Ekonomika podniku II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika podniku II."

Transkript

1 Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II. 2009

2 Podniková ekonomika II/2 KLZ Ing. Pavel Mikan 2009/2010

3 ízení pen žních tok Osnova Kapitola u ebního textu Cash flow P ímá a nep ímá metoda sestavení výkazu cash flow Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými ký i veli inami podniku 4. kapitola u ebního textu Modely výnos, náklad a tržeb Konstrukce nákladových funkcí Analýza bodu zvratu

4 Osnova Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veli inami podniku Aplikace nákladových a výnosových funkcí Provozní páka Nákupní, prodejní a marketingová innost 5. kapitola u ebního textu Nákup ízení zásob Logistika Prodej a marketing

5 Výroba Osnova 6. kapitola u ebního textu Vymezení výroby len ní výrob Produk ní funkce Výrobní kapacita Produktivita podnikových systém Finan ní ízení podniku 7. kapitola u ebního textu Finan ní ízení

6 Osnova Finan ní ízení podniku Faktor asu a zm na hodnoty pen z Investi ní innost podniku (8. kapitola) Ekonomická efektivnost investic Zdroje financování dlouhodobých pot eb podniku Krátkodobý finan ní management (kapitola 7. 6) Organiza ní struktura podniku 9. kapitola u ebního textu samostudium

7 Osnova P íklady z probíraných kapitol ízení pen žních tok Rozdíl mezi ziskem a cash flow P ímá metoda sestavení výkazu cash flow ízení zásob Základní bilan ní rovnice Optimaliza ní p ístup - Harris-Wilson v vzorec Nákupní, prodejní a marketingová innost Bostonská matice Ekonomické hodnocení portfolia výrobk hrubé rozp tí, p ísp vek na úhradu Cenová elasticita

8 Osnova P íklady z probíraných kapitol Výroba Výrobní kapacita a m ení využití výrobní kapacity Finan ní ízení asová hodnota pen z úvod do úrokového po tu Ekonomické hodnocení investic základní metody Finan ní analýza

9 ízení pen žních tok Finan ní manaže i se musí zam it nejen na zhodnocování kapitálu, ale z krátkodobého pohledu na zajišt ní platební schopnosti podniku To se realizuje prost ednictvím ízení pen žních tok (cash flow) Pen žní toky zobrazují pohyb, zm nu (p ír stky a úbytky) a prom nu pen žních prost edk na ostatní druhy aktiv a naopak v rámci hodnotového et zce firmy od p edvýrobní fáze až po fázi realizace

10 ízení pen žních tok Cash flow p edstavuje pohyb pen žních prost edk (prost edky uložené na ú tech a v hotovosti) za ur ité období v souvislosti s ekonomickou inností podniku Pen žní p íjmy (p ír stky pen z) Prodej za hotové Inkaso pohledávek (je nám zaplacena pohledávka) Získání úv ru, p j ky Pen žité vklady majitel

11 ízení pen žních tok Pen žní výdaje (úbytky pen z) Platby za faktury Výplaty mezd Nákup stroj Odvody daní Splátky p j ek i úv r Výplata dividend

12 ízení pen žních tok D vody rozdílu mezi náklady a pen žními výdaji a výnosy a pen žními p íjmy Rozdíl mezi pohybem hmotných prost edk a jejich pen žním vyjád ením (nákup dlouhodobého majetku na úv r, prodej výrobk na fakturu s odloženou splatností apod.) asový nesoulad hospodá ských operací, které vyvolávají náklady a jejich finan ním zachycením (vznik mzdových náklad a výplata mezd) D sledek používání r zných ú etních metod (zp sob odpisování dlouhodobého majetku, zp sob oce ování zásob apod.)

13 ízení pen žních tok P íklad na rozdíl mezi ziskem a cash flow Za sledované období: Nakoupili jsme, zaplatili a spot ebovali materiál v hodnot K Vznikly mzdové náklady ve výši K, mzdy za poslední m síc ve výši K vyplatíme až v následujícím í období bí Odpisy inily K Prodali jsme vyrobené výrobky za K, v tomto období odb ratelé zaplatili 70 % tržeb (zbytek uhradí v následujícím období) Da ve výši K zaplatíme v následujícím období Spo t te výsledek hospoda ení za 1. období a cash flow za první a druhé období (a celkem)

14 ízení pen žních tok P íklad na rozdíl mezi ziskem a cash flow ešení: Výnosy, náklady, zisk v období 1 (v tis. K ) Tržby: K Spot eba materiálu: K Mzdové náklady: K Odpisy: K Zisk (hrubý): K Da : 315 K istý zisk: K

15 ízení pen žních tok P íklad na rozdíl mezi ziskem a cash flow ešení pokra ování: Cash flow v období 1 (v tis. K ) P íjmy (uhrazené tržby): K Výdaje: K Zaplacený materiál: K Vyplacené mzdy: K Cash flow: K

16 ízení pen žních tok P íklad na rozdíl mezi ziskem a cash flow ešení pokra ování: Cash flow v období 2 (v tis. K ) P íjmy (uhrazené tržby): K Výdaje: 515 K Vyplacené mzdy: 200 K Zaplacená da : 315 K Cash flow: K Záv r: 1. rok záporné cash flow, ale kladný istý zisk!

17 ízení pen žních tok Cash flow zjiš ujeme ve t ech oblastech innosti podniku: Provoz hlavní výd le ná innost podniku (provozní výsledky hospoda ení, zm ny pohledávek, zásob, zm ny dodavatelských úv r apod.) Investice zm ny v dlouhodobém majetku Finance použití úv r, splátek dluh, placení dividend, zvýšení i snížení základního kapitálu

18 ízení pen žních tok Sestavení výkazu o cash flow P ímá metoda Sledujeme veškeré p íjmy a výdaje a rozdíl tvo í cash flow Nep ímá metoda Vychází se z výsledku hospoda ení daného období Ode ítáme výnosy, které nebyly sou asn p íjmem (prodej výrobk s odloženou splatností) P i ítáme náklady, které nebyly sou asn výdajem (odpisy, tvorba rezerv) Ode ítáme výdaje, které nebyly sou asn nákladem (p edplatné nájemného) P i ítáme p íjmy, které nebyly sou asn výnosy (p ijaté zálohy)

19 ízení pen žních tok Sestavení výkazu o cash flow Nep ímá metoda P i výpo tu z rozvahy s údaji pro za átek a konec období: Každé zvýšení položky aktiv (krom pen žních prost edk ) zp sobí úbytek pen z (záporný pen žní tok) Každé snížení položky aktiv (krom pen žních prost edk ) zp sobí p ír stek pen z (kladný pen žní tok) Každé zvýšení položky pasiv zp sobí p ír stek pen z (kladný pen žní tok) Každé snížení položky pasiv zp sobí úbytek pen z (záporný pen žní tok) Musí platit: pen žní prost edky na za átku + CF = pen žní prost edky na konci

20 ízení pen žních tok Sestavení výkazu o cash flow p ímá metoda: Na za átku období m l podnik K pen žních prost edk, v pr b hu sledovaného období došlo v podniku k následujícím operacím: Poskytl zálohu na nákup stroje ; Uhradil faktury za nakoupené zboží ; Nakoupil akcie k obchodování v etn poplatku ; Nakoupil dlouhodobé cenné papíry v etn poplatku ; Úhrada od odb ratele za prodané zboží ; Uhradil doplatek za nakupovaný stroj ; P ijal krátkodobý úv r ; P ijal zálohu na v budoucnosti poskytnuté služby ; Uhradil dodavateli za dodanou výrobní linku ; Inkasoval doplatek od odb ratele ; Uhradil zálohu na nákup zboží ; Provedl splátku úv ru ; Uhradil úroky z úv ru ; Prodal dlouhodobé cenné papíry ; Prodal akcie v etn poplatku ; Vyplatil mzdy ; Uhradil SP a ZP ; Uhradil zálohy dan ; P ijal hotovost za prodané zboží ; Nakoupil materiálu za hotové ; Vyplatil zálohu na služební cestu ; Vyplatil doplatek za služební cestu 2 500

21 ízení pen žních tok Sestavení výkazu o cash flow p ímá metoda: Sestavte p ímou metodou výkaz o cash flow Rozt i te operace na: Provozní Investi ní Finan ní Zjist te výši pen žních prost edk na konci období

22 Modely náklad, tržeb a zisku P i modelování vycházíme ze závislosti náklad, tržeb a zisku na objemu produkce v podniku Pr b h funkcí: Proporcionální (lineární) - s tímto pr b hem budeme v dalších výpo tech pracovat Podproporcionální Nadproporcionální "S k ivka"

23 Modely náklad, tržeb a zisku Pro analýzy je t eba pracovat nejen s celkovými náklady (resp. výnosy), ale je t eba zkoumat i: Pr m rné náklady (resp. výnosy) Celkové náklady (výnosy) vztažené na jednotku produkce (celkové náklady (výnosy) vyd líme objemem produkce) Marginální (mezní) náklady (resp. výnosy) Náklady (výnosy) spojené vždy s poslední jednotkou objemu produkce (spo teme je jako derivaci náklad (výnos ) podle objemu produkce)

24 Modely náklad, tržeb a zisku Nákladové modely Obecn vycházíme z len ní náklad na variabilní a fixní tyto náklady se teme CN = FN + VN Pro variabilní náklady použijeme lineární funkci: Variabilní náklady vyjád íme (p i lineárním pr b hu) závislé na objemu produkce VN = v * Q Výsledný obecný tvar nákladové funkce: CN = FN + v * Q

25 Modely náklad, tržeb a zisku Nákladové modely Metody odhadu parametr nákladového modelu (nákladové funkce): Klasifika ní metoda Metoda dvou období Grafická metoda Statistická metoda (metoda regresní analýzy založená na metod nejmenších tverc )

26 Modely náklad, tržeb a zisku Nákladové modely Klasifika ní metoda Zjistíme p i známém objemu produkce veškeré náklady, ke kterým p i výrob došlo Snažíme se kvalifikovan rozhodnout na základ znalosti zp sobu vynaložení náklad o charakteru každé nákladové položky jedná se o fixní nebo variabilní náklad? Se teme fixní náklady Se teme variabilní náklady, vyd líme je objemem produkce Sestavíme model

27 Modely náklad, tržeb a zisku Nákladové modely Klasifika ní metoda p íklad: P i výrob 100 kus výrobk vznikly následující náklady: Spot eba materiálu Mzdové náklady výrobních d lník 350 Platy administrativních pracovník 150 Odpisy Osv tlení a topení 300 Meziopera ní doprava 250 Spot eba elektrické energie výrobního za ízení 200 Reklama 350 Sestavte klasifika ní metodou nákladový model

28 Modely náklad, tržeb a zisku Nákladové modely Metoda dvou období Vychází ze znalosti objemu výroby a celkových náklad z více období Vylou íme p ípadné extrémy a vybereme pouze dv období s maximálním a minimálním objemem produkce T mito dv ma dvojicemi objem produkce a celkových náklad proložíme p ímku, jejíž parametry spo ítáme ( ešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých ode tením jedné rovnice od druhé)

29 Modely náklad, tržeb a zisku Nákladové modely Metoda dvou období p íklad: V únoru byly p i objemu výroby ks celkové náklady K V kv tnu byly p i objemu výroby ks celkové náklady K Metodou dvou období spo t te nákladovou funkci Odhadn te výši náklad v zá í, ve kterém o ekáváme objem výroby ve výši ks

30 Modely náklad, tržeb a zisku Nákladové modely Grafická metoda V grafu zobrazíme body odpovídající objem m produkce a celkovým náklad m Proložíme p ímkou dva body V míst, kde p ímka protne svislou osu y, ode teme fixní náklady Variabilní náklady na jednotku získáme jako sm rnici p ímky ze zjišt ného úhlu spo teme tg( ) výpo et pomocí tg( ) m žeme nahradit výpo tem pomocí odv sen z pravoúhlého trojúhelníku

31 Modely náklad, tržeb a zisku Nákladové modely Statistická metoda V úvahu bere veškerá období a snaží se proložit veškeré body nejlepší p ímkou (s nejmenším sou tem druhých mocnin odchylek skute ných hodnot a hodnot ležících na p ímce) výpo et pomocí parciálních derivací

32 Modely náklad, tržeb a zisku Modely výnos Op t p edpokládáme lineární závislost výše tržeb na objemu produkce p i jediné výši ceny T = p * Q Na rozdíl od nákladových funkcí, funkce výnos nemá átém nikdy fixní složku (za íná v po átku sou adné soustavy)

33 Modely náklad, tržeb a zisku Bod zvratu Takový objem produkce, p i kterém se celkové náklady rovnají tržbám T = CN p * Q = FN + v * Q Q = FN / (p - v) M žeme vyjád it i z funkce zisku, kterou položíme rovnu nule: Z = T -CN Z = p * Q - FN - v * Q 0 = (p - v) * Q FN Q = FN / (p - v)

34 Modely náklad, tržeb a zisku Bod zvratu Zisková funkce Pr m rná výše zisku Funkci zisku vyd líme objemem produkce: (p-v)-fn/ Q Marginální (mezní) výše zisku Funkci zisku derivujeme podle objemu produkce p-v

35 Modely náklad, tržeb a zisku Bod zvratu Takový objem produkce, p i kterém je nulový zisk Do výše bodu zvratu bude podnik ztrátový Od výše bodu zvratu bude podnik ziskový Krátkodobá hranice výše ceny Cena m že být maximáln rovna variabilním náklad m Další pokles ceny je nep ijatelný Dlouhodobá hranice výše ceny Cena by m la pokrýt celkové náklady a p im ený zisk

36 Modely náklad, tržeb a zisku Bod zvratu p íklad: Ur ete velikost fixních a variabilních náklad, když celkové náklady p i výrob 750 kus jsou K a p i výrob kus jsou K. Cena výrobku je 100 K Spo t te nákladovou funkci a nalezn te bod zvratu

37 Modely náklad, tržeb a zisku Bod zvratu postup výpo tu: Metodou dvou období spo teme nákladovou funkci: CN = FN + v * Q = FN + v * = FN + v * Od druhé rovnice ode teme první = * v v = 80 K Výsledek dosadíme do první rovnice = FN + 80 * 750 FN = Nákladová funkce: CN = * Q

38 Modely náklad, tržeb a zisku Bod zvratu postup výpo tu: Metodou dvou období spo teme nákladovou funkci: CN = FN + v * Q = FN + v * = FN + v * Od druhé rovnice ode teme první = * v v = 80 K Výsledek dosadíme do první rovnice = FN + 80 * 750 FN = Nákladová funkce: CN = * Q

39 Modely náklad, tržeb a zisku Bod zvratu pokra ování výpo tu: Spo teme bod zvratu Funkce tržeb T = 100 * Q A) CN = T * Q = 100 * Q = 20 * Q Q = ks B) Z = * Q * Q = 0 Q = ks

40 Modely náklad, tržeb a zisku Aplikace bodu zvratu Na základ znalosti funkce náklad, výnos (tržeb) a zisku m žeme po ítat další p íklady: Objem výroby pro dosažení požadované výše zisku Minimální výše ceny pro známý objem výroby k dosažení požadované výše zisku Limit variabilních nebo fixních náklad k dosažení požadované ceny Výše zisku, kterou známá výše náklad, objemu produkce a ceny vygeneruje

41 Modely náklad, tržeb a zisku Aplikace bodu zvratu p íklad: Fixní náklady jsou K, variabilní náklady 50 K na jeden kus, cena jednoho výrobku je 100 K. a) Nalezn te bod zvratu. b) Jaký po et kus je t eba vyrobit pro vytvo ení zisku K? c) Zjistili jsme, že maximální objem produkce je 800 ks. Jak musíme zvýšit cenu výrobku, aby bylo požadovaného zisku K dosaženo? d) Analýzou trhu jsme zjistili, že maximální akceptovatelná cena výrobku je 120 K. Jak se musí snížit fixní náklady, aby bylo požadovaného zisku K dosaženo?

42 Modely náklad, tržeb a zisku Aplikace bodu zvratu p íklad (dokon ení): e) Úsporami jsme schopni snížit fixní náklady na K. Jak se musí snížit variabilní náklady na jeden kus, aby bylo požadovaného zisku K dosaženo? Vžd j ákl d l i 4 Vždy jsme na základ znalosti 4 parametr výpo tu schopni pátý dopo ítat!

43 Modely náklad, tržeb a zisku Globální modely P i r znorodé produkci vyjad ujeme objem produkce v pen žních jednotkách (v K ) V korunách vyjád íme nejen objem produkce, ale i variabilní náklady na 1 K produkce Vtomp ípad se objem produkce v korunách rovná tržbám v korunách T = CN Q = FN + h * Q Bod zvratu: Q = FN / (1 - h)

44 Modely náklad, tržeb a zisku Globální modely p íklad: Stanovte nákladovou funkci a ur ete bod zvratu výroby, víte-li, že v únoru byly náklady K na objem výroby K, v dubnu byly náklady K na objem výroby K.

45 Modely náklad, tržeb a zisku Aplikace nákladových model volba technologické varianty výroby P íklad: P i výrob výrobku v cen 20 K je možné použít ty i navzájem se vylu ující technologické varianty. Diskutujte, kdy použijete variantu B (s ohledem na minimální nákladnost, ale sou asn i "neztrátovost"). Varianta A: FN = K, v: 0,80 K na 1 K produkce Varianta B: FN = K, v: 14 K na kus Varianta C: FN = K, v: 0,90 K na 1 K produkce Varianta D: FN = K, v: 0,30 K na 1 K produkce Nutno p epo ítat variabilní náklady na jednotný rozm r (zpravidla na kus) Je vhodné za ít ná rtem celkových náklad pro varianty

46 Modely náklad, tržeb a zisku Provozní páka Závislost zisku na zm nách objemu produkce Z = T CN Z = p * Q - FN - v * Q Z = (p - v) * Q FN Zm na zisku bude tím v tší ím v tší bude p ísp vek na úhradu fixních náklad a tvorb zisku tedy ím menší budou variabilní náklady na jednotku produkce P i dvou variantách výroby bude ta varianta, která má v tší p ísp vek (menší variabilní náklady na kus), více citlivá na zm ny objemu produkce (má vyšší stupe provozní páky)

47 Nákupní, prodejní a marketingová Nákup innost Základní funkce: zajistit efektivní po ízení materiál (p ípadn za ízení, strojní celky) a služeb pro podnikové výrobní i nevýrobní innosti Nákupní marketing Zjiš uje pot eby, zkoumá nákupní trhy a další informace pot ebné k volb dodavatel, k rozhodování o velikosti dodávek zásob, o jejich výši a o pot ebných logistických procesech

48 Nákupní marketingový mix Souhrn marketingových nástroj lení se podle chronologického po adí aktivit p i zajiš ování nákupu na: Informa ní a komunika ní mix Informace o nakupovaných vstupech a výstupech podniku, o cenách (v etn slev,,p p irážek, daní, celních sazeb), dodacích podmínkách (nap. platebních, logistických), o d ív jší spot eb, zásobách atd. Výzkum dodavatel, jejich volba, komunikace s nimi, jejich hodnocení a rozhodnutí o další spolupráci

49 Nákupní marketingový mix Výrobkový mix a mix služeb Posuzování parametr vstup (porovnávání se substituty), volby variant získávání vstup, hodnocení kvality, spolehlivosti, funk nosti, úspornosti, garance, oprav,... Cenový a kontrakta ní mix Rozhodování o nákupních cenách, pružnost cen (platební podmínky, slevy, p irážky), dodací a logistické podmínky, ochota jednat o cenách,... Logistický a dodávkový mix Zp sob dodávky, dodavatelské mezi lánky, velikost dodávek, ešení poruch v dodávkách, náklady s dodávkami spojené, pohyb v rámci podniku (doprava, manipulace, balení, skladování, velikost manipula ních jednotek, poradenství, organizace,...)

50 Nákupní marketingový mix Fáze nákupního marketingového mixu Identifikace (rozpoznání) pot eby nákupní impuls Zjišt ní nezbytnosti pot eby, její charakter a množství Vlastní kupní rozhodnutí Specifikace nakupovaného výrobku nebo služby Nákupní výzkum trhu podmínek dodávek Volba dodavatele Rozhodnutí a formulace podmínek dodávky Zadání objednávky Logistické aktivity p i vstupu dodávky do podniku Kvantitativní a kvalitativní p ejímka dodávek, p ípadné reklamace Finan ní úhrada dodávky Hodnocení výkonu dodavatele Možné modifikace p i nákupu opakovaném, s modifikacemi nebo zcela novém

51 ízení zásob Úkolem ízení zásob je: Zajistit dostate nou úrove zásob pro bezporuchové vyrovnávání asového a množstevního nesouladu výroby a dodávek zajišt ní plynulé výroby Udržování co možná nejnižší úrovn zásob z d vodu vázání kapitálu Druhy zásob B žná (obratová) po izuje se najednou, erpá se v dávkách Pojistná k eliminaci výkyv na stran vstupu (dodavatelé) a výstupu (požadavky výroby)

52 ízení zásob Základní bilan ní rovnice Zdroje se musí rovnat pot ebám Zdroje: Zásoba na za átku období (Zp) a dodávky za období (D) Pot eba: Spot eba za období (M) a zásoba na konci období (Zk) Zp + D = M + Zk D = M + Zk - Zp

53 ízení zásob Základní bilan ní rovnice p íklad: V následujícím roce o ekáváme výrobu ks výrobk, na jeden výrobek se spot ebuje 20 kg suroviny s cenou K za tunu. K (datu sestavování plánu dodávek) je zásoba tun. P edpokládaná spot eba do konce roku je tun, dodávky do konce roku tun. Minimální výše zásoby je tun. Spo ítejte pot ebnou výši dodávek v p íštím roce v kg i v K.

54 ízení zásob Optimaliza ní p ístup v ízení zásob Cílem je minimalizovat celkové náklady spojené s po ízením a udržováním zásob Náklady leníme na: Náklady na dodávku - stejná výše pro každou dodávku (zahrnují p ípravu dodávky, komunikaci, pr zkum trhu, p ejímku, kontrolu, fakturaci apod.) Náklady na skladování a udržování zásob (zahrnují náklady vázanosti prost edk, náklady spojené s provozem sklad, evidencí, pojišt ním, ostrahou, náklady spojené s rizikem poškození, znehodnocení i ztráty použitelnosti)

55 ízení zásob Optimaliza ní p ístup v ízení zásob Pro výpo et využijeme z bilan ní rovnice zásob pot ebnou výši dodávek D Známe náklady spojené s jednou dodávkou ND Známe skladovací náklady jednotky zásob NS Odvození Harris-Wilsonova vzorce

56 ízení zásob Optimaliza ní p ístup v ízení zásob p íklad: Ro ní spot eba materiálu je 130 t, ro ní náklady na skladování jedné tuny materiálu jsou K, náklady spojené s jednou dodávkou materiálu jsou K. Dodavatel nabízí dodat požadované množství materiálu v jedné, ty ech, osmi nebo dvanácti dodávkách. Jakou etnost dodávek vyberete? Jaká bude výše jedné dodávky? Spo t te optimální velikost dodávky, etnost dodávek a velikost jedné dodávky!

57 ízení zásob Just In Time (JIT) Spolupráce s dodavateli vedoucí k: P ísné kontrole kvality Pravidelným a spolehlivým dodávkám Blízkosti výroby Spolehlivé komunikaci P edávání operativních informací o pr b hu výroby (propojení informa ních systém ) T sné spolupráci dodavatele a odb ratele M že vést k podstatnému snížení výše zásob a podmínkou realizace je spolehlivost dodavatele!

58 Metoda ABC ízení zásob Vychází z tzv. Paretova pravidla (80/20) Rozt ídíme spot ebovávané materiály do t í skupin: Skupina A: 5-15 % druh zásob, které mají ale 60-80% podíl na celkové spot eb Skupina B: % druh zásob, které mají 15-25% podíl na celkové spot eb Skupina C: % druh zásob, které mají 5-15% podíl na celkové spot eb Ke každé skupin zásob p istupujeme diferencovan, nejv tší pozornost v nujeme skupin A

59 Logistika eší organizaci a ízení rozmís ování (tj. pohyby, transportní procesy) v etn souvisejících informací Komplexn a integráln ídí veškerý materiálový tok podnikem, v etn tok od dodavatel a k odb ratel m ap íslušných tok informací Zahrnuje dopravu, p ekládku a manipulaci, skladování, balení, vychystávání, distribuci na místa pot eby, p ípravu, úpravu a kompletaci dodávaného materiálu, zajiš ování p íslušných informací v etn evidence a kontroly

60 Prodej a marketing Prodejní innost zjiš uje pot eby na trzích produkce a prodejem produkt a služeb podniku je uspokojuje Zahrnuje výzkum trhu, komunikaci se zákazníky v etn p sobení na n za ú elem podpory prodeje, logistiku prodeje, tvorbu cen a další. Marketing úzce souvisí s marketingovou koncepcí ízení takovou filosofií podnikatelského myšlení, která d sledn respektuje pot eby zákazníka a jejich uspokojení

61 Prodej a marketing Marketingové ízení t i základní fáze: Plánování Marketingová situa ní analýza Stanovení marketingových cíl Formulace marketingových strategií Sestavení marketingového plánu Realizace Vytvo ení marketingové organizace Realizace plánu Kontrola M ení výsledk a porovnávání s plánem Hodnocení a analýza zjišt ných skute ností

62 Prodej a marketing Marketingový mix Jedná se o marketingové nástroje ovliv ující kupní rozhodování (za autora pojmu marketingový mix je považován Neil H. Borden, profesor na Harvard Business School) Vzájemn provázané prvky 4P (autorství 4P je p ipisováno E. Jerome Mc Carthymu z Minesota State University) : Výrobek (Product) Cena (Price) Distribuce (Place) Komunikace (Promotion)

63 Výrobek Prodej a marketing Pojetí komplexního výrobku zákazník vnímá nejen základní funkci výrobku, ale i jeho další atributy (zna ka, servis, obal, prestiž,...) Výrobkový mix sortiment výrobk, které podnik nabízí na trhu Je sestaven a upravován v zájmu pln ní podnikových cíl Nástrojem k posouzení a ízení sortimentu výrobk je výrobková analýza

64 Prodej a marketing Výrobková analýza Marketingové metody výrobkové portfolio matice Bostonská matice Hodnotí výrobky podle kritéria podílu na trhu (relativní tržní podíl) a tempa r stu trhu a zakresluje do grafu v závislosti na objemu výroby Hv zdy vysoký podíl na trhu i vysoké tempo r stu trhu Dojné krávy vysoký podíl na trhu, ale nízké tempo r stu trhu Otazníky vysoké tempo r stu trhu, ale nízký podíl na trhu Hladoví psi nízké tempo r stu trhu i nízký podíl na trhu

65 Prodej a marketing Výrobková analýza p íklad: Podnik vyrábí t i výrobky. Na rtn te a slovn popište pozici t chto výrobk na trhu, znáte-li následující údaje: Výrobek 1: Tržby K, Tržby nejv tšího konkurenta K, Míra r stu trhu 10 % Výrobek 2: Tržby K, Tržby nejv tšího konkurenta K, Míra r stu trhu 7 % Výrobek 3: Tržby K, Tržby nejv tšího konkurenta K, Míra r stu trhu 3 % Pr m rný r st trhu v odv tví byl 5 %.

66 Prodej a marketing Výrobková analýza Hodnocení ekonomického p ínosu pro podnik Po ítáme bu z kalkulace úplných náklad rentabilitu výrobku jako zisk / cena Nebo z kalkulace neúplných náklad hrubé rozp tí / cena (p ípadn p ísp vek na úhradu / cena)

67 Prodej a marketing Výrobková analýza p íklad: Podnik vyrábí t i výrobky. Na základ rentability posu te výhodnost jednotlivých výrobk : Výrobek 1: Tržby K, Objem výroby ks, Celkové náklady 50 K, P ímé náklady 35 K Výrobek 2: Tržby K, Objem výroby ks, Celkové náklady 17 K, P ímé náklady 10 K Výrobek 3: Tržby K, Objem výroby ks, Celkové náklady 4 K, P ímé náklady 2 K

68 Cena Prodej a marketing P edstavuje množství pen z vydaných zákazníkem na zakoupení produktu Pro zákazníka znamená hodnotu, kterou mu vlastnictví a užívání produktu p ináší Základní principy tvorby cen: Podle náklad Podle poptávky Podle konkurence Dopady zm n cen na tržby podniku mohou ukazovat ukazatele cenové elasticity poptávky

69 Prodej a marketing Cena p íklad: Snížení ceny výrobku z 150 K za kus na 140 K za kus vedlo ke zvýšení poptávaného množství z kus na kus. Spo t te hodnotu koeficientu cenové elasticity poptávky p Spo t te zm nu objemu tržeb Zhodno te výhodnost zm ny ceny pro podnik

70 Prodej a marketing Distribuce Zboží je na trh umís ováno distribu ní cestou Typy distribu ní cesty P ímá Nep ímá zde mezi výrobce a zákazníka vstupují mezi lánky Prost edníci (produkty si kupují) Zprost edkovatelé (pouze napomáhají cest výrobku k zákazníkovi)

71 Prodej a marketing Komunikace Marketingová komunikace zahrnuje zám rné a cílené vytvá ení a používání informací k p sobení na spot ebitele (k ovliv ování jeho kupního chování) Složky marketingové komunikace: Reklama neosobní komunikace se zákazníkem prost ednictvím médií Podpora prodeje asov omezený program s cílem okamžitého nár stu prodej zam ený nejen na zákazníka, ale i na prodejce Osobní prodej p ímá osobní komunikace se zákazníkem

72 Prodej a marketing Komunikace Složky marketingové komunikace: Public relations vytvá ení kladné p edstavy o podniku v pov domí zákazník P ímý marketing p ímý, ale ne osobní kontakt se spot ebitelem (katalogový prodej, zásilkový prodej, telemarketing, ti teleshopping,...)

73 Výroba V nejširším smyslu se výrobou rozumí každá hodnototvorná innost, jejímiž výsledky jsou hmotné nebo nehmotné výstupy Výroba je soubor cílev domých inností, p i nichž vzájemným p sobením výrobních faktor dochází k p em n vstupních prvk na produkci Výrobní systém je soubor všech prvk a vztah mezi nimi, s jejichž pomocí se uskute uje výroba

74 Výroba len ní výroby Podle charakteru technologického procesu Chemicko-technologické Biologické Biochemické Mechanicko-technologické Podle standardizovanosti (diferencovanosti produkt a vyráb ného množství) Hromadná výroba Sériová výroba Kusová výroba

75 Výroba len ní výroby len ní samotné výroby na: Hlavní výroba Vedlejší výroba Dopl ková výroba P idružená výroba Vedle základních proces probíhají v podniku pomocné a obslužné procesy

76 Produk ní funkce Výroba Vyjad uje vztah mezi vstupem a výstupem podniku Forma modelu, kterým je funkce vyjad ující vztah mezi rozsahem vstupu (výrobních faktor ) a výstupem (produkcí) Tvar produk ní funkce je ovlivn n tím, zda a jak se produktivita vstup m ní v závislosti na velikosti objemu výroby Produk ní funkce ovliv uje charakter nákladové funkce (mají opa ný charakter progresivní x degresivní)

77 Výrobní kapacita Výroba Je maximální objem produkce za období, který m že vyrobit ur itá výrobní jednotka efektivním využíváním výrobních faktor a asového fondu Výrobní kapacita (Q p ) je ur ena: Výkonností výrobního za ízení (kapacitním výkonem v p p) rozumíme maximální dosažitelné množství produkce za jednotku asu za obvyklých provozních podmínek Využitelným asovým fondem (T p ) od kalendá ního asového fondu ode teme nepracovní dny (tzv. nominální asový fond) a plánované prostoje Spo te se jako sou in výkonnosti a využitelného asového fondu: Q p = v p * T p

78 Výroba Využití výrobní kapacity Skute n dosažené výsledky d líme plánovanými (normovanými, maximáln dosažitelnými) Vždy menší než jedna Celkové (integrální) využití výrobní kapacity k c = Q s / Q p Výkonové (intenzivní) využití výrobní kapacity k i = v s / v p asové (extenzivní) využití výrobní kapacity k e = T s / T p Vztah mezi jednotlivými koeficienty k c = k i * k e

79 Výroba Využití výrobní kapacity p íklad Výroba má probíhat 60 dní ve dvou sm nách po osmi hodinách, prostoje se plánují na 2 % z asu. Opracování jednoho výrobku trvá dvacet minut. Celkové využití výrobní kapacity je 95 % p i extenzivním využití 97 %. a) Jaký je využitelný asový fond? b) Jaká je výrobní kapacita výrobního za ízení? c) Kolik bylo skute n vyrobeno výrobk? d) Kolik bylo skute n odpracováno hodin? e) Jaký byl plánovaný hodinový výkon? f) Jaký byl skute ný hodinový výkon? g) Jaká je skute ná doba opracování jednoho kusu?

80 Výroba Produktivita podnikových systém Produktivita je ú innost využívání výrobních faktor (vstup ) ve výrob vyjád ená pom rem: (výrobní) výstup / (výrobní) vstup M í se ve výrob za ur itý asový interval M žeme m it produktivitu celkovou (za souhrn vstup ) nebo parciální (za jeden druh vstupu) nejd ležit jší parciální produktivitou m enou v podnicích je produktivita práce

81 Výroba Produktivita podnikových systém Produktivitu práce m íme pomocí: P idaná hodnota / pracovníci istá produkce / pracovníci Kde: P idaná hodnota = výnosy za produkci po ode tení náklad za veškeré nakupované suroviny, ostatní materiály, energie a služby istá produkce = p idaná hodnota bez odpis Pracovníci = po et pracovník nebo po et odpracovaných hodin nebo osobní náklady

82 Podnikové finance a finan ní ízení Finan ní strategie p edstavuje páte finan ního ízení Finan ní ízení veškeré innosti spojené s efektivním financováním podnikatelských aktivit firmy sm ujících k napln ní firemní strategie a základních cíl firmy Strategický finan ní management 5 a více let Dlouhodobý finan ní management jeden rok až p t let Krátkodobý finan ní management do jednoho roku

83 Finan ní ízení Základní úkoly finan ního managementu: Identifikace zdroj kapitálu a jeho získávání Rozhodování o cíli a podmínkách jeho dislokace Zabezpe ení efektivního nakládání s disponibilními zdroji kapitálu Redislokace a redistribuce kapitálu získaného realizací podnikatelské innosti

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA ;Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Způsob zakončení předmětu požadavky na zápočet: Procvičovací příklady na jednotlivých

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví NEKONSOLIDOVANÁ Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Rozvaha 4. Výkaz peněžních

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 16. 5. 2007 embargo do 14:00 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. ČTVRTLETÍ 2007) Skupina ČSOB meziročně zvýšila objem obchodních úvěrů o 32 %. Provozní zisk bez mimořádných položek v 1. čtvrtletí

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace. Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA, V. KOŠAŘE 6, příspěvková organizace Sídlo: V. Košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní pravidelných úklidových prací pro OSSZ Bruntál, OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Technická hodnota věcí a zařízení

Technická hodnota věcí a zařízení Technická hodnota věcí a zařízení Při hodnocení technického stavu je vycházeno ze zkušenosti, že nejdokonalejší a nejlepší technický stav má bezvadný, továrně nový výrobek. Výsledkem hodnocení technického

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu).

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu). Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

VÝROBEK V MARKETINGOVÉM MIXU. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. VÝROBEK JAKO SOUČÁST MARKETINGOVÉHO MIXU PRODUKT PRODUCT charakteristika - jakost, značka, design, vlastnosti, balení, velikost, služby, záruka, rozmanitost,

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika II/1 Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Osnova Efektivnost podniku, výnosy, náklady, hospodářský výsledek 3. kapitola učebního textu Výrobní faktory Výnosy Náklady Efektivnost Hospodářský výsledek

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Rozvaha. Příklad č. 2. Příklady Manažerská ekonomika. Roztřiďte vyjmenované položky na aktiva a pasiva:

Rozvaha. Příklad č. 2. Příklady Manažerská ekonomika. Roztřiďte vyjmenované položky na aktiva a pasiva: Rozvaha Příklad č. 1 Roztřiďte vyjmenované položky na aktiva a pasiva: Pohledávky oběžná aktiva, Závazky cizí zdroje, Zásoby oběžná aktiva, Zisk vlastní kapitál, Ztráta vlastní kapitál (s mínusem), Vlastní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností Activity Partner, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Mikroekonomie. Příklad - zadání. Příklad - řešení. Příklad. k opakování firma. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU.

Mikroekonomie. Příklad - zadání. Příklad - řešení. Příklad. k opakování firma. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Tržní struktury Téma: 4 Trh výrobních faktorů y k opakování firma - zadání Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X X X 2 X 9

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014. Dotazy č. A-12, 30/14, datum vydání 20. 12. 2014

Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014. Dotazy č. A-12, 30/14, datum vydání 20. 12. 2014 Autor dokumentu Dotazy ke směrné účtové osnově sumář 6/2014 Číslo sumáře 6/2014 Datum vydání sumáře 20. 12. 2014 Cílová skupina Účel Jan Flek, OAPŘ Flek.j@kr-vysocina.cz, 564 602 330 Účetní příspěvkových

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.

Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb systému AAA portál II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 10. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 10. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 10 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Postavení produktů na trhu Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II

Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II Ekonomika podniku II Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II 2009 Podniková ekonomika II (2) KLZ Ing. Pavel Mikan červen 2009 Osnova # Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku (dokončení

Více

01. 08. 2015 31. 07. 2019

01. 08. 2015 31. 07. 2019 OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Zajišt ní strážní služby, recep ní služby a obsluhy PbÚ pro OSSZ FrýdekMístek, OSSZ Karviná, OSSZ Nový Ji ín, OSSZ Opava a OSSZ Ostrava ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky 2.4. Mezibankovní zúčtování - vkladové

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů

Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů Počítání návštěvníků = klíč ke zvyšování zisku a snižování nákladů 1. Úvod Podle odhadu více jak 80%-90% obchodních společností a obchodníků přichází zbytečně o tržby a vynakládá zbytečné náklady na provoz,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004

Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 V Praze dne 27.11.2004 Sekr. 39 922/2004 Směrnice kvestorky AMU č. 1/2004 Systém zpracování účetnictví S platností od 1.11.2004 vydávám tuto směrnici. Účelem této směrnice je stanovení zásad vedení účetnictví

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Maturitní témata pro obor Agropodnikání

Maturitní témata pro obor Agropodnikání 1. Národní hospodářství Pojem, struktura NH odvětví, sektory, makroekonomické cíle, ukazatele a nástroje hospodářské politiky státu, charakteristika nástrojů hospodářské politiky státu, reálný a potenciální

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Co je čistá současná hodnota (NPV)

Co je čistá současná hodnota (NPV) {jathumbnail off} NPV a IRR jsou jedny z nejčastěji využívaných nástrojů pro hodnocení a výběr investic, tedy aspoň ve světě. V ČR podle jednoho průzkumu, který zpracovávala VŠE, vede spíše doba návratnosti

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více