NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012"

Transkript

1 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny (vysvětlení formulačních změn v oddílu 1 na s. 9) Novela zákoníku práce, provedená s účinností od zákonem č. 365/2011 Sb., s ohledem na skutečnost, že zrušila ustanovení 363 odst. 2, v němž byla vyjmenována ustanovení, od nichž bylo zakázáno se odchýlit, změnila v řadě těchto ustanovení formulaci tak, aby z ní bylo zřejmé, že odchylka možná není. Pokud jde o ustanovení, týkající se náhrady mzdy při DPN, která byla dříve vyjmenována v ustanovení 363 odst. 2, jde o 192 odst. 1 až 4 a 193 zákoníku práce. Takové formulační změny byly provedeny konkrétně v ustanovení 192 odst. 4 a 193 zákoníku práce. V 192 odst. 2 se nahradila nevhodná formulace, že pro účely náhrady mzdy při DPN se průměrný výdělek upraví stejným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění nově zákon vyjádřil, že se průměrný výdělek upraví obdobným způsobem. Jde však jen o upřesnění formulace bez praktického významu, neboť úprava, která se týká redukčních hranic, se ze zákona provádí tak, že se redukční hranice pro nemocenské pojištění násobí koeficientem 0,175 pro účely náhrady mzdy. 1.1 Změna doby poskytování náhrady mzdy v období až (doplnění na s. 12 jako 4. odstavec) Náhrada mzdy při DPN v době jejích prvních 3 týdnů Novelou zákoníku práce a zákona o nemocenském pojištění provedenou zákonem č. 347/2010 Sb., o úsporných opatřeních v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, bylo stanoveno, že v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům náhradu mzdy při DPN v období jejích prvních 21 kalendářních dnů, ačkoliv v předchozích a následných letech to bylo a bude v období jen prvních 14 kalendářních dnů. Zákon byl zrušen Nálezem Ústavního soudu, avšak až k a následně byl zákon znovu přijat (a publikován pod č. 364/2011 Sb.) tak, aby byl v účinnosti od 1. ledna Zaměstnavatel tak na základě tohoto předpisu poskytuje náhradu mzdy zaměstnancům v době prvních 3 týdnů DPN i v letech 2012 a 2013, tedy tak, jak stanovil původní předpis. 1.3 Dohody o provedení práce (doplnění nového pododdílu 1.3 na s. 13 in fine) Jednou z nejzávažnějších změn, kterou přinesly novely zákonů od (novela zákoníku práce a doprovodná novela zákona o nemocenském pojištění, obsažené v zákoně

2 č. 365/2011 Sb.), je podrobení odměny z dohody o provedení práce odvodu pojistného na veřejnoprávní pojištění, tj. sociální a zdravotní. To souvisí se skutečností, že novela zákoníku práce napříště umožňuje na základě dohody o provedení práce konat práci až v rozsahu 300 hodin v kalendářním roce, namísto dřívějších 150 hodin. Odvodu pojistného je podrobena odměna z této dohody, jestliže přesáhne v kalendářním měsíci, v němž je zúčtována k výplatě, částku 10 tisíc Kč. Zaměstnanec je (a to pouze) v takovém měsíci účasten nemocenského pojištění po dobu trvání této dohody ( 7a novelizovaného zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění dále jen ZNP). Z tohoto důvodu za takových podmínek zaměstnanci zaměstnanému na dohodu o provedení práce také přísluší náhrada odměny při DPN od zaměstnavatele. Pro nárok na tuto náhradu odměny, jakož i případně na nemocenské (od 22. kalendářního dne DPN) po celou dobu DPN je rozhodující, zda byly podmínky pro vznik tohoto nároku splněny v měsíci, v němž je zaměstnanec pojištěn. A to i v případě, že při pokračující DPN v následujícím měsíci či měsících již příslušnou podmínku zaměstnanec splňovat nebude (nebude v něm či v nich dosahovat uvedeného příjmu), ačkoliv dohoda stále trvá. Jestliže dohoda mezitím skončí, náhrada odměny od zaměstnavatele dále poskytována nebude, ale nemocenské při dalším trvání DPN ano. Je to obdobné jako u zaměstnání malého rozsahu, kterým je zpravidla práce na dohodu o pracovní činnosti k ní ale viz výklad v oddílu 3. Z uvedeného důvodu je zaměstnavatel povinen podle upraveného ustanovení 194 zákoníku práce pro účely poskytování této náhrady stanovit rozvržení týdenní pracovní doby do směn tak, jak to činí i u dohody o pracovní činnosti. Připomeňme, že toto rozvržení může být i jen fiktivní, neboť pro účely výkonu práce zaměstnavatel nemá povinnost u obou dohod pracovní dobu vůbec rozvrhovat ( 74 odst. 2 ZP). Jestliže by ale byla dohoda o provedení práce uzavírána jen na velmi krátkou dobu, tj. na jeden až tři dny, bylo by takové rozvržení pracovní doby zbytečné s ohledem na tzv. karenční dobu v délce tří směn, nejvýše však 24 hodin, při níž se náhrada neposkytuje, by v takovémto krátkodobém zaměstnání vlastně vůbec nemohla příslušet. Totéž platí, jestliže příjem z dohody o provedení práce nemá v žádném kalendářním měsíci přesáhnout částku 10 tisíc Kč c) Rozhodný příjem u zaměstnání malého rozsahu (nový text bodu c) na s , který se zcela nahrazuje) Zaměstnání malého rozsahu je podle ustanovení 7 ZNP takové, v němž sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší, než rozhodný příjem nebo v němž započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Podle ustanovení 6 odst. 5 ZNP činil rozhodný příjem do částku Kč s tím, že vláda jej zvýší nařízením za podmínky dále v tomto ustanovení uvedené. Příslušná podmínka byla napříště splněna, a proto zákonem stanoveným výpočtem byl rozhodný příjem od zvýšen na částku Kč. Vláda změnu provedla nařízením vlády č. 410/2011 Sb., o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. V praxi se to týká zásadně dohod o pracovní činnosti. V těchto případech je zaměstnanec účasten pojištění jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu. Avšak při přechodu DPN z jednoho kalendářního měsíce do druhého je třeba vycházet z ustanovení 14 odst. 1 ZNP, což znamená, že nárok na náhradu mzdy či odměny vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku byly splněny v době pojištění (bez ohledu na příjem v následujícím či následujících měsících). Pozor oproti dohodám o provedení práce pro účast na pojištění postačí, jestliže mzda, respektive odměna, dosáhla rozhodného příjmu, nikoliv stanovenou částku překročila. Rozdílná pro oba případy je také výše částky odměny za práci. Pro dohodu o provedení 1 Tento odstavec se použije i při výkladu zvláštních případů pracovních dnů (směn) dle oddílu 5-1).

3 práce také neplatí pravidlo, vztahující se na pracovní poměr a dohodu o pracovní činnosti, že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat zásadně déle než 14 kalendářních dnů ( 6 odst. 1 a 2 ZNP). 5. Omezení pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (doplnění poznámky úvodem na s. 36 za nadpisem) Novelou ZP, provedenou od zákonem č. 365/2011 Sb. byla v ustanovení 77 odst. 2 písm. d) ZP omezena doba výkonu práce na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a to na maximálně 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Toto omezení je nutné respektovat i pro účely rozvržení týdenní pracovní doby do směn podle ustanovení 194 ZP, tj. pro účely náhrady odměny z dohod v době prvních 21 dnů DPN. Směny jsou takto stanovovány zaměstnavatelem jen účelově pro daný případ, nikoliv pro výkon práce (rozvrh může být i jen fiktivní). Nové omezení je třeba respektovat i v tomto případě. 10. Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy (nový text oddílu 10 zcela nahrazuje dosavadní text na s ) Průměrný výdělek, který se používá pro účely náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě není totožný s průměrným výdělkem používaným pro jiné pracovněprávní účely, například pro náhradu mzdy při jiných překážkách v práci nebo při dovolené, ačkoliv z takto zjištěného průměrného výdělku vychází. Zákon v 192 odst. 2 ZP ve znění novely provedené zákonem č. 365/2011 Sb. stanoví, že se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského pojištění, přičemž zákon dále uvádí některá pravidla pro tuto úpravu průměrného výdělku. Průměrný výdělek podle zákoníku práce ( 356 odst. 1) se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek (ten se v případě potřeby, avšak pro jiné účely, přepočítává na průměrný měsíční výdělek). Přitom právní úprava zjišťování průměrného výdělku uvedená v 351 ZP a následujících je i napříště kogentní a nelze se od ní odchýlit. Redukovat je proto nutné průměrný hodinový výdělek, a to způsobem vycházejícím z právní úpravy denního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění. ZP k tomu v 192 odst. 2 stanoví, že se pro účely této úpravy příslušná redukční hranice, stanovená pro účely nemocenského pojištění, vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Koeficient 0,175 vyjadřuje poměr kalendářních dnů a obvyklých pracovních dnů v týdnu (7:5) dále dělený standardním počtem pracovních hodin ve směně (8), tj. 7:5:8. Jestliže zaměstnanec pracuje u téhož zaměstnavatele ve více pracovněprávních vztazích, z nichž je účasten nemocenského pojištění, vzniká mu nárok na náhradu mzdy z každého tohoto vztahu samostatně (je-li uznán práce neschopným ve všech těchto zaměstnáních). Průměrný výdělek je proto rovněž nutné zjišťovat pro každý z těchto vztahů odděleně ( 355 odst. 2 ZP), což platí i pro redukci průměrného výdělku. To se vztahuje i na případy jiných pracovních vztahů, než jsou vztahy pracovněprávní. Pro další úpravu se tedy použije průměrný hodinový výdělek (PHV) zjištěný obecně pro pracovněprávní účely z hrubé mzdy zúčtované k výplatě a z odpracované doby v rozhodném období, tj. zásadně (s výjimkou zejména u konta pracovní doby) v předchozím kalendářním čtvrtletí. Jestliže zaměstnanec v tomto období neodpracoval alespoň 21 dnů, je průměrný výdělek zjišťován jako výdělek pravděpodobný. Výchozí PHV pro redukci je tedy ten průměrný výdělek, který je u zaměstnance zjištěn pro všechny účely, kdy musí být

4 používán. Zasahuje-li doba prvních 21 dnů DPN (karantény) do dvou rozhodných období kalendářních čtvrtletí bude pro náhradu mzdy použit PHV platný v každém z těchto rozhodných období vždy pro příslušnou část pracovních dnů (směn), respektive hodin připadajících na každé z těchto rozhodných období. Příklad č. 34: Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti od 25. března do 3. dubna. Za pracovní dny připadající na březen (od 4. dne, resp. 25. hodiny) mu bude náhrada mzdy vypočtena z redukovaného PHV, zjištěného z IV. čtvrtletí předchozího roku a za pracovní dny připadající na duben bude náhrada mzdy vypočtena z redukovaného PHV zjištěného z 1. čtvrtletí. Jestliže ale období prvních 21 dnů DPN nebo karantény přecházelo z roku 2011 do roku 2012, bylo navíc nutné pro pracovní dny, resp. případně placený svátek 1. ledna 2012, použít pro redukci PHV již nové redukční hranice platné pro rok Redukční hranice pro nemocenské pojištění Pro úpravu průměrného výdělku (PV) se používají redukční hranice stanovené pro účely nemocenského pojištění ( 21 a 22 ZNP). Redukční hranice jsou vypočítávány pro každý kalendářní rok, přičemž první redukční hranice tvoří 1/30 součinu všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2012 jde o vyměřovací základ za rok 2010) a přepočítacího koeficientu, rovněž stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění ( 17 zákona č. 155/1995 Sb.). Platí tedy vzorec: 1RH (NP) = VVZ x PK : 30, přičemž 1 RH (NP) = 1. redukční hranice pro nemocenské pojištění VVZ = všeobecný vyměřovací základ PK = přepočítací koeficient Tyto hodnoty byly pro rok 2012 stanoveny vyhláškou č. 286/2011 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2012 činí Kč (v roce 2011 to je Kč) a přepočítací koeficient 1,0249 (v roce 2011 to je 1,0269). Redukční hranice se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

5 První redukční hranice (RH) pro účely nemocenského pojištění v roce 2012 činí po zaokrouhlení 838 Kč (denně). Druhá RH činí 1,5 násobek částky první RH před zaokrouhlením = Kč (po zaokrouhlení). Třetí RH činí trojnásobek částky první RH před zaokrouhlením = Kč (po zaokrouhlení) Redukční hranice pro náhradu mzdy Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění se vztahují k dennímu vyměřovacímu základu. Redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku z nich musí být odvozeny převodem na hodinu. Jak již bylo uvedeno, pro účely náhrady mzdy (NM) se proto násobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru: První RH pro NM tak v roce 2012 činí 838 x 0,175 = 146,65 Kč, přičemž zaokrouhlení nebylo třeba (v roce 2011 to je 144,38 Kč). Druhá RH pro NM činí x 0,175 = 219,975 Kč, tj. po zaokrouhlení 219,98 Kč (v roce ,48 Kč). Třetí RH pro NM činí x 0,175 = 439,95 Kč, přičemž zaokrouhlení nebylo třeba (v roce ,95 Kč). Jde tedy o redukční hranice hodinové. Pro porovnání důsledků redukce na příjem zaměstnanců v různých příjmových skupinách lze konstatovat, že jednotlivých redukčních hranic dosahují zaměstnanci s dále uvedenou měsíční mzdou (platem). Za tím účelem lze vynásobit hodinové redukční hranice koeficientem 173,92, který je pro 40hodinovou obecnou délku týdenní pracovní doby používán k přepočtu průměrného hodinového výdělku na průměrný měsíční výdělek podle 356 odst. 2 ZP: 1. RH představuje mzdu Kč/měsíčně, což je o více než Kč nad průměrnou mzdou v ČR. 2. RH Kč/měsíčně (vyšší střední příjmová kategorie). 3. RH Kč/měsíčně (vyšší příjmová kategorie). Je zjevné, že čím vyšší je mzda zaměstnance, tím více se jej redukce dotýká Postup redukce Tento postup je dán v 21 odst. 1 ZNP. Až do částky první redukční hranice se započítává z průměrného hodinového výdělku zaměstnance částka ve výši 90 %. Z částky nad první RH do druhé RH se počítá 60 % PHV, z částky nad druhou RH do třetí RH se počítá 30 % PHV a k částce PHV nad třetí RH se nepřihlíží. Jde o redukční hranice pro náhradu mzdy (hodinové). Tímto postupem budou v roce 2012 činit maximální částky redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV) v jednotlivých pásmech redukčních hranic: do 1. RH bude započítáno: 146,65 x 0,9 = 131,985, tj. po zaokrouhlení 131,99 Kč nad 1. RH do 2. RH: 219,98 146,65 = 73,33 x 0,6 = 44 Kč nad 2. RH do 3. RH: 439,95 219,98 = 219,97 x 0,3 = 65,991, tj. po zaokrouhlení

6 66 Kč. V součtu z 1. a 2. RH činí redukovaný PV 175,99 Kč, v součtu z 1. až 3. RH činí 241,99 Kč. Jestliže neredukovaný PHV zaměstnance dosáhne 1. RH, bude mu započítáno pro RPHV 131,99 Kč (v r ,95 Kč), 2. RH, bude mu započítáno pro RPHV 131, = 175,99 Kč (v r ,21 Kč), 3. RH, bude mu započítáno pro RPHV 131, = 241,99 Kč (v r ,16 Kč). Výsledné částky je třeba podle názoru autora vyjádřit v korunách a v haléřích, neboť průměrný výdělek (a to i redukovaný) se vyjadřuje v zákonné měně. Neměl by proto být ani uváděn na více míst necelých čísel, než na dvě, ani dále zaokrouhlován. To vyplývá ze skutečnosti, že právní úprava průměrného výdělku ( 351 až 362 ZP) je kogentní a není možné se od ní odchylovat. I když pravidlo, uvedené v předminulé větě, zákon výslovně neobsahuje, vyplývá z něj. Při zaokrouhlování na celé haléře (žádný právní předpis přesný postup nestanoví) lze doporučit zaokrouhlení nahoru, které je pro mzdové účely obvyklé. Jestliže by ale v jednotlivých RH šlo o mezivýpočet, lze na haléře zaokrouhlit až výpočet celkový. Například při PHV 161,57 Kč by z částky 14,92 Kč nad 1. RH (161,57 146,55) bylo započítáno 8,952 (14,92 x 0,6), k tomu + 131,985 z 1. RH, což činí v součtu 140,937, po zaokrouhlení 140,94 Kč. Při zaokrouhlení každé dílčí položky, tj. částek 131,985 a 8,952 na haléře nahoru by v tomto příkladu byl výsledek 140,95 Kč. Šlo by však o bezvýznamný rozdíl 1 haléře. Příklad č. 35: Průměrný výdělek zaměstnance činí 460,24 Kč. Do první RH bude započteno 131,99 Kč. Nad první do druhé RH bude započteno 44 Kč. Nad druhou do třetí RH bude započteno 66 Kč. Z částky nad třetí RH, tj. z částky 20,29 Kč ( 460,24-439,95) nebude započítáno nic. Průměrný hodinový redukovaný výdělek (RPHV) tak činí 241,99 Kč (v roce 2011 to bylo 238,16 Kč). V tomto příkladu jsou dílčí položky zaokrouhleny. Příklad č. 36: Průměrný výdělek zaměstnance činí 155,05 Kč. Tento PHV přesahuje první RH, avšak nedosahuje hodnoty druhé RH. Do první RH bude započteno 131,99 Kč. Z částky nad první RH bude započteno 5,04 Kč (155,05 146,65 x 0,6). Průměrný hodinový redukovaný výdělek tak činí 137,03 Kč (131,99 + 5,04). Pokud by se mezivýpočty nezaokrouhlovaly na haléře, vyšlo by rovněž 137,03 Kč (131, ,04 = 137,025, poté zaokrouhlení na haléře nahoru). 11. Hodinová výše náhrady mzdy (nový text oddílu 11 zcela nahrazuje dosavadní text na s. 76) Při plném dosažení jednotlivých redukčních hranic bude v roce 2012 náhrada mzdy od

7 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti, respektive od její 25. hodiny a od 1. pracovního dne karantény činit 60 % RPHV, tj.: z 1. RH 131,99 Kč x 0,6, tj. 79,20 Kč (po zaokrouhlení) z 2. RH 175,99 Kč x 0,6, tj. 105,60 Kč (po zaokrouhlení) z 3. RH 241,99 Kč x 0,6, tj. 145,20 Kč (po zaokrouhlení) Příklad č. 37: Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši Kč měsíčně, jeho průměrný hodinový výdělek (při 40hodinové týdenní pracovní době) činí 230 Kč, což přesahuje 2. RH. Nad 2. RH bude započítáno 3,01 Kč [( ,98) x 0,3]. Redukce PV: 175,99 + 3,01 = 179 Kč (RPHV). Náhrada mzdy od 4. pracovního dne, resp. 25. hodiny (u karantény od 1. dne) činí za hodinu 107,40 Kč (179 x 0,6). Stejně jako není správné zaokrouhlovat průměrný hodinový redukovaný výdělek, s výjimkou zaokrouhlení na celé haléře, nemělo by docházet ani k zaokrouhlování náhrady mzdy připadající na jednu hodinu. Jelikož je uváděna v zákonné měně, vyjadřuje se v korunách a haléřích. To je třeba vztáhnout již na hodinovou hodnotu náhrady mzdy. Náhradu mzdy lze na celé koruny zaokrouhlovat výlučně až v rámci zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc. Podle ustanovení 142 odst. 2 ZP se mzda nebo plat zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. Pro poskytování náhrady mzdy a poskytování odměny z dohody o pracovní činnosti (a tím i náhrady této odměny) a odměny za pracovní pohotovost platí ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy a platu obdobně, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli jinak ( 144 ZP). Dané ustanovení umožňuje - není-li mezi účastníky dohodnuto nic jiného trojí postup. Jednak je možné zaokrouhlit samostatně mzdu či plat a náhrady mzdy (a to zvlášť za DPN či karanténu, za jiné případy překážek v práci a za dovolenou), jakož i odměnu za pracovní pohotovost, nebo zaokrouhlit jednak mzdu a jednak náhrady mzdy v souhrnu nebo dokonce zaokrouhlit až celkovou výslednou mzdu se započtením náhrad mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 18.a) Výpovědní důvod při porušení režimu práce neschopného pojištěnce (vložení nového pododdílu na s. 90 za nadpisem) Jestliže zaměstnavatel zjistí, že práce neschopný zaměstnanec porušil povinnosti dočasně práce neschopného pojištěnce v období prvních 21 kalendářních dnů DPN, je oprávněn takovému zaměstnanci se zřetelem na závažnost tohoto porušení snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy. Novela zákoníku práce ale dává zaměstnavateli novou možnost k postihu takového jednání, a to případnou výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Podle nového ustanovení 52 písm. h) ZP je zaměstnavatel oprávněn tuto možnost využít, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v 301a ZP. Toto nově doplněné ustanovení vymezuje pro daný účel uvedenou jinou povinnost shodným způsobem, jak je vymezena v ustanovení 192 odst. 6 ZP tam pro účely oprávnění zaměstnavatele kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Jde o povinnost zdržovat se v době DPN v místě

8 pobytu, uvedeném lékaři a dodržovat dobu a rozsah lékařem povolených vycházek. Zaměstnavatel se však nemůže zabývat léčebným režimem zaměstnance. Jestliže by zaměstnanec porušil tyto povinnosti zvlášť hrubým způsobem, a to v době prvních 21 kalendářních dnů DPN, může zaměstnavatel rozhodnout, zda zaměstnanci dá výpověď nebo mu sníží či neposkytne náhradu mzdy. Jestliže se rozhodne dát výpověď, není ale oprávněn za totéž porušení režimu náhradu mzdy zaměstnanci snížit nebo neposkytnout (tento zákaz obsahuje novelizované ustanovení 192 odst. 5 ZP). Nelze ale vyloučit, že ve stejném období prvních 21 dnů DPN zaměstnanec nejprve poruší svoji povinnost, avšak nikoliv zvlášť hrubým způsobem, za což mu bude snížena či odejmuta náhrada mzdy, a za několik dnů se dopustí jiného jednání, které bude zaměstnavatelem kvalifikováno jako zvlášť hrubé porušení a zaměstnanci bude dána výpověď. Výpověď může zaměstnavatel zaměstnanci dát jen ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o porušení režimu zaměstnancem dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl. Stane-li se v průběhu 1 měsíce toto jednání zaměstnance předmětem šetření jiného orgánu (zejména příslušné správy sociálního zabezpečení nebo Policie ČR), může dát zaměstnavatel výpověď ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se dověděl o výsledku tohoto šetření ( 57 ZP). Zaměstnavatel však není oprávněn z uvedeného důvodu se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr. Podmínky takového skončení pracovního poměru tak jsou přísnější, než je tomu při zvlášť hrubém porušení pracovních povinností zaměstnance ( pracovní kázně ). To se týká jak nemožnosti okamžitě zrušit pracovní poměr, tak i skutečnosti, že z důvodu porušení režimu je možné dát výpověď pouze při jeho zvlášť hrubém porušení (nikoliv tedy porušení jen závažném či méně závažném). Rovněž subjektivní lhůta pro dání výpovědi není v délce 2 měsíců, jak je tomu při porušení pracovní kázně, ale jen 1 měsíc. V této lhůtě musí zaměstnavatel zaměstnanci výpověď i doručit. Změnou ustanovení 54 písm. d) ZP je pro účel této výpovědi vyloučen zákaz výpovědi, což má význam zejména, jestliže by DPN zaměstnance dále pokračovala. Zaměstnavatel tak může dát výpověď i v této době, avšak s výjimkou těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnance nebo zaměstnankyně čerpající rodičovskou dovolenou. Posouzení, kdy se porušení režimu při DPN zaměstnanec dopustil zvlášť hrubým způsobem, je třeba ponechat soudní judikatuře. Lze však očekávat, že přístup soudů bude obdobný, jako je tomu při porušení pracovní kázně. Nepůjde tedy o případy, kdy si zaměstnanec šel nakoupit potraviny, ačkoliv neměl vycházky, ale o mimořádně závadné jednání, jako je tomu například při zneužití pracovní neschopnosti k takovým aktivitám, jako je podnikání (tzv. melouchy) či rekreace. Je třeba si uvědomit, že takové jednání poškozuje zaměstnavatele, který zaměstnanci poskytuje náhradu mzdy. Bezpochyby nelze za zvlášť hrubé porušení režimu považovat pouhé nezastižení nemocného zaměstnance při kontrole není ale možné vyloučit, že mnohočetné nezastižení v místě pobytu (např. po dobu 1 týdne) při opakovaných kontrolách by mohlo být vnímáno jako porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Jestliže byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem s uchazečem o zaměstnání skončen pracovněprávní vztah (v praxi půjde jen o pracovní poměr) z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle 301a ZP zvlášť hrubým způsobem, uchazeč o zaměstnání nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti a to na základě ustanovení 39 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 367/2011 Sb.). Za tím účelem je zaměstnavatel povinen údaj o tomto důvodu skončení pracovněprávního vztahu uvést v potvrzení pro Úřad práce, vydávaném na žádost zaměstnance podle ustanovení 313 odst. 2 ZP.

9 25. Neomluvená absence a náhrada mzdy při DPN (nový text oddílu 25 na s , který se zcela nahrazuje) Novelou zákoníku práce bylo zrušeno jeho dosavadní ustanovení 206 odst. 3, podle něhož zaměstnanci nepříslušela náhrada mzdy nebo platu, mimo jiné jestliže neomluveně zameškal převážnou část směny v kalendářním měsíci, kdy mu bylo poskytnuto pracovní volno, tj. při překážce v práci na jeho straně. Ustanovení bylo považováno za nepotřebné, neboť mezi takovými překážkami v práci a neomluvenou absencí nebyla žádná spojitost. Tím byl překonán i dosavadní nejednotný výklad v záležitosti, zda se to vztahuje i na náhradu mzdy při DPN či nikoliv. 29a. Nové sankce zaměstnancům podle ZNP (vložení nového oddílu 29a na s. 108 in fine) Orgán nemocenského pojištění (OSSZ či PSSZ) může dočasně práce neschopným pojištěncům za přestupky uložit pokutu, a to až do částky 20 tisíc Kč. Z těch porušení zákona, která zajímají i zaměstnavatele se to do konce roku 2011 týkalo podle 128 odst. 2 písm. a) ZNP případu, kdy došlo k porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o jeho povinnost zdržovat se v uvedeném místě pobytu, závažným způsobem (a to i v období prvních 21 kalendářních dnů DPN). Podle ustanovení 129 ZNP se to dále týkalo případu, kdy zaměstnanec nesdělil nebo nedoložil zaměstnavateli údaje potřebné k vedení evidence o zaměstnancích podle 95 ZNP a údaje o sjednané době zaměstnání na dobu pracovního volna v prvním zaměstnání nebo na dobu dovolené v jiném zaměstnání. Tyto skutkové podstaty přestupků v zákoně zůstávají, avšak novelou ZNP, provedenou zákonem č. 470/2011 Sb., byly [v ustanovení 129 odst. 1 doplněnými písmeny c) a d)] rozšířeny o případy, kdy zaměstnanec: neoznámí zaměstnavateli předem změnu místa pobytu v době prvních 21 dnů DPN ( 56 odst. 3 ZNP) a (nebo) v rozporu s 64 odst. 1 písm. p) ZNP nepředá zaměstnavateli neprodleně rozhodnutí o vzniku DPN, rozhodnutí o ukončení DPN nebo rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Uvedené změny mají pro zaměstnavatele zásadní význam. 31. Náhrada za ztrátu na výdělku v době DPN (vysvětlující doplnění k textu oddílu 31, s ) UPOZORNĚNÍ: Novela ZNP, provedená zákonem č. 470/2011 Sb. s účinností od , zásadně změnila postup uvedený v oddílu 31. Podle novelizovaného ustanovení 84 odst. 2 ZNP a do něj doplněného nového písmene u) okresní správy sociálního zabezpečení vystavují na žádost zaměstnavatele pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku poskytované z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání písemné potvrzení o plné výši nemocenského. Zaměstnavatel je tak oprávněn sám požádat OSSZ (PSSZ) o potvrzení tohoto údaje pro odškodnění ztráty na výdělku z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání v době od 22. dne DPN do jejího ukončení, aniž by byl nutný na žádosti též podpis (souhlas) nemocného zaměstnance.

10 33. Srážky z dávek nemocenského pojištění (vysvětlující doplnění k textu oddílu 33, s ) Výklad uvedený v oddílu 33 zůstává (dočasně) aktuální, avšak s tím, že od nastaly novelou ZNP, povedenou zákonem č. 470/2011 Sb. následující změny: 1) Změnou ustanovení 50 ZNP byl rozšířen okruh případů, pro které je možné uzavřít dohodu o srážkách z dávek nemocenského pojištění též o dohody mezi věřitelem a dlužníkem k uspokojení pohledávky dlužného výživného v rámci vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí (tu stanoví 85 až 87 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině). Za dohody o srážkách z dávek nemocenského pojištění je třeba považovat i dohody o srážkách ze mzdy. Jde však jen o dohody ke splnění vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem nebo dětí vůči rodičům, nikoliv ve vztahu k jiným příbuzným. Pojem dlužné výživné je pro tento účel nutné chápat v tom smyslu, že jde o výživné, k jehož pravidelnému placení se dlužník dohodou zavázal. Nejde tedy o dlužné výživné ve smyslu ustanovení 280 odst. 2 občanského soudního řádu ZNP má na mysli jak běžné, tak i dlužné výživné ve smyslu OSŘ. Mzdová účtárna tak nově musí předat příslušné OSSZ (PSSZ) se žádostí o poskytnutí dávky též kopii dohody o srážkách ze mzdy. 2) Doplněním 110 odst. 2 ZNP bylo pro účely způsobu výplaty dávek nemocenského pojištění stanoveno, že pokud se provádí výkon rozhodnutí srážkami z nemocenského, vyplácí se nemocenské zásadně za celý kalendářní měsíc (popřípadě za jeho část, trvá-li nárok na nemocenské jen po část měsíce). Jde o modifikaci pravidla, že se nemocenské vyplácí za období, za které bylo osvědčeno splnění podmínek pro nárok na dávku (bez ohledu na kalendářní měsíce). 3) Doplněním 116 odst. 5 ZNP o nové písmeno d) je uloženo orgánu nemocenského pojištění sdělit zaměstnavateli bez žádosti údaje potřebné pro provádění výkonu rozhodnutí formou srážek ze mzdy, a to do 8 dnů ode dne, kdy OSSZ (PSSZ) tyto údaje zjistila. Ta uvedené údaje sděluje jen tehdy, pokud sama provádí výkon rozhodnutí srážkou z dávek. 4) Novelou občanského soudního řádu, provedenou rovněž zákonem č. 470/2011 Sb. byly z okruhu příjmů, z nichž se provádějí srážky ( 299 OSŘ), vypuštěny ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství. Orgány nemocenského pojištění tak srážky provádějí jen z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. V Parlamentu ČR je v současné době (únor 2012) projednávána novela občanského soudního řádu a ZNP, která má stanovit přesná pravidla pro styk zaměstnavatele a OSSZ (PSSZ) při provádění srážek ze mzdy. Tento zákon nařídí přímý styk zaměstnavatele a orgánu nemocenského pojištění a naopak, a to aniž by bylo nutné, aby byl orgán nemocenského pojištění nucen vyžádat si od soudu, soudního exekutora nebo příslušného správního úřadu jejich exekuční rozhodnutí. Rovněž potvrzování údajů o provádění srážek mezi zaměstnavatelem a orgánem nemocenského pojištění bude přímé tak, jak je tomu mezi zaměstnavateli navzájem. Nabytí účinnosti zákona lze očekávat v průběhu roku 2012 s tím, že v jeho důsledku přestane být dosavadní obsah oddílu 33 a metodický pokyn ČSSZ v něm popsaný aktuální. 2 2 Podle potřeby bude za tím účelem provedena další aktualizace.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část

Správa sociálního zabezpečení. Nemocenské pojištění druhá část Správa sociálního zabezpečení Nemocenské pojištění druhá část Ostatní dávky nemocenského pojištění ošetřovné peněžitá pomoc v mateřství vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Ošetřovné základní

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Opálky. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Miroslava Opálky. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 788 Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01. Věc: Účinnost od: Strana: Ustanovení příkazu je uvedeno na následujících stranách.

PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01. Věc: Účinnost od: Strana: Ustanovení příkazu je uvedeno na následujících stranách. Č S A D H a v í ř o v a. s. Č S A D K a r v i n á a. s. Č S A D F r ý d e k - M í s t e k a. s. Druh dokumentu: Číslo dokumentu: PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01 Věc: Účinnost od: Strana: NÁHRADA

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU OBSLUHA MZDY A PLATU JUDr. Bořivoj Šubrt 2. vydání (březen 2016) 1. aktualizace k 1. 1. 2017 str. 52 až 54 K výkladu v oddílech 1.4.5 Minimální mzda a 1.4.6 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň se doplňuje

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k 1. 9. 2015 Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008 Účetnictví, daně a právo v praxi 12.1 Změny v nemocenském pojištění od roku 2008 Pro rok 2008 mají v oblasti nemocenského pojištění zásadní význam změny, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 13 Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Příloha III. N á v r h

Příloha III. N á v r h Příloha III N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

3 PŘEKÁŽKY V PRÁCI A PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK

3 PŘEKÁŽKY V PRÁCI A PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK 3 PŘEKÁŽKY V PRÁCI A PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK V této kapitole si uvedeme informace o překážkách v práci a možnostech jejich placení, o základních principech výpočtu průměrného výdělku a utřídíme si nejrůznější

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto:

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto: Bořivoj ŠUBRT EXEKUČNÍ A OSTATNÍ SRÁŽKY ZE MZDY A Z JINÝCH PŘÍJMŮ PRO ROKY 2013 A 2014 AKTUALIZACE VÝPOČTŮ PRO ROK 2014 V PODKAPITOLE 9.2 Nezabavitelná částka: Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění

364/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o nemocenském pojištění 364/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

8 Nemocenské pojištění

8 Nemocenské pojištění 8 Nemocenské pojištění 8.1 Přehled dávek Druh dávky Popis dávky při dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karanténě od 15. kalendářního dne (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 to bylo od 22. kalendářního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 315 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

Znalosti mzdové problematiky při tvorbě kolektivních smluv 22.5. 2010

Znalosti mzdové problematiky při tvorbě kolektivních smluv 22.5. 2010 Znalosti mzdové problematiky při tvorbě kolektivních smluv 22.5. 2010 Osnova Odměňování v podnikatelské sféře Mzda v pracovně právní legislativě Podnikový mzdový systém Mzda v pracovně právní legislativě

Více

Výkonná rada, dne

Výkonná rada, dne DOSIA Výkonná rada, dne 08.03.2011 Výběr ze Sbírky zákonů 2010 28. Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

6 SRÁŽKY Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ zastupitelstva územních samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově, z dávek nemocenského pojištění (z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství), z důchodů

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

60/2003 Sb. ze dne 24. února 2003

60/2003 Sb. ze dne 24. února 2003 60/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. února 2003 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na

Více

Zákoník práce v roce 2012

Zákoník práce v roce 2012 Předsedům VZO Zákoník práce v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, zákoník práce je jedním ze zákonů, který dopadá téměř na všechny obyvatele v aktivním věku. Od nového roku začne platit rozsáhlá

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více