Zürich Invest Aktien Deutschland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zürich Invest Aktien Deutschland"

Transkript

1 Zürich Invest Aktien Deutschland Dynamický a orientovaný na zisk Jistota Rentabilita Likvidita Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main Investiãní horizont Krátk popis Doporuãení Investice do vybran ch nûmeck ch podnikû ( blue chips" - akcie piãkové kvality) dodávají fondu solidní charakter. Díky dlouhodobému charakteru investic se vyrovnávají krátkodobá kolísání kurzu. Vypl vá z v voje kurzû jednotliv ch finanãních nástrojû v portfóliu podílového fondu a z v e vyplácen ch dividend. Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Pevné zadání investiãního období není moïné. Je nutno brát ohled na burzovní v voj. Doporuãuje se stfiednûdobé aï dlouhodobé investiãní období. Prostfiednictvím podílového fondu Zürich Invest Aktien se stáváte spoluvlastníky akcií vybran ch znám ch nûmeck ch podnikû, které - mûfieno podle podílu na trhu, obratu a stavu v nosû - patfií k pfiedním na nûmeckém akciovém trhu. Investiãní politika tohoto fondu je zamûfiena dlouhodobû, s orientací na co moïná nejvy í pfiírûstek hodnoty. Proto se také podílov fond pfii volbû akcií zamûfiuje na v nosné hodnoty se zvlá tû dobr m potenciálem rozvoje. Podílov fond Zürich Invest Aktien je vhodn pfiedev ím pro investora orientovaného na rûst, kter svou úãastí na nûmeck ch podnicích usiluje o budování majetku v dlouhodobém horizontu, chce vyuïít kolísání investic do akcií k dlouhodobému nadprûmûrnému v sledku, hledá investici s vysok m rûstem hodnoty podstaty k vyrovnání inflaãních tendencí.

2 Struktura podílového fondu Zürich Invest Aktien Deutschland k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 304,4 Nejvýznamnější podíly Deutsche Telekom 9,9 % Allianz 8,9 % Siemens 8,3 % SAP 5,4 % Münchener Rück 5,3 % Deutsche Bank 4,9 % BASF 4,8 % DaimlerChrysler 4,7 % Bayer 4,5 % E.ON 4,1 % Stavebnictví Pojišťovnictví Struktura majetku v podílovém fondu v % 14,1 1,2 3,6 5,7 Strojírenský průmysl Spotřební průmysl Chemický a farmaceutický průmysl 14,8 13,4 17,9 Technologie Bankovnictví 0,5 Ostatní Automobilový průmysl 11,0 0,3 17,5 Hotovost Energetika/ telekomunikace III-89 X-89 V-90 XII-90 VII-91 II-92 IX-92 IV-93 XI-93 VI-94 I-95 IX-95 IV-96 XI-96 VI-97 I-98 VIII-98 XII-98 III-99 IX-99 XII-99 VI-00 IX-00 XII-00 III-01 Výnosnost k: rok -11,3 % Volatilita od založení p.a. 18,0 % 3 roky 25,2 % od založení* 381,6 % Průměr ročně od založení 13,9 % *Podílový fond byl založen Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu 5 % (max.) 1,2 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

3 Zürich Invest Aktien Schweiz Solidní a mezinárodně orientovaný Jistota Rentabilita Likvidita Díky investicím do v carsk ch celosvûtovû pûsobících podnikû dochází ke sníïení míry závislosti na konjunktufie jednotlivé zemû, neboè v dlouhodobém v voji dochází k vyrovnání krátkodob ch v kyvû kurzû. V e vyplácen ch dividend a ance na kurzové a mûnové zisky jsou závislé na konkrétních podnicích. Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den, coï umoïàuje jejich obchodovatelnost. Investiãní horizont Pevné zadání investiãního období není moïné. Je nutno brát ohled na v voj na burze. Doporuãuje se stfiednûdobé aï dlouhodobé investiãní období. Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main Krátk popis Doporuãení Podílov fond Zürich Invest Aktien Schweiz investuje pfiedev ím do akcií prvotfiídních v carsk ch podnikû se solidním finanãním základem, vysokou hodnotou podstaty a dobrou pozicí na trhu. Tyto podniky jsou mezinárodnû pûsobícími koncerny s vysoce hodnotn m a na konjunktufie nezávisl m sortimentem v robkû, mají dlouhodobé zku enosti a kontakty v mezinárodním obchodû, pochází ze zemû, která je známa svojí bezpeãností a solidností: v carska. Podílov fond Zürich Invest Aktien Schweiz je vhodn pfiedev ím pro investora se zku enostmi s cenn mi papíry, kter se chce podílet na prvotfiídních celosvûtovû pûsobících v carsk ch podnicích, hledá investici s vysok m rûstem hodnoty za úãelem vyrovnání inflaãních tendencí.

4 Struktura podílového fondu Zürich Invest Aktien Schweiz k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 149,2 Nejvýznamnější podíly Novartis 10,0 % Nestlé 9,8 % UBS 9,2 % Roche 8,5 % Schweizer Rück 5,0 % CS Group 4,7 % ABB 3,3 % Zürich Financial Services 3,1 % Holderbank 2,9 % Givaudan 2,7 % Struktura majetku v podílovém fondu v % Strojírenský průmysl 7,2 Služby 32,6 Chemický a farmaceutický průmysl 5,7 Pojišťovnictví 10,1 0,2 9,8 14,1 Bankovnictví 6,9 4,6 2,9 5,9 Hotovost Ostatní Stavebnictví Elektroprůmysl Potravinářský průmysl Maloobchod I-94 V-94 IX-94 I-95 V-95 IX-95 I-96 V-96 IX-96 I-97 V-97 VIII-97 XII-97 IV-98 VIII-98 XII-98 III-99 IX-99 XII-99 VI-00 IX-00 XII-00 III-01 Výnosnost k: Volatilita 1 rok -1,1 % od založení p.a. 16,9% 3 roky 18,4 % od založení* 173,4 % Poplatky Průměr ročně od založení 15,0 % vstupní poplatky 5 % (max.) *Podílový fond byl založen poplatky za správu 1,2 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

5 Zürich Invest Aktien Europa Se zaměřením na budoucnost a výnos Jistota Rentabilita Likvidita Budoucí hospodáfisk v voj sjednocené Evropy poskytuje stabilní základnu. V dlouhodobém v voji se vyrovnávají krátkodobá kolísání kurzû. V e vyplácen ch dividend a moïnosti kurzov ch a mûnov ch ziskû jsou závislé na konkrétních podnicích. Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Investiãní horizont Pevné zadání investiãního období není moïné. Je nutno brát ohled na burzovní v voj. Doporuãuje se dlouhodobé investiãní období. Krátk popis Doporuãení Podílov fond Zürich Invest Aktien Europa investuje do akcií pfiedních evropsk ch podnikû s dobr mi perspektivami rûstu a v nosu. S ohledem na propojování trhû sází podílov fond na budoucnost Evropské unie. Podílov fond Zürich Invest Aktien Europa je vhodn zejména pro investora, kter optimisticky sází na budoucnost Evropské unie a poãítá s pozitivními dûsledky sjednocování Evropy na jednotlivé podniky a trhy, chce vyuïít kolísání investic do akcií k dlouhodobému nadprûmûrnému v sledku, hledá investici s vysok m rûstem hodnoty podstaty k vyrovnání inflaãních tendencí. Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main

6 Struktura podílového fondu Zürich Invest Aktien Europa k /2001 WKN: Celkový majetek fondu Rozdělení dle jednotlivých zemí v % v mil. EUR 197,0 Nejvýznamnější podíly Velká Británie Španělsko BP Amoco 7,8 % Nokia 5,4 % Vodafone Group 4,1 % Royal Dutch 4,0 % Glaxo Smithkline 3,8 % Novartis 3,8 % AXA 3,8 % Nestlé 3,6 % HSBC 3,4 % ING 3,4 % Švýcarsko 16,5 26,5 13,8 Francie 3,7 2,9 Itálie 12,6 12,2 4,9 5,4 1,5 Nizozemí Hotovost Finsko Švédsko VII-96 VIII-96 X-96 XII-96 I-97 III-97 V-97 VII-97 Výnosnost k: rok -26,7 % 3 roky 11,0 % od založení* 104,5 % Průměr ročně od založení 16,3 % *Podílový fond byl založen VIII-97 X-97 XII-97 I-98 III-98 V-98 VII-98 VIII-98 IX-98 X-98 XII-98 I-99 III-99 V-99 Volatilita VII-99 VIII-99 IX-99 X-99 XII-99 od založení p.a. 19,5% Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu VI-00 IX-00 XII-00 III-01 5 % (max.) 1,5 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

7 Zürich Invest E & S Aktien Welt Se stálým výnosem a silnou hodnotou majetku Jistota Rentabilita Likvidita iroce rozpt lené portfólio umoïàuje vyhnout se kurzov m a mûnov m rizikûm spojen m s investicemi na jednotliv ch trzích ãi do jednotliv ch podnikû. V e vyplácen ch dividend a ance na kurzové a mûnové zisky jsou závislé na konkrétních podnicích. Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Investiãní horizont Pevné zadání investiãního období není moïné. Je nutno brát ohled na v voj na burze. Doporuãuje se dlouhodobé investiãní období. Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main Krátk popis Doporuãení Podílov fond Zürich Invest E & S Aktien Welt investuje po celém svûtû do akcií pfiedních mezinárodních podnikû s v hodn mi perspektivami v nosu, vysokou finanãní silou, dobrou pozicí na trhu a kompetentním managementem; do takov ch podnikû, které se koncentrují na vyuïití sv ch specifick ch siln ch stránek, své v nosy investují za úãelem zv ení svého dal ího rûstu a jsou dlouhodobû nadprûmûrnû ziskové. Podílov fond Zürich Invest E & S Aktien Welt je vhodn zejména pro nároãného investora, kter chce vyuïít moïností kapitálové investice s celosvûtov m rozsahem, chce vyuïít kolísání investic do akcií k dlouhodobému nadprûmûrnému v sledku, hledá investici s vysok m rûstem hodnoty majetku k vyrovnání inflaãních tendencí.

8 Struktura podílového fondu Zürich Invest E & S Aktien Welt k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 241,0 Rozdělení dle jednotlivých zemí v % Nejvýznamnější podíly Siemens 2,8 % General Electric 2,8 % Pfizer 2,7 % Philip Morris 2,7 % Dow Chemical 2,5 % Texaco 2,3 % IBM 2,3 % ING 2,2 % AOL Time Warner 2,2 % Total Fina Elf 2,1 % USA 47,2 11,7 14,0 Japonsko Hotovost Finsko 0,4 1,3 Nizozemí 4,4 Itálie 2,3 3,6 8,5 0,7 5,9 Velká Británie Francie Španělsko Švýcarsko VIII-96 IX-96 XI-96 XII-96 II-97 IV-97 V-97 VII-97 Výnosnost k: rok -17,9 % IX-97 X-97 XII-97 II-98 III-98 V-98 VII-98 VIII-98 IX-98 X-98 XII-98 I-99 III-99 V-99 VII-99 Volatilita VIII-99 IX-99 X-99 XII-99 VI-00 IX-00 XII-00 od založení p.a. 18,3 % 3 roky 36,3 % od založení* 132,4 % Průměr ročně od založení 19,8 % *Podílový fond byl založen Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu 3 % (max.) 1,5 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

9 Zürich Invest Global Flexibilní a orientovaný na využití různých možností Jistota Rentabilita Likvidita iroce diverzifikované investice do akcií a obligací umoïàují vyrovnávat úrokové, kurzové a mûnové v kyvy. Vypl vá z úrokov ch v nosû a dividend, jakoï i z moïností kurzov ch a mûnov ch ziskû. Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Investiãní horizont Doporuãuje se stfiednûdobé aï dlouhodobé investiãní období. Krátk popis Doporuãení Podílov fond Zürich Invest Global je typem smí eného fondu s mezinárodním zamûfiením, kter investuje jak do pevnû úroãiteln ch cenn ch papírû, tak i do akcií. Za úãelem optimálního vyuïití moïností zisku, v nosu a rûstu a v závislosti na situaci na trhu, se tûïi tû investic pruïnû mûní. TûÏi tû tvofií pfiedev ím evropské mûny a USD, pfiiãemï jsou vyhledáváni pouze emitenti s nejvy í bonitou. Podílov fond Zürich Invest Global je vhodn také pro zaãínajícího investora, kter chce stejnou mûrou vyuïít jak v hody akcií, tak i pevnû úroãiteln ch cenn ch papírû, hledá iroce diverzifikované a vyváïené kapitálové investice s celosvûtov mi úrokov mi, kurzov mi a mûnov mi moïnostmi, dává pfiednost dlouhodobûj ímu majetkovému pfiírûstku. Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main

10 Struktura podílového fondu Zürich Invest Global k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 288,4 Rozdělení dle jednotlivých zemí v % Nejvýznamnější podíly Euroobligace 31,0 Siemens 1,5 % General Electric 1,4 % Pfizer 1,4 % Philip Moris 1,4 % Dow Chemical 1,2 % Texaco 1,2 % IBM 1,2 % ING 1,1 % AOL Time Warner 1,1 % Total Fina Elf 1,1 % Ostatní dluhopisy Hotovost 7,8 2,0 23,7 Akcie USA 9,7 1,9 1,7 7,0 Dluhopisy USA Ostatní akcie Akcie Velké Británie 2,2 2,9 4,2 5,9 Akcie Japonska Akcie Nizozemí Akcie Švýcarska Akcie Německa Akcie Francie Vývoj zhodnocení (od založení* do ) VIII-96 IX-96 XI-96 XII-96 II-97 IV-97 V-97 VII-97 IX-97 X-97 XII-97 II-98 III-98 V-98 VII-98 Výnosnost k: rok -4,8 % VIII-98 IX-98 X-98 XII-98 I-99 III-99 V-99 Volatilita VII-99 IX-99 X-99 XII-99 VI-00 od založení p.a. 10,1% IX-00 XII-00 III roky 25,9 % od založení* 84,7 % Průměr ročně od založení 14,1 % *Podílový fond byl založen Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu 4,5 % (max.) 1,2 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

11 Zürich Invest Renten Deutschland Bezpečný a se stálým výnosem Jistota Rentabilita Vysok stupeà bezpeãnosti díky pravideln m v platám úrokû. Pevnû stanoven kurz pro splacení cenn ch papírû na konci jejich splatnosti. Závislá na úrocích kapitálového trhu. Neustál v voj v nosû. Likvidita Investiãní horizont Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Doporuãuje se krátkodobé aï stfiednûdobé investiãní období. Krátk popis Podílov fond Zürich Invest Renten je nûmeck dluhopisov fond, kter investuje do pevnû úroãiteln ch cenn ch papírû prvotfiídních nûmeck ch emitentû. V echny cenné papíry (napfiíklad státní dluhopisy, zástavní listy, komunální obligace) mají pevnou splatnost, zní na urãitou ãástku (nominální hodnota), zaruãují pravidelné úrokové v nosy. JestliÏe jsou cenné papíry drïeny aï do konce splatnosti v majetku fondu, vyplatí se za nominální hodnotu, tedy ve 100% v i. JelikoÏ také základní hodnoty pevnû úroãiteln ch cenn ch papírû podléhají v kyvûm kurzu, otevírají se v mezidobí dodateãné moïnosti v nosû z kurzov ch ziskû. Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main Doporuãení Podílov fond Zürich Invest Renten je vhodn pfiedev ím pro investora orientovaného na jistotu, kter usiluje o pravideln podíl na zisku (napfiíklad jako druh dûchod), poïaduje zaji tûné úrokové v nosy pfii srovnatelnû mal ch v kyvech kurzu. Nûmecká právní úprava stanovuje za úãelem ochrany majetku a finanãních prostfiedkû nezletil ch sirotkû pfiísná pravidla. Proto urãuje, Ïe majetek tûchto nezletil ch je moïné investovat pouze do urãit ch vybran ch a zvlá tû stabilních fondû, které jsou spojeny s minimálním rizikem. Investice do tohoto podílového fondu je tedy vhodná i pro tuto zvlá tní skupinu investorû. Tento podílov fond mûïe investovat více neï 20 % své hodnoty do dluhopisû Spolkové republiky Nûmecko, které v ak musí vïdy pocházet z minimálnû esti rûzn ch emisí, pfiiãemï jedna taková emise nesmí pfiesáhnout 30 % hodnoty majetku v podílovém fondu. Zde dochází ke koncentraci rizika.

12 Struktura podílového fondu Zürich Invest Renten Deutschland k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 162,8 Struktura majetku v podílovém fondu v % Vývoj pro každý jednotlivý rok Obligace SRN 2001 (do 31.3.) 2,2 % ,0 % ,8 % ,8 % ,3 % ,8 % ,7 % ,9 % ,4 % ,8 % ,4 % ,1 % Ostatní 1,9 8,7 10,6 Hotovost Zástavní listy 38,2 26,8 4,7 9,1 Zástavní listy veřejných emitentů Euro obligace Komunální obligace III-89 X-89 VI-90 II-91 IX-91 V-92 XII-92 VIII-93 III-94 XI-94 VI-95 II-96 X-96 V-97 I-98 VIII-98 XII-98 III-99 IX-99 XII-99 VI-00 IX-00 XII-00 III-01 Výnosnost k: rok 7,0 % Volatilita od založení p.a. 3,0 % 3 roky 14,1 % od založení* 123,5 % Průměr ročně od založení 6,9 % *Podílový fond byl založen Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu 4,0 % (max.) 0,5 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

13 Zürich Invest Inter-Renten Výnosově silný a bohatý na možnosti Jistota Rentabilita Likvidita Vyrovnání kolísání smûnného kurzu díky celosvûtovému rozpt lení investic. Vypl vá z vysok ch úrokov ch v nosû, zmûn kurzû cenn ch papírû a mûnov ch kurzû. Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Investiãní horizont období. Doporuãuje se stfiednûdobé investiãní Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Krátk popis Doporuãení Podílov fond Zürich Invest Inter-Renten je mezinárodní dluhopisov fond, kter investuje pfiedev ím do pevnû úroãiteln ch cenn ch papírû znûjících na zahraniãní mûnu. TûÏi tû investic tvofií mûny z evropského prostoru a USA, pfiiãemï jsou vyhledáváni pouze emitenti s nejvy í bonitou. RÛzná úroveà úrokû v zahraniãí, která se ãasto pohybuje nad úrovní nûmeckého kapitálového trhu, otevírá podílovému fondu - vedle moïn ch kurzov ch a mûnov ch ziskû - také moïnosti vy ích úrokov ch v nosû. Podílov fond Zürich Invest Inter-Renten je vhodn zejména pro investora orientovaného na investice do cenn ch papírû, kter usiluje o stfiednûdobûj í budování majetku s orientací na v nos, dává pfiednost vy ím, pravideln m v nosûm a chce vyuïít moïnosti zisku jak z vy í zahraniãní úrovnû úrokû, tak i z kurzov ch v kyvû. Tento podílov fond mûïe investovat více neï 20 % své hodnoty do dluhopisû Spolkové republiky Nûmecko nebo Spojen ch státû americk ch, které v ak musí vïdy pocházet z minimálnû esti rûzn ch emisí, pfiiãemï jedna taková emise nesmí pfiesáhnout 30 % hodnoty majetku v podílovém fondu. Zde dochází ke koncentraci rizika. Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main

14 Struktura podílového fondu Zürich Invest Inter-Renten k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 189,9 Struktura majetku v podílovém fondu v % Vývoj pro každý jednotlivý rok 2001(do 31.3.) 3,3 % ,9 % ,4 % ,8 % ,4 % ,6 % ,7 % ,1 % ,1 % ,2 % ,7 % ,8 % Dánsko Švédsko Eurobligace 1,1 1,1 40,1 27,9 USA Hotovost Ostatní 3,9 0,9 Nový Zéland 1,5 4,1 Australie 2,4 Kanada 3,4 1,5 13,6 Norsko Nový Zéland Japonsko IX-89 V-90 I-91 X-91 VI-92 II-93 X-93 VI-94 III-95 XI-95 VII-96 III-97 XI-97 VIII-98 XII-98 III-99 IX-99 XII-99 VI-00 IX-00 XII-00 III-01 Výnosnost k: rok 8,1 % Volatilita od založení p.a. 4,7% 3 roky 19,5 % od založení* 137,7% Průměr ročně od založení 7,8 % *Podílový fond byl založen Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu 4 % (max.) 0,8 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

15 Zürich Invest R&S Renten Deutschland Rentabilní a stabilní Jistota Rentabilita Likvidita Velice vysok stupeà jistoty díky nepatrnému kolísání kurzû. Závislá na aktuálních úrocích kapitálov ch trhû. V hodná ke spofiicím a termínovan m vkladûm. Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Investiãní horizont Fond je vhodn pfiedev ím pro krátkodobé investice. Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main Krátk popis Doporuãení Podílov fond Zürich Invest R & S Renten je nûmeck dluhopisov fond zamûfien na investice do obligací (s krátkou Ïivotností). Pfii investování se soustfieìuje na nûmecké pevnû úroãitelné cenné papíry s krat í Ïivotností, pûjãky s variabilním úroãením. Zvlá tnost tohoto fondu spoãívá v dobû splatnosti cenn ch papírû. Díky krátké zb vající Ïivotnosti, respektive díky variabilnímu úroãení se dosahuje vysoké stability kurzu s nepatrnou intenzitou kolísání. V popfiedí zájmu stojí zachování podstaty investice odpovídající v voji na trhu. Podílov fond Zürich Invest R & S Renten je vhodn zejména pro investora, kter klade dûraz na jistotu, a kter poïaduje více úroãenou investici, neï nabízí vkladní kníïka nebo terminovan vklad, hledá pfieklenovací investici v nejist ch dobách kapitálového trhu a dává pfiednost investici s mal mi kurzov mi v kyvy. Nûmecká právní úprava stanovuje za úãelem ochrany majetku a finanãních prostfiedkû nezletil ch sirotkû pfiísná pravidla. Proto urãuje, Ïe majetek tûchto nezletil ch je moïné investovat pouze do urãit ch vybran ch a zvlá tû stabilních fondû, které jsou spojeny s minimálním rizikem. Investice do tohoto podílového fondu je tedy vhodná i pro tuto zvlá tní skupinu investorû. Tento fond mûïe investovat více neï 20 % své hodnoty do dluhopisû Spolkové republiky Nûmecko, které v ak musí vïdy pocházet z minimálnû esti rûzn ch emisí, pfiiãemï jedna taková emise nesmí pfiesáhnout 30 % hodnoty majetku v podílovém fondu. Zde dochází ke koncentraci rizika.

16 Struktura podílového fondu Zürich Invest R & S Renten Deutschland k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 47,3 Struktura majetku v podílovém fondu v % Vývoj pro každý jednotlivý rok 2001 (do ) 1,4 % ,3 % ,0 % ,8 % ,0 % ,6 % ,1 % ,8 % ,9 % ,3 % 1991 (od ) 8,0 % Zástavní listy veřejných emitentů 37,0 9,6 Ostatní Zástavní listy 9,8 5,5 6,3 Hotovost 31,8 Komunální obligace Obligace SRN I-91 VII-91 I-92 VII-92 I-93 VII-93 I-94 VII-94 I-95 VII-95 I-96 VIII-96 II-97 VIII-97 II-98 VIII-98 XII-98 III-99 IX-99 XII-99 VI-00 IX-00 XII-00 III-01 Výnosnost k: rok 5,0 % Volatilita od založení p.a. 1,2 % 3 roky 11,5 % od založení* 73,9 % Průměr ročně od založení 5,6 % *Podílový fond byl založen Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu 2,5 % (max.) 0,3 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

17 Zürich Invest Renten Euroland Orientovaný na výnos Jistota iroce diverzifikované investice do dluhopisû umoïàují vyrovnávat úrokové, kurzové a mûnové v kyvy. Rentabilita Vypl vá z úrokov ch v nosû jakoï i moïností kurzov ch ziskû. Likvidita Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main Investiãní horizont Krátk popis Investiãní politika Doporuãuje se stfiednûdobé aï dlouhodobé investiãní období. Podílov fond Zürich Invest Renten Euroland investuje pfieváïnû do pevnû úroãiteln ch cenn ch papírû vefiejn ch emitentû (napfi. státní obligace) stejnû jako do emisí soukrom ch vystavitelû (podnikové obligace) s vysokou bonitou. Geografické tûïi tû tvofií emise z úãastnick ch státû Evropské mûnové unie, které zpravidla znûjí na Euro. Cílem tûchto investic je dlouhodob, co moïná nejvy í a nejstálej í v nos. Zürich Invest je jednoznaãnû pro ivnestiãní politiku orientovanou na kvalitu. V bûr papírû se fiídí zásadními kritérii. DÛleÏit mi faktory jsou ovûfiená dobrá bonita emitenta, tomu odpovídající vysoká trïní likvidita, stejnû jako atraktivní perspektivy v nosu. V oãekávání vznikajícího trhu podnikov ch obligací (corporate bonds) v zemích Evropské Unie bude fond investovat rovnûï do podnikov ch obligací s dobrou bonitou a likviditou. Jak u státních obligací tak také u podnikov ch obligací stojí v raznû v popfiedí aspekty bezpeãnosti. Podílov fond drïí zpravidla vût í podíl cenn ch papírû s del í zb vající Ïivotností. Mûfieno podle jin ch penzijních fondû, v luãnû investujících v zemích Evropské Unie, vypl vá z tohoto faktu mírnû zv ené riziko intenzity kolísání kurzû. Proti nûmu v ak stojí vy í moïnosti v nosnosti.

18 Struktura podílového fondu Zürich Invest Renten Euroland k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 174,3 Struktura majetku v podílovém fondu v % Státní obligace 78,1 6,8 2,2 4,7 Hotovost Ostatní obligace 8,1 Veřejné zástavní listy Podnikové obligace VI-99 VII-99 VIII-99 IX-99 X-99 XI-99 XII-99 I-00 II-00 IV-00 V-00 VI-00 VII-00 V IX-00 X-00 XI-00 XII-00 I-01 II-01 III-01 Výnosnost k: rok 6,9 % Volatilita od založení p.a. 2,2 % 3 roky * od založení* 7,2 % Průměr ročně od založení 4,1 % *Podílový fond byl založen Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu 4 % (max.) 0,6 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

19 Zürich Invest Aktien Euroland Orientovaný na růst Jistota Rentabilita Likvidita iroce diverzifikované investice do akcií umoïàují vyrovnávat úrokové, kurzové a mûnové v kyvy. Vypl vá z úrokov ch v nosû a dividend, jakoï i moïností kurzov ch a mûnov ch ziskû. Nejvy í flexibilita. Odkupní a prodejní ceny jsou vypoãítávány a zvefiejàovány kaïd burzovní den. Investiãní horizont Doporuãuje se stfiednûdobé aï dlouhodobé investiãní období. Krátk popis Podílov fond Zürich Invest Aktien Euroland se zamûfiuje na akcie pfiedních podnikû ( Blue Chips ) ze zemí Evropské mûnové unie. Pro vstup na trhy zemí Evropské mûnové unie mluví mnohé: celá fiada podnikû se peãlivû pfiipravila na konkurenãní boj v rámci evropsk ch trhû. Restrukturalizace, fúze a s nimi spojené zvût ování podílu na trhu vedou k úplnû nov m perspektivám v nosu. Odpadnutí mûnov ch rizik uvnitfi Evropské mûnové unie otevírá dal í pfiednosti racionalizace. Cílem investice do fondû Zürich Invest Aktien Euroland je dlouhodob, co moïná nejvy í nárûst hodnoty. Obecně závazným podkladem pro koupi podílového listu je prodejní prospekt ve spojení s poslední zprávou o činnosti pokud je starší než 8 měsíců poslední pololetní zprávou o činnosti je možné získat u investiční společnosti: Zürich-Haus am Opernplatz Frankfurt am Main Investiãní politika Management fondu se orientuje na v bûr titulû indexu Dow Jones Euro Stoxx 50-Index. Nezávisle na tom musí kaïd titul podléhat pfiísn m poïadavkûm, pfiedev ím filozofii fondu zamûfiené na kvalitu. V rámci fundamentální anal zy (bottom-up-pfiístup) je stanoveno, zda-li napfiíklad pfiedpokládan v voj zisku, politika t kající se produktû nebo jejich distribuce, finanãní síla, stupeà zadluïení a dal í podnikohospodáfiská ãísla mluví pro nákup tûchto akcií nebo nikoli.

20 Struktura podílového fondu Zürich Invest Aktien Euroland k /2001 WKN: Celkový majetek fondu v mil. EUR 1.494,5 Rozdělení dle jednotlivých zemí v % Nejvýznamnější podíly Nokia 6,7 % Royal Dutch 4,1 % Total Fina Elf 4,1 % Aventis 3,9 % Allianz 3,7 % Telefonica 3,7 % Deutsche Telekom 3,3 % L Oreal 3,3 % Telecom Italia 2,9 % Vivendi Universal 2,8 % Finsko 7,5 19,7 1,6 Nizozemí Portugalsko Francie 27,4 21,7 Španělsko 10,1 0,5 Hotovost 0,7 Ostatní 9,4 1,4 Itálie Belgie IX-98 X-98 XI-98 XII-98 I-99 II-99 III-99 IV-99 V-99 VI-99 VII-99 VIII-99 IX-99 X-99 XI-99 XII-99 VI-00 IX-00 XII-00 III-01 Výnosnost k: rok -19,3 % Volatilita od založení p.a. 20,4 % 3 roky * od založení* 62,0 % Průměr ročně od založení 21,2 % *Podílový fond byl založen Poplatky vstupní poplatky poplatky za správu 5 % (max.) 1,5 % (ročně) Údaje o vývoji cen v minulosti nezahrnují prodejní poplatky a daňové náklady, ale reinvestice dividend (BVI-metoda). Údaje o vývoji cen v minulosti nemohou předpovídat nebo zaručit vývoj cen v budoucnosti, které mohou být vyšší nebo nižší.

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová

INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ. Michaela Ambrožová INDEXY KAPITÁLOVÝCH TRHŮ V ČR A VE SVĚTĚ Michaela Ambrožová Co je index? akciový index je statistickou veličinou, měří změny v portfoliu akcií reprezentujících část celkového akciového trhu, hlavní úkol:

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG, TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC, KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5AGG VYUZIJTE ŠANCE NA 40 % BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016

CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016 CDI CYRRUS DIVIDEND INDEX CZK SOUHRN ZA KVĚTEN 2016 POPIS DĚNÍ NA AKCIOVÝCH TRZÍCH V KVĚTNU Obchodování na akciových trzích se v úvodu měsíce neslo spíše v lehce negativním sentimentu. Za nervozitou investorů

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o.

Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. Vývoj portfolia v mandátu Fichtner s.r.o. 30000 00 25000 00 20000 00 1.1 Vývoj portfolia Potřebný objem majetku Měsíční renta V normálních časech V těžkých časech Renta z finančního majetku 6000 16824993

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010

Raiffeisen- TopDividende-Akti. en Fonds. Pololetní zpráva 2010 Raiffeisen- TopDividende-Akti en Fonds Pololetní zpráva 2010 Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 4 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v... 5 Počet

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny 18 počet zahraničních a domácích fondů v českých korunách, ze kterých může investor od roku 2009 sestavit své portfolio bez měnových rizik Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11

GLOBAL-EQUITY. Obsah. Veřejné fondy ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h... 11 GLOBAL-EQUITY Obsah Obecné informace o investiční společnosti. 2 Přechod na měnu euro. 3 Vývoj fondu.. 4 Mezinárodní trhy s akciemi...... 4 Investiční politika... 4 Struktura majetku fondu. 5 Seznam majetku

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou :

Trh kapitálu. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice. Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : Trh kapitálu Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Úspory a investice Nabídku na trhu kapitálu tvoří úspory (Saving, S). Procesy, které v ekonomice probíhají lze shrnout následující tabulkou : produkt P věcná

Více

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA

7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA IKT_(6_8)_zlom 29.9.2011 12:38 Stránka 641 7 V NOS, RIZIKO A LIKVIDITA INVESTIâNÍCH INSTRUMENTÒ A PORTFOLIA Považujeme-li bohatství neboli souhrn veškerých aktiv investora v daném okamžiku za neměnné,

Více

RELAX BONUS CERTIFIKÁT

RELAX BONUS CERTIFIKÁT RELAX BONUS CERTIFIKÁT NA AKCIE SPOLECNOSTÍ Ž ŽCEZ A.S., ERSTE BANK AG ZENTIVA A.S., KOMERCNÍ Ž BANKA A.S. WKN HV5ACZ VYUZIJTE ŠANCE NA 15 18 %* BONUS! Š CTYRI Ž Ž JEDNÍM TAHEM Přejete si atraktivní výnosový

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D INVESTIČNÍ ASISTENT Informace o vývoji trhů a fondů IKS / Amundi. Všechny údaje týkající se výkonnosti a složení portfolia jsou uvedeny k datu 16. 6. 2014. červenec Září 2014 konzervativní portfolio fondů

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pioneer Funds. A Luxembourg Investment Fund. (unaudited) (neauditovaná) (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní Semi-Annual zpráva Report (neauditovaná) (unaudited) k 30th 30. ãervnu June 2002 OBSAH STRANA ZPRÁVA SPOLEâNOSTI PIONEER

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN 5.10. 2009, hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2 REKAPITULACE

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva druhého účetního roku od 1. srpna 2011 do 31. ledna 2012. Správa. ISIN. VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H. 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469

Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund Pioneer Funds - americký akciový - Pioneer Fund, ISIN: LU0133643469 Základní údaje Obhospodařovatel fondu Místo obchodní registrace Investiční zaměření Zahájení výpočtu

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

H2O certifikáty: S&P Global Water Index

H2O certifikáty: S&P Global Water Index H2O INVESTICE V poslední době se o vodě hovoří jako o investiční šanci století a je označována modrým zlatem díky omezeným zdrojům pitné vody. I když se zdá být k dispozici v dostatečném množství, pouze

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007

Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců. září 2007 Pioneer - Multibrand Aktivní portfolia top správců září 2007 Aktivní správa top správců First-in-class Pioneer Funds Multibrand portfolia Jedinečnost tkví v kombinaci čtyřech vlastností: Aktivní správa

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale

Více

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích

19.10.2015. Finanční matematika. Čas ve finanční matematice. Finanční matematika v osobních a rodinných financích Finanční matematika v osobních a rodinných financích Garant: Ing. Martin Širůček, Ph.D. Lektor: Ing. Martin Širůček, Ph.D. - doktorské studium oboru Finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity

Více

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování

Ad 1. Roční odpisové sazby pro rovnoměrné odepisování znázorňuje tabulka 4.2: FINANCE PODNIKU. Tab. 4.2 Odpisové sazby pro rovnomûrné odepisování V praxi se nejčastěji vyskytují odpisy lineární a zrychlené. Zrychlené odpisy můžeme provádět pomocí již zmíněných degresivních metod, dále zvyšováním odpisových sazeb při zachování lineárního způsobu

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 05/2014 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu 4 Popis

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

Srovnání dividendového výnosu indexů a dluhopisů

Srovnání dividendového výnosu indexů a dluhopisů Dividendové tituly Je čas na výběr zisků Blíží se doba výplaty dividend Co je to dividenda? Jednoduše řečeno je to podíl na zisku, který společnost vyplácí svým akcionářům. Ne všechny firmy vyplácejí dividendy.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu odvozeného od vývoje akcií 14 vybraných společností působících v oblasti energetiky a souvisejících technologií. Produkt se 100%

Více

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH

INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH INVESTOR ZAČÁTEČNÍK OBSAH Úvod Investor začátečník Život a finance Úspěch a bohatství Krysí závod Aktiva a pasiva Pasivní příjmy Druhy pasivních příjmů Pasivní příjmy a internet Ideální pasivní příjem

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ FORBES INVESTIČNÍ PRŮVODCE 42 PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ Zapomeňte na důchodovou reformu i na všechny její pilíře. Zkušení investoři se umějí porozhlédnout po světě a postavit si svůj penzijní plán

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více