Program jednání byl schválen 10 hlasy. Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program jednání byl schválen 10 hlasy. Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín"

Transkript

1 ZÁPIS z veřejného 101. zasedání (4/2014) Mikroregionu Český ráj konaného dne 4. září 2014 ve sportovním areálu v Sedmihorkách (obec Karlovice) Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta Špačková. Konstatovala, že jsou přítomni zástupci 10 členských obcí, zasedání je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli schváleni jednohlasně Jiřina Bobková a Vít Svoboda. Program: 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj 2/ Informace o provoz cyklobusů v roce / Rozpočtové opatření č. 3/2014 4/ Použití prostředků na protidrogovou prevenci objednání služeb 5/ Výstupy z jednání s Lesy ČR 6/ Institucionalizace meziobecní spolupráce 7/ Návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky / Diskuse 9/ Usnesení 10/ Závěr Program jednání byl schválen 10 hlasy. 1/ Plnění úkolů z minulých zasedání MR Český ráj Vyvěšený rozpočet na rok 2014 nepředložila obec Dobšín Zástupci obcí předloží dle 39, odst. 7 zákona č. 27/2010 Sb. závěrečný účet MR Český ráj za rok 2013 zastupitelstvům svých obcí. Ze zápisu ZO by mělo být zřejmé, že ho zastupitelé vzali na vědomí. Obce, které nepřinesly vyvěšený závěrečný účet k archivaci, ho dodají na příští zasedání MR. - postupně plněno Vyvěšený závěrečný účet nedodala obec Dobšín Obce předloží ke schválení darovací smlouvy zastupitelstvu jednotlivých obcí a následně po schválení vrátí jeden výtisk zpět MR k archivaci. - splněno Poradce připraví dopis adresovaný generálnímu řediteli Lesů ČR se stížností na stávající postup těžařských společností při vyvážení vytěžené dřevní hmoty po místních komunikací v majetku občanů a obcí. Dále bude stížnost obsahovat upozorňovat na nedostatečnou komunikaci zástupců lesní správy v Hořicích s obcemi. - splněno, proběhlo jednání na Hrubé Skále Z důvodu značného omezení dopravy, které proběhlo v souvislosti s konáním silničních závodů v Jičíně CENA MĚSTA JIČÍNA Memoriál J. Koštíře pořádaných AUTOMOTO KLUBEM ČESKÝ RÁJ v AČR, ve dnech , poradce zpracuje dopis adresovaný na Městský Strana 1 (celkem 6)

2 úřad Jičín na odbor dopravy, ve kterém bude vyjádřen nesouhlas s 30 km objížďkou. Na vědomí bude dopis zaslán na KHK, odbor dopravy. V dopise bude uveden požadavek, aby v příštím roce byla povolena průjezdnost silnicemi třetích tříd ve zkrácené podobě (např. Holín Libuň), přes které nepovede trasa závodu, alespoň pro osobní automobily. - splněno 2/ Informace o provozu cyklobusů v roce 2014 Přepravených osob mimo hnědou linku (není vyúčtování) v roce , kol 557. Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. již připravuje vyúčtování provozu cyklobusů na Středočeském i Královéhradeckém kraji. Na dalším zasedání bude předloženo vyúčtování. Po vyúčtování ztráty na královéhradeckém kraji DP Kněžmost, s.r.o bude provedeno vyúčtování na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ev.č. ES01105/2014 s Královéhradeckým krajem. Předpokládaná ztráta bude po jednání s Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o. činit ,- Kč, což jsou nižší ztráta než byla ztráta z provozu předpokládaná. Na poskytnutou dotaci na propagaci bylo již vyúčtování Královéhradeckému kraji odesláno. Po vyúčtuje ztrátu z provozu na území Libereckého kraje Busline a.s. následně poté bude uzavřena smlouva s Libereckým krajem. Mikroregion má hradit skutečnou ztrátu z provozu cyklobusů nad ,- Kč Připomínky k provozu cyklobusů v letošním roce: Troskovice na jízdních řádech vydávaných Libereckým krajem v 11/2013 byly špatně uvedeny datumy začátku a konce provozu cyklobusů je nutné jednat s Libereckým krajem, aby se tato skutečnost neopakovala - v kapesní jízdních řádech byl chybně uveden datum posledního dne provozu cyklobusů místo bylo uvedeno dne projel cyklobus autobusovou zastávku v Troskovicích bez zastavení. Následně panu Loudovi, starostovi obce bylo řidičem sděleno, že se jedná o zastávku na znamení a z tohoto důvodu nezastavil bude prověřeno u dopravce Písemné připomínky, které byly zasílány elektronicky v průběhu provozu, byly řešeny postupně, většinou se jednalo o nejednoznačné výtky přepravovaných osob. 3/ Rozpočtové opatření č. 3/2014 Bylo předloženo rozpočtové opatření č.3/2014 příjmy ,- Kč a výdaje ,- Kč. Členské obce nemají výhrady k předloženému rozpočtovému opatření. Rozpočtová změna č.3/2014 je přílohou zápisu. 4/ Použití prostředků na protidrogovou prevenci objednání služeb Město Turnov poskytlo svazku částku ve výši 8 207,- Kč. Tato částka bude na základě smlouvy poskytnuta organizaci Most k naději, o.s. ÚKOLY: Poradce zajistí smlouvy k podpisu s Mostem k naději, o.s. Strana 2 (celkem 6)

3 5/ Výstupy z jednání s Lesy ČR Dne proběhlo na Hrubé Skále další jednání s Lesy ČR. Pozvání na jednání s členskými obcemi přijali Ing. Václav Lidický, výrobně technický ředitel, Ing. Daniel Vojanova, ředitel krajského ředitelství HK a Ing. Jiří Dunda, lesní správce LS Hořice. Na jednání byla řešena otázka restitučních nároku na lesní pozemky v Českém ráji. Z jednání vyplynulo, že Lesy ČR nejsou oprávněny investovat do takto blokovaného majetku na základě vnitřní směrnice Lesů ČR č. 3/2006, v platném znění. Dalším bodem jednání bylo poškozování místních komunikací lesnickými společnostmi a nenahrazování škody za toto poškození. Lesy ČR za tuto škodu, jak mají uvedeno ve smluvních ujednáních, neodpovídají. Plnou odpovědnost za tato poškození nesou lesnické společnosti. ÚKOLY: Poradce připraví dopis adresovaný na Ministerstvo zemědělství ČR ministrovi se žádostí o revizi smluvních vztahů mezi Lesy ČR a vybranými dodavateli pro těžbu dřevní hmoty (vazba na poškozování obecního majetku), dále se žádostí o iniciování změny obsahu směrnice č. 3/2006 Lesů ČR o nakládání s majetkem, na který je uplatněn restituční nárok. Dále na Ministerstvo financí ČR a Svazu měst a obcí bude zaslán podnět na změnu přerozdělení příjmu ze silniční daně obcím, které jsou povinny udržovat místní komunikace v provozu schopném stavu. 6/ Institucionalizace meziobecní spolupráce Obce byly opakovaně seznámeny s možnostmi institucionalizace v rámci ORP Turnov. Obce MR Český ráj se nechtějí připojit k MR Jizera dle návrhu SMO. Metodické listy vyplnily všechny členské obce v rámci osobních jednáních. Každá obec byla na samostatných jednáních seznámena s návrhem problémových okruhů, byly diskutovány další okruhy k řešení. 7/ Návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky Podle platné Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a jejich dodatků musí být návrh rozpočtu MR Český ráj vyvěšen po dobu 15 dnů na úředních deskách členských obcí. Návrh vkladů členských obcí: Sobotka ,- Hrubá Skála ,- Karlovice ,- Mladějov ,- Libošovice ,- Vyskeř ,- Kacanovy ,- Ktová ,- Osek ,- Olešnice ,- Troskovice ,- Těmito vklady je navržen rozpočet s příjmy ,- Kč a výdaji ,- Kč. Strana 3 (celkem 6)

4 Rozbor nákladů (výdajů): 4 000,-, 6 000,-, 8 000,- Kč vklady obcí na provoz dle ustáleného klíče ,- Kč webové stránky (14 obcí) + Újezd pod Troskami ,- Kč poradce na jednu obec/ ,- Kč náklad na účetnictví svazku Zbylé příjmy budou vynaloženy na běžné výdaje svazku (limit předsedy svazku, společné projekty) ÚKOLY: Poradce zpracuje návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2015 v příjmech i ve výdajích na částku ,- Kč a zašle ho elektronicky členských obcím. Členské obce zajistí vyvěšení Návrhu rozpočtu MR Český ráj na rok 2015 na úředních deskách obcí po dobu 15 dnů. Na další zasedání ho přinesou k archivaci. Dále byl předložen rozpočtový výhled na roky , členské obce k němu nemají výhrady. rok 2016 příjmy: náklady na poradce 50 tis. Kč (antivirová ) předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 500 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 400 tis. Kč výdaje: náklady na poradce provozování turistických autobusů integrovaný projekt Mikroregionu rok 2017 příjmy: náklady na poradce 50 tis. Kč 500 tis. Kč 400 tis. Kč předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 600 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 500 tis. Kč výdaje: náklady na poradce provozování turistických autobusů integrovaný projekt Mikroregionu 600 tis. Kč 500 tis. Kč Strana 4 (celkem 6)

5 rok 2018 příjmy: náklady na poradce 310 tis. Kč předpokládané aktivity financované dotacemi: provozování turistických autobusů 400 tis. Kč integrovaný projekt Mikroregionu 200 tis. Kč výdaje: náklady na poradce provozování turistických autobusů integrovaný projekt Mikroregionu 310 tis. Kč 400 tis. Kč 200 tis. Kč 8/ Diskuse Poradce- vyhlášení dotační tituly a) Připravuje se vyhlášení SFDI budování chodníků a cyklostezek b) Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží (MŠMT): Program č. 1 Zabezpečení pravidelné činnosti nestátní neziskových organizací pro organizované děti a mládež program je určen pouze pro nestátní neziskové organizace dětí a mládeže. Základním cílem je podpora pravidelné celoroční činnosti v oblasti práce s dětmi a mládeži. Program č. 2 Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží základní cílem programu je podpora nabídky aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež včetně děti a mládeže znevýhodněných. Program č. 3 Tematické výzvy MŠMT si vyhrazuje právo vyhlásit s ohledem na aktuální potřeby a finanční možnosti tematické výzvy. Ty mohou být určeny všeobecné na podporu činnosti všech nebo jen některých typu organizací nebo na úzce tematicky zaměřené aktivity. Program č. 4 Podpora činnosti informačních center pro mládež - program je určen výhradně na podporu Informačních center pro mládež (ICM), která jsou certifikována MŠMT ve smyslu Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice. Do programu se mohou hlásit pouze certifikovaná ICM nebo jejich zřizovatelé. Lhůta pro podání žádostí končí Bližší informace: Investiční rozvoj materiálně technické základny (dotace pro neziskové organizace na obnovu sportovišť, budov, atd.) byl v rámci novelizovaných Programů zrušen a bude vyhlášen samostatně v lednu Strana 5 (celkem 6)

6 c) podpory SFŽP jejich přehled bude zveřejněn v 10/2014 na Výzvy budou vypsány začátkem příštího roku. Obsahově budou obdobné jako v tomto plánovacím období (zateplování, odpady,.) d) Výzva na poskytování dotací z POV Libereckého kraje bude zveřejněna pravděpodobně na konci roku 2014 (11-12/2014). 9/ Usnesení Účast 10 členských obcí Shromáždění starostů schvaluje: a) rozpočtové opatření č. 3/2014 (10 hlasů ano) b) poskytnutí částky ve výši 8 207,- Kč společnosti Most k naději, o.s. na protidrogovou prevenci v obcích na území ORP Turnov (10 hlasů ano) Shromáždění starostů bere na vědomí: - návrh rozpočtu na rok 2015 a rozpočtového výhledu na roky vypsané dotace pro potřeby obcí - postup v rámci institucionalizace meziobecní spolupráce 10/ Závěr 101. zasedání MR Český ráj bylo ukončeno v 18:20 hodin. Datum a místo dalšího zasedání MR Český ráj bude upřesněno v pozvánce Jiřina Bobková, Dis. Vít Svoboda Vlasta Špačková ověřovatel ověřovatel předsedkyně Zapsala: Jarmila Lásková Soldátová mobil: tel. č , Strana 6 (celkem 6)

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera

ZÁPIS z veřejného zasedání č.4/2014 členské schůze Mikroregionu Jizera Přítomni: viz. presenční listina konané dne 11.9.2014 od 17,00 hod. v sokolovně v Kobylech Zapisovatelem byla jmenována paní Jarmila Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jednohlasně schváleni Blahoslav

Více

Program jednání byl schválen 13 hlasy.

Program jednání byl schválen 13 hlasy. ZÁPIS z veřejného 103. zasedání (1/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 22. ledna 2015 v Sobotce, v restauraci Bůrovna Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku paní Vlasta

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě 1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0122/13/Nov Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Tábor, IČ: 70801304 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 31.8.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 13 občanů, 5 hostů. Veřejné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 Příloha č. 1 návrhu č. 467/RK/15 JIKORD s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JIKORD s.r.o. za rok 2014 České Budějovice, březen 2015 jikord@jikord.cz 0 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní informace...

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 31 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 17. 10. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

Presenční listina členů VÚP a rozvoje města Hradec Králové uložena ve složce 3. jednání VRRCR.

Presenční listina členů VÚP a rozvoje města Hradec Králové uložena ve složce 3. jednání VRRCR. Zápis z 3. jednání - společného Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Výboru územního plánování Magistrátu města Hradec Králové, konaného dne 26. 2. 2009

Více

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015 8. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více