XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Program sjezdu

2 Váš úspěch uvidíte v očích vašich pacientů LUCENTIS : 50% snížení výskytu slepoty v důsledku VPMD za 6 let ,4 % pacientů s VPMD dosáhlo stabilizace či zlepšení zrakové ostrosti s průměrně 4 injekcemi v 1. roce léčby 5 Individualizované dávkování zajišťuje stabilitu sítnice 6 11 Ověřený bezpečnostní profil podložený klinickými studiemi a praktickými zkušenostmi v oblasti vlhké formy VPMD, RVO, DME a myopické CNV Speciálně navržený pro oční použití, minimalizace systémové expozice 12,16 1. Bloch SB et al. Am J Ophthalmol 2012; 153: Skaat A et al. Am J Ophthalmol. 2012; 153: Bressler NM et al. Arch Ophthalmol 2011; 129: Campbell JP et al. Arch Ophthalmol. 2012; vol. 130 (no. 6.) 5. AMADEuS: O projektu AMADEuS. INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ. AMADEuS: Analytická zpráva duben 2014 [online] [cit ]. Dostupné z: 6. Fung AE et al. Am J Ophthalmol 2007; 143: Martin DM et al. NEJM 2011; 364: Martin DF et al. Ophthalmology 2012; 119: Holz FG et al. Ophthalmology 2011; 118: Busbee bg et al. 2012_harbor. 11. Larsen M et al. Ophthalmology 2012; 119: LUCENTIS souhrn údajů o přípravku. 13. Data on le. Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland 14. Rosenfeld PJ et al. N Engl J Med. 2006; 355: [and supplemental appendix] 15. Avery RL et al. arvo, May Steinbrook R. N Engl J Med. 2006; 355: CZ /05/2014

3 Zkrácená informace LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Složení: Ranibizumabum 10 mg v 1 ml. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: jedna injekční lahvička obsahuje 2,3 mg ranibizumabu v 0,23 ml roztoku. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,65 mg ranibizumabu v 0,165 ml roztoku. Indikace: Lucentis je indikován u dospělých k léčbě neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), k léčbě poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem (DME), k léčbě poškození zraku způsobeného makulárním edémem v důsledku okluze retinální vény [uzávěr větve centrální retinální vény (BRVO) a uzávěr centrální retinální vény (CRVO)] *a k léčbě poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) sekundární k patologické myopii (PM)*. Dávkování: Lucentis musí být aplikován kvali kovaným oftalmologem zkušeným v podání do sklivce. Doporučená dávka u vlhké formy AMD je 0,5 mg podávaných jednou měsíčně jako jednorázová injekce o objemu 0,05 ml do sklivce. Léčba je podávána jednou měsíčně a pokračuje do dosažení maximální zrakové ostrosti (tj. do doby, kdy pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí měsíční vyhodnocení). Zraková ostrost by měla být následně sledována jednou měsíčně. Léčba je znovu zahájena, když sledování pacienta ukáže ztrátu zrakové ostrosti způsobenou vlhkou formou AMD. Dojde-li u pacienta ke zhoršení ostrosti zraku o více než 5 písmen, je nutno podat Lucentis. Interval mezi dvěma dávkami by neměl být kratší než jeden měsíc. Doporučená dávka u poškození zraku způsobeného DME nebo makulárním edémem v důsledku RVO je 0,5 mg podávaných jako jednorázová injekce o objemu 0,05 ml do sklivce. Léčba je podávána jednou měsíčně a pokračuje do dosažení maximální zrakové ostrosti, tj. do doby, kdy pacientova zraková ostrost je stabilní po tři po sobě jdoucí měsíční vyhodnocení provedené během léčby ranibizumabem. Proto pokud následně nenastane zlepšení zrakové ostrosti po podání prvních tří injekcí, nedoporučuje se v léčbě pokračovat. *Doporučená dávka u léčby poškození zraku způsobeného CNV sekundární k PM. Léčba se zahajuje jednou injekcí, pokud kontrola ukáže příznaky aktivity onemocnění, doporučuje se v léčbě pokračovat. Interval mezi dvěma dávkami nemá být kratší než jeden měsíc.* Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Pacienti s aktivní nebo suspektní oční nebo periokulární infekcí. Pacienti s těžkým nitroočním zánětem. Zvláštní upozornění/opatření: Lucentis je určen pouze pro podání do sklivce. Při aplikaci Lucentisu musí být vždy dodržena přísná pravidla asepse. *Před aplikací injekce musí být podána adekvátní anestezie a použit širokospektrý lokální antimikrobiální přípravek k dezinfekci pokožky kolem očí, očního víčka a povrchu oka, v souladu s lokální praxí. * V následujícím týdnu po aplikaci injekce musejí být pacienti sledováni z hlediska případného výskytu infekce. Během 60 minut po injekci Lucentisu bylo pozorováno přechodné zvýšení nitroočního tlaku (IOP). Trvalá zvýšení IOP byla také zjištěna. Podobně jako u všech léků bílkovinné povahy existuje i u Lucentisu možnost imunogenicity. Lucentis se nesmí podávat zároveň s jinými anti-vegf látkami. Dávku Lucentisu je nutno vynechat a léčbu je nutno dočasně přerušit v případě snížení nejlépe upravené ostrosti zraku o 30 písmen; nitroočního tlaku 30 mmhg; poškození sítnice; subretinálního krvácení zahrnujícího střed fovey; chirurgického očního zákroku během uplynulých nebo následujících 28 dnů. Léčbu je nutno přerušit u subjektů s rhegmatogenním odchlípením sítnice nebo u makulárních otvorů stupně 3 nebo 4. Existují pouze omezené zkušenosti s léčbou u pacientů s DME způsobeným diabetem I. typu. Léčba Lucentisem může vyvolat dočasné zhoršení zraku, což může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. U pacientů s rizikovými faktory pro vznik trhlin pigmentového epitelu sítnice zahrnujícími rozsáhlé a/nebo značné odchlípení pigmentového epitelu sítnice je třeba dbát opatrnosti při zahajování léčby Lucentisem. Existuje omezená zkušenost s léčbou pacientů s předešlými epizodami RVO a pacientů s ischemickým uzávěrem větve centrální retinální vény (BRVO) a ischemickým uzávěrem centrální retinální vény (CRVO). U pacientů s RVO projevujícím se klinickými příznaky ireverzibilní ztráty zraku v důsledku ischemie se léčba nedoporučuje. Interakce: Formální studie interakcí nebyly provedeny. Současné použití Lucentisu s fotodynamickou léčbou (PDT) vertepor nem u vlhké formy AMD a PM. Současné použití Lucentisu s laserovou fotokoagulací u DME a BRVO. Odkaz na speciální skupiny pacientů: Podávání Lucentisu dětem a dospívajícím se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. U pacientů s DME starších 75 let jsou omezené zkušenosti. Viz úplná informace o přípravku. Těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během léčby používat účinnou antikoncepci. Ranibizumab nesmí být užíván během těhotenství, aniž by očekávaný přínos převážil možné riziko pro plod. Ženám, které chtějí otěhotnět, a které byly léčeny ranibizumabem, je doporučeno vyčkat nejméně 3 měsíce po poslední dávce ranibizumabu před početím dítěte. Během léčby přípravkem Lucentis se kojení nedoporučuje. Nežádoucí účinky: Velmi časté: nazofaryngitida, bolest hlavy, vitritida, odloučení sklivce, hemoragie sítnice, poruchy zraku, bolest oka, sklivcové vločky, hemoragie spojivky, podráždění oka, pocit cizího tělesa, zvýšené slzení, zánět očního víčka, suchost oka, oční hyperemie, svědění oka, artralgie, zvýšení nitroočního tlaku. Časté: infekce močových cest, anemie, hypersenzitivita, úzkost, degenerace sítnice, poškození sítnice, odloučení sítnice, trhlina sítnice, odloučení pigmentového epitelu sítnice, trhlina v pigmentovém epitelu sítnice, snížení ostrosti zraku, hemoragie sklivce, poškození sklivce, uveitida, zánět duhovky, iridocyklitida, katarakta, subkapsulární katarakta, opaci kace zadního pouzdra, keratitis punctata, abraze rohovky, zarudnutí v přední části komory, rozmazané vidění, hemoragie v místě injekce, oční hemoragie, zánět spojivky, alergický zánět spojivky, výtok z oka, fotopsie, fotofobie, oční dyskomfort, otok víčka, bolestivost víčka, překrvení spojivek, kašel, nevolnost, alergické reakce (vyrážka, kopřivka, pruritus, erytém). Další nežádoucí účinky -viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 C 8 C). Chraňte před mrazem. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v jejím zataveném obalu v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Před použitím může být neotevřený obal ponechán při pokojové teplotě (25 C) po dobu 24 hodin. Dostupné lékové formy/velikost balení: LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: 1 lahvička s 0,23 ml injekčního roztoku. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: 1 předplněná injekční stříkačka s 0,165 ml injekčního roztoku Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. číslo: LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: EU/1/06/374/001. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: EU/1/06/374/003. Datum registrace/prodloužení registrace: / Datum poslední revize textu SPC: Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham RH125AB, Velká Británie. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok: přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. LUCENTIS 10 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce: přípravek je pouze na lékařský předpis, úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebyla dosud stanovena. *Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku. CZ /05/2014 Další informace Vám poskytneme na adrese: Novartis s. r. o., Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, Praha 4, tel.: , fax:

4 OBSAH Pořadatel, výbor, kontakt, sekretariát sjezdu 1 Partneři sjezdu 2 Hlavní informace místo konání, registrace, výstava, přípravna, parkování, kredity 3 Doprava dopravní spojení, doprava na společenský večer 4 Program harmonogram 6 7 Odborný program (čtvrtek) Sjezd lékařů 8 10 Kurzy 11 Odborný program (pátek) Sjezd lékařů Kurzy 17 Sympozium sester Odborný program (sobota) Sjezd lékařů Informace pro přednášející E-Postery Vystavovatelé, plánek výstavní plochy 38 Informace poplatky, stravování, společenský a doprovodný program, ubytování Platby poplatků 41

5 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na XXII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, pojatý inovativním způsobem (kulaté stoly, duely, e-posterové prezentace apod.), který se koná ve dnech června 2014 v Praze. Sjezd se uskuteční v kongresovém centru Clarion Congress Hotelu Prague, vše se tedy odehraje pod jednou střechou. Věříme, že pro Vás bude sjezd kvalitní odbornou událostí a budete zde mít i dostatečný prostor k neformálním osobním setkáním, odborným diskuzím a výměně zkušeností i k příjemným společenským setkáním. POŘADATEL SJEZDU Česká oftalmologická společnost ČLS JEP SPOLUPOŘADATEL SJEZDU Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Vojenská fakultní nemocnice, Praha SJEZD JE POŘÁDÁN POD ZÁŠTITOU Prezidenta České republiky Miloše Zemana PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO MUDr. Pavel Sušický MUDr. Leoš Rejmont MUDr. Kristína Sičová doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO přednosta Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha MUDr. Jaroslav Madunický MUDr. Jan Ernest, Ph.D. MUDr. Pavel Němec Mgr. Žofie Schneiderwindová Mgr. Žofie Schneiderwindová Bc. Denisa Ondovčíková Ing. Světla Langová SEKRETARIÁT SJEZDU, INFORMACE A KORESPONDENCE BOS. org s. r. o. Tel.: , Kekulova 38 Fax: Ústí nad Labem Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách 1

6 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ PARTNERŮM SJEZDU DIAMANTOVÝ PARTNER PLATINOVÝ PARTNER ZLATÝ PARTNER PARTNEŘI PARTNER TISKOVÉ INFORMACE PARTNER KAPESNÍHO PRŮVODCE PARTNER SBORNÍKU PARTNER JMENOVEK PARTNER PŘESTÁVKY A SJEZDOVÝCH COFFEE BREAKŮ MEDIÁLNÍ PARTNER 2

7 MÍSTO KONÁNÍ Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 945/33, Praha 9 GPS N, E Přímý přístup ze stanice metra B Vysočanská. Všechny pokoje a konferenční patro Clarion Congress Hotel Prague jsou nekuřácké. REGISTRACE A INFORMAČNÍ CENTRUM středa hod. čtvrtek hod. pátek hod. sobota hod. DOPROVODNÁ VÝSTAVA HLAVNÍ INFORMACE PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ čtvrtek hod. středa hod. pátek hod. čtvrtek hod. sobota hod. pátek hod. sobota hod. POJIŠTĚNÍ A UKLÁDÁNÍ VĚCÍ Registrační poplatky nezahrnují pojištění. Veškeré cennosti, za něž se považují zejména klenoty, peníze, cenné papíry, hodinky, smartphony, mobilní telefony a jiná komunikační zařízení, počítačová, audio-vizuální a jiná technika, uložte v hotelovém sejfu, anebo je mějte u sebe a pečlivě si je hlídejte. Pro případ vzniku škody na cennosti (zejména její ztrátě) neuložené v hotelovém sejfu anebo při neopatrném zacházení (tj. neuloženo na vyhrazeném místě anebo ponechané bez dohledu) neodpovídáme. Dále neodpovídáme za oděvy, které nebyly uloženy v šatně či jiném prostoru výslovně určeném pro ukládání věcí. JMENOVKY Jmenovky Vám budou vydány při registraci. Jmenovky musí být nošeny po celou dobu sjezdu. PARKOVÁNÍ Parkování je možné přímo pod hotelem v krytých garážích Galerie Fénix s kapacitou 600 parkovacích míst. Parkovné není zahrnuto v ceně registračního poplatku. Cena parkovného v nákupní Galerii Fénix: první tři hodiny zdarma, čtvrtá a každá další započatá hodina 50 Kč, celodenní parkovné 400 Kč ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY Prosím, informujte nás předem o Vašich speciálních požadavcích, například dietních nebo mobility. Sjezdové prostory mají bezbariérový přístup. KREDITNÍ HODNOCENÍ LÉKAŘI vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékařům bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. 3

8 SESTRY dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů. Certifikáty si vyzvedněte před odjezdem. Daňové doklady (potvrzení o úhradě poplatků) si vyzvedněte u registrace v průběhu sjezdu. DOPRAVNÍ SPOJENÍ DO CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE GPS N, E Příjezd autem z Brna a Vídně dálnicí D1 Jeďte po dálnici D1 směr Centrum, odbočte vpravo směr Karlín a Vysočany, pokračujte asi 5 km. Odbočte vpravo do Českomoravské ulice směrem k O2 Aréně. Jeďte asi 1 km a odbočte doleva do ulice Freyova. Po cca 600 metrech uvidíte po levé straně Clarion Congress hotel Prague. Příjezd autem ze severu (E55) Jeďte po E 55 a při příjezdu do Prahy zahněte vpravo na křižovatce s Kolbenovou ulicí a pokračujte směrem na centrum. Po cca 1 kilometru uvidíte před sebou Clarion Congress Hotel Prague. Mapa cesty z Clarion Congress Hotelu Prague Hotel Pivovar Freyova 1/12, Praha 9 Vzdálenost. 250 m, 3 min. chůze od Clarion Congress Hotelu Prague Hotel Arlington Kurta Konráda 22, Praha 9 Vzdálenost. 1,3 km,17 min. chůze od Clarion Congress Hotelu Prague MHD 400 m (5 min. chůze) od stanice metra B Českomoravská 1 stanice výstup Vysočanská (směr Černý most) DOPRAVA SJEZDOVÝMI AUTOBUSY NA SPOLEČENSKÝ VEČER Od hotelů a penzionů bude zajištěna bezplatná doprava sjezdovými autobusy do sjezdového centra, na společenský večer a zpět. DOPRAVA SJEZDOVÝMI AUTOBUSY čtvrtek ODJEZD ODKUD KAM Clarion Congress Hotel Prague ÚVN ÚVN Clarion Congress Hotel Prague pátek ODJEZD ODKUD KAM Hotel Pivovar Hotel Ambassador Zlatá Husa Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague Hotel Ambassador Zlatá Husa Hotel Arlington, Hotel Pivovar, Clarion Congress Hotel Prague 4 XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

9 HYLO -PROTECT Hyaluronát sodný 0,5 mg/ml a ectoin 20 mg/ml Zvlhčující oční kapky + přirozená ochrana buněk Zvlhčuje povrch oka Stabilizuje slzný film Redukuje zánětlivé a alergické projevy Snášenlivost s kontaktními čočkami Vysoká přesnost dávkování, zaručené množství 300 kapek díky COMOD -systému Bez konzervačních látek a fosfátů HYLO EYE CARE Individuální péče o vaše oči URSAPHARM spol. s r.o., Černokostelecká 1621, Říčany, Česká republika, Tel.: , Fax: , 5

10 HARMONOGRAM PROGRAMU STŘEDA ČTVRTEK Meridian Zenit, Nadir Aquarius Taurus ÚVN Praha Katarakta KURZ č Slavnostní zahájení OBĚD SYMPOZIUM NOVARTIS OBĚD BUS-UVN OBĚD Nesprávné diagnostické KURZ KURZ č postupy MEDICAL VISION Schůze SOR pro oftalmologii KURZ č BUS-CCH Schůze Uveitidy Projekt redakční rady Amadeus Schůze Zdravotnické SYMPOZIUM výboru KURZ CMI právo MEDICONTUR ČOS Divadelní představení Divadlo Na Vinohradech

11 HARMONOGRAM PROGRAMU PÁTEK SOBOTA Meridian Zenit, Nadir Tycho, Kepler Aquarius Taurus Meridian, Zenit, Nadir Tycho, Kepler Live surgery Glaukom Zahraniční Diabetes Posterová oftalmologové melitus, oční sekce komplikace Co vy na to, kolegové? KURZ č (18. ročník) Vitreoretinální blok SYMPOZIUM BAYER obědové sympozium OBĚD OBĚD OBĚD OBĚD Kazuistiky Sympozium KURZ č Refrakce Pedooftal- sester Zakončení sjezdu mologie KURZ č. 6 OBĚD Nitrooční nádory Sympozium KURZ č sester REGISTRACE Pedooftal SYMPOZIUM Středa , mologie MEDICAL KURZ VISION Čtvrtek , VIDERIS SYMPOZIUM Pátek , EWOPHARMA Sobota , VÝSTAVA Čtvrtek , Pátek , Středa , Společenský večer od hodin Čtvrtek , Sobota , PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ Pátek , Sobota ,

12 ODBORNÝ PROGRAM ČTVRTEK hodin Katarakta MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO Oční klinika, Fakultní nemocnice Ostrava Historie operace katarakty Mašek P. (Ostrava) Vývoj fakoemulsifikace Pašta J. (Praha) Jaká technika pro fakoemulsifikaci? Pitrová Š. (Praha) Vývoj IOL Křížová D. (Praha) Prémiové IOL Cendelín J. (Praha) Předoperační a pooperační péče, prevence endoftalmitídy Cholevík D., Němčanský J. (Ostrava) Kroky nezbytné k úspěšnému provedení operace katarakty Novák P. (Praha) hodin Přestávka občerstvení SJEZD LÉKAŘŮ hodin Slavnostní zahájení MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha hodin Sympozium Novartis MERIDIAN, ZENIT, NADIR Názorové DUELY v oftalmologii 2014 Předsedající: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha Existuje optimální terapeutický přístup u pacientů s DME? Moderátor: MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (Praha) Diskutující: MUDr. Pavel Němec (Praha) /Farmakoterapie/ MUDr. Libor Hejsek, Ph.D. (Hradec Králové) /Operace/ Jsou čeští pacienti léčení anti-vegf pro VPMD podléčeni? Moderátor: doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. (Hradec Králové) Diskutující: MUDr. Leoš Rejmont (Praha) /Ano/ MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (Olomouc) /Ne/ 8

13 Pacienti s vitreomakulární trakcí Moderátor: doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (Brno) Diskutující: MUDr. Jaroslava Dusová, Ph.D. (Hradec Králové) /Observace a následná PPV/ MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D. (Olomouc) /Ocriplasmin/ Symposium společnosti Novartis je určeno výhradně pro odborníky ve smyslu 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů, tedy pro osoby oprávněné léčivé přípravky vydávat či předepisovat (lékař, lékárník) hodin Oběd hodin Nesprávné diagnostické postupy aneb MERIDIAN, ZENIT, Lze se poučit z vlastních chyb? II. část NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO Oční klinika JL, s. r. o., Praha Účastníci: Pitrová Š., Karhanová M., Pašta J., Diblík P. Pokračování diskuze u kulatého stolu, která se poprvé konala v rámci XXI. výročního sjezdu ČOS v roce 2013 v Brně, nad konkrétními kazuistikami klinických případů, které zkušení oftalmologové řešili. I přesto, že byly z jejich pohledu použity vhodné diagnostické a terapeutické postupy, konečný výsledek tomu neodpovídal hodin Přestávka občerstvení hodin Uveitidy MERIDIAN, ZENIT, NADIR Koordinátor: doc. MUDr. Eva Říhová, CSc. Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha Novinky v diagnostice a léčbě uveitid Blok přednášek se bude věnovat dvěma tématům. Nejprve se zaměříme na diagnostiku a léčbu infekčních uveitid u imunodeficientních pacientů. Druhou část věnujeme závažné komplikaci nitroočních zánětů cystoidnímu makulárnímu edému. Budou shrnuty terapeutické možnosti včetně současných trendů. Blok bude zakončen kazuistikami zaměřenými na obtížnost diagnostiky nitroočního zánětu. Diskuse k připraveným tématům: Úvod do problematiky uveitid Říhová E. (Praha) Infekční uveitidy u imunodeficientních pacientů Svozílková P. (Praha) Cytomegalovirová retinitida u pacienta se syndromem získané imunodeficience Stepanov A. (Hradec Králové) Aspergilová infekce u imunosuprimovaného pacienta po transplantaci ledviny Bábková B. (Olomouc) Neobvyklé oční nálezy u HIV pozitivních pacientů Landová A. (Praha) CMV retinitida versus immune recovery uveitis u imunodeficientních HIV negativních pacientů Brichová M. (Praha) Cystoidní makulární edém u nitroočních zánětů Heissigerová J. (Praha) 9

14 CME u vaskulitidy Löfflerová V. (Liberec) Využití intravitreálního implantátu Dexamethasonu 0,7 mg při léčbě neinfekční intermediální uveitidy s CME Pochop P. (Praha) Kazuistiky Mazná M. (Praha) hodin Křest knihy: Diagnostika a léčba očních zánětů P. Svozílková a kol. nakladatelství Maxdorf Jessenius hodin Zdravotnické právo MERIDIAN Právní aktuality pro lékaře JUDr. Jan Mach Ředitel právní kanceláře České lékařské komory, právník Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, České ortodontické společnosti, člen právního kolegia ministra zdravotnictví, člen komise České advokátní komory pro civilní právo, lektor Justiční akademie, odborný asistent oboru medicínské právo 1. lékařské fakulty UK a IPVZ hodin Symposium Medicontur ZENIT, NADIR Medicontur inovativní řešení pro kvalitní vidění Lászlo Kontur, MD (Budapest): Verified Inovations at Medicontur Alexandra Kontur, MD, PhD.: Bi-Flex platforma optimální design pro optimální funkci. Technologie, design, optika, PCO prevence Chromatická aberace oka korigovat nebo nekorigovat? 1. Zoltán Sohajda MD, PhD. (Department of Ophthalmology, Medical and Health Science Centre, University of Debrecen: Monofocal IOL Bi-Flex contrast sensitivity. Impact of IOL chromatic aberration on patient contrast sensitivity after IOL implantation. Přístup Medicontur k multifokalitě progresivní vízus 2. MUDr. Iveta Němcová, PhD. (ÚVN Praha): Multifokální Bi-Flex M - pseudofakické řešení pro vidění do blízka, na střední vzdálenost a do dálky. 3. Alois Dexl, MD, MSc (Department of Ophthalmology, Paracelsus Medical University Salzburg): Toric Bi-Flex T - stable, precise, all in long term. Rotational stability, refractive outcomes and vector analysis after 1 year follow up. Symposium společnosti Medicontur je určeno pouze pro odborníky (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. 10

15 ČTVRTEK KURZY hodin Kurz č. 1 AQUARIUS Trombolýza při arteriální okluzi na sítnici koho vybrat, jak léčit a co od toho očekávat Mach R. (Most) hodin MEDICAL VISION Ústřední vojenská nemocnice Implantace Keraringů s asistencí femtosekundového laseru a možnost wetlabu manuální technikou Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Program: 1) přednáška 2) wetlab s asistencí femtosekundového laseru a/nebo implantace Keraringů manuální technikou Madunický J. Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Doprava účastníkům kurzu bude zajištěna (tam i zpět). Odjezd od sjezdového centra v hodin, návrat v cca hodin hodin KURZ č. 2 AQUARIUS Ambulantní okuloplastické výkony: základní přehled vybraných případů Krátký V. (Queens University, Kingston, Kanada) hodin KURZ č. 3 TAURUS Současný pohled na screening, léčbu a dlouhodobé sledování ROP Zobanová A. 1, Šenková K. 2 (Praha 1, Brno 2 ) hodin Setkání v rámci projektu AMADEUS TAURUS Vstup pouze s osobní pozvánkou hodin Kurz CMI Česká republika AQUARIUS Přednáška FAF (Fundus Autofluorescence) Vyšetření autofluorescence fundu Molitorová M. (Žilina) Workshop praktická možnost vyzkoušení fundus kamery Canon s funkcí FAF 11

16 PÁTEK hodin Live surgery MERIDIAN Koordinátor: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Alcon operační přístroje: fakoemulzifikační přístroj Centurion Vision System, kombinovaný přístroj Constellation Vision System (pro vitrektomii), systém Verion pro plánování a Alcon čočky: AcrySof Restor, AcrySof Toric, 2 AcrySof IQ, AcrySof SA Operatéři na Live Surgery: doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO (CAT) doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO (CAT) MUDr. Pavel Němec (CAT) MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (PPV) MUDr. Leoš Rejmont (anti VEGF) Videozáznamy: 2 femtokataraktová procedura (záznam z FN HK Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO) + komentář Přenos z CAT sálu + PPV sálu. Komentátoři v sále: MUDr. Iveta Němcová, Ph.D., MUDr. Martin Kacerovský / MUDr. Leoš Továrek, MUDr. Andrej Farkaš Scénář pro CAT sál + PPV sál (program může být modifikován podle aktuálních neočekávaných podmínek): Aplikace Lucentisu Rejmont L. (CAT sál) Centurion operace + Acrysof Restor Pašta J. (CAT sál) videozáznam LenSx (FNHK) s komentářem Kacerovský M. / Továrek L. (režie) Centurion operace + Acrysof Toric Pitrová Š. (CAT sál) PPV sál Constellation vitrektomie 25 Ga/27 Ga Ernest J. (PPV sál) Centurion operace + IQ Pitrová Š. (CAT sál) Videozáznam LenSx (FNHK) s komentářem Kacerovský M. / Továrek L. (režie) Centurion operace + IQ Pašta J. (CAT sál) Constellation vitrektomie 25 Ga / 27 Ga Ernest J. (PPV sál) Centurion operace + SA Němec P. (CAT sál) Diskuse s operatéry hodin Glaukom ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha Souhrn odborného programu: Formou prezentace PRO a PROTI, nebo souborným sdělením a diskusí budou prezentována aktuální témata, související s diagnostikou a léčbou glaukomu: měření nitroočního tlaku a centrální tloušťka rohovky, zobrazovací techniky, speciální funkční vyšetření, chirurgická nebo konzervativní léčba, genetika, iatrogenní zhoršení léčbou glaukomu, a rozdíly v péči o pacienta s glaukomem v České republice a v zahraničí (Německo, Slovensko). Prezentující lékaři: Hornová J. (Praha) Molitorová M. (Žilina) Kuběna T. (Zlín) Praženicová M. (Banská Bystrica) Lešták J. (Praha) Veselá Flórová Z. (Frankfurt) Zugar R. (Praha) 12

17 hodin Zahraniční oftalmologové TYCHO, KEPLER Koordinátor: MUDr. Jan Janula Mater Dei Hospital, Malta Dispenzarizace a léčba glaukomu na Maltském souostroví Janula J. (Malta) Péče o oftalmologické pacienty v Kábulu Poláčková V. (Afghánistán) Koncepce oftalmologické onkologické péče v SRN Rehák M. (SRN) Okuloplastická péče v Kanadě Krátký V. (Kanada) hodin Přestávka občerstvení hodin Co vy na to, kolegové? MERIDIAN, ZENIT, NADIR (XVIII. pokračování) Koordinátor: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha V interaktivním edukativním meetingu s hlasovacím zařízením budou prezentována vybraná témata a trendy soudobé oftalmologie: léky s 24hodinovým uvolňováním a jejich možné výhody v klinické praxi, nežádoucí účinky anti-vegf léčby, kazuistika ERG/VEP, robotické operace a oko, fmri a dominance oka, terapie amblyopie v dospělosti, možná indikace SLT jako prevence před elevací NT po intravitreálních aplikacích. Ke každé uvedené tématice budou připraveny otázky, ke kterým se posluchači budou moci vyjádřit hlasováním, následovat bude zhodnocení výsledku hlasování přednášejícím. Pro osvěžení znalostí, ale i alespoň částečnou relaxaci bude zařazen vědomostní kvíz. Prezentující autoři: Dohnalová P. (Praha) Lešták J. (Praha) Eliášová M. (Litomyšl) Sičová K. (Praha) Folleco F. (Praha) Sičáková S. (Praha) Karhanová M. (Olomouc) Výborný P. (Praha) hodin Sympozium BAYER MERIDIAN, ZENIT, NADIR Pro všechny účastníky symposia je zajištěn obědový balíček. EYLEA & VPMD & CRVO Chairman: doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., MUDr. Pavel Němec EYLEA: co ukazují studie a co klinická praxe Oční klinika Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno Oční klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN, Praha Priv. Doz. MUDr. habil. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO EYLEA: dávkování ve druhém roce klinická praxe Universitäts-Augenklinik, Charité Campus Benjamin Franklin, Berlin doc. MUDr. Jan Studnička, Ph.D. EYLEA: Nová léčba CRVO Oční klinika FN a Lékařské Fakulty UK, Hradec Králové 13

18 MUDr. Jan Ernest, Ph.D. REAL aplikace EYLEA představení přípravy a vlastní aplikace Oční klinika 1. Lékařské fakulty UK a ÚVN, Praha Symposium společnosti Bayer je určeno pouze pro odborníky (lékař nebo farmaceut) ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy hodin Oběd hodin Dětská oftalmologie MERIDIAN Koordinátor: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc., FEBO Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha Kulatý stůl: Trendy v plastické chirurgii víčka v dětském věku Moderátor: MUDr. Milan Odehnal, MBA Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha Účastníci: doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc. (Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Květoslava Ferrová (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Lukáš Frajer (Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Jiří Malec (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) Kulatý stůl: Glaukom u dětí Moderátor: doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Beáta Bušanyová (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D. (Dětská oční klinika FN Brno) hodin Přestávka občerstvení Kulatý stůl: Léčba dětské katarakty komplikace a jejich řešení Moderátor: doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc. FEBO (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Filip Beránek (Centrum zrakových vad FN Motol, Praha) MUDr. Martin Hložánek, FEBO (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Jiří Cendelín, CSc. (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha) MUDr. Anna Zobanová (Soukromá oční ordinace, Praha 5 - Stodůlky) Kulatý stůl: Nádorová onemocnění oka a očnice dětského věku Moderátor: MUDr. Pavel Pochop, Ph.D. Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, Praha Účastníci: prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc. (Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava) MUDr. Pavel Diblík (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha) MUDr. Tomáš Kepák (Klinika dětské onkologie FN Brno) MUDr. Josef Mališ (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha) 14

19 hodin Refrakce ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Jaroslav Madunický Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Blok bude veden formou diskuse, kulatého stolu k pěti příspěvkům, zabývajícími se problematikou laserové a nitrooční korekce refrakčních očních vad. Účastníci kulatého stolu: Filipec M. (Praha) Smečková Buusová K. (Zlín) Kuchynka P. (Praha) Stodůlka P. (Zlín) Mikšovská J. (Praha) Veliká V. (Hradec Králové) Němcová I. (Praha) Vlková E. (Brno) Přednášky: Korekce presbyopie Filipec M. (Praha) Možnosti současné nitrooční refrakční chirurgie Stodůlka P. (Zlín) Laserkorekce od A do Z Mikšovská J. (Praha) Bioptika naruby Buusová Smečková K. (Zlín) Femto perličky Madunický J. (Praha) Dalším programem bude duel k refrakční problematice Stodůlka P. vers. Buusová Smečková K. Němcová I. vers. Veliká V hodin Nitrooční nádory ZENIT, NADIR Koordinátor: MUDr. Johana Glezgová Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha Klasické a nové možnosti konzervativní terapie nitroočních nádorů Aktivní účastníci: MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D. (Klinika onkologická FN Ostrava) MUDr. Zora Dubská, CSc. (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha) doc. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH. (Očná klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov) MUDr Johana Glezgová (Oční klinika1. LF UK a VFN Praha) MUDr. Petr Mašek, CSc., FEBO (Oční klinika FN Ostrava) MUDr. Ladislav Nováček (Oční oddělení ÚLZ Praha) 15

20 hodin Sympozium Medical Vision ZENIT, NADIR 2. Keraring users meeting v ČR Téma symposia: možnosti léčby keratokonu a dalších nepravidelností rohohovky, novinky v léčbě keratokonu Zahraničí host: Op. Dr. Efekan Coşkunseven, MD (Turecko) Předpokládaná účast: J. Pašta, M. Filipec, J. Madunický, A. Smorádková, zástupce z ČOS a další. V rámci symposia proběhne cca 6 přednášek a diskuse. Symposium je určeno také pro ambulantní lékaře, sestry a optometristy hodin Sympozium Ewopharma ZENIT, NADIR Strategie a léčba RVO Předsedající: MUDr. Jan Ernest, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO Strategie a léčba RVO + Kazuistika MUDr. Pavel Němec Ozurdex v léčbě RVO-komentář k národnímu registru 16

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK Ústí nad Labem Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. pořádají XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 16. října

Více

13. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN

13. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika FN a LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 13. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Foto: Blanka Martinovská, archiv: Statutární

Více

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011 OS ČLK Ústí nad Labem Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem XXII. Ústecký oftalmologický den 14.

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

15. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN

15. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 15. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Foto: Tomáš Loun, archiv: Statutární město

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN

11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika FN a LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN 27. března 2010 (sobota) v Olomouci Místo

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE ODBORNÝ PROGRAM Označení: modrá - sál Conferenza oranžová - sál Bellevue Čtvrtek 21. 5. 2015 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE MUDr. Kateřina Liehneová, FEBO; MUDr. Ludmila

Více

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 16. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN 28. března 2015 v Olomouci PROGRAM Jupiterova

Více

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM. 16. 17. října 2009. Hotel Prosper, Čeladná. Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika Fakultní nemocnice Ostrava za organizačního zajištění III. OFTALMOLOGICKÉ SYMPOZIUM 16. 17. října 2009 Hotel Prosper, Čeladná www.bos congress.cz III.

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT. 09.10-10.10 Katarakta a sítnice SÁL DIAMANT

09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT. 09.10-10.10 Katarakta a sítnice SÁL DIAMANT Odborný program Lékařská sekce - pátek 23. 5. 2014 09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT Přivítání - prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. 1. Stav chirurgie katarakty v ČR v roce 2013 Mašek Petr - Oční

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie ODBORNÝ PROGRAM Pátek 6. září 04.00 -.50 Slavnostní zahájení prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc. MBA předseda České společnosti dětské oftalmologie a strabologie prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc. čestná předsedkyně

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

PROGRAM. 9. setkání mladých oftalmologů. 29. - 30. května 2009. Hotel Panorama, Blansko Moravský kras. Akce je garantována ČOS

PROGRAM. 9. setkání mladých oftalmologů. 29. - 30. května 2009. Hotel Panorama, Blansko Moravský kras. Akce je garantována ČOS PROGRAM 9. setkání mladých oftalmologů 29. - 30. května 2009 Hotel Panorama, Blansko Moravský kras Akce je garantována ČOS Na organizačním zajištění se podílí: Galén-Symposion s.r.o. Břežanská 10, 100

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

*Ranibizumab je fragment humanizované monoklonální protilátky produkovaný buňkami Escherichia coli rekombinantní DNA technologií.

*Ranibizumab je fragment humanizované monoklonální protilátky produkovaný buňkami Escherichia coli rekombinantní DNA technologií. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lucentis 10 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje 10 mg ranibizumabum*. Jedna injekční lahvička obsahuje 2,3 mg ranibizumabum v 0,23 ml roztoku.

Více

Infekce v dětském věku

Infekce v dětském věku , Pořadatelé: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Produkce: B/P/P, Bořek Procházka K Dálnici 593, 760 01 Zlín tel.: 577 219 803 fax: 577 001 465 e-mail: prochazka@bpp.cz

Více

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

POŘADATEL SJEZDU. PREZIDENT SJEZDU doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO ORGANIZAČNÍ A VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru pozvala na XX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat ve dnech 20. 22. září 2012 v Plzni.

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK EYLEA se používá k léčbě poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku okluze centrální retinální žíly (CRVO) Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Další informace

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP Kožní sanatorium, spol. s r. o. za organizačního zajištění BOS. org s.r.o., Ústí nad Labem pořádá 12. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM JAK LÉČÍM JÁ

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 17.-19.9.2015, Hradec Králové. 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál

XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 17.-19.9.2015, Hradec Králové. 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál Čtvrtek 17.9.2015 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál 13.00-14.00 Satelitní symposium společnosti Bayer Velký sál "EYLEA - studie vs. klinická praxe aneb jak to vidí odborníci v ČR - panelová diskuse"

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

12. KARDIOLOGICKÝ DEN

12. KARDIOLOGICKÝ DEN 12. KARDIOLOGICKÝ DEN s doprovodnou výstavou zdravotnických firem 10 let intervenční kardiologie v Ústeckém kraji 23. října 2015, Ústí nad Labem Pořádá KZ, a.s., Klinika kardiologie Masarykovy nemocnice

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL. čtvrtek 24. 5. 2012. pátek 25. 5. 2012. 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH

Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL. čtvrtek 24. 5. 2012. pátek 25. 5. 2012. 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL čtvrtek 24. 5. 2012 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH Salonek hotelu Tereziánský dvůr, Hradec Králové pátek 25. 5. 2012 08.30-09.30 Právní aspekty operace katarakty

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

18.00-20.00 Schůze výboru ČSRKCH Clarion Congress Hotel. 18.00-22.00 Odborný seminář společnosti Spirit Medical Hotel Park Inn Ostrava

18.00-20.00 Schůze výboru ČSRKCH Clarion Congress Hotel. 18.00-22.00 Odborný seminář společnosti Spirit Medical Hotel Park Inn Ostrava ČTVRTEK 19. 5. 2011 18.00-20.00 Schůze výboru ČSRKCH Clarion Congress Hotel 18.00-22.00 Odborný seminář společnosti Spirit Medical Hotel Park Inn Ostrava Novinky v kataraktové a refrakční chirurgii Dumarey

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc GARANTI AKCE: doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY

4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 4. SEVEROČESKÉ ALGEZIOLOGICKÉ DNY 21. 22. března 2014 Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/sad2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 21. 22. 3. 2014, Clarion Congress Hotel Špitálské

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 01. 10. 2014 Olomouc 15. 10. 2014 Liberec 29. 10. 2014 Plzeň 05.

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

Liberecké dny úrazové chirurgie

Liberecké dny úrazové chirurgie I. Informace Liberecké dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologicko-ortopedické centrum se spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec ve spolupráci s Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti

Více

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů

SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů SEVEROčESKÉ SYMPOZIUM GYNEKOLOGů ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU FINÁLNÍ INFORMACE www.bos-congress.cz/gyn2014 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 11. 13. dubna 2014, BEST WESTERN Hotel VLADIMIR, Masarykova

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Pelhřimovský chirurgický den Nemocnice Pelhřimov. Nemocnice Pelhřimov. Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na

Pelhřimovský chirurgický den Nemocnice Pelhřimov. Nemocnice Pelhřimov. Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov si Vás dovoluje pozvat na Pelhřimovský chirurgický den Stránka č. 1 z 6 příspěvková organizace vítejte Oddělení Ambulance Ekonomicko-technická oblast Vedení nemocnice Aktuality Veřejné zakázky Pelhřimovský chirurgický den Chirurgické

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII

BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII Česká pediatrická společnost ČLS JEP BESKYDSKÝ PEDIATRICKÝ DEN 2015 MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE V PEDIATRII 27. března 2015 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Dětské oddělení Nemocnice ve

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY 11. a

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha

1. OZNÁMENÍ. Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012 1. - 3. 11. 2012 Hotel Step, Praha Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2012

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ

SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ Česká lékařská komora ve spolupráci s Gennet s. r. o. Liberec za organizačního zajištění pořádají SEVEROČESKÝ SEMINÁŘ GYNEKOLOGŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE ULTRAZVUKOVOU DIAGNOSTIKOU 23. 25. května 2008 Kongresové

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA Obsah SYSTÉMOVÁ LÉČBA SUCHÉ FORMY VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE HEMORHEOFERÉZOU Eva Rencová, Milan Bláha, Pavel Rozsíval 1. Úvod 17 2. Metodika a soubor nemocných 19 3. Výsledky 22 3.1. Rheologické

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR 2009 Více než zamotaný jazyk (More than a tangled tongue ) Téma konference: Neurologické aspekty koktavosti pod záštitou náměstkyně ministryně školství Mgr. Kláry

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE

SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE 8. KARDIOLOGICKÝ SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ DEN KONFERENCE s doprovodnou výstavou zdravotnických Imunopatologie firem kardiovaskulárního systému 28. listopadu Novinky v 2011 terapii Ústí a diagnostice nad

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ

III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP. XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ III. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXI. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ a V. SETKÁNÍ PNEUMOLOGŮ A PNEUMOCHIRURGŮ XIII. TOMÁNKŮV DEN BRONCHOLOGIE pořádá Česká pneumologická a ftizeologická

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

52. diabetologické dny. 14. 16. dubna 2016. www.diab.cz www.dialuha2016.cz. Česká diabetologická společnost ČLS JEP

52. diabetologické dny. 14. 16. dubna 2016. www.diab.cz www.dialuha2016.cz. Česká diabetologická společnost ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností pořádají 52. diabetologické dny Luhačovice 14. 16. dubna 2016 www.diab.cz www.dialuha2016.cz ÚVODNÍ SLOVO

Více