Téma V. Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma V. Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS"

Transkript

1 Téma V. Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS V.1. Struktura a základní cíle tématu: Název: Agregátní poptávka a agregátní nabídka - úvod do analýzy A. Základní charakteristika modelu AD - AS B. Agregátní poptávka a poptávkové šoky - základní pojmy C. Vybrané koncepty agregátní nabídky v soudobé standardní makroekonomické teorii a nabídkové šoky C1. Keynesovský p ístup k agregátní nabídce C1.1. Keynesovský p ístup ke k ivce agregátní nabídky v krátkém období C1.2. Keynesovský p ístup ke k ivce agregátní nabídky v dlouhém období +C1.3. Nominální a reálné rigidity v nové keynesovské ekonomii C2. Klasický model agregátní nabídky C3. Monetaristický p ístup a další p ístupy k agregátní nabídce D. Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS Základní cíle: - vstupní charakteristika makroekonomického modelu AD - AS - seznámení se základy analýzy agregátní poptávky - p ehled vybraných koncept agregátní nabídky v soudobé teoretické makroekonomii a jejich kontroverznost - rozlišení teoretických model agregátní nabídky podle flexibility mzdových sazeb, resp. cen a jejich základní charakteristika - nástin problematiky krátkodobé a dlouhodobé makroekonomické rovnováhy v modelu AD - AS V.2. Klí ové pojmy a souvislosti k zapamatování: ad A) makroekonomický model agregátní poptávka - agregátní nabídka, produkt (produkce, resp. d chod), cenová hladina (+absolutní ceny), deflátor hrubého domácího (resp. národního) produktu, index spot ebitelských cen, +obecná charakteristika a základní p edpoklady modelu, makroekonomická rovnováha v krátkém a dlouhém období, +poptávkové a nabídkové omezení systému, +kontroverznost koncept agregátní nabídky v soudobé standardní makroekonomické teorii, +problémy modelu agregátní poptávka agregátní nabídka ad B) agregátní poptávka jako ekonomická kategorie a její složky, celkové plánované agregátní výdaje (agregátní poptávka) p i pohyblivé cenové hladin, k ivka agregátní poptávky - grafická ilustrace, charakteristiky k ivky agregátní poptávky, nominální množství pen z, +reálné a nominální pen žní z statky, nominální úroková míra, ostatní finan ní aktiva (alternativní) a jejich ceny, +Keynes v efekt, +selhávání mechanismu Keynesova efektu, +efekt bohatství, +efekt reálných pen žních z statk (+igou v efekt, resp. +atinkin v efekt), +teoretický význam igouova efektu, +vztah cenové hladiny a bohatství domácností prost ednictvím cen cenných papír, stimulace exportu a p esm rování domácích výdaj, posuny k ivky agregátní poptávky, pozitivní a negativní poptávkové šoky (šoky ze strany poptávky), vliv vládní regulace, +r zná pojetí ú inku vládní regulace prost ednictvím fiskální politiky, +agregátní poptávka versus tržní (díl í) poptávka ad C) obecný pohled na agregátní nabídku, k ivka agregátní nabídky, +mikroekonomické základy k ivky agregátní nabídky, keynesovský p ístup k agregátní nabídce, keynesovský p ístup k agregátní nabídce v krátkém období, keynesovské p edpoklady ohledn flexibility (pružnosti) nominálních mzdových sazeb a cen, nominální a reálné mzdové sazby, mzdové dohody, +tvorba cen p irážkou k mzdovým náklad m, horizontální keynesovská k ivka krátkodobé agregátní nabídky pro fixní nominální mzdové sazby i ceny (extrémní keynesovská verze agregátní nabídky), +pr b h mezního fyzického produktu práce (+vývoj produktivity práce), r st náklad, r st cenové hladiny, +neokeynesovský koncept chování agregátní nabídky, pozitivn sklon ná keynesovská k ivka krátkodobé agregátní nabídky pro fixní nominální mzdové sazby (základní keynesovská verze k ivky agregátní nabídky, +základní keynesovská situace), posuny k ivky krátkodobé agregátní nabídky, nabídkové šoky (šoky ze strany nabídky), pozitivní a negativní nabídkové šoky, zm ny cen vstup, zm ny produktivity faktor a jejich disponibilního množství, nominální a reálné 1

2 nabídkové šoky, +kapacitotvorný a d chodotvorný efekt r stu zásoby kapitálových statk, dlouhodobé chování agregátní nabídky v keynesovském p ístupu, pohyblivé nominální mzdové sazby v dlouhém období, skute ný (aktuální) produkt a potenciální produkt, rovnováha trh práce p i plné zam stnanosti, p ezam stnanost a podzam stnanost, stabilita cenové hladiny p i plné zam stnanosti, +stabilní míra inflace a plná zam stnanost (+míra nezam stnosti neakcelerující inflaci), vertikální dlouhodobá k ivka agregátní nabídky a její posuny, cyklická nedobrovolná nezam stnanost, obnovování plné zam stnanosti, odchylky skute né zam stnanosti a skute ného produktu, r st potenciálního produktu, +nová keynesovská ekonomie, +základní faktory nepružností (rigidit) mezd a cen, +nominální a reálné rigidity, +nepružnosti nominálních a reálných mezd, +p ekrývání mzdových dohod, koncept efektivnostních mezd, +hystereze na trhu práce a její formy (+inside i a outside i na trzích práce), +mzdová vyjednávání (negociace), +nepružnosti cen, náklady na zm ny cen (+koncept menu costs), +problémy koordinace innosti firem, +dlouhodob trvající kontrakty firem, +explicitní a implicitní kontrakty, +mikroekonomické a makroekonomické souvislosti nepružností mezd a cen, zm ny agregátní poptávky a agregátní nabídky, stimulace agregátní poptávky, vertikální klasická k ivka agregátní nabídky, dokonalá pružnost mzdových sazeb a cen v krátkém i dlouhém období, neustálá plná zam stnanost, produk ní schopnost ekonomiky p i plné zam stnanosti výrobních faktor, zm ny agregátní poptávky p i klasické k ivce agregátní nabídky, +monetaristický p ístup k agregátní nabídce, +pen žní iluze pracovník, +do asn mylné vnímání vývoje cenové hladiny pracovníky, +modely s nedokonalými informacemi, +adaptivní o ekávání, +krátkodobá (rostoucí) a dlouhodobá (vertikální) k ivka nabídky v pojetí M. Friedmana základní charakteristika, +p irozená úrove produktu a p irozená míra nezam stnanosti, +dobrovolná cyklická nezam stnanost v monetaristickém pojetí agregátní nabídky, +nová klasická makroekonomie, +racionální o ekávání, +Lucasova k ivka agregátní nabídky základní charakteristika, +teze o neú innosti makroekonomické stabiliza ní politiky, +kontroverznost koncept agregátní nabídky v soudobé standardní makroekonomii (v etn hospodá sko politických implikací) ad D) makroekonomická rovnováha, rovnovážný produkt (produkce, resp. d chod) a rovnovážná cenová hladina, krátkodobá a dlouhodobá makroekonomická rovnováha, grafické znázorn ní rovnováhy pomocí modelu agregátní poptávka agregátní nabídka, +kvantitativní rovnice jako identita, +Say v zákon trh, +kvantitativní teorie pen z, +neutralita pen z, kvantitativní rovnice (rovnice sm ny, +Fisherova rovnice), množství pen z v ekonomice, +pen žní hodnota transakcí, +transak ní rychlost pen z (+transak ní rychlost ob hu i obratu pen z), nominální a reálný produkt, zm ny nominálního produktu, množství pen z a rychlosti pen z, +rovnost sou tu temp r stu množství pen z a rychlosti pen z se sou tem temp r stu cenové hladiny a reálného produktu, tempo r stu nominálního produktu, +d chodová rychlost pen z (+d chodová rychlost ob hu i obratu pen z) V.3. Hlavní zkratky, zna ky a rovnice: AD (resp. AE) agregátní poptávka AS agregátní nabídka E makroekonomická rovnováha - reálný produkt * - potenciální produkt, resp. p irozená úrove produktu HD (GD) hrubý domácí produkt HN (GN) hrubý národní produkt D ( D, DI) disponibilní d chod cenová hladina CI - index spot ebitelských cen SRAS (SAS) krátkodobá k ivka agregátní nabídky LRAS (LAS) dlouhodobá k ivka agregátní nabídky C spot ební výdaje domácností I investi ní výdaje firem G - vládní výdaje na nákup výrobk a služeb X export (vývoz) M import (dovoz) NX istý export, tj. X M L (N) množství práce W (w) nominální mzdová sazba W/ (w/p) reálná mzdová sazba L* - rovnovážné množství práce, resp. plná zam stnanost u míra nezam stnanosti 2

3 u* p irozená míra nezam stnanosti p cena jednotky produkce a produktivita práce, tj. /L b sazba p irážky náklad na ostatní výrobní faktory, v etn zisku (resp. zisková p irážka) MC mezní náklady firem M L (M L, MN) mezní fyzický produkt práce (mezní produktivita práce) M nominální pen žní zásoba (nabídka), resp. nominální pen žní z statky M/ reálná pen žní zásoba (nabídka), resp. reálné pen žní z statky V transak ní rychlost ob hu pen z (transak ní rychlost pen z), resp. d chodová rychlost pen z T transakce AD (AE) = C + I + G + NX p = W (1 + b)/a M V = T, resp. M V = M (%) + V (%) = (%) + (%) V.4. Doporu ená studijní literatura: základní: [1] - kap. 4. ( ), kap. 9. (9.2.); [5] - kap. 5. (5B.), kap. 8. (8A.); [2] - kap. 23. ( ); [13] kap. 1., kap. 3., kap. 6., kap. 14 rozši ující: [4] - kap. 31.; [14] - kap. 4. ( , ); [7] - kap. 7. (7.1., 7.4., 7.6.); [6] - kap. 4. (4.5.1., ), kap. 9. (9.1., 9.3.), kap. 11. (11.1., 11.2.); [18] - kap. 2., kap. 3. V.5. Otázky pravda/nepravda: 1. poptávkové šoky mají podobu zm n náklad v d sledku zm n cen vstup nebo podobu zm ny produktivity výrobních faktor nebo jejich disponibilního množství N 2. klasické pojetí k ivky agregátní nabídky staví na neustálé rovnováze trhu práce p i plném využití faktoru práce N 3. pokud pen žní zásoba vzroste o 10 % a rychlost pen z poklesne o 5 % potom se, podle kvantitativní rovnice, bude tempo r stu nominálního produktu p ibližn rovnat 5 % 4. cyklická nezam stnanost nedobrovolného charakteru nem že v keynesovské teorii existovat dlouhodob 5. p i klasické k ivce SRAS pokles agregátní poptávky povede pouze k poklesu cenové hladiny a nominálních veli in N N N 6. teorie efektivnostních mezd vysv tluje, pro mají zam stnavatelé tendenci v recesi snižovat nominální mzdy N 7. v keynesovském konceptu agregátní nabídky platí, že ím bude p izp sobování nominálních mzdových sazeb zm n ným podmínkám na trzích práce pružn jší, tím pomaleji bude dosahováno rovnovážného produktu na úrovni produktu potenciálního, resp. na úrovni plné zam stnanosti N 8. potenciální produkt m že být vymezen jako produkt vytvo ený p i plné zam stnanosti N 9. základním p edpokladem monetaristického (Friedmanova) modelu krátkodobého chování agregátní nabídky jsou nedokonalé informace o vývoji cen na stran zam stnavatel (tj. 3

4 firem). N 10. klasická k ivka agregátní nabídky vychází z p edpokladu dokonale pružných mezd a cen, které neustále vy iš ují všechny trhy p i plné zam stnanosti výrobních faktor N 11. mechanismus igouova efektu vysv tluje vztah mezi nominální a reálnou úrokovou mírou N 12. keynesovské vysv tlení krátkodobé agregátní nabídky je založeno na p edpokladu krátkodob fixních nominálních mzdových sazeb - p íslušná k ivka krátkodobé agregátní nabídky je potom horizontální nebo pozitivn sklon ná N 13. krátkodobé zm ny reálného produktu pod vlivem agregátní poptávky jsou spojeny se stabilními reálnými mzdovými sazbami N 14. monetaristický koncept zm n agregátní poptávky je spojen zejména se zm nami pen žní zásoby 15. Keynes v efekt vysv tluje vztah mezi zm nou cenové hladiny a reálného produktu, p i emž p edpokladem zm ny produktu je zm na úrokové míry N N ešení: 1.N N 5. 6.N 7.N 8. 9.N N N V.6. Kvizové otázky: 1) Jsou-li p íslušné ceny a mzdové sazby absolutn nepružné, pak bude odpovídající k ivka krátkodobé agregátní nabídky: a) stoupající (pozitivn sklon ná) b) klesající (negativn sklon ná) c) horizontální d) vertikální e) žádná z nabídek není správná 2) optávkové šoky mohou být zp sobeny: a) rozkolísaností investi ních výdaj b) zm nami produktivity výrobního faktoru kapitál c) fiskální a m novou politikou d) rozkolísaností spot ebních výdaj domácností e) platí nabídky ad a), ad c) a ad d) sou asn 3) Jestliže dojde ke zdvojnásobení nominální zásoby pen z, pak podle kvantitativní rovnice cenová hladina zde (p i stabilní rychlosti pen z): a) z stane nezm n na a reálný produkt se také nezm ní b) se zvýší o více než dvojnásobek a reálný produkt vzroste c) se zvýší o mén než dvojnásobek a reálný produkt poklesne d) se zdvojnásobí, ale pouze pokud se také zdvojnásobí reálný produkt e) žádná z nabídek není správná 4) Mezi negativní nominální nabídkové šoky nepat í: a) zvýšení povinného sociálního pojišt ní b) r st cen dovážených vstup díky zm n dovozních cel 4

5 c) likvidace ady výrobních za ízení d) r st nep ímých daní e) zvýšení nominálních mzdových sazeb 5) ro keynesovskou rostoucí k ivku SRAS platí, že p i neustálém r stu AD z stávají fixní: a) reálné mzdové sazby b) nominální mzdové sazby c) nominální i reálné mzdové sazby d) mezní fyzický produkt práce e) celkové mzdové náklady 6) Který z následujících výrok není správný podle klasického modelu k ivky agregátní nabídky? a) k ivka SRAS je zárove i k ivkou LRAS, protože chování cen vstup a vyrobeného produktu je zde stejné v krátkém i dlouhém období b) v p ípad zm ny produktivity faktor se zde bude m nit potenciální produkt, protože dochází ke zm nám produk ní schopnosti ekonomiky p i plné zam stnanosti výrobních faktor c) p i zvýšení agregátní poptávky zde z stávají reálné mzdové sazby stejné - na úrovni, která "vy iš uje" trh práce p i tzv. plné zam stnanosti d) ceny a mzdové sazby jsou dokonale pružné a p íslušné trhy jsou neustále "vy išt ny" e) stabilita nominální mzdových sazeb je podmínkou zam stnávání více pracovník 7) ro model AS v monetaristickém pojetí je typické, že: a) firmy trpí tzv. pen žní iluzí b) pracovníci tvo í o ekávání cenového vývoje mechanismem racionálních o ekávání c) krátkodob i dlouhodob se produkt nachází na p irozené úrovni produktu d) nezam stnanost spojená s cyklickým kolísáním produktu má dobrovolný charakter e) nezam stnanost spojená s cyklickým kolísáním produktu má nedobrovolný charakter +8) odle efektu bohatství (resp. jeho ásti v podob igouova efektu) r st cenové hladiny (za p edpokladu konstantní nominální zásoby pen z): a) zvyšuje reálné pen žní z statky a domácnosti proto více nakupují finan ní aktiva b) snižuje reálné pen žní z statky a domácnosti proto mén nakupují finan ní aktiva c) snižuje nominální výši pen žních z statk a domácnosti tak snižují spot ební výdaje d) snižuje reálnou hodnotu pen žních z statk a domácností tak snižují spot ební výdaje e) snižuje reálné pen žní z statky a zvyšuje tak úrokovou míru +9) okud nominální pen žní zásoba iní 1400 mld. a nominální HD je 7700 mld. USD, pak d chodová rychlost ob hu pen z bude p ibližn : a) - 2,8 b) p ibližn 0,18 c) 5,5 d) 1400 e) ) Který z následujících faktor nezp sobuje rigidity mezd, resp. cen podle nové keynesovské ekonomie? a) zp tný vliv nezam stnanosti na sebe samotnou b) p ekrývání uzav ených mzdových a cenových dohod c) existence náklad na zm ny cen d) problémy s koordinací inností firem p i zm nách cen e) vše výše uvedené m že vést k nepružnostem mezd, resp. cen 11) Friedman v (monetaristický) koncept mylného vnímání cenové hladiny p edpokládá, že s r stem cenové hladiny: a) pracovníci krátkodob zam ují vývoj reálných a nominálních veli in 5

6 b) se pracovníci domnívají, že rostou jejich reálné mzdy pokud dochází k poklesu nominální mezd c) se pracovníci domnívají, že rostou jejich reálné mzdy pokud dochází k r stu nominálních mezd d) klesají reálné mzdy a proto pracovníci hledají lépe placenou práci a tím roste nezam stnanost e) klesají nominální mzdy a proto pracovníci hledají lépe placenou práci a tím roste nezam stnanost 12) ro teorii efektivnostních mezd platí, že: a) m že vysv tlit nepružnost nominálních mezd v období poklesu reálného produktu b) m že vysv tlit, pro zam stnavatelé propoušt jí kvalifikované pracovníky v období recese c) zam stnavatelé se snaží motivovat pracovníky k dobrým výkon m a ušet it náklady na dozor d) jde o jednu z p í in rigidit nominálních mzdových sazeb zejména sm rem dol e) m že vysv tlit skute nost pro firmy nesnižují mzdy v recesi z obavy p ed snížením produktivity zam stnanc ešení: 1) c 2) e 3) e 4) c 5) b 6) e 7) d 8) d 9) c 10) e 11) a, c 12) a, c, d, e V.7. ešené p íklady, problémy a úkoly: 1) Uvažujte k ivku AD a její možné zm ny. Jaký vliv budou mít za ceteris paribus následující okolnosti? Vyberte správnou odpov (r st AD posun k ivky AD doprava, pokles AD posun k ivky AD doleva, zm na pouze poptávaného množství posun po k ivce AD): a) pesimistická o ekávání budoucího ekonomického vývoje b) r st míry zdan ní osobních d chod c) r st cen akcií d) r st transferových plateb vlády domácnostem e) zm na cenové hladiny f) o ekávání r stu cenové hladiny 2) Uvažujte pozitivn sklon nou k ivku SRAS a její možné zm ny. Jaký vliv budou mít za ceteris paribus následující okolnosti? Vyberte správnou odpov (posun k ivky SRAS doprava, posun k ivky SRAS doleva, posun k ivky SRAS nahoru, posun k ivky SRAS dol, zm na pouze nabízeného množství posun po k ivce SRAS): a) p echod na kvalitn jší nerostné suroviny b) pokles cenové hladiny v uzav ené ekonomice c) pokles kvalifikace domácí pracovní síly d) snížení daní z d chod výrobc e) r st ceny dovážených vstup f) zvýšení povinného sociálního pojišt ní 3) Uvažujte model horizontální k ivky krátkodobé agregátní nabídky. Za jakých základních p edpoklad je vybudován? Jak se zde budou pod vlivem r stu agregátní poptávky, za jinak stejných podmínek, v tomto modelu vyvíjet níže uvedené veli iny? Výsledek vždy vysv tlete a zm nu agregátní poptávky vyjád ete graficky. a) zam stnanost b) cenová hladina c) reálný produkt d) mezní fyzický produkt práce e) reálné mzdové sazby 4) edpokládejte tvorbu cen výrobk a služeb pomocí konstantní sazby p irážky k pr m rným mzdovým náklad m. Jak se budou ceny vyvíjet, pokud: 6

7 a) produktivita práce z stává konstantní a nominální mzdové sazby klesají b) produktivita práce roste a nominální mzdové sazby z stávají konstantní c) produktivita práce i nominální mzdové sazby klesají +d) roste podíl mzdových náklad k produkci 5) Nakreslete grafy podle níže uvedených zadání (vždy uvažujte jinak stejné podmínky): a) Správn popište osy a zakreslete dlouhodobou k ivku agregátní nabídky v keynesovském p ístupu. Uvažujte, že tato k ivka je stabilní a graficky vyjád ete r st agregátní poptávky. Znázorn te dopad na cenovou hladinu a velikost makroekonomického výstupu. b) Správn popište osy a zakreslete klasickou k ivku agregátní nabídky. Graficky vyjád ete pokles agregátní poptávky. Znázorn te dopad na cenovou hladinu a reálný produkt. Jak se zde zm ní zam stnanost? c) Správn popište osy a zakreslete dlouhodobou k ivku agregátní nabídky v keynesovském p ístupu. Graficky vyjád ete dlouhodobou zm nu zp sobenou rozsáhlým negativním reálným nabídkovým šokem. 6) Nakreslete grafy podle níže uvedených požadavk (vždy uvažujte jinak stejné podmínky): a) Správn popište osy a zakreslete keynesovskou krátkodobou k ivku agregátní nabídky pro p edpoklad fixních nominálních mzdových sazeb a prom nlivé cenové hladiny. Dále graficky vyjád ete vliv zvýšení kvalifikace pracovní síly. Jak se uvedená zm na projeví v dlouhém období? b) Správn popište osy a zakreslete k ivku agregátní poptávky a graficky vyjád ete vliv poklesu cen akcií. c) Správn popište osy a zakreslete k ivku krátkodobé agregátní nabídky za p edpokladu fixních nominálních mzdových sazeb a fixních cen produkt. Dále graficky vyjád ete vliv snížení plánovaných autonomních výdaj. 7) ešte následující úkoly: a) Zakreslete k ivku dlouhodobé agregátní nabídky a vyjád ete vliv ni ivých povodní na tuto nabídku. Nezapome te popsat osy. b) Zakreslete k ivku krátkodobé agregátní nabídky podle keynesovského konceptu (v základní verzi) a graficky vyjád ete vliv nabídkového šoku v podob náhlého výrazného zvýšení cen dovážených surovin. Nezapome te popsat osy. c) Uvažujte model AD AS s klasickou k ivku agregátní nabídky. Za ceteris paribus r st pen žní zásoby povede k: c1) r stu reálného produktu a r stu cenové hladiny c2) poklesu reálného produktu a poklesu cenové hladiny c3) poklesu reálného produktu a cenová hladina z stane konstantní c4) r stu reálného produktu a cenová hladina z stane konstantní c5) r stu cenové hladiny a reálný produkt z stane konstantní d) Uvažujte keynesovskou k ivku agregátní nabídky pro fixní nominální mzdové sazby a prom nlivou cenovou hladinu. okles nominálních mzdových sazeb za ceteris paribus povede k: d1) horizontálnímu posunu k ivky SRAS doprava d2) horizontálnímu posunu k ivky SRAS doleva d3) vertikálnímu posunu k ivky SRAS dol d4) vertikálnímu posunu k ivky SRAS nahoru d5) žádná z nabídek není správná e) Graficky zakreslete k ivku agregátní nabídky p i dokonale pružných cenách všech vstup i výstup. Nezapome te popsat osy. 8) Uvažujte ekonomiku se stále rostoucí agregátní poptávkou. K ivka agregátní nabídky se zde neposunuje. Jak se r st agregátní poptávky projeví ve výši zam stnanosti, reálného produktu 7

8 a cenové hladiny: a) podle názor keynesovských ekonom? b) podle názor monetarist? c) p i klasickém tvaru k ivky agregátní nabídky? +9) edpokládejte ekonomiku modelovanou monetaristickým konceptem k ivky agregátní nabídky. V této ekonomice dojde k r stu agregátní poptávky pod vlivem expanzivní m nové politiky centrální banky. Zakreslete graficky a vysv tlete, jak se zde bude vyvíjet makroekonomická rovnováha: a) v krátkém období b) v dlouhém období 10) a) Ur ete pomocí kvantitativní rovnice, jak se p ibližn bude vyvíjet nominální HD, pokud pen žní zásoba vzroste o 5 % a p íslušná rychlost ob hu pen z poklesne o 10 %? +b) Jaké zjednodušující p edpoklady uvažujete v zadání ad 10) a)? ešení: ad 1) a) pokles AD posun k ivky AD doleva b) pokles AD posun k ivky AD doleva c) r st AD posun k ivky AD doprava d) r st AD posun k ivky AD doprava e) zm na pouze poptávaného množství (pohyb po k ivce) f) r st AD posun k ivky AD doprava (k poptávkovým šok m viz též p. 1) v subkapitole V. 9.) ad 2) a) posun k ivky SRAS doprava b) zm na pouze nabízeného množství (pohyb po k ivce) c) posun k ivky SRAS doleva d) posun k ivky SRAS dol e) posun k ivky SRAS nahoru f) posun k ivky SRAS nahoru (v p ípad horizontálních posun lze také používat ozna ení r st i pokles SRAS, v p ípad vertikálních posun však nikoliv k nabídkovým šok m viz též p. 3) v subkapitole V.9.) ad 3) extrémní keynesovská verze k ivky SRAS operuje s ekonomikou s nevyužitými zdroji a p edpokladem fixních nominálních mzdových sazeb i cenové hladiny (tedy také reálné mzdové sazby jsou zde fixní) a má horizontální tvar a) p i posunu k ivky AD doprava se zam stnanost zvyšuje (roste reálný produkt a tedy i zam stnanost) b) p i posunu k ivky AD doprava se nem ní (podle p edpoklad modelu) c) p i posunu k ivky AD doprava roste reálný produkt (v keynesovské ekonomice s nevyužitými zdroji má poptávková stimulace ekonomiky reálné dopady) d) p i posunu k ivky AD doprava se veli ina M L nem ní (optimum firmy maximalizující zisk, za p edpoklad dokonalé konkurence, p i nájmu práce je dáno ve fyzickém vyjád ení rovností M L a W/ - p i fixní W/ musí i veli ina M L z stat konstantní), neplatí zde tedy princip klesajících výnos z variabilního vstupu práce (jsou zde nevyužité i fixní vstupy) - podrobn ji viz doporu enou literaturu nap. [1], [7], [14] e) p i posunu k ivky AD doprava se W/ nem ní (podle p edpokladu modelu) 8

9 0 = 1 SRAS AD 1 V ekonomice, která je v hluboké recesi a firmy nevyužívají fixní kapitál (stroje a za ízení), vede r st agregátní poptávky pouze k r stu reálného produktu a cenová hladina se nem ní. K ivka agregátní nabídky má horizontální tvar a nazýváme ji extremní keynesovskou verzí. V praxi je tato situace spíše výjime ným p ípadem. AD ad 4) a) ceny klesají (ze vzorce p = (1 + b) W/a) b) ceny klesají (viz ešení ad a)) c) nelze jednozna n ur it (záleží na pom ru poklesu obou veli in viz vzorec v ešení ad a)) d) ceny rostou (p = (1 + b) W/a = (1 + b) (W N)/, kde W N/ p edstavuje podíl celkových mzdových náklad na produkci zde však nejde o podíl mezd na d chodech, struktura d chodu se nem ní) (k tvorb cen konstantní p irážkou též viz Téma IX.) ad 5) a) na vodorovné ose m íme (resp. AS a AD), na svislé ose, k ivka LRAS bude vertikální na úrovni potenciálního produktu ( s hv zdi kou), k ivka AD je klesající, r st agregátní poptávky se projeví posunem k ivky AD doprava, vzroste, se nem ní (z stává na úrovni potenciálního produktu, resp. stavu plné zam stnanosti) LRAS V dlouhém období (k ivka agregátní nabídky je vertikální) vede r st agregátní poptávky pouze k r stu cenové hladiny a reálný produkt se nem ní (je na úrovni potenciálního produktu). 1 AD 1 0 AD 0 * ad 5) b) na vodorovné ose m íme (resp. AS a AD), na svislé, k ivka SRAS = LRAS bude vertikální na úrovni potenciálního produktu ( s hv zdi kou), k ivka AD je klesající, pokles agregátní poptávky se projeví posunem k ivky AD doleva, klesne, se nezm ní, nezm ní se ani zam stnanost (ekonomika neustále operuje na úrovni plné zam stnanosti, resp. p irozené míry nezam stnanosti a na úrovni potenciálního produktu, resp. p irozené úrovni produktu) blíže viz doporu enou literaturu [1], [14] aj. 9

10 0 AS Klasická k ivka agregátní nabídky je formulována za p edpokladu dokonale pružných nominálních mzdových sazeb a cen a ekonomika je vždy na úrovni potenciálního produktu. okles agregátní poptávky povede pouze k poklesu cenové hladiny a reálný produkt se nem ní (je na úrovni potenciálního produktu). Nem ní se také reálné mzdové sazby. AD 0 1 AD 1 * ad 5) c) na vodorovné ose m íme (resp. AS a AD), na svislé ose, k ivka LRAS bude vertikální na úrovni potenciálního produktu ( s hv zdi kou), negativní reálný nabídkový šok se zde dlouhodob projeví posunem vertikální k ivky LRAS doleva (dojde k poklesu potenciálního produktu), p i nem nné AD vzroste LRAS 1 LRAS 0 Dlouhodobá AS v keynesovském pojetí je vertikální. Negativní reálný nabídkový šok, nap. snížení produktivity výrobních faktor, sníží reálný produkt (sou asn potenciální produkt). Sou asn dojde k r stu cenové hladiny. 1 0 AD 0 1 * 0 * ad 6) a) na vodorovné ose m íme (resp. AS), na svislé ose, p edpoklad m odpovídá rostoucí (pozitivn sklon ná) k ivka SRAS, zvýšení kvalifikace pracovní síly posouvá k ivku SRAS doprava (horizontáln ), p i stejných cenách je s produktivn jšími faktory možno vyrobit v tší produkt - jde o pozitivní reálný nabídkový šok SRAS 0 SRAS 1 OZITIVNÍ REÁLNÝ NABÍDKOVÝ ŠOK Zvýšení kvalifikace pracovní síly zvyšuje produktivitu výrobních faktor a je tedy sou asn také faktorem ovliv ující r st agregátní nabídky v dlouhém období potenciální produkt. ad 6) b) na vodorovné ose m íme (resp. AD), na svislé ose, k ivka AD je klesající, vlivem poklesu cen akcií se k ivka AD posouvá doleva 10

11 AD 0 AD 1 okles cen akcií vede k poklesu bohatství domácností, má sou asn vliv i na pesimistické o ekávání domácností a firem. Snížení spot ebních výdaj u domácností a snížení poptávky po investicích vedou k poklesu agregátní poptávky. NEGATIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK ad 6) c) na vodorovné ose m íme (resp. AS a AD), na svislé ose, p edpoklad m odpovídá horizontální k ivka SRAS, k ivka AD je klesající, vlivem snížení plánovaných autonomních výdaj se k ivka AD posouvá doleva 0 = 1 SRAS AD 0 V ekonomice, která je v hluboké recesi a firmy nevyužívají fixní vstupy (stroje a za ízení), vede pokles agregátní poptávky pouze k poklesu reálného produktu a cenová hladina se nem ní. K ivka agregátní nabídky má horizontální tvar a nazýváme ji extrémní keynesovskou verzí. V praxi je tato situace spíše výjime ným p ípadem. AD ad 7) a) na vodorovné ose m íme (resp. AS), na svislé ose, k ivka LRAS je zde vertikální a vlivem povodní se posunuje doleva (zde se tedy m ní potenciální produkt) ad 7) b) na vodorovné ose m íme (resp. AS), na svislé ose, k ivka SRAS je zde pozitivn sklon ná, negativní nominální nabídkový k ivku posunuje nahoru ad 7) c) platí c5) blíže viz doporu enou literaturu [1], [14] aj. ad 7) d) platí d3) pozitivn sklon ná k ivka SRAS v základní keynesovské verzi se horizontáln posunuje díky zm nám determinant produk ní funkce, vertikáln pak p i zm n krátkodob fixních nominálních mzdových sazeb (tyto podél celé k ivky z stávají vždy konstantní) blíže viz doporu enou literaturu [7], [14] aj. ad 7) e) na vodorovné ose m íme (resp. *), na svislé ose, k ivka AS je zde vertikální (klasická AS, kdy SRAS = LRAS) na úrovni potenciálního produktu ad 8) a) pro po áte ní r st AD m žeme uvažovat horizontální SRAS (pro fixní nominální mzdové sazby i ceny) zde zam stnanost roste, reálný produkt roste a cenová hladina se nem ní, dále uvažujeme pozitivn sklon nou SRAS (základní keynesovská verze) zde zam stnanost roste, reálný produkt roste a cenová hladina roste (významnou roli zde sehrávají jednotkové náklady, resp. chování mzdových sazeb viz doporu enou literaturu [1] aj.), v dlouhém období platí vertikální LRAS zde p i r stu AD zam stnanost a reálný produkt z stávají konstantní a cenová hladina roste (podrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14]) b) p i r stu AD zde krátkodob roste zam stnanost, reálný produkt i cenová hladina p i rostoucí SRAS (p edevším díky do asn mylnému vnímání cenové hladiny pracovníky, resp. díky pen žní iluzi na stran pracovník blíže viz doporu enou literaturu [1], [14] aj.), v dlouhém období však informa ní bariéra mizí, LRAS je vertikální a p i dalším r stu AD zam stnanost a reálný produkt z stávají konstantní (na p irozené úrovni produktu) a cenová hladina roste c) klasická AS (SRAS = LRAS), je vždy vertikální, zde r st AD vede pouze k r stu cenové hladiny (a nominálních veli in), reálný produkt a zam stnanost se nem ní blíže viz 11

12 doporu enou literaturou [1], [14] aj. ad 9) a) Jde o Friedman v model, resp. monetaristické pojetí agregátní nabídky. racovníci do asn nezaznamenají r st cenové hladiny a myln se domnívají, že jim byly zvýšeny reálné mzdy. Jedná se však pouze o nár st nominálních mezd, reálné mzdy p itom poklesnou v d sledku rychlejšího r stu cenové hladiny. osun AD doprava v d sledku expanzivní m nové politiky zp sobí krátkodob r st produktu () a r st cenové hladiny (). Též viz problematiku m nové politiky v Tématu XIII. b) V dlouhém období si pracovníci uv domí pen žní iluzi, resp. pokles reálných mezd a požadují r st nominálních mezd. Jeho prosazení vyvolá r st náklad firem tj. p íslušný negativní nabídkový šok. Krátkodobá k ivka agregátní nabídky se posunuje na úrove SRAS 1, resp. produkt se dlouhodob vrací na p irozenou úrove produktu (*), která je charakteristická rovnováhou na trhu práce p i plném využití faktoru práce (nejsou zde tlaky na r st ani pokles mezd srov. s vymezením p irozené míry nezam stnanosti v Tématu VIII.) a cenová hladina roste. V mén pokro ilých kursech makroekonomie bývá asto ztotož ován spíše keynesovský pojem potenciální produkt (resp. plná zam stnanost) s monetaristickou p irozenou úrovni produktu (resp. p irozenou mírou nezam stnanosti) srov. doporu enou literaturu [1], [4], [5], [7], [14]. LRAS SRAS 1 SRAS 0 ad b) v dlouhém období se ekonomika vrací na p irozenou úrove produktu (*) p i vyšší cenové hladin ( 2 ) pod vlivem p íslušné zm ny SRAS * 1 AD 1 AD 0 ad a) expanzivní m nová politika vede krátkodob k r stu agregátní poptávky (AD 1 ). Reálný produkt ( 1 ) a cenová hladina ( 1 ) krátkodob vzrostou. ad 10) a) ve zjednodušené podob platí, že: M (%) + V (%) = (%) + (%), tempo r stu M V je tedy stejné jako tempo r stu nominálního produktu ( ), z toho dostaneme p ibližný pokles tempa r stu nominálního produktu o 5 % (5 10), blíže viz doporu enou literaturu [1] b) pro zjednodušení zde nap. p edpokládáme stejné tempo vývoje všech transakcí jako je tempo vývoje nominálního HD apod. kvantitativní rovnici viz Téma XIII. (též viz doporu enou literaturu [1], [7], [13], [15] aj.) V.8. Doporu ené p íklady, úkoly a nám ty k diskuzi: 1) Vyberte správné odpov di: a) ro rovnovážnou úrove produktu v modelu AD - AS platí, že: a1) neexistují tlaky na jeho zm nu a2) neexistuje nadm rná agregátní nabídka a3) neexistuje nedostate ná agregátní poptávka a4) jde o úrove produktu nabízeného firmami p i ur ité cenové hladin, p i které je tento produkt stejn velký jako agregátní poptávka a5) jde o úrove produktu nabízeného firmami p i ur ité cenové hladin, p i které je tento produkt stejn velký jako celkové plánované reálné výdaje p i téže cenové hladin b) ro makroekonomickou rovnováhu ilustrovanou modelem AD AS platí, že: b1) jde o kombinaci rovnovážné úrovn produktu a rovnovážné cenové hladiny b2) ke zm n této rovnováhy dochází vlivem poptávkových šok vyjád ených posunem k ivky AD b3) ke zm n této rovnováhy dochází vlivem nabídkových šok vyjád ených posunem 12

13 k ivky AS b4) se m že jednat o rovnováhu krátkodobou, která se nap. vlivem situace na trhu práce bude postupn m nit do jiných rovnovážných situací b5) se m že jednat o rovnováhu dlouhodobou, kdy je reálný produkt na své potenciální úrovni a zam stnanost je charakterizována plnou zam stnaností (resp. existencí pouze p irozené míry nezam stnanosti) 2) Vysv tlete: a) Uvažujte k ivku agregátní poptávky v uzav ené ekonomice a pokuste se shrnout p í iny nep ímé závislosti vztahu mezi vývojem cenové hladiny a objemem poptávaného produktu. +b) Jak bude k ivka agregátní poptávky vypadat pokud budete uvažovat otev enost ekonomiky? 3) Jaký vliv budou mít (za ceteris paribus) na k ivku agregátní poptávky níže uvedené zm ny? Rozlište pohyb k ivky (v podob r stu i poklesu AD) a pohyb po k ivce. a) r st úrokové míry b) vyšší míra zdan ní d chod podnik c) r st populace d) pokles domácí cenové hladiny e) r st bohatství domácností f) r st zahrani ního d chodu 4) Jaký vliv budou mít (za ceteris paribus) na pozitivn sklon nou k ivku krátkodobé agregátní nabídky níže uvedené zm ny? Rozlište pohyb k ivky (v podob posunu nahoru i dol, resp. doprava a doleva) a pohyb po k ivce. a) r st daní z d chod podnik b) pokles cen vstup c) r st domácí cenové hladiny d) p iliv pracovní síly ze zahrani í e) snížení nominálních mzdových sazeb f) pokles vybavenosti pracovní síly kapitálem zvyšující produktivitu faktoru práce 5) Vyberte správné odpov di u následujících úkol (vždy sklon = sm rnice): a) sklon krátkodobé k ivky agregátní nabídky p i stabilních nákladech na jednotku produkce je: a1) 0 a2) kone né íslo v tší než 0 a3) menší než 0 a4) nekone no a5) žádná z nabídek neplatí b) sklon dlouhodobé k ivky agregátní nabídky je: b1) 0 b2) menší než 0 b3) 1 b4) nekone no b5) žádná z nabídek neplatí c) sklon k ivky krátkodobé agregátní nabídky pro fixní reálné mzdové sazby je: c1) 0 c2) 1 c3) nekone no c4) 1 c5) žádná z nabídek neplatí 6) a) Vysv tlete, pro je klasická k ivka agregátní nabídky znázor ována svislá. +b) opište mechanismus zajiš ující v p ípad klasické k ivky agregátní nabídky neustálou rovnováhu na trhu práce p i plném využití faktoru práce. +7) Uvažujte keynesovské verze k ivky krátkodobé agregátní nabídky. a) latí zde zákon klesajících výnos ze vstupu práce? ro? b) odle jakého kritéria se firmy orientují na trzích práce? Jaké p edpoklady zde uvažujete? c) ro je v konceptech k ivky agregátní nabídky klí ovým vstupem práce? Který základní faktor rozhoduje o tvaru k ivky agregátní nabídky? Diskutujte. 13

14 8) Uvažujte k ivku SRAS v keynesovské základní verzi a k ivku AD. a) Jak se zde projeví r st zásoby kapitálových (investi ních) statk? Jaké efekty zde budou mít p íslušné investice? Graficky znázorn te. +b) Jakými faktory keynesovští ekonomové vysv tlují nepružnosti mezd a cen? Jak lze nepružnosti mezd a cen rozd lit? Diskutujte a uvád jte konkrétní p íklady nominálních a reálných rigidit. +9) edpokládejte model AD AS s k ivkou dlouhodobé agregátní nabídky v klasickém pojetí a zam stnanost neustále na úrovni tzv. plné zam stnanosti (resp. p irozené míry nezam stnanosti). Nech se nyní potenciální produkt díky ekonomickému r stu zvýší. Co se podle kvantitativní rovnice stane s cenovou hladinou? Vysv tlete a precizujte p edpoklady. 10) omocí kvantitativní rovnice ur ete, jak se bude p ibližn vyvíjet nominální HN, pokud pen žní zásoba poklesne o 10 % a p íslušná rychlost ob hu poklesne o 3 %? ešení: ad 1) a) platí a1), a2), a3), a4), a5) b) platí b1), b2), b3), b4), b5) ad 2) a) K ivka AD má klesající pr b h (tedy nap. s r stem klesají reálné celkové plánované výdaje, resp. rovnovážný reálný ). Vysv tlení m že být uskute n no pomocí mechanismu Keynesova efektu (v keynesovském sv t ) nebo pomocí mechanismu efektu bohatství v podob nap. iqouova efektu (nebo efektu reálných pen žních z statk ) ve sv t neoklasické ekonomie. Efekt bohatství m že být také zprost edkován trhem cenných papír (tzv. Metzler v efekt). K ivka AD je obvykle kreslena v nelineární podob v neoklasickém sv t má potom podobu rovnoosé hyperboly. V pokro ilejších kursech makroekonomie je k ivka AD precizn odvozována nap. pomocí modelu IS LM. odrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14], [15]. Též viz p. 2) v subkapitole V.9. b) roblematika k ivky AD v otev ené ekonomice je složitou záležitostí pokro ilejších kurs makroekonomie k ivka AD je odvozována nap. pomocí modelu IS LM B (viz doporu enou literaturu [7], [14], [15] aj.). Zde k ivku AD v otev ené ekonomice op t zjednodušen p edpokládáme klesající se složkami AD (resp. AE) = C + I + G + NX. i poklesu domácí cenové hladiny roste poptávka zahrani ních subjekt po našich relativn levn jších produktech, m že také dojít k tomu, že poklesne domácí poptávka po relativn dražších dovozech a p íslušné výdaje budou p esm rovány na domácí produkci. Blíže viz též Téma VII. a XII. ad 3) a) pokles AD b) pokles AD c) r st AD d) r st pouze poptávaného množství (pohyb po k ivce) e) r st AD f) r st AD ad 4) a) posun k ivky SRAS nahoru b) posun k ivky SRAS dol c) pokles pouze poptávaného množství (pohyb po k ivce) d) posun k ivky SRAS doprava e) posun k ivky SRAS nahoru f) posun k ivky SRAS doleva ad 5) a) platí a1) b) platí b4) c) platí c1) v p ípad klasické k ivky AS jsou sice reálné mzdové sazby také stále stejné (vy iš ující neustále trh práce p i plném využití faktor práce), ale tato k ivka je budována za p edpokladu dokonale flexibilních mzdových sazeb a všech cen (zde jde o jiný úhel pohledu) srov. Téma VIII. ad 6) a) Vertikální pr b h klasické AS odráží p edpoklady v podob dokonale pružných mzdových sazeb a všech ostatních cen vstup a výstup, všechny trhy jsou zde neustále vy išt ny p i plném využití všech vstup ekonomika neustále operuje na 14

15 úrovni potenciálního produktu (zde SRAS = LRAS). b) Trh práce je neustále v rovnováze p i plné zam stnanosti faktoru práce (resp. na úrovni p irozené míry nezam stnanosti), což zajiš ují dokonale pružné mzdové sazby. Nap. p i r stu AD v tomto modelu roste, na trhu práce klesá W/, ale okamžit (zde p edpokládáme okamžité bez asové p izp sobování) roste W, takže W/ z stává na p vodní úrovni a trh práce je tedy neustále vy išt n p i plném využití faktoru práce. odrobn ji viz doporu enou literaturu nap. [1], [14]. K trh m práce viz též Téma VIII. ad 7) a) V p ípad horizontální k ivky SRAS (extrémní keynesovská verze) je veli ina M L konstantní (též viz ad 7) b)) tj. zákon klesajících výnos ze vstup práce zde neplatí, a to vzhledem k p edpokladu nevyužitých zdroj (ekonomika operuje pod potenciálním produktem) zde uvažujeme i nevyužití ostatních vstup (nap. kapitálu). i r stu po tu jednotek práce (p i ostatních vstupech fixních) nedochází k poklesu mezní produktivity faktoru práce (neklesá vybavenost práce ostatními vstupy). V p ípad rostoucí k ivky SRAS (základní keynesovská verze) operujeme s dalším zapojením vstupu práce a již pln fungujícím fixním vstupem kapitálu veli ina M L zde již klesá (tempo poklesu M L pak také ovliv uje velikost sklonu k ivky SRAS - podrobn ji viz doporu enou literaturu [14] aj.) a tedy zákon klesajících výnos platí. Zopakujte si vše o principu klesajících výnos z variabilního vstupu z kurs standardní mikroekonomie viz doporu enou literaturu [13], [20], [23]. b) i najímání služeb vstupu práce firmami p edpokládáme maximalizaci celkového ekonomického zisku a pohyb na dokonale konkuren ních trzích. Firmy tedy v nominálním vyjád ení najímají takové množství práce, kdy W (= MFC L ) = MR L (= M L cena produkce), resp. v reálném vyjád ení platí, že: M L = W/ (podrobn ji viz doporu enou literaturu [13], [14], [23]). Zopakujte si vše o chování firem na trzích práce z kurs standardní mikroekonomické teorie viz doporu enou literaturu [13], [20], [23]. Trhy práce viz též Téma VIII. c) K ivky AS jsou v pokro ilejších kursech makroekonomie precizn odvozovány p edevším pomocí produk ní funkce a trhu práce. V krátkém období obvykle aplikujeme standardní jednofaktorovou makroekonomickou produk ní funkci = f (L). i tom p edpokládáme, že mzdové náklady jsou rozhodující složkou náklad firem (viz tvorbu cen p irážkou srov. p. 4) v subkapitole V.7.). oukázat lze také na d ležitost faktoru práce z hlediska jeho sociálního významu atd. Za makroekonomickou k ivkou AS se potom nachází p íslušné mikroekonomické zakotvení podrobn ji viz doporu enou literaturu [7], [14] aj. Ve standardních u ebnicích bývají rozdíly mezi jednotlivými koncepty k ivky AS (p edevším SRAS) asto redukovány na stupe flexibility mzdových sazeb (nominálních i reálných) tj. na rychlost p izp sobování trh práce. Tento pohled pak, mimo jiné, také implikuje pojímání keynesovského sv ta jako speciálního p ípadu (pro nepružnosti, resp. nevyužité zdroje i krátké období) obecn jšího neoklasického modelu (pro pružné mzdy a ceny a vy išt né trhy). Blíže viz doporu enou literaturu [6], [7], [8], [14], [18] aj. ad 8) a) na ose x m íme (resp. AS a AD), na ose pak, k ivka SRAS je rostoucí, k ivka AD klesající, r st zásoby kapitálových statk (stroj, budov, za ízení aj.) se projeví v AS jako reálný nabídkový šok, což je spojeno se zvýšením výrobních kapacit (tzv. kapacitotvorný efekt), p íslušné investice se projeví i v AD jako zvýšení celkových výdaj což je spojeno s r stem d chod (viz Téma III. a IV.), investice jsou tedy spojeny i s tzv. d chodotvorným efektem, investice rychle posunují k ivku AD (zde doprava) a po ur itém ase i k ivku SRAS (jako pozitivní reálný nabídkový šok pak doprava) podrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14] aj., též srov. s Tématem X. ( reálné nabídkové šoky ur ují kapacitní možnosti ekonomiky jde o faktory ovliv ující velikost samotného potenciálního produktu, resp. faktory ekonomického r stu) b) standardn bývají krátkodob nepružné nominální mzdové sazby vztahovány k mzdovým dohodám, explicitním i implicitním (nap. v tradi ní neokeynesovské ekonomii viz doporu enou literaturu [6], [8], [11], [18], [22]), nová keynesovská ekonomie se snaží precizn ji pomocí mikroekonomických základ vysv tlovat nepružnosti mezd a cen (a to v etn makroekonomických d sledk nap. pro kolísání produktu a nezam stnanosti), zde lze rozlišovat nominální rigidity (mzdové a cenové dohody, p ekrývání mzdových dohod, menu costs, nepružné mezní náklady apod.) a reálné rigidity (nekoordinovanost mezd a cen, existence efektivnostních mezd i modely insiders outsiders) viz doporu enou literaturu [1], [4], [13]. odrobn ji též viz Mankiw, N. G., Romer, D. (eds.): New Keynesian Economics. Volume 1,2. Cambridge, MIT ress ad 9) podle kvantitativní rovnice m žeme o ekávat pokles cenové hladiny (M V =, z toho = 15

16 (M V)/), p edpokladem je nem nné množství pen z (M) a konstantní rychlost pen z (zde d chodová V) podrobn ji viz doporu enou literaturu [14], [15] ad 10) tempo r stu nominálního produktu poklesne p ibližn o 13 % Doporu ené domácí úkoly: zde p. 3, 4, 5, 6 (a), 7, 10; dále V.9 p. 3, 7, 10 [1] - s. 90/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; [17] - s. 142/p. 2, s. 143/p. 3, 4; [5] - s. 100/ot. 4; [2] - s. 507/p. 1, 2; [15] - s. 158/p. 1; [4] - s. 679/p. 5; [7] - s. 200/ot. 1, 4, s. 201/ot. 9 V.9. Grafické úkoly, schémata a dopl ování: 1) Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na k ivku agregátní poptávky níže uvedené zm ny? Rozlište r st a pokles agregátní poptávky a využijte kategorie poptávkový šok. Výsledek vždy vysv tlete a vyjád ete graficky. a) snížení vládních nákup b) r st úrokové míry c) snížení da ových sazeb 2) Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na k ivku agregátní poptávky níže uvedené zm ny? Rozlište r st a pokles agregátní poptávky a využijte kategorie poptávkový šok. Výsledek vždy vysv tlete a vyjád ete graficky. a) r st cen akcií b) r st populace c) zvýšení cenové hladiny v uzav ené ekonomice 3) Opravte následující schémata vysv tlující klesající pr b h k ivky agregátní poptávky v uzav ené ekonomice a pojmenujte p íslušný mechanismus: a) pokles cenové hladiny pokles reálných pen žních z statk r st bohatství domácností pokles spot ebních výdaj pokles agregátní poptávky r st rovnovážného produktu b) pokles cenové hladiny pokles reálných pen žních z statk pokles poptávky po pen zích r st poptávky po ostatních finan ních aktivech pokles ceny ostatních finan ních aktiv pokles úrokové míry r st investic, resp. autonomní spot eby aj. r st agregátní poptávky pokles rovnovážného produktu 4) Uvažujte model rostoucí keynesovské k ivky agregátní nabídky. Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na tuto k ivku agregátní nabídky níže uvedené skute nosti? Rozlište posuny k ivky agregátní nabídky a využijte kategorie nominální a reálný nabídkový šok. Výsledek vždy vysv tlete a vyjád ete graficky. a) prudké zvýšení cen dovážené ropy na sv tových trzích b) pokles daní z d chod výrobc c) podstatné zdokonalení technické úrovn stroj 5) Uvažujte model rostoucí keynesovské k ivky agregátní nabídky. Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na tuto k ivku agregátní nabídky níže uvedené skute nosti? Rozlište posuny k ivky agregátní nabídky a využijte kategorie nominální a reálný nabídkový šok. Výsledek vždy vysv tlete a vyjád ete graficky. a) mimo ádné zhoršení klimatických podmínek b) zm na kursu národní m ny snižující ceny dovážených vstup c) snížení domácí cenové hladiny 6) Graficky znázorn te chování agregátní nabídky: a) podle keynesovského p ístupu v dlouhém období a vyjád ete vliv poklesu disponibilního množství pracovník b) podle klasického p ístupu v krátkém období a vyjád ete vliv r stu produktivity výrobního faktoru kapitálu 16

17 7) V následujících p ípadech zakreslete p íslušné k ivky, p ípadn jejich zm ny. Vždy uvažujte jinak stejné podmínky a nezapome te popsat osy. a) Uvažujte keynesovský p ípad k ivky agregátní nabídky pro fixní reálné mzdové sazby. b) Uvažujte základní keynesovskou verzi k ivky agregátní nabídky. c) Uvažujte monetaristickou verzi k ivky agregátní nabídky pro krátké období. d) Uvažujte klasickou k ivku agregátní nabídky pro krátké období. e) Uvažujte základní keynesovskou verzi k ivky agregátní nabídky a vyjád ete vliv poklesu nominální mzdové sazby. f) Uvažujte základní keynesovskou verzi k ivky agregátní nabídky a vyjád ete vliv r stu produktivity výrobních faktor. 8) Graficky znázorn te pomocí modelu AD AS vliv nabídkového šoku v podob zm ny nominálního m nového kursu zdražující dovozy na úrove rovnovážného produktu a cenové hladiny. Uvažujte krátké období, rostoucí jednotkové náklady produkce a neúplné využití výrobních faktor ve výchozí rovnovážné situaci. 9) rove te následující úkoly (vždy uvažujte ceteris paribus): a) Graficky znázorn te k ivku AD a vyjád ete vliv poklesu cen akcií. b) Graficky znázorn te k ivku SRAS za p edpokladu vždy dokonale vy išt ných trh a vyjád ete vliv poklesu AD na cenovou hladinu a reálný produkt c) Graficky znázorn te pomocí modelu AD AS vliv nabídkového šoku v podob zdokonalení technické úrovn používaných stroj na úrove rovnovážného produktu a cenové hladiny. Uvažujte krátké období, rostoucí jednotkové náklady produkce a neúplné využití výrobních faktor ve výchozí rovnovážné situaci. 10) Správn dopl te (vždy uvažujte ceteris paribus): a) Je-li skute ná míra nezam stnanosti vyšší než p irozená míra nezam stnanosti, potom zvýšení AD podle keynesovského p ístupu v základní keynesovské verzi povede k tomu, že se cenová hladina a reálný produkt se. b) Keynesovské vysv tleni k ivky SRAS je založeno na fixních mzdových sazbách, podmín nými mzdovými dohodami, p íslušná k ivka SRAS je nebo rostoucí. c) R st nominálních mzdových sazeb vede p i keynesovském tvaru k ivky SRAS (v základní verzi) k posunu k ivky SRAS a výroba stejného je potom spojena s náklady a vyšší cenovou hladinou. d) Makroekonomická rovnováha v dlouhém období je v modelu AD AS také charakterizována zam stnaností na úrovni tzv. zam stnanosti (resp. mírou nezam stnanosti). e) V klasickém pojetí má k ivka SRAS tvar a je zárove i k ivkou, nebo chování cen vstup a produktu je zde stejné i v dlouhém období. f) V monetaristickém vysv tlení k ivky AS se operuje s tím, že dlouhodob je udržována p irozená míra nezam stnanosti a úrove produktu a do asn o ekávání pracovník jsou korigována. +g) odle koncepce menu costs mohou být náklady na zm nu cen než p ínosy plynoucí ze zm ny cen a výrobci proto se zm nami cen otálejí i malé menu costs tak mohou vést k výkyv m v produkci a zam stnanosti. h) V p ípad extrémní keynesovské verze k ivky SRAS s poklesem AD objem nabízené produkce a cenová hladina se. ešení: ad 1) a) povede k posunu k ivky AD doleva (k poklesu AD, komponenta G je její p ímou sou ástí) - jde o negativní poptávkový šok 17

18 Snížení vládních nákup povede k poklesu agregátní poptávky. NEGATIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK AD 1 AD 0 b) povede k poklesu investi ních výdaj (vlivy mohou být i na C, G i NX) a tedy k posunu k ivky AD doleva (k poklesu AD) - jde o negativní poptávkový šok AD 1 AD 0 R st úrokové míry neumož uje realizovat n které investi ní projekty, klesne poptávka po investicích a klesá agregátní poptávka. Domácnosti m žou také za ít více spo it a snížít tak spot ební výdaje. NEGATIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK c) u domácností povede k r stu osobního disponibilního d chodu a tím i C (u firem m že mít vliv na r st poptávky po investicích) a tedy k posunu k ivky AD doprava (k r stu AD) - jde o pozitivní poptávkový šok AD 0 AD 1 okles da ových sazeb bude znamenat r st disponibilního d chodu a domácnosti za nou více spot ebovávat. Firmy zvýší svoje zisky a mohou tak více investovat poroste poptávka po investicích. OZITIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK (ad a) ad c) zde všude z definice uvažujeme horizontální posuny k ivky AD, proto lze také hovo it o r stu i poklesu AD, obvykle všude p edpokládáme nevyužité zdroje podrobn ji viz doporu enou literaturu [7], [14] aj.) ad 2) a) povede k r stu bohatství domácností a tím k r stu C a tedy k posunu k ivky AD doprava (k r stu AD) - jde o pozitivní poptávkový šok AD 1 R st cen akcií vede k r stu bohatství domácností, má sou asn vliv i na optimistická o ekávání domácností a firem. OZITIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK AD 0 b) povede k r stu C (p ípadn i bytové výstavby) a tedy k posunu k ivky AD doprava (k 18

19 poklesu AD) - jde o pozitivní poptávkový šok AD 0 AD 1 R st populace povede k r stu spot ebních výdaj domácností a pravd podobn povede k r stu investic díky vyšší poptávce po novém bydlení (výstavba nových byt a dom je složkou investic v HD). OZITIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK c) povede k poklesu poptávaného množství, klesající k ivka AD se zde nem ní (jde o pohyb po k ivce AD sm rem nahoru) nejedná se o poptávkový šok (ad a) ad b) zde všude z definice uvažujeme horizontální posuny k ivky AD, proto lze také hovo it o r stu i poklesu AD, obvykle všude p edpokládáme nevyužité zdroje podrobn ji viz doporu enou literaturu [7], [14] aj.) ad 3) a) pokles r st M/ r st bohatství domácností r st C r st AD r st (jde o mechanismus igouova efektu podrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14]), zde zjednodušen r st AD znamená r st poptávaného množství produkce (což by bylo p esn jší a správn jší ozna ení) b) pokles r st M/ pokles poptávky po pen zích r st poptávky po ostatních finan ních aktivech r st ceny ostatních finan ních aktiv pokles úrokové míry r st I, resp. C aj. r st AD r st (jde o mechanismus Keynesova efektu - podrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14]), zde zjednodušen r st AD znamená r st poptávaného množství produkce (což by bylo p esn jší a správn jší ozna ení) ad 4) a) povede k posunu k ivky SRAS nahoru, stejný produkt je vyráb n s vyššími náklady a ty se promítají do vyšších cen - jde o negativní nominální nabídkový šok (v podob r stu náklad v d sledku r stu cen vstup ) SRAS 1 SRAS 0 NEGATIVNÍ NOMINÁLNÍ NABÍDKOVÝ ŠOK R st cen dovážené ropy na sv tových trzích zvyšuje náklady firem a vyvolá posun k ivky agregátní nabídky. Zm ny ceny ropy významn ovliv ují i vývoj eské ekonomiky, která je zna n závislá na dovozu ropy. Zm ny cen ropy významn ovliv ují index dovozních cen R a následn i náklady firem. b) povede k posunu k ivky SRAS dol, pokles daní z d chod výrobc umožní snížení cen - jde o pozitivní nominální nabídkový šok SRAS 0 SRAS 1 OZITIVNÍ NOMINÁLNÍ NABÍDKOVÝ ŠOK okles daní z d chod výrobc umož uje daný objem produkce nabízet p i nižší cenové hladin. Dalším vysv tlením ú inku zm n daní na produkci firem se v nuje zejména ekonomie strany nabídky, která zd raz uje vliv da ových sazeb na motivaci k podnikaní (podrobn ji viz Téma X.). 19

20 c) povede k posunu k ivky SRAS doprava, p i stejných cenách je s produktivn jšími faktory možné vyrobit v tší produkt - jde o pozitivní reálný nabídkový šok SRAS 0 SRAS 1 OZITIVNÍ REÁLNÝ NABÍDKOVÝ ŠOK Uvedené zdokonalení umož uje snížit firmám náklady a vyráb t tak více. Zdokonalení technické úrovn stroj zvyšuje produktivitu výrobních faktor a je tedy sou asn faktorem ovliv ujícím r st agregátní nabídky v dlouhém období (potenciální produkt) viz Téma X. (zde odhlížíme od p ípadných kolísání potenciálního produktu v krátkém období). (ad a) ad c) v p ípad nominálních nabídkových šok se k ivka AS posunuje nahoru nebo dol, tj. vertikáln, v p ípad reálných nabídkových šok potom doprava i doleva, tj. horizontáln ) ad 5) a) povede k posunu k ivky SRAS doleva - jde o negativní reálný nabídkový šok (zde zkoumáme pouze krátkodobé efekty a odhlížíme od možných dopad na potenciální produkt srov. Téma X.) SRAS 1 SRAS 0 NEGATIVNÍ REÁLNÝ NABÍDKOVÝ ŠOK Zhoršení klimatických podmínek sníží nap. produkci firem v zem d lském sektoru a zp sobí tak snížení výroby a agregátní nabídky. M že mít podobu katastrofálního sucha, neúrodného roku, i povodní (nap. v R v roce 2002), které zp sobily ztráty ve výrobních faktorech a tím i produkci firem. b) povede k posunu k ivky SRAS dol - jde o pozitivní nominální nabídkový šok SRAS 0 SRAS 1 OZITIVNÍ NOMINÁLNÍ NABÍDKOVÝ ŠOK Firmy zde nakupují levn jší zahrani ní m nu a tedy nap. i suroviny a klesají tak ceny vstup, což umož uje snižovat náklady (srov. p. 4) a) zde). Zhodnocení kursu domácí m ny má však i negativní ú inky, protože naše exporty jsou dražší a tedy i mén konkurenceschopné. To negativn ovliv uje s ur itým asovým odstupem isté exporty a agregátní poptávku (blíže viz Téma IV., VII.). c) povede ke snížení nabízeného množství, k ivka SRAS se nem ní (jde o pohyb po k ivce sm rem dol ) nejedná se o nabídkový šok (ad a) ad b) v p ípad nominálních nabídkových šok se k ivka AS posunuje nahoru nebo dol, tj. vertikáln, v p ípad reálných nabídkových šok potom doprava i doleva, tj. horizontáln ) ad 6) a) k ivka LRAS je vertikální a dojde k jejímu posunu doleva (tj. klesá potenciální produkt) 20

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko - správní Determinanty pracovní spokojenosti Pavlína Horáková Bakalá ská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární

Více

Finance a management

Finance a management Finance a management E-learning v teorii a Moodle praxi (sborník p ísp vk ze seminá e) 4/4 - loga barevn - p esázet Lukáš Heller Kolektiv autor Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN 978-80-7418-143-6 Obsah 1

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Trh bydlení v R - financování

Trh bydlení v R - financování U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e Fakulta sociálních v d Institut ekonomických studií Bakalá ská práce Trh bydlení v R - financování AUTOR: Radka Ková ová KONZULTANT: Ing. Ivo Koubek OBOR STUDIA:

Více

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5

Studijní opora TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA. Část 1 Trh práce a nezaměstnanost. EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 Studijní opora Název předmětu: EKONOMIE II (část makroekonomie) Téma 5 TRH PRÁCE, NEZAMĚSTNANOST A PHILLIPSOVA KŘIVKA Část 1 Trh práce a nezaměstnanost Zpracoval: doc. RSDr. Luboš ŠTANCL, CSc. Operační

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD Èástka 5 Roèník 2012 Praha 13. dubna 2012 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 16. Opatøení obecné povahy è. OOP/1/04.2012-4, kterým se mìní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit

Podnikatelský zám r na založení drobného podniku. Jan Spirit Podnikatelský zám r na založení drobného podniku Jan Spirit Bakalá ská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalá ské práce je zpracování podnikatelského plánu na založení konkrétního mikropodniku. Teoretická

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje

7. Odvrácená strana migrace a rozvoje 7. Odvrácená strana migrace a rozvoje V ra - Karin Brázová Cílem této kapitoly založené p evážn na zahrani ních odborných studiích k jednotlivým témat m je poskytnout p ehled o aspektech, které problematizují

Více

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 4. Kapitola. Celkové výdaje a produkt. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 4. Kapitola Celkové výdaje a produkt Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

ABSTRAKT P edm tem bakalá ské práce Da ové dopady po ízení a používání osobního automobilu v podnikání je upozornit da ové subjekty na nej ast jší chyby, které se stávají p edm tem dom ení dan finan ním

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Kvali a iv a v a av a a l a Praha 2008 r r a h 2008 ISBN 978-80-86878-65-2 OBSAH 1 Úvod...9 2 Základní principy...13 3 Strategické priority...21 4 Aktivní stárnutí...21

Více

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA

ÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Případová studie Vliv udržitelné výstavby z technicko-ekonomického hlediska PŘÍPADOVÁ STUDIE - VLIV UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY Z TECHNICKO-EKONOMICKÉHO HLEDISKA Název publikace Případová studie Vliv udržitelné

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011 1 2 3 4 5 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI

ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ANALÝZA FIRMY VYBRANÝMI METODAMI ANALYSIS OF

Více

S D AInfo. Obsah. Ro ník VII. Základní principy. víceúrov ových model 1. Základní principy. víceúrov ových model

S D AInfo. Obsah. Ro ník VII. Základní principy. víceúrov ových model 1. Základní principy. víceúrov ových model S D AInfo Informa ní bulletin Sociologického datového archivu 2 Listopad 2005 Ro ník VII. ZDARMA Základní principy víceúrov ových model 1 Dana Hamplová Sociologický ústav AV R lánek podává základní informaci

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více