Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1"

Transkript

1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, KATEDRA MEZINÁRODNÍHO A EVROPSKÉHO PRÁVA Vyluãující klauzule obsaïená v ãl. 1 F Îenevské úmluvy o právním postavení uprchlíkû, jeï je souãástí definice uprchlíka v mezinárodním právu, má za cíl zabránit tomu, aby osoby, jeï jsou pokládány za nehodné mezinárodní ochrany, byly beneficiáfii v hod a práv plynoucích z postavení uprchlíka. V posledních pfiibliïnû deseti letech (byè se nejedná o problém spojen v luãnû s obdobím po 11. záfií 2001) se v rámci obecného trendu vzrûstající pozornosti vûnované moïné aplikaci ãl. 1 F2 dostává do popfiedí rovnûï otázka její aplikace vûãi osobám zapojen m do ãinnosti teroristick ch organizací. Tenze mezi závazky státû v oblasti boje proti terorismu a závazky spojen mi s poskytnutím ochrany osobám, jeï mají obavy pfied pronásledováním v zemi pûvodu, se tak v souãasné dobû bezprostfiednû promítá do rozhodovací praxe státû v oblasti udûlování mezinárodní ochrany. Tomuto trendu se nevyh bá ani praxe ãlensk ch státû Evropské unie, jeï od sklonku tisíciletí buduje Spoleãn evropsk azylov systém. Dne 9. listopadu 2010 byl vynesen první (a zatím jedin ) rozsudek, v nûmï mûl Soudní dvûr EU moïnost se v rámci fiízení o pfiedbûïné otázce vyjádfiit k nûkter m otázkám spojen m s aplikací vyluãující klauzule definice uprchlíka, a to právû v kontextu pfiípadû osob podezfiel ch z terorismu. Následující pfiíspûvek bude vûnován otázce sjednocujícího se v kladu v této oblasti v rámci práva EU, a to jak na základû zmínûného rozhodnutí SDEU, tak prostfiednictvím anal zy následné rozhodovací praxe ãlensk ch státû. Pozornost bude nejprve vûnována rozboru podmínek a kritérií, které lucembursk soud pro aplikaci vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m z terorismu vymezil. Následnû se text zamûfií na zhodnocení dopadû, jeï toto rozhodnutí pfiineslo pro dal í rozhodovací praxi ãlensk ch státû EU pfii uplatnûní vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m z úãasti na aktivitách teroristick ch organizací, a to prostfiednictvím anal zy relevantních rozhodnutí soudû vybran ch ãlensk ch státû v uplynul ch tfiech letech (tedy v období po vydání zmínûného rozhodnutí SDEU). Právní úprava vyluãující klauzule definice uprchlíka Îenevská úmluva o právním postavení uprchlíkû Na úrovni mezinárodního práva nalezneme úpravu dûvodû vylouãení z postavení uprchlíka v ãl. 1 F Îenevské úmluvy o právním postavení uprchlíkû z toku 1951 ve znûní Protokolu zroku âlánek 1 úmluvy obsahuje definici pojmu uprchlík, jeï je tvofiena nûkolika na sebe navazujícími ãástmi (klauzulemi) oznaãen mi písmeny A aï F. Jedná se o ãást inkluzivní (A), cesaãní (C) a exkluzivní (D, E a F). Podle vyluãující (exkluzivní) klauzule obsa- Ïené v ãl. 1 F se ustanovení úmluvy nevztahují na Ïádnou osobu, o níï jsou váïné dûvody se domnívat, Ïe: a)se dopustila zloãinu proti míru, váleãného zloãinu nebo zloãinu proti lidskosti, ve smyslu mezinárodních dokumentû obsahujících ustanovení o tûchto zloãinech; b)se dopustila váïného nepolitického zloãinu 1 âlánek vznikl v rámci projektu Aplikace vyluãující klauzule dle ãl. 1F(c) Îenevské úmluvy o právním postavení uprchlíkû na osoby podezfielé z terorismu podpofieného Masarykovou univerzitou (MUNI/A/0972/2012). 2 Jak upozoràuje G. Gilbert, v posledních více neï deseti letech je patrn restriktivnûj í postoj vûãi ÏadatelÛm o azyl v západní Evropû a Severní Americe, jehoï souãástí je také vût í míra pfiípadû vylouãení osoby z postavení uprchlíka z dûvodu aplikace ãl. 1 F Îenevské úmluvy. BlíÏe viz Gilbert, G. Current Issues in the Application of the Exclusion Clauses, in Feller, E. Türk, V. Nicholson, F. (eds). Refugee Protection in International Law. UNHCR s Global Consultations on International Protection, Cambridge 2003, s Zimmerman A. (ed). The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, Oxford 2011, s Od doby pfiijetí úmluvy v ak do lo k v znamnému v voji v oblasti mezinárodní trestní spravedlnosti, takïe relevance druhého z uveden ch dûvodû je v souãasné dobû jiï ponûkud niï í. 21

2 1/2014 JURISPRUDENCE âlánky 22 mimo zemi svého azylu dfiíve, neï jí bylo povoleno se tam usadit jako uprchlík; c) je vinna ãiny, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Spojen ch národû. Smyslem zahrnutí tohoto ustanovení do definice pojmu uprchlík bylo jednak zamezit poïívání statusu uprchlíka osobám, které si z dûvodu spáchání vymezeného okruhu ãinû tuto ochranu nezaslouïí, a dále téï zabránit tomu, aby tyto osoby prostfiednictvím vyhledání ochrany v jiné zemi unikaly pfied spravedlností.3 Za dobu od pfiijetí textu Îenevské úmluvy se do v znamu a obsahu ustanovení vyluãující klauzule promítl v voj, jejï prodûlalo mezinárodní právo, a to zejména v oblasti mezinárodního trestního práva, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidsk ch práv. Pfii v kladu a aplikaci vyluãující klauzule je proto tfieba uplatnit evoluãní pfiístup, av ak zároveà mít stále na pamûti, Ïe se jedná o stanovení v jimky, k jejímuï uplatnûní je nutno pfiistupovat restriktivnû, se zohlednûním humanitárního úãelu Îenevské úmluvy o právním postavení uprchlíkû a váïn ch dopadû, které vylouãení z postavení uprchlíka pro danou osobu mûïe mít.4 Právní úprava na úrovni EU: kvalifikaãní smûrnice V voj právní úpravy uprchlického práva v rámci Evropy zaznamenal v znamn milník v momentû, kdy byla Evropské unii v roce 1999 Amsterodamskou smlouvou svûfiena kompetence v oblasti azylové a migraãní politiky. Prostfiednictvím tvorby sekundárních právních aktû je tak postupnû budován Spoleãn evropsk azylov systém, jehoï souãástí je rovnûï kompetence Soudního dvora EU k v kladu ustanovení tûchto právních pfiedpisû.5 Soudní dvûr EU se tak vzhledem ke své roli nejvy í soudní autority povolané k v kladu, jenï je závazn pro v echny ãlenské zemû EU, stal v znamn m aktérem jak v rámci evropského azylového acquis, tak na úrovni mezinárodního uprchlického práva jako takového. Odrazem ãl. 1 F Îenevské úmluvy je v rámci azylov ch pfiedpisû práva EU úprava obsaïená v tzv. kvalifikaãní smûrnici (smûrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splàovat státní pfiíslu níci tfietích zemí nebo osoby bez státní pfiíslu nosti, aby mohli Ïádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jin ch dûvodû potfiebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany). Její ãl. 12 nazvan Vylouãení ve svém odstavci 2 stanoví, Ïe [s]tátní pfiíslu ník tfietí zemû nebo osoba bez státní pfiíslu nosti je vylouãen z postavení uprchlíka, existují-li závaïné dûvody se domnívat, Ïe: a) se dopustil zloãinu proti míru, váleãného zloãinu nebo zloãinu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentû obsahujících ustanovení o tûchto zloãinech; b)se dopustil váïného nepolitického zloãinu mimo zemi svého azylu dfiíve, neï byl uznán uprchlíkem, tj. pfied vydáním povolení k pobytu na základû pfiiznání postavení uprchlíka. Za váïné nepolitické zloãiny lze povaïovat zvlá È kruté ãiny, pfiestoïe byly údajnû spáchány s politick m cílem; c) je vinen ãiny, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN uveden mi v preambuli avãláncích 1 a 2 Charty OSN. Úprava obsaïená v ãl. 12 tedy v podstatû pfiebírá znûní ãl. 1 F Îenevské úmluvy. Ve znûní ustanovení písm. b) a c) je v ak patrno nûkolik odchylek, jako je napfi. specifikace váïného nepolitického zloãinu dle písm. b)6 ãi vymezení zdroje zásad a cílû OSN dle písm. c). V odstavci 3 ãl. 12 je pak stanoveno, Ïe odstavec 2 se vztahuje téï na osoby, které podnûcují k páchání zloãinû v nûm uveden ch nebo se na jejich páchání jinak úãastní.7 Sjednocující v klad Soudního dvora EU: Rozhodnutí ve vûci B a D proti Spolkové republice Nûmecko Shrnutí pfiípadu K v kladu otázek spojen ch s aplikací vyluãující klauzule definice uprchlíka vûãi osobám podezfiel m z terorismu byl Soudní dvûr EU povolán v rámci fiízení o pfiedbûïn ch otázkách poloïen ch nûmeck m Spolkov m správním sou- 4 Viz napfi. Summary Conclusions: exclusion from refugee status. Expert Roundtable organized by the United Nations High Commissioner for Refugees and the Carnegie Endowment for International Peace, hosted by the Luso-American Foundation for Development, Lisbon, Portugal, 3 4 May 2001, in Feller Türk Nicholson, op. cit, s Pozici SDEU dále posílila poslední revize primárního práva EU provedená Lisabonskou smlouvou, jeï odstranila do té doby existující omezení fiízení o pfiedbûïné otázce v oblastech t kajících se Spoleãného evropského azylového systému. 6 V tomto ohledu kvalifikaãní smûrnice kodifikuje stanovisko UNHCR k aplikaci ãl. 1 F, podle nûhoï je pfii hodnocení politického charakteru ãinu tfieba zohlednit motivaci, kontext, metody a proporcionalitu zloãinu jeho cílûm, pfiiãemï [z]vlá tû hrozné násilné ãiny, jako ãiny obecnû povaïované za ãiny teroristického charakteru, témûfi jistû neprojdou tímto testem, protoïe jsou zcela nepfiimûfiené jakémukoliv politickému cíli. BlíÏe viz Aplikace vyluãujících klauzulí: âlánek 1F Úmluvy o postavení uprchlíkû z roku UNHCR, Doporuãení v oblasti poskytování mezinárodní ochrany. HCR/GIP/03/05, 4. záfií Dostupné na 7 BlíÏe k identifikaci rozdílû ve formulaci vyluãující klauzule dle ãl. 1 F Îenevské úmluvy a ãl. 12 odst. 2 kvalifikaãní smûrnice, vãetnû jejich dopadu v podobû roz ífiení moïné aplikace vyluãující klauzule v rámci práva EU, viz Guild, E. Garlick, M. Refugee Protection, Counter-Terrorism, and Exclusion in the European Union, Refugee Survey Quarterly (2011), sv. 29, ã. 4, s

3 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 dem (Bundesverwaltungsgericht). Ve spojen ch vûcech B (C-57/09) a D (C-101/09) rozhodoval Velk senát SDEU o celkem pûti pfiedbûïn ch otázkách, jeï se t kaly vylouãení, resp. odnûtí udûleného azylu z dûvodu aplikace vyluãující klauzule na osoby podezfielé ze zapojení do ãinnosti teroristick ch ozbrojen ch skupin podporujících kurdské národnû osvobozenecké snahy vturecku. V prvním pfiípadû B se jednalo o Ïadatele, jenï v letech 1993 aï 1995 podporoval ozbrojen boj partyzánû z organizace Dev Sol (poté DHKP/C) v tureck ch horách. V druhém pfiípadû D se jednalo o osobu, jeï byla v letech 1990 aï 2000 zapojena do ãinnosti Kurdské strany pracujících (PKK) jako partyzán a posléze vysok funkcionáfi této organizace (do roku 1999 jeden z vedoucích pfiedstavitelû PKK). V obou pfiípadech konstatovaly nûmecké správní orgány dûvod vylouãení z postavení uprchlíka spoãívající ve váïn ch dûvodech se domnívat, Ïe se tyto osoby dopustily váïného nepolitického zloãinu mimo Spolkovou republiku Nûmecko a Ïe jsou vinny ãiny, které jsou v rozporu s cíli a zásadami OSN (do lo tedy k uplatnûní vyluãujících klauzulí ve smyslu písm. b) a c)). PoloÏené pfiedbûïné otázky V obou pfiípadech nûmeck Spolkov správní soud fiízení pfieru il a poloïil Soudnímu dvoru EU nûkolik pfiedbûïn ch otázek t kajících se v kladu ãl. 12 odst. 2 kvalifikaãní smûrnice. Otázky (znûní první a poslední se mírnû li í v návaznosti na specifika obou pfiípadû) poloïil v následujícím znûní: 1)Jedná se o váïn nepolitick zloãin nebo o ãiny, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojen ch národû ve smyslu ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) smûrnice [...], pokud a. byl Ïadatel ãlenem organizace, která je zapsaná na seznamu osob, skupin a subjektû, jenï tvofií pfiílohu spoleãného postoje [2001/931], a která pouïívá teroristické metody, a Ïadatel aktivnû podporoval ozbrojen boj této organizace (vûc C-57/09)? b. byl cizí státní pfiíslu ník dlouhodobû zapojen jako bojovník a funkcionáfi doãasnû také jako ãlen fiídícího orgánu do organizace (PKK), která pfii sv ch ozbrojen ch útocích proti státu (Turecku) opakovanû pouïívala teroristické metody a je zapsaná na seznamu osob, skupin a subjektû, jenï tvofií pfiílohu spoleãného postoje [2001/931], a cizí státní pfiíslu ník tímto aktivnû a ve v znamné pozici podporoval ozbrojen boj této organizace (vûc C-101/09)? 2) Je v pfiípadû kladné odpovûdi na první otázku vylouãení pfiiznání postavení uprchlíka podle ãl. 12 odst. 2 písm. b) [nebo] c) smûrnice [...] podmínûno skuteãností, Ïe [dotyãná osoba] i nadále pfiedstavuje nebezpeãí? 3) Je v pfiípadû záporné odpovûdi na druhou otázku vylouãení pfiiznání postavení uprchlíka podle ãl. 12 odst. 2 písm. b) [nebo] c) smûrnice [...] podmínûno pfiezkumem pfiimûfienosti ve vztahu k projednávané vûci? 4) V pfiípadû kladné odpovûdi na tfietí otázku: a. Je nutno pfii pfiezkumu pfiimûfienosti zohlednit skuteãnost, Ïe [dotyãná osoba] po- Ïívá ochrany proti vyho tûní podle ãlánku 3 [EÚLP] nebo podle vnitrostátních ustanovení? b. Je vylouãení [pfiiznání postavení uprchlíka] nepfiimûfiené pouze ve v jimeãn ch pfiípadech vyznaãujících se zvlá tními vlastnostmi? 5) Je sluãitelné se smûrnicí [...], ve smyslu jejího ãlánku 3, Ïe a. Ïadatel má navzdory existenci dûvodu vylouãení [pfiiznání postavení uprchlíka] podle ãl. 12 odst. 2 smûrnice nárok na azyl na základû vnitrostátního ústavního práva [(vûc C-57/09)]? b. cizí státní pfiíslu ník má navzdory existenci dûvodu vylouãení [pfiiznání postavení uprchlíka] podle ãl. 12 odst. 2 smûrnice a navzdory odnûtí postavení uprchlíka podle jejího ãl. 14 odst. 3 [písm. a)] i nadále nárok na udûlení azylu podle vnitrostátního ústavního práva [(vûc C-101/09)]? Jak bylo uvedeno v e, cílem tohoto pfiíspûvku je identifikovat rozhodovací praxi ve vztahu k podmínkám a okolnostem, za nichï je moïné aplikovat vyluãující klauzuli na osoby podezfielé ze zapojení do ãinnosti teroristick ch organizací. Z toho dûvodu bude v dal ím textu zamûfiena pozornost pfiedev ím na odpovûì na první poloïenou otázku, v men í mífie pak na otázku 2 a (spolu úzce související) otázky 3 a 4. Pátá otázka je z dal ího rozboru vynechána. MoÏnost a podmínky aplikace vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m z terorismu Podstatou první poloïené pfiedbûïné otázky bylo urãení, v jakém rozsahu a za jak ch okolností je moïné na osobu pfiíslu ející k organizaci zapsané na seznamu uvedeném v pfiíloze spoleãného postoje Rady 2001/931,8 která pouïívá teroristické metody, uplatnit dûvod vylouãení dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) kvalifikaãní smûr- 8 Spoleãn postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnûní zvlá tních opatfiení k boji proti terorismu (2001/931/SZBP) byl na úrovni EU pfiijat jako opatfiení pro boj proti financování terorismu k provedení rezoluce Rady bezpeãnosti OSN ã z roku

4 1/2014 JURISPRUDENCE âlánky 24 nice. Konkrétnû tedy, zda úãast v takové organizaci (aè uï v podobû dlouhodobého aktivního zapojení do boje této organizace ãi pûsobením ve vysoké funkci v rámci takové organizace) pfiedstavuje váïn nepolitick zloãin nebo ãin, kter je v rozporu s cíli a zásadami OSN. Soudní dvûr konstatoval, Ïe v odpovûdi je tfieba se postupnû vypofiádat se dvûma otázkami: a. zda ãiny spáchané takovou organizací mohou spadat do kategorií váïn ch nepolitick ch zloãinû nebo ãinû, které jsou v rozporu s cíli a zásadami OSN, a b. v jakém rozsahu pfiedstavuje pfiíslu nost k takové organizaci dûvod pro pouïití ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) kvalifikaãní smûrnice. Ve vztahu k první otázce soudní dvûr uvedl, Ïe teroristické ãiny mohou b t kvalifikovány jak jako váïné nepolitické zloãiny ve smyslu písm. b),9 tak jako ãiny v rozporu s cíli a zásadami OSN ve smyslu písm. c).10 Podrobnûj í zdûvodnûní pro tyto závûry v ak v rozsudku absentuje. Mnohem zevrubnûji se naopak této otázce ve svém stanovisku ve vûci vûnoval generální advokát Paolo Mengozzi.11 Klíãov aspekt rozhodnutí pak pfiedstavuje odpovûì soudního dvora na druhou dílãí otázku, tedy vymezení podmínek, za nichï pfiíslu - nost k organizaci zapsané na seznamu teroristick ch organizací mûïe opodstatnit vylouãení osoby z podstavení uprchlíka na základû vyluãující klauzule dle písm. b) a c). Z hlediska v znamu zahrnutí organizace do takového seznamu pro moïnou kvalifikaci ãinû spáchan ch touto organizací jako ãinû, jeï spadají pod vyluãující klauzuli, soudní dvûr konstatoval, Ïe zapsání organizace na takov seznam umoïàuje prokázat teroristickou povahu skupiny, coï musí rozhodující orgán zohlednit, kdyï ovûfiuje, zda se tato skupina dopustila ãinû, na které se vztahuje vyluãující klauzule dle písm. b) nebo c). Stejnû tak konstatoval, Ïe ãiny spáchané touto organizací mohou souviset s kaïd m z dûvodû vylouãení ve smyslu písm. b) a c). ZdÛraznil v ak, Ïe i pfiesto se dûvody vylouãení dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) kvalifikaãní smûrnice nemohou nutnû a automaticky vztahovat na úãast osoby na ãinnostech teroristické skupiny ve smyslu rámcového rozhodnutí 2002/ Mezi sekundárními právními akty EU pfiijat mi v rámci boje proti terorismu (spoleãn postoj 2001/931 ãi rámcové rozhodnutí 2002/475) a kvalifikaãní smûrnicí totiï neexistuje pfiím vztah, a je proto vïdy nutné pfiípad od pfiípadu a se zohlednûním konkrétních skuteãností urãit, zda ãiny, kter ch se daná organizace dopustila, splàují podmínky vyluãující klauzule dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) nebo c) smûrnice.13 Kromû toho je dále vylouãení osoby z postavení uprchlíka vïdy podmínûno individuálním pfiezkumem konkrétních skuteãností, jenï umoïàuje posoudit, zda existují závaïné dûvody se domnívat, Ïe se tato osoba v rámci sv ch ãinností uvnitfi organizace dopustila váïného nepolitického zloãinu nebo je vinna ãiny, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojen ch národû.14 Je tedy nezbytné, aby dané osobû bylo moïné za uskuteãnûní ãinû, které lze kvalifikovat jako skutky ve smyslu ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) a kter ch se daná organizace dopustila v dobû, kdy byla osoba jejím ãlenem, pfiiãíst osobní odpovûdnost vzhledem k mífie dokazování poïadované ãl. 12 odst. 2 smûrnice. Pro posouzení této osobní odpovûdnosti pak Soudní dvûr vymezil objektivní a subjektivní kritéria, která musí vzít rozhodující orgán pfii úvahách o vylouãení osoby z postavení uprchlíka v potaz.15 Mezi objektivní kritéria patfií pfiedev ím: a. úloha, kterou daná osoba skuteãnû hrála pfii spáchání dotãen ch ãinû,16 a b. postavení osoby uvnitfi organizace.17 Mezi subjektivní kritéria spadá: a. míra znalostí, které osoba mûla nebo mohla mít o ãinnostech této organizace, b. pfiípadn nátlak, kterému byla osoba podrobena, nebo c. jiné faktory, které mohly ovlivnit její jednání.18 V návaznosti na v e uvedené úvahy pak Soudní dvûr EU dospûl k závûru, Ïe skuteãnost, Ïe osoba pfiíslu ela k organizaci zapsané na zmínûném seznamu a aktivnû podporovala ozbrojen boj této organizace (pfiípad B, vûc C-57/09) automaticky nepfiedstavuje závaïn Pfiílohu spoleãného postoje tvofií dle jeho ãl. 1 seznam osob, skupin a subjektû, které jsou zapojeny do teroristick ch ãinû a na nûï se tedy spoleãn postoj vztahuje. BlíÏe k sankãnímu mechanismu EU v rámci boje proti terorismu a vytváfiení obsahu tûchto seznamû viz napfi. Trávníãková, Z. Opatfiení proti financování terorismu: ladûní pravidel pro vytváfiení evropsk ch sankãních seznamû, Souãasná Evropa 2/2010, s , ãi Bílková, V. Protiteroristické finanãní sankce Evropské unie: pfiípady Kadi, Yusuf, AlBarakaat a PMOI, Právní rozhledy 21/2009, s Viz bod 81 rozsudku. 10 Viz body 82 aï 84 rozsudku. 11 Viz body 50 aï 71 Stanoviska generálního advokáta Paola Mengozziho pfiedneseného dne 1. ãervna Spojené vûci C-57/09 a C-101/09, Spolková republika Nûmecko proti B (C-57/09) a D (C-101/09). Dostupné na: 12 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. ãervna 2002 o boji proti terorismu (2002/475/SVV). Dostupné na 13 Viz body 88 aï 91 rozsudku. 14 Viz bod 94 rozsudku. 15 Viz body 96 a 97 rozsudku. 16 Dle stanoviska generálního advokáta sem spadá posouzení, zda daná osoba podnûcovala ke spáchání ãinu, pfiímo se na jeho spáchání úãastnila, jeho spáchání uznala ãi podporovala apod. (viz bod 78 stanoviska). 17 Dle stanoviska generálního advokáta je tfieba posoudit míru úãasti dané osoby na rozhodovacích procesech organizace, jejím fiízení nebo zastoupení, nabírání nov ch ãlenû, získávání finanãních prostfiedkû apod. (viz bod 78 stanoviska). 18 Mezi tyto jiné faktory zafiadil generální advokát napfi. mentální postiïení ãi pfiíslu nost osoby k nûjaké men inû (viz bod 78 stanoviska).

5 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 dûvod se domnívat, Ïe se osoba dopustila spáchání ãinû ve smyslu ãl. 12 odst. 2 písm. b) nebo c). Ve vztahu k druhé situaci (pfiípad D, vûc C-101/09) pak konstatoval, Ïe pokud osoba zastávala v znamnou pozici v organizaci pouïívající teroristické metody, je moïné pfiedpokládat, Ïe tato osoba má osobní odpovûdnost za ãiny, kter ch se dopustila tato organizace v rozhodném období. I v takovém pfiípadû je v ak pfied pfiijetím rozhodnutí o vylouãení této osoby z postavení uprchlíka nezbytné pfiezkoumat v echny relevantní okolnosti, a tento závûr tedy nelze uãinit automaticky.19 Zohlednûní trvání nebezpeãí Ve vztahu k otázce, zda je vylouãení osoby z podstavení uprchlíka podmínûno skuteãností, Ïe osoba i nadále pfiedstavuje nebezpeãí pro stát, v nûmï je pfiíslu ná Ïádost o azyl posuzována, odpovûdûl Soudní dvûr EU negativnû. Své rozhodnutí opfiel jednak o systematiku smûrnice, v souladu s níï se zohlednûní nebezpeãí, které uprchlík pfiípadnû pfiedstavuje pro hostitelsk stát, promítá do jin ch ustanovení, neï je úprava vyluãujících klauzulí v ãl. 12,20 a dále rovnûï o teleologick v klad existence vyluãující klauzule dle ãl. 1 F Îenevské úmluvy. Jejím cílem bylo vylouãit z postavení uprchlíka osoby nehodné této ochrany a zároveà zamezit tomu, aby se pomocí postavení uprchlíka vyhnuly trestní odpovûdnosti. Zohlednûní skuteãnosti, zda osoba nadále pfiedstavuje nebezpeãí, s tûmito cíli nekoresponduje, a proto jí nemá b t aplikace vyluãující klauzule podmínûna.21 Zahrnutí testu proporcionality Stejnû tak Soudní dvûr odmítl v odpovûdi na tfietí pfiedbûïnou otázku podmínit vylouãení z postavení uprchlíka dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) nebo c) smûrnice povinností zahrnout do rozhodování pfiezkum pfiimûfienosti. Tento závûr odûvodnil s poukazem na skuteãnost, Ïe samotné dûvody vylouãení z postavení uprchlíka dle ãl. 12 odst. 2 souvisí se závaïností spáchan ch ãinû. To odpovídá jiï zmínûnému teleologickému v kladu ãl. 1 F Îenevské úmluvy, podle nûhoï osoby mající na svûdomí ãiny takového stupnû závaïnosti nejsou hodny ochrany pfiiznáním statusu uprchlíka. Pokud pfiitom rozhodující orgán dospûje k závûru, Ïe se ãl. 12 odst. 2 aplikuje, nemûïe b t dle Soudního dvora nucen k provedení testu pfiimûfienosti, jenï by zahrnoval nové posouzení úrovnû závaïnosti spáchan ch ãinû.22 Následná rozhodovací ãinnost ãlensk ch státû EU V následující ãásti se zamûfiíme na zhodnocení dopadû, jeï rozhodnutí Soudního dvora EU ve vûci B a D pfiineslo pro dal í rozhodovací praxi ãlensk ch státû EU v oblasti uplatnûní vyluãující klauzule na osoby podezfielé ze zapojení do teroristické organizace. Prostfiednictvím anal zy relevantních rozhodnutí soudû vybran ch ãlensk ch státû v období po vydání zmínûného rozhodnutí soudního dvora mûïeme vysledovat, zda a jak m zpûsobem jsou obecná kritéria vymezená soudním dvorem aplikována orgány ãlensk ch státû v konkrétních pfiípadech. Pfii v bûru rozhodnutí, na nichï je vliv rozhodnutí Soudního dvora EU demonstrován, je vycházeno z databáze European Database of Asylum Law (EDAL).23 Za relevantní jsou pfiitom pokládány pfiípady, jeï se t kají specificky aplikace vyluãující klauzule na osoby podezfielé z terorismu v období po vydání rozhodnutí SDEU. V období po 9. listopadu 2010 (tedy po dni vydání rozhodnutí soudního dvora) je moïné nalézt celkem devût pfiípadû t kajících se uplatnûní vyluãující klauzule definice uprchlíka, v nichï pfiíslu ná rozhodnutí obsahují explicitní odkaz na rozhodnutí ve vûci B a D.24 âtyfii z tûchto pfiípadû se pfiitom t kají pfiímo podezfiení z terorismu a jsou proto zahrnuty do následující anal zy. Kromû toho lze ve sledovaném období identifikovat dva dal í pfiípady, jeï se t kají aplikace vyluãující klauzule na osobu podezfielou z terorismu, av ak pfiím odkaz na rozhodnutí soudního dvora neobsahují. V souhrnu lze tedy vycházet ze esti pfiípadû z celkem pûti ãlensk ch státû EU (Belgie, Irsko, Nûmecko, Velká Británie a panûlsko) Viz body 98 a 99 rozsudku. 20 Konkrétnû se jedná o ãl. 14 odst. 4 písm. a) a ãl. 21 odst. 2 kvalifikaãní smûrnice. 21 Soudní dvûr tak rozhodl v souladu se stanovisky generálního advokáta, Komise i v ech ãlensk ch státû, které v rámci fiízení pfiedloïily svá vyjádfiení (kromû Nûmecka téï Francie, Nizozemí, Velká Británie a védsko). BlíÏe viz body 101 aï 104 rozsudku. 22 BlíÏe viz body 107 aï 110 rozsudku. Soudní dvûr v ak v této souvislosti zdûraznil, Ïe odmítnutí testu proporcionality pfii rozhodování o pouïití vyluãující klauzule dle ãl. 12 odst. 2 smûrnice nemá vliv na posouzení otázky, zda je vyho tûní této osoby do zemû pûvodu v souladu se zásadou non-refoulement. 23 Databáze EDAL obsahuje informace o v znamn ch pfiípadech a rozhodnutích t kajících se oblasti azylu a uprchlictví ze 17 ãlensk ch státû EU, vãetnû pûvodních textû rozhodnutí a jejich shrnutí v anglickém jazyce. UmoÏÀuje tak orientaci v aktuálních trendech rozhodovací praxe v oblasti mezinárodní ochrany ve vût inû ãlensk ch zemí EU. Databáze je dostupná na 24 Jedním z nich je také rozsudek ãeského Nejvy ího správního soudu sp. zn. 6 Azs 40/ ze dne 23. bfiezna 2011 t kající se aplikace vyluãující klauzule pro podezfiení ze spáchání ãinû v rozporu s cíli a zásadami OSN vûãi Ïadateli z Kuby. Tento pfiípad se v ak specificky net ká podezfiení pro ãiny související s terorismem, proto je z dal í anal zy vynechán. 25 Obecnû je tfieba zmínit, Ïe k aplikaci vyluãující klauzule dochází z celkového poãtu fie en ch Ïádostí o azyl v pomûrnû málo pfiípadech, pfiiãemï v fiadû ãlensk ch státû EU (napfi. Bulharsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovensko ãi Slovinsko) není moïné v rozhodném období po vydání rozhodnutí ve vûci B a D 25

6 1/2014 JURISPRUDENCE âlánky 26 Rozhodnutí v slovnû odkazující na rozhodnutí ve vûci B a D Nejvût í dopad rozhodnutí Soudního dvora EU na dal í rozhodovací praxi lze identifikovat v Nûmecku, které rovnûï iniciovalo fiízení o pfiedbûïn ch otázkách ve vûci B a D. Jak vypl vá z v zkumu Maìarského helsinského v boru, v Nûmecku byla pfied vydáním rozhodnutí soudního dvora ve vûci B a D pomûrnû roz ífiená rozhodovací praxe automatického aplikování vyluãující klauzule na základû jakéhokoli ãlenství ãi zapojení do struktur a aktivit organizace, jeï je na sankãních seznamech kvalifikována jako teroristická. Kupfiíkladu pouh fakt, Ïe se urãitá osoba ocitla na seznamu vytváfieném Sankãním v borem Rady bezpeãnosti OSN (UN Security Council Sanction Committee) byl shledán za dostateãn dûvod pro závûr, Ïe je daná osoba vinna ãiny v rozporu s cíli a zásadami OSN ve smyslu ãl. 1 F c).26 V období po vynesení rozsudku Soudního dvora EU lze v Nûmecku kromû pfiípadû B ad identifikovat dva dal í pfiípady vylouãení tureck ch ÏadatelÛ o azyl z dûvodu jejich údajného zapojení do ãinnosti teroristické skupiny (Kurdské strany pracujících, PKK). V prvním pfiípadû27 byla vûãi Ïadateli aplikována vyluãující klauzule z dûvodu spáchání váïného nepolitického zloãinu, neboè po nûkolik let podporoval ozbrojen boj PKK. Správní soud v Göttingenu, jenï své rozhodnutí vydal pouh ch 10 dní po vynesení rozsudku SDEU ve vûci B a D, jiï uplatnil jeho závûry a shledal, Ïe správní orgán neprovedl individuální posouzení osobní spoluzodpovûdnosti Ïadatele za tyto ãiny, pfiiãemï pouhá skuteãnost, Ïe Ïadatel podporoval boj PKK, kterou EU pokládá za teroristickou organizaci, nezakládá váïné dûvody se domnívat, Ïe je tato odpovûdnost dána. Ve druhém pfiípadû28 se jednalo o Ïadatele, jenï pûsobil 11 let pro PKK v severním Iráku jako tlumoãník a agitátor. Dle svého prohlá ení se v ak nikdy nezapojil do ozbrojen ch aktivit organizace, ani nezastával pozici v jejím vedení. Správní orgán v ak jeho prohlá ení nepokládal za vûrohodné a aplikaci vyluãující klauzule dle ãl. 1 F b) a c) odûvodnil skuteãností, Ïe PKK vrozhodném období provádûla teroristické útoky a Ïadatel v organizaci nepûsobil pouze jako fiadov ãlen. Správní soud s odvoláním na rozhodnutí Soudního dvora EU konstatoval, Ïe závûry správního orgánu jsou chybné, neboè aplikaci vyluãující klauzule je tfieba vïdy zaloïit na individuálním posouzení zapojení Ïadatele do spáchání ãinû, jeï jsou dûvodem vylouãení. Musí se pfiitom jednat o odpovûdnost ve smyslu trestního práva, ov em s tím rozdílem, Ïe dûkazní standard je u aplikace vyluãující klauzule niï í. Pfii aplikaci kritérií vypl vajících z rozhodnutí ve vûci B a D pfiitom soud konstatoval neexistenci dûvodû pro vylouãení Ïadatele, neboè on sám se na provedení teroristick ch ãinû PKK pfiímo nepodílel, ani k nim nepfiispíval zpûsobem vyïadovan m pro zaloïení trestní odpovûdnosti. PoÏadavky na urãení osobní odpovûdnosti Ïadatele za ãiny spáchané v rozhodném období teroristickou organizací, jeï vymezil Soudní dvûr EU, uplatnil rovnûï irsk vrchní soud v pfiípadu A. B. v. Refugee Appeals Tribunal.29 Pfiípad se t kal Ïadatele afghánské národnosti, jenï byl regionálním velitelem bojové frakce Tálibánu a ãlenem organizace Hezb-i-Islami, figurujících na sankãních seznamech teroristick ch organizací. Správní orgán sice v daném pfiípadû neshledal existenci opodstatnûné obavy Ïadatele zpronásledování ve smyslu inkluzivní klauzule definice uprchlíka, zároveà v ak konstatoval, Ïe i pokud by tato ãást definice naplnûna byla, Ïadatel by byl vylouãen z dûvodû dle ãl. 1 F Îenevské úmluvy. DÛvodem pro vylouãení mûlo b t jeho pûsobení na relativnû vysoké pozici v obou tûchto organizacích, které jiï samo o sobû zakládá váïné dûvody se domnívat, Ïe se úãastnil páchání ãinû vymezen ch v ãl. 12 odst. 2. Vrchní soud tuto interpretaci odmítl a s odvoláním na rozhodnutí ve vûci B a D konstatoval, Ïe je tfieba dát za pravdu Ïadateli, podle nûhoï prvostupàov orgán neprovedl poïadované individuální zhodnocení jeho skuteãné odpovûdnosti za tyto ãiny. V odûvodnûní rozhodnutí soudu je nicménû patrná jistá zdrïenlivost vûãi poïadavkûm, které Soudní dvûr EU vymezil. Podle irského vrchního soudu je v obdobn ch pfiípadech velmi obtíïné dostat se k informacím o skuteãné a konkrétní mífie a okolnostech participace dané osoby na teroristick ch ãinech spáchan ch organizací, v níï pûsobí. Soud konstatoval, Ïe není zfiejmé, jak lze v podobn ch pfiípadech naplnit poïadavek Soudního dvora EU na provedení individuálního zhodnocení okolností Ïadatele a stanovení jeho osobní odpovûdnosti,30 a uvedl, Ïe lze sympatizovat identifikovat Ïádn relevantní pfiípad, z nûhoï by bylo moïno pfii hodnocení dopadu rozhodnutí SDEU vycházet. K tûmto závûrûm dospûl v rozsáhlém v zkumu provedeném ve 22 ãlensk ch státech EU Maìarsk helsinsk v bor. BlíÏe viz Guylai, G. The Luxemburg Court: Conductor for a Disharmonious Orchestra? Mapping the national impact of the four initial asylum-related judgments of the EU Court of Justice. Hungarian Helsinki Committee, 2012, s BlíÏe viz Guylai, op. cit, s Oberverwaltungsgericht Göttingen, 1 B 280/10, 19. listopadu Oberverwaltungsgericht Sachsen, A 3 A 292/10, 12. prosince High Court (Hogan J./Cooke J.), A. B. v. Refugee Appeals Tribunal (2011), IEHC 198, 5. kvûtna 2011 (Irsko). 30 In the context of an asylum application such as the present one, it is not immediately clear how this is readily to be done. (bod 52 rozsudku)

7 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 s tvrzením prvostupàového orgánu, podle nûhoï kaïd Ïadatel v dané situaci bude své osobní zapojení do jak chkoli operací, jejichï cílem bylo zabíjení civilistû, zapírat. Uzavfiel v ak, Ïe aè uï je prokázání osobní odpovûdnosti Ïadatele za tyto ãiny jakkoli obtíïné, je nutno naplnit poïadavky plynoucí z rozsudku soudního dvora ve vûci B a D. Závûr, Ïe samotné ãlenství v teroristické organizaci není dostateãn m základem pro aplikaci vyluãující klauzule, uplatnila ve svém rozhodování rovnûï belgická Rada pro soudní spory v oblasti cizineckého práva ve vûci Ïadatele z Maroka, jenï byl vylouãen z postavení uprchlíka z dûvodu dle ãl. 1 F c).31 K vylouãení do lo, neboè Ïadatel byl odsouzen k 6 letûm odnûtí svobody za ãlenství ve vedení a úãast na aktivitách teroristické organizace Groupe islamique des combattants marocains (GICM) napojené na al-káidu. Odvolací orgán konstatoval, Ïe z odsuzujícího rozsudku a spisu k nûmu nebylo moïné zjistit bliï í fakta svûdãící o osobní odpovûdnosti Ïadatele za spáchání aktû naplàujících obsah vyluãující klauzule dle 1 F c), a je proto tfieba dal ího vy etfiování. Samotné usvûdãení z ãlenství v organizaci kvalifikoval s odvoláním na rozsudek Soudního dvora EU ve vûci B a D jako nedostaãující pro aplikaci vyluãující klauzule a konstatoval, Ïe trestnost takového ãlenství dle belgického trestního práva je tfieba v této souvislosti pokládat za irelevantní. Rozhodnutí bez explicitního odkazu na rozhodnutí ve vûci B a D panûlsk vrchní soud fie il v roce 2011 otázku vylouãení Ïadatele z Kolumbie, jenï byl v minulosti zapojen do ãinnosti polovojenské skupiny Bloque Libertadores del Sur, jeï je souãástí organizace Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) zapsané na seznamu teroristick ch skupin EU (Spoleãn postoj Rady 2009/468/SZBP).32 Îadatel brojil proti rozhodnutí o svém vylouãení z postavení uprchlíka dle ãl. 1 F písm. a) a b) s poukazem na nedostatek individuálního zhodnocení okolností a dûkazû o jeho osobní odpovûdnosti za ãiny spadající pod uvedené vyluãující klauzule. Vrchní soud v ak jeho Ïalobu zamítl, kdyï konstatoval, Ïe k vylouãení z postavení uprchlíka postaãují omezené dûkazy potvrzující úãast osoby na spáchání tûchto ãinû. V této souvislosti proto nehraje roli prohlá ení kolumbijsk ch orgánû o tom, Ïe osoba není za ãiny trestnû odpovûdná, neboè pro konstatování vylouãení není vyïadována existence pravomocného rozsudku o spáchání pfiíslu n ch ãinû. V souladu se znûním ãl. 1 F postaãuje dûkazní standard odpovídající existenci váïn ch dûvodû se domnívat, jeï v daném pfiípadû kromû v povûdi Ïadatele vypl valy rovnûï ze zprávy kolumbijského vrchního státního zástupce svûdãící o jeho úãasti v nûkolika masakrech a útocích spáchan ch skupinou.33 Posledním pfiípadem, jenï se ve sledovaném období vûnoval aplikaci vyluãující klauzule na osoby podezfielé ze zapojení do teroristické organizace, je pfiípad DD fie en ve Velké Británii.34 T kal se Ïadatele z Afghánistánu, jenï byl zapojen do organizací Jamiat-e-Islami, Tálibán a Hizb-e-Islami a následkem toho vylouãen z postavení uprchlíka s odvoláním na dûvod dle ãl. 1 F c). Odvolací soud v rozhodnutí konstatoval, Ïe pfii zvaïování aplikace vyluãující klauzule není nutné identifikovat urãit konkrétní zloãin ãi teroristick ãin, kterého se Ïadatel dopustil, n brï postaãuje, pokud je zji tûno, Ïe se Ïadatel úãastnil provádûní akcí toho typu, jako jsou útoky vûãi vládním silám ãi mírov m jednotkám OSN. U obou tûchto ãinû pfiitom soud shledal, Ïe mohou pfiedstavovat teroristick ãin, resp. ãin v rozporu s cíli a zásadami OSN (ani u jednoho z nich to v ak není automatické). V kaïdém pfiípadû v ak soud konstatoval nezbytnost posuzovat pfii aplikaci vyluãující klauzule míru osobní úãasti Ïadatele na jejich spáchání. Zhodnocení vlivu rozhodnutí Soudního dvora EU a existence sjednoceného v kladu Jak je z v e uvedené anal zy patrné, v nûkolika pfiípadech byla s odvoláním na v klad Soudního dvora EU upravena dosavadní praxe správních orgánû (a v pfiípadû Nûmecka také soudû) ohlednû otázky, zda pouhé ãlenství v organizaci figurující na seznamech teroristick ch skupin mûïe b t dûvodem pro vylouãení osoby z postavení uprchlíka. Tyto orgány svá dosavadní rozhodnutí o uplatnûní vyluãující klauzule zakládaly na domnûnce naplnûní dûvodu vylouãení vlivem ãlenství osoby v takové organizaci, aniï by vûnovaly pozornost posouzení individuálního zapojení Ïadatele do ãinû, jeï naplàují znûní vyluãujících klauzulí.35 S odvo- 31 Conseil du Contentieux des Etranger, Nr , 13. ledna 2011 (Belgie). 32 Audiencio Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 8a, 680/2009, 17. ledna 2011 ( panûlsko). 33 V pfiípadû Ïadatele existovala obvinûní prokurátora o jeho úãasti v nûkolika masakrech a útocích spáchan ch skupinou, jejímï byl ãlenem, v roce S ohledem na jeho následnou demobilizaci v ak na Ïadatele dopadlo ustanovení kolumbijského trestního zákona, jenï jeho trestní odpovûdnost vyluãuje. 34 Court of Appeal, Secretary of State for the Home Department vdd(2010) EWCA Civ 1407, 10. prosince 2010 (Velká Británie). 35 V pfiípadû rozhodnutí Velké Británie ve vûci DD soud explicitnû neodkázal na rozhodnutí SDEU, ale na vlastní dfiívûj í 27

8 1/2014 JURISPRUDENCE âlánky láním na v klad Soudního dvora EU v ak byla tato interpretace soudy dan ch ãlensk ch státû odmítnuta a pro vylouãení osoby z postavení uprchlíka byl ve v ech pfiípadech uplatnûn test zaveden rozsudkem ve vûci B a D. ZároveÀ lze konstatovat, Ïe aè uï byl v rozhodnutích pouïit v slovn odkaz na rozhodnutí ve vûci B a D ãi nikoli,36 ve v ech relevantních pfiípadech aplikace vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m ze zapojení do aktivit teroristické organizace byl po vydání tohoto rozhodnutí napfiíã ãlensk mi státy EU uplatnûn tent Ï v klad a poïadovan standard posouzení, jeï musí rozhodující orgán provést pfied vylouãením takové osoby z postavení uprchlíka. Pro úplnost je tfieba dodat, Ïe Ïádn z analyzovan ch pfiípadû nezahrnoval otázku provedení testu pfiimûfienosti ãi posouzení toho, zda osoba nadále pfiedstavuje pro hostitelsk stát nebezpeãí. V tomto aspektu tedy nelze následnou praxi ãlensk ch státû v uplatnûní rozhodnutí SDEU hodnotit. Je v ak zfiejmé, Ïe v znamn dopad mûly odpovûdi na tyto pfiedbûïné otázky opût zejména v Nûmecku, v jehoï dfiívûj í rozhodovací praxi se uplatàovaly závûry o tom, Ïe hledisko, zda daná osoba nadále pfiedstavuje bezpeãnostní hrozbu, je pfii aplikaci vyluãující klauzule tfieba brát v potaz.37 Závûr Soudní dvûr EU ve svém rozhodnutí ve vûci BaDvyjasnil nûkteré z klíãov ch otázek, které se t kají pouïití vyluãující klauzule definice uprchlíka. ZdÛraznil dûleïitost v kladu azylového acquis EU v souladu s pfiíslu n mi ustanoveními Îenevské úmluvy a v rámci tohoto pfiístupu omezil podmínky, za nichï je moïné aplikovat vyluãující klauzuli dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) na osoby podezfielé ze zapojení do ãinnosti teroristické organizace. Potvrdil pfiitom záruky a práva ÏadatelÛ o azyl, jako je právo na individuální posouzení okolností pfiípadu a povinnost urãit individuální odpovûdnost Ïadatele za ãiny tvofiící obsah vyluãující klauzule.38 ZároveÀ odmítl do posouzení aplikace vyluãující klauzule zahrnout otázku, zda osoba nadále pfiedstavuje bezpeãnostní riziko pro hostitelskou zemi, a rovnûï provedení testu proporcionality, pfiiãemï se opût odvolal pfiedev ím na v chozí úpravu v ãl. 1 F Îenevské úmluvy, její teleologick v klad a kontext plynoucí z pfiípravn ch prací na jejím textu. Vzhledem ke specifickému zamûfiení poloïen ch pfiedbûïn ch otázek zûstávají i nadále nûkterá témata spojená s aplikací vyluãující klauzule ve smyslu ãl. 1 F Îenevské úmluvy otevfiená.39 Stejnû tak zûstává také prostor pro odli né vyhodnocení urãit ch konkrétních situací jednotliv mi státy v rámci mantinelû, jeï soudní dvûr nastavil. V zásadû v ak lze konstatovat, Ïe v otázce aplikace vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m ze zapojení do teroristické organizace zajistilo rozhodnutí Soudního dvora EU ve vûci B a D v rámci ãlensk ch státû EU prosazení jednotného v kladu, podle nûhoï pro aplikaci vyluãující klauzule není postaãující pouh fakt ãlenství dané osoby v teroristické organizaci, ale je vïdy nutné provést individuální posouzení její konkrétní míry participace na ãinech, které jsou dûvodem vylouãení z postavení uprchlíka. Tím do lo k posílení garance práv ÏadatelÛ o azyl a potvrzení restriktivního v kladu ãl. 1 F Îenevské úmluvy v souladu s jeho zam len m úãelem. rozhodnutí ve vûci JS v Secretary of State for the Home Department (2010) UKSC 15 ze dne 17. bfiezna 2010, které závûr, Ïe pouhé ãlenství v teroristické organizaci není postaãující a je nezbytné posouzení individuální úãasti na skutcích zakládajících aplikaci vyluãujících klauzulí, uãinilo jiï dfiíve. 36 V pfiípadû panûlska nebyl odkaz na rozhodnutí soudního dvora uveden patrnû z dûvodu, Ïe jím poïadovan standard byl v napadeném rozhodnutí správního orgánu naplnûn. V pfiípadû Velké Británie pak byl vyuïit odkaz na dfiívûj í judikaturu britského soudu, jenï dospûl k obdobn m závûrûm jako následnû Soudní dvûr EU ve vûci B a D. 37 Viz napfi. rozhodnutí vrchních správních soudû v Niedersachsen (11 LA 367/05 ze dne 2. kvûtna 2007) a Nordrhein-Westfalen (8 A 4728/05.A ze dne 27. bfiezna 2007). 38 BlíÏe ke zhodnocení v znamu rozsudku viz napfi. Guild Garlick, op. cit, s Napfiíklad se jedná o otázku aplikace tzv. inclusion before exclusion postupu pfii posuzování Ïádostí o azyl. BlíÏe viz napfi. Kosafi, D. Inclusion before Exclusion or Vice Versa: What the Qualification Directive and the Court of Justice Do (Not) Say. International Journal of Refugee Law, vol. 25, no. 1, s PRÒVODCE REKODIFIKACÍ Řešíte problémy v souvislosti s rekodifikací soukromého práva? Nový časopis, který se zaměřuje na praktická řešení problémů souvisejících s rekodifikací soukromého práva. Objednávejte na 28

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Jednotlivé kapitoly zpracovali:

Jednotlivé kapitoly zpracovali: Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Vladimír Bala, CSc. ãást druhá, kapitola I., oddíl 1.1; ãást tfietí, kapitola I., oddíly 1.5.2 a 1.5.3 JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA ãást první, kapitola

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací

AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací AZYLOVÉ PRÁVO ES Pohled a role nevládních organizací Ivana JanÛ, Martin Rozumek OBSAH: 7. V ZNAM OCHRANY LIDSK CH PRÁV V EU...34 P EDMLUVA...4 1. ÚVOD DO PRÁVA EVROPSK CH SPOLEâENSTVÍ...5 2. V VOJ SPOLEâNÉ

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv

Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Vztah rámcových rozhodnutí a mezinárodních smluv Zuzana Maršálková, Petr Bříza, Praha* * Zuzana Mar álková pracuje na Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraniãních vûcí, Petr Bfiíza vede odbor EU

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Problematika dûkazního bfiemene v evropském antidiskriminaãním právu1

Problematika dûkazního bfiemene v evropském antidiskriminaãním právu1 JURIS_04_13_zlom 19.4.2013 11:14 Stránka 18 4/2013 JURISPRUDENCE âlánky Problematika dûkazního bfiemene v evropském antidiskriminaãním právu1 HARALD CHRISTIAN SCHEU, PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY,

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP

Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP âlánky JURISPRUDENCE 4/2014 Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP TEREZA PAPOU KOVÁ1 STUDENTKA PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY Cui liberi Child Custody in the Case Law

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

STAË. Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidsk ch práv. Zásada nulla poena sine lege

STAË. Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidsk ch práv. Zásada nulla poena sine lege STAË Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidsk ch práv VERONIKA BÍLKOVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHÒ A KATEDRA MEZINÁRODNÍHO PRÁVA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY, PRAHA

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury

obsah 6/2013 Abstrakty ãlánkû 2 âlánky Monitoring judikatury specialista na komentování judikatury âasopis Jurisprudence je recenzovan m ãasopisem dle Seznamu recenzovan ch neimpaktovan ch periodik vydávan ch v âr. ROâNÍK XXII vydává Wolters Kluwer âr, a. s. obsah

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie

Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie âlánky JURISPRUDENCE 2/2014 Právo na informace v Radû Evropské unie ve svûtle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie JI Í KOLMAN, CENTRUM V ZKUMU GLOBÁLNÍ ZMùNY, AKADEMIE

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

Zprávy památkové péãe / roãník 65 / 2005 / ãíslo 1 / METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE 69 70 METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE JUBILEUM K Ïivotnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. Dne 11. února 2005 se doïil sedmdesáti pûti let prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.,

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

PÛsobení Mezinárodního trestního soudu ve svûtle právního universalismu arelativismu

PÛsobení Mezinárodního trestního soudu ve svûtle právního universalismu arelativismu 0 âlánky JURISPRUDENCE / PÛsobení Mezinárodního trestního soudu ve svûtle právního universalismu arelativismu MGR. LUCIE CVIKLOVÁ, M.A., PH.D. Instituce Mezinárodního trestního soudu usiluje o uplatàování

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení

C. H. BECK. Notářský časopis. 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005. Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického práva a dědického řízení ad notam5/05.q 18.10.2005 17:22 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 5/2005 strany 157 184 11. ročník 27. října 2005 Z obsahu: Kouba, V. Instituty dědického

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 6/2005 strany 185 220 11. ročník 22. prosince 2005. Z obsahu: Eliáš, K. Výhrada vlastnického práva a 601 ObčZ

C. H. BECK. Notářský časopis. 6/2005 strany 185 220 11. ročník 22. prosince 2005. Z obsahu: Eliáš, K. Výhrada vlastnického práva a 601 ObčZ ad notam6/05.q 9.12.2005 11:37 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 6/2005 strany 185 220 11. ročník 22. prosince 2005 Z obsahu: Eliáš, K. Výhrada vlastnického

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE

ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE Informaãní management ANAL ZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORÒ S POÎADAVKY PRAXE V âeské REPUBLICE Petr Doucek, Milo Mary ka, Ota Novotn Úvod Za uplynul ch více jak padesát let od v roby prvního poãítaãe

Více