autora vyjádřit v korunách a v haléřích, neboť průměrný výdělek (a to i redukovaný) se vyjadřuje v zákonné měně. Neměl by proto být ani uváděn na více míst necelých čísel, než na dvě, ani dále zaokrouhlován. To vyplývá ze skutečnosti, že právní úprava průměrného výdělku ( 351 až 362 ZP) je kogentní a není možné se od ní odchylovat. I když pravidlo, uvedené v předminulé větě, zákon výslovně neobsahuje, vyplývá z něj. Při zaokrouhlování na celé haléře (žádný právní předpis přesný postup nestanoví) lze doporučit zaokrouhlení nahoru, které je pro mzdové účely obvyklé. Jestliže by ale v jednotlivých RH šlo o mezivýpočet, lze na haléře zaokrouhlit až výpočet celkový. Například při PHV 161,57 Kč by z částky 14,92 Kč nad 1. RH (161,57 146,55) bylo započítáno 8,952 (14,92 x 0,6), k tomu + 131,985 z 1. RH, což činí v součtu 140,937, po zaokrouhlení 140,94 Kč. Při zaokrouhlení každé dílčí položky, tj. částek 131,985 a 8,952 na haléře nahoru by v tomto příkladu byl výsledek 140,95 Kč. Šlo by však o bezvýznamný rozdíl 1 haléře. Příklad č. 35: Průměrný výdělek zaměstnance činí 460,24 Kč. Do první RH bude započteno 131,99 Kč. Nad první do druhé RH bude započteno 44 Kč. Nad druhou do třetí RH bude započteno 66 Kč. Z částky nad třetí RH, tj. z částky 20,29 Kč ( 460,24-439,95) nebude započítáno nic. Průměrný hodinový redukovaný výdělek (RPHV) tak činí 241,99 Kč (v roce 2011 to bylo 238,16 Kč). V tomto příkladu jsou dílčí položky zaokrouhleny. Příklad č. 36: Průměrný výdělek zaměstnance činí 155,05 Kč. Tento PHV přesahuje první RH, avšak nedosahuje hodnoty druhé RH. Do první RH bude započteno 131,99 Kč. Z částky nad první RH bude započteno 5,04 Kč (155,05 146,65 x 0,6). Průměrný hodinový redukovaný výdělek tak činí 137,03 Kč (131,99 + 5,04). Pokud by se mezivýpočty nezaokrouhlovaly na haléře, vyšlo by rovněž 137,03 Kč (131, ,04 = 137,025, poté zaokrouhlení na haléře nahoru). 11. Hodinová výše náhrady mzdy (nový text oddílu 11 zcela nahrazuje dosavadní text na s. 76) Při plném dosažení jednotlivých redukčních hranic bude v roce 2012 náhrada mzdy od

7 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti, respektive od její 25. hodiny a od 1. pracovního dne karantény činit 60 % RPHV, tj.: z 1. RH 131,99 Kč x 0,6, tj. 79,20 Kč (po zaokrouhlení) z 2. RH 175,99 Kč x 0,6, tj. 105,60 Kč (po zaokrouhlení) z 3. RH 241,99 Kč x 0,6, tj. 145,20 Kč (po zaokrouhlení) Příklad č. 37: Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši Kč měsíčně, jeho průměrný hodinový výdělek (při 40hodinové týdenní pracovní době) činí 230 Kč, což přesahuje 2. RH. Nad 2. RH bude započítáno 3,01 Kč [( ,98) x 0,3]. Redukce PV: 175,99 + 3,01 = 179 Kč (RPHV). Náhrada mzdy od 4. pracovního dne, resp. 25. hodiny (u karantény od 1. dne) činí za hodinu 107,40 Kč (179 x 0,6). Stejně jako není správné zaokrouhlovat průměrný hodinový redukovaný výdělek, s výjimkou zaokrouhlení na celé haléře, nemělo by docházet ani k zaokrouhlování náhrady mzdy připadající na jednu hodinu. Jelikož je uváděna v zákonné měně, vyjadřuje se v korunách a haléřích. To je třeba vztáhnout již na hodinovou hodnotu náhrady mzdy. Náhradu mzdy lze na celé koruny zaokrouhlovat výlučně až v rámci zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc. Podle ustanovení 142 odst. 2 ZP se mzda nebo plat zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. Pro poskytování náhrady mzdy a poskytování odměny z dohody o pracovní činnosti (a tím i náhrady této odměny) a odměny za pracovní pohotovost platí ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy a platu obdobně, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli jinak ( 144 ZP). Dané ustanovení umožňuje - není-li mezi účastníky dohodnuto nic jiného trojí postup. Jednak je možné zaokrouhlit samostatně mzdu či plat a náhrady mzdy (a to zvlášť za DPN či karanténu, za jiné případy překážek v práci a za dovolenou), jakož i odměnu za pracovní pohotovost, nebo zaokrouhlit jednak mzdu a jednak náhrady mzdy v souhrnu nebo dokonce zaokrouhlit až celkovou výslednou mzdu se započtením náhrad mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 18.a) Výpovědní důvod při porušení režimu práce neschopného pojištěnce (vložení nového pododdílu na s. 90 za nadpisem) Jestliže zaměstnavatel zjistí, že práce neschopný zaměstnanec porušil povinnosti dočasně práce neschopného pojištěnce v období prvních 21 kalendářních dnů DPN, je oprávněn takovému zaměstnanci se zřetelem na závažnost tohoto porušení snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy. Novela zákoníku práce ale dává zaměstnavateli novou možnost k postihu takového jednání, a to případnou výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Podle nového ustanovení 52 písm. h) ZP je zaměstnavatel oprávněn tuto možnost využít, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v 301a ZP. Toto nově doplněné ustanovení vymezuje pro daný účel uvedenou jinou povinnost shodným způsobem, jak je vymezena v ustanovení 192 odst. 6 ZP tam pro účely oprávnění zaměstnavatele kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Jde o povinnost zdržovat se v době DPN v místě

8 pobytu, uvedeném lékaři a dodržovat dobu a rozsah lékařem povolených vycházek. Zaměstnavatel se však nemůže zabývat léčebným režimem zaměstnance. Jestliže by zaměstnanec porušil tyto povinnosti zvlášť hrubým způsobem, a to v době prvních 21 kalendářních dnů DPN, může zaměstnavatel rozhodnout, zda zaměstnanci dá výpověď nebo mu sníží či neposkytne náhradu mzdy. Jestliže se rozhodne dát výpověď, není ale oprávněn za totéž porušení režimu náhradu mzdy zaměstnanci snížit nebo neposkytnout (tento zákaz obsahuje novelizované ustanovení 192 odst. 5 ZP). Nelze ale vyloučit, že ve stejném období prvních 21 dnů DPN zaměstnanec nejprve poruší svoji povinnost, avšak nikoliv zvlášť hrubým způsobem, za což mu bude snížena či odejmuta náhrada mzdy, a za několik dnů se dopustí jiného jednání, které bude zaměstnavatelem kvalifikováno jako zvlášť hrubé porušení a zaměstnanci bude dána výpověď. Výpověď může zaměstnavatel zaměstnanci dát jen ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o porušení režimu zaměstnancem dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl. Stane-li se v průběhu 1 měsíce toto jednání zaměstnance předmětem šetření jiného orgánu (zejména příslušné správy sociálního zabezpečení nebo Policie ČR), může dát zaměstnavatel výpověď ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se dověděl o výsledku tohoto šetření ( 57 ZP). Zaměstnavatel však není oprávněn z uvedeného důvodu se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr. Podmínky takového skončení pracovního poměru tak jsou přísnější, než je tomu při zvlášť hrubém porušení pracovních povinností zaměstnance ( pracovní kázně ). To se týká jak nemožnosti okamžitě zrušit pracovní poměr, tak i skutečnosti, že z důvodu porušení režimu je možné dát výpověď pouze při jeho zvlášť hrubém porušení (nikoliv tedy porušení jen závažném či méně závažném). Rovněž subjektivní lhůta pro dání výpovědi není v délce 2 měsíců, jak je tomu při porušení pracovní kázně, ale jen 1 měsíc. V této lhůtě musí zaměstnavatel zaměstnanci výpověď i doručit. Změnou ustanovení 54 písm. d) ZP je pro účel této výpovědi vyloučen zákaz výpovědi, což má význam zejména, jestliže by DPN zaměstnance dále pokračovala. Zaměstnavatel tak může dát výpověď i v této době, avšak s výjimkou těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnance nebo zaměstnankyně čerpající rodičovskou dovolenou. Posouzení, kdy se porušení režimu při DPN zaměstnanec dopustil zvlášť hrubým způsobem, je třeba ponechat soudní judikatuře. Lze však očekávat, že přístup soudů bude obdobný, jako je tomu při porušení pracovní kázně. Nepůjde tedy o případy, kdy si zaměstnanec šel nakoupit potraviny, ačkoliv neměl vycházky, ale o mimořádně závadné jednání, jako je tomu například při zneužití pracovní neschopnosti k takovým aktivitám, jako je podnikání (tzv. melouchy) či rekreace. Je třeba si uvědomit, že takové jednání poškozuje zaměstnavatele, který zaměstnanci poskytuje náhradu mzdy. Bezpochyby nelze za zvlášť hrubé porušení režimu považovat pouhé nezastižení nemocného zaměstnance při kontrole není ale možné vyloučit, že mnohočetné nezastižení v místě pobytu (např. po dobu 1 týdne) při opakovaných kontrolách by mohlo být vnímáno jako porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Jestliže byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem s uchazečem o zaměstnání skončen pracovněprávní vztah (v praxi půjde jen o pracovní poměr) z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle 301a ZP zvlášť hrubým způsobem, uchazeč o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a to na základě ustanovení 39 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 367/2011 Sb.). Za tím účelem je zaměstnavatel povinen údaj o tomto důvodu skončení pracovněprávního vztahu uvést v potvrzení pro Úřad práce, vydávaném na žádost zaměstnance podle ustanovení 313 odst. 2 ZP.

9 25. Neomluvená absence a náhrada mzdy při DPN (nový text oddílu 25 na s , který se zcela nahrazuje) Novelou zákoníku práce bylo zrušeno jeho dosavadní ustanovení 206 odst. 3, podle něhož zaměstnanci nepříslušela náhrada mzdy nebo platu, mimo jiné jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, tj. při překážce v práci na jeho straně. Ustanovení bylo považováno za nepotřebné, neboť mezi takovými překážkami v práci a neomluvenou absencí nebyla žádná spojitost. Tím byl překonán i dosavadní nejednotný výklad v záležitosti, zda se to vztahuje i na náhradu mzdy při DPN či nikoliv. 29a. Nové sankce zaměstnancům podle ZNP (vložení nového oddílu 29a na s. 108 in fine) Orgán nemocenského pojištění (OSSZ či PSSZ) může dočasně práce neschopným pojištěncům za přestupky uložit pokutu, a to až do částky 20 tisíc Kč. Z těch porušení zákona, která zajímají i zaměstnavatele se to do konce roku 2011 týkalo podle 128 odst. 2 písm. a) ZNP případu, kdy došlo k porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o jeho povinnost zdržovat se v uvedeném místě pobytu, závažným způsobem (a to i v období prvních 21 kalendářních dnů DPN). Podle ustanovení 129 ZNP se to dále týkalo případu, kdy zaměstnanec nesdělil nebo nedoložil zaměstnavateli údaje potřebné k vedení evidence o zaměstnancích podle 95 ZNP a údaje o sjednané době zaměstnání na dobu pracovního volna v prvním zaměstnání nebo na dobu dovolené v jiném zaměstnání. Tyto skutkové podstaty přestupků v zákoně zůstávají, avšak novelou ZNP, provedenou zákonem č. 470/2011 Sb., byly [v ustanovení 129 odst. 1 doplněnými písmeny c) a d)] rozšířeny o případy, kdy zaměstnanec: neoznámí zaměstnavateli předem změnu místa pobytu v době prvních 21 dnů DPN ( 56 odst. 3 ZNP) a (nebo) v rozporu s 64 odst. 1 písm. p) ZNP nepředá zaměstnavateli neprodleně rozhodnutí o vzniku DPN, rozhodnutí o ukončení DPN nebo rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Uvedené změny mají pro zaměstnavatele zásadní význam. 31. Náhrada za ztrátu na výdělku v době DPN (vysvětlující doplnění k textu oddílu 31, s ) UPOZORNĚNÍ: Novela ZNP, provedená zákonem č. 470/2011 Sb. s účinností od , zásadně změnila postup uvedený v oddílu 31. Podle novelizovaného ustanovení 84 odst. 2 ZNP a do něj doplněného nového písmene u) okresní správy sociálního zabezpečení vystavují na žádost zaměstnavatele pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku poskytované z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání písemné potvrzení o plné výši nemocenského. Zaměstnavatel je tak oprávněn sám požádat OSSZ (PSSZ) o potvrzení tohoto údaje pro odškodnění ztráty na výdělku z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání v době od 22. dne DPN do jejího ukončení, aniž by byl nutný na žádosti též podpis (souhlas) nemocného zaměstnance.

10 33. Srážky z dávek nemocenského pojištění (vysvětlující doplnění k textu oddílu 33, s ) Výklad uvedený v oddílu 33 zůstává (dočasně) aktuální, avšak s tím, že od nastaly novelou ZNP, povedenou zákonem č. 470/2011 Sb. následující změny: 1) Změnou ustanovení 50 ZNP byl rozšířen okruh případů, pro které je možné uzavřít dohodu o srážkách z dávek nemocenského pojištění též o dohody mezi věřitelem a dlužníkem k uspokojení pohledávky dlužného výživného v rámci vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí (tu stanoví 85 až 87 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině). Za dohody o srážkách z dávek nemocenského pojištění je třeba považovat i dohody o srážkách ze mzdy. Jde však jen o dohody ke splnění vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem nebo dětí vůči rodičům, nikoliv ve vztahu k jiným příbuzným. Pojem dlužné výživné je pro tento účel nutné chápat v tom smyslu, že jde o výživné, k jehož pravidelnému placení se dlužník dohodou zavázal. Nejde tedy o dlužné výživné ve smyslu ustanovení 280 odst. 2 občanského soudního řádu ZNP má na mysli jak běžné, tak i dlužné výživné ve smyslu OSŘ. Mzdová účtárna tak nově musí předat příslušné OSSZ (PSSZ) se žádostí o poskytnutí dávky též kopii dohody o srážkách ze mzdy. 2) Doplněním 110 odst. 2 ZNP bylo pro účely způsobu výplaty dávek nemocenského pojištění stanoveno, že pokud se provádí výkon rozhodnutí srážkami z nemocenského, vyplácí se nemocenské zásadně za celý kalendářní měsíc (popřípadě za jeho část, trvá-li nárok na nemocenské jen po část měsíce). Jde o modifikaci pravidla, že se nemocenské vyplácí za období, za které bylo osvědčeno splnění podmínek pro nárok na dávku (bez ohledu na kalendářní měsíce). 3) Doplněním 116 odst. 5 ZNP o nové písmeno d) je uloženo orgánu nemocenského pojištění sdělit zaměstnavateli bez žádosti údaje potřebné pro provádění výkonu rozhodnutí formou srážek ze mzdy, a to do 8 dnů ode dne, kdy OSSZ (PSSZ) tyto údaje zjistila. Ta uvedené údaje sděluje jen tehdy, pokud sama provádí výkon rozhodnutí srážkou z dávek. 4) Novelou občanského soudního řádu, provedenou rovněž zákonem č. 470/2011 Sb. byly z okruhu příjmů, z nichž se provádějí srážky ( 299 OSŘ), vypuštěny ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství. Orgány nemocenského pojištění tak srážky provádějí jen z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. V Parlamentu ČR je v současné době (únor 2012) projednávána novela občanského soudního řádu a ZNP, která má stanovit přesná pravidla pro styk zaměstnavatele a OSSZ (PSSZ) při provádění srážek ze mzdy. Tento zákon nařídí přímý styk zaměstnavatele a orgánu nemocenského pojištění a naopak, a to aniž by bylo nutné, aby byl orgán nemocenského pojištění nucen vyžádat si od soudu, soudního exekutora nebo příslušného správního úřadu jejich exekuční rozhodnutí. Rovněž potvrzování údajů o provádění srážek mezi zaměstnavatelem a orgánem nemocenského pojištění bude přímé tak, jak je tomu mezi zaměstnavateli navzájem. Nabytí účinnosti zákona lze očekávat v průběhu roku 2012 s tím, že v jeho důsledku přestane být dosavadní obsah oddílu 33 a metodický pokyn ČSSZ v něm popsaný aktuální. 2 2 Podle potřeby bude za tím účelem provedena další aktualizace.

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k 1. 9. 2015 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto:

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto: Bořivoj ŠUBRT EXEKUČNÍ A OSTATNÍ SRÁŽKY ZE MZDY A Z JINÝCH PŘÍJMŮ PRO ROKY 2013 A 2014 AKTUALIZACE VÝPOČTŮ PRO ROK 2014 V PODKAPITOLE 9.2 Nezabavitelná částka: Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky

NEWS 5/2012. News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky News č. 5/2012 Novela zákoníku práce 2012 pro zaměstnavatele pozi vní změny i nové požadavky Velká novela zákoníku práce vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2012. V mnohém přinesla očekávané pozi vní změny

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Změny ve mzdách od 1.1.2009

Změny ve mzdách od 1.1.2009 Změny ve mzdách od 1.1.2009 Od 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Tento zákon nahrazuje dosavadní zákon o nemocenském pojištění č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

A1/256/2006 11.12.2006

A1/256/2006 11.12.2006 adresa: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov Registrace u MV ČR: VSP/1-1806/90-R tel.: 233 017 333 fax: 233 358 467 e-mail: cstv@cstv.cz internet: www.cstv.cz IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.15 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Novou skupinou mezi pojištěnými osobami jsou osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení.

Novou skupinou mezi pojištěnými osobami jsou osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení. PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 128 Rozeslána dne 6. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 364. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti

Více

1. MZDY. 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy. 1.2. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

1. MZDY. 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy. 1.2. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením 1. MZDY Ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu Mzdy, hp@mapsumperk.cz 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy Podle NV 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 469. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 1 of 7 08/11/2010 14:46 Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů)

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více