PŘÍLOHA. STAIUTÁRif EMITO ipav~ odbor finanlnl a rozpeltový Hor1f 1í / Statutární město Opava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA. STAIUTÁRif EMITO ipav~ odbor finanlnl a rozpeltový Hor1f 1í11. 69. 12/2014 00300535 Statutární město Opava"

Transkript

1 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: ČO: Název: 12/ Statutární město Opava NS: Statutární město Opava Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č. p. Horní nám. 0/69 ulice, č. p. Horní nám. 0/69 obec Opava obec Opava PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo Předmět podnikání hlavni činnost právní forma zřizovatel magistrát 1 vedlejší činnost CZ-NACE Kontaktní údaje tele on fax i WNWstránky Osoba odpovědná za účetnictví Razítko účetní jednotky Statutá ní orgán STAUTÁRif EMTO ipav~ odbor finanlnl a rozpeltový Hor1f 1í Podpisový záznam Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): , 14:58: :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 11 20

2 Licence: MMOP J XCRGUPUA PUA2 ( : ) 1 A.1. nformace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní závěrka byla sestavena s předpok ladem nepřetržitého pokračová n í v či nnost i. A.2. -~ nformace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Uspořádán í a označeni položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby ob eňování bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Došlo ke z měnám metod vlivem změny předpis ů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, p ředevš im č. 410/2P09 Sb. s úč i nno st í od V roce 2014 se změna týkala vykazováni majetku určeného k prodeji na nových účtech 035 a 036, převodem z p ů vodního zařazení. Dále rozdělen ím obsahl~ účtu 336 na samostatné vykazování zdravotního poj ištěni na účtu 337 a důc hodové h o spo řeni na účtu 338. Obsah účtu 351 byl převeden v počátečních stavech na účet 377. A.3. nformace podle 7 odst. 5 zá ťrona (TEXT) 410/2009 Sb. Účetnl jednotka použlvá při účtování kurzov{ch rozdílů v průběhu roku pevný kurz ČNB k časově se nerozlišuji částky v hodnotě do 1P tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Časové rozlišení se používá v případech týkajících se následujících roků mimo do h ad ů při zařazeni majetku do užívání. ' Zásoby jsou vedeny v pořizovac i ceně, zp ů sob účtová ní 8; Pro způsob oceňováni a účtováni byly použi~ účetní metody v souladu s vyhlášky č. ú roky z úvěrů na i nvestiční výdaje jsou provozním nákladem. Změny způsobů oceňování nenastaly. Účetní jednotka provádí účetn í odpisy. Odpi~ový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Od okamžiku zařazeni do užívání až do byla zvolena metoda zjednodušeného odpisování. Odpisy majetku od jsou prováděny v metodě rovnoměrného odpisu. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648), mimo opravných položek k pohledávkám :5 ~:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana

3 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) A.4. nformace podle 7 odst. 5 zákiona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Čís/o Podrozvahový. ÚČETN OBDOB! položky P.l. P.ll. P.lll. Název položky Majetek účetní jednotky 1. Jiný dr;:>bný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný dr'.obný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užíváni majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dů ~todu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.V. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze s~1 luv o prodeji dlouhodobého majetku P.V. 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sínluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jinýeh smluv 4. Dlouhodobé podm í něné pohledávky z jinych smluv 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z násl rojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z ná~trojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkopobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zaj ištěn i 1 O. Dlouh<, dobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 11. Krátkotlobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízeni 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízeni Podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančn í ho leasingu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výp ůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzeti z jiných důvod ů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvod~ užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.Vll. Další podmíněné závazky ' účet B~tNÉ , , , , , , , , , , , ,77 MNULÉ , , , , , , , , , , , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 3 120

4 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) JA.4. ~~-- ~ nformace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Cís/o položky Název oo/ožky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Podrozvahov): 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 978 nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předp isů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 979 nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskyinutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z posky,tnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze sou~ních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze sou~ních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.V. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní po~jmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99 ~ l i Okamžik ~sestavení (datum, čas): , 14:58:55 Podpisový záznam: ú6et ' úcetní OBDOBÍ B~tNÉ , , , , , , , , , , ,83 MNULÉ , , , , , , , , , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 4120

5 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) A.5. Čl s/o položky nformace podle 18 odst. 1 pfl~m. c) zákona Název položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a pfíspěvku na státní politiku zaměstnaností 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěni 3. Evido\'ané daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů BĚŽNÉ ÚČETN( OBDOB! MtNŮ-LÉ-: , , , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 5120

6 Licence: MMOP A J nformace podle 19 odst. 5 p ~sm. a) zákona (TEXT) i Ke konci rozvahového dne nejsou známy žádné další významné skutečnosti, které by vyžadovaly zveřej n ě ní dodatečných informací A.7. nformace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) XCRGUPUA PUA2 ( : ) U aktivního di:>hadu na dva projekty k nároku na dotaci z fond ů EU prostředn i ctv í m ope rační ch p rog ramů ČR v celkové výši tis. Kč bude ze strany pos kytovate l ů dotace vedena kontrola vyúčtováni p 1[ojektů a existuje riziko, že SMO získá významně nižšl čás tku z důvodu objektivn ích změn v projektech, které poskytovatel posoudí jako nezp ů sobilé výdaje. Ke konci rozvahového dne nejsou známy jiné významné podmíněné skutečnosti s výjimkou podmíněných pohledávek a závazk ů vedených v podrozvahové evidenci, rozpočt u nebo rozpočtovém výhledu. A.8. Nevedeno. nformace podle 66 odst. 6 (TEXT) ~--- - A.9. nformace podle 66 odst. 8 (TEXT) Netýká se naší účetní jednotky :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana

7 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) B. Číslo položky Název položky Poskytnuti úvěru zajištěné zajišťovacírri převodem aktiva P ůjčky cenných pap í rů zajištěné pfevodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nák\JP aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem Syntetický ÚČETN/ OBDOB/ účet B~-tN_É_ MNULÉ :58:55 Zpracováno systémem G/NS GORDC spol. s r. o. strana 71 20

8 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) C. Doplňujfcí informace k položum rozvahy "C..1. Jměnf účetní jednotky" a "C..3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Cfslo J. polotky C.1. C.2. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Sni~eni stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti --~-- úcetn/ OBDOB{ BĚtNÉ MFNULÉ , , , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 8120

9 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) 0.1. Počet jednotlivých věcí a soubprů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Nevyskytlo se. i 0.2. Celková výměra lesních pozemlků s lesním porostem (ČÍSLO) Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) ! 0.4. Výměra lesních pozemků s lesnim porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) ' ~~ ~ 0.6. Průměrná výše oceněni výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 23, Komentář k ocenění lesnich POjZemků jiným způsobem (ČÍS LO A TEXT) 0,00 Znalecký posudek o cen ~ les. pozemků a les. porostů byl vyhotoven na základě smlouvy o dilo mezi vlastníkem les.majetku a zhodotitelem LHP, jako součást vypracování nového LHP pro LHC Městslé lesy Opava s platností od do , a to dle vyhl. MFČR č. 3/2008 Sb., o provedení ustanoveni zák. č. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku a o změně někte~ch zákonů, ve znění pozdějš l ch předpisů (oceňovací vyhláška) s účinnosti od :58:55 Zpracováno systémem G/N/S GORC/C spol. s r. o. strana 9 120

10 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) E.1":" K položce Doplňující informače k položk~m rozvahy (TEXT) ---, i Doplilujlcl informace Částka Přírůstek technickým zhodnocením- technickou podporu software, studie a spisová služba celkem tis. Kč Přirůstky komunikace tis. Kč, zahrady u MŠ tis. Kč, hřiště ZŠ tis. Kč, nákupy za tis. Kč budovy sportovni haly a tis. Kč inženýrské sítě u sportovní haly. Technické zhodnocení: tis. Kč zimní stadion, tis. Kč zatepleni obytných domů, tis. Kč azylový dům. Přírůstek tis. Kč převzetim likvidačního zůstatku pily , , Přirůstky nákupy tis. Kč varovný systém, tis. Kč záložní energetický zdroj, cisterna, 926 tis. Kč T infrastruktura SMO , Přírůstky nákupy tis. Kč nábytek ze sportovní haly, tis. Kč PC sestavy, 442 tis. Kč nábytek z dotace pro azylový dům. Úbytek vyyřazením tis. Kč PC.! Zvýšení hodnoty pozemků z důvody oprav ve vazbě na údaje katastru nemovitostí o 1 r.360 tis. Kč a nákupů za tis. Kč , Snížení hodnoty majetku určeného k prodeji z d ůvodu oprav o tis. Kč , V zůstatku investic jsou ~ ezařazené městské sady tis. Kč, splašková kanalizace tis. Kč, Kč. i Zálohy na OHM byly sní~eny o tis. Kč pořízením sportovní haly. investice k energetickým úsporám tis o 903, , Snížení majetkové účast j o 38 mil. Kč z důvodu likvidace Pily s. r.o , ' Vyčleněni skladu propagačních předmětů ze skladu zboží tis. Kč , Snížení odpisem pohledávek v hodnotě tis. Kč , Snížení odpisem v hodnotě tis. Kč , Významný obrat byl u souhrnného dotačního vztahu tis. Kč a pohledávek u tranferů tis. Kč městský náhon a sed ime n tačn í nádrž, tis. Kč přírodní zahrady MŠ, tis. Kč studie protipovodňových opatřeni. Konečný stav pbsahuje pohledávky z vyúčtování voleb a sociálnich dávek 665 tis. Kč , Významný obrat byl u transferů: tis. Kč regenerace městských sadů, tis. j<č úprava parteru u ZŠ, tis. Kč cyklistická stezka, tis. Kč odvody příspěvkových organizaci. ' 377 V obratu předpis i plnění nároku na likvidační zůstatek tis. Kč včetně věcného p l něn í majetkem, dividendy tis. Kč a dar na :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o ,32 strana 1 O 20

11 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) E x Doplňující informace k položk~m rozvahy (TEXT) V obratu je oprava dohad,u na cyklostezku tis. Kč z důvodu neuznáni nároku poskytovatelem dotace. V zůstatku je tis. Kč daň z příjmů za obec, tisf Kč aktualizace strategického plánu, tis. Kč vzdělávání úředníků, tis. Kč plán udržitelné městs ké mobility, tis. Kč rekonstrukct centra sociálních služeb a tis. Kč městský náhon a sedimentařní nádrž. Oprava chybných opravn~ch položek k pohledávkám z nájmů- snížení o 12 mil. Kč , V obratu je nákup sportovní haly s inženýrskými sítěm i 117 mil. Kč se započtením zálohy 70 mil. Kč a pohledávkou 43 mil. Kč , Zůstatek tvoří závazek k dodavatelům tis. Kč energetické úspory- splatné do roku 2024 a tis. Kč nákup sportovnl haly - splatné do roku , V obratu dotace př í spěvkovým organizacím kulturním a školským na provoz a tis. Kč na inv.estice. 374 V zůstatku tis. Kč záloha na aktualizaci strategického plánu a tis. Kč vzdě l <'wání úředníků.! 378 V obratu dotace dopravnímu podniku, pojištění, výkupy pozemků. 389 Zůstatek obsahuje dohad daně z příjmů za obec tis. Kč, poskytnuté zálohy na dotaci 17 mil. Kč fotbalovému klubu a 7 mil. Kč sportovnímu klubu , , , Rezerva na demolici budbvy tis. Kč. i 337 V zůstatku závazku je i přeplatek na veřej ném zdravotním poj i štění ve výši ,33 Kč , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GOR~l/C spol. s r. o. strana 11120

12 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) E.2. K po/otce Doplňuj(c( ~-~~~---~----~----~--==~~--~ ~ ~~ informace k položk;)m výkazu zisku a ztráty (TEXT) i r Doplilujlcf informace Opravy veřejného osvětl&ní a světelných křižovatek tis. Kč, kotelen tis. Kč, komunikace a zimní údržba tis. Kč, havárie stropů v obytném domě tis. Kč. Cástka , Dopravní obslužnost tis. Kč, vzhled města tis. Kč, komunální odpad a sběrná mist'3 i separovaný odpad tis. Kč, údržba chodníků a parkovišť i ostatních ploch tis. Kč , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 12120

13 Licence: MMOP i XCRGUPUA PUA2 ( : ) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) K po/ot ce Doplfwjfcf informace Částka 0.00 Podstatně vyšší vypovídací schopnost má výkaz Fin :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 13 20

14 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) 'E.4. Doplňujicí informace k položkém pfehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) i K položce Doplfluj/cí informace Cástka 401 Předání majetku příspěv ~ové organizaci po likvidaci obchodní společnosti tis. Kč, předán í technického zhodnocení majetku př í spěvkovým školským organizacím 9.'-'76 tis. Kč a kulturní tis. Kč. Dary pozemků od ministerstev tis. Kč , Dotace na aprojekty regenerace městských sad ů tis. Kč, rekonstrukce centra sociálních služeb tis. Kč, přírodn í zahrady MŠ tis. Kč, městský náhon a sedimentační nádrž tis. Kč, studie protipovod ň ových opatřeni tis. Kč. Dar tis. Kč na cyklostezku. Časové rozlišení transferů při odpisech majetku obrat tis. Kč a konečný stav tis. Kč. Sníže11i opravou dohadu tis. Kč u cyklostezky a tis. Kč u parteru. Oprava účtování předání dotace přispěvkové organizaci tis. Kč , Přeceněni majetku určeného k prodeji- trakční vedení tis. Kč, ostatní u pozem ků , Oprava opravných položek k pohledávkám za minulé roky tis. Kč. Oprava pohledávek k Vtúčtování nájemníků m t is. Kč, oprava pozemků tis. Kč a majetku k prodeji tis. Kč, předpisu pohledávky tis. Kč , Zřízeny dva nové fondy rezerv převodem ze základního fondu rezer: havarijního a kriz~~vého řízení tis. Kč a obnovy vod ovodů a kanalizaci tis. Kč :58:55 Zpracováno systémem GNS GOR?C spol. s r. o. strana 14 20

15 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky CFslo Název G.L Počáteční stav fondu k 1.1. G.L Tvorba fondu 1. Přebytky hospodařeni z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určen)j k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během ro~u do účelových peněžních fond ů 4. Ostatní tvorba fondu G.L Čerpání fondu G.V. Konečný stav fondu Po/otka -! BĚŽNÉ úcetn OBDOBÍ , , , , , , ,49 ' :58:55 Zpracováno systémem GNS GOROC spol. s r. o. strana 15120

16 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) G. Doplňujici informace k položce "A..3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETN( ~~- OBDOB( f -- Čls/o BĚŽNĚ MNULĚ polotky Název polotky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,75 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,72 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,19 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,19 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,97 G.5. Jiné il'ženýrské sítě , , , ,93 G.6. Ostatlilf stavby , , , ,75 H. Doplňujici nformace k položce "A..1. Pozemky" výkazu rozvahy f ÚČETN OBDOB/ Čís/o BĚŽNĚ MNULĚ polotky Název polotky 1 9RUTTO KOREKCE ----N ETTo i! H. Pozemky :018, , ,01 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,26 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,30 H.4. Zastavěná plocha , , ,87 H.5. Ostatn f pozemky , , , :58:55 Zpracováno systémem G/N/S GORjJC spol. s r. o. strana 16 20

17 Licence: MMOP ' XCRGUPUA PUA2 ( : ) Doplňující informace k položce "A..4. Náklady z pfecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Cislo položky Název položky. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou Bf!.2.NÉ , ,42 úcetní OBDOB{ MNULÉ , ,97 J. Doplňující informace k položcei " Výnosy z pfecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Cislo položky Název položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou, J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ma\etku určen ého k prodeji podle 64 J.2. Ostatnf výnosy z přeceněn í reálnou hodnc;>tou, _ BÉ2.NÉ , ,54 úcetní OBDOB{ MNULÉ , , :5E 55 Zpracováno systémem G/NS GORDC spol. s r. o. strana 17120

18 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) K. Doplňující nformace k poskytnutým garancím K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplněn/: Číslo sloupce Poznámka 1 Č je ídentifikatnl tíslo osoby (tfsefný kód kvednoznatné identifikaci subjektu), které jl bylo pfídéleno českým statistickým úfadem. Obchodnfm 2 3 rejslffkem nebo tivnostenským úfadem. Č by mé/o být uniká/nf. V tomto sloupci uvede úte/nf jednotka Č osoby (útetnf jednotky). v jejft prospéch byla garance poskytnuta. : Název nebo obchodnl jméno útetnf jednotk}i. v jejft prospéch byla garance poskytnuta. Název p!edstavuje označen i, pod kterým ú(;etnf jednotka provozuje svojí činnost. Obchodnfm jménem;útetnf jednotky zapsané do obchodnfho rejstflku je obchodnl firma. Č je identífika(;nf (;fs/o osoby (číselný kód k jednoznačné identifikací subjektu). které jl bylo pfidéleno českým statistickým úfadem. Obchodnfm rejstflkem nebo tivnostenským úfadem. Č by mé/o být unikátnl. V tomto sloupci uvede útetní jednotka Č útetn/ jednotky (útetnl jednotky), za jejft závazek byla garance poskytnuta. 4 Náz!V nebo obchodnf jméno účetní jednotky, za jejít závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označeni, pod kterým útetnf j.jdnotka pro~_:jzuje svoji činnost. Obchodním jménem útetnf jednotky zapsáně do obchodnfho rejstfíku je obchodnl firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozuml jej! zachyceni v podrozvaze. Okamtíkem vzniku podm/néněho závazku se rozuml den poskytnutí plsemného prohlá~ení rutítele veliteli o rutenf za závazky dlutníka vůti véfitefi (vtetné podpisu avalu sménky). není-li dohodnuto jinak. podpisu zárutnl listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky českou republikou. 6 Vý~e zaji~téné pohledávky k aktuálnlmu ti posledn/mu rozvahovému dni. 7 Den a méslc útetnfho obdob/, za které je sestavována útetní závérka. a v némt do~lo k plněni vyplývajlcimu z garance. Plnénlm se rozum l realizace garance, neboli úplné ti tástetně převzetí dluhu za původnlho dlutnfka z titulu poskytnuté garance. neboť dlutnfk nenf schopen splatit pohledávku vznikou rutile/i z realizace garance. 8 Částka uhrazeně pohledávky z titulu rutenf ti záruky v útetnfm obdob!, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadnlch plnénf (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétnlho rutenf ti záruky. 10 útetnljednotka uvede (;fslo dle následujlcfho výttu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratně finantnl výpomoci, 2 - Dluhové cenně papfry (včetně směnek), 3- Pfija tě vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky :58:55 Zpracováno systémem G/N/S GORDC spol. s r. o. strana 18 20

19 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) ---~ L. Doplňujíc i informace o projektech partnerství vefejného a soukromého sektoru Poznámky k vyp ' 'něnf: C!sfo sloupce Poznámka 1 'Cisfo a název vefejné zakázky, jak j e uveden ve Věstníku vefejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou pfedmětem vefejné zakázky, uvede útetnl jednotka odpovídajíc/ písmenné ozna(;enf z nás/edujfciho vý(;tu: 6 až 7 9 až a 15 A - Dopravnf infrastruktura. B - Vzděláván/ a souvisej/cf slutby, C- Vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady, O- Sociální slutby, E- Zdravotnické služby, F- Teplo. energie, G- Ostatni. Pfedpokládaný nebo skute(;ný rok zahájeni a rok ukontenl stavby, pokud je stavba sou(;ástl pfedmětné vefejné zakázky. Skutetné náklady dodavatele na poflzenl majetku v jednotlivých letech. Skute(;né náklady na poflzenf majetku v celkové vý~i od uzavfenf smlouvy. Rok zahájeni a rok ukontenf plateb poskytovaných ú(;etnf jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetnf jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuji tak zvanou servisní slotku, úhrad~: nákladů na pofizenf majetku. 17,19,21, až 29 úhradu nákladů na externf dluhové financován/ a dal~/. lnvestitnl složka platby za dostupnost. neboli výdaje na poflzenl majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pofizenl majetku v platbách za dostupnost. Dal~/ plněni zadavatele v souvislosti s P(ojektem (napflklad nákup pozemků. úvěr poskytnutý dodavateli a dal~!). Císfo i Doplňující informace k položce, výkazu zisku a ztráty "A..13. Mzdové náklady" Mzdový náklad položky Název položky Bétné ú(;. období N.ll.1. N.ll.2. N.ll.3. N.ll.4. N.ll.5. N.ll.6. N.íl.7. N.íl.8. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatn platy (hrazené refundace jiným organizacím) Ostatní osobní výdaje Platy představitel ů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené N.ll.9. Mzdové náhrady N.ll.10. Náhrady mezd v době nemoci , , , , ,00 2. Minulé ú(;. obdob/ Podll mzdových nákladů na j ednoho pracovnlka Podll mzdových nákladů na jednoho pracovníka (pfepo(;tený stav) v pracovnlm a sfužebnlm (pfepočtený stav) mimo pracovnl a s/užebnl... _.. _. P_~éll_!... ~- P':!!}!r Běžné úč. obdob/ Minulé úč. obdob! Běžné úč. obdob/ Minulé úč. obdob/ ,37 785, , , ,20 Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat Podle Čl. ll vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Př~chodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 20 14, 30. červnu 2014, 30. záfí 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""a..13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sióupcích 1., 3. a :58:55 Zpracováno systémem GN/S GORDC spol. s r. o. strana 19 20

20 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) Konec sestavy :5..1:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 20120

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00273384 Název: Obec Brloh A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace

Více

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00303763 Obec Halenkov Halenkov čp. 655, 756 03 Halenkov sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Libenice účetní

Více

PŘÍLOHA. Obec Kateřinice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 600784 Název:

PŘÍLOHA. Obec Kateřinice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 600784 Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 600784 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Kateřinice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 67728201 Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále Liptál čp. 331, 756 31 Liptál sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 052981 Název: Technické služby města Dvora Králové n.l. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více