POSTUP ZÁCHRANY OSOB Z VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTUP ZÁCHRANY OSOB Z VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY"

Transkript

1 POSTUP ZÁCHRANY OSOB Z VTRNÉ ELEKTRÁRNY

2 WIND-DRIVEN GENERATORS RESCUE PROTOCOL 2 Obsah 1 Konstrukce větrné elektrárny 2 Úvod 3 Požadované vybavení 3.1 OOPP 3.2 Společné vybavení 3.3 Specielní vybavení 4 Požadavky na lezce 5 Obecný popis záchrany 6 Způsob záchrany krok po kroku 6.1 Vyhlášení poplachu specializované skupině 6.2 Nalezení místa zásahu 6.3 Odpojení elektrické energie 6.4 Přístup záchranářů ke zraněnému 6.5 Přístup zdravotnického personálu ke zraněnému 6.6 Zhodnocení 6.7 Nutné prostředky 6.8 Stabilizace 6.9 Záchrana 7 První způsob záchrany osoby v postroji 8 Druhý způsob záchrany osoby v nosítkách

3 WIND-DRIVEN GENERATORS RESCUE PROTOCOL 3 Konstrukce větrné elektrárny ROTOR GONDOLA plošina věž žebřík pata GONDOLA

4 WIND-DRIVEN GENERATORS RESCUE PROTOCOL 4 OBLAST PATY

5 WIND-DRIVEN GENERATORS RESCUE PROTOCOL 5 ÚVOD PRO PROVEDENÍ ZÁCHRANY OSOBY Z OBJEKTU VTRNÉ ELEKTRÁRNY JE NUTNÉ, ABY ZASAHUJÍCÍ HASIČI PEDEM: I. DISPONOVALI PODROBNÝMI ÚDAJI O POLOZE KAŽDÉ VTRNÉ ELEKTRÁRNY (PÍJEZDOVÉ SILNICE A CESTY ATD.), II. PEDEM STANOVILI MÍSTA PRO PISTÁNÍ VRTULNÍKU A MÍSTA PRO ODBR POŽÁRNÍ VODY, III. ZAJISTILI PÍSTUP POMOCÍ KLÍČŮ, IV. DISPONOVALI OOPP PROTI PÁDU A DALŠÍ POTEBNÝMI PROSTEDKY PRO ZÁCHRANU OSOB Z VÝŠEK. VTRNÉ ELEKTRÁRNY BY MLY: I. BÝT VYBAVENY TLAČÍTKEM PRO VYPNUTÍ PROUDU, STEJN TAK I ZAÍZENÍM PRO ZABLOKOVÁNÍ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ. II. BÝT KVŮLI SNADNÉMU NALEZENÍ ZESPODU A ZE VZDUCHU VIDITELN NÁLEŽIT OČÍSLOVÁNY NA PAT A NA ŠPICI. III. IV. BÝT VYBAVENY KOTVICÍCÍMI BODY V GONDOLE. MÍSTEM PRO PISTÁNÍ VRTULNÍKU V OKOLÍ GONDOLY.

6 WIND-DRIVEN GENERATORS RESCUE PROTOCOL VYBAVENÍ A POČET HASIČŮ OOPP zachycovací postroj, přilba, spojovací prostředky, blokanty, karabiny se zámkem a pojistkou zámku, čelová svítilna, RDST, slaňovací prostředek se samoblokující funkcí, smyčky pro vytváření jisticích bodů, rukavice. 2.2 SPOLEČNÉ VYBAVENÍ záchranná nosítka vhodná pro těsné prostory, 2 kladky, 3 nízko průtažná lana, dynamické lano, záchranné zdvihací zařízení, 8 karabin se zámkem a pojistkou zámku, přilbu a ochranu zraku pro postiženého, krátké a dlouhé kulaté smyčky pro vytváření jisticích bodů, chránička, zachycovač pádu na pevné nebo poddajné zajišťovací vedení. 2.3 SPECIELNÍ VYBAVENÍ Každý zasahující hasič by měl být vybaven zachycovačem pádu na pevném nebo poddajném zajišťovacím vedení, v závislosti na tom, jakým typem systému zachycení pádu je elektrárna vybavena. 3 PERSONÁLNÍ POŽADAVKY S ohledem na obtížnou manipulaci s nosítkami se doporučuje čtyřčlenné složení zasahující skupiny hasičů dva obsluhují spouštěcí a jisticí lano, dva zajišťují prostup nosítek přes konstrukce.

7 WIND-DRIVEN GENERATORS RESCUE PROTOCOL 7 Shrnutí ZÁSAH OHE Ň / ZÁCHRANA ZP ŮSOBVYHL ÁŠEN ÍPOPLACHU MAPY(STANOVI ŠT,P ÍJEZD) P ÍSTUP OZNA ČEN ÍV TRN ÉELEKTR ÁRNY NEJBLI ŽŠÍMO ŽN ÉM ÍSTOPROP IST ÁN ÍVRTULN ÍKU NEJBLI ŽŠÍMO ŽN ÉM ÍSTOPRODB RVODY DOSTUPNOSTSPECI ÁLN ÍCHPROST EDK Ů PODKLADY PLÁN NASAZENÍ TÍS Ň OVÉ VOLÁNÍ 112 OV ENÍ STRUKTURA POPLACH OHE Ň / ZÁCHRANA M ÍSTOUD ÁLOSTI POPISUD ÁLOSTI PO ČETZRAN N ÝCH STAVZRAN N ÝCH ZP TN ÝKONTAKT PO ČAS ÍVM ÍST UD ÁLOSTI S ÍLYAPROT EDKYJPO VRTULN ÍK VYPNUT ÍPROUDU ZAJI ŠT N ÍP ÍSTUPU STABILIZACEZRAN N ÉHO EVAKUACE VYPNUT ÍPROUDU HA ŠEN Í

8 Č ČŮ Č Č Č Č Č ČŮ Ň Č Č Ů Ň WIND-DRIVEN GENERATORS RESCUE PROTOCOL 8 VYPNOUT PROUD P ÍSTUP HASI PROUD VYPNOUT PO LOKALIZACI ZRAN NÝCH JPO ZZS ROTOR GONDOLA V V Ž Ž NAD ŽEB ÍK UVNIT V TRNÉ ELEKTRÁRNY ZAJIŠT NÍ PROST EDKY JISTÍ HASI ZAJIŠT NÍ UKOTVENÍ POHYBLIVÝCH ÁSTÍ SPECIÁLNÍ OOPP SESHORA, NAVÁZÁNÍ SE NA LANO STAV ZRAN NÉHO GONDOLA HORNÍ ÁST : NEJPRVE KE GONDOLE A ODTUD DÁLE AŽ NA MÍSTO UR ENÍ ZEZDOLA POMOCÍ LANOVÉ SV RY DOPRAVA POT EBNÉHO VYBAVENÍ V Ž GONDOLA OSTATNÍ ÁSTI : P ES ŽEB ÍKY, P I EMŽ JEDEN ZÁCHRANÁ MÁ VYBAVENÍ PRO VYTAŽENÍ. ZVENKU POMOCÍ NAVIJÁKU (ELEKTRICKÝ, LANOVÝ) NEBO LANOVÝM KLADKOSTROJEM ZEVNIT P ES ŽEB ÍKY STABILIZACE ZÁCHRANA DOPRAVA DO NEMOCNICE DOSTATE NÉ MÍSTO POUZE V GONDOLE NEBO NA PLOŠIN, VE V ŽI, NA OSTATNÍCH MÍSTECH JE NUTNÉ SE ROZHODNOUT V JEDNOTLIVÝCH P ÍPADECH, HROZÍ NEBEZPE Í ZVÝŠENÍ Ú INK ZRAN NÍ POSTIŽENÉHO. Z V ŽE DALEKO OD GONDOLY Z GONDOLY NEBO JEJÍ T SNÉ BLÍZKOSTI Z PLOŠINY ZRAN NÝ VISÍ NA ZACHYCOVA I PÁDU APOD. JISTICÍ A SLA OVACÍ LANO VEDENÉ P ES KLADKY UPEVN NÉ NAD PLOŠINOU NA ZAV ŠENÍ ŽEB ÍKU. ZRAN NÝ SE NEJPRVE NADZVEDNE PRO UVOLN NÍ JEHO ZACHYCOVA E PÁDU, A POTOM JE ZÁCHRANÁ EM SPOUŠT N. JESTLIŽE V BLÍZKOSTI GONDOLY, P INESE SE ZRAN NÝ TAM. JSOU POT EBA 3 STATICKÁ LANA PRO SLA OVÁNÍ, JIŠT NÍ A JEDNO JAKO VODÍCÍ LANO. JEDEN ZÁCHRANÁ Z STÁVÁ B HEM SPOUŠT NÍ U ZRAN NÉHO.

9 5. POSTUP 5.1 POVOLÁNÍ LEZECKÉ SKUPINY Už v čase přejímání prvních informací o mimořádné události je nutné vyhlásit poplach specializované lezecké skupině. 5.2 POZICE VTRNÉ ELEKTRÁRNY: Zasahující jednotka by měla disponovat mapami, na kterých je zobrazena pozice větrné elektrárny, přístup, přistávací plocha pro vrtulník, zásobování vodou... Každá větrná elektrárna by měla být označena na patě a na špici dobře viditelným číslem, kvůli snadnému nalezení. osobě vypínající (obzvláště když by se měla přiblížit k rotoru, neboť se 5.3 VYPNOUT ELEKTRICKOU ENERGII: Vypnutí elektrické energie se provádí pouze pokud nehrozí nebezpečí části rotoru při vypnutí pohybují). 5.4 PÍSTUP ZÁCHRANÁE KE ZRANNÉMU: Nejrychlejší a nejbezpečnější přístup ke zraněnému je v případě, pokud je větrná elektrárna osazena pevným nebo poddajným zajišťovacím vedením proti pádu z výšky. Zasahující hasiči potom musí být vybaveni odpovídajícím zachycovačem pádu. Měly by být zohledněny různé vlastnosti používaných lan. Jestliže není k dispozici žádný instalovaný systém zachycení pádu, je nutné použít vlastní OOPP. Vedoucí lezecké skupiny (nebo jím určený lezec) leze jako první zajištěn dynamickým lanem a při výstupu zřizuje body postupového jištění. Pro výstup dalších hasičů ukotví lano a ostatní jsou při výstupu jištěni blokantem (viz obrázky).

10 5.5 ZAJIŠTNÍ PED NEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČE Zdravotnický personál vystupuje jištěn shora nebo se při výstupu jistí pomocí blokantu pod dozorem hasiče. 5.6 PEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE: Jako první věc je nutné stanovit stav zraněného a popřípadě dodatečně vyžádat kvalifikovaný zdravotnický personál. 5.7 DOPRAVENÍ POTEBNÉHO VYBAVENÍ: Možné jsou dva případy: A. Jestliže je uvnitř nebo v blízkosti gondoly nutné další vybavení, tak se vybavení zvnějšku vytáhne nahoru pomocí kladkostroje, zdvihacího zařízení. B. Jestliže je nutné dopravit vybavení ve věži dále nebo vzdálenost od gondoly větší, tak se vybavení vytáhne nahoru vnitřkem, přičemž s ním vystupuje i záchranář, aby se zabránilo tomu, že zůstane viset na konstrukci. 5.8 STABILIZOVÁNÍ ZRANNÉHO: Prostor pro stabilizaci postiženého je pouze v gondole nebo na plošině. Na jiných místech je nutné se rozhodnout v jednotlivých případech, zda je stabilizace možná a nutná.

11 Zraněný ve věži a vzdálený od gondoly Nosítka Upevnění dvou kladek nad zraněného. Použití nosítek pro těsné prostory, pracovní lano, lano pro slaňování. Záchranář se zdržuje u zraněného a komunikuje. 5.9 EVAKUACE: POSTUP VNITKEM Zraněný gondole, nebo blízkosti gondoly Nosítka Postroj Upevnění dvou kladek nade dveřmi tak, aby bylo zabráněno tření lana. Použití nosítek, pracovní lano, lano pro slaňování, vodící lano. u zraněného a komunikuje. Použití záchranné smyčky, pracovního lana, lana pro slaňování, vodicího lana, záchranář se zdržuje zraněného a komunikuje. Postroj Záchranář se zdržuje Použití záchranné smyčky, pracovní lano, lano pro slaňování. Záchranář vede zraněného při sestupu. VENKEM

12 6 1. příklad : Zraněný visí ve svém zajištění proti pádu První záchranář překoná výškové rozdíly tak, aby byl při postupu jištěn. Při tom s sebou bere dvě nízko průtažná lana, dvě kladky, smyčky a jednu karabinu se zámkem a pojistkou zámku. Zjistí stav postiženého, pokud je na žebříku, musí se dostat nad něj, přitom je jištěn osobní smyčkou k žebříku. Nad postiženého připevní dvě kladky, s nízko průtažnými lany tak, aby lana směřovala každá po jedné straně žebříku.

13 Záchranář slaní nebo sleze k postiženému (pozor na lana a sebejištění). Zbytek skupiny zatím připravuje spouštěcí stanoviště (nebo vytahovací) nahoře např. v gondole nebo jiném vhodném místě. Záchranář upevní obě lana na postroj zraněného a dá pokyn k vytažení tak, aby mohl být uvolněn zatížený zachycovač pádu nebo smyčka, ve který postižený visí. Poté je zraněný spouštěn a dorpovázen záchranářem zachycení o překážky aj.

14 2. příklad : Záchrana zraněného pomocí nosítek Jestliže je to nutné, přenese se zraněný na další plošinu, aby ho bylo možné polohovat do nosítek. Záchranář upevní lana na nosítka (vertikální spust) a dbá při spouštění na to, aby se nosítka při spustu nezachytila. Uvedený způsob je nejvhodnější, protože nosítkase o žebřík opírají.

15

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod

Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako další možný způsob provedení záchrany osob z výšky nebo z volné hloubky Úvod Vrtulník jako technický prostředek lze použít k rychlému transportu nebo k záchraně osob. Záchranu pomocí vrtulníku

Více

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Vláda nařizuje podle 21 písm. a) k provedení 3 odst. 3,

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II

ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Speciál 2011 VYBAVENÍ METODIKA TECH TIPY ZÁKLADY BEZPEČNÉHO LEZENÍ II Zcela nová konstrukce a design úvazku pro sportovní lezení a použití v horách. Váha: Vel.: Barva: 430 g (M) XS, S, M, L, XL mořská

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY E. Všeobecně Vlastní organizace výstavby a postup prací je plně v kompetenci provádějící odborné stavební firmy včetně zajištění bezpečnosti práce. Při výstavbě musí být důsledně

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

NÁVOD K POUŽITÍ. Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. NÁVOD K POUŽITÍ Hliníkové žebříky a schůdky Vyrobeno v ALVE spol. s r.o. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Obrázek 1 1. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Chřipka ptáků STČ 11/IZS

Chřipka ptáků STČ 11/IZS Chřipka ptáků STČ 11/IZS 2011 Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR Číslo jednací: MV- 93579/PO-IZS- 2010 Katalogový soubor typové činnosti STČ 11/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu Chřipka ptáků

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více