XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Program sjezdu

2 Váš úspěch uvidíte v očích vašich pacientů LUCENTIS : 50% snížení výskytu slepoty v důsledku VPMD za 6 let ,4 % pacientů s VPMD dosáhlo stabilizace či zlepšení zrakové ostrosti s průměrně 4 injekcemi v 1. roce léčby 5 Individualizované dávkování zajišťuje stabilitu sítnice 6 11 Ověřený bezpečnostní profil podložený klinickými studiemi a praktickými zkušenostmi v oblasti vlhké formy VPMD, RVO, DME a myopické CNV Speciálně navržený pro oční použití, minimalizace systémové expozice 12,16 1. Bloch SB et al. Am J Ophthalmol 2012; 153: Skaat A et al. Am J Ophthalmol. 2012; 153: Bressler NM et al. Arch Ophthalmol 2011; 129: Campbell JP et al. Arch Ophthalmol. 2012; vol. 130 (no. 6.) 5. AMADEuS: O projektu AMADEuS. INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ. AMADEuS: Analytická zpráva duben 2014 [online] [cit ]. Dostupné z: 6. Fung AE et al. Am J Ophthalmol 2007; 143: Martin DM et al. NEJM 2011; 364: Martin DF et al. Ophthalmology 2012; 119: Holz FG et al. Ophthalmology 2011; 118: Busbee bg et al. 2012_harbor. 11. Larsen M et al. Ophthalmology 2012; 119: LUCENTIS souhrn údajů o přípravku. 13. Data on le. Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 14. Rosenfeld PJ et al. N Engl J Med. 2006; 355: [and supplemental appendix] 15. Avery RL et al. arvo, May Steinbrook R. N Engl J Med. 2006; 355: CZ /05/2014

3 Zkrácená informace LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Složení: Ranibizumabum 10 mg v 1 ml. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: jedna injekční lahvička obsahuje 2,3 mg ranibizumabu v 0,23 ml roztoku. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,65 mg ranibizumabu v 0,165 ml roztoku. Indikace: Lucentis je indikován u dospělých k léčbě neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), k léčbě poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem (DME), k léčbě poškození zraku způsobeného makulárním edémem v důsledku okluze retinální vény [uzávěr větve centrální retinální vény (BRVO) a uzávěr centrální retinální vény (CRVO)] *a k léčbě poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) sekundární k patologické myopii (PM)*. Dávkování: Lucentis musí být aplikován kvali kovaným oftalmologem zkušeným v podání do sklivce. Doporučená dávka u vlhké formy AMD je 0,5 mg podávaných jednou měsíčně jako jednorázová injekce o objemu 0,05 ml do sklivce. Léčba je podávána jednou měsíčně a pokračuje do dosažení maximální zrakové ostrosti (tj. do doby, kdy pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí měsíční vyhodnocení). Zraková ostrost by měla být následně sledována jednou měsíčně. Léčba je znovu zahájena, když sledování pacienta ukáže ztrátu zrakové ostrosti způsobenou vlhkou formou AMD. Dojde-li u pacienta ke zhoršení ostrosti zraku o více než 5 písmen, je nutno podat Lucentis. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než jeden měsíc. Doporučená dávka u poškození zraku způsobeného DME nebo makulárním edémem v důsledku RVO je 0,5 mg podávaných jako jednorázová injekce o objemu 0,05 ml do sklivce. Léčba je podávána jednou měsíčně a pokračuje do dosažení maximální zrakové ostrosti, tj. do doby, kdy pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí měsíční vyhodnocení provedené během léčby ranibizumabem. Proto pokud následně nenastane zlepšení zrakové ostrosti po podání prvních tří injekcí, nedoporučuje se v léčbě pokračovat. *Doporučená dávka u léčby poškození zraku způsobeného CNV sekundární k PM. Léčba se zahajuje jednou injekcí, pokud kontrola ukáže příznaky aktivity onemocnění, doporučuje se v léčbě pokračovat. Interval mezi dvěma dávkami nemá být kratší než jeden měsíc.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Pacienti s aktivní nebo suspektní oční nebo periokulární infekcí. Pacienti s těžkým nitroočním zánětem. Zvláštní upozornění/opatření: Lucentis je určen pouze pro podání do sklivce. Při aplikaci Lucentisu musí být vždy dodržena přísná pravidla asepse. *Před aplikací injekce musí být podána adekvátní anestezie a použit širokospektrý lokální antimikrobiální přípravek k dezinfekci pokožky kolem očí, očního víčka a povrchu oka, v souladu s lokální praxí. * V následujícím týdnu po aplikaci injekce musejí být pacienti sledováni z hlediska případného výskytu infekce. Během 60 minut po injekci Lucentisu bylo pozorováno přechodné zvýšení nitroočního tlaku (IOP). Trvalá zvýšení IOP byla také zjištěna. Podobně jako u všech léků bílkovinné povahy existuje i u Lucentisu možnost imunogenicity. Lucentis se nesmí podávat zároveň s jinými anti-vegf látkami. Dávku Lucentisu je nutno vynechat a léčbu je nutno dočasně přerušit v případě snížení nejlépe upravené ostrosti zraku o 30 písmen; nitroočního tlaku 30 mmhg; poškození sítnice; subretinálního krvácení zahrnujícího střed fovey; chirurgického očního zákroku během uplynulých nebo následujících 28 dnů. Léčbu je nutno přerušit u subjektů s rhegmatogenním odchlípením sítnice nebo u makulárních otvorů stupně 3 nebo 4. Existují pouze omezené zkušenosti s léčbou u pacientů s DME způsobeným diabetem I. typu. Léčba Lucentisem může vyvolat dočasné zhoršení zraku, což může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. U pacientů s rizikovými faktory pro vznik trhlin pigmentového epitelu sítnice zahrnujícími rozsáhlé a/nebo značné odchlípení pigmentového epitelu sítnice je třeba dbát opatrnosti při zahajování léčby Lucentisem. Existuje omezená zkušenost s léčbou pacientů s předešlými epizodami RVO a pacientů s ischemickým uzávěrem větve centrální retinální vény (BRVO) a ischemickým uzávěrem centrální retinální vény (CRVO). U pacientů s RVO projevujícím se klinickými příznaky ireverzibilní ztráty zraku v důsledku ischemie se léčba nedoporučuje. Interakce: Formální studie interakcí nebyly provedeny. Současné použití Lucentisu s fotodynamickou léčbou (PDT) vertepor nem u vlhké formy AMD a PM. Současné použití Lucentisu s laserovou fotokoagulací u DME a BRVO. Odkaz na speciální skupiny pacientů: Podávání Lucentisu dětem a dospívajícím se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. U pacientů s DME starších 75 let jsou omezené zkušenosti. Viz úplná informace o přípravku. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během léčby používat účinnou antikoncepci. Ranibizumab nesmí být užíván během těhotenství, aniž by očekávaný přínos převážil možné riziko pro plod. Ženám, které chtějí otěhotnět, a které byly léčeny ranibizumabem, je doporučeno vyčkat nejméně 3 měsíce po poslední dávce ranibizumabu před početím dítěte. Během léčby přípravkem Lucentis se kojení nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: nazofaryngitida, bolest hlavy, vitritida, odloučení sklivce, hemoragie sítnice, poruchy zraku, bolest oka, sklivcové vločky, hemoragie spojivky, podráždění oka, pocit cizího tělesa, zvýšené slzení, zánět očního víčka, suchost oka, oční hyperemie, svědění oka, artralgie, zvýšení nitroočního tlaku. Časté: infekce močových cest, anemie, hypersenzitivita, úzkost, degenerace sítnice, poškození sítnice, odloučení sítnice, trhlina sítnice, odloučení pigmentového epitelu sítnice, trhlina v pigmentovém epitelu sítnice, snížení ostrosti zraku, hemoragie sklivce, poškození sklivce, uveitida, zánět duhovky, iridocyklitida, katarakta, subkapsulární katarakta, opaci kace zadního pouzdra, keratitis punctata, abraze rohovky, zarudnutí v přední části komory, rozmazané vidění, hemoragie v místě injekce, oční hemoragie, zánět spojivky, alergický zánět spojivky, výtok z oka, fotopsie, fotofobie, oční dyskomfort, otok víčka, bolestivost víčka, překrvení spojivek, kašel, nevolnost, alergické reakce (vyrážka, kopřivka, pruritus, erytém). Další nežádoucí účinky -viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 C 8 C). Chraňte před mrazem. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v jejím zataveném obalu v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Před použitím může být neotevřený obal ponechán při pokojové teplotě (25 C) po dobu 24 hodin. Dostupné lékové formy/velikost balení: LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: 1 lahvička s 0,23 ml injekčního roztoku. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: 1 předplněná injekční stříkačka s 0,165 ml injekčního roztoku Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. číslo: LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: EU/1/06/374/001. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: EU/1/06/374/003. Datum registrace/prodloužení registrace: / Datum poslední revize textu SPC: Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham RH125AB, Velká Británie. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: přípravek je pouze na lékařský předpis, úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebyla dosud stanovena. *Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku. CZ /05/2014 Další informace Vám poskytneme na adrese: Novartis s. r. o., Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, Praha 4, tel.: , fax:

4 OBSAH Pořadatel, výbor, kontakt, sekretariát sjezdu 1 Partneři sjezdu 2 Hlavní informace místo konání, registrace, výstava, přípravna, parkování, kredity 3 Doprava dopravní spojení, doprava na společenský večer 4 Program harmonogram 6 7 Odborný program (čtvrtek) Sjezd lékařů 8 10 Kurzy 11 Odborný program (pátek) Sjezd lékařů Kurzy 17 Sympozium sester Odborný program (sobota) Sjezd lékařů Informace pro přednášející E-Postery Vystavovatelé, plánek výstavní plochy 38 Informace poplatky, stravování, společenský a doprovodný program, ubytování Platby poplatků 41

5 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, pojatý inovativním způsobem (kulaté stoly, duely, e-posterové prezentace apod.), který se koná ve dnech června 2014 v Praze. Sjezd se uskuteční v kongresovém centru Clarion Congress Hotelu Prague, vše se tedy odehraje pod jednou střechou. Věříme, že pro Vás bude sjezd kvalitní odbornou událostí a budete zde mít i dostatečný prostor k neformálním osobním setkáním, odborným diskuzím a výměně zkušeností i k příjemným společenským setkáním. POŘADATEL SJEZDU Česká oftalmologická společnost ČLS JEP SPOLUPOŘADATEL SJEZDU Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Vojenská fakultní nemocnice, Praha SJEZD JE POŘÁDÁN POD ZÁŠTITOU Prezidenta České republiky Miloše Zemana PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO MUDr. Pavel Sušický MUDr. Leoš Rejmont MUDr. Kristína Sičová doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha MUDr. Jaroslav Madunický MUDr. Jan Ernest, Ph.D. MUDr. Pavel Němec Mgr. Žofie Schneiderwindová Mgr. Žofie Schneiderwindová Bc. Denisa Ondovčíková Ing. Světla Langová SEKRETARIÁT SJEZDU, INFORMACE A KORESPONDENCE BOS. org s. r. o. Tel.: , Kekulova 38 Fax: Ústí nad Labem Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách 1

6 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ PARTNERŮM SJEZDU DIAMANTOVÝ PARTNER PLATINOVÝ PARTNER ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI PARTNER TISKOVÉ INFORMACE PARTNER KAPESNÍHO PRŮVODCE PARTNER SBORNÍKU PARTNER JMENOVEK PARTNER PŘESTÁVKY A SJEZDOVÝCH COFFEE BREAKŮ MEDIÁLNÍ PARTNER 2

7 MÍSTO KONÁNÍ Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9 GPS N, E Přímý přístup ze stanice metra B Vysočanská. Všechny pokoje a konferenční patro Clarion Congress Hotel Prague jsou nekuřácké. REGISTRACE A INFORMAČNÍ CENTRUM středa hod. čtvrtek hod. pátek hod. sobota hod. DOPROVODNÁ VÝSTAVA HLAVNÍ INFORMACE PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ čtvrtek hod. středa hod. pátek hod. čtvrtek hod. sobota hod. pátek hod. sobota hod. POJIŠTĚNÍ A UKLÁDÁNÍ VĚCÍ Registrační poplatky nezahrnují pojištění. Veškeré cennosti, za něž se považují zejména klenoty, peníze, cenné papíry, hodinky, smartphony, mobilní telefony a jiná komunikační zařízení, počítačová, audio-vizuální a jiná technika, uložte v hotelovém sejfu, anebo je mějte u sebe a pečlivě si je hlídejte. Pro případ vzniku škody na cennosti (zejména její ztrátě) neuložené v hotelovém sejfu anebo při neopatrném zacházení (tj. neuloženo na vyhrazeném místě anebo ponechané bez dohledu) neodpovídáme. Dále neodpovídáme za oděvy, které nebyly uloženy v šatně či jiném prostoru výslovně určeném pro ukládání věcí. JMENOVKY Jmenovky Vám budou vydány při registraci. Jmenovky musí být nošeny po celou dobu sjezdu. PARKOVÁNÍ Parkování je možné přímo pod hotelem v krytých garážích Galerie Fénix s kapacitou 600 parkovacích míst. Parkovné není zahrnuto v ceně registračního poplatku. Cena parkovného v nákupní Galerii Fénix: první tři hodiny zdarma, čtvrtá a každá další započatá hodina 50 Kč, celodenní parkovné 400 Kč ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY Prosím, informujte nás předem o Vašich speciálních požadavcích, například dietních nebo mobility. Sjezdové prostory mají bezbariérový přístup. KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. 3

8 SESTRY dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Certifikáty si vyzvedněte před odjezdem. Daňové doklady (potvrzení o úhradě poplatků) si vyzvedněte u registrace v průběhu sjezdu. DOPRAVNÍ SPOJENÍ DO CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE GPS N, E Příjezd autem z Brna a Vídně dálnicí D1 Jeďte po dálnici D1 směr Centrum, odbočte vpravo směr Karlín a Vysočany, pokračujte asi 5 km. Odbočte vpravo do Českomoravské ulice směrem k O2 Aréně. Jeďte asi 1 km a odbočte doleva do ulice Freyova. Po cca 600 metrech uvidíte po levé straně Clarion Congress hotel Prague. Příjezd autem ze severu (E55) Jeďte po E 55 a při příjezdu do Prahy zahněte vpravo na křižovatce s Kolbenovou ulicí a pokračujte směrem na centrum. Po cca 1 kilometru uvidíte před sebou Clarion Congress Hotel Prague. Mapa cesty z Clarion Congress Hotelu Prague Hotel Pivovar Freyova 1/12, Praha 9 Vzdálenost. 250 m, 3 min. chůze od Clarion Congress Hotelu Prague Hotel Arlington Kurta Konráda 22, Praha 9 Vzdálenost. 1,3 km,17 min. chůze od Clarion Congress Hotelu Prague MHD 400 m (5 min. chůze) od stanice metra B Českomoravská 1 stanice výstup Vysočanská (směr Černý most) DOPRAVA SJEZDOVÝMI AUTOBUSY NA SPOLEČENSKÝ VEČER Od hotelů a penzionů bude zajištěna bezplatná doprava sjezdovými autobusy do sjezdového centra, na společenský večer a zpět. DOPRAVA SJEZDOVÝMI AUTOBUSY čtvrtek ODJEZD ODKUD KAM Clarion Congress Hotel Prague ÚVN ÚVN Clarion Congress Hotel Prague pátek ODJEZD ODKUD KAM Hotel Pivovar Hotel Ambassador Zlatá Husa Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague 4 XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

9 HYLO -PROTECT Hyaluronát sodný 0,5 mg/ml a ectoin 20 mg/ml Zvlhčující oční kapky + přirozená ochrana buněk Zvlhčuje povrch oka Stabilizuje slzný film Redukuje zánětlivé a alergické projevy Snášenlivost s kontaktními čočkami Vysoká přesnost dávkování, zaručené množství 300 kapek díky COMOD -systému Bez konzervačních látek a fosfátů HYLO EYE CARE Individuální péče o vaše oči URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, Říčany, Česká republika, Tel.: , Fax: , 5

10 HARMONOGRAM PROGRAMU STŘEDA ČTVRTEK Meridian Zenit, Nadir Aquarius Taurus ÚVN Praha Katarakta KURZ č Slavnostní zahájení OBĚD SYMPOZIUM NOVARTIS OBĚD BUS-UVN OBĚD Nesprávné diagnostické KURZ KURZ č postupy MEDICAL VISION Schůze SOR pro oftalmologii KURZ č BUS-CCH Schůze Uveitidy Projekt redakční rady Amadeus Schůze Zdravotnické SYMPOZIUM výboru KURZ CMI právo MEDICONTUR ČOS Divadelní představení Divadlo Na Vinohradech

11 HARMONOGRAM PROGRAMU PÁTEK SOBOTA Meridian Zenit, Nadir Tycho, Kepler Aquarius Taurus Meridian, Zenit, Nadir Tycho, Kepler Live surgery Glaukom Zahraniční Diabetes Posterová oftalmologové melitus, oční sekce komplikace Co vy na to, kolegové? KURZ č (18. ročník) Vitreoretinální blok SYMPOZIUM BAYER obědové sympozium OBĚD OBĚD OBĚD OBĚD Kazuistiky Sympozium KURZ č Refrakce Pedooftal- sester Zakončení sjezdu mologie KURZ č. 6 OBĚD Nitrooční nádory Sympozium KURZ č sester REGISTRACE Pedooftal SYMPOZIUM Středa , mologie MEDICAL KURZ VISION Čtvrtek , VIDERIS SYMPOZIUM Pátek , EWOPHARMA Sobota , VÝSTAVA Čtvrtek , Pátek , Středa , Společenský večer od hodin Čtvrtek , Sobota , PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Pátek , Sobota ,

12 ODBORNÝ PROGRAM ČTVRTEK hodin Katarakta MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO Oční klinika, Fakultní nemocnice Ostrava Historie operace katarakty Mašek P. (Ostrava) Vývoj fakoemulsifikace Pašta J. (Praha) Jaká technika pro fakoemulsifikaci? Pitrová Š. (Praha) Vývoj IOL Křížová D. (Praha) Prémiové IOL Cendelín J. (Praha) Předoperační a pooperační péče, prevence endoftalmitídy Cholevík D., Němčanský J. (Ostrava) Kroky nezbytné k úspěšnému provedení operace katarakty Novák P. (Praha) hodin Přestávka občerstvení SJEZD LÉKAŘŮ hodin Slavnostní zahájení MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha hodin Sympozium Novartis MERIDIAN, ZENIT, NADIR Názorové DUELY v oftalmologii 2014 Předsedající: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha Existuje optimální terapeutický přístup u pacientů s DME? Moderátor: MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (Praha) Diskutující: MUDr. Pavel Němec (Praha) /Farmakoterapie/ MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. (Hradec Králové) /Operace/ Jsou čeští pacienti léčení anti-vegf pro VPMD podléčeni? Moderátor: doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. (Hradec Králové) Diskutující: MUDr. Leoš Rejmont (Praha) /Ano/ MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (Olomouc) /Ne/ 8

13 Pacienti s vitreomakulární trakcí Moderátor: doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Brno) Diskutující: MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D. (Hradec Králové) /Observace a následná PPV/ MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (Olomouc) /Ocriplasmin/ Symposium společnosti Novartis je určeno výhradně pro odborníky ve smyslu 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, tedy pro osoby oprávněné léčivé přípravky vydávat či předepisovat (lékař, lékárník) hodin Oběd hodin Nesprávné diagnostické postupy aneb MERIDIAN, ZENIT, Lze se poučit z vlastních chyb? II. část NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha Účastníci: Pitrová Š., Karhanová M., Pašta J., Diblík P. Pokračování diskuze u kulatého stolu, která se poprvé konala v rámci XXI. výročního sjezdu ČOS v roce 2013 v Brně, nad konkrétními kazuistikami klinických případů, které zkušení oftalmologové řešili. I přesto, že byly z jejich pohledu použity vhodné diagnostické a terapeutické postupy, konečný výsledek tomu neodpovídal hodin Přestávka občerstvení hodin Uveitidy MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Eva Říhová, CSc. Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha Novinky v diagnostice a léčbě uveitid Blok přednášek se bude věnovat dvěma tématům. Nejprve se zaměříme na diagnostiku a léčbu infekčních uveitid u imunodeficientních pacientů. Druhou část věnujeme závažné komplikaci nitroočních zánětů cystoidnímu makulárnímu edému. Budou shrnuty terapeutické možnosti včetně současných trendů. Blok bude zakončen kazuistikami zaměřenými na obtížnost diagnostiky nitroočního zánětu. Diskuse k připraveným tématům: Úvod do problematiky uveitid Říhová E. (Praha) Infekční uveitidy u imunodeficientních pacientů Svozílková P. (Praha) Cytomegalovirová retinitida u pacienta se syndromem získané imunodeficience Stepanov A. (Hradec Králové) Aspergilová infekce u imunosuprimovaného pacienta po transplantaci ledviny Bábková B. (Olomouc) Neobvyklé oční nálezy u HIV pozitivních pacientů Landová A. (Praha) CMV retinitida versus immune recovery uveitis u imunodeficientních HIV negativních pacientů Brichová M. (Praha) Cystoidní makulární edém u nitroočních zánětů Heissigerová J. (Praha) 9

14 CME u vaskulitidy Löfflerová V. (Liberec) Využití intravitreálního implantátu Dexamethasonu 0,7 mg při léčbě neinfekční intermediální uveitidy s CME Pochop P. (Praha) Kazuistiky Mazná M. (Praha) hodin Křest knihy: Diagnostika a léčba očních zánětů P. Svozílková a kol. nakladatelství Maxdorf Jessenius hodin Zdravotnické právo MERIDIAN Právní aktuality pro lékaře JUDr. Jan Mach Ředitel právní kanceláře České lékařské komory, právník Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, České ortodontické společnosti, člen právního kolegia ministra zdravotnictví, člen komise České advokátní komory pro civilní právo, lektor Justiční akademie, odborný asistent oboru medicínské právo 1. lékařské fakulty UK a IPVZ hodin Symposium Medicontur ZENIT, NADIR Medicontur inovativní řešení pro kvalitní vidění Lászlo Kontur, MD (Budapest): Verified Inovations at Medicontur Alexandra Kontur, MD, PhD.: Bi-Flex platforma optimální design pro optimální funkci. Technologie, design, optika, PCO prevence Chromatická aberace oka korigovat nebo nekorigovat? 1. Zoltán Sohajda MD, PhD. (Department of Ophthalmology, Medical and Health Science Centre, University of Debrecen: Monofocal IOL Bi-Flex contrast sensitivity. Impact of IOL chromatic aberration on patient contrast sensitivity after IOL implantation. Přístup Medicontur k multifokalitě progresivní vízus 2. MUDr. Iveta Němcová, PhD. (ÚVN Praha): Multifokální Bi-Flex M - pseudofakické řešení pro vidění do blízka, na střední vzdálenost a do dálky. 3. Alois Dexl, MD, MSc (Department of Ophthalmology, Paracelsus Medical University Salzburg): Toric Bi-Flex T - stable, precise, all in long term. Rotational stability, refractive outcomes and vector analysis after 1 year follow up. Symposium společnosti Medicontur je určeno pouze pro odborníky (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 10

15 ČTVRTEK KURZY hodin Kurz č. 1 AQUARIUS Trombolýza při arteriální okluzi na sítnici koho vybrat, jak léčit a co od toho očekávat Mach R. (Most) hodin MEDICAL VISION Ústřední vojenská nemocnice Implantace Keraringů s asistencí femtosekundového laseru a možnost wetlabu manuální technikou Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Program: 1) přednáška 2) wetlab s asistencí femtosekundového laseru a/nebo implantace Keraringů manuální technikou Madunický J. Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Doprava účastníkům kurzu bude zajištěna (tam i zpět). Odjezd od sjezdového centra v hodin, návrat v cca hodin hodin KURZ č. 2 AQUARIUS Ambulantní okuloplastické výkony: základní přehled vybraných případů Krátký V. (Queens University, Kingston, Kanada) hodin KURZ č. 3 TAURUS Současný pohled na screening, léčbu a dlouhodobé sledování ROP Zobanová A. 1, Šenková K. 2 (Praha 1, Brno 2 ) hodin Setkání v rámci projektu AMADEUS TAURUS Vstup pouze s osobní pozvánkou hodin Kurz CMI Česká republika AQUARIUS Přednáška FAF (Fundus Autofluorescence) Vyšetření autofluorescence fundu Molitorová M. (Žilina) Workshop praktická možnost vyzkoušení fundus kamery Canon s funkcí FAF 11

16 PÁTEK hodin Live surgery MERIDIAN Koordinátor: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Alcon operační přístroje: fakoemulzifikační přístroj Centurion Vision System, kombinovaný přístroj Constellation Vision System (pro vitrektomii), systém Verion pro plánování a Alcon čočky: AcrySof Restor, AcrySof Toric, 2 AcrySof IQ, AcrySof SA Operatéři na Live Surgery: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (CAT) doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO (CAT) MUDr. Pavel Němec (CAT) MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (PPV) MUDr. Leoš Rejmont (anti VEGF) Videozáznamy: 2 femtokataraktová procedura (záznam z FN HK Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO) + komentář Přenos z CAT sálu + PPV sálu. Komentátoři v sále: MUDr. Iveta Němcová, Ph.D., MUDr. Martin Kacerovský / MUDr. Leoš Továrek, MUDr. Andrej Farkaš Scénář pro CAT sál + PPV sál (program může být modifikován podle aktuálních neočekávaných podmínek): Aplikace Lucentisu Rejmont L. (CAT sál) Centurion operace + Acrysof Restor Pašta J. (CAT sál) videozáznam LenSx (FNHK) s komentářem Kacerovský M. / Továrek L. (režie) Centurion operace + Acrysof Toric Pitrová Š. (CAT sál) PPV sál Constellation vitrektomie 25 Ga/27 Ga Ernest J. (PPV sál) Centurion operace + IQ Pitrová Š. (CAT sál) Videozáznam LenSx (FNHK) s komentářem Kacerovský M. / Továrek L. (režie) Centurion operace + IQ Pašta J. (CAT sál) Constellation vitrektomie 25 Ga / 27 Ga Ernest J. (PPV sál) Centurion operace + SA Němec P. (CAT sál) Diskuse s operatéry hodin Glaukom ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Souhrn odborného programu: Formou prezentace PRO a PROTI, nebo souborným sdělením a diskusí budou prezentována aktuální témata, související s diagnostikou a léčbou glaukomu: měření nitroočního tlaku a centrální tloušťka rohovky, zobrazovací techniky, speciální funkční vyšetření, chirurgická nebo konzervativní léčba, genetika, iatrogenní zhoršení léčbou glaukomu, a rozdíly v péči o pacienta s glaukomem v České republice a v zahraničí (Německo, Slovensko). Prezentující lékaři: Hornová J. (Praha) Molitorová M. (Žilina) Kuběna T. (Zlín) Praženicová M. (Banská Bystrica) Lešták J. (Praha) Veselá Flórová Z. (Frankfurt) Zugar R. (Praha) 12

17 hodin Zahraniční oftalmologové TYCHO, KEPLER Koordinátor: MUDr. Jan Janula Mater Dei Hospital, Malta Dispenzarizace a léčba glaukomu na Maltském souostroví Janula J. (Malta) Péče o oftalmologické pacienty v Kábulu Poláčková V. (Afghánistán) Koncepce oftalmologické onkologické péče v SRN Rehák M. (SRN) Okuloplastická péče v Kanadě Krátký V. (Kanada) hodin Přestávka občerstvení hodin Co vy na to, kolegové? MERIDIAN, ZENIT, NADIR (XVIII. pokračování) Koordinátor: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha V interaktivním edukativním meetingu s hlasovacím zařízením budou prezentována vybraná témata a trendy soudobé oftalmologie: léky s 24hodinovým uvolňováním a jejich možné výhody v klinické praxi, nežádoucí účinky anti-vegf léčby, kazuistika ERG/VEP, robotické operace a oko, fmri a dominance oka, terapie amblyopie v dospělosti, možná indikace SLT jako prevence před elevací NT po intravitreálních aplikacích. Ke každé uvedené tématice budou připraveny otázky, ke kterým se posluchači budou moci vyjádřit hlasováním, následovat bude zhodnocení výsledku hlasování přednášejícím. Pro osvěžení znalostí, ale i alespoň částečnou relaxaci bude zařazen vědomostní kvíz. Prezentující autoři: Dohnalová P. (Praha) Lešták J. (Praha) Eliášová M. (Litomyšl) Sičová K. (Praha) Folleco F. (Praha) Sičáková S. (Praha) Karhanová M. (Olomouc) Výborný P. (Praha) hodin Sympozium BAYER MERIDIAN, ZENIT, NADIR Pro všechny účastníky symposia je zajištěn obědový balíček. EYLEA & VPMD & CRVO Chairman: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., MUDr. Pavel Němec EYLEA: co ukazují studie a co klinická praxe Oční klinika Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno Oční klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN, Praha Priv. Doz. MUDr. habil. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO EYLEA: dávkování ve druhém roce klinická praxe Universitäts-Augenklinik, Charité Campus Benjamin Franklin, Berlin doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. EYLEA: Nová léčba CRVO Oční klinika FN a Lékařské Fakulty UK, Hradec Králové 13

18 MUDr. Jan Ernest, Ph.D. REAL aplikace EYLEA představení přípravy a vlastní aplikace Oční klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN, Praha Symposium společnosti Bayer je určeno pouze pro odborníky (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy hodin Oběd hodin Dětská oftalmologie MERIDIAN Koordinátor: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha Kulatý stůl: Trendy v plastické chirurgii víčka v dětském věku Moderátor: MUDr. Milan Odehnal, MBA Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha Účastníci: doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc. (Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Květoslava Ferrová (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Lukáš Frajer (Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Jiří Malec (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) Kulatý stůl: Glaukom u dětí Moderátor: doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Beáta Bušanyová (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D. (Dětská oční klinika FN Brno) hodin Přestávka občerstvení Kulatý stůl: Léčba dětské katarakty komplikace a jejich řešení Moderátor: doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. FEBO (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Filip Beránek (Centrum zrakových vad FN Motol, Praha) MUDr. Martin Hložánek, FEBO (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Jiří Cendelín, CSc. (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Anna Zobanová (Soukromá oční ordinace, Praha 5 - Stodůlky) Kulatý stůl: Nádorová onemocnění oka a očnice dětského věku Moderátor: MUDr. Pavel Pochop, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Pavel Diblík (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha) MUDr. Tomáš Kepák (Klinika dětské onkologie FN Brno) MUDr. Josef Mališ (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha) 14

19 hodin Refrakce ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Jaroslav Madunický Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Blok bude veden formou diskuse, kulatého stolu k pěti příspěvkům, zabývajícími se problematikou laserové a nitrooční korekce refrakčních očních vad. Účastníci kulatého stolu: Filipec M. (Praha) Smečková Buusová K. (Zlín) Kuchynka P. (Praha) Stodůlka P. (Zlín) Mikšovská J. (Praha) Veliká V. (Hradec Králové) Němcová I. (Praha) Vlková E. (Brno) Přednášky: Korekce presbyopie Filipec M. (Praha) Možnosti současné nitrooční refrakční chirurgie Stodůlka P. (Zlín) Laserkorekce od A do Z Mikšovská J. (Praha) Bioptika naruby Buusová Smečková K. (Zlín) Femto perličky Madunický J. (Praha) Dalším programem bude duel k refrakční problematice Stodůlka P. vers. Buusová Smečková K. Němcová I. vers. Veliká V hodin Nitrooční nádory ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Johana Glezgová Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha Klasické a nové možnosti konzervativní terapie nitroočních nádorů Aktivní účastníci: MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. (Klinika onkologická FN Ostrava) MUDr. Zora Dubská, CSc. (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha) doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH. (Očná klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov) MUDr Johana Glezgová (Oční klinika1. LF UK a VFN Praha) MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO (Oční klinika FN Ostrava) MUDr. Ladislav Nováček (Oční oddělení ÚLZ Praha) 15

20 hodin Sympozium Medical Vision ZENIT, NADIR 2. Keraring users meeting v ČR Téma symposia: možnosti léčby keratokonu a dalších nepravidelností rohohovky, novinky v léčbě keratokonu Zahraničí host: Op. Dr. Efekan Coşkunseven, MD (Turecko) Předpokládaná účast: J. Pašta, M. Filipec, J. Madunický, A. Smorádková, zástupce z ČOS a další. V rámci symposia proběhne cca 6 přednášek a diskuse. Symposium je určeno také pro ambulantní lékaře, sestry a optometristy hodin Sympozium Ewopharma ZENIT, NADIR Strategie a léčba RVO Předsedající: MUDr. Jan Ernest, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO Strategie a léčba RVO + Kazuistika MUDr. Pavel Němec Ozurdex v léčbě RVO-komentář k národnímu registru 16

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK ÚSTÍ NAD LABEM KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. OČNÍ ODDĚLENÍ za organizační spolupráce BOS. ORG s. r. o., ÚSTÍ NAD LABEM pořádá XIX. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

Více

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY

XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY Česká neonatologická společnost ČLS JEP pod záštitou Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati pořádá XXXI. NEONATOLOGICKÉ DNY foto archiv města Zlína 7. 9. října 2015 Hotel Moskva, Zlín FINÁLNÍ

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE ODBORNÝ PROGRAM Označení: modrá - sál Conferenza oranžová - sál Bellevue Čtvrtek 21. 5. 2015 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE MUDr. Kateřina Liehneová, FEBO; MUDr. Ludmila

Více

X. Oční listy. Oční kliniky Horní Počernice. Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice

X. Oční listy. Oční kliniky Horní Počernice. Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice 2 0 1 4 2 0 1 4 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice (Sborník přednášek) X. Oční listy Oční kliniky Horní

Více

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec 3. 6. 10. 2012 Finální informace www.bos-congress.cz/cpk2012 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 1. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Brněnské výstaviště, Hala E 5. 8. 6. 2014 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK Brněnské výstaviště, Hala E 7. 6. 2014 GENERÁLNÍ PARTNER

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI

KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI Neurologie PRO PRAXI A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-091-9 ROČNÍK 16. Abstrakta II. KONFERENCE NEUROLOGIE PRO PRAXI V PLZNI 28. 29. 1. 2015, Parkhotel Plzeň Neurol. praxi 2015; 16(Suppl. A) VYVÁŽENOU

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2013 www.solen.cz ISSN 1803-5906 ISBN 978-80-7471-038-4 ROČNÍK 10. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Praha Klinika kardiologie

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky

Očima. ntikorekce. ublinové výprávění. elostátní konference. ětská oftalmologie. rasmus. ree-form. laukom. Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky Studentský časopis Optometrie a Ortoptiky ntikorekce ublinové výprávění elostátní konference ětská oftalmologie rasmus ree-form laukom P o delší odmlce je před Vámi 5. číslo časopisu, ve kterém na Vás

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost.

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín ISBN 978-80-905454-6-5. www.revmatologicka-spolecnost. PROGRAMOVÝ SBORNÍK 4. 6. června 2015 Konferenční centrum Vojenská zotavovna Měřín Pořádají Česká revmatologická společnost ČLS JEP a Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou Organizace Congress Prague

Více

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE Neurologie PRO PRAXI B 2012 www.solen.cz ISSN 1803 5884 ROČNÍK 13. Abstrakta IX. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 31. 5. 1. 6. 2012, Hotel International Brno COPAXONE Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Brno 15. 17. 5. 2009 Odborný program Sborník abstrakt G-AGENCY

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 16. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN 28. března 2015 v Olomouci PROGRAM Jupiterova

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití

Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití OBSAH ZPRÁVA Optická koherentní tomografie: současné a budoucí možnosti využití 41 EDWARD DOYLE a TOM WILLIAMSON St Thomas' Hospital, London, UK Nemocnice sv. Tomáše, Londýn, Spojené království RECENZE

Více

XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den. pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den. pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady 50. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR a Sekce ambulantních

Více

Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé.

Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé. ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ÚNOR 2007 Pracoviště intervenční bronchoskopie slavnostně otevřeno Za přítomnosti vedení Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, ředitele fakultní nemocnice a jeho náměstků, tiskového

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více