Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım"

Transkript

1 Pra vnıproblematika sexuality osob s menta lnım postizenım JUDr. Miroslav Mitlo hner, CSc, vedoucı katedry socialnı prace a socialnı politiky Pedagogickefakulty Univerzity Hradec Kralove Problematiku sexuality a mentalnıho postiz enı lze zkoumat prinejmensım ze dvou hledisek. I. Prvnım hlediskem je ochrana tý chto osob a zvlas tý pak dý tı a nezletily ch pred nejruzný jsımi formami pohlavnıho zneuz ıvanı, pocınaje dotykovy m kontaktem a konce brutalnım znasilný nım. Trestnı zakon v platnem zný nı poskytuje rozsahlou a dostatecnou ochranu intimnı sfere a tý lesneintegritý kaz deho jednotlivce a to bez ohledu na jeho psychicky a somaticky stav. Existuje cela rada ustanovenı, kterelze ťcinný aplikovat vs ude tam, kde pachatel zaťtocil na svoji obý ď ve snaze dosahnout sveho pohlavnıho uspokojenı. Otazkam trestný pravnı ochrany mentalný postiz eny ch osob pred sexualnımi ťtoky byla az dosud vý novana v odborneliterature dostatecna pozornost, probý hlo ný kolik seminaru a konferenci na celostatnı ťrovnı, kde se renomovanı autori k teto problematice vyjadrili a zaujali stanoviska shodna s dikcı trestnıho zakona a ustalenejudikatury. Trestneciny sexualný motivovanejsou soustredý ny v VIII. hlavý trestnıho zakona a to jednak v 1. oddıle mezi trestny mi ciny proti svobodý clový ka a ve 2. oddıle mezi trestny mi ciny proti dustojnosti clový ka. Mezi obý ma oddıly, stejný tak jako v celem trestnım zakoný, existuje vnitrnı provazanost a souvislosti. Je mimo jakoukoliv pochybnost, z e nejzavaz ný jsım trestny m cinem sexualný motivovany m je vedle vraz dy trestny cin zna silnenı podle ú 241 trestnıho zakona, k jehoz naplný nı se vyz aduje uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti jineho, to jest obý ti trestneho cinu. U znasilný nı je objektem trestneho cinu je pravo svobodneho rozhodovanı o vlastnım pohlavnım z ivotý. Predmý tem ťtoku muz e byt jak z ena, tak muz, a to bez ohledu na vý k, tý lesnou, dus evnı a sexualnı vyspý lost, zpusob z ivota i pový st. Obý tı ťtoku muz e by t i manz elka a pachatelem jejı manz el, prıpadný opacný. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel buňto nasilım nebo pohruz kou bezprostrednıho nasilı donutı jineho k souloz i nebo k jinemu obdobnemu pohlavnımu styku, anebo k takovemu cinu zneuz ije jeho bezbrannosti. Donucenı spocıva v tom, z e pachatel svy m nasilny m jednanım prekona

2 vaz ný mınýny odpor jineho nebo obý ď nemuz e klast z nejruzný jsıch duvodu odpor. Je zcela nerozhodne, jaky m zpusobem a zda se do tohoto stavu dostala s priciný nım nebo bez priciný nı pachatele. Muz e pritom jıt o opilost, drogoveovlivný nı, hluboky spanek, vysokou horecku, spoutanı a podobný. Ke znasilný nı dojde i tehdy, pokud pachatel svy m jednanım nesmý ruje k dosaz enı souloz e, tj. spojenı pohlavnıch organu svy ch a sveobý ti, ale k dosaz enı analnıho nebo oralnıho sexu. Tak muz e kuprıkladu znasilnit muz muz e do konecnıku. K znasilný nı nestacı, z e pachatel chce vykonat souloz nebo jiny obdobny pohlavnı styk s jinou osobou proti jejı vuli. Zakon vyz aduje, aby uvedeny zamýr chtý l pachatel realizovat nasilım nebo hrozbou bezprostrednıho nasilı. Odpor muz e ný kdy byt znacný intenzivnı a je zavisly na povahovy ch vlastnostech obý ti a formach, ktery mi hodla ťtocnık tento odpor prekonat. Za souhlas s jednanım ťtocnıka nelze pokladat to, z e je obý ď svolna k souloz i jen proto, z e nevidı jine vychodisko, tedy, z e nevı jak se dale ťcinný branit, anebo kdyz nabıdne ťtocnıkovi prezervativ s cılem ochranit se pred vedlejsımi nasledky znasilný nı. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Bylo by mylnese domnıvat, z e sexualný motivovanejednanı, kdy se pachatel snaz ı proti vuli pos kozene osoby dosahnout sveho sexualnıho uspokojenı bez uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti, nenı trestny m cinem. Opak je pravdou. Samozrejmý nebude moz nev tomto prıpadný jednanı kvalifikovat jako znasilný nı, ale podle intensity ťtoku jako ný ktery z trestny ch cinu proti svobodý clový ka. Nasilı je pouz itı fyzickesıly k prekonanı kladeneho nebo predpokladaneho odporu vuci osobý, ktere spocıva v prımem ťtoku proti týlu pos kozeneho a nemusı byt vzdy spojeno s ublız enım na zdravı. Pohruz kou bezprostrednıho nasilı je pohruz ka takovy m nasilım, ktere ma byt okamz itý realizovano a pachatel hrozı, z e v prıpadý odporu toto nasilı okamz itý zrealizuje, a tım zbavuje pos kozeneho moz nosti svobodneho rozhodovanı a nutı ho podrobit se hrozbý a ťtoku. Pohruz ka nasilı nebo jinetýzkeťjmy je s irsım pojmem. Pohruz ka nasilım muz e by t namırena jak proti pos kozenemu, tak tretım osobam, ktereani nemusı by t incidentu prıtomny. Podle Listiny zakladnıch prav a svobod jsou tato lidska prava nedotknutelna a mohou byt omezena pouze zakonem. U trestneho cinu omezova nıosobnısvobody (ú 231)) je objektem svoboda lidskeho jedince ve smyslu volneho pohybu. Je nerozhodne, jedna-li se o osobu dospý lou, dıtý, neprıcetnou ci mentalný postiz enou. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel jinemu branı uz ıvat osobnı svobodu ve smyslu volneho pohybu a o tomto pohybu rozhodovat. Delka trvanı tohoto protipravnıho jednanı nerozhoduje a k jejımu uplatný nı dojde pri posuzovanı nebezpecnosti cinu pro spolecnost. Jednanı pachatele musı by t obtız ný prekonatelnea muz e mıt konkretnı podobu od svıranı v naruci az po uzavrenı v mıstnosti. Z praktickeho hlediska muz e prichazet i neadekvatnı trestanı dıtý te, sexualnı harassment a podobný. Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Trestny cin zbavenı osobnı svobody (ú 232) je v porovnanı s predchozım intenzivný jsı a zavaz ný jsı. Objektem je stejna svoboda lidskeho jedince jako u trestneho cinu omezovanı osobnı svobody. Objektivnı stranka spocıva ve zbavenı svobody jineho, pricemz v porovnanı s predchozım trestny m cinem musı jıt o trvaly, nebo delsı dobu trvajıcı, stav. Zpusob provedenı je nerozhodny, od fyzickeho nasilı az po lstiveoklamanı apod. Svy m charakterem, se blız ı uvý zný nı a prakticky prichazı kuprıkladu za urcity ch okolnostı v oblasti komercnıho sexu.

3 Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Trestny cin vydıra nı(ú 235) dopada mimo jineho na jednanı sexualný motivovana, pri jehoz realizaci nedochazı k uplatný nı nasilı, pohruz ky bezprostrednıho nasilı nebo zneuz itı bezbrannosti. Objektem je s iroce pojata svobodna vule k rozhodovanı, do kterepachatel zasahne pouz itım nasilı, pohruz kou nasilı nebo pohruz kou jinetý zkeťjmy. trpý l. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel jineho nutı, aby ný co konal, opomenul nebo Jde o subsidiarnı ustanovenı k tým trestny m cinum, jejichz spachanı je spojeno s bezprostrednım nasilım, jako je kuprıkladu znasilný nı. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Z teto skupiny trestny ch cinu je u tisk (ú 237) nejmený spolecensky nebezpecny m. Objektem je svoboda rozhodovanı. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel bez pouz itı nasilı vyuz ıva nýcı tısný nebo zavislosti. Jde o mený intenzivnı zasah do svobodneho rozhodovanı jednotlivce, jako u vydıranı. Tısen je stav zpusobeny neprıznivy mi okolnostmi, kterevedou k omezenı volnosti pri rozhodovanı. Zavislost je stav, v ný mz je ný kdo v urcitem smý ru odkazan na pachatele jako kuprıkladu dluz nık na výritele, podrızeny na nadrızeneho v zamý stnanı a podobný. Za ťtisk lze povaz ovat zneuz itı tısnivesituace bezdomovce, ktery za trochu alkoholu, jıdla, obnos eneho s atstva ci mensı financnı obnos slouz ı jako snadno dostupny a levny prostredek sexualnıho uspokojenı jineho. Obdobný muz e prichazet ťtisk jako forma sexualnıho harassmentu na pracovis ti a nebo pohlavnıho zneuz itı tam, kde nejsou naplný ny znaky trestny ch cinu podle Č Č 242 nebo 243 tr. zak. C in je dokonan, jakmile pachatel jineho nutı, aby nýco konal, opomenul nebo trpý l. Nenı rozhodne, zda utiskovana osoba vykonala to, k cemu ji pachatel nutil. Pachatelem muz e by t kdokoliv. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. Z trestny ch cinu proti dustojnosti clový ka je pomý rný frekventovany m trestny m cinem, byď nepochybný s vysoky m procentem latence trestny cin pohlavnıho zneuzıv a n ı (ú 242). Objektem je v prveradý mravnı vy voj mladez e a jejı nedotknutelnost v pohlavnı sfere. Objektivnı stranka spocıva ve vykonanı souloz e nebo v jinem zpusobu pohlavnıho zneuz itı. Predmý tem ťtoku je osoba mladsı patnacti let bez ohledu na pohlavı. Trestny cin muz e byt spachan jak v heterosexualnım, tak homosexualnım ( lesbickem ) vztahu. Za pohlavnı zneuz ıvanı je tedy povaz ovano jakekoliv jednanı, jehoz smyslem je dosaz enı pohlavnıho uspokojenı pachatele. Je nutne, aby pachatel svy m jednanım sledoval sve pohlavnı uspokojenı nebo alespon vzrus enı. C in je spachan i tehdy, kdy pres snahu pachatele k uspokojenı nedojde. Podle ustalenejudikatury je pohlavnı zneuz ıvanı jiny m zpusobem skutecný jaky koliv zpusob ukajenı nez souloz ı, ktery se svojı intenzitou a zavaz nostı blız ı souloz i. Muz e jıt o draz divedotyky pohlavnıch organu, prsu, erotogenıch zon a podobný. Kdyz zneuz ita osoba svy m vzhledem a stupný m týlesne vyspý losti budı opravný ny dojem osoby starsı patnacti let, a pachatel skutecný jejı výk nezna a usuzuje na nýj podle vzhledu, jeho jednanı nenaplnuje znaky skutkovepodstaty pohlavnıho zneuz ıvanı. Pachatelem muz e by t kdokoliv a po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl.

4 U trestneho cinu pohlavnıho zneuzıv a n ı (ú 243) je rovný z objektem svoboda rozhodovanı v pohlavnıch vztazıch. Objektivnı stranka spocıva v tom, z e pachatel zneuz ıvaje zavislosti osoby starsı patnacti let a mladsı osmnacti let nebo osoby svý renejeho dozoru, ji primý je k mimomanz elskesouloz i, anebo kdo takovou osobu, zneuz ıvaje jejı zavislosti, jiny m zpusobem pohlavný zneuz ije. Zneuz itı zavislosti predpoklada, z e je pachatel a pos kozena osoba v takovem postavenı, z e je pos kozena osoba na pachatele odkazana. Za zavislost se povaz uje stav, ve kterem se obý ď nemuz e svobodný rozhodovat, protoz e je v urcitem smý ru na pachatele odkazana. Nemusı jıt o zavislost vyply vajıcı z pravnıho vztahu, zcela k naplný nı skutkovepodstaty postacı, existuje-li fakticky vztah zavislosti. O osobu svý renou dozoru pachatele jde tehdy, ma-li pachatel pravo a povinnost na pos kozenou osobu dohlız et. Muz e jıt o rodice, vychovatele, personal leceben a zdravotnicky ch zarızenı, manz ela matky postiz eneho dıtý te ve spolecnedomacnosti a podobný. Pachatelem muz e by t kdokoliv, po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl, ktery musı zahrnout i vý k zneuz ıvaneosoby. U trestneho cinu souloze mezi prıbuznymi (ú 245) je objektem moralnı zasada nedovolujıcı pohlavnı styk mezi nejbliz sımi prıbuzny mi. Objektivnı stranka spocıva v souloz i s prıbuzny m v pokolenı prımem nebo se sourozencem. Musı jıt o souloz, nikoliv o jinezpusoby pohlavnıho kontaktu a souloz musı by t dobrovolna. U sourozencu postacı jeden spolecny rodic. Teorie nema jednotny nazor na otazku, jak posuzovat jednanı osob, jejichz prıbuzensky ci sourozenecky vztah vznikl adopcı. Zrejmý by bylo s lo o pokus trestneho cinu na nezpusobilem objektu a bylo by treba vychazet ze stupný nebezpecnosti cinu pro spolecnost. Je vubec otazkou, ma-li stat zasahovat do sexualnı sfery dospý ly ch jedincu a zda-li by nemý la byt tato skutkova podstata z trestnıho zakona vypus tý na. Souloz mezi prıbuzny mi nebo sourozenci v situaci, kdy jeden z pachatelu je mladsı patnacti prıpadný osmnacti let, je jako pohlavnı zneuz ıvanı pokryto ustanovenım Č 242, prıpadný Č 243. U mentalný postiz eny ch osob by bylo moz no takoveho jednanı pokry t podle intenzity jednanı jako ný ktery ch z trestny ch cinu proti svobodý clový ka. Diskusnı je i smysl tohoto ustanovenı. Dodrz ovanı moralnı normy prostredky trestnıho prava se zda byt prekonane, a pokud jde o duvody eugenicke, i ty lze v soucasnedobý, plnedostupny ch spolehlivy ch antikoncepcnıch prostredku, povaz ovat za prekonane. Pachatelem jsou oba souloz ıcı prıbuznı bez ohledu na to, z cı strany vzes la iniciativa. Po subjektivnı strance se vyz aduje ťmysl. II. Druhym hlediskem je pravo mentalný postiz eneho clový ka na sexualnı z ivot. Sexualita je prirozenou soucastı z ivota kaz deho clový ka, bez ohledu na stav jeho somatickeho a mentalnıho zdravı. Tabuizovat, odsuzovat ci dokonce znemoz novat sexualitu lidem se zdravotnım postiz enım a to vcetný mentalnıho postiz enı je se strany tý ch, kdoz tak cinı jednanım protipravnım. Lze pochopit, z e okolı takto postiz eny ch osob se muz e dostat a takese dostava do obtız ny ch situacı, ale to nic nemý nı na faktu, ktery jsem pravý formuloval. Charta sexualnıch a reprodukcnıch prav, prijata ve Valenci dopada na vs echny lidskebytosti, mentalný postiz enenevyjımaje.

5 Mentalný postiz eneosoby nelze zasadný omezovat v jejich sexualitý a sexualnıch projevech, pokud nejsou tyto projevy pro spolecnost nebezpecnea nemajı samy o sobý charakter trestneho cinu, prıpadný cinu jinak trestneho. Trestanı mentalný postiz eny ch osob za projevy sexuality je nejen nehorazne, ale je v rozporu s realizacı zakladnıch lidsky ch prav. Pokud jsou tyto osoby umıstý ny v zarızenıch zdravotnı nebo socialnı pec e a osetrujıcı personal týchto zarızenı ve snaze po usnadný nı si vlastnı prace projevy fyziologicke sexuality pacientu tlumı, pak postupujı - podle meho nazoru - protipravný a v rozporu s profesnımi eticky mi pravidly. To samozrejmý neplatı v prıpadech sexualný agresivnıho chovanı ci bý zný nezvladnutelny ch afektu. Ostatný v souvislosti s clenstvım Ceske republiky v Evropske unii nastava postupne prehodnocovanı celerady az dosud zabý hly ch dlouholety ch praktik v zdravotnicky ch zarızenıch a to predevsım psychiatrickepece. Pravu rozhodný neprıslusı radit vychovatelum jak realizovat u mentalný postiz eny ch osob sexualnı vychovu, ktera by se mý la, podle stupný postiz enı a schopnosti vnımat a chapat, realizovat alespon ve vysvý tlenı toho co se smı a co se nesmı. V parovesexualitý obecný uznavany princip z e "je dovoleno vse, co je obý ma prıjemneci obý ma akceptovatelne" musı platit a takeplatı i u mentalný postiz eny ch osob. III. ťvahy: S ohledem na to, co jsem vyslovil v prvnı casti, chtý l bych nynı vyslovit jes tý nasledujıcı V sexualnıch vztazıch je treba rozlis ovat, jde-li o vztah mezi dvý ma mentalný postiz eny mi osobami, prıpadný mezi osobami se stejny m rozsahem postiz enı a jde-li o vztah mezi mentalný zdravou osobou a mentalný postiz enou osobou. Pokud totiz je mentalnı zdravı dotycneosoby tak s patne, z e si neuvý domuje sexualnı chovanı jineosoby vuci sobý a tudız se nemuz e ani konkludentný k tomuto jednanı vyjadrit, muz e by t v tomto jednanı spatrovan ný ktery z trestny ch cinu a to vcetný znasilný nı. Sex s mentalný postiz enou osobou, byď se strany mentalný zdraveosoby citový motivovany, bude vzdy v sobý obsahovat prvky zneuz itı bezbrannosti a tudız bude velmi blızky znasilný nı. Nicmený je nutno pripustit, z e ani teto mentalný postiz eneosobý nelze v realizaci sexualnıho kontaktu a styku branit, pokud projevı zajem, nebo na podný t reaguje vstrıcný a zjevný ji to dý la dobre. Az dosud byla sexualitý mentalný postiz eny ch osob výnovana pozornost z medicınskeho a psychologickeho hlediska a zustavala zcela stranou zajmu pravnıku. Moz na, z e je to dano tım, z e se lze jen velmi týzko a nanejvys jen do jistemıry zprostredkovaný vzıt do mentality a zpusobu mys lenı mentalný postiz eny ch osob a z e pravo a to zejmena trestnı pravo dogmaticky setrvava na jednoduchem vzory uvaz ovanı, podle ktereho vsude tam, kde je jednım ťcastnıkem sexualnıho kontaktu mentalný postiz ena osoba, jde se strany mentalný zdraveosoby o zneuz itı zavislosti. Zda se, z e pomalu nastava cas vý novat teto sloz iteproblematice odpovıdajıcı zajem se strany pravnı teorie i praxe.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Otázky spojené s lidskou sexualitou se řeší přímo nebo nepřímo v různých odvětvích práva. Jen namátkou lze jmenovat občanské právo osobní statut,

Více

VYHLÁ ŠKA. č. 5 /2003

VYHLÁ ŠKA. č. 5 /2003 VYHLÁ ŠKA č. 5 /2003 Obec Pražmo na základě usnesení zastupitelstva ze dne 13.11.2003 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst. 3

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004

V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 V DOBRE M TONU vyda no v lednu 2004 Beseda u kulateho stolu Jak z ijıhandicapovanı? Akce, ktere byly Majı obcane se zdravotnım postiz enım u nas rovne prılez itosti a jak vubec se jim z ije? Tohle probrat

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco

Flamco. Flexcon M. Tlakové expanzní nádoby s membra nou. 2001, Flamco Flexcon M CZ Tlakové expanzní nádoby s membra nou 2001, Flamco Nas e adresa : Flamco CZ Evropská 423/178 160 00 Praha 6 +420 602 200 69 info@flamco.cz Návod k montáz i a provozu pro Flexcon M Váz eny zákazníku

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Sexualita v zákoně č. 40/2009 Sb.,trestním zákoníku JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. 1. Místo úvodu Trestně právní normy cílené do oblasti lidské sexuality mají na počátku třetího tisíciletí za cíl důslednou

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

APS 400 nadministrator.recepce.net

APS 400 nadministrator.recepce.net APS 400 nadministrator.recepce.net Modul pro hotelovou recepci s na vaznostına rezervacnısyste m Instalacnıa uzivatelska prırucka č 2004 š 2007,TECH FASS s.r.o., Plavecka 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz,

Více

www.technickespolco.com 1

www.technickespolco.com 1 13.1.211 Obsah prezentace Představení knihy Shrnutí Norbergovy knihy Globalizace část 1. Ing. Boleslav Vraný, Ph.D. 211 Představení knihy Chápání slova kapitalismus Pokrok za posledních 2 let Norberg J.:

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4.

Motivace sv. enc. Martina Clausová. Brno, 3.-4. Motivace sv enc Martina Clausová Obsah 1. Úvod 2. Motivace 3. Psychologie 4. as 5. Desatero vychovatele 6. Hra 7. Zajímav mavá literatura 8. Shrnutí a diskuse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Motivace Motivace

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

GSM Lift Watch compact

GSM Lift Watch compact GSM VY TAHOVY KOMUNIKAC NISYSTE M GSM Lift Watch compact Na vod k instalaci a programova nıv1.0 Zarızenı je urc eno k nouzovemu hlasovemu spojenı napr. kabiny vytahu s havarijnı sluzbou, hasic i, policiı,

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Á Á úř ž úř ř ů ů ř úř ř ř ý ž ý ž ý ý ůž ůž ř ů ý ý ř Ú ú ř ř ď ř ř ú ř ý ž ž ž ř ú ř Ž ý Ž ů ý ř ů řž ý ů Í ř ý ú ů Š ý ú ř ř ř ď ř ř ř ř ý ú ý ý ů ý ř ý ů ý ý ř ž ř Ž ř ý ů ď ž ř ř ú ř ž ý ž ř ř ř ú

Více

DOMA CI NA SILI A ZDRAVOTNE POSTIZ ENI

DOMA CI NA SILI A ZDRAVOTNE POSTIZ ENI DOMA CI NA SILI A ZDRAVOTNEPOSTIZ ENI JUDr. Miroslav Mitlohner, CSc. Vedoucı katedry socialnı prace a socialnı politiky Pedagogickefakulty Univerzity v Hradci kralovea c len expertnıho tymu o.s.orfeus

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010

AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010 AT Konference 2010 Špindlerův v Mlýn 25.4. - 29.4.2010 Marie Černá Věstonická Venuše Představa ženského jména Z mytologie římská bohyně lásky Planeta druhá nejbližší ve sluneční soustavě Soška pravěké

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

infotainment ve voze Škoda Octavia

infotainment ve voze Škoda Octavia české vysoké učení technické fakulta elektrotechnická Testování systému infotainment ve voze Škoda Octavia Semestrální práce v předmětu A7B39TUR Jan Businský 15.10.2013 Obsah 1 Popis systému 3 2 Cílová

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Okolí Kaprálova mlýna

Okolí Kaprálova mlýna Okolí Kaprálova mlýna Ochoz 500m Malčina Lysá Hora Švédův stůl Brno 5km Jezevčí hrady Hynštova Netopýrka Desentérka Nad Smrkama Křížová Nad Výtokem mokřad Kůlnička Pekárna meandry Skalní výchozy Skalní

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009

IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009 IX. MULTIDISCIPLINÁRN RNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES PRAHA 2009 POTŘEBA JISTOTY, BEZPEČÍ A OCHRANY ZDRAVÍ I. interní klinika, HDS, FN Plzeň Bc. Monika KörberovK rberová Blanka Fantová Pojem potřeby člověka projevem

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Eutanázie Smrt Smrt (mors ) je individuáln lní zánik organismu, teda také člověka. Každému, kdo se zrodí,, je do vínku v dána d také smrt. Život člověka je podmíněn n smrtí a smrt je podmínkou života.

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz

Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty. Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace zdravotník s onkologickými pacienty Libuše Kalvodová Interní hematoonkologická klinika FN Brno lkalvod@fnbrno.cz Komunikace je základním atributem a pot ebou každého živého tvora. Jako spole

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více