Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management"

Transkript

1

2

3

4 Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. Technická univerzita Liberec Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Univerzita Hradec Králové JUDr. Martin Maisner kanceláø ROWAN LEGAL Doc. Ing. Karol Matiaško, CSc. Žilinská univerzita v Žilinì Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. MFF UK v Praze Doc. Ing. Jan Pour, CSc. VŠE v Praze Doc. Ing. Karel Richta, CSc. FEL ÈVUT v Praze Doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D. UTB ve Zlínì Doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc. VŠB-TU Ostrava Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Èeská zemìdìlská univerzita v Praze Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Grada Publishing, a.s., 2009 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2009 Vydala Grada Publishing, a.s., U Prùhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: , jako svou publikaci Odborná recenze: Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc. Ing. Václav Derfler Odpovìdná redaktorka Bc. Kamila Nováková Sazba Milan Vokál Poèet stran 208 První vydání, Praha 2009 Vytiskly Tiskárny Havlíèkùv Brod, a.s. Husova ulice 1881, Havlíèkùv Brod Tato kniha vznikla za podpory grantù GA 201/08/0663 a GA 402/08/0529. ISBN

5 Obsah O autorce...8 Úvod...9 Èást I: Základní orientace v oblasti správy podnikového obsahu 1 Historie správy podnikového obsahu Vysvìtlení pojmu správa podnikového obsahu Historie vývoje ECM Problémy související s ECM Správa podnikového obsahu z hlediska architektury Komponentový pøístup k ECM Architektura produktù ECM Zaèlenìní ECM do aplikaèní architektury Životní cyklus podnikového obsahu Komponenty ECM Digitalizace dokumentù (Imaging) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Vytìžování dat (Data Capture) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Systém pro správu dokumentù (Document Management System) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Správa záznamù (Records Management) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Správa elektronické pošty ( Management) Úèel komponenty

6 3.5.2 Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Archivace (Archiving) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Automatizace procesù (Workflow) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Spisová služba Týmová spolupráce (Groupware) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Správa webového obsahu (Web Content Management) Úèel komponenty Hlavní principy a základní funkce Oèekávané pøínosy Správa znalostí (Knowledge Management) Správa multimediálního obsahu (Digital Asset Management) Èást II: Pøístupy k ECM z hlediska legislativy, standardù a øízení 4 Legislativní aspekty ECM Zahranièní legislativa Legislativa Èeské republiky Standardy vztahující se k ECM Standardy vztahující se ke kvalitì øízení a služeb Normy øady ISO Norma ISO Standardy vztahující se ke správì záznamù a dokumentù Normy ISO a ISO Dublin Core DoD MoReq Standardy vztahující se k digitální archivaci dokumentù Referenèní model OAIS Formát souborù PDF Standardy vztahující se k modelování a automatizaci procesù Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

7 6 Øízení ECM Strategické øízení ECM Strategie digitalizace listinných dokumentù Strategie zavedení správy záznamù Služby ECM Nabídka služeb Výbìr služeb Projekty ECM Aspekty výbìru ECM øešení Rizika implementace Mìøení efektivnosti ECM Èást III: Souèasnost a budoucnost ECM 7 Nabídka produktù a služeb ECM Svìtový trh Nabídka produktù na èeském trhu Nabídka služeb na èeském trhu Nabídka open source produktù Trendy v oblasti ECM Integrace strukturovaných a nestrukturovaných dat Web 2.0 a Enterprise SOA Závìr Shrnutí/Summary Pøíloha 1 Komponenty ECM Pøíloha 2 Architektura ECM formou služeb Seznam zkratek Seznam literatury Rejstøík

8 A O autorce Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde dodnes pùsobí na katedøe informaèních technologií jako odborná asistentka. Zároveò je externí lektorkou na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Ve své vìdecké i pedagogické èinnosti se zamìøuje na analýzu a návrh informaèních systémù a na oblast správy podnikového obsahu. V rámci spolupráce s firmou ITG, s.r.o., se vìnuje konzultaèní èinnosti pro prùmyslové a obchodní podniky a úøady státní správy. 8 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

9 Ú Úvod Vážený ètenáøi, držíte v ruce knihu, jejíž název Efektivní správa dokumentù zamìøuje vaši pozornost na dokumenty. Zábìr knihy je však mnohem širší. Jejím cílem je poradit a pomoci pøi øešení problémù souvisejících nejenom s dokumenty, ale i s y, faxy, weby, archivy a øadou dalších zdrojù informací, které jsou souhrnnì oznaèovány termínem podnikový obsah, což vyjadøuje podtitul knihy Co nabízí Enterprise Content Management. Mít pøehled o všech informaèních zdrojích a efektivnì je využívat není pøi souèasné explozi elektronických informací jednoduché. Aèkoliv jsou organizace vybaveny kvalitními informaèními systémy, prùzkumy ukazují, že ve využití informaèních technologií pro zpracování, publikování a vytìžování informací z podnikových informaèních zdrojù má øada z nich znaèné rezervy. ÈÁST II. LEGISLATIVA STANDARDY ØÍZENÍ ÈÁST III. Správa podnikového obsahu Enterprise Content Management TRH PRODUKTÙ A SLUŽEB TRENDY HISTORIE ARCHITEKTURA KOMPONENTY Obr. 0.1 Celková struktura knihy ÈÁST I. Úvod 9

10 Ú Cílem knihy je popularizovat problematiku správy podnikového obsahu, pøiblížit ji široké veøejnosti a souèasnì publikovat nejnovìjší poznatky z této oblasti. Je psána tak, aby jí rozumìli i ti ètenáøi, kteøí se bìžnì informaèními technologiemi nezabývají, ale kteøí se zajímají o jejich využití pro zlepšení celkové výkonnosti organizace. Kniha je rozdìlena do tøí èástí (viz obr. 0.1). První èást ètenáøe seznamuje s vlastní podstatou správy podnikového obsahu. Vychází z historického vývoje této oblasti, zabývá se složitostí její architektury a podrobnì se vìnuje charakteristice jejích jednotlivých komponent. Druhá èást obsahuje kapitoly, které pøistupují ke správì podnikového obsahu ze tøí úhlù pohledu legislativy, standardù a øízení. Tøetí èást se zabývá souèasností a budoucností správy podnikového obsahu, poskytuje pøehled o trhu produktù a služeb a trendy, které tento trh ovlivòují. Pro rychlou orientaci a zpøehlednìní textu jsou v knize použity piktogramy s následujícím významem: Cíl kapitoly. Definice termínu. (Pokud není uvedeno jinak, jedná se o definice formulované autorkou.) Pøíklady z praxe, doplòující informace, pøípadové studie. Shrnutí a závìry, které z kapitoly nebo její èásti vyplývají. Kniha je urèena pøedevším manažerùm a vedoucím pracovníkùm organizací jakéhokoliv zamìøení a velikosti, ale také pøedstavitelùm orgánù veøejné správy. Osvìtluje problematiku správy podnikového obsahu a možnosti, jak lze prostøednictvím informaèních technologií práci s informaèními zdroji zefektivnit. Je podporou pro dodavatele produktù, poskytovatele služeb a konzultanty, kteøí se tematikou správy podnikového obsahu zabývají. V neposlední øadì je urèena studentùm informatických oborù, kteøí chtìjí být vybaveni aktuálními znalostmi z této oblasti. Kniha byla zpracována jako souèást výstupù grantových projektù: Inovace informaèních systémù podporující konkurenceschopnost podnikù registrovaného u Grantové agentury Èeské republiky pod evidenèním èíslem GA 201/08/0663 a Modelování podnikových procesù registrovaného u GAÈR pod evidenèním èíslem GA 402/08/0529. Velice ráda bych touto cestou podìkovala za cenné rady, pøipomínky a námìty, které mi poskytli jak recenzenti knihy prof. Ing. Jan Dohnal, CSc., a Ing. Václav Derfler, tak moji kolegové prof. Ing. Jiøí Voøíšek, CSc., a doc. Ing. Jan Pour, CSc. 10 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

11 I ÈÁST I: ZÁKLADNÍ ORIENTACE V OBLASTI SPRÁVY PODNIKOVÉHO OBSAHU Správa podnikového obsahu Enterprise Content Management HISTORIE ARCHITEKTURA KOMPONENTY ÈÁST I. 11

12 1 1 Historie správy podnikového obsahu Dynamický vývoj v oblasti informaèních a komunikaèních technologií umožnil, aby prostøednictvím výpoèetní techniky bylo produkováno a distribuováno prakticky nepøeberné množství informací. Rùst kvantity informací se však stává natolik neúnosný, že vyžaduje, aby se zmìnila kvalita jejich zpracování. Vyšší kvalitu zpracování informací mohou poskytnout aplikace pro správu podnikového obsahu a zmìny souvisejících podnikových procesù. 1.1 Vysvìtlení pojmu správa podnikového obsahu Termín Enterprise Content Management (ECM) zavedla a vymezila spoleènost AIIM (The Association for Information and Image Management), která je celosvìtovì uznávanou autoritou v této oblasti. První definice byla publikována v roce 2001, od té doby byla sice nìkolikrát upravena, ale její podstata zùstává stále stejná. 1 Správa podnikového obsahu jsou strategie, metody a nástroje sloužící k získání, øízení, uložení, zachování a doruèení obsahu a dokumentù vztahujících se k procesùm organizace. ECM nástroje a strategie umožòují øízení nestrukturovaných informací organizace všude, kde tyto informace existují. Èeský pøeklad názvu Enterprise Content Management na správa podnikového obsahu možná nezní pøíliš líbivì, ale je tøeba respektovat, že je u nás již bìžnì užíván a že vystihuje podstatu anglického originálu. Jednotlivá slova v termínu je možné interpretovat takto: Management / správa apeluje na øízení, evokuje snahu mít pod kontrolou, efektivnì využívat, Enterprise / podnikový zdùrazòuje celosystémový charakter øešení, Content / obsah zahrnuje všechny informaèní zdroje, které se v organizaci nacházejí, bez ohledu na jejich formu (elektronickou, listinnou) a formát (text, obraz, zvuk apod.). Nabízí se otázka, proè nenahradit slovo obsah, které je v tomto kontextu nezvykle použito, bìžnìjším slovem dokument. Je pravda, že zákon o archivnictví vymezuje dokument [Zákon, 499/2004, 2 bod d)] jako každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobì 1 Oficiální definice je uvedena na stránkách spoleènosti AIIM: [cit ] 12 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

13 1 analogové èi digitální, který vznikl z èinnosti pùvodce, ale málokomu se pøi vyslovení tohoto slova asociativnì vybaví nìco jiného než svazek papírù èi text napsaný v textovém editoru a uložený ve formì souboru. Ani pro zvuková èi obrazová data se termín dokument bìžnì neužívá. Vzhledem k tìmto zažitým podvìdomým asociacím by slovo dokument bylo velice omezující. Slovo obsah, které je v tomto kontextu použito, pokrývá informaèní vlastnictví, jež organizace má. Je to slovo obecnìjšího charakteru, které zdùrazòuje dùležitost informací, nikoliv jejich formu. Z hlediska poèítaèového zpracování je rozhodující, zda jsou informace dostupné v listinné èi elektronické formì. S èím si odedávna umí výpoèetní technika dobøe poradit, jsou informace, které mají strukturu. Informace je vytváøena daty a významem, který je tìmto datùm pøiøazen. Napø. nikomu nic neøekne èíslo 1990, když se zároveò nedozví, že je to popisné èíslo domu, telefonní linka èi rok narození dcery. Pøi hovoru nebo v textu je význam dat dán kontextem, ve kterém jsou data sdìlena (napø. Zavolej mi na linku ). Pøi poèítaèovém zpracování je význam dat dán strukturou, do které jsou data uložena a která je popsána. Tato data jsou oznaèována jako strukturovaná a jejich poèítaèové zpracování je podporováno širokou škálou aplikací. V organizacích se však nachází ještì vìtší množství informací ostatních, tj. tak zvanì nestrukturovaných. 2 Nìkteré jsou v elektronické formì (napø. texty, tabulky, prezentace, obrázky, fotografie) a jiné pouze na papíøe. Správa podnikového obsahu se zamìøuje právì na tyto informace, které jsou, stejnì tak jako strukturovaná data, pro existenci organizace nepostradatelné, ale které, na rozdíl od vìtšiny strukturovaných dat, nejsou primárnì zpracovávány aplikacemi transakèního charakteru (tj. bìžnými podnikovými aplikacemi, jako je napø. úèetnictví, správa majetku, personalistika, logistika atp.). Obr. 1.1 Typy dokumentù dle jejich struktury Nicménì i ve zdánlivì nestrukturovaných dokumentech je možné nìjakou strukturu zachytit viz obr V praxi se totiž bìžnì setkáváme s øadou formuláøù, což je vlastnì strukturovaný dokument, kde 2 V bìžné organizaci je pouze asi 20 % dat ve strukturované formì a 80 % v nestrukturované formì toto procentní rozdìlení strukturovaných a nestrukturovaných dat je uvedeno napø. v: IBM Digital Asset Management [IBM, 2005, str. 2], Content s Value Ehnahced [Marlin, 2005, str. 3], Implementace systému pro Document Management [Kubát, Votruba, 2004, str. 29], I m From ECM, You re From BPM [AIIM, 2004, str. 2]. Historie správy podnikového obsahu 13

14 1 jsou data logicky uspoøádána ve struktuøe jednotlivých datových položek podle urèitého systému (napø. formuláø daòového pøiznání). Ale setkáváme se i s dokumenty polostrukturovanými, kdy dokument obsahuje kombinaci strukturovaných a nestrukturovaných dat (typickým polostrukturovaným dokumentem je zpráva elektronické pošty). Nestrukturovaný dokument je tedy ten, jehož obsah není možné více strukturovat (napø. volný text, obrázek, graf) a je uchováván ve formì jednoho celku. Existují však aplikace, které umožòují tyto soubory urèitým zpùsobem popsat, charakterizovat, tj. opatøit je tak zvanými metadaty a tato metadata pak využívat pro zefektivnìní práce se soubory. Metadata jsou data o datech. Jsou to data (atributy, vlastnosti), která poskytují další informace o datech vlastních. Vztahují se k obsahu, kontextu, formì, typu dat atp. Z uvedeného vyplývá, že dìlat ostrou hranici mezi strukturovanými a nestrukturovanými daty a podle toho rozdìlovat podnikové aplikace není možné a ani správné. Napø. v rámci aplikace pro øízení vztahù se zákazníky mùže být kromì strukturovaných dat o zákazníkovi uložen i záznam rozhovoru èi pøipojena nìkolikastránková smlouva (typická nestrukturovaná data), naopak pøi digitalizaci listinných formuláøù mohou být z tìchto formuláøù vytìžena data, která budou uložena do relaèní databáze a dále zpracovávána již jako data strukturovaná. Pokud se vrátíme k termínu správa podnikového obsahu, tak je zøejmé, že slovem obsah se rozumí pøedevším všechny formy nestrukturovaných dat, ale že strukturovaná data z toho nelze zcela vylouèit. Pro dokreslení pøedstavy, co správa podnikového obsahu znamená, jsou uvedeny z jiných zdrojù ještì tøi další charakteristiky: Správa podnikového obsahu poskytuje bezpeèný pøístup, uložení, zveøejnìní a archivaci velkého množství podnikového obsahu. Umožòuje organizacím øídit procesy, které budou zpracovávat rùzné typy obsahu, a sledovat a kontrolovat zmìny obsahu. [Jenkins, 2005, str. 20] Správa podnikového obsahu je široce uznávaný informatický termín pro programové technologie, které umožòují organizacím vytváøet/zachytit, øídit/zabezpeèit, uložit/uchovat/znièit, zveøejnit/distribuovat, vyhledávat, personifikovat, prezentovat/zobrazit/tisknout digitální obsah, jako jsou kresby/obrazy, text, záznamy, video, zvuk, transakèní data, seznamy, kódy. Tyto systémy jsou primárnì zamìøeny na získání, uložení, zpøístupnìní a rozšiøování digitálních souborù pro užití v podniku a pro øízení jejich životního cyklu. [Rockley, 2003, str. 329] Správa podnikového obsahu se skládá z aplikace pro správu webu a dalších nástrojù, které umožòují spravovat podnikové informace v širším rozsahu, vìtšinou se jedná o aplikace pro správu dokumentù, správu záznamù, správu multimediálních zdrojù a pro podporu komunikace a spolupráce. [Robertson, 2004, str. 1] Z uvedených charakteristik správy podnikového obsahu (pro zpøehlednìní dalšího textu bude používána zkratka ECM) vyplývá, že se jedná o øadu technologií sloužících ke zpracování podnikového obsahu v prùbìhu jeho celého životního cyklu (blíže viz kapitola 2). Podnikovým obsahem se rozumí jak listinné, tak elektronické dokumenty a další typy pøedevším nestrukturovaných informací, které tvoøí nehmotný majetek spoleènosti. 14 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

15 1 1.2 Historie vývoje ECM Pøi bádání v historii ECM musíme jít mnohem dál do minulosti, než je datován vznik tohoto termínu. Zaèít mùžeme již na pøelomu osmdesátých let minulého století, kdy byly používány první stroje pro zpracování textù. K jednomu poèítaèi bylo pøipojeno nìkolik terminálù se speciální klávesnicí, která umožòovala jak psát text, tak ho upravovat prostøednictvím funkèních kláves. Tyto klávesy nahrazovaly to, co je pro nás dnes samozøejmou souèástí všech aplikací menu s nabídkou jednotlivých funkcí. A tak bychom mohli postupovat dál a sledovat historii miniaturizace, která vedla ke vzniku minipoèítaèù a pozdìji osobních poèítaèù, až po jejich propojení do poèítaèových sítí a vzniku internetu. Za novinkami v oblasti technického vybavení vždy následovaly novinky v oblasti programového vybavení, takže místo velkého stroje urèeného výhradnì na zpracování textù dnes máme na osobních poèítaèích, jako jednu z mnoha dalších aplikací, textový editor. Možnost zpracovávat textová, tudíž nestrukturovaná data prostøednictvím výpoèetní techniky byla nutná, nikoliv postaèující podmínka zrodu ECM. Poèátek historie ECM je možné datovat obdobím, kdy organizace zaèaly digitalizovat listinné dokumenty s cílem pøenést je do informaèního systému a øídit jejich další zpracování. Jednalo se o strategické rozhodnutí, které zmìnilo pøístup k øízení podnikových informací. Na to, že informace mají hodnotu kapitálu, upozornil v 90. letech minulého století zakladatel moderního managementu pan Peter Ferdinand Drucker, který ve své knize Postkapitalistická spoleènost [Drucker, 1993, str. 13] mj. uvedl, že: Skuteèným a urèujícím zdrojem a zcela rozhodujícím,faktorem výroby dnes není ani kapitál, ani pùda, ani práce. Jsou jím znalosti, vìdomosti, informace. Význam informací pro konkurenceschopnost organizací byl stále posilován a vedl až k pojmenování souèasného podnikatelského prostøedí termínem informaèní spoleènost. Stále platí, že jak vèasné, pøesné, úplné a aktuální informace má manažer pøi svém rozhodování k dispozici, tak kvalitní mùže být jeho rozhodování. Prozkoumáme-li zpìtnì historii vývoje informaèních systémù a informaèních a komunikaèních technologií (dále bude užívána zkratka IS/ICT), shledáme analogii mezi vývojem aplikací pro zpracování strukturovaných dat s vývojem aplikací pro zpracování nestrukturovaných dat. Pro první poèítaèové aplikace bylo typické, že každá zpracovávala vlastní soubor dat. Teprve vznik databázových systémù, na pøelomu sedmdesátých let minulého století, vedl k tomu, že došlo k oddìlení dat od jejich zpracování. Aplikace zaèaly sdílet spoleènou datovou základnu, èímž se minimalizovaly duplicity v datech a také chyby plynoucí z užití nepøesných a neaktuálních dat. Na pøelomu devadesátých let došlo k integraci aplikací do podnikových systémù oznaèovaných zkratkou ERP (Enterprise Resource Planning). V rámci tìchto systémù byly integrovány základní podnikové aplikace jako jsou finance, úèetnictví, výroba, prodej, personalistika, zásoby, sklady, logistika atp. Celistvost tìchto systémù se projevila nejenom ve využívání spoleèné datové základny, ale i v integraci podnikových procesù, které se zpracováním tìchto strukturovaných dat souvisí. Podívejme se nyní na vývoj v oblasti zpracování nestrukturovaných dat. Jakmile to technické prostøedky umožnily, vývoj aplikací pro zpracování nestrukturovaných dat na sebe nedal dlouho èekat. V osmdesátých letech vznikly první aplikace na zpracování textù a tvorbu tabulek. Každý uživatel si zpracovával a udržoval své soubory dat. K integraci datové základny v oblasti nestrukturovaných dat Historie správy podnikového obsahu 15

16 1 došlo v okamžiku, kdy organizace zaèaly používat systémy pro správu dokumentù poskytující jednotné a øízené úložištì tìchto dat. Analogii s integrací aplikací v oblasti strukturovaných dat mùžeme spatøovat ve vzniku aplikací pro automatizovaný obìh dokumentù, tzv. workflow (blíže viz kapitola 3.7), které se rozšíøily zaèátkem devadesátých let. Vývoj v oblastech zpracování strukturovaných a nestrukturovaných dat naznaèuje, že se tyto dvì oblasti stále více sbližují. Poslední uvedená etapa automatizace podnikových procesù je již pouze krùèkem od paralelního zpracování strukturovaných a nestrukturovaných dat v rámci èinností podnikových procesù. U obou oblastí jsme se dostali pøes integraci datové základny a provázání aplikací k jejich zastøešení komplexním systémem. Pro oblast nestrukturovaných dat je tímto komplexním systémem ECM. Na obr. 1.2 je schematicky zachycen jeden z øady pøíkladù možného propojení systémù ERP a ECM: informace z dokumentù (faktury, objednávky, dodací listy atp.) došlých do organizace jsou ukládány nejen do ERP systému k obvyklému transakènímu zpracování, ale zároveò jsou uloženy v elektronické podobì do ECM systému. Dokumenty buï v elektronické podobì organizace již obdrží, nebo dojde k jejich naskenování a dalšímu zpracování ve formì image (obrazu) dokumentu. Kontrola správnosti došlých dokumentù probìhne v ECM systému. Uložením daného typu dokumentu do ECM je automaticky spuštìn pøíslušný proces jeho zpracování (tj. workflow v rámci ECM). V pøípadì, že tento proces skonèí pozitivnì (dokument je v poøádku), je iniciován proces v ERP systému (tj. workflow ERP) realizující zpracování obsahu dokumentu v transakèním systému. V prùbìhu tohoto procesu mají odpovìdní pracovníci kromì zpracovávaných dat kdykoliv k dispozici i elektronickou podobu došlého dokumentu. V pøípadì, že dokument neobsahuje všechny požadované náležitosti, je vrácen odesílateli (dodavateli, zákazníkovi ) a ERP proces není spuštìn. Pokud se napø. na úèetní oddìlení obrátí dodavatel s dotazem, zda již došla jeho faktura a pokud ano, kdy bude proplacena, mùže dostat tøeba takovouto odpovìï: Faktura byla pøijata (je zaevidována v ERP systému), ale nebylo povoleno její zpracování, protože obsahovala chybu XY a byla zaslána zpìt k opravì dne (Tyto informace úèetní snadno zjistí z ECM systému obvykle kliknutím na tlaèítko typu Zobraz zdrojový dokument k tìmto datùm.) Po zpracování procesu v ERP systému jsou analytikùm, marketingovým pracovníkùm, vrcholovému managementu atp. kdykoliv k dispozici jak strukturovaná data, tak dokumenty, ze kterých byla tato data èerpána. Propojením ECM a ERP systému je umožnìn pøístup jak k potøebným transakèním datùm, tak k souvisejícím dokumentùm. 16 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

17 1 STRUKTUROVANÁ DATA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTY ERP ERP WORKFLOW PROHLÍŽENÍ ANALÝZY DOTAZY ZÁKAZNÍKA NESTRUKTUROVANÁ DATA ECM ECM WORKFLOW ZPRACOVÁNÍ Obr. 1.2 Integrace zpracování nestrukturovaných a strukturovaných dat Jak tedy ECM historicky vznikalo? První aplikace, které jsou nyní zaøazovány do systému ECM, se objevily v polovinì osmdesátých let. Byly zamìøeny na digitalizaci dokumentù (Imaging) a jejich následnou integraci do datových zdrojù informaèního systému. S rozvojem poèítaèových sítí se rozšíøily možnosti komunikace a zvýšila se potøeba sdílení nestrukturovaných datových zdrojù. Objevily se proto první aplikace pro výmìnu zpráv (elektronická pošta) a aplikace pro sdílení a správu dokumentù (Document Management System). Hitem devadesátých let bylo workflow, aplikace umožòující automatizaci podnikových procesù. Pro toto období je typická sílící integrace aplikací (mj. již zmiòovaný vznik ERP), která se projevuje i rozšiøováním funkcionality stávajících produktù. Napø. elektronická pošta, umožòující komunikaci uživatelù, byla rozšíøena o funkcionalitu podporující kooperaci uživatelù a koordinaci jejich èinností. (Tyto aplikace pro podporu týmové spolupráce jsou nyní známy pod termínem Groupware.) Aplikace pùvodnì zamìøené na digitalizaci dokumentù byly èasto rozšíøeny o modul pro jejich sdílení a naopak, aplikace pro správu dokumentù byly rozšíøeny o funkcionalitu zajišťující zpracování skenovaných dokumentù a èasto i funkcionalitu pro øízení jejich automatizovaného obìhu. Enormní nárùst elektronických dokumentù vedl k myšlenkám o jejich elektronické archivaci, a tak vznikly první archivaèní systémy, souèasnì byly zdokonalovány technologie pro fulltextové vyhledávání, rozpoznávání znaèek, èárových kódù, tištìného i psaného písma. Historie správy podnikového obsahu 17

18 1 * Datové zdroje se ale dále rozrùstaly, a to jak o úložištì webových dat, tak o úložištì multimediálních dat. Pro správu tìchto datových zdrojù vznikly speciální aplikace (Web Content Management, Digital Asset Management). Zmìny v legislativì podpoøily vznik aplikací pro správu archiválií, správu záznamù a správu podnikových ù (Archive Management, Records Management System, Management). A dalo by se pokraèovat. S pøibývajícími aplikacemi byli jejich výrobci tlaèeni do poskytování stále komplexnìjších øešení, pro která v roce 2001 zavedla spoleènost AIIM oznaèení Enterprise Content Management [AIIM, 2004, str. 2]. Dodnes pøibývají nové aplikace a technologie, které zkvalitòují zpracování nestrukturovaných dat a jsou zahrnovány pod zastøešující termín ECM. ECM Správa záznamù Správa ù Správa multimédií Správa znalostí Správa webu Archivace Automatizace procesù Týmová spolupráce Správa dokumentù Digitalizace dokumentù, vytìžování dat Obr. 1.3 Historie vzniku ECM ECM (viz obr. 1.3) je tvoøeno soustavou relativnì samostatných, ale vzájemnì propojených aplikací a s nimi souvisejících technických prostøedkù. Je to stavebnice, která musí ve svém výsledku co nejlépe pøispívat k podpoøe podnikových procesù a tím i k plnìní strategických cílù. Z tìchto principù je tøeba vycházet pøi kombinaci aplikací a technologií, kterými má být ECM v dané organizaci realizováno. Øešení ECM musí korespondovat s možnostmi a potøebami organizace, a je proto vždy jedineènou a originální záležitostí. 18 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

19 1 V odborných èláncích se setkáváme s øadou odlišných názorù na to, které aplikace ECM tvoøí. Napø. v encyklopedii Brainy je uvedeno, že tradièními aplikaèními oblastmi ECM jsou: Document Management, Collaboration / Groupware, Web Content Management, Records Management / Archive Management, Workflow / Business Process Management. Profesor R. J. Glushko 3, který je zakladatelem a zároveò vedoucím pracovníkem výzkumnì-vzdìlávacího centra s názvem Center for Document Engineering pøi University of California, na které rovnìž pøednáší, vymezuje ECM jako systém zastøešující tyto disciplíny: Document Management, Web Content Management, Digital Asset Management, Management, Records Management, Report Management, Collaboration Tools. Už jenom z tìchto dvou ukázek je zøejmé, jak rùznorodé mùže být složení ECM a jak pestré mohou být názvy aplikací. Blíže se k této problematice vrátíme v kapitole Problémy související s ECM Prùzkumy prokázaly, že organizace jsou kvalitnì vybaveny širokou škálou aplikací a nástrojù na zpracování strukturovaných dat. Aèkoliv je objem tìchto dat výraznì menší než objem nestrukturovaných dat, tak se organizace zlepšením manipulace s dokumenty èi prací se znalostmi nikterak nezabývají. V praxi se bìžnì setkáváme se situacemi, kdy zamìstnanec nemá pøehled o tom, které informaèní zdroje jsou v organizaci k dispozici, kde jsou dokumenty publikovány, zda k nim má pøístupová práva a mùže je získat v okamžiku, kdy je potøebuje atp. Centrální databáze strukturovaných dat se rozvíjejí a zdokonalují již nìkolik desetiletí a pro organizace jsou prakticky samozøejmostí. Na rozdíl od toho je sjednocené úložištì elektronických dokumentù v organizacích vzácností. 3 Viz osobní stránky na adrese Historie správy podnikového obsahu 19

20 1 Pokud jsou napø. elektronické dokumenty po organizaci roztroušeny, dost èasto koncový uživatel rozhoduje o tom, které dokumenty uchová, kam je uloží èi zkopíruje, bude-li je s nìkým sdílet, komu je poskytne a kdy je smaže. Jestliže dokumenty, které by mohly být pøedmìtem soudních sporù, leží neøízeny mimo informaèní systém, vystavuje se organizace významnému riziku. V následujícím textu je uvedeno nìkolik dalších pøíkladù, s jakými problémy se organizace obvykle potýkají napø. pøi pøijímání a zpracování listinných dokumentù a jejich archivaci, pøi snaze øešit sdílení dokumentù prostøednictvím sdílených adresáøù èi pøi opomíjení dokumentù ve formì ù. Listinné dokumenty Listinné dokumenty jsou tradièní a stále pøetrvávající formou pøedávání informací, pøestože s nimi èasto souvisí následující problémy: Pøijaté listinné dokumenty musí být zaznamenány do podacího deníku a dle zákona o archivnictví [Zákon, 499/2004, 2 odst. 8] od zároveò v rejstøíku. Rejstøík je evidenèní pomùcka k vyhledávání dokumentu v podacím deníku. Pøesahuje-li prùmìrný poèet dokumentù evidovaných v podacím deníku za posledních 5 let v jednom roce èíslo 3000, musí se vést vždy jak rejstøík jmenný, tak rejstøík vìcný. Další druhy rejstøíkù mohou být založeny podle charakteru, obsahu a èetnosti evidovaných dokumentù. Rejstøík je veden ve vázané knize, ve formì kartotéky nebo v digitální podobì s možností tisku. Pro velké objemy pøijímaných dokumentù je ruèní vedení rejstøíku neefektivní. Doba mezi pøijetím dokumentu a jeho pøevzetím zodpovìdnou osobou je dlouhá. Pøedávání listinných dokumentù, schvalovací procesy apod. jsou pomalé. Prùbìh zpracování dokumentu je neprùkazný pro auditní kontrolu. Mohou existovat neevidované kopie dokumentù. Archivace dokumentù Archivovat vybrané dokumenty jsou organizace povinny ze zákona. K obecným problémùm archivace dokumentù v listinné podobì patøí následující: archivy listinných dokumentù zabírají velké prostory, mají specifické požadavky na vnitøní prostøedí (stálost teploty, vlhkost), musí splòovat požadavky na zajištìní bezpeènosti (fyzické zabezpeèení pøed pøístupem neoprávnìných osob, ochrana pøed živelní pohromou požár, povodeò apod.), vyhledání konkrétního dokumentu trvá nìkolik minut (pøi špatnì organizovaném archivu i hodin), pro pracovníky ze vzdáleného místa je archiv v okamžiku potøeby nedostupný (týká se napø. poboèek, ale i pracovníkù na služebních cestách), nutnost souèasného pøístupu nìkolika uživatelù ke stejným archivním dokumentùm vede k tomu, že si uživatelé dokumenty kopírují, což jednak znamená další náklady a zároveò se zvyšuje riziko zneužití dokumentù, 20 Efektivní správa dokumentù Co nabízí ECM

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 3 0 Edice Management v informaèní

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Podniková informatika

Podniková informatika Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání

Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová. GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vlaïka Fischerová-Katzerová, Dana Èešková-Lukášová GRAFOLOGIE 2., doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Pøestaòte se dohadovat Zaènìte efektivnì komunikovat

Pøestaòte se dohadovat Zaènìte efektivnì komunikovat Vážení, Pøestaòte se dohadovat Zaènìte efektivnì komunikovat dostává se vám do rukou druhé èíslo ikomplet novin, které vychází pøi pøíležitosti poøádání 7. ikomplet dne v Olomouci. Ten se uskuteèní 26.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc.

Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY. Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Doc. MUDr. Karel Pizinger, CSc. KO NÍ PIGMENTOVÉ PROJEVY Recenze: Prof. MUDr. Franti ek Fakan, CSc. Prof. MUDr. Franti ek Vosmík, DrSc. Názvy produktù, firem apod. pou ité v knize mohou být ochrannými

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 9 4 Nakladatelství Grada

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. Ing. Václav Trkovský, CSc. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích Vydala Grada

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více