Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım"

Transkript

1 Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım JUDr. Miroslav Mitlo hner, CSc, vedoucı katedry socialnı prace a socialnı politiky Pedagogickefakulty Univerzity Hradec Kralove Problematiku sexuality a mentalnıho postiz enı lze zkoumat prinejmensım ze dvou hledisek. I. Prvnım hlediskem je ochrana tý chto osob a zvlas tý pak dý tı a nezletily ch pred nejruzný jsımi formami pohlavnıho zneuz ıvanı, pocınaje dotykovy m kontaktem a konce brutalnım znasilný nım. Trestnı zakon v platnem zný nı poskytuje rozsahlou a dostatecnou ochranu intimnı sfere a tý lesneintegritý kaz deho jednotlivce a to bez ohledu na jeho psychicky a somaticky stav. Existuje cela rada ustanovenı, kterelze ťcinný aplikovat vs ude tam, kde pachatel zaťtocil na svoji obý ď ve snaze dosahnout sveho pohlavnıho uspokojenı. Otazkam trestný pravnı ochrany mentalný postiz eny ch osob pred sexualnımi ťtoky byla az dosud vý novana v odborneliterature dostatecna pozornost, probý hlo ný kolik seminaru a konferenci na celostatnı ťrovnı, kde se renomovanı autori k teto problematice vyjadrili a zaujali stanoviska shodna s dikcı trestnıho zakona a ustalenejudikatury. Trestneciny sexualný motivovanejsou soustredý ny v VIII. hlavý trestnıho zakona a to jednak v 1. oddıle mezi trestny mi ciny proti svobodý clový ka a ve 2. oddıle mezi trestny mi ciny proti dustojnosti clový ka. Mezi obý ma oddıly, stejný tak jako v celem trestnım zakoný, existuje vnitrnı provazanost a souvislosti. Je mimo jakoukoliv pochybnost, z e nejzavaz ný jsım trestny m cinem sexualný motivovany m je vedle vraz dy trestny cin zna silnenı podle ú 241 trestnıho zakona, k jehoz naplný nı se vyz aduje uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti jineho, to jest obý ti trestneho cinu. U znasilný nı je objektem trestneho cinu je pravo svobodneho rozhodovanı o vlastnım pohlavnım z ivotý. Predmý tem ťtoku muz e byt jak z ena, tak muz, a to bez ohledu na vý k, tý lesnou, dus evnı a sexualnı vyspý lost, zpusob z ivota i pový st. Obý tı ťtoku muz e by t i manz elka a pachatelem jejı manz el, prıpadný opacný. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel buňto nasilım nebo pohruz kou bezprostrednıho nasilı donutı jineho k souloz i nebo k jinemu obdobnemu pohlavnımu styku, anebo k takovemu cinu zneuz ije jeho bezbrannosti. Donucenı spocıva v tom, z e pachatel svy m nasilny m jednanım prekona

2 vaz ný mınýny odpor jineho nebo obý ď nemuz e klast z nejruzný jsıch duvodu odpor. Je zcela nerozhodne, jaky m zpusobem a zda se do tohoto stavu dostala s priciný nım nebo bez priciný nı pachatele. Muz e pritom jıt o opilost, drogoveovlivný nı, hluboky spanek, vysokou horecku, spoutanı a podobný. Ke znasilný nı dojde i tehdy, pokud pachatel svy m jednanım nesmý ruje k dosaz enı souloz e, tj. spojenı pohlavnıch organu svy ch a sveobý ti, ale k dosaz enı analnıho nebo oralnıho sexu. Tak muz e kuprıkladu znasilnit muz muz e do konecnıku. K znasilný nı nestacı, z e pachatel chce vykonat souloz nebo jiny obdobny pohlavnı styk s jinou osobou proti jejı vuli. Zakon vyz aduje, aby uvedeny zamýr chtý l pachatel realizovat nasilım nebo hrozbou bezprostrednıho nasilı. Odpor muz e ný kdy byt znacný intenzivnı a je zavisly na povahovy ch vlastnostech obý ti a formach, ktery mi hodla ťtocnık tento odpor prekonat. Za souhlas s jednanım ťtocnıka nelze pokladat to, z e je obý ď svolna k souloz i jen proto, z e nevidı jine vychodisko, tedy, z e nevı jak se dale ťcinný branit, anebo kdyz nabıdne ťtocnıkovi prezervativ s cılem ochranit se pred vedlejsımi nasledky znasilný nı. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Bylo by mylnese domnıvat, z e sexualný motivovanejednanı, kdy se pachatel snaz ı proti vuli pos kozene osoby dosahnout sveho sexualnıho uspokojenı bez uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti, nenı trestny m cinem. Opak je pravdou. Samozrejmý nebude moz nev tomto prıpadný jednanı kvalifikovat jako znasilný nı, ale podle intensity ťtoku jako ný ktery z trestny ch cinu proti svobodý clový ka. Nasilı je pouz itı fyzickesıly k prekonanı kladeneho nebo predpokladaneho odporu vuci osobý, ktere spocıva v prımem ťtoku proti týlu pos kozeneho a nemusı byt vzdy spojeno s ublız enım na zdravı. Pohruz kou bezprostrednıho nasilı je pohruz ka takovy m nasilım, ktere ma byt okamz itý realizovano a pachatel hrozı, z e v prıpadý odporu toto nasilı okamz itý zrealizuje, a tım zbavuje pos kozeneho moz nosti svobodneho rozhodovanı a nutı ho podrobit se hrozbý a ťtoku. Pohruz ka nasilı nebo jinetýzkeťjmy je s irsım pojmem. Pohruz ka nasilım muz e by t namırena jak proti pos kozenemu, tak tretım osobam, ktereani nemusı by t incidentu prıtomny. Podle Listiny zakladnıch prav a svobod jsou tato lidska prava nedotknutelna a mohou byt omezena pouze zakonem. U trestneho cinu omezova nıosobnısvobody (ú 231)) je objektem svoboda lidskeho jedince ve smyslu volneho pohybu. Je nerozhodne, jedna-li se o osobu dospý lou, dıtý, neprıcetnou ci mentalný postiz enou. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel jinemu branı uz ıvat osobnı svobodu ve smyslu volneho pohybu a o tomto pohybu rozhodovat. Delka trvanı tohoto protipravnıho jednanı nerozhoduje a k jejımu uplatný nı dojde pri posuzovanı nebezpecnosti cinu pro spolecnost. Jednanı pachatele musı by t obtız ný prekonatelnea muz e mıt konkretnı podobu od svıranı v naruci az po uzavrenı v mıstnosti. Z praktickeho hlediska muz e prichazet i neadekvatnı trestanı dıtý te, sexualnı harassment a podobný. Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Trestny cin zbavenı osobnı svobody (ú 232) je v porovnanı s predchozım intenzivný jsı a zavaz ný jsı. Objektem je stejna svoboda lidskeho jedince jako u trestneho cinu omezovanı osobnı svobody. Objektivnı stranka spocıva ve zbavenı svobody jineho, pricemz v porovnanı s predchozım trestny m cinem musı jıt o trvaly, nebo delsı dobu trvajıcı, stav. Zpusob provedenı je nerozhodny, od fyzickeho nasilı az po lstiveoklamanı apod. Svy m charakterem, se blız ı uvý zný nı a prakticky prichazı kuprıkladu za urcity ch okolnostı v oblasti komercnıho sexu.

3 Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Trestny cin vydıra nı(ú 235) dopada mimo jineho na jednanı sexualný motivovana, pri jehoz realizaci nedochazı k uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti. Objektem je s iroce pojata svobodna vule k rozhodovanı, do kterepachatel zasahne pouz itım nasilı, pohruz kou nasilı nebo pohruz kou jinetý zkeťjmy. trpý l. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel jineho nutı, aby ný co konal, opomenul nebo Jde o subsidiarnı ustanovenı k tým trestny m cinum, jejichz spachanı je spojeno s bezprostrednım nasilım, jako je kuprıkladu znasilný nı. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Z teto skupiny trestny ch cinu je u tisk (ú 237) nejmený spolecensky nebezpecny m. Objektem je svoboda rozhodovanı. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel bez pouz itı nasilı vyuz ıva nýcı tısný nebo zavislosti. Jde o mený intenzivnı zasah do svobodneho rozhodovanı jednotlivce, jako u vydıranı. Tısen je stav zpusobeny neprıznivy mi okolnostmi, kterevedou k omezenı volnosti pri rozhodovanı. Zavislost je stav, v ný mz je ný kdo v urcitem smý ru odkazan na pachatele jako kuprıkladu dluz nık na výritele, podrızeny na nadrızeneho v zamý stnanı a podobný. Za ťtisk lze povaz ovat zneuz itı tısnivesituace bezdomovce, ktery za trochu alkoholu, jıdla, obnos eneho s atstva ci mensı financnı obnos slouz ı jako snadno dostupny a levny prostredek sexualnıho uspokojenı jineho. Obdobný muz e prichazet ťtisk jako forma sexualnıho harassmentu na pracovis ti a nebo pohlavnıho zneuz itı tam, kde nejsou naplný ny znaky trestny ch cinu podle Č Č 242 nebo 243 tr. zak. C in je dokonan, jakmile pachatel jineho nutı, aby nýco konal, opomenul nebo trpý l. Nenı rozhodne, zda utiskovana osoba vykonala to, k cemu ji pachatel nutil. Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Z trestny ch cinu proti dustojnosti clový ka je pomý rný frekventovany m trestny m cinem, byď nepochybný s vysoky m procentem latence trestny cin pohlavnıho zneuzıv a n ı (ú 242). Objektem je v prveradý mravnı vy voj mladez e a jejı nedotknutelnost v pohlavnı sfere. Objektivnı stranka spocıva ve vykonanı souloz e nebo v jinem zpusobu pohlavnıho zneuz itı. Predmý tem ťtoku je osoba mladsı patnacti let bez ohledu na pohlavı. Trestny cin muz e byt spachan jak v heterosexualnım, tak homosexualnım ( lesbickem ) vztahu. Za pohlavnı zneuz ıvanı je tedy povaz ovano jakekoliv jednanı, jehoz smyslem je dosaz enı pohlavnıho uspokojenı pachatele. Je nutne, aby pachatel svy m jednanım sledoval sve pohlavnı uspokojenı nebo alespon vzrus enı. C in je spachan i tehdy, kdy pres snahu pachatele k uspokojenı nedojde. Podle ustalenejudikatury je pohlavnı zneuz ıvanı jiny m zpusobem skutecný jaky koliv zpusob ukajenı nez souloz ı, ktery se svojı intenzitou a zavaz nostı blız ı souloz i. Muz e jıt o draz divedotyky pohlavnıch organu, prsu, erotogenıch zon a podobný. Kdyz zneuz ita osoba svy m vzhledem a stupný m týlesne vyspý losti budı opravný ny dojem osoby starsı patnacti let, a pachatel skutecný jejı výk nezna a usuzuje na nýj podle vzhledu, jeho jednanı nenaplnuje znaky skutkovepodstaty pohlavnıho zneuz ıvanı. Pachatelem muz e by t kdokoliv a po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl.

4 U trestneho cinu pohlavnıho zneuzıv a n ı (ú 243) je rovný z objektem svoboda rozhodovanı v pohlavnıch vztazıch. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel zneuz ıvaje zavislosti osoby starsı patnacti let a mladsı osmnacti let nebo osoby svý renejeho dozoru, ji primý je k mimomanz elskesouloz i, anebo kdo takovou osobu, zneuz ıvaje jejı zavislosti, jiny m zpusobem pohlavný zneuz ije. Zneuz itı zavislosti predpoklada, z e je pachatel a pos kozena osoba v takovem postavenı, z e je pos kozena osoba na pachatele odkazana. Za zavislost se povaz uje stav, ve kterem se obý ď nemuz e svobodný rozhodovat, protoz e je v urcitem smý ru na pachatele odkazana. Nemusı jıt o zavislost vyply vajıcı z pravnıho vztahu, zcela k naplný nı skutkovepodstaty postacı, existuje-li fakticky vztah zavislosti. O osobu svý renou dozoru pachatele jde tehdy, ma-li pachatel pravo a povinnost na pos kozenou osobu dohlız et. Muz e jıt o rodice, vychovatele, personal leceben a zdravotnicky ch zarızenı, manz ela matky postiz eneho dıtý te ve spolecnedomacnosti a podobný. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl, ktery musı zahrnout i vý k zneuz ıvaneosoby. U trestneho cinu souloze mezi prıbuznymi (ú 245) je objektem moralnı zasada nedovolujıcı pohlavnı styk mezi nejbliz sımi prıbuzny mi. Objektivnı stranka spocıva v souloz i s prıbuzny m v pokolenı prımem nebo se sourozencem. Musı jıt o souloz, nikoliv o jinezpusoby pohlavnıho kontaktu a souloz musı by t dobrovolna. U sourozencu postacı jeden spolecny rodic. Teorie nema jednotny nazor na otazku, jak posuzovat jednanı osob, jejichz prıbuzensky ci sourozenecky vztah vznikl adopcı. Zrejmý by bylo s lo o pokus trestneho cinu na nezpusobilem objektu a bylo by treba vychazet ze stupný nebezpecnosti cinu pro spolecnost. Je vubec otazkou, ma-li stat zasahovat do sexualnı sfery dospý ly ch jedincu a zda-li by nemý la byt tato skutkova podstata z trestnıho zakona vypus tý na. Souloz mezi prıbuzny mi nebo sourozenci v situaci, kdy jeden z pachatelu je mladsı patnacti prıpadný osmnacti let, je jako pohlavnı zneuz ıvanı pokryto ustanovenım Č 242, prıpadný Č 243. U mentalný postiz eny ch osob by bylo moz no takoveho jednanı pokry t podle intenzity jednanı jako ný ktery ch z trestny ch cinu proti svobodý clový ka. Diskusnı je i smysl tohoto ustanovenı. Dodrz ovanı moralnı normy prostredky trestnıho prava se zda byt prekonane, a pokud jde o duvody eugenicke, i ty lze v soucasnedobý, plnedostupny ch spolehlivy ch antikoncepcnıch prostredku, povaz ovat za prekonane. Pachatelem jsou oba souloz ıcı prıbuznı bez ohledu na to, z cı strany vzes la iniciativa. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. II. Druhym hlediskem je pravo mentalný postiz eneho clový ka na sexualnı z ivot. Sexualita je prirozenou soucastı z ivota kaz deho clový ka, bez ohledu na stav jeho somatickeho a mentalnıho zdravı. Tabuizovat, odsuzovat ci dokonce znemoz novat sexualitu lidem se zdravotnım postiz enım a to vcetný mentalnıho postiz enı je se strany tý ch, kdoz tak cinı jednanım protipravnım. Lze pochopit, z e okolı takto postiz eny ch osob se muz e dostat a takese dostava do obtız ny ch situacı, ale to nic nemý nı na faktu, ktery jsem pravý formuloval. Charta sexualnıch a reprodukcnıch prav, prijata ve Valenci dopada na vs echny lidskebytosti, mentalný postiz enenevyjımaje.

5 Mentalný postiz eneosoby nelze zasadný omezovat v jejich sexualitý a sexualnıch projevech, pokud nejsou tyto projevy pro spolecnost nebezpecnea nemajı samy o sobý charakter trestneho cinu, prıpadný cinu jinak trestneho. Trestanı mentalný postiz eny ch osob za projevy sexuality je nejen nehorazne, ale je v rozporu s realizacı zakladnıch lidsky ch prav. Pokud jsou tyto osoby umıstý ny v zarızenıch zdravotnı nebo socialnı pec e a osetrujıcı personal týchto zarızenı ve snaze po usnadný nı si vlastnı prace projevy fyziologicke sexuality pacientu tlumı, pak postupujı - podle meho nazoru - protipravný a v rozporu s profesnımi eticky mi pravidly. To samozrejmý neplatı v prıpadech sexualný agresivnıho chovanı ci bý zný nezvladnutelny ch afektu. Ostatný v souvislosti s clenstvım Ceske republiky v Evropske unii nastava postupne prehodnocovanı celerady az dosud zabý hly ch dlouholety ch praktik v zdravotnicky ch zarızenıch a to predevsım psychiatrickepece. Pravu rozhodný neprıslusı radit vychovatelum jak realizovat u mentalný postiz eny ch osob sexualnı vychovu, ktera by se mý la, podle stupný postiz enı a schopnosti vnımat a chapat, realizovat alespon ve vysvý tlenı toho co se smı a co se nesmı. V parovesexualitý obecný uznavany princip z e "je dovoleno vse, co je obý ma prıjemneci obý ma akceptovatelne" musı platit a takeplatı i u mentalný postiz eny ch osob. III. ťvahy: S ohledem na to, co jsem vyslovil v prvnı casti, chtý l bych nynı vyslovit jes tý nasledujıcı V sexualnıch vztazıch je treba rozlis ovat, jde-li o vztah mezi dvý ma mentalný postiz eny mi osobami, prıpadný mezi osobami se stejny m rozsahem postiz enı a jde-li o vztah mezi mentalný zdravou osobou a mentalný postiz enou osobou. Pokud totiz je mentalnı zdravı dotycneosoby tak s patne, z e si neuvý domuje sexualnı chovanı jineosoby vuci sobý a tudız se nemuz e ani konkludentný k tomuto jednanı vyjadrit, muz e by t v tomto jednanı spatrovan ný ktery z trestny ch cinu a to vcetný znasilný nı. Sex s mentalný postiz enou osobou, byď se strany mentalný zdraveosoby citový motivovany, bude vzdy v sobý obsahovat prvky zneuz itı bezbrannosti a tudız bude velmi blızky znasilný nı. Nicmený je nutno pripustit, z e ani teto mentalný postiz eneosobý nelze v realizaci sexualnıho kontaktu a styku branit, pokud projevı zajem, nebo na podný t reaguje vstrıcný a zjevný ji to dý la dobre. Az dosud byla sexualitý mentalný postiz eny ch osob výnovana pozornost z medicınskeho a psychologickeho hlediska a zustavala zcela stranou zajmu pravnıku. Moz na, z e je to dano tım, z e se lze jen velmi týzko a nanejvys jen do jistemıry zprostredkovaný vzıt do mentality a zpusobu mys lenı mentalný postiz eny ch osob a z e pravo a to zejmena trestnı pravo dogmaticky setrvava na jednoduchem vzory uvaz ovanı, podle ktereho vsude tam, kde je jednım ťcastnıkem sexualnıho kontaktu mentalný postiz ena osoba, jde se strany mentalný zdraveosoby o zneuz itı zavislosti. Zda se, z e pomalu nastava cas vý novat teto sloz iteproblematice odpovıdajıcı zajem se strany pravnı teorie i praxe.

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD

Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Zdraví 21 cíl 1-9 Ú VOD Na 51. svě tovém zdravotnickém shromážd ěn í v kvě tnu 1998 se členské státy Svě tové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, kteráformulovala základní politické principy

Více

prá v a h motné h o z poh le du auditora

prá v a h motné h o z poh le du auditora strana 2 e-příloha AUDITOR č. 1/2010 Tre s tní zá k oník nov ý k ode x tre s tníh o prá v a h motné h o z poh le du auditora 1. Ú v od Možná bychom byli překvapeni, kolik lidí mimo profesi stále dává rovnítko

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 113/2012 133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky

ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu. Jménem republiky ČESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 3. února 2011 v senátě složeném z předsedy Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila ve věci

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA ŽIVOT A JEHO REFLEXE V ČESKÉ ÚSTAVNOSTI ŽANETA SLADKÁ PLZEŇ 2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE Jak formulovat vzájemný vztah obou zákonů? Do zákoníku práce (např. uvolněného 4) navrhujeme vložit ustanovení následujícího znění: Na případy neupravené

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Případ podvodníka Mitlöhnera aneb k jádru průšvihu

Případ podvodníka Mitlöhnera aneb k jádru průšvihu Případ podvodníka Mitlöhnera aneb k jádru průšvihu Lukáš Novák 1. ÚVOD - ZÁKLADNÍ FAKTA. V prvním letošním čísle Časopisu zdravotnického práva a bioetiky 1 publikoval JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc, ředitel

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období. Vládní návrh.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období. Vládní návrh. Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období 59 Vládní návrh. kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dodatkový

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více