FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 55 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Adresa: Sokolská 581, Hradec Králové Telefon: Fax: Internet: Fakultní nemocnice Hradec Králové náleží k nejv tším zdravotnickým za ízením nejen ve východních echách, ale i v celé eské republice. Na 23 klinikách s více než l žky je každý rok hospitalizováno p es 40 tisíc pacient, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantn je v nemocnici ošet eno okolo p l milionu pacient. Jsou zde provád ny nejsložit jší chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky i lé by i lé ebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evrop. Historie První nemocnice hodna toho jména byla v Hradci Králové otev ena v roce 1887 v budov dnešní neurologické kliniky, v areálu dodnes nazývaném Stará nemocnice. Její kapacita i odborná úrove postupn rostla, ale zdaleka nemohla uspokojit zájem a pot eby pacient. Úsilí m sta Hradce Králové proto sm ovalo k vybudování nové moderní nemocnice a tento zám r se poda ilo prosadit ve druhé polovin dvacátých let, kdy po dlouhých diskusích v novalo M stské zastupitelstvo pro výstavbu ve ejné okresní nemocnice rozsáhlé pozemky, které dodnes skýtají dostate ný prostor pro rozvoj. Hlavní ást výstavby financoval stát. Nový nemocni ní areál byl otev en v roce Svým pojetím, technickým vybavením a uspo ádáním náležel k nejmodern jším v bývalé SR. P iléhal k ece Labi a sou asnému m stskému silni nímu okruhu a je ve své p vodní architektonické podob prakticky zachován dodnes, od p ší vstupní brány až po pavilon infekce. Budování p vodního nemocni ního areálu bylo završeno v roce 1938 otev ením nového pavilonu pro gynekologicko-porodnické odd lení a pro choroby kožní a pohlavní, které prob hlo za ú asti vysokých státních funkcioná tehdejší SR. Nemocnice dosáhla v této dob po tu 752 l žek. V roce 1930 bylo p ijato do nemocnice k hospitalizaci pacient, v roce 1937 to bylo již pacient, p i pr m rné délce ošet ovací doby kolem 16 dn. V nemocnici pracovali vynikající léka i, z nichž mnozí vedle provozování lé ebné pé e o nemocné se aktivn zú ast ovali r zných odborných akcí. Pro další odborný r st léka m la rozhodující význam

2 56 i vlastní systematická pozorování a odborné publikace. Vznikly zde podmínky, na jejichž základ byla pozd ji vybudována v Hradci Králové Léka ská fakulta. Když se po osvobození SR v roce 1945 uvažovalo o z ízení nových léka ských fakult, které by doplnily okupací zdecimované po ty léka, padla volba i na Hradec Králové a Léka ská fakulta byla slavnostn otev ena 17. listopadu Vznik Fakultní nemocnice p isp l ke zlepšení materiálního a personálního vybavení jednotlivých odd lení bývalé okresní nemocnice. Zm na t chto odd lení v kliniky nespo ívala však jen ve výchov student medicíny, ale sou asn se kliniky mohly ve v tším a hlubším rozsahu v novat výzkumu a intenzivn jšímu rozvoji lé ebné pé e. Hradecká Fakultní nemocnice se stávala proslulou v celé republice. Samostatnou kapitolou ve vývoji Fakultní nemocnice Hradec Králové bylo z ízení Vojenské léka ské akademie (VLA) v roce Odchod mnoha p ednost klinik a léka, kte í odmítli nábor do armády, byl spolu s odchodem n kterých p ednost teoretických ústav fakulty zna ným narušením povále ných tradic. Nemocnici, která m la dobré ko eny však pokra ovala ve svém vývoji dále a p es veškerá negativa padesátých let ji naopak posílil p íliv mladých odborník a dotovaných úkol vojenského léka ského výzkumu, který zasahoval i do klinické innosti. V roce 1958 v rámci reorganizace vojenského zdravotnického školství byla VLA zm n na na Vojenský léka ský výzkumný a doškolovací ústav J. E. Purkyn a byla obnovena innost civilní léka ské fakulty. Tradice spolupráce nemocnice s armádou však již z stala. Smutnou kapitolou ve vývoji FN je období "normalizace" sedmdesátých let, kdy ada léka a ostatních kvalifikovaných pracovník Fakultní nemocnice musela svou práci opustit nebo byli r zným zp sobem perzekuováni. Spole enské zm ny po roce 1989 významn ovlivnily také zdravotnictví. Zrušení ústav národního zdraví, zm ny ve financování zdravotnictví a otev ení nových možností pro rozvoj medicínských technologií p inesly daleko v tší pozornost otázkám hospoda ení a moderního ízení. Fakultní nemocnice Hradec Králové napl uje sv j historický odkaz v t sné spolupráci a Léka skou fakultou v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a dalšími partnery jako je Vojenská léka ská akademie J. E. Purkyn a Farmaceutická fakulta UK. Kliniky, ústavy, samostatná odd lení a mezioborová centra 1. interní klinika 1. interní klinika poskytuje komplexní pé e nemocným se srde ními a cévními chorobami. Má odd lení akutní kardiologie, dv klinická l žková odd lení, odd lení preventivní kardiologie, odd lení neinvazivní kardiologie, odd lení katetriza ní, odd lení elektrofyziologie a kardiostimulace a angiologické odd lení. Její sou ástí jsou i specializované ambulance. Na klinice probíhá pre- i postgraduální výuka a výzkumné projekty. Klinika je základnou subkatedry kardiologie a subkatedry angiologie LF UK pro postgraduální vzd lávání. 2. interní klinika 2. interní klinika je klinikou se 3 víceoborovými primariáty a odd leními. Tvo í ji odd lení klinické hematologie, endokrinologie a klinické onkologie, odd lení gastroenterologie a hematologie a odd lení revmatologie a klinické farmakologie. Sou ástí pracovišt je centrum pro biologickou terapii revmatických chorob. Odd lení klinické hematologie, endokrinologie a klinické onkologie je základnou subkatedry hematologie a subkatedry endokrinologie LF UK pro postgraduální vzd lávání, odd lení gastroenterologie a hematologie je základnou subkatedry gastroenterologie LF UK pro postgraduální vzd lávání a odd lení revmatologie a klinické farmakologie je základnou subkatedry revmatologie LF UK pro postgraduální vzd lávání.

3 57 Klinika infek ních nemocí Klinika infek ních nemocí zajiš uje ústavní i ambulantní pé i nemocným s infek ními chorobami z Královéhradeckého kraje a v oblasti intenzivní pé e vybraným nemocným ze sousedních kraj. Ambulantní pé e je zajiš ována na t ech ambulancích, dále jsou provozovány specializované poradny pro neuroinfekce, zoonózy, parazitární choroby a poradna hepatální. V AIDS centru pe ují pov ení léka i a sestry o HIV pozitivní jedince. Centrum o kování a cestovní medicíny provádí p edevším o kování a poradenskou innost p ed cestou do zahrani í a o kování rizikových jedinc. Klinika je zapojena do mezinárodních multicentrických studií týkajících se lé by chronických hepatitid. Klinika rovn ž zajiš uje pregraduální výuku oboru v eském a anglickém jazyce a postgraduální vzd lávání v eském jazyce. Výuka je integrována s oborem epidemiologie vedeným Katedrou epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. V rámci kliniky dále pracuje Subkatedra tropické a cestovní medicíny Institutu postgraduálního vzd lávaní ve zdravotnictví. Plicní klinika Plicní klinika poskytuje komplexní diagnostiku a lé bu chorob dýchacího ústrojí v etn diagnostiky onemocn ní dýchacího ústrojí tuberkulózou. Poskytuje pé i o nemocné s respira ním selháním na jednotce intenzivní pé e. Provádí bronchologické výkony diagnostické a lé ebné v etn intervencí elektrokauterem, laserem a zavád ní endobronchiálních stent. Provádí se diagnostika nádor dýchacího ústrojí, stanovení lé ebného plánu, aplikuje se cytostatická lé ba, je veden onkologický dispenzá. Klinika má specializované poradny pro závažné formy onemocn ní chronickou obstruk ní plicní nemocí (CHOPN) a t žké formy bronchiálního astmatu, cystickou fibrózu dosp lých, intersticiální plicní procesy, sarkoidózu a pro nemocné lé ené kyslíkem. Pracovišt je školící postgraduální centrum pro základy bronchologie. Provádí se diagnostika a lé ba respira n podmín ných poruch dýchání ve spánku. Neurologická klinika Neurologická klinika zajiš uje pé i o nemocné s neurologickými onemocn ními dosp lých a d tí v plném rozsahu. Jednotka intenzivní pé e spole n s odd lením intermediární pé e plní úkoly specializované jednotky pro akutní mozkové p íhody s možností použití nejmodern jších lé ebných postup. Odd lení všeobecné neurologie a d tské odd lení jsou zam ená na celé spektrum neurologických onemocn ní (p edevším roztroušená skleróza mozkomíšní, složit jší typy bolesti hlavy, neuromuskulární onemocn ní, epilepsie a další). Centrum pro diagnostiku a lé bu demyeliniza ních onemocn ní poskytuje nemocným komplexní diagnostickou a lé ebnou pé i za použití nejmodern jších postup v t sné návaznosti na denní stacioná, kde krom lé ebných postup jsou provád ny ambulantní diagnostické výkony. Další specializované poradny zabezpe ují superkonziliární pé i v oblasti diagnostiky a lé by bolestí hlavy, diagnostiky a lé by cévních onemocn ní mozku, extrapyramidových onemocn ní, demencí, záchvatových onemocn ní a onemocn ní neuromuskulárních. D tské neurologické odd lení zajiš uje specializovanou pé i v oblasti d tské neurologie od 18 m síc v ku dít te s možností hospitalizace lena rodiny i pro okolní regiony, kde l žková d tská neurologická odd lení nejsou. Psychiatrická klinika Psychiatrická klinika má l žka akutní pé e a l žka následné pé e (lé ebna pro návykové nemoci v Nechanicích) a poskytuje psychiatrickou neodkladnou i plánovanou pé i v celém spektru duševních poruch. Ve specializovaných lé ebných programech klinika nabízí

4 58 šestitýdenní psychoterapeutický program pro dosp lé pacientky s poruchami p íjmu potravy a lé ebné pobyty v uzav ených psychoterapeutických skupinách v trvání šesti týdn. Lé ebna návykových nemocí v Nechanicích je detašovaným pracovišt m psychiatrické kliniky. Je zde poskytována lé ebná pé e pro závislé muže i ženy na psychoaktivních látkách, kte í souhlasí s dobrovolnou hospitalizací, v etn závislých na alkoholu a patologických hrá formou krátkodobé a st edn odvykací lé by (5-14 týdn ). Od roku 2000 probíhá na ambulanci pro lé bu alkoholismu a jiných toxikománií (AT ambulance) kliniky substitu ní metadonový program pro chronicky nemocné, závislé na opiátech. Krom všeobecné psychiatrické ambulance poskytuje klinika ambulantní služby v poradn pro lé bu afektivních poruch, v d tské a dorostové psychiatrické ambulanci a v ambulanci pro lé bu alkoholismu a jiných toxikománií. Sou ástí všeobecné psychiatrické ambulance jsou poradna pro lé bu schizofrenie a poradna pro poruchy spánku. Klinika nemocí z povolání Ambulance nemocí z povolání, posuzuje, lé í, hlásí a navrhuje odškodn ní nemocí z povolání, eventuáln ruší nemoci z povolání. St edisko cestovní medicíny provádí posouzení zdravotního stavu pracovník služebn vyjížd jících do zahrani í a vracejících se ze služebních pobyt v rizikových a zdravotn náro ných oblastech zahrani í. Provádí jejich kompletní zajišt ní v etn o kování p ed cestou. Stejné služby zajiš uje i pro soukromé cestovatele. Klinika provádí u smluvních podnik závodní pé i. Další inností je výuka poslucha Léka ské fakulty v Hradci Králové a postgraduální doškolování léka. D tská klinika Tato klinika plní nejvyšší odbornou garanci ve specializacích kardiologie a prenatální kardiologie, nefrologie (v etn biopsií ledvin), endokrinologie (centrum pro lé bu r stovým hormonem, centrum pro lé bu p ed asné puberty), diabetologie v etn lé by inzulinovými pumpami, pneumologie (centrum pro lé bu cystické fibrózy), gastroenterologie (speciální zam ení na Crohnovu chorobu), alergologie (se zam ením na nekontrolované asthma bronchiale), imunologie (se zam ením na imunodeficience), revmatologie, hematoonkologie (lé ba d tí s lymfoblastickou leukemií) a sdílená onkologická pé e o d ti s nádorovými onemocn ními. Kliniku tvo í jednotka intenzivní a resuscita ní pé e pro v tší d ti a standardní l žková odd lení pro v tší d ti. Novorozenecký úsek d tské kliniky se skládá z jednotky intenzivní a resuscita ní pé e pro patologické novorozence, odd lení intermediální pé e, odd lení specializované novorozenecké pé e a z odd lení fyziologických novorozenc. Novorozenecký úsek je sou ástí novorozenecké ásti perinatologického centra. Poskytuje neodkladnou resuscita ní, intenzivní, intermediální a specializovanou pé i pro donošené a nedonošené novorozence v etn novorozenc nejnižších váhových kategorií. Klinika má všeobecné ambulance a specializované poradny pro všechny pediatrické podobory. Pracovišt d tské kliniky plní dále úkoly výukové a výzkumné. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny V rámci anesteziologické innosti poskytuje klinika anesteziologickou pé i pro lé ebné a diagnostické výkony opera ní a neopera ní povahy. V oblasti intenzivní a resuscita ní pé e poskytuje služby nemocným v kritickém stavu, který vyžaduje specializovanou podporu orgánových funkcí. V oblasti výuky a vzd lávání zajiš uje pregraduální i postgraduální vzd lávání léka a sester v oborech anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, je klinickým výukovým centrem Institutu pro další vzd lávání léka Praha.

5 59 Klinika nemocí kožních a pohlavních Klinika nemocí kožních a pohlavních poskytuje lé ebnou pé i pro dosp lé i d tské pacienty v plné ší i oboru dermatovenerologie. Pov stná je zejména možnostmi a zkušeností s fototerapií a fotochemoterapií atopického ekzému, psoriázy a jiných dermatóz. K dalšímu vybavení pat í radioterapie Bucky a fotodynamická lé ba n kterých povrchových kožních nádor. Klinika onkologie a radioterapie Klinika pat í mezi onkologická centra s garancí eské onkologické spole nosti LS JEP. Ve spolupráci s ostatními obory poskytuje komplexní lé bu solidních nádor (chirurgická lé ba, radioterapie na lineárním urychlova i, brachyterapie, chemoterapie, podp rná lé ba). Spolupráce je zajišt na multidisciplinárními týmy pro jednotlivé typy nádor. Na klinice probíhá pre- i postgraduální výuka a intenzivní v decká innost s hojnými publika ními výstupy. Klinika gerontologická, nefrologická a metabolická Klinika gerontologická, nefrologická a metabolická je interní klinika, která poskytuje ambulantní a ústavní lé ebnou pé i se zvláštním zam ením na akutní diagnostiku a lé bu nemocných s poruchami metabolismu a výživy, intenzivní metabolickou pé i, pé i o kritické nemocné s interními diagnózami a interními komplikacemi chirurgických a traumatologických onemocn ní, zajišt ní nemocných vyžadujících parenterální a enterální výživu, zejména v komplikovaných situacích, speciální diagnostiku a terapii chorob látkové vým ny a výživy (diabetologie, obezitologie, poruchy metabolismu lipid ), diagnostiku a lé bu akutních stav ve stá í, diagnostiku a lé bu interních onemocn ní se zvláštním zam ením na interní choroby ve stá í a problematiku p ed asného stárnutí, diagnostiku a lé bu onemocn ní ledvin v etn lé by akutního i chronického selhání ledvin hemodialýzou, peritoneální dialýzou a kontinuálními metodami, sledování a lé bu nemocných po transplantaci ledviny, lé bu plazmaferézou a další elimina ní metody (LDL-aferézy), lé bu nemocných s intoxikacemi vyžadujícími použití elimina ních metod (hemoperfuze, hemodialýza). Kliniku tvo í 2 jednotky intenzivní pé e, interní a geriatrické a 4 standardní l žková odd lení metabolické, nefrologické, geriatrické a diabetologické. Sou ástí kliniky je hemodialysa ní st edisko a je odbornou a technickou základnou pro mezioborové diabetologické centrum. Je základnou subkatedry diabetologie, nefrologie a gerontologie pro postgraduální vzd lávání a základnou pro doškolování a specializaci léka a sester v metabolismu, výživ a intenzívní pé i. Ú astní se pregraduální výuky podle plánu Léka ské fakulty v Hradci Králové a samostatn zajiš uje postgraduální výuku ve výše uvedených oborech. Klinika je základnou pro klinický výzkum zam ený na metabolismus, klinickou výživu, gerontologii, intenzivní pé i a diabetologii a nefrologii. Ústav t lovýchovného léka ství Ústav provádí komplexní preventivní pé i pro sportovce. M ené ukazatele: antropometrie, procento podkožního tuku, speciální testy funk ní zdatnosti (peak VO 2 max/kg/min, anaerobní práh, laktát po zát ži na bicyklovém ergometru nebo na b hátku, doporu ení optimální intenzity tréninku). Dále provádí komplexní primární prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocn ní. M ené ukazatele: EKG a TK p i zát ži, biochemie lipidového metabolizmu, stanovení rizikového skóre ICHS, rozbor jídelní ku a pohybového režimu s následným doporu ením zdravého životního stylu. Kardiochirurgická klinika Kardiochirurgická klinika pat í ke kardiochirurgiím s nejdelší tradicí innosti. Má odd lení kardiochirurgické, hrudní a 2 jednotky intenzivní pé e. Zabývá se diagnostikou, chirurgickou lé bou a poopera ní pé í u srde ních onemocn ní (vrozené srde ní vady v dosp losti,

6 60 chlopenní srde ní vady, ischemická choroba srde ní, chirurgie hrudní aorty). V posledních letech je provád no kolem 800 srde ních operací za rok s výsledky, které odpovídají evropskému standardu. Na hrudním odd lení Kardiochirurgické kliniky je provád no opera ních výkon pro onemocn ní plic a mediastina. Chirurgická klinika Chirurgická klinika poskytuje komplexní chirurgickou pé i a je len na do t í primariát. Primariát úrazové chirurgie spojený s meziklinickým traumatologickým centrem, zajiš uje primárn koordinovanou multidisciplinární pé i o závažn zran né pacienty z Královéhradeckého kraje v etn konzervativní a opera ní lé by akutních zran ní kon etin a pánve. Dále se v nuje rekonstruk ní operativ poúrazových poškození kon etin a pánve. Primariát cévní chirurgie zajiš uje chirurgickou lé bu periferních cév a juxtarenální aorty. Primariát všeobecné chirurgie tvo í ada specializovaných pracoviš, která provád jí výkony plastické, popáleninové, rekonstruk ní a estetická chirurgie. Pracovišt má 2 jednotky intenzivní pé e a 5 odd lení standardních l žek (traumatologické, plastické, cévní, b išní a septické). Odd lení d tské chirurgie a traumatologie Sou ástí odd lení je d tské traumatologické centrum s nadregionální p sobností. V k pacient se pohybuje od novorozeneckého v ku do stá í 15, ve vybraných p ípadech do 18 rok. Náplní práce je zejména b išní chirurgie a traumatologie v etn popálenin, novorozenecká chirurgie, chirurgie jícnu, hrudní st ny, m kkých tkání a onkochirurgie. Provozována je endoskopická chirurgie. Neurochirurgická klinika Neurochirurgická klinika je nejstarším a v sou asné dob nejv tším neurochirurgickým klinickým pracovišt m v R. Klinika je schopna ošet it a operovat kompletní spektrum neurochirurgických nemocných tj. i ty nejsložit jší mozkové nádory, cévní postižení mozku v etn endovaskulární lé by, chirurgicky lé itelná onemocn ní periferních nerv a dále úrazy centrální nervové soustavy, postižení páte e (spondylochirurgie) a periferních nerv. V n kterých oborech pé e má nadregionální p sobnost (d tská neurochirurgie, cévní onemocn ní mozku, tumory baze lební). Pro tuto pé i je vybavena moderními prost edky pro diagnostiku, opera ní lé bu i poopera ní pé i (opera ní mikroskopy, neuronavigace, vybavení pro endoskopii, kompletní monitorovací systém). Ortopedická klinika Ortopedická klinika pat í mezi vrcholná ortopedická pracovišt ve stát, zajiš uje komplexní lé bu ortopedické problematiky v etn traumatologie pohybového ústrojí, mimo spondylochirurgii. Zajiš uje celistvou moderní endoprotetiku ky elního, kolenního, ramenního, loketního a hlezenného kloubu, zabývá se náhradami drobných kloub ruky. Klinika nabízí kompletní artroskopické ošet ení kolenního, hlezenného, ramenního a loketního kloubu, celistvou revmatochirurgickou a onkochirurgickou pé i v ortopedii. Ve spolupráci s místní tká ovou úst ednou provádí transplantace chrupavek do kloubních defekt, jsou k dispozici biomateriály, nahrazující kostní tká. V d tské ortopedii lé í konservativn i chirurgicky veškeré spektrum onemocn ní a úraz daného v kového období. Septické odd lení zajištuje pé i o osteomyelitidu, septické poopera ní komplikace a o diabetickou nohu.

7 61 Urologická klinika Urologická klinika se adí mezi p ední pracovišt oboru v R. Na urologické klinice se provádí opera ní lé ba urologických malignit i ostatních onemocn ní uropoetického ústrojí v celém rozsahu v etn transplantací ledvin. Mimo ádná pozornost je v nována pokro ilým nádor m ledviny s nádorovým trombem dolní duté žíly, nádor m mo ového m chý e s ortotopními nebo heterotopními náhradami, transplantacím ledvin a komplexní lé b urolitiázy v etn extrakorporální lithotripse. Provád ny jsou endoskopické operace na horních a dolních mo ových cestách a operace laparoskopické. Sou ástí kliniky je odd lení d tské urologie, které provádí operace d tských pacient v celém rozsahu oboru a má integrovanou l žkovou bázi s odd lením d tské chirurgie a traumatologie. Klinika ušní, nosní a kr ní Klinika ušní, nosní a kr ní provádí diagnostiku, lé bu a rehabilitaci poruch spadajících do oboru ORL a chirurgie hlavy a krku. Provádí celou paletu opera ních výkon ušní a laryngeální mikrochirurgie a operace štítné žlázy. Vyniká v endoskopické chirurgii nosu, vedlejších nosních dutin, nosohltanu a spodiny lební, na tyto operace p icházejí nejen pacienti z celé R, ale i ze zahrani í. Superspecializované pé i slouží poradny pro poruchy sluchu, p id lování sluchadel, pro poruchy hlasu a e i (logopedie), pro poruchy nosní pr chodnosti, alergická onemocn ní v ORL oboru, pro poruchy dýchání ve spánku. O ní klinika O ní klinika FN v Hradci Králové je integrovaným zdravotnickým za ízením, školským a výzkumným centrem ve východo eském regionu. Klinika provádí rozsáhlou škálu diagnostických a lé ebných úkon operace šedého a zeleného zákalu, transplantace rohovky, šilhání, skleroplastiky p i vysoké krátkozrakosti, plastické operace ví ek. Je zde centrum pro vitreoretinální chirurgii a refrak ní operace (excimerový laser). Specializované poradny pokrývají problematiku d tí, o ních komplikací cukrovky, neurooftalmologie, elektrofysiologie, t žkého poškození zraku. Stomatologická klinika Tato klinika poskytuje komplexní diagnostiku i ošet ení onemocn ní všech tkání dutiny ústní a p ilehlých struktur. Disponuje i speciálními poradnami pro onemocn ní elistního kloubu, pro nádorová postižení a pro všechny typy bolestí, které se v oblasti hlavy a krku vyskytují. Pro pacienty se závažnými úrazy, s t žkými zán ty a s nádory jsou k disposici l žka. Pracovišt je velmi vytíženo výukou, vyu uje v p ti ro nících magisterského studijního programu Zubní léka ství v eském i v anglickém jazyce. Výzkumná innost pracovník kliniky se zam uje na procesy regenerace tkání v implantologii a parodontologii a na prevenci zubního kazu. Porodnická a gynekologická klinika Klinika provádí diagnostiku a lé bu v celém rozsahu oboru porodnictví a gynekologie. Má 2 specializovaná centra: Onkocentrum, které je zam eno na radikální operace gynekologických nádor a následnou chemoterapii. Perinatologické centrum, které je zam eno na diagnostiku vrozených vývojových vad plodu, pé i o riziková t hotenství, lé bu TTS syndromu u dvoj at. Krom všeobecné ambulance má klinika specializované poradny pro klimakterické obtíže, d tskou gynekologii, urogynekologii a bolesti v malé pánvi nejasného p vodu.

8 62 Radiologická klinika Odborní pracovníci jsou zodpov dní za náležité provedení zobrazovacích vyšet ení a správnou interpretaci získaných nález. Ro n provedou desítky tisíc výkon pomocí rentgenových p ístroj (snímkování, prosv cování), ultrazvuk, p ístroj po íta ové tomografie (CT), magnetické rezonance (MR) a angiografických komplet v širokém spektru indikací. Mamografické odd lení kliniky je zapojeno do celostátního programu vyhledávání asných stádií rakoviny prsu. Interven n -radiologické pracovišt se zam uje na miniinvazívní vyšet ovací a lé ebné výkony. P i nich se speciální nástroje a materiály (jehly, katétry, výztuhy, spirály, tká ová lepidla, léky) zavád jí kožním vpichem do cílových orgán pod p ímou vizuální kontrolou zobrazovacími metodami. Krom rutinních zákrok (nap. odb ry tkání, drenáže hnisavých ložisek a žlu ových cest, zpr chod ování tepen a žil) sem pat í vysoce specializovaná lé ba krvácejících výdutí na mozkových tepnách, p etlaku ve vrátnicovém e išti, poran ní hrudní srde nice, zlomenin obratlových t l p i osteoporóze atp. Pracovišt vede výuku v bakalá ských i magisterských programech LF UK a plní výzkumné úkoly. Transfuzní odd lení Transfúzní odd lení odebírá krev a krevní složky dárc m, zpracovává odebranou krev, vyšet uje a dodává transfuzní p ípravky pacient m FN, zásobuje transfuzními p ípravky krevní banky nemocnic v regionu, skladuje a dodává pacient m FN krevní deriváty vyrobené z dárcovské plazmy, odebírá a zpracovává krev pro ú ely autotransfuze pacient m p ed plánovanou operací, provádí laboratorní vyšet ení a provádí lé ebné výkony (lé ebné erytrocytaferézy, lé ebné venepunkce). Podílí se na pregraduální výuce student (Léka ská fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, St ední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola Hradec Králové) a na postgraduální výuce léka, VŠ neléka a neléka ských zdravotnických povolání. Transfuzní odd lení FN je nositelem certifikátu kvality ISO Rehabilita ní klinika Rehabilita ní klinika je pracovišt m, které uplat uje akutní rehabilita ní programy pro pacienty, p ednostn slouží pacient m doporu eným z FN. Na l žkovém rehabilita ním odd lení jsou ošet ováni nemocní s poruchou funkce, která vznikla v souvislosti s onemocn ním, úrazem i operací nebo jde o primární bolestivé stavy hybné soustavy. Krom ošet ovatelské pé e a fyzioterapie v plném rozsahu je provád na i ergoterapie, spo ívající v nácviku sob sta nosti a denních inností, v etn použití technických pom cek. V týmu pracuje i psycholog, sociální pracovnice a logoped. Ambulance zajiš ují v asnou fyzioterapii, pohybovou lé bu a fyzikální terapii, vodolé bu, v etn hodnocení funk ního pracovního potenciálu s cílem zapojení do pracovního procesu. Specializovaná pé e je v oblasti asné rehabilitace ruky v etn dynamického dlahování, komplexní lymfoterapie a ošet ování pacient s bolestivými stavy hybné soustavy. Je poskytována ambulantní rehabilitace d tí. Klinika provozuje Kineziologickou laborato k diagnostice i k tréninku stability a ch ze na stabilografické plošin. Protetické l žkové odd lení zajiš uje komplexní pé i o pacienty s postižením hybné soustavy, zejména po amputacích kon etin, zajiš uje nácvik používání protetických pom cek a správného stereotypu ch ze v protéze. Dále zajiš uje pé i o defekty kožního krytu v souvislosti s amputací. Protetická ambulance poskytuje komplexní pé i pacient m s postižením hybného systému aplikací protetických pom cek. Odd lení nukleární medicíny Odd lení nukleární medicíny je nejv tší pracovišt v regionu, které provádí kompletní spektrum metod nukleární mediciny. K dispozici má dv dvouhlavé rota ní SPECT gamakamery a jednu planární gamakameru. Radiofarmaka jsou p ipravována v dob e vybavené radiofarmaceutické laborato i. Pracovišt má jako jediné v regionu l žkovou ást pro lé bu radionuklidy

9 63 u thyreoxikózy, karcinomu štítné žlázy, bolestivých kostních metastáz apod. Sou ástí odd lení je i imunoanalytická laborato zam ená hlavn na hormonální diagnostiku a diagnostiku nádorových marker. Fingerland v ústav patologie Ústav zajiš uje v celém rozsahu služby nekroptické, bioptické a cytologické. Speciální zam ení: kardiovaskulární patologie, hemato-lymfopatologie, stomatopatologie, gynekopatologie, nemoci štítné žlázy, ledvin, prsu. Ústav je výukovým pracovišt m Léka ské fakulty UK v Hradci Králové vede bakalá ské i magisterské programy a postgraduální školení. Ústav soudního léka ství Ústav provádí zdravotní pitvy pro Královéhradecký kraj, provádí sérologická a histologická vyšet ování tkání, vyšet ování krve a jiných biologických materiál na p ítomnost alkoholu u osob zem elých i u živých osob. Provádí vyšet ování biologických stop, posuzuje mechanismy vzniku poran ní, spolupracuje s orgány innými v trestním ízení. Tká ová úst edna Tká ová úst edna je nejstarší tká ovou bankou na sv t, je oprávn na provád t odb ry bun k a tkání od žijících i zem elých dárc, provád t jejich další zpracování, vyšet ovat a skladovat za p esn definovaných podmínek a provád t distribuci zdravotnickým za ízením, která provád jí bun né a tká ové transplantace. Pracovišt se orientuje zejména na p ípravu solidních tká ových št p pro rekonstruk ní výkony v neurochirurgii, ortopedii a traumatologii a dalších operativních oborech. Dále na p ípravu biologických kožních kryt pro použití v plastické chirurgii, v popáleninové medicín a v dermatologii a na p ípravu kultivovaných tká ových náhrad pro rekonstrukci kloubní chrupavky v ortopedii a traumatologii. Banka kostní d en provádí kryokonzervaci krvetvorných bun k pro transplanta ní centrum odd lení klinické hematologie II. interní kliniky a kryokonservaci pupe níkové krve pro Zpracovatelské centrum Banky pupe níkové krve R. Orgánová banka provádí konzervaci ledvin pro Regionální transplanta ní centrum p i Urologické klinice. Mlé ná banka provádí konzervaci mate ského mléka pro pot eby neonatologického centra d tské kliniky i pot eby externích pracoviš. Pracovišt po ádá doškolovací akce pro st edoškoláky i vysokoškoláky, podílí se na výuce Léka ské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze. Ústav klinické imunologie a alergologie Tento ústav zajiš uje specializovanou ambulantní pé i v oblasti klinické imunologie a alergologie, zabezpe uje imunologickou a alergologickou laboratorní diagnostiku, pregraduální a postgraduální výuku a podílí se na pln ní v deckovýzkumných úkol fakulty a nemocnice. V rámci ústavu pracuje Národní referen ní laborato pro imunologii. Ústav klinické mikrobiologie Ústav klinické mikrobiologie je roz len n na úseky bakteriologie a mykologie, virologie, parazitologie, mikrobiologických kontrol a úsek technických provoz. innost ústavu je rozd lena do t í sm r - mikrobiologické diagnostiky, výuky a výkumné innosti. Pracovníci ústavu se podílejí na teoretické i praktické výuce student bakalá ských a magisterských program Léka ské fakulty, magisterských program Farmaceutické fakulty a na výuce student St ední a Vyšší zdravotnické školy v Hradci Králové.

10 V roce 2004 byl ústav klinické mikrobiologie certifikován dle ISO 9001: Odd lení centrálních sál a centrální sterilizace Toto odd lení zajiš uje opera ní provoz Kardiochirurgické, Chirurgické a Urologické kliniky FN. Pracovišt je vybaveno moderní technologií a ro n je provedeno pr m rn st edních a velkých operací. Odd lení centrální sterilizace poskytuje služby celé fakultní nemocnici i extramurálním klient m. Pracovišt bylo rekonstruováno a je vybaveno novou technologií pro parní, chemickou a plasmovou sterilizaci. Za rok se zde ošet uje a sterilizuje pr m rn ks nástroj a pom cek. Na obou pracovištích se pr b žn monitoruje kvalita prost edí, dodržování legislativních norem a pracovní výsledky. Ústav klinické biochemie a diagnostiky Ústav klinické biochemie a diagnostiky je jedním z nejv tších laboratorních komplex v R, zam eným p edevším na klinickou biochemii a molekulární biologii. Provádí ro n cca 2,5 milionu laboratorních vyšet ení a to v mimo ádn širokém spektru, v etn vysoce specialisovaných a v republice ojedin lých výkon. Je výukovou bází Léka ské i Farmaceutické fakulty UK a IPVZ v Praze. Mimo laboratorní složku má významnou klinickou ambulantní ást metabolické ambulance (poruchy metabolismu lipid, metafylaxe urolithiasy) a jeho sou ástí je i Osteocentrum FN, které je jediným za ízením tohoto typu ve východo eském regionu. Kardiocentrum Kardiocentrum zajiš uje mezioborovou integraci, koordinaci a spolupráci všech pracoviš FN, která se ú astní na diagnostice i lé b kardiovaskulárních chorob. Kardiologická ást kardiocentra provádí úplné spektrum vyšet ení i výkon sou asné kardiologie. Kardiochirurgická ást kardiocentra uskute uje veškeré srde ní operace u dosp lých (mimo transplantace srdce), tj. operace pro ischemickou chorobu srde ní, chlopenní srde ní vady, vrozené srde ní vady, arytmie, nádory a úrazy srdce a operace hrudní aorty. Radiologická klinika zajiš uje diagnostiku kardiovaskulárních chorob pomocí CT, magnetické rezonance a také moderní lé bu onemocn ní a úraz hrudní aorty implantacemi stentgraft. Regionální transplanta ní centrum p i urologické klinice Centrum organizuje mezioborovou spolupráci p i transplantacích ledvin pro spádovou oblast obyvatel, který pokrývá Královéhradecký a Pardubický kraj a bývalý okres eská Lípa. Do konce roku 2005 provedlo celkem 834 transplantací. Centrum je konzulta ním pracovišt m pro všechna Transplanta ní centra v R u p íjemc s poruchami dolních mo ových cest. U pacient, kde jsou nezbytné významné úpravy mo ových cest, provádí transplantace pro celou R. P i získávání orgán pro transplantaci je centrum p ipraveno provád t odb ry u dárc žijících i dárc s prokázanou smrtí mozku a u dárc s nebijícím srdcem (NHBD). Centrum pro poruchy spánku a biorytm Centrum pro poruchy spánku a biorytm zajiš uje meziklinickou koordinaci specializované pé e o pacienty s poruchami spánku, poruchami dýchání ve spánku a poruchami biologických rytm. Struktura centra, specializace a technické vybavení: Neurologická klinika polysomnografická laborato a poradna pro poruchy spánku Plicní klinika laborato pro poruchy dýchání a poradna pro poruchy dýchání ve spánku

11 65 Psychiatrická klinika poradna pro poruchy spánku a biorytm Klinika ušní, nosní, kr ní poradna pro poruchy spánku Využívá se specializovaná diagnostická technika (spánková polysomnografie, spánková polygrafie, nástroje pro neuropsychiatrickou a biorytmickou diagnostiku), terapeutická technika (farmakologická lé ba, kognitivn -behaviorální terapie, psychoterapie, p ístroje pro lé bu syndromu spánkové apnoe, operativa horních cest dýchacích). Všechna specializovaná pracovišt centra disponují metodami a technikou, které odpovídají akredita ním podmínkám Evropské spole nosti pro výzkum spánku. Specialisté pracoviš centra jsou leny eské spole nosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Diabetologické centrum Diabetologické centrum organizuje mezioborovou komplexní pé e o diabetiky, zahrnující diagnostiku, klasifikaci, lé bu diabetu a jeho komplikací. Speciální diabetologická pé e je provád na na diabetologických l žkách KGM a ambulantn. Ambulantní složka zahrnuje poradnu pro lé bu inzulínovou pumpou, pro t hotné diabeti ky, pro pacienty se syndromem diabetické nohy (podiatrie) a pro pacienty s metabolickým syndromem. Je poskytována komplexní individuální diabetologická a dietologická edukace. Úkolem pracovišt je i pregraduální a postgraduální výchova léka a SZP v oboru diabetologie. Centrum klinické farmakologie Toto centrum je mezioborové pracovišt zabývající se problematikou farmakoterapie. Klinická ást formou poradenské innosti eší praktické problémy lé by u konkrétních pacient, zejména pacient s rizikovými civiliza ními faktory. Laboratorní ást provádí analýzy hladin lék podle požadavk lé ebné praxe a poskytuje interpretaci získaných údaj. Ve spolupráci s pracovišt m FaF UK v Hradci Králové je centrum schopno poskytovat lékové informace v širším slova smyslu pro pot eby léka ské ve ejnosti. Centrum pro výzkum a vývoj Centrum pro výzkum a vývoj je spole né pracovišt Fakultní nemocnice a Léka ské fakulty v Hradci Králové UK Praha. Pracovišt poskytuje metodickou pomoc p i p íprav výzkumných projekt (grant ), výb ru nám t a výb ru metod. Hledá cesty hodnotné výzkumné spolupráce s pr myslem (granty MPO, zahrani ní a domácí pr myslové organizace). Pomáhá p i výb ru a pln ní témat doktorandského studia, p i výb ru zam ení klinických témat na experimentální oblast a propojení výzkumných projekt (grant ) a doktorandských prací. Organizuje zahrani ní návšt vy a zahrani ní spolupráce ve fakultní nemocnici. Podporuje publika ní innosti ve Fakultní nemocnici a na Léka ské fakult v Hradci Králové s cílem publikovat v eských a p edevším zahrani ních asopisech. Organizuje innost len redak ních rad z ad pracovník FN a LF s cílem zvýšit publika ní úsp šnost obou institucí. Vytvá í zkušené p ekladatelské zázemí pro autory publikující v asopisech v anglickém jazyce, organizuje skupiny p ekladatel a konsultant pro zpracování statistických dat. Vede a organizuje výzkumné zám ry FN HK.

12 66 Grantové projekty ešené na jednotlivých klinikách v roce 2007 Po et grant ešených na jednotlivých pracovištích Fakultní nemocnice v Hradci Králové Pracovišt Po et grant 2. interní klinika - odd lení klinické hematologie 2 Kardiochirurgická klinika 3 Klinika gerontologická a metabolická 2 O ní klinika 1 Ústav klinické biochemie a diagnostiky 1 Ústav klinické imunologie a alergologie 1 Celkem 10 Rheologické, funk ní a strukturální aspekty aterogeneze: ovlivn ní mikrocirkulace metodou extrakorporální hemorheoterapie Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc. Prof. MUDr. Zden k Zadák, CSc., Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc., Prof. MUdr. Jan Krejsek, CSc., MUDr. Melanie Cermanová, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., MUDr. Martin Blažek P edm tem výzkumu je lé ebné ovlivn ní rheologických pom r v mikrocirkulaci metodou extrakorporální hemorheoterapie u cévních komplikací akcelerované atherosklerosy p i hyperlipoproteinémiích. K tomu byla zavedena lé ba kaskádovou filtrací. Komparativní studie ú innosti, bezpe nosti a ekonomi nosti LDL-aferézy a rheoferézy p i lé b závažných forem familiární hyperlipoproteinémie Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc. MUDr. Martin Blažek, MUDr. Radovan Malý, Ph.D., MUDr. Melanie Cermanová Cílem výzkumu je prov it, zda po výkonech nastává pokles a rozkolísání nastavených maximáln tolerovaných dávek statin a jak je významný. Podle získaných výsledk navrhnout úpravy lé ebného protokolu a tím zlepšit individuální p ístup k lé b. Sledování výskytu heparinové rezistence u populace nemocných p ed operací srdce v mimot lním ob hu MUDr. Vladimír Brzek Doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., MUDr. Satnislav Jiška, Martin Volt, Jaroslav Kubí ek Cílem práce je zjistit skute nou frekvenci heparinové rezistence ve vztahu s p edopera ní hladinou antitrombinu III a p edopera ním podáváním heparinu. Záv ry studie budou mít ve svém d sledku dopad na poopera ní morbiditu, mortalitu a dobu hospitalizace. Monitorování biochemických zm n v kosterním svalu b hem kardiochirurgické operace a v asném poopera ním období pomocí intersticiální mikrodialýzy MUDr. Ji í Man ák, Ph.D. Doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., Doc. MUDr.Pavel Živný, CSc., Prof. MUDr. Vladimír Pali ka, CSc., MUDr. Marek Pojar, Jaroslav Kubí ek, Dana Kabrdová

13 67 Metodou mikrodialýzy sledovat metabolismus a pr tok krve v kosterním svalu b hem operace srdce a v asném poopera ním období. asnou detekcí jejich zm n následn optimalizovat vedení srde ní operace a mimot lního ob hu i lé bu v poopera ním období. Použití miniinvazivního mimot lního ob hu (mini-cpb) p i operacích srdce Doc. MUDr.Vladimír Lonský, Ph.D. MUDr. Ji í Man ák, Ph.D., Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc., MUDr. Michael Bartoš, MUDr. Pavel Kuneš, Jaroslav Kubí ek, Martin Volt, Pavla Valentová V prospektivní randomizované studii porovnat, sledováním ur itých laboratorních ukazatel, které monitorují zán tlivou reakci organismu, vliv standardního MO s vlivem mini-cpb na organismus nemocného, operovaného pro ICHS. Aterogenní potenciál endoteliální dysfunkce a poruch metabolismu cholesterolu v procesu koronární aterogeneze u diabetu mellitu II. typu Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. MUDr. Dušan ernohorský, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D., RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D., Prof. MUDr. Zden k Zadák, CSc. Prospektivní klinická studie vzájemné vazby a úlohy endoteliální dysfunkce a poruch metabolismu cholesterolu v procesu aterogeneze u pacient s diabetem mellitem II. typu a ischemickou chorobou srde ní. Poruchy syntézy cholesterolu a jeho deplece - klinické d sledky a možnosti jeho lé ebného ovlivn ní v intenzivní pé i MUDr. Pavel Vyroubal MUDr. Eduard Havel, Ph.D., MUDr. Jind ich Samek Cílem studie bude sledovat frekvenci závažných hypocholesterolemií v závislosti na charakteru metabolismu cholesterolu pacienta, jejich vliv na funkci nadledvin a nastínit možnosti v asné diagnostiky a p ípadné suplementace Rheoferéza jako metoda systémové lé by v kem podmín né makulární degenerace MUDr. Eva Rencová Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc., MUDr. Jan Studni ka, MUDr. Martin Blažek, RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D., Prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. V kem podmín ná makulární degenerace je hlavní p í inou slepoty obyvatel rozvinutých zemí starších 50 let. Rozvoj její vlhké formy v disciformní jizvu nastává v 80 % a podmi uje praktickou slepotu. Navrhovaná rheoferéza m že stav zvrátit. Vliv steatózy jater na jejich regenera ní schopnost po provedení áste né hepatektomie. Experimentální studie Mgr. Petra Hrubá Doc. MUDr. Pavel Živný, CSc., Doc. MUDr. Helena Živná, CSc., MUDr. Daniel Fe tek, Prof. MUDr. Vladimír Pali ka, CSc. Cílem práce je zjistit vliv r zných diet na regenera ní schopnosti jater po opera ním odstran ní 2/3 jaterní tkán. Potkan m dvou kmen bude po dobu 4 týdn podávána standardní dieta nebo modifikované diety a následn provedena áste ná hepatektomie.

14 Sledování marker angiogeneze u nemocných s renálním karcinomem a jejich klinické využití 68 MUDr. Otakar Kopecký, CSc. MUDr. Šárka Lukešová, PharmDr. Doris Vokurková, RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D., Doc. MUDr. Petr Morávek, CSc., MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D., MUDr. Hynek Šafránek Stanovit solubilní a na bu ky vázané angiogenní faktory odrážející r stovou aktivitu karcinomu ledviny a stanovit prognostický význam. Pomocí vybraných parametr (VEGF, bfgf, TGF a CD105) stanovit riziko progrese karcinomu ledviny v ase stanovení diagnózy.

Dokument v elektronické verzi je zpřístupněn na webových stránkách města Hradce Králové (www.hradeckralove.org).

Dokument v elektronické verzi je zpřístupněn na webových stránkách města Hradce Králové (www.hradeckralove.org). Cílem dokumentu Vědeckovýzkumná a rozvojová základna v Hradci Králové 2010 je představení nejvýznamnějších vědeckých a výzkumných ústavů, akademických pracovišť, organizací a firem, které svou činností,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Diagnostika a léčba onemocnění respiračního traktu a poruch imunity.

Diagnostika a léčba onemocnění respiračního traktu a poruch imunity. Ambulantní část Všeobecná pediatrie Konziliární pediatrické vyšetření dětského pacienta a navržení léčebného postupu ambulantně nebo během hospitalizace. Dispenzarizace- sledování formou kontrol pacienta

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu

Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě jako metoda prevence poškození zdraví pacienta a personálu Celostátní soutěž Bezpečná nemocnice zastřešující téma soutěže Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči Zásady správné manipulace s pacientem po cévní mozkové příhodě

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2006 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE

1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE 1. blok Přednášky lékařské sekce I. Sál I. 9:00 10:15 Zeman K., Matušek Z. KARDIOLOGIE + ANGIOLOGIE 1. Rehabilitace klaudikantů Kološová R., interní oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku 2. Má použití potažených

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ 74 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové Telefon: +420 495 058 111 Fax: +420 495 522 842 Internet: http://www.zuhk.cz Zdravotní ústav se sídlem v Hradci

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Kandidáti do EK SPM (volby 2016)

Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Kandidáti do EK SPM (volby 2016) Během volby na valné hromadě 10. 6. můžete odevzdat svůj hlas vybraným 5 kandidátům. MUDr. Romana Hronová (Praha) MUDr. Ivana Jirmanová (Paha) MUDr. Martina Mothejlová

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

STATUT Endokrinologického ústavu

STATUT Endokrinologického ústavu STATUT Endokrinologického ústavu Článek I. Úvodní ustanovení 1. Endokrinologický ústav (dále jen EÚ ) je součástí zdravotnické soustavy podle 2 odst. 1 a 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů Co nás čeká po promoci aneb osudy mladých lékařů v Čechách a na Moravě Diskuse ML o.s. se studenty 2. LF UK Motol Občanské sdružení Mladí lékaři nevyhovující systém atestačního vzdělávaní z hlediska náplně

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Co je to FYZIOTERAPIE

Co je to FYZIOTERAPIE Co je to FYZIOTERAPIE 1 Tato brožura vznikla jako součást bakalářské práce na téma Fyzioterapie očima laické veřejnosti. Je určena pro širokou veřejnost, která se chce dozvědět bližší informace o odbornících,

Více

Základy chirurgie ruky

Základy chirurgie ruky Pořadatel: Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Oddělení plastické chirurgie Základy chirurgie ruky 8.-9. 11. 2014 Děkujeme za podporu a vstřícnost Univerzitě

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

I. AMBULANCE. Společná ustanovení

I. AMBULANCE. Společná ustanovení Příloha č. 2 k vyhlášce č. / Sb. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantních zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení ambulantních zdravotních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

Vzdělávací program oboru ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE

Vzdělávací program oboru ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE Vzdělávací program oboru ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15.

Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. Aktuální otázky ve specializačním vzdělávání v lékařské mikrobiologii PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. 1. LF UK v Praze 15. února 2013 Specializační vzdělávání nově na LF od r. 2011 27.9.2011 podpis veřejnoprávní

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

ZÁPIS. z 8. pracovního jednání Rady pro rozvoj ošetřovatelské péče při FN Plzeň dne 4.9.2002

ZÁPIS. z 8. pracovního jednání Rady pro rozvoj ošetřovatelské péče při FN Plzeň dne 4.9.2002 ZÁPIS z 8. pracovního jednání Rady pro rozvoj ošetřovatelské péče při FN Plzeň dne 4.9.2002 Přítomny: Omluveny: Bc. N. Müllerová, J. Šneberková, Bc. S. Tomšovicová, J. Kubínová, Bc. I. Mádlová, Bc. M.

Více

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Autor: Jakub Vaněk, Školitel: MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Výskyt Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) neboli syndrom zástavy dechu ve spánku je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc

Postup při úmrtí. Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc Postup při úmrtí Ústav soudního lékařství a toxikologie 1.LF UK a VFN v Praze doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc 1 Postup při úmrtí Úmrtí osoby nebo nález těla mimo zdravotnické zařízení poskytovatele se

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Na základě ustanovení 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci 1. Kardiopulmonální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru pracovní lékařství, tzn. příprava absolventa schopného

Více

Juvenilní dermatomyozitida

Juvenilní dermatomyozitida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní dermatomyozitida Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Liší se nemoc u dětí od dermatomyozitidy u dospělých? U dospělých může dermatomyozitidu provázet

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

S T I P E N D I U M K L I N I K A D r. P Í R K A

S T I P E N D I U M K L I N I K A D r. P Í R K A S T I P E N D I U M K L I N I K A D r. P Í R K A Klinika Dr. Pírka je zdravotnické zařízení, které bylo založeno v r. 1934. Klinika Dr. Pírka je v rámci českého zdravotnictví ojedinělým a mimořádným projektem.

Více

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí.

Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. TISKOVÁ ZPRÁVA 23. 7. 2014 Češi žijí déle, trápí je ale civilizační nemoci. Změnit to může Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Úroveň zdravotní péče prodloužila délku života lidí

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 12.9.2003 Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2002 K 31.12.2002 bylo v Moravskoslezském

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy

PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy PROGRAM 7.konference České společnosti pro mimotělní oběh a podpůrné systémy 15. - 17. května 2008 Equitana Hotel Resort Martinice PÁTEK 16.KVĚTNA 2008 08:00 Zahájení konference, úvodní slovo Ing. J. Mašín,

Více

Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu (Plánované výkony)

Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu (Plánované výkony) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO PRACOVIŠTĚ MEDICÍNY DOSPĚLÉHO VĚKU Jihlavská 20, 625 00 Brno tel.: 532 231 111 Interní kardiologická klinika Přednosta : Prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc. tel.: 532232601, fax: 532232611

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více