Laserové depoziční metody - obecná charakteristika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laserové depoziční metody - obecná charakteristika"

Transkript

1 Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové odprašování zdrojového materiálu z tzv. targetu (terče), upraveného do zhutnělé formy (lisovaná či zmražená tableta) vhodné pro depozici. Laserové záření interaguje s materiálem terče; energie záření je absorbována molekulami materiálu a přeměňuje se v tepelnou energii. Aby došlo k přechodu látky do plynné fáze (plazmatu), musí dojít k překonání tzv. ablačního prahu - tj. dopadající laserové záření musí mít dostatečnou hustotu energie. Překonání ablačního prahu ale závisí i na druhu materiálu (jeho tepelné vodivosti, odrazivosti povrchu) morfologii a také na charakteristikách laserového záření (vlnové délce, špičkovém výkonu, opakovací frekvenci pulsů apod.) 1

2 Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Působení laserového svazku je přesně omezené v čase a lokalizované v prostoru (viz dále) Jelikož špičkový výkon laseru může dosáhnout hodnot řádu 10 8 W, jsou podmínky přípravy z hlediska termodynamiky silně nerovnovážné a lze připravit vrstvy z metastabilních materiálů, nanostruktury, vysoce porézní vrstvy apod. Tloušťku připravovaných vrstev lze relativně snadno řídit nastavením hustoty energie laserového záření a počtu pulsů. Je možné reprodukovatelně připravit vrstvy o tloušťkách desítek nm. "Sendvičové" struktury lze připravit in situ v jediném technologickém kroku výměnou targetů uvnitř aparatury. Vrstvy připravované technikou PLD (viz dále) neobsahují rozpouštědla vůbec, vrstvy připravované technikou MAPLE mohou mít stopy rozpouštědel. 2

3 Laserové depoziční metody - zdroje záření Teoreticky lze aplikovat jakýkoli dostatečně výkonný laser v pulsním režimu jehož pracovní vlnová délka je účinně absorbována materiálem targetu. V praxi se v oblasti vlnových délek od UV po IR běžně využívají dvě třídy laserů: a) plynové - excimerové lasery pro UV oblast nm b) pevnolátkové lasery na bázi krystalu yttrium-aluminium granátu - nejčastěji Nd:YAG se základní vlnovou délkou 1064 nm, Er:YAG 2937 nm, případně Ho:YAG nebo Yb:YAG. Vlnové délky některých excimerů Vlnové délky harmonických frekvencí Nd:YAG 3

4 Členění laserových depozičních metod - geometrie uspořádání a) sériová depozice - v daný moment se naprašuje pouze určitá část substrátu - "laserové psaní"- příkladem je metoda MAPLE - DW b) paralelní depozice - materiál se nanáší na všechna místa substrátu zároveň -příkladem jsou metody PLD i MAPLE v klasické instrumentaci Sériová depozice slouží k vytváření horizontálních motivů na substrátu - odpadá nutnost používat masky nebo stínítka. Paralelní depozice z různých substrátů je výhodná např. pro tvorbu sendvičových multivrstev. 4

5 Členění laserových depozičních metod - složení targetu Metoda PLD (Pulsed Laser Deposition) provádí depozici z homogenního nechlazeného targetu, který je buďto jednosložkový nebo se předpokládá, že všechny složky absorbují dopadající laserové záření v podobné míře. Target v místě dopadu laserového svazku podléhá pyrolytickým, příp. fotolytickým procesům a jeho materiál přechází do plynné fáze. Proto je metoda určena pro nanášení anorganických vrstev. Metody MAPLE (Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation) a MAPLE-DW (Direct Write) deponují ze směsného targetu chlazeného nejčastěji na teplotu kapalného dusíku. Taget obsahuje minimálně dvě složky: a) nízkomolekulární matrici, která silně absorbuje na použité vlnové délce; b) deponovanou látku, která má mnohem větší molekulovou hmotnost než matrice a jejíž molekuly absorbují ve srovnání s matricí jen velmi málo. Molekuly deponované látky se proto přenášejí na substrát "šetrným" způsobem. Metodou se nanášejí vrstvy organických nepolymerních látek, polymerů, biomateriálů (enzymů) a dokonce i životaschopné buňky. 5

6 Metoda PLD Její počátky se datují do období praktického využití prvních laserů v 60. letech. Původně hlavně pro depozici tenkých vrstev anorganických materiálů (převážně oxidy kovů). S pokrokem laserů (vysoký výkon, vlnové délky v oblasti UV, nano- nebo pikosekundové pulsy) a rozvojem metodiky (kromě depozice ve vakuu i např. depozice v kapalině) zažívá metoda svou renesanci a využívá se např. pro přípravu nanočástic kovů a kovových oxidů. Princip metody: Interakce pulsu laserového záření s pevnou látkou v podobě terče - targetu. V místě interakce se hmota silně zahřeje a při překročení tzv. ablačního prahu (ten je daný především hustotou energie záření) dojde k její sublimaci příp. vymrštění částic z hloubky řádově jednotek μm - tvoří se ablační oblak. Takto uvolněný materiál je zachytáván a kondenzuje na substrátu, umístěném rovnoběžně naproti targetu. 6

7 Průběh depozice metodou PLD Terč (target) je homogenní, často jednosložkový, připravený lisováním (případně následným slinováním) prášku zdrojového materiálu. Může to být i kovový blok. Dopadající paprsek svírá s povrchem targetu úhel 45 - tím se potlačí interakce záření s ablačním oblakem. Pracovní atmosféra je tvořená nejč. inertním plynem (N 2, Ar). Někdy se používá se také reaktivní PLD - atmosféra je tvořená kyslíkem a při depozici z kovového targetu s kyslíkem reagují atomy kovu - nanáší se příslušný oxid. Hustota energie laserového záření - desetiny nebo jednotky J.cm -2. Proces probíhá při laboratorní teplotě a zbytkovém tlaku cca 1 Pa. Vzdálenost target substrát je mm. 7

8 PLD - oblak ablačních produktů Ablační oblak obsahuje neutrální atomy, elektrony, ionty, ionizované i neionizované molekuly, i makroskopické shluky hmoty - clustery. Tvar ablačního oblaku pro fokusovaný (vlevo) a nefokusovaný paprsek. Tvar oblaku závisí především na hustotě energie laserového záření, šířce stopy laseru, velikosti pracovního tlaku v depoziční komoře a kompaktnosti targetu. Oblak je zpravidla nehomogenní a jeho fyzikální parametry jsou silně proměnné v čase. Kinetická energie neutrálních atomů je cca 10 ev, kinetická energie iontů i přes 1 kev. 8

9 Aparatura pro PLD část 4 držák terčů máfixnívnější tubus, ve kterém je uložena rotující hřídel; její pohyb se převádí na rotační pohyb targetů uložených v místě dopadu laserového svazku revolverový mechanismus umožňuje in situ vyměňovat tři targety a deponovat sendvičovou strukturu 1 - Penningova měrka 2 - Piraniho měrka 3 - vyhřívaný držák substrátu 4 - držák terčů (dva rotační mechanismy) 5 - vstupní křemenné okénko 6 - vakuový stojan (rotační a difúzní vývěva) 7 - jehlový ventil pro regulaci průtoku 8 - mechanismus rotace terče 9 - hermetický vstup přívodů vytápění a měření teploty 10 - zdroj topení a zařízení pro měření teploty 11 - křemenná čočka 12 - křemenný hranol 13 - excimerový laser 14 - systém filtrů. 9

10 PLD v kapalině Nová - poslední desetiletí - varianta techniky PLD - primárně se používá pro produkci nanočástic ušlechtilých kovů (Au, Ag, Pt, Pd, W, Cu, ale i mosazi a bronzu). Target je ponořený do kapaliny, po dopadu laserového pulsu se nataví, dojde k vymrštění částic a par do kapalného prostředí; tam se částice velice rychle ochladí a proto nevytvoří větší struktury. Získá se suspenze nebo kolidní roztok produktů v kapalině. Používané kapaliny: voda, těžká voda, aceton, alkoholy, alkany aj. Plošná hustota energie laserového svazku musí být cca 30 J.cm -2, opakovací frekvence laseru 5-20 Hz. Vznikají nanočástice o rozměrech 1-10 nm s výtěžností procesu okolo 1 mg za hodinu. Již vzniklé nanočástice interagují s dalšími laserovými pulsy - tím může docházet k jejich další fragmentaci a současně nastává nežádoucí rozptyl záření. 10

11 PLD v kapalině - možnosti uspořádání Ablace v kapalině - svazek prochází hladinou kapaliny Instrumentace je jednodušší než u PLD v plynu. Kovový target musí být v obou případech pevně fixován - tlak záření by s ním pohyboval. Uspořádání ablace v optické kyvetě - svazek prochází stěnou kyvety 11

12 MAPLE (Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation) Technika depozice využívající rozdílné rychlosti sublimace různých látek při expozici zmraženého směsného targetu laserovým paprskem. Rychlost sublimace závisí na velikosti jejich molekuly a schopnosti absorbovat záření o určité vlnové délce. Využívá se nejčastěji laser emitující záření v UV oblasti (i když existuje také RIR MAPLE. 12

13 MAPLE - princip metody Metoda vznikla v průběhu 90. let jako reakce na nepříliš úspěšné depozice organických a biologických materiálů pomocí PLD. U PLD je terč tvořen pouze deponovaným materiálem, který po dopadu laserového záření absorbuje veškerou jeho energii. Proto metodou PLD až na výjimky (teflon) nelze deponovat např. polymery - při depozici dochází totiž nejen ke štěpení řetězce na monomerní jednotky, ale i ke štěpení těchto monomerních jednotek - ty se pak už na substrátu "neposkládají" zpět. Při technologii MAPLE obsahuje hlubokozmražený target tzv. matrici, která chrání deponovaný materiál před vysokoenergetickým zářením tím, že sama přednostně absorbuje energii laserového pulsu. Matrice je látka o malé molekulové hmotnosti, ve které je deponovaný materiál rozpuštěn, a která na vlnové délce laseru absorbuje záření lépe než deponovaný materiál. "Malé" molekuly matrice získají tepelnou (kinetickou) energii a tu pak kolektivními kolizemi předávají v podstatě mechanickou cestou "velkým" molekulám deponované látky. 13

14 MAPLE - princip metody Molekuly deponované látky tak přejdou do plynné fáze, aniž by došlo k jejich pyrolytickému nebo fotolytickému poškození. Děje probíhající při dopadu laserového pulsu na zmražený terč tvořený směsí matrice + deponovaná látka. 14

15 depoziční komora: MAPLE - princip a instrumentace průběh depozice: 15

16 Detail depoziční komory MAPLE 16

17 MAPLE - volba vhodné matrice Parametry matrice, které jsou nutné / žádoucí pro MAPLE: vysoký absorbční koeficient na vlnové délce použitého laseru (vyšší, než u deponované látky) nepodléhá fotochemickým reakcím vlivem laserového záření chemicky nereaguje s rozpuštěnou deponovanou látkou s deponovanou látkou tvoří pravý roztok nebo alespoň koloidní systém vysoká tenze par nízká tepelná vodivost v pevném skupenství nízká hodnota sublimační entalpie Některé parametry jsou vlastní materiálu, jiné závisejí i na použitém záření. Naprosto klíčové je splnění prvních tří podmínek z tohoto přehledu. 17

18 MAPLE - volba vhodné matrice Z obrázku je patrné, že voda vůbec není vhodnou matricí při depozici a DMSO jen v rozsahu vlnových délek cca nm při použití KrF excimerového laseru. UV spektra deponovaného materiálu (polypyrrol) a potenciálních matric (dimethylsulfoxid a voda) se znázorněním vlnových délek běžně používaných laserů. 18

19 MAPLE - používané lasery Zatímco matrici můžeme případ od případu vybírat tak, aby splňovala výše uvedená kritéria, pořizovací cena laseru je tak vysoká, že je zpravidla k dispozici pouze jediný přístroj. Podle pracovní vlnové délky rozlišujeme UV-MAPLE (častější případ; λ = nm) a RIR-MAPLE (využívá se méně; λ = 1-5 μm). Přednosti a nedostatky UV-MAPLE: + řada laserů emituje záření v této oblasti (všechny excimery a navíc 3.,4. a 5. harmonická Nd:YAG) + jednodušší optika u depoziční komory - UV fotony jsou tak energetické, že mohou vyvolat fotolýzu matrice za vzniku vysoce reaktivních radikálů, které následně destruují molekuly deponované látky (např. z chloroformu vznikají radikály Cl. ) 19

20 MAPLE - používané lasery Přednosti a nedostatky RIR-MAPLE: + IR fotony mají nízkou energii - nehrozí rozklad matrice za tvorby radikálů + podle některých prací je pro MAPLE optimální, jestliže matrice absorbuje záření ve vibračním módu molekul, což je právě v infračervené oblasti - existuje pouze málo laserů s vlnovou délkou ve vzdálenější IR oblasti - pro vzdálenější IR oblast je nutná nákladnější optika - absorbance látek (tedy i matrice) v IR oblasti závisí také na teplotě a hustotě dopadajícího záření - tento jev je nepříznivý; v UV oblasti přitom absorbance takto ovlivňovaná není 20

21 Aplikace metody MAPLE - depozice aktivní vrstvy senzoru Připevnění substrátu s kouskem křemíku pro talystepové měření Zamražení matrice s rozpuštěným materiálem tekutým dusíkem Zchlazení aparatury Depozice Hotový senzor 21

22 Některé materiály nanášené metodou MAPLE MAPLE - přehled úspěšně nanášených biologických materiálů s uvedením podmínek depozice. MAPLE - podmínky depozice ftalocyaninu niklu (NiPc). 22

23 MAPLE DW Schematické znázornění depozice metodou MAPLE DW a) absorbce laserového záření - část matrice sublimuje b) ablační oblak předá hybnost dalšímu materiálu c) - d) "vystřelené" částice materiálu dopadají na substrát, kde tvoří požadovaný vzor 23

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV,

Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, Moderní technologie pro konstrukci elektronických systémů (2) TLV, TV, LTCC, Polymerní TLV, MCM Obsah 1 Úvod 2 Tlusté vrstvy (Thick Films) 3 Tenké vrstvy (Thin Films) 4 Polymerní struktury 5 LTCC 6 Závěr

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ SVAŘOVÁNÍ Rozdělení metod svařování Všechny běžné metody svařování lze rozdělit na dvě velké skupiny a to metody tavného svařování a metody tlakového svařování. U tavného svařování

Více

Laserové technologie v praxi

Laserové technologie v praxi Hana Lapšanská Laserové technologie v praxi Laser je zdrojem zvláštního druhu světla, které se v přírodě nikde nevyskytuje. Je monochromatické a má podobu úzkého směrovaného paprsku s velmi nízkou rozbíhavostí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU

Více

Praktická elektronová litografie

Praktická elektronová litografie Praktická elektronová litografie František MATĚJKA Obsah Elektronový litograf BS600 (1988), převzato z publikace Elektronový litograf BS600 a jeho technologické aplikace, ÚPT Brno, ČSAV, 1988. (nahoře)

Více

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie

4. Plazmochemické reakce. 4.1. Plazmochemie historie 4.1. Plazmochemie historie K systematickému fyzikálnímu výzkumu vlastností plazmatu se přistoupilo teprve ve 20. století. Avšak využití plazmatu je staré jako lidstvo samo. Plazma totiž nacházíme v každém

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. Akademie věd České republiky. ÚFCH JH představuje některé své laboratoře:

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. Akademie věd České republiky. ÚFCH JH představuje některé své laboratoře: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i. Akademie věd České republiky ÚFCH JH představuje některé své laboratoře: Laboratoř laserové a Fourier transform spektroskopie (Doc. Civiš) Laboratoř pro výzkum

Více

Analytické metody. Nanotechnologie

Analytické metody. Nanotechnologie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Jaroslava Svobodová Analytické metody. Nanotechnologie Metodická příručka Ing. Jaroslava Svobodová, Ph.D. Analytické metody. Nanotechnologie Metodická příručka Vydalo Centrum

Více

Elektronová mikroskopie. Metalografie

Elektronová mikroskopie. Metalografie INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Ing. Jaromír Cais Elektronová mikroskopie. Metalografie Metodická příručka Vydalo Centrum pro studium

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství RADIOAKTIVITA A IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ Jiří Švec Doplňující učební text pro předměty Bakalářská fyzika, Aplikovaná fyzika,

Více

Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání. Bc. Libor NOVÁK

Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání. Bc. Libor NOVÁK Charakterizace strukturních změn membrán vystavených tepelnému a mechanickému namáhání Bc. Libor NOVÁK Diplomová práce 2013 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Plazmové svařování (navařování) - 15

Plazmové svařování (navařování) - 15 Plazmové svařování (navařování) - 15 Aplikace plazmatu je ve světě značně rozšířena, zejména při navařování prášků a drátů. Metoda má základ v použití vysoce koncentrovaného proudu plazmy pro tavení navařovaného

Více

Jak vibrují atomy v molekulách

Jak vibrují atomy v molekulách Jak vibrují atomy v molekulách Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc. Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR trchova@imc.cas.cz Vibrační spektroskopie se zabývá studiem pohybů jader v molekulách, tj.

Více

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček

Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5. Bc. Radek Úředníček Projekt získávání tepla z odpadní vody budov U5 Bc. Radek Úředníček Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou úspor tepla při ohřevu teplé užitkové vody pomocí tepelného čerpadla

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec

Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1. Bc. Tomáš Chovanec Srovnání aktivního a neaktivního plniva a jeho vliv na výsledné vlastnosti isotaktického polybutenu-1 Bc. Tomáš Chovanec Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na strukturní vlastnosti

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL

ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Prof. Ing. František Vlk, DrSc. ALTERNATIVNÍ POHONY MOTOROVÝCH VOZIDEL Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzhledem k docházejícím zásobám ropy a nesmírným

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC

P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC P1, P2 - SPOJENÍ POLOVODIČOVÉHO SENZORU S PC Úvod Od samého počátku své existence sleduje měřicí technika dva základní směry vývoje. První směr hledá nové měřicí principy, druhý se snaží dosáhnout stále

Více

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund Vlastnosti a využití displejů Petr Zikmund Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce popisuje principy a vlastnosti jednoho ze zobrazovacích zařízení displeje. Technologií, na jejichž základě displeje

Více