Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 David Matoušek C++ BUILDER VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ urèeno pro verze rozšíøené vydání 1 díl Praha 2002

2 C++ Builder radikálnì zjednodušuje vývoj distribuovaných objektù s plnì integrovanou podporou standardù CORB a COM C++ Builder snižuje celkové náklady na vývoj a zmenšuje èas potøebný pro šíøení aplikací a tím umožòuje dodávat podniková øešení snadno, vèas a v mezích rozpoètu C++ Builder pøináší sílu a ovìøenou spolehlivost èistého C++ podle standardu NSI spolu s vyèerpávající sadou integrovaných vizuálních vývojových nástrojù zvyšujících produktivitu David Matoušek C++ Builder vývojové prostøedí 1 díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Všechny ilustrace i texty v této knize byly zpracovány s nejvìtší peèlivostí a za použití úèinné kontroly reprodukovány Pøesto nemohou autor ani nakladatelství pøevzít záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Použité názvy firem mohou být registrovanými ochrannými známkami pøíslušných vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Ing David Matoušek, Praha 2002 BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 David Matoušek: C++ Builder, vývojové prostøedí 3 rozšíøené vydání, BEN technická literatura, Praha 2002 ISBN

3 Pøedmluva Tato kniha seznamuje se základními rysy vývojového prostøedí C++ Builder Text shrnuje autorovy zkušenosti z tvorby programù pod operaèním systémem Windows v jazyce C++, které získal v letech První kapitola charakterizuje vlastnosti vývojového prostøedí C++ Builder a seznamuje ètenáøe se základními pojmy objektového programování v multitaskingových operaèních systémech Dále charakterizuje ovládání Windows, které si musí programátor osvojit, aby mohl zaèít programovat Druhá kapitola struènì popisuje vývojové prostøedí C++ Builder a seznamuje nás s dalšími frameworky pro vývoj Win32 GUI aplikací Tøetí kapitola ukazuje postup vyvíjení Win32 GUI aplikací v IDE C++ Builder na tøech jednoduchých programech Ètvrtá kapitola vysvìtluje význam a obsah souborù projektu v C++ Builderu Pátá kapitola se vìnuje výkladu vybraných funkcí Windows PI a ukazuje jejich typické použití Šestá kapitola popisuje VCL komponenty ze skupiny Standard Component Classes, jejich datové položky, metody a události na nìkolika podnìtných pøíkladech Sedmá kapitola detailnì popisuje tøídy TForm a Tpplication Dále je popsána práce s dialogy Osmá kapitola ukazuje použití souborù INI a RES na typických pøíkladech Devátá kapitola se vìnuje popisu specifických tøíd jako jsou: Set, nsistring, TStringList, TCanvas, TPrinter, TClipboard Desátá kapitola popisuje komponenty ze skupin dditonal, Win95, System, Win 3 1 Jedenáctá kapitola struènì popisuje nová klíèová slova zavedená v C++ Builderu, jedná se o rozšíøení programovacího jazyka C++ Dvanáctá kapitola ukazuje postup vytváøení vlastních komponent na tøech pøíkladech Tøináctá kapitola vysvìtluje význam a použití výjimek Ètrnáctá kapitola se vìnuje ukázce tvorby nápovìdy a jejímu použití v aplikaci Patnáctá kapitola popisuje tøídy odvozené z TStream Dále ukazuje obvyklé použití tøíd TFileStream a TMemoryStream Šestnáctá kapitola detailnì popisuje tøídy pro práci s DDE a OLE Sedmnáctá kapitola ukazuje použití databázových komponent na nìkolika typických pøíkladech Osmnáctá kapitola ukazuje vytváøení dynamicky pøipojitelných knihoven (DLL) Devatenáctá kapitola popisuje novinky zavedené v C++ Builderu verze 4 0 Dvacátá kapitola popisuje novinky zavedené v C++ Builderu 5 0 Hlavní pozornost je vìnována definici nových komponent a jejich vlastností, metod a událostí Nechybí popis práce s balíèky a komponentami ctivex Dvacátáprvní kapitola popisuje novinky C++ Builderu verze 6 Je zde popsáno základní ovládání IDE a použití dialogù Project Options a Environment Options Poslední kapitola pøedstavuje závìr knihy David Matoušek: C++ Builder 5

4 OBSH Pøedmluva 5 OBSH 6 Podrobný obsah 7 Úvod 21 2 Úvodní seznámení s IDE C++ Builder 31 3 Zaèínáme programovat 37 4 Pryè s nejastnostmi!!! 51 5 Popis vybraných Windows PI funkcí 59 6 Standard Component Classes Popis tøíd TForm a Tpplication Použití souborù INI a RES Popis obecnì užívaných tøíd Další skupiny VCL komponent Rozšíøení možností C++ v C++ Builderu Jak vytvoøit novou komponentu Výjimky a jejich obsluha Použití streamù Použití DDE a OLE Tvorba databázových aplikací Použití DLL C++ Builder verze C++ Builder verze C++ Builder verze Závìr 673 Seznam doporuèené literatury 674 Rejstøík David Matoušek: C++ Builder

5 Podrobný obsah Pøedmluva 5 OBSH 6 Podrobný obsah 7 Úvod Základní charakteristiky vývojového prostøedí C++ Builder Win32 konzolové aplikace Základní charakteristiky multitaskingového OS Rychlokurz použití Windows pro programátory Menu Použití myši Nápovìda komponenty a stavový øádek programu Ikona Scroll bary Fokus Pøedzmáèknutí tlaèítka Standardní význam kláves 30 2 Úvodní seznámení s IDE C++ Builder Možnosti vývoje aplikací pod Windows Knihovny pro programování pod Windows Struèný popis vývojového prostøedí C++ Builder Visual Component Library (VCL) Tøídy TForm a Tpplication Komponenty 35 3 Zaèínáme programovat Náš první program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent Reakce na události Programování Tipy a další vylepšení programu Náš druhý program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent 43 David Matoušek: C++ Builder 7

6 3 2 5 Reakce na události Programování Co je to Sender? Náš tøetí program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent Reakce na události Poznámky ke tøetímu programu 46 4 Pryè s nejastnostmi!!! Soubory používané v C++ Builder projektech Pøeložení (compile) a sestavení (link) programu Obsah zdrojových souborù Zdrojový soubor projektu (PROJECT1 CPP) Hlavièkový soubor formuláøe okna (UNIT1 H) Zdrojový soubor formuláøe okna (UNIT1 CPP) 58 5 Popis vybraných Windows PI funkcí MessageBeep Pøíklad použití funkce MessageBeep MessageBox Návratová hodnota Pøíklad použití funkce MessageBox Pokyny pro samostatnou práci Vzorové vypracování samostatné práce MessageBox je metoda tøídy Tpplication SendMessage Systémové zprávy Pøíklad použití SendMessage Jak zachytávat zprávy PostMessage WinExec FindWindow Pøíklad použití funkcí WinExec a FindWindow Program Procview Návrh pro samostatnou práci Výmìna dat mezi aplikacemi Zadání problému plikace CLCPRJ EXE plikace MINPRJ EXE WinMain 86 8 David Matoušek: C++ Builder

7 5 8 1 Preparace parametrù programu ve Windows Soubory ve Windows Funkce CreateFile Funkce GetFileSize Funkce LockFile Funkce UnlockFile ReadFile WriteFile SetFilePointer Funkce CloseHandle Vysvìtlující pøíklad na sdílení a zamykání souborù Pøíklad ukazující použití funkcí ReadFile a WriteFile FindFirstFile FindNextFile FindClose GetFilettributes Pøíklad použití FindFirstFile a dalších Další užiteèné funkce Nové datové typy Nìkolik slov na závìr kapitoly Standard Component Classes Label Datové položky (properties) Metody (methods) Události (events) Edit Datové položky Metody Události Nìkolik jednoduchých aplikací Button Datové položky Metody Zkoušíme Button Scroll Bar Datové položky Události Zkoušíme ScrollBar Memo Datové položky Pøíklad použití Main Menu 145 David Matoušek: C++ Builder 9

8 6 6 1 Datové položky Tøída TMenuItem Pøíklad použití Popup Menu Datové položky Events Pøíklad použití Check Box Datové položky Group Box Zkoušíme rodièovské okno Radio Button Porovnáváme radio button a check box Radio Group Datové položky Zkoušíme RadioGroup, CheckBox a GroupBox Panel Datové položky Events List Box Datové položky Metody Události Zkoušíme ListBox V list boxu mùže být opravdu cokoliv Combo Box Datové položky Metody Události Dynamická alokace komponent Shrnující tabulky Pavouèek Popis tøíd TForm a Tpplication Obecný pohled na formuláøe a dialogy Formuláø hlavního okna Dialogový box Typy dialogù Vytvoøení dialogu v C++ Builderu Tvoøíme dialog O aplikaci (bout box) ModalResult Jak se urèí, který formuláø se zobrazí jako výchozí Vytvoøení dialogu na vyžádání David Matoušek: C++ Builder

9 7 4 Používáme návratovou hodnotu ShowModal() MDI aplikace Jednoduchá MDI aplikace TForm Datové položky Pøíklad Metody Události Rozdíl mezi událostmi OnDragOver a OnDragDrop Tpplication Datové položky Metody Události Vzájemný rozdíl mezi událostmi Onctivate okna a aplikace TScreen Datové položky Jak aplikaci pøiøadit uživatelsky definovaný kurzor Události Dialogy TOpenDialog TSaveDialog TFontDialog TColorDialog TFindDialog TReplaceDialog TPrintDialog TPrinterSetupDialog Pøíklad klasické MDI aplikace Vysvìtlení nìkterých použitých postupù Chyba v programu? Námìty na vylepšení Nezapomnìli jsme uvolnit dynamickou instanci? Použití souborù INI a RES Soubory INI Tøída TIniFile Pøíklad Soubory RES Vytvoøení resource Použití resource v aplikaci Pøíklad 245 David Matoušek: C++ Builder 11

10 9 Popis obecnì užívaných tøíd Set Konstruktory Metody Operátory Použití Set ve VCL komponentách nsistring Konstruktory Destruktor Pøiøazovací operátory Sèítací operátor Operátory porovnávání Indexovací operátor [] C string operátory Použití nsistring ve VCL komponentách TStrings bstraktní tøída Jak poznáme abstraktní tøídu? Zpìt k TStrings Datové položky Metody Použití TStrings ve VCL komponentách TStringList Datové položky Metody Události TList Datové položky Metody TCanvas Datové položky Metody Filozofie kreslení ve Windows TBrush TColor Zkoušíme Canvas->ClipRect a Brush TBitmap Zkoušíme Brush a Bitmap Jak dostat bitovou mapu na pozadí formuláøe TFont TPen Jednoduchý pøíklad David Matoušek: C++ Builder

11 9 7 TPrinter Datové položky Metody Testujeme TPrinter TClipboard Datové položky Metody (výbìr) Zkoušíme Clipboard Použití metody SetsHandle Jedna vìtší aplikace na závìr Co nemáte urèitì pøehlédnout Návrhy pro samostatnou práci Další skupiny VCL komponent Skupina dditional BitBtn SpeedButton Image Shape Bevel ScrollBox MaskEdit DrawGrid StringGrid Skupina System Timer PaintBox FileListBox DirectoryListBox DriveComboBox FilterComboBox MediaPlayer Skupina Win ProgressBar HotKey TrackBar UpDown StatusBar HeaderControl ImageList PageControl TabControl TreeView 373 David Matoušek: C++ Builder 13

12 ListView RichEdit Skupina Win Rozšíøení možností C++ v C++ Builderu Nová klíèová slova definovaná v C++ Builderu automated classid closure declspec int8, int16, int32, int published property Pøiøazení metod pro ètení a zápis Oznaèení výchozí hodnoty Ukládání hodnoty do souboru DFM Úprava vlastností pøi dìdìní Jak vytvoøit novou komponentu Jak se vyhnout nepøedloženostem Jak zaèít Komponenta TDisplay Co dál? Opakování pøekladu komponenty Zkoušíme novou komponentu Vysvìtlení nových programovacích technik Komponenta TPmeter Nezapomeòte komponentu instalovat Zkoušíme novou komponentu Vysvìtlení programovacích technik Komponenta TObdel Nìkolik poznámek Vytváøíme editor Nyní mùžeme instalovat Vysvìtlení nových programovacích technik Proè další registrace? Registrace více komponent najednou Výsledek naší práce Konfigurace palety komponent Výjimky a jejich obsluha Výjimka je tøída Tøída Exception Datové položky David Matoušek: C++ Builder

13 Metody Syntaxe Catch Try Throw Kdy dojde k výjimce Zachytáváme výjimky Zjiš ujeme parametry výjimky Uvolnìní dynamicky alokovaných promìnných Jak vyvolat výjimku Definice vlastní výjimky Událost OnException tøídy Tpplication Jak vytvoøit nápovìdu Vytvoøíme zdrojové soubory nápovìdy Vytvoøíme potøebné obrázky Vytvoøíme mapovací soubor Provedeme kompilaci nápovìdy Klíèová slova zdrojového souboru nápovìdy Každé heslo je samostatné Definice hesla Vytvoøení odkazu (skoku) na heslo Definice námìtu Definice klíèe Vložení obrázku Tvorba mapovacího souboru Pøíklad vytvoøení nápovìdy Vytvoøení zdrojového souboru nápovìdy Vytvoøení obrázkù Vytvoøení mapovacího souboru Kompilace Další možnosti programu Microsoft Help Workshop Použití souboru nápovìdy v aplikaci Návrh pro samostatnou práci Funkce WinHelp Použití streamù TStream Datové položky Metody (výbìr) TBlobStream Datové položky Metody 473 David Matoušek: C++ Builder 15

14 15 3 TCustomMemoryStream Datové položky Metody TMemoryStream Datové položky Metody Zkoušíme MemoryStream Zkoušíme MemoryStream a Bitmap THandleStream Datové položky Metody TFileStream Datové položky Metody Zkoušíme FileStream Pøehledové tabulky Použití DDE a OLE Použití DDE Základní pojmy Komponenty podporující DDE Jednoduchý server a klient Uložení DDE vazby do clipboardu Kopírování DDE vazby z clipboardu Použití DDE pro vyvolání makra serveru Použití OLE Zpùsoby umístìní OLE objektu v kontejneru Podpora OLE v C++ Builderu OleContainer Zarovnávání hlavního menu Pøíklad použití komponenty OleContainer Tvorba databázových aplikací Termíny, které musíte znát Úvod do architektury BDE Komponenty ze skupiny Data ccess TSession TDatabase DataSource Table Query TField TFieldDefs David Matoušek: C++ Builder

15 TFieldDef TFieldType TIndexDefs TIndexDef TIndexOptions Komponenty ze skupiny Data Controls DBNavigator První databázová aplikace Použití poèítaného pole a filtru Poznámky Øazení a vyhledávaní v tabulce Vytvoøení tabulky Vytvoøení sekundárních indexù Editace záznamù Vytvoøení aplikace Poznámky k použitým programovacím technikám Návrh pro samostatnou práci Jednoduchost práce s databází Použití DLL Vytvoøení DLL Vytvoøení zdrojových souborù Exportované tøídy Vytvoøení knihovny importù Použití utility IMPLIB Použití utility IMPDEF Funkce Win PI pro operace nad DLL LoadLibrary FreeLibrary DllEntryPoint GetProcddress Konverzní DLL Založení DLL projektu Nová jednotka Pøeklad Knihovna importù Použití knihovny v nové aplikaci Použití VCL komponent v DLL Vytvoøení DLL Použití DLL Nová verze DLL mùže nahradit verzi starší Používáme funkce Win PI Vytvoøení DLL 561 David Matoušek: C++ Builder 17

16 Použití funkcí Win PI Vytvoøení statické knihovny (z DLL) Použití statické knihovny C++ Builder verze Zmìna IDE Project Manager ClassExplorer Code Insight Options Podpora OWL, MFC a Visual C Zmìna souborù projektu Nové datové položky Komponenty ze skupiny Standard ctionlist Rozšíøení tøídy TMenuItem Komponenty ze skupiny dditional CheckListBox Splitter StaticText ControlBar Chart Komponenty ze skupiny Win nimate MonthCalendar DateTimePicker ToolBar CollBar PageScroller Komponenty ze skupiny Dialogs Nové události OpenPictureDialog a SavePictureDialog Komponenty ze skupiny Internet C++ Builder verze Nejvýznamnìjší zmìny verze DO Express (verze Professional a Enterprise) InterBase Express (verze Professional a Enterprise) Rošíøení MIDS (verze Enterprise) Zmìna CORB (verze Enterprise) Rozšíøení IDE (všechny verze) Rozšíøení správce projektu (všechny verze) Rozšíøení pøekladaèe (všechny verze) David Matoušek: C++ Builder

17 Rozšíøení linkeru (všechny verze) Nové techniky ladìní (všechny verze) Rozšíøení VCL (všechny verze) Rozšíøení COM/COM+ (verze Professional a Enterprise) Nástroje a návrhové prostøedky (všechny verze) Další rozšíøení (všechny verze) Nové komponenty, vlastnosti a události Komponenta Frame Podpora koleèka myši v událostech komponent Øízení velikosti komponenty, události OnCanResize a OnConstrainedResize Rozšíøená podpora místní nabídky, událost OnContextPopup Podpora multimonitorových aplikací Další vlastnosti TrayIcon je komponentou Pøíklad použití Práce s balíèky K èemu je balíèek? plikace používá balíèky sama Vytváøíme komponentu jako balíèek Instalace a použití balíèku Zmìny kostry komponenty Jak prodávat balíèky? Balíèky jsou rùzných typù ctivex Pøíklad použití C++ Builder verze Klíèové novinky C++ Builderu BizSnap (verze Enterprise a Professional) WebSnap (verze Enterprise a Professional) DataSnap (verze Enterprise) Rozšíøená podpora databází (verze Enterprise a Professional) Rozšíøená podpora internetových aplikací (verze Enterprise a Professional) Nová STLport C++ Standard Library (všechny verze) Nové schopnosti akcí (verze Enterprise a Professional) Cross-platform component library (verze Enterprise aprofessional) Rozšíøení systému nápovìdy (všechny verze) CORB support (verze Enterprise) Nové schopnosti IDE (všechny verze) 627 David Matoušek: C++ Builder 19

18 21 2 Ovládání IDE Dialog Project Options Dialog Environment Options Programujeme v Pascalu Použití pøekládacího manažera Nové komponenty ColorBox ComboBoxEx LabeledEdit ValueListEditor Další nové komponenty Zjištìní informací o verzi 668 Závìr 673 Seznam doporuèené literatury 674 Rejstøík David Matoušek: C++ Builder

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními prostředky pro tvorbu aplikací pro Windows jmenovitě s programovou platformou.net a programovacím jazykem C#. V průběhu budou vysvětlena následující témata:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22 Obsah K a p i t o l a 1 : Ú v o d d o t e c h n o l o g i e S h a r e P o i n t 1 1 Co je SharePoint 11 Windows SharePoint Services 12 SharePoint Portal Server 12 Jednoduchá navigace 13 Snadné publikování

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

EVOLUCE VÝVOJE SOFTWARE V PROSTŘEDÍ MICROSTATION

EVOLUCE VÝVOJE SOFTWARE V PROSTŘEDÍ MICROSTATION EVOLUCE VÝVOJE SOFTWARE V PROSTŘEDÍ MICROSTATION Stanislav Sumbera stanislav@sumbera.com Abstrakt Příspěvek se zabývá jednotlivými programovacími jazyky a vývojovými platformami, které byly do prostředí

Více

PØÍRUÈKA PRO MOTORISTY A NEJEN PRO NÌ Mario René Cedrych Praha 2001 Mario René Cedrych Pøíruèka pro motoristy a nejen pro nì Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

ZMĚNY VE SKRIPTOVÁNÍ MEZI VERZEMI 14.51(XE2) A VERZEMI PŘEDCHOZÍMI (14.02 A NIŽŠÍMI)

ZMĚNY VE SKRIPTOVÁNÍ MEZI VERZEMI 14.51(XE2) A VERZEMI PŘEDCHOZÍMI (14.02 A NIŽŠÍMI) ZMĚNY VE SKRIPTOVÁNÍ MEZI VERZEMI 14.51(XE2) A VERZEMI PŘEDCHOZÍMI (14.02 A NIŽŠÍMI) 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZMĚNY VE SKRIPTOVÁNÍ OD VERZE ABRA GX 14.51... 3 2.1 ZASTARALÉ SKRIPTY Z PŘEDCHOZÍCH VERZÍ...

Více

Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz)

Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz) Programování jako nástroj porozumění matematice (seriál pro web modernivyuka.cz) Autor: Radek Vystavěl Díl 12: Algebra Lineární transformace MATEMATIKA Lineární transformace, neboli přeet hodnoty x podle

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Průvodce instalací aplikace MIPS

Průvodce instalací aplikace MIPS Průvodce instalací aplikace MIPS Stažení souboru s aplikací MIPS Z internetových stránek Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (http://www.vubp.cz) je ke stažení aplikace v komprimované podobě s

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

Programování v jazyku C# II. 3.kapitola

Programování v jazyku C# II. 3.kapitola Programování v jazyku C# II. 3.kapitola Obsah Dokování a kotvení Panely, splittery a jiné kontajnery Složitejší kontrolky MDI aplikace 2/20 Vnější a vnitřní okraje Umožňují snažší rozmisťování prvku automatické

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans.

Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že student je zvládá základy programování v jazyce Java s využitím vývojového prostředí NetBeans. 1 Grafické rozhraní Studijní cíl Tento blok je věnován vytváření programů s využitím grafického rozhraní (GUI). Vysvětlen bude základní filozofie pro vytváření aplikací s GUI ve srovnání s konzolovými

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál VY_32_INOVACE_EL_9_01 Digitální učební materiál Vývojové prostředí C++Builder - první program Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC Connection Kit Pro systém Windows JLIP VIDEO CPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER ČESKY NÁVOD K OBSLUZE Pro potřebu uživatele Zapište si prosím číslo modelu a výrobní číslo pro budoucí použití. Model číslo Výrobní

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU

]PHQãLWIRQW ]Y WãLWIRQW QDVWDYLWIRQW XORåLWVRXERU Y\WLVNQRXWVRXERU Y\WYR LWQRYêVRXERU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických

GS1 BarCodes. GS1 DataMatrix. Datové nosièe vyvinuté na. dat na omezeném prostoru. pro mnoho praktických GS1 DataMatrix GS1 BarCodes Datové nosièe vyvinuté na 2D bázi pøedstavují možnost kódování vysokého poètu dat na omezeném prostoru. Stávají se tak ideálním øešením pro mnoho praktických aplikací globálnì

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více