Rýmařovsk. ovská / Ing. Martin Greško

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rýmařovsk. ovská 15 28. 01. / 2012. Ing. Martin Greško"

Transkript

1 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 9. ročník Lesní hospodářstv ství v ČR (Vycházky a exkurze životní prostřed edí) / 2012 Ing. Martin Greško

2 Zeměpisn pisné údaje ČR Rozloha km² (113. místo na světě) V současn asné době se lesy ČR R rozkládaj dají na ploše ⅓ našeho území

3 LESY ČR (historie, význam) Lesy jsou nedílnou součást stí naší země,, ve které plní celou řadu neocenitelných funkcí,, které jsou spojeny s užitky u a přínosy p pro člověka. Od pradávna poskytovaly člověku řadu organických materiálů,, potřebných k jeho životu. Význam lesů pro člověka se postupně mění s vývojem lidské společnosti předevp edevším m s vývojem poznání a myšlen lení. V nejstarší ších dobách poskytoval les dřevo, d lov, lesní plody, pastvu pro dobytek a včely. v Ve středov edověku se z lovu zvěř ěře e jako zdroje potravy stává záliba a lovectví se stává společenskou enskou zábavou nejvyšší šších společenských enských vrstev, která zpětn tně ovlivnila podobu krajiny založen ením m bažantnicemi antnicemi a oborami.

4 Změny v životním m prostřed edíčlověka Lesnatost ČR pokrytí lesními porosty. Na obrázku je patrný rozdíl v rozmezí od středověku po novověk. V současné době se lesy ČR rozkládají na našeho území. 1 3

5

6 Procentuáln lní zastoupení ploch v ČR Využití plochy ČR 11% 2% 54% 33% Zemědělská půda (pole, louky, pastviny) km2 = ha Lesní půda km2 = ha Ostatní půda (vodní plochy, ) km2 = ha Zastavěná půda km2 = ha pozn. 1 km 2 = 100 ha (hektarů)

7 Pohled na lesní porosty v horách Jeseníků (Dlouhé stráně) ) s Medvědím m hřbetemh v pozadí (1 261 m.n.m.)

8 Podíl vlastnictví lesů v ČR V lastnictv í lesů v Č R obecní a krajské lesy 15% lesy lesních družstev 1% státní lesy 61% soukrom é lesy 23% D osud nevyře šeným p roblém em je ha lesů (1 700 km 2 ), nárokovaných církví, to je 6,5% plo chy lesů v Č R. s tá tn í le s y s o u k r o m é le s y o b e c n í a k r a js k é le s y le s y le s n íc h d r u žste v

9 Druhová skladba lesů

10 Lesní škůdci Lesní porosty ohrožuj ují někteří škůdci, my se zmíníme me o jednom z nich Kůrovci považuj ují se za nejnebezpečnější šího lesního škůdce. Napadá jak nemocné či odumřel elé stromy tak i zdravě žijící stromy a způsobuje tak jejich postupné odumírání.. Po větrných či i sněhových kalamitách, když vyvrácen cené a poškozen kozené stromy nemohou být dostatečně rychle zpracovány, anebo když leží v lese zejména v letních měsících m ch značné množstv ství napadeného dříví, d, můžm ůže e dojít t k masovému mu rozmnožen ení kůrovce. Proto je nutné zajistit včasný v odvoz dřívíd z lesa.

11 Zajímavost z lesů ČR Přehled nejvíce sbíraných lesních plodin v lesích ČR R v období Sběr lesních plodin 1997 Rok Houby Borůvky Maliny Ostružiny Brusinky Bezinky t 17,8 8,7 4 1,7 0,9 2,2 mil. Kč t 17,7 10,3 4,9 2,3 0,6 2,6 mil. Kč t 20,2 13 3,5 2,3 1,2 3,2 mil. Kč Celkem 35, , , pozn. hodnoty jsou uvedeny v tunách a Kč

12 Zajímavost (čísla ve světovém lesnictví) Lesy pokrývají asi % povrchu pevnin světa, což představuje 4 miliardy ha lesa. Bez zásahů člověka by se les přirozeně vyskytoval na 36 % rozlohy souše. To znamená, že člověk už stačil odlesnit 6% rozlohy kontinentů, což představuje cca 800 miliónů ha lesa. Každým rokem je z povrchu země odstraněno cca 13 milionů ha lesa, což představuje každou vteřinu plochu jednoho fotbalového hřiště. Větší část odlesněného území je zpravidla přeměněna na zemědělskou půdu. Částečnou kompenzací těchto nemalých ztrát dochází například k umělému zakládání lesních plantáží, obnově krajiny a přirozenému rozšiřování lesa, díky těmto přírustkům se roční úbytek výměry lesních porostů snižuje asi na polovinu, tedy na 7,5 milionů ha. pozn. 1 ha = 100 arů = m 2 (pro představu: hektar je čtverec o hranách 100 m), plocha fotbalového hřiště: 100 * 65 m = 0,65 ha

13 Pohled na věž Pradědu z Dlouhých strání

14 Použitá literatura: 1. KVASNIČKOVÁ, Danuše: Základy ekologie pro základní a střední školy, Fortuna. 1. vyd. 1997, Praha, ISBN X 2. URBÁŠKOVÁ, Stanislava: Česká republika sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia, Kartografie Praha. 1. vyd. 2007, Praha, ISBN ONDRÁČEK, Karel: Základy lesního hospodářství, Skriptum, Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003, ISBN GREŠKO, Martin: Anatomická studie dřeva Oxandra asbeckii pocházející z území Francouzské Guyany, Diplomová práce, Brno 2009 : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.

15 Metodický list Žáci shlédnou prezentaci, kde se jim dostávají důležité informace o našem stavu lesního hospodářství z pohledu historie až po současnost. Vyučující žáky seznamuje nejenom se základními geografickými údaji ČR, ale i s funkcemi lesa spojenými s přínosy pro člověka. Vyučující vysvětlí uvedené grafy, kde seznámí žáky například se skladbou lesních porostu v ČR, procentuálním podílem ploch či podílem vlastnictví lesů na našem území. V neposlední řadě vyučující prezentuje tabulku, která vypovídá o sběru lesních plodin. Cílem prezentace je, si uvědomit, že lesy jsou nedílnou součástí krajiny a také jak je pro nás pro člověka, les důležitý a to nejen z pohledu životního prostředí.

16 Základní škola, Bruntál Rýmařovsk ovská 15 Děkuji za pozornost / 2012 Ing. Martin Greško

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, VÝZKUMNÁ STANICE V OPOČNĚ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, VÝZKUMNÁ STANICE V OPOČNĚ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, VÝZKUMNÁ STANICE V OPOČNĚ Metodický postup vyjádření společenské sociálněekonomické významnosti funkcí lesa včetně

Více

Deforestace a její vliv na životní prostředí. Martin Nedbálek

Deforestace a její vliv na životní prostředí. Martin Nedbálek Deforestace a její vliv na životní prostředí Martin Nedbálek Bakalářská práce 2006 Prohlašuji, že jsem na celé bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. Ve Zlíně, 12. 06.

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Soulad programu s mezinárodními úmluvami a evropskou

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n 12/2011-1/2012n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 32 n CENA 40 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAŽSKÉ LESY INFORMUJÍ Pražské lesy se nacházejí především

Více

Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko

Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko Autoři textů: Jan Drozd, Dana Šteflová Autor fotografií: Václav Sojka (pokud není v textu uvedeno jinak) Mapové podklady: Oldřich Holešinský Grafické zpracování:

Více

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně

Životní prostředí. města Plzně. Statutární město Plzeň. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně Životní prostředí města Plzně 1 2 3 Statutární město Plzeň Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně 4 Pro Magistrát města Plzně - odbor životního prostředí vydal Hák Jaroslav Ing., Horní Bříza,

Více

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012

MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012 Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou společností pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. MYSLIVECKÁ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ 4. prosince 2012 zasedací místnost zastupitelstva kraje

Více

Deforestace v oblasti Bolívie

Deforestace v oblasti Bolívie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Deforestace v oblasti Bolívie Tomáš KEJÍK Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. Olomouc 2013 Prohlašuji,

Více

časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 10/08

časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 10/08 časopis lesníků a přátel lesa LESU ZDAR 10/08 Novela veterinárního zákona Alternativa zalesňování kalamitních holin Nahlédnutí do polského nadlesnictví Prudnik Kladské rašeliny, území zadržených vod 2

Více

Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE. Plán péče

Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE. Plán péče Přírodní rezervace KOVAČSKÁ BAŽANTNICE Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PR Kovačská bažantnice - přehledová mapa TopoL 2.11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní rezervaci

Více

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL

Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Přírodní rezervace MODLIVÝ DŮL Plán péče Na období 2011-2020 Ing. Miroslav Mikeska Ph.D. Listopad 2010 PR Modlivý důl - přehledová mapa TopoL 3.11.2010 1 :10000 Plán péče o přírodní rezervaci Modlivý důl

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Úvodník. Příprava novely lesního zákona. Tradiční setkání vlastníků soukromých lesů Rakouska, Bavorska a ČR

Úvodník. Příprava novely lesního zákona. Tradiční setkání vlastníků soukromých lesů Rakouska, Bavorska a ČR Číslo 24 24. listopadu 2014 Zdarma Citát: V nejzkaženějším státě je nevíce zákonů. Úvodník Tacitus Ilustrační foto: Ing. Martin Kodeš. Vážení čtenáři, v minulých letech vlastníci a správci lesních majetků

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního hospodářství

Více

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo zemědělství České republiky Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky Stav k 31. 12. 2004 Ministerstvo zemědělství ČR, Úsek lesního hospodářství 52 Obsah 1. Rámcové makroekonomické

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Kolonicny, Pavel Janásek Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy Projekt je spolufinancován

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Young People in European Forests. Zelenou pro YPEF = Zelenou pro mladé v evropských lesích

Young People in European Forests. Zelenou pro YPEF = Zelenou pro mladé v evropských lesích Young People in European Forests Zelenou pro YPEF = Zelenou pro mladé v evropských lesích Cvičebnice Pražské regionální kolo YPEF je podpořeno z grantu Hlavního města Prahy 1 Autoři: Ing. Lada Matoušková

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů

edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Vliv člověka na životní prostřed edí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Trochu historie. Mezníkem ve vývoji lidstva a jeho prostřed edí byla skutečnost, že e se člověk k stal PÁNEM P TECHNIKY. Nevyváženost

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ. Jarmila HORŇÁKOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ASIJSKÝCH STUDIÍ Jarmila HORŇÁKOVÁ ČÍNA V UČEBNÍCH OSNOVÁCH ANALÝZA UČEBNIC ZEMĚPISU ČÍNY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V ROZMEZÍ LET 1990 2004

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Geografie Plzeňského kraje. Alena Matušková a kolektiv

Geografie Plzeňského kraje. Alena Matušková a kolektiv Geografie Plzeňského kraje Alena Matušková a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p.

Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. VLS 1 Časopis zaměstnanců Vojenských lesů a statků ČR, s. p. ročník VIII březen 2013 V Ý Z V A Vojenské lesy a statky ČR, s. p. vyzývají zájemce o účast v soutěži I. mistrovství České republiky v hodu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Ivana FRIEDRICHOVÁ SOUČASNÉ A ZANIKLÉ VODNÍ PLOCHY V POVODÍ ODRY Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Renata PAVELKOVÁ CHMELOVÁ,

Více

LESU ZDAR - červen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - červen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesník, kterému učarovaly lodě V úterý 29. června uplyne 217 let od narození vynikajícího českého lesníka a talentovaného vynálezce Josefa Ressela, jehož pohnutý život by vydal na román. Narodil se v

Více