MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor sociálních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Legislativní úpravy v pravidlech pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku a projednání pracovního postupu odboru sociálních věcí NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení 2. Rada města projednala pracovní postup při řešení povinností obce s rozšířenou působností dle 3075 NOZ, dle přílohy č. 4, jež je nedílnou součástí materiálu a) bez připomínek b) s připomínkami Návrh předkládá Mgr. Rambousová Hana místostarostka Návrh zpracoval Mgr. Baslerová Michaela vedoucí odboru Mgr. Staffová Zuzana vedoucí oddělení sociální práce a pomoci

2 Důvodová zpráva: Ad 1. Odbor sociálních věcí navrhuje změnu názvu pravidel dle aktuálně platné terminologie uvedené v 2300 odst. 1 NOZ, kde je uvedeno: je-li předmětem nájmu byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou, jedná se o nájem bytu zvláštního určení. V souvislosti se změnou terminologie dochází také ke změně názvu pověřené pracovní skupiny. Při revizi pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení bylo zjištěno, že chybí specifická žádost o přidělení bytu zvláštního určení určeného pro ubytování osob se zdravotním postižením. Navrhujeme jako přílohu Pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku uvést novou Žádost o přidělení bytu zvláštního určení určeného pro ubytování osob se zdravotním postižením. Jedná se o byty: byt č. 33 v domě čp. 417 ve Vinařického ulici v Písku, č. 33 v domě čp. 418 ve Vinařického ulici v Písku, č. 33 v domě čp. 432 v ulici Na Pěníku v Písku a č. 33 v domě čp. 433 v ulici Na Pěníku v Písku, byt. č. 7 na adrese Otavská 1799 v Písku. Ad 2. Rada města na svém zasedání schválila usnesením č. 405/14 pracovní postup odboru sociálních věcí při řešení povinností obce s rozšířenou působností dle 3075 NOZ. Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly doporučuje, aby rada města vzala postup odboru sociálních věcí v této záležitosti (viz. příloha č.4) pouze na vědomí. Dále odbor sociálních věcí uvedl v důvodové zprávě materiálu byty zvláštního určení, které byly zřízeny ze státních prostředků nebo na jejich zřízení přispěl stát v objektech Topělecká 424, Topělecká 425, Čechova 454 a Jiráskovo nábřeží Neuvedl však tzv. byty bezbariérové, tzn. v nové terminologii dle 2300 NOZ, byty určené pro ubytování osob se zdravotním postižením. Jedná se o byty: byt č. 33 v domě čp. 417 ve Vinařického ulici v Písku, č. 33 v domě čp. 418 ve Vinařického ulici v Písku, č. 33 v domě čp. 432 v ulici Na Pěníku v Písku a č. 33 v domě čp. 433 v ulici Na Pěníku v Písku, byt. č. 7 v č. p. Otavská 1799 v Písku. I v pracovním postupu odboru sociálních věcí uvedeném v příloze č. 4 dochází k úpravě terminologie a rozšíření na byty zvláštního určení, tedy vč. bytů zvláštního určení určených pro ubytování osob se zdravotním postižením. Doporučení zpracovatele: Předkladatel i zpracovatel doporučují usnesení ad 1. schvaluje ad 2. projednala bez připomínek Vztah k rozpočtu: - stránka 2 (celkem 14)

3 Legislativní rámec: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění p. p. Vztah ke strategickému plánu: - Přílohy: Příloha č. 1 Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů s pečovatelskou službou v majetku města Písku. Příloha č. 2 Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku. Příloha č. 3 Pracovní postup odboru sociálních věcí při řešení povinností obce s rozšířenou působností dle 3075 NOZ stránka 3 (celkem 14)

4 Příloha č. 1 Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů s pečovatelskou službou v majetku města Písku Rada města Písku na svém zasedání dne pod číslem usnesení 520/13 00/00 schválila v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 2300 a 2301, zákona č. 89/2012 Sb., tato pravidla: Čl. 1 Byty zvláštního určení Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené určené pro ubytování bydlení osob se zdravotním postižením nebo byty v domě se zařízením určeným pro tyto osoby a byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen byty zvláštního určení). Nájem těchto bytů a pečovatelská služba v nich, je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení tak, aby si byli schopni zajišťovat své životní potřeby v přirozeném prostředí při zachování vlastního soukromí. Čl. 2 Způsob přidělování bytů O přidělení bytů zvláštního určení rozhoduje rada města na základě pořadníku na příslušný kalendářní rok nebo na základě žádostí podaných mimo pořadník. Žádosti mimo pořadník mohou být podány zejména z důvodů náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo při náhlém zhoršení sociálních poměrů žadatele. Žádosti jsou po přijetí projednány v pracovní skupině ve složení příslušný/á místostarosta/ka, zástupce samosprávy odboru sociálních věcí, zástupce Domovní a bytové správy města Písku, zástupce odboru rozvoje investic a majetku města. Pracovní skupina je zmocněna radou města k posuzování žádostí o byty v domech s pečovatelskou službou zvláštního určení (dále jen pracovní skupina). Žádosti doporučené pracovní skupinou projedná rada města. Podmínky pro zařazení do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení splňují tito žadatelé: u bytů v domech s pečovatelskou službou senioři nebo zdravotně postižení (jednotlivci nebo dvojice), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, nebo zdravotního postižení. Pro skupinu senioři je pro tato pravidla stanovena jako minimální věková hranice dovršení věku 65 let, pro skupinu zdravotně postižených musí být přiznána invalidita II., případně III. stupně nebo se musí jednat o osoby zdravotně postižené. U bytů zvláštního určení zvlášť upravených určených pro ubytování bydlení zdravotně postižených si mohou podat žádost občané, kteří mají přiznán příspěvek na péči nebo ZTP, ZTP/P. V bytech zvláštního určení nelze ubytovat občany, kteří by mohli ohrozit, popřípadě již ohrožují, sebe a své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou nemoc, závislost na návykových látkách nebo se u nich projevuje absence sociálních a hygienických návyků a jejich chování by mohlo vést k narušování kolektivní soužití. Čl. 3 Podání žádosti o byt Žádost o přidělení bytu zvláštního určení se podává na odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. Žadatel je povinen v žádosti o byt zvláštního určení uvést dobu trvalého pobytu ve městě Písku nebo v obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Trvalý pobyt se posuzuje podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně pozdějších předpisů a musí trvat minimálně jeden rok před podáním žádosti. Pokud tento trvalý pobyt netrvá alespoň jeden rok, posuzuje se žádost podle předchozího trvalého pobytu. Pokud měl žadatel před podáním žádosti trvalý pobyt v obci, která je v obvodu obce s rozšířenou působností Písek, započte se při zpracování pořadníku na příslušný rok pouze příslušný počet bodů dle kritéria pro bodové hodnocení (příloha č. 1). Pokud měl trvalý pobyt mimo obvod obce s rozšířenou působností Písek, může rada města výjimečně, na doporučení pracovní skupiny pro přidělování bytů v DPS, zařadit do pořadníku žádost pouze v případě, že se jedná o seniora staršího 65 let, zdravotně postiženého občana, který má sníženou stránka 4 (celkem 14)

5 soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, který je závislý na péči jiné osoby, potřebuje pečovatelskou službu a jeho rodinní příslušníci (např. děti), kteří trvale žijí ve městě Písku, by měli možnost o něho pečovat a nebo občana, který je závislý na péči druhé osoby a poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou zvláštního určení eliminuje nebezpečí strádání nebo újmy na zdraví žadatele. Součástí žádosti musí být čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Písek a Domovní a bytové správě města Písku. Čl. 4 Termín podání žádosti a tiskopis Žádost o přidělení bytu zvláštního určení by si měli podat pouze ti občané, kteří potřebují řešit svoji bytovou a sociální situaci změnou bydlení neprodleně, nejdéle však do konce kalendářního roku, na který si podávají žádost. Žádost se podává na předepsaném tiskopise vždy od do běžného roku a to pouze na následující kalendářní rok. Pokud není žadateli v daném roce byt přidělen, podává si na každý další rok ve výše uvedeném termínu žádost novou. Tiskopis žádosti je k dispozici na odboru sociálních věcí, v elektronické podobě pak na stránkách města Písek: Tiskopis se podává včetně předepsaných příloh (rozhodnutí o příspěvku na péči - pokud je příspěvek přiznán, rozhodnutí o přiznání průkazu TP, ZTP, ZTP/P - pokud je přiznán, stanovisko praktického lékaře, rozhodnutí o přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, čestné prohlášení o bezdlužnosti). Všechny podané žádosti prověří odbor sociálních věcí a na základě vyhodnocení žádostí sestaví pořadník žadatelů o byt zvláštního určení jednotlivců a dvojic na příslušný rok. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí skutečnost, jaký stupeň závislosti na péči druhé osoby má žadatel přiznán, případně zda má přiznán TP, ZTP, ZTP/P, věk žadatele, případně délka trvalého pobytu ve městě Písku nebo obvodu obce s rozšířenou působností města Písku. Jednotlivé skutečnosti budou posuzovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Podle schváleného pořadníku na daný rok, bude rada města po doporučení pracovní skupiny přidělovat byty s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých žadatelů (byty pro jednotlivce, dvojice a byty zvláštního určení zvlášť upravené určené pro bydlení ubytování zdravotně postižených). Výběr lokality ani konkrétního bytu není možný. V případě, že žadatel přidělený byt odmítne, bude jeho žádost pracovní skupinou považována za vyřízenou a vyřazena z pořadníku na příslušný rok. Pokud žadatel nebude s vyřazením žádosti souhlasit, může si do 15 dnů po obdržení oznámení zaslaného odborem sociálních věcí podat písemně námitku radě města a ta s konečnou platností rozhodne. Odmítne-li žadatel v daném kalendářním roce přidělený byt, nebude při podání žádosti na následující kalendářní rok zařazen do pořadníku. K zařazení do pořadníku mimo stanovený termín pro podání žádosti může dojít i na výjimku a to pouze z důvodů zvláštního zřetele, zejména zhoršení zdravotního stavu, zhoršení sociálních poměrů, úmrtí partnera a podobně. O zařazení na výjimku rozhodne rada města na návrh pracovní skupiny. Pokud dojde k náhlé změně zdravotního stavu, živelné pohromě nebo k jinému náhlému zhoršení sociálních poměrů, může si občan podat výjimečně žádost mimo schválený pořadník na příslušný rok. O přidělení bytu na výjimku mimo pořadník rozhodne rada města na návrh pracovní skupiny. Město Písek si vyhrazuje právo provést u podaných žádostí šetření sociálním pracovníkem odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. Jelikož se jedná o byty zvláštního určení zvlášť upravené určené pro bydlení ubytování zdravotně postižených osob a o byty v domech s pečovatelskou službou, ve kterých by měly být ubytovány pouze osoby zdravotně postižené, nebo senioři starší 65 let je nezbytné, aby měli žadatelé v době uzavření nájemní smlouvy v rámci zabezpečení péče o svoji osobu uzavřenou smlouvu s některým poskytovatelem sociálních služeb na poskytování zejména pečovatelské, či jiné sociální služby, která by mu zabezpečila náležitou péči nebo mají tuto péči zajištěnou osobou blízkou. stránka 5 (celkem 14)

6 Čl. 5 Ustanovení přechodná a závěrečná Rada města zmocňuje pracovní skupinu pro posuzování žádostí o byty zvláštního určení k vrácení všech žádostí, které neodpovídají těmto pravidlům. Výjimku z těchto pravidel schvaluje rada města. Současně rada města ruší stávající Pravidla pro poskytování malometrážních bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů s pečovatelskou službou pro seniory a těžce zdravotně postižené občany v domech s pečovatelskou službou v majetku města Písku ze dne pod číslem usnesení 228/14. Tato pravidla nabývají účinnosti s tím, že změna pravidel nemá vliv na příjem žádostí, které se přijímají od do běžného roku. stránka 6 (celkem 14)

7 Příloha č. 2 Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku Rada města Písku na svém zasedání dne pod číslem usnesení 00/00 schválila v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 2300 a 2301, zákona č. 89/2012 Sb., tato pravidla: Čl. 1 Byty zvláštního určení Byty zvláštního určení jsou byty určené pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byty v domě se zařízením určeným pro tyto osoby a byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen byty zvláštního určení). Nájem těchto bytů a pečovatelská služba v nich, je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení tak, aby si byli schopni zajišťovat své životní potřeby v přirozeném prostředí při zachování vlastního soukromí. Čl. 2 Způsob přidělování bytů O přidělení bytů zvláštního určení rozhoduje rada města na základě pořadníku na příslušný kalendářní rok nebo na základě žádostí podaných mimo pořadník. Žádosti mimo pořadník mohou být podány zejména z důvodů náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo při náhlém zhoršení sociálních poměrů žadatele. Žádosti jsou po přijetí projednány v pracovní skupině ve složení příslušný/á místostarosta/ka, zástupce samosprávy odboru sociálních věcí, zástupce Domovní a bytové správy města Písku, zástupce odboru rozvoje investic a majetku města. Pracovní skupina je zmocněna radou města k posuzování žádostí o byty zvláštního určení (dále jen pracovní skupina). Žádosti doporučené pracovní skupinou projedná rada města. Podmínky pro zařazení do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení splňují tito žadatelé: u bytů v domech s pečovatelskou službou senioři nebo zdravotně postižení (jednotlivci nebo dvojice), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, nebo zdravotního postižení. Pro skupinu senioři je pro tato pravidla stanovena jako minimální věková hranice dovršení věku 65 let, pro skupinu zdravotně postižených musí být přiznána invalidita II., případně III. stupně nebo se musí jednat o osoby zdravotně postižené. U bytů zvláštního určení určených pro ubytování zdravotně postižených si mohou podat žádost občané, kteří mají přiznán příspěvek na péči nebo ZTP, ZTP/P. V bytech zvláštního určení nelze ubytovat občany, kteří by mohli ohrozit, popřípadě již ohrožují, sebe a své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou nemoc, závislost na návykových látkách nebo se u nich projevuje absence sociálních a hygienických návyků a jejich chování by mohlo vést k narušování kolektivní soužití. Čl. 3 Podání žádosti o byt Žádost o přidělení bytu zvláštního určení se podává na odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. Žadatel je povinen v žádosti o byt zvláštního určení uvést dobu trvalého pobytu ve městě Písku nebo v obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Trvalý pobyt se posuzuje podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně pozdějších předpisů a musí trvat minimálně jeden rok před podáním žádosti. Pokud tento trvalý pobyt netrvá alespoň jeden rok, posuzuje se žádost podle předchozího trvalého pobytu. Pokud měl žadatel před podáním žádosti trvalý pobyt v obci, která je v obvodu obce s rozšířenou působností Písek, započte se při zpracování pořadníku na příslušný rok pouze příslušný počet bodů dle kritéria pro bodové hodnocení (příloha č. 1). Pokud měl trvalý pobyt mimo obvod obce s rozšířenou působností Písek, může rada města výjimečně, na doporučení pracovní skupiny, zařadit do pořadníku žádost pouze v případě, že se jedná o seniora staršího 65 let, zdravotně postiženého občana, který má sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, který je závislý na péči jiné osoby, potřebuje pečovatelskou službu a jeho rodinní příslušníci (např. děti), kteří trvale žijí ve městě Písku, by měli možnost o něho pečovat a nebo občana, který je závislý na péči druhé osoby a poskytnutí bytu zvláštního určení eliminuje nebezpečí strádání nebo újmy na zdraví žadatele. stránka 7 (celkem 14)

8 Součástí žádosti musí být čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Písek a Domovní a bytové správě města Písku. Čl. 4 Termín podání žádosti a tiskopis Žádost o přidělení bytu zvláštního určení by si měli podat pouze ti občané, kteří potřebují řešit svoji bytovou a sociální situaci změnou bydlení neprodleně, nejdéle však do konce kalendářního roku, na který si podávají žádost. Žádost se podává na předepsaném tiskopise vždy od do běžného roku a to pouze na následující kalendářní rok. Pokud není žadateli v daném roce byt přidělen, podává si na každý další rok ve výše uvedeném termínu žádost novou. Tiskopis žádosti je k dispozici na odboru sociálních věcí, v elektronické podobě pak na stránkách města Písek: Tiskopis se podává včetně předepsaných příloh (rozhodnutí o příspěvku na péči - pokud je příspěvek přiznán, rozhodnutí o přiznání průkazu TP, ZTP, ZTP/P - pokud je přiznán, stanovisko praktického lékaře, rozhodnutí o přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, čestné prohlášení o bezdlužnosti). Všechny podané žádosti prověří odbor sociálních věcí a na základě vyhodnocení žádostí sestaví pořadník žadatelů o byt zvláštního určení jednotlivců a dvojic na příslušný rok. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí skutečnost, jaký stupeň závislosti na péči druhé osoby má žadatel přiznán, případně zda má přiznán TP, ZTP, ZTP/P, věk žadatele, případně délka trvalého pobytu ve městě Písku nebo obvodu obce s rozšířenou působností města Písku. Jednotlivé skutečnosti budou posuzovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny. Podle schváleného pořadníku na daný rok, bude rada města po doporučení pracovní skupiny přidělovat byty s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých žadatelů (byty pro jednotlivce, dvojice a byty zvláštního určení určené pro ubytování zdravotně postižených). Výběr lokality ani konkrétního bytu není možný. V případě, že žadatel přidělený byt odmítne, bude jeho žádost pracovní skupinou považována za vyřízenou a vyřazena z pořadníku na příslušný rok. Pokud žadatel nebude s vyřazením žádosti souhlasit, může si do 15 dnů po obdržení oznámení zaslaného odborem sociálních věcí podat písemně námitku radě města a ta s konečnou platností rozhodne. Odmítne-li žadatel v daném kalendářním roce přidělený byt, nebude při podání žádosti na následující kalendářní rok zařazen do pořadníku. K zařazení do pořadníku mimo stanovený termín pro podání žádosti může dojít i na výjimku a to pouze z důvodů zvláštního zřetele, zejména zhoršení zdravotního stavu, zhoršení sociálních poměrů, úmrtí partnera a podobně. O zařazení na výjimku rozhodne rada města na návrh pracovní skupiny. Pokud dojde k náhlé změně zdravotního stavu, živelné pohromě nebo k jinému náhlému zhoršení sociálních poměrů, může si občan podat výjimečně žádost mimo schválený pořadník na příslušný rok. O přidělení bytu na výjimku mimo pořadník rozhodne rada města na návrh pracovní skupiny. Město Písek si vyhrazuje právo provést u podaných žádostí šetření sociálním pracovníkem odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. Jelikož se jedná o byty zvláštního určení určené pro ubytování zdravotně postižených osob a o byty v domech s pečovatelskou službou, ve kterých by měly být ubytovány pouze osoby zdravotně postižené, nebo senioři starší 65 let je nezbytné, aby měli žadatelé v době uzavření nájemní smlouvy v rámci zabezpečení péče o svoji osobu uzavřenou smlouvu s některým poskytovatelem sociálních služeb na poskytování zejména pečovatelské, či jiné sociální služby, která by mu zabezpečila náležitou péči nebo mají tuto péči zajištěnou osobou blízkou. Čl. 5 Ustanovení přechodná a závěrečná Rada města zmocňuje pracovní skupinu pro posuzování žádostí o byty zvláštního určení k vrácení všech žádostí, které neodpovídají těmto pravidlům. Výjimku z těchto pravidel schvaluje rada města. Současně rada města ruší stávající Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů s pečovatelskou službou v majetku města Písku ze dne pod číslem usnesení 228/14. Tato pravidla nabývají účinnosti s tím, že změna pravidel nemá vliv na příjem žádostí, které se přijímají od do běžného roku. stránka 8 (celkem 14)

9 Bodové hodnocení Kritérium Bodové hodnocení Věk žadatele 80 let a více 8 bodů let 6 bodů let 4 body 70 a méně 2 body Zdravotní stav žadatele Příspěvek na péči IV. stupeň nebo ZTP/P Příspěvek na péči III. stupeň Příspěvek na péči II. stupeň nebo ZTP Příspěvek na péči I. stupeň nebo TP 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů Místo trvalého pobytu Město Písek ORP Písek Jiný 5 bodů 2 body 0 bodů stránka 9 (celkem 14)

10 Město Písek Odbor sociálních věcí Velké náměstí č. 114/ PÍSEK pracoviště Budovcova č. 207/6 Žádost o přidělení bytu zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou Písek na rok Jméno a příjmení:. Datum narození:.. Trvalý pobyt v Písku (správním obvodu Písku) od r... Stav:. Adresa. Telefon: Zdravotní stav (vyplní lékař spolu s razítkem a podpisem): Mám přiznán příspěvek na péči: Ano (doložit rozhodnutí o příspěvku na péči) Ne Rodinní příslušníci (např. děti) žijí v Písku (uvést jméno, adresu).. Rodinní příslušníci (např. děti) žijí mimo Písek (uvést jméno, adresu).. Dosud bydlím v bytě v soukromém vlastnictví, Stavebního bytového družstva, města Písku Výše důchodu (doložit rozhodnutí ČSSZ) Mám zavedenu pečovatelskou službu a poskytuje ji: ANO Poskytovatel: NE Souhlasím předem vědomě s tím, aby město Písek/Městský úřad Písek/ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů všechny mé osobní údaje uvedené v této žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou stránka 10 (celkem 14)

11 Písek na rok.. zpřístupnilo či zveřejnilo na úřední desce a na internetových stránkách města Písek. Tento svůj souhlas uděluji na dobu neurčitou až do odvolání. V Písku dne:.. Podpis žadatele:... Příloha k žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou Čestné prohlášení V souvislosti s podáním žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou prohlašuji, že k datu podání žádosti nemám žádný dluh vůči městu Písek nebo Městskému úřadu Písek a Domovní a bytové správě Písek. V Písku dne.. Jméno, příjmení, vlastnoruční podpis stránka 11 (celkem 14)

12 Město Písek Odbor sociálních věcí Velké náměstí č. 114/ PÍSEK pracoviště Budovcova č. 207/6 Žádost o přidělení bytu zvláštního určení byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením Jméno a příjmení:. Trvalý pobyt v Písku (správním obvodu Písku) od r... Datum narození:.. Stav:. Adresa. Telefon: Zdravotní stav (vyplní lékař spolu s razítkem a podpisem): Mám přiznán příspěvek na péči: Ano (doložit rozhodnutí o příspěvku na péči) Ne Rodinní příslušníci (např. děti) žijí v Písku (uvést jméno, adresu).. Rodinní příslušníci (např. děti) žijí mimo Písek (uvést jméno, adresu).. Dosud bydlím v bytě v soukromém vlastnictví, Stavebního bytového družstva, města Písku Výše důchodu (doložit rozhodnutí ČSSZ) Mám zavedenu pečovatelskou službu a poskytuje ji: ANO Poskytovatel: NE Souhlasím předem vědomě s tím, aby město Písek/Městský úřad Písek/ v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů všechny mé osobní údaje uvedené v této žádosti o přidělení bytu zvláštního určení zpřístupnilo či zveřejnilo na úřední desce a na internetových stránkách města Písek. Tento svůj souhlas uděluji na dobu neurčitou až do odvolání. V Písku dne:.. Podpis žadatele:... stránka 12 (celkem 14)

13 Příloha k žádosti o byt zvláštního určení určeného pro ubytování osob se zdravotním postižením Čestné prohlášení V souvislosti s podáním žádosti o byt zvláštního určení prohlašuji, že k datu podání žádosti nemám žádný dluh vůči městu Písek nebo Městskému úřadu Písek a Domovní a bytové správě Písek. V Písku dne.. Jméno, příjmení, vlastnoruční podpis Příloha č. 3 Pracovní postup odboru sociálních věcí při řešení povinností obce s rozšířenou působností dle 3075 NOZ stránka 13 (celkem 14)

14 Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a pomoci připojí doporučení k uzavření nájemní smlouvy na základě kontroly úplnosti žádosti a splnění pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku a dále na dožádání obcí v obci s rozšířenou působností, dále jen ORP, připojí doporučení k uzavření nájemní smlouvy na základě splnění podmínek a pravidel dané obce; dále v případě dožádání města Písku nebo obcí v ORP připojuje předchozí souhlas či nesouhlas s vypovězením nájemní smlouvy na základě sociálního šetření. stránka 14 (celkem 14)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 25. 9. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09. 10. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 30.12.2013 3 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12. 2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ veřejný Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení v majetku města Písku

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty zvláštního určení, což jsou byty upravené

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany Za aktualizaci tohoto opatření odpovídá odbor sociální a zdravotní Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2014 Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany účinnost

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Článek 1. Základní vymezení 1. V souladu s 2300 a 2301 zákona

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 29. 3. 2017usnesením Rady Města Štětí č. 2017/7/219 1 Obsah strana

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.4.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí, odbor správy majetku V Písku dne: 04.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu občanů změny

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 11.01.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytů a nebytového prostoru. NÁVRH USNESENÍ

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ manželé spolu nežijí

Více

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení ZÁSADY pro umisťování starých a zdravotně postižených občanů do ústavů sociální péče, domů s pečovatelskou službou a bezbariérových domů na území města Českých Budějovic I. Obecná ustanovení Umístění občanů

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec, vdova, rozvedený/á). Trvale bytem. Velikost obývaného bytu. Patro Výtah (ano, ne)..

Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec, vdova, rozvedený/á). Trvale bytem. Velikost obývaného bytu. Patro Výtah (ano, ne).. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C ŽÁDOST o přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérového) nebo upravitelného bytu ŽADATEL Jméno a příjmení. Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec,

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Úvod Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 (dále jen pravidla ) upravují postup přidělení bytů svěřených hlavním městem Praha městské části Praha

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB)

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) 1.

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 22.07.2015 Účinnost: 23. 7.

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY SMĚRNICE č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava ve správě městského obvodu

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.06.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.06.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 17.12.2008, č. usn. 137/20/2008) Část I.

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.09.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů

Více

Žádost o umístění do DPS Žebrák

Žádost o umístění do DPS Žebrák Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Rodinný stav: Druh příjmu: (invalidní, starobní důchod, jiný) Žádost o umístění do DPS Žebrák Využívám sociální službu: (dovoz oběda, úklid domácnosti,

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 12/2014, kterou se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení v majetku města Kolína Tato Směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína zařazené

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 03.01.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Doplnění pravidel pro přidělování obecních bytů NÁVRH USNESENÍ

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 09.11.2012 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 01.02.2017 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín ZÁSADY pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Podání a evidence žádostí III. Poskytnutí nájmu bytů v domech s pečovatelskou

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5.

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích 1. Příjmení a jméno... 2. Datum narození...rodné číslo... 3. Rodinný stav... číslo OP... 4. Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Příjmení

Více

Statutární město Přerov Podací razítko:

Statutární město Přerov Podací razítko: Statutární město Přerov Podací razítko: Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob Jméno a příjmení žadatele. Trvalé bydliště...

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Platnost: 6.11.2009 Statutární mesto Ostrava mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Statutární mesto Ostrava, mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy

Více

Žádost o přidělení bytu v DPS

Žádost o přidělení bytu v DPS Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Žádost o přidělení bytu v DPS 0+1 0+2 stávající DPS čp. 899 přístavba DPS čp. 1550, 1551 Žadatel jméno příjmení datum narození stav trvalé bydliště telefonní.číslo byt:vlastní,podnikový,družstevní,obecní

Více

Evidence čekatelů 2.1. Rozhodování o zařazení

Evidence čekatelů 2.1. Rozhodování o zařazení SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ŽÁDOSTÍ O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVŮ PRO SENIORY, DOMOVU PRO OSOBY ZE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM KROMĚŘÍŽ OD 1. 1. 2007 1. Žádosti 1.1. Formuláře Formuláře

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 12.01.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření Dohody o výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce ČR a Městem Písek

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) ve městě Lanškroun

Pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) ve městě Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20296/2010 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro pronajímání bytů

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Pravidla pro přidělování a užívání bytů

Pravidla pro přidělování a užívání bytů Č.j.: MLE/10494/09/SO Pravidla pro přidělování a užívání bytů v domě s pečovatelskou službou I. Účel a charakter domu s pečovatelskou službou (DPS) 1. Byty v DPS slouží k tomu, aby byly přidělovány žadatelům,

Více

Směrnice pro přidělování bytu v domě zvláštního určení

Směrnice pro přidělování bytu v domě zvláštního určení Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 Mimoň 16.června 2011 Směrnice pro přidělování

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 č.j.: 379/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 331 ze dne 25.05.2016 Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 Rada městské části I. r u š í 1. usnesení č. 548 ze dne 10.

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 24.02.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Příloha č. 10 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Tyto zásady stanovují postup při pronajímání bytů v majetku Města Stříbra (dále jen městské

Více

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku Číslo pravidel: OS 3204 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 9.7.2003 Účinnost od : 1.8.2003 Platnost do: Zpracoval:

Více

Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017

Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017 Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017 V Chlebičově dne: 14. 11. 2016 Zpracoval: Kontroloval: Vydává: Ing. Pavel Novotný,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.07.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 30.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS)

v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS) 1. Údaje o žadateli: Příjmení:

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ rozloučený/á/ ovdovělý/á/

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE Č.P. 731

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE Č.P. 731 Splňuje uchazeč podmínky dotace ANO / NE * Doporučen sociální komisí ANO / NE * Zápis sociální komise ze dne * * Nevyplňovat vyplní majitel objektu ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE

Více

Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem

Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem Úřad městyse Klenčí pod Čerchovem www.klenci.cz Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 PSČ : 345 34 Tel. : 379 794 231 IČO : 00253472 e-mail : urad.mestyse@klenci.cz Žádost o umístění do Domu s pečovatelskou službou

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:.. Nar..... Trvalé bydliště:. Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s chráněnými byty Nedachlebice z důvodu:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení

Zásady. pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB. Čl. I. Úvodní ustanovení Zásady pro umisťování občanů do Domu s chráněnými byty ( dále jen DsCHB ) a poskytování nájmu v DsCHB Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 21.08.2014 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Řešení nájemních vztahů k bytům. NÁVRH USNESENÍ Dle jednotlivých

Více