FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 55 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Adresa: Sokolská 581, Hradec Králové Telefon: Fax: Internet: Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k nejv tším zdravotnickým za ízením nejen ve východních echách, ale i v celé eské republice. Na 23 klinikách s více než l žky je každý rok hospitalizováno p es 40 tisíc pacient, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantn je v nemocnici ošet eno okolo p l milionu pacient. Jsou zde provád ny nejsložit jší chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky i lé by i lé ebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evrop. Historie První nemocnice hodna toho jména byla v Hradci Králové otev ena v roce 1887 v budov dnešní neurologické kliniky, v areálu dodnes nazývaném Stará nemocnice. Její kapacita i odborná úrove postupn rostla, ale zdaleka nemohla uspokojit zájem a pot eby pacient. Úsilí m sta Hradce Králové proto sm ovalo k vybudování nové moderní nemocnice a tento zám r se poda ilo prosadit ve druhé polovin dvacátých let, kdy po dlouhých diskusích v novalo M stské zastupitelstvo pro výstavbu ve ejné okresní nemocnice rozsáhlé pozemky, které dodnes skýtají dostate ný prostor pro rozvoj. Hlavní ást výstavby financoval stát. Nový nemocni ní areál byl otev en v roce Svým pojetím, technickým vybavením a uspo ádáním náležel k nejmodern jším v bývalé SR. P iléhal k ece Labi a sou asnému m stskému silni nímu okruhu a je ve své p vodní architektonické podob prakticky zachován dodnes, od p ší vstupní brány až po pavilon infekce. Budování p vodního nemocni ního areálu bylo završeno v roce 1938 otev ením nového pavilonu pro gynekologicko-porodnické odd lení a pro choroby kožní a pohlavní, které prob hlo za ú asti vysokých státních funkcioná tehdejší SR. Nemocnice dosáhla v této dob po tu 752 l žek. V roce 1930 bylo p ijato do nemocnice k hospitalizaci pacient, v roce 1937 to bylo již pacient, p i pr m rné délce ošet ovací doby kolem 16 dn. V nemocnici pracovali vynikající léka i, z nichž mnozí vedle provozování lé ebné pé e o nemocné se aktivn zú ast ovali r zných odborných akcí. Pro další odborný r st léka m la rozhodující význam

2 56 i vlastní systematická pozorování a odborné publikace. Vznikly zde podmínky, na jejichž základ byla pozd ji vybudována v Hradci Králové Léka ská fakulta. Když se po osvobození SR v roce 1945 uvažovalo o z ízení nových léka ských fakult, které by doplnily okupací zdecimované po ty léka, padla volba i na Hradec Králové a Léka ská fakulta byla slavnostn otev ena 17. listopadu Vznik Fakultní nemocnice p isp l ke zlepšení materiálního a personálního vybavení jednotlivých odd lení bývalé okresní nemocnice. Zm na t chto odd lení v kliniky nespo ívala však jen ve výchov student medicíny, ale sou asn se kliniky mohly ve v tším a hlubším rozsahu v novat výzkumu a intenzivn jšímu rozvoji lé ebné pé e. Hradecká Fakultní nemocnice se stávala proslulou v celé republice. Samostatnou kapitolou ve vývoji Fakultní nemocnice Hradec Králové bylo z ízení Vojenské léka ské akademie (VLA) v roce Odchod mnoha p ednost klinik a léka, kte í odmítli nábor do armády, byl spolu s odchodem n kterých p ednost teoretických ústav fakulty zna ným narušením povále ných tradic. Nemocnici, která m la dobré ko eny však pokra ovala ve svém vývoji dále a p es veškerá negativa padesátých let ji naopak posílil p íliv mladých odborník a dotovaných úkol vojenského léka ského výzkumu, který zasahoval i do klinické innosti. V roce 1958 v rámci reorganizace vojenského zdravotnického školství byla VLA zm n na na Vojenský léka ský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyn a byla obnovena innost civilní léka ské fakulty. Tradice spolupráce nemocnice s armádou však již z stala. Smutnou kapitolou ve vývoji FN je období "normalizace" sedmdesátých let, kdy ada léka a ostatních kvalifikovaných pracovník Fakultní nemocnice musela svou práci opustit nebo byli r zným zp sobem perzekuováni. Spole enské zm ny po roce 1989 významn ovlivnily také zdravotnictví. Zrušení ústav národního zdraví, zm ny ve financování zdravotnictví a otev ení nových možností pro rozvoj medicínských technologií p inesly daleko v tší pozornost otázkám hospoda ení a moderního ízení. Fakultní nemocnice Hradec Králové napl uje sv j historický odkaz v t sné spolupráci a Léka skou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a dalšími partnery jako je Vojenská léka ská akademie J. E. Purkyn a Farmaceutická fakulta UK. Kliniky, ústavy, samostatná odd lení a mezioborová centra 1. interní klinika 1. interní klinika poskytuje komplexní pé e nemocným se srde ními a cévními chorobami. Má odd lení akutní kardiologie, dv klinická l žková odd lení, odd lení preventivní kardiologie, odd lení neinvazivní kardiologie, odd lení katetriza ní, odd lení elektrofyziologie a kardiostimulace a angiologické odd lení. Její sou ástí jsou i specializované ambulance. Na klinice probíhá pre- i postgraduální výuka a výzkumné projekty. Klinika je základnou subkatedry kardiologie a subkatedry angiologie LF UK pro postgraduální vzd lávání. 2. interní klinika 2. interní klinika je klinikou se 3 víceoborovými primariáty a odd leními. Tvo í ji odd lení klinické hematologie, endokrinologie a klinické onkologie, odd lení gastroenterologie a hematologie a odd lení revmatologie a klinické farmakologie. Sou ástí pracovišt je centrum pro biologickou terapii revmatických chorob. Odd lení klinické hematologie, endokrinologie a klinické onkologie je základnou subkatedry hematologie a subkatedry endokrinologie LF UK pro postgraduální vzd lávání, odd lení gastroenterologie a hematologie je základnou subkatedry gastroenterologie LF UK pro postgraduální vzd lávání a odd lení revmatologie a klinické farmakologie je základnou subkatedry revmatologie LF UK pro postgraduální vzd lávání.

3 57 Klinika infek ních nemocí Klinika infek ních nemocí zajiš uje ústavní i ambulantní pé i nemocným s infek ními chorobami z Královéhradeckého kraje a v oblasti intenzivní pé e vybraným nemocným ze sousedních kraj. Ambulantní pé e je zajiš ována na t ech ambulancích, dále jsou provozovány specializované poradny pro neuroinfekce, zoonózy, parazitární choroby a poradna hepatální. V AIDS centru pe ují pov ení léka i a sestry o HIV pozitivní jedince. Centrum o kování a cestovní medicíny provádí p edevším o kování a poradenskou innost p ed cestou do zahrani í a o kování rizikových jedinc. Klinika je zapojena do mezinárodních multicentrických studií týkajících se lé by chronických hepatitid. Klinika rovn ž zajiš uje pregraduální výuku oboru v eském a anglickém jazyce a postgraduální vzd lávání v eském jazyce. Výuka je integrována s oborem epidemiologie vedeným Katedrou epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. V rámci kliniky dále pracuje Subkatedra tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzd lávaní ve zdravotnictví. Plicní klinika Plicní klinika poskytuje komplexní diagnostiku a lé bu chorob dýchacího ústrojí v etn diagnostiky onemocn ní dýchacího ústrojí tuberkulózou. Poskytuje pé i o nemocné s respira ním selháním na jednotce intenzivní pé e. Provádí bronchologické výkony diagnostické a lé ebné v etn intervencí elektrokauterem, laserem a zavád ní endobronchiálních stent. Provádí se diagnostika nádor dýchacího ústrojí, stanovení lé ebného plánu, aplikuje se cytostatická lé ba, je veden onkologický dispenzá. Klinika má specializované poradny pro závažné formy onemocn ní chronickou obstruk ní plicní nemocí (CHOPN) a t žké formy bronchiálního astmatu, cystickou fibrózu dosp lých, intersticiální plicní procesy, sarkoidózu a pro nemocné lé ené kyslíkem. Pracovišt je školící postgraduální centrum pro základy bronchologie. Provádí se diagnostika a lé ba respira n podmín ných poruch dýchání ve spánku. Neurologická klinika Neurologická klinika zajiš uje pé i o nemocné s neurologickými onemocn ními dosp lých a d tí v plném rozsahu. Jednotka intenzivní pé e spole n s odd lením intermediární pé e plní úkoly specializované jednotky pro akutní mozkové p íhody s možností použití nejmodern jších lé ebných postup. Odd lení všeobecné neurologie a d tské odd lení jsou zam ená na celé spektrum neurologických onemocn ní (p edevším roztroušená skleróza mozkomíšní, složit jší typy bolesti hlavy, neuromuskulární onemocn ní, epilepsie a další). Centrum pro diagnostiku a lé bu demyeliniza ních onemocn ní poskytuje nemocným komplexní diagnostickou a lé ebnou pé i za použití nejmodern jších postup v t sné návaznosti na denní stacioná, kde krom lé ebných postup jsou provád ny ambulantní diagnostické výkony. Další specializované poradny zabezpe ují superkonziliární pé i v oblasti diagnostiky a lé by bolestí hlavy, diagnostiky a lé by cévních onemocn ní mozku, extrapyramidových onemocn ní, demencí, záchvatových onemocn ní a onemocn ní neuromuskulárních. D tské neurologické odd lení zajiš uje specializovanou pé i v oblasti d tské neurologie od 18 m síc v ku dít te s možností hospitalizace lena rodiny i pro okolní regiony, kde l žková d tská neurologická odd lení nejsou. Psychiatrická klinika Psychiatrická klinika má l žka akutní pé e a l žka následné pé e (lé ebna pro návykové nemoci v Nechanicích) a poskytuje psychiatrickou neodkladnou i plánovanou pé i v celém spektru duševních poruch. Ve specializovaných lé ebných programech klinika nabízí

4 58 šestitýdenní psychoterapeutický program pro dosp lé pacientky s poruchami p íjmu potravy a lé ebné pobyty v uzav ených psychoterapeutických skupinách v trvání šesti týdn. Lé ebna návykových nemocí v Nechanicích je detašovaným pracovišt m psychiatrické kliniky. Je zde poskytována lé ebná pé e pro závislé muže i ženy na psychoaktivních látkách, kte í souhlasí s dobrovolnou hospitalizací, v etn závislých na alkoholu a patologických hrá formou krátkodobé a st edn odvykací lé by (5-14 týdn ). Od roku 2000 probíhá na ambulanci pro lé bu alkoholismu a jiných toxikománií (AT ambulance) kliniky substitu ní metadonový program pro chronicky nemocné, závislé na opiátech. Krom všeobecné psychiatrické ambulance poskytuje klinika ambulantní služby v poradn pro lé bu afektivních poruch, v d tské a dorostové psychiatrické ambulanci a v ambulanci pro lé bu alkoholismu a jiných toxikománií. Sou ástí všeobecné psychiatrické ambulance jsou poradna pro lé bu schizofrenie a poradna pro poruchy spánku. Klinika nemocí z povolání Ambulance nemocí z povolání, posuzuje, lé í, hlásí a navrhuje odškodn ní nemocí z povolání, eventuáln ruší nemoci z povolání. St edisko cestovní medicíny provádí posouzení zdravotního stavu pracovník služebn vyjížd jících do zahrani í a vracejících se ze služebních pobyt v rizikových a zdravotn náro ných oblastech zahrani í. Provádí jejich kompletní zajišt ní v etn o kování p ed cestou. Stejné služby zajiš uje i pro soukromé cestovatele. Klinika provádí u smluvních podnik závodní pé i. Další inností je výuka poslucha Léka ské fakulty v Hradci Králové a postgraduální doškolování léka. D tská klinika Tato klinika plní nejvyšší odbornou garanci ve specializacích kardiologie a prenatální kardiologie, nefrologie (v etn biopsií ledvin), endokrinologie (centrum pro lé bu r stovým hormonem, centrum pro lé bu p ed asné puberty), diabetologie v etn lé by inzulinovými pumpami, pneumologie (centrum pro lé bu cystické fibrózy), gastroenterologie (speciální zam ení na Crohnovu chorobu), alergologie (se zam ením na nekontrolované asthma bronchiale), imunologie (se zam ením na imunodeficience), revmatologie, hematoonkologie (lé ba d tí s lymfoblastickou leukemií) a sdílená onkologická pé e o d ti s nádorovými onemocn ními. Kliniku tvo í jednotka intenzivní a resuscita ní pé e pro v tší d ti a standardní l žková odd lení pro v tší d ti. Novorozenecký úsek d tské kliniky se skládá z jednotky intenzivní a resuscita ní pé e pro patologické novorozence, odd lení intermediální pé e, odd lení specializované novorozenecké pé e a z odd lení fyziologických novorozenc. Novorozenecký úsek je sou ástí novorozenecké ásti perinatologického centra. Poskytuje neodkladnou resuscita ní, intenzivní, intermediální a specializovanou pé i pro donošené a nedonošené novorozence v etn novorozenc nejnižších váhových kategorií. Klinika má všeobecné ambulance a specializované poradny pro všechny pediatrické podobory. Pracovišt d tské kliniky plní dále úkoly výukové a výzkumné. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny V rámci anesteziologické innosti poskytuje klinika anesteziologickou pé i pro lé ebné a diagnostické výkony opera ní a neopera ní povahy. V oblasti intenzivní a resuscita ní pé e poskytuje služby nemocným v kritickém stavu, který vyžaduje specializovanou podporu orgánových funkcí. V oblasti výuky a vzd lávání zajiš uje pregraduální i postgraduální vzd lávání léka a sester v oborech anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, je klinickým výukovým centrem Institutu pro další vzd lávání léka Praha.

5 59 Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika nemocí kožních a pohlavních poskytuje lé ebnou pé i pro dosp lé i d tské pacienty v plné ší i oboru dermatovenerologie. Pov stná je zejména možnostmi a zkušeností s fototerapií a fotochemoterapií atopického ekzému, psoriázy a jiných dermatóz. K dalšímu vybavení pat í radioterapie Bucky a fotodynamická lé ba n kterých povrchových kožních nádor. Klinika onkologie a radioterapie Klinika pat í mezi onkologická centra s garancí eské onkologické spole nosti LS JEP. Ve spolupráci s ostatními obory poskytuje komplexní lé bu solidních nádor (chirurgická lé ba, radioterapie na lineárním urychlova i, brachyterapie, chemoterapie, podp rná lé ba). Spolupráce je zajišt na multidisciplinárními týmy pro jednotlivé typy nádor. Na klinice probíhá pre- i postgraduální výuka a intenzivní v decká innost s hojnými publika ními výstupy. Klinika gerontologická, nefrologická a metabolická Klinika gerontologická, nefrologická a metabolická je interní klinika, která poskytuje ambulantní a ústavní lé ebnou pé i se zvláštním zam ením na akutní diagnostiku a lé bu nemocných s poruchami metabolismu a výživy, intenzivní metabolickou pé i, pé i o kritické nemocné s interními diagnózami a interními komplikacemi chirurgických a traumatologických onemocn ní, zajišt ní nemocných vyžadujících parenterální a enterální výživu, zejména v komplikovaných situacích, speciální diagnostiku a terapii chorob látkové vým ny a výživy (diabetologie, obezitologie, poruchy metabolismu lipid ), diagnostiku a lé bu akutních stav ve stá í, diagnostiku a lé bu interních onemocn ní se zvláštním zam ením na interní choroby ve stá í a problematiku p ed asného stárnutí, diagnostiku a lé bu onemocn ní ledvin v etn lé by akutního i chronického selhání ledvin hemodialýzou, peritoneální dialýzou a kontinuálními metodami, sledování a lé bu nemocných po transplantaci ledviny, lé bu plazmaferézou a další elimina ní metody (LDL-aferézy), lé bu nemocných s intoxikacemi vyžadujícími použití elimina ních metod (hemoperfuze, hemodialýza). Kliniku tvo í 2 jednotky intenzivní pé e, interní a geriatrické a 4 standardní l žková odd lení metabolické, nefrologické, geriatrické a diabetologické. Sou ástí kliniky je hemodialysa ní st edisko a je odbornou a technickou základnou pro mezioborové diabetologické centrum. Je základnou subkatedry diabetologie, nefrologie a gerontologie pro postgraduální vzd lávání a základnou pro doškolování a specializaci léka a sester v metabolismu, výživ a intenzívní pé i. Ú astní se pregraduální výuky podle plánu Léka ské fakulty v Hradci Králové a samostatn zajiš uje postgraduální výuku ve výše uvedených oborech. Klinika je základnou pro klinický výzkum zam ený na metabolismus, klinickou výživu, gerontologii, intenzivní pé i a diabetologii a nefrologii. Ústav t lovýchovného léka ství Ústav provádí komplexní preventivní pé i pro sportovce. M ené ukazatele: antropometrie, procento podkožního tuku, speciální testy funk ní zdatnosti (peak VO 2 max/kg/min, anaerobní práh, laktát po zát ži na bicyklovém ergometru nebo na b hátku, doporu ení optimální intenzity tréninku). Dále provádí komplexní primární prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocn ní. M ené ukazatele: EKG a TK p i zát ži, biochemie lipidového metabolizmu, stanovení rizikového skóre ICHS, rozbor jídelní ku a pohybového režimu s následným doporu ením zdravého životního stylu. Kardiochirurgická klinika Kardiochirurgická klinika pat í ke kardiochirurgiím s nejdelší tradicí innosti. Má odd lení kardiochirurgické, hrudní a 2 jednotky intenzivní pé e. Zabývá se diagnostikou, chirurgickou lé bou a poopera ní pé í u srde ních onemocn ní (vrozené srde ní vady v dosp losti,

6 60 chlopenní srde ní vady, ischemická choroba srde ní, chirurgie hrudní aorty). V posledních letech je provád no kolem 800 srde ních operací za rok s výsledky, které odpovídají evropskému standardu. Na hrudním odd lení Kardiochirurgické kliniky je provád no opera ních výkon pro onemocn ní plic a mediastina. Chirurgická klinika Chirurgická klinika poskytuje komplexní chirurgickou pé i a je len na do t í primariát. Primariát úrazové chirurgie spojený s meziklinickým traumatologickým centrem, zajiš uje primárn koordinovanou multidisciplinární pé i o závažn zran né pacienty z Královéhradeckého kraje v etn konzervativní a opera ní lé by akutních zran ní kon etin a pánve. Dále se v nuje rekonstruk ní operativ poúrazových poškození kon etin a pánve. Primariát cévní chirurgie zajiš uje chirurgickou lé bu periferních cév a juxtarenální aorty. Primariát všeobecné chirurgie tvo í ada specializovaných pracoviš, která provád jí výkony plastické, popáleninové, rekonstruk ní a estetická chirurgie. Pracovišt má 2 jednotky intenzivní pé e a 5 odd lení standardních l žek (traumatologické, plastické, cévní, b išní a septické). Odd lení d tské chirurgie a traumatologie Sou ástí odd lení je d tské traumatologické centrum s nadregionální p sobností. V k pacient se pohybuje od novorozeneckého v ku do stá í 15, ve vybraných p ípadech do 18 rok. Náplní práce je zejména b išní chirurgie a traumatologie v etn popálenin, novorozenecká chirurgie, chirurgie jícnu, hrudní st ny, m kkých tkání a onkochirurgie. Provozována je endoskopická chirurgie. Neurochirurgická klinika Neurochirurgická klinika je nejstarším a v sou asné dob nejv tším neurochirurgickým klinickým pracovišt m v R. Klinika je schopna ošet it a operovat kompletní spektrum neurochirurgických nemocných tj. i ty nejsložit jší mozkové nádory, cévní postižení mozku v etn endovaskulární lé by, chirurgicky lé itelná onemocn ní periferních nerv a dále úrazy centrální nervové soustavy, postižení páte e (spondylochirurgie) a periferních nerv. V n kterých oborech pé e má nadregionální p sobnost (d tská neurochirurgie, cévní onemocn ní mozku, tumory baze lební). Pro tuto pé i je vybavena moderními prost edky pro diagnostiku, opera ní lé bu i poopera ní pé i (opera ní mikroskopy, neuronavigace, vybavení pro endoskopii, kompletní monitorovací systém). Ortopedická klinika Ortopedická klinika pat í mezi vrcholná ortopedická pracovišt ve stát, zajiš uje komplexní lé bu ortopedické problematiky v etn traumatologie pohybového ústrojí, mimo spondylochirurgii. Zajiš uje celistvou moderní endoprotetiku ky elního, kolenního, ramenního, loketního a hlezenného kloubu, zabývá se náhradami drobných kloub ruky. Klinika nabízí kompletní artroskopické ošet ení kolenního, hlezenného, ramenního a loketního kloubu, celistvou revmatochirurgickou a onkochirurgickou pé i v ortopedii. Ve spolupráci s místní tká ovou úst ednou provádí transplantace chrupavek do kloubních defekt, jsou k dispozici biomateriály, nahrazující kostní tká. V d tské ortopedii lé í konservativn i chirurgicky veškeré spektrum onemocn ní a úraz daného v kového období. Septické odd lení zajištuje pé i o osteomyelitidu, septické poopera ní komplikace a o diabetickou nohu.

7 61 Urologická klinika Urologická klinika se adí mezi p ední pracovišt oboru v R. Na urologické klinice se provádí opera ní lé ba urologických malignit i ostatních onemocn ní uropoetického ústrojí v celém rozsahu v etn transplantací ledvin. Mimo ádná pozornost je v nována pokro ilým nádor m ledviny s nádorovým trombem dolní duté žíly, nádor m mo ového m chý e s ortotopními nebo heterotopními náhradami, transplantacím ledvin a komplexní lé b urolitiázy v etn extrakorporální lithotripse. Provád ny jsou endoskopické operace na horních a dolních mo ových cestách a operace laparoskopické. Sou ástí kliniky je odd lení d tské urologie, které provádí operace d tských pacient v celém rozsahu oboru a má integrovanou l žkovou bázi s odd lením d tské chirurgie a traumatologie. Klinika ušní, nosní a kr ní Klinika ušní, nosní a kr ní provádí diagnostiku, lé bu a rehabilitaci poruch spadajících do oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Provádí celou paletu opera ních výkon ušní a laryngeální mikrochirurgie a operace štítné žlázy. Vyniká v endoskopické chirurgii nosu, vedlejších nosních dutin, nosohltanu a spodiny lební, na tyto operace p icházejí nejen pacienti z celé R, ale i ze zahrani í. Superspecializované pé i slouží poradny pro poruchy sluchu, p id lování sluchadel, pro poruchy hlasu a e i (logopedie), pro poruchy nosní pr chodnosti, alergická onemocn ní v ORL oboru, pro poruchy dýchání ve spánku. O ní klinika O ní klinika FN v Hradci Králové je integrovaným zdravotnickým za ízením, školským a výzkumným centrem ve východo eském regionu. Klinika provádí rozsáhlou škálu diagnostických a lé ebných úkon operace šedého a zeleného zákalu, transplantace rohovky, šilhání, skleroplastiky p i vysoké krátkozrakosti, plastické operace ví ek. Je zde centrum pro vitreoretinální chirurgii a refrak ní operace (excimerový laser). Specializované poradny pokrývají problematiku d tí, o ních komplikací cukrovky, neurooftalmologie, elektrofysiologie, t žkého poškození zraku. Stomatologická klinika Tato klinika poskytuje komplexní diagnostiku i ošet ení onemocn ní všech tkání dutiny ústní a p ilehlých struktur. Disponuje i speciálními poradnami pro onemocn ní elistního kloubu, pro nádorová postižení a pro všechny typy bolestí, které se v oblasti hlavy a krku vyskytují. Pro pacienty se závažnými úrazy, s t žkými zán ty a s nádory jsou k disposici l žka. Pracovišt je velmi vytíženo výukou, vyu uje v p ti ro nících magisterského studijního programu Zubní léka ství v eském i v anglickém jazyce. Výzkumná innost pracovník kliniky se zam uje na procesy regenerace tkání v implantologii a parodontologii a na prevenci zubního kazu. Porodnická a gynekologická klinika Klinika provádí diagnostiku a lé bu v celém rozsahu oboru porodnictví a gynekologie. Má 2 specializovaná centra: Onkocentrum, které je zam eno na radikální operace gynekologických nádor a následnou chemoterapii. Perinatologické centrum, které je zam eno na diagnostiku vrozených vývojových vad plodu, pé i o riziková t hotenství, lé bu TTS syndromu u dvoj at. Krom všeobecné ambulance má klinika specializované poradny pro klimakterické obtíže, d tskou gynekologii, urogynekologii a bolesti v malé pánvi nejasného p vodu.

8 62 Radiologická klinika Odborní pracovníci jsou zodpov dní za náležité provedení zobrazovacích vyšet ení a správnou interpretaci získaných nález. Ro n provedou desítky tisíc výkon pomocí rentgenových p ístroj (snímkování, prosv cování), ultrazvuk, p ístroj po íta ové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a angiografických komplet v širokém spektru indikací. Mamografické odd lení kliniky je zapojeno do celostátního programu vyhledávání asných stádií rakoviny prsu. Interven n -radiologické pracovišt se zam uje na miniinvazívní vyšet ovací a lé ebné výkony. P i nich se speciální nástroje a materiály (jehly, katétry, výztuhy, spirály, tká ová lepidla, léky) zavád jí kožním vpichem do cílových orgán pod p ímou vizuální kontrolou zobrazovacími metodami. Krom rutinních zákrok (nap. odb ry tkání, drenáže hnisavých ložisek a žlu ových cest, zpr chod ování tepen a žil) sem pat í vysoce specializovaná lé ba krvácejících výdutí na mozkových tepnách, p etlaku ve vrátnicovém e išti, poran ní hrudní srde nice, zlomenin obratlových t l p i osteoporóze atp. Pracovišt vede výuku v bakalá ských i magisterských programech LF UK a plní výzkumné úkoly. Transfuzní odd lení Transfúzní odd lení odebírá krev a krevní složky dárc m, zpracovává odebranou krev, vyšet uje a dodává transfuzní p ípravky pacient m FN, zásobuje transfuzními p ípravky krevní banky nemocnic v regionu, skladuje a dodává pacient m FN krevní deriváty vyrobené z dárcovské plazmy, odebírá a zpracovává krev pro ú ely autotransfuze pacient m p ed plánovanou operací, provádí laboratorní vyšet ení a provádí lé ebné výkony (lé ebné erytrocytaferézy, lé ebné venepunkce). Podílí se na pregraduální výuce student (Léka ská fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, St ední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Hradec Králové) a na postgraduální výuce léka, VŠ neléka a neléka ských zdravotnických povolání. Transfuzní odd lení FN je nositelem certifikátu kvality ISO Rehabilita ní klinika Rehabilita ní klinika je pracovišt m, které uplat uje akutní rehabilita ní programy pro pacienty, p ednostn slouží pacient m doporu eným z FN. Na l žkovém rehabilita ním odd lení jsou ošet ováni nemocní s poruchou funkce, která vznikla v souvislosti s onemocn ním, úrazem i operací nebo jde o primární bolestivé stavy hybné soustavy. Krom ošet ovatelské pé e a fyzioterapie v plném rozsahu je provád na i ergoterapie, spo ívající v nácviku sob sta nosti a denních inností, v etn použití technických pom cek. V týmu pracuje i psycholog, sociální pracovnice a logoped. Ambulance zajiš ují v asnou fyzioterapii, pohybovou lé bu a fyzikální terapii, vodolé bu, v etn hodnocení funk ního pracovního potenciálu s cílem zapojení do pracovního procesu. Specializovaná pé e je v oblasti asné rehabilitace ruky v etn dynamického dlahování, komplexní lymfoterapie a ošet ování pacient s bolestivými stavy hybné soustavy. Je poskytována ambulantní rehabilitace d tí. Klinika provozuje Kineziologickou laborato k diagnostice i k tréninku stability a ch ze na stabilografické plošin. Protetické l žkové odd lení zajiš uje komplexní pé i o pacienty s postižením hybné soustavy, zejména po amputacích kon etin, zajiš uje nácvik používání protetických pom cek a správného stereotypu ch ze v protéze. Dále zajiš uje pé i o defekty kožního krytu v souvislosti s amputací. Protetická ambulance poskytuje komplexní pé i pacient m s postižením hybného systému aplikací protetických pom cek. Odd lení nukleární medicíny Odd lení nukleární medicíny je nejv tší pracovišt v regionu, které provádí kompletní spektrum metod nukleární mediciny. K dispozici má dv dvouhlavé rota ní SPECT gamakamery a jednu planární gamakameru. Radiofarmaka jsou p ipravována v dob e vybavené radiofarmaceutické laborato i. Pracovišt má jako jediné v regionu l žkovou ást pro lé bu radionuklidy

9 63 u thyreoxikózy, karcinomu štítné žlázy, bolestivých kostních metastáz apod. Sou ástí odd lení je i imunoanalytická laborato zam ená hlavn na hormonální diagnostiku a diagnostiku nádorových marker. Fingerland v ústav patologie Ústav zajiš uje v celém rozsahu služby nekroptické, bioptické a cytologické. Speciální zam ení: kardiovaskulární patologie, hemato-lymfopatologie, stomatopatologie, gynekopatologie, nemoci štítné žlázy, ledvin, prsu. Ústav je výukovým pracovišt m Léka ské fakulty UK v Hradci Králové vede bakalá ské i magisterské programy a postgraduální školení. Ústav soudního léka ství Ústav provádí zdravotní pitvy pro Královéhradecký kraj, provádí sérologická a histologická vyšet ování tkání, vyšet ování krve a jiných biologických materiál na p ítomnost alkoholu u osob zem elých i u živých osob. Provádí vyšet ování biologických stop, posuzuje mechanismy vzniku poran ní, spolupracuje s orgány innými v trestním ízení. Tká ová úst edna Tká ová úst edna je nejstarší tká ovou bankou na sv t, je oprávn na provád t odb ry bun k a tkání od žijících i zem elých dárc, provád t jejich další zpracování, vyšet ovat a skladovat za p esn definovaných podmínek a provád t distribuci zdravotnickým za ízením, která provád jí bun né a tká ové transplantace. Pracovišt se orientuje zejména na p ípravu solidních tká ových št p pro rekonstruk ní výkony v neurochirurgii, ortopedii a traumatologii a dalších operativních oborech. Dále na p ípravu biologických kožních kryt pro použití v plastické chirurgii, v popáleninové medicín a v dermatologii a na p ípravu kultivovaných tká ových náhrad pro rekonstrukci kloubní chrupavky v ortopedii a traumatologii. Banka kostní d en provádí kryokonzervaci krvetvorných bun k pro transplanta ní centrum odd lení klinické hematologie II. interní kliniky a kryokonservaci pupe níkové krve pro Zpracovatelské centrum Banky pupe níkové krve R. Orgánová banka provádí konzervaci ledvin pro Regionální transplanta ní centrum p i Urologické klinice. Mlé ná banka provádí konzervaci mate ského mléka pro pot eby neonatologického centra d tské kliniky i pot eby externích pracoviš. Pracovišt po ádá doškolovací akce pro st edoškoláky i vysokoškoláky, podílí se na výuce Léka ské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Ústav klinické imunologie a alergologie Tento ústav zajiš uje specializovanou ambulantní pé i v oblasti klinické imunologie a alergologie, zabezpe uje imunologickou a alergologickou laboratorní diagnostiku, pregraduální a postgraduální výuku a podílí se na pln ní v deckovýzkumných úkol fakulty a nemocnice. V rámci ústavu pracuje Národní referen ní laborato pro imunologii. Ústav klinické mikrobiologie Ústav klinické mikrobiologie je roz len n na úseky bakteriologie a mykologie, virologie, parazitologie, mikrobiologických kontrol a úsek technických provoz. innost ústavu je rozd lena do t í sm r - mikrobiologické diagnostiky, výuky a výkumné innosti. Pracovníci ústavu se podílejí na teoretické i praktické výuce student bakalá ských a magisterských program Léka ské fakulty, magisterských program Farmaceutické fakulty a na výuce student St ední a Vyšší zdravotnické školy v Hradci Králové.

10 V roce 2004 byl ústav klinické mikrobiologie certifikován dle ISO 9001: Odd lení centrálních sál a centrální sterilizace Toto odd lení zajiš uje opera ní provoz Kardiochirurgické, Chirurgické a Urologické kliniky FN. Pracovišt je vybaveno moderní technologií a ro n je provedeno pr m rn st edních a velkých operací. Odd lení centrální sterilizace poskytuje služby celé fakultní nemocnici i extramurálním klient m. Pracovišt bylo rekonstruováno a je vybaveno novou technologií pro parní, chemickou a plasmovou sterilizaci. Za rok se zde ošet uje a sterilizuje pr m rn ks nástroj a pom cek. Na obou pracovištích se pr b žn monitoruje kvalita prost edí, dodržování legislativních norem a pracovní výsledky. Ústav klinické biochemie a diagnostiky Ústav klinické biochemie a diagnostiky je jedním z nejv tších laboratorních komplex v R, zam eným p edevším na klinickou biochemii a molekulární biologii. Provádí ro n cca 2,5 milionu laboratorních vyšet ení a to v mimo ádn širokém spektru, v etn vysoce specialisovaných a v republice ojedin lých výkon. Je výukovou bází Léka ské i Farmaceutické fakulty UK a IPVZ v Praze. Mimo laboratorní složku má významnou klinickou ambulantní ást metabolické ambulance (poruchy metabolismu lipid, metafylaxe urolithiasy) a jeho sou ástí je i Osteocentrum FN, které je jediným za ízením tohoto typu ve východo eském regionu. Kardiocentrum Kardiocentrum zajiš uje mezioborovou integraci, koordinaci a spolupráci všech pracoviš FN, která se ú astní na diagnostice i lé b kardiovaskulárních chorob. Kardiologická ást kardiocentra provádí úplné spektrum vyšet ení i výkon sou asné kardiologie. Kardiochirurgická ást kardiocentra uskute uje veškeré srde ní operace u dosp lých (mimo transplantace srdce), tj. operace pro ischemickou chorobu srde ní, chlopenní srde ní vady, vrozené srde ní vady, arytmie, nádory a úrazy srdce a operace hrudní aorty. Radiologická klinika zajiš uje diagnostiku kardiovaskulárních chorob pomocí CT, magnetické rezonance a také moderní lé bu onemocn ní a úraz hrudní aorty implantacemi stentgraft. Regionální transplanta ní centrum p i urologické klinice Centrum organizuje mezioborovou spolupráci p i transplantacích ledvin pro spádovou oblast obyvatel, který pokrývá Královéhradecký a Pardubický kraj a bývalý okres eská Lípa. Do konce roku 2005 provedlo celkem 834 transplantací. Centrum je konzulta ním pracovišt m pro všechna Transplanta ní centra v R u p íjemc s poruchami dolních mo ových cest. U pacient, kde jsou nezbytné významné úpravy mo ových cest, provádí transplantace pro celou R. P i získávání orgán pro transplantaci je centrum p ipraveno provád t odb ry u dárc žijících i dárc s prokázanou smrtí mozku a u dárc s nebijícím srdcem (NHBD). Centrum pro poruchy spánku a biorytm Centrum pro poruchy spánku a biorytm zajiš uje meziklinickou koordinaci specializované pé e o pacienty s poruchami spánku, poruchami dýchání ve spánku a poruchami biologických rytm. Struktura centra, specializace a technické vybavení: Neurologická klinika polysomnografická laborato a poradna pro poruchy spánku Plicní klinika laborato pro poruchy dýchání a poradna pro poruchy dýchání ve spánku

11 65 Psychiatrická klinika poradna pro poruchy spánku a biorytm Klinika ušní, nosní, kr ní poradna pro poruchy spánku Využívá se specializovaná diagnostická technika (spánková polysomnografie, spánková polygrafie, nástroje pro neuropsychiatrickou a biorytmickou diagnostiku), terapeutická technika (farmakologická lé ba, kognitivn -behaviorální terapie, psychoterapie, p ístroje pro lé bu syndromu spánkové apnoe, operativa horních cest dýchacích). Všechna specializovaná pracovišt centra disponují metodami a technikou, které odpovídají akredita ním podmínkám Evropské spole nosti pro výzkum spánku. Specialisté pracoviš centra jsou leny eské spole nosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Diabetologické centrum Diabetologické centrum organizuje mezioborovou komplexní pé e o diabetiky, zahrnující diagnostiku, klasifikaci, lé bu diabetu a jeho komplikací. Speciální diabetologická pé e je provád na na diabetologických l žkách KGM a ambulantn. Ambulantní složka zahrnuje poradnu pro lé bu inzulínovou pumpou, pro t hotné diabeti ky, pro pacienty se syndromem diabetické nohy (podiatrie) a pro pacienty s metabolickým syndromem. Je poskytována komplexní individuální diabetologická a dietologická edukace. Úkolem pracovišt je i pregraduální a postgraduální výchova léka a SZP v oboru diabetologie. Centrum klinické farmakologie Toto centrum je mezioborové pracovišt zabývající se problematikou farmakoterapie. Klinická ást formou poradenské innosti eší praktické problémy lé by u konkrétních pacient, zejména pacient s rizikovými civiliza ními faktory. Laboratorní ást provádí analýzy hladin lék podle požadavk lé ebné praxe a poskytuje interpretaci získaných údaj. Ve spolupráci s pracovišt m FaF UK v Hradci Králové je centrum schopno poskytovat lékové informace v širším slova smyslu pro pot eby léka ské ve ejnosti. Centrum pro výzkum a vývoj Centrum pro výzkum a vývoj je spole né pracovišt Fakultní nemocnice a Léka ské fakulty v Hradci Králové UK Praha. Pracovišt poskytuje metodickou pomoc p i p íprav výzkumných projekt (grant ), výb ru nám t a výb ru metod. Hledá cesty hodnotné výzkumné spolupráce s pr myslem (granty MPO, zahrani ní a domácí pr myslové organizace). Pomáhá p i výb ru a pln ní témat doktorandského studia, p i výb ru zam ení klinických témat na experimentální oblast a propojení výzkumných projekt (grant ) a doktorandských prací. Organizuje zahrani ní návšt vy a zahrani ní spolupráce ve fakultní nemocnici. Podporuje publika ní innosti ve Fakultní nemocnici a na Léka ské fakult v Hradci Králové s cílem publikovat v eských a p edevším zahrani ních asopisech. Organizuje innost len redak ních rad z ad pracovník FN a LF s cílem zvýšit publika ní úsp šnost obou institucí. Vytvá í zkušené p ekladatelské zázemí pro autory publikující v asopisech v anglickém jazyce, organizuje skupiny p ekladatel a konsultant pro zpracování statistických dat. Vede a organizuje výzkumné zám ry FN HK.

12 66 Grantové projekty ešené na jednotlivých klinikách v roce 2007 Po et grant ešených na jednotlivých pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové Pracovišt Po et grant 2. interní klinika - odd lení klinické hematologie 2 Kardiochirurgická klinika 3 Klinika gerontologická a metabolická 2 O ní klinika 1 Ústav klinické biochemie a diagnostiky 1 Ústav klinické imunologie a alergologie 1 Celkem 10 Rheologické, funk ní a strukturální aspekty aterogeneze: ovlivn ní mikrocirkulace metodou extrakorporální hemorheoterapie Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc. Prof. MUDr. Zden k Zadák, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., Prof. MUdr. Jan Krejsek, CSc., MUDr. Melanie Cermanová, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., MUDr. Martin Blažek P edm tem výzkumu je lé ebné ovlivn ní rheologických pom r v mikrocirkulaci metodou extrakorporální hemorheoterapie u cévních komplikací akcelerované atherosklerosy p i hyperlipoproteinémiích. K tomu byla zavedena lé ba kaskádovou filtrací. Komparativní studie ú innosti, bezpe nosti a ekonomi nosti LDL-aferézy a rheoferézy p i lé b závažných forem familiární hyperlipoproteinémie Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc. MUDr. Martin Blažek, MUDr. Radovan Malý, Ph.D., MUDr. Melanie Cermanová Cílem výzkumu je prov it, zda po výkonech nastává pokles a rozkolísání nastavených maximáln tolerovaných dávek statin a jak je významný. Podle získaných výsledk navrhnout úpravy lé ebného protokolu a tím zlepšit individuální p ístup k lé b. Sledování výskytu heparinové rezistence u populace nemocných p ed operací srdce v mimot lním ob hu MUDr. Vladimír Brzek Doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., MUDr. Satnislav Jiška, Martin Volt, Jaroslav Kubí ek Cílem práce je zjistit skute nou frekvenci heparinové rezistence ve vztahu s p edopera ní hladinou antitrombinu III a p edopera ním podáváním heparinu. Záv ry studie budou mít ve svém d sledku dopad na poopera ní morbiditu, mortalitu a dobu hospitalizace. Monitorování biochemických zm n v kosterním svalu b hem kardiochirurgické operace a v asném poopera ním období pomocí intersticiální mikrodialýzy MUDr. Ji í Man ák, Ph.D. Doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., Doc. MUDr.Pavel Živný, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Pali ka, CSc., MUDr. Marek Pojar, Jaroslav Kubí ek, Dana Kabrdová

13 67 Metodou mikrodialýzy sledovat metabolismus a pr tok krve v kosterním svalu b hem operace srdce a v asném poopera ním období. asnou detekcí jejich zm n následn optimalizovat vedení srde ní operace a mimot lního ob hu i lé bu v poopera ním období. Použití miniinvazivního mimot lního ob hu (mini-cpb) p i operacích srdce Doc. MUDr.Vladimír Lonský, Ph.D. MUDr. Ji í Man ák, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc., MUDr. Michael Bartoš, MUDr. Pavel Kuneš, Jaroslav Kubí ek, Martin Volt, Pavla Valentová V prospektivní randomizované studii porovnat, sledováním ur itých laboratorních ukazatel, které monitorují zán tlivou reakci organismu, vliv standardního MO s vlivem mini-cpb na organismus nemocného, operovaného pro ICHS. Aterogenní potenciál endoteliální dysfunkce a poruch metabolismu cholesterolu v procesu koronární aterogeneze u diabetu mellitu II. typu Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. MUDr. Dušan ernohorský, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D., RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D., Prof. MUDr. Zden k Zadák, CSc. Prospektivní klinická studie vzájemné vazby a úlohy endoteliální dysfunkce a poruch metabolismu cholesterolu v procesu aterogeneze u pacient s diabetem mellitem II. typu a ischemickou chorobou srde ní. Poruchy syntézy cholesterolu a jeho deplece - klinické d sledky a možnosti jeho lé ebného ovlivn ní v intenzivní pé i MUDr. Pavel Vyroubal MUDr. Eduard Havel, Ph.D., MUDr. Jind ich Samek Cílem studie bude sledovat frekvenci závažných hypocholesterolemií v závislosti na charakteru metabolismu cholesterolu pacienta, jejich vliv na funkci nadledvin a nastínit možnosti v asné diagnostiky a p ípadné suplementace Rheoferéza jako metoda systémové lé by v kem podmín né makulární degenerace MUDr. Eva Rencová Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc., MUDr. Jan Studni ka, MUDr. Martin Blažek, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. V kem podmín ná makulární degenerace je hlavní p í inou slepoty obyvatel rozvinutých zemí starších 50 let. Rozvoj její vlhké formy v disciformní jizvu nastává v 80 % a podmi uje praktickou slepotu. Navrhovaná rheoferéza m že stav zvrátit. Vliv steatózy jater na jejich regenera ní schopnost po provedení áste né hepatektomie. Experimentální studie Mgr. Petra Hrubá Doc. MUDr. Pavel Živný, CSc., Doc. MUDr. Helena Živná, CSc., MUDr. Daniel Fe tek, Prof. MUDr. Vladimír Pali ka, CSc. Cílem práce je zjistit vliv r zných diet na regenera ní schopnosti jater po opera ním odstran ní 2/3 jaterní tkán. Potkan m dvou kmen bude po dobu 4 týdn podávána standardní dieta nebo modifikované diety a následn provedena áste ná hepatektomie.

14 Sledování marker angiogeneze u nemocných s renálním karcinomem a jejich klinické využití 68 MUDr. Otakar Kopecký, CSc. MUDr. Šárka Lukešová, PharmDr. Doris Vokurková, RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D., Doc. MUDr. Petr Morávek, CSc., MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D., MUDr. Hynek Šafránek Stanovit solubilní a na bu ky vázané angiogenní faktory odrážející r stovou aktivitu karcinomu ledviny a stanovit prognostický význam. Pomocí vybraných parametr (VEGF, bfgf, TGF a CD105) stanovit riziko progrese karcinomu ledviny v ase stanovení diagnózy.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 42 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové Telefon: +420 495 067 111 Fax: +420 495 518 002 Internet: http://www.faf.cuni.cz Email: brucknerova@faf.cuni.cz

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ

PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ PŘEHLED NOVÝCH A NOVELIZOVANÝCH VÝKONŮ DLE ODBORNOSTÍ celkový počet: 99 výkonů 85 nových výkonů včetně 10 nových výkonů ve veřejném zájmu 14 novelizovaných výkonů 101 vnitřní lékařství - interna 11112

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze

Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Výsledky CRP MEFANET 2009 na 3.LF UK v Praze E. Kvašňák Konference MEFANET 2009, Brno 26.11.2009 Obecná předsevzetí na r.2009 Zaškolit pedagogy v tvorbě e-kurzů

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializa ního vzd lávání... 2 2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání... 23 2. Základní interní nebo chirurgický kmen...2 3 2.2 Vlastní specializovaný

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

P ehled výsledk z Referen ní laborato e

P ehled výsledk z Referen ní laborato e P ehled výsledk z Referen ní laborato e 1,3 Hajdúch M, 1,3 Trojanec R, 2,3 Kolá Z, 1,3 Bouchalová K, 2,3 Sedláková E. 1 Laborato experimentální medicíny p i D tské klinice LF UP a FN Olomouc 2 Laborato

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

CEGEDIM - Multichannel marketing

CEGEDIM - Multichannel marketing CEGEDIM - Multichannel marketing This document should not be distributed without Cegedim authorization Copyright 2012 1 PROPAGAČNÍ KANÁLY TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP A VÝVOJ INVESTIC This document

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více