Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım"

Transkript

1 Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım JUDr. Miroslav Mitlo hner, CSc, vedoucı katedry socialnı prace a socialnı politiky Pedagogickefakulty Univerzity Hradec Kralove Problematiku sexuality a mentalnıho postiz enı lze zkoumat prinejmensım ze dvou hledisek. I. Prvnım hlediskem je ochrana tý chto osob a zvlas tý pak dý tı a nezletily ch pred nejruzný jsımi formami pohlavnıho zneuz ıvanı, pocınaje dotykovy m kontaktem a konce brutalnım znasilný nım. Trestnı zakon v platnem zný nı poskytuje rozsahlou a dostatecnou ochranu intimnı sfere a tý lesneintegritý kaz deho jednotlivce a to bez ohledu na jeho psychicky a somaticky stav. Existuje cela rada ustanovenı, kterelze ťcinný aplikovat vs ude tam, kde pachatel zaťtocil na svoji obý ď ve snaze dosahnout sveho pohlavnıho uspokojenı. Otazkam trestný pravnı ochrany mentalný postiz eny ch osob pred sexualnımi ťtoky byla az dosud vý novana v odborneliterature dostatecna pozornost, probý hlo ný kolik seminaru a konferenci na celostatnı ťrovnı, kde se renomovanı autori k teto problematice vyjadrili a zaujali stanoviska shodna s dikcı trestnıho zakona a ustalenejudikatury. Trestneciny sexualný motivovanejsou soustredý ny v VIII. hlavý trestnıho zakona a to jednak v 1. oddıle mezi trestny mi ciny proti svobodý clový ka a ve 2. oddıle mezi trestny mi ciny proti dustojnosti clový ka. Mezi obý ma oddıly, stejný tak jako v celem trestnım zakoný, existuje vnitrnı provazanost a souvislosti. Je mimo jakoukoliv pochybnost, z e nejzavaz ný jsım trestny m cinem sexualný motivovany m je vedle vraz dy trestny cin zna silnenı podle ú 241 trestnıho zakona, k jehoz naplný nı se vyz aduje uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti jineho, to jest obý ti trestneho cinu. U znasilný nı je objektem trestneho cinu je pravo svobodneho rozhodovanı o vlastnım pohlavnım z ivotý. Predmý tem ťtoku muz e byt jak z ena, tak muz, a to bez ohledu na vý k, tý lesnou, dus evnı a sexualnı vyspý lost, zpusob z ivota i pový st. Obý tı ťtoku muz e by t i manz elka a pachatelem jejı manz el, prıpadný opacný. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel buňto nasilım nebo pohruz kou bezprostrednıho nasilı donutı jineho k souloz i nebo k jinemu obdobnemu pohlavnımu styku, anebo k takovemu cinu zneuz ije jeho bezbrannosti. Donucenı spocıva v tom, z e pachatel svy m nasilny m jednanım prekona

2 vaz ný mınýny odpor jineho nebo obý ď nemuz e klast z nejruzný jsıch duvodu odpor. Je zcela nerozhodne, jaky m zpusobem a zda se do tohoto stavu dostala s priciný nım nebo bez priciný nı pachatele. Muz e pritom jıt o opilost, drogoveovlivný nı, hluboky spanek, vysokou horecku, spoutanı a podobný. Ke znasilný nı dojde i tehdy, pokud pachatel svy m jednanım nesmý ruje k dosaz enı souloz e, tj. spojenı pohlavnıch organu svy ch a sveobý ti, ale k dosaz enı analnıho nebo oralnıho sexu. Tak muz e kuprıkladu znasilnit muz muz e do konecnıku. K znasilný nı nestacı, z e pachatel chce vykonat souloz nebo jiny obdobny pohlavnı styk s jinou osobou proti jejı vuli. Zakon vyz aduje, aby uvedeny zamýr chtý l pachatel realizovat nasilım nebo hrozbou bezprostrednıho nasilı. Odpor muz e ný kdy byt znacný intenzivnı a je zavisly na povahovy ch vlastnostech obý ti a formach, ktery mi hodla ťtocnık tento odpor prekonat. Za souhlas s jednanım ťtocnıka nelze pokladat to, z e je obý ď svolna k souloz i jen proto, z e nevidı jine vychodisko, tedy, z e nevı jak se dale ťcinný branit, anebo kdyz nabıdne ťtocnıkovi prezervativ s cılem ochranit se pred vedlejsımi nasledky znasilný nı. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Bylo by mylnese domnıvat, z e sexualný motivovanejednanı, kdy se pachatel snaz ı proti vuli pos kozene osoby dosahnout sveho sexualnıho uspokojenı bez uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti, nenı trestny m cinem. Opak je pravdou. Samozrejmý nebude moz nev tomto prıpadný jednanı kvalifikovat jako znasilný nı, ale podle intensity ťtoku jako ný ktery z trestny ch cinu proti svobodý clový ka. Nasilı je pouz itı fyzickesıly k prekonanı kladeneho nebo predpokladaneho odporu vuci osobý, ktere spocıva v prımem ťtoku proti týlu pos kozeneho a nemusı byt vzdy spojeno s ublız enım na zdravı. Pohruz kou bezprostrednıho nasilı je pohruz ka takovy m nasilım, ktere ma byt okamz itý realizovano a pachatel hrozı, z e v prıpadý odporu toto nasilı okamz itý zrealizuje, a tım zbavuje pos kozeneho moz nosti svobodneho rozhodovanı a nutı ho podrobit se hrozbý a ťtoku. Pohruz ka nasilı nebo jinetýzkeťjmy je s irsım pojmem. Pohruz ka nasilım muz e by t namırena jak proti pos kozenemu, tak tretım osobam, ktereani nemusı by t incidentu prıtomny. Podle Listiny zakladnıch prav a svobod jsou tato lidska prava nedotknutelna a mohou byt omezena pouze zakonem. U trestneho cinu omezova nıosobnısvobody (ú 231)) je objektem svoboda lidskeho jedince ve smyslu volneho pohybu. Je nerozhodne, jedna-li se o osobu dospý lou, dıtý, neprıcetnou ci mentalný postiz enou. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel jinemu branı uz ıvat osobnı svobodu ve smyslu volneho pohybu a o tomto pohybu rozhodovat. Delka trvanı tohoto protipravnıho jednanı nerozhoduje a k jejımu uplatný nı dojde pri posuzovanı nebezpecnosti cinu pro spolecnost. Jednanı pachatele musı by t obtız ný prekonatelnea muz e mıt konkretnı podobu od svıranı v naruci az po uzavrenı v mıstnosti. Z praktickeho hlediska muz e prichazet i neadekvatnı trestanı dıtý te, sexualnı harassment a podobný. Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Trestny cin zbavenı osobnı svobody (ú 232) je v porovnanı s predchozım intenzivný jsı a zavaz ný jsı. Objektem je stejna svoboda lidskeho jedince jako u trestneho cinu omezovanı osobnı svobody. Objektivnı stranka spocıva ve zbavenı svobody jineho, pricemz v porovnanı s predchozım trestny m cinem musı jıt o trvaly, nebo delsı dobu trvajıcı, stav. Zpusob provedenı je nerozhodny, od fyzickeho nasilı az po lstiveoklamanı apod. Svy m charakterem, se blız ı uvý zný nı a prakticky prichazı kuprıkladu za urcity ch okolnostı v oblasti komercnıho sexu.

3 Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Trestny cin vydıra nı(ú 235) dopada mimo jineho na jednanı sexualný motivovana, pri jehoz realizaci nedochazı k uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti. Objektem je s iroce pojata svobodna vule k rozhodovanı, do kterepachatel zasahne pouz itım nasilı, pohruz kou nasilı nebo pohruz kou jinetý zkeťjmy. trpý l. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel jineho nutı, aby ný co konal, opomenul nebo Jde o subsidiarnı ustanovenı k tým trestny m cinum, jejichz spachanı je spojeno s bezprostrednım nasilım, jako je kuprıkladu znasilný nı. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Z teto skupiny trestny ch cinu je u tisk (ú 237) nejmený spolecensky nebezpecny m. Objektem je svoboda rozhodovanı. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel bez pouz itı nasilı vyuz ıva nýcı tısný nebo zavislosti. Jde o mený intenzivnı zasah do svobodneho rozhodovanı jednotlivce, jako u vydıranı. Tısen je stav zpusobeny neprıznivy mi okolnostmi, kterevedou k omezenı volnosti pri rozhodovanı. Zavislost je stav, v ný mz je ný kdo v urcitem smý ru odkazan na pachatele jako kuprıkladu dluz nık na výritele, podrızeny na nadrızeneho v zamý stnanı a podobný. Za ťtisk lze povaz ovat zneuz itı tısnivesituace bezdomovce, ktery za trochu alkoholu, jıdla, obnos eneho s atstva ci mensı financnı obnos slouz ı jako snadno dostupny a levny prostredek sexualnıho uspokojenı jineho. Obdobný muz e prichazet ťtisk jako forma sexualnıho harassmentu na pracovis ti a nebo pohlavnıho zneuz itı tam, kde nejsou naplný ny znaky trestny ch cinu podle Č Č 242 nebo 243 tr. zak. C in je dokonan, jakmile pachatel jineho nutı, aby nýco konal, opomenul nebo trpý l. Nenı rozhodne, zda utiskovana osoba vykonala to, k cemu ji pachatel nutil. Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Z trestny ch cinu proti dustojnosti clový ka je pomý rný frekventovany m trestny m cinem, byď nepochybný s vysoky m procentem latence trestny cin pohlavnıho zneuzıv a n ı (ú 242). Objektem je v prveradý mravnı vy voj mladez e a jejı nedotknutelnost v pohlavnı sfere. Objektivnı stranka spocıva ve vykonanı souloz e nebo v jinem zpusobu pohlavnıho zneuz itı. Predmý tem ťtoku je osoba mladsı patnacti let bez ohledu na pohlavı. Trestny cin muz e byt spachan jak v heterosexualnım, tak homosexualnım ( lesbickem ) vztahu. Za pohlavnı zneuz ıvanı je tedy povaz ovano jakekoliv jednanı, jehoz smyslem je dosaz enı pohlavnıho uspokojenı pachatele. Je nutne, aby pachatel svy m jednanım sledoval sve pohlavnı uspokojenı nebo alespon vzrus enı. C in je spachan i tehdy, kdy pres snahu pachatele k uspokojenı nedojde. Podle ustalenejudikatury je pohlavnı zneuz ıvanı jiny m zpusobem skutecný jaky koliv zpusob ukajenı nez souloz ı, ktery se svojı intenzitou a zavaz nostı blız ı souloz i. Muz e jıt o draz divedotyky pohlavnıch organu, prsu, erotogenıch zon a podobný. Kdyz zneuz ita osoba svy m vzhledem a stupný m týlesne vyspý losti budı opravný ny dojem osoby starsı patnacti let, a pachatel skutecný jejı výk nezna a usuzuje na nýj podle vzhledu, jeho jednanı nenaplnuje znaky skutkovepodstaty pohlavnıho zneuz ıvanı. Pachatelem muz e by t kdokoliv a po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl.

4 U trestneho cinu pohlavnıho zneuzıv a n ı (ú 243) je rovný z objektem svoboda rozhodovanı v pohlavnıch vztazıch. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel zneuz ıvaje zavislosti osoby starsı patnacti let a mladsı osmnacti let nebo osoby svý renejeho dozoru, ji primý je k mimomanz elskesouloz i, anebo kdo takovou osobu, zneuz ıvaje jejı zavislosti, jiny m zpusobem pohlavný zneuz ije. Zneuz itı zavislosti predpoklada, z e je pachatel a pos kozena osoba v takovem postavenı, z e je pos kozena osoba na pachatele odkazana. Za zavislost se povaz uje stav, ve kterem se obý ď nemuz e svobodný rozhodovat, protoz e je v urcitem smý ru na pachatele odkazana. Nemusı jıt o zavislost vyply vajıcı z pravnıho vztahu, zcela k naplný nı skutkovepodstaty postacı, existuje-li fakticky vztah zavislosti. O osobu svý renou dozoru pachatele jde tehdy, ma-li pachatel pravo a povinnost na pos kozenou osobu dohlız et. Muz e jıt o rodice, vychovatele, personal leceben a zdravotnicky ch zarızenı, manz ela matky postiz eneho dıtý te ve spolecnedomacnosti a podobný. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl, ktery musı zahrnout i vý k zneuz ıvaneosoby. U trestneho cinu souloze mezi prıbuznymi (ú 245) je objektem moralnı zasada nedovolujıcı pohlavnı styk mezi nejbliz sımi prıbuzny mi. Objektivnı stranka spocıva v souloz i s prıbuzny m v pokolenı prımem nebo se sourozencem. Musı jıt o souloz, nikoliv o jinezpusoby pohlavnıho kontaktu a souloz musı by t dobrovolna. U sourozencu postacı jeden spolecny rodic. Teorie nema jednotny nazor na otazku, jak posuzovat jednanı osob, jejichz prıbuzensky ci sourozenecky vztah vznikl adopcı. Zrejmý by bylo s lo o pokus trestneho cinu na nezpusobilem objektu a bylo by treba vychazet ze stupný nebezpecnosti cinu pro spolecnost. Je vubec otazkou, ma-li stat zasahovat do sexualnı sfery dospý ly ch jedincu a zda-li by nemý la byt tato skutkova podstata z trestnıho zakona vypus tý na. Souloz mezi prıbuzny mi nebo sourozenci v situaci, kdy jeden z pachatelu je mladsı patnacti prıpadný osmnacti let, je jako pohlavnı zneuz ıvanı pokryto ustanovenım Č 242, prıpadný Č 243. U mentalný postiz eny ch osob by bylo moz no takoveho jednanı pokry t podle intenzity jednanı jako ný ktery ch z trestny ch cinu proti svobodý clový ka. Diskusnı je i smysl tohoto ustanovenı. Dodrz ovanı moralnı normy prostredky trestnıho prava se zda byt prekonane, a pokud jde o duvody eugenicke, i ty lze v soucasnedobý, plnedostupny ch spolehlivy ch antikoncepcnıch prostredku, povaz ovat za prekonane. Pachatelem jsou oba souloz ıcı prıbuznı bez ohledu na to, z cı strany vzes la iniciativa. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. II. Druhym hlediskem je pravo mentalný postiz eneho clový ka na sexualnı z ivot. Sexualita je prirozenou soucastı z ivota kaz deho clový ka, bez ohledu na stav jeho somatickeho a mentalnıho zdravı. Tabuizovat, odsuzovat ci dokonce znemoz novat sexualitu lidem se zdravotnım postiz enım a to vcetný mentalnıho postiz enı je se strany tý ch, kdoz tak cinı jednanım protipravnım. Lze pochopit, z e okolı takto postiz eny ch osob se muz e dostat a takese dostava do obtız ny ch situacı, ale to nic nemý nı na faktu, ktery jsem pravý formuloval. Charta sexualnıch a reprodukcnıch prav, prijata ve Valenci dopada na vs echny lidskebytosti, mentalný postiz enenevyjımaje.

5 Mentalný postiz eneosoby nelze zasadný omezovat v jejich sexualitý a sexualnıch projevech, pokud nejsou tyto projevy pro spolecnost nebezpecnea nemajı samy o sobý charakter trestneho cinu, prıpadný cinu jinak trestneho. Trestanı mentalný postiz eny ch osob za projevy sexuality je nejen nehorazne, ale je v rozporu s realizacı zakladnıch lidsky ch prav. Pokud jsou tyto osoby umıstý ny v zarızenıch zdravotnı nebo socialnı pec e a osetrujıcı personal týchto zarızenı ve snaze po usnadný nı si vlastnı prace projevy fyziologicke sexuality pacientu tlumı, pak postupujı - podle meho nazoru - protipravný a v rozporu s profesnımi eticky mi pravidly. To samozrejmý neplatı v prıpadech sexualný agresivnıho chovanı ci bý zný nezvladnutelny ch afektu. Ostatný v souvislosti s clenstvım Ceske republiky v Evropske unii nastava postupne prehodnocovanı celerady az dosud zabý hly ch dlouholety ch praktik v zdravotnicky ch zarızenıch a to predevsım psychiatrickepece. Pravu rozhodný neprıslusı radit vychovatelum jak realizovat u mentalný postiz eny ch osob sexualnı vychovu, ktera by se mý la, podle stupný postiz enı a schopnosti vnımat a chapat, realizovat alespon ve vysvý tlenı toho co se smı a co se nesmı. V parovesexualitý obecný uznavany princip z e "je dovoleno vse, co je obý ma prıjemneci obý ma akceptovatelne" musı platit a takeplatı i u mentalný postiz eny ch osob. III. ťvahy: S ohledem na to, co jsem vyslovil v prvnı casti, chtý l bych nynı vyslovit jes tý nasledujıcı V sexualnıch vztazıch je treba rozlis ovat, jde-li o vztah mezi dvý ma mentalný postiz eny mi osobami, prıpadný mezi osobami se stejny m rozsahem postiz enı a jde-li o vztah mezi mentalný zdravou osobou a mentalný postiz enou osobou. Pokud totiz je mentalnı zdravı dotycneosoby tak s patne, z e si neuvý domuje sexualnı chovanı jineosoby vuci sobý a tudız se nemuz e ani konkludentný k tomuto jednanı vyjadrit, muz e by t v tomto jednanı spatrovan ný ktery z trestny ch cinu a to vcetný znasilný nı. Sex s mentalný postiz enou osobou, byď se strany mentalný zdraveosoby citový motivovany, bude vzdy v sobý obsahovat prvky zneuz itı bezbrannosti a tudız bude velmi blızky znasilný nı. Nicmený je nutno pripustit, z e ani teto mentalný postiz eneosobý nelze v realizaci sexualnıho kontaktu a styku branit, pokud projevı zajem, nebo na podný t reaguje vstrıcný a zjevný ji to dý la dobre. Az dosud byla sexualitý mentalný postiz eny ch osob výnovana pozornost z medicınskeho a psychologickeho hlediska a zustavala zcela stranou zajmu pravnıku. Moz na, z e je to dano tım, z e se lze jen velmi týzko a nanejvys jen do jistemıry zprostredkovaný vzıt do mentality a zpusobu mys lenı mentalný postiz eny ch osob a z e pravo a to zejmena trestnı pravo dogmaticky setrvava na jednoduchem vzory uvaz ovanı, podle ktereho vsude tam, kde je jednım ťcastnıkem sexualnıho kontaktu mentalný postiz ena osoba, jde se strany mentalný zdraveosoby o zneuz itı zavislosti. Zda se, z e pomalu nastava cas vý novat teto sloz iteproblematice odpovıdajıcı zajem se strany pravnı teorie i praxe.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Otázky spojené s lidskou sexualitou se řeší přímo nebo nepřímo v různých odvětvích práva. Jen namátkou lze jmenovat občanské právo osobní statut,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : č. j. Nao 76/2010-107 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. v právní věci

Více

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen.

Operace s maticemi. Studijnı materia ly. Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. U stav matematiky a deskriptivnı geometrie Operace s maticemi Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2014 RNDr. Rudolf Schwarz,

Více

Základní krédo VOS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Základní krédo VOS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com 1 Základní krédo VOS. 1.) Každý občan má právo na stejné občanské podmínky ve společnosti. a) Svobodu projevu b) Svobodu pohybu c) Svobodu dostupu k veřejným informacím d) Svobodu podníkání e) Na dodržovaní

Více

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet.

Upíše-li akcie osoba, jež jedná vlastním jménem, na účet společnosti, platí, že tato osoba upsala akcie na svůj účet. UPOZORNĚNÍ Tato osnova je určena výhradně pro studijní účely posluchačů předmětu Obchodní právo v případových studiích přednášeném na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a má sloužit pro jejich

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Regulace vyta penı. Uc ebnıtext VOS a SPS Kutna Hora. Obecne o regulaci topenı

Regulace vyta penı. Uc ebnıtext VOS a SPS Kutna Hora. Obecne o regulaci topenı Regulace vyta penı Uc ebnıtext VOS a SPS Kutna Hora Obecne o regulaci topenı dimenzovanıotopný soustavy podle tepelny ch ztrat vytape ný ho objektu pro nejnizsıvenkovnıteplotu v daný m regionu - obvykle

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí V pátek, dne 17.10.2014, se konal v kavárně Café Práh v Brně, odborný seminář pro zástupce škol a školských zařízení, působících v rámci města Brna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 9/2003-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení Čj.: SOAP/006-1716/2012 BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního oblastního archivu v Plzni vydaný na základě 36 písm. a) zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1Co 223/2009-221 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Zavrtálka a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Radmily Baďurové v právní

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o: Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o: Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, 12 Ksz 9/2012-41 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v ústním jednání konaném dne 13. 9. 2012 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové, zástupce předsedkyně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 60/2002-34 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Badatelský řád Archivu České televize v Praze

Badatelský řád Archivu České televize v Praze Název vnitřního předpisu Badatelský řád Archivu České televize v Praze Typ vnitřního předpisu OFPŘ Číslo 34 ze dne 14. 10. 2013 Účinnost ode dne vydání Účinnost do neurčito Účel předpisu Naplnění příslušných

Více

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY

ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY Preambule Členské státy Rady Evropy, další státy a členské státy Evropského společenství, signatáři

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám Zakázka: Zadavatel: Evropské domy v krajích stavební úpravy objektu Nový Hluchák budova bez č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové Královéhradecký

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 23/2004 71 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007XQTF* UOHSX007XQTF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0905/2015/VZ-44938/2015/522/DMa Brno: 16.12.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo

VÉCNÉ BŔEMENO 1. VĚCNÉ BŘEMENO. Věcné břemeno. Druhy věcných břemen. Vznik věcných břemen. Zánik věcných břemen. Předkupní právo VĚCNÉ BŘEMENO, VĚCNÉ PŘEDKUPNÍ PRÁVO VÉCNÉ BŔEMENO Věcné břemeno Druhy věcných břemen Vznik věcných břemen Zánik věcných břemen Předkupní právo 1. VĚCNÉ BŘEMENO Pojem věcného břemene je zařazeno do občanského

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ)

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO ZKOUŠKY TERIÉRŮ A JEZEVČÍKŮ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY (BZ) BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY BZ Jsou zkouškami, jejichž absolvováním získá pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Kancelář hejtmana Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967 e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz,

Více

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce.

Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Návrh na na ízení exekuce s vysv tlivkami. Tento návrh lze pou ít na v echny p ípady na ízení exekuce. Okresnímu (Obvodnímu, M stskému)1/ soudu v Oprávn ný: 2/ se sídlem (bytem) I O (r..): Jednající (statutární

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), jako

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 85/2011-170 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Stanovisko vlády ČSSR Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. 5 Stanovisko vlády ČSSR k úmluvám a doporučením přijatým na 55. Mezinárodní konferenci práce Na 55. zasedání Mezinárodní konference

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ)

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ) MINISTERSTVO VNITRA Odbor bezpečnostní politiky Oddělení analýz, koncepcí a krizového řízení Č.j.: Praha 3.2.2005 Počet listů: 7 Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Aps 10/2012 20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C.

Zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu R. C. OSPOD se dopouští překročení svých pravomocí, když na základě jeho rozhodnutí dojde v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc k zabránění kontaktu dětí s rodičem a dalšími členy rodiny. K takovému

Více

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001

k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 Řízení lidských zdrojů s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2001 PaedDr. Jaromír Vít, CSc. 1. Úvod Pro některé certifikované organizace, ale i pro ty, které se teprve připravují k certifikaci,

Více

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty obce Horní Lideč Termín konání:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje.

rozhodnutí: Podle 59 odst. 2 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí správního orgánu I. stupně se potvrzuje. Praha Čj. 33 398/2005-603/III. vyř. Na základě odvolání (rozkladu) podaného dne 2. 8. 2005, paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, podle 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. STANDARD č.7

Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. STANDARD č.7 Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi STANDARD č.7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Obsah: 1) Cíl standardu 2) Kritéria 3)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 10/2009-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Bohuslava

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015

22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015. Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 2694/2015 ze dne 25.08.2015 Výběr NS 4840/2015 22 Cdo 209/2012 ze dne 04.07.2013 C 12684 Bezúplatné nabytí členského podílu v bytovém družstvu jedním z manželů od jeho rodičů nepředstavuje investici

Více

OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI nastalé dne...

OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI nastalé dne... ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. si Vám dovoluje předložit dotazník ODPOVĚDNOST 30 PODNIKATELÉ OZNÁMENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI nastalé dne... k pojištění odpovědnosti za škodu 1. Číslo pojistné smlouvy: 2. Pojištěný: a)

Více

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání

Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2013 VI. volební období... Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tel.: 595

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

Historizace obsahu katastrálních map

Historizace obsahu katastrálních map Historizace obsahu katastrálních map Karel Štencel CACIO fórum Praha 1. Historický původ katastrálních map Základy dnešního novodobého katastru nemovitostí byly položeny nejvyšším patentem rakouského císaře

Více

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů (starší), 5 členů (mladší). Organizátoři kol rozhodnou o případném použití jednotné motorové stříkačky a provádění z jedné nebo ze dvou základen. Do hodnocení

Více

Zn. SPR-3927/11-17 ROZHODNUTÍ

Zn. SPR-3927/11-17 ROZHODNUTÍ *UOOUX003Q6RD* Zn. SPR-3927/11-17 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně, místně a funkčně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

ZPRÁVA HODNOTÍCÍ KOMISE O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NÁVRHŮ

ZPRÁVA HODNOTÍCÍ KOMISE O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NÁVRHŮ ZPRÁVA HODNOTÍCÍ KOMISE O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NÁVRHŮ v obchodní veřejné soutěži o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o zajištění administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář

JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář JUDr. Klára VESELÁ SAMKOVÁ Advokátní kancelář Mgr. Lucie DIASOVÁ VEJVODOVÁ Španělská 6, 120 00 Praha 2 Mgr. Petra GERLICHOVÁ tel.: 224 239 390, 224 238 996 Mgr. Jana HAVIGEROVÁ e-mail: lawyers@lawyers.cz

Více

Změny-opravy pravídel sportovní střelby 2013

Změny-opravy pravídel sportovní střelby 2013 Změny-opravy pravídel sportovní střelby 2013 Technická pravidla pro všechny disciplíny 6.2.1.3 Bezpečnost střelců, personálu i diváků vyžaduje neustálou a pečlivou pozornost při zacházení se zbraněmi.

Více

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R

Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Zpracoval Jaroslav Benák Pozitiva a negativa př í padne ho zř í zení řozhodč í komise Š ŠČ R Úkol z Konference ŠSČR Konference ŠSČR konaná ve dnech 28. 2. 1. 3. 2014 v Havlíčkově Brodě uložila Výkonnému

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního okresního archivu Rychnov

Více

VA HY CAMPESA SCALE CONV

VA HY CAMPESA SCALE CONV TONAVA, akciova spolecnost ELEKTRONICKE VA HY CAMPESA SCALE CONV Prırucka pro uz ivatele 6982026-00 Obsah 1. POPIS 3 2. SOFTWARE 3 3. KONEKTORY 3 4. UVEDENIDO PROVOZU 3 5. R ES ENIPROBLEMU 4 6. PRIKLAD

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014 *UOHSX005WRXZ* UOHSX005WRXZ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2014/VZ-7183/2014/310/LPa Brno 4. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 31. 1. 2014, doručeném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 92/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru 1 Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru Induktory energii ukládají, zatímco transformátory energii p em ují. To je základní rozdíl. Magnetická jádra induktor a vysokofrekven ních transformátor

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 57/2013-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Pokyny pro dodržování soutěžního práva

Pokyny pro dodržování soutěžního práva Translation by courtesy of Pokyny pro dodržování soutěžního práva Naše obchodní asociace sdružuje dodavatele a další strany, které se podílejí na činnosti evropského zdravotnického sektoru, aby diskutovali

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

Závěrečná zpráva o výsledku šetření

Závěrečná zpráva o výsledku šetření 1. Nařízení předběžného opatření v podobě statického zajištění stavební jámy soudem nezbavuje stavební úřad povinností uložených mu stavebním zákonem a spočívajících v dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE, JEHO OCHRANA A UŽÍVÁNÍ Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu tel.: 224 18 2790 fax: 224 18 2038 www.cervenykriz.eu/nsmhp

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce Uchazeč: Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce VZ č. 12/02 Výstavba centrálních laboratoří v pavilonu G Fakultní nemocnice Královské

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací

Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Teze k diplomové práci: Vybrané aspekty nezaměstnanosti v souvislosti s evropskou integrací Autor diplomové

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Svor 25.3.2013 ObÚ Svor č.j./2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou

Více