Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 David Matoušek C++ BUILDER VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ urèeno pro verze rozšíøené vydání 1 díl Praha 2002

2 C++ Builder radikálnì zjednodušuje vývoj distribuovaných objektù s plnì integrovanou podporou standardù CORB a COM C++ Builder snižuje celkové náklady na vývoj a zmenšuje èas potøebný pro šíøení aplikací a tím umožòuje dodávat podniková øešení snadno, vèas a v mezích rozpoètu C++ Builder pøináší sílu a ovìøenou spolehlivost èistého C++ podle standardu NSI spolu s vyèerpávající sadou integrovaných vizuálních vývojových nástrojù zvyšujících produktivitu David Matoušek C++ Builder vývojové prostøedí 1 díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Všechny ilustrace i texty v této knize byly zpracovány s nejvìtší peèlivostí a za použití úèinné kontroly reprodukovány Pøesto nemohou autor ani nakladatelství pøevzít záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Použité názvy firem mohou být registrovanými ochrannými známkami pøíslušných vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Ing David Matoušek, Praha 2002 BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 David Matoušek: C++ Builder, vývojové prostøedí 3 rozšíøené vydání, BEN technická literatura, Praha 2002 ISBN

3 Pøedmluva Tato kniha seznamuje se základními rysy vývojového prostøedí C++ Builder Text shrnuje autorovy zkušenosti z tvorby programù pod operaèním systémem Windows v jazyce C++, které získal v letech První kapitola charakterizuje vlastnosti vývojového prostøedí C++ Builder a seznamuje ètenáøe se základními pojmy objektového programování v multitaskingových operaèních systémech Dále charakterizuje ovládání Windows, které si musí programátor osvojit, aby mohl zaèít programovat Druhá kapitola struènì popisuje vývojové prostøedí C++ Builder a seznamuje nás s dalšími frameworky pro vývoj Win32 GUI aplikací Tøetí kapitola ukazuje postup vyvíjení Win32 GUI aplikací v IDE C++ Builder na tøech jednoduchých programech Ètvrtá kapitola vysvìtluje význam a obsah souborù projektu v C++ Builderu Pátá kapitola se vìnuje výkladu vybraných funkcí Windows PI a ukazuje jejich typické použití Šestá kapitola popisuje VCL komponenty ze skupiny Standard Component Classes, jejich datové položky, metody a události na nìkolika podnìtných pøíkladech Sedmá kapitola detailnì popisuje tøídy TForm a Tpplication Dále je popsána práce s dialogy Osmá kapitola ukazuje použití souborù INI a RES na typických pøíkladech Devátá kapitola se vìnuje popisu specifických tøíd jako jsou: Set, nsistring, TStringList, TCanvas, TPrinter, TClipboard Desátá kapitola popisuje komponenty ze skupin dditonal, Win95, System, Win 3 1 Jedenáctá kapitola struènì popisuje nová klíèová slova zavedená v C++ Builderu, jedná se o rozšíøení programovacího jazyka C++ Dvanáctá kapitola ukazuje postup vytváøení vlastních komponent na tøech pøíkladech Tøináctá kapitola vysvìtluje význam a použití výjimek Ètrnáctá kapitola se vìnuje ukázce tvorby nápovìdy a jejímu použití v aplikaci Patnáctá kapitola popisuje tøídy odvozené z TStream Dále ukazuje obvyklé použití tøíd TFileStream a TMemoryStream Šestnáctá kapitola detailnì popisuje tøídy pro práci s DDE a OLE Sedmnáctá kapitola ukazuje použití databázových komponent na nìkolika typických pøíkladech Osmnáctá kapitola ukazuje vytváøení dynamicky pøipojitelných knihoven (DLL) Devatenáctá kapitola popisuje novinky zavedené v C++ Builderu verze 4 0 Dvacátá kapitola popisuje novinky zavedené v C++ Builderu 5 0 Hlavní pozornost je vìnována definici nových komponent a jejich vlastností, metod a událostí Nechybí popis práce s balíèky a komponentami ctivex Dvacátáprvní kapitola popisuje novinky C++ Builderu verze 6 Je zde popsáno základní ovládání IDE a použití dialogù Project Options a Environment Options Poslední kapitola pøedstavuje závìr knihy David Matoušek: C++ Builder 5

4 OBSH Pøedmluva 5 OBSH 6 Podrobný obsah 7 Úvod 21 2 Úvodní seznámení s IDE C++ Builder 31 3 Zaèínáme programovat 37 4 Pryè s nejastnostmi!!! 51 5 Popis vybraných Windows PI funkcí 59 6 Standard Component Classes Popis tøíd TForm a Tpplication Použití souborù INI a RES Popis obecnì užívaných tøíd Další skupiny VCL komponent Rozšíøení možností C++ v C++ Builderu Jak vytvoøit novou komponentu Výjimky a jejich obsluha Použití streamù Použití DDE a OLE Tvorba databázových aplikací Použití DLL C++ Builder verze C++ Builder verze C++ Builder verze Závìr 673 Seznam doporuèené literatury 674 Rejstøík David Matoušek: C++ Builder

5 Podrobný obsah Pøedmluva 5 OBSH 6 Podrobný obsah 7 Úvod Základní charakteristiky vývojového prostøedí C++ Builder Win32 konzolové aplikace Základní charakteristiky multitaskingového OS Rychlokurz použití Windows pro programátory Menu Použití myši Nápovìda komponenty a stavový øádek programu Ikona Scroll bary Fokus Pøedzmáèknutí tlaèítka Standardní význam kláves 30 2 Úvodní seznámení s IDE C++ Builder Možnosti vývoje aplikací pod Windows Knihovny pro programování pod Windows Struèný popis vývojového prostøedí C++ Builder Visual Component Library (VCL) Tøídy TForm a Tpplication Komponenty 35 3 Zaèínáme programovat Náš první program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent Reakce na události Programování Tipy a další vylepšení programu Náš druhý program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent 43 David Matoušek: C++ Builder 7

6 3 2 5 Reakce na události Programování Co je to Sender? Náš tøetí program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent Reakce na události Poznámky ke tøetímu programu 46 4 Pryè s nejastnostmi!!! Soubory používané v C++ Builder projektech Pøeložení (compile) a sestavení (link) programu Obsah zdrojových souborù Zdrojový soubor projektu (PROJECT1 CPP) Hlavièkový soubor formuláøe okna (UNIT1 H) Zdrojový soubor formuláøe okna (UNIT1 CPP) 58 5 Popis vybraných Windows PI funkcí MessageBeep Pøíklad použití funkce MessageBeep MessageBox Návratová hodnota Pøíklad použití funkce MessageBox Pokyny pro samostatnou práci Vzorové vypracování samostatné práce MessageBox je metoda tøídy Tpplication SendMessage Systémové zprávy Pøíklad použití SendMessage Jak zachytávat zprávy PostMessage WinExec FindWindow Pøíklad použití funkcí WinExec a FindWindow Program Procview Návrh pro samostatnou práci Výmìna dat mezi aplikacemi Zadání problému plikace CLCPRJ EXE plikace MINPRJ EXE WinMain 86 8 David Matoušek: C++ Builder

7 5 8 1 Preparace parametrù programu ve Windows Soubory ve Windows Funkce CreateFile Funkce GetFileSize Funkce LockFile Funkce UnlockFile ReadFile WriteFile SetFilePointer Funkce CloseHandle Vysvìtlující pøíklad na sdílení a zamykání souborù Pøíklad ukazující použití funkcí ReadFile a WriteFile FindFirstFile FindNextFile FindClose GetFilettributes Pøíklad použití FindFirstFile a dalších Další užiteèné funkce Nové datové typy Nìkolik slov na závìr kapitoly Standard Component Classes Label Datové položky (properties) Metody (methods) Události (events) Edit Datové položky Metody Události Nìkolik jednoduchých aplikací Button Datové položky Metody Zkoušíme Button Scroll Bar Datové položky Události Zkoušíme ScrollBar Memo Datové položky Pøíklad použití Main Menu 145 David Matoušek: C++ Builder 9

8 6 6 1 Datové položky Tøída TMenuItem Pøíklad použití Popup Menu Datové položky Events Pøíklad použití Check Box Datové položky Group Box Zkoušíme rodièovské okno Radio Button Porovnáváme radio button a check box Radio Group Datové položky Zkoušíme RadioGroup, CheckBox a GroupBox Panel Datové položky Events List Box Datové položky Metody Události Zkoušíme ListBox V list boxu mùže být opravdu cokoliv Combo Box Datové položky Metody Události Dynamická alokace komponent Shrnující tabulky Pavouèek Popis tøíd TForm a Tpplication Obecný pohled na formuláøe a dialogy Formuláø hlavního okna Dialogový box Typy dialogù Vytvoøení dialogu v C++ Builderu Tvoøíme dialog O aplikaci (bout box) ModalResult Jak se urèí, který formuláø se zobrazí jako výchozí Vytvoøení dialogu na vyžádání David Matoušek: C++ Builder

9 7 4 Používáme návratovou hodnotu ShowModal() MDI aplikace Jednoduchá MDI aplikace TForm Datové položky Pøíklad Metody Události Rozdíl mezi událostmi OnDragOver a OnDragDrop Tpplication Datové položky Metody Události Vzájemný rozdíl mezi událostmi Onctivate okna a aplikace TScreen Datové položky Jak aplikaci pøiøadit uživatelsky definovaný kurzor Události Dialogy TOpenDialog TSaveDialog TFontDialog TColorDialog TFindDialog TReplaceDialog TPrintDialog TPrinterSetupDialog Pøíklad klasické MDI aplikace Vysvìtlení nìkterých použitých postupù Chyba v programu? Námìty na vylepšení Nezapomnìli jsme uvolnit dynamickou instanci? Použití souborù INI a RES Soubory INI Tøída TIniFile Pøíklad Soubory RES Vytvoøení resource Použití resource v aplikaci Pøíklad 245 David Matoušek: C++ Builder 11

10 9 Popis obecnì užívaných tøíd Set Konstruktory Metody Operátory Použití Set ve VCL komponentách nsistring Konstruktory Destruktor Pøiøazovací operátory Sèítací operátor Operátory porovnávání Indexovací operátor [] C string operátory Použití nsistring ve VCL komponentách TStrings bstraktní tøída Jak poznáme abstraktní tøídu? Zpìt k TStrings Datové položky Metody Použití TStrings ve VCL komponentách TStringList Datové položky Metody Události TList Datové položky Metody TCanvas Datové položky Metody Filozofie kreslení ve Windows TBrush TColor Zkoušíme Canvas->ClipRect a Brush TBitmap Zkoušíme Brush a Bitmap Jak dostat bitovou mapu na pozadí formuláøe TFont TPen Jednoduchý pøíklad David Matoušek: C++ Builder

11 9 7 TPrinter Datové položky Metody Testujeme TPrinter TClipboard Datové položky Metody (výbìr) Zkoušíme Clipboard Použití metody SetsHandle Jedna vìtší aplikace na závìr Co nemáte urèitì pøehlédnout Návrhy pro samostatnou práci Další skupiny VCL komponent Skupina dditional BitBtn SpeedButton Image Shape Bevel ScrollBox MaskEdit DrawGrid StringGrid Skupina System Timer PaintBox FileListBox DirectoryListBox DriveComboBox FilterComboBox MediaPlayer Skupina Win ProgressBar HotKey TrackBar UpDown StatusBar HeaderControl ImageList PageControl TabControl TreeView 373 David Matoušek: C++ Builder 13

12 ListView RichEdit Skupina Win Rozšíøení možností C++ v C++ Builderu Nová klíèová slova definovaná v C++ Builderu automated classid closure declspec int8, int16, int32, int published property Pøiøazení metod pro ètení a zápis Oznaèení výchozí hodnoty Ukládání hodnoty do souboru DFM Úprava vlastností pøi dìdìní Jak vytvoøit novou komponentu Jak se vyhnout nepøedloženostem Jak zaèít Komponenta TDisplay Co dál? Opakování pøekladu komponenty Zkoušíme novou komponentu Vysvìtlení nových programovacích technik Komponenta TPmeter Nezapomeòte komponentu instalovat Zkoušíme novou komponentu Vysvìtlení programovacích technik Komponenta TObdel Nìkolik poznámek Vytváøíme editor Nyní mùžeme instalovat Vysvìtlení nových programovacích technik Proè další registrace? Registrace více komponent najednou Výsledek naší práce Konfigurace palety komponent Výjimky a jejich obsluha Výjimka je tøída Tøída Exception Datové položky David Matoušek: C++ Builder

13 Metody Syntaxe Catch Try Throw Kdy dojde k výjimce Zachytáváme výjimky Zjiš ujeme parametry výjimky Uvolnìní dynamicky alokovaných promìnných Jak vyvolat výjimku Definice vlastní výjimky Událost OnException tøídy Tpplication Jak vytvoøit nápovìdu Vytvoøíme zdrojové soubory nápovìdy Vytvoøíme potøebné obrázky Vytvoøíme mapovací soubor Provedeme kompilaci nápovìdy Klíèová slova zdrojového souboru nápovìdy Každé heslo je samostatné Definice hesla Vytvoøení odkazu (skoku) na heslo Definice námìtu Definice klíèe Vložení obrázku Tvorba mapovacího souboru Pøíklad vytvoøení nápovìdy Vytvoøení zdrojového souboru nápovìdy Vytvoøení obrázkù Vytvoøení mapovacího souboru Kompilace Další možnosti programu Microsoft Help Workshop Použití souboru nápovìdy v aplikaci Návrh pro samostatnou práci Funkce WinHelp Použití streamù TStream Datové položky Metody (výbìr) TBlobStream Datové položky Metody 473 David Matoušek: C++ Builder 15

14 15 3 TCustomMemoryStream Datové položky Metody TMemoryStream Datové položky Metody Zkoušíme MemoryStream Zkoušíme MemoryStream a Bitmap THandleStream Datové položky Metody TFileStream Datové položky Metody Zkoušíme FileStream Pøehledové tabulky Použití DDE a OLE Použití DDE Základní pojmy Komponenty podporující DDE Jednoduchý server a klient Uložení DDE vazby do clipboardu Kopírování DDE vazby z clipboardu Použití DDE pro vyvolání makra serveru Použití OLE Zpùsoby umístìní OLE objektu v kontejneru Podpora OLE v C++ Builderu OleContainer Zarovnávání hlavního menu Pøíklad použití komponenty OleContainer Tvorba databázových aplikací Termíny, které musíte znát Úvod do architektury BDE Komponenty ze skupiny Data ccess TSession TDatabase DataSource Table Query TField TFieldDefs David Matoušek: C++ Builder

15 TFieldDef TFieldType TIndexDefs TIndexDef TIndexOptions Komponenty ze skupiny Data Controls DBNavigator První databázová aplikace Použití poèítaného pole a filtru Poznámky Øazení a vyhledávaní v tabulce Vytvoøení tabulky Vytvoøení sekundárních indexù Editace záznamù Vytvoøení aplikace Poznámky k použitým programovacím technikám Návrh pro samostatnou práci Jednoduchost práce s databází Použití DLL Vytvoøení DLL Vytvoøení zdrojových souborù Exportované tøídy Vytvoøení knihovny importù Použití utility IMPLIB Použití utility IMPDEF Funkce Win PI pro operace nad DLL LoadLibrary FreeLibrary DllEntryPoint GetProcddress Konverzní DLL Založení DLL projektu Nová jednotka Pøeklad Knihovna importù Použití knihovny v nové aplikaci Použití VCL komponent v DLL Vytvoøení DLL Použití DLL Nová verze DLL mùže nahradit verzi starší Používáme funkce Win PI Vytvoøení DLL 561 David Matoušek: C++ Builder 17

16 Použití funkcí Win PI Vytvoøení statické knihovny (z DLL) Použití statické knihovny C++ Builder verze Zmìna IDE Project Manager ClassExplorer Code Insight Options Podpora OWL, MFC a Visual C Zmìna souborù projektu Nové datové položky Komponenty ze skupiny Standard ctionlist Rozšíøení tøídy TMenuItem Komponenty ze skupiny dditional CheckListBox Splitter StaticText ControlBar Chart Komponenty ze skupiny Win nimate MonthCalendar DateTimePicker ToolBar CollBar PageScroller Komponenty ze skupiny Dialogs Nové události OpenPictureDialog a SavePictureDialog Komponenty ze skupiny Internet C++ Builder verze Nejvýznamnìjší zmìny verze DO Express (verze Professional a Enterprise) InterBase Express (verze Professional a Enterprise) Rošíøení MIDS (verze Enterprise) Zmìna CORB (verze Enterprise) Rozšíøení IDE (všechny verze) Rozšíøení správce projektu (všechny verze) Rozšíøení pøekladaèe (všechny verze) David Matoušek: C++ Builder

17 Rozšíøení linkeru (všechny verze) Nové techniky ladìní (všechny verze) Rozšíøení VCL (všechny verze) Rozšíøení COM/COM+ (verze Professional a Enterprise) Nástroje a návrhové prostøedky (všechny verze) Další rozšíøení (všechny verze) Nové komponenty, vlastnosti a události Komponenta Frame Podpora koleèka myši v událostech komponent Øízení velikosti komponenty, události OnCanResize a OnConstrainedResize Rozšíøená podpora místní nabídky, událost OnContextPopup Podpora multimonitorových aplikací Další vlastnosti TrayIcon je komponentou Pøíklad použití Práce s balíèky K èemu je balíèek? plikace používá balíèky sama Vytváøíme komponentu jako balíèek Instalace a použití balíèku Zmìny kostry komponenty Jak prodávat balíèky? Balíèky jsou rùzných typù ctivex Pøíklad použití C++ Builder verze Klíèové novinky C++ Builderu BizSnap (verze Enterprise a Professional) WebSnap (verze Enterprise a Professional) DataSnap (verze Enterprise) Rozšíøená podpora databází (verze Enterprise a Professional) Rozšíøená podpora internetových aplikací (verze Enterprise a Professional) Nová STLport C++ Standard Library (všechny verze) Nové schopnosti akcí (verze Enterprise a Professional) Cross-platform component library (verze Enterprise aprofessional) Rozšíøení systému nápovìdy (všechny verze) CORB support (verze Enterprise) Nové schopnosti IDE (všechny verze) 627 David Matoušek: C++ Builder 19

18 21 2 Ovládání IDE Dialog Project Options Dialog Environment Options Programujeme v Pascalu Použití pøekládacího manažera Nové komponenty ColorBox ComboBoxEx LabeledEdit ValueListEditor Další nové komponenty Zjištìní informací o verzi 668 Závìr 673 Seznam doporuèené literatury 674 Rejstøík David Matoušek: C++ Builder

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat,

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7.

KDF KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE * SUPERVIZOR * =============================== =============================== verze 7. GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KDF =============================== KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR =============================== UŽIVATELSKÁ PØÍRUÈKA * SUPERVIZOR * verze

Více

Miroslav HAVLÍÈEK OSOBNÍ POÈÍTAÈE A ZÁKLADY ELEKTRONIKY ANGLICKY Z praxe pro praxi ètenáøù, studentù a pøekladatelù 1997 Pøíruèka, první a jediná svého druhu v èeštinì, má sloužit ètenáøùm se základní

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec

Petr Seidl 2. ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec o b s a h R E V U E 1 ú v o d Petr Seidl 2 t é m a ArcGIS - nová rodina produktù firmy ESRI 3 Dr. David J. Maguire - øeditel oddìlení produktù, ESRI ArcFM 8 Water 5 Ing. Vladimír Hudec Budoucnost GIS ve

Více

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz

MICROPEL 03.2004 všechna práva vyhrazena kopírování publikace dovoleno pouze bez zmìny textu a obsahu http://www.micropel.cz SIMPLE 4 Popis programovacího jazyka SIMPLE verze 4 pro vývoj aplikací s PLC MICROPEL edice 03.2004 2. verze dokumentu doplnìn popis editorù doplnìn popis spec. funkcí doplnìn popis sdílených sí ových

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08

Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou

Více

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321 Stručný obsah Část I Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 29 1. Integrované vývojové prostředí Visual Studia 31 2. Píšeme první program 59 3. Práce s ovládacími prvky v okně Toolbox 83 4. Práce s nabídkami,

Více

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic Michael Halvorson Microsoft Visual Basic Krok za krokem Computer Press Brno 2015 Microsoft Visual Basic Krok za krokem Michael Halvorson Překlad: Milan Daněk Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor:

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více