FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 55 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Adresa: Sokolská 581, Hradec Králové Telefon: Fax: Internet: Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k nejv tším zdravotnickým za ízením nejen ve východních echách, ale i v celé eské republice. Na 23 klinikách s více než l žky je každý rok hospitalizováno p es 40 tisíc pacient, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantn je v nemocnici ošet eno okolo p l milionu pacient. Jsou zde provád ny nejsložit jší chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky i lé by i lé ebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evrop. Historie První nemocnice hodna toho jména byla v Hradci Králové otev ena v roce 1887 v budov dnešní neurologické kliniky, v areálu dodnes nazývaném Stará nemocnice. Její kapacita i odborná úrove postupn rostla, ale zdaleka nemohla uspokojit zájem a pot eby pacient. Úsilí m sta Hradce Králové proto sm ovalo k vybudování nové moderní nemocnice a tento zám r se poda ilo prosadit ve druhé polovin dvacátých let, kdy po dlouhých diskusích v novalo M stské zastupitelstvo pro výstavbu ve ejné okresní nemocnice rozsáhlé pozemky, které dodnes skýtají dostate ný prostor pro rozvoj. Hlavní ást výstavby financoval stát. Nový nemocni ní areál byl otev en v roce Svým pojetím, technickým vybavením a uspo ádáním náležel k nejmodern jším v bývalé SR. P iléhal k ece Labi a sou asnému m stskému silni nímu okruhu a je ve své p vodní architektonické podob prakticky zachován dodnes, od p ší vstupní brány až po pavilon infekce. Budování p vodního nemocni ního areálu bylo završeno v roce 1938 otev ením nového pavilonu pro gynekologicko-porodnické odd lení a pro choroby kožní a pohlavní, které prob hlo za ú asti vysokých státních funkcioná tehdejší SR. Nemocnice dosáhla v této dob po tu 752 l žek. V roce 1930 bylo p ijato do nemocnice k hospitalizaci pacient, v roce 1937 to bylo již pacient, p i pr m rné délce ošet ovací doby kolem 16 dn. V nemocnici pracovali vynikající léka i, z nichž mnozí vedle provozování lé ebné pé e o nemocné se aktivn zú ast ovali r zných odborných akcí. Pro další odborný r st léka m la rozhodující význam

2 56 i vlastní systematická pozorování a odborné publikace. Vznikly zde podmínky, na jejichž základ byla pozd ji vybudována v Hradci Králové Léka ská fakulta. Když se po osvobození SR v roce 1945 uvažovalo o z ízení nových léka ských fakult, které by doplnily okupací zdecimované po ty léka, padla volba i na Hradec Králové a Léka ská fakulta byla slavnostn otev ena 17. listopadu Vznik Fakultní nemocnice p isp l ke zlepšení materiálního a personálního vybavení jednotlivých odd lení bývalé okresní nemocnice. Zm na t chto odd lení v kliniky nespo ívala však jen ve výchov student medicíny, ale sou asn se kliniky mohly ve v tším a hlubším rozsahu v novat výzkumu a intenzivn jšímu rozvoji lé ebné pé e. Hradecká Fakultní nemocnice se stávala proslulou v celé republice. Samostatnou kapitolou ve vývoji Fakultní nemocnice Hradec Králové bylo z ízení Vojenské léka ské akademie (VLA) v roce Odchod mnoha p ednost klinik a léka, kte í odmítli nábor do armády, byl spolu s odchodem n kterých p ednost teoretických ústav fakulty zna ným narušením povále ných tradic. Nemocnici, která m la dobré ko eny však pokra ovala ve svém vývoji dále a p es veškerá negativa padesátých let ji naopak posílil p íliv mladých odborník a dotovaných úkol vojenského léka ského výzkumu, který zasahoval i do klinické innosti. V roce 1958 v rámci reorganizace vojenského zdravotnického školství byla VLA zm n na na Vojenský léka ský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyn a byla obnovena innost civilní léka ské fakulty. Tradice spolupráce nemocnice s armádou však již z stala. Smutnou kapitolou ve vývoji FN je období "normalizace" sedmdesátých let, kdy ada léka a ostatních kvalifikovaných pracovník Fakultní nemocnice musela svou práci opustit nebo byli r zným zp sobem perzekuováni. Spole enské zm ny po roce 1989 významn ovlivnily také zdravotnictví. Zrušení ústav národního zdraví, zm ny ve financování zdravotnictví a otev ení nových možností pro rozvoj medicínských technologií p inesly daleko v tší pozornost otázkám hospoda ení a moderního ízení. Fakultní nemocnice Hradec Králové napl uje sv j historický odkaz v t sné spolupráci a Léka skou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a dalšími partnery jako je Vojenská léka ská akademie J. E. Purkyn a Farmaceutická fakulta UK. Kliniky, ústavy, samostatná odd lení a mezioborová centra 1. interní klinika 1. interní klinika poskytuje komplexní pé e nemocným se srde ními a cévními chorobami. Má odd lení akutní kardiologie, dv klinická l žková odd lení, odd lení preventivní kardiologie, odd lení neinvazivní kardiologie, odd lení katetriza ní, odd lení elektrofyziologie a kardiostimulace a angiologické odd lení. Její sou ástí jsou i specializované ambulance. Na klinice probíhá pre- i postgraduální výuka a výzkumné projekty. Klinika je základnou subkatedry kardiologie a subkatedry angiologie LF UK pro postgraduální vzd lávání. 2. interní klinika 2. interní klinika je klinikou se 3 víceoborovými primariáty a odd leními. Tvo í ji odd lení klinické hematologie, endokrinologie a klinické onkologie, odd lení gastroenterologie a hematologie a odd lení revmatologie a klinické farmakologie. Sou ástí pracovišt je centrum pro biologickou terapii revmatických chorob. Odd lení klinické hematologie, endokrinologie a klinické onkologie je základnou subkatedry hematologie a subkatedry endokrinologie LF UK pro postgraduální vzd lávání, odd lení gastroenterologie a hematologie je základnou subkatedry gastroenterologie LF UK pro postgraduální vzd lávání a odd lení revmatologie a klinické farmakologie je základnou subkatedry revmatologie LF UK pro postgraduální vzd lávání.

3 57 Klinika infek ních nemocí Klinika infek ních nemocí zajiš uje ústavní i ambulantní pé i nemocným s infek ními chorobami z Královéhradeckého kraje a v oblasti intenzivní pé e vybraným nemocným ze sousedních kraj. Ambulantní pé e je zajiš ována na t ech ambulancích, dále jsou provozovány specializované poradny pro neuroinfekce, zoonózy, parazitární choroby a poradna hepatální. V AIDS centru pe ují pov ení léka i a sestry o HIV pozitivní jedince. Centrum o kování a cestovní medicíny provádí p edevším o kování a poradenskou innost p ed cestou do zahrani í a o kování rizikových jedinc. Klinika je zapojena do mezinárodních multicentrických studií týkajících se lé by chronických hepatitid. Klinika rovn ž zajiš uje pregraduální výuku oboru v eském a anglickém jazyce a postgraduální vzd lávání v eském jazyce. Výuka je integrována s oborem epidemiologie vedeným Katedrou epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. V rámci kliniky dále pracuje Subkatedra tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzd lávaní ve zdravotnictví. Plicní klinika Plicní klinika poskytuje komplexní diagnostiku a lé bu chorob dýchacího ústrojí v etn diagnostiky onemocn ní dýchacího ústrojí tuberkulózou. Poskytuje pé i o nemocné s respira ním selháním na jednotce intenzivní pé e. Provádí bronchologické výkony diagnostické a lé ebné v etn intervencí elektrokauterem, laserem a zavád ní endobronchiálních stent. Provádí se diagnostika nádor dýchacího ústrojí, stanovení lé ebného plánu, aplikuje se cytostatická lé ba, je veden onkologický dispenzá. Klinika má specializované poradny pro závažné formy onemocn ní chronickou obstruk ní plicní nemocí (CHOPN) a t žké formy bronchiálního astmatu, cystickou fibrózu dosp lých, intersticiální plicní procesy, sarkoidózu a pro nemocné lé ené kyslíkem. Pracovišt je školící postgraduální centrum pro základy bronchologie. Provádí se diagnostika a lé ba respira n podmín ných poruch dýchání ve spánku. Neurologická klinika Neurologická klinika zajiš uje pé i o nemocné s neurologickými onemocn ními dosp lých a d tí v plném rozsahu. Jednotka intenzivní pé e spole n s odd lením intermediární pé e plní úkoly specializované jednotky pro akutní mozkové p íhody s možností použití nejmodern jších lé ebných postup. Odd lení všeobecné neurologie a d tské odd lení jsou zam ená na celé spektrum neurologických onemocn ní (p edevším roztroušená skleróza mozkomíšní, složit jší typy bolesti hlavy, neuromuskulární onemocn ní, epilepsie a další). Centrum pro diagnostiku a lé bu demyeliniza ních onemocn ní poskytuje nemocným komplexní diagnostickou a lé ebnou pé i za použití nejmodern jších postup v t sné návaznosti na denní stacioná, kde krom lé ebných postup jsou provád ny ambulantní diagnostické výkony. Další specializované poradny zabezpe ují superkonziliární pé i v oblasti diagnostiky a lé by bolestí hlavy, diagnostiky a lé by cévních onemocn ní mozku, extrapyramidových onemocn ní, demencí, záchvatových onemocn ní a onemocn ní neuromuskulárních. D tské neurologické odd lení zajiš uje specializovanou pé i v oblasti d tské neurologie od 18 m síc v ku dít te s možností hospitalizace lena rodiny i pro okolní regiony, kde l žková d tská neurologická odd lení nejsou. Psychiatrická klinika Psychiatrická klinika má l žka akutní pé e a l žka následné pé e (lé ebna pro návykové nemoci v Nechanicích) a poskytuje psychiatrickou neodkladnou i plánovanou pé i v celém spektru duševních poruch. Ve specializovaných lé ebných programech klinika nabízí

4 58 šestitýdenní psychoterapeutický program pro dosp lé pacientky s poruchami p íjmu potravy a lé ebné pobyty v uzav ených psychoterapeutických skupinách v trvání šesti týdn. Lé ebna návykových nemocí v Nechanicích je detašovaným pracovišt m psychiatrické kliniky. Je zde poskytována lé ebná pé e pro závislé muže i ženy na psychoaktivních látkách, kte í souhlasí s dobrovolnou hospitalizací, v etn závislých na alkoholu a patologických hrá formou krátkodobé a st edn odvykací lé by (5-14 týdn ). Od roku 2000 probíhá na ambulanci pro lé bu alkoholismu a jiných toxikománií (AT ambulance) kliniky substitu ní metadonový program pro chronicky nemocné, závislé na opiátech. Krom všeobecné psychiatrické ambulance poskytuje klinika ambulantní služby v poradn pro lé bu afektivních poruch, v d tské a dorostové psychiatrické ambulanci a v ambulanci pro lé bu alkoholismu a jiných toxikománií. Sou ástí všeobecné psychiatrické ambulance jsou poradna pro lé bu schizofrenie a poradna pro poruchy spánku. Klinika nemocí z povolání Ambulance nemocí z povolání, posuzuje, lé í, hlásí a navrhuje odškodn ní nemocí z povolání, eventuáln ruší nemoci z povolání. St edisko cestovní medicíny provádí posouzení zdravotního stavu pracovník služebn vyjížd jících do zahrani í a vracejících se ze služebních pobyt v rizikových a zdravotn náro ných oblastech zahrani í. Provádí jejich kompletní zajišt ní v etn o kování p ed cestou. Stejné služby zajiš uje i pro soukromé cestovatele. Klinika provádí u smluvních podnik závodní pé i. Další inností je výuka poslucha Léka ské fakulty v Hradci Králové a postgraduální doškolování léka. D tská klinika Tato klinika plní nejvyšší odbornou garanci ve specializacích kardiologie a prenatální kardiologie, nefrologie (v etn biopsií ledvin), endokrinologie (centrum pro lé bu r stovým hormonem, centrum pro lé bu p ed asné puberty), diabetologie v etn lé by inzulinovými pumpami, pneumologie (centrum pro lé bu cystické fibrózy), gastroenterologie (speciální zam ení na Crohnovu chorobu), alergologie (se zam ením na nekontrolované asthma bronchiale), imunologie (se zam ením na imunodeficience), revmatologie, hematoonkologie (lé ba d tí s lymfoblastickou leukemií) a sdílená onkologická pé e o d ti s nádorovými onemocn ními. Kliniku tvo í jednotka intenzivní a resuscita ní pé e pro v tší d ti a standardní l žková odd lení pro v tší d ti. Novorozenecký úsek d tské kliniky se skládá z jednotky intenzivní a resuscita ní pé e pro patologické novorozence, odd lení intermediální pé e, odd lení specializované novorozenecké pé e a z odd lení fyziologických novorozenc. Novorozenecký úsek je sou ástí novorozenecké ásti perinatologického centra. Poskytuje neodkladnou resuscita ní, intenzivní, intermediální a specializovanou pé i pro donošené a nedonošené novorozence v etn novorozenc nejnižších váhových kategorií. Klinika má všeobecné ambulance a specializované poradny pro všechny pediatrické podobory. Pracovišt d tské kliniky plní dále úkoly výukové a výzkumné. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny V rámci anesteziologické innosti poskytuje klinika anesteziologickou pé i pro lé ebné a diagnostické výkony opera ní a neopera ní povahy. V oblasti intenzivní a resuscita ní pé e poskytuje služby nemocným v kritickém stavu, který vyžaduje specializovanou podporu orgánových funkcí. V oblasti výuky a vzd lávání zajiš uje pregraduální i postgraduální vzd lávání léka a sester v oborech anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, je klinickým výukovým centrem Institutu pro další vzd lávání léka Praha.

5 59 Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika nemocí kožních a pohlavních poskytuje lé ebnou pé i pro dosp lé i d tské pacienty v plné ší i oboru dermatovenerologie. Pov stná je zejména možnostmi a zkušeností s fototerapií a fotochemoterapií atopického ekzému, psoriázy a jiných dermatóz. K dalšímu vybavení pat í radioterapie Bucky a fotodynamická lé ba n kterých povrchových kožních nádor. Klinika onkologie a radioterapie Klinika pat í mezi onkologická centra s garancí eské onkologické spole nosti LS JEP. Ve spolupráci s ostatními obory poskytuje komplexní lé bu solidních nádor (chirurgická lé ba, radioterapie na lineárním urychlova i, brachyterapie, chemoterapie, podp rná lé ba). Spolupráce je zajišt na multidisciplinárními týmy pro jednotlivé typy nádor. Na klinice probíhá pre- i postgraduální výuka a intenzivní v decká innost s hojnými publika ními výstupy. Klinika gerontologická, nefrologická a metabolická Klinika gerontologická, nefrologická a metabolická je interní klinika, která poskytuje ambulantní a ústavní lé ebnou pé i se zvláštním zam ením na akutní diagnostiku a lé bu nemocných s poruchami metabolismu a výživy, intenzivní metabolickou pé i, pé i o kritické nemocné s interními diagnózami a interními komplikacemi chirurgických a traumatologických onemocn ní, zajišt ní nemocných vyžadujících parenterální a enterální výživu, zejména v komplikovaných situacích, speciální diagnostiku a terapii chorob látkové vým ny a výživy (diabetologie, obezitologie, poruchy metabolismu lipid ), diagnostiku a lé bu akutních stav ve stá í, diagnostiku a lé bu interních onemocn ní se zvláštním zam ením na interní choroby ve stá í a problematiku p ed asného stárnutí, diagnostiku a lé bu onemocn ní ledvin v etn lé by akutního i chronického selhání ledvin hemodialýzou, peritoneální dialýzou a kontinuálními metodami, sledování a lé bu nemocných po transplantaci ledviny, lé bu plazmaferézou a další elimina ní metody (LDL-aferézy), lé bu nemocných s intoxikacemi vyžadujícími použití elimina ních metod (hemoperfuze, hemodialýza). Kliniku tvo í 2 jednotky intenzivní pé e, interní a geriatrické a 4 standardní l žková odd lení metabolické, nefrologické, geriatrické a diabetologické. Sou ástí kliniky je hemodialysa ní st edisko a je odbornou a technickou základnou pro mezioborové diabetologické centrum. Je základnou subkatedry diabetologie, nefrologie a gerontologie pro postgraduální vzd lávání a základnou pro doškolování a specializaci léka a sester v metabolismu, výživ a intenzívní pé i. Ú astní se pregraduální výuky podle plánu Léka ské fakulty v Hradci Králové a samostatn zajiš uje postgraduální výuku ve výše uvedených oborech. Klinika je základnou pro klinický výzkum zam ený na metabolismus, klinickou výživu, gerontologii, intenzivní pé i a diabetologii a nefrologii. Ústav t lovýchovného léka ství Ústav provádí komplexní preventivní pé i pro sportovce. M ené ukazatele: antropometrie, procento podkožního tuku, speciální testy funk ní zdatnosti (peak VO 2 max/kg/min, anaerobní práh, laktát po zát ži na bicyklovém ergometru nebo na b hátku, doporu ení optimální intenzity tréninku). Dále provádí komplexní primární prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocn ní. M ené ukazatele: EKG a TK p i zát ži, biochemie lipidového metabolizmu, stanovení rizikového skóre ICHS, rozbor jídelní ku a pohybového režimu s následným doporu ením zdravého životního stylu. Kardiochirurgická klinika Kardiochirurgická klinika pat í ke kardiochirurgiím s nejdelší tradicí innosti. Má odd lení kardiochirurgické, hrudní a 2 jednotky intenzivní pé e. Zabývá se diagnostikou, chirurgickou lé bou a poopera ní pé í u srde ních onemocn ní (vrozené srde ní vady v dosp losti,

6 60 chlopenní srde ní vady, ischemická choroba srde ní, chirurgie hrudní aorty). V posledních letech je provád no kolem 800 srde ních operací za rok s výsledky, které odpovídají evropskému standardu. Na hrudním odd lení Kardiochirurgické kliniky je provád no opera ních výkon pro onemocn ní plic a mediastina. Chirurgická klinika Chirurgická klinika poskytuje komplexní chirurgickou pé i a je len na do t í primariát. Primariát úrazové chirurgie spojený s meziklinickým traumatologickým centrem, zajiš uje primárn koordinovanou multidisciplinární pé i o závažn zran né pacienty z Královéhradeckého kraje v etn konzervativní a opera ní lé by akutních zran ní kon etin a pánve. Dále se v nuje rekonstruk ní operativ poúrazových poškození kon etin a pánve. Primariát cévní chirurgie zajiš uje chirurgickou lé bu periferních cév a juxtarenální aorty. Primariát všeobecné chirurgie tvo í ada specializovaných pracoviš, která provád jí výkony plastické, popáleninové, rekonstruk ní a estetická chirurgie. Pracovišt má 2 jednotky intenzivní pé e a 5 odd lení standardních l žek (traumatologické, plastické, cévní, b išní a septické). Odd lení d tské chirurgie a traumatologie Sou ástí odd lení je d tské traumatologické centrum s nadregionální p sobností. V k pacient se pohybuje od novorozeneckého v ku do stá í 15, ve vybraných p ípadech do 18 rok. Náplní práce je zejména b išní chirurgie a traumatologie v etn popálenin, novorozenecká chirurgie, chirurgie jícnu, hrudní st ny, m kkých tkání a onkochirurgie. Provozována je endoskopická chirurgie. Neurochirurgická klinika Neurochirurgická klinika je nejstarším a v sou asné dob nejv tším neurochirurgickým klinickým pracovišt m v R. Klinika je schopna ošet it a operovat kompletní spektrum neurochirurgických nemocných tj. i ty nejsložit jší mozkové nádory, cévní postižení mozku v etn endovaskulární lé by, chirurgicky lé itelná onemocn ní periferních nerv a dále úrazy centrální nervové soustavy, postižení páte e (spondylochirurgie) a periferních nerv. V n kterých oborech pé e má nadregionální p sobnost (d tská neurochirurgie, cévní onemocn ní mozku, tumory baze lební). Pro tuto pé i je vybavena moderními prost edky pro diagnostiku, opera ní lé bu i poopera ní pé i (opera ní mikroskopy, neuronavigace, vybavení pro endoskopii, kompletní monitorovací systém). Ortopedická klinika Ortopedická klinika pat í mezi vrcholná ortopedická pracovišt ve stát, zajiš uje komplexní lé bu ortopedické problematiky v etn traumatologie pohybového ústrojí, mimo spondylochirurgii. Zajiš uje celistvou moderní endoprotetiku ky elního, kolenního, ramenního, loketního a hlezenného kloubu, zabývá se náhradami drobných kloub ruky. Klinika nabízí kompletní artroskopické ošet ení kolenního, hlezenného, ramenního a loketního kloubu, celistvou revmatochirurgickou a onkochirurgickou pé i v ortopedii. Ve spolupráci s místní tká ovou úst ednou provádí transplantace chrupavek do kloubních defekt, jsou k dispozici biomateriály, nahrazující kostní tká. V d tské ortopedii lé í konservativn i chirurgicky veškeré spektrum onemocn ní a úraz daného v kového období. Septické odd lení zajištuje pé i o osteomyelitidu, septické poopera ní komplikace a o diabetickou nohu.

7 61 Urologická klinika Urologická klinika se adí mezi p ední pracovišt oboru v R. Na urologické klinice se provádí opera ní lé ba urologických malignit i ostatních onemocn ní uropoetického ústrojí v celém rozsahu v etn transplantací ledvin. Mimo ádná pozornost je v nována pokro ilým nádor m ledviny s nádorovým trombem dolní duté žíly, nádor m mo ového m chý e s ortotopními nebo heterotopními náhradami, transplantacím ledvin a komplexní lé b urolitiázy v etn extrakorporální lithotripse. Provád ny jsou endoskopické operace na horních a dolních mo ových cestách a operace laparoskopické. Sou ástí kliniky je odd lení d tské urologie, které provádí operace d tských pacient v celém rozsahu oboru a má integrovanou l žkovou bázi s odd lením d tské chirurgie a traumatologie. Klinika ušní, nosní a kr ní Klinika ušní, nosní a kr ní provádí diagnostiku, lé bu a rehabilitaci poruch spadajících do oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Provádí celou paletu opera ních výkon ušní a laryngeální mikrochirurgie a operace štítné žlázy. Vyniká v endoskopické chirurgii nosu, vedlejších nosních dutin, nosohltanu a spodiny lební, na tyto operace p icházejí nejen pacienti z celé R, ale i ze zahrani í. Superspecializované pé i slouží poradny pro poruchy sluchu, p id lování sluchadel, pro poruchy hlasu a e i (logopedie), pro poruchy nosní pr chodnosti, alergická onemocn ní v ORL oboru, pro poruchy dýchání ve spánku. O ní klinika O ní klinika FN v Hradci Králové je integrovaným zdravotnickým za ízením, školským a výzkumným centrem ve východo eském regionu. Klinika provádí rozsáhlou škálu diagnostických a lé ebných úkon operace šedého a zeleného zákalu, transplantace rohovky, šilhání, skleroplastiky p i vysoké krátkozrakosti, plastické operace ví ek. Je zde centrum pro vitreoretinální chirurgii a refrak ní operace (excimerový laser). Specializované poradny pokrývají problematiku d tí, o ních komplikací cukrovky, neurooftalmologie, elektrofysiologie, t žkého poškození zraku. Stomatologická klinika Tato klinika poskytuje komplexní diagnostiku i ošet ení onemocn ní všech tkání dutiny ústní a p ilehlých struktur. Disponuje i speciálními poradnami pro onemocn ní elistního kloubu, pro nádorová postižení a pro všechny typy bolestí, které se v oblasti hlavy a krku vyskytují. Pro pacienty se závažnými úrazy, s t žkými zán ty a s nádory jsou k disposici l žka. Pracovišt je velmi vytíženo výukou, vyu uje v p ti ro nících magisterského studijního programu Zubní léka ství v eském i v anglickém jazyce. Výzkumná innost pracovník kliniky se zam uje na procesy regenerace tkání v implantologii a parodontologii a na prevenci zubního kazu. Porodnická a gynekologická klinika Klinika provádí diagnostiku a lé bu v celém rozsahu oboru porodnictví a gynekologie. Má 2 specializovaná centra: Onkocentrum, které je zam eno na radikální operace gynekologických nádor a následnou chemoterapii. Perinatologické centrum, které je zam eno na diagnostiku vrozených vývojových vad plodu, pé i o riziková t hotenství, lé bu TTS syndromu u dvoj at. Krom všeobecné ambulance má klinika specializované poradny pro klimakterické obtíže, d tskou gynekologii, urogynekologii a bolesti v malé pánvi nejasného p vodu.

8 62 Radiologická klinika Odborní pracovníci jsou zodpov dní za náležité provedení zobrazovacích vyšet ení a správnou interpretaci získaných nález. Ro n provedou desítky tisíc výkon pomocí rentgenových p ístroj (snímkování, prosv cování), ultrazvuk, p ístroj po íta ové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a angiografických komplet v širokém spektru indikací. Mamografické odd lení kliniky je zapojeno do celostátního programu vyhledávání asných stádií rakoviny prsu. Interven n -radiologické pracovišt se zam uje na miniinvazívní vyšet ovací a lé ebné výkony. P i nich se speciální nástroje a materiály (jehly, katétry, výztuhy, spirály, tká ová lepidla, léky) zavád jí kožním vpichem do cílových orgán pod p ímou vizuální kontrolou zobrazovacími metodami. Krom rutinních zákrok (nap. odb ry tkání, drenáže hnisavých ložisek a žlu ových cest, zpr chod ování tepen a žil) sem pat í vysoce specializovaná lé ba krvácejících výdutí na mozkových tepnách, p etlaku ve vrátnicovém e išti, poran ní hrudní srde nice, zlomenin obratlových t l p i osteoporóze atp. Pracovišt vede výuku v bakalá ských i magisterských programech LF UK a plní výzkumné úkoly. Transfuzní odd lení Transfúzní odd lení odebírá krev a krevní složky dárc m, zpracovává odebranou krev, vyšet uje a dodává transfuzní p ípravky pacient m FN, zásobuje transfuzními p ípravky krevní banky nemocnic v regionu, skladuje a dodává pacient m FN krevní deriváty vyrobené z dárcovské plazmy, odebírá a zpracovává krev pro ú ely autotransfuze pacient m p ed plánovanou operací, provádí laboratorní vyšet ení a provádí lé ebné výkony (lé ebné erytrocytaferézy, lé ebné venepunkce). Podílí se na pregraduální výuce student (Léka ská fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, St ední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Hradec Králové) a na postgraduální výuce léka, VŠ neléka a neléka ských zdravotnických povolání. Transfuzní odd lení FN je nositelem certifikátu kvality ISO Rehabilita ní klinika Rehabilita ní klinika je pracovišt m, které uplat uje akutní rehabilita ní programy pro pacienty, p ednostn slouží pacient m doporu eným z FN. Na l žkovém rehabilita ním odd lení jsou ošet ováni nemocní s poruchou funkce, která vznikla v souvislosti s onemocn ním, úrazem i operací nebo jde o primární bolestivé stavy hybné soustavy. Krom ošet ovatelské pé e a fyzioterapie v plném rozsahu je provád na i ergoterapie, spo ívající v nácviku sob sta nosti a denních inností, v etn použití technických pom cek. V týmu pracuje i psycholog, sociální pracovnice a logoped. Ambulance zajiš ují v asnou fyzioterapii, pohybovou lé bu a fyzikální terapii, vodolé bu, v etn hodnocení funk ního pracovního potenciálu s cílem zapojení do pracovního procesu. Specializovaná pé e je v oblasti asné rehabilitace ruky v etn dynamického dlahování, komplexní lymfoterapie a ošet ování pacient s bolestivými stavy hybné soustavy. Je poskytována ambulantní rehabilitace d tí. Klinika provozuje Kineziologickou laborato k diagnostice i k tréninku stability a ch ze na stabilografické plošin. Protetické l žkové odd lení zajiš uje komplexní pé i o pacienty s postižením hybné soustavy, zejména po amputacích kon etin, zajiš uje nácvik používání protetických pom cek a správného stereotypu ch ze v protéze. Dále zajiš uje pé i o defekty kožního krytu v souvislosti s amputací. Protetická ambulance poskytuje komplexní pé i pacient m s postižením hybného systému aplikací protetických pom cek. Odd lení nukleární medicíny Odd lení nukleární medicíny je nejv tší pracovišt v regionu, které provádí kompletní spektrum metod nukleární mediciny. K dispozici má dv dvouhlavé rota ní SPECT gamakamery a jednu planární gamakameru. Radiofarmaka jsou p ipravována v dob e vybavené radiofarmaceutické laborato i. Pracovišt má jako jediné v regionu l žkovou ást pro lé bu radionuklidy

9 63 u thyreoxikózy, karcinomu štítné žlázy, bolestivých kostních metastáz apod. Sou ástí odd lení je i imunoanalytická laborato zam ená hlavn na hormonální diagnostiku a diagnostiku nádorových marker. Fingerland v ústav patologie Ústav zajiš uje v celém rozsahu služby nekroptické, bioptické a cytologické. Speciální zam ení: kardiovaskulární patologie, hemato-lymfopatologie, stomatopatologie, gynekopatologie, nemoci štítné žlázy, ledvin, prsu. Ústav je výukovým pracovišt m Léka ské fakulty UK v Hradci Králové vede bakalá ské i magisterské programy a postgraduální školení. Ústav soudního léka ství Ústav provádí zdravotní pitvy pro Královéhradecký kraj, provádí sérologická a histologická vyšet ování tkání, vyšet ování krve a jiných biologických materiál na p ítomnost alkoholu u osob zem elých i u živých osob. Provádí vyšet ování biologických stop, posuzuje mechanismy vzniku poran ní, spolupracuje s orgány innými v trestním ízení. Tká ová úst edna Tká ová úst edna je nejstarší tká ovou bankou na sv t, je oprávn na provád t odb ry bun k a tkání od žijících i zem elých dárc, provád t jejich další zpracování, vyšet ovat a skladovat za p esn definovaných podmínek a provád t distribuci zdravotnickým za ízením, která provád jí bun né a tká ové transplantace. Pracovišt se orientuje zejména na p ípravu solidních tká ových št p pro rekonstruk ní výkony v neurochirurgii, ortopedii a traumatologii a dalších operativních oborech. Dále na p ípravu biologických kožních kryt pro použití v plastické chirurgii, v popáleninové medicín a v dermatologii a na p ípravu kultivovaných tká ových náhrad pro rekonstrukci kloubní chrupavky v ortopedii a traumatologii. Banka kostní d en provádí kryokonzervaci krvetvorných bun k pro transplanta ní centrum odd lení klinické hematologie II. interní kliniky a kryokonservaci pupe níkové krve pro Zpracovatelské centrum Banky pupe níkové krve R. Orgánová banka provádí konzervaci ledvin pro Regionální transplanta ní centrum p i Urologické klinice. Mlé ná banka provádí konzervaci mate ského mléka pro pot eby neonatologického centra d tské kliniky i pot eby externích pracoviš. Pracovišt po ádá doškolovací akce pro st edoškoláky i vysokoškoláky, podílí se na výuce Léka ské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Ústav klinické imunologie a alergologie Tento ústav zajiš uje specializovanou ambulantní pé i v oblasti klinické imunologie a alergologie, zabezpe uje imunologickou a alergologickou laboratorní diagnostiku, pregraduální a postgraduální výuku a podílí se na pln ní v deckovýzkumných úkol fakulty a nemocnice. V rámci ústavu pracuje Národní referen ní laborato pro imunologii. Ústav klinické mikrobiologie Ústav klinické mikrobiologie je roz len n na úseky bakteriologie a mykologie, virologie, parazitologie, mikrobiologických kontrol a úsek technických provoz. innost ústavu je rozd lena do t í sm r - mikrobiologické diagnostiky, výuky a výkumné innosti. Pracovníci ústavu se podílejí na teoretické i praktické výuce student bakalá ských a magisterských program Léka ské fakulty, magisterských program Farmaceutické fakulty a na výuce student St ední a Vyšší zdravotnické školy v Hradci Králové.

10 V roce 2004 byl ústav klinické mikrobiologie certifikován dle ISO 9001: Odd lení centrálních sál a centrální sterilizace Toto odd lení zajiš uje opera ní provoz Kardiochirurgické, Chirurgické a Urologické kliniky FN. Pracovišt je vybaveno moderní technologií a ro n je provedeno pr m rn st edních a velkých operací. Odd lení centrální sterilizace poskytuje služby celé fakultní nemocnici i extramurálním klient m. Pracovišt bylo rekonstruováno a je vybaveno novou technologií pro parní, chemickou a plasmovou sterilizaci. Za rok se zde ošet uje a sterilizuje pr m rn ks nástroj a pom cek. Na obou pracovištích se pr b žn monitoruje kvalita prost edí, dodržování legislativních norem a pracovní výsledky. Ústav klinické biochemie a diagnostiky Ústav klinické biochemie a diagnostiky je jedním z nejv tších laboratorních komplex v R, zam eným p edevším na klinickou biochemii a molekulární biologii. Provádí ro n cca 2,5 milionu laboratorních vyšet ení a to v mimo ádn širokém spektru, v etn vysoce specialisovaných a v republice ojedin lých výkon. Je výukovou bází Léka ské i Farmaceutické fakulty UK a IPVZ v Praze. Mimo laboratorní složku má významnou klinickou ambulantní ást metabolické ambulance (poruchy metabolismu lipid, metafylaxe urolithiasy) a jeho sou ástí je i Osteocentrum FN, které je jediným za ízením tohoto typu ve východo eském regionu. Kardiocentrum Kardiocentrum zajiš uje mezioborovou integraci, koordinaci a spolupráci všech pracoviš FN, která se ú astní na diagnostice i lé b kardiovaskulárních chorob. Kardiologická ást kardiocentra provádí úplné spektrum vyšet ení i výkon sou asné kardiologie. Kardiochirurgická ást kardiocentra uskute uje veškeré srde ní operace u dosp lých (mimo transplantace srdce), tj. operace pro ischemickou chorobu srde ní, chlopenní srde ní vady, vrozené srde ní vady, arytmie, nádory a úrazy srdce a operace hrudní aorty. Radiologická klinika zajiš uje diagnostiku kardiovaskulárních chorob pomocí CT, magnetické rezonance a také moderní lé bu onemocn ní a úraz hrudní aorty implantacemi stentgraft. Regionální transplanta ní centrum p i urologické klinice Centrum organizuje mezioborovou spolupráci p i transplantacích ledvin pro spádovou oblast obyvatel, který pokrývá Královéhradecký a Pardubický kraj a bývalý okres eská Lípa. Do konce roku 2005 provedlo celkem 834 transplantací. Centrum je konzulta ním pracovišt m pro všechna Transplanta ní centra v R u p íjemc s poruchami dolních mo ových cest. U pacient, kde jsou nezbytné významné úpravy mo ových cest, provádí transplantace pro celou R. P i získávání orgán pro transplantaci je centrum p ipraveno provád t odb ry u dárc žijících i dárc s prokázanou smrtí mozku a u dárc s nebijícím srdcem (NHBD). Centrum pro poruchy spánku a biorytm Centrum pro poruchy spánku a biorytm zajiš uje meziklinickou koordinaci specializované pé e o pacienty s poruchami spánku, poruchami dýchání ve spánku a poruchami biologických rytm. Struktura centra, specializace a technické vybavení: Neurologická klinika polysomnografická laborato a poradna pro poruchy spánku Plicní klinika laborato pro poruchy dýchání a poradna pro poruchy dýchání ve spánku

11 65 Psychiatrická klinika poradna pro poruchy spánku a biorytm Klinika ušní, nosní, kr ní poradna pro poruchy spánku Využívá se specializovaná diagnostická technika (spánková polysomnografie, spánková polygrafie, nástroje pro neuropsychiatrickou a biorytmickou diagnostiku), terapeutická technika (farmakologická lé ba, kognitivn -behaviorální terapie, psychoterapie, p ístroje pro lé bu syndromu spánkové apnoe, operativa horních cest dýchacích). Všechna specializovaná pracovišt centra disponují metodami a technikou, které odpovídají akredita ním podmínkám Evropské spole nosti pro výzkum spánku. Specialisté pracoviš centra jsou leny eské spole nosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Diabetologické centrum Diabetologické centrum organizuje mezioborovou komplexní pé e o diabetiky, zahrnující diagnostiku, klasifikaci, lé bu diabetu a jeho komplikací. Speciální diabetologická pé e je provád na na diabetologických l žkách KGM a ambulantn. Ambulantní složka zahrnuje poradnu pro lé bu inzulínovou pumpou, pro t hotné diabeti ky, pro pacienty se syndromem diabetické nohy (podiatrie) a pro pacienty s metabolickým syndromem. Je poskytována komplexní individuální diabetologická a dietologická edukace. Úkolem pracovišt je i pregraduální a postgraduální výchova léka a SZP v oboru diabetologie. Centrum klinické farmakologie Toto centrum je mezioborové pracovišt zabývající se problematikou farmakoterapie. Klinická ást formou poradenské innosti eší praktické problémy lé by u konkrétních pacient, zejména pacient s rizikovými civiliza ními faktory. Laboratorní ást provádí analýzy hladin lék podle požadavk lé ebné praxe a poskytuje interpretaci získaných údaj. Ve spolupráci s pracovišt m FaF UK v Hradci Králové je centrum schopno poskytovat lékové informace v širším slova smyslu pro pot eby léka ské ve ejnosti. Centrum pro výzkum a vývoj Centrum pro výzkum a vývoj je spole né pracovišt Fakultní nemocnice a Léka ské fakulty v Hradci Králové UK Praha. Pracovišt poskytuje metodickou pomoc p i p íprav výzkumných projekt (grant ), výb ru nám t a výb ru metod. Hledá cesty hodnotné výzkumné spolupráce s pr myslem (granty MPO, zahrani ní a domácí pr myslové organizace). Pomáhá p i výb ru a pln ní témat doktorandského studia, p i výb ru zam ení klinických témat na experimentální oblast a propojení výzkumných projekt (grant ) a doktorandských prací. Organizuje zahrani ní návšt vy a zahrani ní spolupráce ve fakultní nemocnici. Podporuje publika ní innosti ve Fakultní nemocnici a na Léka ské fakult v Hradci Králové s cílem publikovat v eských a p edevším zahrani ních asopisech. Organizuje innost len redak ních rad z ad pracovník FN a LF s cílem zvýšit publika ní úsp šnost obou institucí. Vytvá í zkušené p ekladatelské zázemí pro autory publikující v asopisech v anglickém jazyce, organizuje skupiny p ekladatel a konsultant pro zpracování statistických dat. Vede a organizuje výzkumné zám ry FN HK.

12 66 Grantové projekty ešené na jednotlivých klinikách v roce 2007 Po et grant ešených na jednotlivých pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové Pracovišt Po et grant 2. interní klinika - odd lení klinické hematologie 2 Kardiochirurgická klinika 3 Klinika gerontologická a metabolická 2 O ní klinika 1 Ústav klinické biochemie a diagnostiky 1 Ústav klinické imunologie a alergologie 1 Celkem 10 Rheologické, funk ní a strukturální aspekty aterogeneze: ovlivn ní mikrocirkulace metodou extrakorporální hemorheoterapie Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc. Prof. MUDr. Zden k Zadák, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., Prof. MUdr. Jan Krejsek, CSc., MUDr. Melanie Cermanová, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., MUDr. Martin Blažek P edm tem výzkumu je lé ebné ovlivn ní rheologických pom r v mikrocirkulaci metodou extrakorporální hemorheoterapie u cévních komplikací akcelerované atherosklerosy p i hyperlipoproteinémiích. K tomu byla zavedena lé ba kaskádovou filtrací. Komparativní studie ú innosti, bezpe nosti a ekonomi nosti LDL-aferézy a rheoferézy p i lé b závažných forem familiární hyperlipoproteinémie Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc. MUDr. Martin Blažek, MUDr. Radovan Malý, Ph.D., MUDr. Melanie Cermanová Cílem výzkumu je prov it, zda po výkonech nastává pokles a rozkolísání nastavených maximáln tolerovaných dávek statin a jak je významný. Podle získaných výsledk navrhnout úpravy lé ebného protokolu a tím zlepšit individuální p ístup k lé b. Sledování výskytu heparinové rezistence u populace nemocných p ed operací srdce v mimot lním ob hu MUDr. Vladimír Brzek Doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., MUDr. Satnislav Jiška, Martin Volt, Jaroslav Kubí ek Cílem práce je zjistit skute nou frekvenci heparinové rezistence ve vztahu s p edopera ní hladinou antitrombinu III a p edopera ním podáváním heparinu. Záv ry studie budou mít ve svém d sledku dopad na poopera ní morbiditu, mortalitu a dobu hospitalizace. Monitorování biochemických zm n v kosterním svalu b hem kardiochirurgické operace a v asném poopera ním období pomocí intersticiální mikrodialýzy MUDr. Ji í Man ák, Ph.D. Doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., Doc. MUDr.Pavel Živný, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Pali ka, CSc., MUDr. Marek Pojar, Jaroslav Kubí ek, Dana Kabrdová

13 67 Metodou mikrodialýzy sledovat metabolismus a pr tok krve v kosterním svalu b hem operace srdce a v asném poopera ním období. asnou detekcí jejich zm n následn optimalizovat vedení srde ní operace a mimot lního ob hu i lé bu v poopera ním období. Použití miniinvazivního mimot lního ob hu (mini-cpb) p i operacích srdce Doc. MUDr.Vladimír Lonský, Ph.D. MUDr. Ji í Man ák, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc., MUDr. Michael Bartoš, MUDr. Pavel Kuneš, Jaroslav Kubí ek, Martin Volt, Pavla Valentová V prospektivní randomizované studii porovnat, sledováním ur itých laboratorních ukazatel, které monitorují zán tlivou reakci organismu, vliv standardního MO s vlivem mini-cpb na organismus nemocného, operovaného pro ICHS. Aterogenní potenciál endoteliální dysfunkce a poruch metabolismu cholesterolu v procesu koronární aterogeneze u diabetu mellitu II. typu Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. MUDr. Dušan ernohorský, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D., RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D., Prof. MUDr. Zden k Zadák, CSc. Prospektivní klinická studie vzájemné vazby a úlohy endoteliální dysfunkce a poruch metabolismu cholesterolu v procesu aterogeneze u pacient s diabetem mellitem II. typu a ischemickou chorobou srde ní. Poruchy syntézy cholesterolu a jeho deplece - klinické d sledky a možnosti jeho lé ebného ovlivn ní v intenzivní pé i MUDr. Pavel Vyroubal MUDr. Eduard Havel, Ph.D., MUDr. Jind ich Samek Cílem studie bude sledovat frekvenci závažných hypocholesterolemií v závislosti na charakteru metabolismu cholesterolu pacienta, jejich vliv na funkci nadledvin a nastínit možnosti v asné diagnostiky a p ípadné suplementace Rheoferéza jako metoda systémové lé by v kem podmín né makulární degenerace MUDr. Eva Rencová Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc., MUDr. Jan Studni ka, MUDr. Martin Blažek, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. V kem podmín ná makulární degenerace je hlavní p í inou slepoty obyvatel rozvinutých zemí starších 50 let. Rozvoj její vlhké formy v disciformní jizvu nastává v 80 % a podmi uje praktickou slepotu. Navrhovaná rheoferéza m že stav zvrátit. Vliv steatózy jater na jejich regenera ní schopnost po provedení áste né hepatektomie. Experimentální studie Mgr. Petra Hrubá Doc. MUDr. Pavel Živný, CSc., Doc. MUDr. Helena Živná, CSc., MUDr. Daniel Fe tek, Prof. MUDr. Vladimír Pali ka, CSc. Cílem práce je zjistit vliv r zných diet na regenera ní schopnosti jater po opera ním odstran ní 2/3 jaterní tkán. Potkan m dvou kmen bude po dobu 4 týdn podávána standardní dieta nebo modifikované diety a následn provedena áste ná hepatektomie.

14 Sledování marker angiogeneze u nemocných s renálním karcinomem a jejich klinické využití 68 MUDr. Otakar Kopecký, CSc. MUDr. Šárka Lukešová, PharmDr. Doris Vokurková, RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D., Doc. MUDr. Petr Morávek, CSc., MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D., MUDr. Hynek Šafránek Stanovit solubilní a na bu ky vázané angiogenní faktory odrážející r stovou aktivitu karcinomu ledviny a stanovit prognostický význam. Pomocí vybraných parametr (VEGF, bfgf, TGF a CD105) stanovit riziko progrese karcinomu ledviny v ase stanovení diagnózy.

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializa ního vzd lávání... 2 2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání... 23 2. Základní interní nebo chirurgický kmen...2 3 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 10 Vydáno: 28. LISTOPADU 2011 Cena: 177 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 10 Vydáno: 28. LISTOPADU 2011 Cena: 177 Kč Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 0 Vydáno: 28. LISTOPADU 20 Cena: 77 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE...................................... 2 2.

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Věstník OBSAH: (INTERNATIONAL REFINED DIAGNOSIS RELATED GROUP) PRO VYKAZOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE... 3

Věstník OBSAH: (INTERNATIONAL REFINED DIAGNOSIS RELATED GROUP) PRO VYKAZOVÁNÍ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE... 3 Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 28. ÚNORA 2012 Cena: 68 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

Státní zdravotní ústav Praha. robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika. Výro ní zpráva. za rok 2012

Státní zdravotní ústav Praha. robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika. Výro ní zpráva. za rok 2012 Státní zdravotní ústav Praha robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika Výro ní zpráva za rok 2012 Státní zdravotní ústav Praha, 2013 O B S A H 1. POSTAVENÍ A ÚKOLY SZÚ V OCHRAN A PODPO E VE EJNÉHO ZDRAVÍ...3

Více

- dosavadní záv ry z testování JUWIMu -

- dosavadní záv ry z testování JUWIMu - - dosavadní záv ry z testování JUWIMu - Z laboratorních test i klinických zjišt ní vyplývají významné vlastnosti p ípravku jednak v oblasti imunomodula ní a jednak v p ímé i druhotné regeneraci bun ných

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru D TSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 1 Cíl specializa ního vzd lávání...2 18 2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání...2

Více

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE Výroční zpráva 2002 NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE NA HOMOLCE O b s a h Úvodní slovo ředitele 6 Vedení a orgány nemocnice 8 Zpráva dozorčí rady 9 Organizační schéma 10 Nemocnice Na Homolce charakteristika,

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA UHN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Fotografie na titulní straně Alegorie zdravotnictví Výroční zpráva Uherskohradišťské nemocnice 2013 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážený akcionáři, dámy a pánové, sešel se

Více

2 Výroční zpráva 2012

2 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 obsah úvodní slovo ředitele 1. Vážení pacienti, spolupracovníci a kolegové, 2 Výroční zpráva 2012 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Kvali a iv a v a av a a l a Praha 2008 r r a h 2008 ISBN 978-80-86878-65-2 OBSAH 1 Úvod...9 2 Základní principy...13 3 Strategické priority...21 4 Aktivní stárnutí...21

Více

2. Homocystein. Co je to homocystein (Hcy)?

2. Homocystein. Co je to homocystein (Hcy)? 2. Homocystein Co je to homocystein (Hcy)? Objevitel Hcy de Vigneaud popsal v roce 1932 tuto látku jako toxickou aminokyselinu. Je hodné zamyšlení, pro v bu kách neustále vzniká látka, které je ve zvýšeném

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 VIZE PATŘÍME MEZI NEJMODERNĚJŠÍ EVROPSKÉ NEMOCNICE Nabízíme nejmodernější diagnostické a léčebné postupy Jsme profesionálové a zajišťujeme kvalitní zdravotní péči ve všech oborech Poskytujeme rychlé a

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva

DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva DrŽiTel akreditace Jci 2011 Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 1 Obsah DrŽiTel akreditace Jci O nás 5 Vedení a orgány nemocnice Organizační struktura Profil nemocnice Události roku 2011 Personální a sociální

Více

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH OBSAH I Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva.............................................................. 5 O nás.............................................................................................

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA - 2 - Vznik, poslání a cíle... 5 Hlavní cílové skupiny... 5 Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním... 5 Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální

Více