Téma V. Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma V. Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS"

Transkript

1 Téma V. Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS V.1. Struktura a základní cíle tématu: Název: Agregátní poptávka a agregátní nabídka - úvod do analýzy A. Základní charakteristika modelu AD - AS B. Agregátní poptávka a poptávkové šoky - základní pojmy C. Vybrané koncepty agregátní nabídky v soudobé standardní makroekonomické teorii a nabídkové šoky C1. Keynesovský p ístup k agregátní nabídce C1.1. Keynesovský p ístup ke k ivce agregátní nabídky v krátkém období C1.2. Keynesovský p ístup ke k ivce agregátní nabídky v dlouhém období +C1.3. Nominální a reálné rigidity v nové keynesovské ekonomii C2. Klasický model agregátní nabídky C3. Monetaristický p ístup a další p ístupy k agregátní nabídce D. Makroekonomická rovnováha v modelu AD - AS Základní cíle: - vstupní charakteristika makroekonomického modelu AD - AS - seznámení se základy analýzy agregátní poptávky - p ehled vybraných koncept agregátní nabídky v soudobé teoretické makroekonomii a jejich kontroverznost - rozlišení teoretických model agregátní nabídky podle flexibility mzdových sazeb, resp. cen a jejich základní charakteristika - nástin problematiky krátkodobé a dlouhodobé makroekonomické rovnováhy v modelu AD - AS V.2. Klí ové pojmy a souvislosti k zapamatování: ad A) makroekonomický model agregátní poptávka - agregátní nabídka, produkt (produkce, resp. d chod), cenová hladina (+absolutní ceny), deflátor hrubého domácího (resp. národního) produktu, index spot ebitelských cen, +obecná charakteristika a základní p edpoklady modelu, makroekonomická rovnováha v krátkém a dlouhém období, +poptávkové a nabídkové omezení systému, +kontroverznost koncept agregátní nabídky v soudobé standardní makroekonomické teorii, +problémy modelu agregátní poptávka agregátní nabídka ad B) agregátní poptávka jako ekonomická kategorie a její složky, celkové plánované agregátní výdaje (agregátní poptávka) p i pohyblivé cenové hladin, k ivka agregátní poptávky - grafická ilustrace, charakteristiky k ivky agregátní poptávky, nominální množství pen z, +reálné a nominální pen žní z statky, nominální úroková míra, ostatní finan ní aktiva (alternativní) a jejich ceny, +Keynes v efekt, +selhávání mechanismu Keynesova efektu, +efekt bohatství, +efekt reálných pen žních z statk (+igou v efekt, resp. +atinkin v efekt), +teoretický význam igouova efektu, +vztah cenové hladiny a bohatství domácností prost ednictvím cen cenných papír, stimulace exportu a p esm rování domácích výdaj, posuny k ivky agregátní poptávky, pozitivní a negativní poptávkové šoky (šoky ze strany poptávky), vliv vládní regulace, +r zná pojetí ú inku vládní regulace prost ednictvím fiskální politiky, +agregátní poptávka versus tržní (díl í) poptávka ad C) obecný pohled na agregátní nabídku, k ivka agregátní nabídky, +mikroekonomické základy k ivky agregátní nabídky, keynesovský p ístup k agregátní nabídce, keynesovský p ístup k agregátní nabídce v krátkém období, keynesovské p edpoklady ohledn flexibility (pružnosti) nominálních mzdových sazeb a cen, nominální a reálné mzdové sazby, mzdové dohody, +tvorba cen p irážkou k mzdovým náklad m, horizontální keynesovská k ivka krátkodobé agregátní nabídky pro fixní nominální mzdové sazby i ceny (extrémní keynesovská verze agregátní nabídky), +pr b h mezního fyzického produktu práce (+vývoj produktivity práce), r st náklad, r st cenové hladiny, +neokeynesovský koncept chování agregátní nabídky, pozitivn sklon ná keynesovská k ivka krátkodobé agregátní nabídky pro fixní nominální mzdové sazby (základní keynesovská verze k ivky agregátní nabídky, +základní keynesovská situace), posuny k ivky krátkodobé agregátní nabídky, nabídkové šoky (šoky ze strany nabídky), pozitivní a negativní nabídkové šoky, zm ny cen vstup, zm ny produktivity faktor a jejich disponibilního množství, nominální a reálné 1

2 nabídkové šoky, +kapacitotvorný a d chodotvorný efekt r stu zásoby kapitálových statk, dlouhodobé chování agregátní nabídky v keynesovském p ístupu, pohyblivé nominální mzdové sazby v dlouhém období, skute ný (aktuální) produkt a potenciální produkt, rovnováha trh práce p i plné zam stnanosti, p ezam stnanost a podzam stnanost, stabilita cenové hladiny p i plné zam stnanosti, +stabilní míra inflace a plná zam stnanost (+míra nezam stnosti neakcelerující inflaci), vertikální dlouhodobá k ivka agregátní nabídky a její posuny, cyklická nedobrovolná nezam stnanost, obnovování plné zam stnanosti, odchylky skute né zam stnanosti a skute ného produktu, r st potenciálního produktu, +nová keynesovská ekonomie, +základní faktory nepružností (rigidit) mezd a cen, +nominální a reálné rigidity, +nepružnosti nominálních a reálných mezd, +p ekrývání mzdových dohod, koncept efektivnostních mezd, +hystereze na trhu práce a její formy (+inside i a outside i na trzích práce), +mzdová vyjednávání (negociace), +nepružnosti cen, náklady na zm ny cen (+koncept menu costs), +problémy koordinace innosti firem, +dlouhodob trvající kontrakty firem, +explicitní a implicitní kontrakty, +mikroekonomické a makroekonomické souvislosti nepružností mezd a cen, zm ny agregátní poptávky a agregátní nabídky, stimulace agregátní poptávky, vertikální klasická k ivka agregátní nabídky, dokonalá pružnost mzdových sazeb a cen v krátkém i dlouhém období, neustálá plná zam stnanost, produk ní schopnost ekonomiky p i plné zam stnanosti výrobních faktor, zm ny agregátní poptávky p i klasické k ivce agregátní nabídky, +monetaristický p ístup k agregátní nabídce, +pen žní iluze pracovník, +do asn mylné vnímání vývoje cenové hladiny pracovníky, +modely s nedokonalými informacemi, +adaptivní o ekávání, +krátkodobá (rostoucí) a dlouhodobá (vertikální) k ivka nabídky v pojetí M. Friedmana základní charakteristika, +p irozená úrove produktu a p irozená míra nezam stnanosti, +dobrovolná cyklická nezam stnanost v monetaristickém pojetí agregátní nabídky, +nová klasická makroekonomie, +racionální o ekávání, +Lucasova k ivka agregátní nabídky základní charakteristika, +teze o neú innosti makroekonomické stabiliza ní politiky, +kontroverznost koncept agregátní nabídky v soudobé standardní makroekonomii (v etn hospodá sko politických implikací) ad D) makroekonomická rovnováha, rovnovážný produkt (produkce, resp. d chod) a rovnovážná cenová hladina, krátkodobá a dlouhodobá makroekonomická rovnováha, grafické znázorn ní rovnováhy pomocí modelu agregátní poptávka agregátní nabídka, +kvantitativní rovnice jako identita, +Say v zákon trh, +kvantitativní teorie pen z, +neutralita pen z, kvantitativní rovnice (rovnice sm ny, +Fisherova rovnice), množství pen z v ekonomice, +pen žní hodnota transakcí, +transak ní rychlost pen z (+transak ní rychlost ob hu i obratu pen z), nominální a reálný produkt, zm ny nominálního produktu, množství pen z a rychlosti pen z, +rovnost sou tu temp r stu množství pen z a rychlosti pen z se sou tem temp r stu cenové hladiny a reálného produktu, tempo r stu nominálního produktu, +d chodová rychlost pen z (+d chodová rychlost ob hu i obratu pen z) V.3. Hlavní zkratky, zna ky a rovnice: AD (resp. AE) agregátní poptávka AS agregátní nabídka E makroekonomická rovnováha - reálný produkt * - potenciální produkt, resp. p irozená úrove produktu HD (GD) hrubý domácí produkt HN (GN) hrubý národní produkt D ( D, DI) disponibilní d chod cenová hladina CI - index spot ebitelských cen SRAS (SAS) krátkodobá k ivka agregátní nabídky LRAS (LAS) dlouhodobá k ivka agregátní nabídky C spot ební výdaje domácností I investi ní výdaje firem G - vládní výdaje na nákup výrobk a služeb X export (vývoz) M import (dovoz) NX istý export, tj. X M L (N) množství práce W (w) nominální mzdová sazba W/ (w/p) reálná mzdová sazba L* - rovnovážné množství práce, resp. plná zam stnanost u míra nezam stnanosti 2

3 u* p irozená míra nezam stnanosti p cena jednotky produkce a produktivita práce, tj. /L b sazba p irážky náklad na ostatní výrobní faktory, v etn zisku (resp. zisková p irážka) MC mezní náklady firem M L (M L, MN) mezní fyzický produkt práce (mezní produktivita práce) M nominální pen žní zásoba (nabídka), resp. nominální pen žní z statky M/ reálná pen žní zásoba (nabídka), resp. reálné pen žní z statky V transak ní rychlost ob hu pen z (transak ní rychlost pen z), resp. d chodová rychlost pen z T transakce AD (AE) = C + I + G + NX p = W (1 + b)/a M V = T, resp. M V = M (%) + V (%) = (%) + (%) V.4. Doporu ená studijní literatura: základní: [1] - kap. 4. ( ), kap. 9. (9.2.); [5] - kap. 5. (5B.), kap. 8. (8A.); [2] - kap. 23. ( ); [13] kap. 1., kap. 3., kap. 6., kap. 14 rozši ující: [4] - kap. 31.; [14] - kap. 4. ( , ); [7] - kap. 7. (7.1., 7.4., 7.6.); [6] - kap. 4. (4.5.1., ), kap. 9. (9.1., 9.3.), kap. 11. (11.1., 11.2.); [18] - kap. 2., kap. 3. V.5. Otázky pravda/nepravda: 1. poptávkové šoky mají podobu zm n náklad v d sledku zm n cen vstup nebo podobu zm ny produktivity výrobních faktor nebo jejich disponibilního množství N 2. klasické pojetí k ivky agregátní nabídky staví na neustálé rovnováze trhu práce p i plném využití faktoru práce N 3. pokud pen žní zásoba vzroste o 10 % a rychlost pen z poklesne o 5 % potom se, podle kvantitativní rovnice, bude tempo r stu nominálního produktu p ibližn rovnat 5 % 4. cyklická nezam stnanost nedobrovolného charakteru nem že v keynesovské teorii existovat dlouhodob 5. p i klasické k ivce SRAS pokles agregátní poptávky povede pouze k poklesu cenové hladiny a nominálních veli in N N N 6. teorie efektivnostních mezd vysv tluje, pro mají zam stnavatelé tendenci v recesi snižovat nominální mzdy N 7. v keynesovském konceptu agregátní nabídky platí, že ím bude p izp sobování nominálních mzdových sazeb zm n ným podmínkám na trzích práce pružn jší, tím pomaleji bude dosahováno rovnovážného produktu na úrovni produktu potenciálního, resp. na úrovni plné zam stnanosti N 8. potenciální produkt m že být vymezen jako produkt vytvo ený p i plné zam stnanosti N 9. základním p edpokladem monetaristického (Friedmanova) modelu krátkodobého chování agregátní nabídky jsou nedokonalé informace o vývoji cen na stran zam stnavatel (tj. 3

4 firem). N 10. klasická k ivka agregátní nabídky vychází z p edpokladu dokonale pružných mezd a cen, které neustále vy iš ují všechny trhy p i plné zam stnanosti výrobních faktor N 11. mechanismus igouova efektu vysv tluje vztah mezi nominální a reálnou úrokovou mírou N 12. keynesovské vysv tlení krátkodobé agregátní nabídky je založeno na p edpokladu krátkodob fixních nominálních mzdových sazeb - p íslušná k ivka krátkodobé agregátní nabídky je potom horizontální nebo pozitivn sklon ná N 13. krátkodobé zm ny reálného produktu pod vlivem agregátní poptávky jsou spojeny se stabilními reálnými mzdovými sazbami N 14. monetaristický koncept zm n agregátní poptávky je spojen zejména se zm nami pen žní zásoby 15. Keynes v efekt vysv tluje vztah mezi zm nou cenové hladiny a reálného produktu, p i emž p edpokladem zm ny produktu je zm na úrokové míry N N ešení: 1.N N 5. 6.N 7.N 8. 9.N N N V.6. Kvizové otázky: 1) Jsou-li p íslušné ceny a mzdové sazby absolutn nepružné, pak bude odpovídající k ivka krátkodobé agregátní nabídky: a) stoupající (pozitivn sklon ná) b) klesající (negativn sklon ná) c) horizontální d) vertikální e) žádná z nabídek není správná 2) optávkové šoky mohou být zp sobeny: a) rozkolísaností investi ních výdaj b) zm nami produktivity výrobního faktoru kapitál c) fiskální a m novou politikou d) rozkolísaností spot ebních výdaj domácností e) platí nabídky ad a), ad c) a ad d) sou asn 3) Jestliže dojde ke zdvojnásobení nominální zásoby pen z, pak podle kvantitativní rovnice cenová hladina zde (p i stabilní rychlosti pen z): a) z stane nezm n na a reálný produkt se také nezm ní b) se zvýší o více než dvojnásobek a reálný produkt vzroste c) se zvýší o mén než dvojnásobek a reálný produkt poklesne d) se zdvojnásobí, ale pouze pokud se také zdvojnásobí reálný produkt e) žádná z nabídek není správná 4) Mezi negativní nominální nabídkové šoky nepat í: a) zvýšení povinného sociálního pojišt ní b) r st cen dovážených vstup díky zm n dovozních cel 4

5 c) likvidace ady výrobních za ízení d) r st nep ímých daní e) zvýšení nominálních mzdových sazeb 5) ro keynesovskou rostoucí k ivku SRAS platí, že p i neustálém r stu AD z stávají fixní: a) reálné mzdové sazby b) nominální mzdové sazby c) nominální i reálné mzdové sazby d) mezní fyzický produkt práce e) celkové mzdové náklady 6) Který z následujících výrok není správný podle klasického modelu k ivky agregátní nabídky? a) k ivka SRAS je zárove i k ivkou LRAS, protože chování cen vstup a vyrobeného produktu je zde stejné v krátkém i dlouhém období b) v p ípad zm ny produktivity faktor se zde bude m nit potenciální produkt, protože dochází ke zm nám produk ní schopnosti ekonomiky p i plné zam stnanosti výrobních faktor c) p i zvýšení agregátní poptávky zde z stávají reálné mzdové sazby stejné - na úrovni, která "vy iš uje" trh práce p i tzv. plné zam stnanosti d) ceny a mzdové sazby jsou dokonale pružné a p íslušné trhy jsou neustále "vy išt ny" e) stabilita nominální mzdových sazeb je podmínkou zam stnávání více pracovník 7) ro model AS v monetaristickém pojetí je typické, že: a) firmy trpí tzv. pen žní iluzí b) pracovníci tvo í o ekávání cenového vývoje mechanismem racionálních o ekávání c) krátkodob i dlouhodob se produkt nachází na p irozené úrovni produktu d) nezam stnanost spojená s cyklickým kolísáním produktu má dobrovolný charakter e) nezam stnanost spojená s cyklickým kolísáním produktu má nedobrovolný charakter +8) odle efektu bohatství (resp. jeho ásti v podob igouova efektu) r st cenové hladiny (za p edpokladu konstantní nominální zásoby pen z): a) zvyšuje reálné pen žní z statky a domácnosti proto více nakupují finan ní aktiva b) snižuje reálné pen žní z statky a domácnosti proto mén nakupují finan ní aktiva c) snižuje nominální výši pen žních z statk a domácnosti tak snižují spot ební výdaje d) snižuje reálnou hodnotu pen žních z statk a domácností tak snižují spot ební výdaje e) snižuje reálné pen žní z statky a zvyšuje tak úrokovou míru +9) okud nominální pen žní zásoba iní 1400 mld. a nominální HD je 7700 mld. USD, pak d chodová rychlost ob hu pen z bude p ibližn : a) - 2,8 b) p ibližn 0,18 c) 5,5 d) 1400 e) ) Který z následujících faktor nezp sobuje rigidity mezd, resp. cen podle nové keynesovské ekonomie? a) zp tný vliv nezam stnanosti na sebe samotnou b) p ekrývání uzav ených mzdových a cenových dohod c) existence náklad na zm ny cen d) problémy s koordinací inností firem p i zm nách cen e) vše výše uvedené m že vést k nepružnostem mezd, resp. cen 11) Friedman v (monetaristický) koncept mylného vnímání cenové hladiny p edpokládá, že s r stem cenové hladiny: a) pracovníci krátkodob zam ují vývoj reálných a nominálních veli in 5

6 b) se pracovníci domnívají, že rostou jejich reálné mzdy pokud dochází k poklesu nominální mezd c) se pracovníci domnívají, že rostou jejich reálné mzdy pokud dochází k r stu nominálních mezd d) klesají reálné mzdy a proto pracovníci hledají lépe placenou práci a tím roste nezam stnanost e) klesají nominální mzdy a proto pracovníci hledají lépe placenou práci a tím roste nezam stnanost 12) ro teorii efektivnostních mezd platí, že: a) m že vysv tlit nepružnost nominálních mezd v období poklesu reálného produktu b) m že vysv tlit, pro zam stnavatelé propoušt jí kvalifikované pracovníky v období recese c) zam stnavatelé se snaží motivovat pracovníky k dobrým výkon m a ušet it náklady na dozor d) jde o jednu z p í in rigidit nominálních mzdových sazeb zejména sm rem dol e) m že vysv tlit skute nost pro firmy nesnižují mzdy v recesi z obavy p ed snížením produktivity zam stnanc ešení: 1) c 2) e 3) e 4) c 5) b 6) e 7) d 8) d 9) c 10) e 11) a, c 12) a, c, d, e V.7. ešené p íklady, problémy a úkoly: 1) Uvažujte k ivku AD a její možné zm ny. Jaký vliv budou mít za ceteris paribus následující okolnosti? Vyberte správnou odpov (r st AD posun k ivky AD doprava, pokles AD posun k ivky AD doleva, zm na pouze poptávaného množství posun po k ivce AD): a) pesimistická o ekávání budoucího ekonomického vývoje b) r st míry zdan ní osobních d chod c) r st cen akcií d) r st transferových plateb vlády domácnostem e) zm na cenové hladiny f) o ekávání r stu cenové hladiny 2) Uvažujte pozitivn sklon nou k ivku SRAS a její možné zm ny. Jaký vliv budou mít za ceteris paribus následující okolnosti? Vyberte správnou odpov (posun k ivky SRAS doprava, posun k ivky SRAS doleva, posun k ivky SRAS nahoru, posun k ivky SRAS dol, zm na pouze nabízeného množství posun po k ivce SRAS): a) p echod na kvalitn jší nerostné suroviny b) pokles cenové hladiny v uzav ené ekonomice c) pokles kvalifikace domácí pracovní síly d) snížení daní z d chod výrobc e) r st ceny dovážených vstup f) zvýšení povinného sociálního pojišt ní 3) Uvažujte model horizontální k ivky krátkodobé agregátní nabídky. Za jakých základních p edpoklad je vybudován? Jak se zde budou pod vlivem r stu agregátní poptávky, za jinak stejných podmínek, v tomto modelu vyvíjet níže uvedené veli iny? Výsledek vždy vysv tlete a zm nu agregátní poptávky vyjád ete graficky. a) zam stnanost b) cenová hladina c) reálný produkt d) mezní fyzický produkt práce e) reálné mzdové sazby 4) edpokládejte tvorbu cen výrobk a služeb pomocí konstantní sazby p irážky k pr m rným mzdovým náklad m. Jak se budou ceny vyvíjet, pokud: 6

7 a) produktivita práce z stává konstantní a nominální mzdové sazby klesají b) produktivita práce roste a nominální mzdové sazby z stávají konstantní c) produktivita práce i nominální mzdové sazby klesají +d) roste podíl mzdových náklad k produkci 5) Nakreslete grafy podle níže uvedených zadání (vždy uvažujte jinak stejné podmínky): a) Správn popište osy a zakreslete dlouhodobou k ivku agregátní nabídky v keynesovském p ístupu. Uvažujte, že tato k ivka je stabilní a graficky vyjád ete r st agregátní poptávky. Znázorn te dopad na cenovou hladinu a velikost makroekonomického výstupu. b) Správn popište osy a zakreslete klasickou k ivku agregátní nabídky. Graficky vyjád ete pokles agregátní poptávky. Znázorn te dopad na cenovou hladinu a reálný produkt. Jak se zde zm ní zam stnanost? c) Správn popište osy a zakreslete dlouhodobou k ivku agregátní nabídky v keynesovském p ístupu. Graficky vyjád ete dlouhodobou zm nu zp sobenou rozsáhlým negativním reálným nabídkovým šokem. 6) Nakreslete grafy podle níže uvedených požadavk (vždy uvažujte jinak stejné podmínky): a) Správn popište osy a zakreslete keynesovskou krátkodobou k ivku agregátní nabídky pro p edpoklad fixních nominálních mzdových sazeb a prom nlivé cenové hladiny. Dále graficky vyjád ete vliv zvýšení kvalifikace pracovní síly. Jak se uvedená zm na projeví v dlouhém období? b) Správn popište osy a zakreslete k ivku agregátní poptávky a graficky vyjád ete vliv poklesu cen akcií. c) Správn popište osy a zakreslete k ivku krátkodobé agregátní nabídky za p edpokladu fixních nominálních mzdových sazeb a fixních cen produkt. Dále graficky vyjád ete vliv snížení plánovaných autonomních výdaj. 7) ešte následující úkoly: a) Zakreslete k ivku dlouhodobé agregátní nabídky a vyjád ete vliv ni ivých povodní na tuto nabídku. Nezapome te popsat osy. b) Zakreslete k ivku krátkodobé agregátní nabídky podle keynesovského konceptu (v základní verzi) a graficky vyjád ete vliv nabídkového šoku v podob náhlého výrazného zvýšení cen dovážených surovin. Nezapome te popsat osy. c) Uvažujte model AD AS s klasickou k ivku agregátní nabídky. Za ceteris paribus r st pen žní zásoby povede k: c1) r stu reálného produktu a r stu cenové hladiny c2) poklesu reálného produktu a poklesu cenové hladiny c3) poklesu reálného produktu a cenová hladina z stane konstantní c4) r stu reálného produktu a cenová hladina z stane konstantní c5) r stu cenové hladiny a reálný produkt z stane konstantní d) Uvažujte keynesovskou k ivku agregátní nabídky pro fixní nominální mzdové sazby a prom nlivou cenovou hladinu. okles nominálních mzdových sazeb za ceteris paribus povede k: d1) horizontálnímu posunu k ivky SRAS doprava d2) horizontálnímu posunu k ivky SRAS doleva d3) vertikálnímu posunu k ivky SRAS dol d4) vertikálnímu posunu k ivky SRAS nahoru d5) žádná z nabídek není správná e) Graficky zakreslete k ivku agregátní nabídky p i dokonale pružných cenách všech vstup i výstup. Nezapome te popsat osy. 8) Uvažujte ekonomiku se stále rostoucí agregátní poptávkou. K ivka agregátní nabídky se zde neposunuje. Jak se r st agregátní poptávky projeví ve výši zam stnanosti, reálného produktu 7

8 a cenové hladiny: a) podle názor keynesovských ekonom? b) podle názor monetarist? c) p i klasickém tvaru k ivky agregátní nabídky? +9) edpokládejte ekonomiku modelovanou monetaristickým konceptem k ivky agregátní nabídky. V této ekonomice dojde k r stu agregátní poptávky pod vlivem expanzivní m nové politiky centrální banky. Zakreslete graficky a vysv tlete, jak se zde bude vyvíjet makroekonomická rovnováha: a) v krátkém období b) v dlouhém období 10) a) Ur ete pomocí kvantitativní rovnice, jak se p ibližn bude vyvíjet nominální HD, pokud pen žní zásoba vzroste o 5 % a p íslušná rychlost ob hu pen z poklesne o 10 %? +b) Jaké zjednodušující p edpoklady uvažujete v zadání ad 10) a)? ešení: ad 1) a) pokles AD posun k ivky AD doleva b) pokles AD posun k ivky AD doleva c) r st AD posun k ivky AD doprava d) r st AD posun k ivky AD doprava e) zm na pouze poptávaného množství (pohyb po k ivce) f) r st AD posun k ivky AD doprava (k poptávkovým šok m viz též p. 1) v subkapitole V. 9.) ad 2) a) posun k ivky SRAS doprava b) zm na pouze nabízeného množství (pohyb po k ivce) c) posun k ivky SRAS doleva d) posun k ivky SRAS dol e) posun k ivky SRAS nahoru f) posun k ivky SRAS nahoru (v p ípad horizontálních posun lze také používat ozna ení r st i pokles SRAS, v p ípad vertikálních posun však nikoliv k nabídkovým šok m viz též p. 3) v subkapitole V.9.) ad 3) extrémní keynesovská verze k ivky SRAS operuje s ekonomikou s nevyužitými zdroji a p edpokladem fixních nominálních mzdových sazeb i cenové hladiny (tedy také reálné mzdové sazby jsou zde fixní) a má horizontální tvar a) p i posunu k ivky AD doprava se zam stnanost zvyšuje (roste reálný produkt a tedy i zam stnanost) b) p i posunu k ivky AD doprava se nem ní (podle p edpoklad modelu) c) p i posunu k ivky AD doprava roste reálný produkt (v keynesovské ekonomice s nevyužitými zdroji má poptávková stimulace ekonomiky reálné dopady) d) p i posunu k ivky AD doprava se veli ina M L nem ní (optimum firmy maximalizující zisk, za p edpoklad dokonalé konkurence, p i nájmu práce je dáno ve fyzickém vyjád ení rovností M L a W/ - p i fixní W/ musí i veli ina M L z stat konstantní), neplatí zde tedy princip klesajících výnos z variabilního vstupu práce (jsou zde nevyužité i fixní vstupy) - podrobn ji viz doporu enou literaturu nap. [1], [7], [14] e) p i posunu k ivky AD doprava se W/ nem ní (podle p edpokladu modelu) 8

9 0 = 1 SRAS AD 1 V ekonomice, která je v hluboké recesi a firmy nevyužívají fixní kapitál (stroje a za ízení), vede r st agregátní poptávky pouze k r stu reálného produktu a cenová hladina se nem ní. K ivka agregátní nabídky má horizontální tvar a nazýváme ji extremní keynesovskou verzí. V praxi je tato situace spíše výjime ným p ípadem. AD ad 4) a) ceny klesají (ze vzorce p = (1 + b) W/a) b) ceny klesají (viz ešení ad a)) c) nelze jednozna n ur it (záleží na pom ru poklesu obou veli in viz vzorec v ešení ad a)) d) ceny rostou (p = (1 + b) W/a = (1 + b) (W N)/, kde W N/ p edstavuje podíl celkových mzdových náklad na produkci zde však nejde o podíl mezd na d chodech, struktura d chodu se nem ní) (k tvorb cen konstantní p irážkou též viz Téma IX.) ad 5) a) na vodorovné ose m íme (resp. AS a AD), na svislé ose, k ivka LRAS bude vertikální na úrovni potenciálního produktu ( s hv zdi kou), k ivka AD je klesající, r st agregátní poptávky se projeví posunem k ivky AD doprava, vzroste, se nem ní (z stává na úrovni potenciálního produktu, resp. stavu plné zam stnanosti) LRAS V dlouhém období (k ivka agregátní nabídky je vertikální) vede r st agregátní poptávky pouze k r stu cenové hladiny a reálný produkt se nem ní (je na úrovni potenciálního produktu). 1 AD 1 0 AD 0 * ad 5) b) na vodorovné ose m íme (resp. AS a AD), na svislé, k ivka SRAS = LRAS bude vertikální na úrovni potenciálního produktu ( s hv zdi kou), k ivka AD je klesající, pokles agregátní poptávky se projeví posunem k ivky AD doleva, klesne, se nezm ní, nezm ní se ani zam stnanost (ekonomika neustále operuje na úrovni plné zam stnanosti, resp. p irozené míry nezam stnanosti a na úrovni potenciálního produktu, resp. p irozené úrovni produktu) blíže viz doporu enou literaturu [1], [14] aj. 9

10 0 AS Klasická k ivka agregátní nabídky je formulována za p edpokladu dokonale pružných nominálních mzdových sazeb a cen a ekonomika je vždy na úrovni potenciálního produktu. okles agregátní poptávky povede pouze k poklesu cenové hladiny a reálný produkt se nem ní (je na úrovni potenciálního produktu). Nem ní se také reálné mzdové sazby. AD 0 1 AD 1 * ad 5) c) na vodorovné ose m íme (resp. AS a AD), na svislé ose, k ivka LRAS bude vertikální na úrovni potenciálního produktu ( s hv zdi kou), negativní reálný nabídkový šok se zde dlouhodob projeví posunem vertikální k ivky LRAS doleva (dojde k poklesu potenciálního produktu), p i nem nné AD vzroste LRAS 1 LRAS 0 Dlouhodobá AS v keynesovském pojetí je vertikální. Negativní reálný nabídkový šok, nap. snížení produktivity výrobních faktor, sníží reálný produkt (sou asn potenciální produkt). Sou asn dojde k r stu cenové hladiny. 1 0 AD 0 1 * 0 * ad 6) a) na vodorovné ose m íme (resp. AS), na svislé ose, p edpoklad m odpovídá rostoucí (pozitivn sklon ná) k ivka SRAS, zvýšení kvalifikace pracovní síly posouvá k ivku SRAS doprava (horizontáln ), p i stejných cenách je s produktivn jšími faktory možno vyrobit v tší produkt - jde o pozitivní reálný nabídkový šok SRAS 0 SRAS 1 OZITIVNÍ REÁLNÝ NABÍDKOVÝ ŠOK Zvýšení kvalifikace pracovní síly zvyšuje produktivitu výrobních faktor a je tedy sou asn také faktorem ovliv ující r st agregátní nabídky v dlouhém období potenciální produkt. ad 6) b) na vodorovné ose m íme (resp. AD), na svislé ose, k ivka AD je klesající, vlivem poklesu cen akcií se k ivka AD posouvá doleva 10

11 AD 0 AD 1 okles cen akcií vede k poklesu bohatství domácností, má sou asn vliv i na pesimistické o ekávání domácností a firem. Snížení spot ebních výdaj u domácností a snížení poptávky po investicích vedou k poklesu agregátní poptávky. NEGATIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK ad 6) c) na vodorovné ose m íme (resp. AS a AD), na svislé ose, p edpoklad m odpovídá horizontální k ivka SRAS, k ivka AD je klesající, vlivem snížení plánovaných autonomních výdaj se k ivka AD posouvá doleva 0 = 1 SRAS AD 0 V ekonomice, která je v hluboké recesi a firmy nevyužívají fixní vstupy (stroje a za ízení), vede pokles agregátní poptávky pouze k poklesu reálného produktu a cenová hladina se nem ní. K ivka agregátní nabídky má horizontální tvar a nazýváme ji extrémní keynesovskou verzí. V praxi je tato situace spíše výjime ným p ípadem. AD ad 7) a) na vodorovné ose m íme (resp. AS), na svislé ose, k ivka LRAS je zde vertikální a vlivem povodní se posunuje doleva (zde se tedy m ní potenciální produkt) ad 7) b) na vodorovné ose m íme (resp. AS), na svislé ose, k ivka SRAS je zde pozitivn sklon ná, negativní nominální nabídkový k ivku posunuje nahoru ad 7) c) platí c5) blíže viz doporu enou literaturu [1], [14] aj. ad 7) d) platí d3) pozitivn sklon ná k ivka SRAS v základní keynesovské verzi se horizontáln posunuje díky zm nám determinant produk ní funkce, vertikáln pak p i zm n krátkodob fixních nominálních mzdových sazeb (tyto podél celé k ivky z stávají vždy konstantní) blíže viz doporu enou literaturu [7], [14] aj. ad 7) e) na vodorovné ose m íme (resp. *), na svislé ose, k ivka AS je zde vertikální (klasická AS, kdy SRAS = LRAS) na úrovni potenciálního produktu ad 8) a) pro po áte ní r st AD m žeme uvažovat horizontální SRAS (pro fixní nominální mzdové sazby i ceny) zde zam stnanost roste, reálný produkt roste a cenová hladina se nem ní, dále uvažujeme pozitivn sklon nou SRAS (základní keynesovská verze) zde zam stnanost roste, reálný produkt roste a cenová hladina roste (významnou roli zde sehrávají jednotkové náklady, resp. chování mzdových sazeb viz doporu enou literaturu [1] aj.), v dlouhém období platí vertikální LRAS zde p i r stu AD zam stnanost a reálný produkt z stávají konstantní a cenová hladina roste (podrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14]) b) p i r stu AD zde krátkodob roste zam stnanost, reálný produkt i cenová hladina p i rostoucí SRAS (p edevším díky do asn mylnému vnímání cenové hladiny pracovníky, resp. díky pen žní iluzi na stran pracovník blíže viz doporu enou literaturu [1], [14] aj.), v dlouhém období však informa ní bariéra mizí, LRAS je vertikální a p i dalším r stu AD zam stnanost a reálný produkt z stávají konstantní (na p irozené úrovni produktu) a cenová hladina roste c) klasická AS (SRAS = LRAS), je vždy vertikální, zde r st AD vede pouze k r stu cenové hladiny (a nominálních veli in), reálný produkt a zam stnanost se nem ní blíže viz 11

12 doporu enou literaturou [1], [14] aj. ad 9) a) Jde o Friedman v model, resp. monetaristické pojetí agregátní nabídky. racovníci do asn nezaznamenají r st cenové hladiny a myln se domnívají, že jim byly zvýšeny reálné mzdy. Jedná se však pouze o nár st nominálních mezd, reálné mzdy p itom poklesnou v d sledku rychlejšího r stu cenové hladiny. osun AD doprava v d sledku expanzivní m nové politiky zp sobí krátkodob r st produktu () a r st cenové hladiny (). Též viz problematiku m nové politiky v Tématu XIII. b) V dlouhém období si pracovníci uv domí pen žní iluzi, resp. pokles reálných mezd a požadují r st nominálních mezd. Jeho prosazení vyvolá r st náklad firem tj. p íslušný negativní nabídkový šok. Krátkodobá k ivka agregátní nabídky se posunuje na úrove SRAS 1, resp. produkt se dlouhodob vrací na p irozenou úrove produktu (*), která je charakteristická rovnováhou na trhu práce p i plném využití faktoru práce (nejsou zde tlaky na r st ani pokles mezd srov. s vymezením p irozené míry nezam stnanosti v Tématu VIII.) a cenová hladina roste. V mén pokro ilých kursech makroekonomie bývá asto ztotož ován spíše keynesovský pojem potenciální produkt (resp. plná zam stnanost) s monetaristickou p irozenou úrovni produktu (resp. p irozenou mírou nezam stnanosti) srov. doporu enou literaturu [1], [4], [5], [7], [14]. LRAS SRAS 1 SRAS 0 ad b) v dlouhém období se ekonomika vrací na p irozenou úrove produktu (*) p i vyšší cenové hladin ( 2 ) pod vlivem p íslušné zm ny SRAS * 1 AD 1 AD 0 ad a) expanzivní m nová politika vede krátkodob k r stu agregátní poptávky (AD 1 ). Reálný produkt ( 1 ) a cenová hladina ( 1 ) krátkodob vzrostou. ad 10) a) ve zjednodušené podob platí, že: M (%) + V (%) = (%) + (%), tempo r stu M V je tedy stejné jako tempo r stu nominálního produktu ( ), z toho dostaneme p ibližný pokles tempa r stu nominálního produktu o 5 % (5 10), blíže viz doporu enou literaturu [1] b) pro zjednodušení zde nap. p edpokládáme stejné tempo vývoje všech transakcí jako je tempo vývoje nominálního HD apod. kvantitativní rovnici viz Téma XIII. (též viz doporu enou literaturu [1], [7], [13], [15] aj.) V.8. Doporu ené p íklady, úkoly a nám ty k diskuzi: 1) Vyberte správné odpov di: a) ro rovnovážnou úrove produktu v modelu AD - AS platí, že: a1) neexistují tlaky na jeho zm nu a2) neexistuje nadm rná agregátní nabídka a3) neexistuje nedostate ná agregátní poptávka a4) jde o úrove produktu nabízeného firmami p i ur ité cenové hladin, p i které je tento produkt stejn velký jako agregátní poptávka a5) jde o úrove produktu nabízeného firmami p i ur ité cenové hladin, p i které je tento produkt stejn velký jako celkové plánované reálné výdaje p i téže cenové hladin b) ro makroekonomickou rovnováhu ilustrovanou modelem AD AS platí, že: b1) jde o kombinaci rovnovážné úrovn produktu a rovnovážné cenové hladiny b2) ke zm n této rovnováhy dochází vlivem poptávkových šok vyjád ených posunem k ivky AD b3) ke zm n této rovnováhy dochází vlivem nabídkových šok vyjád ených posunem 12

13 k ivky AS b4) se m že jednat o rovnováhu krátkodobou, která se nap. vlivem situace na trhu práce bude postupn m nit do jiných rovnovážných situací b5) se m že jednat o rovnováhu dlouhodobou, kdy je reálný produkt na své potenciální úrovni a zam stnanost je charakterizována plnou zam stnaností (resp. existencí pouze p irozené míry nezam stnanosti) 2) Vysv tlete: a) Uvažujte k ivku agregátní poptávky v uzav ené ekonomice a pokuste se shrnout p í iny nep ímé závislosti vztahu mezi vývojem cenové hladiny a objemem poptávaného produktu. +b) Jak bude k ivka agregátní poptávky vypadat pokud budete uvažovat otev enost ekonomiky? 3) Jaký vliv budou mít (za ceteris paribus) na k ivku agregátní poptávky níže uvedené zm ny? Rozlište pohyb k ivky (v podob r stu i poklesu AD) a pohyb po k ivce. a) r st úrokové míry b) vyšší míra zdan ní d chod podnik c) r st populace d) pokles domácí cenové hladiny e) r st bohatství domácností f) r st zahrani ního d chodu 4) Jaký vliv budou mít (za ceteris paribus) na pozitivn sklon nou k ivku krátkodobé agregátní nabídky níže uvedené zm ny? Rozlište pohyb k ivky (v podob posunu nahoru i dol, resp. doprava a doleva) a pohyb po k ivce. a) r st daní z d chod podnik b) pokles cen vstup c) r st domácí cenové hladiny d) p iliv pracovní síly ze zahrani í e) snížení nominálních mzdových sazeb f) pokles vybavenosti pracovní síly kapitálem zvyšující produktivitu faktoru práce 5) Vyberte správné odpov di u následujících úkol (vždy sklon = sm rnice): a) sklon krátkodobé k ivky agregátní nabídky p i stabilních nákladech na jednotku produkce je: a1) 0 a2) kone né íslo v tší než 0 a3) menší než 0 a4) nekone no a5) žádná z nabídek neplatí b) sklon dlouhodobé k ivky agregátní nabídky je: b1) 0 b2) menší než 0 b3) 1 b4) nekone no b5) žádná z nabídek neplatí c) sklon k ivky krátkodobé agregátní nabídky pro fixní reálné mzdové sazby je: c1) 0 c2) 1 c3) nekone no c4) 1 c5) žádná z nabídek neplatí 6) a) Vysv tlete, pro je klasická k ivka agregátní nabídky znázor ována svislá. +b) opište mechanismus zajiš ující v p ípad klasické k ivky agregátní nabídky neustálou rovnováhu na trhu práce p i plném využití faktoru práce. +7) Uvažujte keynesovské verze k ivky krátkodobé agregátní nabídky. a) latí zde zákon klesajících výnos ze vstupu práce? ro? b) odle jakého kritéria se firmy orientují na trzích práce? Jaké p edpoklady zde uvažujete? c) ro je v konceptech k ivky agregátní nabídky klí ovým vstupem práce? Který základní faktor rozhoduje o tvaru k ivky agregátní nabídky? Diskutujte. 13

14 8) Uvažujte k ivku SRAS v keynesovské základní verzi a k ivku AD. a) Jak se zde projeví r st zásoby kapitálových (investi ních) statk? Jaké efekty zde budou mít p íslušné investice? Graficky znázorn te. +b) Jakými faktory keynesovští ekonomové vysv tlují nepružnosti mezd a cen? Jak lze nepružnosti mezd a cen rozd lit? Diskutujte a uvád jte konkrétní p íklady nominálních a reálných rigidit. +9) edpokládejte model AD AS s k ivkou dlouhodobé agregátní nabídky v klasickém pojetí a zam stnanost neustále na úrovni tzv. plné zam stnanosti (resp. p irozené míry nezam stnanosti). Nech se nyní potenciální produkt díky ekonomickému r stu zvýší. Co se podle kvantitativní rovnice stane s cenovou hladinou? Vysv tlete a precizujte p edpoklady. 10) omocí kvantitativní rovnice ur ete, jak se bude p ibližn vyvíjet nominální HN, pokud pen žní zásoba poklesne o 10 % a p íslušná rychlost ob hu poklesne o 3 %? ešení: ad 1) a) platí a1), a2), a3), a4), a5) b) platí b1), b2), b3), b4), b5) ad 2) a) K ivka AD má klesající pr b h (tedy nap. s r stem klesají reálné celkové plánované výdaje, resp. rovnovážný reálný ). Vysv tlení m že být uskute n no pomocí mechanismu Keynesova efektu (v keynesovském sv t ) nebo pomocí mechanismu efektu bohatství v podob nap. iqouova efektu (nebo efektu reálných pen žních z statk ) ve sv t neoklasické ekonomie. Efekt bohatství m že být také zprost edkován trhem cenných papír (tzv. Metzler v efekt). K ivka AD je obvykle kreslena v nelineární podob v neoklasickém sv t má potom podobu rovnoosé hyperboly. V pokro ilejších kursech makroekonomie je k ivka AD precizn odvozována nap. pomocí modelu IS LM. odrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14], [15]. Též viz p. 2) v subkapitole V.9. b) roblematika k ivky AD v otev ené ekonomice je složitou záležitostí pokro ilejších kurs makroekonomie k ivka AD je odvozována nap. pomocí modelu IS LM B (viz doporu enou literaturu [7], [14], [15] aj.). Zde k ivku AD v otev ené ekonomice op t zjednodušen p edpokládáme klesající se složkami AD (resp. AE) = C + I + G + NX. i poklesu domácí cenové hladiny roste poptávka zahrani ních subjekt po našich relativn levn jších produktech, m že také dojít k tomu, že poklesne domácí poptávka po relativn dražších dovozech a p íslušné výdaje budou p esm rovány na domácí produkci. Blíže viz též Téma VII. a XII. ad 3) a) pokles AD b) pokles AD c) r st AD d) r st pouze poptávaného množství (pohyb po k ivce) e) r st AD f) r st AD ad 4) a) posun k ivky SRAS nahoru b) posun k ivky SRAS dol c) pokles pouze poptávaného množství (pohyb po k ivce) d) posun k ivky SRAS doprava e) posun k ivky SRAS nahoru f) posun k ivky SRAS doleva ad 5) a) platí a1) b) platí b4) c) platí c1) v p ípad klasické k ivky AS jsou sice reálné mzdové sazby také stále stejné (vy iš ující neustále trh práce p i plném využití faktor práce), ale tato k ivka je budována za p edpokladu dokonale flexibilních mzdových sazeb a všech cen (zde jde o jiný úhel pohledu) srov. Téma VIII. ad 6) a) Vertikální pr b h klasické AS odráží p edpoklady v podob dokonale pružných mzdových sazeb a všech ostatních cen vstup a výstup, všechny trhy jsou zde neustále vy išt ny p i plném využití všech vstup ekonomika neustále operuje na 14

15 úrovni potenciálního produktu (zde SRAS = LRAS). b) Trh práce je neustále v rovnováze p i plné zam stnanosti faktoru práce (resp. na úrovni p irozené míry nezam stnanosti), což zajiš ují dokonale pružné mzdové sazby. Nap. p i r stu AD v tomto modelu roste, na trhu práce klesá W/, ale okamžit (zde p edpokládáme okamžité bez asové p izp sobování) roste W, takže W/ z stává na p vodní úrovni a trh práce je tedy neustále vy išt n p i plném využití faktoru práce. odrobn ji viz doporu enou literaturu nap. [1], [14]. K trh m práce viz též Téma VIII. ad 7) a) V p ípad horizontální k ivky SRAS (extrémní keynesovská verze) je veli ina M L konstantní (též viz ad 7) b)) tj. zákon klesajících výnos ze vstup práce zde neplatí, a to vzhledem k p edpokladu nevyužitých zdroj (ekonomika operuje pod potenciálním produktem) zde uvažujeme i nevyužití ostatních vstup (nap. kapitálu). i r stu po tu jednotek práce (p i ostatních vstupech fixních) nedochází k poklesu mezní produktivity faktoru práce (neklesá vybavenost práce ostatními vstupy). V p ípad rostoucí k ivky SRAS (základní keynesovská verze) operujeme s dalším zapojením vstupu práce a již pln fungujícím fixním vstupem kapitálu veli ina M L zde již klesá (tempo poklesu M L pak také ovliv uje velikost sklonu k ivky SRAS - podrobn ji viz doporu enou literaturu [14] aj.) a tedy zákon klesajících výnos platí. Zopakujte si vše o principu klesajících výnos z variabilního vstupu z kurs standardní mikroekonomie viz doporu enou literaturu [13], [20], [23]. b) i najímání služeb vstupu práce firmami p edpokládáme maximalizaci celkového ekonomického zisku a pohyb na dokonale konkuren ních trzích. Firmy tedy v nominálním vyjád ení najímají takové množství práce, kdy W (= MFC L ) = MR L (= M L cena produkce), resp. v reálném vyjád ení platí, že: M L = W/ (podrobn ji viz doporu enou literaturu [13], [14], [23]). Zopakujte si vše o chování firem na trzích práce z kurs standardní mikroekonomické teorie viz doporu enou literaturu [13], [20], [23]. Trhy práce viz též Téma VIII. c) K ivky AS jsou v pokro ilejších kursech makroekonomie precizn odvozovány p edevším pomocí produk ní funkce a trhu práce. V krátkém období obvykle aplikujeme standardní jednofaktorovou makroekonomickou produk ní funkci = f (L). i tom p edpokládáme, že mzdové náklady jsou rozhodující složkou náklad firem (viz tvorbu cen p irážkou srov. p. 4) v subkapitole V.7.). oukázat lze také na d ležitost faktoru práce z hlediska jeho sociálního významu atd. Za makroekonomickou k ivkou AS se potom nachází p íslušné mikroekonomické zakotvení podrobn ji viz doporu enou literaturu [7], [14] aj. Ve standardních u ebnicích bývají rozdíly mezi jednotlivými koncepty k ivky AS (p edevším SRAS) asto redukovány na stupe flexibility mzdových sazeb (nominálních i reálných) tj. na rychlost p izp sobování trh práce. Tento pohled pak, mimo jiné, také implikuje pojímání keynesovského sv ta jako speciálního p ípadu (pro nepružnosti, resp. nevyužité zdroje i krátké období) obecn jšího neoklasického modelu (pro pružné mzdy a ceny a vy išt né trhy). Blíže viz doporu enou literaturu [6], [7], [8], [14], [18] aj. ad 8) a) na ose x m íme (resp. AS a AD), na ose pak, k ivka SRAS je rostoucí, k ivka AD klesající, r st zásoby kapitálových statk (stroj, budov, za ízení aj.) se projeví v AS jako reálný nabídkový šok, což je spojeno se zvýšením výrobních kapacit (tzv. kapacitotvorný efekt), p íslušné investice se projeví i v AD jako zvýšení celkových výdaj což je spojeno s r stem d chod (viz Téma III. a IV.), investice jsou tedy spojeny i s tzv. d chodotvorným efektem, investice rychle posunují k ivku AD (zde doprava) a po ur itém ase i k ivku SRAS (jako pozitivní reálný nabídkový šok pak doprava) podrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14] aj., též srov. s Tématem X. ( reálné nabídkové šoky ur ují kapacitní možnosti ekonomiky jde o faktory ovliv ující velikost samotného potenciálního produktu, resp. faktory ekonomického r stu) b) standardn bývají krátkodob nepružné nominální mzdové sazby vztahovány k mzdovým dohodám, explicitním i implicitním (nap. v tradi ní neokeynesovské ekonomii viz doporu enou literaturu [6], [8], [11], [18], [22]), nová keynesovská ekonomie se snaží precizn ji pomocí mikroekonomických základ vysv tlovat nepružnosti mezd a cen (a to v etn makroekonomických d sledk nap. pro kolísání produktu a nezam stnanosti), zde lze rozlišovat nominální rigidity (mzdové a cenové dohody, p ekrývání mzdových dohod, menu costs, nepružné mezní náklady apod.) a reálné rigidity (nekoordinovanost mezd a cen, existence efektivnostních mezd i modely insiders outsiders) viz doporu enou literaturu [1], [4], [13]. odrobn ji též viz Mankiw, N. G., Romer, D. (eds.): New Keynesian Economics. Volume 1,2. Cambridge, MIT ress ad 9) podle kvantitativní rovnice m žeme o ekávat pokles cenové hladiny (M V =, z toho = 15

16 (M V)/), p edpokladem je nem nné množství pen z (M) a konstantní rychlost pen z (zde d chodová V) podrobn ji viz doporu enou literaturu [14], [15] ad 10) tempo r stu nominálního produktu poklesne p ibližn o 13 % Doporu ené domácí úkoly: zde p. 3, 4, 5, 6 (a), 7, 10; dále V.9 p. 3, 7, 10 [1] - s. 90/cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; [17] - s. 142/p. 2, s. 143/p. 3, 4; [5] - s. 100/ot. 4; [2] - s. 507/p. 1, 2; [15] - s. 158/p. 1; [4] - s. 679/p. 5; [7] - s. 200/ot. 1, 4, s. 201/ot. 9 V.9. Grafické úkoly, schémata a dopl ování: 1) Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na k ivku agregátní poptávky níže uvedené zm ny? Rozlište r st a pokles agregátní poptávky a využijte kategorie poptávkový šok. Výsledek vždy vysv tlete a vyjád ete graficky. a) snížení vládních nákup b) r st úrokové míry c) snížení da ových sazeb 2) Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na k ivku agregátní poptávky níže uvedené zm ny? Rozlište r st a pokles agregátní poptávky a využijte kategorie poptávkový šok. Výsledek vždy vysv tlete a vyjád ete graficky. a) r st cen akcií b) r st populace c) zvýšení cenové hladiny v uzav ené ekonomice 3) Opravte následující schémata vysv tlující klesající pr b h k ivky agregátní poptávky v uzav ené ekonomice a pojmenujte p íslušný mechanismus: a) pokles cenové hladiny pokles reálných pen žních z statk r st bohatství domácností pokles spot ebních výdaj pokles agregátní poptávky r st rovnovážného produktu b) pokles cenové hladiny pokles reálných pen žních z statk pokles poptávky po pen zích r st poptávky po ostatních finan ních aktivech pokles ceny ostatních finan ních aktiv pokles úrokové míry r st investic, resp. autonomní spot eby aj. r st agregátní poptávky pokles rovnovážného produktu 4) Uvažujte model rostoucí keynesovské k ivky agregátní nabídky. Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na tuto k ivku agregátní nabídky níže uvedené skute nosti? Rozlište posuny k ivky agregátní nabídky a využijte kategorie nominální a reálný nabídkový šok. Výsledek vždy vysv tlete a vyjád ete graficky. a) prudké zvýšení cen dovážené ropy na sv tových trzích b) pokles daní z d chod výrobc c) podstatné zdokonalení technické úrovn stroj 5) Uvažujte model rostoucí keynesovské k ivky agregátní nabídky. Jaký vliv budou mít, za jinak stejných podmínek, na tuto k ivku agregátní nabídky níže uvedené skute nosti? Rozlište posuny k ivky agregátní nabídky a využijte kategorie nominální a reálný nabídkový šok. Výsledek vždy vysv tlete a vyjád ete graficky. a) mimo ádné zhoršení klimatických podmínek b) zm na kursu národní m ny snižující ceny dovážených vstup c) snížení domácí cenové hladiny 6) Graficky znázorn te chování agregátní nabídky: a) podle keynesovského p ístupu v dlouhém období a vyjád ete vliv poklesu disponibilního množství pracovník b) podle klasického p ístupu v krátkém období a vyjád ete vliv r stu produktivity výrobního faktoru kapitálu 16

17 7) V následujících p ípadech zakreslete p íslušné k ivky, p ípadn jejich zm ny. Vždy uvažujte jinak stejné podmínky a nezapome te popsat osy. a) Uvažujte keynesovský p ípad k ivky agregátní nabídky pro fixní reálné mzdové sazby. b) Uvažujte základní keynesovskou verzi k ivky agregátní nabídky. c) Uvažujte monetaristickou verzi k ivky agregátní nabídky pro krátké období. d) Uvažujte klasickou k ivku agregátní nabídky pro krátké období. e) Uvažujte základní keynesovskou verzi k ivky agregátní nabídky a vyjád ete vliv poklesu nominální mzdové sazby. f) Uvažujte základní keynesovskou verzi k ivky agregátní nabídky a vyjád ete vliv r stu produktivity výrobních faktor. 8) Graficky znázorn te pomocí modelu AD AS vliv nabídkového šoku v podob zm ny nominálního m nového kursu zdražující dovozy na úrove rovnovážného produktu a cenové hladiny. Uvažujte krátké období, rostoucí jednotkové náklady produkce a neúplné využití výrobních faktor ve výchozí rovnovážné situaci. 9) rove te následující úkoly (vždy uvažujte ceteris paribus): a) Graficky znázorn te k ivku AD a vyjád ete vliv poklesu cen akcií. b) Graficky znázorn te k ivku SRAS za p edpokladu vždy dokonale vy išt ných trh a vyjád ete vliv poklesu AD na cenovou hladinu a reálný produkt c) Graficky znázorn te pomocí modelu AD AS vliv nabídkového šoku v podob zdokonalení technické úrovn používaných stroj na úrove rovnovážného produktu a cenové hladiny. Uvažujte krátké období, rostoucí jednotkové náklady produkce a neúplné využití výrobních faktor ve výchozí rovnovážné situaci. 10) Správn dopl te (vždy uvažujte ceteris paribus): a) Je-li skute ná míra nezam stnanosti vyšší než p irozená míra nezam stnanosti, potom zvýšení AD podle keynesovského p ístupu v základní keynesovské verzi povede k tomu, že se cenová hladina a reálný produkt se. b) Keynesovské vysv tleni k ivky SRAS je založeno na fixních mzdových sazbách, podmín nými mzdovými dohodami, p íslušná k ivka SRAS je nebo rostoucí. c) R st nominálních mzdových sazeb vede p i keynesovském tvaru k ivky SRAS (v základní verzi) k posunu k ivky SRAS a výroba stejného je potom spojena s náklady a vyšší cenovou hladinou. d) Makroekonomická rovnováha v dlouhém období je v modelu AD AS také charakterizována zam stnaností na úrovni tzv. zam stnanosti (resp. mírou nezam stnanosti). e) V klasickém pojetí má k ivka SRAS tvar a je zárove i k ivkou, nebo chování cen vstup a produktu je zde stejné i v dlouhém období. f) V monetaristickém vysv tlení k ivky AS se operuje s tím, že dlouhodob je udržována p irozená míra nezam stnanosti a úrove produktu a do asn o ekávání pracovník jsou korigována. +g) odle koncepce menu costs mohou být náklady na zm nu cen než p ínosy plynoucí ze zm ny cen a výrobci proto se zm nami cen otálejí i malé menu costs tak mohou vést k výkyv m v produkci a zam stnanosti. h) V p ípad extrémní keynesovské verze k ivky SRAS s poklesem AD objem nabízené produkce a cenová hladina se. ešení: ad 1) a) povede k posunu k ivky AD doleva (k poklesu AD, komponenta G je její p ímou sou ástí) - jde o negativní poptávkový šok 17

18 Snížení vládních nákup povede k poklesu agregátní poptávky. NEGATIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK AD 1 AD 0 b) povede k poklesu investi ních výdaj (vlivy mohou být i na C, G i NX) a tedy k posunu k ivky AD doleva (k poklesu AD) - jde o negativní poptávkový šok AD 1 AD 0 R st úrokové míry neumož uje realizovat n které investi ní projekty, klesne poptávka po investicích a klesá agregátní poptávka. Domácnosti m žou také za ít více spo it a snížít tak spot ební výdaje. NEGATIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK c) u domácností povede k r stu osobního disponibilního d chodu a tím i C (u firem m že mít vliv na r st poptávky po investicích) a tedy k posunu k ivky AD doprava (k r stu AD) - jde o pozitivní poptávkový šok AD 0 AD 1 okles da ových sazeb bude znamenat r st disponibilního d chodu a domácnosti za nou více spot ebovávat. Firmy zvýší svoje zisky a mohou tak více investovat poroste poptávka po investicích. OZITIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK (ad a) ad c) zde všude z definice uvažujeme horizontální posuny k ivky AD, proto lze také hovo it o r stu i poklesu AD, obvykle všude p edpokládáme nevyužité zdroje podrobn ji viz doporu enou literaturu [7], [14] aj.) ad 2) a) povede k r stu bohatství domácností a tím k r stu C a tedy k posunu k ivky AD doprava (k r stu AD) - jde o pozitivní poptávkový šok AD 1 R st cen akcií vede k r stu bohatství domácností, má sou asn vliv i na optimistická o ekávání domácností a firem. OZITIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK AD 0 b) povede k r stu C (p ípadn i bytové výstavby) a tedy k posunu k ivky AD doprava (k 18

19 poklesu AD) - jde o pozitivní poptávkový šok AD 0 AD 1 R st populace povede k r stu spot ebních výdaj domácností a pravd podobn povede k r stu investic díky vyšší poptávce po novém bydlení (výstavba nových byt a dom je složkou investic v HD). OZITIVNÍ OTÁVKOVÝ ŠOK c) povede k poklesu poptávaného množství, klesající k ivka AD se zde nem ní (jde o pohyb po k ivce AD sm rem nahoru) nejedná se o poptávkový šok (ad a) ad b) zde všude z definice uvažujeme horizontální posuny k ivky AD, proto lze také hovo it o r stu i poklesu AD, obvykle všude p edpokládáme nevyužité zdroje podrobn ji viz doporu enou literaturu [7], [14] aj.) ad 3) a) pokles r st M/ r st bohatství domácností r st C r st AD r st (jde o mechanismus igouova efektu podrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14]), zde zjednodušen r st AD znamená r st poptávaného množství produkce (což by bylo p esn jší a správn jší ozna ení) b) pokles r st M/ pokles poptávky po pen zích r st poptávky po ostatních finan ních aktivech r st ceny ostatních finan ních aktiv pokles úrokové míry r st I, resp. C aj. r st AD r st (jde o mechanismus Keynesova efektu - podrobn ji viz doporu enou literaturu [1], [7], [14]), zde zjednodušen r st AD znamená r st poptávaného množství produkce (což by bylo p esn jší a správn jší ozna ení) ad 4) a) povede k posunu k ivky SRAS nahoru, stejný produkt je vyráb n s vyššími náklady a ty se promítají do vyšších cen - jde o negativní nominální nabídkový šok (v podob r stu náklad v d sledku r stu cen vstup ) SRAS 1 SRAS 0 NEGATIVNÍ NOMINÁLNÍ NABÍDKOVÝ ŠOK R st cen dovážené ropy na sv tových trzích zvyšuje náklady firem a vyvolá posun k ivky agregátní nabídky. Zm ny ceny ropy významn ovliv ují i vývoj eské ekonomiky, která je zna n závislá na dovozu ropy. Zm ny cen ropy významn ovliv ují index dovozních cen R a následn i náklady firem. b) povede k posunu k ivky SRAS dol, pokles daní z d chod výrobc umožní snížení cen - jde o pozitivní nominální nabídkový šok SRAS 0 SRAS 1 OZITIVNÍ NOMINÁLNÍ NABÍDKOVÝ ŠOK okles daní z d chod výrobc umož uje daný objem produkce nabízet p i nižší cenové hladin. Dalším vysv tlením ú inku zm n daní na produkci firem se v nuje zejména ekonomie strany nabídky, která zd raz uje vliv da ových sazeb na motivaci k podnikaní (podrobn ji viz Téma X.). 19

20 c) povede k posunu k ivky SRAS doprava, p i stejných cenách je s produktivn jšími faktory možné vyrobit v tší produkt - jde o pozitivní reálný nabídkový šok SRAS 0 SRAS 1 OZITIVNÍ REÁLNÝ NABÍDKOVÝ ŠOK Uvedené zdokonalení umož uje snížit firmám náklady a vyráb t tak více. Zdokonalení technické úrovn stroj zvyšuje produktivitu výrobních faktor a je tedy sou asn faktorem ovliv ujícím r st agregátní nabídky v dlouhém období (potenciální produkt) viz Téma X. (zde odhlížíme od p ípadných kolísání potenciálního produktu v krátkém období). (ad a) ad c) v p ípad nominálních nabídkových šok se k ivka AS posunuje nahoru nebo dol, tj. vertikáln, v p ípad reálných nabídkových šok potom doprava i doleva, tj. horizontáln ) ad 5) a) povede k posunu k ivky SRAS doleva - jde o negativní reálný nabídkový šok (zde zkoumáme pouze krátkodobé efekty a odhlížíme od možných dopad na potenciální produkt srov. Téma X.) SRAS 1 SRAS 0 NEGATIVNÍ REÁLNÝ NABÍDKOVÝ ŠOK Zhoršení klimatických podmínek sníží nap. produkci firem v zem d lském sektoru a zp sobí tak snížení výroby a agregátní nabídky. M že mít podobu katastrofálního sucha, neúrodného roku, i povodní (nap. v R v roce 2002), které zp sobily ztráty ve výrobních faktorech a tím i produkci firem. b) povede k posunu k ivky SRAS dol - jde o pozitivní nominální nabídkový šok SRAS 0 SRAS 1 OZITIVNÍ NOMINÁLNÍ NABÍDKOVÝ ŠOK Firmy zde nakupují levn jší zahrani ní m nu a tedy nap. i suroviny a klesají tak ceny vstup, což umož uje snižovat náklady (srov. p. 4) a) zde). Zhodnocení kursu domácí m ny má však i negativní ú inky, protože naše exporty jsou dražší a tedy i mén konkurenceschopné. To negativn ovliv uje s ur itým asovým odstupem isté exporty a agregátní poptávku (blíže viz Téma IV., VII.). c) povede ke snížení nabízeného množství, k ivka SRAS se nem ní (jde o pohyb po k ivce sm rem dol ) nejedná se o nabídkový šok (ad a) ad b) v p ípad nominálních nabídkových šok se k ivka AS posunuje nahoru nebo dol, tj. vertikáln, v p ípad reálných nabídkových šok potom doprava i doleva, tj. horizontáln ) ad 6) a) k ivka LRAS je vertikální a dojde k jejímu posunu doleva (tj. klesá potenciální produkt) 20

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Agregátní poptávka a agregátní nabídka

Agregátní poptávka a agregátní nabídka Kapitola 5 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Úvod V dlouhém období jsme všichni mrtvi. John Maynard Keynes 13 Model, který by zohlednil celou rozmanitost skutečnosti, by nebyl užitečnější než mapa

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE

SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ. INVESTIČNÍ FUNKCE A FAKTORY URČUJÍCÍ INVESTICE SPECIFIKACE, KLASIFIKACE A IDENTIFIKACE SIMULTÁNNÍCH EKONOMETRICKÝCH MODELŮ viz

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 3. Kapitola. Makroekonomická rovnováha. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 3. Kapitola Makroekonomická rovnováha Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE

28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6.-7. přednáška 28.03.2007 04.04.2007 MODEL IS LM V UZAVŘEN ENÉ EKONOMICE 6. přednáška 28.03.2007 I. Trh zboží a křivka k IS II. Trh peněz z a křivka k LM III. Rovnováha IS-LM IV. Fiskáln lní a monetárn

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD

Ekonomie 1. 4. Determinace produktu. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. 4.1 Určení rovnovážné produkce pomocí modelu AS-AD Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 4. Determinace produktu Otázka: Jaké síly rozhodují o tom, jak velký produkt Y (obvykle HDP) bude

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ 7. přednáška 18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA 7. přednáška 18.04.2007 I. AD II. AS III. Rovnováha AD-AS AS 7. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Agregátn tní poptávka, agregátn tní nabídka, rovnovážná

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět

4. Nejdůležitějším výrobním faktorem je: a) práce b) půda c) kapitál d) nelze jednoznačně odpovědět Test 1 1. Ekonomická věda zkoumá: a) bohatství b) činnosti zahrnující peněžní a směnné transakce c) chování a rozhodování lidí v ekonomickém životě d) vše výše uvedené 2. Makroekonomie se liší od mikroekonomie

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

Model agregátní poptávky a nabídky:

Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a nabídky: Model agregátní poptávky a agregátní nabídky rozvíjí předcházející modely model s křivkou pod úhlem 45 stupňů a model IS-LM. Oproti nim však opouští předpoklad, že cenová

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 4. kapitola: Dvousektorový model - spotřeba a investice Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: se spotřební a úsporou funkcí s mezním sklonem ke spotřebě a s mezním sklonem k úsporám s pojetím investic

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU

Základy marketingu. Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU Základy marketingu Jan Koudelka ZÁKLADY MARKETINGU 2009 ZÁKLADY MARKETINGU Smysl a obsah marketingového konceptu Marketingové prost edí Marketingové informace Marketingový výzkum SMYSL A OBSAH MARKETINGOVÉHO

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy Jiří Ficbauer David Ficbauer 5. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Jiří Ficbauer, David Ficbauer 2012 ISBN 978-80-7418-143-6 Obsah 1

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 58/2012-17-27 Vytvo ení registru individuálních kont pojišt nc 1. Zajistí vytvo ení systému EDS-A zadavatel? (P íloha 1 ZD, kapitola 1 a 3.5) Zadavatel EDS-A nezajistí, EDS-A je sou ástí dodávky v rámci této ve ejné zakázky. 2. Jaká je používaná ESB platforma? Biz

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více