Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány."

Transkript

1 Charakteristika respondenta kvantitativního výzkumu Výzkumný vzorek tvořili obyvatelé mikroregionu ve věku od 18 let, přičemž horní věková hranice nebyla stanovena. Celkem bylo vráceno 1211 dotazníků, z toho 532 ks v papírové a 679 ks v on-line podobě. Pro další zpracování jsme použili pouze 1004 ks dotazníků, protože 207 respondentů neuvedlo název obce, ve které žijí. Tyto dotazníky neměly správnou vypovídající hodnotu. S ohledem na množství dat se v naší práci zaměříme pouze na respondenty z řad občanů, což činilo 915 ks dotazníků. Obrázek č. 12: Počet respondentů obcí Mikroregionu Buchlov (%) Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány.

2 Obrázek č. 24: Náhled na softwarovou aplikaci pro vyhodnocování dotazníku Obrázek č. 13: Počet vyplněných dotazníků podle média

3 Charakteristika respondenta kvalitativního výzkumu Náš výzkumný vzorek tvořili zástupci místních samospráv (14 obcí) na daném území. Bližšímu popisu území jsme se věnovali v kapitole Popis území. 1.1 Interpretace výsledků výzkumu Dotazník obsahoval 20 otázek, z nichž bylo použito deset uzavřených otázek (č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17), které nabízely respondentovi alternativní odpovědi. Dalších šest otázek bylo otevřených (č. 5, 9, 11, 13, 14, 20) zde měl respondent možnost doplňovat odpověď. V dotazníku jsme použili také čtyři polootevřené otázky (č. 10, 12, 18, 19), kde měl respondent možnost kromě vybraných odpovědí uvádět i odpovědi vlastní. Otázka 1: Uveďte Váš věk. Tato otázka byla zaměřena na identifikaci respondentů, kteří se účastnili výzkumu. S ohledem na využití zjištěných dat nebyla podstatná informace o pohlaví, ale věková struktura respondenta.

4 Obrázek č. 14: Věková struktura respondenta Z výsledků vyplývá, že v našem výzkumu byla početně nejvíce zastoupena věkové kategorie let, a to 306 respondentů, což představuje 33%. Srovnatelná byla skupina respondentů ve věku 50 64, a 65 let a více, což představovalo 26% a početně nejmenší byla skupina let, kde odpovědělo pouze 136 respondentů, což představovalo 15%. Otázka 2: Uveďte Vaše vzdělání. Otázka byla zaměřena na identifikaci respondentů, kteří se účastnili výzkumu, a to z pohledu dosaženého vzdělání. Vycházeli jsme z celkového počtu 915 respondentů.

5 Obrázek č. 15: Vzdělání respondenta Z vyplněných dotazníků vyplývá, že nejpočetnější skupinou byli respondenti se středoškolským vzděláním; 388 respondentů, což činí 42% z celkového počtu. Druhá byla skupina s výučním listem; 263 respondentů, což činí 29% z celkového počtu. Jako třetí se umístila skupina s dosaženým vysokoškolským vzděláním, která představovala 181 respondentů, což činí 20% z celkového počtu. Nejméně početnou skupinou byli respondenti se základním vzděláním; 69 respondentů, což činí 8% z celkového počtu. Vyjma skupiny se základním vzděláním, kde převažovala skupina respondentů v kategorii 65 a více let, byla ve všech skupinách početně nejvíce zastoupená skupina respondentů ve věku let. Otázka 3: Uveďte, jak dlouho žijete v obci.

6 Následující otázkou jsme zjišťovali, jak dlouho žijí respondenti v obci a jejich kompetentnost se vyjadřovat k rozvojovým plánům. Obrázek č. 16: Délka pobytu respondentů v obci Opět jsme vycházeli z celkového počtu 915 respondentů, kde nejpočetnější skupinou respondentů 72% byli ti, kteří žili v obcích více jak 20 let. Napříč touto skupinou byl vyrovnaný počet respondentů v kategorii let (26%), let (29%) a 65 a více let (31%). Nejméně respondentů v této skupině bylo ve věkové kategorii let (14%). U ostatních kategorií odpovídalo mnohem méně respondentů. V kategorii 0 5 let života v obci 6%, v kategorii 5 10 let 8% a v kategorii let odpovídalo 14%. Otázka 4: Uveďte, jak jste spokojen s životem ve Vaší obci.

7 V grafu je znázorněná spokojenost obyvatel se životem v obci, ve které žijí. Z odpovědí lze usuzovat, že lidé žijící na území mikroregionu jsou velmi spokojeni (25%) nebo spíše spokojeni (63%) se životem v obcích. V těchto skupinách byla opět nejpočetnější kategorie respondentů let, vyrovnané byly kategorie respondentů let a 65 a více let. Spíše nespokojeno bylo 8% respondentů a velmi nespokojeno bylo pouze 1% respondentů. Obrázek č. 17: Spokojenost se životem v obci Otázka 5: Uveďte, s čím nejste v obci spokojen. Cílem této otázky bylo zjistit, s čím jsou respondenti v obci nespokojeni. Vzhledem k tomu, že se jednalo o otevřenou otázku, provedli jsme vyhodnocení formou seznamu nejčastěji opakujících se oblastí, které budou analyzovány mimo tuto práci.

8 Kategorie let: převládala malá dostupnost cyklostezek, nedostatečná dopravní infrastruktura, chodníky, revitalizace veřejných ploch, kvalita ovzduší, třídění odpadů, nedostatečná kulturní infrastruktura (kulturní nebo multifunkční zařízení, dětská hřiště), nedostatečná zdravotní péče, schází služby, špatné mezilidské vztahy; Kategorie let: v této kategorii se objevovala obdobná témata jako v první kategorii, ale s větším důrazem na vyžití pro malé děti, nedostatečná kapacita mateřských škol, nedostatečná kapacita pro bydlení (stavební místa, zasíťování stavebních parcel, startovací byty pro mladé rodiny, domy s pečovatelskou službou pro seniory), parkoviště, životní prostředí, nedostatečná informovanost o dění v obcích, nespokojenost s prací místní samosprávy; Kategorie let: v této kategorii se častěji objevovalo málo pracovních příležitostí, špatné zásobování, životní prostředí, bezpečnost silničního provozu, parkování v obci, kulturní infrastruktura, dům s pečovatelskou službou, nespokojenost s prací místní samosprávy; Kategorie 65 a více let: bezpečnost silničního provozu, chodníky, zeleň, nedostatečné služby včetně lékaře. Obecně by se dalo říci, že oblasti, se kterými jsou obyvatelé nespokojeni, se opakovaly u všech věkových kategorií s tím, že u jednotlivých kategorií převládala určitá oblast zájmu, poplatná věku respondenta. Tyto body byly v textu zvýrazněny. Otázka 6: Názor respondenta na dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům. Cílem otázky bylo zjistit názor respondenta, zda má dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům. Z odpovědí lze usuzovat, že lidé mají dostatek příležitostí ke kontaktům; spíše ano odpovědělo 506 respondentů

9 (56%), rozhodně ano 240 (26%), spíše ne 15% a pouze 23 respondentů (3%) uvedlo, že tuto příležitost nemají. Obrázek č. 18: Příležitost ke vzájemným společenským kontaktům Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Celkem let let let 65 a více let Otázka 7: Jak často sledujete informace o dění v obci? Otázka směřovala ke zjištění, jak často sleduje respondent informace o dění v obci.

10 Obrázek č. 19: Sledovanost dění v obci Ze šetření vyplývá, že pouze 68 respondentů (8%) sleduje informace o dění v obci denně, 446 respondentů (50%) pravidelně a 373 respondentů (41%) občas. Pouze 14 respondentů (1%) uvedlo, že informace o dění v obci nesleduje vůbec. Z uvedeného lze konstatovat, že v jednotlivých kategoriích vždy převládala skupina respondentů, která sleduje informace o dění v regionu denně či pravidelně. Otázka 8: Kde informace o dění v obci nejčastěji vyhledáváte? Tato otázka nám měla odpovědět na to, kde informace o dění v obci nejčastěji občané získávají. Téměř polovina respondentů 399 (48%), informace vyhledává ve zpravodaji, který obec vydává. Dalších 193 respondentů (23%) tyto informace vyhledává na internetu, 127 (15%) respondentů se účastní zastupitelstva, 66 respondentů (8%) uvedlo jako zdroj kabelovou televizi. Zbývajících 42 respondentů (6%) uvedlo jiný zdroj, kde uváděli rozhlas, veřejné vývěsky, obchod a velmi často ústní podání.

11 Obrázek č. 20: Zdroj informací Otázka 9: Měli byste zájem účastnit se různých tematických seminářů pořádaných v obci? Pokud ano, uveďte oblast. Otázka směřovala ke zjištění, zda by respondenti měli zájem se vzdělávat na různých tematických seminářích pořádaných v obci. Na tuto otázku kladně (ANO) odpověděla zhruba třetina respondentů (250). Co se týče tematického zaměření seminářů, se odpovědi různily. Z celkového výčtu převažovala oblast kultury, tradičních řemesel, zdravý životní styl, ekologie, zemědělství, cestovní ruch. Otázka 10: Kdybyste mohli rozhodnout o využití obecních finančních prostředků, podpořili byste uvedené projekty? Otázka směřovala ke zjištění, zda respondenti mají stejný názor na oblast rozvoje obce jako zástupci veřejné správy. Z uvedeného vyplývá, že většina

12 respondentů se ve vytypovaných oblastech rozvoje ztotožňuje s názory obce; spíše ANO 37%, rozhodně ANO 38%. S navrženými oblastmi rozvoje se spíše neztotožňuje 13% respondentů a tyto názory rozhodně neschvalují 3% respondentů. Zbývajících 9% respondentů uvedlo, že nemá na tuto otázku vlastní názor, nebo ji nedovede posoudit. spíše ano rozhodně ano spíše ne rozhodně ne nedovedu posoudit Zlepšení podmínek pro podnikání Podpora bytové výstavby Podpora péče o seniory Častější spoje veřejné dopravy Rekonstrukce komunikací a chodníků Podpora kulturních aktivit Péče o veřejnou zeleň Oprava památek Podpora cestovního ruchu Respondenti měli také možnost vyjádřit vlastní návrh na oblast rozvoje obce. Z celkového výčtu převažovalo životní prostředí (spalování odpadků v rodinných domech; čistička odpadních vod, obnova polních a lesních cest, biokoridory, větrolamy). Otázka 11: Uveďte 5 spolků působících na území obce, které vnímáte z pohledu občana jako důležité v pořadí od nejdůležitějšího (1.) po podle Vás nejméně důležitý (5.) a přidělte v % výši finanční podpory na činnost tohoto spolku (např. 20%, 30% apod.) Otázka směřovala ke zjištění, jak respondenti vnímají důležitost spolkové činnosti obecně. Důležitá byla i procentuální váha, kterou přikládají k jednotlivým oblastem spolkové činnosti.

13 koeficient % 1. Hasiči Fotbal Folklorní soubor dětský Hodová chasa Klub maminek Zahrádkáři Myslivecké sdružení Folklorní soubor dospělý Mykologický klub Včelaři Kynologický klub Divadelní spolek Tělovýchovná jednota Otázka přidělení výše finanční podpory (v %) na činnost konkrétního spolku (např. 20%, 30% apod.) nebyla pro tuto práci relevantní. Bude využita pro zpětnou vazbu v jednotlivých obcích při rozdělování dotací ve spolkové činnosti. Otázka 12: Jak by se měla podle Vás obec dále rozvíjet? Ohodnoťte zaškrtnutím níže uvedené plánované projekty v obci a do volného řádku doplňte Váš konkrétní návrh, co by se mělo v obci vybudovat, opravit, zlepšit, založit apod. Tuto otázku nebylo možné hodnotit z pohledu celého území, protože každá obec měla nabídku vložit ty rozvojové oblasti, které byly pro konkrétní obec relevantní. Respondentům se při zadání obce na začátku dotazníku

14 automaticky přiřadily rozvojové oblasti, které se této obce dotýkají. V kategoriích velmi/spíše se mi líbí, spíše/velmi se mi nelíbí a také možnost je mi to jedno, respondent zaškrtával variantu, která vyjadřovala jeho názor. Tato otázka byla polootevřená, byla možnost doplnit vlastní návrhy, které respondent vnímá pro rozvoj obce jako důležité. Seznam návrhů bude využit při zpracování rozvojového plánu obce. Otázka 13: Napište, jaké jsou podle Vás hlavní problémy, které brání dalšímu rozvoji Vaší obce. Ani tuto otázku nebylo možné hodnotit z pohledu celého území, protože každá obec má jiné problémy, které brání jejímu rozvoji. Respondent tak uváděl hlavní problémy, které z jeho pohledu brání dalšímu rozvoji jeho obce. Pokud bychom se ale přeci jenom podívali na hlavní problémy, které se prolínaly napříč celým územím, byla to oblast financí pro rozvoj daného území, vedení místní samosprávy, nedostatečná komunikace mezi místní samosprávou a obyvateli, rozvoj bydlení, nedostatek pracovních příležitostí. Otázka 14: Napadají Vás nějaké nevyužité příležitosti rozvoje obce, které bychom mohli více využívat? Ani tuto otázku nebylo možné hodnotit z pohledu celého území, protože každá obec má jiné nevyužité příležitosti rozvoje, které by z pohledu respondenta mohly být více využívány. Respondent tak uváděl, jak on vnímá nevyužité příležitosti rozvoje obce, ve které žije. Pokud bychom se přeci jenom podívali na tyto příležitosti rozvoje napříč celým územím, pak to byla oblast turistického ruchu, propagace území,

15 brownfields, zapojení obyvatel do komunitního plánování, volnočasové aktivity napříč všemi věkovými kategoriemi.

16 Otázka 15: Pokuste se zhodnotit obec z níže uvedených hledisek: spíše spokojen velmi spokojen spíše nespokojen je mi to jedno velmi nespokojen Bydlení Školství Zdravotnictví Veřejná doprava Kultura a společenský život Sportovní vyžití Životní prostředí Odpadové hospodářství Péče o veřejná prostranství a zeleň Podmínky pro podnikání Rozvoj obce Informovanost o dění v obci Mezilidské vztahy v obci Bezpečnost v obci V této otázce jsme se zaměřili na hodnocení vytypovaných oblastí. Respondent v kategorii spíše spokojen/ velmi spokojen/ spíše nespokojen/ je mi to jedno/ velmi nespokojen hodnotil, jak tuto oblast v dané obci vnímá. Bydlení: i přesto, že respondenti na jiném místě dotazníku (otázka č. 5) na dotaz, s čím nejsou v obci spokojeni, uváděli nedostatečnou kapacitu pro bydlení, v této otázce většina dotazovaných uvedla, že je spíše spokojena (54%) a velmi spokojena (41%) s bydlením. Pouze 28 (3%) respondentů uvedlo nespokojenost s bydlením a jedno procento respondentů uvádělo velkou nespokojenost s bydlením. Pouze 7 (1%) respondentů uvedlo, že je tato otázka nezajímá. Školství: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 48% a velmi spokojen 18% respondentů. Početně velká skupina respondentů 115 (15%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena, a 52 (7%) respondentů uvedla velkou nespokojenost se školstvím v dané obci. Poslední skupina, 99 (13%) respondentů, uvedlo, že je tato oblast nezajímá.

17 Zdravotnictví: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 48% a velmi spokojen 14% respondentů. Početně velká skupina respondentů 193 (24%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena, a 73 (9%) respondentů uvedla velkou nespokojenost se zdravotnictvím v dané obci. Poslední skupina, 44 (5%) respondentů, uvedla, že je tato oblast nezajímá. Veřejná doprava: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 58% a velmi spokojen 15% respondentů. Početně velká skupina respondentů 115 (14%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena, a 30 (4%) respondentů uvedla velkou nespokojenost s veřejnou dopravou v dané obci. Poslední skupina, 75 (9%) respondentů, uvedla, že je tato oblast nezajímá. Kultura a společenský život: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 56% a velmi spokojen 23% respondentů. Menší skupina 96 (12%) respondentů se vyjádřila, že je spíše nespokojena, a 38 (5%) respondentů uvedla velkou nespokojenost s kulturou a společenským životem v dané obci. Poslední skupina, 37 (4%) respondentů, uvedla, že je tato oblast nezajímá. Sportovní vyžití: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 45% a velmi spokojen 16% respondentů. Poměrně velká skupina respondentů 160 (20%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena, a 49 (6%) respondentů uvedla velkou nespokojenost se sportovním vyžitím v dané obci. Poměrně velkou skupinou byli respondenti, 103 (13%), převážně v kategorii a 65 a více let, kteří uváděli, že je tato oblast nezajímá. Životní prostředí: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 58% a velmi spokojen 26% respondentů. Skupina respondentů 99 (12%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena, a 29 (3%) respondentů uvedla velkou nespokojenost se životním prostředím v dané obci. Jen velmi málo respondentů, 9 (1%), rovnoměrně napříč všemi věkovými kategoriemi uvedla, že je tato oblast nezajímá.

18 Odpadové hospodářství: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 54% a velmi spokojen 21% respondentů. Poměrně velká skupina respondentů 140 (17%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena a 49 (6%) respondentů uvedla velkou nespokojenost s odpadovým hospodářstvím v dané obci. I zde byla skupina respondentů, 22 (3%), především v kategorii let, která uváděla, že je tato oblast nezajímá. Péče o veřejné prostranství a zeleň: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 57% a velmi spokojen 19% respondentů. Poměrně velká skupina respondentů 142 (17%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena, a 44 (5%) respondentů uvedla velkou nespokojenost s péčí o veřejné prostranství a zeleň v dané obci. Překvapivě i zde byla skupina respondentů, 11 (1%), nejvíce v kategorii let, která uváděla, že je tato oblast nezajímá. Podmínky pro podnikání: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 33% a velmi spokojen 4% respondentů. Poměrně velká skupina respondentů 139 (17%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena a 39 (5%) respondentů uvedla velkou nespokojenost s vývojem podmínek pro podnikání v dané obci. V této oblasti byla velká skupina respondentů, 297 (39%), rovnoměrně napříč všemi věkovými kategoriemi, uvedla, že je tato oblast nezajímá. Rozvoj obce: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 56% a velmi spokojen 16% respondentů. Poměrně velká skupina respondentů 167 (21%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena a 44 (5%) respondentů uvedla velkou nespokojenost s rozvojem v dané obci. I zde byli respondenti, 18 (2%), rovnoměrně napříč všemi věkovými kategoriemi, uvedli, že je tato oblast nezajímá. Informace o dění v obci: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 53% a velmi spokojen 23% respondentů. Poměrně velká skupina respondentů 135 (16%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena a 45 (5%) respondentů uvedla velkou

19 nespokojenost s informovaností o dění v obci. I zde respondenti, 16 (2%), nejvíce v kategorii let uvedli, že je tato oblast nezajímá. Mezilidské vztahy v obci: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 52% a velmi spokojen 8% respondentů. Poměrně velká skupina respondentů 216 (26%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena, 89 (11%) respondentů, převážně v kategorii a let uvedla velkou nespokojenost s mezilidskými vztahy v obci. I zde byla skupina respondentů, 32 (4%), napříč všemi věkovými kategoriemi, uvedla, že je tato oblast nezajímá. Bezpečnost v obci: v této kategorii uvedlo spíše spokojen 63% a velmi spokojen 16% respondentů. Poměrně velká skupina respondentů 134 (16%) se vyjádřila, že je spíše nespokojena a 35 (4%) respondentů, nejvíce v kategorii let uvedla velkou nespokojenost s bezpečností v obci. I zde byla skupina respondentů, 7 (1%), která uvedla, že ji tato oblast nezajímá. Otázka 16: Uveďte, zda za prací či studiem dojíždíte. V této otázce jsme se zaměřili na zjištění, kolik respondentů dojíždí za prací či studiem. Nejpočetnější skupina respondentů 415 (47%) uvedla, že za prací či studiem nedojíždí. Početně velká skupina respondentů 236 (27%) uvedla, že dojíždí do blízkého okresního města (12 km) a malá skupina respondentů 29 (3%) uvedla, že dojíždí do krajského města (36 km). Velká skupina respondentů 200 (23%) uvedla dojíždění do jiných míst.

20 Obrázek č. 21: Dojíždění za prací či studiem Otázka 17: Uveďte, jak často využíváte veřejnou dopravu. V otázce jsme se zaměřili na to, jak často obyvatelé území využívají veřejnou dopravu. Pravidelně využívá veřejnou dopravu pouze 131 (15%) respondentů. Nejpočetnější skupina respondentů 292 (33%) uvedla, že pro dojíždění využívají veřejnou dopravu občas a 260 (29%) respondentů uvedlo, že veřejnou dopravu využívá zřídka. Poměrně velká skupiny respondentů 209 (23%) uvedla, že veřejnou dopravu nevyužívá vůbec.

21 Obrázek č. 22: Využívání veřejné dopravy Otázka 18: Uveďte, zda uvažujete o založení nebo rozšíření podnikatelské činnosti. V této otázce jsme zkoumali, zda obyvatelé obcí na území mikroregionu uvažují o tom, že budou podnikat. Tato otázka nebyla v aplikaci vyhodnocena odpovědí ANO/NE, ale systém registroval odpověď ANO a v jaké oblasti. Pouze necelých 6% respondentů uvedlo, že o této možnosti uvažuje, a to nejčastěji v oblasti služeb, zemědělství a řemeslné výrobě. Otázka 19: Uveďte, zda vlastníte volné plochy nebo prostory, které byste mohli využít k vlastnímu podnikatelskému záměru nebo je nabídnout k dlouhodobému pronájmu. Pokud ANO, uveďte, zda se jedná o venkovní či vnitřní plochu a přibližnou výměru v m 2. Smyslem této otázky bylo zjistit, zda jsou na území volné vnitřní či venkovní kapacity, které lze využít k podnikání či dlouhodobému pronájmu.

22 Na tuto otázku odpovědělo kladně 5% respondentů, přičemž menší polovina respondentů označila vnitřní plochy o celkové ploše 1445m 2. Větší polovina respondentů pak označila venkovní plochy o celkové ploše m 2. Otázka 20: Uveďte Vaše další náměty, připomínky, komentáře. V této otázce jsme se zaměřili na náměty, připomínky, komentáře, které uvedli respondenti jako rozvojové v dalším období. S ohledem na různorodost odpovědí nebylo možné tuto otázku procentuálně vyhodnotit. Byla zpracována do přehledu námětů, ze kterého bude vytvořen zásobník projektů, z něhož bude v souladu se strategií možno realizovat projektové záměry za pomocí finančních prostředků EU.

Rozvojový dokument - výsledky

Rozvojový dokument - výsledky , Rozvojový dokument - výsledky Vyhodnocení dotazníku pro přípravu a tvorbu programu rozvoje obce (Strategický rozvojový dokument obce 2019 2024) I. Základní údaje 1. Počet vydaných dotazníků: 768 kusů

Více

Procenta. 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře. Procenta 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0. Počet Ani dobře ani špatně

Procenta. 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře. Procenta 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0. Počet Ani dobře ani špatně 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře Ani dobře ani špatně Spíše špatně Velmi špatně 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0 Počet 53 72 11 1 0 0 52,9 39,0 8,1 0,7 0,0 0,0 Velmi dobře Spíše dobře

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE Obec Vinaře DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE a VINICE Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. Vážení spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program

Více

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04 Počet odpovědí: 44 Souhrn 1. Jak se Vám v obci žije? 25,6% 58,1% 1. velmi dobře 1 2.3 % 2. spíše dobře 25 58.1 % 3. ani dobře ani špatně 11 25.6 % 4. spíše špatně 4 9.3 % 5. velmi špatně 2 4.7 % 2. Co

Více

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne 12. 4. 2016. Dotazníkový průzkum byl zpracován na základě metodického doporučení Ministerstva pro místní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. DOTAZNÍK PRO OBČANY Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl Protože je

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

5. Ve které části Blatce bydlíte

5. Ve které části Blatce bydlíte Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje obce Blatec pro období 2015 2025. Zpracování tohoto dokumentu je pro správný rozvoj naší obce nezbytné, ať

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce

Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Vyhodnocení dotazníkového šetření ve všech místních částech obce Počet vydaných dotazníků Počet odevzdaných dotazníků 30 00 33 5 00. INFORMOVANOST.. Jste spokojen(a) s dostupností informací o dění v obci?

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ Respondenti vyplnili celkem 72 dotazníků, z toho 46 tištěných a 26 elektronických dotazníků. Návratnost z hlediska počtu obyvatel starších 15 let, kterým byl dotazník prioritně

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Program rozvoje města Beroun na období

Program rozvoje města Beroun na období Výsledky dotazníkového šetření obyvatel 2017 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje. V průběhu června a července 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014-2020 Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis zapojení veřejnosti a partnerů do přípravy

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ

STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově Projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911 STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ 2021 2025 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBYVATEL Od konce

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava Vypracoval: Ondřej Klička Dotazníkové šetření provedeno za účelem vytvoření integrované strategie rozvoje území MAS Svitava na období 24 22 dle potřeb, námětů

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Dotazníkové zjišťování názorů občanů VYHODNOCENÍ

Dotazníkové zjišťování názorů občanů VYHODNOCENÍ Dotazníkové zjišťování názorů občanů v rámci přípravy Programu rozvoje obce Sázava 2016 VYHODNOCENÍ 1. prosinec 2015 14. leden 2016 (Sázavské listy 12/2015) 1. Informace o provedeném šetření - dotazníky

Více

Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 79 9 Třanovice č. p. Výsledky dotazníkového šetření Průzkum problémů a potřeb obcí a subjektů Datum:.. Projekt Integrovaná strategie rozvoje

Více

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově

Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově Zjišťování spokojenosti s pečovatelskou službou v Kolovči a na Zichově I. Metoda zjišťování a zpracování získaných údajů Pro zjišťování spokojenosti klientů s naší pečovatelskou službou jsme zvolili metodu

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Dotazník pro občany obcí Těšetice, Vojnice a Rataje

Dotazník pro občany obcí Těšetice, Vojnice a Rataje D PŘÍLOHY D.1 Dotazník Milí spoluobčané, Dotazník pro občany obcí Těšetice, Vojnice a Rataje naše obec bude zpracovávat svůj nový Program rozvoje obce, chceme si vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO

SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. CI2, o. p. s. ČERVEN ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO prahapraha ČERVEN 2016 CI2, o. p. s. ZDROJ: MĚSTO ZNOJMO SPOKOJENOST OBČANŮ ZNOJMA S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM, 2016 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ www.ci2.co.cz Cíle průzkumu Cílem dotazníkového šetření Spokojenost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Názory veřejnosti na členství České republiky v Evropské unii duben 201 Spokojenost s členstvím ČR v Evropské unii vyjadřuje téměř třetina českých občanů (2 %). Z časového srovnání plyne,

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Ve dnech od 20. 12. 2016 do 10. 1. 2017 měli občané možnost zúčastnit se dotazníkového šetření Spokojenosti obyvatel obce Fryčovice prostřednictvím

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec

Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec Vážení spoluobčané, v současné jsme zahájili zpracování Strategického plánu rozvoje naší obce, který určí budoucí vývoj obce, a to až do roku 2025.

Více

Vyhodnocení dotazníku Provozovatelé služeb a atraktivit v cestovním ruchu

Vyhodnocení dotazníku Provozovatelé služeb a atraktivit v cestovním ruchu Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko - je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 3 Vyhodnocení dotazníku Provozovatelé služeb a atraktivit v cestovním ruchu

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Kvalita života v obci Lety

Kvalita života v obci Lety Kvalita života v obci Lety Prezentace výsledků dotazníkového šetření dne 21. 2. 2019 Tato prezentace obsahuje základní přehled zjištění z dotazování realizovaného v lednu 2019. Kompletní informace obsahuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 14 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017

Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Dotazníkové šetření potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb ve městě Příboře 2017 Zpracoval Institut Komunitního rozvoje, z.s. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Výsledky dotazníkového

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.1: Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracoval: Josef Novák http://www.timur.cz 2008

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V HODONÍNĚ Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Město Hodonín Leden 2010 Cíle průzkumu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

0% 20% 40% 60% 80% 100% Rozhodně příznivý Spíše příznivý Tak napůl Spíše nepříznivý Rozhodně nepříznivý Žádný Neví

0% 20% 40% 60% 80% 100% Rozhodně příznivý Spíše příznivý Tak napůl Spíše nepříznivý Rozhodně nepříznivý Žádný Neví Tisková zpráva Postoje české veřejnosti k odchodu Velké Británie z Evropské unie - únor 2019 Česká veřejnost se nejčastěji domnívá, že dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie na samotnou Velkou Británii

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE veřejnost

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE veřejnost DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE veřejnost Vážení a milí spoluobčané, Obec Červené Janovice v současné době zpracovává Program rozvoje obce Červené Janovice na období let 2018-2027,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Zastoupení respondentů dle obcí

Zastoupení respondentů dle obcí Klenovice na Hané Vícov Určice Skalka Ohrozim Kralice na Hané Krumsín Prostějovičky Bedihošť Seloutky Mostkovice Čehovice Čelčice Vrbátky Bystročice Dětkovice Hrubčice Plumlov Závěry z dotazníkového šetření

Více

1 Úvod. 2 Struktura respondentů

1 Úvod. 2 Struktura respondentů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří,z.s. v letech 2014 2020 Výsledky ankety Výstup č. 2 Zhotoviitell: MAS Regiionu Poodříí,,z..s.. Bartošoviice Konzulltant: SMARV o..p..s..,,

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Město Moravská Třebová. Strategický plán rozvoje města. Průzkum spokojenosti obyvatel

Město Moravská Třebová. Strategický plán rozvoje města. Průzkum spokojenosti obyvatel Město Moravská Třebová Strategický plán rozvoje města Průzkum spokojenosti obyvatel Zadavatel: Město Moravská Třebová Zpracovatel: Berman Group Verze: březen 2018 Obsah 1. Úvod...3 2. Shrnutí hlavních

Více