Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1"

Transkript

1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY, KATEDRA MEZINÁRODNÍHO A EVROPSKÉHO PRÁVA Vyluãující klauzule obsaïená v ãl. 1 F Îenevské úmluvy o právním postavení uprchlíkû, jeï je souãástí definice uprchlíka v mezinárodním právu, má za cíl zabránit tomu, aby osoby, jeï jsou pokládány za nehodné mezinárodní ochrany, byly beneficiáfii v hod a práv plynoucích z postavení uprchlíka. V posledních pfiibliïnû deseti letech (byè se nejedná o problém spojen v luãnû s obdobím po 11. záfií 2001) se v rámci obecného trendu vzrûstající pozornosti vûnované moïné aplikaci ãl. 1 F2 dostává do popfiedí rovnûï otázka její aplikace vûãi osobám zapojen m do ãinnosti teroristick ch organizací. Tenze mezi závazky státû v oblasti boje proti terorismu a závazky spojen mi s poskytnutím ochrany osobám, jeï mají obavy pfied pronásledováním v zemi pûvodu, se tak v souãasné dobû bezprostfiednû promítá do rozhodovací praxe státû v oblasti udûlování mezinárodní ochrany. Tomuto trendu se nevyh bá ani praxe ãlensk ch státû Evropské unie, jeï od sklonku tisíciletí buduje Spoleãn evropsk azylov systém. Dne 9. listopadu 2010 byl vynesen první (a zatím jedin ) rozsudek, v nûmï mûl Soudní dvûr EU moïnost se v rámci fiízení o pfiedbûïné otázce vyjádfiit k nûkter m otázkám spojen m s aplikací vyluãující klauzule definice uprchlíka, a to právû v kontextu pfiípadû osob podezfiel ch z terorismu. Následující pfiíspûvek bude vûnován otázce sjednocujícího se v kladu v této oblasti v rámci práva EU, a to jak na základû zmínûného rozhodnutí SDEU, tak prostfiednictvím anal zy následné rozhodovací praxe ãlensk ch státû. Pozornost bude nejprve vûnována rozboru podmínek a kritérií, které lucembursk soud pro aplikaci vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m z terorismu vymezil. Následnû se text zamûfií na zhodnocení dopadû, jeï toto rozhodnutí pfiineslo pro dal í rozhodovací praxi ãlensk ch státû EU pfii uplatnûní vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m z úãasti na aktivitách teroristick ch organizací, a to prostfiednictvím anal zy relevantních rozhodnutí soudû vybran ch ãlensk ch státû v uplynul ch tfiech letech (tedy v období po vydání zmínûného rozhodnutí SDEU). Právní úprava vyluãující klauzule definice uprchlíka Îenevská úmluva o právním postavení uprchlíkû Na úrovni mezinárodního práva nalezneme úpravu dûvodû vylouãení z postavení uprchlíka v ãl. 1 F Îenevské úmluvy o právním postavení uprchlíkû z toku 1951 ve znûní Protokolu zroku âlánek 1 úmluvy obsahuje definici pojmu uprchlík, jeï je tvofiena nûkolika na sebe navazujícími ãástmi (klauzulemi) oznaãen mi písmeny A aï F. Jedná se o ãást inkluzivní (A), cesaãní (C) a exkluzivní (D, E a F). Podle vyluãující (exkluzivní) klauzule obsa- Ïené v ãl. 1 F se ustanovení úmluvy nevztahují na Ïádnou osobu, o níï jsou váïné dûvody se domnívat, Ïe: a)se dopustila zloãinu proti míru, váleãného zloãinu nebo zloãinu proti lidskosti, ve smyslu mezinárodních dokumentû obsahujících ustanovení o tûchto zloãinech; b)se dopustila váïného nepolitického zloãinu 1 âlánek vznikl v rámci projektu Aplikace vyluãující klauzule dle ãl. 1F(c) Îenevské úmluvy o právním postavení uprchlíkû na osoby podezfielé z terorismu podpofieného Masarykovou univerzitou (MUNI/A/0972/2012). 2 Jak upozoràuje G. Gilbert, v posledních více neï deseti letech je patrn restriktivnûj í postoj vûãi ÏadatelÛm o azyl v západní Evropû a Severní Americe, jehoï souãástí je také vût í míra pfiípadû vylouãení osoby z postavení uprchlíka z dûvodu aplikace ãl. 1 F Îenevské úmluvy. BlíÏe viz Gilbert, G. Current Issues in the Application of the Exclusion Clauses, in Feller, E. Türk, V. Nicholson, F. (eds). Refugee Protection in International Law. UNHCR s Global Consultations on International Protection, Cambridge 2003, s Zimmerman A. (ed). The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, Oxford 2011, s Od doby pfiijetí úmluvy v ak do lo k v znamnému v voji v oblasti mezinárodní trestní spravedlnosti, takïe relevance druhého z uveden ch dûvodû je v souãasné dobû jiï ponûkud niï í. 21

2 1/2014 JURISPRUDENCE âlánky 22 mimo zemi svého azylu dfiíve, neï jí bylo povoleno se tam usadit jako uprchlík; c) je vinna ãiny, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Spojen ch národû. Smyslem zahrnutí tohoto ustanovení do definice pojmu uprchlík bylo jednak zamezit poïívání statusu uprchlíka osobám, které si z dûvodu spáchání vymezeného okruhu ãinû tuto ochranu nezaslouïí, a dále téï zabránit tomu, aby tyto osoby prostfiednictvím vyhledání ochrany v jiné zemi unikaly pfied spravedlností.3 Za dobu od pfiijetí textu Îenevské úmluvy se do v znamu a obsahu ustanovení vyluãující klauzule promítl v voj, jejï prodûlalo mezinárodní právo, a to zejména v oblasti mezinárodního trestního práva, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidsk ch práv. Pfii v kladu a aplikaci vyluãující klauzule je proto tfieba uplatnit evoluãní pfiístup, av ak zároveà mít stále na pamûti, Ïe se jedná o stanovení v jimky, k jejímuï uplatnûní je nutno pfiistupovat restriktivnû, se zohlednûním humanitárního úãelu Îenevské úmluvy o právním postavení uprchlíkû a váïn ch dopadû, které vylouãení z postavení uprchlíka pro danou osobu mûïe mít.4 Právní úprava na úrovni EU: kvalifikaãní smûrnice V voj právní úpravy uprchlického práva v rámci Evropy zaznamenal v znamn milník v momentû, kdy byla Evropské unii v roce 1999 Amsterodamskou smlouvou svûfiena kompetence v oblasti azylové a migraãní politiky. Prostfiednictvím tvorby sekundárních právních aktû je tak postupnû budován Spoleãn evropsk azylov systém, jehoï souãástí je rovnûï kompetence Soudního dvora EU k v kladu ustanovení tûchto právních pfiedpisû.5 Soudní dvûr EU se tak vzhledem ke své roli nejvy í soudní autority povolané k v kladu, jenï je závazn pro v echny ãlenské zemû EU, stal v znamn m aktérem jak v rámci evropského azylového acquis, tak na úrovni mezinárodního uprchlického práva jako takového. Odrazem ãl. 1 F Îenevské úmluvy je v rámci azylov ch pfiedpisû práva EU úprava obsaïená v tzv. kvalifikaãní smûrnici (smûrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splàovat státní pfiíslu níci tfietích zemí nebo osoby bez státní pfiíslu nosti, aby mohli Ïádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jin ch dûvodû potfiebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany). Její ãl. 12 nazvan Vylouãení ve svém odstavci 2 stanoví, Ïe [s]tátní pfiíslu ník tfietí zemû nebo osoba bez státní pfiíslu nosti je vylouãen z postavení uprchlíka, existují-li závaïné dûvody se domnívat, Ïe: a) se dopustil zloãinu proti míru, váleãného zloãinu nebo zloãinu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentû obsahujících ustanovení o tûchto zloãinech; b)se dopustil váïného nepolitického zloãinu mimo zemi svého azylu dfiíve, neï byl uznán uprchlíkem, tj. pfied vydáním povolení k pobytu na základû pfiiznání postavení uprchlíka. Za váïné nepolitické zloãiny lze povaïovat zvlá È kruté ãiny, pfiestoïe byly údajnû spáchány s politick m cílem; c) je vinen ãiny, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN uveden mi v preambuli avãláncích 1 a 2 Charty OSN. Úprava obsaïená v ãl. 12 tedy v podstatû pfiebírá znûní ãl. 1 F Îenevské úmluvy. Ve znûní ustanovení písm. b) a c) je v ak patrno nûkolik odchylek, jako je napfi. specifikace váïného nepolitického zloãinu dle písm. b)6 ãi vymezení zdroje zásad a cílû OSN dle písm. c). V odstavci 3 ãl. 12 je pak stanoveno, Ïe odstavec 2 se vztahuje téï na osoby, které podnûcují k páchání zloãinû v nûm uveden ch nebo se na jejich páchání jinak úãastní.7 Sjednocující v klad Soudního dvora EU: Rozhodnutí ve vûci B a D proti Spolkové republice Nûmecko Shrnutí pfiípadu K v kladu otázek spojen ch s aplikací vyluãující klauzule definice uprchlíka vûãi osobám podezfiel m z terorismu byl Soudní dvûr EU povolán v rámci fiízení o pfiedbûïn ch otázkách poloïen ch nûmeck m Spolkov m správním sou- 4 Viz napfi. Summary Conclusions: exclusion from refugee status. Expert Roundtable organized by the United Nations High Commissioner for Refugees and the Carnegie Endowment for International Peace, hosted by the Luso-American Foundation for Development, Lisbon, Portugal, 3 4 May 2001, in Feller Türk Nicholson, op. cit, s Pozici SDEU dále posílila poslední revize primárního práva EU provedená Lisabonskou smlouvou, jeï odstranila do té doby existující omezení fiízení o pfiedbûïné otázce v oblastech t kajících se Spoleãného evropského azylového systému. 6 V tomto ohledu kvalifikaãní smûrnice kodifikuje stanovisko UNHCR k aplikaci ãl. 1 F, podle nûhoï je pfii hodnocení politického charakteru ãinu tfieba zohlednit motivaci, kontext, metody a proporcionalitu zloãinu jeho cílûm, pfiiãemï [z]vlá tû hrozné násilné ãiny, jako ãiny obecnû povaïované za ãiny teroristického charakteru, témûfi jistû neprojdou tímto testem, protoïe jsou zcela nepfiimûfiené jakémukoliv politickému cíli. BlíÏe viz Aplikace vyluãujících klauzulí: âlánek 1F Úmluvy o postavení uprchlíkû z roku UNHCR, Doporuãení v oblasti poskytování mezinárodní ochrany. HCR/GIP/03/05, 4. záfií Dostupné na 7 BlíÏe k identifikaci rozdílû ve formulaci vyluãující klauzule dle ãl. 1 F Îenevské úmluvy a ãl. 12 odst. 2 kvalifikaãní smûrnice, vãetnû jejich dopadu v podobû roz ífiení moïné aplikace vyluãující klauzule v rámci práva EU, viz Guild, E. Garlick, M. Refugee Protection, Counter-Terrorism, and Exclusion in the European Union, Refugee Survey Quarterly (2011), sv. 29, ã. 4, s

3 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 dem (Bundesverwaltungsgericht). Ve spojen ch vûcech B (C-57/09) a D (C-101/09) rozhodoval Velk senát SDEU o celkem pûti pfiedbûïn ch otázkách, jeï se t kaly vylouãení, resp. odnûtí udûleného azylu z dûvodu aplikace vyluãující klauzule na osoby podezfielé ze zapojení do ãinnosti teroristick ch ozbrojen ch skupin podporujících kurdské národnû osvobozenecké snahy vturecku. V prvním pfiípadû B se jednalo o Ïadatele, jenï v letech 1993 aï 1995 podporoval ozbrojen boj partyzánû z organizace Dev Sol (poté DHKP/C) v tureck ch horách. V druhém pfiípadû D se jednalo o osobu, jeï byla v letech 1990 aï 2000 zapojena do ãinnosti Kurdské strany pracujících (PKK) jako partyzán a posléze vysok funkcionáfi této organizace (do roku 1999 jeden z vedoucích pfiedstavitelû PKK). V obou pfiípadech konstatovaly nûmecké správní orgány dûvod vylouãení z postavení uprchlíka spoãívající ve váïn ch dûvodech se domnívat, Ïe se tyto osoby dopustily váïného nepolitického zloãinu mimo Spolkovou republiku Nûmecko a Ïe jsou vinny ãiny, které jsou v rozporu s cíli a zásadami OSN (do lo tedy k uplatnûní vyluãujících klauzulí ve smyslu písm. b) a c)). PoloÏené pfiedbûïné otázky V obou pfiípadech nûmeck Spolkov správní soud fiízení pfieru il a poloïil Soudnímu dvoru EU nûkolik pfiedbûïn ch otázek t kajících se v kladu ãl. 12 odst. 2 kvalifikaãní smûrnice. Otázky (znûní první a poslední se mírnû li í v návaznosti na specifika obou pfiípadû) poloïil v následujícím znûní: 1)Jedná se o váïn nepolitick zloãin nebo o ãiny, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojen ch národû ve smyslu ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) smûrnice [...], pokud a. byl Ïadatel ãlenem organizace, která je zapsaná na seznamu osob, skupin a subjektû, jenï tvofií pfiílohu spoleãného postoje [2001/931], a která pouïívá teroristické metody, a Ïadatel aktivnû podporoval ozbrojen boj této organizace (vûc C-57/09)? b. byl cizí státní pfiíslu ník dlouhodobû zapojen jako bojovník a funkcionáfi doãasnû také jako ãlen fiídícího orgánu do organizace (PKK), která pfii sv ch ozbrojen ch útocích proti státu (Turecku) opakovanû pouïívala teroristické metody a je zapsaná na seznamu osob, skupin a subjektû, jenï tvofií pfiílohu spoleãného postoje [2001/931], a cizí státní pfiíslu ník tímto aktivnû a ve v znamné pozici podporoval ozbrojen boj této organizace (vûc C-101/09)? 2) Je v pfiípadû kladné odpovûdi na první otázku vylouãení pfiiznání postavení uprchlíka podle ãl. 12 odst. 2 písm. b) [nebo] c) smûrnice [...] podmínûno skuteãností, Ïe [dotyãná osoba] i nadále pfiedstavuje nebezpeãí? 3) Je v pfiípadû záporné odpovûdi na druhou otázku vylouãení pfiiznání postavení uprchlíka podle ãl. 12 odst. 2 písm. b) [nebo] c) smûrnice [...] podmínûno pfiezkumem pfiimûfienosti ve vztahu k projednávané vûci? 4) V pfiípadû kladné odpovûdi na tfietí otázku: a. Je nutno pfii pfiezkumu pfiimûfienosti zohlednit skuteãnost, Ïe [dotyãná osoba] po- Ïívá ochrany proti vyho tûní podle ãlánku 3 [EÚLP] nebo podle vnitrostátních ustanovení? b. Je vylouãení [pfiiznání postavení uprchlíka] nepfiimûfiené pouze ve v jimeãn ch pfiípadech vyznaãujících se zvlá tními vlastnostmi? 5) Je sluãitelné se smûrnicí [...], ve smyslu jejího ãlánku 3, Ïe a. Ïadatel má navzdory existenci dûvodu vylouãení [pfiiznání postavení uprchlíka] podle ãl. 12 odst. 2 smûrnice nárok na azyl na základû vnitrostátního ústavního práva [(vûc C-57/09)]? b. cizí státní pfiíslu ník má navzdory existenci dûvodu vylouãení [pfiiznání postavení uprchlíka] podle ãl. 12 odst. 2 smûrnice a navzdory odnûtí postavení uprchlíka podle jejího ãl. 14 odst. 3 [písm. a)] i nadále nárok na udûlení azylu podle vnitrostátního ústavního práva [(vûc C-101/09)]? Jak bylo uvedeno v e, cílem tohoto pfiíspûvku je identifikovat rozhodovací praxi ve vztahu k podmínkám a okolnostem, za nichï je moïné aplikovat vyluãující klauzuli na osoby podezfielé ze zapojení do ãinnosti teroristick ch organizací. Z toho dûvodu bude v dal ím textu zamûfiena pozornost pfiedev ím na odpovûì na první poloïenou otázku, v men í mífie pak na otázku 2 a (spolu úzce související) otázky 3 a 4. Pátá otázka je z dal ího rozboru vynechána. MoÏnost a podmínky aplikace vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m z terorismu Podstatou první poloïené pfiedbûïné otázky bylo urãení, v jakém rozsahu a za jak ch okolností je moïné na osobu pfiíslu ející k organizaci zapsané na seznamu uvedeném v pfiíloze spoleãného postoje Rady 2001/931,8 která pouïívá teroristické metody, uplatnit dûvod vylouãení dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) kvalifikaãní smûr- 8 Spoleãn postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnûní zvlá tních opatfiení k boji proti terorismu (2001/931/SZBP) byl na úrovni EU pfiijat jako opatfiení pro boj proti financování terorismu k provedení rezoluce Rady bezpeãnosti OSN ã z roku

4 1/2014 JURISPRUDENCE âlánky 24 nice. Konkrétnû tedy, zda úãast v takové organizaci (aè uï v podobû dlouhodobého aktivního zapojení do boje této organizace ãi pûsobením ve vysoké funkci v rámci takové organizace) pfiedstavuje váïn nepolitick zloãin nebo ãin, kter je v rozporu s cíli a zásadami OSN. Soudní dvûr konstatoval, Ïe v odpovûdi je tfieba se postupnû vypofiádat se dvûma otázkami: a. zda ãiny spáchané takovou organizací mohou spadat do kategorií váïn ch nepolitick ch zloãinû nebo ãinû, které jsou v rozporu s cíli a zásadami OSN, a b. v jakém rozsahu pfiedstavuje pfiíslu nost k takové organizaci dûvod pro pouïití ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) kvalifikaãní smûrnice. Ve vztahu k první otázce soudní dvûr uvedl, Ïe teroristické ãiny mohou b t kvalifikovány jak jako váïné nepolitické zloãiny ve smyslu písm. b),9 tak jako ãiny v rozporu s cíli a zásadami OSN ve smyslu písm. c).10 Podrobnûj í zdûvodnûní pro tyto závûry v ak v rozsudku absentuje. Mnohem zevrubnûji se naopak této otázce ve svém stanovisku ve vûci vûnoval generální advokát Paolo Mengozzi.11 Klíãov aspekt rozhodnutí pak pfiedstavuje odpovûì soudního dvora na druhou dílãí otázku, tedy vymezení podmínek, za nichï pfiíslu - nost k organizaci zapsané na seznamu teroristick ch organizací mûïe opodstatnit vylouãení osoby z podstavení uprchlíka na základû vyluãující klauzule dle písm. b) a c). Z hlediska v znamu zahrnutí organizace do takového seznamu pro moïnou kvalifikaci ãinû spáchan ch touto organizací jako ãinû, jeï spadají pod vyluãující klauzuli, soudní dvûr konstatoval, Ïe zapsání organizace na takov seznam umoïàuje prokázat teroristickou povahu skupiny, coï musí rozhodující orgán zohlednit, kdyï ovûfiuje, zda se tato skupina dopustila ãinû, na které se vztahuje vyluãující klauzule dle písm. b) nebo c). Stejnû tak konstatoval, Ïe ãiny spáchané touto organizací mohou souviset s kaïd m z dûvodû vylouãení ve smyslu písm. b) a c). ZdÛraznil v ak, Ïe i pfiesto se dûvody vylouãení dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) kvalifikaãní smûrnice nemohou nutnû a automaticky vztahovat na úãast osoby na ãinnostech teroristické skupiny ve smyslu rámcového rozhodnutí 2002/ Mezi sekundárními právními akty EU pfiijat mi v rámci boje proti terorismu (spoleãn postoj 2001/931 ãi rámcové rozhodnutí 2002/475) a kvalifikaãní smûrnicí totiï neexistuje pfiím vztah, a je proto vïdy nutné pfiípad od pfiípadu a se zohlednûním konkrétních skuteãností urãit, zda ãiny, kter ch se daná organizace dopustila, splàují podmínky vyluãující klauzule dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) nebo c) smûrnice.13 Kromû toho je dále vylouãení osoby z postavení uprchlíka vïdy podmínûno individuálním pfiezkumem konkrétních skuteãností, jenï umoïàuje posoudit, zda existují závaïné dûvody se domnívat, Ïe se tato osoba v rámci sv ch ãinností uvnitfi organizace dopustila váïného nepolitického zloãinu nebo je vinna ãiny, které jsou v rozporu s cíli a zásadami Organizace spojen ch národû.14 Je tedy nezbytné, aby dané osobû bylo moïné za uskuteãnûní ãinû, které lze kvalifikovat jako skutky ve smyslu ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) a kter ch se daná organizace dopustila v dobû, kdy byla osoba jejím ãlenem, pfiiãíst osobní odpovûdnost vzhledem k mífie dokazování poïadované ãl. 12 odst. 2 smûrnice. Pro posouzení této osobní odpovûdnosti pak Soudní dvûr vymezil objektivní a subjektivní kritéria, která musí vzít rozhodující orgán pfii úvahách o vylouãení osoby z postavení uprchlíka v potaz.15 Mezi objektivní kritéria patfií pfiedev ím: a. úloha, kterou daná osoba skuteãnû hrála pfii spáchání dotãen ch ãinû,16 a b. postavení osoby uvnitfi organizace.17 Mezi subjektivní kritéria spadá: a. míra znalostí, které osoba mûla nebo mohla mít o ãinnostech této organizace, b. pfiípadn nátlak, kterému byla osoba podrobena, nebo c. jiné faktory, které mohly ovlivnit její jednání.18 V návaznosti na v e uvedené úvahy pak Soudní dvûr EU dospûl k závûru, Ïe skuteãnost, Ïe osoba pfiíslu ela k organizaci zapsané na zmínûném seznamu a aktivnû podporovala ozbrojen boj této organizace (pfiípad B, vûc C-57/09) automaticky nepfiedstavuje závaïn Pfiílohu spoleãného postoje tvofií dle jeho ãl. 1 seznam osob, skupin a subjektû, které jsou zapojeny do teroristick ch ãinû a na nûï se tedy spoleãn postoj vztahuje. BlíÏe k sankãnímu mechanismu EU v rámci boje proti terorismu a vytváfiení obsahu tûchto seznamû viz napfi. Trávníãková, Z. Opatfiení proti financování terorismu: ladûní pravidel pro vytváfiení evropsk ch sankãních seznamû, Souãasná Evropa 2/2010, s , ãi Bílková, V. Protiteroristické finanãní sankce Evropské unie: pfiípady Kadi, Yusuf, AlBarakaat a PMOI, Právní rozhledy 21/2009, s Viz bod 81 rozsudku. 10 Viz body 82 aï 84 rozsudku. 11 Viz body 50 aï 71 Stanoviska generálního advokáta Paola Mengozziho pfiedneseného dne 1. ãervna Spojené vûci C-57/09 a C-101/09, Spolková republika Nûmecko proti B (C-57/09) a D (C-101/09). Dostupné na: 12 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. ãervna 2002 o boji proti terorismu (2002/475/SVV). Dostupné na 13 Viz body 88 aï 91 rozsudku. 14 Viz bod 94 rozsudku. 15 Viz body 96 a 97 rozsudku. 16 Dle stanoviska generálního advokáta sem spadá posouzení, zda daná osoba podnûcovala ke spáchání ãinu, pfiímo se na jeho spáchání úãastnila, jeho spáchání uznala ãi podporovala apod. (viz bod 78 stanoviska). 17 Dle stanoviska generálního advokáta je tfieba posoudit míru úãasti dané osoby na rozhodovacích procesech organizace, jejím fiízení nebo zastoupení, nabírání nov ch ãlenû, získávání finanãních prostfiedkû apod. (viz bod 78 stanoviska). 18 Mezi tyto jiné faktory zafiadil generální advokát napfi. mentální postiïení ãi pfiíslu nost osoby k nûjaké men inû (viz bod 78 stanoviska).

5 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 dûvod se domnívat, Ïe se osoba dopustila spáchání ãinû ve smyslu ãl. 12 odst. 2 písm. b) nebo c). Ve vztahu k druhé situaci (pfiípad D, vûc C-101/09) pak konstatoval, Ïe pokud osoba zastávala v znamnou pozici v organizaci pouïívající teroristické metody, je moïné pfiedpokládat, Ïe tato osoba má osobní odpovûdnost za ãiny, kter ch se dopustila tato organizace v rozhodném období. I v takovém pfiípadû je v ak pfied pfiijetím rozhodnutí o vylouãení této osoby z postavení uprchlíka nezbytné pfiezkoumat v echny relevantní okolnosti, a tento závûr tedy nelze uãinit automaticky.19 Zohlednûní trvání nebezpeãí Ve vztahu k otázce, zda je vylouãení osoby z podstavení uprchlíka podmínûno skuteãností, Ïe osoba i nadále pfiedstavuje nebezpeãí pro stát, v nûmï je pfiíslu ná Ïádost o azyl posuzována, odpovûdûl Soudní dvûr EU negativnû. Své rozhodnutí opfiel jednak o systematiku smûrnice, v souladu s níï se zohlednûní nebezpeãí, které uprchlík pfiípadnû pfiedstavuje pro hostitelsk stát, promítá do jin ch ustanovení, neï je úprava vyluãujících klauzulí v ãl. 12,20 a dále rovnûï o teleologick v klad existence vyluãující klauzule dle ãl. 1 F Îenevské úmluvy. Jejím cílem bylo vylouãit z postavení uprchlíka osoby nehodné této ochrany a zároveà zamezit tomu, aby se pomocí postavení uprchlíka vyhnuly trestní odpovûdnosti. Zohlednûní skuteãnosti, zda osoba nadále pfiedstavuje nebezpeãí, s tûmito cíli nekoresponduje, a proto jí nemá b t aplikace vyluãující klauzule podmínûna.21 Zahrnutí testu proporcionality Stejnû tak Soudní dvûr odmítl v odpovûdi na tfietí pfiedbûïnou otázku podmínit vylouãení z postavení uprchlíka dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) nebo c) smûrnice povinností zahrnout do rozhodování pfiezkum pfiimûfienosti. Tento závûr odûvodnil s poukazem na skuteãnost, Ïe samotné dûvody vylouãení z postavení uprchlíka dle ãl. 12 odst. 2 souvisí se závaïností spáchan ch ãinû. To odpovídá jiï zmínûnému teleologickému v kladu ãl. 1 F Îenevské úmluvy, podle nûhoï osoby mající na svûdomí ãiny takového stupnû závaïnosti nejsou hodny ochrany pfiiznáním statusu uprchlíka. Pokud pfiitom rozhodující orgán dospûje k závûru, Ïe se ãl. 12 odst. 2 aplikuje, nemûïe b t dle Soudního dvora nucen k provedení testu pfiimûfienosti, jenï by zahrnoval nové posouzení úrovnû závaïnosti spáchan ch ãinû.22 Následná rozhodovací ãinnost ãlensk ch státû EU V následující ãásti se zamûfiíme na zhodnocení dopadû, jeï rozhodnutí Soudního dvora EU ve vûci B a D pfiineslo pro dal í rozhodovací praxi ãlensk ch státû EU v oblasti uplatnûní vyluãující klauzule na osoby podezfielé ze zapojení do teroristické organizace. Prostfiednictvím anal zy relevantních rozhodnutí soudû vybran ch ãlensk ch státû v období po vydání zmínûného rozhodnutí soudního dvora mûïeme vysledovat, zda a jak m zpûsobem jsou obecná kritéria vymezená soudním dvorem aplikována orgány ãlensk ch státû v konkrétních pfiípadech. Pfii v bûru rozhodnutí, na nichï je vliv rozhodnutí Soudního dvora EU demonstrován, je vycházeno z databáze European Database of Asylum Law (EDAL).23 Za relevantní jsou pfiitom pokládány pfiípady, jeï se t kají specificky aplikace vyluãující klauzule na osoby podezfielé z terorismu v období po vydání rozhodnutí SDEU. V období po 9. listopadu 2010 (tedy po dni vydání rozhodnutí soudního dvora) je moïné nalézt celkem devût pfiípadû t kajících se uplatnûní vyluãující klauzule definice uprchlíka, v nichï pfiíslu ná rozhodnutí obsahují explicitní odkaz na rozhodnutí ve vûci B a D.24 âtyfii z tûchto pfiípadû se pfiitom t kají pfiímo podezfiení z terorismu a jsou proto zahrnuty do následující anal zy. Kromû toho lze ve sledovaném období identifikovat dva dal í pfiípady, jeï se t kají aplikace vyluãující klauzule na osobu podezfielou z terorismu, av ak pfiím odkaz na rozhodnutí soudního dvora neobsahují. V souhrnu lze tedy vycházet ze esti pfiípadû z celkem pûti ãlensk ch státû EU (Belgie, Irsko, Nûmecko, Velká Británie a panûlsko) Viz body 98 a 99 rozsudku. 20 Konkrétnû se jedná o ãl. 14 odst. 4 písm. a) a ãl. 21 odst. 2 kvalifikaãní smûrnice. 21 Soudní dvûr tak rozhodl v souladu se stanovisky generálního advokáta, Komise i v ech ãlensk ch státû, které v rámci fiízení pfiedloïily svá vyjádfiení (kromû Nûmecka téï Francie, Nizozemí, Velká Británie a védsko). BlíÏe viz body 101 aï 104 rozsudku. 22 BlíÏe viz body 107 aï 110 rozsudku. Soudní dvûr v ak v této souvislosti zdûraznil, Ïe odmítnutí testu proporcionality pfii rozhodování o pouïití vyluãující klauzule dle ãl. 12 odst. 2 smûrnice nemá vliv na posouzení otázky, zda je vyho tûní této osoby do zemû pûvodu v souladu se zásadou non-refoulement. 23 Databáze EDAL obsahuje informace o v znamn ch pfiípadech a rozhodnutích t kajících se oblasti azylu a uprchlictví ze 17 ãlensk ch státû EU, vãetnû pûvodních textû rozhodnutí a jejich shrnutí v anglickém jazyce. UmoÏÀuje tak orientaci v aktuálních trendech rozhodovací praxe v oblasti mezinárodní ochrany ve vût inû ãlensk ch zemí EU. Databáze je dostupná na 24 Jedním z nich je také rozsudek ãeského Nejvy ího správního soudu sp. zn. 6 Azs 40/ ze dne 23. bfiezna 2011 t kající se aplikace vyluãující klauzule pro podezfiení ze spáchání ãinû v rozporu s cíli a zásadami OSN vûãi Ïadateli z Kuby. Tento pfiípad se v ak specificky net ká podezfiení pro ãiny související s terorismem, proto je z dal í anal zy vynechán. 25 Obecnû je tfieba zmínit, Ïe k aplikaci vyluãující klauzule dochází z celkového poãtu fie en ch Ïádostí o azyl v pomûrnû málo pfiípadech, pfiiãemï v fiadû ãlensk ch státû EU (napfi. Bulharsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Slovensko ãi Slovinsko) není moïné v rozhodném období po vydání rozhodnutí ve vûci B a D 25

6 1/2014 JURISPRUDENCE âlánky 26 Rozhodnutí v slovnû odkazující na rozhodnutí ve vûci B a D Nejvût í dopad rozhodnutí Soudního dvora EU na dal í rozhodovací praxi lze identifikovat v Nûmecku, které rovnûï iniciovalo fiízení o pfiedbûïn ch otázkách ve vûci B a D. Jak vypl vá z v zkumu Maìarského helsinského v boru, v Nûmecku byla pfied vydáním rozhodnutí soudního dvora ve vûci B a D pomûrnû roz ífiená rozhodovací praxe automatického aplikování vyluãující klauzule na základû jakéhokoli ãlenství ãi zapojení do struktur a aktivit organizace, jeï je na sankãních seznamech kvalifikována jako teroristická. Kupfiíkladu pouh fakt, Ïe se urãitá osoba ocitla na seznamu vytváfieném Sankãním v borem Rady bezpeãnosti OSN (UN Security Council Sanction Committee) byl shledán za dostateãn dûvod pro závûr, Ïe je daná osoba vinna ãiny v rozporu s cíli a zásadami OSN ve smyslu ãl. 1 F c).26 V období po vynesení rozsudku Soudního dvora EU lze v Nûmecku kromû pfiípadû B ad identifikovat dva dal í pfiípady vylouãení tureck ch ÏadatelÛ o azyl z dûvodu jejich údajného zapojení do ãinnosti teroristické skupiny (Kurdské strany pracujících, PKK). V prvním pfiípadû27 byla vûãi Ïadateli aplikována vyluãující klauzule z dûvodu spáchání váïného nepolitického zloãinu, neboè po nûkolik let podporoval ozbrojen boj PKK. Správní soud v Göttingenu, jenï své rozhodnutí vydal pouh ch 10 dní po vynesení rozsudku SDEU ve vûci B a D, jiï uplatnil jeho závûry a shledal, Ïe správní orgán neprovedl individuální posouzení osobní spoluzodpovûdnosti Ïadatele za tyto ãiny, pfiiãemï pouhá skuteãnost, Ïe Ïadatel podporoval boj PKK, kterou EU pokládá za teroristickou organizaci, nezakládá váïné dûvody se domnívat, Ïe je tato odpovûdnost dána. Ve druhém pfiípadû28 se jednalo o Ïadatele, jenï pûsobil 11 let pro PKK v severním Iráku jako tlumoãník a agitátor. Dle svého prohlá ení se v ak nikdy nezapojil do ozbrojen ch aktivit organizace, ani nezastával pozici v jejím vedení. Správní orgán v ak jeho prohlá ení nepokládal za vûrohodné a aplikaci vyluãující klauzule dle ãl. 1 F b) a c) odûvodnil skuteãností, Ïe PKK vrozhodném období provádûla teroristické útoky a Ïadatel v organizaci nepûsobil pouze jako fiadov ãlen. Správní soud s odvoláním na rozhodnutí Soudního dvora EU konstatoval, Ïe závûry správního orgánu jsou chybné, neboè aplikaci vyluãující klauzule je tfieba vïdy zaloïit na individuálním posouzení zapojení Ïadatele do spáchání ãinû, jeï jsou dûvodem vylouãení. Musí se pfiitom jednat o odpovûdnost ve smyslu trestního práva, ov em s tím rozdílem, Ïe dûkazní standard je u aplikace vyluãující klauzule niï í. Pfii aplikaci kritérií vypl vajících z rozhodnutí ve vûci B a D pfiitom soud konstatoval neexistenci dûvodû pro vylouãení Ïadatele, neboè on sám se na provedení teroristick ch ãinû PKK pfiímo nepodílel, ani k nim nepfiispíval zpûsobem vyïadovan m pro zaloïení trestní odpovûdnosti. PoÏadavky na urãení osobní odpovûdnosti Ïadatele za ãiny spáchané v rozhodném období teroristickou organizací, jeï vymezil Soudní dvûr EU, uplatnil rovnûï irsk vrchní soud v pfiípadu A. B. v. Refugee Appeals Tribunal.29 Pfiípad se t kal Ïadatele afghánské národnosti, jenï byl regionálním velitelem bojové frakce Tálibánu a ãlenem organizace Hezb-i-Islami, figurujících na sankãních seznamech teroristick ch organizací. Správní orgán sice v daném pfiípadû neshledal existenci opodstatnûné obavy Ïadatele zpronásledování ve smyslu inkluzivní klauzule definice uprchlíka, zároveà v ak konstatoval, Ïe i pokud by tato ãást definice naplnûna byla, Ïadatel by byl vylouãen z dûvodû dle ãl. 1 F Îenevské úmluvy. DÛvodem pro vylouãení mûlo b t jeho pûsobení na relativnû vysoké pozici v obou tûchto organizacích, které jiï samo o sobû zakládá váïné dûvody se domnívat, Ïe se úãastnil páchání ãinû vymezen ch v ãl. 12 odst. 2. Vrchní soud tuto interpretaci odmítl a s odvoláním na rozhodnutí ve vûci B a D konstatoval, Ïe je tfieba dát za pravdu Ïadateli, podle nûhoï prvostupàov orgán neprovedl poïadované individuální zhodnocení jeho skuteãné odpovûdnosti za tyto ãiny. V odûvodnûní rozhodnutí soudu je nicménû patrná jistá zdrïenlivost vûãi poïadavkûm, které Soudní dvûr EU vymezil. Podle irského vrchního soudu je v obdobn ch pfiípadech velmi obtíïné dostat se k informacím o skuteãné a konkrétní mífie a okolnostech participace dané osoby na teroristick ch ãinech spáchan ch organizací, v níï pûsobí. Soud konstatoval, Ïe není zfiejmé, jak lze v podobn ch pfiípadech naplnit poïadavek Soudního dvora EU na provedení individuálního zhodnocení okolností Ïadatele a stanovení jeho osobní odpovûdnosti,30 a uvedl, Ïe lze sympatizovat identifikovat Ïádn relevantní pfiípad, z nûhoï by bylo moïno pfii hodnocení dopadu rozhodnutí SDEU vycházet. K tûmto závûrûm dospûl v rozsáhlém v zkumu provedeném ve 22 ãlensk ch státech EU Maìarsk helsinsk v bor. BlíÏe viz Guylai, G. The Luxemburg Court: Conductor for a Disharmonious Orchestra? Mapping the national impact of the four initial asylum-related judgments of the EU Court of Justice. Hungarian Helsinki Committee, 2012, s BlíÏe viz Guylai, op. cit, s Oberverwaltungsgericht Göttingen, 1 B 280/10, 19. listopadu Oberverwaltungsgericht Sachsen, A 3 A 292/10, 12. prosince High Court (Hogan J./Cooke J.), A. B. v. Refugee Appeals Tribunal (2011), IEHC 198, 5. kvûtna 2011 (Irsko). 30 In the context of an asylum application such as the present one, it is not immediately clear how this is readily to be done. (bod 52 rozsudku)

7 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 s tvrzením prvostupàového orgánu, podle nûhoï kaïd Ïadatel v dané situaci bude své osobní zapojení do jak chkoli operací, jejichï cílem bylo zabíjení civilistû, zapírat. Uzavfiel v ak, Ïe aè uï je prokázání osobní odpovûdnosti Ïadatele za tyto ãiny jakkoli obtíïné, je nutno naplnit poïadavky plynoucí z rozsudku soudního dvora ve vûci B a D. Závûr, Ïe samotné ãlenství v teroristické organizaci není dostateãn m základem pro aplikaci vyluãující klauzule, uplatnila ve svém rozhodování rovnûï belgická Rada pro soudní spory v oblasti cizineckého práva ve vûci Ïadatele z Maroka, jenï byl vylouãen z postavení uprchlíka z dûvodu dle ãl. 1 F c).31 K vylouãení do lo, neboè Ïadatel byl odsouzen k 6 letûm odnûtí svobody za ãlenství ve vedení a úãast na aktivitách teroristické organizace Groupe islamique des combattants marocains (GICM) napojené na al-káidu. Odvolací orgán konstatoval, Ïe z odsuzujícího rozsudku a spisu k nûmu nebylo moïné zjistit bliï í fakta svûdãící o osobní odpovûdnosti Ïadatele za spáchání aktû naplàujících obsah vyluãující klauzule dle 1 F c), a je proto tfieba dal ího vy etfiování. Samotné usvûdãení z ãlenství v organizaci kvalifikoval s odvoláním na rozsudek Soudního dvora EU ve vûci B a D jako nedostaãující pro aplikaci vyluãující klauzule a konstatoval, Ïe trestnost takového ãlenství dle belgického trestního práva je tfieba v této souvislosti pokládat za irelevantní. Rozhodnutí bez explicitního odkazu na rozhodnutí ve vûci B a D panûlsk vrchní soud fie il v roce 2011 otázku vylouãení Ïadatele z Kolumbie, jenï byl v minulosti zapojen do ãinnosti polovojenské skupiny Bloque Libertadores del Sur, jeï je souãástí organizace Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) zapsané na seznamu teroristick ch skupin EU (Spoleãn postoj Rady 2009/468/SZBP).32 Îadatel brojil proti rozhodnutí o svém vylouãení z postavení uprchlíka dle ãl. 1 F písm. a) a b) s poukazem na nedostatek individuálního zhodnocení okolností a dûkazû o jeho osobní odpovûdnosti za ãiny spadající pod uvedené vyluãující klauzule. Vrchní soud v ak jeho Ïalobu zamítl, kdyï konstatoval, Ïe k vylouãení z postavení uprchlíka postaãují omezené dûkazy potvrzující úãast osoby na spáchání tûchto ãinû. V této souvislosti proto nehraje roli prohlá ení kolumbijsk ch orgánû o tom, Ïe osoba není za ãiny trestnû odpovûdná, neboè pro konstatování vylouãení není vyïadována existence pravomocného rozsudku o spáchání pfiíslu n ch ãinû. V souladu se znûním ãl. 1 F postaãuje dûkazní standard odpovídající existenci váïn ch dûvodû se domnívat, jeï v daném pfiípadû kromû v povûdi Ïadatele vypl valy rovnûï ze zprávy kolumbijského vrchního státního zástupce svûdãící o jeho úãasti v nûkolika masakrech a útocích spáchan ch skupinou.33 Posledním pfiípadem, jenï se ve sledovaném období vûnoval aplikaci vyluãující klauzule na osoby podezfielé ze zapojení do teroristické organizace, je pfiípad DD fie en ve Velké Británii.34 T kal se Ïadatele z Afghánistánu, jenï byl zapojen do organizací Jamiat-e-Islami, Tálibán a Hizb-e-Islami a následkem toho vylouãen z postavení uprchlíka s odvoláním na dûvod dle ãl. 1 F c). Odvolací soud v rozhodnutí konstatoval, Ïe pfii zvaïování aplikace vyluãující klauzule není nutné identifikovat urãit konkrétní zloãin ãi teroristick ãin, kterého se Ïadatel dopustil, n brï postaãuje, pokud je zji tûno, Ïe se Ïadatel úãastnil provádûní akcí toho typu, jako jsou útoky vûãi vládním silám ãi mírov m jednotkám OSN. U obou tûchto ãinû pfiitom soud shledal, Ïe mohou pfiedstavovat teroristick ãin, resp. ãin v rozporu s cíli a zásadami OSN (ani u jednoho z nich to v ak není automatické). V kaïdém pfiípadû v ak soud konstatoval nezbytnost posuzovat pfii aplikaci vyluãující klauzule míru osobní úãasti Ïadatele na jejich spáchání. Zhodnocení vlivu rozhodnutí Soudního dvora EU a existence sjednoceného v kladu Jak je z v e uvedené anal zy patrné, v nûkolika pfiípadech byla s odvoláním na v klad Soudního dvora EU upravena dosavadní praxe správních orgánû (a v pfiípadû Nûmecka také soudû) ohlednû otázky, zda pouhé ãlenství v organizaci figurující na seznamech teroristick ch skupin mûïe b t dûvodem pro vylouãení osoby z postavení uprchlíka. Tyto orgány svá dosavadní rozhodnutí o uplatnûní vyluãující klauzule zakládaly na domnûnce naplnûní dûvodu vylouãení vlivem ãlenství osoby v takové organizaci, aniï by vûnovaly pozornost posouzení individuálního zapojení Ïadatele do ãinû, jeï naplàují znûní vyluãujících klauzulí.35 S odvo- 31 Conseil du Contentieux des Etranger, Nr , 13. ledna 2011 (Belgie). 32 Audiencio Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 8a, 680/2009, 17. ledna 2011 ( panûlsko). 33 V pfiípadû Ïadatele existovala obvinûní prokurátora o jeho úãasti v nûkolika masakrech a útocích spáchan ch skupinou, jejímï byl ãlenem, v roce S ohledem na jeho následnou demobilizaci v ak na Ïadatele dopadlo ustanovení kolumbijského trestního zákona, jenï jeho trestní odpovûdnost vyluãuje. 34 Court of Appeal, Secretary of State for the Home Department vdd(2010) EWCA Civ 1407, 10. prosince 2010 (Velká Británie). 35 V pfiípadû rozhodnutí Velké Británie ve vûci DD soud explicitnû neodkázal na rozhodnutí SDEU, ale na vlastní dfiívûj í 27

8 1/2014 JURISPRUDENCE âlánky láním na v klad Soudního dvora EU v ak byla tato interpretace soudy dan ch ãlensk ch státû odmítnuta a pro vylouãení osoby z postavení uprchlíka byl ve v ech pfiípadech uplatnûn test zaveden rozsudkem ve vûci B a D. ZároveÀ lze konstatovat, Ïe aè uï byl v rozhodnutích pouïit v slovn odkaz na rozhodnutí ve vûci B a D ãi nikoli,36 ve v ech relevantních pfiípadech aplikace vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m ze zapojení do aktivit teroristické organizace byl po vydání tohoto rozhodnutí napfiíã ãlensk mi státy EU uplatnûn tent Ï v klad a poïadovan standard posouzení, jeï musí rozhodující orgán provést pfied vylouãením takové osoby z postavení uprchlíka. Pro úplnost je tfieba dodat, Ïe Ïádn z analyzovan ch pfiípadû nezahrnoval otázku provedení testu pfiimûfienosti ãi posouzení toho, zda osoba nadále pfiedstavuje pro hostitelsk stát nebezpeãí. V tomto aspektu tedy nelze následnou praxi ãlensk ch státû v uplatnûní rozhodnutí SDEU hodnotit. Je v ak zfiejmé, Ïe v znamn dopad mûly odpovûdi na tyto pfiedbûïné otázky opût zejména v Nûmecku, v jehoï dfiívûj í rozhodovací praxi se uplatàovaly závûry o tom, Ïe hledisko, zda daná osoba nadále pfiedstavuje bezpeãnostní hrozbu, je pfii aplikaci vyluãující klauzule tfieba brát v potaz.37 Závûr Soudní dvûr EU ve svém rozhodnutí ve vûci BaDvyjasnil nûkteré z klíãov ch otázek, které se t kají pouïití vyluãující klauzule definice uprchlíka. ZdÛraznil dûleïitost v kladu azylového acquis EU v souladu s pfiíslu n mi ustanoveními Îenevské úmluvy a v rámci tohoto pfiístupu omezil podmínky, za nichï je moïné aplikovat vyluãující klauzuli dle ãl. 12 odst. 2 písm. b) a c) na osoby podezfielé ze zapojení do ãinnosti teroristické organizace. Potvrdil pfiitom záruky a práva ÏadatelÛ o azyl, jako je právo na individuální posouzení okolností pfiípadu a povinnost urãit individuální odpovûdnost Ïadatele za ãiny tvofiící obsah vyluãující klauzule.38 ZároveÀ odmítl do posouzení aplikace vyluãující klauzule zahrnout otázku, zda osoba nadále pfiedstavuje bezpeãnostní riziko pro hostitelskou zemi, a rovnûï provedení testu proporcionality, pfiiãemï se opût odvolal pfiedev ím na v chozí úpravu v ãl. 1 F Îenevské úmluvy, její teleologick v klad a kontext plynoucí z pfiípravn ch prací na jejím textu. Vzhledem ke specifickému zamûfiení poloïen ch pfiedbûïn ch otázek zûstávají i nadále nûkterá témata spojená s aplikací vyluãující klauzule ve smyslu ãl. 1 F Îenevské úmluvy otevfiená.39 Stejnû tak zûstává také prostor pro odli né vyhodnocení urãit ch konkrétních situací jednotliv mi státy v rámci mantinelû, jeï soudní dvûr nastavil. V zásadû v ak lze konstatovat, Ïe v otázce aplikace vyluãující klauzule vûãi osobám podezfiel m ze zapojení do teroristické organizace zajistilo rozhodnutí Soudního dvora EU ve vûci B a D v rámci ãlensk ch státû EU prosazení jednotného v kladu, podle nûhoï pro aplikaci vyluãující klauzule není postaãující pouh fakt ãlenství dané osoby v teroristické organizaci, ale je vïdy nutné provést individuální posouzení její konkrétní míry participace na ãinech, které jsou dûvodem vylouãení z postavení uprchlíka. Tím do lo k posílení garance práv ÏadatelÛ o azyl a potvrzení restriktivního v kladu ãl. 1 F Îenevské úmluvy v souladu s jeho zam len m úãelem. rozhodnutí ve vûci JS v Secretary of State for the Home Department (2010) UKSC 15 ze dne 17. bfiezna 2010, které závûr, Ïe pouhé ãlenství v teroristické organizaci není postaãující a je nezbytné posouzení individuální úãasti na skutcích zakládajících aplikaci vyluãujících klauzulí, uãinilo jiï dfiíve. 36 V pfiípadû panûlska nebyl odkaz na rozhodnutí soudního dvora uveden patrnû z dûvodu, Ïe jím poïadovan standard byl v napadeném rozhodnutí správního orgánu naplnûn. V pfiípadû Velké Británie pak byl vyuïit odkaz na dfiívûj í judikaturu britského soudu, jenï dospûl k obdobn m závûrûm jako následnû Soudní dvûr EU ve vûci B a D. 37 Viz napfi. rozhodnutí vrchních správních soudû v Niedersachsen (11 LA 367/05 ze dne 2. kvûtna 2007) a Nordrhein-Westfalen (8 A 4728/05.A ze dne 27. bfiezna 2007). 38 BlíÏe ke zhodnocení v znamu rozsudku viz napfi. Guild Garlick, op. cit, s Napfiíklad se jedná o otázku aplikace tzv. inclusion before exclusion postupu pfii posuzování Ïádostí o azyl. BlíÏe viz napfi. Kosafi, D. Inclusion before Exclusion or Vice Versa: What the Qualification Directive and the Court of Justice Do (Not) Say. International Journal of Refugee Law, vol. 25, no. 1, s PRÒVODCE REKODIFIKACÍ Řešíte problémy v souvislosti s rekodifikací soukromého práva? Nový časopis, který se zaměřuje na praktická řešení problémů souvisejících s rekodifikací soukromého práva. Objednávejte na 28

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ

DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ DETERMINANTY KAPITÁLOVÉ STRUKTURY âesk CH PODNIKÒ Pavlína Prá ilová Úvod V roce 1958 publikovali Miller a Modigliani zcela zásadní práci pro v voj teorie kapitálové struktury. Za urãit ch pfiedpokladû,

Více

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními bloky pro hospodáfisk rozvoj nov ch státû EU Byl jsem potû en a poctûn, kdyï jsem byl poïádán, abych napsal úvodník pro ãasopis Ochrana pfiírody.

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Ve dva bohy vûfiiti nebude. Konstruování katarského dualismu v inkviziãních registrech

Ve dva bohy vûfiiti nebude. Konstruování katarského dualismu v inkviziãních registrech 28 Bfietislav Horyna ZUSAMMENFASSUNG Kulturwissenschaft: ein weiteres Dilemma für die Religionswissenschaft In diesem Aufsatz wird die Frage nachgegangen, welche Konsequenzen sich aus der Identifizierung

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

Ornitologická laboratofi PfiF UP, tfi. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc; e-mail: vavrik@prfnw.upol.cz

Ornitologická laboratofi PfiF UP, tfi. Svobody 26, CZ-771 46 Olomouc; e-mail: vavrik@prfnw.upol.cz SYLVIA 37 /2001 K problematice urãování a subspecifické pfiíslu nosti rackû skupiny Larus argentatus vyskytujících se v âeské republice Subspecific status and identification of the gulls of the argentatus

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více