Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 David Matoušek C++ BUILDER VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ urèeno pro verze rozšíøené vydání 1 díl Praha 2002

2 C++ Builder radikálnì zjednodušuje vývoj distribuovaných objektù s plnì integrovanou podporou standardù CORB a COM C++ Builder snižuje celkové náklady na vývoj a zmenšuje èas potøebný pro šíøení aplikací a tím umožòuje dodávat podniková øešení snadno, vèas a v mezích rozpoètu C++ Builder pøináší sílu a ovìøenou spolehlivost èistého C++ podle standardu NSI spolu s vyèerpávající sadou integrovaných vizuálních vývojových nástrojù zvyšujících produktivitu David Matoušek C++ Builder vývojové prostøedí 1 díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Všechny ilustrace i texty v této knize byly zpracovány s nejvìtší peèlivostí a za použití úèinné kontroly reprodukovány Pøesto nemohou autor ani nakladatelství pøevzít záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Použité názvy firem mohou být registrovanými ochrannými známkami pøíslušných vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Ing David Matoušek, Praha 2002 BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 David Matoušek: C++ Builder, vývojové prostøedí 3 rozšíøené vydání, BEN technická literatura, Praha 2002 ISBN

3 Pøedmluva Tato kniha seznamuje se základními rysy vývojového prostøedí C++ Builder Text shrnuje autorovy zkušenosti z tvorby programù pod operaèním systémem Windows v jazyce C++, které získal v letech První kapitola charakterizuje vlastnosti vývojového prostøedí C++ Builder a seznamuje ètenáøe se základními pojmy objektového programování v multitaskingových operaèních systémech Dále charakterizuje ovládání Windows, které si musí programátor osvojit, aby mohl zaèít programovat Druhá kapitola struènì popisuje vývojové prostøedí C++ Builder a seznamuje nás s dalšími frameworky pro vývoj Win32 GUI aplikací Tøetí kapitola ukazuje postup vyvíjení Win32 GUI aplikací v IDE C++ Builder na tøech jednoduchých programech Ètvrtá kapitola vysvìtluje význam a obsah souborù projektu v C++ Builderu Pátá kapitola se vìnuje výkladu vybraných funkcí Windows PI a ukazuje jejich typické použití Šestá kapitola popisuje VCL komponenty ze skupiny Standard Component Classes, jejich datové položky, metody a události na nìkolika podnìtných pøíkladech Sedmá kapitola detailnì popisuje tøídy TForm a Tpplication Dále je popsána práce s dialogy Osmá kapitola ukazuje použití souborù INI a RES na typických pøíkladech Devátá kapitola se vìnuje popisu specifických tøíd jako jsou: Set, nsistring, TStringList, TCanvas, TPrinter, TClipboard Desátá kapitola popisuje komponenty ze skupin dditonal, Win95, System, Win 3 1 Jedenáctá kapitola struènì popisuje nová klíèová slova zavedená v C++ Builderu, jedná se o rozšíøení programovacího jazyka C++ Dvanáctá kapitola ukazuje postup vytváøení vlastních komponent na tøech pøíkladech Tøináctá kapitola vysvìtluje význam a použití výjimek Ètrnáctá kapitola se vìnuje ukázce tvorby nápovìdy a jejímu použití v aplikaci Patnáctá kapitola popisuje tøídy odvozené z TStream Dále ukazuje obvyklé použití tøíd TFileStream a TMemoryStream Šestnáctá kapitola detailnì popisuje tøídy pro práci s DDE a OLE Sedmnáctá kapitola ukazuje použití databázových komponent na nìkolika typických pøíkladech Osmnáctá kapitola ukazuje vytváøení dynamicky pøipojitelných knihoven (DLL) Devatenáctá kapitola popisuje novinky zavedené v C++ Builderu verze 4 0 Dvacátá kapitola popisuje novinky zavedené v C++ Builderu 5 0 Hlavní pozornost je vìnována definici nových komponent a jejich vlastností, metod a událostí Nechybí popis práce s balíèky a komponentami ctivex Dvacátáprvní kapitola popisuje novinky C++ Builderu verze 6 Je zde popsáno základní ovládání IDE a použití dialogù Project Options a Environment Options Poslední kapitola pøedstavuje závìr knihy David Matoušek: C++ Builder 5

4 OBSH Pøedmluva 5 OBSH 6 Podrobný obsah 7 Úvod 21 2 Úvodní seznámení s IDE C++ Builder 31 3 Zaèínáme programovat 37 4 Pryè s nejastnostmi!!! 51 5 Popis vybraných Windows PI funkcí 59 6 Standard Component Classes Popis tøíd TForm a Tpplication Použití souborù INI a RES Popis obecnì užívaných tøíd Další skupiny VCL komponent Rozšíøení možností C++ v C++ Builderu Jak vytvoøit novou komponentu Výjimky a jejich obsluha Použití streamù Použití DDE a OLE Tvorba databázových aplikací Použití DLL C++ Builder verze C++ Builder verze C++ Builder verze Závìr 673 Seznam doporuèené literatury 674 Rejstøík David Matoušek: C++ Builder

5 Podrobný obsah Pøedmluva 5 OBSH 6 Podrobný obsah 7 Úvod Základní charakteristiky vývojového prostøedí C++ Builder Win32 konzolové aplikace Základní charakteristiky multitaskingového OS Rychlokurz použití Windows pro programátory Menu Použití myši Nápovìda komponenty a stavový øádek programu Ikona Scroll bary Fokus Pøedzmáèknutí tlaèítka Standardní význam kláves 30 2 Úvodní seznámení s IDE C++ Builder Možnosti vývoje aplikací pod Windows Knihovny pro programování pod Windows Struèný popis vývojového prostøedí C++ Builder Visual Component Library (VCL) Tøídy TForm a Tpplication Komponenty 35 3 Zaèínáme programovat Náš první program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent Reakce na události Programování Tipy a další vylepšení programu Náš druhý program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent 43 David Matoušek: C++ Builder 7

6 3 2 5 Reakce na události Programování Co je to Sender? Náš tøetí program Rozvaha Vytvoøení okna Vložení komponent Upravení vlastností komponent Reakce na události Poznámky ke tøetímu programu 46 4 Pryè s nejastnostmi!!! Soubory používané v C++ Builder projektech Pøeložení (compile) a sestavení (link) programu Obsah zdrojových souborù Zdrojový soubor projektu (PROJECT1 CPP) Hlavièkový soubor formuláøe okna (UNIT1 H) Zdrojový soubor formuláøe okna (UNIT1 CPP) 58 5 Popis vybraných Windows PI funkcí MessageBeep Pøíklad použití funkce MessageBeep MessageBox Návratová hodnota Pøíklad použití funkce MessageBox Pokyny pro samostatnou práci Vzorové vypracování samostatné práce MessageBox je metoda tøídy Tpplication SendMessage Systémové zprávy Pøíklad použití SendMessage Jak zachytávat zprávy PostMessage WinExec FindWindow Pøíklad použití funkcí WinExec a FindWindow Program Procview Návrh pro samostatnou práci Výmìna dat mezi aplikacemi Zadání problému plikace CLCPRJ EXE plikace MINPRJ EXE WinMain 86 8 David Matoušek: C++ Builder

7 5 8 1 Preparace parametrù programu ve Windows Soubory ve Windows Funkce CreateFile Funkce GetFileSize Funkce LockFile Funkce UnlockFile ReadFile WriteFile SetFilePointer Funkce CloseHandle Vysvìtlující pøíklad na sdílení a zamykání souborù Pøíklad ukazující použití funkcí ReadFile a WriteFile FindFirstFile FindNextFile FindClose GetFilettributes Pøíklad použití FindFirstFile a dalších Další užiteèné funkce Nové datové typy Nìkolik slov na závìr kapitoly Standard Component Classes Label Datové položky (properties) Metody (methods) Události (events) Edit Datové položky Metody Události Nìkolik jednoduchých aplikací Button Datové položky Metody Zkoušíme Button Scroll Bar Datové položky Události Zkoušíme ScrollBar Memo Datové položky Pøíklad použití Main Menu 145 David Matoušek: C++ Builder 9

8 6 6 1 Datové položky Tøída TMenuItem Pøíklad použití Popup Menu Datové položky Events Pøíklad použití Check Box Datové položky Group Box Zkoušíme rodièovské okno Radio Button Porovnáváme radio button a check box Radio Group Datové položky Zkoušíme RadioGroup, CheckBox a GroupBox Panel Datové položky Events List Box Datové položky Metody Události Zkoušíme ListBox V list boxu mùže být opravdu cokoliv Combo Box Datové položky Metody Události Dynamická alokace komponent Shrnující tabulky Pavouèek Popis tøíd TForm a Tpplication Obecný pohled na formuláøe a dialogy Formuláø hlavního okna Dialogový box Typy dialogù Vytvoøení dialogu v C++ Builderu Tvoøíme dialog O aplikaci (bout box) ModalResult Jak se urèí, který formuláø se zobrazí jako výchozí Vytvoøení dialogu na vyžádání David Matoušek: C++ Builder

9 7 4 Používáme návratovou hodnotu ShowModal() MDI aplikace Jednoduchá MDI aplikace TForm Datové položky Pøíklad Metody Události Rozdíl mezi událostmi OnDragOver a OnDragDrop Tpplication Datové položky Metody Události Vzájemný rozdíl mezi událostmi Onctivate okna a aplikace TScreen Datové položky Jak aplikaci pøiøadit uživatelsky definovaný kurzor Události Dialogy TOpenDialog TSaveDialog TFontDialog TColorDialog TFindDialog TReplaceDialog TPrintDialog TPrinterSetupDialog Pøíklad klasické MDI aplikace Vysvìtlení nìkterých použitých postupù Chyba v programu? Námìty na vylepšení Nezapomnìli jsme uvolnit dynamickou instanci? Použití souborù INI a RES Soubory INI Tøída TIniFile Pøíklad Soubory RES Vytvoøení resource Použití resource v aplikaci Pøíklad 245 David Matoušek: C++ Builder 11

10 9 Popis obecnì užívaných tøíd Set Konstruktory Metody Operátory Použití Set ve VCL komponentách nsistring Konstruktory Destruktor Pøiøazovací operátory Sèítací operátor Operátory porovnávání Indexovací operátor [] C string operátory Použití nsistring ve VCL komponentách TStrings bstraktní tøída Jak poznáme abstraktní tøídu? Zpìt k TStrings Datové položky Metody Použití TStrings ve VCL komponentách TStringList Datové položky Metody Události TList Datové položky Metody TCanvas Datové položky Metody Filozofie kreslení ve Windows TBrush TColor Zkoušíme Canvas->ClipRect a Brush TBitmap Zkoušíme Brush a Bitmap Jak dostat bitovou mapu na pozadí formuláøe TFont TPen Jednoduchý pøíklad David Matoušek: C++ Builder

11 9 7 TPrinter Datové položky Metody Testujeme TPrinter TClipboard Datové položky Metody (výbìr) Zkoušíme Clipboard Použití metody SetsHandle Jedna vìtší aplikace na závìr Co nemáte urèitì pøehlédnout Návrhy pro samostatnou práci Další skupiny VCL komponent Skupina dditional BitBtn SpeedButton Image Shape Bevel ScrollBox MaskEdit DrawGrid StringGrid Skupina System Timer PaintBox FileListBox DirectoryListBox DriveComboBox FilterComboBox MediaPlayer Skupina Win ProgressBar HotKey TrackBar UpDown StatusBar HeaderControl ImageList PageControl TabControl TreeView 373 David Matoušek: C++ Builder 13

12 ListView RichEdit Skupina Win Rozšíøení možností C++ v C++ Builderu Nová klíèová slova definovaná v C++ Builderu automated classid closure declspec int8, int16, int32, int published property Pøiøazení metod pro ètení a zápis Oznaèení výchozí hodnoty Ukládání hodnoty do souboru DFM Úprava vlastností pøi dìdìní Jak vytvoøit novou komponentu Jak se vyhnout nepøedloženostem Jak zaèít Komponenta TDisplay Co dál? Opakování pøekladu komponenty Zkoušíme novou komponentu Vysvìtlení nových programovacích technik Komponenta TPmeter Nezapomeòte komponentu instalovat Zkoušíme novou komponentu Vysvìtlení programovacích technik Komponenta TObdel Nìkolik poznámek Vytváøíme editor Nyní mùžeme instalovat Vysvìtlení nových programovacích technik Proè další registrace? Registrace více komponent najednou Výsledek naší práce Konfigurace palety komponent Výjimky a jejich obsluha Výjimka je tøída Tøída Exception Datové položky David Matoušek: C++ Builder

13 Metody Syntaxe Catch Try Throw Kdy dojde k výjimce Zachytáváme výjimky Zjiš ujeme parametry výjimky Uvolnìní dynamicky alokovaných promìnných Jak vyvolat výjimku Definice vlastní výjimky Událost OnException tøídy Tpplication Jak vytvoøit nápovìdu Vytvoøíme zdrojové soubory nápovìdy Vytvoøíme potøebné obrázky Vytvoøíme mapovací soubor Provedeme kompilaci nápovìdy Klíèová slova zdrojového souboru nápovìdy Každé heslo je samostatné Definice hesla Vytvoøení odkazu (skoku) na heslo Definice námìtu Definice klíèe Vložení obrázku Tvorba mapovacího souboru Pøíklad vytvoøení nápovìdy Vytvoøení zdrojového souboru nápovìdy Vytvoøení obrázkù Vytvoøení mapovacího souboru Kompilace Další možnosti programu Microsoft Help Workshop Použití souboru nápovìdy v aplikaci Návrh pro samostatnou práci Funkce WinHelp Použití streamù TStream Datové položky Metody (výbìr) TBlobStream Datové položky Metody 473 David Matoušek: C++ Builder 15

14 15 3 TCustomMemoryStream Datové položky Metody TMemoryStream Datové položky Metody Zkoušíme MemoryStream Zkoušíme MemoryStream a Bitmap THandleStream Datové položky Metody TFileStream Datové položky Metody Zkoušíme FileStream Pøehledové tabulky Použití DDE a OLE Použití DDE Základní pojmy Komponenty podporující DDE Jednoduchý server a klient Uložení DDE vazby do clipboardu Kopírování DDE vazby z clipboardu Použití DDE pro vyvolání makra serveru Použití OLE Zpùsoby umístìní OLE objektu v kontejneru Podpora OLE v C++ Builderu OleContainer Zarovnávání hlavního menu Pøíklad použití komponenty OleContainer Tvorba databázových aplikací Termíny, které musíte znát Úvod do architektury BDE Komponenty ze skupiny Data ccess TSession TDatabase DataSource Table Query TField TFieldDefs David Matoušek: C++ Builder

15 TFieldDef TFieldType TIndexDefs TIndexDef TIndexOptions Komponenty ze skupiny Data Controls DBNavigator První databázová aplikace Použití poèítaného pole a filtru Poznámky Øazení a vyhledávaní v tabulce Vytvoøení tabulky Vytvoøení sekundárních indexù Editace záznamù Vytvoøení aplikace Poznámky k použitým programovacím technikám Návrh pro samostatnou práci Jednoduchost práce s databází Použití DLL Vytvoøení DLL Vytvoøení zdrojových souborù Exportované tøídy Vytvoøení knihovny importù Použití utility IMPLIB Použití utility IMPDEF Funkce Win PI pro operace nad DLL LoadLibrary FreeLibrary DllEntryPoint GetProcddress Konverzní DLL Založení DLL projektu Nová jednotka Pøeklad Knihovna importù Použití knihovny v nové aplikaci Použití VCL komponent v DLL Vytvoøení DLL Použití DLL Nová verze DLL mùže nahradit verzi starší Používáme funkce Win PI Vytvoøení DLL 561 David Matoušek: C++ Builder 17

16 Použití funkcí Win PI Vytvoøení statické knihovny (z DLL) Použití statické knihovny C++ Builder verze Zmìna IDE Project Manager ClassExplorer Code Insight Options Podpora OWL, MFC a Visual C Zmìna souborù projektu Nové datové položky Komponenty ze skupiny Standard ctionlist Rozšíøení tøídy TMenuItem Komponenty ze skupiny dditional CheckListBox Splitter StaticText ControlBar Chart Komponenty ze skupiny Win nimate MonthCalendar DateTimePicker ToolBar CollBar PageScroller Komponenty ze skupiny Dialogs Nové události OpenPictureDialog a SavePictureDialog Komponenty ze skupiny Internet C++ Builder verze Nejvýznamnìjší zmìny verze DO Express (verze Professional a Enterprise) InterBase Express (verze Professional a Enterprise) Rošíøení MIDS (verze Enterprise) Zmìna CORB (verze Enterprise) Rozšíøení IDE (všechny verze) Rozšíøení správce projektu (všechny verze) Rozšíøení pøekladaèe (všechny verze) David Matoušek: C++ Builder

17 Rozšíøení linkeru (všechny verze) Nové techniky ladìní (všechny verze) Rozšíøení VCL (všechny verze) Rozšíøení COM/COM+ (verze Professional a Enterprise) Nástroje a návrhové prostøedky (všechny verze) Další rozšíøení (všechny verze) Nové komponenty, vlastnosti a události Komponenta Frame Podpora koleèka myši v událostech komponent Øízení velikosti komponenty, události OnCanResize a OnConstrainedResize Rozšíøená podpora místní nabídky, událost OnContextPopup Podpora multimonitorových aplikací Další vlastnosti TrayIcon je komponentou Pøíklad použití Práce s balíèky K èemu je balíèek? plikace používá balíèky sama Vytváøíme komponentu jako balíèek Instalace a použití balíèku Zmìny kostry komponenty Jak prodávat balíèky? Balíèky jsou rùzných typù ctivex Pøíklad použití C++ Builder verze Klíèové novinky C++ Builderu BizSnap (verze Enterprise a Professional) WebSnap (verze Enterprise a Professional) DataSnap (verze Enterprise) Rozšíøená podpora databází (verze Enterprise a Professional) Rozšíøená podpora internetových aplikací (verze Enterprise a Professional) Nová STLport C++ Standard Library (všechny verze) Nové schopnosti akcí (verze Enterprise a Professional) Cross-platform component library (verze Enterprise aprofessional) Rozšíøení systému nápovìdy (všechny verze) CORB support (verze Enterprise) Nové schopnosti IDE (všechny verze) 627 David Matoušek: C++ Builder 19

18 21 2 Ovládání IDE Dialog Project Options Dialog Environment Options Programujeme v Pascalu Použití pøekládacího manažera Nové komponenty ColorBox ComboBoxEx LabeledEdit ValueListEditor Další nové komponenty Zjištìní informací o verzi 668 Závìr 673 Seznam doporuèené literatury 674 Rejstøík David Matoušek: C++ Builder

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

C++ BUILDER VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ 2 DÍL David Matoušek C++ BUILDER VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ urèeno pro verze 4 0 5 0 6 0 2 vydání 2 díl Praha 2003 Kniha volnì navazuje na úspìšnou knihu C++ Builder vývojové prostøedí

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ALGORITMY ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ Praha 2011 Tato monografie vznikla pøedevším pro podporu výuky oboru Poèítaèové systémy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavì.

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová Robert Grepl MODELOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMÙ V MATLAB SIMMECHANICS Praha 2007 Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s Pavel Nevøiva ANALÝZA SIGNÁLÙ A SOUSTAV Praha 2000 Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics spol.

Více

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Praha 2002 Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA ZÁKLADY KONSTRUKTÉRSKÉ PRAXE Praha 2001 David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89LP2052, AT89LP4052 5. díl Praha 2006 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat Bohumil BRTNÍK ANALOGOVÉ SOUSTAVY Praha 2013 Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat úplný

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

F Mravenec CD 3 vydání Praha, duben 2001 Hlavním produktem na kompaktním disku F Mravenec CD, vloženém do tohoto sešitku, je F Mravenec verze 3 50, poslední verze návrhového systému pro plošné spoje, který

Více

Obsah. O autorech... 1 Úvod... 3. Delphi...5

Obsah. O autorech... 1 Úvod... 3. Delphi...5 Obsah O autorech............................................ 1 Úvod................................................. 3 ČÁST I Delphi................................................5 1. Distribuce Delphi................................................................5

Více

ZDENÌK VLEÈKO KOL. BIOELEKTRONIK Praha 2005 Zdenìk Valeèko a kol. BIOELEKTRONIK Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB ZAÈÍNÁME SE SIGNÁLY Praha 2006 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows

ČÁST 1. Základy 32bitového programování ve Windows Obsah Úvod 13 ČÁST 1 Základy 32bitového programování ve Windows Kapitola 1 Nástroje pro programování ve Windows 19 První program v Assembleru a jeho kompilace 19 Objektové soubory 23 Direktiva INVOKE 25

Více

Dělení a vlastnosti komponent

Dělení a vlastnosti komponent Dělení komponent Komponenty lze dělit podle dvou hledisek: Dělení a vlastnosti komponent heirarchické dělí komponenty podle toho, co jsou funkční dělí komponenty podle použití Hierarchie Komponenty Nevizuální

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 10: PROGRAMOVÁNÍ V DELPHI

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 10: PROGRAMOVÁNÍ V DELPHI Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 10: PROGRAMOVÁNÍ V DELPHI Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009 Metodika pro předmět: Modul Programování

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1 Jazyk C# je moderní jazyk z rodiny jazyků podporovaných aplikačním prostředím.net. Cílem předmětu je seznámit posluchače s tímto objektovým jazykem, a s programováním aplikací pro MS Windows. V průběhu

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23 Obsah Úvod 15 Pro koho je tato kniha 15 Obsah jednotlivých kapitol knihy 16 Typografické konvence 17 Použité ikony 17 Kontakt na autora 17 Poděkování 18 Kapitola 1: Co je Delphi 19 Verze Delphi 19 Co je

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1

PROGRAMOVÁNÍ PRO MS WINDOWS 1 Cílem předmětu je seznámit posluchače s moderními prostředky pro tvorbu aplikací pro Windows jmenovitě s programovou platformou.net a programovacím jazykem C#. V průběhu budou vysvětlena následující témata:

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13

Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET Základní principy a syntaxe 13 Obsah Úvod 11 Platforma.NET 11.NET Framework 11 Visual Basic.NET 12 1 Základní principy a syntaxe 13 Typový systém 13 Hodnotové typy 13 Struktury 15 Výčtové typy 15 Referenční typy 15 Konstanty 16 Deklarace

Více

Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice, 2. vydání

Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice, 2. vydání Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE 2. vydání Praha 2012 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 25. Otázka : Komponentní technologie - základní pojmy a principy, metody specifikace komponent. Obsah : 1. Základní pojmy 1.1 Komponenta Komponenta

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Mikrokontoléry Atmel AVR ASSEMBLER Vladimír Váòa Praha 2003 Publikace poskytuje základní informace dùležité pro aplikaci jednoèipových mikrokontrolérù AVR firmy ATMEL Klade si za cíl seznámit pøedevším

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Ladislav Šmejkal PLC a automatizace 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Ladislav Šmejkal PLC A AUTOMATIZACE 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Bez pøedchozího písemného

Více

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22 Obsah K a p i t o l a 1 : Ú v o d d o t e c h n o l o g i e S h a r e P o i n t 1 1 Co je SharePoint 11 Windows SharePoint Services 12 SharePoint Portal Server 12 Jednoduchá navigace 13 Snadné publikování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál VY_32_INOVACE_EL_10_01 Digitální učební materiál Seznamy - použití v aplikaci (1. část) Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_10 - Programování v jazyce

Více