Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky"

Transkript

1 Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

2 Vlastnictví lesů v České republice

3 Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

4 Naším cílem je optimální plnění všech funkcí lesů Předmět podnikání Výkon práva hospodaření k určeným lesům ve vlastnictví státu (1, 3 mil. ha, tj. více než polovina všech lesů, jinak též 1/6 státního území ČR) Provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesů Správa určených drobných vodních toků a vodohospodářských děl Činnost odborného lesního hospodáře Výkon ochranné služby v lesích Práce spojené se zajištěním uchování genových zdrojů lesních dřevin

5 Hospodaříme v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje Středoevropské lesní hospodářství - průkopník trvale udržitelného hospodaření Lesy ČR jsou založeny dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku k uspokojování významných celospolečenských, strategických, nebo veřejně prospěšných zájmů. Podnikají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Podnik usiluje o rovnovážné naplňování všech tří pilířů trvalé udržitelnosti ekonomického ekologického sociálního K dnešnímu dni jsme držiteli osvědčení o certifikaci lesů podle mezinárodně platného systému PEFC na všech lesních hospodářských celcích Lesů ČR Osvědčení je nezávislým dokladem trvale udržitelného hospodaření v lesích jak ve smyslu obecně závazných právních předpisů v ČR, tak mezinárodně uznávaných standardů

6 Hlavní koncepční dokumenty Lesů ČR Program trvale udržitelného hospodaření v lesích (1997, 2000) Program zajištění cílů veřejného zájmu u LČR (1999, 2000) Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin u LČR na období Snahou Lesů ČR je tyto dokumenty průběžně aktualizovat v návaznosti na vývoj poznání, potřeb společnosti a mezinárodní závazky.

7 Program trvale udržitelného hospodaření v lesích usilujeme o vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa podporujeme přirozenou obnovu kvalitních porostů původních dřevin věnujeme cílenou ochranu a péči přirozeně vzácným a ohroženým druhům lesních dřevin (jeřáb břek, třešeň ptačí, tis červený, jilmy, hrušeň planá, jabloň lesní apod.) využíváme šetrné technologie, přípravky a materiály hospodaření přizpůsobujeme daným přírodním podmínkám, stavu lesa a jeho převažujícím funkcím Hospodaříme s ohledem na zvláště chráněné části přírody, cenné biotopy, kulturní památky, prameniště, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

8 Program 2000 naplňování cílů veřejného zájmu Cíl: podpora a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesa Příklady: péče o vodní zdroje, studánky a prameny estetické úpravy lesa (obnova a údržba palouků, výhledů, průhledů, výsadba alejí apod.) péče o druhovou rozmanitost (opatření na ochranu a posílení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů) péče o historické a kulturní objekty v lesích péče o drobné objekty pro veřejnost (odstavná parkoviště, posezení, altánky) potlačování invazních druhů rostlin (bolševníku, křídlatek aj.) vytváření informačního systému pro veřejnost (informačních panelů, naučných stezek) opravy a udržování tras pro veřejnost (pro pěší, cyklisty, lyžaře, pro jezdce na koních) speciální programy (Grantová služba LČR, Významné stromy LČR aj.)

9 Koncepce zachování a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin Klíčovou roli v biologické rozmanitosti lesních ekosystémů hrají lesní dřeviny. Lesy ČR jsou jedním z mála podniků v EU, který disponuje ucelenou, dlouhodobou koncepcí v nakládání s genovými zdroji lesních dřevin. Semenářský závod Lesů ČR Týniště nad Orlicí zajišťuje kompletní služby týkající se péče o genofond lesních dřevin v rámci podniku i pro další vlastníky lesů.

10 Jsme nejvýznamnějším správcem chráněných území v ČR Z celkové výměry 1 329,9 tis. ha obhospodařovaných lesů činí 45 % (více než ha) zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura % dotčeno územní ochranou v kategorii přírodní park Péče o tato území je hrazena převážně z vlastních zdrojů podniku. LČR se dále aktivně podílejí na praktické ochraně vybraných druhů - například na záchranných chovech tetřeva hlušce a jeho návratu do volné přírody. Dále spolupracují (jak na celostátní úrovni, tak regionálně) se státní ochranou přírody na mapování výskytu chráněných druhů (čápů černých, velkých šelem) apod.

11 Periodické mapování výskytu čápů černých

12 Bezzásahová území v lesích a jejich monitoring Od roku 2002 probíhá spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na vymezování bezzásahových území v lesích a zajištění jejich monitoringu. Dosud bylo vymezeno 9 lokalit o celkové rozloze 656, 8 ha.

13 Spolupráce s ČSOP V rámci smluvní spolupráce s ČSOP od roku 1999 je každoročně realizováno několik desítek projektů ochrany biodiverzity v lesích: mapování výskytu a pomoc při ochraně ohrožených druhů lesních dřevin, bylin, pěvců, dravců a sov, netopýrů mapování výskytu a pomoc při ochraně cenných lesních mokřadů, vodních toků, stanovišť soustavy Natura 2000 Podporujeme činnost ekocenter, záchranných stanic a mladé ochránce přírody Ve spolupráci jsou pořádány přírodovědné soutěže pro děti a mládež Zelená stezka - Zlatý list a Ekologická olympiáda, je vyhlašována fotosoutěž Pohledy do přírody a řada dalších aktivit

14 Spolupráce s ČSOP Celkové finanční náklady na spolupráci za období činily 22,1 mil. Kč. Z toho - ochrana biodiverzity: 6,5 mil. Kč - podpora záchranných stanic: 3,1 mil. Kč Příklady dlouhodobě podporovaných projektů: Údržba, opravy a zabezpečení netopýřích zimovišť na Ještědu Podpora zpěvného ptactva, dravců a sov na Soutoku (jižní Morava) Formica - mapování a ochrana lesních druhů mravenců

15 Náš cíl - trvale udržitelně obhospodařovaný les

16 Děkuji za pozornost. Lesu zdar! Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. výrobně technický ředitel

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Plzeňský kraj Obsah: - Novela stavebního zákona... str. 1 - Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - Stalo se a

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce Výběrové řízení na pozici generálního ředitele státního podniku Lesy České Republiky, s.p. Základní teze koncepce 1. Postavení, cíle a hlavní předměty činnosti státního podniku (Lesů ČR) 1.1 Stávající

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního hospodářství

Více

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013)

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Tel.: +420 377

Více

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

možnostmi získávání podpor PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Průvodce možnostmi získávání podpor pro lesní hospodářství v období 2007-2013 HOSPODAŘENÍ V LESÍCH PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

Přehled operačních programů 2015-20

Přehled operačních programů 2015-20 Přehled operačních programů 2015-20 OP / kod Priorita (opatření OP) Opatření Přijatelné výdaje Žadatel lokace MS PRV 22 416 666,67 Kč PRV 1 Předávání znalostí a informační akce -vzdělávací akce Mzdy,cestovné,

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 813 ze dne 22.4.2014 k návrhu na přidělení grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy

Více

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2014 ZHODNOCENÍ REVITALIZACE PŘÍRODNÍHO AREÁLU PARK ROCHUS V KONTEXTU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE UHERSKÉHO HRADIŠTĚ PETR PAVELČÍK VIKTOR TŘEBICKÝ Petr Pavelčík Viktor Třebický ZHODNOCENÍ REVITALIZACE

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 7 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2013 10 OSTATNÍ

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6

OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 Obsah OBSAH 2 1 PREAMBULE 3 2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC EXISTENCE ŠLP ML KŘTINY NA MENDELU, PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ 4 3 VÝCHOZÍ UKAZATELE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 6 4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 8 4.1.1

Více