Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management"

Transkript

1

2

3

4 Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Technická univerzita Liberec Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové JUDr. Martin Maisner kanceláø ROWAN LEGAL Doc. Ing. Karol Matiaško, CSc. Žilinská univerzita v Žilinì Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. MFF UK v Praze Doc. Ing. Jan Pour, CSc. VŠE v Praze Doc. Ing. Karel Richta, CSc. FEL ÈVUT v Praze Doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D. UTB ve Zlínì Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Èeská zemìdìlská univerzita v Praze Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2009 Vydala Grada Publishing, a.s., U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: , jako svou publikaci Odborná recenze: Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc. Ing. Václav Derfler Odpovìdná redaktorka Bc. Kamila Nováková Sazba Milan Vokál Poèet stran 208 První vydání, Praha 2009 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Tato kniha vznikla za podpory grantù GA 201/08/0663 a GA 402/08/0529. ISBN

5 Obsah O autorce...8 Úvod...9 Èást I: Základní orientace v oblasti správy podnikového obsahu 1 Historie správy podnikového obsahu Vysvìtlení pojmu správa podnikového obsahu Historie vývoje ECM Problémy související s ECM Správa podnikového obsahu z hlediska architektury Komponentový pøístup k ECM Architektura produktù ECM Zaèlenìní ECM do aplikaèní architektury Životní cyklus podnikového obsahu Komponenty ECM Digitalizace dokumentù (Imaging) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Vytìžování dat (Data Capture) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Systém pro správu dokumentù (Document Management System) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Správa záznamù (Records Management) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Správa elektronické pošty ( Management) Úèel komponenty

6 3.5.2 Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Archivace (Archiving) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Automatizace procesù (Workflow) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Spisová služba Týmová spolupráce (Groupware) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Správa webového obsahu (Web Content Management) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Správa znalostí (Knowledge Management) Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management) Èást II: Pøístupy k ECM z hlediska legislativy, standardù a øízení 4 Legislativní aspekty ECM Zahranièní legislativa Legislativa Èeské republiky Standardy vztahující se k ECM Standardy vztahující se ke kvalitì øízení a služeb Normy øady ISO Norma ISO Standardy vztahující se ke správì záznamù a dokumentù Normy ISO a ISO Dublin Core DoD MoReq Standardy vztahující se k digitální archivaci dokumentù Referenèní model OAIS Formát souborù PDF Standardy vztahující se k modelování a automatizaci procesù Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

7 6 Øízení ECM Strategické øízení ECM Strategie digitalizace listinných dokumentù Strategie zavedení správy záznamù Služby ECM Nabídka služeb Výbìr služeb Projekty ECM Aspekty výbìru ECM øešení Rizika implementace Mìøení efektivnosti ECM Èást III: Souèasnost a budoucnost ECM 7 Nabídka produktù a služeb ECM Svìtový trh Nabídka produktù na èeském trhu Nabídka služeb na èeském trhu Nabídka open source produktù Trendy v oblasti ECM Integrace strukturovaných a nestrukturovaných dat Web 2.0 a Enterprise SOA Závìr Shrnutí/Summary Pøíloha 1 Komponenty ECM Pøíloha 2 Architektura ECM formou služeb Seznam zkratek Seznam literatury Rejstøík

8 A O autorce Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde dodnes pùsobí na katedøe informaèních technologií jako odborná asistentka. Zároveò je externí lektorkou na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Ve své vìdecké i pedagogické èinnosti se zamìøuje na analýzu a návrh informaèních systémù a na oblast správy podnikového obsahu. V rámci spolupráce s firmou ITG, s.r.o., se vìnuje konzultaèní èinnosti pro prùmyslové a obchodní podniky a úøady státní správy. 8 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

9 Ú Úvod Vážený ètenáøi, držíte v ruce knihu, jejíž název Efektivní správa dokumentù zamìøuje vaši pozornost na dokumenty. Zábìr knihy je však mnohem širší. Jejím cílem je poradit a pomoci pøi øešení problémù souvisejících nejenom s dokumenty, ale i s y, faxy, weby, archivy a øadou dalších zdrojù informací, které jsou souhrnnì oznaèovány termínem podnikový obsah, což vyjadøuje podtitul knihy Co nabízí Enterprise Content Management. Mít pøehled o všech informaèních zdrojích a efektivnì je využívat není pøi souèasné explozi elektronických informací jednoduché. Aèkoliv jsou organizace vybaveny kvalitními informaèními systémy, prùzkumy ukazují, že ve využití informaèních technologií pro zpracování, publikování a vytìžování informací z podnikových informaèních zdrojù má øada z nich znaèné rezervy. ÈÁST II. LEGISLATIVA STANDARDY ØÍZENÍ ÈÁST III. Správa podnikového obsahu Enterprise Content Management TRH PRODUKTÙ A SLUŽEB TRENDY HISTORIE ARCHITEKTURA KOMPONENTY Obr. 0.1 Celková struktura knihy ÈÁST I. Úvod 9

10 Ú Cílem knihy je popularizovat problematiku správy podnikového obsahu, pøiblížit ji široké veøejnosti a souèasnì publikovat nejnovìjší poznatky z této oblasti. Je psána tak, aby jí rozumìli i ti ètenáøi, kteøí se bìžnì informaèními technologiemi nezabývají, ale kteøí se zajímají o jejich využití pro zlepšení celkové výkonnosti organizace. Kniha je rozdìlena do tøí èástí (viz obr. 0.1). První èást ètenáøe seznamuje s vlastní podstatou správy podnikového obsahu. Vychází z historického vývoje této oblasti, zabývá se složitostí její architektury a podrobnì se vìnuje charakteristice jejích jednotlivých komponent. Druhá èást obsahuje kapitoly, které pøistupují ke správì podnikového obsahu ze tøí úhlù pohledu legislativy, standardù a øízení. Tøetí èást se zabývá souèasností a budoucností správy podnikového obsahu, poskytuje pøehled o trhu produktù a služeb a trendy, které tento trh ovlivòují. Pro rychlou orientaci a zpøehlednìní textu jsou v knize použity piktogramy s následujícím významem: Cíl kapitoly. Definice termínu. (Pokud není uvedeno jinak, jedná se o definice formulované autorkou.) Pøíklady z praxe, doplòující informace, pøípadové studie. Shrnutí a závìry, které z kapitoly nebo její èásti vyplývají. Kniha je urèena pøedevším manažerùm a vedoucím pracovníkùm organizací jakéhokoliv zamìøení a velikosti, ale také pøedstavitelùm orgánù veøejné správy. Osvìtluje problematiku správy podnikového obsahu a možnosti, jak lze prostøednictvím informaèních technologií práci s informaèními zdroji zefektivnit. Je podporou pro dodavatele produktù, poskytovatele služeb a konzultanty, kteøí se tematikou správy podnikového obsahu zabývají. V neposlední øadì je urèena studentùm informatických oborù, kteøí chtìjí být vybaveni aktuálními znalostmi z této oblasti. Kniha byla zpracována jako souèást výstupù grantových projektù: Inovace informaèních systémù podporující konkurenceschopnost podnikù registrovaného u Grantové agentury Èeské republiky pod evidenèním èíslem GA 201/08/0663 a Modelování podnikových procesù registrovaného u GAÈR pod evidenèním èíslem GA 402/08/0529. Velice ráda bych touto cestou podìkovala za cenné rady, pøipomínky a námìty, které mi poskytli jak recenzenti knihy prof. Ing. Jan Dohnal, CSc., a Ing. Václav Derfler, tak moji kolegové prof. Ing. Jiøí Voøíšek, CSc., a doc. Ing. Jan Pour, CSc. 10 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

11 I ÈÁST I: ZÁKLADNÍ ORIENTACE V OBLASTI SPRÁVY PODNIKOVÉHO OBSAHU Správa podnikového obsahu Enterprise Content Management HISTORIE ARCHITEKTURA KOMPONENTY ÈÁST I. 11

12 1 1 Historie správy podnikového obsahu Dynamický vývoj v oblasti informaèních a komunikaèních technologií umožnil, aby prostøednictvím výpoèetní techniky bylo produkováno a distribuováno prakticky nepøeberné množství informací. Rùst kvantity informací se však stává natolik neúnosný, že vyžaduje, aby se zmìnila kvalita jejich zpracování. Vyšší kvalitu zpracování informací mohou poskytnout aplikace pro správu podnikového obsahu a zmìny souvisejících podnikových procesù. 1.1 Vysvìtlení pojmu správa podnikového obsahu Termín Enterprise Content Management (ECM) zavedla a vymezila spoleènost AIIM (The Association for Information and Image Management), která je celosvìtovì uznávanou autoritou v této oblasti. První definice byla publikována v roce 2001, od té doby byla sice nìkolikrát upravena, ale její podstata zùstává stále stejná. 1 Správa podnikového obsahu jsou strategie, metody a nástroje sloužící k získání, øízení, uložení, zachování a doruèení obsahu a dokumentù vztahujících se k procesùm organizace. ECM nástroje a strategie umožòují øízení nestrukturovaných informací organizace všude, kde tyto informace existují. Èeský pøeklad názvu Enterprise Content Management na správa podnikového obsahu možná nezní pøíliš líbivì, ale je tøeba respektovat, že je u nás již bìžnì užíván a že vystihuje podstatu anglického originálu. Jednotlivá slova v termínu je možné interpretovat takto: Management / správa apeluje na øízení, evokuje snahu mít pod kontrolou, efektivnì využívat, Enterprise / podnikový zdùrazòuje celosystémový charakter øešení, Content / obsah zahrnuje všechny informaèní zdroje, které se v organizaci nacházejí, bez ohledu na jejich formu (elektronickou, listinnou) a formát (text, obraz, zvuk apod.). Nabízí se otázka, proè nenahradit slovo obsah, které je v tomto kontextu nezvykle použito, bìžnìjším slovem dokument. Je pravda, že zákon o archivnictví vymezuje dokument [Zákon, 499/2004, 2 bod d)] jako každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobì 1 Oficiální definice je uvedena na stránkách spoleènosti AIIM: [cit ] 12 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

13 1 analogové èi digitální, který vznikl z èinnosti pùvodce, ale málokomu se pøi vyslovení tohoto slova asociativnì vybaví nìco jiného než svazek papírù èi text napsaný v textovém editoru a uložený ve formì souboru. Ani pro zvuková èi obrazová data se termín dokument bìžnì neužívá. Vzhledem k tìmto zažitým podvìdomým asociacím by slovo dokument bylo velice omezující. Slovo obsah, které je v tomto kontextu použito, pokrývá informaèní vlastnictví, jež organizace má. Je to slovo obecnìjšího charakteru, které zdùrazòuje dùležitost informací, nikoliv jejich formu. Z hlediska poèítaèového zpracování je rozhodující, zda jsou informace dostupné v listinné èi elektronické formì. S èím si odedávna umí výpoèetní technika dobøe poradit, jsou informace, které mají strukturu. Informace je vytváøena daty a významem, který je tìmto datùm pøiøazen. Napø. nikomu nic neøekne èíslo 1990, když se zároveò nedozví, že je to popisné èíslo domu, telefonní linka èi rok narození dcery. Pøi hovoru nebo v textu je význam dat dán kontextem, ve kterém jsou data sdìlena (napø. Zavolej mi na linku ). Pøi poèítaèovém zpracování je význam dat dán strukturou, do které jsou data uložena a která je popsána. Tato data jsou oznaèována jako strukturovaná a jejich poèítaèové zpracování je podporováno širokou škálou aplikací. V organizacích se však nachází ještì vìtší množství informací ostatních, tj. tak zvanì nestrukturovaných. 2 Nìkteré jsou v elektronické formì (napø. texty, tabulky, prezentace, obrázky, fotografie) a jiné pouze na papíøe. Správa podnikového obsahu se zamìøuje právì na tyto informace, které jsou, stejnì tak jako strukturovaná data, pro existenci organizace nepostradatelné, ale které, na rozdíl od vìtšiny strukturovaných dat, nejsou primárnì zpracovávány aplikacemi transakèního charakteru (tj. bìžnými podnikovými aplikacemi, jako je napø. úèetnictví, správa majetku, personalistika, logistika atp.). Obr. 1.1 Typy dokumentù dle jejich struktury Nicménì i ve zdánlivì nestrukturovaných dokumentech je možné nìjakou strukturu zachytit viz obr V praxi se totiž bìžnì setkáváme s øadou formuláøù, což je vlastnì strukturovaný dokument, kde 2 V bìžné organizaci je pouze asi 20 % dat ve strukturované formì a 80 % v nestrukturované formì toto procentní rozdìlení strukturovaných a nestrukturovaných dat je uvedeno napø. v: IBM Digital Asset Management [IBM, 2005, str. 2], Content s Value Ehnahced [Marlin, 2005, str. 3], Implementace systému pro Document Management [Kubát, Votruba, 2004, str. 29], I m From ECM, You re From BPM [AIIM, 2004, str. 2]. Historie správy podnikového obsahu 13

14 1 jsou data logicky uspoøádána ve struktuøe jednotlivých datových položek podle urèitého systému (napø. formuláø daòového pøiznání). Ale setkáváme se i s dokumenty polostrukturovanými, kdy dokument obsahuje kombinaci strukturovaných a nestrukturovaných dat (typickým polostrukturovaným dokumentem je zpráva elektronické pošty). Nestrukturovaný dokument je tedy ten, jehož obsah není možné více strukturovat (napø. volný text, obrázek, graf) a je uchováván ve formì jednoho celku. Existují však aplikace, které umožòují tyto soubory urèitým zpùsobem popsat, charakterizovat, tj. opatøit je tak zvanými metadaty a tato metadata pak využívat pro zefektivnìní práce se soubory. Metadata jsou data o datech. Jsou to data (atributy, vlastnosti), která poskytují další informace o datech vlastních. Vztahují se k obsahu, kontextu, formì, typu dat atp. Z uvedeného vyplývá, že dìlat ostrou hranici mezi strukturovanými a nestrukturovanými daty a podle toho rozdìlovat podnikové aplikace není možné a ani správné. Napø. v rámci aplikace pro øízení vztahù se zákazníky mùže být kromì strukturovaných dat o zákazníkovi uložen i záznam rozhovoru èi pøipojena nìkolikastránková smlouva (typická nestrukturovaná data), naopak pøi digitalizaci listinných formuláøù mohou být z tìchto formuláøù vytìžena data, která budou uložena do relaèní databáze a dále zpracovávána již jako data strukturovaná. Pokud se vrátíme k termínu správa podnikového obsahu, tak je zøejmé, že slovem obsah se rozumí pøedevším všechny formy nestrukturovaných dat, ale že strukturovaná data z toho nelze zcela vylouèit. Pro dokreslení pøedstavy, co správa podnikového obsahu znamená, jsou uvedeny z jiných zdrojù ještì tøi další charakteristiky: Správa podnikového obsahu poskytuje bezpeèný pøístup, uložení, zveøejnìní a archivaci velkého množství podnikového obsahu. Umožòuje organizacím øídit procesy, které budou zpracovávat rùzné typy obsahu, a sledovat a kontrolovat zmìny obsahu. [Jenkins, 2005, str. 20] Správa podnikového obsahu je široce uznávaný informatický termín pro programové technologie, které umožòují organizacím vytváøet/zachytit, øídit/zabezpeèit, uložit/uchovat/znièit, zveøejnit/distribuovat, vyhledávat, personifikovat, prezentovat/zobrazit/tisknout digitální obsah, jako jsou kresby/obrazy, text, záznamy, video, zvuk, transakèní data, seznamy, kódy. Tyto systémy jsou primárnì zamìøeny na získání, uložení, zpøístupnìní a rozšiøování digitálních souborù pro užití v podniku a pro øízení jejich životního cyklu. [Rockley, 2003, str. 329] Správa podnikového obsahu se skládá z aplikace pro správu webu a dalších nástrojù, které umožòují spravovat podnikové informace v širším rozsahu, vìtšinou se jedná o aplikace pro správu dokumentù, správu záznamù, správu multimediálních zdrojù a pro podporu komunikace a spolupráce. [Robertson, 2004, str. 1] Z uvedených charakteristik správy podnikového obsahu (pro zpøehlednìní dalšího textu bude používána zkratka ECM) vyplývá, že se jedná o øadu technologií sloužících ke zpracování podnikového obsahu v prùbìhu jeho celého životního cyklu (blíže viz kapitola 2). Podnikovým obsahem se rozumí jak listinné, tak elektronické dokumenty a další typy pøedevším nestrukturovaných informací, které tvoøí nehmotný majetek spoleènosti. 14 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

15 1 1.2 Historie vývoje ECM Pøi bádání v historii ECM musíme jít mnohem dál do minulosti, než je datován vznik tohoto termínu. Zaèít mùžeme již na pøelomu osmdesátých let minulého století, kdy byly používány první stroje pro zpracování textù. K jednomu poèítaèi bylo pøipojeno nìkolik terminálù se speciální klávesnicí, která umožòovala jak psát text, tak ho upravovat prostøednictvím funkèních kláves. Tyto klávesy nahrazovaly to, co je pro nás dnes samozøejmou souèástí všech aplikací menu s nabídkou jednotlivých funkcí. A tak bychom mohli postupovat dál a sledovat historii miniaturizace, která vedla ke vzniku minipoèítaèù a pozdìji osobních poèítaèù, až po jejich propojení do poèítaèových sítí a vzniku internetu. Za novinkami v oblasti technického vybavení vždy následovaly novinky v oblasti programového vybavení, takže místo velkého stroje urèeného výhradnì na zpracování textù dnes máme na osobních poèítaèích, jako jednu z mnoha dalších aplikací, textový editor. Možnost zpracovávat textová, tudíž nestrukturovaná data prostøednictvím výpoèetní techniky byla nutná, nikoliv postaèující podmínka zrodu ECM. Poèátek historie ECM je možné datovat obdobím, kdy organizace zaèaly digitalizovat listinné dokumenty s cílem pøenést je do informaèního systému a øídit jejich další zpracování. Jednalo se o strategické rozhodnutí, které zmìnilo pøístup k øízení podnikových informací. Na to, že informace mají hodnotu kapitálu, upozornil v 90. letech minulého století zakladatel moderního managementu pan Peter Ferdinand Drucker, který ve své knize Postkapitalistická spoleènost [Drucker, 1993, str. 13] mj. uvedl, že: Skuteèným a urèujícím zdrojem a zcela rozhodujícím,faktorem výroby dnes není ani kapitál, ani pùda, ani práce. Jsou jím znalosti, vìdomosti, informace. Význam informací pro konkurenceschopnost organizací byl stále posilován a vedl až k pojmenování souèasného podnikatelského prostøedí termínem informaèní spoleènost. Stále platí, že jak vèasné, pøesné, úplné a aktuální informace má manažer pøi svém rozhodování k dispozici, tak kvalitní mùže být jeho rozhodování. Prozkoumáme-li zpìtnì historii vývoje informaèních systémù a informaèních a komunikaèních technologií (dále bude užívána zkratka IS/ICT), shledáme analogii mezi vývojem aplikací pro zpracování strukturovaných dat s vývojem aplikací pro zpracování nestrukturovaných dat. Pro první poèítaèové aplikace bylo typické, že každá zpracovávala vlastní soubor dat. Teprve vznik databázových systémù, na pøelomu sedmdesátých let minulého století, vedl k tomu, že došlo k oddìlení dat od jejich zpracování. Aplikace zaèaly sdílet spoleènou datovou základnu, èímž se minimalizovaly duplicity v datech a také chyby plynoucí z užití nepøesných a neaktuálních dat. Na pøelomu devadesátých let došlo k integraci aplikací do podnikových systémù oznaèovaných zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning). V rámci tìchto systémù byly integrovány základní podnikové aplikace jako jsou finance, úèetnictví, výroba, prodej, personalistika, zásoby, sklady, logistika atp. Celistvost tìchto systémù se projevila nejenom ve využívání spoleèné datové základny, ale i v integraci podnikových procesù, které se zpracováním tìchto strukturovaných dat souvisí. Podívejme se nyní na vývoj v oblasti zpracování nestrukturovaných dat. Jakmile to technické prostøedky umožnily, vývoj aplikací pro zpracování nestrukturovaných dat na sebe nedal dlouho èekat. V osmdesátých letech vznikly první aplikace na zpracování textù a tvorbu tabulek. Každý uživatel si zpracovával a udržoval své soubory dat. K integraci datové základny v oblasti nestrukturovaných dat Historie správy podnikového obsahu 15

16 1 došlo v okamžiku, kdy organizace zaèaly používat systémy pro správu dokumentù poskytující jednotné a øízené úložištì tìchto dat. Analogii s integrací aplikací v oblasti strukturovaných dat mùžeme spatøovat ve vzniku aplikací pro automatizovaný obìh dokumentù, tzv. workflow (blíže viz kapitola 3.7), které se rozšíøily zaèátkem devadesátých let. Vývoj v oblastech zpracování strukturovaných a nestrukturovaných dat naznaèuje, že se tyto dvì oblasti stále více sbližují. Poslední uvedená etapa automatizace podnikových procesù je již pouze krùèkem od paralelního zpracování strukturovaných a nestrukturovaných dat v rámci èinností podnikových procesù. U obou oblastí jsme se dostali pøes integraci datové základny a provázání aplikací k jejich zastøešení komplexním systémem. Pro oblast nestrukturovaných dat je tímto komplexním systémem ECM. Na obr. 1.2 je schematicky zachycen jeden z øady pøíkladù možného propojení systémù ERP a ECM: informace z dokumentù (faktury, objednávky, dodací listy atp.) došlých do organizace jsou ukládány nejen do ERP systému k obvyklému transakènímu zpracování, ale zároveò jsou uloženy v elektronické podobì do ECM systému. Dokumenty buï v elektronické podobì organizace již obdrží, nebo dojde k jejich naskenování a dalšímu zpracování ve formì image (obrazu) dokumentu. Kontrola správnosti došlých dokumentù probìhne v ECM systému. Uložením daného typu dokumentu do ECM je automaticky spuštìn pøíslušný proces jeho zpracování (tj. workflow v rámci ECM). V pøípadì, že tento proces skonèí pozitivnì (dokument je v poøádku), je iniciován proces v ERP systému (tj. workflow ERP) realizující zpracování obsahu dokumentu v transakèním systému. V prùbìhu tohoto procesu mají odpovìdní pracovníci kromì zpracovávaných dat kdykoliv k dispozici i elektronickou podobu došlého dokumentu. V pøípadì, že dokument neobsahuje všechny požadované náležitosti, je vrácen odesílateli (dodavateli, zákazníkovi ) a ERP proces není spuštìn. Pokud se napø. na úèetní oddìlení obrátí dodavatel s dotazem, zda již došla jeho faktura a pokud ano, kdy bude proplacena, mùže dostat tøeba takovouto odpovìï: Faktura byla pøijata (je zaevidována v ERP systému), ale nebylo povoleno její zpracování, protože obsahovala chybu XY a byla zaslána zpìt k opravì dne (Tyto informace úèetní snadno zjistí z ECM systému obvykle kliknutím na tlaèítko typu Zobraz zdrojový dokument k tìmto datùm.) Po zpracování procesu v ERP systému jsou analytikùm, marketingovým pracovníkùm, vrcholovému managementu atp. kdykoliv k dispozici jak strukturovaná data, tak dokumenty, ze kterých byla tato data èerpána. Propojením ECM a ERP systému je umožnìn pøístup jak k potøebným transakèním datùm, tak k souvisejícím dokumentùm. 16 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

17 1 STRUKTUROVANÁ DATA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTY ERP ERP WORKFLOW PROHLÍŽENÍ ANALÝZY DOTAZY ZÁKAZNÍKA NESTRUKTUROVANÁ DATA ECM ECM WORKFLOW ZPRACOVÁNÍ Obr. 1.2 Integrace zpracování nestrukturovaných a strukturovaných dat Jak tedy ECM historicky vznikalo? První aplikace, které jsou nyní zaøazovány do systému ECM, se objevily v polovinì osmdesátých let. Byly zamìøeny na digitalizaci dokumentù (Imaging) a jejich následnou integraci do datových zdrojù informaèního systému. S rozvojem poèítaèových sítí se rozšíøily možnosti komunikace a zvýšila se potøeba sdílení nestrukturovaných datových zdrojù. Objevily se proto první aplikace pro výmìnu zpráv (elektronická pošta) a aplikace pro sdílení a správu dokumentù (Document Management System). Hitem devadesátých let bylo workflow, aplikace umožòující automatizaci podnikových procesù. Pro toto období je typická sílící integrace aplikací (mj. již zmiòovaný vznik ERP), která se projevuje i rozšiøováním funkcionality stávajících produktù. Napø. elektronická pošta, umožòující komunikaci uživatelù, byla rozšíøena o funkcionalitu podporující kooperaci uživatelù a koordinaci jejich èinností. (Tyto aplikace pro podporu týmové spolupráce jsou nyní známy pod termínem Groupware.) Aplikace pùvodnì zamìøené na digitalizaci dokumentù byly èasto rozšíøeny o modul pro jejich sdílení a naopak, aplikace pro správu dokumentù byly rozšíøeny o funkcionalitu zajišťující zpracování skenovaných dokumentù a èasto i funkcionalitu pro øízení jejich automatizovaného obìhu. Enormní nárùst elektronických dokumentù vedl k myšlenkám o jejich elektronické archivaci, a tak vznikly první archivaèní systémy, souèasnì byly zdokonalovány technologie pro fulltextové vyhledávání, rozpoznávání znaèek, èárových kódù, tištìného i psaného písma. Historie správy podnikového obsahu 17

18 1 * Datové zdroje se ale dále rozrùstaly, a to jak o úložištì webových dat, tak o úložištì multimediálních dat. Pro správu tìchto datových zdrojù vznikly speciální aplikace (Web Content Management, Digital Asset Management). Zmìny v legislativì podpoøily vznik aplikací pro správu archiválií, správu záznamù a správu podnikových ù (Archive Management, Records Management System, Management). A dalo by se pokraèovat. S pøibývajícími aplikacemi byli jejich výrobci tlaèeni do poskytování stále komplexnìjších øešení, pro která v roce 2001 zavedla spoleènost AIIM oznaèení Enterprise Content Management [AIIM, 2004, str. 2]. Dodnes pøibývají nové aplikace a technologie, které zkvalitòují zpracování nestrukturovaných dat a jsou zahrnovány pod zastøešující termín ECM. ECM Správa záznamù Správa ù Správa multimédií Správa znalostí Správa webu Archivace Automatizace procesù Týmová spolupráce Správa dokumentù Digitalizace dokumentù, vytìžování dat Obr. 1.3 Historie vzniku ECM ECM (viz obr. 1.3) je tvoøeno soustavou relativnì samostatných, ale vzájemnì propojených aplikací a s nimi souvisejících technických prostøedkù. Je to stavebnice, která musí ve svém výsledku co nejlépe pøispívat k podpoøe podnikových procesù a tím i k plnìní strategických cílù. Z tìchto principù je tøeba vycházet pøi kombinaci aplikací a technologií, kterými má být ECM v dané organizaci realizováno. Øešení ECM musí korespondovat s možnostmi a potøebami organizace, a je proto vždy jedineènou a originální záležitostí. 18 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

19 1 V odborných èláncích se setkáváme s øadou odlišných názorù na to, které aplikace ECM tvoøí. Napø. v encyklopedii Brainy je uvedeno, že tradièními aplikaèními oblastmi ECM jsou: Document Management, Collaboration / Groupware, Web Content Management, Records Management / Archive Management, Workflow / Business Process Management. Profesor R. J. Glushko 3, který je zakladatelem a zároveò vedoucím pracovníkem výzkumnì-vzdìlávacího centra s názvem Center for Document Engineering pøi University of California, na které rovnìž pøednáší, vymezuje ECM jako systém zastøešující tyto disciplíny: Document Management, Web Content Management, Digital Asset Management, Management, Records Management, Report Management, Collaboration Tools. Už jenom z tìchto dvou ukázek je zøejmé, jak rùznorodé mùže být složení ECM a jak pestré mohou být názvy aplikací. Blíže se k této problematice vrátíme v kapitole Problémy související s ECM Prùzkumy prokázaly, že organizace jsou kvalitnì vybaveny širokou škálou aplikací a nástrojù na zpracování strukturovaných dat. Aèkoliv je objem tìchto dat výraznì menší než objem nestrukturovaných dat, tak se organizace zlepšením manipulace s dokumenty èi prací se znalostmi nikterak nezabývají. V praxi se bìžnì setkáváme se situacemi, kdy zamìstnanec nemá pøehled o tom, které informaèní zdroje jsou v organizaci k dispozici, kde jsou dokumenty publikovány, zda k nim má pøístupová práva a mùže je získat v okamžiku, kdy je potøebuje atp. Centrální databáze strukturovaných dat se rozvíjejí a zdokonalují již nìkolik desetiletí a pro organizace jsou prakticky samozøejmostí. Na rozdíl od toho je sjednocené úložištì elektronických dokumentù v organizacích vzácností. 3 Viz osobní stránky na adrese Historie správy podnikového obsahu 19

20 1 Pokud jsou napø. elektronické dokumenty po organizaci roztroušeny, dost èasto koncový uživatel rozhoduje o tom, které dokumenty uchová, kam je uloží èi zkopíruje, bude-li je s nìkým sdílet, komu je poskytne a kdy je smaže. Jestliže dokumenty, které by mohly být pøedmìtem soudních sporù, leží neøízeny mimo informaèní systém, vystavuje se organizace významnému riziku. V následujícím textu je uvedeno nìkolik dalších pøíkladù, s jakými problémy se organizace obvykle potýkají napø. pøi pøijímání a zpracování listinných dokumentù a jejich archivaci, pøi snaze øešit sdílení dokumentù prostøednictvím sdílených adresáøù èi pøi opomíjení dokumentù ve formì ù. Listinné dokumenty Listinné dokumenty jsou tradièní a stále pøetrvávající formou pøedávání informací, pøestože s nimi èasto souvisí následující problémy: Pøijaté listinné dokumenty musí být zaznamenány do podacího deníku a dle zákona o archivnictví [Zákon, 499/2004, 2 odst. 8] od zároveò v rejstøíku. Rejstøík je evidenèní pomùcka k vyhledávání dokumentu v podacím deníku. Pøesahuje-li prùmìrný poèet dokumentù evidovaných v podacím deníku za posledních 5 let v jednom roce èíslo 3000, musí se vést vždy jak rejstøík jmenný, tak rejstøík vìcný. Další druhy rejstøíkù mohou být založeny podle charakteru, obsahu a èetnosti evidovaných dokumentù. Rejstøík je veden ve vázané knize, ve formì kartotéky nebo v digitální podobì s možností tisku. Pro velké objemy pøijímaných dokumentù je ruèní vedení rejstøíku neefektivní. Doba mezi pøijetím dokumentu a jeho pøevzetím zodpovìdnou osobou je dlouhá. Pøedávání listinných dokumentù, schvalovací procesy apod. jsou pomalé. Prùbìh zpracování dokumentu je neprùkazný pro auditní kontrolu. Mohou existovat neevidované kopie dokumentù. Archivace dokumentù Archivovat vybrané dokumenty jsou organizace povinny ze zákona. K obecným problémùm archivace dokumentù v listinné podobì patøí následující: archivy listinných dokumentù zabírají velké prostory, mají specifické požadavky na vnitøní prostøedí (stálost teploty, vlhkost), musí splòovat požadavky na zajištìní bezpeènosti (fyzické zabezpeèení pøed pøístupem neoprávnìných osob, ochrana pøed živelní pohromou požár, povodeò apod.), vyhledání konkrétního dokumentu trvá nìkolik minut (pøi špatnì organizovaném archivu i hodin), pro pracovníky ze vzdáleného místa je archiv v okamžiku potøeby nedostupný (týká se napø. poboèek, ale i pracovníkù na služebních cestách), nutnost souèasného pøístupu nìkolika uživatelù ke stejným archivním dokumentùm vede k tomu, že si uživatelé dokumenty kopírují, což jednak znamená další náklady a zároveò se zvyšuje riziko zneužití dokumentù, 20 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

Základy strategického øízení a rozhodování. Dr. Ing. Thaddeus Mallya, MBA

Základy strategického øízení a rozhodování. Dr. Ing. Thaddeus Mallya, MBA Nakladatelství Grada Publishing dìkuje spoleènosti EURONEWS, a. s. za podporu pøi vydání této knihy. Dr. Ing. Thaddeus Mallya, MBA Základy strategického øízení a rozhodování Vydala Grada Publishing, a.s.

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek a kolektiv Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání Autorský kolektiv: PhDr. Eva Kašparová (kapitola 2a5) prof. Ing. Ivan Nový,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Doc. Ing. Jiøí Hnilica, Ph.D. Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Aplikovaná analýza rizika ve finanèním managementu a investièním rozhodování Vydala Grada

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

Semináøe, porady, mezinárodní styky

Semináøe, porady, mezinárodní styky Semináøe, porady, mezinárodní styky Mezinárodní konference o národních bibliografických službách [International Conference on National Bibliographic Services] Kodaò, 25.-27. listopadu 1998 Mgr. Edita Lichtenbergová

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Podnikové informační systémy Podnik v informační společnosti 3., aktualizované a doplněné vydání Josef Basl Roman Blažíček Věnováno manželkám Janě a Jitce Ukázka knihy

Více

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 3 Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 2008 Obsah Úvodem Ellen Volavková: Pøekonávání tisíce pøekážek... 5 Jiøí

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

CENOVÁ POLITIKA DATABÁZOVÝCH CENTER. HISTORIE A SOUÈASNOST

CENOVÁ POLITIKA DATABÁZOVÝCH CENTER. HISTORIE A SOUÈASNOST CENOVÁ POLITIKA DATABÁZOVÝCH CENTER. HISTORIE A SOUÈASNOST Jana Machonská Albertina icome Praha s.r.o. Pøíspìvek je upraveným výtahem z diplomové práce, která byla obhájena na ÚISK FF UK v roce 2002 a

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi.

Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. Tuto knihu vìnuji Michaele, svým rodièùm, Adamovi, Oskarovi, Danì a Davidovi. PhDr. Ludìk Vajner VÝBÌR PRACOVNÍKÙ DO TÝMU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více