PŘÍLOHA. STAIUTÁRif EMITO ipav~ odbor finanlnl a rozpeltový Hor1f 1í / Statutární město Opava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA. STAIUTÁRif EMITO ipav~ odbor finanlnl a rozpeltový Hor1f 1í11. 69. 12/2014 00300535 Statutární město Opava"

Transkript

1 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: ČO: Název: 12/ Statutární město Opava NS: Statutární město Opava Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č. p. Horní nám. 0/69 ulice, č. p. Horní nám. 0/69 obec Opava obec Opava PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci identifikační číslo Předmět podnikání hlavni činnost právní forma zřizovatel magistrát 1 vedlejší činnost CZ-NACE Kontaktní údaje tele on fax i WNWstránky Osoba odpovědná za účetnictví Razítko účetní jednotky Statutá ní orgán STAUTÁRif EMTO ipav~ odbor finanlnl a rozpeltový Hor1f 1í Podpisový záznam Podpisový záznam Okamžik sestavení (datum, čas): , 14:58: :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 11 20

2 Licence: MMOP J XCRGUPUA PUA2 ( : ) 1 A.1. nformace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní závěrka byla sestavena s předpok ladem nepřetržitého pokračová n í v či nnost i. A.2. -~ nformace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Uspořádán í a označeni položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby ob eňování bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Došlo ke z měnám metod vlivem změny předpis ů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, p ředevš im č. 410/2P09 Sb. s úč i nno st í od V roce 2014 se změna týkala vykazováni majetku určeného k prodeji na nových účtech 035 a 036, převodem z p ů vodního zařazení. Dále rozdělen ím obsahl~ účtu 336 na samostatné vykazování zdravotního poj ištěni na účtu 337 a důc hodové h o spo řeni na účtu 338. Obsah účtu 351 byl převeden v počátečních stavech na účet 377. A.3. nformace podle 7 odst. 5 zá ťrona (TEXT) 410/2009 Sb. Účetnl jednotka použlvá při účtování kurzov{ch rozdílů v průběhu roku pevný kurz ČNB k časově se nerozlišuji částky v hodnotě do 1P tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Časové rozlišení se používá v případech týkajících se následujících roků mimo do h ad ů při zařazeni majetku do užívání. ' Zásoby jsou vedeny v pořizovac i ceně, zp ů sob účtová ní 8; Pro způsob oceňováni a účtováni byly použi~ účetní metody v souladu s vyhlášky č. ú roky z úvěrů na i nvestiční výdaje jsou provozním nákladem. Změny způsobů oceňování nenastaly. Účetní jednotka provádí účetn í odpisy. Odpi~ový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Od okamžiku zařazeni do užívání až do byla zvolena metoda zjednodušeného odpisování. Odpisy majetku od jsou prováděny v metodě rovnoměrného odpisu. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648), mimo opravných položek k pohledávkám :5 ~:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana

3 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) A.4. nformace podle 7 odst. 5 zákiona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Čís/o Podrozvahový. ÚČETN OBDOB! položky P.l. P.ll. P.lll. Název položky Majetek účetní jednotky 1. Jiný dr;:>bný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný dr'.obný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užíváni majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užíváni majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užíváni majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dů ~todu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.V. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze s~1 luv o prodeji dlouhodobého majetku P.V. 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sínluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jinýeh smluv 4. Dlouhodobé podm í něné pohledávky z jinych smluv 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z násl rojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z ná~trojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkopobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zaj ištěn i 1 O. Dlouh<, dobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištěni 11. Krátkotlobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízeni 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízeni a jiných řízeni Podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančn í ho leasingu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užíváni cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výp ůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzeti z jiných důvod ů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvod~ užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.Vll. Další podmíněné závazky ' účet B~tNÉ , , , , , , , , , , , ,77 MNULÉ , , , , , , , , , , , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 3 120

4 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) JA.4. ~~-- ~ nformace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Cís/o položky Název oo/ožky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Podrozvahov): 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 978 nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předp isů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné 979 nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskyinutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z posky,tnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze sou~ních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze sou~ních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.V. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní po~jmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 99 ~ l i Okamžik ~sestavení (datum, čas): , 14:58:55 Podpisový záznam: ú6et ' úcetní OBDOBÍ B~tNÉ , , , , , , , , , , ,83 MNULÉ , , , , , , , , , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 4120

5 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) A.5. Čl s/o položky nformace podle 18 odst. 1 pfl~m. c) zákona Název položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a pfíspěvku na státní politiku zaměstnaností 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištěni 3. Evido\'ané daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů BĚŽNÉ ÚČETN( OBDOB! MtNŮ-LÉ-: , , , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 5120

6 Licence: MMOP A J nformace podle 19 odst. 5 p ~sm. a) zákona (TEXT) i Ke konci rozvahového dne nejsou známy žádné další významné skutečnosti, které by vyžadovaly zveřej n ě ní dodatečných informací A.7. nformace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) XCRGUPUA PUA2 ( : ) U aktivního di:>hadu na dva projekty k nároku na dotaci z fond ů EU prostředn i ctv í m ope rační ch p rog ramů ČR v celkové výši tis. Kč bude ze strany pos kytovate l ů dotace vedena kontrola vyúčtováni p 1[ojektů a existuje riziko, že SMO získá významně nižšl čás tku z důvodu objektivn ích změn v projektech, které poskytovatel posoudí jako nezp ů sobilé výdaje. Ke konci rozvahového dne nejsou známy jiné významné podmíněné skutečnosti s výjimkou podmíněných pohledávek a závazk ů vedených v podrozvahové evidenci, rozpočt u nebo rozpočtovém výhledu. A.8. Nevedeno. nformace podle 66 odst. 6 (TEXT) ~--- - A.9. nformace podle 66 odst. 8 (TEXT) Netýká se naší účetní jednotky :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana

7 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) B. Číslo položky Název položky Poskytnuti úvěru zajištěné zajišťovacírri převodem aktiva P ůjčky cenných pap í rů zajištěné pfevodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nák\JP aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem Syntetický ÚČETN/ OBDOB/ účet B~-tN_É_ MNULÉ :58:55 Zpracováno systémem G/NS GORDC spol. s r. o. strana 71 20

8 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) C. Doplňujfcí informace k položum rozvahy "C..1. Jměnf účetní jednotky" a "C..3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Cfslo J. polotky C.1. C.2. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Sni~eni stavu transferů na pořízeni dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti --~-- úcetn/ OBDOB{ BĚtNÉ MFNULÉ , , , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 8120

9 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) 0.1. Počet jednotlivých věcí a soubprů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0,00 Nevyskytlo se. i 0.2. Celková výměra lesních pozemlků s lesním porostem (ČÍSLO) Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) ! 0.4. Výměra lesních pozemků s lesnim porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) ' ~~ ~ 0.6. Průměrná výše oceněni výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) 23, Komentář k ocenění lesnich POjZemků jiným způsobem (ČÍS LO A TEXT) 0,00 Znalecký posudek o cen ~ les. pozemků a les. porostů byl vyhotoven na základě smlouvy o dilo mezi vlastníkem les.majetku a zhodotitelem LHP, jako součást vypracování nového LHP pro LHC Městslé lesy Opava s platností od do , a to dle vyhl. MFČR č. 3/2008 Sb., o provedení ustanoveni zák. č. 151/1997 Sb., o oceňováni majetku a o změně někte~ch zákonů, ve znění pozdějš l ch předpisů (oceňovací vyhláška) s účinnosti od :58:55 Zpracováno systémem G/N/S GORC/C spol. s r. o. strana 9 120

10 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) E.1":" K položce Doplňující informače k položk~m rozvahy (TEXT) ---, i Doplilujlcl informace Částka Přírůstek technickým zhodnocením- technickou podporu software, studie a spisová služba celkem tis. Kč Přirůstky komunikace tis. Kč, zahrady u MŠ tis. Kč, hřiště ZŠ tis. Kč, nákupy za tis. Kč budovy sportovni haly a tis. Kč inženýrské sítě u sportovní haly. Technické zhodnocení: tis. Kč zimní stadion, tis. Kč zatepleni obytných domů, tis. Kč azylový dům. Přírůstek tis. Kč převzetim likvidačního zůstatku pily , , Přirůstky nákupy tis. Kč varovný systém, tis. Kč záložní energetický zdroj, cisterna, 926 tis. Kč T infrastruktura SMO , Přírůstky nákupy tis. Kč nábytek ze sportovní haly, tis. Kč PC sestavy, 442 tis. Kč nábytek z dotace pro azylový dům. Úbytek vyyřazením tis. Kč PC.! Zvýšení hodnoty pozemků z důvody oprav ve vazbě na údaje katastru nemovitostí o 1 r.360 tis. Kč a nákupů za tis. Kč , Snížení hodnoty majetku určeného k prodeji z d ůvodu oprav o tis. Kč , V zůstatku investic jsou ~ ezařazené městské sady tis. Kč, splašková kanalizace tis. Kč, Kč. i Zálohy na OHM byly sní~eny o tis. Kč pořízením sportovní haly. investice k energetickým úsporám tis o 903, , Snížení majetkové účast j o 38 mil. Kč z důvodu likvidace Pily s. r.o , ' Vyčleněni skladu propagačních předmětů ze skladu zboží tis. Kč , Snížení odpisem pohledávek v hodnotě tis. Kč , Snížení odpisem v hodnotě tis. Kč , Významný obrat byl u souhrnného dotačního vztahu tis. Kč a pohledávek u tranferů tis. Kč městský náhon a sed ime n tačn í nádrž, tis. Kč přírodní zahrady MŠ, tis. Kč studie protipovodňových opatřeni. Konečný stav pbsahuje pohledávky z vyúčtování voleb a sociálnich dávek 665 tis. Kč , Významný obrat byl u transferů: tis. Kč regenerace městských sadů, tis. j<č úprava parteru u ZŠ, tis. Kč cyklistická stezka, tis. Kč odvody příspěvkových organizaci. ' 377 V obratu předpis i plnění nároku na likvidační zůstatek tis. Kč včetně věcného p l něn í majetkem, dividendy tis. Kč a dar na :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o ,32 strana 1 O 20

11 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) E x Doplňující informace k položk~m rozvahy (TEXT) V obratu je oprava dohad,u na cyklostezku tis. Kč z důvodu neuznáni nároku poskytovatelem dotace. V zůstatku je tis. Kč daň z příjmů za obec, tisf Kč aktualizace strategického plánu, tis. Kč vzdělávání úředníků, tis. Kč plán udržitelné městs ké mobility, tis. Kč rekonstrukct centra sociálních služeb a tis. Kč městský náhon a sedimentařní nádrž. Oprava chybných opravn~ch položek k pohledávkám z nájmů- snížení o 12 mil. Kč , V obratu je nákup sportovní haly s inženýrskými sítěm i 117 mil. Kč se započtením zálohy 70 mil. Kč a pohledávkou 43 mil. Kč , Zůstatek tvoří závazek k dodavatelům tis. Kč energetické úspory- splatné do roku 2024 a tis. Kč nákup sportovnl haly - splatné do roku , V obratu dotace př í spěvkovým organizacím kulturním a školským na provoz a tis. Kč na inv.estice. 374 V zůstatku tis. Kč záloha na aktualizaci strategického plánu a tis. Kč vzdě l <'wání úředníků.! 378 V obratu dotace dopravnímu podniku, pojištění, výkupy pozemků. 389 Zůstatek obsahuje dohad daně z příjmů za obec tis. Kč, poskytnuté zálohy na dotaci 17 mil. Kč fotbalovému klubu a 7 mil. Kč sportovnímu klubu , , , Rezerva na demolici budbvy tis. Kč. i 337 V zůstatku závazku je i přeplatek na veřej ném zdravotním poj i štění ve výši ,33 Kč , , :58:55 Zpracováno systémem GNS GOR~l/C spol. s r. o. strana 11120

12 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) E.2. K po/otce Doplňuj(c( ~-~~~---~----~----~--==~~--~ ~ ~~ informace k položk;)m výkazu zisku a ztráty (TEXT) i r Doplilujlcf informace Opravy veřejného osvětl&ní a světelných křižovatek tis. Kč, kotelen tis. Kč, komunikace a zimní údržba tis. Kč, havárie stropů v obytném domě tis. Kč. Cástka , Dopravní obslužnost tis. Kč, vzhled města tis. Kč, komunální odpad a sběrná mist'3 i separovaný odpad tis. Kč, údržba chodníků a parkovišť i ostatních ploch tis. Kč , :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 12120

13 Licence: MMOP i XCRGUPUA PUA2 ( : ) E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) K po/ot ce Doplfwjfcf informace Částka 0.00 Podstatně vyšší vypovídací schopnost má výkaz Fin :58:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 13 20

14 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) 'E.4. Doplňujicí informace k položkém pfehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) i K položce Doplfluj/cí informace Cástka 401 Předání majetku příspěv ~ové organizaci po likvidaci obchodní společnosti tis. Kč, předán í technického zhodnocení majetku př í spěvkovým školským organizacím 9.'-'76 tis. Kč a kulturní tis. Kč. Dary pozemků od ministerstev tis. Kč , Dotace na aprojekty regenerace městských sad ů tis. Kč, rekonstrukce centra sociálních služeb tis. Kč, přírodn í zahrady MŠ tis. Kč, městský náhon a sedimentační nádrž tis. Kč, studie protipovod ň ových opatřeni tis. Kč. Dar tis. Kč na cyklostezku. Časové rozlišení transferů při odpisech majetku obrat tis. Kč a konečný stav tis. Kč. Sníže11i opravou dohadu tis. Kč u cyklostezky a tis. Kč u parteru. Oprava účtování předání dotace přispěvkové organizaci tis. Kč , Přeceněni majetku určeného k prodeji- trakční vedení tis. Kč, ostatní u pozem ků , Oprava opravných položek k pohledávkám za minulé roky tis. Kč. Oprava pohledávek k Vtúčtování nájemníků m t is. Kč, oprava pozemků tis. Kč a majetku k prodeji tis. Kč, předpisu pohledávky tis. Kč , Zřízeny dva nové fondy rezerv převodem ze základního fondu rezer: havarijního a kriz~~vého řízení tis. Kč a obnovy vod ovodů a kanalizaci tis. Kč :58:55 Zpracováno systémem GNS GOR?C spol. s r. o. strana 14 20

15 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky CFslo Název G.L Počáteční stav fondu k 1.1. G.L Tvorba fondu 1. Přebytky hospodařeni z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určen)j k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během ro~u do účelových peněžních fond ů 4. Ostatní tvorba fondu G.L Čerpání fondu G.V. Konečný stav fondu Po/otka -! BĚŽNÉ úcetn OBDOBÍ , , , , , , ,49 ' :58:55 Zpracováno systémem GNS GOROC spol. s r. o. strana 15120

16 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) G. Doplňujici informace k položce "A..3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETN( ~~- OBDOB( f -- Čls/o BĚŽNĚ MNULĚ polotky Název polotky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,75 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,72 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,19 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,19 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,97 G.5. Jiné il'ženýrské sítě , , , ,93 G.6. Ostatlilf stavby , , , ,75 H. Doplňujici nformace k položce "A..1. Pozemky" výkazu rozvahy f ÚČETN OBDOB/ Čís/o BĚŽNĚ MNULĚ polotky Název polotky 1 9RUTTO KOREKCE ----N ETTo i! H. Pozemky :018, , ,01 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,26 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,30 H.4. Zastavěná plocha , , ,87 H.5. Ostatn f pozemky , , , :58:55 Zpracováno systémem G/N/S GORjJC spol. s r. o. strana 16 20

17 Licence: MMOP ' XCRGUPUA PUA2 ( : ) Doplňující informace k položce "A..4. Náklady z pfecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Cislo položky Název položky. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 1.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou Bf!.2.NÉ , ,42 úcetní OBDOB{ MNULÉ , ,97 J. Doplňující informace k položcei " Výnosy z pfecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Cislo položky Název položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou, J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ma\etku určen ého k prodeji podle 64 J.2. Ostatnf výnosy z přeceněn í reálnou hodnc;>tou, _ BÉ2.NÉ , ,54 úcetní OBDOB{ MNULÉ , , :5E 55 Zpracováno systémem G/NS GORDC spol. s r. o. strana 17120

18 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) K. Doplňující nformace k poskytnutým garancím K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním Poznámky k vyplněn/: Číslo sloupce Poznámka 1 Č je ídentifikatnl tíslo osoby (tfsefný kód kvednoznatné identifikaci subjektu), které jl bylo pfídéleno českým statistickým úfadem. Obchodnfm 2 3 rejslffkem nebo tivnostenským úfadem. Č by mé/o být uniká/nf. V tomto sloupci uvede úte/nf jednotka Č osoby (útetnf jednotky). v jejft prospéch byla garance poskytnuta. : Název nebo obchodnl jméno útetnf jednotk}i. v jejft prospéch byla garance poskytnuta. Název p!edstavuje označen i, pod kterým ú(;etnf jednotka provozuje svojí činnost. Obchodnfm jménem;útetnf jednotky zapsané do obchodnfho rejstflku je obchodnl firma. Č je identífika(;nf (;fs/o osoby (číselný kód k jednoznačné identifikací subjektu). které jl bylo pfidéleno českým statistickým úfadem. Obchodnfm rejstflkem nebo tivnostenským úfadem. Č by mé/o být unikátnl. V tomto sloupci uvede útetní jednotka Č útetn/ jednotky (útetnl jednotky), za jejft závazek byla garance poskytnuta. 4 Náz!V nebo obchodnf jméno účetní jednotky, za jejít závazek byla poskytnuta garance. Název pfedstavuje označeni, pod kterým útetnf j.jdnotka pro~_:jzuje svoji činnost. Obchodním jménem útetnf jednotky zapsáně do obchodnfho rejstfíku je obchodnl firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozuml jej! zachyceni v podrozvaze. Okamtíkem vzniku podm/néněho závazku se rozuml den poskytnutí plsemného prohlá~ení rutítele veliteli o rutenf za závazky dlutníka vůti véfitefi (vtetné podpisu avalu sménky). není-li dohodnuto jinak. podpisu zárutnl listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky českou republikou. 6 Vý~e zaji~téné pohledávky k aktuálnlmu ti posledn/mu rozvahovému dni. 7 Den a méslc útetnfho obdob/, za které je sestavována útetní závérka. a v némt do~lo k plněni vyplývajlcimu z garance. Plnénlm se rozum l realizace garance, neboli úplné ti tástetně převzetí dluhu za původnlho dlutnfka z titulu poskytnuté garance. neboť dlutnfk nenf schopen splatit pohledávku vznikou rutile/i z realizace garance. 8 Částka uhrazeně pohledávky z titulu rutenf ti záruky v útetnfm obdob!, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadnlch plnénf (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétnlho rutenf ti záruky. 10 útetnljednotka uvede (;fslo dle následujlcfho výttu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratně finantnl výpomoci, 2 - Dluhové cenně papfry (včetně směnek), 3- Pfija tě vklady a depozita, 4 - Ostatnl dlouhodobé závazky :58:55 Zpracováno systémem G/N/S GORDC spol. s r. o. strana 18 20

19 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) ---~ L. Doplňujíc i informace o projektech partnerství vefejného a soukromého sektoru Poznámky k vyp ' 'něnf: C!sfo sloupce Poznámka 1 'Cisfo a název vefejné zakázky, jak j e uveden ve Věstníku vefejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou pfedmětem vefejné zakázky, uvede útetnl jednotka odpovídajíc/ písmenné ozna(;enf z nás/edujfciho vý(;tu: 6 až 7 9 až a 15 A - Dopravnf infrastruktura. B - Vzděláván/ a souvisej/cf slutby, C- Vodovody, kanalizace a nakládáni s odpady, O- Sociální slutby, E- Zdravotnické služby, F- Teplo. energie, G- Ostatni. Pfedpokládaný nebo skute(;ný rok zahájeni a rok ukontenl stavby, pokud je stavba sou(;ástl pfedmětné vefejné zakázky. Skutetné náklady dodavatele na poflzenl majetku v jednotlivých letech. Skute(;né náklady na poflzenf majetku v celkové vý~i od uzavfenf smlouvy. Rok zahájeni a rok ukontenf plateb poskytovaných ú(;etnf jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetnf jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnuji tak zvanou servisní slotku, úhrad~: nákladů na pofizenf majetku. 17,19,21, až 29 úhradu nákladů na externf dluhové financován/ a dal~/. lnvestitnl složka platby za dostupnost. neboli výdaje na poflzenl majetku v jednotlivých letech. Celkové výdaje na pofizenl majetku v platbách za dostupnost. Dal~/ plněni zadavatele v souvislosti s P(ojektem (napflklad nákup pozemků. úvěr poskytnutý dodavateli a dal~!). Císfo i Doplňující informace k položce, výkazu zisku a ztráty "A..13. Mzdové náklady" Mzdový náklad položky Název položky Bétné ú(;. období N.ll.1. N.ll.2. N.ll.3. N.ll.4. N.ll.5. N.ll.6. N.íl.7. N.íl.8. Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatn platy (hrazené refundace jiným organizacím) Ostatní osobní výdaje Platy představitel ů státní moci a některých orgánů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné Odchodné Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené N.ll.9. Mzdové náhrady N.ll.10. Náhrady mezd v době nemoci , , , , ,00 2. Minulé ú(;. obdob/ Podll mzdových nákladů na j ednoho pracovnlka Podll mzdových nákladů na jednoho pracovníka (pfepo(;tený stav) v pracovnlm a sfužebnlm (pfepočtený stav) mimo pracovnl a s/užebnl... _.. _. P_~éll_!... ~- P':!!}!r Běžné úč. obdob/ Minulé úč. obdob! Běžné úč. obdob/ Minulé úč. obdob/ ,37 785, , , ,20 Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat Podle Čl. ll vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Př~chodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 20 14, 30. červnu 2014, 30. záfí 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""a..13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sióupcích 1., 3. a :58:55 Zpracováno systémem GN/S GORDC spol. s r. o. strana 19 20

20 Licence: MMOP XCRGUPUA PUA2 ( : ) Konec sestavy :5..1:55 Zpracováno systémem GNS GORDC spol. s r. o. strana 20120

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00283789 Název: Obec Bohuslavice u Zlína A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 70951594 DSO Hustířanka Na zátiší 1, 552 11 Velichovky sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dolní Tošanovice

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice Okamžik sestavení: 18.3.2015 10:18:00 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.1.2014 se stala plátcem DPH. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / 2014 00248843 PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00368067 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Olšany Účetní

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍLOHA za období : 12/2014. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) " " Licence:DF4B ****** u C R - G O RDI C s O F T W ARE UCRGUPXA 12112014 Okamžik sestavení: 19.02.2015 21h31m27s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :240001 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Žitovlice

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hradiště Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47884550 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ludíkov Účetní

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252522 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městys Malšice Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:43 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená k rozvahovému dni 30. září

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 23.2.2015 21:27:38 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace otom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

Licence: D12G XCRGUPXA / PXA (20032014 / 05032014)

Licence: D12G XCRGUPXA / PXA (20032014 / 05032014) 1. PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00557889 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Drnovice Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2014 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec Horní Radouň je účetní jednotkou, která nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:06:22 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 277983 Obec Jívka Jívka čp. 42, 542 13 Jívka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014

PŘÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 8m 3s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272078 Obec Samšina Samšina čp. 54, 506 01 Samšina nemá komentář A.2. nemá komentář A.3. sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 303801 Název: Obec Hovězí A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (12112014 / 05032014) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Suchovršice Při

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00303763 Obec Halenkov Halenkov čp. 655, 756 03 Halenkov sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 052981 Název: Technické služby města Dvora Králové n.l. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 25.2.2015 8:29:48 A.4. Informace podle 7 odst.5

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2012 IČO: 00063631 Název: Městská část Praha 5 UCS: 00063631 MČ Praha 5 A.1. A.2. A.3. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Lupenice Sídlo: Lupenice 62 517 41 Kostelec nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00579114 sestavená k 31.03.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00577014 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vyšní Lhoty Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572306 Název: Obec Bukovec 15 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 31 244 814,80 31 246 092,80 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 303801 Název: Obec Hovězí

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Nenastala skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka postupuje dle

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 152 047,05 169 217,05 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156581 Název: MŠ, Suchovršice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC Licence: DNTU XCRGUPXA / PYA (12112014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00299316 Obec Paseka Paseka čp. 17, 783 97 Paseka sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

PŘÍLOHA. Obec Kateřinice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 600784 Název:

PŘÍLOHA. Obec Kateřinice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 600784 Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 600784 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Kateřinice Účetní

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více